„Residenzpflicht“ karşi - Irkcilik istemiyoruz

Yorumlar

Transkript

„Residenzpflicht“ karşi - Irkcilik istemiyoruz
„Residenzpflicht“ karþi - Irkcilik istemiyoruz
Mülteciler Almanya‘da özgürlük istiyorlar!
3 Ekimde Almanya tekrar birleþmesini Hanoverde Expo 2000 de kutlayarak
Dünyaya kendini yeni imajýyla tanýtmaya çalýþacak. Almanya açýkça yurt içinde
ve dýþýnda, demokrasi ve insan haklarýnýn garantörü olarak görülmek istiyor.
Faþist Parti ve Neo- Nazi gruplarýn faaliyetlerini önleme düþüncesine basýnda
aðýrlýk verilmesi bu kampanyanýn bir parçasýdýr. Ama bu propaganda
maskaralýðýnýn mültecilerin (ýrkçý saldýrýlarýn gerçek kurbanlarý) gerçekliðiyle hiç
bir alakasý yok. Bizi sistematik bir þekilde alman toplumundan izole ederek,
Alman devleti on yýllar boyu bu teröre zemin hazýrladý. Bizi uzak ormanlardaki
mülteci kamplarýna yýðýp, oraya çeþitli yasalarýn ve kararlarýn yardýmýyla fiilen
týkadýlar.
Bu ikamet zorunluluðu yasasý (Residenzpflicht) Alman
makamlarýnýn bilhassa 1982 den beri çaktýrmadan çevirdiði
dümenleri gösteriyor. Residenzpflicht, mültecilerin temel
hakký olan hareket etme hakkýný asgariye indirgiyor.
Residenzpflicht ,baðlý olduðumuz idari mýntýkayý terk etme
hakkýmýzý elimizden alýyor. Bizi oldukça dar bir bölgeye
tutsak eden bu yasa, Avrupa’nýn hiç bir ülkesinde
uygulanmýyor.
Bu yasa bütün mültecileri, tabi ki göçmenlerin tümünü
kirimine ediyor. Baðlý bulunduðumuz idari mýntýkayý terk
etmiþ olalým yada olmayalým,bizden her hangi biri Polis
tarafýndan kontrol edilebilir. Bu Polis kontrolünü gören biri,
kontrol edilen mültecinin, suç iþlediðini düþünüyor. NeoNazilerin temel sloganý “kriminel yabancýlar” bu yöntemle,
bu gibi kontrollere tanýk olan normal bir alman için her seferinde ispatlanmýþ
oluyor. Almanlar Residenzpflicht gibi bir yasaya tabi tutulmadýðý için bunu
çiðnemeleri de söz konusu olamaz, bu sebeple “alman suçlularý ” ve “ yabancý
suçlularý” kýyaslamakla, suç istatistikleri, bunu otomatik bir þekilde mültecilere
karþý kullanacaktýr.
Mülteciler için Residenzpflicht’i çiðnememeleri hemen hemen mümkün deðil. Biz
Almanya ya gelir gelmez kiriminalize ediliyoruz. Rezýdenzpflicht zorunlu olarak
toplumdan soyutlanmamýza sebep oluyor. Sierra Leoneden Jose Maria Jones
buna bir örnek. O Thüringen- Großenseede mülteci kampýnda yaþýyor. Ne zaman
komþu köy Rossdorf’da, 100 metre baþka bir kazanýn içinde, arkadaþýný ziyaret
etmek istese yada politik toplantýlara katýlmak istese, önce 32 km uzaklýktaki Bad
Salzungene gidip Yabancýlar Dairesinden baðlý olduðu kazadan çýkýþ izni almasý
gerekiyor. Sýrf trenle oraya gidiþi kendisine 35 Marka mal oluyor, ayrýca seyahat
izni çýkarabilmesi için 15 Mark ödemesi gerekiyor. Ýlticaya talebinde bulunan biri
olarak ayda sadece 80 Mark alýyor. (Bazen oturduðu yerdeki arkadaþlarýyla
sokakta top oynadýðýnda, top diðer kazanýn sýnýrlarýna düþtüðünde, yoldan geçen
Almanlara topu getirmeleri için ricada bulunuyorlar, çünkü kendileri polis
müfrezesinin gelip kontrol edeceðinden korkuyorlar.)
Jose Maria polis kontrolünü yeterince tanýyor. Bir seneden fazla bir süre önce
Mültecilerin ve Göçmenlerin haklarý için Karawane’nin delegasyonuyla, geldiði
ülkenin durumu hakkýnda ve Almanya’da ki mültecilerin insan hakkýnýn ihlali
konusunda bilgi vermek üzere, Almanya’nýn bir çok þehrini gezdiler. Maalesef
üç kez polis kontrolüne maruz kaldý. Baðlý olduðu kazayý terk etmesi için gerekli
olan izini belgeleyemediðinden, ona kýsa zaman sonra yurtdýþý kararý çýkarýldý.
Blanche A. Togolu Wismara 7km
uzaktaki toplu konutta kalýyor.
Wismarda iltica yurdundaki
hemþehrilerini ziyarete gidiyor.
Memleketi Lomé’de kötü haber var Yine bazý arkadaþlarý tutuklanmýþlar,
bazýlarý ortada yoklar – Haftalardýr
hayattalar mý deðiller mi hiç bir haber
alýnamýyor. Sürgünde yaþam, geride
kalanlarýn sorunlarýný düþünmenin
damgasýný taþýyor. Saat
19.00 – son otobüs gitti –
son
zamanlardaki
saldýrýlardan
sonra
yürüyerek gitmek mümkün
deðil – Bir defalýk
Wismardaki iltica yurdunda
kalsa? Mümkün deðil.
Bunun yerine üç polis ekibi
köpekleriyle gelip Blanch’yi
“suçluyu” götürüp bir gece
içeri týkýyorlar. Blanch’e
ayrýca 200 DM ceza
ödemeli – Onun suçu:
Wismara 7 km uzakta olan Rüggow’un
baþka bir idare bölgesi olan Kuzeydoðu
Meklenburg’da olmasý – Blanche’nin
elinde Wismar için yazýlý misafirlik
belgesinin olmamasý.
Safa A. Iraklý, ailesiyle Güstrow idare
bölgesinde toplu konutlarda kalýyor.
Küçük kýzýnýn birkaç günlüðüne
Rostock üniversite kliniðine gitmesi
gerek. Annesi kýzýyla birlikte gidiyor.
Alýþkýn olmadýklarý hastane yemeklerini
hazmedemiyolar. Safa biraz yiyecek ve
birkaç oyuncakla Rostocka gidiyor. Ýlk
defa Rostocka gittiði için, garda bir
polise üniversite kliniðini soruyor –
cevap yerine – oturum statüsünü
soruyor – idare bölgesi Güstrow?
Rostock için misafirlik izni yok mu?
Pahalý olacak. Safa hastaneye sevk
kaðýdýný gösteriyor – hafta sonu –
yabancýlar dairesi kapalý – þansý yok
mu? – Tabii – Safa’nýn þansý var – polis
göz yumup residenzpflicht için izin
çýkarýyor.
Kararda göre, o, Federal Almanya’nýn özgürlükçü demokratik temel nizamý için
emniyet rizikosu, iç güvenlik için tehlike demekti. Anlaþýlacaðý gibi, çünkü o,
temel hakký olan hareket özgürlüðünü kullanmýþtýr.
Residenzpflicht bütün mültecileri baðlý olduklarý kazada kalmaya zorunlu tutuyor.
Baðlý olduklarý Kazanýn dýþýnda polis tarafýnda kontrol edildiklerinde, aldýklarý ilk
cezalarý 100 Marklýk bir ceza, bunu ödemeleri mümkün deðil, ilticacý olarak
aldýklarý yetersiz olan aylýk 80 Marklýk meblaðdan 50 Mark kural olarak sýnýr dýþý
edilmelerini önlemek için avukat masrafýný ödemeleri gerekiyor. Mülteci
ikametgahlarýndaki kapýcýlar her gün yoklama cetveli hazýrlayýp, bütün
mültecilerin orda olup olmadýklarýný kontrol ediyorlar. Bir mülteci birkaç gün
ikamet ettiði yerde bulunmazsa, ikamet ettiði yeri kaybetmekle cezalandýrýla-bilir.
Sosyal daire (sozialamt) zaten yetersiz olan parayý ve yiyecek bonosunu keserek
ayrýca cezalandýrýyor. Yada söz konusu olan kiþiye, ödemeyi haftalýk yaparak,
onu baðlý bulunduðu bölgede kalmaya zorluyor. Geçinebilmek için yeterince
parasý olmayan mültecilerin, 100 Marklýk yada daha fazla cezalarý ödemeleri
mümkün deðil. Buda onun tutuklanmasý demektir. Tutuklulukta ýrkçý muameleye
ve aþaðýlamalara maruz kalýyorlar. Mültecilerin haysiyeti böylesi tutuklamalarda
düzenli bir þekilde kýrýlarak, onlarý sözüm ona “gönüllü dönüþe” hazýrlýyorlar.
Alman politikacýlarýnýn halihazýrdaki açýklamalarý bizim için, tamamen
utanmazlýktýr. Yirmi yýla yakýn bir zamandýr temelini hazýrladýklarý Neo- Nazi
terörünü açýktan yargýlamalarý nasýl mümkün olabilir. Bizi Alman toplumundan
soyutladýlar. Bizi aþaðýlayýp, terörize ettiler. Residenzpflicht, Güney Afrika’daki
eski Aparthayt rejiminin uyguladýðý pasaport yasasýyla hukuki olarak açýkça
kýyaslanabilir. Karawanedeki mülteciler, mülteci ve göçmen haklarý için,
residenzpflichte karþý sivil itaatsizlik kampanyasý baþlatmak için karar aldýlar. Biz
yýlanýn önünde bekleyen tavþan gibi, Neo – Nazilerin bizi daha fazla terörize
etmelerine müsaade edemeyiz! Örgütlenme hakkýmýzý elimizden alan bu yasaya
karþý kendimizi savunacaðýz.
Gabriel Ý. Nijeryalý, Thüringene baðlý
idare bölgesinde yaþýyor – Hayat
arkadaþý Anke Hamburg’da yaþýyor iki
çocuklarý var – Anke meslek eðitimi
gördüðünden çocuklara bakmasý için
Gabriel’e ihtiyacý var. Ýltica talebinde
bulunan biri olarak Gabriel, bulunduðu
idare bölgesi olan Thüringeni özel
müsaade olmadan terk edemiyor,
bununla beraber Yabancýlar Dairesi
onun Hamburg’a niþanlýsýnýn yanýna
taþýnma hakkýný reddediyor. Bu
nedenden anne ve çocuklarýn birbirlerini
görmelerine ender imkan oluyor.
Nasrin F. Ýranlý, Nürnberg’de yaþýyor.
Berlinde, Ýran baþbakaný Hataminin
Almanya’yý ziyaretini protesto etmek için
yapýlan yürüyüþe katýlmak istiyordu Yetkili Yabancýlar Dairesi yolculuk izni
vermemekle birlikte, Hataminin üç
günlük ziyareti boyunca, onun her gün
yabancýlar dairesine gidip imza vermesini
istediler.
Sunny O. Nijeryalý, Wolfsburg’da
yaþýyor. Politik olarak angaje olmuþ
mülteci olarak ve mülteci örgütü The
Voice’nin üyesi olarak Nisan 2000’de
Lütfen Cumhurbaþkaný Gerhard Schrödere, mülteciler için uygulanan ýrkçý
yapýlan. Düzenleyici fonksiyonundan
ayrýmcý yasa olan residenzpflichti derhal kaldýrmasýný talep eden protesto
ötürü kongreye gelen enternasyonal
faxlarý gönderin. Lütfen bir kopyada Menschenrechtsvereina gönderin.
misafirlere davetiyeyi yazýp gönderdi –
Bundeskanzleramt in Berlin, Fax: (030) 4000-2357
Bu davetiyelerle misafirler Almanya için
vize alabildiler – O ise, Wolsburg
Mültecilerin bu kampanyayý finanse edecek yada bu kampanyaya
Yabancýlar Dairesinden, kendisinin
katýlabilmeleri için gerekli paralarý olmadýðýndan, acilen baðýþlara ihtiyaç
vardýr. En acil olarak otobüs vb ulaþým araçlarýnda paraya ihtiyaç var, çünkü Jena’da organize ettiði kongreye
katýlabilmek için müsaade alamadý.
onlarsýz mültecilerin gelmesi imkansýz.
Yürüyüþ
3 Ekim Saat 13.00
Hannover
Hauptbahnhof’unun önünde
Miting
Kampanyayý koordine edenler: The Voice e.V. Africa Forum - Schillergäßchen 5 07745 Jena - Tel. (03641) 66 52 14 - Fax (03641) 42 02 70 [email protected][email protected]
Karawane- Koordination: Internationaler Menschenrechtsverein Bremen e.V. (IMRV)
Wachmannstr. 81- 28209 Bremen - Tel. (0421) 55 77 093 - Fax (0421) 55 77 094 [email protected] - www.humanrights.de
Spendenkonto: IMRV, Postbank Hamburg - Kto.Nr. 99 29 207 - BLZ 200 100 20 Stichwort: Residenzpflicht. Spenden sind steuerlich absetzbar.
12 Ekim Saat 10.00
Worbis ( Eichsfeld)
Amtsgericht’in önü
12 Ekimde Worbis’de Karwanede etken
çalýþan The Voice’den cornelýus YufanyiYe
karþý mahkeme yapýlacak. Residenzpflichte
karþý sivil itaatsýzlýk yaptýðý için mahkeme
önüne çýkarýlacak