kavramlar

Transkript

kavramlar
DENĠZATI
ATAġEHĠR
ANAOKULU
BÜLTENĠ
MART 2016
 KAVRAMLAR
 ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ
 ALMANCA ETKĠNLĠKLERĠ
 ĠNGĠLĠZCE ETKĠNLĠKLERĠ
 BRANġ ETKĠNLĠKLERĠ

MÜZĠK

DRAMA

SATRANÇ

BEDEN EĞĠTĠMĠ

GÖRSEL SANATLAR
 DOĞUM GÜNLERĠMĠZ
 KĠTAP ÖNERĠLERĠMĠZ
5-6 YAġ
ÜLKEMĠZ
YAġADIĞIMIZ ġEHĠR
TASARRUF
JAPONYA
TRABZON
GÜNEġ SĠSTEMĠ
18 MART ÇANAKKALE ZAFERĠ
DÜNYA TĠYATROLAR GÜNÜ
BĠTKĠLERĠN GELĠġĠM EVRELERĠ
ORMAN HAFTASI
KAVRAMLAR
SAYILAR
*0 rakamı tanıma ve tanımlayabilme
*Ritmik sayı sayma(5 – 10)
*Sayı ve nesne eĢleĢtirme
*Gruplandırma
*Sayı kümesini sıraya dizme
*Daha az daha çok grupları bulma
DĠKKAT-HAFIZA ÇALIġMALARI
*Saklananı bulma
*Yerdeki ip üzerinde yürüme
*Farklı-aynı bulma
*T sesini tanıma
RENKLER
*Siyah-beyaz
Ölçme:Parmak-karıĢ-adım ölçümü
Zıt:Ters-düz,Dolu-boĢ
Duygu : Mutlu,üzgün,ĢaĢkın,kızgın
ġekil:Oval
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ
TEKERLEMELER:Ġğne battı,Gel bize katıl
bize
PARMAKOYUNLARI:Patates adam,Pinokyo,
Mırnav kedi
ġĠĠRLER:Ağaç sevgisi
BĠLMECELER:At,balon,peynir,patates,güneĢ
Palyaço,kedi,köpek,ağaç
MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ
*Tilki ve karga
*Bahar Ģarkısı
*Tohumlar fidana
*Orman
OYUN ETKĠNLĠKLERĠ
*Balon oyunu
*Eski minder
*Geometrik Ģekiller
*Su doku
*Doğruyu seven kediler
*Eski minder
*Balonlarla dans
SANAT ETKĠNLĠKLERĠ
*Ağaç çalıĢması
*Kelebek yapımı
*Origami kedi
*Kedi kuklası
*GüneĢ çalıĢması
*Bahar tacı
*Papatya yapımı
*Kitap ayracı yapımı
*Uğurböceği yapımı
*KuĢ yapımı
OKUMA-YAZMA HAZIRLIK
ÇALIġMALARI
*ġekil zemin ayrımı
*Aynı sesle baĢlayan kelimeler bulma
*Kalem tutma çalıĢmaları
*Ritim çalıĢmaları
*T sesi çalıĢmaları
DENEYLER
*Kaptan kaba aktarma
*Baloncuklar
*Tohum büyütme
*Çimlendirme çalıĢması
PARTĠLERĠMĠZ
*Balon partisi
*Maske partisi
*Pijama Partisi
*Oyuncak partisi
*Sürpriz partisi
4-5 YAġ
HOġGELDĠN ĠLKBAHAR
YAġLILAR HAFTASI
ORMAN HAFTASI
DÜNYA SU GÜNÜ
DÜNYA TĠYATROLAR GÜNÜ
KÜTÜPHANELER HAFTASI
KAVRAMLAR
MĠKTAR: Az-çok
MEKANDA KONUM: Ġçinde-dıĢında, Alt-üst
ZIT: YaĢlı-genç, Eski-yeni
ZAMAN: Önce-sonra
SAYILAR
*9-10 rakamlarını tanıma ve tanımlayabilme
*Ritmik sayı sayma
*Nesneleri gruplandırma
RENKLER
*Kahverengi
*Siyah
ġEKĠLLER
Daire
Kare
Üçgen
Dikdörtgen
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ
TEKERLEMELER: Ay dede, tırtıl, Ġğne battı
PARMAK OYUNLARI:KardeĢimin topu köpeğim,
örümcek teyze,tren
ġĠĠRLER:Lütfen,Ağaç
BĠLMECELER: Çiçek,tavĢan,ayakkabı,keman,flüt
MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ
*Köpek uçmak istemiĢ
*Balıklar
*TavĢan
*Kedim
OYUN ETKĠNLĠKLERĠ
*Patlayan top
*DüĢürürsen yanarsın
*9 benekli kelebek
*Rengini koru
*EĢini Bul
*ġekiller
SANAT ETKĠNLĠKLERĠ
*Ağaç çalıĢması
*Roket yapımı
*Köpek yapımı
*Parmak boyası
*Uçurtma çalıĢması
*El baskısı
OKUMA-YAZMA HAZIRLIK
ÇALIġMALARI
* Kitap ÇalıĢmaları
* Nesneleri eĢleĢtirme
* Nesneleri sınıflandırma
PARTĠLERĠMĠZ
*Farklı Sesler Partisi
*Oyuncak partisi
*Maske partisi
*Bahar partisi
3-4 YAġ
ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ
TRAFĠK KURALLARI
TAġITLAR
GEOMETRĠK ġEKĠLLER
BALIKLAR
BĠTKĠLER NASIL BÜYÜR?
ORMAN HAFTASI
KAVRAMLAR
ZIT: Aynı-farklı,az-çok,yaĢlı-genç
BOYUT:Ġnce-kalın
DUYGU:Mutlu-kızgın,üzgün,ĢaĢkın,
SAYILAR
*3-4 rakam tanıma çalıĢması
*Ritmik sayı sayma
*Nesne eĢleĢtirme
RENKLER
*Sarı,kırmızı,turuncu
ġEKĠLLER
*Üçgen,kare,daire
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ
TEKERLEMELER:Uç uç böceğim, portakalı
soydum, dolapta pekmez
PARMAKOYUNLARI: Hayvanlar,tırtıl,sayılar ,
küçük kırlangıç, tavĢan
ġĠĠRLER:Ağaç
BĠLMECELER:Aslan,tavĢan,ayı,sincap
MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ
*Köpek uçmak istemiĢ
*Kırmızı Balık
*TavĢan
OYUN ETKĠNLĠKLERĠ
*Patlayan top
*Çiçek açtı
*Renk bulma
*ġekilleri eĢleĢtir
*Nesneyi bul
*Bahçe oyunları
SANAT ETKĠNLĠKLERĠ
*Kutulardan hayvanlar
*Kelebek yapımı
*Ağaç çalıĢması
*Üfleme boyama
*Katlama köpek yapımı
*Araba yapımı
OKUMA-YAZMA HAZIRLIK
ÇALIġMALARI
Kitap ÇalıĢmaları
Kavram ÇalıĢmaları
PARTĠLERĠMĠZ
*YemiĢ partisi
*Oyuncak partisi
*Maske partisi
*Ġlkbahar defilesi
3-4
Jahre
DEUTSCH
LIED
Ich fahre mit dem Auto
Ich hab' ein Auto brumm brumm
brumm
Ich fahre mit dem Auto
Ich hab' ein Auto brumm brumm
brumm
Ein Auto brumm brumm brumm
DĠE FAHRZEUGE
das Auto
das Fahrrad
der Zug
der
Hubschrauber
das Flugzeug
das
Schiff
das
Feuerwehrauto
der Bus
der
Lastwagen
Wie ist das Wetter?
Das Wetter ist schön
Es ist Sonnig
Es ist heiß
Es regnet
Es schneit
Es ist kalt
Es ist wolkig
Es ist windig
SPĠELZEUG
das Teddybär
die Puppe
der Ball
das Auto
LIED
Kopf und Schulter, Knie und Fuß,
Knie und Fuß.
Kopf und Schulter, Knie und Fuß,
Knie und Fuß.
Und Augen, Ohren, Nase, Mund.
Kopf und Schulter, Knie und Fuß,
Knie und Fuß.
KÖRPERTEĠLE
das Kopf
die Nase
der Mund
das Ohr
die Augen
UNIT 5 – THE MELON SEED
Lemon
Melon
Apple
Cherry
Pear
Orange
UNIT 5 – SONGS
We learned ‘’dirty’’ and ‘’clean’ adjectives.
We rewieved some of the body parts.
Then, we learned some foods and drinks.
Basket
Apple
Yoghurt
Cherry
Milkshake
Sandwich
Cake
Banana
DO YOU LIKE BROCCOLI ?
Do you like broccoli?
Yes, I do!
Do you like ice cream?
Yes, I do!
Do you like broccoli ice cream?
No, I don't. Yucky!
Do you like donuts?
Yes, I do!
Do you like juice?
Yes, I do!
Do you like donut juice?
No, I don't. Yucky!
Do you like popcorn?
Yes, I do!
Do you like pizza?
Yes, I do!
Do you like popcorn pizza?
No, I don't. Yucky!
Do you like bananas?
Yes, I do!
Do you like soup?
Yes, I do!
Do you like banana soup?
No, I don't. Yucky!
DO YOU LIKE YOGHURT ?
Do you like spaghetti?
Yes, I do!
Do you like yogurt?
Yes, I do!
Do you like spaghetti yogurt?
No, I don't. Yucky!
Do you like cookies?
Yes, I do!
Do you like salad?
Yes, I do!
Do you like cookie salad?
No, I don't. Yucky!
Do you like tomatoes?
Yes, I do!
Do you like pancakes?
Yes, I do!
Do you like tomato pancakes?
No, I don't. Yucky!
Do you like carrots?
Yes, I do!
Do you like cereal?
Yes, I do!
Do you like carrot cereal?
No, I don't. Yuck!
THE HOCKEY POCKEY SHAKE
You put one hand in.
You put one hand out.
You put one hand in.
And you shake, shake, shake,
shake, shake.
You do the Hokey Pokey and turn
around.
Everybody turn around.
You put two hands in.
You put two hands out.
You put two hands in.
And you shake, shake, shake,
shake, shake.
You do the Hokey Pokey and clap
your hands.
Everybody clap your hands.
You put one foot in.
You put one foot out.
You put one foot in.
And you shake, shake, shake,
shake, shake.
You do the Hokey Pokey and sit
down.
Everybody please sit down.
You put two feet in.
You put two feet out.
You put two feet in.
And you shake, shake, shake, shake,
shake.
You do the Hokey Pokey and stand up.
Everybody please stand up.
You put your head in.
You put your head out.
You put your head in.
And you shake, shake, shake, shake,
shake.
You do the Hokey Pokey and sing a song.
La, la, la, la, la, la!
You put your backside in.
You put your backside out.
You put your backside in.
And you shake, shake, shake, shake,
shake.
You do the Hokey Pokey and be quiet.
Everybody please be quiet. Shh!
You put your whole self in.
Your whole self out.
Your whole self in.
And you shake, shake, shake, shake,
shake.
You do the Hokey Pokey and take a bow.
Everybody take a bow.
Head
Eyes
Ears
Nose
Hands
FIVE LITTLE SPECKLED FROGS
Five little speckled frogs
Sat on a speckled log
Eating some most delicious bugs.
One jumped into the pool
Where it was nice and cool
Then there were four green
speckled frogs.
Glug Glug
Four little speckled frogs....
Three..
Two...
One...
No....
THE EENSY WEENSY
SPIDER
The eensy weensy spider went up the water spout.
Down came the rain and washed the spider out.
Out came the sun and dried up all the rain.
Then the eensy weensy spider went up the spout
again.
The eensy weensy spider went up the water spout.
Down came the rain and washed the spider out.
Out came the sun and dried up all the rain.
Then the eensy weensy spider went up the spout
again.
The eensy weensy spider went up the water spout.
Down came the rain and washed the spider out.
Out came the sun and dried up all the rain.
Then the eensy weensy spider went up the spout
again.
The big, big spider went up the water spout.
Down came the rain and washed the spider out.
Out came the sun and dried up all the rain.
Then the big, big spider went up the spout again.
DRAMA
5-6
YAŞ
ETKĠNLĠKLER
Tohum, fidan, ağaç, orman oyunu
Ormanları koruma temalı canlandırmalar
Fil-Kelebek dansı ve niçin iyi arkadaĢlar? temalı
resim çalıĢması üzerinden canlandırma
Kendi tiyatro oyunumuzu resmetme, anlatma ve
canlandırma
Tiyatro oyunu için hazırlanan sahnenin süslenmesi
ArkadaĢlık, paylaĢım ve yardımseverlik temalı
canlandırmalar
Tabakları düĢürmeden taĢıma oyunu
AMAÇLAR
Dikkat- konsantrasyon geliĢimini destekleme
Problem çözme becerilerini geliĢtirme
UzlaĢma becerilerini geliĢtirme
Ormanları koruma bilincini geliĢtirme
Tiyatro nedir ? Dünya tiyatro haftası ve
etkinlikleri hakkında bilinçlenme
ArkadaĢ ve arkadaĢlığın önemini tartıĢmak
PaylaĢım ve yardımseverlik becerilerini geliĢtirme
KULLANILAN TEKNĠKLER
Rol Oynama
Doğaçlama
Canlandırma
Röportaj
Ġmgeleme
Donuk Ġmge
Hikaye OluĢturma
Dans
3-4
YAŞ
ETKĠNLĠKLER
Tohum, fidan, ağaç, orman oyunu
Kendi adımıza tohum ekme etkinliği
Fil-Kelebek dansı
Parmak oyunu ile arkadaĢlık temasının iĢlenmesi
Mısır patlatma oyunu
Yaptığım karakter taklidinden kim olduğu bil
oyunu
Akla gelen bir tiyatro oyununun çizimi ve anlatımı
BEDEN EĞĠTĠMĠ
•
SERBEST ETKĠNLĠKLER VE EĞĠTSEL
OYUNLAR
Öğrencilerimiz sene baĢından
itibaren öğrenmiĢ oldukları spor
aktivitelerini ve eğitsel oyunları beden
eğitimi öğretmeni eĢliğinde gruplar
halinde
serbest
çalıĢmalar
olarak
sergilemektedirler.
*Temel jimnastik
*Basketbol
*Atlamalar
*Takla…
GÖRSEL SANATLAR
3-4 YaĢ
*Çilekli pasta, kedi, baykuĢ gibi sınırlı
boyamalar
* YapıĢtırma ile bahar bahçesi yapımı.
*Kafadan bacaklı insan, ev, güneĢ, ağaç,
çizimleri
4-5 yaĢ
*Kedi boyama ve kesme çalıĢmaları.
*Sınırlı boyamalar
*Ġnsan, ev, ağaç, araba gibi çizimleri.
6 yaĢ
*Sergi çalıĢmaları
*Gazlı-pastel ve suluboya ile resim oluĢturma
MÜZĠK
Mart ayı müzik derslerinde
öğrencilerimiz yıl sonu müzik
gösterilerine yönelik çalıĢmalar yapmaya
baĢladılar.
Bu çalıĢmaların içinde ,
gösteri Ģarkılarının yanı sıra, (marakas,
küçük davul, bongolar, koltuk tumba,
zilli tefler ve çelik üçgen gibi) ritm
çalgılarla yapılan etkinlikler yer
almaktadır.
ġarkı Söyle Dans Et
ġarkı söyle dans et
Vur ellerini
ġarkı söyle dans et
Vur ellerini
Olmaz olmaz müziksiz
bir hayat
Olmaz olmaz müziksiz
bir hayat
Sağ bacak sol bacak eller havalanacak
Sağ dirsek sol dirsek etrafımızda dönsek
Hep
ġarkı söyle dans et
Vur ellerini
ġarkı söyle dans et
Vur ellerini
Olmaz olmaz müziksiz
bir hayat
Olmaz olmaz müziksiz
bir hayat beraber
Biz Atatürk Çocukları
Biz Atatürk çocukları
Yurdumuzun umutları
Biz Atatürk çocukları
Yurdumuzun Umutları
BaĢımız dik yüzümüz ak
Seyrederiz ufukları
BaĢımız dik yüzümüz ak
Seyrederiz ufukları
Lal lal la lal lal la lalala
Ne mutlu Türk olana
Ne mutlu bana
Lal lal la lal lal la lalala
Ne mutlu Türk olana
Ne mutlu bana
SATRANÇ
*ġah çekme durumunda yapılacaklar
*ġahı kaçma
*Genel tekrar
ADA IġIK
ADA OTURGAN
ALYA DENĠZ SÖNMEZ
ARCA K. FETTAHOĞLU
DENĠZ NĠL UTKU
DĠLA NAZ KENAR
DURU KÖSE
ERDEM ÇOMOĞLU
GÖKÇE GENEL
H.DENĠZ ACUN
LAL BÖLÜKBAġI
RÜZGAR ENSARĠ
RÜZGAR YAPICI
SEDA ULUDAĞ
PELĠN ÖZTUNCER
EDA DENĠZ SALCAN
ALYA SARAN
RÜZGAR A. KILIÇDOĞAN
Y.MASAL KARACAN
24.03.2010
21.03.2010
21.03.2010
07.03.2010
10.03.2010
15.03.2010
26.03.2010
04.03.2010
08.03.2010
23.03.2010
23.03.2010
22.03.2010
14.03.2010
17.03.2010
22.03.2010
14.03.2011
22.03.2012
21.03.2012
17.03.2012
KĠTAP ÖNERĠLERĠMĠZ
AĠLEYE YÖNELĠK
Kitabın adı: FREUD’A NE YAPTIK DA
ÇOCUKLARIMIZ BÖYLE OLDU?
Yazarı: Catherine Mathelin
Yayınevi:Kitap yayınevi
ÇOCUĞA YÖNELĠK
Kitabın adı:ÇABA GÖSTERMEYE DEĞER
Yazarı:Aleix Cabrera, Vinyet Montaner
Yayınevi:Tübitak yayınları

Benzer belgeler