Tokmak... - Ordu İstikbal Gazetesi

Transkript

Tokmak... - Ordu İstikbal Gazetesi
ORDU ÝSTÝKBAL GAZETESÝ
Tokmak...
Editör Ordu Ýstikbal Gazetesi
17 12 2014
Omurgalý Duruþ
Bizimde takýldýðýmýz þeye bak.
Omurgasýz adamdan Omurgalý duruþ beklenir mi?
Belki de halt ettik iþte.
Benim sevdiðim bir söz var,
Omurgalý Duruþ
Bizimde takýldýðýmýz þeye bak.
Omurgasýz adamdan Omurgalý duruþ beklenir mi?
Belki de halt ettik iþte.
Benim sevdiðim bir söz var,
“Cebinde paran olacaðýna sokakta itibarýn olsun..”
Sizce de öyle mi ?
Söze gelince herkes öyle der ama menfaate gelince birçoðu kývýrtýr.
Kralýn deðiþip soytarýlarýn çoðaldýðý bir yerde baþka ne beklenir ki…
BALON
Adamýn biri balona binmiþ ve uçarken yolunu kaybedip bilmediði bir yere doðru sürüklenmeye baþlamýþtýr.
Balon aþaðýya çok yaklaþtýðý bir sýrada bir binanýn tepesinde birini görür ve sorar:
Kayboldum! Nerede olduðumu söyleyebilir misiniz?
Bir balonun içinde uçmaktasýn ve yerden yaklaþýk 20 metre yüksektesin! der tepedeki adam.
Balondaki adam da;
Siz mühendis olmalýsýn!
Evet! Nereden anladýnýz? der binanýn tepesindeki adam.
Bunun üzerine balondaki adam;
Söylediðiniz her þey doðru fakat verdiðiniz bilgiler hiçbir iþime yaramýyor!
Anlayana!…
Hoþ Bir Seda
Büyükþehir Belediye Baþkaný Enver Yýlmaz, Öðrencilerle sohbet ederken
bir anda öðrencilik yýllarýna gitti.
Aslýnda Güzel bir sohbetti.
Ýþte Yýlmaz’ýn sözlerinden bir kesit..
“Kuruluþunun daha 5.-6. senesinde Týp Fakültesi kurulan bir üniversite düþünün. Bu Üniversite kýsa bir süre içerisinde bu
rakamsal sayýsýnýn çok daha yukarýlarýna çýkacaktýr. Özellikle havalimanýnýn 15 Mart’ta hizmete girmesinin ardýndan
deðiþim ve geliþimi hep birlikte yaþayacaðýz. Bana þimdi sorsalar; ‘Milletvekilimi, Büyükþehir Belediye Baþkanýmý yoksa
Üniversitede öðrencimi olmak istersiniz?’ diye..
Emin olun ki öðrenciliði tercih ederdim. Yýllar çok çabuk geçiyor. Bizler bugün buralarda yarýn baþka yerlerde olacaðýz. Bu görev
gelip geçici. Kalýcý olan sadece geride býraktýðýnýz, Hoþ Bir Seda” þeklinde konuþtu.
Geçmiþ Olsun
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Özel kalem Müdürü ayný zamanda Futbol Ýl temsilcisi olan Arkadaþýmýz Hasan Vayni küçük bir o
gittiði özel bir hastanede geçirdiði kalp krizi sonrasý Devlet hastanesine nakil edilerek yoðun bakýma kaldýrýldý.
Bu konuda büyük bir ihmal olduðu iddialarý var.
Ýhmal o Özel hastane ve hekimlerindeymiþ.
O Özel hastanenin (ismi Bizde) ihmali yüzünden az kalsýn bir can yok oluyordu.
Bu sözler Gençlik Spor Ýl Müdürü Ömer Yýlmaz’a ait.
Sanýrým ailede o özel hastane hakkýnda suç duyurusunda bulunarak dava açacak.
Biz þimdi eski saðlýðýna kavuþan arkadaþýmýza geçmiþ olsun dileklerimizi yolluyoruz.
http://www.orduistikbal.com/php
Joomla TR!
Oluþturma: 13 October, 2016, 02:56

Benzer belgeler

5 0 CENT - Polatlı İstiklal Gazetesi

5 0 CENT - Polatlı İstiklal Gazetesi almýþlar. Memlekette kriz varmýþ , laf ola beri gele , Doðu’daki þeker fabrikasýndan çýkarýlan yüzlerce geçici iþçi AKP girip Baþbakan ile görüþecekmiþ, boþ versene, otomotiv sektörü üretime ...

Detaylı