Röportajın devamı için tıklayınız

Transkript

Röportajın devamı için tıklayınız
ÖZEL RÖPORTAJ / RECEP KONUK
Ek vitrin
ÖZEL
TARIM VE SANAY‹DE
RÖPORTAJ
KONYA
fiEKER
DEVR‹M‹
Konya fieker, son 8 y›lda 1.2 milyar dolarl›k yat›r›mla 28
fabrika kurdu. Oluflturdu¤u kooperatif modeli ile onbinlerce
üreticiyi çat›s› alt›nda toplad›. Türkiye’nin en büyük 500
sanayi kurulufllar› aras›nda ön s›ralarda yer ald›. G›da sanayi,
tar›m ve hayvanc›l›kta gelifltirdi¤i model dünyaya örnek oldu.
DEVR‹M‹N M‹MARI
PANKOB‹RL‹K Yönetim Kurulu Baflkan› Recep Konuk ö¤retmen
kökenli bir sanayici. Recep Konuk; “Kooperetif Modeli” ile
Türk sanayi, tar›m ve hayvanc›l›k sektörlerinde adeta bir devrime
öncülük yapt›.
24
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
nadolu Birlik Holding,
Anadolu bozkırında adeta
bir gülizar görünümünde… Anadolu Birlik Holding, Konya Şeker ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Konuk çalışmayı en büyük
ibadet olarak gören başarılı bir yönetici. ‘Konya’nın yarısı bizimle or-
A
ganik bağını sürdürüyor diyen başkan Konuk, Konya, Çumra ve çevresinde kurduğu tesislerle Konya’ya ve
Anadolu insanına can suyu oluyor.
Konuk, Anadolu insanının üretmeye çok hevesli olduğunu, üretim açısından bir sıkıntısı olmadığını belirterek; ‘üreticiden yeter ki istemesini
bilelim’ diyor. Çalışkan başkan Ko-
nuk, Türkiye’nin 2023 hedefleri olduğunu belirterek Anadolu Birlik
Holding olarak bu hedeflere ulaşmada katma değer oluşturarak katkı
verme amacında olduklarının altını
çiziyor. Konya Şeker ve Pankobirlik
Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Konuk Holding merkezinde sorularımızı cevaplandırdı.
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
25
ÖZEL RÖPORTAJ / RECEP KONUK
ÇUMRA’DA DEV TES‹SLER
“KONYA DÜNYANIN
GIDA BAfiKENT‹ OLACAK”
KONYA fiEKER’‹N BAfiARI ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI
Ekovitrin Medya Grubu Baflkan› Kamuran Abac›o¤lu ve Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Koçak, Konya fieker modeliyle bir sanayi devrimi gerçeklefltiren Konya
fieker Yönetim Kurulu Baflkan› Recep Konuk ile görüfltü. Konya’da
gerçeklefltirilen bu özel görüflmede Recep Konuk, Konya fieker’in baflar›
öyküsünü Ekovitrin’e anlatt›.
26
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
Çumra Şeker’in 8 yıl önce açılışına gelmiştik. Sayın Başbakanımız
açmıştı Çumra Şekeri… Türkiye’nin
en büyük şeker fabrikası tek çatı altında birleşmişti. O günden bugüne
çok ciddi bir gelişme kaydettiniz. Ne
gibi yatırımlar, ne gibi yenilikler yaptınız, Türkiye ve Konya ekonomisine
hangi katma değerleri sağladınız?
Konya’nın devrimi denilecek işleri
yaparken hangi yöntemleri kullandınız? Geçmişten alarak gelişmeleri bir
sizden dinleyebilir miyiz?
Türkiye, son dönemlerde hızlı,
istikrarlı ve çok önemli bir büyüme
içerisinde. Memleketimizin kendine
münhasır imkanları var. Önümüzdeki yıllar olarak baktığımda çok
daha umutlu olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemlerde gıda
ve enerjinin çok daha öne çıkacağını öngörüyorum. Konya; en az tarihi, kültürel birikimi kadar hem
enerjide hem gıdanın alt yapısındaki doğal ve tabi yapısıyla öne çıkabilecek bir şehir. Zaten ülke olarak
dünyadaki gıdayla ilgili gelişmelerin
Konya fieker’in tarihindeki en büyük yat›r›m› olan Çumra fieker Entegre Tesisleri 25
Eylül 2004’te faaliyete bafllad›. Tesisler için 340 milyon dolarl›k yat›r›m yap›ld›.
Anadolu Birlik Holding, Konya fieker ve Pankobirlik
Yönetim Kurulu Baflkan› Recep Konuk, global ve milli
de¤erleri ayn› potada erittiklerini belirterek Konya’y›
dünyan›n g›da baflkenti yapma yolunda emin ve sa¤lam
ad›mlarla ilerlediklerini ifade ediyor.
tam merkezindeyiz. Dünyada 12
bin endemik türün, 3 bin 900’ü Türkiye’de var. Bu rakamın koskoca
Kıta Avrupası’nda 2 bin 400 olduğunu dikkate alırsak buradan çıkacak
sonuç tam olarak şudur: Biz ekvator
kuşağı dışında ne üretilecekse hepsini üretebilecek potansiyele sahibiz. Çıkış noktamız budur… Konya,
ülkemizin çok önemli bir parçası.
Konya, 1100 rakımlık seviyesi 2 milyon hektarlık alanı ile dünyanın gıptayla izlediği, tarımsal üretim için
eşsiz iklimi, coğrafi yapısı ve tabi
zenginlikleriyle öne çıkmış bir şehir… Şehrimizin bu avantajlarını
göz önünde bulundurarak Konya’nın bu yapısını tetikleyecek, onu
dinamize edecek, harekete geçirecek bir çalışmanın heyecanı ile işe
başladık. Bugün geldiğimiz noktada
bütün bu saydığım dinamikler var.
Çalışmalarımızı bu dinamikler çerçevesinde gerçekleştirdik. Biz çalışmalarımızı ilerletirken bir yandan
modern dünyanın gerekliliklerini
yerine getirdik, bir yandan da kendi
öz ve milli değerlerimize tutunduk.
Hz. Mevlana’nın öğretilerini başucumuza koyduk. Dolayısıyla bizim
iddiamız yarınlara dönüktür. Bizim
iddiamız ürettiğimiz değerlerin
dünya ticaret örgütüne olan taahhütlerimiz gereği yarın gümrük duvarlarının olmadığı, sınır fiyat farklılıklarının gümrük tarifeleriyle karşılanmadığı bir aralıkta biz üretime
devam edeceğiz. Biz yapılanmamızı
fiyat ve kalite endeksli yürütüyoruz.
Çumra Şeker Fabrikası yatırımını
tamamladıktan sonra 8 yıl içinde 28
tane daha yeni fabrika inşa edildi.
Ve çalışmalarımızı artık bambaşka
boyutlarda ilerletiyoruz.
“GIDAYA DA‹R HER fiEY
KONYA’DA VAR!”
Sekiz yıl öncesi ile kıyasladığımızda müthiş bir gelişme olduğunu
görüyoruz. Konuyu değerlendirir misiniz?
Konya Ovası eskiden sadece
‘hububat ambarı’ olarak bilinirdi.
Ama bugün artık Konya, sadece
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
27
ÖZEL RÖPORTAJ / RECEP KONUK
UZAY ÜSSÜ G‹B‹
Modern teknoloji ile donat›lan Çumra fieker Entegre
Tesisleri’nin kontrol merkezi adeta bir uzay üssünü and›r›yor.
BAfiBAKAN’DAN DUALI AÇILIfi
Çumra fieker Entegre Tesisleri’nin aç›l›fl› 2004 y›l›nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirmiflti.
Aç›l›flta Recep Konuk ve Baflbakan Erdo¤an, tesislerin hay›rl› olmas› için dua ettiler.
hububatın değil ayrıca nişasta ve
nişastalı ürünlerin de katma değerli hale getirilerek üretilmesini
de sağlayan bir merkez konumunda… Türkiye, dışarıdan yağ ithal
ederken bugün Konya; yağ üretiminin de ambarı oldu. Yine Konya, şeker sektöründe de lokomotif
konumunda ve Konya, şekerin de
ambarı olmuş durumda… Kısaca
“Hedefimiz küresel
oyuncu olmak”
“Pazar ve rekabet flartlar›n› da içine alacak flekilde
üretimin yap›ld›¤› bir büyük kurulufltan, bir dünya devi,
küresel bir oyuncu olma yolunda h›zla ilerliyoruz.”
Çok önemli bir vizyona şahit
oluyoruz. Vizyonunuz hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?
Vizyonumuzu belirlerken nerede
ve hangi konumda olduğumuzu çok
iyi saptadık. Gelişmelerin olmaması
için hiçbir sebep görmüyorum. Artık
yetişmiş elemanlarımızla, doğal tabi
alt yapımızla, beşeri sermayeye erişimimizle farklı bir noktadayız. İnsanı-
28
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
mız artık modern tarım yöntemlerine aşina konumda. Mesela tohumla
başlayan zirai üretim buna en güzel
örnek… Çok önemli pazarlarda ve
uluslararası pazarlarda söz sahibi olmaya başladık. Konya Şeker hiçbir
kurumdan, hiçbir birimden, vatandaşın öz kaynaklarından vs. destek almaksızın kendi ürettiği katma değerle 1.2 milyar dolarlık yatırım gerçek-
Konya, gıdaya dair ne varsa kendi
ambarında toplamış durumda. Dolayısıyla Konya, dünyanın gıda
başkenti olma yolunda en önemli
adaydır.
leştirdi. Çok kısa sürede özkaynaklarıyla bu yatırımları gerçekleştiren
Konya Şeker değerini de katladı. Şu
anki değerimiz yaklaşık 5 milyar dolardır. Çok önemli yatırımları hayata
geçirdik. 28 tane fabrika kurduk. Pazar ve rekabet şartlarını da içine alacak şekilde üretimin yapıldığı bir büyük kuruluştan, bir dünya devi, küresel bir oyuncu olma yolunda hızla
ilerliyoruz.
İhracat odaklı çalışıyorsunuz
değil mi?
Kesinlikle… Mesela Konya Şeker
geçtiğimiz yıl ihracatını en çok arttıran üçüncü şirket oldu. Bir kooperatif şirket için bu önemli bir göstergedir. Bizim modelimizde devlet ya da
özel sektör yok. Kooperatif modeli
ile çok önemli ve büyük işler gerçekleştirmiş durumdayız. Türkiye’de en
büyük ilk 500 şirket içerisinde bu mo-
“KONYA fiEKER MODEL‹N‹
ÜLKEN‹N GENEL‹NE
TAfiIMALIYIZ”
Konya Şeker’in uyguladığı modeli nasıl tanımlandırmak gerekiyor?
Bu model, sosyal adaletle de iç içe
değil mi?
Bizim modelimiz, sosyal adaletin
tesisinde, gelir adaletinin sağlanacağı
bir model… Konya Şeker kurduğu
modelle bir üretim zinciri oluşturdu
ve bu zincire her yıl yeni halkalar ekliyor. Üretilen ürünlerin sağlıklı
ürünler olması verimli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim adına bu zincirin oluşturulması son derece önemlidir. Konya Şeker modeli, tohumla
başlayan sürecin rafa kadar bütün
halkalarında her bir halkayı kontrol
eden zaafiyete uğrayanların yenilenmesini ve güçlendirilmesini sağlayan
çok özel bir model… Yani zincirin
güçlü tutulduğu bir model. Bir zincir
ne kadar güçlüdür? Zincirin en zayıf
halkası kadar güçlüdür. Bütün halkaların güçlendirilmiş olması o bütünlüğüyle toplam gücü de ortaya koyar.
İşte tam da bu noktada Konya Şeker
bunun en güzel örneğini oluşturuyor.
Dolayısıyla Konya Şeker modelini,
ülkenin tümüne teşmil ederek, tümüne taşıyarak hem bugün kırsaldaki
yaşanan sıkıntının giderilmesine yardımcı olabiliriz hem de büyüyen ve
gelişen ülke ekonomisine katma değer sağlayabiliriz. Türkiye ekonomisi
çok büyüdü. Son 10 yılda tarım ekonomimiz dünyanın yedinci büyük tarım ekonomisi konumunda. Ülkemizde devasa, müthiş gelişmeler oldu. Ama bu gelişmelerden kırsal alan
yeterince yararlanabilmiş değil. Bunu
sorgulamamız gerekiyor.
Konya Şeker modelindeki bu
uygulamalar ne gibi katkıları berabe-
rinde getirebilir?
Bu modelin ülke genelinde uygulanması ülkemiz adına faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Konya Şeker
üreticiden tüketiciye uzanan bir üretim zinciri kurdu. Tarımsal ürünü mamul ürün haline getiren ve oluşan
katma değerin sektör içinde kalmasını sağlayan bu zincir, hijyenik üretimi,
helal gıda sertifkasyonlarına sahip
ürünleri ile rekabetçi yapısını da güçlendirdi. Yani tarım sektöründeki geleneksel çiftçi kavramının yanına girişimci, sanayici, tüccar vasıflarını da
ekledi. Yani üretici, Konya Şeker’in
kurduğu yapıyla, kendi ürününü işle-
delle yer almak, yine Türkiye’de ödenen vergide
kooperatif kuruluşu olarak ilk 100 içerisinde almak son derece başarılı bir iştir. Biz Konya’da
bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
“MODEL‹M‹Z‹ ‹NCELEMEYE
GELEN ÜLKELER VAR”
Konya Şeker ve onun etrafında toplanan
ve büyüyerek Anadolu Birlik, holding haline gelen bu kuruluş Türkiye için örnek bir kalkınma
modeli oluşturdu diyebilir miyiz?
Mutlaka… Bu yaptığınız çok isabetli bir tespit
aslında… Esasen bu bir modeldir, bu modeli bugün dünyanın birçok yerinden birçok farklı ülkesinden -buna ABD’de dahildir- gelip inceleyenler, bilgi alanlar var. Bu modeli görüp, kopyalamaya, uygulamaya çalışan farklı ülkeler var. Sermayenin tabana yayıldığı, çok ortaklı üretim
esaslı, bu denli de başarılı olabilmiş bir modelin
üzerinde titizlikle düşünülmesi gerekir.
BAfiKAN CLINTON’IN DAVETL‹S‹YD‹
Konya fieker Yönetim Kurulu Baflkan› Recep Konuk, ABD eski baflkan›
Bill Clinton’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› “Clinton Global Giriflimi” toplant›s›
için ABD’ye davet edilen dünyan›n say›l› giriflimcileri aras›nda yer ald›.
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
29
ÖZEL RÖPORTAJ / RECEP KONUK
“Anadolu ‹nsan›n›n
üretme kabiliyeti var”
yen sanayici oldu, işlediği katma değerli ürünü satan tüccar oldu. Burada
esasen üreticiler ortak aklın, ortak çabanın sonucunda rahatlamış durumdalar. Burada bugün dünyanın en büyük süt entegre tesislerini kuran Konya Şeker yine bugün dünyanın en modern şeker üretim tesislerini elinde
bulunduruyor. 2008 yılı itibarıyla BM,
dünya patates yılı ilan etmişti. Üretimin çok olmasından kaynaklı bazı zaafiyetler meydana geldi. Özellikle Niğde’de, Nevşehir’de, çeşitli sıkıntılar yaşandı. Konya Şeker sistemi ile üretilen
ürünler garanti altına alınıp, üreticilerin mağduriyeti gideriliyor. Konya Şeker; nişastada da, patateste de Konya’yı bir üs konumuna getirmiş durumdadır. Konya Şeker, bugün üretimde başka bölgelere göre problemleri aza indirmiş, verimini artırmış ve
tüketicinin de toplam faydasının artmasını sağlamıştır. Tesislerimizdeki işlemler sayesinde hijyen ve fiyat odaklı
çalışılıp tüketicinin de sistemimizden
yararlanması sağlanmıştır.
30
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
“Tesislerimiz bugün bir ‹sviçre saati dakikli¤i ile iflliyor ve
dünya, yeni bir oyuncuyla karfl› karfl›ya... Biz bunu
yaparken üreticimizle, çal›flanlar›m›zla idarecilerimizle,
yönetimimizle, hep bir araya geldik.”
Anadolu’ya baktığımızda
üretim kapasitesi olduğunu da gö rüyoruz. Konuyla ilgili düşüncelerinizi aktarır mısınız?
Anadolu insanının üretme kabiliyeti var. Anadolu, her türlü tarımsal ürünü üretmeye elverişli bir iklime ve araziye sahip. Bugünkünden
daha çok üretmemizi sağlayacak
potansiyel Anadolu’da mevcut.
Hayvansal üretim alt yapısı da Türkiye’de var. Bugün ABD’de, Avrupa’da kişi başına 125-130 kilogram
et tüketiliyor. Bizde ise bu rakam
24- 24,5 kilogram seviyesinde. Bizim insanımız eti sevmiyor mu?
Yok böyle bir şey. İnsanımız tüketmek istiyor, ama kasap reyonlarındaki fiyatlar insanımızı caydırıyor.
İşte hem tüketicinin sağlıklı ürünleri bulabileceği, tüketebileceği; hem
üreticinin bu anlamda üretip herkesin kazandığı, kazanacağı bir modeli biz burada geliştirdik. Bugün
Konya’mızın dünyanın da ilgisini
çeken ve Konya’yı dünya gıda başkenti yapacak olan sistem de budur. Bugün itibarıyla gıdadaki altyapı, entegrasyon vs. Konya’da gerçekleştirilmiş bulunuyor. Tesislerimiz bugün bir İsviçre saati dakikliği
ile işliyor ve dünya, yeni bir oyuncuyla karşı karşıya... Biz bunu yaparken üreticimizle, çalışanlarımızla idarecilerimizle, yönetimimizle,
hep bir araya geldik. Anadolu’da
bir laf vardır: “Siz üreticinin yumurtasına bile para yetiştiremezsi-
niz.” Aslında tarif edilen, kastedilen yumurta değildir. Üreticide o
kadar çok birikim var ki… Siz yeter
ki müracaat etmesini bilin. Onlar
size bunu aktarır. Biz işte işin içine
onları da, yani zirai anlamda üretenleri de katarak, bu devasa sıçramayı, devasa gelişmeyi ve oluşumu
ülkemiz adına gerçekleştirmiş olduk. Bugün Konya’da Mevlana’dan
sonra belki en fazla ziyaretçi alan
bizim tesislerimizdir. Nedeni de
dünyanın en modern tesislerinin
burada olmasıdır. Biz bugün itibarıyla 28 fabrikayı, tesisi tamamladık, önümüzdeki günlerde inşallah
bu katlanarak artacak.
“KONYA’NIN YARISI
B‹Z‹MLE ORGAN‹K BA⁄INI
SÜRDÜRÜYOR”
Konya Şeker’in geliştirdiği bu
özgün modelin tabana yani üretici ye dayalı olması çok önemli. Direkt
ya da dolaylı olarak pancar, yağ, pa tates, şeker vs. yani birçok üretim
alanınız var. Kaç bin üreticiyle te mas halindesiniz ve onlara geçim
temin ediyorsunuz?
Bizim doğrudan sözleşme yap-
tığımız üretici sayısı yaklaşık 50
bin. Ama buna patateste üreticileri ilave oldu. Önümüzdeki günlerde et süt entegreyle yaklaşık 50
bin aile daha bize katılacak, üretime dahil olacak. Konya’nın neredeyse yarısı bizimle organik bağını
sürdürüyor. Dolayısıyla burada
müthiş bir ekonomi var. Bizim
alanımız tarım ve biz tarımsal üretimin her biriminde varız. Bugün
tohum gibi birçok birlimi, bilimsel
çalışmayı da içinde bulunduran
her türlü alanda müdahil konumdayız. Biz tohumda da varız, yani
tohumdan rafa kadar olan sürecin
içerisinde sanayide de, enerjide de
varız. Kendi enerjimizi kendimiz
üretiyoruz. Kendi enerjimizi kendimiz üretirken artık ülkenin talebi olan enerjide de varız. Piyasaya
enerji de arz ediyoruz. Konya esasen enerji üretiminde de müthiş
bir avantaja sahip. Bugün Karapınar Ereğli, Ayrancı üçgenindeki
rezerv çok değerli, inşallah onu da
kinetize ederek, ülkemizin enerjiyle ilgili açığına da çare olacağız.
Umarım bunun katma değeri bu
bölgede kalır.
“SANAY‹ VE TUR‹ZM ‹Ç ‹ÇE”
Konya’yı ve hinterlandını değerlendirirken burada sanayi ve turizmin iç içe olduğunu belirtmek gerekiyor. Konya’nın tabi alt yapısı, doğal
alt yapısı gıda için müthiş, enerji için
çok zengin, turizm için Çatalhöyük
gibi, Hz Mevlana gibi özellikle inanç
turizmi açısından söz sahibi olmamızı sağlayacak yerlerimiz, tarihi ve
kültürel zenginliklerimiz var. Yine
Nevşehir tarafındaki doğal güzellikler de bölgeye katma değer sağlama
noktasında çok önemlidir. Burası
hem tarihi değerler, hem özellikle
turizm değerleri açısından bambaşka
bir nokta… Konya, gümbür gümbür
geliyor. Konya, Anadolu yükselişinin, sıçramasının merkezi konumunda. Konya, bir çok medeniyetin beşiği. Konya üretimin merkezi. Konya
Gıdanın merkez üssü. Konya Şeker
olarak 2023 yılında cumhuriyetimizin 100. yılında çok ileri boyutları hedefliyoruz. 2023 hedeflerimize üretimimizle, ürettiklerimiz ve üreteceklerimizle katkı vermek, ülkemiz bu
hedeflere ilerlerken en ön safta yer
almanın onurunu yaşamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
31
ÖZEL RÖPORTAJ / RECEP KONUK
Recep Konuk, Çumra fieker Tesislerinin aç›l›fl›n› yapan
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ile birlikte
“Do¤al kaynaklar›m›z›
harekete geçirmeliyiz”
Türkiye, son 10 yılda bölgesel bir güç haline geldi. Dünya da ABD, Çin ve Rusya gibi dev ülkeler de var tabii ki… Türki ye büyüdükçe hani tabiri caizse ayağına çelme takmak isteyen
dış güçler de olabiliyor. Türkiye son günlerde terör kaynaklı sıkıntılı günler yaşıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz, bir
öğretmen olduğunuz için, bu konuyla ilgi düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Türkiye, tarihi derinlikleri, geçmiş birikimi olan köklü ve
güçlü bir devlet. Biz şehir devleti değiliz. Biz geçmiş birikimlerimizden de biliyoruz ki, büyümenin, masada yer edinmenin, kendine yer açmanın yaratacağı daralmadan rahatsızlık duyanlar
olacak. Elbette sizi sıkmaya, cendereye almaya çalışanlar olacaktır. Bunu yadırgamamak lazım. Bu tür şeyler olacaktır. Bu
ülke bütün birikimiyle, bütün zenginlikleriyle taarruz ne olursa
olsun tamamını püskürtecek ve hakkettiği yere de gelecek, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Türkiye enerjiye 50 milyar dolar üzerinde özellikle petrole kaynak aktarıyor. Bu para Türkiye’nin kasasından çıkıyor. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Enerji Türkiye’nin bugün cari açığında en başı çeken kalemdir. Enerjiyle ilgili üretimde daha sağlıklı, daha doğru işler yapılabilir. Çevre örgütleri vs. çevre adına kömürden enerji üretmeyin diyorlar. Bugün İsrail’in çok büyük bir kısmı enerjisini kömürden karşılıyor. Almanya’da bu rakamın yüzde 50’lerde olduğunu biliyoruz. Biz yüzde 20’lerdeyiz. Kendi doğal kaynaklarımızı harekete geçirmeliyiz, bu imkanımız var. Türkiye’de bunların hepsi var bunları devreye almalıyız. Diğer taraftan da enerji
çeşitliliğini mutlaka gelişmiş memleketlerde olduğu gibi biz de
dizayn etmeliyiz. Onları devreye almalıyız. Mesela özellikle rüzgar, jeotermal, biomas kökenli, güneş kökenli birçok yenilenebilir enerji çeşidi var. Bu tip enerji çeşitleri gündemimizde olmalı
ve devreye alınmalı. Örneğin biz şeker pancarı atığı olan melastan enerji üretiyoruz. Bugün Brezilya’da E85 üretiliyor, yani yakıtın yüzde 85’i artık etanol… ABD, bu konuda Brezilya’nın da
ötesine geçti… Mısır ve şeker pancarı artık etonole enerjiye dönüşmeye başladı. Yeni teknolojilerle yüksek basınç ve yüksek
ısıyla singaz dediğimiz yeni gaz türleri biomos kökenli; artık
atıklardan elde ediliyor.
32
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
Recep
Konuk
Kimdir?
Anadolu Birlik Holding, Konya Şeker
ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Konuk, Konya’nın Çumra İlçesi
Türkmencamili Köyü’nde 1956 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Konya’da,
yüksek öğrenimini ise Konya Selçuk Üniversitesi’nde tamamladı. İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi İİBF’de işletme okuyan Konuk, MEB’de (Şanlıurfa) öğretmen ve yönetici olarak dört yıl süre ile görev yaptı.
1985 yılında memuriyetten istifa ederek iş
hayatına atıldı. Zirai ürünler ve tarım makineleri ticareti yaptı. 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra Belediye Başkanlığı’na seçilen Konuk, 1999 yılında Konya
Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ. Başkanlığına,
2000 yılında PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlıklarına, yine aynı yıl PANKOBİRLİK'i temsilen Türkiye Şeker Kurumu
Üyeliği’ne, Milli Kooperatifler Birliği’ne ve
2001 yılında da TC Şeker Üst Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Yönetim Kurulu Başkanlığını
yaptığı Konya Şeker’de projelendirdiği yatırımlarla çok sayıda üretim tesisini ülke ekonomisine kazandıran, hayvan toplulaştırması gibi tarım sektörüne yönelik model projeleri hayata geçiren Konuk, sıvı şeker, biyoetanol, biyogaz gibi inovatif ürünlerin üretimini sağlarken, spordan eğitime uzanan
sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra ülke tarihinin en iddialı ağaçlandırma kampanyasını da başlatarak Türkiye nüfusu kadar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.
Aralarında, yılın girişimcisi, tüketici dostu,
yılın yenilikçisi, yılın çevrecisi gibi ödüllerin
de bulunduğu çok sayıda ödüle layık görülen Konuk, topluma karşılıksız hizmetleri
ve öncülük ettiği sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle 2010 yılında Vakıf İnsan Plaketi ve gıda güvenliğine yaptığı katkı nedeniyle de Dünya Gıda Günü’nde madalya ile
ödüllendirildi. Halen PANKOBİRLİK ve
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Yönetim Kurulu Başkanlıklarını ve Milli Kooperatifler Birliği üyeliğini devam ettiren, Recep Konuk’a, Selçuk Üniversitesi tarafından 2009 yılında Türk tarımına yaptığı katkılar ve işletme alanındaki başarıları nedeniyle Ziraat Mühendisliği ve İktisadi İdari
Bilimler Fakülteleri’nin ortak önerisi üzerine üniversite senatosunun oybirliği ile aldığı kararla fahri doktorluk beratı takdim
edildi.
DOSYA / KONYA fiEKER
R
E
K
E
fi
A
Y
KON
Konya fieker 1999-2012 art›fl yüzdeleri
ARTIfi
Ç‹FTÇ‹LER‹N fi‹RKET‹
SANAY‹ DEV‹ OLDU
Konya fieker, fleker, bisküvi ve çikolatadan dondurulmufl g›daya, tohumdan organik gübreye,
hayvanc›l›ktan et ve süt ürünlerine, yemden ham ya¤a, enerjiden sulama sistemlerine kadar
uzanan faaliyet alan›yla Türkiye’nin en büyük 50 sanayi kuruluflu aras›nda yerini ald›.
S
ermaye yapısı itibarıyla
bir çiftçi kuruluşu olan
Konya Şeker’in ortaklık
yapısı 17 kooperatif ve
kooperatiflerin üst birliği
olan PANKOBİRLİK’ten oluşuyor. 1952 yılında tamamı Konya
eşrafı ve üreticiler tarafından toplanan 10 milyon lira sermayeyle
kurulan Konya Şeker bugün Türkiye’deki pancar şekeri üretiminin
34
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
dörtte birini gerçekleştiriyor. Recep Konuk’un 1999’da 40 milyon
dolar borçla yönetimini devraldığı
ve sadece bir fabrikası olan Konya
Şeker borçların ödenmesinden
sonra tamamı öz kaynaklarından
oluşan sermayeyle 1,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu
dönemde sermayesini 200 kat arttırarak 800 milyon TL’ye yükselten Konya Şeker; Cirosunu 1,2
Milyar TL’ye çıkararak 25 kat,
kârlılığını 1.000 kat ve aktif büyümesini 25 kat arttırarak şeker, bisküvi ve çikolatadan dondurulmuş
gıdaya, tohumdan organik gübreye, hayvancılıktan et ve süt ürünlerine, yemden ham yağa, enerjiden sulama sistemlerine kadar
uzanan faaliyet alanıyla Türkiye’nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yerini aldı.
%
DÖNEM KARI (TL)
C‹RO (TL)
ÖZKAYNAKLAR (TL)
SERMAYE (TL)
AKT‹F BÜYÜKLÜ⁄Ü (TL)
ÜRET‹LEN fiEKER M‹KTARI (TON)
104.872
2.374
12.915
19.900
2.532
94
Recep Konuk’un 1999’da 40 milyon dolar borçla yönetimini devrald›¤› Konya fieker
borçlar›n ödenmesinden sonra tamam› öz kaynaklar›ndan oluflan sermayeyle
1,2 milyar dolarl›k yat›r›m gerçeklefltirdi.
‹fiT‹RAK VE fi‹RKETLER
• Beta Ziraat ve Tic. A.fi.
• Kayseri fieker Fab. A.fi.
• fieker Süt G›da Mam.San.Tic.A.fl
• Çum-San Çumra G›da Sanayi A.fi.
• Panek Yak›t Ür. Zir. Alet. Tar›m
G›da Paz. Tic. A.fi.
• Çumpafl A.fi.
• Panagro Tar›m Hayvanc›l›k
Sanayi Tic. A.fi.
• Korunay Sigorta Arac›l›k Hiz. A.fi.
• Konya Anadolu Birlik Holding A.fi.
• Konya fieker Ya¤ G›da ve
Tohum San.
• Pak Akaryak›t Da¤›t›m ve D›fl
Tic. A.fi.
• Termavilla Otelcilik ve Turizm A.fi.
• Pan-Gev Tar›m Hayanc›l›k.
San. ve Tic. A.fi.
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
35
DOSYA / KONYA fiEKER
ÇUMRA fiEKER ENTEGRE TES‹SLER‹
Konya fieker’in Çumra Tesislerini
Ekovitrin yöneticilerine, ‹dari ve Sosyal
‹fller Müdürü Dede Ülker gezdirdi.
onya Şeker’in tarihindeki en büyük yatırımı
olan Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nin temeli 27
Eylül 2003 tarihinde atıldı. 25 Eylül 2004 tarihinde on binlerce üreticinin coşkulu katılımıyla işletmeye açıldı. Yatırım maliyeti 340 milyon doları bulan
Çumra Şeker Entegre Tesislerinin ilk ünitesi olan Çumra Şeker Fabrikası tamamı öz kaynaklarla ve borçsuz
olarak, bir takvim yılı gibi rekor bir sürede tamamlandı.
Çumra Şeker Entegre Tesisleri, ürünlerini limanlardan
dünya piyasalarına ulaştırmak için 6 kilometrelik demiryolu yaptırarak demiryolu şebekesine bağlanan tek
şeker tesisidir. Fabrikada kullanılan hammaddenin tamamı, entegre tesis bünyesindeki diğer işletmelerde değerlendirilerek yem ve bioetanol gibi farklı ürünlere dönüştürülerek değerlendiriliyor.
K
ÇUMRA fiEKER ENTEGRE
TES‹SLER‹'N‹N ÖZELL‹KLER‹
Günlük nominal pancar işleme kapasitesi 16 bin 500
36
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
ton/gün olan Tesis, Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip şeker fabrikası. Tesis, enerji maliyetini asgariye indiren akışkan yataklı kazana sahip tek şeker
fabrikası. Türkiye'nin, şeker pancarından sıvı şeker üreten ilk tesisi. Çevrecilik değerleri açısından, yılda 2 milyon fidan üreten sektörün tek ve en çevreci fabrikası.
En modern arıtma tesislerine sahip tek şeker fabrikası.
Bu fabrikada, şeker sektöründe farklı ülkelerde kurulu
teknolojik üstünlükleri buluşturan yegane tesis.
Toplam 340 milyon dolar yatırım maliyetine sahip olan
Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nde yılda;
• 280 bin ton kristal şeker,
• 10 bin ton küp şeker,
• 150 bin ton sıvı şeker,
54 bin ton Şekerli ve Unlu Mamuller, Çikolata, Sert Şeker, Bisküvi, Kek, Gofret,
• 84 milyon litre biyoetanol,
• 70 110 bin ton melas,
• 360 bin ton karma yem üretebilmekte.
• Çumra Şeker Fabrikası; 16.03.2006 tarihinde TÜV
NORD, TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme
A.Ş.'den ISO 9001 - 2000 (Kalite Yönetim Sistemi) ve
ISO - 22000 Gıda Güvenlik Sistemi sertifikalarını aldı.
ÇUMRA fiEKER ENTEGRE TES‹SLER‹’N‹N
BÜNYES‹NDE BULUNDURDU⁄U FABR‹KA
VE B‹R‹MLER:
• Şeker Üretim Tesisi
• Sıvı Şeker Üretim Tesisi
• Arı Yemi Şurubu Üretim Tesisi
• Sert Şeker Üretim Tesisi
• Fondan Şeker Üretim Tesisi
• Çikolata, Bisküvi, Gofret, Kek Üretim Tesisleri
• Şekerli Mamüller Üretim Tesisleri
• Küp Şeker Üretim Tesisi
• Paketli Şekerler Üretim Tesisi
• Kandis Şeker Üretim Tesisi
• Biyoetanol Üretim Tesisi, Sıvı Karbondioksit Üretim
Tesisi, organik Gübre Üretim Tesisi,
• Buharlı Küspe Kurutma Tesisi
• Çumra Yem Üretim Tesisi
• Tarımsal Ar-Ge
• Fidan Üretim Merkezi
• Ultra Klimalı Modern Seralar
TORKU “HAYAT B‹ZE HEP TATLI”
Bu fabrikada şeker ve şekerin girdi olarak kullanıldığı çikolata, helva, lokum, şekerleme gibi ürünler
üretilmektedir. 2013 yılı itibari ile bisküvi, kek, yumu-
şak şeker, kraker yatırımları da devreye girecektir. Bugün bir dünya markası olma yolunda ilerleyen Torku
çikolataları ve şekerli mamülleri, bu tesisin gurur kaynakları arasında. Konya Şeker’in çikolata fabrikasında
ürettiği ihraç kabiliyeti yüksek ürünler, Ortadoğu ile
Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç
ediliyor.
PRAT‹KO
Seydibey Tarım Ürünleri İşletme Entegre Tesisleri’nin temeli 2007’de atıldı, Konya’da patates tarımının
öncüsü oldu. Dondurulmuş patates, soğan halkası ve
kroket ürünleri çeşitliliği ile Pratiko markası altında
yüzde 25 pazar payı ile sektör lideri. Bugün, aralarında
Mc Donald’s gibi uluslararası markaların da bulunduğu
önemli restoran zincirleri, menülerinde Konya Şeker’in
parmak patateslerini kullanıyor.
B‹R‹NC‹ YEM - KONYA fiEKER YEM
Birinci Yem, yıllık 500 bin ton kapasiteyle Türkiye’nin alanında ilk 3 tesisinden birisidir. Birinci Yem
Fabrikası, pancardan şeker üretimi sonrası çıkan yan
ürünlerin ekonomik değerinin arttırılması ve pancarın
yerine münavebe bitkisi olarak ekilen yem bitkilerinin
değerlendirilmesi amacıyla kuruldu.
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
37
DOSYA / KONYA fiEKER
HAYVANCILIKTA ÇI⁄IR AÇAN PROJE
DANA BANK - DANA KREfi‹
ÇUM-PAŞ AŞ. bünyesindeki Danabank ile Dana
Kreşi, Türkiye süt sığırcılığı sektörüne hizmet amacıyla
kuruldu. Burada üretilen holştein düveler kurulacak yeni çiftlikler ve vatandaşın damızlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin hayvancılık sektöründe dışa bağımlılığını
azaltacak. Panagro Taşağıl Damızlık Çiftliği kuruluş yılı
2010 ve kapasite 4 bin 860 baş. Bu çiftlik Angus anaçların ve besi danalarının bulunduğu etçi ırkların çoğaltılmasına yönelik kurulan bir tesis. Panguslar ile Türkiye
et ve besi sektöründe “Etçi Irk” ihtiyacını karşılamak
amaçlanıyor. Doğan erkekleri üreticilere beslenmek
üzere besi danası olarak vermek hedefleniyor.
SERADA ANAMUR
MUZU ÜRET‹LD‹
Teknolojiden her alanda yararlanmayı ilke edinen
Konya Şeker, Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nde kurduğu 6
dekarlık sera ile fabrikanın enerjisini en verimli şekilde kullanmayı hedefliyor.
Daha Önce hiç düşünülmemiş bu büyük ölçekli, akılcı
fikir; elde edilen kârı maksimum düzeye çıkarıyor Hem
seracılıkta hem de şeker üretiminde tasarruf edilen enerjiyle birlikte sektörün ilk ve tek serasında domatesinden
biberine ve muza kadar sağlıklı bir çok ürün yetiştiriliyor.
HAM YA⁄ FABR‹KASI
Konya Şeker AŞ. iştiraklerinden Beta AŞ. tarafından
Konya’nın Altınekin İlçesi’nde Yağlı Tohumlar İşleme ve
Bitkisel Ham Yağ Fabrikası montaj çalışmaları tamamlanmış durumda. Üretime bu sene başlayan tesis tam kapasiteye ulaştığında Türkiye’nin ham yağ ithalatı yüzde 10
oranında azalacak. Yaklaşık 95 bin metrekare alan üzerine kurulan Beta Ziraat AŞ. Yağ Fabrikası, günlük 500 ton
ayçiçek, 325 ton soya ve kanola işleme kapasitesine sahip.
Tesis, yıllık ise 150 bin ton ayçekirdeği ve 100 bin ton yağlık soya ve kanola işleme kapasitesi ile bölgede yağlı tohum üretiminin artmasında önemli rol üstlenecek.
PANPLAST
Su, tarımsal sürdürülebilirliğin olmazsa olmazlarından biri. Bu bilinçle kurulan Panplast, çiftçiye
uygun maliyetlerle dünya standartlarında sulama
sistemleri tedarik etmektedir ve Ümit Projesi’nin
en güçlü halkalarından biridir. Toprak yerine bitkiyi sulayan ‘damla sulama yöntemi’, salma sulama
yöntemine göre yüzde 50, yağmurlama yöntemine
göre yüzde 33 oranında su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Panplast bünyesinde çuval, iplik, Koruge Boru
gibi alternatif ürünlerin de üretimine başlanmış durumda.
fiEKER PANCARINDAN
YAKIT ÜRET‹L‹YOR
Konya fieker’in Çumra’daki Entegre Tesislerinde fleker pancar›
küspesinden üretilen biyoetanol petrolün rakibi oldu. Biyoetanolün
ülkemizde üretiminin artmas› enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltacak.
Konya Şeker Sanayi, günümüzde kullanımda olan enerji kaynaklarının tükenme sürecinin başlamasıyla, ülkemizde enerji çeşitliliğini artırmak, yaygınlaştırmak ve
belli enerji kaynağı türlerine büyük
oranlarda bağımlı olmamak ama-
38
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
cıyla alternatif yakıt arayışına girdi.
Biyoetanol Tesisleri, ormanların ve
doğal kaynakların daha rasyonel
kullanımı, doğal ekolojik dengenin
korunması ve karbon emisyon değerlerinin düşürülmesi amacıyla
kuruldu. Tesis, aynı zamanda çevre
kirliliğinin azaltılmasını kendine
misyon edindi. Biyoetanolün hızla
yaygınlaşma nedeni, ekonomik
olarak sürekli değer kazanması ve
bununla birlikte çevreye olumsuz
herhangi bir etkisinin olmaması.
Biyoetanol üretimi ile çevreye
PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SAN. VE T‹C. Afi.
Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.
aynı kampus içerisinde, alanında dünyanın en büyük Et
ve Süt Entegre Tesisi. Tesis, 343 bin metrekare açık alan
üzerinde, 80 bin metrekare kapalı alanda yer almakta.
Et ve Süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak
üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi ve muhafaza edilmesi amaçlanmış. Üretimin başlamasıyla birlikte, 2 bin
kişiye yeni iş kapısı sağlanması ve 50 bin çiftçi ailesinin
geçimini besicilikten ve süt üreticiliğinden sağlaması
bekleniyor. 1 milyar dolar yıllık ciro ile Türkiye’nin ilk
500 sanayi kuruluşu sıralamasında, ilk 20 işletme içerisine girmek hedefler arasında yer alıyor.
Ö⁄RETMEN KÖKENL‹ SANAY‹C‹
MEVLANAYI ÖRNEK ALIYOR
Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Öğretmen
kökenli sanayici Recep Konuk, Hz. Mevlana’yı örnek
aldıklarını söylüyor. Hazreti Mevlana’nın topraklarından yükselen Konya Şeker, her vatandaşın, her kuruluşun gücü ve bilgisi oranında topluma katkıda bulunması, sosyal sorunların bir tarafından tutması gerektiğine
içtenlikle inanıyor. Bunu, vicdani, ahlaki ve toplumsal
sorumluluğun gereği olduğu kadar, sürdürebilir bir
ekonomik gelişme için de gerekli görüyor. Kuruluşundan beri sahip olduğu bu anlayışla pek çok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Konya Şeker, eğitim,
spor ve çevreyi öncelikli alanlar olarak görüyor ve bu
alanlara özel önem veriyor. Her üç alanda yıllardır sürdürdüğü projelerin yarattığı toplumsal yararın sonuçlarıyla da gurur ve huzur duyuyor. Konya nüfusu kadar
fidan dikme hedefiyle başlanan ağaçlandırma seferberliği ile 7 milyon ağaç dikildi. Bundan sonraki hedef
Türkiye nüfusu kadar ağaç dikmek...
ve ülke ekonomisine şu faydalar
sağlanıyor:
• Fosil kökenli yakıtların neden olduğu çevresel tahribatın azaltılmasına katkıda bulunması,
• Tarımsal kalkınmayı geliştirmesi,
• Elde edilen enerjinin son derece
güvenilir olması,
• Enerji konusunda dışa bağımlılığı
azaltacak olması
Bioetanol, yakıt olarak değişik
kullanım yerlerinde değerlendirilebilir. Yapılan çalışmalar sonucu, biyoetanolün petrol ile çalışan araç
motorlarında herhangi bir katkı
maddesine gerek kalmadan başarılı
bir şekilde kullanılabileceği ve motorlarda biyoetanolün kullanılmasıyla açığa çıkan zararlı hidrokarbon ve CO2 gazı emisyonunun
önemli oranda düştüğü belirlendi.
EKOV‹TR‹N EK‹M 2012
39

Benzer belgeler