2007 Finansal Raporu - 1. Çeyrek

Transkript

2007 Finansal Raporu - 1. Çeyrek
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR .........................................................................................................................
1-2
KONSOLİDE GELİR TABLOLARI...............................................................................................................
3
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ...............................................................................
4
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI ..................................................................................................
5
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR ..............................................................................
6-65
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
NOT 34
NOT 35
NOT 36
NOT 37
NOT 38
NOT 39
NOT 40
NOT 41
NOT 42
NOT 43
NOT 44
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU......................................................
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ..........................................................
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI ................................
HAZIR DEĞERLER.......................................................................................................................
MENKUL KIYMETLER................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR .................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR................................................................................................
FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI ........................................................
İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER ...............................................
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR .........................................................................................
CANLI VARLIKLAR ....................................................................................................................
STOKLAR ......................................................................................................................................
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ.......
ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ...............................................
DİĞER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER .....
FİNANSAL VARLIKLAR .............................................................................................................
POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE ....................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER .................................................................................
MADDİ VARLIKLAR ...................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR.............................................................................................. .
ALINAN AVANSLAR................................................................................................................... .
EMEKLİLİK PLANLARI ..............................................................................................................
BORÇ KARŞILIKLARI .................................................................................................................
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR..................................
SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ................................................
SERMAYE YEDEKLERİ ..............................................................................................................
KAR YEDEKLERİ.........................................................................................................................
GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI.................................................................................................
YABANCI PARA POZİSYONU ...................................................................................................
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI .........................................................................................
ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ..........................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...........................................................................................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .......................................................................
DURDURULAN FAALİYETLER.................................................................................................
ESAS FAALİYET GELİRLERİ .....................................................................................................
FAALİYET GİDERLERİ ...............................................................................................................
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR ........................................
FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ), NET .........................................................................
NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI ................................................................................
VERGİLER.....................................................................................................................................
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ............................................................................................................
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI .................................................................................
KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA KONSOLİDE
MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR .....................................
6
7-10
11-19
20
20
21-22
22-23
23-24
25-32
32-33
33
33
34
34-35
35
36-37
38
38
39-40
41-42
43
43
43-45
45
45-46
46-48
46-48
46-48
49-50
51
52-53
53-54
54-56
57
57
57
58
59
59
60
60-62
63
63
63-65
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
36.495.543
261.095.758
29.262.830
108.143.446
137.014.045
4.327.755
49.809.339
256.455.007
43.000.837
91.537.698
114.836.183
1.876.961
576.339.377
557.516.025
18.370
9.632
780.442.545
5.197.710
118.530.376
202.746.681
37.411.987
30.704.011
548.968
18.165
251.268
778.407.623
4.399.039
114.542.335
203.285.218
35.156.895
31.137.838
483.419
Toplam duran varlıklar
1.175.610.280
1.167.681.800
Toplam varlıklar
1.751.949.657
1.725.197.825
Notlar
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Hazır değerler
Menkul kıymetler, net
Ticari alacaklar, net
Finansal kiralama alacakları, net
İlişkili taraflardan alacaklar, net
Diğer alacaklar, net
Canlı varlıklar, net
Stoklar, net
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar, net
Ertelenen vergi varlıkları
Diğer dönen varlıklar
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar
Ticari alacaklar, net
Finansal kiralama alacakları, net
İlişkili taraflardan alacaklar, net
Diğer alacaklar, net
Finansal varlıklar, net
Pozitif/negatif şerefiye, net
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, net
Maddi varlıklar, net
Maddi olmayan varlıklar, net
Ertelenen vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar
7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15
31 Mart 2007 tarihi itibariyle sona eren ara döneme ait konsolide mali tablolar 1 Haziran 2007
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Takip eden dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Notlar
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
6
28.775.458
28.890.121
6
8
10
7
9
21
289.507
46.776
88.742.922
185.341.208
46.290.974
316.419
53.217
83.393.302
159.919.922
48.576.305
13
23,41
14
10
4.264.753
29.858.472
4.799.552
26.326.429
383.610.070
352.275.267
726.253
64.660
85.936.264
19.817.977
33.597.094
27.378
4.042.312
65.347
96.179.384
18.629.734
33.798.111
36.680
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
140.169.626
152.751.568
Toplam yükümlülükler
523.779.696
505.026.835
24
19.366.758
19.372.764
25
25
26
182.736.000
775.491.481
578.963.564
196.527.917
104.469.930
18.902.933
71.618.637
14.604.680
182.736.000
776.574.550
580.046.633
196.527.917
104.516.044
18.900.762
71.620.808
14.604.680
(656.320)
9.134.160
136.971.632
(610.206)
23.798.665
113.172.967
Toplam özsermaye
1.208.803.203
1.200.798.226
Toplam yükümlülükler, ana ortaklık
dışı paylar ve özsermaye
1.751.949.657
1.725.197.825
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar, net
Uzun vadeli finansal borçların
kısa vadeli kısımları, net
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar, net
Diğer finansal yükümlülükler, net
Ticari borçlar, net
İlişkili taraflara borçlar, net
Alınan avanslar
Devam eden inşaat sözleşmeleri
hakediş bedelleri, net
Borç karşılıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Diğer yükümlülükler, net
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar, net
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar, net
Diğer finansal yükümlülükler, net
Ticari borçlar, net
İlişkili taraflara borçlar, net
Alınan avanslar
Borç karşılıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Diğer yükümlülükler, net
6
8
10
7
9
21
23
14
10
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
Sermaye yedekleri
Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senedi iptal karları
Yeniden değerleme fonu
Finansal varlıklar değer artış fonu
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Kar yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler
Sermayeye eklenecek iştirak hisseleri
ve gayrimenkul satış kazançları
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı
Geçmiş yıllar karları
28
27
28
Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
31
Takip eden dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK
ARA DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
Notlar
31 Mart 2007
31 Mart 2006
36
36
36
36
239.116.576
(157.807.443)
3.371.236
213.247.427
(131.194.940)
-
84.680.369
82.052.487
(77.148.866)
(67.163.135)
7.531.503
14.889.352
6.390.877
(2.790.923)
2.002.070
8.354.380
(1.383.348)
(1.065.676)
13.133.527
20.794.708
-
-
13.133.527
20.794.708
29.553
(899.200)
13.163.080
19.895.508
(4.028.920)
(4.966.408)
9.134.160
14.929.100
18.273.600.000
18.273.600.000
0,05
0,08
Esas faaliyet gelirleri
Satış gelirleri, net
Satışların maliyeti (-)
Hizmet gelirleri, net
Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net
Brüt esas faaliyet karı
Faaliyet giderleri (-)
37
Net esas faaliyet karı
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Finansman gelirleri/(giderleri), net
38
38
39
Faaliyet karı
Net parasal pozisyon kar/(zararı)
40
Ana ortaklık dışı paylar ve
vergi öncesi kar
Ana ortaklık dışı paylar
24
Vergi öncesi kar
Vergiler (-)
41
Net dönem karı
Beheri 1 YKr nominal değerindeki
hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kazanç
42
Takip eden dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye yedekleri
Finansal Özsermaye
varlıklar
enflasyon
değer düzeltmesi
artış fonu
farkları
Yasal
yedekler
Olağanüstü
yedekler
182.736.000 345.278.500 196.527.917
14.704.978
58.929.063
2.061.194
Sermaye
1 Ocak 2006
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki
makul değer azalışları
Satılan finansal varlıklara ilişkin
değer artış fonları
Transferler
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı
Kar yedekleri
Yabancı
Özel para çevrim
yedekler
farkları
Geçmiş
yıllar
karları
Net
dönem
karı
Toplam
özsermaye
58.761
93.405.542
36.761.293
930.463.248
-
-
-
(109.501)
-
(109.501)
-
-
-
-
-
(3.271.349)
-
-
-
-
-
(189.442)
-
36.761.293
-
(36.761.293)
14.929.100
31 Mart 2006
182.736.000 341.897.650 196.527.917
14.704.978
58.929.063
2.061.194
(130.681)
130.166.835
14.929.100
1 Ocak 2007
182.736.000 580.046.633 196.527.917
18.900.762
71.620.808
14.604.680
(610.206)
113.172.967
23.798.665 1.200.798.226
-
2.171
-
(2.171)
-
-
(46.114)
-
182.736.000 578.963.564 196.527.917
18.902.933
71.618.637
14.604.680
(656.320)
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki
makul değer azalışları, net
Transferler
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı
31 Mart 2007
-
(1.083.069)
-
Takip eden dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
23.798.665 (23.798.665)
9.134.160
136.971.632
(3.271.349)
(189.442)
14.929.100
941.822.056
(1.083.069)
(46.114)
9.134.160
9.134.160 1.208.803.203
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Notlar
İşletme faaliyetleri:
Ana ortaklık dışı paylar ve vergi öncesi kar
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
17,18,19,20
Kıdem tazminatı karşılık gideri
23,37
Birikmiş izin karşılık gideri
23,37
Şüpheli alacak karşılık gideri
7,9,37
Maddi ve maddi olmayan varlık satış karı, net
38
Negatif şerefiye
16,38
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri/(iptali)
12,38
İştirakler’in dönem (kar)/zararlarındaki Grup’un payı
16,38
Satılmaya hazır finansal varlık ve iştirak satış geliri, net
38
Faiz ve vade farkı (gelirleri)/giderleri, net
39
Maaş ve ikramiye tahakkuku
15
Satış iadesi ve iskontosu tahakkukları
Forward tahakkukları, net
15
İşletme sermayesindeki değişimler:
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Diğer alacaklar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Alınan avanslar
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net
Diğer duran varlıklar ve yükümlülükler, net
Operasyonlardan sağlanan nakit
Kanyon Projesi kapsamında alınan avanslar
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı
21
23
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları
Maddi ve maddi olmayan varlık satışından sağlanan nakit
Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları
Satılmaya hazır finansal duran varlık alımları
Satılmaya hazır finansal duran varlıklar
ve iştirak satışlarından sağlanan nakitler
18,19,20
32
16
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
Finansman faaliyetleri:
Kısa vadeli banka kredilerindeki değişim
Uzun vadeli banka kredilerindeki değişim
Ödenen faiz ve vade farkları
Finansal kiralama yükümlülüklerindeki değişim
Tahsil edilen faiz
6
8
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
Yabancı para çevrim farkları
Hazır değerlerdeki net (azalış)/artış
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
Sınırlı
incelemeden
geçmemiş
31 Mart 2007
31 Mart 2006
13.133.527
20.794.708
9.477.838
887.334
713.567
925.062
(258.484)
(121.445)
215.222
(76.947)
(340.165)
4.401.255
7.016.249
385.876
7.978.889
1.039.895
833.574
2.361.208
(2.191.817)
(598.748)
32.680
(3.263.078)
2.702.892
2.082.890
305.855
-
(1.512.463)
12.998.501
(22.220.728)
(16.364.112)
914.863
15.178.166
(1.611.335)
(3.705.882)
(74.851)
(8.876.685)
(1.320.445)
(13.794.428)
(12.717.586)
16.217.980
48.229.800
(678.127)
8.744.892
372.339
19.961.048
68.256.688
(673.996)
(4.302.991)
(412.658)
2.835.379
(16.553.876)
(349.992)
14.571.403
54.188.199
(15.695.624)
599.318
(1.148.573)
(3.129.000)
(15.886.909)
2.367.341
-
-
4.151.968
(19.373.879)
(9.367.600)
(1.774.692)
(3.316.059)
(4.452.843)
(7.128)
1.079.846
(35.809.522)
3.345.917
(1.848.562)
(45)
583.151
(8.470.876)
(33.729.061)
(46.114)
(189.442)
(13.319.466)
10.902.096
Hazır değerlerin dönem başı bakiyesi
4
49.754.810
18.804.328
Hazır değerlerin dönem sonu bakiyesi
4
36.435.344
29.706.424
Takip eden dipnotlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket’in fiili
faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner ilaçlarının ve kişisel sağlık bakım ürünlerinin
üretimini ve satışını gerçekleştirmektir.
Şirket’in tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir:
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak No:7 Levent 34394, İstanbul
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, 1990 yılından itibaren hisse senetleri İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir. Şirket sermayesinin 31 Mart 2007 tarihi
itibariyle %30,63’ü (31 Aralık 2006: %30,73) halka açıktır.
Bağlı Ortaklıklar
Şirket’in bağlı ortaklıkları (“Bağlı Ortaklıklar”), temel faaliyet konuları ve bölümleri aşağıdaki gibidir:
Bağlı Ortaklıklar
Faaliyet konusu
EÖS Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EÖS”) (*)
İlaç hammaddesi üretimi
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“ESÜ”) (*)
İlaç üretim, satış ve pazarlaması
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.(“EİP”) (*)
İlaç satış ve pazarlaması
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. (“EİT”)
İlaç satış ve pazarlaması
Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. (“Eczacıbaşı Cyprus”) (**)
İlaç satış ve pazarlaması
EHP Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co. (“EHP”) (**)
İlaç satış ve pazarlaması
Eczacıbaşı Pharmaceuticals SRL (“Eczacıbaşı Romanya”)
İlaç satış ve pazarlaması
Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri
Kişisel bakım ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Girişim”)
satış ve pazarlaması
Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“İnşaat”)
İnşaat
Bölüm
İlaç
İlaç
İlaç
İlaç
İlaç
İlaç
İlaç
Kişisel bakım
Diğer
(*)
Şirket’in ve bu bağlı ortaklıkların 2007 yılına ilişkin faaliyet değişiklikleri ve bu yönde alınan
kararlar Not 44’de açıklanmıştır.
(**)
Rusya Federasyonu’nda tescil edilmiş olan EHP Eczacıbaşı Health Care Products Joint Stock Co.
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş olan Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. dışındaki
Bağlı Ortaklıklar’ın hepsi Türkiye’de tescil edilmiştir.
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
Şirket’in müşterek yönetime tabi ortaklıkları (“Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar“) aşağıda
belirtilmiştir. Tüm Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Türkiye’de tescil edilmiştir. Müşterek
Yönetime Tabi Ortaklıklar’ın faaliyet konuları ve konsolide mali tabloların amacı doğrultusunda ait
oldukları bölümleri aşağıdaki gibidir:
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
Faaliyet konusu
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EBX”)
İlaç ve serum üretimi ve satışı
Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför
Ürünleri Pazarlama A.Ş. (“ESK”)
Kişisel bakım ürünleri satışı
EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EBC”)
Kişisel bakım ürünleri satışı
6
Müteşebbis ortak
Bölüm
Baxter S.A.
Hans Schwarzkopf
Gmbh & Co. KG
İlaç
Kişisel bakım
Beiersdorf AG
Kişisel bakım
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Uygulanan muhasebe standartları
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konsolide mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu
(“SPK”) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe Standartları”)
uygun olarak hazırlanmıştır. SPK, 15 Kasım 2003 tarihinde Seri XI, No:25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i (“Tebliğ”) ile kapsamlı bir muhasebe ilkeleri
seti yayınlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(“UMSK”) tarafından çıkarılmış olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (“UFRS”)
uygulanması durumunda da, SPK Muhasebe Standartları’na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. SPK,
17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla
konsolide mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış
29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”)
uygulanmamıştır. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarıda bahsedilen SPK’nın izin
verdiği alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile
uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türkiye’de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları ve Müşterek
Yönetime Tabi Ortaklıkları muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası (“YTL”)
cinsinden, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak hazırlamaktadır. SPK
Muhasebe Standartları’na göre hazırlanan bu mali tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal
varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Yeni Türk Lirası olarak
hazırlanmıştır.
2.2
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık mali tabloları
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar’ın mali tabloları, faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmış olup, SPK Muhasebe Standartları’na ve sunum
biçimlerine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak düzenlenmiştir.
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar’ın varlık ve yükümlülükleri bilanço
tarihindeki döviz kurundan Yeni Türk Lirasına çevrilmiştir. Gelir ve giderler ortalama döviz kuru
kullanılarak Yeni Türk Lirasına çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan
kur farkları özsermaye içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir.
7
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3
Konsolidasyon esasları
Konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda
özetlenmiştir:
a) Konsolide mali tablolar, ana şirket olan EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ana
Ortaklık”) ile Bağlı Ortaklıkları’nın, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları’nın ve İştirakleri’nin
(topluca “Grup” olarak adlandırılacaktır) hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına dahil
edilen şirketlerin mali tabloları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ve sunum biçimleri
gözetilerek, SPK Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. İştirakler’in, Müşterek
Yönetime Tabi Ortaklıklar’ın ve Bağlı Ortaklıklar’ın faaliyet sonuçları, satın alma veya elden
çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihleri dikkate alınarak dahil
edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
b) Bağlı Ortaklıklar, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak
kendisine veya Eczacıbaşı Ailesi’nin belirli üyelerine ait olan ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin üzerinde oy kullanma yetkisine sahip olduğu (bundan ekonomik bir faydası
olmadığı halde) hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den
fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla mali ve işletme politikalarını EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri
ifade eder. Etkin ortaklık oranı, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Bağlı
Ortaklıklar’daki doğrudan ve Bağlı Ortaklıkları üzerinden dolaylı olarak sahip olduğu pay
oranıdır.
Aşağıda 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Ana Ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’nin, Bağlı Ortaklıkları’nın ve Eczacıbaşı Ailesi üyelerinin oy hakları ve etkin
ortaklık oranları gösterilmiştir:
Bağlı Ortaklıklar
EÖS
ESÜ
EİP
EİT
Eczacıbaşı Cyprus
EHP
Eczacıbaşı Romanya
Girişim
İnşaat
Ana Ortaklık’ın
ve Bağlı
Ortaklıkları’nın
oy hakları (%)
31 Mart 31 Aralık
2007
2006
99,80
100,00
99,94
94,90
100,00
100,00
100,00
48,13
99,49
99,80
100,00
99,94
94,90
100,00
100,00
100,00
48,13
99,49
Eczacıbaşı Ailesi
üyelerinin
oy hakları (%)
31 Mart 31 Aralık
2007
2006
0,02
8,00
0,02
0,02
8,00
0,02
Toplam
oy hakları (%)
31 Mart 31 Aralık
2007
2006
99,80
100,00
99,96
94,90
100,00
100,00
100,00
56,13
99,51
99,80
100,00
99,96
94,90
100,00
100,00
100,00
56,13
99,51
Etkin ortaklık
oranları (%)
31 Mart
31 Aralık
2007
2006
99,80
100,00
99,93
94,85
99,96
100,00
100,00
48,13
99,49
99,80
100,00
99,93
94,85
99,96
100,00
100,00
48,13
99,49
Bağlı Ortaklıklar’ın bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak
konsolide edilmiş ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve Bağlı Ortaklıkları’nın
sahip olduğu payların kayıtlı bağlı ortaklık değerleri ilgili özsermayeler ile karşılıklı olarak
netleştirilmiştir. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki grup
içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında silinmiştir. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili
özsermaye ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
Bağlı Ortaklıklar, operasyonlar üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarih itibariyle de konsolidasyon
kapsamı dışında tutulmuştur.
8
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
c)
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bir veya daha
fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin
üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulmuştur. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret
A.Ş. bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden veya
Eczacıbaşı Ailesi ve ilişkili tarafların sahip olduğu paylara ait oy haklarını onlar adına kullanma
(ekonomik bir yarar beklemeksizin) yetkisinden yararlanarak sağlamaktadır. Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar oransal konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına
alınırlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’a ait mali
tablolarda yer alan varlık, yükümlülük, özsermaye, gelir ve giderler Grup’un sahip olduğu ortaklık
oranı ile konsolidasyona tabi tutulmaktadır (Not 9.d).
Aşağıda 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
üzerinde, Ana Ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Bağlı Ortaklıkları’nın ve
Eczacıbaşı Ailesi üyelerinin oy hakları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir:
Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar
EBX (*)
ESK
EBC
(*)
Ana Ortaklık’ın
ve Bağlı
Ortaklıkları’nın
oy hakları (%)
31 Mart 31 Aralık
2007
2006
50,00
47,00
50,00
Eczacıbaşı Ailesi
üyelerinin
oy hakları (%)
31 Mart 31 Aralık
2007
2006
50,00
47,00
50,00
-
-
Toplam
oy hakları (%)
31 Mart 31 Aralık
2007
2006
50,00
47,00
50,00
50,00
47,00
50,00
Etkin ortaklık
oranları (%)
31 Mart
31 Aralık
2007
2006
50,00
47,00
50,00
50,00
47,00
50,00
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mali tablosunda konsolide
edilen bağlı ortaklıkları aşağıdaki gibidir:
EBX’in doğrudan ve
dolaylı kontrolü (%)
31 Mart
31 Aralık
2007
2006
RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“RTS Renal”)
Transmed Diyaliz ve Tıbbi Hizmetler A.Ş. (“Transmed”)
Renal Tedavi Sistemleri A.Ş. (“Renal A.Ş.”)
Özel Başar Tıp Teşhis ve Tedavi Kliniği Hizmetleri A.Ş. (“Özel Başar”)
Almet A.Ş. (“Almet”)
RTS Gaziantep Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş. (“RTS Gaziantep”)
RTS Beyhekim Renal Tedavi Servisleri A.Ş. (“RTS Beyhekim”)
Özel Güneydoğu Diyaliz Merkezi Ltd. Şti. (“Özel Güneydoğu”)
RTS Antalya Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş. (“RTS Antalya”)
Onur Diyaliz Hizmetleri A.Ş. (“Onur Diyaliz”)
Ren-Tıp Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. (”Ren-Tıp”)
RTS İzmit Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş. (“RTS İzmit”)
RTS Seyhan Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş. (“RTS Seyhan”)
Mentaş Sağlık İnşaat Eğitim Gıda Otomotiv Tic. A.Ş. (“Mentaş”) (***)
Özel Deva Sağlık Gıda Otomotiv Eğitim A.Ş. (“Özel Deva”) (***)
60,00
100,00
99,40
59,98
80,00
100,00
75,00
85,00
97,45
80,00
100,00
95,00
60,00
75,00
75,00
60,00
100,00
99,40
59,98
80,00
100,00
75,00
85,00
97,45
80,00
100,00
95,00
60,00
-
(***) Bu bağlı ortaklıklar 13 Mart 2007 tarihinde tam kondolidasyona tabi olmuştur (Not 32).
RTS Renal ve Onur Diyaliz’in fiili faaliyet konusu diyaliz merkezleri satın almak ve işletmektir.
Diğer bağlı ortaklıklar diyaliz hizmeti vermektedir.
9
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
d)
İştiraklerdeki yatırımlar (“İştirakler”), özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. İştirakler,
Grup’un genel olarak oy hakkının %20 ile %50’sine; EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin ve Bağlı Ortaklıkları’nın sahip oldukları oy hakları aracılığıyla sahip olduğu ve
Grup’un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye
sahip olduğu kuruluşlardır. Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar,
Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da, işlem transfer
edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir. Grup, iştirak ile
ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte
bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya EİS Eczacıbaşı
İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin önemli etkisinin sona ermesi halinde özsermaye yöntemine
devam edilmez. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra
maliyet olarak gösterilir.
Aşağıda 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle özsermaye yöntemi ile
muhasebeleştirilen İştirakler ile Ana Ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Bağlı
Ortaklıkları’nın ve Eczacıbaşı Ailesi üyelerinin oy hakları ve etkin ortaklık oranları gösterilmiştir:
Ana Ortaklık’ın
ve Bağlı
Ortaklıkları’nın
oy hakları (%)
İştirakler
Ekom Eczacıbaşı Dış
Ticaret A.Ş. (“Ekom”)
Eczacıbaşı Ailesi
üyelerinin
oy hakları (%)
Toplam
oy hakları (%)
Etkin ortaklık
oranları (%)
31 Mart
2007
31 Aralık
2006
31 Mart
2007
31 Aralık
2006
31 Mart
2007
31 Aralık
2006
31 Mart
2007
31 Aralık
2006
26,36
26,36
-
-
26,36
26,36
26,36
26,36
e)
Grup’un %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu veya %20’nin üzerinde sermaye payına
sahip olmakla birlikte önemli bir etkiye sahip olmadığı finansal varlıkları “satılmaya hazır
finansal varlıklar” içerisinde muhasebeleştirilmiştir (Not 3.6 ve 16).
f)
Bağlı Ortaklıklar’ın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip
hissedarların payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda “Ana ortaklık dışı paylar” olarak
gösterilmektedir. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hissedarı olan Eczacıbaşı
Ailesi’nin bazı üyeleri ve bu aile üyeleri tarafından kontrol edilen şirketler bir kısım Bağlı
Ortaklıklar’ın sermayesinde pay sahibidirler. Konsolide mali tablolarda bu aile üyelerinin ve
şirketlerin de payları ana ortaklık dışı paylar olarak sınıflandırılmış ve Grup’un net aktiflerine ve
karına dahil edilmemiştir.
2.4
Karşılaştırmalı bilgiler
Cari dönem konsolide mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler
gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.
2.5
Netleştirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
10
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
Gerekli olduğu yerlerde, Bağlı Ortaklıklar, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve İştirakler için
uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan politikalarla uyumlu olması amacıyla
değiştirilmiştir. Not 2.3’de açıklanan konsolidasyon esasları dışında, konsolide mali tabloların
hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
3.1
Hazır değerler ve nakit akım tablosu
Hazır değerler, nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek
likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir (Not 4). Grup net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve
zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi
vermek üzere, diğer mali tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablolarını düzenlemektedir.
3.2
Ticari alacaklar ve şüpheli alacaklar karşılığı
Grup tarafından müşteriye doğrudan mal ve hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar, etkin
faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı
bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura
tutarından değerlendirilmiştir (Not 7).
Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde, ticari alacakları için alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı,
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının
tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer
gelirlere kaydedilir.
3.3
Ertelenmiş finansman geliri/gideri
Ertelenmiş finansman geliri/gideri vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirleri ve
giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satış ve alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı
yöntemi ile hesaplanır ve finansman gelirleri ve giderleri kalemi altında gösterilir (Not 39).
3.4
İlişkili taraflar
Bu konsolide mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim
kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile
birlikte, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve İştirakler, ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade
edilmişlerdir (Not 9).
11
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.5
Stoklar
Stoklar, maliyet bedeli veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti
tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, hareketli ağırlıklı ortalama
ve ağırlıklı ortalama metodları ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini
satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış
maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır (Not 12).
Kanyon Projesi kapsamında inşa edilen konutların maliyet bedelleri, bilanço tarihine kadar müteahhit
şirketler tarafından konut ve işyeri inşaatlarını içeren projenin tamamlanmış kısmı için Grup'a fatura
edilen hakediş bedellerinin, konutlara ait alanın toplam proje alanına oranı ile çarpılmasıyla
hesaplanan hakediş bedelleri ve ayrıca yine konutlar için yapılan belirli harcamaları içermektedir.
3.6
Finansal varlıklar
Grup, UMS 39 “Finansal Araçlar”a uygun olarak finansal varlıklarını “satılmaya hazır finansal
varlıklar” kategorisinde sınıflandırmıştır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, likidite ihtiyacının
karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli
bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlardır. Bu finansal varlıklar, yönetimin bilanço
tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya
işletme sermayesinin arttırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak
gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak sınıflandırılır. Grup yönetimi, bu finansal araçların
sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir şekilde yapmakta olup, düzenli olarak bu
sınıflandırmayı gözden geçirmektedir (Not 16).
Tüm finansal varlıklar, ilk olarak varlığın makul değeri olan ve finansal varlıkla ilgili satın alma
masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara
yansıtılmasından sonra “satılmaya hazır finansal varlıklar” olarak sınıflandırılan finansal varlıklar,
makul değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri
üzerinden değerlendirilmiştir. Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki
değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve zararlar konsolide gelir tablosuyla
ilişkilendirilmeden doğrudan özsermaye içinde muhasebeleştirilir.
Halka açık şirketlerin hisselerine sahip olunmasından kaynaklanan finansal varlıkların makul değeri
borsa rayici üzerinden hesaplanır. Eğer finansal varlık aktif bir piyasada işlem görmüyorsa, Grup
değerleme teknikleri kullanarak bir makul değer belirler. Bu değerleme teknikleri, piyasa koşullarına
uygun güncel işlemleri veya esasen benzer diğer yatırım araçlarını baz almayı ve yatırım yapılan
şirkete özgü şartları dikkate alarak iskonto edilmiş nakit akım analizlerini içerir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değer tespiti Avro tutarlar üzerinden yapılmış olup, makul
değer döviz kuru riskine açıktır.
12
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Grup her bilanço tarihinde bir ya da bir grup finansal varlığında değer düşüklüğü olduğuna dair
objektif bir kanıtın olup olmadığını değerlendirir. Finansal araçların satılmaya hazır olarak
sınıflandırılması durumunda, makul değerin elde etme maliyetinin altına önemli derecede düşmesi
veya makul değerin uzun süreli bir düşüş eğiliminde bulunması, menkul kıymetlerin değer
düşüklüğüne maruz kalıp kalmadığını değerlendirmede dikkate alınır. Eğer satılmaya hazır finansal
varlıklar için bu tür bir kanıt mevcutsa, kümüle net zarar - elde etme maliyeti (anapara geri ödemeleri
ve itfa sonrası net değer) ile cari makul değer (hisse senetleri için) arasındaki farktan bu finansal
varlığa ilişkin daha önce kar veya zarar olarak mali tablolara alınan değer düşüklüğü zararlarının
düşülmesi suretiyle bulunur, dolayısıyla özsermayeden çıkartılır ve dönemin gelir tablosuna yansıtılır.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan bir finansal araca ilişkin kar veya zarar içerisinde mali tablolara
alınan değer düşüklüğü zararları gelir tablosu yoluyla iptal edilemez.
Grup’un %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu ve üzerinde önemli bir etkinliğe sahip olmadığı
finansal varlıklarının borsaya kayıtlı herhangi bir makul değerinin olmadığı, makul değerin
hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir olmaması nedeniyle makul bir değer
tahmininin yapılamadığı ve makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal
varlığın kayıtlı değeri, elde etme maliyeti tutarından şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşılığının
çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.
3.7
Şerefiye
Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen şirketin net varlıklarının makul değerindeki Grup’un payı ile
satın alma fiyatı arasındaki farkı gösteren şerefiye ve negatif şerefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce
gerçekleşen satın almalara ilişkin ise aktifleştirilmiş ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa edilmiştir. UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
standardı çerçevesinde, 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleşen satın almalardan kaynaklanan
şerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan şerefiye gözden geçirilerek varsa
değer düşüklüğü ayrılmaktadır. Yine aynı tarihten sonra gerçekleşen satın almalara ilişkin negatif
şerefiye söz konusu ise bu tutar oluştuğu dönemde gelir olarak kaydedilmektedir. UFRS 3
çerçevesinde, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1 Ocak 2005’te başlamak üzere, 31 Mart
2004 tarihinden önce gerçekleşmiş işlemlerden doğan şerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuştur ve bu
şerefiye tutarına ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığına yönelik olarak değerlendirme
yapmaktadır (Not 17).
3.8
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında
satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için tutulan araziler ve
binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller elde etme
maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller
(araziler hariç) doğrusal amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmuştur. Yatırım amaçlı
gayrimenkullerin amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak 5 ile 50 yıl
arasında değişmektedir (Not 18).
Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme
sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık
ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili
yatırım amaçlı gayrimenkulün mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından
yüksek olanı olarak kabul edilir.
13
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.9
Maddi varlıklar ve ilgili amortisman
Maddi varlıkların 31 Aralık 2004 tarihine kadar iktisap edilenleri enflasyona göre düzeltilmiş elde
etme maliyetinden, bu tarihten sonra iktisap edilenleri ise elde etme maliyetinden birikmiş
amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların tahmin edilen
faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır (Not 19).
Maddi varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Kiralanan maddi varlıkları geliştirme maliyetleri
Diğer maddi varlıklar
4-50 yıl
25-50 yıl
2-20 yıl
4-5 yıl
1-20 yıl
4-10 yıl
2-20 yıl
Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır.
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, kayıtlı değer ile tahsil olunan
tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
Kayıtlı değerin ilgili maddi varlığın geri kazanılabilir değerinin üzerinde olması durumunda söz konusu
varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilmekte ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider
hesapları ile ilişkilendirilmektedir.
Maddi varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilen faydayı artıran nitelikteki
yatırım harcamaları, maddi varlığın maliyetine eklenmektedir.
3.10 Maddi olmayan varlıklar ve itfa payları
Maddi olmayan varlıklar, imtiyaz haklarını, iktisap edilmiş bilgi sistemlerini, bilgisayar yazılımlarını,
aktifleştirilen geliştirme maliyetlerini ve diğer tanımlanabilir hakları içerir. Bunlar, iktisap maliyeti
üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonraki 20 yılı geçmeyen bir süre için tahmini faydalı
ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Varlığın kayıtlı değerinin
geri kazanılabilir değerini aşması halinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılır (Not 20).
3.11 Vergiler
Dönemin vergi karşılığı, cari yıl vergisi ile ertelenmiş vergiyi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü,
dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile
hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını
içermektedir.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan
kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi
hesaplamasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi
oranları kullanılır.
Önemli geçici farklar, mahsup edilebilecek geçmiş dönem mali zararlarından, kıdem tazminatı
karşılığından, maddi ve maddi olmayan varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, stoklar ve satılmaya
hazır finansal varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki farklardan, tahakkuk etmemiş
vadeli satış ve alış finansman gelir ve gider karşılıklarından doğmaktadır.
14
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır (Not 14).
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir.
3.12 Finansal borçlar
Finansal borçlar, alındıkları tarihlerde, alınan finansal borç tutarından işlem giderleri çıkarıldıktan
sonraki değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle
hesaplanmış iskonto edilmiş değerleri ile mali tablolarda takip edilirler. Alınan finansal borç tutarı
(işlem giderleri hariç) ile geri ödeme değeri arasındaki fark, konsolide gelir tablosunda finansal borç
dönemi boyunca muhasebeleştirilir (Not 6).
3.13 Kiralamalar
Finansal kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi
avantajı veya teşvikleri düşüldükten sonraki makul değerinden veya asgari kira ödemelerinin kiralama
tarihindeki indirgenmiş değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri
yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi
boyunca konsolide gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi
varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur (Not 8 ve 19).
Faaliyet kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet
kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan alınan
teşvikler düşüldükten sonra), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider
olarak kaydedilir (Not 8).
3.14 Kıdem tazminatı karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılıkları, Grup’un kanuni bir zorunluluğu olarak Türk İş Kanunu’nun gerektirdiği
şekilde hesaplanmakta ve Grup çalışanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye
ayrılmaları, iş ilişkilerinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılmaları veya vefatları durumunda hak
kazanacakları kıdem tazminatı tutarının bugünkü tahmini değerini yansıtmaktadır (Not 23).
3.15 Dövizli işlemler
Yıl içindeki dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize
dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir.
Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevriminden doğan kur farkı gelir ve giderleri,
konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır (Not 39).
15
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.16 Gelirin tanınması
Gelirler, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınması beklenen bedelin
rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim
ve iskontoların düşülmesi suretiyle gösterilmiştir. Satış işlemi bir finansman işlemini içeriyorsa, satış
bedelinin makul değeri, alacaklara ilişkin satışı izleyen dönemde elde edilecek tutarların etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmesiyle hesaplanır. Satış bedelinin nominal değeri ile makul değeri
arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemde kaydedilir (Not 39).
Grup tarafından elde edilen kira ve telif gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz
gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde ise etkin faiz yöntemi kullanılmaktadır. Temettü gelirleri temettüyü
tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte kayıtlara alınmaktadır.
3.17 Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde, birikmiş karlar hesabından indirilerek kaydedilir.
3.18 Araştırma ve geliştirme giderleri
Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri,
projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir
olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan varlık olarak değerlendirilirler. Diğer araştırma ve
geliştirme giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilir. Önceki dönemde gider kaydedilen araştırma
ve geliştirme giderleri sonraki dönemde aktifleştirilemez. Aktifleştirilen araştırma ve geliştirme giderleri,
ürünün ticari üretiminin başlaması ile 10 ile 20 yıl arasında değişen süreler içinde doğrusal amortisman
yöntemi uygulanarak itfa edilir (Not 20).
3.19 Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri, katlanılan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara alınır. Finansal borçların
kaydedilmesinden sonraki dönemlerde, finansal borçlar iç verim oranı ile iskonto edilmiş değer dikkate
alınarak mali tablolarda gösterilirken; borçlanma ile sağlanan nakit girişi (işlem giderleri hariç) ve geri
ödeme değeri arasındaki fark, konsolide gelir tablosunda borçlanma süresince giderleştirilir (Not 39).
3.20 Karşılıklar
Karşılıklar, Grup’un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya
yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan
kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir
tahminin yapılabilmesi durumunda yükümlülüğün bilanço tarihindeki değeri dikkate alınarak oluşturulur.
3.21 Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya
daha fazla olayın gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel varlıklar ve
yükümlülükler mali tablolara alınmamakta ve şarta bağlı varlık ve yükümlülükler olarak
değerlendirilmektedir (Not 31).
16
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.22 Devlet teşvikleri
Yatırım teşviklerinden Grup, teşvik talepleri ilgili yetkili makamlar tarafından onaylandığı zaman
yararlanılabilmektedir (Not 30).
3.23 Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim
programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamaktadır.
Risk yönetimi, Bağlı Ortaklıklar’ın, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’ın ve İştirakler'in Yönetim
Kurulları tarafından onaylanmış politikalar çerçevesinde yürütülmektedir.
Faiz oranı riski
Grup, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin
etkisinden doğan faiz oranı riskine açıktır. Grup bu riski, faiz oranına duyarlı olan varlık ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetmektedir.
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi, kaliteli finansal kuruluşlardan
yeterli finansman olanakları sağlanarak yönetilmektedir.
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın, sözleşmelerin şartlarını yerine getirmemesi riskini taşır. Bu
riskler, kredi değerlendirmeleri ve tek bir karşı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile kontrol edilir.
Kredi riski, müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının çokluğu ve bunların farklı iş alanlarına
yaygınlığı dolayısıyla dağıtılmaktadır. Grup, ihtiyaç duyması halinde faktoring uygulamalarında,
alacağın maliyeti karşılığında erken tahsili işlemlerini de gerçekleştirmektedir. Bu durum gayrikabili
rücu şeklindeki risk yönetimi uygulamasına paralel bir uygulamadır.
Döviz kuru riski
Grup, döviz cinsinden borç ve alacak bakiyelerinin yerel para birimine çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine açıktır. Bu riskler, döviz pozisyonunun üst yönetim tarafından analiz
edilmesi ile takip edilmekte olup, gerektiğinde türev araçlar kullanılması suretiyle yönetilmektedir (Not 29).
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki
bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde
belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme
yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmininde piyasa verilerinin
yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa
işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
17
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin
tahmininde kullanılmıştır:
Parasal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir.
Nakit ve vadesiz mevduatlara ilişkin bankalardan alacaklar dahil, maliyet bedeli ile gösterilen bazı
finansal varlıkların makul değerlerinin, kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması
dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Ticari alacakların ve ilgili şüpheli alacak karşılıklarının kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığı
tahmin edilmektedir.
Parasal borçlar
Finansal borçlar ile diğer parasal borçların makul değerlerinin, kısa vadeli olmalarından dolayı kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli finansal borçlar dönem sonu kurlarından çevrilir ve bundan dolayı
makul değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Kıdem tazminatı karşılıklarının ise
indirgenmiş değerleri muhasebeleştirilmektedir.
Ticari borçlar, makul değerleri üzerinden gösterilmiştir.
3.24 Bölümlere göre raporlama
Endüstriyel bölüm
Belirli bir mal veya hizmeti ya da birbiriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya risk ve
getiri açısından işletmenin diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıma anlamında, işletmenin farklı
özelliklere sahip bölümleridir (Not 33).
Coğrafi bölüm
Belirli bir ekonomik çevre içerisindeki belirli bir mal veya hizmeti sağlama veya risk ve getiri
açısından diğer ekonomik çevreler içerisinde işleyen işletmenin diğer bölümlerinden farklı özelliklere
sahip bölümleridir.
3.25 Hisse başına kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının, dönem boyunca
dolaşımda olan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Ancak karşılaştırılabilirliğin sağlanması
amacıyla ve ekonomik gerçekliğine bağlı olarak, hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse sayısı belirlenirken, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının etkisi geçmiş
dönemler için de dikkate alınmaktadır (Not 42).
18
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.26 İşletme birleşmeleri
İşletme birleşmeleri, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesi maliyetinin
iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değerindeki
iktisap edenin payını aşan kısmı şerefiye olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesi sırasında oluşan
şerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yılda bir kez veya şartların değer düşüklüğünü işaret
ettiği durumlarda daha sık aralıklarla değer düşüklüğü tespit çalışmasına tabi tutulur.
İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değeri
içerisindeki iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşması durumunda ise fark gelir
olarak kaydedilir.
3.27 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihi ile mali tabloların onaylandığı tarih arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan
olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller
olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar konsolide
mali tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Grup konsolide mali tablolarını yeni duruma uygun
şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar konsolide mali tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa,
Grup söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
3.28 Varlıklarda değer düşüklüğü
Grup, şerefiye dışındaki tüm varlıkları için her bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer
kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge
mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değeri, kullanım veya artış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan
yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o
varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri
kazanılacak tutarından yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü zararları
konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
3.29 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
ayrıca gelecek dönemlere ilişkin ise, gelecek dönemleri kapsayacak şekilde, ileriye yönelik olarak
uygulanır.
3.30 Yönetim tahminleri
Konsolide mali tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve
işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık
gösterebilir.
19
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 4 - HAZIR DEĞERLER
Kasa
Bankalar
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Diğer likit varlıklar
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
86.198
50.114
3.307.098
33.098.997
3.250
1.507.319
48.251.557
349
36.495.543
49.809.339
Vadeli mevduatların tümü üç aydan kısa vadeli olup, Yeni Türk Lirası vadeli mevduatlara uygulanan
yıllık faiz oranları %13,5 ile %20 arasında değişirken (31 Aralık 2006: %16-%20), yabancı para vadeli
mevduatlar için bu oranlar %2 ile %3 arasındadır (31 Aralık 2006: %2-%6).
31 Mart tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönem konsolide nakit akım tablolarına esas teşkil eden hazır
değerler aşağıda gösterilmiştir:
Hazır değerler
Faiz tahakkukları (-)
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
31 Mart 2006
31 Aralık 2005
36.495.543
(60.199)
49.809.339
(54.529)
29.717.500
(11.076)
18.816.078
(11.750)
36.435.344
49.754.810
29.706.424
18.804.328
NOT 5 - MENKUL KIYMETLER
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur)
.
20
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR
Yıllık efektif
faiz oranı (%)
31 Mart 2007
Orijinal
yabancı para
Yeni Türk Lirası banka kredileri
19-20
Yabancı para banka kredileri (ABD$)
Libor+0,45-0,50
Yabancı para banka kredileri (AVRO) Euribor+0,65-1,40
8.432.185
5.459.042
Yıllık efektif
faiz oranı (%)
31 Aralık 2006
Orijinal
yabancı para
YTL
7.102.841
20-21
11.637.259
Libor+0,45-0,50
10.035.358 Euribor+0,65-1,40
8.390.566
3.432.356
10.741.334
11.793.780
6.355.007
YTL
Kısa vadeli finansal borçlar:
28.775.458
28.890.121
Uzun vadeli finansal borçların
kısa vadeli kısmı:
Yeni Türk Lirası banka kredileri
Yabancı para banka kredileri (ABD$) (*)
Yabancı para banka kredileri (AVRO)
-
194.600
-
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
20.939
268.568
-
Euribor+0,95
194.600
23.164
273.530
42.889
289.507
316.419
29.064.965
29.206.540
Uzun vadeli finansal borçlar:
Yeni Türk Lirası banka kredileri
Yabancı para banka kredileri (ABD$) (*)
Yabancı para banka kredileri (AVRO)
-
495.571
-
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
42.315
683.938
726.253
(*) Geri ödemeli araştırma ve geliştirme teşvik kredisi olup, faiz içermemektedir.
21
Euribor+0,95
241.400
2.000.000
339.312
3.703.000
4.042.312
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal borçlarının geri ödeme planı
aşağıda belirtilmiştir:
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
42.315
683.938
3.976.530
65.782
726.253
4.042.312
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
167.722.166
103.178.381
148.803.036
117.350.983
270.900.547
266.154.019
(6.997.367)
(2.807.422)
(6.716.883)
(2.982.129)
261.095.758
256.455.007
Yıl
2008
2009
NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Ertelenmiş finansman gelirleri (-)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Kısa vadeli ticari alacaklar, net
Şüpheli ticari alacaklara ayrılan karşılıkların dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
2007
2006
1 Ocak itibariyle
2.982.129
2.920.286
Yıl içinde ayrılan karşılıklar (Not 37)
Konusu kalmayan karşılıklar
Tahsilatlar (Not 38)
71.317
(155.215)
(90.809)
31 Mart itibariyle
2.807.422
22
14.446
(28.258)
2.906.474
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
Uzun vadeli ticari alacaklar:
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer ticari alacaklar
3.522
14.848
18.165
-
Uzun vadeli ticari alacaklar, net
18.370
18.165
81.107.533
8.175.928
82.813.761
1.084.251
89.283.461
83.898.012
Kısa vadeli ticari borçlar:
Ticari borçlar
Diğer ticari borçlar
Ertelenmiş finansman giderleri (-)
(540.539)
Kısa vadeli ticari borçlar, net
88.742.922
(504.710)
83.393.302
NOT 8 - FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
a)
Finansal kiralama
i)
Finansal kiralama alacakları:
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
ii)
Finansal kiralama borçları:
Kısa vadeli finansal kiralama borçları
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
b)
Faaliyet kiralaması
i)
Faaliyet kiralaması alacakları:
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
23
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
46.776
64.660
53.217
65.347
111.436
118.564
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 8 - FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI (Devamı)
ii)
Faaliyet kiralaması borçları:
Grup, satış ekibinin kullanımı için 1.209 aracı (31 Aralık 2006: 998), faaliyet kiralaması
yöntemiyle kiralamıştır.
Grup’un faaliyet kiralaması anlaşmaları nedeniyle bilanço tarihinden sonraki minimum faaliyet
kiralaması borçları aşağıdaki gibidir:
1 yıldan az
1-5 yıl arası
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
9.639.647
14.108.554
8.292.068
11.464.962
23.748.201
19.757.030
Faaliyet kiralaması yoluyla edinilen araçlar için gerçekleşen giderler aşağıdaki gibidir:
Kira gideri
Bakım ve onarım gideri
24
31 Mart 2007
31 Mart 2006
1.307.934
606.288
702.604
451.748
1.914.222
1.154.352
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER
a)
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle ilişkili tarafların bakiyeleri:
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
5.160.650
14.011.121
5.160.650
14.011.121
4.276.529
4.409
3.963.731
2.964
1.651
337.674
4.282.589
4.304.369
20.061.410
26.002.013
20.061.410
26.002.013
28.267
6.593
274.062
696.894
6.965
274
132.077
1.005.816
139.316
Toplam ilişkili taraflardan alacaklar
30.510.465
44.456.819
Ertelenmiş finansman gelirleri (-)
Şüpheli alacak karşılığı (-)
(92.980)
(1.154.655)
(111.239)
(1.344.743)
İlişkili taraflardan alacaklar, net
29.262.830
43.000.837
İlişkili taraflardan alacaklar:
Ortaklardan alacaklar:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’dan alacaklar:
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.
EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İştiraklerden alacaklar:
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar:
ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Yapı-İş Emlak ve İnşaat A.Ş.
Diğer
Şüpheli alacaklara ayrılan karşılıkların dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (Not 37)
Tahsilatlar (Not 38)
31 Mart itibariyle
2007
2006
1.344.743
1.825.931
853.745
(1.043.833)
2.346.762
(817.448)
1.154.655
3.355.245
Şüpheli alacak karşılıklarının tamamı Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. aracılığı ile yapılan dış
satımdan doğan alacaklar ile ilgilidir.
25
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
10.962.444
-
9.805.783
44.202
10.962.444
9.849.985
11.381.851
2.633.113
2.600.899
7.915.020
2.323.412
2.268.997
16.615.863
12.507.429
112.453.581
356.886
95.139.769
246.808
112.810.467
95.386.577
42.863.033
2.048.188
851
1.003.982
41.395.307
423.577
409.789
740.017
45.916.054
42.968.690
186.304.828
160.712.681
İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar:
Ortaklara borçlar:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’a borçlar:
EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İştiraklere borçlar:
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. (*)
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer ilişkili taraflara borçlar:
İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.
ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.
Diğer
Toplam ilişkili taraflara kısa vadeli borçlar
Ertelenmiş finansman giderleri (-)
(963.620)
İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar, net
(792.759)
185.341.208
159.919.922
İlişkili taraflara uzun vadeli borçlar:
Eczacıbaşı Holding A.Ş. (**)
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. (***)
71.229.864
14.706.400
72.109.884
24.069.500
Toplam ilişkili taraflara uzun vadeli borçlar
85.936.264
96.179.384
(*)
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’ye olan borçlar, bu iştirakin finansal kuruluşlardan temin ederek, aynı
şartlarda Grup’a transfer ettiği YTL ve yabancı para banka kredilerinden oluşmaktadır. Bu banka kredilerinin
faiz oranları YTL, ABD Doları ve Avro için sırasıyla %15-%21,10, Libor+0,50-1,30 ve Euribor+0,50-1,30
(31 Aralık 2006: %15-%21,10, Libor+0,50-1,30, Euribor+0,50-1,30) arasında değişmektedir.
(**) Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ye olan borçların tamamı, bu ortağın finansal kuruluşlardan temin ederek, aynı
şartlarda Grup'a transfer ettiği yabancı para banka kredilerinden oluşmaktadır. Bu banka kredilerinin faiz
oranları ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor+1,75 ve Euribor+1,75'tir (31 Aralık 2006: Libor+1,75 ve
Euribor+1,75).
(***) Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’nin aynı şartlarda Grup’a transfer ettiği Avro cinsinden uzun vadeli,
Euribor+1,20 faiz oranlı krediden oluşmaktadır (31 Aralık 2006: Euribor+0,90-1,20).
26
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)
b)
31 Mart tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemde ilişkili taraflarla yapılan işlemler:
Mal satışları:
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
31 Mart 2007
31 Mart 2006
16.959.245
1.231.334
912
11.031.845
966.443
43.711
18.191.491
12.041.999
3.092.834
2.531.675
2.495.339
622.594
229.098
429.576
276.922
67.972
6.439.865
3.306.145
54.714.304
47.230.780
13.326.239
2.500.841
285.705
613
8.986.481
2.358.551
315.092
35.993
70.827.702
58.926.897
1.482.710
1.126.180
354.300
322.511
258.160
214.983
116.663
300.292
266.472
58.410
284.781
388.076
406.372
66.889
3.875.507
1.771.292
Hizmet satışları:
İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Diğer
Mal alımları:
İpek Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
EBC Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik
Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
Hizmet alımları:
ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı Spor Kulübü
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
27
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)
31 Mart 2007
31 Mart 2006
113.710
290.770
113.710
290.770
54.000
68.475
3.471
-
57.471
68.475
1.114.053
392.992
860.917
2.375.750
4.088.299
344.118
1.192.209
1.324.203
5.939.462
5.753.079
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları:
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Finansman gelirleri:
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Kur farkı gelirleri
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kur farkı gelirleri
Finansman giderleri:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Faiz giderleri
Kur farkı giderleri
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Faiz giderleri
Kur farkı giderleri
c)
31 Mart tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemde ilişkili taraflarla yapılan diğer
işlemler:
İlişkili taraflara ödenen yönetim ücreti:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
3.600.584
3.735.347
3.600.584
3.735.347
Eczacıbaşı Holding A.Ş’ye ödenen yönetim ücreti, Grup’un Eczacıbaşı Holding A.Ş’den aldığı
hukuki, mali, kurum kimliği, bütçe planlama, denetim ve insan kaynakları hizmetlerini içermektedir.
Bu giderler, ilgili hizmetin verilmesi için Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin ilgili bölümünün harcadığı
süreye göre kuruluşlara fatura edilmektedir.
28
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)
31 Mart 2007
31 Mart 2006
676.400
203.058
196.056
163.675
135.108
59.426
264.284
151.098
4.814
1.433.723
420.196
859.978
859.978
859.978
859.978
965.102
2.313
818.753
171
967.415
818.924
338.643
305.574
121.789
83.067
23.660
170.074
621.964
17.963
408.871
3.287
872.733
1.222.159
222.400
528.341
222.400
528.341
İlişkili taraflardan alınan kira geliri:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İpek Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
İlişkili taraflara ödenen kira gideri:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
İlişkili taraflardan sağlanan diğer gelirler:
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer
İlişkili taraflara ödenen diğer giderler:
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
İlişkili taraflara yapılan bağışlar:
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı
29
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)
d)
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’daki paylar:
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’la ilgili dönen ve duran varlıklar, kısa vadeli ve uzun vadeli
yükümlülükler ve faaliyet sonuçları konsolide mali tablolarda Not 2.3.c’de açıklandığı gibi oransal
metod ile konsolide edilmiş olup, bunlar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’ın şarta bağlı varlık
ve yükümlülükleri içerisinde Grup’a ait paylar toplu olarak aşağıda gösterilmiştir:
Bilançolar:
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Ana ortaklık dışı paylar
Özsermaye
Toplam yükümlülükler ve özsermaye
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
95.787.256
38.025.520
89.092.654
37.346.186
133.812.776
126.438.840
41.243.690
5.597.979
7.767.450
79.203.657
37.292.051
5.417.777
7.806.306
75.922.706
133.812.776
126.438.840
31 Mart 2007
31 Mart 2006
Gelir Tabloları:
Satış gelirleri, net
Satışların maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet karı
Faaliyet giderleri (-)
Net esas faaliyet karı
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Finansman gelirleri, net
44.061.246
(21.350.729)
37.341.715
(18.006.307)
22.710.517
19.335.408
(18.732.462)
(15.890.819)
3.978.055
3.444.589
319.823
(535.457)
600.959
Faaliyet karı
4.363.380
Ana ortaklık dışı paylar
82.355
Vergi öncesi kar
Vergiler (-)
Net dönem karı
30
342.346
(207.559)
327.880
3.907.256
(207.660)
4.445.735
3.699.596
(1.137.132)
(1.398.786)
3.308.603
2.300.810
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)
Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler:
Aşağıda Grup’un Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’ının ABD Doları, Avro ve YTL cinsinden şarta
bağlı varlık ve yükümlülüklerindeki paylarının YTL karşılıkları gösterilmiştir:
31 Mart 2007
Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektupları
Taahhütler
Alınan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektupları
Teminat çekleri
Teminat senetleri
ABD$
AVRO
YTL
Toplam
-
1.286.727
-
2.478.537
2.808.471
1.286.727
2.478.537
2.808.471
-
1.286.727
5.287.008
6.573.735
9.315.108
-
10.477.634
-
6.529.990
3.019.138
274.541
13.718
26.322.732
3.019.138
274.541
13.718
9.315.108
10.477.634
9.837.387
29.630.129
31 Aralık 2006
Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektupları
Taahhütler
Alınan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektupları
Teminat çekleri
Teminat senetleri
ABD$
AVRO
YTL
Toplam
-
1.295.967
-
2.530.742
2.070.475
1.295.967
2.530.742
2.070.475
-
1.295.967
4.601.217
5.897.184
9.487.222
-
10.552.869
-
6.529.990
3.048.226
323.892
13.843
26.570.081
3.048.226
323.892
13.843
9.487.222
10.552.869
9.915.951
29.956.042
31
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAKİYELER (Devamı)
e)
İlişkili şirketlerle olan işlemlerden doğan şarta bağlı varlık ve yükümlülükler:
Aşağıda 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Grup’un ilişkili şirketleriyle olan
işlemlerinden doğan şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri belirtilmiştir:
31 Mart 2007
Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Alınan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
ABD$
AVRO
YTL
Toplam
43.197.130
105.702.167
36.108.264
185.007.561
43.197.130
105.702.167
36.108.264
185.007.561
86.531.841
47.978.954
147.602.645
282.113.440
86.531.841
47.978.954
147.602.645
282.113.440
31 Aralık 2006
Verilen kefaletler:
Kredi kefaletleri
Alınan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
ABD$
AVRO
YTL
Toplam
43.995.280
106.461.167
33.758.264
184.214.711
43.995.280
106.461.167
33.758.264
184.214.711
88.130.683
39.065.969
139.715.066
266.911.718
88.130.683
39.065.969
139.715.066
266.911.718
NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR, NET
Kısa vadeli diğer alacaklar, net
Katma Değer Vergisi (“KDV”) alacakları (Not 44.b)
Peşin ödenen vergiler ve stopajlar
İş avansları
Personelden alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
97.780.247
6.744.019
633.060
2.530.453
455.667
88.469.571
1.661.230
158.058
26.492
1.222.347
108.143.446
91.537.698
2.988
6.644
244.624
6.644
9.632
251.268
Uzun vadeli diğer alacaklar, net
Verilen avanslar
KDV alacakları
32
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR, NET (Devamı)
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
24.039.067
392.572
142.036
678.830
4.605.967
19.939.805
199.360
142.036
3.243
6.041.985
29.858.472
26.326.429
20.734
6.644
30.036
6.644
27.378
36.680
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
41.701.291
14.798.395
19.637.274
13.784.658
12.676.831
7.620.033
34.417.701
40.312.949
8.483.832
23.378.260
8.623.567
9.438.986
4.828.601
32.522.084
144.636.183
127.588.279
Kısa vadeli diğer yükümlükler, net
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Diğer çeşitli borçlar
Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş yükümlülük
Personele borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (Not 15)
Uzun vadeli diğer yükümlükler, net
Diğer çeşitli borçlar
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
NOT 11 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
NOT 12 - STOKLAR
İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamuller
Emtia
Diğer stoklar
Verilen sipariş avansları (*)
Kanyon Projesi kapsamında satılacak konutlar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
(7.622.138)
137.014.045
(*)
(12.752.096)
114.836.183
Verilen sipariş avansları, 6.816.022 YTL (31 Aralık 2006: 2.587.791 YTL) tutarındaki yoldaki
hammaddeleri içermektedir.
Stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
2007
2006
1 Ocak itibariyle
12.752.096
6.188.443
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (Not 38)
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
İmha edilen stoklar (-)
215.222
(3.091.412)
(2.253.768)
31 Mart itibariyle
7.622.138
33
(598.748)
(261.646)
5.328.049
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 13 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ
BEDELLERİ
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
NOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Grup, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Muhasebe Standartları
uyarınca hazırlanmış mali tablolarda ve yasal mali tablolarda farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya
çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir
ve giderlerin, SPK Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunları’na göre değişik raporlama dönemlerinde
muhasebeleşmesinden ortaya çıkmaktadır.
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri hesaplamasında kullanılan vergi oranı %20’dir (31 Aralık
2006: %20).
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Toplam
geçici farklar
31 Mart 2007
Geçmiş dönem mali zararları
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
İade ve iskonto tahakkukları
Stokların kayıtlı değerleri ile vergi
matrahında kullanılan değerleri
arasındaki farklar
Vadeli satışların tahakkuk etmemiş
finansman geliri
Birikmiş izin karşılıkları
İkramiye tahakkukları
Şüpheli alacak karşılığı
Satışlardaki dönemsellik farkı
Diğer
31 Aralık 2006
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
(101.569.933)
(16.086.966)
(14.577.025)
(102.565.952)
(15.612.290)
(7.560.776)
20.313.987
3.203.171
2.915.405
20.513.190
3.122.458
1.512.155
(12.709.742)
(18.229.575)
2.594.631
3.645.915
(7.090.347)
(3.728.022)
(2.592.000)
(2.568.478)
(728.241)
(454.749)
(6.828.122)
(3.014.455)
(3.267.700)
(2.904.725)
(78.514)
(1.715.759)
1.557.299
745.604
557.100
513.696
145.648
90.950
1.365.624
602.891
653.540
580.945
15.703
343.154
32.637.491
32.355.575
Ertelenen vergi varlıkları
Satılmaya hazır finansal varlıkların
makul değer farkları (*)
Maddi ve maddi olmayan varlıkların
ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin
kayıtlı değerleri ile vergi
matrahında kullanılan değerleri
arasındaki farklar
Vadeli alımların tahakkuk etmemiş
finansman gideri
Diğer
Ertelenenen vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)
602.857.426
603.970.426
(30.142.872)
(30.198.225)
24.851.473
22.669.326
(4.970.295)
(4.533.865)
1.504.159
76.469
1.297.469
121.320
(402.114)
(15.293)
(259.494)
(24.264)
Ertelenen vergi yükümlülükleri (-)
(35.530.574)
(35.015.848)
Ertelenen vergi yükümlülükleri, net
(2.893.083)
(2.660.273)
(*)
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”), “Taşınmaz
ve İştirak Hissesi Satış Kazançlarının Vergiden İstisna Edilmesi” ile ilgili eski 5422 sayılı KVK uygulamasına
değişiklikler getirmiştir. Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların (gayrimenkuller) ve
iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkı satışından doğan kazançlarının ancak %75’lik kısmı
vergiden istisnadır. Bu bağlamda, satılmaya hazır finansal varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi matrahında kullanılan
değerleri arasındaki geçici farklardan ilk defa 31 Aralık 2006 tarihli konsolide mali tablolarda ertelenen vergi
yükümlülüğü hesaplanmıştır. Söz konusu geçici farklar öz sermaye içerisinde muhasebeleştirildiğinden, ilgili
ertelenmiş vergi yükümlülüğü de özsermaye içindeki finansal varlıklar değer artış fonu hesabından mahsup
edilmektedir.
34
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Yapılan değerlendirme neticesinde, 31 Mart 2007 tarihi itibariyle mevcut 3.532.420 YTL (31 Aralık
2006: 3.672.933 YTL) tutarındaki geçmiş dönem mali zararlarının yaratabileceği vergi avantajından
Grup’un öngörülebilir bir süre içerisinde yararlanamayabileceği sonucuna varılması nedeniyle söz
konusu mali zararlar, üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmemiştir.
Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ayrı birer vergi mükellefi olduklarından, her bir
vergi mükellefi için net ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü hesaplanmış, ancak bu tutarlar
konsolide bilançoda birbirleri ile netleştirilmemiştir.
31 Mart tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ertelenen vergi (yükümlülüğü)/varlığının hareketi
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle
2007
2006
(2.660.273)
28.113.384
(260.728)
2.832.075
55.650
-
(27.732)
-
(2.893.083)
30.945.459
Cari dönem ertelenmiş vergi (gideri)/geliri (Not 41)
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer artışı nedeniyle özsermaye
içerisinde muhasebeleştirilen ertelenen vergi varlığı
Müşterek yönetime tabi ortaklık hisse alış ve satışlarından
kaynaklanan ertelenen vergi yükümlülüğü (-)
31 Mart itibariyle
NOT 15 - DİĞER
DÖNEN/DURAN
YÜKÜMLÜLÜKLER
VARLIKLAR
VE
KISA/UZUN
VADELİ
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
3.843.874
464.638
19.243
1.397.293
479.668
-
4.327.755
1.876.961
548.968
483.419
548.968
483.419
Maaş ve ikramiye tahakkukları
Forward tahakkukları
Gider tahakkukları
Telif gideri tahakkukları
Diğer
4.401.255
120.337
43.857
40.518
4.780.328
506.213
403.047
213.094
139.303
Toplam (Not 10)
4.605.967
6.041.985
Diğer dönen varlıklar
Peşin ödenen giderler
Gelir tahakkukları
Diğer
Diğer duran varlıklar
Peşin ödenen giderler
Kısa vadeli diğer yükümlülükler, net
35
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
Satılmaya hazır finansal varlıklar
İştirakler
772.657.347
7.785.198
770.701.974
7.705.649
Finansal varlıklar, net
780.442.545
778.407.623
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Halka açık:
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri
Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (1)
Türkiye İş Bankası A.Ş. (1)
Ak Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (1)
31 Mart 2007
%
31 Aralık 2006
%
241.831
23.224
475
2
<1
<1
306.897
23.421
696
2
<1
<1
265.530
Halka açık olmayan:
Eczacıbaşı Holding A.Ş. (1, 2)
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. (3)
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (4)
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. (1)
EBM Eczacıbaşı Banyo ve Mutfak
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. (1)
Diğer (3)
Satılmaya hazır finansal varlıklar, net
331.014
757.403.783
11.782.753
2.016.000
758.815
293.552
37
3
15
14
1
757.403.783
11.782.753
758.815
293.552
37
3
14
1
36.878
461
99.575
<1
1
36.878
461
94.718
<1
1
772.391.817
770.370.960
772.657.347
770.701.974
(1)
Halka açık şirketlerdeki finansal varlıkların makul değeri borsa rayici üzerinden hesaplanır. Grup, aktif bir piyasada
işlem görmeyen finansal varlıkları için değerleme teknikleri kullanarak bir makul değer belirlemiştir. Bu değerleme
teknikleri, piyasa koşullarına uygun güncel işlemleri veya esasen benzer diğer yatırım araçlarını baz almayı ve
yatırım yapılan şirkete özgü şartları dikkate alarak iskonto edilmiş nakit akım analizlerini içerir. Makul değerlerdeki
değişimler özsermaye kalemlerinden “Finansal varlıklar değer artış fonu” hesabında muhasebeleştirilmektedir.
(2)
Grup’un, ana hissedarı olan Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin yönetimi ve işletme politikaları üzerinde önemli bir kontrol
etkisi bulunmadığından konsolide mali tablolarda Eczacıbaşı Holding A.Ş. özsermaye metodu ile
muhasebeleştirilmemiş, makul değeriyle gösterilmiştir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin enflasyona göre düzeltilmiş elde
etme maliyeti 153.320.020 YTL’dir. Grup, piyasa koşullarında yapılacak bir hisse satışı varsayımıyla yaptığı makul
değer çalışmasında, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin Grup’un ana hissedarı olmasıyla ortaya çıkmış karşılıklı iştirak
durumu sebebiyle, muhtemel bir alıcının EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş’de de dolaylı olarak pay sahibi
olacağını dikkate alarak, hesaplanan tutarı bulunan makul değere eklemiştir.
(3)
Bu satılmaya hazır finansal varlıklar borsaya kayıtlı herhangi bir makul değerleri olmadığından ve makul değerleri
güvenilir bir şekilde ölçülemediğinden kayıtlı değerleri ile muhasebeleştirilmişlerdir.
(4)
Şirket’in Bağlı Ortaklıkları’ndan Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17 Ocak 2007 tarihli
Yönetim Kurulu kararı ile, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne ait, beheri 1 YTL nominal değerli 2.100 adet hisse
senedinin tamamının 1,49 YTL bedel üzerinden toplam 3.129.000 YTL’sına Eczacıbaşı Holding A.Ş.’den satın
alınmasına karar vermiştir. Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. konsolide mali tablolarda borsa rayici üzerinden
gösterilmiştir.
36
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR (Devamı)
İştirakler:
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
7.785.198
7.705.649
7.785.198
7.705.649
2007
2006
7.705.649
8.179.898
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. (“Ekom”)
İştirakler’in dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle
İştirakler’in dönem kar/(zarar)larında Grup'un payı, net (Not 38)
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki makul değer değişiklikleri
31 Mart itibariyle
76.947
2.602
7.785.198
(32.680)
(15.277)
8.131.941
Grup’un 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle İştirakler’inin varlık, yükümlülük, net
satışlar ve dönem sonuçlarındaki payı aşağıda belirtilmiştir:
31 Mart 2007
İştirak adı
Ekom
Varlıklar
Yükümlülükler
Net satışlar
Net
dönem karı
107.186.658
99.401.452
42.965.731
76.947
107.186.658
99.401.452
42.965.731
76.947
31 Aralık 2006
İştirak adı
Ekom
Eczacıbaşı Bilişim (*)
(*)
Varlıklar
Yükümlülükler
Net dönem
Net satışlar karı/(zararı)
102.210.423
-
94.383.680 157.644.007
836.690
223.593
(26.506)
102.210.423
94.383.680 158.480.697
197.087
Etkin
ortaklık
oranları (%)
26,36
Etkin
ortaklık
oranları (%)
26,36
-
Grup’un 2006 yılı içinde Eczacıbaşı Bilişim’de önemli etkinliğe sahip olduğu dönemde oluşan
tutarlar ifade edilmiştir.
37
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 17 - POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Şerefiye:
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
1 Ocak itibariyle
İlaveler (Not 32)
4.399.039
798.671
3.733.489
665.550
31 Aralık itibariyle
5.197.710
4.399.039
NOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
1 Ocak 2007
İlaveler
Maliyet:
Kanyon (*)
110.270.351
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 227.946
Binalar
12.334.240
4.400.774
967
338
-
734.953
-
115.406.078
228.913
12.334.578
122.832.537
4.402.079
-
734.953
127.969.569
Birikmiş amortisman:
Kanyon (*)
1.888.894
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
66.002
Binalar
6.335.306
1.068.845
1.360
78.786
-
-
2.957.739
67.362
6.414.092
8.290.202
1.148.991
-
-
9.439.193
Net defter değeri
(*)
Çıkışlar Transferler 31 Mart 2007
114.542.335
118.530.376
Şirket, Kanyon’un (Kanyon ile ilgili olarak detaylı bilgi: Not 33.3) 30 Mayıs 2006 tarihinde
açılışını yaptığı çarşı bölümünü ve Aralık’ta kiraya vermeye başladığı ofis bloğunu
aktifleştirmiştir. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, kira gelirlerinin net bugünkü değerinin
hesaplanmasıyla bulunan makul değeri yaklaşık 124 milyon Avro olan Kanyon, konsolide mali
tablolarda kayıtlı değeri ile gösterilmektedir.
Cari dönem amortisman giderlerinin 1.068.845 YTL’si satılan hizmet maliyetine ve 80.146 YTL’si diğer
faaliyetlerden gider ve zararlara dahil edilmiştir.
Maliyet:
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Net defter değeri
1 Ocak 2006
İlaveler
Çıkışlar
31 Mart 2006
317.582
10.981.683
1.280
-
317.582
10.982.963
11.299.265
1.280
-
11.300.545
46.351
4.474.658
1.994
68.815
-
48.345
4.543.473
4.521.009
70.809
-
4.591.818
6.778.256
6.708.727
Cari dönem amortisman giderlerinin tamamı diğer faaliyetlerden gider ve zararlarda gösterilmiştir.
38
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 19 - MADDİ VARLIKLAR
Maliyet:
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Avanslar ve yapılmakta olan yatırımlar
Kiralanan maddi varlıkları geliştirme maliyetleri
Diğer maddi varlıklar
Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Kiralanan maddi varlıkları geliştirme maliyetleri
Diğer maddi varlıklar
Net defter değeri
1 Ocak 2007
İlaveler
Çıkışlar
Transferler (*)
31 Mart 2007
25.106.032
128.235.384
278.349.419
10.823.784
45.029.644
10.276.387
11.597.842
10.914.730
90.490
3.801.718
401.254
868.296
2.178.434
172.797
123.067
(395.033)
(299.103)
(346.419)
(9.973)
(73.834)
1.943.125
5.314
(2.732.167)
48.775
25.106.032
128.325.874
283.699.229
10.925.935
45.556.835
9.712.681
11.770.639
11.012.738
520.333.222
7.636.056
(1.124.362)
(734.953)
526.109.963
1.184.406
61.242.281
196.344.860
9.243.642
35.183.034
6.493.804
7.355.977
19.175
1.203.445
4.254.357
224.947
710.676
305.690
387.711
(220.336)
(175.376)
(309.197)
(26.329)
(59.485)
-
1.203.581
62.445.726
200.378.881
9.293.213
35.584.513
6.773.165
7.684.203
317.048.004
7.106.001
(790.723)
-
323.363.282
203.285.218
202.746.681
(*) Maddi varlıklardan 734.953 YTL tutarındaki transferler, aktifleştirilen Kanyon harcamalarının yatırım amaçlı gayrimenkullere transferi ile ilgilidir (Not 18).
Cari dönem amortisman giderlerinin 2.776.115 YTL’si satılan malın maliyetine, 1.028.730 YTL’si hizmet üretim maliyetine, 3.504 YTL’si yarı mamul maliyetine, 722.157
YTL’si mamul maliyetine, 58.757 YTL’si çalışılmayan dönem gideri olarak diğer faaliyetlerden gider ve zararlara, 481.392 YTL’si araştırma ve geliştirme giderlerine,
1.054.810 YTL’si genel yönetim giderlerine ve 980.636 YTL’si pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine dahil edilmiştir.
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varlıkların net defter değeri 31 Mart 2007 tarihi itibariyle 2.529.762 YTL (31 Aralık 2006: 2.898.605 YTL) ’dir.
39
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 19 - MADDİ VARLIKLAR (DEVAMI)
Maliyet:
Arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Avanslar ve yapılmakta olan yatırımlar (*)
Diğer maddi varlıklar
Kiralanan maddi varlıkları geliştirme maliyetleri
Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
Kiralanan maddi varlıkları geliştirme maliyetleri
Net defter değeri
1 Ocak 2006
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2006
24.789.828
123.101.756
254.583.486
19.719.169
43.036.695
100.285.456
9.511.109
10.813.713
8.335
3.787.432
11.655
1.007.621
9.200.136
199.048
43.491
(304)
(391.449)
(4.198.789)
(390.523)
(191.556)
(147.802)
6.108.218
11.483.049
49.169
(17.660.122)
19.686
24.789.524
129.218.309
269.462.518
15.532.035
43.702.962
91.825.470
9.518.601
10.729.088
585.841.212
14.257.718
(5.320.423)
-
594.778.507
1.110.031
58.215.372
185.029.204
15.689.203
34.698.703
6.705.591
5.854.691
21.456
1.184.950
3.764.555
589.517
677.389
238.375
270.349
(254)
(730.411)
(3.825.520)
(375.283)
(176.465)
(138.973)
-
1.131.233
59.400.322
188.063.348
12.453.200
35.000.809
6.767.501
5.986.067
307.302.795
6.746.591
(5.246.906)
-
308.802.480
278.538.417
285.976.027
(*) İstanbul Kanyon Projesi kapsamında kiralanacak gayrimenkullerin inşaatına ilişkin 31 Mart 2006 tarihi itibariyle 89.719.702 YTL (31 Aralık 2005: 81.732.252 YTL)
tutarındaki harcamalar “yapılmakta olan yatırımlar” içerisinde sınıflandırılmıştır.
31 Mart 2006 tarihi itibariyle, amortisman giderlerinin 3.840.579 YTL’si satılan malın maliyetine, 97.103 YTL’si hizmet üretim maliyetine, 379.810 YTL’si yarı mamul
maliyetine, 39.554 YTL’si mamul ürün maliyetine, 344.301 YTL’si araştırma ve geliştirme giderlerine, 1.078.402 YTL’si genel yönetim giderlerine ve 966.842 YTL’si
pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine dahil edilmiştir.
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varlıkların net defter değeri 31 Mart 2006 tarihi itibariyle 3.947.349 YTL (31 Aralık 2005: 4.372.189 YTL)’dir.
40
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
Maliyet:
Haklar
Bilgisayar yazılım programları
Geliştirme maliyetleri
Avanslar ve yapılmakta olan yatırımlar (*)
Diğer maddi olmayan varlıklar
Birikmiş itfa payları:
Haklar
Bilgisayar yazılım programları
Geliştirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan varlıklar
Net defter değeri
1 Ocak 2007
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2007
19.853.756
14.466.540
3.925.353
12.382.610
4.364.246
942.383
110.917
2.602.731
1.458
(7.195)
-
114.487
33.160
142.441
(290.088)
-
20.910.626
14.610.617
4.060.599
14.695.253
4.365.704
54.992.505
3.657.489
(7.195)
-
58.642.799
7.850.651
8.163.077
1.008.928
2.812.954
762.517
513.247
74.436
45.002
-
-
8.613.168
8.676.324
1.083.364
2.857.956
19.835.610
1.395.202
-
-
21.230.812
35.156.895
37.411.987
(*) Alınacak biyoeşdeğerlik sertifikaları ile ilgili harcamaların tutarı 31 Mart 2007 tarihi itibariyle 9.630.446 YTL’dir (31 Aralık 2006: 9.409.026 YTL) ve bu harcamalar
“Yapılmakta olan yatırımlar” içerisinde sınıflandırılmıştır. Biyoeşdeğerlik, jenerik ürünlerin orijinal ürünlere eşdeğer olduğunun gösterilmesi için kullanılan bir çalışma
olarak nitelendirilir.
Şirket, muhasebe sistemlerinde SAP bilgisayar programını uygulamaya geçirmek üzere 2004 yılının Eylül ayında Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte “SAP
Projesi” adı altında bir proje başlatmıştır. 2006 yılı Aralık ayında bitirilmesi planlanan proje için 2.430.828 Avro tutarında bütçe ayrılmış olup, projenin ilk kısmı 2005 yılı
sonu itibariyle tamamlanmıştır. Projenin kullanılmaya henüz başlanmamış olan ikinci kısmı için 2007 yılı içinde yapılmış olan 1.044.806 YTL tutarındaki harcama
“Yapılmakta olan yatırımlar” içerisinde sınıflandırılmıştır.
Cari dönem itfa payı giderlerinin 124.330 YTL’si satılan malın maliyetine, 69.107 YTL’si hizmet üretim maliyetine, 117 YTL’si yarı mamul maliyetine, 83.410 YTL’si mamul
maliyetine, 10.736 YTL’si çalışılmayan dönem gideri olarak diğer faaliyetlerden gider ve zararlara, 21.326 YTL’si araştırma ve geliştirme giderlerine, 874.829 YTL’si genel
yönetim giderlerine ve 211.347 YTL’si pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine dahil edilmiştir.
41
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR (Devamı)
Maliyet:
Haklar
Bilgisayar yazılım programları
Geliştirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan varlıklar
Avanslar ve yapılmakta olan yatırımlar (*)
Birikmiş itfa payları:
Haklar
Bilgisayar yazılım programları
Geliştirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan varlıklar
Net defter değeri
1 Ocak 2006
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2006
14.676.773
14.246.590
3.925.353
4.154.433
9.000.586
175.630
65.492
160.037
9.604
1.217.148
(236.229)
-
900
121.960
22.893
(145.753)
14.853.303
14.197.813
4.085.390
4.186.930
10.071.981
46.003.735
1.627.911
(236.229)
-
47.395.417
5.273.619
6.477.480
802.298
2.638.488
606.086
500.791
69.361
42.881
(134.222)
-
-
5.879.705
6.844.049
871.659
2.681.369
15.191.885
1.219.119
(134.222)
-
16.276.782
30.811.850
31.118.635
(*) Alınacak biyoeşdeğerlik sertifikaları ile ilgili harcamaların tutarı 31 Mart 2006 tarihi itibariyle 8.461.949 YTL’dir (31 Aralık 2005: 7.760.886 YTL) ve bu harcamalar
“Yapılmakta olan yatırımlar” içerisinde sınıflandırılmıştır. Biyoeşdeğerlik, jenerik ürünlerin orijinal ürünlere eşdeğer olduğunun gösterilmesi için kullanılan bir çalışma
olarak nitelendirilir.
Ayrıca Grup, muhasebe sistemlerinde SAP bilgisayar programını uygulamaya geçirmek üzere 2004 yılında Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte “SAP
Projesi”ne başlamış, 2005 yılı itibariyle projenin ilk kısmı tamamlanmıştır.
31 Mart 2006 tarihi itibariyle, itfa payı giderlerinin 338.637 YTL’si satılan malın maliyetine, 4.830 YTL’si hizmet üretim maliyetine, 13.789 YTL’si yarı mamul maliyetine, 1.967
YTL’si mamul ürün maliyetine, 25.795 YTL’si araştırma ve geliştirme giderlerine, 599.816 YTL’si genel yönetim giderlerine ve 234.285 YTL’si pazarlama, satış ve dağıtım
giderlerine dahil edilmiştir.
42
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 21 - ALINAN AVANSLAR
Alınan kısa vadeli avanslar:
Kanyon Projesi kapsamında alınan avanslar
Alınan avanslar
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
46.218.694
72.280
46.892.690
1.683.615
46.290.974
48.576.305
Kanyon Projesi kapsamında satışı sürdürülen ve inşaatı devam eden konutların teslimatı bilanço tarihi
itibariyle yapılmadığından ve bu konutlarla ilgili sahiplik ve riskler malın alıcısına nakledilmediğinden,
bilanço tarihine kadar alıcılardan tahsil edilmiş olan satış hasılatı gelir olarak tanınmamış ve “Alınan kısa
vadeli avanslar” içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Konutlar teslim edildikçe bu satış hasılatı gelir olarak
tanınacaktır.
NOT 22 - EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa vadeli borç karşılıkları:
Vergi karşılıkları (Not 41)
Ceza karşılıkları
Uzun vadeli borç karşılıkları:
Kıdem tazminatı karşılıkları
Birikmiş izin karşılıkları
Hukuki dava tazminatları karşılıkları
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
3.054.003
1.210.750
3.588.802
1.210.750
4.264.753
4.799.552
16.086.966
3.728.022
2.989
15.612.290
3.014.455
2.989
19.817.977
18.629.734
Hukuki dava tazminatları karşılıkları
Grup, aleyhine açılmış hukuk, iş, ticari ve idari davalar ile ilgili almış olduğu hukuki görüşler ve
geçmişte sonuçlanan benzer nitelikteki davaların değerlendirilmesi neticesinde toplam 2.989 YTL
(31 Aralık 2006: 2.989 YTL) tutarında karşılık ayırmıştır.
Ceza karşılıkları
Rekabet Kurumu tarafından EİP’in de aralarında bulunduğu 8 firma hakkında Eğitim Hastaneleri
ihalesi soruşturması yapılması kararı verilmiş ve yapılan soruşturma neticesinde 19 Ocak 2007
tarihinde Rekabet Kurulu'nda alınan karar taraflara tefhim edilmiştir. Bu karar ile, EİP'e 2001 yılı net
satışlarının takdiren binde 7,5'u oranında olmak üzere 1.210.750 YTL idari para cezası kesilmiştir.
EİP’in kararın iptaline yönelik olarak Danıştay’a başvurma hakkı bulunmaktadır.
43
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılıkları
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine
ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Mart 2007 tarihi
itibariyle 1.960,69 YTL (31 Aralık 2006: 1.857,44 YTL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve yasal olarak herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, Türkiye’de kayıtlı Bağlı
Ortaklıklar’ın ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’ın çalışanlarının emekli olmasından doğan
gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmin edilmesi ile hesaplanır.
UMSK tarafından yayımlanmış 19 No’lu “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı (“UMS 19”),
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam karşılığın hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer
öngörüler kullanılmıştır:
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
5,71
92
5,71
97
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
Temel varsayım, enflasyon ile orantılı olarak her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğünün
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir
ayarlandığı için, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan 1.960,69 YTL tavan tutarı
(1 Ocak 2006: 1.770,62 YTL) üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle
Dönem içerisindeki artış (Not 37)
Dönem içerisindeki ödemeler (-)
2007
2006
15.612.290
14.018.537
887.334
(412.658)
31 Mart itibariyle
16.086.966
1.039.895
(349.992)
14.708.440
31 Mart 2007 tarihi itibariyle Grup tarafından istihdam edilen personel sayısı 3.527’dir (31 Aralık 2006:
3.322).
44
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI (Devamı)
Birikmiş izin karşılıkları
31 Mart tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait birikmiş izin karşılıklarına ilişkin hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
2007
2006
1 Ocak itibariyle
Dönem içerisindeki artış (Not 37)
3.014.455
713.567
1.057.486
833.574
31 Mart itibariyle
3.728.022
1.891.060
NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
Dönem içerisindeki ana ortaklık dışı paylardaki değişimler aşağıdaki gibidir:
2007
2006
1 Ocak itibariyle
Müşterek yönetime tabi ortaklık hisse
alış ve satışlarından kaynaklanan değişimler
Satılmaya hazır finansal varlıklar makul değer artışları
Net dönem (zararı)/karı
19.372.764
15.215.408
31 Mart itibariyle
19.366.758
63.138
(39.591)
(29.553)
(3.049)
899.200
16.111.559
NOT 25 - SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., SPK’ya kayıtlı olan şirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye
sistemini benimsemiş ve nominal değeri 1 YKr olan hamiline yazılı hisselerle temsil edilen kayıtlı
sermayesi için bir limit tespit etmiştir. Ayrıcalıklı hisse senedi bulunmamaktadır. EİS Eczacıbaşı İlaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle taahhüt edilmiş, tarihi ve
çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir:
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile)
Nominal değeri ile onaylanmış ve çıkarılmış sermaye
200.000.000
182.736.000
200.000.000
182.736.000
Türkiye’deki şirketler, mevcut hissedarlarına bedelsiz hisse senedi dağıttığı takdirde kayıtlı sermaye
tavanını aşabilirler.
45
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 25 - SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ (Devamı)
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:
Hissedarlar
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.
Diğer (halka açık kısım)
Toplam
%
31 Mart 2007
%
31 Aralık 2006
50,62
18,75
30,63
92.492.123
34.256.616
55.987.261
50,52
18,75
30,73
92.322.123
34.256.616
56.157.261
100,00
182.736.000
100,00
182.736.000
Sermaye düzeltmesi
105.776.550
105.776.550
Çıkarılmış sermaye toplamı
288.512.550
288.512.550
Sermaye düzeltmesi, sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri değerlerin enflasyona göre düzeltilmiş
toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder.
Şirket’in %50,52 payına sahip olan ana ortağı Eczacıbaşı Holding A.Ş., 6 Mart 2007 tarihinde İMKB’de
nominal değeri 170.000 YTL tutarında EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senedi satın
almıştır. Bu işlem sonucunda, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin Şirket’teki payı %50,62’ye yükselmiştir.
NOT 26, 27, 28 - SERMAYE
YEDEKLERİ,
KAR/ZARARLARI
KAR
YEDEKLERİ,
GEÇMİŞ
YIL
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/çıkarılmış
sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Grup’un yasal mali tablolarına göre önceki dönem
karları ve temettüleri aşağıdaki gibidir (enflasyona göre düzeltme yapılmamış):
Yasal yedekler
Dağıtılmamış karlar (Olağanüstü yedekler)
Yasal mali tablolalara göre önceki dönem net karından
dönem içinde dağıtılan temettülerin toplam tutarı
46
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
18.902.933
71.618.637
18.900.762
71.620.808
-
-
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26, 27, 28 - SERMAYE
YEDEKLERİ,
KAR/ZARARLARI (Devamı)
KAR
YEDEKLERİ,
GEÇMİŞ
YIL
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
Seri XI, No: 25 sayılı Tebliğ Kısım Onbeş Madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar
rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar
zararı”nda izlenen söz konusu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar
miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktadır.
Seri XI, No: 25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi
sonucunda özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri,
Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedekler” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu
hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları” hesabında yer verilir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda,
olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımında; nakit kar dağıtımı ya da zarar
mahsubunda kullanılabilecektir.
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle özsermaye kalemlerinin tarihi bedelleri,
düzeltilmiş değerleri ve özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2007
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler
Tarihi
değerler
Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları
Düzeltilmiş
değerler
182.736.000
18.902.933
71.618.637
14.604.680
105.776.550
33.452.713
57.127.784
170.870
288.512.550
52.355.646
128.746.421
14.775.550
287.862.250
196.527.917
484.390.167
Finansal varlıklar değer artış fonu
Birikmiş karlar
Yabancı para çevrim farkları
578.963.564
146.105.792
(656.320)
Toplam özsermaye
1.208.803.203
31 Aralık 2006
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler
Tarihi
değerler
Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları
Düzeltilmiş
değerler
182.736.000
18.900.762
71.620.808
14.604.680
105.776.550
33.452.713
57.127.784
170.870
288.512.550
52.353.475
128.748.592
14.775.550
287.862.250
196.527.917
484.390.167
Finansal varlıklar değer artış fonu
Birikmiş karlar
Yabancı para çevrim farkları
580.046.633
136.971.632
(610.206)
Toplam özsermaye
1.200.798.226
47
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26, 27, 28 - SERMAYE
YEDEKLERİ,
KAR/ZARARLARI (Devamı)
KAR
YEDEKLERİ,
GEÇMİŞ
YIL
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 sayılı tebliğ uyarınca Not 2’de
belirtilen mali tablo hazırlama esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan yıllık
faaliyetlerden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, dağıtılabilir karın en az %20’si oranında kar
dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir. Bu dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak
nakit olarak ya da dağıtılabilir karın %20’sinden aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da
belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Birinci
temettü tutarının mevcut çıkarılmış sermayenin %5’inden az olması durumunda söz konusu tutar
dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılabilecektir.
Net dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide mali tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı
ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide mali tablolarına
intikal eden, ancak genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmamış olanların kar tutarları dikkate
alınmaz.
Seri: XI, No: 21 ve Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ kapsamında konsolidasyona dahil bağlı ortaklık,
müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştirakler’in genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmış olması
durumunda, söz konusu işletmelerin anılan düzenlemelere göre düzenlenmiş mali tabloları çerçevesinde
ana ortaklığın konsolide mali tablosuna intikal eden kar üst sınır olmak üzere, genel kurullarda alınan kar
dağıtımı kararına bağlı olarak söz konusu işletmelerden ana ortaklığa intikal edecek kar tutarı ana
ortaklığın dağıtılabilir karında dikkate alınır.
Ayrıca, 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net
dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca
hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan
karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan
net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya
yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır.
Şirket’in 27 Nisan 2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nun önerisi
doğrultusunda, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle yasal
kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında dağıtılabilir net kar oluşmaması nedeniyle, 2006 yılına ait
kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
Şirket’in 26 Ocak 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile
Türkiye İş Bankası A.Ş.’de sahibi olduğu hisselerin 2006 yılında satışından doğan toplam 16.582.862
YTL tutarındaki karın %75'lik kısmı olan 12.437.147 YTL’nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kurumlar vergisi istisnasından
yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulmasına karar verilmiştir.
48
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU
31 Mart 2007 tarihi itibariyle Grup tarafından tutulan yabancı para varlık ve yükümlülüklerin YTL
karşılıkları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2007
AVRO
ABD$
Diğer
Toplam
3.898.841
1.064.964
507.854
151.295
9.027
10.776.898
2.311.685
16.456.544
59.756
-
8.311
22.643
4.545.294
-
14.684.050
3.399.292
16.964.398
4.756.345
9.027
5.631.981
29.604.883
4.576.248
39.813.112
4.452.592
-
-
4.452.592
4.452.592
-
-
4.452.592
10.084.573
29.604.883
4.576.248
44.265.704
10.035.358
11.637.259
-
21.672.617
-
268.568
-
268.568
46.714
36.204.407
17.555.260
1.027.604
-
8.616.673
17.527.038
45.187.551
48.032
2.521.282
3.539
-
46.714
47.342.362
35.082.298
46.218.694
48.032
64.869.343
83.285.121
2.524.821
150.679.285
-
683.938
-
683.938
64.739
53.310.700
32.625.564
-
64.739
85.936.264
53.375.439
33.309.502
-
86.684.941
118.244.782
116.594.623
2.524.821
237.364.226
(108.160.209)
(86.989.740)
2.051.427
(193.098.522)
VARLIKLAR
Dönen varlıklar:
Hazır değerler
Ticari alacaklar, net
İlişkili taraflardan alacaklar, net
Stoklar, net
Diğer dönen varlıklar, net
Duran varlıklar:
Maddi varlıklar, net
Toplam yabancı para varlıklar
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar, net
Uzun vadeli finansal borçların
kısa vadeli kısımları, net
Finansal kiralama
işlemlerinden borçlar, net
Ticari borçlar, net
İlişkili taraflara borçlar, net
Alınan avanslar
Diğer yükümlülükler, net
Uzun vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar, net
Finansal kiralama
işlemlerinden borçlar, net
İlişkili taraflara borçlar, net
Toplam yabancı para
yükümlülükler
Net yabancı para pozisyonu
49
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Grup tarafından tutulan yabancı para varlık ve yükümlülüklerin YTL
karşılıkları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2006
ABD$
AVRO
Diğer
Toplam
10.483.673
855.639
17.188.841
817.677
-
4.254.767
2.713.848
3.809.242
417.805
49.491
9.558
40.068
-
14.747.998
3.609.555
20.998.083
1.235.482
49.491
29.345.830
11.245.153
49.626
40.640.609
-
5.387.948
-
5.387.948
-
5.387.948
-
5.387.948
29.345.830
16.633.101
49.626
46.028.557
11.793.964
6.355.006
-
18.148.970
273.530
12.327.547
10.342.456
45.854.095
233.486
42.889
30.559.725
14.998.513
1.034.983
-
3.610.968
3.612
72.456
316.419
46.498.240
25.340.969
46.892.690
305.942
80.825.078
52.991.116
3.687.036
137.503.230
339.312
33.228.384
3.703.000
62.951.000
-
4.042.312
96.179.384
33.567.696
66.654.000
-
100.221.696
Toplam yabancı para
yükümlülükler
114.392.774
119.645.116
3.687.036
237.724.926
Net yabancı para pozisyonu
(85.046.944) (103.012.015)
(3.637.410)
(191.696.369)
VARLIKLAR
Dönen varlıklar:
Hazır değerler
Ticari alacaklar, net
İlişkili taraflardan alacaklar, net
Stoklar, net
Diğer alacaklar, net
Duran varlıklar:
Maddi varlıklar, net
Toplam yabancı para varlıklar
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar, net
Uzun vadeli finansal borçların
kısa vadeli kısımları, net
Ticari borçlar, net
İlişkili taraflara borçlar, net
Alınan avanslar
Diğer yükümlülükler, net
Uzun vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar, net
İlişkili taraflara borçlar, net
31 Mart 2007 ve 31 Aralık tarihleri itibariyle yabancı para varlık ve yükümlülüklerin YTL
karşılıklarının hesaplanmasında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
ABD$
1,3801
1,4056
AVRO
1,8383
1,8515
50
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 30 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 30 Mart 2006 tarihli
5479 sayılı kanun ile yatırım indirimi istisnasını düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Grup’un başlıca yatırım harcamaları ile ilgili olarak resmi daireler tarafından verilmesi uygun görülmüş
yatırım teşvik belgeleri bulunmaktadır. Bu teşvikler sebebiyle Grup’un sahip olduğu haklar aşağıdaki
gibidir:
i) İthal edilecek makina ve teçhizat ile ilgili olarak %100 gümrük muafiyeti;
ii) İthal edilecek yatırım malları ile ilgili gümrük muafiyeti, yurtiçinden ve yurtdışından tedarik
edilecek yatırım malları için KDV muafiyeti.
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., 11 Mayıs 2007 tarihinde ilgili vergi dairesine 2007 yılına
ilişkin yatırım indirimi istisnası tercih bildiriminde bulunarak, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69.
madde hükmü ve Maliye Bakanlığı'nın 7 Ağustos 2006 tarih ve “KVK-3/2006-3/Yatırım İndirimi-2”
sayılı sirküleri uyarınca 2007 yılı kurum kazancından kurum matrahı oluşması halinde yatırım indirimi
istisnası kullanmayacağını bildirmiştir.
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle kazanılan ancak
bilanço tarihi itibariyle kullanılamayan yatırım indirimi tutarı
31 Mart tarihinde sona eren üç aylık ara dönemlerde
yararlanılan yatırım indirimi
51
2007
2006
4.620
24.076.745
597.767
-
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 31 - ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Yönetimin önemli zarar veya mükellefiyet beklemediği taahhütler ve geçici yükümlülükler aşağıda
özetlenmiştir:
31 Mart 2007
ABD$
Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektupları
Akreditif teminatları
Taahhütler
Alınan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektupları
İpotekler
Teminat çekleri
Teminat senetleri
AVRO
GBP
YTL
Toplam
43.197.130 105.702.167
4.452.592
-
-
36.108.264 185.007.561
4.037.414
4.037.414
4.452.592
2.808.471
2.808.471
43.197.130 110.154.759
-
42.954.149 196.306.038
86.531.841
6.735.552
266.994
47.978.954
11.894.494
-
87.848
-
147.602.645 282.113.440
41.707.678 60.425.572
18.553.633 18.553.633
15.900.798 15.900.798
488.474
755.468
93.534.387
59.873.448
87.848
224.253.228 377.748.911
31 Aralık 2006
ABD$
Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat senetleri
Akreditif teminatları
Taahhütler
Alınan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektupları
İpotekler
Teminat çekleri
Teminat senetleri
AVRO
GBP
YTL
Toplam
43.995.280 106.461.167
5.387.948
-
33.758.264 184.214.711
4.356.472
4.356.472
2.070.475
2.070.475
5.387.948
43.995.280 111.849.115
-
40.185.211 196.029.606
88.130.683
6.899.361
271.927
39.065.969
8.710.339
-
89.643
-
139.715.066 266.911.718
37.438.517 53.137.860
19.573.633 19.573.633
15.950.148 15.950.148
440.599
712.526
95.301.971
47.776.308
89.643
213.117.963 356.285.885
Kredi kefaletleri Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.’ye, sözkonusu kuruluşun finansal kuruluşlardan
temin ederek aynı şartlarda Grup’a transfer ettiği yabancı para krediler için verilmiştir. Alınan kredi
kefaletleri, Grup’un yapmış olduğu genel kredi sözleşmeleri kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş.’den
alınmıştır.
Verilen teminat mektupları ve teminat senetleri tedarikçilere ve resmi kuruluşlara verilmiştir.
52
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 31 - ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Alınan ipotekler, teminat çekleri ve teminat senetleri Grup’un ticari alacakları için müşterilerinden aldığı
garantilerdir.
Alınan teminat mektuplarının, 14.576.464 YTL (31 Aralık 2006: 14.576.464 YTL) tutarındaki kısmı
Kanyon Projesi’nin inşaası için sözleşme yapılan müteahhit firmalardan, müteahhit firmaların
üstlendikleri işleri sözleşme hükümlerine göre yerine getirmesi için alınan garantilerdir.
13 Temmuz 2006 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından sonuçlandırılan SSK, devlet ve üniversite
hastanelerinin 2003 yılı Kytril ve Setron ihalelerine ilişkin soruşturması kapsamında, EİP aleyhine
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesine istinaden 2004 yılı net
satışlarının %1’ine karşılık gelecek şekilde, 4.225.856 YTL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir. Rekabet Kurulu'nun kararının tebliğini izleyen süreçte, Danıştay nezdinde bir iptal davası
açılmış ve Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Bu durum yönetim tarafından
Rekabet Kurulu kararının iptal edileceği yönünde önemli bir işaret olarak değerlendirilmiş olup,
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihli konsolide mali tablolarda söz konusu davaya konu olan tutar
için bir karşılık ayrılmamıştır.
NOT 32 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
31 Mart 2007 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait alışlar:
i)
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’dan EBX’in bağlı ortaklığı RTS Renal, 13 Mart 2007 tarihinde,
Mentaş Sağlık İnşaat Eğitim Gıda Otomotiv Tic. A.Ş. hisselerinin %75'ini 1.044.410 YTL
karşılığında satın almış ve bu alım sırasında 798.671 YTL pozitif şerefiye ortaya çıkmıştır (*) (Not
17).
ii) Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar’dan EBX’in bağlı ortaklığı RTS Renal, 13 Mart 2007 tarihinde,
Özel Deva Sağlık Gıda Otomotiv Eğitim A.Ş. hisselerinin %75'ini 104.163 YTL karşılığında satın
almış ve bu alım sırasında 121.445 YTL negatif şerefiye ortaya çıkmıştır (*) (Not 38).
(*) Tutarlar Grup’un EBX üzerindeki etkin ortaklık oranı olan %50 ile çarpılarak belirtilmiştir.
31 Mart 2007 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait satışlar:
Yoktur.
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait alışlar ve satışlar:
Yoktur.
İktisap edilen bağlı ortaklıklar ile ilgili net varlıklar ve ilgili şerefiye tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2007
Toplam alım tutarı
Tenzil: Alınan net varlıkların makul değeri
Pozitif şerefiye (Not 17)
53
31 Aralık 2006
1.044.410
(245.379)
881.358
(215.808)
798.671
665.550
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 32 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
31 Mart 2007
31 Mart 2006
Toplam alım tutarı
Tenzil: Alınan net varlıkların makul değeri
104.163
(225.608)
-
Negatif şerefiye (Not 38)
(121.445)
-
NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup, 31 Mart 2007 tarihi itibariyle yurt çapında başlıca dört raporlanabilir bölümde faaliyetlerini
sürdürmektedir:
1. İlaç:
İnsan sağlığıyla ilgili ilaçların ve veteriner ilaçlarının üretim ve satışı.
2. Kişisel bakım:
Kişisel bakım ve tüketim ürünlerinin tedarik ve satışı.
3. Kanyon Projesi (“Kanyon”):
İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(“İŞGYO”) ile %50-%50 ortak olarak inşaatı sürdürülmekte olan gayrimenkullerin satışı ve
kiralanması.
EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İŞGYO arasındaki sözleşmeye istinaden bu projeye
ilişkin bütün maliyetler ve gayrimenkullerin satışından ve kiralanmasından elde edilecek gelir yarı
yarıya paylaşılmaktadır. Bu proje kapsamında satışı sürdürülen ve inşaatı devam eden konutların
teslimatı bilanço tarihi itibariyle yapılmadığından ve bu konutlarla ilgili sahiplik ve riskler malın alıcısına
nakledilmediğinden, alıcılardan tahsil edilmiş olan satış hasılatı gelir olarak tanınmamış ve “Alınan kısa
vadeli avanslar” içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Diğer yandan proje kapsamındaki çarşı ve ofis
blokları 2006 senesi içerisinde aktifleştirilmiştir (Not 18).
4. Diğer:
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere teknik danışmanlık hizmeti verilmesi.
Bölümlerin varlıkları hazır değerler, ticari ve diğer alacaklar, stoklar, maddi ve maddi olmayan
varlıklar ile diğer dönen ve duran varlıklardan oluşmaktadır. Finansal varlıklar ve ertelenmiş vergi
varlıkları bölüm varlıkları dışında tutulmuştur.
Bölüm yükümlülükleri faaliyet ile ilgili yükümlülükleri içermektedir. Cari ve ertelenmiş vergi
yükümlülükleri ile finansal borçlar bölüm yükümlülükleri dışında bırakılmıştır.
Yatırım harcamaları maddi ve maddi olmayan varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yıl
içinde gerçekleşen şirket satın alımlarından kaynaklanan şerefiyelerden oluşmaktadır.
Grup’un temel alış ve satışlarının Türkiye’de yapılması ve varlıklarının büyük bir kısmının Türkiye’de
bulunmasından dolayı finansal bilgiler coğrafi bölgelere göre raporlanmamıştır.
54
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
a) 31 Mart 2007 tarihi itibariyle bölüm varlıkları ve yükümlükleri ve bu tarihte sona eren ara dönemdeki yatırım harcamaları, nakit çıkışı gerektirmeyen bölüm
giderleri ve bölüm sonuçları:
İlaç
Kişisel
bakım
Kanyon
Diğer
Dağıtılmamış
Bölümler arası
eliminasyon
Varlıklar
Yükümlülükler
664.921.715
(338.566.780)
107.970.859
(75.293.420)
164.209.329
(47.240.203)
1.491.030
(252.741)
818.022.947
(67.092.775)
Net varlıklar
326.354.935
32.677.439
116.969.126
1.238.289
750.930.172
-
1.228.169.961
Yatırım harcamaları (Not 17, 18, 19 ve 20)
9.431.781
1.914.448
5.135.727
12.342
-
-
16.494.298
Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:
- Amortisman ve itfa payları (Not 17, 18, 19 ve 20)
- Stok değer düşüklüğü karşılıkları (Not 38)
- İade ve iskonto tahakkukları
- Maaş ve ikramiye tahakkukları (Not 15)
- Kıdem tazminatı karşılıkları (Not 37)
- Şüpheli alacak karşılıkları (Not 37)
- Birikmiş izin karşılığı (Not 37)
6.542.948
98.074
7.016.259
4.014.123
821.324
925.062
684.057
1.984.520
117.148
387.132
61.856
24.751
1.118.769
-
3.957
4.154
4.759
-
-
9.650.194
215.222
7.016.259
4.401.255
887.334
925.062
713.567
20.101.847
2.575.407
1.118.769
12.870
-
-
23.808.893
166.632
(161.710)
-
-
(3.401.747)
3.370.980
-
Bölüm sonuçları:
Satış gelirleri, net
Satışların maliyeti (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net
Brüt esas faaliyet karı
Faaliyet giderleri (-)
Net esas faaliyet karı/(zararı)
(4.666.223)
4.666.223
Toplam
1.751.949.657
(523.779.696)
139.504.509
(74.525.465)
-
102.847.182
(86.491.248)
-
3.371.236
64.979.044
16.355.934
3.371.236
4.922
-
(30.767)
84.680.369
(60.091.730)
(15.295.395)
(1.783.595)
(8.913)
-
30.767
(77.148.866)
4.887.314
1.060.539
1.587.641
(3.991)
-
-
55
239.116.576
(157.807.443)
3.371.236
7.531.503
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
b) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle bölüm varlıkları ve yükümlükleri ile 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara dönemdeki yatırım harcamaları, nakit çıkışı
gerektirmeyen bölüm giderleri ve bölüm sonuçları:
İlaç
Kişisel
bakım
Kanyon
Diğer
Dağıtılmamış
Bölümler arası
eliminasyon
Toplam
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle:
Varlıklar
Yükümlülükler
665.188.687
(282.537.931)
109.172.179
(76.810.548)
159.197.060
(49.434.001)
1.479.694
(262.675)
795.131.375
(100.952.850)
(4.971.170)
4.971.170
1.725.197.825
(505.026.835)
Net varlıklar
382.650.756
32.361.631
109.763.059
1.217.019
694.178.525
-
1.220.170.990
31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait:
Yatırım harcamaları (Not 18, 19 ve 20)
7.193.050
706.853
7.986.346
660
-
-
15.886.909
Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:
- Amortisman ve itfa payları (Not 17, 18, 19 ve 20)
- İade ve iskonto tahakkukları
- Şüpheli alacak karşılıkları (Not 37)
- Maaş ve prim tahakkukları
- Kıdem tazminatı karşılıkları (Not 37)
- Birikmiş izin karşılıkları (Not 37)
7.434.138
5.166.729
2.361.208
1.721.292
980.722
688.414
539.834
361.598
43.642
145.160
-
4.917
15.531
-
-
-
7.978.889
5.166.729
2.361.208
2.082.890
1.039.895
833.574
18.352.503
1.090.234
-
20.448
-
-
19.463.185
128.479.202
(61.744.657)
87.276.983
(71.925.043)
-
42.342
(42.106)
-
(2.551.100)
2.516.866
66.734.545
15.351.940
-
-
(34.234)
82.052.487
(53.116.253)
(13.224.903)
(840.494)
(15.719)
-
34.234
(67.163.135)
13.618.292
2.127.037
(840.494)
(15.483)
-
-
Bölüm sonuçları:
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet karı
Faaliyet giderleri (-)
Net esas faaliyet karı/(zararı)
56
236
213.247.427
(131.194.940)
14.889.352
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
a) Şirket ile Zentiva N.V. arasında imzalanan, EÖS ve ESÜ'deki hisselerin devrine ilişkin anlaşmanın
Zentiva N.V. Genel Kurulu’nda onaylandığı, adı geçen kuruluş tarafından 2 Nisan 2007 tarihinde
Şirket’e bildirilmiştir.
b) Şirket’in Bağlı Ortaklıklar’ından ESÜ ve EÖS’deki hisselerinin %75’lik kısmının Zentiva N.V.’ye
devrine ilişkin olarak gerekli iznin verilmesi için Rekabet Kurumuna yaptığı başvuru, Rekabet
Kurumu’nun 11 Mayıs 2007 tarihli yazısıyla onaylanmıştır.
c) Şirket, 31 Mayıs 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy
Mahallesi, Büyükdere Caddesinde kain tapunun 303 pafta, 1946 ada, 136 parselde kayıtlı
29.427,34 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan Kanyon Projesi kapsamında inşa edilen Kanyon
ofis bloğundaki İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait 2-13. katların tamamı ile 14. katın
yarısının 7.500.000 ABD Doları+KDV peşin ve bakiyesi olan 60.000.000 ABD Doları+KDV’nin
en geç üç ay içinde ödenmek kaydıyla 67.500.000 ABD Doları+KDV toplam bedelle bu
kuruluştan satın alınmasına karar vermiştir.
NOT 35 - DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
NOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 Mart 2007
31 Mart 2006
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
326.527.532
17.446.275
314.731.077
12.314.239
Brüt satışlar
343.973.807
327.045.316
Satıştan iadeler (-)
Satış iskontoları (-)
(16.085.941)
(88.771.290)
(12.891.094)
(100.906.795)
Satış gelirleri, net
239.116.576
213.247.427
(157.807.443)
(131.194.940)
Satışların maliyeti (-)
81.309.133
Kira gelirleri
Satılan hizmet maliyeti (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net
Brüt esas faaliyet karı
57
82.052.487
4.490.006
(1.118.770)
-
3.371.236
-
84.680.369
82.052.487
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ
31 Mart 2007
31 Mart 2006
949.075
502.718
351.914
106.787
179.610
780.956
370.096
340.040
114.832
89.753
2.090.104
1.695.677
19.769.159
12.563.440
3.106.191
1.700.104
1.487.682
1.191.983
1.187.250
925.062
907.889
698.049
529.036
433.950
313.437
277.978
2.902.237
16.349.902
10.060.706
3.322.877
1.314.292
1.251.490
1.201.127
829.243
2.361.208
388.076
152.820
432.227
970.649
342.435
204.884
2.492.478
47.993.447
41.674.414
11.649.271
5.315.681
1.929.639
1.392.944
938.146
887.334
713.567
354.171
339.850
329.835
292.726
180.946
153.836
2.587.369
10.640.827
3.064.276
1.678.218
1.305.577
1.100.766
1.039.895
833.574
340.107
407.778
392.684
259.856
605.523
182.934
1.941.029
27.065.315
23.793.044
77.148.866
67.163.135
Araştırma ve geliştirme giderleri:
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 19 ve 20)
Laboratuvar giderleri
Bakım onarım giderleri
Diğer
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri:
Personel giderleri
Reklam, tanıtım, promosyon giderleri
Nakliye, dağıtım, depolama giderleri
Kira giderleri
Yakıt, enerji, su giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 19 ve 20)
Komisyon giderleri
Şüpheli alacak karşılık giderleri (Not 7 ve 9.a)
Kanyon pazarlama hizmet bedeli
Bakım onarım giderleri
Yol, ulaşım, seyahat giderleri
Danışmanlık giderleri
Haberleşme giderleri
Temsil ağırlama giderleri
Diğer
Genel yönetim giderleri:
Personel giderleri
Danışmanlık giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 19 ve 20)
Telif giderleri
Kira giderleri
Kıdem tazminatı karşılık gideri (Not 23)
Birikmiş izin karşılık gideri (Not 23)
Temizlik giderleri
Yakıt, enerji, su giderleri
Bakım onarım giderleri
Teknik hizmet giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Haberleşme giderleri
Diğer
Toplam faaliyet giderleri
58
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
31 Mart 2007
31 Mart 2006
2.827.425
1.134.642
637.256
447.206
196.576
121.445
76.947
13.522
13
935.845
598.748
845.706
428.836
2.191.817
226.007
147.409
3.263.078
652.779
6.390.877
8.354.380
(1.085.909)
(285.756)
(215.222)
(188.722)
(169.792)
(80.146)
(765.376)
(962.926)
(44.138)
(70.809)
(32.680)
(272.795)
(2.790.923)
(1.383.348)
31 Mart 2007
31 Mart 2006
9.720.411
6.046.787
1.140.471
3.010
20
5.849.961
5.871.652
582.475
1.230
16.910.699
12.305.318
(6.085.960)
(4.434.757)
(4.082.016)
(119.482)
(186.414)
(3.285.367)
(2.665.923)
(7.173.164)
(246.540)
(14.908.629)
(13.370.994)
2.002.070
(1.065.676)
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar:
Konusu kalmayan karşılıklar
Şüpheli alacak tahsilatları (Not 7 ve 9.a)
Kira gelirleri
Maddi duran varlık satış karı
Dosya satış geliri
Negatif şerefiye (Not 32)
İştirakler'in dönem karındaki Grup'un payı (Not 16)
Sigorta gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlık satış geliri
Diğer
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar:
Bağış giderleri
Çalışılmayan dönem gideri
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri (Not 12)
Maddi duran varlık satış zararı
İmha gideri
Yatırım amaçlı gayrimenkul amortisman gideri (Not 18)
İştiraklerin dönem zararlarında Grup’un payı (Not 16)
Diğer
NOT 39 - FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ), NET
Finansman gelirleri:
Kredili satışlardan doğan vade farkı geliri
Kur farkı geliri
Banka mevduatı faiz geliri
Forward gelirleri
Diğer
Finansman giderleri:
Banka kredileri faiz giderleri
Kredili alımlardan doğan vade farkı gideri
Kur farkı giderleri
Forward giderleri
Diğer
Finansman gelirleri/(giderleri), net
59
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 40 - NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına
son verildiğini kamuoyuna duyurmuştur (Not 2).
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulaması yapılmadığı için, 31 Mart
tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlerde parasal kazanç/kayıp oluşmamaktadır.
NOT 41 - VERGİLER
31 Mart 2007
Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi
Peşin ödenen vergiler (-)
18.620.731
(15.566.728)
Ödenecek vergiler, net (Not 23)
3.054.003
31 Aralık 2006
18.112.890
(14.524.088)
3.588.802
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin Bağlı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları
ve İştirakleri konsolide ettiği mali tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak
tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, konsolidasyon
kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520
sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2006: %20).
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi
istisnası gibi) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde
yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici
vergi o yıla ait olup, izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”),
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını
1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa
hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (DİE TEFE
artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (DİE TEFE artış oranının) %10’u aşması
gerekmektedir. 2007 ve 2006 yılları için söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi
yapılmamıştır.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
60
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 41 - VERGİLER (Devamı)
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu,
“Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazançlarının Vergiden İstisna Edilmesi” ile ilgili eski 5422 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamasına değişiklikler getirmiştir. Kurumların en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmazların (gayrimenkuller) ve iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri
ve rüçhan hakkı satışından doğan kazançlarının ancak %75’lik kısmı vergiden istisnadır.
Uzun yıllardır uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı aşan sabit kıymet alımlarının
%40’ı olarak hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30 Mart 2006 tarihli 5479 sayılı yasa ile son
verilmiştir. Ancak, sözkonusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyarınca gelir
ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından
indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
a)
24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri
kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış
yatırımları için belge kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
b)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden
önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip, bu
tarihten sonra yapılan yatırımları,
nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları
yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler
dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.
Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8, 9 ve 10’uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı madde hükmünde belirtilen
indirimler de dikkate alınır.
31 Mart tarihlerinde sona eren üç aylık ara dönemlere ait konsolide gelir tablolarına yansıtılmış vergiler
aşağıda özetlenmiştir:
31 Mart 2007
31 Mart 2006
Cari dönem vergi gideri (-)
Ertelenen vergi (gideri)/geliri (Not 14)
(3.768.192)
(260.728)
(7.798.483)
2.832.075
Toplam vergi gideri (-)
(4.028.920)
(4.966.408)
61
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 41 - VERGİLER (Devamı)
Konsolide gelir tablosundaki cari dönem vergi gideri ile konsolide vergi öncesi karlar üzerinden cari
vergi oranı kullanılarak hesaplanacak vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar
%20 vergi oranı ile hesaplanan vergi tutarı (31 Mart 2006: %30)
31 Mart 2007
31 Mart 2006
13.133.527
2.626.705
20.794.708
6.238.412
SPK Muhasebe Standartları’na göre
yasal mali tablolara yapılan düzeltmelerin etkisi:
Kampanya prim tahakkukları
Vadeli satışların ve alışların tahakkuk etmemiş
finansman gelir ve giderleri
Kıdem tazminatı karşılıkları
Parasal olmayan kalemlere ilişkin geçmiş yıl
enflasyon düzeltmelerinin cari döneme etkisi ve
maddi ve maddi olmayan varlıkların
faydalı ömürlerinin düzeltilmesi
Konsolide stok kar eliminasyonu iptali
ve cari dönem düzeltmesi
Satış iadesi tahakkukları
Tahakkuk edilmemiş cari dönem ikramiye giderleri
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri
Konsolide kar payı netlemesi düzeltme payı
Birikmiş izin karşılığı
Kanyon amortisman tahakkuku
Diğer
1.388.779
(21.326)
130.436
52.247
250.577
311.969
(297.874)
(1.102.334)
(237.769)
89.598
(96.440)
(922.644)
505.365
132.993
213.769
(92.931)
179.011
91.756
107.841
(150.956)
941.645
(179.330)
363.218
755.265
(663.195)
(26.221)
853.904
343.241
(219.036)
Yasal mali tablolardaki cari dönem karı ile
cari dönem vergi matrahı arasındaki farklar:
Kullanılan yatırım indirimleri
Cari dönemde ortaya çıkan mali zararlar
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diğer istisnalar
Cari dönem vergi gideri
3.768.192
62
7.798.483
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 42 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Net dönem karı
Beheri 1 YKr nominal değerindeki
hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kazanç
31 Mart 2007
31 Mart 2006
9.134.160
14.929.100
18.273.600.000
18.273.600.000
0,05
0,08
NOT 43 - NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmiştir.
NOT 44 - MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
a) Şirket, 12 Ağustos 2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere
Caddesi mevkiinde gerçekleştirmekte olduğu Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılacak
gayrimenkulleri (konutları) satın alacak müşterilerin, satış bedelinin azami %90’ına kadar olan
kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından kredilendirilmesi durumunda, anılan banka
ile varılan mutabakat çerçevesinde, müşterilerin satın alacakları taşınmazlar (konutlar) üzerinde
Banka lehine ipotek tesis edileceği tarihe kadar, söz konusu kredilerin Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye
geri ödenmesinin Şirket tarafından garanti edilmesine karar vermiştir.
Şirket, 27 Ocak 2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kanyon Projesi kapsamında satışı yapılan
gayrimenkulleri satın alan müşterilerin, Türkiye İş Bankası A.Ş.’den kullanmış oldukları
kredilerin miktar ve taksit tutarında değişiklik taleplerinin bulunması karşısında Türkiye İş
Bankası A.Ş. tarafından mevcut kredilerin kapatılarak ve/veya kapatılmadan yeni veya ilave kredi
kullandırması durumunda, protokolde belirtildiği üzere satış bedelinin azami %90’ı limitini
aşmamak kaydıyla bir önceki paragrafta belirtilen garantisinin ilgili müşterilere kullandırılacak
yeni veya ilave krediler için de geçerli olacağına karar vermiştir. 31 Mart 2007 tarihi itibariyle
Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Kanyon Projesi müşterilerine kullandırılan kredi tutarı
14.489.237 ABD Doları’dır.
b) 29 Şubat 2004 tarihli 6887 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler ile T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi
müstahzarların (veteriner kozmetikleri hariç) 1 Mart 2004’ten itibaren geçerli olmak üzere KDV
oranları % 8'e indirilmiştir.
T.C. Maliye Bakanlığı’nın 17 Şubat 2005 tarihli Katma Değer Vergisi (“KDV”) sirkülerinde
Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, teslim ve
hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulu’nca
tespit edilecek sınırı aşan verginin, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel
ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile
sermayesinin %51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan
işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup edileceği, yıl
içinde mahsuben iade edilemeyen verginin ise nakden iade edileceği belirtilmiştir.
63
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 44 - MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR (Devamı)
Grubun, 2006 yılında yüklenerek indiremediği vergilerin iadesine yönelik çalışmaları bilanço
tarihi itibariyle devam etmekte olup, resmi başvuru yapılmamıştır.
c) T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün B.07.0.BMK.0.18.100 sayı,
26 Ocak 2007 tarihli yazısı ile, etken maddesi Ibuprofen olan Artril 400mg ve Artril 600mg adlı
ürünler ile etken maddesi Ketoprofen olan Bi-Profenid 150mg olan ürünün, ilaç kullanım raporu
olmadan Artril için 30 tabletlik, Bi-Profenid için 20 tabletlik kutuların ödenmeyeceğini açıklaması
üzerine, 2007 yılı başında bu ürünlerin piyasadan iade alınarak 20’lik ve 10’luk paketleriyle
değiştirilmesi süreci başlatılmıştır. Söz konusu süreç, rapor tarihi itibariyle halen sürmektedir.
d) Şirket, 6 Temmuz 2006 tarihli Yönetim Kurulu’nda, içinde bulunduğu sektörde büyüme ve
uluslararası rekabet gücünü hızla artırmak amacıyla ilaç sektöründe faaliyet gösteren Bağlı
Ortaklıklarından ESÜ, EİP ve EÖS'deki ortaklık paylarının yeni bir yapı içinde
değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Bu doğrultuda, amacı gerçekleştirecek olanaklara sahip
yatırımcılarla işbirliği yapılması konusunda değerlendirme, finansal danışmanlık ve benzeri diğer
hizmetleri yürütmesi için, Merrill Lynch International firması ile yetkilendirme anlaşması
imzalanmasına karar vermiş olup, 6 Temmuz 2006 tarihinde yetkilendirme anlaşmasını
imzalamıştır.
Bu bağlamda; Şirket, 29 Aralık 2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;
-
Şirket’in, ilaç işiyle ilgili üretim, dağıtım, tedarik ve satış faaliyetlerinin bağlı ortaklığı ESÜ’ye
devredilmesine,
-
Bu ilke çerçevesinde Vicks, Suprax ve Depo Provera ürünleri hariç olmak üzere halen Şirket adına
ruhsatlandırılmış beşeri ilaç ve veteriner ilaçlarına ait anlaşma, ruhsat ve Şirket’e ait olduğu
ölçüde markalarının ESÜ’ye, ilgili kanun ve anlaşmalar dairesinde, devredilmesine,
-
Vicks, Suprax ve Depo Provera ürünlerinin anlaşma ve ruhsatlarının ise bağlı ortaklığı EİP’e
devredilmesine,
-
Halen anlaşma veya ruhsatlandırma aşamasında bulunan ürünlerin işlemlerinin de ESÜ’ye
devredilmesine ve bu ürünler için Şirket tarafından devir anına kadar yapılan harcamaların
ESÜ’den alınmasına,
-
Şirket’in ilaç işinin devri ile bağlantılı mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları, araba gibi varlıkların
ve anlaşmaların da, ilgili hükümleri dairesinde, ESÜ’ye devrine,
-
Şirket’e ait ruhsat, ilaç markaları ve varlık devirlerinin; mahkemece tesbit edilen değerler, yasal
defterlerdeki değerler ve enflasyon değerlemeleri dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden
yapılmasına,
-
Şirket’in ilaç işiyle ilgili personelinin bütün hak ve vecibeleri ile ESÜ’ye devredilmesine karar
vermiştir.
64
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 44 - MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR (Devamı)
Bu amaçla; gerekli devralma sürecinin 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle başlatılması, kanunlara ve
ilgili anlaşmalarına uygun olarak planlaması, ifası ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması
için gereken bedel tespiti de dahil olmak üzere tüm devralma işlemlerini kanuni prosedürlere ve
anlaşmalarına uygun olarak ve gereğinde 3. kişilerin izinleri de alınmak suretiyle yapmak üzere
Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisine birlikte imza yetkisi verilmesine karar vermiştir.
Devralma süreci bu mali tabloların onaylandığı tarih itibariyle devam etmektedir.
Şirket’in 2 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulun’da, Bağlı Ortaklıkları’ndan ESÜ ve EÖS'ün her
birisinde sahibi bulunduğu hisselerin %75’inin Zentiva N.V. şirketine, 31 Aralık 2006 tarihi
itibarıyla bu projeye özgü olarak hazırlanmış finansal tablolar esas alınarak ve hisse devir
işleminin kapanış tarihi itibariyle denetlenecek kapanış bilançosuna göre söz konusu şirketlerin net
nakit/borç durumu ve çeşitli çalışma sermayesi kalemlerinde 31 Aralık 2006 tarihinden sonraki
değişmelerle ilgili uyarlamalara tabi olmak kaydıyla belirlenen ve gerekli yasal süreç ve izinlerin
tamamlanmasına bağlı olarak, toplam 613.000.000 Avro’luk bedelin %75 karşılığı olan
459.750.000 Avro bedelle devredilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, Hisse Devir
Sözleşmesi, Hissedarlar Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmeleri de dahil olmak üzere gerekli her türlü
ilgili anlaşmalar ve belgeleri imzalamaya, tadile, bu sözleşmeler ve kapanış işlemleri ile ilgili
gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek
imza ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
e) Şirket’in Bağlı Ortaklıklar’ından ESÜ’nün 21 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu’nda, EİP’in EİT
ruhsatlı ürünleri ve ithal orijinal ilaçlar hariç olmak üzere ilaçla ilgili dağıtım, tedarik, satış, depo
ve lojistik faaliyetlerinin devralınmasına, bu devrin bundan böyle “Devredilen İlaçlar” olarak ifade
edilmesine, bu ilke çerçevesinde, halen EİP adına ruhsatlandırılmış Devredilen İlaçlara ait
anlaşma, ruhsat ve EİP’e ait olduğu ölçüde markalarının kanunlar ve ilgili anlaşmaları dairesinde
devralınmasına, halen anlaşma veya ruhsatlandırma aşamasında bulunan Devredilen İlaçlar
kapsamındaki ürünlerin işlemlerinin de yukarıdaki 1. maddede belirtilen ilkeye uygun olarak
devralınmasına ve bu ürünler için EİP tarafından devir anına kadar yapılan harcamaların EİP’e
ödenmesine, EİP’in Devredilen İlaçlar ile bağlantılı mobilya, mefruşat, ofis ekipmanları, araba
gibi varlıklarının ve ilgili hükümleri dairesinde anlaşmaların da devralınmasına, Devredilen
İlaçlara ilişkin ruhsat, ilaç markaları ve varlık devirlerinin; mahkemece tespit edilen değerleri,
yasal defterlerdeki değerleri ve enflasyon değerlemeleri dikkate alınarak, EİP tarafından
belirlenecek bedel üzerinden devralınmasına, EİP’in Devredilen İlaçlar işiyle ilgili personelinin
bütün hak ve vecibeleri ile devralınmasına karar verilmiştir.
Bu amaçla; gerekli devralma sürecinin, kanunlara ve ilgili anlaşmalarına uygun olarak
planlanması, ifası ve tamamlanması için gereken tüm işlemleri kanuni prosedürlere ve ilgili
anlaşmalarına uygun olarak ve gereğinde 3. kişilerin izinleri de alınmak suretiyle yapmak üzere
Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisine birlikte imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
…………………..……
65

Benzer belgeler

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Şirket'in konsolide mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK, Seri: XI; No: ...

Detaylı

alçıpan dekorasyon taah. san. ve dış tic. paz. ltd. şti.

alçıpan dekorasyon taah. san. ve dış tic. paz. ltd. şti. Baykap Drywall Installation Industry Company was founded by Mr. Besim Kaplaner in 1971 in Duisburg, Germany. In the early years, works such as Drywall Suspended Ceiling&Drywall Partition Wall Works...

Detaylı

01.01-30.09.2013 Mali Tablolar ve Dipnotları

01.01-30.09.2013 Mali Tablolar ve Dipnotları Finansman Giderleri (-) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI

Detaylı