tıkla indir - Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Transkript

tıkla indir - Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü
T.C.
TUNCELİ İLİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ
YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK
YIKAMA HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.
Madde 1. İşin Tanımı
Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık
Entegre Hastaneleri; Yatan hasta ve refakatçilere üç (3) ana yemek, çalışan personele öğle yemeği,
çalışan nöbetçi personele saatine uygun sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği pişirilmesi,
dağıtılması ve bulaşığının yıkanması hizmetleridir.
Yemek yapımında kullanılacak tüm gıda maddeleri yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Pişirilen yemeğin özelliklerini kaybetmeden, usulüne uygun olarak (Hastane İdaresi tarafından
belirlenecek) yemek saatlerinde dağıtımı ve bulaşıkların yıkanması da işin devamı niteliğindedir.
Madde 2. İşin yapılma yeri ve süresi
2.1. İşin yapılma yeri: Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleridir.
Yüklenici, bu hastanelerin mutfağını veya İlgili Belediye sınırları içerisinde herhangi bir adreste
yemek hazırlamak zorundadır. Bu işyerinin “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, İşletme Kayıt
Belgesi” bulunması gerekir.
2.2. İşin yapılma süresi on iki (12) aydır. Sözleşme imzalanmasına müteakip üç (3) gün içinde
işe başlanacaktır.
2.3. Yüklenici Çemişgezek, Pertek ,Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine sağlığa uygun
ve sıhhî koşullarda yemeğin dağıtılmasından sorumludur.
2.4 Çemişgezek, Pertek , Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri mutfağı veya ilgili Belediye
sınırları içerisindeki işyerinde yemek hizmeti için gıda maddelerinin sağlanması ilgili firmaya aittir.
2.5. Çemişgezek, Pertek , Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri mutfağında veya işyerinde
tüm gıda maddeleri yükleniciye ait olmak üzere hazırlanan ve pişirilen yemeklerin özelliklerini
kaybetmeden, sağlık koşullarına ve usulüne uygun Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre
Hastanelerinde dağıtılması ve servisi yapılacaktır.
2.6. Yüklenici firma sözleşme giderleri dâhil ne ad altında olursa olsun her türlü vergi, taşıma
ve masraflardan da sorumludur.
2.7. Yüklenici firma yemek pişirilmesi, bağlı birimlere taşınması, dağıtılması ve servis
yapılmasının yanı sıra bulaşıkların yıkanmasından, yemek işleri için kullanılan alanların ( erzak
deposu, soğuk hava depoları, mutfak, yemekhane, servis ofisleri ve yemek bölümleri vb.)
temizliğinden sorumludur. Hastanenin belirlemiş olduğu yerlere çöpler atılmalı ve kaldırılmalıdır.
Bulaşık ve temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan tüm temizlik malzemeleri yüklenici firma
tarafından sağlanacaktır.
2.8. Yüklenici, bildirdiği adresini her türlü tebligat için ikametgâh ittihaz ettiğini, buraya
yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını, adres değişmesi halinde yeni adresini yazılı
olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adresine yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder.
2.9. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün içinde eksiksiz personel ve malzeme ile
çalışmaya başlamak zorundadır.
2.10. Firma hizmetin ifası için gereken tüm ekipmanları temin etmekle yükümlüdür.
İhaleye teklif veren firmaların/kişilerin; Mutfağı olan İlçe Hastanelerini gezmiş görmüş ve teklifini
buna göre vermiş oldukları kabul edilir.
2.11. Yüklenici firma, işini kolaylaştırmak veya hastanelerin yönetiminin talebi doğrultusunda
yeterli sayı ve nitelikte araç-gereç getirmekle yükümlüdür.
Madde 3. İşyerinin Yükleniciye Teslimi ve Yüklenicinin Sorumluluğu
3.1. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip hastane idaresine ve hastane idaresinin
belirlediği hizmetin kontrolden sorumlu kişilere karşı yükleniciyi temsil etmek üzere üç (3) gün içinde
Hastane İdaresine yazılı olarak bildirmek zorundadır.
3.2.Sözleşmenin imzalanmasının ardından üç (3) gün içerisinde yemek pişirme, dağıtım ve
bulaşık ile ilgili (Mutfağı olan İlçe Hastanesine ait) demirbaş malzeme, alet ve cihazların bir tutanakla
yükleniciye teslimi yapılır.
3.3. Yüklenici, hastane yönetimi tarafından kendisine mutfağı bulunan Entegre İlçe
Hastanesinden teslim edilen demirbaş malzemeleri, ihale süresi sonunda aynen teslim edecektir.
Yüklenici kendisine teslim edilen hastaneye ait her türlü demirbaş malzemeyi işin sonuna kadar
korumak ve işin bitiminde aynen teslim etmek zorundadır. Aksi halde rayiç bedel üzerinden tazminle
mükelleftir.
3.4. Yemek hizmeti esnasında yüklenici çalışanlarının hastanenin fiziki yapısına ve diğer
sistemlere verdiği zararların özelliğine göre en kısa sürede (En çok üç gün) giderilmesi
gerekmektedir. Aksi halde bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın yüklenici elemanın vermiş
olduğu zarar yüklenici adına kurum tarafından herhangi bir şekle tabi olmadan yaptırılarak bedeli
istihkakından düşürülecek ve ayrıca üç günlük süre için her güne karşılık idari ve teknik şartnamelerde
belirtilen cezalar tahakkuk ettirilecektir.
3.5. Ayrıca işin bitiminde mutfak mahalli ile mutfakta bulunan her türlü pişirme ve bulaşık
yıkama sisteminin bakım ve temizliğini yaptırarak işi bırakmak zorundadır. Aksi halde Hastane
İdaresi, bakım ve temizlik işlerini dilediği usulle piyasaya yaptırarak bedelini herhangi bir bildirimde
bulunmaya gerek kalmaksızın ilgilinin son istihkakından ya da kesin teminatından kesmeye yetkili
olacaktır.
3.6. Hastane İdaresi ya da görevlendirdiği Kontrol Komisyonu mutfağın veya Belediye
sınırları içerisindeki işyerinin çalışma düzenini, ortamını ve çalışanların temizliğini, yemek
yapımını, erzakları, çalışanların mesailerini vb. konuları her zaman denetlemeye yetkilidir.
3.7. Firma idari ve teknik şartnamede belirtilen Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de hastane
yönetiminin belirlediği sayıda eleman çalıştırarak hizmeti aksatmamakla yükümlüdür.
3.8. Yüklenici tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerin isimlerini gösterir liste hastane
yönetimi yetkililerince birlikte imzalanacak ve imzalanan listenin bir örneği hastane yönetimi
yetkilisine verilecektir.
3.9. Yüklenici, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine (Mutfağı olan)
vermiş olduğu her türlü zarar ve ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana
getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan sorumludur.
3.10. Yüklenici, hizmet sunumu sırasında firma elemanının, hasta, refakatçi, hasta yakını,
ziyaretçi, personel, demirbaş, bina, araç-gereç vb. unsurlara karşı maddi ve manevi tazminat
gerektirecek zarar vermesi halinde tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. “Açılacak davalarda
Hastane İdaresinin Hukuki Sorumluluğu Yoktur.”
3.11. Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile ilgili her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuattan
dolayı personel alınması, işçi haklarının ödenmesi vs. konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup,
hastane yönetimi bu konularda sorumlu olmayacaktır. Yüklenici, Hastane Yönetiminin haberi
olmaksızın (Mutfağı bulunan İlçe Hastanelerinde ) personel değiştiremeyecektir.
3.12. Yüklenici, hizmet satın alma sözleşmesi ile yüklendiği işi, tahakkuk etmiş veya edecek
alacaklarını, hastane yönetiminin yazılı tasvibini almaksızın kısmen veya tamamen tebliğ edemez.
3.13. Yüklenici, hizmet sunulan binaların tahliyesi veya yeni bir binaya nakledilmesi halinde,
hastane yönetiminin isteği ve talebi doğrultusunda aynı hizmeti yeni binada da aynı şekil ve şartlarla
yürütmek zorundadır.
3.14. Yüklenici tarafından sağlanan yüklenici ekipmanı ve malzemelerin tamamı işyerine
getirildiğinde, yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Yüklenici, bunların tamamını
veya bir kısmını, işyeri içinde taşınması hariç, kontrol teşkilatı olurunu almadan nakledemez.
3.15. Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerinde sunulan hizmet
yasa, yönetmelik Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yönetmelikleri ve Genelgeleri
çerçevesinde yürütülür. Hastane yönetimi ve çalışanlarının uymak zorunda olduğu yasa, yönetmelik
ve genelgelere, yüklenici, yüklenici çalışanlarının da uyması zorunludur.
3.16. Yüklenici, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmasından, görevleri yerine getirirken
kabul edilmez bir sorun çıkartmalarından veya kurum yönetmelik ve prosedürlerinin ihlal
edilmesinden sorumludur.
3.17. İhale konusu hizmetlerde görev yapan yüklenici personeli birim sorumlusunun haberi
olmaksızın başka bir yerde görevlendirilemeyecektir. Habersiz görevlendirmenin iki kez olması
halinde (hastanenin tutacağı tutanak esas alınacaktır.) her gün için o ayki hak edişinin % 0.1’i
oranında ceza tahakkuk ettirilecek, ikinci defada ise ceza oranı iki katına yükseltilecektir.
3.18. İşçilerin sigorta primlerinin çalıştırdıkları gün kadar yatırılması zorunludur, ancak sürekli
çalışan işçilerin aylık sigorta primleri tam olarak otuz (30 gün) yatırılacaktır.
3.19. Hastane idaresi, hizmetin gerektirdiği koşullara bağlı olarak yüklenici firma çalışanlarına
yeni görevler verebilir, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yüklenici ve çalışanları idare tarafından
verilen talimatları yerine getirir.
3.20. Firma, ödeme yapılacak aya ait faturadan önce; bir önceki dönemin imzalanmış işçi
ücretleri bordrosunu, bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığını gösteren
belgelerin onaylanmış fotokopilerini ve işçi ücretlerinin, hak edişin ödenmesine müteakip en geç iki (
2) gün içinde çalışan personelin hesaplarına yatırıldığına dair dekontu ve de o ayki imzasız tahakkuk
edecek bordroyu iki gün önce Muayene Komisyon Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır.
3.21. Çalışan işçiler çalışma saatlerine isabet eden öğünde hastanede çıkan yemekten
bedelsiz olarak faydalanacak yüklenici bu konuda kuruma ayrı bir geri ödemede
bulunmayacaktır.
3.22. Hastanelerimizde, İmza föyü, kimlik kartı yerine barkot sistemi kullanılacak olursa
yüklenici çalışanlarına ait kartları hastanenin anlaştığı firmadan temin edecektir.
Madde 4. Çalıştırılacak Personelin Taşıması Gereken Özellikler Ve Çalışma Şartları:
4.1. Çalıştırılacak personel,(Mutfağı bulunan İlçe Hastaneleri) Tunceli Halk Sağlığı
Müdürlüğü’nün onayı üzerine göreve başlayabilecektir.
4.2. Yüklenici hastaneden emekli olan veya ayrılan personeli istihdam edemeyecektir.
Yemekhanelerde, servis ofislerinde ve meydan hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin yaşı “4857 sayılı
İş Kanunu’na uygun olacaktır.
4.3. Yüklenici haklı ve yasal gerekçe göstermeksizin ve hastane idaresinin haberi olmaksızın
işçi çıkartamayacaktır. Hastane genel kurallarına yâda şartnamede belirtilen kurallara uygun hareket
etmeyen işçiler Hastane İdaresinin yazılı bildirimini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
işlem yapılır. Yüklenici haftalık izin ve resmi tatiller dışında 10 günden fazla izinli ve raporlu olan
çalışanlarla ilgili işin aksamaması için önlem almak zorundadır.
4.4. Yüklenici çalışanlarına (İşe ilk başladıklarında, sözleşme süresince düzenli aralıklarla)
yüklenici ve hastane idaresi yetkililerince ihtiyaç duyulması halinde hizmet içi eğitim verilecektir.
4.5. Çalışanların (Mutfağı olan İlçe Hastanesi) göreve geliş ve gidişleri hastane idaresi
tarafından kontrol edilecek ve hastane idaresince görevlendirilecek bir yetkili tarafından
denetlenecektir.
4.6. Yüklenici işe başlamadan önce, sürekli çalıştıracağı tüm elemanların (yöneticiler ve
sorumlular dâhil) portör olmadıklarını, her türlü bulaşıcı hastalık, cilt hastalığı bulunmadığını ilgili
kuruluşlardan alacakları “Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemek ve hastane idaresine vermek
zorundadır.
4.7. Yüklenici çalışacak elemanların tümü için “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 126 ve 127.maddeleri ve Sağlık Bakanlığı’nın 2005/9 Nolu Genelgesi Gereği” her üç
ayda bir portör taramasını yaptırmak, 6 ayda bir akciğer grafisi çektirmek, her 3 ayda bir cilt
hastalığının olmadığını belgelemek zorundadır. Giderleri yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle
hastanemiz röntgen servisinden ve uzmanlarından yararlanılabilecektir. İlgili döneme ait raporlar ilk
ödeme evrakına eklenmek zorundadır.
4.9. Mutfak çalışanları ve garsonlar iş başında ve görev yerlerinde kesinlikle sigara
içmeyeceklerdir.
4.10. Mutfağın yüklenici çalışanları tarafından her zaman temiz ve hijyenik olması
sağlanacaktır. Mutfak çalışanları mutfağa girerken, ayaklarına galoş, başlarına kep ve elle hazırlanacak
yiyeceklerde aşçılar ve yardımcıları mutlaka sağlıklı ve tek kullanımlık eldiven giymek zorundadır. Bu
tür malzemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır.
4.11. Hastanede görev yaptıkları sürede yüklenici çalışanlarının yiyecekleri yemekleri
firmanın kendisi tarafından sağlanacaktır.
4.12. Bulaşık yıkamada kullanılan her türlü deterjan, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, büyük boy
çöp poşeti, fırça, destekli bulaşık süngeri, çelik bulaşık ovma teli, çizme, sudan koruyucu önlük,
bulaşık eldiveni ile yemekhanede her masaya yetecek, kürdan, peçete, peçetelik, tuz, yağ, ekşi vs. ilgili
firma tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE’li olacaktır.
4.13. Hastane mutfağında/Belediye sınırları içerisinde bulunan işyerinde kullanılan
malzemeler, kazan, kepçe, tencere, çatal, kaşık, meyve bıçağı, bardak, sürahi, self servis tepsileri,
satır, bıçak vs. araç gereçler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.14. Yüklenici, hastane ve bağlı tesislerinde çalışan sayısı, isim listesi, malzeme, cihaz listesi
ve özellikleri, kullanılan sarf malzemesi miktarı ve özelikleri vb. bilgileri Hastane İdaresinin istediği
zaman gecikmeden vermekle yükümlüdür.
4.15. Personelin çalışma saatleri (mutfağı olan ilçe Hastaneleri) ve yerleri Hastane İdaresince
belirlenecektir. Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerin çalışma sistemine uygun
olarak her zaman değiştirilebilecektir.
4.16. Yemekhanelerde/Belediye sınırları içerisinde bulunan işyerinde yemek dağıtımı ve
meydan hizmetlerinde çalışacaklar bay yâda bayanlar en az ilkokul mezunu olacaklardır.
4.17. Pişirilen yemeklerin hizmeti sırasında temiz, sağlıklı vb. özelliklerinin bozulmadan
taşınmasına özen gösterilecektir. Bu konuda Hastane İdaresinin isteklerine harfiyen uyulacaktır.
Hastanelerin yemekhane, klinik, bağlı birimlerinde dağıtılacak yemekler de dâhil olmak üzere yemek
taşımaları thermoboxlarla gerçekleştirilecektir.
Yemek taşımak için yüklenici tarafından tahsis edilen araçların temizliği Hastane İdaresi ya da
görevlendirdiği kişiler tarafından sürekli denetlenecektir. Yemeklerin taşınması, dağıtılması ve servis
yapılması sırasında sağlık ve temizlik şartlarına uyulmadığı tespit edildiğinde idari şartnamenin ilgili
maddelerinde belirtilen sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde öngörülen cezalar uygulanır.
4.18. Yüklenici hastaneden emekli olan veya ayrılan personeli istihdam edemeyecektir.
Madde 5 -Tarafların Yükümlülükleri
5.1. Yemekler kalite nefaset ve gramaj yönünden 13 Ocak 1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği” ve 05
Mayıs 2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe “Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen iaşe
oranları esas alınarak gramajlar ilişik listeye uygun olacaktır.
5.2. Günlük gıda tüketim miktarları görevlendirilecek bir memur (İaşe ve ambar memuru)
tarafından servislerden ve idari ünitelerden gelen rasyonlara göre hesaplandıktan sonra ihtiyaç duyulan
gıda maddeleri bir gün önceden müteahhide sipariş edilecektir.
5.3. Hastane idaresi tarafından hasta, refakatçi ve personel sayısına göre hazırlanan günlük
cetvelde belirtilen erzaklar (kuru gıda, sebze, meyve, süt, yoğurt, kahvaltılık vs.) Her an depodan
Hastane Müdürü veya yardımcısı, diyetisyen bulunmayan yerlerde Başhemşire veya yardımcısı,
ambar memuru, aşçıbaşı, firma temsilcisi katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından kontrol
edilebilecektir. Yemekte sunulan öğün miktarları “Hastane Muayene Komisyonu” tarafından kontrol
edilecektir.
5.4. Teslim edilen gıda maddeleri, hastane mutfağında/Belediye sınırları içerisinde bulunan
işyerinde aşçı ve yardımcıları tarafından sağlık ve temizlik şartlarına, iaşe kurallarına ve sözleşme
hükümlerine göre pişirilerek hazırlanır.
5.5. Yemek listeleri bir hafta önceden yükleniciye teslim edilecektir. Gerekli görüldüğü
takdirde Hastane İdaresi günlük yemek listesinde değişiklikler yapabilir.
5.6. Yemeklerde ve salatalarda kullanılacak sebze ve meyveler taze olacak ve çok iyi şekilde
yıkanacaktır.
5.7. Ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Hastane İdaresi tarafından uygun görülmek kaydıyla
dondurulmuş ürün talebinde bulunabilir ya da bu talep istediği zaman iptal edilebilir.
5.8. Yemeklerde kullanılan yağlar ve etler (dana, kuzu, tavuk) “13001 HACCP Tehlike
Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği Yönetimi Belgesine” sahip olan
firmalardan alınmalıdır. Yağlar piyasada mevcut tanınmış olmalıdır. Belediye mezbaha damgalı
sakatatsız dana ve kuzu eti olacaktır. Gramajlarda belirtilen et miktarları kemiksizdir. Günlük rasyonla
birlikte, yemek türüne göre kullanılacak etin özelliği firmaya yazılı olarak bildirilerek depodan o
özellikte et çıkartılması sağlanacaktır. Tavuklar ise (but ve göğüs eti olarak), tanınmış ve kalitesine
güvenilir üreticiden ambalajlanmış olarak sağlanacaktır.
5.9. Yemekler, hastalara self servis tepsisine konarak sırayla odalardaki hastaların yataklarına
servis yapılacaktır. Hastalara yemek dağıtımı Servis Hemşiresi gözetiminde yapılacaktır.
5.10. Yemek dağıtan garsonlar hijyenik kurallara mutlaka uyacak ve yüklenici tarafından
karşılanan disposable eldivenli, kepli, üzeri önlüklü ve maskeli olacaktır.
5.11. Personel yemekhanelerinde yemek dağıtımı self servis olarak porselen tabaklarda ve
tabakların içine konulacağı tepsilerde yapılacaktır. Personel yemekhanesinde masa örtüsü, peçete,
tuzluk, biberlik, cam sürahi su bardağı, sıhhi ekmek sepeti, yağlık, limonluk hazır bulundurulacaktır.
Masa üstü cam kapak olacaktır.
5.12. Masa örtüsü, perde, tuzluk, biberlik, sürahi, bardak, kaşık, çatal, tabak, kâse ve kâğıt
peçeteler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yemekhane düzenleri Hastane İdaresinin belirlediği şekle
uygun olacaktır.
5.13. Eskiyen ve kirlenen masa örtüleri Hastane İdaresinin yazılı bildirimini müteakip
yenilenecektir. 24 saat içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde her geçen gün için idari şartnamede
belirlenen ceza tahakkuk ettirilecektir.
5.14. Misafirlere yemek verilmeyecektir. Hak edişlerde Personel için personel biriminden
gelen liste eğer barkot varsa barkot sonucu temel alınacaktır. Refakatçilerden yemek ücreti ayrı olarak
tahsil edilecektir. Hasta ve refakatçiler için rasyonlar esas alınacak eğer bir serviste o gün için
belirlenen hasta sayısından %10 dan fazla hasta ve refakatçi var ise Muayene Komisyonu ile yapılan
tutanak hak edişe eklenecektir.
5.15. Yüklenici, Hastane ve bağlı birimlerinde acil servis gibi özellikli ünitelerde görev yapan
personele zamana bağlı olmaksızın yemek verilebilmesi için (pişirilmesi, bağlı birime taşınması ve
servis yapılması) gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu amaçla sürekli mutfak açık bulundurulacak
ve Hastane İdaresinin belirleyeceği sayıda kişi görevlendirilecektir.
5.16. İşveren yüklenici, çalışanlarının zarar görmelerini önleyici tüm güvenlik önlemlerini
almak zorundadır. Yeterli güvenlik önleminin alınmamasından doğan her türlü hasar, ziyan ve cezalar
yükleniciye ait olacaktır.
5.17. Yemek hizmeti için kullanılan her türlü elektrik, su, tüp vb. giderler yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
5.18. Servis ofislerinde kullanılan mutfak tüpü ile mutfak, yemekhane ve ofislerde, hem
demirbaş malzemelerde hem de tesisatta onarımda kullanılacak her türlü sarf malzemesi (ampul,
musluk, conta, sifon, hortum vb. malzemeler) yüklenici tarafından sağlanacaktır.
5.19. Mutfağı olan İlçe Hastanelerinde kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan onarımlar (boya,
fayans tamiri vb.) yüklenici tarafından yaptırılacak ve Kurum bu amaçla herhangi bir ücret
ödemeyecektir.
5.20. Mutfak rögar ve süzgeçlerinde veya lavabolarında meydana gelen tıkanıklıkların
giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır.
5.21. Mutfakta görev yapan personel kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyecektir.
5.22. Ekmekler 50 gramlık tuzlu, tuzsuz ve kepekli tipinde olacaktır. Dökme (eritme) Peynir
30 gr. Reçel ve bal 25 gr. Tereyağı 15 gr.lık poşetlerde ve 40 gr.lık tuzlu, tuzsuz beyaz ve kaşar
peyniri streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Diyet yiyecek hastalara verilecek peynirler 40 gramlık
streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Yumurtalar diğer gıda maddeleri ile temas etmeden dağıtılacaktır.
Zeytin poşetlenmiş (25 gr) lık olarak dağıtılacaktır.
5.23. Sabah kahvaltıları tek kullanımlık tabaklarda steril bıçak ve çatalı ile birlikte streçlenmiş
olarak dağıtılacaktır.
5.24. Hastalara meyve suları ve sütler tetrapak kutularda verilecektir. Mutfakta tatlı ve çorba
pişirmede kullanılacak sütler ise büyük ambalajlarda (UHT) getirilecektir. Tatlılar tek kullanımlık
kaselerde dağıtılacaktır. (komposto, muhallebi, sup, sütlaç pelte vb.)
5.25. Mutfak ve yemekhanelerde bulundurulması gereken yangın söndürme tüpleri (Dolum ve
kontrolü dâhil Sivil Savunma Uzmanınca belirlenecektir.) yüklenici tarafından sağlanacaktır.
5.26. Ofislerin, mutfağın, bulaşık hanenin temizlik hizmetleri de temizlik malzemeleri
yüklenici tarafından sağlanarak yüklenici elemanları tarafından yapılacaktır.
5.27. Yüklenici elemanlarının giyeceği giysiler yazlık ve kışlık Hastane İdaresi tarafından
belirlenecektir. Kıyafetlerin sağlanması yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici firma, çalışanlarına yazlık
ve kışlık olmak üzere yılda iki kez kıyafet verecektir.(Kışlık eylül ayında, yazlık nisan ayında)
Yüklenici elemanları hiçbir şekilde kirli, yırtık ve eski kıyafet giymeyeceklerdir. İş kıyafetlerin
temizliği ve yıkanması yükleniciye ait olacaktır.
5.28. Çalışacak personel, yüklenici tarafından sağlanacak hastane yönetimi tarafından
onaylanacak fotoğraflı yaka kartlarını takmak zorundadır. Kart üstünde görevlinin ismi 5 metre
mesafeden rahatça okunacak büyüklükte yazılacaktır. Kirli kıyafetle işçi çalıştırılması ya da
çalışanların yaka kartlarını takmaması halinde günlük ceza uygulanacak olup idari şartnamelerin ilgili
maddelerinde tanımlanmıştır.
5.29. Yüklenici “4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği vb.” yasa ve
yönetmelikler uyarınca çalışan sağlığı ve güvenliğini korumak üzere her türlü önlemi almak
zorundadır. Çalışanların yasal hakları (Tazminat, izin hakları vb.) yerine getirilmesinden yüklenici
sorumludur.
5.30. Aşçıların yeterliliklerinin öğrenim ve iş deneyim süreleri göz önüne alınarak idare
tarafından onaylanması gerekir. Ayrıca aşçıların belirtilen branşlarda da (Hamur - diyet - et ve döner –
soğuk yemek - sıcak yemek ) Ustalık belgeleri veya bonservisleri olmalıdır.
5.31. Yüklenici mutfak ve yemekhanede oluşabilecek hamamböceği, fare, karınca, sinek gibi
haşerelerin olmaması için insan sağlığına ve gıda maddelerine zararı olmayan ilaçlarla periyodik
olarak (Yılda en az bir defa) Bakanlık tarafından yetkili firmalara ilaçlatılacaktır. İlaçlamadan
doğabilecek zehirlenmelerden yüklenici sorumludur.
5.32. Doğal afetler ve olağanüstü hallerde yüklenici yemeği hastane idaresinin gösterdiği
yerde pişirmek ve oradan hastaneye naklini sağlamak ve servisini yapmak zorundadır.
5.33. Yüklenici, viziteye çıkacak elemanları için ihtiyaç olan vizite kâğıdını çalışılan mahalde
bulundurmak ve bu ihtiyaçları burada karşılamak zorunda olup, viziteye çıkan personel hastane
dönüşü, vizite kâğıdına dönüş saatini işletecek ve bunu hastane yönetimine ibraz edecektir.
5.34. Yüklenici tarafından istihdam edilen gerçek kişiler, hastane yönetiminin güvenlik, genel
ahlak, iyi niyet kurallarına uymak zorundadır. Aksi hallerde söz konusu kişilerden hizmet alınması
mümkün değildir.
5.35. Yüklenici çalışanları, görev süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde
bulunmayacaktır. Görev yaptığı sürece hiçbir idareci, hasta ve yakınlarıyla ve görevi ile ilgili konular
dışında görüşme yapmayacaktır.
5.36. Firma personeli hasta ve hastane mahremiyetine azami dikkat gösterecek, hasta takibi
yapmayacak ve hasta yakınları ile hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır. Hasta ve hastane ile ilgili
hiçbir bilgiyi hastane dışına aktarmayacaktır.
5.37. Hastane personeline, hasta ve hasta sahiplerine karşı daima saygılı güler yüzlü olacak,
özellikle hasta ve hasta yakınlarına karşı, ikaz ve engellemelerinde nazik davranacaktır.
5.38. Yüklenici çalışanları iş başında ve görev yerlerinde kesinlikle sigara içmeyeceklerdir.
Yüklenici yine işçilerinin kurum sınırları dâhilinde alkollü içki almamalarını sağlamakla sorumludur.
5.39. Kıyafetiyle bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye, rozet vb. gibi şeyler
takmayacaktır. Bina içerisinde postal ve kaban giymeyecektir.
5.40. Yüklenici ve çalışanları hastane, bağlı tesisleri ve görevleri hakkında, basına haber
ajanslarına veya Radyo ve Televizyon Kurumlarına bilgi veya demeç veremezler.
5.41. Çiğ sebze ve meyveler dezenfektanlı su ile yıkanacaktır. “Dezenfektan TSE ve ISO
9001 Belgelerine” sahip olmalıdır. Kullanılan meyve sebze dezenfektanı yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.
5.42.Öğlen ve akşam yemekleri farklı olacaktır. Akşam yemekleri öğleden sonra uygun saatte
pişirilecektir.
5.43.Mutfakta yemeklerin çıkarılması için gerekli olan tüm malzemelerin tedariki yükleniciye
aittir.
Madde 6. Kahvaltı, Diyet Yemekleri ve Kumanya
6.1-Bir Haftalık Kahvaltı Örneği
Pazartesi : Çay, yumurta, zeytin, ekmek
Salı : Çay, beyaz peynir, , ekmek, tahin-pekmez
Çarşamba : Çay, kaşar peyniri, zeytin, ekmek
Perşembe : Çay, beyaz peynir, ekmek,fındık ezmesi
Cuma : Çay, yumurta, zeytin, ekmek
Cumartesi : Süt, bal, yağ, ekmek,beyaz peynir (personel için süt yerine çay verilecektir.)
Pazar : Çay, eritme peynir, ekmek, tahin helvası
*Kahvaltı listesinde “tahin-pekmez”,”tahin helvası”ve “fındık kreması;
ikilisinin yerine dönüşümlü olarak kullanılacaktır.
6. 2. Kahvaltıda Verilecek Yiyecek Ve İçeceklerin Gramajları
a) Çay poşet olursa 1.5gr.
b) Çay açık olursa 5 gr.
c) Bitki Çayları Bir poşet
d) Süt (UHT) 200 gr.
e) Meyve suyu 200 gr.
f) Poşet beyaz peynir; 20 gr.
g)Beyaz peynir (tuzlu, Tuzsuz) 40 gr.
h) Kaşar peyniri; 30 gr.
I) Gravyer peynir ; 25 gr. (12,.5 gr lık.2 karper)
J) Poşet reçel, marmelat 30 gr.
k)Poşet tereyağı ; 15 gr.
l)Poşet pekmez-tahin karışımı (20 gr)
m)Poşet fındık ezmesi (20 gr)
n) Poşet tahin helvası (80 gr)
“reçel-yağ”
o)Poşet bal; 20 gr.
Ö)Yumurta ; 55-60 gr.
p)Siyah zeytin ;25 gr.
r)Yeşil zeytin ; 25 gr.
s) Domates-salatalık(mevsimine göre) 200 gr.
6.3.Ara Kahvaltıda Verilebilecek Yiyecekler
a)Bisküvi (tatlı- Tuzlu) 15 gr.
b)Yoğurt (pastörize)
c)Light yoğurt (pastörize)
d)Süt (UHT/tetra pak kutuda)
e)Light süt (UHT/Tetra pak kutuda)
f)Sütlü tatlı (şekerli veya tatlandırıcılı)
g)Ayran (pastörize)
h)Hoşaf veya komposto (şekerli veya tatlandırıcılı)
ı)Elma Tatlısı, Ayva Tatlısı (Şekerli veya tatlandırıcılı)
i) Poşet bal, poşet reçel, poşet tereyağ
j)Nişasta pelte (şekerli veya tatlandırıcılı; meyveli veya cevizli olabilir.)
k)Beyaz peynir (tuzlu veya tuzsuz)
l)Meyve
m)Meyve suyu (taze,tetrepak kutuda)
n) Dondurma (tonsilit ameliyatı sonrası için) sunuma hazır paketler halinde
o)Grisini
ö)Haşlanmış patates
p)Proteinsiz çörek-kurabiye
r)Glutensiz ekmek çeşitleri
s)Limonata
ş)Üzüm pekmezi ve tahin (40 gr. Pekmez, 50 gr. Tahin)
t)Kuruyemiş (fındık, kuru üzüm, kurutulmuş meyve b..) 50 gr.lık poşetlerde
*Tıbbi tedaviye destek amacıyla gerek görüldüğü takdirde, normal yemekle birlikte ek
gıdalarla beslenmesi gereken hastalara, normal yemek zamanında ara kahvaltılardan takviye
gıda verilebilecektir.
Ara kahvaltı Örneği:
Bisküvi,(tuzlu-tatlı,süt (uht)
Grisini+ayran (pastorize)
Bisküvi tatlı-tuzlu,meyve suyu (tetrapat kutu)
Nişastalı pelte
6.4. Örnek Kumanya Listesi
Yüklenici firma, mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza halinde ilk üç gün aşağıda
belirtilen kumanya listesine göre yemek ihtiyacını karşılayacaktır. Arızanın giderilmesi üç günü
geçtiği takdirde, yemek listesinde belirtilen yemekler dışarıdan sağlanarak hastanenin ihtiyacı
giderilecektir. Kumanya, olağanüstü hale göre hastane yönetimince her zaman değiştirilebilecektir.
1. gün : Kuru köfte, (söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan
birisi), mevsimlik meyve ve ayran.
2. gün : Beyaz peynir, söğüş domates, salatalık ve mevsimlik meyve.
3. gün : Tavuk şinitzel, (söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan
birisi), mevsimlik meyve ve ayran
Madde 7- Yemeklerin Kontrolü
7.1. Yüklenici yemek ve kahvaltı malzemelerinden kesinti yapamaz. Hasta ve refakatçilere
verilecek yemek miktarı idarenin tespit ettiği gramajdan eksik yâda fazla olamaz.
7.2. Başhekim, Hastane Müdürü, Başhemşire, Hastane aşçıbaşı tarafından ya da bunların
yerine Baştabiplikçe görevlendirilecek kişilerden oluşturulacak komisyon marifetiyle her gün öğleyin
yemek dağıtımından önce hazırlanan yemekler; temizlik, lezzet, kalori, sağlık ve yenilebilirlik
açısından kontrol edilecektir. Kontrol komisyonunun olurundan sonra yemek dağıtımı
yapılacaktır. Kontrol komisyonu tarafından beğenilmeyen yemekler dağıtılmayacaktır. Bu
nedenle doğan zararlar yükleniciden tahsil edilecektir. (Yüklenici o gün için ihtiyaç duyulan üç
çeşit yemeği dışarıdan temin etmek zorundadır.) Kontrol komisyonu tarafından onaylanması
yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
7.3. Soğuk servis edilmesi gereken yemek/yiyeceklerin 4-6 C veya altında, sıcak servis
edilmesi gereken yiyeceklerin ise 65 C veya üzerinde servisi yapılacak ve servis sonuna kadar bu
ısıların korunması sağlanacaktır. Özellikle de bağlı birimlere taşınan ve dağıtılan yemeklerde ısı
derecelerinin kabul edilebilir sınırlarda olmasına özen gösterilmelidir.
7.4. Yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilme dönemleri Ek:1’de, yemek
türleri ve kullanılacak yiyecek gramajları Ek:2’de verilmiştir. Kullanılacak gıda maddelerinin teknik
şartnameleri Ek- 3 de verilmiştir.
7.5. Yüklenici gıda zehirlenmelerine karşı, önlem almak ve uygulamak zorundadır. Hastane va
da bağlı birimlerinde hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alan kişiler olduğu takdirde bu kişilerin
sağlık masrafları ve işgücü kayıplarının maddi tazminatı yüklenici tarafından karşılanır. Ayrıca
hastane yönetimi tarafından idari şartname tarafından belirlenen cezalar uygulanır. Benzer olayın
sözleşme süresi içinde ikinci kez yaşanması durumunda hastane idaresi sözleşmeyi fes etme yetkisine
sahiptir.
Madde 8. Temizlik Hizmetleri
Yemek sonrası ve yemek pişirme sırasında oluşan bulaşıklar kliniklerde ofislerde, mutfak ve
yemekhanelerde ise bu iş için ayrılmış bölümlerde gerçekleştirilecektir. Yıkama ve kurulama
aşamasında kullanılacak her türlü malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bulaşık ve temizlikte
kullanılan malzemeler TSE belgeli olacaktır. Getirilecek her türlü temizlik malzemeleri hastane
muayene komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde kabul edilecektir. Hastane idaresi temizlik
malzemelerinin depolanmasını ve tüketimini her zaman denetleme yetkisine sahip olacaktır.
Yemekhanelerde yemek yiyen kişilerin kullandığı temizlik malzemeleri yüklenici tarafından
karşılanacaktır. Haftalık ve aylık temizlik hizmetleri Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak ve temizlik
planı önceden sorumlu çalışanımıza verilecektir.
8.1. Mutfak Temizliği
8.1.1. Yer, Duvar ve Koridor Temizliği Günlük Temizlik: Günlük kullanılan her türlü alet
ve teçhizat sıcak, deterjanlı su ile yıkanıp yerlerine kaldırılacak, kullanılan et kütüğü, tezgâh vb. yerler
iş bittikten hemen sonra temizlenecektir.
8.1.2. Et kütüğü temizlendikten sonra dezenfektan maddelerle korunacak, yer ve koridorlar
günde üç kez sıcak deterjanlı sularla temizlenecektir.
8.1.3. Çok kirli ve yağlı bölgeler ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizlenecektir. Sebzelerin
ayıklanması ve temizliği çöp kovalarına yapılacak, temizlenmiş sebzeler pişirme aşamasına kadar
çelik kaplarda tutulacaklardır.
8.1.4. Sebze yıkama evyelerinin, el yıkanan lavaboların, tuvalet, banyo ve soyunma odalarının
dezenfektan maddelerle temizliği yapılacaktır. Mutfağa girişlerde galoş kullanılacaktır.
8.1.5. Haftalık Temizlik: Rögar, cam ve duvarların temizliği yapılacaktır.
8.1.6. Aylık Temizlik: Davlumbazların ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizliği,
havalandırma sistemlerinin temizliği, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama.
8.1.7. Mutfak/Belediye sınırları içerisinde bulunan işyerinde
yetkilendirilmiş firma tarafından usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır.
Bakanlık
tarafından
8.2. Gıda ve Soğuk Hava Deposu
8.2.1. Günlük Temizlik: Askı, tezgâh ve yerlerin temizliği, depoların ısı ayarlarının kontrolü
8.2.2. Haftalık Temizlik: Duvarlar, kapılar ve diğer yerlerin temizliği
8.2.3. Aylık Temizlik: Kuru gıda depolarının ilaçlanması ve sonunda raf, dolap ve yerlerin
temizliği.
8.2.4. Gıda deposunda usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır.
Madde 9. Pişirme Sistemi Temizliği
9.1. Günlük Temizlik: Kuzine, islimler, devirme tavalarının işi bittikten sonra temizliği,et
kıyma makinesi, sebze doğrama makineleri, tulumba makinesi ve diğer makineler işi bittikten sonra
temizlenip muhafazalarıyla kapatılması. Fırınların kullanıldıktan sonra ağır kir ve yağ çözücülerle
temizliği.
9.2. Haftalık Temizlik: Söz konusu alet ve makinelerin derinliğine temizliği.
9.3. Aylık Temizlik: Havalandırma sisteminin ve davlumbazların temizliği
10. Yemekhane ve Koridorların Temizliği
10.1. Günlük Temizlik: Bankoların, bulaşıkhanelerin, lavaboların ve yerlerin temizliği.
Kirlenen masa örtülerinin değiştirilmesi.
10.2. Haftalık Temizlik: Masa ve sandalyelerin deterjanlı sularla silinmesi, su soğutucuların
içlerinin ve dışının temizliği, camların silinmesi, perdelerin temizliği, cam sürahi, bardak, çatal, kaşık,
yemek tabaklarının dezenfektan maddelerle temizlenip durulanması, masa üstündeki tuzluk, peçetelik
vb. malzemelerin temizliği, kirli veya temiz ayırt etmeden tüm masa örtülerinin yıkanması.
10.3. Aylık Temizlik: Duvarların ve yerlerin temizlenmesi ve gereken hallerde ilaçlama
yapılması, Yemekhane ve koridorlarda ayda bir usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre
daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup, bu konuda hastane idaresi yetkili
olacaktır.
Madde 11. Servis Ofislerinin Temizliği
11.1. Günlük Temizlik: Bulaşıkların yıkanıp kaldırıldıktan sonra tezgâhların, evyelerin,
lavaboların ve yerlerin temizliğinin yapılması.
11.2. Haftalık Temizlik: Yemek dağıtımı ile ilgili araç ve gereçlerin temizliğinin yapılması,
dezenfektan maddelere yatırılması, ısıtıcılı yemek arabalarının ve thermoboxların temizliği, duvar ve
fayansların silinmesi, cam ve kapıların temizlenmesi, giderlerin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa
temizlenmesi.
11.3. Aylık Temizlik: Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama ve ilaçlama sonrası genel temizlik.
Ayrıca yemek dağıtımı aşamasında meydana gelen bütün kirlenmeler yüklenici tarafından
temizlenecektir. Çöplerin ve yemek artıklarının yüklenici tarafından sağlanacak uygun çöp poşetlerine
konularak, çöp toplama mahalline taşınması da yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Bu hizmetin
eksik yürütülmesi nedeniyle belediye ve diğer kamu kurumları tarafından kesilecek cezalar yüklenici
tarafından ödenecektir.
Madde 12- Masraflar
Yemek pişirme ve dağıtım ve bulaşıkları yıkama işini üstlenecek Yüklenici, Çemişgezek,
Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine yemeğin ilgili birimlere götürülüp dağıtılmasından
sorumlu olacağı gibi, sözleşme giderleri dâhil ne ad altında olursa olsun her türlü vergi, taşıma ve
masraflardan da sorumlu olacaktır.
Madde 13. Taahhüdün Yapılmaması
13.1. Yüklenici yemek pişirme ve dağıtımında kullanılacak araç ve gereçleri (tamamının yeni
ve kullanılmamış olması gerekmektedir) Şartnamede belirtilen süre içerisinde hastaneye getirmediği
veya getirilen araç ve gereçlerden bozulan eskiyen veya yıprananları 5 (beş) iş günü içinde
değiştirmediği takdirde,
13.2. Yüklenici şartname ve eklerinde belirtilen sayıda personeli tatil günleri de dahil olmak
üzere bulundurmadığı takdirde,
13.3. Yemek pişirmede kullanılacak gıda maddelerinin muayene komisyonunca yapılan
incelemesinde gereken özellikleri taşımaması halinde aynı gün içerisinde değiştirilmediği takdirde,
13.4. Mutfak yemekhane ve klinik ofislerinde yapılması gereken temizlik (kullanımdan
kaynaklanan kirlenmelerde gerekli boya ve onarım işlerinin yapılması dahil) ve ilaçlama işlerinin
usulüne uygun yapılamadığının hastane idaresince yazılı olarak bildirimini müteakip üç iş günü içinde
gereken şekilde yapılmadığı takdirde,
13.5. Yüklenici çalışanlarının tutum ve davranışlarından kaynaklanan zarar ve ziyanın
yüklenici tarafından 3(üç) gün içerisinde giderilmemesi halinde,
13.6. 16. Maddede belirtilen belgelerin gıda maddesi ile birlikte verilmemesi, Ek:1’deki
yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilme dönemlerine uyma, Ek:2’deki yemek türü
ve gramajlarına uygun yemek pişirme, zorunluluğuna uygun hareket edilmemesi halinde ve bunun
yanında bu teknik sözleşmenin diğer maddelerinden birine uyulmaması halinde her madde için ayrı
ayrı değerlendirilmek suretiyle her gün o ayki hak edişinin % 0.1 i kadar ceza uygulanır.
14. Gıda Maddeleriyle Teslimi Gereken Belgeler
14.1. Yüklenici, yemek pişirmek üzere ya da yemekle birlikte verilecek gıda maddelerini
“5996 Sayılı Gıda Kanununa”, 13001 HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına
Göre Gıda Güvenliği Yönetimi” belgelerini uygun olarak getirecek ve özellikle tavuklar ve etler
kamu kurumlarından sağlayamadığı takdirde teslim edilecek her parti et ve tavuk için veteriner
kontrolünde kesim yapıldığı belgelenecektir.
15 - Muayene ve Tesellüm
15.1. Bir gün önceden sipariş edilecek taahhüt konusu gıda maddeleri, Yüklenici firma
tarafından “Türk Gıda Kodeksi ve 5996 Sayılı Gıda Kanununa” uygun olarak taşınacak,
muayenesini müteakip hastane idaresinin belirlediği saatlerde ve yetkili kılınan kişilerce (ambar
memuru vb.) teslim alınarak, depolara konulacaktır. Taahhüt konusu günlük tüm gıda maddelerinin
tamamı teslim edilmedikçe, malzemenin muayenesi yapılmayarak firma hakkında malı süresinde
teslim etmemiş gibi işlem yapılıp o ayki hak edişinin % 0,1 i oranında ceza uygulanacaktır.
15.2. Depolanacak gıda maddeleri dayanıklılık süreleri göz önüne alınarak en az üç gün ile en
fazla yedi günlük miktarlarda olacaktır. Gıda maddelerinin saklanması ve denetimi hastane idaresi ile
müştereken yapılacaktır. Hastane idaresi getirilen gıda maddelerini her zaman denetleme yetkisine
sahip olacaktır. Muayene sonucunda düzenlenecek iki nüsha geçici muayene komisyon raporunun bir
nüshası hastane idaresinde, bir nüshası ise Yüklenicide kalacak, ay sonlarında mutabakat sağlandıktan
sonra muayene komisyon raporu düzenlenecektir.
15.3. Kurum gerekli gördüğü takdirde gıda maddelerinin istenilen özellikleri taşıyıp
taşımadığını belirlemek için giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tahlil yaptırabilir.
Yüklenici firma, tahlil yaptırılacak yer hakkında hiçbir talepte bulunamayacaktır. Numune alınacak
kaplar firma tarafından sağlanacaktır.
15. 4. Muayene Komisyonu raporuna firmalarca itiraz edilemez. Raporu kabul etmeyen firma
umumi hükümlere göre harekette serbesttir.
Madde 16. Yüklenici Çalışanlarının SSK Primleri:
16.1. Yüklenici, istihdam edeceği personel ile alakalı olarak, 4857 sayılı İş Kanunu
Hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK Bölge Müdürlüğü’nden iş yeri
Sigorta Sicil numarası alacaktır.
16.2. Yüklenici tarafından Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerinde
sigortasız ve karnesiz personel çalıştırılmayacaktır.
Madde 17. Olağanüstü Haller:
17.1. Olağanüstü hallerde; deprem, yangın, su baskınları, çığ, kasırga, tayfun, salgınlar gibi
doğal afetler ile büyük kazalarda, toplu olaylarda ve savaş durumunda yüklenici hastane yönetiminin
taleplerini ve düzenlemelerini geciktirmeden uygulayacaktır.
17.2. Olağanüstü hallerde alınacak tedbirler önceden planlanacak ve hastane yönetiminin
onayına sunulacaktır.
17.3. Olağanüstü hallerde fazla mesai yapılması vb. nedenlerle yüklenici hak ediş artışı talep
edemez.
17.4. Doğal afetler ve olağanüstü hallerde yüklenici hizmeti, hastane idaresinin gösterdiği
yerde yapmak zorundadır.
EK-1 YEMEKLERDE
İSTENİLME DÖNEMLERİ
KULLANILACAK
SEBZELERİN
MEYVELER
VE
MEYVELERİN
SEBZELER
Elma
1 Eylul - 15 Haziran
Kuru soğan
Her ay
Portakal
15 Ekim - 15 Haziran
Patates
Her ay
Mandalina
15 Ekim - 28 Şubat
Yeşil Soğan
Bulunduğu surece
Üzüm
15 Ekim - 28 Şubat
Marul
Bulunduğu surece
Armut
1 Temmuz - 15 Ekim
Salatalık
Bulunduğu surece
Kayısı
Mevsiminde
Dereotu
Her ay
Şeftali
15 Haziran - 15 Eylul
Maydanoz
Her ay
Kiraz
Mevsiminde
Taze Bezelye
Mevsiminde
Vişne
Mevsiminde
Taze Kabak
Mevsiminde
Çilek
Mayıs - Haziran
Pırasa
Mevsiminde
Muz
Bulunduğu surece
Lahana
Mevsiminde
Taze Erik
Mevsiminde
Ispanak
Mevsiminde
Ayva
15 Eylul-28 Şubat
Havuç
Devamlı
Malta Eriği
Mevsiminde
Kereviz
1 Kasım- 28 Şubat
Limon
Her ay
Karnabahar
1 Ekim - 28 Şubat
Karpuz
30 Haziran - 30 Eylul
Semizotu
1 Mayıs - 15 Ekim
Kavun
Ağustos - 30 Ekim
Dolmalık Biber
30 Haziran - 15 Ekim
Taze İncir
Bulunduğu surece
Sivri Biber
15 Haziran - 30 Kasım
Taze Fasulye
1 Mayıs - 30 Ekim
Barbunya
Nisan - Haziran
T.Bakla
1 Mayıs - 15 Ağustos
Patlıcan
1 Haziran - 15 Ekim
Domates
1 Haziran - 15 Kasım
Turp
Mevsiminde
Kıvırcık
Mevsiminde
Taze Bamya
15 Haziran - 15 Eylul
Sarımsak
Devamlı
Nane
Her ay
Bal Kabağı
Mevsiminde
EK -2:UYGULANACAK YEMEKLERİN İÇERİKLERİ VE GRAMAJLARI:
YEMEĞİN CİNSİ MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI.
YEMEKLER
Tas Kebabı
Kapama Et
Püreli Rosto Et
Dana Eti 150 gr
Kuzu Eti 150 gr
Dana Eti 150 gr
Patates 100 gr.
Patates 100 gr.
Patates 100 gr.
Soğan (Kuru) 20 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Salça 10 gr.
Salça 10 gr.
Salça 10 gr.
Un 10 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Süt 20 gr.
Yağ 30 gr.
Yağ 20 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 20 gr.
Haşlama Baget
Terbiyeli Haşlama
Fırın Tavuk
Tavuk Baget150 gr
Et Dana Eti 150 gr.
Tavuk Eti (Kemikli) 200 gr.
Patates 100 gr.
Patates 100 gr.
Patates 100 gr.
Havuç 20 gr.
Havuç 20 gr.
Salça 10 gr.
Yoğurt 20 gr.
Yoğurt 20 gr.
Tuz 5 gr.
Un 10 gr.
Un 10 gr.
Yağ 20 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 10 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Limon 1 / 4 Adet
Püreli Kadın Budu Köfte
İzmir Köfte
1-Dana Kıyma 100 gr
1-Dana Kıyma 100 gr
2-Patates 150gr
2-Patates 150gr
3-Süt 20gr
3-Domates 50gr
4-Yumurta 1/2Adet
4-Yumurta 1/4Adet
5-Un 10gr
5-Maydanoz 1/10demet
6-Kimyon 0,5gr
6-Biber 20gr
7-Karabiber 0,5gr
7-K.Soğan 20gr
8-Maydanoz 1/10demet
8-Salça 15gr
9-Pirinç 10gr
9-Karabiber 0,5gr
10-Tuz 1.5gr
10-Yenibahar 0,5gr
11-Yağ 30gr
11-Kimyon 0,5gr
12-Yağ 15gr
13-Tuz 1.5gr
Fırın Köfte
Çiftlik Köfte
Terbiyeli Köfte
Dana Eti 150 gr.
Dana Eti 150 gr.
Dana Eti 150 gr.
Patates 100 gr.
Patates 100 gr.
Un 10 gr.
Kimyon 0.5 gr.
Havuç 20 gr.
Pirinç 10 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Bezelye 20 gr.
Yoğurt 20 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Kimyon 0.5 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Salça 10 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Kimyon 0.5 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Kuru Soğan 10 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Tuz 5 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Maydanoz 1 / 10 Demet
Yağ 30 gr.
Salça 10 gr.
Nane 1 gr.
Yumurta 1 / 8 Adet
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 10 gr.
Yağ 10 gr.
Yumurta 1 / 8 Adet
Limon 1 / 8 Adet
Püreli Dalyan Köfte
Püreli Hasan Paşa Köfte
Kuru Köfte
Dana Eti 150 gr.
Dana Eti 150 gr.
Dana Eti 150 gr.
Patates 100 gr.
Patates 100 gr.
Patates 100 gr.
Havuç 20 gr.
Süt 20 gr.
Kimyon 0.5 gr.
Bezelye 20 gr.
Soğan 20 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Kimyon 0.5 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Salça 1.5 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Maydanoz 1 /10 Demet
Kimyon 0.5 gr.
Salça 10 gr.
Yağ 30 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Tuz 5 gr.
Süt 20 gr.
Tuz 5 gr.
Yumurta 1 / 8 Adet
Yumurta 1 / 4 Adet
Yağ 10 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Yumurta 1 / 8 Adet
Dere Otu 1 / 10 Demet
Tuz 5 gr.
Yağ 10 gr.
Orman Kebabı
Çoban Kavurma
Et Sote
Dana Eti 150 gr.
Koyun Eti 200 gr.
Dana Eti 150 gr.
Patates 75 gr.
Patates 50 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Yağ 10 gr.
Yeşil Biber 20 gr.
Margarin 20 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Yağ 10 gr.
Havuç 25 gr.
Tuz 5 gr.
Kekik 0.5 gr.
Kekik 0.5 gr.
Salça 5 gr. Domates 50 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Tuz 5 gr.
Biber (Mevsiminde) 30 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 10 gr.
El Basan Tava
Bahçıvan Kebabı
Ciğer Sote
Dana Eti 150 gr.
Dana Eti 150 gr.
Ciğer (Çiğ) 150 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Patates 100 gr.
Patates 50 gr.
Yağ 10 gr.
Havuç 20 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Un 10 gr.
Bezelye (Konserve) 20 gr.
Salça 10 gr.
Tuz 5 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Tuz 5 gr.
Yoğurt 50 gr.
Salça 10 gr.
gr.
Yağ 20 gr.
Patlıcan(yaz) 50
Tuz 5 gr.
Yeşil Biber 10 gr.
Yağ 30 gr.
Balık Kızartma
Ankara Tava
Balık Buğulama
Balık (Çeşitleri)(Çiğ) 150.
Koyun Eti (Kemikli) 200 gr.
Uskumru Balık150.
Yağ 30 gr.
Pirinç 60 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Un 10 gr.
Konserve Bezelye 5 gr.
Yağ 10 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Kuru Soğan 25 gr.
Yağ 10 gr.
Defne Yaprağı 5 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Karabiber 0.5 gr.
Havuç 20 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Patates 50 gr.
Şehriyeli Güveç
Sebzeli Fırında
Kıymalı Yumurta
Dana Eti 150 gr.
Tavuk Eti 150 gr.
Dana Eti 100 gr.
Şehriye 50 gr.
Patates 50 gr.
Yumurta 1 Ad.
Margarin 10 gr.
Havuç 20 gr.
K.Soğan 25 gr.
Salça 10 gr.
Konserve Bezelye 20 gr.
Yağ 10 gr.
Tuz 5 gr.
Salça 10 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Yağ 10 gr.
Tuz 5 gr.
Püreli Kadın Budu Köfte
Patlıcan Kebap
Etli Yaz Türlüsü
Dana Eti 150 gr
Dana Eti 150 gr.
Dana Eti 50 gr.
Patates 100 gr.
Patlıcan 100 gr.
Patlıcan 50 gr.
Süt 20 gr.
Kurusoğan 25 gr.
Kabak 50 gr.
Yumurta 1 / 2 gr.
Domates 30 gr.
Taze Bamya 20 gr.
Un 10 gr.
Yağ 30 gr.
Patates 50 gr.
Kimyon 0.5 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Taze Fasulye 30 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Tuz 5 gr.
Domates 30 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Salça 5 gr.
Yeşil Biber 20 gr.
Pirinç 10 gr.
Yeşil Biber 20 gr.
Salça 5 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 40 gr.
Yağ 20 gr.
Kurusoğan 20 gr.
İslim Kebabı
Şinitsel
Mantı
Dana Eti 150 gr.
Tavuk 150 gr.
Mantı (Dondurulmuş) 75 gr.
Galeta Unu 30 gr.
Yoğurt 100 gr.
Patlıcan 150 gr.
gr.
Sivribiber 20
Domates 100 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Yağ 30 gr.
Yağ 30 gr.
Kaşar 20 gr.
Döner (Porsiyon)
Dana Eti
veya Tavuk Eti 150 gr.
(Mevsimine Göre Garnitür)
Etli Kuru Fasulye
Kuru Fasulye 50 gr.
Dana Eti 30 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Salça 5 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 20 gr.
Etli Nohut
Nohut 50 gr.
Dana Eti 30 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Salça 10 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 20 gr.
Zeytinyağlı Barbunya
Etli Bamya
Etli Bezelye
Barbunya 50 gr.
Dondurulmuş bamya 150 gr.
Dondurulmuş bezelye200 gr.
Patates 30 gr.
Dana Eti 50 gr.
Dana Eti 50 gr.
Havuç 20 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Salça 10 gr.
Salça 10 gr.
Salça 10 gr.
Zeytinyağı 20 gr.
Yağ 10 gr.
Yağ 10 gr.
Tuz 5 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Limon 1 / 8 Adet
Patates 20 gr.
Maydanoz 1 / 20 Adet
Havuç 20 gr.
Etli Fasulye
Tas Kebabı
Terbiyeli Et Haşlama
Dana Eti 50 gr
Dana eti 200 gr.
Dana eti 200 gr.
Dondurulmuş taze fasulye 150
gr.
Patates 60 gr.
Patates 100 gr.
Tuz 5 gr.
Soğan 20 gr.
Havuç 50 gr.
Salça 10 gr.
Salça(domates 50 gr.) 10 gr.
Yoğurt 20 gr.
Yağ 10 gr.
Tuz 5 gr.
Un 20 gr.
Yumurta ¼
Kuru Soğan 20 gr.
Yağ 30 gr.
Tuz 10 gr.
Limon ¼
Niğde Tava
Orman Kebabı
Bahçıvan Kebabı
Dana eti 150 gr.
Dana eti 150 gr.
Dana eti 100 gr.
Domates 50 gr.
Patates 75 gr.
Patates 50 gr.
Yeşil biber 10 gr.
Kuru soğan 20 gr.
Havuç 20 gr.
Sarımsak 1 diş
Yağ 30 gr.
Dondurulmuş bezelye 30 gr.
Yağ 10 gr
Havuç 25 gr.
Kuru soğan 20 gr. Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr
Kekik 0,5 gr. Tuz 5 gr.
Salça 20 gr.
Yağ 30 gr.
Etli P ide
Peynirli Pide+söğüş sebze
Kıymalı Mantı Makarna
Dana eti(kemiksiz) 90 gr.
Çiğ ekmek hamuru 100 gr.
Dana kıyma 50 gr.
Çiğ ekmek hamuru 100 gr.
Beyaz peynir 30 gr.
Makarna 60 gr. Yoğurt 50 gr.
Kuru soğan 30 gr.
Kaşar 20 gr.
Salça 5 gr. Tuz 2 gr.
Salça 10 gr. Domates 20 gr.
Yumurta 1/4
Nane 0,2 gr
Kimyon,Karabiber 0,2 gr.
Maydanoz 1/8 adet
Karabiber 0,2 gr.
Çarliston biber 5 gr. Yağ 10
gr.
Yağ 30 gr.
Pul biber 0,2 gr.
Maydonoz ½ Limon 1/2
Domates 100 gr. Salatalık
100 gr
Yağ 20 gr. Maydanoz 1/8
adet
Tuz 2 gr
PİLAVLAR-MAKARNALAR-BÖREKLER
Şehriyeli Pirinç Pilavı
Bulgur Pilavı
Spagetti Makarna
Soslu Makarna
Pirinç 60 gr.
Bulgur 60 gr.
Makarna 60 gr.
Makarna 60 gr.
Şehriye 10 gr.
Salça 10 gr.
Salça 10 gr.
Salça 10 gr.
Tuz 5 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 20 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 20 gr.
Yağ 20 gr.
Yağ 20 gr.
Mercimekli Bulgur
Pilavı
Peynirli Makarna
Nohutlu Pirinç Pilavı
Sigara Böreği
Bulgur 60 gr.
Makarna 60 gr.
Pirinç 60 gr.
Yufka 100 gr.
Yeşil Mercimek 20 gr.
Peynir 20 gr.
Nohut 10 gr.
Peynir 20 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Maydanoz 1/8 Adet
Salça 10 gr.
Yağ 20 gr.
Yağ 20 gr.
Yumurta 1 / 8 Adet
Tuz 5 gr.
Yağ 25 gr.
Yağ 30 gr.
Fırın Makarna
Domatesli Bulgur Pilavı
Peynirli Börek
İç Pilav
Makarna 60 gr.
Bulgur 60 gr.
Yufka 75 gr.
Pirinç 60 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Domates 50 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Kuş Üzümü 5 gr.
Süt 50 gr.
Sivri Biber 20 gr.
Margarin 20 gr.
Çam Fıstığı 5 gr.
Peynir 20 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Peynir 20 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Yağ 10 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 20 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 20 gr.
Maydanoz, Dereotu 1
/ 10 Demet
Tuz 5 gr.
Süt 50 gr.
Dereotu 1/20Demet
Un 10 gr.
Maydanoz 1/10 Adet
Kıymalı Makarna
Sigara Böreği
Erişte Makarna
Kıymalı Börek
Makarna 60 gr.
Yufka 100 gr.
1-E.Makarna 60gr
1-Yufka 100gr
Dana kıyma 30 gr.
Peynir 20 gr.
2-Kaşar Peyniri
Peynir 20gr
veya 2-Kıyma 60gr
Kuru soğan 10 gr.
Yumurta 1/8
3-Yağ 10gr
3-Yumurta ¼ Adet
Salça 5 gr.
Yağ 30 gr.
4-Tuz 1.5gr
4-Yağ 30gr
5-Maydanoz 1/10Adet
5-Süt 50gr
Yağ 20 gr.
6-Maydanoz
Adet
1/8
7-Tuz 1.5gr
8-Kuru soğan 20gr
Patatesli Kol Böreği
Ispanaklı Kol Böreği
Peynirli Kol Böreği
Yufka 100 gr.
Yufka 100 gr.
Yufka 100 gr.
Patates 100 gr.
Ispanak 100 gr.
Peynir 20 gr.
Soğan 10 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Yumurta 1 / 4 Adet
Yumurta 1 / 4 Adet
Maydanoz 1 / 8 Adet
Maydanoz 1 / 8 Adet
Maydanoz 1 / 8 Adet
Süt 50 gr.
Süt 50 gr.
Süt 50 gr.
Yağ 30 gr.
Yağ 30 gr.
Yağ 30 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Soğan 10 gr.
Talaş Böreği
Milföy 75 gr.
Hamurdan Yapılırsa
Yumurta 1 / 15 Adet
Un 75 gr.
Et 65 gr.
Asta Yağı 35 gr.
Bezelye 10 gr.
Yumurta 1 / 8 Adet
Kurusoğan 20 gr.
Diğerleri Aynı
Karabiber 0.5 gr.
Havuç 10 gr.
Maydanoz 1 / 10 Demet
Tuz 5 gr.
ÇORBALAR
Yayla Çorba
Şehriye Çorba
Düğün Çorbası
Pirinç Çorba
Yoğurt 50 gr.
Şehriye 20 gr.
Dana Eti 20 gr.
Pirinç 20 gr.
Pirinç 20 gr.
Salça 5 gr.
Un 10 gr.
Domates 25 gr veya 5 gr.
Salça
Yumurta 1/8 Adet
Yağ 10 gr.
Yumurta 1 / 8 Adet
Yağ 10 gr.
Un 10 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Limon 1 / 8 Adet
Maydanoz 1/10Demet
Yağ 5 gr.
Yumurta 1/8 Adet
Yağ 5 gr.
Tuz 5 gr.
Nane 0.5 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Tuz 5 gr.
Un 5 gr.
Süt 50 gr.
Kaşarlı
DomatesÇorba
Tarhana Çorba
Patates Çorba
Mercimek Çorbası
Un 15 gr.
Tarhana 20 gr.
Patates 100 gr.
Mercimek 20 gr.
Salça 15 gr. veya 50gr.
Domates
Salça 5 gr.
Süt 50 gr.
Un 10 gr.
Yağ 10 gr.
Yağ 10 gr.
Un 5 gr.
Yağ 10 gr.
Tuz 5 gr. Kaşar 20 gr.
Tuz 5 gr.
Yağ 10 gr.
Salça 5 gr.
Tuz 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Süt 20 gr.
Ezo Gelin Çorba
Mercimek 40 gr.
Pirinç 10 gr.
Un 1 / 4 Adet
Yağ 1 / 8 Adet
Tuz 50 gr.
Bulgur 10 gr.
Karabiber 5 gr.
K.Nane 10 gr.
Salça 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Sebze Çorba
Kereviz 25 gr.
Havuç 25 gr.
Lahana 25 gr.
Patates 25 gr.
Kuru Soğan 5 gr.
Yağ 10 gr.
Pirinç 5 gr.
Salça 5 gr.
Tuz 5 gr.
SEBZELER
Zeytinyağlı Bakla
Zeytinyağlı Kereviz
Karışık Salata (Yaz)
Zeytinyağlı Patlıcan
Taze Bakla 200 gr.
Kereviz 150 gr.
Patates-Domates
100 gr.
Patlıcan 150 gr.
Taze Soğan 25 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Salatalık 30 gr.
Domates 50 gr.
Zeytin Yağı 15 gr.
Havuç 25 gr.
Taze Soğan 10 gr.
Zeytinyağı 10 gr.
Tuz 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Maydanoz 1/10
Salça 5 gr.
Dere Otu 1/4 Adet
Zeytinyağı 15 gr.
Sivri Biber 20 gr.
Tuz 5 gr.
Yoğurt 100 gr.
Patates 25 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Kuru Soğan 25 gr.
Limon 1 / 8 Adet
Bezelye 10 gr.
Tuz 5 gr.
Sivri Biber 10 gr.
Un 5 gr.
Tuz 5 gr.
Zeytin yağı 10 gr.
Kıymalı Kapuska
Etli Terbiyeli Kereviz
İmambayıldı
Patates Oturtma
Lahana 150 gr.
Et Dana 50 gr.
Patlıcan 200 gr.
Dana Eti (Kıyma)50 gr.
Kuru Soğan 20 gr.
Kereviz 150 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Patates 200 gr.
Yağ 10 gr.
Limon 1 / 8 Adet
Domates 50 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Tuz 5 gr.
Yumurta 1/8 Adet
Zeytinyağı 15 gr.
Salça 5 gr.
Salça 10 gr.
Yoğurt 20 gr.
Salça 5 gr.
Domates 25 gr.
Kırmızı Biber 1 gr.
Un 5 gr.
Tuz 5 gr.
Maydanoz 1/10
Et (Kıyma) 50 gr.
Tuz 5 gr.
Maydanoz 1/8
Sıvı Yağ 25 gr.
Sivri biber 10 gr
Tuz 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Biber Dolma
Etli Lahana Kapuska
Yoğurtlu Kıymalı
Ispanak
Yumurtalı Ispanak
Dana Eti (Kıyma) 50 gr.
Dana Eti (Kıyma) 50
gr.
Dana Kıyma 50 gr.
Yumurta 1 Adet
Dolma Biber 150 gr.
Lahana 200 gr.
Ispanak 200 gr.
Ispanak 175 gr.
Pirinç 25 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Salça 10 gr.
Salça 5 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Salça 5 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Pirinç 5 gr.
Tuz 5 gr.
Domates 25 gr.
Tuz 5 gr.
Yoğurt 100 gr.
Salça 10 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Kırm. Biber 0.5 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Yoğurt 100 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Maydanoz 1/10
Nane 1/10 Demet
Etli Bezelye (Taze)
Kıymalı Bezelye
Patates Salata
Patlıcan Musakka
Dana Eti 50 gr.
Dana Eti 50 gr.
Patates 200 gr.
Dana Eti 50 gr.
Bezelye 200 gr.
Bezelye 200 gr.
Zeytinyağı 15 gr.
Patlıcan 200 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Sıvı Yağ 15 gr.
Salça 10 gr.
Salça 10 gr.
Maydanoz 1/8
Kuru Soğan 25 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Taze Soğan 25 gr.
Domates Salçası 5 gr.
Domates 25 gr.
Domates 25 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Zeytin 10 gr.
Domates 25 gr.
Domates 50 gr.
Çarliston Biber 20gr.
Kabak Dolma
Kabak Musakka
Kıymalı Semiz Otu
Kıymalı Karnabahar
Dana Eti 50 gr.
Dana Eti (Kıyma) 50
gr.
Dana Eti (Kıyma) 50
gr.
Dana Eti (Kıyma) 50 gr.
Kabak 200 gr.
Kabak 200 gr.
Semiz Otu 200 gr.
Karnabahar 200 gr.
Pirinç 25 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Salça 20 gr.
K. Soğan 25 gr.
Dereotu 1/6
Salça 10 gr.
Yoğurt 100 gr.
Salça 10 gr.
K. Soğan 25 gr.
K. Soğan 25 gr.
Pirinç 5 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
K. Soğan 25 gr.
Tuz 5 gr.
Salça 10 gr.
Yoğurt 100 gr.
Tuz 5 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Yoğurt 100 gr.
Karnabahar Kızartma
Kıymalı Pırasa
Menemen
Etli-Kıymalı Taze Fasulye
Dana Eti (Kıyma) 50
gr.
Domates 100 gr.
Dana Eti 200 gr.
Pırasa 200 gr.
Biber 50 gr.
Taze Fasulye 150 gr.
Un 20 gr.
Pirinç 5 gr.
Soğan 25 gr.
Domates 25 gr.
Karnabahar 200 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Maydanoz 1/10
Salça 5 gr.
Sıvı Yağ 30 gr.
Salça 5 gr.
Yumurta 1 Adet
K. Soğan 25 gr.
Tuz 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Yağ 10 gr.
Yağ 15 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Yumurta 1/4 Adet
Yoğurt 100 gr.
Zeytinyağlı Pırasa
Patlıcan Karnıyarık
Patlıcan ve
Domates Dolma
Kırmızı Pancar Salata
Pırasa 175 gr.
Dana Eti (Kıyma) 50
gr.
Dana Eti (Kıyma) 50
gr.
Kırmızı Pancar 150 gr.
Havuç 25 gr.
Patlıcan 200 gr.
D. Biber 150 gr.
Maydanoz 1/4
Zeytinyağı 15 gr.
Kuru Soğan 25 gr.
Pirinç 25 gr.
Sirke 5 gr.
Salça 5 gr.
Domates 25 gr.
K. Soğan 25 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Limon ¼ adet
Yağ 15 gr.
Salça 5 gr.
Tuz 5 gr.
Pirinç 5 gr.
Maydanoz 1/10
Domates 25 gr.
Zeytin Yağı 20 gr.
Tuz 5 gr.
Tuz 5 gr.
Sıvı Yağ 15 gr.
Taze Soğan 20 gr.
Salça 5 gr.
Yoğurt 30 gr.
Sıvı Yağ 30 gr.
Tuz 5 gr.
Maydanoz 1/10
Nane 1/10 Demet
Zeytin Yağlı Biber
Dolma
Kabak Ograten
Marul Salatası
Biber 150 gr.
Kabak 200 gr.
Marul 1/4 Adet
Dolma Pirinç 40 gr.
Kaşar Peyniri 10 gr.
Kırmızı Havuç 20 gr.
Domates 20 gr.
Un 10 gr.
Kırmızı Lahana 30 gr.
Soğan 20 gr.
Süt 40 gr.
Soğan 12 gr.
Çam Fıstığı 5 gr.
Yumurta 1 / 2 Adet
Limon 1 / 4 Adet
Kuş Üzümü 5 gr.
Kıyma 40 gr.
Tuz 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Margarin 10 gr.
Dere Otu 1 / 10 Demet
Zeytin Yağı 20 gr.
Tuz 5 gr.
Karabiber 0.5 gr.
Tuz 5 gr.
Salça 5 gr.
Nane 0.5 gr.
Karışık Yaz Kızartması
Zeytinyağlı Taze Fasulye
Patlıcan 100 gr.
Taze Fasulye 175 gr.
Biber. 100 gr.
Soğan 20 gr.
Yağ. 40gr. Yoğurt 100gr.
Salça 10 gr.
Patates 100 gr.
Tuz 5 gr.
Kabak 100 gr.
Zeytin Yağı 10 gr.
Tuz 5gr.
Domates 20 gr.
Domates 100 gr.
Piyaz
Cacık
Yoğurt Tam Yağlı
Kuru Fasulye 50 gr.
Yoğurt 100 gr.
Yoğurt 200 gr. Poşet
Kuru Soğan 20 gr.
Salatalık 50 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Nane,Dereotu 1 / 10
Demet
Karışık Turşu (Süzme)
Maydanoz 1 / 10 Demet
Zeytin Yağı 5 gr.
Karışık Turşu 125 gr.
Zeytin 10 gr.
Tuz 5 gr.
Ayran (tam yağlı) 200 gr
poşet
Limon 1 / 4 Adet
Sıvı Yağ 15 gr.
TATLILAR
Aşure
Buğday 15 gr.
K.Nohut 15 gr.
Kuru Fasulye 15 gr.
Şeker 50 gr.
Üzüm 5 gr.
Kuru Kayısı 5 gr.
Fındık 5 gr.
Ceviz 5 gr.
Nişasta 3 gr.
İncir 5 gr.
Tarçın 0.5 gr.
Kemalpaşa Tatlısı
Kemal Paşa Tatlısı 50
gr.
Şeker 50 gr.
Ceviz 10 gr.
Hindistan Cevizi 0.5
gr.
Ayva Kompostosu
Ayva 100 gr.
Vişne Hoşafı
Vişne 50 gr.
Şeker 50 gr.
Karanfil 1 adet
Şeker 40 gr.
Erik Hoşafı
K.Erik 50 gr.
Şeker 40 gr.
Kayısı Hoşafı
K.Kayısı 50 gr.
Şeker 40 gr.
Üzüm Hoşafı
Üzüm 50 gr.
Şeker 40 gr.
Vişne Komposto
Taze Vişne 100 gr.
Şeker 40 gr.
Erik Komposto
Taze Erik 100 gr.
Şeker 40 gr.
Çilek Komposto
Çilek 100 gr.
Şeker 40 gr.
Kayısı Komposto
Ayva Komposto
Elma Komposto
Kabak Tatlısı
Kayısı 100 gr.
Ayva 100 gr.
Elma 100 gr.
Kabak 250 gr.
Şeker 40 gr.
Şeker 40 gr
Şeker 40 gr.
Şeker 100 gr.
Ceviz İçi 10 gr.
Revani
Sütlaç
Kakaolu Muhallebi
Keşkül
Un 20 gr.
Süt 200 gr.
Kakao 10 gr.
Süt 200 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Nişasta 30 gr.
Şeker 50 gr.
İrmik 30 gr.
Pirinç 20 gr.
Şeker 50 gr.
Yumurta 1/10 Adet
Yumurta 1/2 Adet
Nişasta 10 gr.
Süt 200 gr.
Nişasta 10 gr.
Yağ 20 gr.
Tarçın 0,5 gr.
Hind.Cevizi 0.5 gr.
Fındık 5 gr.
Hind.Cevizi 0.5 gr.
Vanilya 0,5 gr.
Bitter çikolata 10 gr.
Vanilya 0.5 gr.
Pelte
İrmik Helvası
Lokma Tatlısı
Tulumba Tatlısı
Nişasta 20 gr.
İrmik 50 gr.
Un 50 gr.
Un 50 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Meyve Suyu
(Limon, Portakal,
Vişne)
Yağ 20 gr.
Yağ 20 gr.
Yumurta 1 / 2 Adet
Çam fıstığı 10 gr.
Tarçın 0.1 gr.
Limon 1 / 10 Adet
Tarçın 0,5 gr.
Maya 2 gr.
Yağ 30 gr.
Kalbura Bastı
Un 50 gr.
Şeker 50 gr.
Yumurta 1 / 8 Adet
Yoğurt 20 gr.
Yağ 10 gr.
Ceviz İçi 10 gr.
Limon 1 / 10 Adet
Karbonat 1 Adet
Kadayıf
Kadayıf 100 gr.
Şeker 100 gr.
Ceviz 10 gr.
Yağ 10 gr.
Limon 1 / 10 Adet
Yağ 30 gr.
Tahin Helva
Tahin Helva 100 gr.
Ceviz İçi 10 gr.
Samsa Tatlısı
Un 50 gr.
Yumurta 1 / 4 Adet
Şeker 50 gr.
Asta Yağı 40 gr.
Limon 1 / 10 Adet
Ceviz İçi 10 gr.
Şekerpare
Kalburabastı
Kakaolu Puding
Yoğurt Tatlısı
Maya –karbonat 0.5 gr.
Un 20 gr.
1-Süt 200gr
1-Un 30gr
Un 50 gr.
Şeker 50 gr.
2-Nişasta 10gr
2-İrmik 20gr
Yumurta 1/8 adet
Karbonat 0,5 gr.
3-Kakao 10gr
3-Yoğurt 20gr
Şeker 50 gr.
Yumurta 1/8 adet
4-Şeker 60gr
4-Şeker 70gr
Sıvıyağ 10 gr. İrmik 20
gr
Yoğurt 20 gr.
5-Margarin 5gr
5-Yumurta 1/3Adet
Yoğurt 20 gr.
Yağ 10 gr.
6-Vanilya 0.5gr
6-Vanilya 0.5gr
Ceviz 10 gr.
7-Hindistan
0.5gr
cevizi 7-Hindistan cevizi
0.5gr
8-Margarin 10gr
Meyveler
Elma 200 gr.
Erik 200 gr.
Kayısı 200 gr.
Kiraz 200 gr.
Armut 200 gr.
Mandalina 200 gr.
Kavun 500 gr.
Çilek 200 gr.
Üzüm 200 gr.
Portakal 200 gr.
Karpuz 500 gr.
Yeni Dünya 200 gr.
Şeftali 200 gr.
Muz 200 gr.
DİYET YEMEKLERİ
Bakla
Ispanak
Kereviz
Yoğurt 100 gr.
Ispanak 150 gr.
Kereviz 200 gr.
Bakla 125 gr.
Zeytinyağı 5 gr.
Havuç 20 gr.
Zeytin Yağı 5 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Yağ 5 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Salça 5 gr.
Soğan 10 gr.
Dere Otu 1 / 10 Demet
Pirinç 5 gr.
Konserve Bezelye 20 gr.
Yoğurt 50 gr
Patates 10 gr.
Karnabahar
Patlıcan
Kabak
Karnabahar 200 gr.
Patlıcan 200 gr.
Kabak 200 gr.
Yağ 5 gr.
Domates 20 gr.
Domates 20 gr.
Salça 5 gr.
Yağ 5 gr.
Yağ 5 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Bamya
Pırasa
Taze Fasulye
Bamya 200 gr.
Pırasa 200 gr.
Taze Fasulye 200 gr.
Domates 20 gr.
Havuç 20 gr.
Domates 20 gr.
Yağ 5 gr.
Zeytinyağı 5 gr.
Yağ 5 gr.
Kuru Soğan 10 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Kuru Soğan 10 gr
Pirinç 5 gr.
DİYET PİLAV VE MAKARNALAR
Pilav
Makarna
Pirinç 60 gr.
Makarna 60 gr.
Yağ 5 gr.
Yağ 5 gr.
DİYET MEYVALARI
Elma 200 gr
Portakal 200 gr
Çilek 200 gr
Armut 200 gr
Kavun 500 gr
Kayısı 200 gr
Üzüm 200 gr
Karpuz 500 gr
Muz 200 gr
Mandalina 200 gr
Kiraz 200 gr
Şeftali 200 gr
DİYET KAHVALTILIKLARI
Reçel Poşet
Tuzlu Bisküvi
Poşet Süt (200 gr.)
Bal Poşet
Yumurta
Zeytin (Yeşil-Siyah)
Söğüş (Domates-Salatalık)
Şeker (Poşet) ( 20 gr.lık ambalaj
şeklinde Kesme veya toz)
Bisküvi (Tatlı)
DİYET TATLANDIRICILILAR
Tatlandırıcılı Muhallebi
Tatlandırıcılı Komposto
Tatlandırıcılı Pelte
Süt 200 gr.
Kuru Meyve 50 gr.
Nişasta 20 gr.
Pirinç Unu 20 gr.
Taze Meyve 10 gr.
Tatlandırıcı 5 Adet
Tatlandırıcı 4 Adet
Tatlandırıcı 4 Adet
DİYET ÇORBALAR
Şehriye Çorba
Un Çorba
Pirinç Çorba
Şehriye 20 gr.
Un 20 gr.
Pirinç 20 gr.
Salça 5 gr.
Yağ 5 gr.
Salça 5 gr.
Yağ 5 gr.
Yağ 5 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Limon 1 / 4 Adet
Yayla Çorba
Mercimek Çorba
Domates Çorba
Pirinç 20 gr.
Mercimek 20 gr.
Domates (mevsiminde) 100 gr.
Yoğurt 50 gr.
Salça 5 gr.
Salça 10 gr.
Yağ 5 gr.
Yağ 5 gr.
Un 10 gr.
Yumurta 1/8 Adet
Un 5 gr.
Yağ 5 gr.
Nane 2 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Süt 20 gr.
Un 5 gr.
DİYET KOMPOSTOLARI VE TATLILARI
Kuru Üzüm
Kompostosu
Taze Vişne Kompostosu
Ayva Kompostosu
Kuru Kayısı
Kompostosu
Kuru Üzüm 50 gr.
Taze Vişne 100 gr.
Ayva 100 gr.
Kuru Kayısı 50 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Karanfil 1 Adet
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Taze Kayısı
Kompostosu
Kuru Erik Kompostosu
Taze Erik Kompostosu
Vişne Kompostosu
Taze Kayısı 100 gr.
Kuru Erik 50 gr.
Taze Erik 100 gr.
Kuru Vişne 50 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Elma Kompostosu
Nişasta Pelte
Muhallebi
Sütlaç
Elma 100 gr.
Nişasta 20 gr.
Süt 200 gr.
Süt 200 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Pirinç Unu 20 gr.
Şeker 50 gr.
Şeker 50 gr.
Pirinç 20 gr.
SALATALAR
Yaz Salata
Kış Salata
Domates 100 gr.
Marul 1 / 8 Adet
Limon 1 / 4 Adet
Havuç 50 gr.
Salatalık 50 gr.
Limon 1 / 4 Adet
Maydanoz 1 / 8 Adet
K.Lahana 20 gr.
Çarliston Biber 20 gr.
*Her masaya birer adet ekmeklik, tuzluk, biberlik, kürdanlık, peçetelik, minik yağ şişesi, sirke
şişesi,limon şişesi yemekhanelerde self servis bankolarına uygun ölçülerde çatal, kaşık, bıçak ve
bardak düzeneği (çalışan sayısı Kadar Yemekhanelerde her yemek masası için (yedekli) kapaklı masa
örtüsü Yemekhaneler için porselen tabak ve kaseler (Her çalışan için üç porselen tabak ve her çalışan
için bir kase olacak şekilde sayı belirlenecektir.) Yemekhaneler için selform taşıma tepsisi (çalışan
sayısı kadar) Yemekhanelerde ve servis ofislerinde dağılımda kullanılacak yeter miktarda kepçe,
kevgir servis masası, servis çatalı vs. bulunmalıdır.
Genel mutfakta kullanılmak üzere çeşitli büyüklükte ve yeter miktarda çelik tencere, çelik
tava, çelik tepsi kapaklı çöp taşıma arabaları ve kovaları yeter miktarda klinik ve hastane dışına yemek
taşımak için çeşitli büyüklükte ve yeter miktarda thermobox bulunmalıdır.
E K-3
GIDA MADDELERİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ
EKMEK:
Ekmek kendisine has koku, tat ve görünümünde olacaktır. Ekmek kabuğu yanmamış, homojen
yapıda, esmer renkte içinden ayrılmamış, iyi kızarmış, hafif sert, gevrek, elastik, parlak görünümlü
olmalıdır. Ekmekler %76-80 randımanlı undan yapılmış olmalıdır. Ağızda acılık ve ekşilik
bırakmamalı, çıtırtı yapmamalıdır. Ekmek içi gözenekli olmalı, kabukla yapışık ve homojen bir yapıda
olmalıdır. Ekmekte ve ambalajında herhangi bir ip, çöp, pislik vb. artıklar ile yabancı madde
bulunmamalıdır. Ekmek içinde un ve tuz topakları bulunmamalıdır. Ekmekler 50 gr.lık somunlar
halinde getirilecektir. Her 50 adet ekmek naylon torbalarda poşetlenecektir. Hastanede tüketilen
ekmeğin aylık kg.ının %10’u kadar bayatlamış ekmek iade edilip yerine tazesiyle değiştirilecektir.
Ekmek poşetleri uygun bir taşıma ambalajına konacaktır. Ekmek naklinde kullanılan araçlar kapalı,
temiz ve sağlığa uygun şartlarda olacaktır. Poşetler üzerinde üretici firmanın ismi ve üretim tarihi
yazacaktır. Ekmekler günlük tüketim olacak bayat ekmek alınmayacaktır. Alınan ekmekler arasında
muayene komisyonunca fark edilmeyen, tüketim esnasında bayat olduğu saptanan ekmekler firmaca
aynı gün değiştirilecektir. Kurumun belirteceği miktarda tuzsuz ekmek alınacaktır. Yine kurumun
gerek gördüğü hallerde kepekli, çavdarlı, yulaflı vb.ekmek çeşitleri aynı şartlarda firmaca temin
edilecektir. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğine (Tebliğ No: 2012/2) uygun
olmalıdır.
DANA ETİ: (Rosto Et, Haşlama et, Kıymalık et, Kuşbaşı et, Sote et)
1.Dana takım olarak 4 parça halinde olacak 2 uzun but, 2 kol butları üzerinde böbrek yağı
olmayacaktır.
2.Lifleri ince kesit yüzeylerinde daneler çok sık veya sık, Kesit yüzü kadife görünüşte, Etin
kıvamı sıkı ve elastiki, Etin rengi ortama göre açık pembeden kırmızıya kadar, Kabuk yağı katı ve sert
olacaktır.
3. Genelde etler yağsız olacaktır. (yağ oranı %10’u geçmeyecektir.)
4. Etlerde baş, deri, hanep, diz ekleminin altındaki ayak kısımları, solunum ve sindirim
organları, kalp, dalak, iç ve göz yağları ile sidik kesesi ve kordonu, dış ve iç döllenme organları,
bağlantı noktasından itibaren kuyruk ve baş eti bulunmayacaktır.
5. Danaların maksimum kesim yaşı 2.5 yaş olacaktır.
6. Donmuş ve ithal malı etler kabul edilmeyecektir.
7. Etler yumuşamış, nemli, küflü ve ekşimsi kokulu, yapışkan, parlak, kırmızı, kahverengimsi,
sulu, jelatinimsi, yumuşak ve kıkırdaklı, kaslı damarlarda küçük kan pıhtıları olmayacaktır.
8. Köftelere ve kıymalı ekmeklere soya mamulleri ve galeta unu vb. katılmayacaktır. Ekmek
içi konulacaktır.
9. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliğine (Tebliğ No: 2012/74) uygun olmalıdır.
TAVUK ETİ:
(PİLİÇ, BUT, GÖĞÜS)
Tavuk eti çok genç, kartlaşmamış veya zayıf hayvan eti olmayacaktır. Tavuk eti gıda
maddeleri mevzuatı madde 143 ve 2409 no’lu TSE maddesine uygun ve damgalı olacaktır. Tavuk eti
TSE’ce belirtilen 1. sınıf özellikleri taşıyacaktır. Tavuk eti dondurulmamış olacak, taze kesilmiş
olacak, hastane deposuna soğuk hava tertibatlı thermokingli araçlarla nakledilecektir. Tavuk içinde
kursak, ciğer vb. sakatat bulunmayacaktır. Tavuk eti ambalajlanmış olacak, ambalajlar yırtık, delik,
hava almış olmayacak, içlerinde sızıntı, su ve kan bulunmayacaktır. Tavukla birlikte aynı ambalajda
verilecek sakatat için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Beher tavuk 1500 +/- 100 gr. olmalıdır. But iyi
etlenmiş, hanep olmadığında orta derecede geniş, kalın ve aşağı doğru taşıdığı et yuvarlak ve dolgun
görünüşte olmalıdır. But parçalara bel kemiği dâhil edilmemiş olacaktır. Görülebilen her tüyün
mutlaka temizlenmiş olması gerekir. Tüy diplerinde tam veya yarı belirgin kan lekeleri olmamalıdır.
HİNDİ ETİ:
1- Hindiler but ve göğüs olarak parçalanmış getirilecektir. Taşlık ve sakatat kısımları ile boyun
kısmı yağ ve kuyruk kısmı tartıya dâhil edilmeyecektir. Siparişler kilogram üzerinden verilecektir.
2- Hindiler günlük olarak kesilecek kuluçka devresinde ve kart olmayacaktır.
3- Deride ve ette kızarıklık, zedelenmişlik ve kötü koku olmayacaktır.
4- Dondurulmuş hindi alınmaz, taze kesilmiş uygun şartlarda korunmuş T.S.E. ye uygun
ambalajlarda teslim edilecektir.
SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ
SÜT:
1- İnek sütü ve pastörize edilmiş olmalıdır. Taşımada kullanılan kaplar ve kapakları çelik,
temiz, ağzı kapalı ve sağlığa uygun olmalıdır. Plastik kaplarda getirilen sütler alınmayacaktır.
2- Pastörize sütlerin bulundukları kapların veya şişelerin kapakları üzerinde yapımcının adı,
adresi,varsa tescil edilmiş markası, sütün yağlı, yarım yağlı veya yağsız olduğu pastörizasyon tarih,
gün ve ay olarak kolayca okunabilir biçimde belirlenmiş olmalıdır.
3- Kokusu fena, rengi bozuk, gözle görülecek derecede pis tortu bırakan sütler alınmayacaktır.
4- Sütün yağ oranı %0.5-3 gram arasında değişecektir.
5- Sütler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “5996 Sayılı Gıda Kanununa” ve
T.S.E.’ye uygun olacaktır.
YOĞURT:
1- Açık yoğurtlar normal kıvamda, düzgün, pürtüksüz olacak ve ekşi olmayacaktır. Kokusu
fena, rengi bozuk, içinde gözle görülen yabancı maddeler bulunmayacaktır. Taşımada kullanılan
kaplar çelik veya vakumlu sağlığa zararlı olmayan bir kez kullanılan plastik kaplarda ağzı kapalı
olmalıdır.
2- Yoğurtlar yağ oranı yönünden T.S.E.’ye uygun olacaktır.
POŞET YOĞURT:
1- Yoğurtlar günlük olacaktır. Miktarı 200 gramdan az olmayacaktır. Sağlığa zararı olmayan 1
kez kullanılan plastik veya karton kaplar içerisinde getirilecektir.
2- Kapların üzerinde veya kaplarında yoğurdun kullanım tarihi, birleşimi, özellikleri, firmanın
adı, imal ve son kullanım tarihi, ağırlığı açık ve okunur bir şekilde yazılı olacaktır.
3- Yoğurtlar pastörize sütten yapılmış ve Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri tüzüğüne uygun
olacaktır.Yoğurtların kıvamı normal ve pürtüksüz, yüzeyi düzgün, tadı ekşi olmayacaktır ve
uzamayacaktır.
4- Yoğurtlarda en az yağ miktarı tam yağlılarda %3,8, yarım yağlılarda %1,5-2,0 olmalıdır.
Yağsızlarda %0,5 ten az veya eşit olmalıdır.
5. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğine (Tebliğ No: 2019/25) uygun olmalıdır.
POŞET AYRAN:
1- Ayranlar günlük olacaktır. Sağlığa zararlı olmayan bir kez kullanılan plastik yada karton
kaplar içinde getirilecektir. Miktarı 200 gramdan düşük olmayacaktır.
2- Pastörize sütten imal edilmiş olacaktır.
3- Ayranların kaplarında veya kapaklarında tuzlu veya tuzsuz olacağı belirtilmelidir. İmal ve
son kullanım tarihi ve özellikleri yapımcı firmanın adı,adresi varsa tescil edilmiş markası, ağırlığı açık
ve okunur olarak yazılı olacaktır.
4- Ayranlar “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kanunu’na uygun olacaktır.
5- Ayranlar istenildiğinde tuzsuz olarak getirilecektir.
6- Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğine (Tebliğ No: 2019/25) uygun olmalıdır.
GRAVYER PEYNİR:
1- Kutu içinde 20’şer veya 25’er gramlık ambalajlarda olacaktır. Ambalaj üzerinde firmanın
adı, markası, peynirin adı, gramajı, içeriği, imal tarihi ve son kullanma tarihi olacaktır.
2- Peynirler yarım yağlı, 100 gramda en az 20 gram süt içermelidir. Peynirin rengi bozuk,
küflü, ufalanmış, jöleleşmiş olmayacaktır.
3- Taze olacaktır. Yabancı madde içermeyecektir.
BEYAZ PEYNİR:
1- Beyaz peynirler sertçe kalıplar halinde muntazam olarak temiz ve passız tenekelere istif
edilmiş olacaktır. ( Sertçe kalıptan maksat kalıplar tenekeden rahatça çıkabilmeli,kabında şüpheli bir
tenekenin peyniri diğer bir tenekeye kalıplar dağılmadan devredilecektir.)
2- Peynir kalıpları ayrılmayacak şekilde birbirine yapışmış, yumuşamış ezilmiş olmayacak ve
dağılmayacaktır.( Muamelesi için parmakları kapalı bir elle kalıbın yüzüne hafifçe bastılınca gömülme
ve dağılma olmayacaktır.)
3- Peynirlerin içi, dışı beyaz olacak. Acı, ekşi, külü, fena kokulu ve sünger gibi delikli
olmayacaktır.
4- Peynir tenekeleri açıldığında malaşlı (mantarlaşmış ) olmayacaktır.
5- Kafi miktarda salamurası olacaktır.Peynirler kuru madde üzerinden tuzu şırı miktarda
olmayacaktır.
6- Peynirin ihtiva ettiği süt yağı miktarı ( kuru madde üzerinden) %45’ten daha az
olmayacaktır.
7- Peynir elle ezildiğinde pürüzsüz dağılmalıdır.
8- Peynirlerin içinde ağırlaştırıcı antiseptik herhangi bir madde bulunmayacaktır.
9- Peynir tenekelerinde gazlı veya kokuşmuş delik ve akar bir madde bulunmayacaktır.
Tenekenin üzerinde tam yağlı beyaz peynir ibaresi ile imalatının adı veya tanıtım işaretini gösteren
kabartma veya çıkmayan boya ile yazılacaktır.
10-“5996 sayılı Gıda Kanununa” göre buzdolabı veya soğuk hava depolarında asgari 3 ay
bekletilmiş olan peynirlerden ve diğerlerinden lüzumu halinde bakteriyolojik tahlil yapılması gerekir.
11- Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliğine (Tebliğ No: 2015/6) uygun olmalıdır.
KAŞAR PEYNİRİ:
1- Kendine has tadı, rengi ve kokusu olacak taze şekilde, 1-1,5 kg.lık paketler içinde
getirilecektir.
2- Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliğine (Tebliğ No: 2015/6) uygun olmalıdır.
KUTU SÜTÜ (200 GR.LIK):
1- UHT tekniği ile yapılmış olmalıdır.
2- Kutuların üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
3- Kutuların üzerinde firma ismi ve içeriği yazılmış olmalıdır. TSE damgası bulunmalıdır.
4- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “5996 Sayılı Gıda Kanununa” uygun olmalıdır.
5- Kutular delik, ezik, patlak ve kirli olmamalıdır.
6- Kutular 200 gr.lık olmalıdır.
TAVUK YUMURTASI:
Yumurtaların kabukları sağlam, su veya başka sıvıyla yıkanmamış, zımparalanmamış, temiz,
sarı veya beyaz, kendine özgü görünüm ve tatta, beneksiz, kokusuz ve kansız olmalıdır. Yumurtalar
çatlak, ıslak, küflü, bozuk ve çürük olmamalıdır. Kuru, temiz ve kokusuz karon ambalajlarda
bulunacak, her ambalaj 30 yumurta alacaktır. Yumurta akı berrak olacak, sarısı ile karışmamış, ak
etrafındaki zar ile kabuk arasında küf lekeleri oluşmamış olacaktır. Yumurtanın sarısı tam ortada, optik
kontrolde çevresi hafif belli olacaktır. Ağırlığı, adedi 60 gr.dan, 10 adedi 600 gr.dan az olmayacaktır.
Yumurtalar taze olacak bir haftadan fazla beklemiş yumurta alınmayacaktır. Toplam çatlak yumurta
ertesi siparişte aynı miktar yumurta ile değiştirilir. Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliğine (Tebliğ No:
2014/55) uygun olmalıdır.
KURU GIDALAR
KURU BARBUNYA:
Son sene ürünü, dolgun ve kendisine has renkte olmalıdır. Çürük, küflü, ıslak, buruşmuş,
böcek yenikli ve fena kokulu olmamalıdır. Çöp, taş, toprak, kum gibi maddeler miktarı %1’den fazla
olmamalıdır. Önceden ıslatılmadan pişirildiklerinde hepsi aynı derecede pişmiş olmalıdır. Gelişi güzel
alınacak 100 adedinin ağırlığı 55 gr.dan aşağı olmamalıdır. Barbunyalar 50 kg.lık bez torbalarda
olmalıdır. Torbaların üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, ağırlığı ve TS no su
bulunmalıdır. TS 141'e uygun kuru barbunya olacaktır.
KIRMIZI MERCİMEK VE YEŞİL MERCİMEK:
Piyasada satılan iyi kalite ve son sene ürünü olmalıdır. Yeter derecede kurumamaş, küflü, fena kokulu,
yabancı maddeli ve böcekli olmamalıdır. Taş, toprak ve kum miktarı %0.5’ten fazla olmamalıdır. Nem
oranı %14’ü geçmemelidir. Mercimekler kaynatıldığında en fazla yarım saatte pişmelidir.
Mercimekler 50 kg.lık bez torbalarda olmalıdır. Torbaların üzerinde üretici firma adı, üretim ve son
kullanma tarihi, cinsi, gramajı ve TS no su olmalıdır. TS 143 'e uygun kırmızı mercimek olacaktır.
NOHUT:
Son sene ürünü olmalıdır. Yaş,küflü, küf kokulu, kurtlu, kurt yenikli, böcekli, normalden faziz
rutubetli olmayacaktır. Taş, toprak, kum gibi yabancı maddeler %1’ i geçmemelidir. Esmer, yeşil, çok
küçük, buruşuk taneler toplamı %3’ü geçmemelidir. Torbaların üzerinde üretici firma adı, üretim ve
son kullanma tarihi, cinsi, gramajı ve TS no’su olmalıdır. TS 142 'ye uygun nohut olacaktır.
KURU FASULYE:
Son sene ürünü olup, iyi cins olmalıdır. Fasulye taneleri mümkün olduğunca aynı boyutta,
dolgun ve beyaz renkli olup, buruşmuş, çürük, küflü, ıslak, böcekli, yenikli, sararmış ve fena kokulu
olmayacaktır. Fasulyelerde kabuk ve yabancı taneler bulunmayacaktır. Taş, toprak olmamalıdır. TS
141'e uygun kuru fasulye olacaktır.
%80 RANDIMANLI UN:
1. 6 numaralı elek üstü %5 den fazla olmayacaktır.
2. Rutubet %14’ten fazla olmayacaktır.
3. Yaş gluten normal elastikiyette olacaktır.
4. Beyaz, hafif sarımtırak renkte, normal koku ve lezzette olup, kızışmış, acımış, ekşimiş,
kokmuş, küflenmiş, ıslanmış, topraklanmış, kurtlu böcek ve kepekli olmayacaktır. Uygun görünüşlü
lacaktır.
5. Unların içersinde fare pisliği yuvaları ve undan başka yabancı madde olmayacaktır. Ve
unlar diğer canlı ve cansız parazitleri bunların aksamını, ifrazatını ve benzeri kirlilikleri ihtiva
etmeyecektir.
6. Unlar beyazlatılmış, boyanmış, herhangi bir maksatla zararsız da olsa kimyevi maddelerle
muamele edilmiş olmayacaktır.
7- Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğine (Tebliğ No: 2013/9) uygun olmalıdır.
PİLAVLIK BULGUR:
Sağlam, temiz, kendine özgü renk, tat ve kokuda olup küflenmiş tat ve kokusu olmayacaktır.
Canlı cansız böcek v.b artıkları bulunmamalıdır. Nem %13’ü geçmemelidir. Bulgurun içinde
bulunabilecek taş, toprak vb.yabancı maddelerin miktarı %0.5’i geçmemelidir. Küflenmiş, çürümüş,
topaklanmış, böcek yenikli olmamalıdır. Son sene ürünü ve yerli malı olmalıdır. Bulgur 50 kg.lık bez
torbalarda olmalıdır. Torbaların üstünde üretici firma adı üretim ve son kullanma tarihi ağırlığı ve
cinsi yazmalıdır. Bulgur iyi cins pilavlık iri bulgur olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliğine
(Tebliğ No: 2009/24) uygun olmalıdır.
PİLAVLIK BALDO PİRİNÇ EVSAFI:
Son sene ürünü ve fabrikada temizlenmiş iyi pilav olabilme özelliklerine sahip doğal renk ve
kokuda, iyi cins yayla malı ve yerli üretim pirinçlerden olacaktır. Pirinçler küflü, ıslanmış, karışık, küf
kokulu, kurt ve böcek yenikli olmayacaktır. Lekeli tane, çöp, kabuklu tane ve çeltikli tane oranı %
oranı 0.1’i geçmeyecektir. Taş, toprak ve kum gibi madeni kısımların miktarı %0.5’i geçmeyecektir.
Nem oranı %15’i geçmeyecektir. Pirinçler standart olarak net 50 kg. gelen temiz ve sağlam torbalarda
olacak ve torbaların üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, cinsi ve ağırlığı yazılı
olacaktır. Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğine(Tebliğ No:2010/60) uygun olmalıdır.
SOFRA TUZU:
Kendine özgü normal renk ve görünüşte, gayet ince çekilmiş olmalıdır. İçerisinde yabancı
madde olmamalıdır. Kimyasal analizinde en az %95 NaCl olmalıdır. Tuzlar 750 gr.lık naylon
poşetlerde olmalıdır. Poşetlerin üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, cinsi, gramajı
ve TSE damgası bulunmalıdır. Kurum tuzu, normal ve iyotlu olarak sipariş edebilir. Türk Gıda
Kodeksi Tuz Tebliğine(Tebliğ No:2013/48) uygun olmalıdır.
YEMEKLİK TUZ:
Kendisine özgü normal görünüş renk ve lezzette olmalı, içerisinde yabancı madde
bulunmamalıdır. Kimyasal analizinde en az %95 NaCl içermelidir. Sağlam naylon poşette olmalıdır.
Poşetin üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, gramajı, cinsi ve TSE damgası
olmalıdır.
PİRİNÇ UNU:
Beyaz renkte taze olmalı, yabancı maddelerle karışık olmamalıdır. Piyasanın en iyi pirinç unu
olup, küflü, küf kokulu olmamalıdır. Standart torba ve kutularda olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretici
firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, gramajı ve TS no su bulunmalıdır.
AŞURELİK BUGDAY:
Kaliteli bugdaydan olmalıdır. Küflü, acı, ıslak, kirli, topraklanmış, kepekli, fena kokulu, dogal
lezzet ve rengi değişmiş olmamalıdır.Kum, taş, toprak, çöp, vb maddelerin oranı %1 i
gecmemelidir.Nem oranı %13 ü gecmemelidir. On sene ürünü olmalıdır.50 Kğ lık bez torbalarda
olmalıdır.Torbaların üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarih, cinsi, gramajı ve TS
no'su olmalıdır.
MAKARNA:
Kirlenmiş, acımış, küflü, kurtlu, böcekli olmayacak, yabancı koku ve tat taşımayacaktır.Tuzlu
(%1) kaynar suda pişirilince; 20 dk hepsi pişmeli ve dagılmamalıdır. Protein miktarı en az %10,5
olmalı, nem miktarı %13 ü,kül miktarı ,%1 i gecmemelidir. Makarnalar 5 Kğ lık naylon poşetlerde
olacaktır.Poşetlerin üzerinde; üretici firma adı üretim ve son kullanma tarihi, gramalı, cinsi ve TSE
damgası bulunacaktır.Kurum toplam ihale miktarından fiyonk, kesme, burgu, mantı çubuk ve fırın
makarna çeşitlerini sipariş verir. TS 1620'ye uygun olacaktır.
ŞEHRİYE:
Görünüş, renk, koku ve lezzeti dogal özelliğinden olacaktır.Şehriyeler, küflenmiş, kurt, böcek
yenikli, fare pislikli ve kırıklı olmayacaktır.Şehriye %1 tuz içeren kaynar suda 20 dk pişmeli ve
dagılmamalıdır.Nem oranı % 13 ü kül oranı %1 i gecmiyecektir.Kuru gluten miktarı 510 dan az
olmayacaktır.Şehriyeler 5 Kğ lık naylon poşetlerde olacak, poşetlerin üzerinde üretici firma adı, üretim
ve son kullanma tarihi, cinsi, ağırlıgı ve TSE damgası olacaktır.Kurum şehriyeleri arpa, yıldız ve tel
şehriye olarak spariş verebilir.
İRMİK:
Dogal renk,koku ve lezzetle olmalı yabancı madde içermemelidir.Topaklanmış,
ıslanmış,acımış ve böceklenmiş olmamalıdır.Nem oranı %14 ü , kül oranı %1 i
gecmeyecektir.Kuru gluten miktarı %10 dan aşağı olmayacaktır.İrmik 50 Kğ lık bez
torbalarada olamalı, torbanın üzerinde üretici firmanın adı , üretim ve son kullanma tarihi ,
gramajı ve TS damgası olmalıdır.
NİŞASTA:
Beyaz renkte taze olmalı, yabancı maddelerle karışık olmamalıdır.Piyasanın en iyi nişastası
olup, küflü, küf kokulu olmamalıdır.Standart torba ve kutularda olmalıdır.Ambalajın üzerinde üretici
firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, gramaj ve TS nosu olmalıdır.
TEL KADAYIF:
Halis undan yapılmış tel kadayıf olacaktır.Teller birbirine yapışmış olmayacak,fazla nemli ve
fena kokulu olmayacaktır.Tel kadayıflar düzgün bir şekilde kağıtlara sarılacaktır.Bu kağıtlar
naylon poşetlerin içine konacaktır.Poşetlerin üzerine,kadayıfların üretim tarihi,firma adı ve firma
telefonunun yazılı olduğu bir etiket yapıştırılacaktır.Su miktarı %26'yı geçmemelidir.
ŞEKERPARE:
Piyasada üretilen en iyi cins şekerpare olacaktır.Şekerpareler naylon poşetlerde olacak ve bu
poşetlerin üzerinde üretici firma adı,üretim ve son kullanma tarihi ve gramajı yazılı olacaktır.Bu
naylon poşetlerde mukavva kutular içine konacaktır.
ŞAMBABA:
Piyasada üretilen en iyi cşns şambaba olacaktır.Şambaba naylon poşetlerde olacak ve bu
poşetlerin üzerinde üretici firma adı,üretim ve son kullanım tarihi ve gramajı yazılı olacaktır.Bu
naylon poşetlerde mukavva kutular içine konulacaktır.
KAYMAK:
Kendine özgü tat,koku,renk ve kıvamda olmalıdır. Küflenmiş,kokmuş ve acımış
olmamalıdır. Patojen mikroorganizma içermemelidir. Üretim tarihinden en geç bir gün sonra kurumun
elinde olmalıdır. Pastörize sütten yapılmış olmalıdır. Ambalajın üzerinde; üretici firma adı. Üretim ve
son kullanma tarihi olmalıdır.
KEMAL PAŞA TATLISI :
Piyasada üretilen en iyi cins Kemalpaşa olacaktır. Kemalpaşa naylon poşetlerde olacak ve bu
poşetlerin üzerinde, üretici firma adı,üretim ve son kullanım tarihi ve gramajı yazılı olacaktır. Bu
naylon poşetler de mukavva kutular içine konacaktır.
KARABİBER-KİMYON-VANİLYA-KIRMIZI PUL BİBER-KEKİK-NANE-TARÇINBAKİNG POWDER(PAKETTE)-DEFNE YAPRAĞI:
Tüm Baharatlar Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğine(2013/12) uygun olacaktır.
KARABİBER:
Kendine özgü keskin tat, renk ve kokuda olmalıdır. Bayatlamış, küflenmiş, bozulmuş
olmamal. Canlı, cansız böcek ve artıkları bulunmamalıdır. Zararlı ve zararsız hiçbir yabancı madde
katılmamalıdır.
KİMYON:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Bozulmuş, küflenmiş, küf kokulu olmamalıdır.
Yabancı madde tat ve kokusu olmamalıdır. İçerisinde canlı yada ölü böcek kalıntıları ve kemirici
artıkları olmamalıdır. Boya, nişasta ve kimyasal madde katılmamalıdır. Renk sarıdan kahverengiye
kadar değişebilir. Nem oranı %10’u geçmemelidir.
YENİBAHAR:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır.
VANİLYA:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır. 5 gr.lık paketlerde olacaktır.
PUL BİBER:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır. İçine boyar madde konmamış olmalıdır.
Taneler orta irilikte ve acı özellikte olmalıdır. 5’er kg.lık poşetler halinde olmalıdır.
HİNDİSTAN CEVİZİ:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır. Uygun irilikte, kurumamış, topaklanmamış
olmalıdır.
KEKİK OTU:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır.
KURU NANE:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır.
KAKAO:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır. Boya, nişasta ve kimyasal madde katılmamış
olmalıdır.
TARÇIN:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır. Boya, nişasta ve kimyasal madde katılmamış
olmalıdır.
KABARTMA TOZU:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır. Küflenmiş, bozulmuş, acımış olmamalıdır. Yabancı
madde, canlı yada ölü böcek kalıntıları bulunmamalıdır. 15 gr.lık paketlerde olacaktır.
SİRKE:
İyi cins ve evsafına uygun yeni mahsul, muayene komisyonunun beğeneceği evsafta olacaktır.
Sirkeler 79 cc.lik ambalajlarda getirilecektir. İyi cins üzüm sirkesi olacaktır.
DONDURULMUŞ GIDA
*Ürünler adına TSE belge si olacak ve üretim tarihleri kullanıldığı yıl olacaktır. Ürünün
kullanıldığı yıl henüz çıkmamış olduğu durumda bir önceki yıl ürünü olabilir.
*Dondurulmuş gıdaların nakliyesinin yapıldığı aracın temizlik kurallarına uygun, soğutucu
sistemlerinin sürekli çalışır durumda olması, soğuk zincirin kırılmaması,ürünlerin ısısının
teslimat sırasında –18 C olması gerekmektedir.
*Gıdaların ambalajlarında ürün etiketlerinin eksiksiz olması, yırtık olmaması gerekmektedir.
*Ambalajların nakliye esnasında düzenli istiflenmiş olması, kolilerde patlak, yırtık ve
ezik olmaması gerekmektedir.
*Ürünlerin çürük, olgunlaşmamış, kurtlu veya böcekli olmaması gerekmektedir.
* Ürünler uygun boyut ve ambalajlarda olacak.
1.Dondurulmuş tombul bamya; donuk olarak teslim alınacaktır.
2.Dondurulmuş bezelye; donuk olarak teslim alınacaktır.
3.Dondurulmuş biber kırmızı:10 10 mm veya şerit olacak , donuk olarak teslim alınacaktır.
4. Dondurulmuş biber yeşil: 10x10 mm veya şerit olacak, donuk olarak teslim alınacaktır.
5.Dondurulmuş havuç küp ; 10 10 mm
olacak , donuk olarak teslim alınacaktır.
6.Dondurulmuş dilim havuç: dilimlenmiş olarak alınacaktır.
7.Dondurulmuş ıspanak; blok, ayıklanmış, donuk olarak alınacaktır.
8.Dondurulmuş taze fasulye; donuk olarak teslim alınacaktır.
9.Dondurulmuş patates kroket; silindir , donuk teslim alınacaktır.
10. Dondurulmuş türlü; donuk olarak teslim alınacaktır.
12.Dondurulmuş patates ; olacak, donuk olarak teslim alınacaktır.
13.Dondurulmuş küp patates; , 10 10 mm ve 20 20 mm olarak donuk teslim alınacaktır.
14.Dondurulmuş peynirli milföy börek; 100 gr lık börekler erimiş, kırılmış olmayacaktır.
15.Dondurulmuş mantı kayseri; 1. kalite, bohça şeklinde, alınacak, yeni tarihli, donuk
olarak teslim alınacaktır.
16. Dondurulmuş karnabahar : ambalajlarda küçük parçalar halinde,donmuş olarak teslim
alınacaktır.
17.Dondurulmuş Bezelye- havuç garnitür: bezelye, havuç, donuk olarak teslim alınacaktır.
18. Dondurulmuş kereviz:10x10 mm lik kök olarak donuk alınacaktır
19. Dondurulmuş domates; kabuklu, 10x10 mm küp,donuk olarak teslim alınacaktır.
KONSERVELER
İÇ BEZELYE:
*
İç bezelye konserveleri mahalli adetlere uygun olarak hazırlanmış piyasada satılan iyi
cins evsaf kalite ve terkibinde bulunacaktır.
*
Kapalı kutularda sterilize edilerek hazırlanacak konservelerin üzerinde imalathanenin
ismi ve adresinin muhteviyatındaki gıda maddelerinin isminin çeşidinin, asgari net miktarının ve içine
mutat olarak katılmış diğer maddelerin cinslerini ve konservenin seri numarasını bildirir birer etiket
bulunacaktır. İmalat tarihi ve son kullanma tarihi yazılacaktır.
*
Konserve kutularının kapakları içeri çekik veya düz olarak kabarmış bombe yapmış
olmayacaktır. Kutuların hiçbir yerinde delik, çatlak, fazla ezikler içlerine kadar işlemiş, deri, pas
lekeleri bulunmayacaktır. Kutuların yanları lehimle alt ve üst kapakları eritmek olarak makineyle
kapatılmış ve kapakların içleri lastik rondollü olacaktır. Kutular piyasa teamüllü şeklinde ve standart
miktar ile bezelye konservesi içerecektir.
*
Evvelce herhangi bir sebeple içeriğinde oluşan gazı kaçırmak amacıyla delinerek
lehimlenmiş kutular kabul edilmeyecektir.
*
Konserve kutuları açıldıkları zaman gaz intişarı çıkmayacak ve içerikleri koku, lezzet
görünüm yönünden doğal, pişmiş iç bezelye evsafında bulunacaktır.
*
Konserveler içinde esas gıda maddeleri ile ilavesinde izin verilmiş bulunanlardan
başka yabancı bir gıda maddesi veya zararsız da olsa herhangi bir kimyevi madde veya boya katılmış
olmayacaktır.
*
Konservelerin konulması için kullanılan madeni kutular evvelce hiç kullanılmamış ve
okside olmamış ve tenekeden yapılmış olacaktır. Konserve içeriği ile temasta bulunan kısımlarla lastik
dondelerle arsenik gibi zehirli maddeler ve %0.5 den fazla kurşun bulunmayacaktır
*
Zamanında bakteriyolojik yönden muayeneye tabi tutulacak ve kati netice içinde
muayenenin sonucu beklenecektir.
*
Muayene için numune olarak alınan ve acılan kutular ve bunların içeriğinde kimyevi
ve bakteriyolojik görülecek kusurlu yönler numunenin temsil ettiği grubu temsil edecek.O grup
tamamen temsil edilecektir.Bezelyeler 3 nolu bezelye olcaktır.
*
Bezelyeler konservelerin net sebze ağırlığı (akit makamı isteği)gramdan aşagı
olmayacaktır.
*
İçbezelye konserveleri, aynı gramlarından fazla gelenlere (akit makamınca
istenen)gram sayılacak ve işbu fazlalıklar için müteahhididince herhangi bir itiraz ve talepte
bulunmayacaktır.
Brüt 5 kg lık kutularda getirilecektşr.Net süzme ağırlıkları üzerinden satın
alınacaktır.
Konservenin Vezin Kontrolü: İçindeki suyun süzülmesi (süzme işlemi bir süzgec içine
dökülen sebzelerden damlama kesilinceye kadar beklemek) suretiyle yapılır.Kutular arasındaki tesadüf
edilecek cuzi fabrikasyon noksanlıklar açılıp tartılan diğerleri ile birlikte istenilen gramaj vasıtasının
altına düşmemek şartıyla kabul edilir.
DOMATES SALCASI EVSAFI:
Koyu kurmızı renkte, kendine has koku ve lezzette olacaktır.Kabuk ve cekirdeklerinden arı
olacaktır.Domateste başka cinsi sebze ve meyve ezmesi, nişai madde ve boya bulunmayacaktır.Su
miktarı %82 den, tuz miktarı %12 den, kül miktarı %1,10 dan fazla olmayacaktır.Salça 5/1 kğ. Lık
teneke kutularda olacaktır. Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliğine(2014/6) uygun olacaktır.
KARIŞIK TURŞU:
Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır.Karışık turşuda hıyar, domates, lahana, sivri biber
olmalıdır.Bu maddeler acılaşmamış, temiz, saglam, küflenmemiş, yumuşamamış olmalıdır.Suyunda
koyulaşma, salyalanma olmamalıdır.Koruyucu madde izin verilenlerden ve bir kg. Da bir gr.ı
geçmemelidir.Turşunun içinde herhangi bir boya maddesi ve yabancı madde olmamalıdır.Sirke
%1,tuz%7,asetik asit %4 den çok olmamalıdır.
KURU MEYVALAR
KURU ÜZÜM (ÇEKİRDEKSİZ 10 NUMARA):
Son sene mahsulü olmalıdır. Ezilmiş, sulanmış, yeter derecede kurumamış ıslak, çürümüş,
kirlenmiş ve böceklenmiş olmayacaktır.
KUŞ ÜZÜMÜ:
Piyasanın en iyi malı ve alındığı sene ürünü olacak,sulanmış,küflenmiş,kurtlanmış
olmayacaktır.İçinde yabancı cisim olmayacaktır.
KURU KAYISI:
Piyasada satılan iyi cins şekerleme kuru kayısılardan olacaktır.Çürük, küflü, küf vs. fena
kokulu,kurt yenikli,taşlı, topraklı, tozlu, çöplü, ezik,acı,nırmalden fazla rutubetli ,kızışmış,dogal hali
deişmiş ve kirli olmayacaktır.Kendine özgü lezzette ve tattda olacaktır.
KURU İNCİR:
Son sene ürünü ve piyasanın iyi cins ve tatlı kuru incirlerinden olacaktır.Kurtlu, kurt yenikli,
kızışmış, küflüsv kokulu,çürük, şekerlenmiş, parcalanmış, ıslak, sulanmış ve ekşimiş olmayacaktır.
Beher kuru incirlerin ağırlıgı 20 gr dan aşagı olamaycaktır.
KURU ERİK:
Piyasada satılan iyi cins son sene ürünü kuru eriklerden olacaktır.Çürük, küflü, küf vs fena
kokulu,kurt yenikli,taşlı,topraklı,tozlu,çöplü,ezik,acı,normalden fazla rutubetli,kızışmış,doğal hali
değişmiş ve kirli olmayacaktır.Kendine özgü lezzette ve tatta olmalıdır.
KURU VİŞNE:
Piyasada satılan iyi cins son sene ürünü kuru vişnelerden olacaktır.Çürük,küflü,küf vs fena
kokulu,kurt yenikli,taşlı,topraklı,tozlu,çöplü,ezik,acı,normalden fazla rutubetli,kızışmış,doğal hali
değişmiş ve kirli olmayacaktır.Kendine özgü lezzette ve tatta olmalıdır.
CEVİZ İÇİ:
Piyasada satılan iyi cins son sene ürünü ceviz içlerinden olmalıdır.Çürük,küflü,küf vs fena
kokulu,kurt yenikli,taşlı,topraklı,tozlu,çöplü,ezik,acı,normalden fazla rutubetli,doğal hali değişmiş ve
kirli olmayacaktır.Cevizlerin dış ve iç kabukları çıkarılmış olmalıdır.Nem oranı %5 i
geçmemelidir.Ceviz içleri piyasaya uygun sandık ambalajlarda getirilmelidir.
TAHİN HELVASI:
Kendine özgü kıvam,renk,koku,lezzete ve taze olacak küflü, fena kokulu, kurtlu, acımış,
ekşimiş, macunlaşmış, yağını salmış ve dağılmış olmayacaktır. Tahin helvası yalnız şeker ile
sakkarozdan yapılmış olacak, içerisinde patika glukoz ve benzeri yapay tat verici ve sağlığa zarasızda
olsa yabancı ve ağırlaştırıcı maddeler bulunmayacaktır. Şeker miktarı sakkaroz hesabıyla %45 den az
ve %55 gramdan fazla olmayacaktır. Kül miktarı %1.5 u geçmeyecektir.Helvalar temiz ve sağlam
ambalajda olacaktır.Ambalajların üzerinde üretici firma bilgileri , üretim ve son kullanma tarihi,
gramajı ve TSE damgası bulunacaktır.
İÇ FINDIK ÇİĞ:
Kabuksuz, normal taneli olup kurtlu,çürük,küflü ve küf kokulu olmamalıdır.Buruşuk taneli,
taş, kum ve yabancı maddelerle karışık olmamalıdır.Ambalajında yırtık ve delik olmamalı, torbalarda
elmelidir.
YUFKA:
Yufkalar ekstra undan yapılmış ve usulüne göre hazırlanmış olacaktır.Görünüş, renk, koko ve
lezzetli normal olacak, pişmeden veya pişirildikten sonra herhangi bir fena koku, lezzet, acılık ve
ekşilik olmamalıdır.Birbirine yapışmış yırtık ve kalın acılmış olmayacaktır.Su miktarı %42 den fazla
olmammalıdır.Yufkalar düzgün bir şekilde kağıtlara sarılacaktır. Bu kağıtlar naylon poşetlerin içine
konacaktır.Poşetlerin üzerine, kadayıfların üretim tarihi, firma adı ve telefonunun yazılı oldugu bir
etiket yapıştırılacaktır.
TOZ ŞEKER:
Yerli malı olacaktır.Dogal özelliklerini kaybetmemiş, hertürlü kötü kokudan arı olacaktır.
Şekerler kristal olacaktır. Şekerler kuru olacak, kitleleşmiş,topaklaşmış halde olmayacaktır.Avuç
içinde sıkıldıgında eski haline kolaylıkla gelen şeker topaklaşmış sayılmaz.Şeker suya kondugunda
suyun üstünde ve dibinde toz, çöp v.s. Yabancı maddeler bırakmayacaktır.Şekerler 50 Kğ bez
torbalarda olacak.Torbaların üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, ağırlıgı ve TSE
damgası yer alacaktır. Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğine(2006/40) uygun olacaktır.
YAĞLAR
ZEYTİNYAĞI(Riviera):
Birinci kalite zeytin yağı olacaktır. Adi ısıda sıvı ve berrak olacak,tortu ve suyu
bulunmayacaktır. Rengi altın sarısı veya yeşilimtrak,sarı veya açık sarı olacaktır. Koku ve lezzeti
doğal olacaktır. Boyalı ve hangi bir bitkisel yağla karışık olmayacaktır. 25 derecede yoğunluğu 0,0100,015, refreksiyonu 58-63,iyot derecesi 79-88,asiditesi 5 1,5 olacaktır.Net 4.550 gr.lık teneke
kutularda olacak,kutularda delik,çatlak ve hasar bulunmayacaktır.Tenekelerin üzerinde yağın
cinsi,üretici firma adı,üretim ve son kullanma talimatı,gramajı ve TSE damgası bulunacaktır. Türk
Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Prina Yağı Tebliğine (Tebliğ No: 2010/35) uygun olacaktır.
KAHVALTILIK POŞET TEREYAĞ:
Ekstra kahvaltılık tereyağ;tadı ve kokusu hoş.Yapısı,görünüşü bakımından kusursuz,süt
yağı miktarı %84,asitlik derecesi bakımından % 018’dir. Sarımsı renkte ve 1 gr.ında 20 ‘den çok küf
ve maya bulunmayan pastorize yağ olmalıdır.Yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. Tereyağı 15 gr.lık
kolay açılabilir ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma
tarihi,gramajı ve TSE damgası bulunmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Tereyağı Diğer Süt Yağı Esaslı
Sürülebilir Ürünler ve Sade Yağ Tebliğine (Tebliğ No: 2005/19) uygun olacaktır.
AYÇİÇEK YAĞ
Rafine ayçiçek yağı rafinaj esnasında kullanılan Hiçbir kimyasal madde ve serbest alkali
ve sabunu içermeyecek tir. Boya maddesi, sentetik veya başka bir yağ eklemesi olmayacaktır. Ayçiçek
yağı berrak veya açık sarı renk ve kendine has kokuda olacak, asididesi % 0.3 ü geçmeyecektir.
Ayçiçek yağı net teneke kutularda olacak,kutularda delik çatlak ve hasar bulunmayacaktır. Tenekelerin
üzerinde; yağın cinsi, üretici firma adı,üretim ve son kullanma tarihi, gramajı ve TSE damgası
bulunacaktır. Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliğine (Tebliğ No: 2012/29) uygun
olacaktır.
MISIRÖZÜ YAĞ:
Birinci kalite mısırözüyağ olacaktır. Isıtıldığında sıvı ve berrak olacak su ve tortu
bulunmayacaktır. Kendine has renk ve kokuda olup, lezzeti doğal olacaktır. Boyalı ve herhangi
bir yabancı yağla karışık olmayacaktır.Ortalama 16kg.lık teneke kutularda olacak, kutularda
delik, çatlak ve hasar bulunmayacaktır. Tenekelerin üzerinde yağın cinsi, üretici firma adı,
üretim ve son kullanma tarihi, gramajı ve TSE damgası bulunamalıdır. Türk Gıda Kodeksi Bitki
Adı ile Anılan Yağlar Tebliğine (Tebliğ No: 2012/29) uygun olacaktır.
ASTA YAĞI:
Kendine has koku ve renkte olacaktır. Hiçbir yabancı madde,boya maddesi ve başka bir
yağ çeşidi içermeyecektir.Ambalajının üzerinde;üretici firma adı,üretim ve son kullanma tarihi,yağın
cinsi,gramajı ve TSE damgası olmalıdır.
MARGARİN YAĞI:
Normal görünüşte,kendisine has koku ve lezzetinde,beyaz-sarımtırak renkte olacaktır.
İçeriğinde normal veya yağı alınmış pastörize süt veya krema bulunacaktır. Tuz oranı % 2’den fazla
olmayacaktır. Asidite % 0,3’ü geçmeyecektir. Erime derecesi 37 dereceyi geçmeyecektir.
Herhangi bir boya ve yabancı madde içermeyecektir. Sağlık Bakanlığınca izin verilen oranda A ve
D vitamini içerecektir. Yağ 250 gr.lık özel poşetlerde olacaktır. Poşetin üzerinde Üretici firma
adı,üretim ve son kullanma tarihi ,gramajı ve TSE damgası bulunacaktır. Türk Gıda Kodeksi
Sürülebilir Yağlar/Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliğine (Tebliğ No: 2008/21) uygun olacaktır.
BAL:
Poşet bal kaynağına göre çiçek balı, salgı balı veya baldan hazırlanmış olmalıdır.
Hazırlanan kaynağın kendine has kokusunu taşımalıdır. Rengi açık sarıyla koyu sarı arasında
olmalıdır. Rutubet en çok%23,glukozfruktoz oranı en az % 60,sakaroz en çok %10,kül oranı %1
olmalıdır. Asidite 4’ü geçmemelidir.Ballara dışarıdan yabancı şekerler, nişasta,dekstrin.kitre
zamkı,jelatin,gliserin,un,aroma ve yapay tat verici maddeler,zararsız da olsa herhangi bir yabancı
madde ve koruma maddeleri ile boya verici maddeler katılmış olmamalıdır. Ballar 20’er gr.lık
poşetlerde olacaktır. Poşetler kirli ve bombeli olmayacaktır. Poşetlerin üzerinde balın
kaynağı,üretici firma adı,üretim ve son kullanma tarihi ,gramajı ve TSE damgası bulunacaktır. Türk
Gıda Kodeksi Bal Tebliğine (Tebliğ No: 2012/58) uygun olacaktır.
REÇEL:
Kemale ermiş, iyi cins yaş ve kuru meyvelerden ve sırf şeker(sakaroz) veya glikozla karışık
imal edilmiş olup;çöp,canlı ve cansız her türlü kut,böcek vs. haşerattan ari olacaktır. Kesinlikle usaresi
alınmış meyvelerden veya bunların postalarından yapılmış olamayacaktır. Meyveler çok pişmek
suretiyle doğal özelliklerini kaybetmiş olmayacaktır.
Reçeller şekerlenmiş,ağdalanmış,eksikmiş,boyanmış ve yanık is,gaz,benzin ,küf vs. kokulu
olmayacaktır. Toz,toprak gibi yabancı maddelerden ari olacaktır. Reçeller meyvelerin çekirdekleri
çıkarılarak hazırlanacaktır.meyve hariç reçel şurubundaki şeker(sakaroz hesabıyla) % 60’tan az
olmayacaktır.Sakarın,jelatin,esans ve eklenmiş boyaları içermeyecektir. Reçeller 30 gr.lık poşetlerde
olacaktır. Poşetler patlak,delik,bombeli olmayacak,poşetlerin üst kapağı kolay açılabilir nitelikte
olacaktır. Poşetlerin üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi ile gramajı ve TSE
damgası bulunacaktır. Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi
Tebliğine (Tebliğ No: 2006/55) uygun olacaktır.
ÇAY:
Kendine özgü kokuda,yaprak halinde olacak ve çok kırıklı olamayacaktır. Suda kaynatıldığı
zaman berrak ve güzel kokulu olacaktır. Çöp,ot,kum,toz gibi maddeler içermeyecektir. Boyalı
olmayacaktır. Rutubetli % 9’dan, külü % 7’den fazla olmayacaktır. Çayın miktarı % 5 gr.dan eksik
olamaycaktır. Gerektiğinde bu özellikleri kimyasal analize tespit ettirilecektir. Tekel malı ekstra çay
olacak ve ambalajları rutubet alıp küflenmemiş, hususi kokulu olacaktır. Ambalajların üzerinde,
üretim ve son kullanma tarihi ,üretici firma adı, TSE belge amblemi bulunacaktır. Türk Gıda Kodeksi
Çay Tebliğine (Tebliğ No: 2015/30) uygun olacaktır.
ZEYTİN (SİYAH-YEŞİL):
İyi terbiye edilmiş ve salamurada bekletilmiş zeytinlerden olacaktır. Salamurasını tamamen
almış tad ve lezzet olarak piyasadaki birinci sınıf zeytinlerden olacak; ezik,acı,küflü ve kötü
kokulu,canlı ve cansız parazit,kurt yeniği ve parazit salgısı içerir özellikte olamayacaktır. Zeytinlerin
içinde bulunan çöp,yaprak,erimiş tuz miktarı % 1’i geçmeyecektir. Kurumuş,ezilmiş ve parçalanmış
taneler toplamı % 3 ‘e kadar aynen alınır. Zeytin içinde bulunabilecek mor,acı ve açık renkte acı akçıl
taneler miktarı % 5’i geçmeyecektir. Bir kg .zeytin sayıldığında 365 adedi geçmeyecektir. Zeytinler
lux duble olacaktır. Zeytin tanelerinin kimyasal analizinde yağ miktarı % 35’ten aşağı olamayacaktır.
Yüz gr.daki çekirdekler temizlenip tartıldığında,21 gr.a kadar aynen alınacaktır. Zeytinler temiz ve
sağlam teneke kutularda gelecektir. Kutuların üstünde,üretici firma adı,üretim ve son kullanma tarihi
,ağırlığı ve TSE damgası bulunacaktır. Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliğine (Tebliğ No:
2014/33) uygun olacaktır.
BİSKÜVİ:
Piyasada bulunan en iyi cins bisküvi olacaktır. Bisküvi mukavva kutular içinde TSE ambalaj
kodeksine uygun olarak paketlenmiş olarak net ağılığı belli olacaktır. Hastane idaresi toplam ihale
miktarının bir kısmını tatlı,bir kısmını tuzlu bisküvi olarak sipariş verebilecektir. Ambalajların
üzerinde üretici firma adı,üretim ve son kullanma tarihi , ağırlığı ve TSE damgası bulunacaktır.
IHLAMUR:
2gr.lık poşetler halinde 20’lik kutularda olacaktır. Kendine özgü tat ve kokuda,berrak olacaktır.
Boya içermeyecektir. Ambalajları rutubet alıp, küflenmemiş olacaktır. Ambalajların üzerinde ve son
kullanma tarihi, üretici firma adı, TSE belge amblemi olacaktır.
MEYVE ÇAYI:
2gr. lık poşetler halinde 20’lik kutularda olacaktır. Kendine özgü tat ve kokuda,berrak olacaktır.
Boya içermeyecektir. Ambalajları rutubet alıp, küflenmemiş olacaktır. Ambalajların üzerinde üretim
ve son kullanma tarihi,üretici firma adı, TSE belge amblemi olacaktır.
MEYVE SUYU:1/5 lik poşet
Her poşet 200 gr.lık(1/5lt) şeklinde olacaktır. Poşetler ayrıca taşımaya ve istiflemeye elverişli
diğer bir ambalaj içinde olacaktır. Tek kapak ambalajlarda UHT yöntemiyle hazırlanmalıdır.
İçerisinde tortu olmamalıdır.Poşetlerin üzerinde malın üretim ve son kullanma talimatı, üretici firma
bilgileri, cinsi gramajı ve yağ miktarı TSE damgası bulunacaktır. Poşetler temiz olacaktır. Türk Gıda
Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğine (Tebliğ No: 2014/34) uygun olacaktır.
POŞET KEK:
a-Poşetlerin üzerinde firma adı, markası, içeriği imal tarihi ve son kullanma tarihi olacaktır.
b- Son kullanma tarihinde en az 6 ay süresi olan mamuller kabul edilir.
c-Ambalajın üzerinde cinsi hangi nevi undan ve yağdan yapıldığı, ilave edilmiş diğer maddelerin
isimleri ve mamullerin net ağırlığı okunaklı bir şekilde yazılı olacaktır.
d-Boya maddesi kullanılmayacaktır.
e- Taze olacaktır. Ezilmiş ve kırık olmayacaktır.
f- Kekler kurumun isteği doğrultusunda sade, kakaolu veya meyveli olacaktır.
DAMLA ÇİKOLATA:
Granül
şeklinde olacak çikolata renginde ve kokusunda küflenmiş,bozulmuş,acımış
olmamalıdır. Yeşil mercimek büyüklüğünde yabancı madde canlı yada ölü böcek kalıntısı
olmamalıdır. 10 kg kutularda olacak üzerinde üretim tarihi,son kullanma tarihi, TSE damgası
olacaktır.
KREM ŞANTİ:
Toz şeklinde Yerli malı olacak Doğal özelliğini kaybetmemiş olacak her türlü kokudan arınmış
olacak topraklanmış olamayacak Piyasada satılan en iyi cins Krem Şanti olacaktır. 1,5 kg lık
Alüminyum içinde olacaktır.Üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve içeriği ayrıntılı yazılmış
olacak TSE damgası olacaktır.
ANTEP FISTIĞI :
Toz şeklinde olacak Yerli malı olacaktır küflenmiş,böceklenmiş olmayacak,gıda boya maddesi
içermeyecek, yabancı madde içermeyecek Taşlaşmış,nemlenmiş,topraklanmış olmayacak Piyasanın
en iyi malı olacak doğal özelliğinde olacak.
BAKLAVALIK YAĞ:
Kendine has renk,koku ve tadı olmalıdır. Yerli malı olacaktır. Piyasada satılan en iyi malı
olacaktır,acımış olamayacaktır. 18 kg lık kolay açılabilir ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde
üretici firma adı üretim ve son kullanma tarihi,gramajı ve TSE damgası olmalıdır.
YAŞ MAYA:
Piyasada bulunan en iyi cins maya üretim ve son kullanma tarihi bulunacaktır. Kuru, çatlak,
olamayacakambalajlariçinde olacak ve TSE belgesi olacaktır.
YAŞ SEBZE VE MEYVA
1.ELMA:
1.
Piyasada mevcut en iyi cins elmalardan olacaktır.
2. Teslim edilecek elmalar ayrı ,ayrı cinste olmayıp, aynı cins ve olgulukta olacaktır.
3.
Elmalar koyu pembe,kırmızı ve kısmen sarımtrak renkli olacaktır.
4.Olgunlaşmamış,yeşil,ekşi,ağzıburuşturucu,ezik,çürük,bozulmuş.buruşmuş,kurtlu,kurtyenikli,
küflü,küf kokulu olmayacaktır.
5.
Üzerleri kirli,tozlu,topraklı,çamurlu olmayıp temiz olacaktır.
6. Tanelerin ağırlığı 150-200gr.dan aşağı olamayacaktır.
7.
Elmalar temiz sandık veya sepetler içinde teslim edilecektir.
2.MUZ:
1. Ezik ve çürük olamayacaktır. Yeterli olgunlukta olup yeşil olmamalıdır.
3.HAVUÇ:
1.Piyasada
satılan
iyi
cins
havuçlardan
ezik,pörsümüş,parçalanmış,donmuş,çamurlu,kirli ve sert lifli olmayacaktır.
olacaktır.Çürük,
2. Dip çapı 2 cm ’den az olmayacaktır. Bu çaptan azı %2’ye (yüzde iki) kadar kabul edilir.
3. Mevsiminde alınır.
4.KIVIRCIK (SALATA):
1.Piyasada satılan iyi cins kıvırcık salatalardan olacaktır.
2.Kökü
ve
sararmış
olacak,ıslak,çürük,ezik,tozlu,topraklı,çamurlu,pörsük
yaprakları dağılmış olmayacaktır.
dış
yaprakları
kartlaşmış,tohuma kaçmış
acı
kesilmiş
lezzet ve
3. Kıvırcık göbekli olacaktır. Ağırlığı 200 gr ’dan aşağı olamayacaktır.
5.SALATALIK(HIYAR EVSAFI):
-
Salatalıklar taze ve körpe olacaktır.
-
Tohuma kaçmış sararmış,buruşmuş,gevşek,çamurlu,topraklı,çürük ve ezik olmayacaktır.
-
Boyu 20 cm’ den , çapı 4 cm den aşağı olmayacaktır.
-
Devamlı alınır.
6.NANE-MAYDANOZ-DEREOTU:
-
Temiz olup ıslak olmayacaktır.
-
Çürük,sararmış,pörsük olmayacaktır.
-
Demet halinde olacak,demet içinde yabancı ot bulunmayacaktır.
-
Devamlı alınır.
7.PATATES:
-
Son sene mahsülü ve piyasanın iyi cins,sarı patateslerinden olacaktır.
Ezik,
çürük,
haşere
enikli,
kesik,
buruşuk,
yumuşak,
pörsük,donmuş,çamurlu,topraklı,ıslak,filizlenmiş,hastalıklı
veya
filizi-kırılmış
olamayacaktır.
-
Arlarında tesadüf edilecek bu gibi kusurlu patateslerden;
-
Filizlenmiş veya filizi kırılmışlar Mart ve Nisan aylarında %2’ye kadar aynen alınır.
- Yılın diğer aylarında bu miktar % 2’yi geçmeyecektir. Çapa yaralı patatesler % 2’yi
geçmeyecektir.
Kusurlular hariç normal ve iyi vasıflı patateslerden alınacak numunenin
gramaj analizinde;Patateslerin %50’si 80 gramdan, % 30’u 50 gramdan ve mütebaki % 20’si
40 gramdan aşağı olmayacaktır. Devamlı alınır.
8.KURU SOĞAN:
-
Son sene mahsulü ve piyasanın iyi cins soğanlarından olacaktır.
- Ezik,çürük,kesik,bozuk,yumuşamış,pörsük,donmuş,çamurlu,topraklı ve ıslak olmayacaktır.
-
Soğanlar sapsız olacaktır.
-
Filizlenmiş veya filizi kıvrılmış olanlar;
-
Mart ve Nisan aylarında % 3’e kadar aynen,
-
Yılın diğer aylarında içleri boşalmamış olmak kaydıyla %2’ye kadar aynen alınacaktır.
- Kusurlular hariç normal ve iyi vasıftaki soğanlardan alınacak numunenin gramaj analizinde;
Soğanların %50’si 60 gramdan, %30’u 50 gramdan, ve mütebaki %20’si 30 gramdan
aşağı olmayacaktır. Çuvallar içerisinde soğan kabukları olamayacaktır. Devamlı alınır.
9.PIRASA:
1.
Piyasada satılan iyi cins taze ve olgunlaşmış olacaktır.
2.
Çamurlu,cılız,pörsük,çürümüş,kartlaşmış, donmuş,sararmış,ezilmiş, ıslatılmış ve buna
benzer özellikteki pırasalar miktarı %5(yüzde beş) e kadar aynen alınır.
3.
Pırasaların beyaz kısımları takip eden kısımlarının boyu 20 cm den fazla olmayacak
şekilde yapraklar kesilmiş olacaktır.
4.
Pırasaların kalınlığı çapı itibariyle 2,5 cm. den az olmayacaktır.
5.
Pırasalar demetler halinde getirilecektir.
10.LİMON:
-
Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins kemale ermiş, sulu limonlardan olacaktır.
- Yeşil, ezik,çürük,kurumuş,donmuş,don çalığı, çok yumuşak, doğal özelliklerini kaybetmiş,
kalın kabuklu olanlar alınmayacaktır.
-
Gramaj durumu;
Kasım ayı başından Nisan sonuna kadar rastgele alınıp tartılacak yüz (100) adet limonun
ağırlığı 8,5 (Sekiz buçuk) Kg’dan aşağı ve limonların beherinin ağırlığı 75 gramdan aşağı
olmayacaktır.
Mayıs ayı başından Ekim sonuna kadar beher limon 60 gramdan aşağı gelmeyecektir.
Devamlı alınır.
11.PORTAKAL:
1. Piyasada satılan iyi cins,olgun,doğal renkte, kendine has tatlılık, koku ve lezzetteki
portakallardan olacaktır.
2. Yeşil,ham,ezik,ekşi,çürük,donuk,kirli,küflü,pörsük, yumuşamış,suyu çekilmiş,kabukları
kalın ve sertleşmiş olmayacaktır.
3. Her bir adet portakal200 gr.dan aşağı olmayacaktır.
4. Portakallar temiz sandık ve sepetler içerisinde teslim edilecektir.
12.MANDALİNA:
1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins,olgun doğal rengini almış, kendine has tatlılık,
koku ve lezzetteki mandalinalardan olacaktır.
2. Ham, ezik,ekşi,içi kurumuş, susuz,çürük, donmuş, kirli, küflü olmayacaktır.
3. Mandalinaların her biri 100 gr. dan ve 10 adeti 1 kg. dan aşağı olamayacaktır.
4. Mandalinalar temiz sandıklarda ambalajında teslim alınacaktır.
13.AYVA:
1. Piyasada satılan iyi cins, olgun, yeşilimtrak veya sarı renkte ve kendine has kokuda, tatlı
veya mayhoş lezzette sulu ayvalardan olacaktır.
2. Ayvaların lezzeti acı,tatsız,ham,çürük,ezik,yarık,kurtlu,kurt yenikli,küflü,küf kokulu
olmayacaktır.
3. Yenildiği zaman boğazı tıkayan,susuz ve buruşuk ayvalar kabul edilmeyecektir.
4. Ayvalar tozlu topraklı, kirli ve çamurlu olamayacaktır.
5. Ayvaların her biri 170-200 gr. dan aşağı olmayacaktır.
6. Ayvalar temiz ve sağlam sandıklar içinde getirilecektir.
14.MARUL:
1. Marullar körpe ve taze olacaktır. Acı ve tohuma kaçmış, kararmış,pörsümüş ve
sararmış,kurtlu veya kurt yenikli olmayacaktır.
2. Kökleri kesilmiş ve göbek kısmı kapalı olacaktır.
3. Islak çamurlu olmayacaktır.
4. Her bir marulun ağırlığı 500 gr. dan aşağı olamayacaktır. Daha aşağı olduğu takdirde % 3 ‘e
kadar ve son turfanda zamanında 300 gr. dan aşağı olmamak şartıyla % 10!a kadar kabul edilebilir.
15.KEREVİZ:
1.
Piyasada satılan iyi cins kök kerevizlerden olacaktır.
2.
Çamurlu,çürük,içi boşalmış,kart,liflenmiş,donmuş,gevşemiş,ezik ve rengi kararmış
olmayacaktır.
3.
Köklerdeki püsküller tamamen kesilmiş olacaktır.
4.
Kerevizlerin her biri 70 gr. dan az, 400 gr. dan fazla olmayacaktır.
16.YEMEKLİK LAHANA:
1.
Piyasada satılan iyi cins, beyaz veya yeşilimtrak renkte, taze ve olgun lahanalardan
olacaktır.
2. Kartlaşmış, tohuma kaçmış, dağılmış yaprak halinde,çamurlu, siyahlanmış,çürük,donmuş
ve kızışmış,haşarat ve haşarat yenikli olmayacaktır.
3. Lahanalar top halinde olacaktır. Taze ve yapraklı açılmış gevşek durumda olan lahanalar
% 3’e kadar aynen kabul edilir.
4.
Lahanaların ağırlığı en az 2 kg. olacaktır.
5.
Lahanaların yemek yapmaya elverişli olmayan kalın üst yaprakları alınmış olacaktır.
6.
Lahana kapuskalık veya dolmalık istediği zaman talep edilen nitelikte teslim edilecektir.
17.ISPANAK:
1.
Piyasada bulunan iyi cins ıspanaklardan, taze,yaprakları diri, renkleri yeşil olacaktır.
2.
Sararmış,cılız,soğuktan donmuş, çürük,yanık,,yatık kızışmış,tohuma kaçmış ve ıslak
olmayacaktır.
3.
Ispanaklar arasında ot ve yabancı yapraklar bulunmayacaktır.
4.
Ispanakların kökünde çamur olmayacak, yenmiyen püskül kısımları kesilmiş olacaktır.
5.
Ispanaklar orta büyüklükte olacak, çok küçük olmayacaktır.
6.
Ispanaklar demet halinde getirilecektir.
18.PAZI:
1. Piyasada bulunduğu müddetçe alınır.
2. Pazılar taze,yapraklı diri, renkli parlak ve yeşil olacak, sararmış, soğuktan donmuş, çürük,
yanmış,kızışmış olmayacak , aralarında ot ve yabancı yaprak bulunmayacaktır.
3. Pazılar demet halinde getirilecektir.
19.KIRMIZI LAHANA:
1. Körpe ve taze olacaktır. Yaprakları parlak diri olacaktır. Soğuktan donmuş,çürük,yanmış
olmayacaktır.
2. Temiz çuval veya ambalajlarda getirilecektir.
20.KARNIBAHAR:
Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins karnıbaharlardan olacaktır.
1. Beyaz, hafif sarımtırak renkte, top halinde, taze ve çiçekleri sağlam sıkı ve esmerleşmemiş
olacaktır.
2. Karnıbaharların sapları çiçek kısmından dışa doğru üstüne gelen üçüncü yaprak dibinden
itibaren tamamen kesilmiş olacaktır.
3.
Rengi hafifçe koyulaşmış,kartlaşmış,cılız,çiçeği az, yeşil yaprağı ve kök kısmı çok
karnabahar kabul edilmez.
4. Tamamen dağılmış,donmuş,çürümüş,fena kokulu, topraklı,çamurlu,pörsük,bayat,ezik,vs.
iyi vasıfta bulunmayan karnabaharlar alınmayacaktır.
5. Hemen hepsi iyi olan karnıbaharlar arasında tesadüf edilebilecek çiçeği kısmen dökülmüş
ve dağılmış kısmı,göbek kısmının 1/3 kısmını aşmamak ve bozuk olmamak şartıyla % 5(yüzde
beş)’e kadar kabul edilir.
21.BAL KABAĞI:
1. Bayat olamayacak, piyasada bulunan iyi cinsten, çürük, ezik ve kesilmiş olamayacaktır.
Muaeyenede kendine mahsus renkte ve pişkin olacaktır.
2. Mevsiminde alınır.
22 ŞEFTALİ:
- Piyasanın iyi cins, kemale ermiş tatlı ve kendine has koku ve lezzetteki şeftalilerinden
olacaktır.
Ham,ezik,ekşi,çürük,kurtlu,pörsük,kirli olamayacaktır. Tamamı istenilen özellikte olan
şeftaliler arasında görülebilecek ham ve bereli olan şeftaliler %’ 2 ye kadar aynen kabul edilir.
- Şeftalilerin her biri 150-200 gr.dan az ve çok olamayacaktır. Arabalarında bulunabilecek
bu gramajdan noksan şeftaliler 120 gr.dan az olmamak şartıyla %5 ‘e kadar aynen alınır.
− Şeftaliler temiz, sağlam kasalarda tek sıra halinde getirilecektir.
23. TAZE ÜZÜM:
-
Mevsimine göre piyasada satılan iyi cins, olgun, taze ve tatlı olacaktır.
- Ezik,ekşi, tabii renk ve hali değişmiş, çürük, küflü, kurumuş,buruşmuş,buruk lezzette, çok
kalın kabuklu, tatsız olamayacaktır.
-
Üzümler salkım halinde olacak, dökülmüş taneler miktarı % 5 ‘i geçmemelidir.
-
Üzümler temiz sağlam kasalar içinde muntazam istif edilmiş olarak teslim edilecektir.
24. KAVUN:
-
Piyasalarda mevsimine göre satılan iyi , olgun ve tatlı kavunlardan olacaktır.
Kabak,ham,tatsız,ezik,kesik,kurtlu,kurt
yenikli,delik,çatlak,acı,kötü
salyalanmış,kelek,kabuk kısmı yumuşamış olmayacaktır.
kokulu,
içi
Kabak üzerinde iç kısmına işlenmiş tabii çatlakları olan, olgun iyi cins kavunlar kabul
edilecektir.
-
Kavunların üzeri kirli ve çamurlu olmayacaktır.
Kavunların en küçüğü (Üç) kilodan aşağı olmayacaktır. Aralarında bulunabilecek noksan
gramajlı kavunlar iki kilodan az gelmeyecek şartıyla % 10 (Yüzde on) a kadar aynen kabul
edilir.
25. KARPUZ:
-
Piyasada satılan olgun, iyi ve tatlı karpuzlardan olacaktır.
- Ham kabak ,ezik ,yumuşamış,çürük,çatlak,patlak,kurtlu,tatsız,zamanı
boşalmış,ipliklenmiş,ekşimiş olmayacaktır.
-
Üzerleri topraklı,kirli,çamurlu olamayacaktır.
-
Kesildikçe içleri kırmızı veya (tatlı olmak şartıyla) sarı renkte olacaktır.
-
Karpuzların en küçüğü üç kilodan aşağı olmayacaktır.
geçmiş,
içi
26.TAZE BİBER(ÇARLİSTON VE DOLMALIK BİBER):
DOLMALIK BİBER.:
-
Piyasada satılan iyi cins taze biberlerden olacaktır.
-
Kızarmış,ezik ,çürük,kesilmiş,gevşemiş,çamurlu,topraklı ve acı olmayacaktır.
Aralarında bulunması muhtemel sivri cins ve doldurulmayacak gibi ufak biberler % 3’e
kadar aynen alınır.
SİVRİBİBER
-
Piyasada satılan iyi cins ve taze biberlerden olacaktır.
-
Kızarmış,ezik,çürük çamurlu ve çok acı olamayacaktır.
ÇARLİSTON BİBER:
-
Piyasada satılan iyi cins ve taze olacaktır.
-
Kızarmış,ezik,çürük,çamurlu ve acı olamayacaktır.
27.TAZE FASULYE:
-
Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins ayşekadın, sırık fasulyelerden olacaktır.
-
Taze, körpe, kılçıksız olacak, büküldüğünde kırılacaktır.
- Çamurlu, ıslak, pörsük, sararmış, kartlaşmış, çürük olamayacak, yeşil kanatları körpe olup,
odunlaşmamış ve sertleşmemiş olacaktır.
28.TAZE KABAK:
a- Piyasada satılan iyi cins taze, körpe kabaklardan olacaktır.
b- Çürük, buruşmuş, sararmış, pörsümüş, kartlaşmış, tohuma kaçmış, ezik, bozuk, ıslak ve
çamurlu olamayacaktır.
c- Mevsiminde alınır.
29. DOMATES:
- Piyasada mevsimine göre satılan olgun, kızarmış domatesten olacaktır.
- Ezik,çürük,küflü,çamurlu,ıslatılmış,ekşimiş ve pörsümüş olamayacaktır.
- Domateslerin en küçüğü 50 gramdan aşağı olmayacaktır.
- Mevsim icabı tamamen kızarıp olgunlaşmamış domates miktarı % 2’ye kadar aynen alınır.
Nakliyeden dolayı oluşan patlak ve ezikler (çürük,küflü,bozuk olmamak şartıyla) % 3’e
kadar aynen alınır.
-
Domatesler temiz,sağlam kasalar içinde getirilecektir.
-
Devamlı alınır.
30.PATLICAN:
Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins ,taze,körpe ve tabii rengini almış kemer
patlıcanlardan olacaktır.
Çürük, ezik, pörsük, kartlaşmış(Çekirdekleri beyazlığını ve yumuşaklığını kaybetmiş,
çekirdeklerin rengi sararmış ve sertleşmiş) kırağı çalmış,ham,acı olmayacaktır.
- Patlıcanlar orta büyüklükte olacaktır. En aşağı 150 gr. olacaktır.
31.KAYISI:
- Piyasada satılan iyi cins,olgun,tatlı veya hafif mayhoş lezzetli taze kayısılardan olacaktır.
Ham ezik,ekşi,yeşil,çürük,tozlu,topraklı,çok yumuşamış,ekşimiş,buruşmuş,kurtlu ve kurt
yenikli olmayacaktır.
- Kayısılar ortadan ikiye bölündüğünde çekirdek etinden ayrılacaktır. Çekirdeklerinin içi tatlı
olacaktır.
Kayısıların içinde yeşil bulunmayacaktır. Kayısılar şekerpare cinsinden olacaktır.
- Kayısılar en az orta n-boy büyüklükte olacak, küçük ve cılız olamayacaktır.
- Kayısılar temiz ve sağlam kasalarda getirilecektir.
32.İNCİR:
-
Piyasada satılan iyi cins olgun ve tatlı olacaktır.
-
Ezik,çürük,kurtlu,küflü,buruşuk ve ekşi olmayacaktır.
-
Tane ağırlığı 80-100 gr.ın altına düşmeyecektir.
-
İncirler temiz sağlam kasalarda en fazla iki sıra halinde getirilecektir.
33.ARMUT:
-
Piyasada satılan kemale ermiş, iyi cins ve lezzetteki armutlardan olacaktır.
-
Armutlar sulu ve tatlı olacak,buruk lezzette ve kumlu olmayacaktır.
Çürük,kurtlu,kurt yenikli,ekşi,ham,ezik,lekeli,çok yumuşak,çok sert, kurumuş,kirli ve
çamurlu olamayacaktır.
- Armutların ağırlığı 100 gr. dan (Ankara armudu aldığında60 gr.) aşağı olamayacaktır.
- Armutlar temiz ve sağlam kasalarda getirilecektir.
KONSERVELER
İÇ BEZELYE:
İç bezelye konserveleri mahalli adetlere uygun olarak hazırlanmış piyasada satılan iyi cins
evsaf kalite ve terkibinde bulunacaktır. Kapalı kutularda sterilize edilerek hazırlanacak konservelerin
üzerinde imalathanenin ismi ve adresinin muhteviyatındaki gıda maddelerinin isminin çeşidinin, asgari
net miktarının ve içine mutat olarak katılmış diğer maddelerin cinslerini ve konservenin seri
numarasını bildirir birer etiket bulunacaktır. İmalat tarihi ve son kullanma tarihi yazılacaktır.
Konserve kutularının kapakları içeri çekik veya düz olarak kabarmış bombe yapmış olmayacaktır.
Kutuların hiçbir yerinde delik, çatlak, fazla ezikler içlerine kadar işlemiş, deri, pas lekeleri
bulunmayacaktır. Kutuların yanları lehimle alt ve üst kapakları eritmek olarak mekineyle kapatılmış ve
kapakların içleri lastik rondollü olacaktır. Kutular piyasa teammüllü şeklinde ve standart miktar ile
bezelye konservesi içerecektir. Evvelce herhangi bir sebeple içeriğinde oluşan gazı kaçırmak amacıyla
delinerek lehimlenmiş kutular kabul edilmeyecektir. Konserve kutuları açıldıkları zaman gaz intişarı
çıkmayacak ve içerikleri koku, lezzet görünüm yönünden doğal, pişmiş iç bezelye evsafında
bulunacaktır. Konserveler içinde esas gıda maddeleri ile ilavesinde izin verilmiş bulunanlardan başka
yabancı bir gıda maddesi veya zararsız da olsa herhangi bir kimyevi madde veya boya katılmış
olmayacaktır. Konservelerin konulması için kullanılan madeni kutular evvelce hiç kullanılmamış ve
okside olmamış ve tenekeden yapılmış olacaktır. Konserve içeriği ile temasta bulunan kısımlarla
lastik dondelerle arsenik gibi zehirli maddeler ve %0.5 den fazla kurşun bulunmayacaktır. Zamanında
bakteriyolojik yönden muayeneye tabi tutulacak ve kati netice içinde muayenenin sonucu
beklenecektir.
*Muayene için numune olarak alınan ve acılan kutular ve bunların içeriğinde kimyevi ve
bakteriyolojik görülecek kusurlu yönler numunenin temsil ettiği grubu temsil edecek.O grup tamamen
temsil edilecektir.Bezelyeler 3 nolu bezelye olcaktır.
*Bezelyeler konservelerin net sebze ağırlığı (akit makamı isteği)gramdan aşagı olmayacaktır.Net
sebze
*İç bezelye konserveleri, ayn, gramlarından fazla gelenlere (akit makamınca istenen)gram sayılacak
ve işbu fazlalıklar için müteahhididince herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
Brüt 5 KĞ lık kutularda getirilecektşr.Net süzme ağırlıkları üzerinden satın alınacaktır.
Konservenin Vezin Kontrolü: İçindeki suyun süzülmesi (süzme işlemi bir süzgec içine dökülen
sebzelerden damlama kesilinceye kadar beklemek) suretiyle yapılır.Kutular arasındaki tesadüf
edilecek cuzi fabrikasyon noksanlıklar açılıp tartılan diğerleri ile birlikte istenilen gramaj vasıtasının
altına düşmemek şartıyla kabul edilir.
KURU ÜZÜM(ÇEKİRDEKSİZ 10 NUMARA):
Son
sene
mahsulü
olmalıdır.Ezilmiş,sulanmış,yeter
ıslak,çürümüş,kirlenmiş ve böceklenmiş olmayacaktır.
derecede
kurumamış
KUŞ ÜZÜMÜ:
Piyasanın en iyi malı ve alındığı sene ürünü olacak,sulanmış,küflenmiş,kurtlanmış
olmayacaktır.İçinde yabancı cisim olmayacaktır.
KURU KAYISI:
Piyasada satılan iyi cins şekerleme kuru kayısılardan olacaktır.Çürük, küflü, küf vs. fena
kokulu,kurt yenikli,taşlı, topraklı, tozlu, çöplü, ezik,acı,nırmalden fazla rutubetli ,kızışmış,dogal hali
deişmiş ve kirli olmayacaktır.Kendine özgü lezzette ve tattda olacaktır.
KURU İNCİR:
Son sene ürünü ve piyasanın iyi cins ve tatlı kuru incirlerinden olacaktır.Kurtlu, kurt yenikli,
kızışmış, küflüsv kokulu,çürük, şekerlenmiş, parcalanmış, ıslak, sulanmış ve ekşimiş
olmayacaktır.Beher kuru incirlerin ağırlıgı 20 gr dan aşagı olamaycaktır.
KURU ERİK:
Piyasada satılan iyi cins son sene ürünü kuru eriklerden olacaktır.Çürük, küflü, küf vs fena
kokulu,kurt yenikli,taşlı,topraklı,tozlu,çöplü,ezik,acı,normalden fazla rutubetli,kızışmış,doğal hali
değişmiş ve kirli olmayacaktır.Kendine özgü lezzette ve tatta olmalıdır.
ÖZEL BESLENME PROGRAMLARI:
R1(Sulu gıda):Bebekler ve yoğun bakım hastalarından gerekli görülenlere belirtilen sayılarda
verilir. Süt, çay, bisküvi, limonata, komposto-hoşaf, et suyu ve çorba gibi yiyecekleri kapsar. Sabahöğle-akşam verilir.
Bebekler, yutma güçlüğü vb. özel durumu olanlarda süt,muhallebi,bisküvi,yoğurt,sebze
püreleri,unlu çorbalar gibi yiyecekleri kapsar.Cerrahi klinikleri,yoğun bakım hastaları için rutin olarak
istenebilir.Sabah-öğle-akşam ve gece öğünü olabilir.
MAMALAR:
0-1 yaş grubu bebekler için özel formüle mamalar hazırlanır. Mamalar mama mutfağı
elemanlarınca diyetisyenlerin belirlediği şekilde hazırlanacaktır. Mama yemeyen ve ek gıda alan
bebekler için muhallebi, sür, sütlaç, yoğurtlu çorba gibi yiyecekler verilir. Bu yiyecekler R1 olarak
değerlendirilecektir.
*Yemeklerde kullanılacak tüm malzemeler HACCP, TSE, ISO:9001-9002,Türk Gıda
Kodeksi ve 5996 sayılı Gıda kanununa uygun birinci sınıf tanınmış marka ve malzemeden
olmalıdır.
CEZAİ HÜKÜMLER
1.1. Hizmetin ifa şeklinde Yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğunda, İdare
tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun olarak yapılmadığı (Şartnamede ve eklerinde
belirtilen kuralların yerine getirilmemesi veya eksik iş yapılması v.b) tespit edildiğinde eksiklikler
tutanakla tespit edilerek süre verilecektir. Verilen süre içinde tamamlanmadığı takdirde cezai işlem
uygulanacaktır.
1.1.1. Bir tutanakta birden fazla kusur veya eksikliğin olması durumunda her bir kusur veya
eksikliğe ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.
1.2. Yüklenicinin şartname hükümlerinden herhangi birine riayetsizliği durumunda
aşağıdaki belirtilen cezalar uygulanacaktır;
1.2.1. Şartnamede ve eklerinde belirtilen kuralların yerine getirilmemesi ve/veya hizmette kusur
ve eksikliğinin tesbiti veya hizmeti engelleyecek veya aksatacak diğer olumsuz koşulların oluşması
durumunda, eksik olan hususlar tutanağa yazılır ve tutanak aynen işleme konulur. İşleme konulan
tutanak için idari şartnameye göre işlem yapılacaktır.
1.2.2. Hak ediş dosyasında kurumca istenen belge, beyan vb. dokümanlarda eksik, yanlış,
geçersiz veya yanıltıcı evrakların bulunması halinde durum İdarece tutulan bir tutanakla tespit edilir.
Yüklenici temsilcisinin imzalamaktan çekindiği hallerde bu husus tutanağa yazılır ve aynen işleme
konulur. İşleme konulan tutanak için idari şartnamenin ilgili maddesine göre işlem uygulanacaktır.
1.2.3. Yüklenici; hizmetin yürütülmesi esnasında mutfak, ofis, ambar gibi tesislere verdiği her
türlü zarar ve hasarı gidermekle yükümlüdür. İdarece zarar ve hasarın Yükleniciye yazılı olarak
bildirilmesinden itibaren; beklemeye tahammülü olmayan durumlarda derhal giderilecektir.
1.2.4. Süzme sayaçların vasıfları ve/veya konumları ile oynandığı tespit edilirse idari şartnameye
göre işlem uygulanacaktır.
1.2.5. İdare, belediye veya diğer yetkili kamu kurumları vasıtasıyla, Yüklenicinin ya da gıda
maddesi satın aldığı taşeronların (örneğin ekmek) “Türk Gıda Kodeksi ve 5996 sayılı Gıda
Kanununa” uygun üretim yapıp- yapmadığını, çalışanların ve üretim mahallinin sağlıklı şartları
taşıyıp taşımadığını denetlettirme yetkisine sahiptir. Denetim sırasında belirtilen eksikliklerin süresi
içinde giderildiğinin Yüklenici tarafından İdareye bildirilmesi gerekmektedir. Eksikliklerin zamanında
giderilmemesi halinde İdare gıda maddesi alımında yeni bir taşeron bildirme yetkisine sahip
olabileceği gibi tutulan her tutanak için idari şartnameye göre işlem yapılacaktır.
Uzm. Dr. Burak ÖZÜN
Dr. Mustafa YELMAN
Üye
Üye
Dyt. Hediye ARIÖZ
Komisyon Başkanı

Benzer belgeler

EK (1): Malzemelerin Özellikleri

EK (1): Malzemelerin Özellikleri işyerinde aşçı ve yardımcıları tarafından sağlık ve temizlik şartlarına, iaşe kurallarına ve sözleşme hükümlerine göre pişirilerek hazırlanır. 5.5. Yemek listeleri bir hafta önceden yükleniciye tes...

Detaylı