İndir

Transkript

İndir
ORTA AVRUPA ÜLKELERĐNE TÜRK
ÇELĐK ĐHRACATINI ARTIRMA
PROJESĐ (EKLER)
EK – 1 : ÜRÜNLERE GÖRE 5 ÜLKENĐN ĐTHALATLARI VE ĐTHALAT YAPILAN
ÜLKELER ( ÖZET )
EK – 2 : ÜRÜNLERE GÖRE ÜLKELERĐN ĐTHALATLARI
EK – 3 : LOJĐSTĐK RAPORU (SĐYAMĐ KIRCA tarafından hazırlanan
Hazırlayanlar : Bülent Özsoy – OGEM
Siyami Kırca - PROMEKS
Mesut Fırat - ÇĐB
Tarih : 14 Haziran 2011
EK – 1 ÜRÜNLERE GÖRE 5 ÜLKENĐN ĐTHALATLARI VE ĐTHALAT YAPILAN ÜLKELER ( ÖZET )
mƌƺŶůĞƌ
ŽƌƵĂŒůĂŶƚŦWĂƌĕĂůĂƌŦ
ǀƵƐƚƵƌLJĂ
^ůŽǀĂŬLJĂ
DĂĐĂƌŝƐƚĂŶ
ĞŬƵŵŚƵƌŝLJĞƚŝ
^ŦƌďŝƐƚĂŶ
Ϯϳ͘ϴϰϬDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
ƌŽĂƚŝĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
ŚŝŶĂ
ϰ͘ϭϯϮDdKE
ŚŝŶĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
ĞůŐŝƵŵ
ϱ͘ϭϳϵDdKE
ĞůĂƌƵƐ
njĞĐŚZĞƉ͘
&ŝŶůĂŶĚ
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
ϭϲϳ͘ϲϯϭDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
WŽůĂŶĚ
/ƚĂůLJ
ƵƐƚƌŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϯϰ͘ϰϵϭDdKE
ĞůĂƌƵƐ
ZŽŵĂŶŝĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
dƵƌŬĞLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϵϳ͘ϰϬϲDdKE
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
,ƵŶŐĂƌLJ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
WŽůĂŶĚ
ϲ͘ϭϳϬDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůLJ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϯ͘ϲϰϵDdKE
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
ZŽŵĂŶŝĂ
ƵƐƚƌŝĂ
^ůŽǀĂŬŝĂ
WŽůĂŶĚ
ϭϰϳ͘ϭϳϲDdKE
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůLJ
WŽůĂŶĚ
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
ϳ͘ϮϯϱDdKE
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ŚŝŶĂ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
h^
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϯϳ͘ϲϲϮDdKE
dƵƌŬĞLJ
/ƚĂůLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
ZŽŵĂŶŝĂ
WŽůĂŶĚ
Ϯϰ͘ϳϱϱDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
/ƚĂůLJ
^ǁĞĚĞŶ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϵ͘ϬϳϭDdKE
ĞůĂƌƵƐ
WŽůĂŶĚ
'ĞƌŵĂŶLJ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
ϮϯϬ͘ϮϬϳDdKE
WŽůĂŶĚ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůLJ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ
ϯ͘ϬϲϯDdKE
ŚŝŶĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
DĂĐĞĚŽŶŝĂ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϭ͘ϳϰϲDdKE
DĂĐĞĚŽŶŝĂ
ŚŝŶĂ
ZŽŵĂŶŝĂ
'ƌĞĞĐĞ
/ƚĂůLJ
ϳϲ͘ϮϯϰDdKE
ŽƐŶŝĂ
ƵůŐĂƌŝĂ
/ƚĂůLJ
ZŽŵĂŶŝĂ
DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ
ϳ͘ϯϰϬDdKE
ĞůĂƌƵƐ
&ƌĂŶĐĞ
ZŽŵĂŶŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
ϰϵ͘ϴϯϰDdKE
DĂĐĞĚŽŶŝĂ
ŽƐŶŝĂ
/ƚĂůLJ
ŚŝŶĂ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ŝǀŝ
ƵďƵŬ
ϯϰϬ͘ϮϬϭDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
,ƵŶŐĂƌLJ
WŽůĂŶĚ
ĞŵĞƚ͕dĞůǀĞ,ĂůĂƚ
ϭϲ͘ϵϰϬDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
ĞůĂƌƵƐ
ZŽŵĂŶŝĂ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ŝŬŝƔůŝŽƌƵ
ϯϬϳ͘ϳϴϮDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
,ƵŶŐĂƌLJ
WŽůĂŶĚ
^ůŽǀĂŬŝĂ
dŽƉůĂŵ
ϲϱ͘ϵϲϬDdKE
ϭϵ͘ϲϰϱDdKE
ϵϲϭ͘ϰϰϵDdKE
ϲϲ͘ϬϬϲDdKE
ϱϵϮ͘ϲϴϰDdKE
ŝŬŝƔƐŝnjŽƌƵ
ϭϮϮ͘ϰϰϰDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
dƵƌŬĞLJ
ĞůĂƌƵƐ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
ƂŬŵĞĞŵŝƌĚĞŶŽƌƵ
ϭϲ͘ϴϵϮDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
&ƌĂŶĐĞ
ŚŝŶĂ
/ƚĂůLJ
&ŝůŵĂƔŝŶ
ϭϳϱ͘ϮϮϬDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
njĞĐŚZĞƉ͘
WŽůĂŶĚ
7ŶƔĂĂƚŬƐĂŵŦ
<ƺƚƺŬǀĞ^ůĂď
ϭϭ͘ϬϮϬDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
,ƵŶŐĂƌLJ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ϲϯ͘ϲϴϴDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
^ǁĞĚĞŶ
^ƉĂŝŶ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϯ͘ϰϯϭDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
&ƌĂŶĐĞ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
ϯϲϮ͘ϲϯϯDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐ
WŽůĂŶĚ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
ϳϱ͘ϬϴϴDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
ƵƐƚƌŝĂ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐ
ϳ͘ϳϲϳDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
^ĞƌďŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
hŬƌĂŝŶĞ
ϯϭ͘ϵϳϵDdKE
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
ƵƐƚƌŝĂ
Ϯ͘ϯϬϲDdKE
/ƚĂůLJ
&ƌĂŶĐĞ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ϭϰϬ͘ϵϱϬDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
ZŽŵĂŶŝĂ
/ƚĂůLJ
ϵϮ͘ϵϭϴDdKE
ƵƐƚƌŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
EĞǁĞĂůĂŶĚ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϳ͘ϰϲϮDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
3
ϵϳ͘ϰϲϬDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
^ůŽǀĂŬŝĂ
^ǁĞĚĞŶ
WŽůĂŶĚ
/ƚĂůLJ
ϴ͘ϯϰϰDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
&ƌĂŶĐĞ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
WŽůĂŶĚ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϯϭϯ͘ϯϭϴDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
,ƵŶŐĂƌLJ
/ƚĂůLJ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ϭϱϬ͘ϯϱϭDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
ƵƐƚƌŝĂ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ĞůŐŝƵŵ
ϲϯϬ͘ϱϯϭDdKE
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
hŬƌĂŝŶĞ
^ůŽǀĂŬŝĂ
WŽůĂŶĚ
/ƚĂůLJ
ϭϳ͘ϲϵϮDdKE
^ůŽǀĂŬŝĂ
hŬƌĂŝŶĞ
ƌŽĂƚŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
Ϯ͘Ϯϭϭ
&ƌĂŶĐĞ
dƵƌŬĞLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϲϮ͘ϵϲϳDdKE
ŽƐŶŝĂ
'ƌĞĞĐĞ
hŬƌĂŝŶĞ
ZŽŵĂŶŝĂ
/ƚĂůLJ
ϱϮ͘ϰϱϯDdKE
ŚŝŶĂ
dƵƌŬĞLJ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϴϭ͘ϲϳϱDdKE
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ƌĞĞĐĞ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
dƵƌŬĞLJ
ĞůĂƌƵƐ
ϯϯϯ͘ϮϲϯDdKE
ϯϯ͘ϭϴϰDdKE
ϭ͘Ϭϱϱ͘ϬϴϴDdKE
ϯϳϬ͘ϴϭϬDdKE
ϵϯϴ͘ϰϱϱDdKE
WƌŽĨŝů
ϮϬϭ͘ϮϮϱDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
njĞĐŚZĞƉ͘
^ƉĂŝŶ
^ŦĐĂŬzĂƐƐŦ
ϰϳϭ͘ϭϯϲDdKE
/ƚĂůLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
^ĞƌďŝĂ
,ƵŶŐĂƌLJ
^ůŽǀĂŬŝĂ
^ŽŒƵŬĞŬŝůŵŝƔƵďƵŬ
^ŽŒƵŬzĂƐƐŦ
dĞů
Ϯϰ͘ϯϱϭDdKE
/ƚĂůLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ƵůŐĂƌŝĂ
ϵϬ͘ϬϰϭDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
ĞůŐŝƵŵ
^ůŽǀĂŬŝĂ
^ǁĞĚĞŶ
ϭϭϱ͘ϬϮϰDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
ĞůĂƌƵƐ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϭϳ͘ϯϰϯDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
WŽůĂŶĚ
/ƚĂůLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
^ƉĂŝŶ
ϯϯϵ͘ϳϳϱDdKE
hŬƌĂŝŶĞ
njĞĐŚZĞƉ͘
^ĞƌďŝĂ
,ƵŶŐĂƌLJ
WŽůĂŶĚ
ϰϭ͘ϯϮϱDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
,ƵŶŐĂƌLJ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
/ƚĂůLJ
ϭϯϯ͘ϮϰϰDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
^ĞƌďŝĂ
,ƵŶŐĂƌLJ
hŬƌĂŝŶĞ
ĞůŐŝƵŵ
ϱϳ͘ϬϮϭDdKE
ĞůŐŝƵŵ
njĞĐŚZĞƉ͘
ZŽŵĂŶŝĂ
^ƉĂŝŶ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϯϵ͘ϵϲϯDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
^ƉĂŝŶ
WŽůĂŶĚ
ϭϵϱ͘ϲϳϬDdKE
^ůŽǀĂŬŝĂ
/ƚĂůLJ
ƵƐƚƌŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
Ϯϰ͘ϮϳϮDdKE
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
WŽůĂŶĚ
ϱϮ͘ϱϵϳDdKE
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůLJ
WŽůĂŶĚ
ϯϮ͘ϭϴϱDdKE
/ƚĂůLJ
ZŽŵĂŶŝĂ
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
4
Ϯϯϱ͘ϮϳϬDdKE
WŽůĂŶĚ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
^ƉĂŝŶ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϳϮϯ͘ϲϱϮDdKE
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
hŬƌĂŝŶĞ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϯϵϴ͘ϱϭϭDdKE
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
,ƵŶŐĂƌLJ
WŽůĂŶĚ
ĞůŐŝƵŵ
ϭϬϲ͘ϱϬϱDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
ĞůĂƌƵƐ
^ůŽǀĂŬŝĂ
WŽůĂŶĚ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
ϯϮ͘ϭϱϮDdKE
WŽůĂŶĚ
/ƚĂůLJ
ZŽŵĂŶŝĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
'ƌĞĞĐĞ
ϯϲ͘ϬϭϮDdKE
DĂĐĞĚŽŶŝĂ
hŬƌĂŝŶĞ
ƵůŐĂƌŝĂ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϰ͘ϵϭϳDdKE
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
ZŽŵĂŶŝĂ
^ůŽǀĞŶŝĂ
dƵƌŬĞLJ
ϭϰ͘ϲϰϳDdKE
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
DĂĐĞĚŽŶŝĂ
ƵƐƚƌŝĂ
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ƌĞĞĐĞ
ϭϲ͘ϴϳϭDdKE
ZŽŵĂŶŝĂ
ŽƐŶŝĂ
'ƌĞĞĐĞ
dƵƌŬĞLJ
DĂĐĞĚŽŶŝĂ
ϳϮϱ͘ϵϱϯDdKE
ϭ͘ϳϲϲ͘ϮϰϱDdKE
ϵϰ͘ϴϲϱDdKE
ϲϴϵ͘ϬϰϬDdKE
ϯϮϳ͘ϲϬϲDdKE
sŝĚĂ͕ŦǀĂƚĂǀĞ^ŽŵƵŶ
zĂƐƐŦŝŒĞƌ
zĂƐƐŦ<ĂƉůĂŵĂ
ŝŶĐŝƌ
ϭϮ͘ϵϭϮDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
ŚŝŶĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
:ĂƉĂŶ
ϭϭϵ͘ϵϯϰDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ
/ƚĂůLJ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ϯϵ͘ϳϬϰDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
ƵƐƚƌŝĂ
WŽůĂŶĚ
ϰϰϲ͘ϯϬϬDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ĞůŐŝƵŵ
&ƌĂŶĐĞ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭ͘ϬϵϳDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ϲϭ͘ϲϮϵDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŚŝŶĂ
:ĂƉĂŶ
ϳϳ͘ϯϯϴDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϯϬϬ͘ϰϮϰDdKE
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
ĞůŐŝƵŵ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
Ϯ͘ϳϯϭDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
/ƚĂůLJ
ƵƐƚƌŝĂ
5
ϭϲϮ͘ϲϮϰDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
&ƌĂŶĐĞ
ŚŝŶĂ
/ƚĂůLJ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ
ϳ͘ϭϭϴDdKE
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
WŽůĂŶĚ
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůLJ
ϴ͘ϵϯϵDdKE
ŚŝŶĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƌŽĂƚŝĂ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ
/ƚĂůLJ
ϲ͘ϮϭϵDdKE
ƵƐƚƌŝĂ
'ƌĞĞĐĞ
^ůŽǀĞŶŝĂ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϰϯ͘ϴϮϰDdKE
DĂĐĞĚŽŶŝĂ
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůLJ
ŚŝŶĂ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭ͘ϱϳϯDdKE
ŚŝŶĂ
^ůŽǀĞŶŝĂ
dƵƌŬĞLJ
ƌŽĂƚŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϯϱϯ͘ϭϮϲDdKE
ϭϮϯ͘ϮϲϭDdKE
ϳϵϬ͘ϱϰϴDdKE
Ϯϱ͘ϰϯϭDdKE
EK – 2 : ÜRÜNLERE GÖRE ÜLKELERĐN ĐTHALATLARI
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ^/<z^^/>7<
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
/ƚĂůLJ
ϭϵϭ͘ϱϲϬ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϵϯ͘ϭϬϭ
^ĞƌďŝĂ
ϲϮ͘ϬϮϮ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϭϭϯ͘ϳϮϴ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϲϰ͘Ϯϲϳ
njĞĐŚZĞƉ͘
Ϯϰ͘ϭϲϬ
WŽůĂŶĚ
Ϯ͘ϭϴϮ
^ǁĞĚĞŶ
ϮϮ͘ϱϮϵ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϭϭ͘Ϭϱϳ
ĞůŐŝƵŵ
ϭϮ͘ϱϬϲ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϭϮ͘Ϯϳϯ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚ͘
ϰϲ
ŝŒĞƌ
ϳϰ͘ϳϴϭ
dKW>D
ϳϴϰ͘ϮϭϬ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϰϬ͘ϱϴϰ
ϮϬϬ͘ϳϱϭ
ϴϲ͘ϵϳϴ
ϭϮϬ͘ϴϳϬ
Ϯϲ͘ϳϱϬ
Ϯϯ͘ϬϯϬ
ϱ͘ϱϰϬ
ϴ͘ϲϵϭ
ϭϬ͘ϲϲϭ
ϭϵ͘ϳϳϱ
ϭϴ͘ϲϬϬ
ϵϭϲ
ϱϵ͘ϴϬϯ
ϳϮϮ͘ϵϰϳ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϲϯ͘ϴϮϬ
ϭϮϯ͘ϲϱϰ
ϭϬϯ͘Ϯϭϰ
ϴϱ͘ϲϯϳ
ϴϰ͘ϳϵϴ
ϭϵ͘ϰϳϵ
Ϭ
Ϯϴ͘ϭϴϮ
ϵ͘Ϯϵϳ
ϰϯ͘ϯϭϭ
Ϭ
Ϭ
ϱϴ͘ϴϯϯ
ϳϮϬ͘ϮϮϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϬϵ͘Ϯϱϴ
ϵϴ͘ϬϱϬ
ϲϵ͘Ϯϭϴ
ϲϯ͘ϱϰϴ
ϯϮ͘ϳϵϱ
Ϯϲ͘ϭϲϴ
ϮϮ͘ϯϬϲ
ϵ͘ϵϴϵ
ϵ͘ϬϲϬ
ϳ͘ϭϳϴ
ϲ͘Ϭϴϱ
ϯ͘ϱϰϯ
ϭϯ͘ϵϯϴ
ϰϳϭ͘ϭϯϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ZŽŵĂŶŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲŚŝŶĂͲ&ƌĂŶĐĞͲ
sŝĞƚEĂŵͲƌŽĂƚŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ'ƌĞĞĐĞͲ&ŝŶůĂŶĚͲ
EŝŐĞƌͲ^ƉĂŝŶͲĂŶĂĚĂͲh^Ͳ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲĞŶŵĂƌŬͲhŬƌĂŝŶĞͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲd&zZŽĨ
DĂĐĞĚŽŶŝĂͲ:ĂƉĂŶͲŐLJƉƚͲdŚĂŝůĂŶĚͲdƵŶŝƐŝĂͲ/ŶĚŝĂͲEŽƌǁĂLJͲ&ĂĞƌŽĞ/ƐĚƐͲ
ŽŵŝŶŝĐĂŶͲZĞƉ͘ͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲDĂůĂLJƐŝĂ
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲz^^/<W>D
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
/ƚĂůLJ
&ƌĂŶĐĞ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ĞůŐŝƵŵ
njĞĐŚZĞƉ͘
,ƵŶŐĂƌLJ
^ǁĞĚĞŶ
ŚŝŶĂ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϵϯ͘ϲϱϯ
ϵϮ͘ϱϲϮ
ϭϱϮ͘ϵϬϱ
Ϯϲ͘ϭϭϴ
ϰϱ͘ϰϭϯ
ϰϰ͘ϯϱϱ
ϯ͘ϬϬϳ
ϯ͘ϵϯϳ
ϲϮϯ
ϯ͘ϮϬϯ
ϯ͘ϵϭϬ
ϱϮϳ
ϭϰ͘ϵϵϴ
ϲϴϱ͘ϮϭϬ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϱϬ͘Ϭϳϲ
ϵϳ͘ϯϰϳ
ϭϬϳ͘Ϭϲϲ
ϱϭ͘ϮϴϬ
ϱϭ͘ϯϰϬ
ϯϲ͘ϵϮϯ
ϲ͘Ϭϲϰ
ϰ͘ϳϰϯ
Ϯϱϰ
ϭϭ͘ϵϭϴ
Ϯ͘ϵϮϭ
Ϯ͘ϭϯϵ
ϵ͘ϵϮϬ
ϲϯϭ͘ϵϵϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϴϳ͘ϯϲϲ
ϳϴ͘ϴϮϬ
ϱϵ͘ϭϯϴ
ϰϯ͘ϲϳϱ
Ϯϱ͘ϱϬϵ
ϭϭ͘ϵϵϴ
ϴ͘ϲϰϳ
ϱ͘ϭϱϬ
Ϯ͘ϲϯϭ
ϭ͘ϵϯϬ
ϭ͘ϳϴϱ
ϭ͘ϳϱϵ
ϲ͘ϮϮϲ
ϰϯϰ͘ϲϯϰ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϰ͘ϵϳϭ
Ϭ
ϱϳ͘ϴϯϳ
ϰϴ͘ϯϱϭ
ϯϯ͘ϭϴϵ
ϰϭ͘ϲϳϯ
ϭϯ͘ϱϱϮ
ϰ͘ϰϲϳ
ϰϭϴ
ϴ
Ϯ͘ϯϮϵ
ϯϱϯ
ϭϵ͘ϴϳϭ
ϰϮϳ͘Ϭϭϴ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲWŽůĂŶĚͲ^ƉĂŝŶͲh^ͲZŽŵĂŶŝĂͲ
'ƌĞĞĐĞͲƵůŐĂƌŝĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ^ĞƌďŝĂͲĂŶĂĚĂͲƌŽĂƚŝĂͲ/ŶĚŝĂͲ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲdƵƌŬĞLJͲĞŶŵĂƌŬͲ/ƌĞůĂŶĚͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ:ĂƉĂŶͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ
ƌĂnjŝůͲŽŵŝŶŝĐĂͲEŽƌǁĂLJͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲhŶŝƚĞĚƌĂď
ŵŝƌĂƚĞƐͲDĂůĂLJƐŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲdŚĂŝůĂŶĚͲƐƚŽŶŝĂͲ>ŝďLJĂ
7
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲhh<
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
,ƵŶŐĂƌLJ
WŽůĂŶĚ
ĞůĂƌƵƐ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
^ƉĂŝŶ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϯϱ͘ϭϴϴ
ϵϮ͘ϱϬϲ
Ϯϴ͘ϴϲϳ
ϰϰ͘ϵϮϮ
ϯ͘ϭϲϴ
ϭϯϰ
Ϯ͘ϲϵϯ
ϵϴ
ϱϱϯ
ϭ͘ϭϭϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϯϮ͘Ϯϰϴ
ϵϱ͘Ϯϲϯ
ϯϭ͘ϯϱϱ
ϱϭ͘ϯϬϭ
ϱ͘ϭϮϲ
ϴϵ
ϰ͘Ϭϵϵ
ϰϯϬ
ϭ͘ϱϱϴ
ϭ͘ϳϮϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϭϯ͘Ϯϱϰ
ϲϯ͘ϵϮϱ
Ϯϱ͘ϲϮϵ
ϭϰ͘ϭϭϰ
ϳ͘ϯϱϰ
ϲ͘Ϯϯϭ
ϭ͘ϱϯϳ
ϭ͘ϰϳϳ
ϭ͘ϯϯϲ
ϭ͘ϬϬϯ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϲϱ͘ϰϲϴ
ϱϲ͘ϱϮϯ
ϯϭ͘Ϭϴϭ
ϮϬ͘ϱϳϯ
Ϭ
Ϭ
ϯ͘Ϯϵϯ
Ϯϴϭ
Ϭ
ϵϲϲ
ϭ͘ϳϵϱ
ϴϳϰ
ϭϭ͘Ϭϯϲ
ϰϮϮ͘ϵϰϲ
ϭ͘ϯϳϯ
ϵϰϰ
ϵ͘ϳϴϬ
ϰϯϱ͘Ϯϴϱ
ϴϳϱ
ϲϯϬ
Ϯ͘ϴϯϳ
ϯϰϬ͘ϮϬϭ
Ϭ
ϴϲϰ
ϳ͘ϴϱϮ
Ϯϴϲ͘ϵϬϭ ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ůŽǀĂŬŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲ&ƌĂŶĐĞͲĞůŐŝƵŵͲŚŝŶĂͲZŽŵĂŶŝĂͲ
>ĂƚǀŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲĞŶŵĂƌŬͲ/ƌĂŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲhŬƌĂŝŶĞͲŐLJƉƚͲLJƉƌƵƐͲ
ŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲƌŽĂƚŝĂͲEŽƌǁĂLJͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ/ŶĚŝĂͲdƵƌŬĞLJͲ
'ƌĞĞĐĞͲƌĂnjŝůͲh^Ͳ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲDĞdžŝĐŽͲĞůŝnjĞ
8
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ7<7b>7KZh
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϴϲ͘ϱϮϯ
/ƚĂůLJ
ϲϴ͘ϵϰϳ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϭϲ͘ϴϯϴ
WŽůĂŶĚ
ϵ͘ϲϮϮ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϬ͘ϬϬϮ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϱ͘ϱϱϭ
hŬƌĂŝŶĞ
ϴ͘Ϯϴϲ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ϴ͘ϴϯϲ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϯ͘ϱϭϯ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϮϴϬ
ƵůŐĂƌŝĂ
ϯ͘Ϯϵϭ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ϰ͘ϴϭϱ
ŝŒĞƌ
Ϯϵ͘ϰϬϵ
dKW>D Ϯϱϱ͘ϵϭϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϰ͘ϰϲϭ
ϳϲ͘Ϯϯϱ
ϮϬ͘Ϯϰϵ
ϭϬ͘Ϭϭϯ
ϭϯ͘ϴϱϴ
ϴ͘ϬϵϮ
ϳ͘ϴϳϬ
ϭϭ͘ϭϮϬ
ϯ͘ϳϬϴ
ϳϲϲ
ϰ͘ϴϱϬ
ϲ͘ϳϭϬ
Ϯϱ͘ϲϵϳ
Ϯϱϯ͘ϲϮϳ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϳϮ͘ϯϰϲ
ϲϳ͘ϱϵϵ
ϵ͘ϮϳϬ
ϳ͘ϳϯϱ
ϳ͘ϭϬϵ
ϲ͘ϱϴϬ
ϱ͘ϵϬϲ
ϱ͘ϭϯϴ
ϰ͘ϲϮϰ
ϰ͘ϰϴϲ
Ϯ͘ϳϭϯ
Ϯ͘ϱϵϲ
ϭϭ͘ϲϳϵ
ϯϬϳ͘ϳϴϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϲ͘ϴϳϬ
ϵϬ͘ϰϰϱ
ϵ͘ϭϯϱ
Ϭ
ϴ͘ϰϱϯ
Ϯ͘ϭϮϲ
Ϭ
ϭ͘ϯϬϰ
ϱ͘ϴϯϳ
ϱ͘Ϯϲϴ
Ϯ͘ϴϰϵ
ϯ͘ϱϲϳ
Ϯϵ͘ϰϯϲ
ϮϮϱ͘ϮϵϬ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ&ŝŶůĂŶĚͲ^ǁĞĚĞŶͲĞŶŵĂƌŬͲŚŝŶĂͲĞůŐŝƵŵͲZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲdƵƌŬĞLJͲ'ƌĞĞĐĞͲ&ƌĂŶĐĞͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲƌŽĂƚŝĂͲĞůĂƌƵƐͲ/ŶĚŝĂͲ
^ƉĂŝŶͲ^ĞƌďŝĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ>ĂƚǀŝĂͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲh^Ͳ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ:ĂƉĂŶͲĂŶĂĚĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲnjĞƌďĂŝũĂŶͲWŽƌƚƵŐĂůͲŐLJƉƚͲ/ƌĞůĂŶĚͲ
EŽƌǁĂLJͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲDĞdžŝĐŽͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲdƌŝŶŝĚĂĚĂŶĚdŽďĂŐŽͲ/ƐƌĂĞůͲ
sŝĞƚEĂŵͲƌĂnjŝůͲDĂůĂLJƐŝĂͲ>ĞďĂŶŽŶͲ'ĂďŽŶͲdŚĂŝůĂŶĚͲLJƉƌƵƐͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲŚŝŶĂ͕
,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲKŵĂŶͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
9
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ7Ebd<^D/
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϬϴ͘Ϯϭϯ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϯϭ͘ϵϲϯ
,ƵŶŐĂƌLJ
Ϯϲ͘ϯϴϬ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϯϵ͘ϰϰϭ
/ƚĂůLJ
Ϯϭ͘ϲϱϴ
WŽůĂŶĚ
ϭϭ͘ϱϳϴ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ϭϭ͘ϱϱϮ
hŬƌĂŝŶĞ
ϱϭϯ
ĞůŐŝƵŵ
ϯ͘ϴϲϳ
^ĞƌďŝĂ
ϯ͘ϵϳϲ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϰ͘ϳϬϬ
ŚŝŶĂ
ϯ͘Ϯϰϭ
ŝŒĞƌ
Ϯϳ͘ϵϳϱ
dKW>D Ϯϱϱ͘ϵϭϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵϰ͘ϮϬϭ
ϯϱ͘ϭϳϮ
Ϯϲ͘ϳϰϳ
Ϯϲ͘ϯϮϱ
Ϯϰ͘Ϯϳϱ
ϭϭ͘Ϯϵϭ
ϭϭ͘ϰϰϵ
ϲϯϬ
ϱ͘ϴϬϯ
ϰ͘Ϯϲϳ
ϰ͘Ϯϴϳ
ϰ͘ϵϴϮ
Ϯϭ͘ϰϬϮ
Ϯϱϯ͘ϲϮϳ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳϵ͘ϰϮϴ
Ϯϴ͘ϳϲϴ
Ϯϭ͘Ϯϴϰ
ϮϬ͘ϳϴϬ
ϭϴ͘ϴϵϯ
ϵ͘ϰϵϵ
ϵ͘ϰϲϴ
ϱ͘ϵϭϬ
ϱ͘ϴϳϬ
ϰ͘ϴϲϴ
ϯ͘ϵϯϭ
ϯ͘Ϯϯϲ
ϭϲ͘ϰϮϲ
ϯϬϳ͘ϳϴϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϴϲ͘ϳϮϱ
ϯϲ͘ϰϮϮ
ϯϰ͘ϵϯϭ
ϭϮ͘ϱϲϬ
ϮϮ͘ϳϳϮ
Ϭ
ϭϯ͘ϯϲϳ
Ϭ
ϰ͘ϱϰϴ
ϯ͘ϮϮϭ
ϱ͘ϳϮϵ
ϲϯϳ
ϭϲ͘ϵϰϵ
Ϯϯϳ͘ϴϱϵ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ǁĞĚĞŶͲdƵƌŬĞLJͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲƌŽĂƚŝĂͲ&ƌĂŶĐĞͲŽƐŶŝĂ
,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲZŽŵĂŶŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲEŽƌǁĂLJͲ>ĂƚǀŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲƵůŐĂƌŝĂͲ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ^ƉĂŝŶͲĞŶŵĂƌŬͲh^ͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ&ŝŶůĂŶĚͲ
/ƌĞůĂŶĚͲĂŶĂĚĂͲWĂŶĂŵĂͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲƐƚŽŶŝĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ'ƌĞĞĐĞͲ
/ĐĞůĂŶĚͲ:ĂƉĂŶͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ/ŶĚŝĂͲ/ƐƌĂĞůͲDĂĚĂŐĂƐĐĂƌͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ
ƵďĂͲƵƐƚƌĂůŝĂͲEĂŵŝďŝĂͲ^ĂŶDĂƌŝŶŽͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲd&zZ
ŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ^ŽŵĂůŝĂͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲnjĞƌďĂŝũĂŶͲŚŝůĞͲdŚĂŝůĂŶĚͲKŵĂŶͲEĞǁ
ĞĂůĂŶĚͲ:ŽƌĚĂŶͲůŐĞƌŝĂͲDĞdžŝĐŽͲ>ŝďLJĂͲdƵŶŝƐŝĂͲƌƵŶĞŝĂƌƵƐƐĂůĂŵͲŽƐƚĂZŝĐĂͲ
EĞƚŚ͘ŶƚŝůůĞƐͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲŐLJƉƚͲ<ĞŶLJĂͲůďĂŶŝĂͲDŽƌŽĐĐŽͲ^LJƌŝĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲZĞƉ͘
ŽĨDŽůĚŽǀĂͲWĂŬŝƐƚĂŶͲƵƌƵŶĚŝͲ'ƵĂƚĞŵĂůĂͲĞůĂƌƵƐͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲdƌŝŶŝĚĂĚĂŶĚ
dŽďĂŐŽͲĂŵĞƌŽŽŶͲ<ĂnjĂŬŚƐƚĂŶͲsŝĞƚEĂŵͲhƌƵŐƵĂLJͲŶĚŽƌƌĂͲƌĂnjŝůͲů^ĂůǀĂĚŽƌͲ
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͲzĞŵĞŶͲ/ƌĂŶͲDĂƵƌŝƚŝƵƐ
10
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲWZK&7>
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϵϭ͘ϴϬϳ
/ƚĂůLJ
ϳϮ͘ϴϴϭ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϭϳ͘Ϭϳϵ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϭϬ͘ϯϱϭ
^ƉĂŝŶ
Ϯ͘ϲϱϵ
WŽůĂŶĚ
Ϯϲ͘Ϭϭϱ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϱ͘ϯϮϵ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϰ͘ϵϵϲ
^ǁĞĚĞŶ
Ϯ͘Ϭϵϭ
&ƌĂŶĐĞ
Ϯ͘ϲϵϱ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ϯ͘Ϯϯϳ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭ͘ϱϭϴ
ŝŒĞƌ
ϰ͘ϴϭϲ
dKW>D Ϯϰϱ͘ϰϳϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵϱ͘ϭϬϴ
ϳϬ͘ϱϭϭ
ϭϯ͘ϭϯϵ
ϭϲ͘ϰϱϰ
ϳ͘ϲϴϵ
ϯϭ͘ϴϱϵ
ϰ͘ϲϱϱ
ϰ͘ϭϬϵ
ϯ͘ϰϴϰ
ϰ͘ϭϮϬ
ϭ͘ϴϯϰ
Ϯ͘ϮϬϬ
ϵ͘ϵϬϮ
Ϯϲϱ͘Ϭϲϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳϱ͘ϯϮϰ
ϰϳ͘ϰϲϴ
ϯϬ͘ϲϬϭ
ϭϭ͘Ϯϱϭ
ϳ͘ϵϱϯ
ϱ͘ϳϯϴ
ϱ͘ϬϭϬ
ϯ͘ϰϰϲ
ϯ͘ϭϵϲ
ϯ͘ϬϱϮ
Ϯ͘Ϭϲϵ
ϭ͘Ϭϰϰ
ϱ͘Ϭϳϯ
ϮϬϭ͘ϮϮϱ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳϵ͘ϱϬϰ
ϱϬ͘ϳϬϭ
Ϯϱ͘ϴϵϯ
ϭϰ͘Ϭϴϳ
Ϭ
Ϭ
ϰ͘Ϯϲϯ
Ϭ
ϴϯ
ϭ͘ϯϱϵ
ϭ͘ϭϲϯ
Ϯ͘ϲϱϲ
ϵ͘Ϭϯϯ
ϭϴϴ͘ϳϰϮ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗,ƵŶŐĂƌLJͲ&ŝŶůĂŶĚͲĞůŐŝƵŵͲhŬƌĂŝŶĞͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲZŽŵĂŶŝĂͲ
ƵůŐĂƌŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ'ƌĞĞĐĞͲŚŝŶĂͲƌŽĂƚŝĂͲdƵƌŬĞLJͲ
ĞŶŵĂƌŬͲ^ĞƌďŝĂͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲh^ͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲĂŶĂĚĂͲEŽƌǁĂLJͲ/ŶĚŝĂͲ:ĂƉĂŶͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂͲ/ƐƌĂĞůͲĐƵĂĚŽƌͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲůďĂŶŝĂͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲĞŵ͘ZĞƉ͘
ŽĨƚŚĞŽŶŐŽͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ
11
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲz^^/7)Z
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϴϮ͘ϭϯϵ
/ƚĂůLJ
ϱϮ͘ϴϱϮ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϵ͘ϯϵϰ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ϱ͘Ϭϰϭ
&ƌĂŶĐĞ
ϴ͘ϭϱϭ
njĞĐŚZĞƉ͘
Ϯ͘ϴϲϬ
^ƉĂŝŶ
ϭ͘ϴϴϳ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϰϯϲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϵϯϯ
dƵƌŬĞLJ
Ϭ
^ǁĞĚĞŶ
ϭ͘Ϭϭϯ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϱϲϮ
ŝŒĞƌ
ϯ͘Ϯϴϳ
dKW>D Ϯϲϴ͘ϱϱϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϰϰ͘ϴϰϱ
ϰϵ͘ϭϵϮ
ϳ͘ϰϰϵ
ϰ͘ϵϯϱ
ϱ͘ϱϰϯ
ϯ͘ϳϲϬ
ϭ͘ϰϭϱ
ϲϯϭ
ϳ͘ϰϰϬ
ϳϬ
ϰϲϳ
ϭ͘ϭϴϭ
Ϯ͘ϰϬϭ
ϮϮϵ͘ϯϮϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϭϳ͘ϳϮϱ
ϰϭ͘ϰϵϲ
ϴ͘Ϭϲϭ
ϲ͘ϯϲϰ
ϰ͘ϱϭϴ
ϯ͘ϴϵϲ
ϭ͘ϲϭϲ
ϭ͘Ϭϵϱ
ϯϱϮ
ϯϭϭ
Ϯϵϳ
Ϯϵϲ
ϳϬϭ
ϭϴϲ͘ϳϯϬ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϯϲ͘ϴϭϵ
ϱϬ͘ϮϬϲ
ϳ͘ϰϳϯ
ϱ͘ϰϭϮ
ϯ͘ϭϴϯ
ϰ͘ϵϳϬ
Ϭ
ϭϭ͘ϳϰϯ
Ϭ
ϭϱϲ
ϭϲϴ
ϭ͘ϲϭϱ
Ϯ͘ϭϯϮ
ϮϮϯ͘ϴϳϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗WŽůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ'ƌĞĞĐĞͲƌŽĂƚŝĂͲŚŝŶĂͲh^ͲZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲĞŶŵĂƌŬͲĞůŐŝƵŵͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ
ZŽŵĂŶŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲDĞdžŝĐŽͲ/ŶĚŝĂͲŽůŽŵďŝĂͲ
'ƵŝŶĞĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ:ĂƉĂŶͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
12
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ&7>Db7E
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
njĞĐŚZĞƉ͘
WŽůĂŶĚ
ZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂ
&ƌĂŶĐĞ
^ůŽǀĂŬŝĂ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
^ƉĂŝŶ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϬϲ͘ϮϮϵ
ϳϲ͘ϲϬϵ
Ϯϯ
Ϯϵ͘ϭϬϱ
ϱ͘ϰϲϮ
ϰ͘ϵϮϭ
Ϯ͘ϲϯϯ
ϭϯϭ
Ϯϰϱ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϭϬ͘ϭϱϴ
ϵϴ͘ϭϵϲ
ϭϬ͘ϭϭϳ
ϭϳ͘ϰϱϱ
ϭϮ͘ϰϵϲ
Ϯ͘ϭϱϯ
ϰ͘ϵϬϮ
ϳϴϰ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϴϱ͘ϵϬϳ
ϯϴ͘ϰϱϲ
ϮϮ͘ϵϮϯ
ϭϮ͘ϯϳϬ
ϱ͘Ϯϰϵ
Ϯ͘ϵϳϲ
Ϯ͘ϱϵϱ
Ϯ͘ϱϰϵ
ϭ͘Ϭϱϰ
ϱϳϳ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϵ͘ϵϲϮ
ϱϰ͘ϵϱϭ
Ϯ͘ϴϭϴ
ϭϳ͘ϵϵϱ
Ϭ
Ϭ
Ϯ͘ϰϵϭ
ϱϬ
ϲϭϭ
Ϭ
ϴϵϲ
ϭϵ͘ϴϳϯ
Ϯϰϲ͘ϭϮϲ
ϰϯϳ
ϭ͘ϵϭϳ
Ϯϱϴ͘ϲϭϱ
Ϯϯϯ
ϭϱϰ
ϭϳϵ
ϭϳϱ͘ϮϮϬ
Ϭ
Ϭ
ϳ͘ϲϲϴ
ϭϱϲ͘ϱϰϱ ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗,ƵŶŐĂƌLJͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲh^ͲŚŝŶĂͲdƵƌŬĞLJͲƌĂnjŝůͲ:ĂƉĂŶͲ
ĞůŐŝƵŵͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
13
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ7<7b^7KZh
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϳϭ͘ϬϮϳ
dƵƌŬĞLJ
Ϭ
ĞůĂƌƵƐ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϲ͘ϰϴϯ
/ƚĂůLJ
ϭϭ͘ϵϱϯ
&ƌĂŶĐĞ
ϭϮ͘ϰϲϯ
WŽůĂŶĚ
Ϯ͘ϲϳϬ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϰ͘ϱϮϭ
^ǁĞĚĞŶ
ϯ͘ϳϭϴ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϯ͘Ϭϯϳ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ϭ
^ƉĂŝŶ
ϭ͘ϰϴϱ
ŝŒĞƌ
ϭϵ͘ϴϳϯ
dKW>D ϭϯϴ͘ϭϮϲ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϯ͘ϭϱϮ
ϭ
ϱ͘ϵϴϳ
ϵ͘ϯϬϴ
ϵ͘Ϯϳϱ
ϭϬ͘ϮϬϴ
ϯ͘ϰϯϱ
ϭ͘ϭϵϵ
ϯ͘Ϯϱϵ
ϰ͘ϭϭϲ
ϰϰϭ
ϴϵϵ
ϭ͘ϵϭϳ
ϭϮϰ͘ϳϴϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϱ͘ϭϴϰ
Ϯϱ͘ϵϯϭ
ϭϱ͘ϴϯϯ
ϳ͘ϴϲϱ
ϰ͘ϴϲϮ
ϰ͘ϴϰϳ
ϰ͘ϯϱϴ
ϯ͘Ϭϭϴ
Ϯ͘ϭϵϯ
Ϯ͘Ϭϲϴ
ϭ͘ϭϬϲ
ϳϯϰ
ϭϳϵ
ϭϮϮ͘ϰϰϰ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϳ͘ϭϰϮ
ϮϮ
Ϯϯϰ
ϵ͘ϯϴϵ
ϯ͘ϲϰϬ
ϳ͘ϭϲϰ
Ϭ
Ϯ͘ϱϴϭ
ϲϲϲ
ϰ͘ϰϮϲ
Ϭ
Ϭ
Ϯ͘ϯϮϬ
ϵϳ͘ϱϴϰ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ŚŝŶĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲDĞdžŝĐŽͲĞůŐŝƵŵͲĞŶŵĂƌŬͲ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ,ƵŶŐĂƌLJͲ:ĂƉĂŶͲƌŽĂƚŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲƵůŐĂƌŝĂͲnjĞƌďĂŝũĂŶͲh^Ͳ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ/ƌĞůĂŶĚͲEŽƌǁĂLJͲ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞͲĂŶĂĚĂͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂͲ/ŶĚŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ'ƌĞĞĐĞͲ>ŝďLJĂͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲŽƐŶŝĂ
,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲƌĂnjŝůͲEĂŵŝďŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͲdŚĂŝůĂŶĚͲŐLJƉƚͲƐƚŽŶŝĂͲ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲŽůŽŵďŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲEĞǁĞĂůĂŶĚͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲhŶŝƚĞĚƌĂď
ŵŝƌĂƚĞƐͲWĂŶĂŵĂͲŽŵŝŶŝĐĂͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲŚŝůĞͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ<ƵǁĂŝƚͲ<LJƌŐLJnjƐƚĂŶͲ
^LJƌŝĂͲDĂƵƌŝƚŝƵƐ
14
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲd>
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϯϴ͘ϵϰϰ
ϰϭ͘ϳϳϴ
ϰϲ͘ϰϰϯ
njĞĐŚZĞƉ͘
Ϯϳ͘ϬϬϬ
Ϯϯ͘ϯϵϭ
ϭϵ͘ϬϵϮ
/ƚĂůLJ
ϮϮ͘ϴϴϮ
Ϯϲ͘ϰϳϵ
ϭϳ͘Ϯϵϳ
ĞůĂƌƵƐ
ϯϬ͘ϰϴϮ
Ϯϲ͘ϵϳϴ
ϭϰ͘ϮϮϳ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϱ͘ϲϳϲ
ϰ͘ϳϭϱ
ϱ͘ϯϯϰ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϰ͘ϰϭϯ
ϵ͘ϲϯϬ
ϯ͘ϰϳϲ
&ƌĂŶĐĞ
Ϯ͘ϳϰϮ
Ϯ͘ϴϳϴ
ϭ͘ϵϱϰ
^ƉĂŝŶ
ϭ͘ϰϭϲ
ϭ͘ϬϴϬ
ϭ͘ϰϯϴ
WŽůĂŶĚ
ϭ͘ϳϵϱ
Ϯ͘ϯϰϯ
ϭ͘Ϭϳϴ
ĞůŐŝƵŵ
ϭ͘ϲϴϲ
Ϯ͘ϬϮϳ
ϭ͘ϬϮϲ
ŚŝŶĂ
ϭ͘ϰϵϴ
ϴϰϳ
ϳϯϮ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
Ϯϲϭ
ϯϬϳ
ϱϲϭ
ŝŒĞƌ
ϲ͘ϳϱϬ
ϱ͘ϭϵϯ
Ϯ͘ϯϲϴ
dKW>D ϭϰϱ͘ϱϰϱ
ϭϰϳ͘ϲϰϳ
ϭϭϱ͘ϬϮϰ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ĞƌďŝĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲƵůŐĂƌŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ
ƌŽĂƚŝĂͲh^Ͳ^ůŽǀĞŶŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲ/ƐƌĂĞůͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲŽƐŶŝĂ
,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ:ĂƉĂŶͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ/ŶĚŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ
&ŝŶůĂŶĚͲEŽƌǁĂLJͲDĂĚĂŐĂƐĐĂƌͲWŽƌƚƵŐĂůͲdŚĂŝůĂŶĚͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲĂŶĂĚĂͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ
dƵƌŬĞLJͲ>ĂƚǀŝĂ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϯ͘ϰϰϲ
Ϯϳ͘ϰϬϵ
Ϯϲ͘ϮϬϴ
ϭϰ͘ϲϳϳ
ϭϭ͘ϴϮϭ
ϰϲϵ
ϭ͘ϴϲϳ
Ϭ
Ϭ
ϭϱ
ϭ͘ϱϴϳ
Ϭ
ϰ͘ϱϱϱ
ϭϯϮ͘Ϭϱϯ
15
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ^K)h<z^^/
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϱϳ͘Ϭϯϴ
/ƚĂůLJ
ϰϰ͘ϭϲϰ
ĞůŐŝƵŵ
ϱ͘ϬϬϵ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϴ͘ϳϰϲ
^ǁĞĚĞŶ
ϯϴϵ
,ƵŶŐĂƌLJ
Ϯ͘ϰϮϲ
WŽůĂŶĚ
ϴϮϮ
^ĞƌďŝĂ
ϱ͘ϰϴϱ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϱϲϭ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϰ͘ϲϳϴ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϳϭϱ
dƵƌŬĞLJ
ŝŒĞƌ
ϭ͘ϴϳϬ
dKW>D ϭϯϭ͘ϵϬϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϭ͘ϵϳϯ
ϯϴ͘ϴϲϱ
ϴ͘ϰϱϭ
ϱ͘ϲϬϱ
ϭϭϰ
ϰ͘ϱϮϯ
ϲϴϳ
ϱ͘ϭϰϰ
ϳϰϲ
Ϯ͘ϱϵϳ
ϲϬ
ϰϲ
ϯ͘Ϭϱϰ
ϭϮϭ͘ϴϲϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϵ͘ϮϬϭ
ϮϮ͘ϰϵϭ
ϳ͘ϰϵϱ
ϱ͘ϳϲϭ
ϰ͘ϳϯϭ
ϰ͘ϲϭϮ
ϭ͘ϵϬϴ
ϭ͘Ϭϵϭ
ϱϰϱ
ϰϵϮ
ϰϰϳ
ϰϮϯ
ϴϰϱ
ϵϬ͘Ϭϰϭ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϱ͘ϱϳϭ
ϮϮ͘ϳϳϬ
ϲ͘ϯϴϲ
ϭϬ͘ϭϮϵ
ϯ͘ϵϳϯ
ϰ͘ϭϭϮ
Ϭ
Ϯ͘ϳϲϬ
ϳϬϴ
Ϭ
Ϭ
ϭϮϬ
ϲϭϮ
ϴϳ͘ϭϰϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗'ĞƌŵĂŶLJͲ/ƚĂůLJͲĞůŐŝƵŵͲ^ůŽǀĂŬŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲ,ƵŶŐĂƌLJͲWŽůĂŶĚͲ
^ĞƌďŝĂͲnjĞĐŚZĞƉ͘ͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲdƵƌŬĞLJͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ&ƌĂŶĐĞͲ:ĂƉĂŶͲ
^ůŽǀĞŶŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲŚŝŶĂͲƌŽĂƚŝĂͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ƉĂŝŶͲ
h^ͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲŚŝůĞͲŐLJƉƚͲ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ>ŝďLJĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲĞŶŵĂƌŬ
16
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲs7͕7sdǀĞ^KDhE
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
/ƚĂůLJ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
njĞĐŚZĞƉ͘
^ůŽǀĂŬŝĂ
hŶŝƚĞĚƌĂď
ŵŝƌĂƚĞƐ
ZŽŵĂŶŝĂ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ĞůŐŝƵŵ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϳ͘ϱϵϰ
ϭϴ͘ϲϭϰ
ϲ͘ϰϵϲ
ϳ͘Ϯϴϯ
ϲ͘Ϯϯϵ
Ϯ͘ϲϵϵ
ϯ͘ϯϬϴ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϮ͘ϰϬϳ
ϭϲ͘ϳϵϮ
ϳ͘ϬϮϬ
ϲ͘Ϯϯϭ
ϱ͘ϲϰϱ
ϯ͘Ϯϰϯ
Ϯ͘ϴϵϯ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϯ͘ϱϭϯ
ϴ͘ϳϴϵ
ϱ͘ϲϲϭ
ϱ͘ϰϳϮ
ϰ͘Ϯϰϭ
Ϯ͘Ϭϴϭ
ϭ͘ϳϵϭ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϲ͘ϯϲϮ
ϱ͘ϳϬϵ
ϲ͘ϵϱϲ
Ϭ
ϲ͘ϭϰϰ
Ϯ͘ϲϲϭ
ϯ͘ϭϰϱ
ϭ͘ϲϵϴ
ϵϮϵ
ϭ͘ϯϵϰ
ϵϳϬ
ϭ͘ϲϱϬ
ϵ͘ϰϵϯ
ϭϬϴ͘ϯϳϳ
ϭ͘ϴϭϰ
ϲϰϵ
ϭ͘ϲϵϴ
ϭ͘ϲϰϵ
ϭ͘ϭϲϳ
ϵ͘Ϭϵϴ
ϭϮϬ͘ϯϭϮ
ϭ͘ϰϮϬ
ϭ͘ϯϯϯ
ϭ͘Ϯϵϴ
ϭ͘ϬϴϮ
ϴϴϯ
ϳ͘ϯϭϲ
ϴϰ͘ϴϴϰ
Ϭ
ϮϴϬ
Ϭ
ϱϮϮ
ϭ͘ϴϵϮ
ϱ͘ϱϴϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ&ƌĂŶĐĞͲdŚĂŝůĂŶĚͲDĂůĂLJƐŝĂͲdƵƌŬĞLJͲ,ƵŶŐĂƌLJͲ
^ƉĂŝŶͲ/ŶĚŝĂͲh^ͲsŝĞƚEĂŵͲWŽůĂŶĚͲ^ǁĞĚĞŶͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲƌŽĂƚŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ:ĂƉĂŶͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲ&ŝŶůĂŶĚͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲƵůŐĂƌŝĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ
ĂŶĂĚĂͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ/ƐƌĂĞůͲƌĂnjŝůͲDĞdžŝĐŽͲ^ƌŝ>ĂŶŬĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ
WŽƌƚƵŐĂůͲƵƐƚƌĂůŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲEŽƌǁĂLJͲƐƚŽŶŝĂͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ/ƌĂŶͲ
ĂŵĞƌŽŽŶͲ^ĂŶDĂƌŝŶŽͲZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂ
ϳϵ͘Ϯϱϭ 17
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ)>Ed/KZhWZ>Z/
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϳ͘ϭϱϰ
/ƚĂůLJ
ϲ͘Ϭϵϲ
ƌŽĂƚŝĂ
Ϯ͘ϯϯϲ
njĞĐŚZĞƉ͘
Ϯ͘ϭϱϴ
ŚŝŶĂ
ϭ͘ϳϮϬ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϭ͘ϭϳϴ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϳϯϯ
&ƌĂŶĐĞ
ϭ͘ϯϰϴ
WŽůĂŶĚ
ϲϲϮ
ƵůŐĂƌŝĂ
ϲϴϬ
^ůŽǀĞŶŝĂ
Ϯ͘ϱϱϲ
^ǁĞĚĞŶ
ϱϳϲ
ŝŒĞƌ
ϰ͘ϮϬϯ
dKW>D ϰϭ͘ϰϬϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϲ͘ϳϭϯ
ϰ͘ϲϭϳ
Ϯ͘ϰϮϱ
Ϯ͘ϯϵϱ
ϭ͘ϲϳϴ
ϭ͘ϭϵϱ
ϰϱϳ
ϭ͘ϲϭϴ
ϲϱϲ
ϭ͘Ϭϳϳ
ϭ͘ϬϮϮ
ϳϲϯ
ϯ͘ϰϭϱ
ϯϴ͘Ϭϯϭ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϮ͘ϰϭϯ
ϯ͘Ϭϯϲ
Ϯ͘Ϭϳϰ
Ϯ͘Ϭϭϵ
ϭ͘ϱϬϲ
ϴϴϬ
ϲϰϱ
ϲϰϬ
ϱϬϰ
ϰϵϮ
ϰϮϱ
ϯϵϱ
Ϯ͘ϴϭϭ
Ϯϳ͘ϴϰϬ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϭ͘Ϯϵϰ
ϰ͘ϲϳϴ
ϭϳϮ
ϭ͘ϵϵϵ
ϱϱϬ
ϯϭϴ
Ϭ
ϰϭϵ
Ϭ
ϮϬϭ
ϴϱϯ
ϯϯϯ
ϭ͘ϴϰϵ
ϮϮ͘ϲϲϱ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ůŽǀĂŬŝĂͲ^ƉĂŝŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ
ƌĂnjŝůͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ&ŝŶůĂŶĚͲDĂůĂLJƐŝĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ/ƐƌĂĞůͲĞůŐŝƵŵͲ
<ĞŶLJĂͲh^Ͳ/ŶĚŝĂͲdƵƌŬĞLJͲĞŶŵĂƌŬͲZŽŵĂŶŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲdŚĂŝůĂŶĚͲZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ:ĂƉĂŶͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ^ĞƌďŝĂͲĂŶĂĚĂͲEŽƌǁĂLJͲ
ĂŚƌĂŝŶͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲhŬƌĂŝŶĞͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲƵƐƚƌĂůŝĂͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ
WŽƌƚƵŐĂůͲ/ƌĞůĂŶĚͲ'ƌĞĞĐĞͲnjĞƌďĂŝũĂŶͲ/ĐĞůĂŶĚͲDĞdžŝĐŽͲKŵĂŶͲ>ŝďLJĂͲEŝŐĞƌŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲ
ĐƵĂĚŽƌͲ:ŽƌĚĂŶͲWĂŶĂŵĂͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲůďĂŶŝĂͲ'ƵĂƚĞŵĂůĂͲEĞǁĞĂůĂŶĚͲĞůĂƌƵƐͲ
ƚŚŝŽƉŝĂͲsŝĞƚEĂŵͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲŚŝůĞͲYĂƚĂƌͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͲ
^ƵĚĂŶͲƐƚŽŶŝĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲŽŶŐŽͲ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞͲŚŝŶĂ͕DĂĐĂŽ^ZͲ/ƌĂŶͲŽƐƚĂ
ZŝĐĂͲŐLJƉƚ
18
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ^K)h<<7>D7bhh<
můŬĞůĞƌ
/ƚĂůLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ƵůŐĂƌŝĂ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
&ƌĂŶĐĞ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
>ĂƚǀŝĂ
WŽůĂŶĚ
ĞůŐŝƵŵ
,ƵŶŐĂƌLJ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϳ͘ϳϰϯ
ϭϭ͘ϲϳϯ
ϭ͘Ϭϰϲ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϱ͘ϳϲϰ
ϭϭ͘Ϯϯϵ
ϭ͘ϱϱϵ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϯ͘ϲϯϯ
ϱ͘ϱϭϱ
ϭ͘ϯϮϴ
ϯ͘ϭϵϯ
Ϯϱϵ
ϭ͘ϲϴϬ
ϭ͘Ϯϰϭ
ϭϴϵ
Ϯϳϵ
ϱϯ
ϭ͘ϮϬϳ
ϭ͘ϵϱϱ
ϱϬ͘ϱϭϳ
Ϯ͘ϴϰϲ
ϵϵϱ
ϭ͘ϲϯϲ
ϭ͘ϯϲϯ
ϮϬϱ
ϭϭϰ
ϭϮϮ
ϯϱϲ
ϳϮϭ
ϰϲ͘ϵϭϵ
ϵϳϱ
ϵϲϯ
ϵϱϭ
ϯϵϱ
Ϯϰϵ
ϵϱ
ϱϯ
ϰϲ
ϯϭ
ϭϭϳ
Ϯϰ͘ϯϱϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗&ŝŶůĂŶĚͲ^ƉĂŝŶͲZŽŵĂŶŝĂͲh^ͲƌŽĂƚŝĂͲ^ůŽǀĂŬŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲ
^ůŽǀĞŶŝĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ/ƌĞůĂŶĚͲŚŝŶĂͲŐLJƉƚͲ^ǁĞĚĞŶͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲŽƐŶŝĂ
,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲdƵƌŬĞLJͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲĂŶĂĚĂͲhŬƌĂŝŶĞͲEŽƌǁĂLJͲ
/ƐƌĂĞůͲ^ĞƌďŝĂͲƌĂnjŝůͲƐƚŽŶŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ/ƌĂŶͲ:ĂƉĂŶ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϭ
ϳ͘ϳϱϭ
ϭ͘ϯϯϰ
Ϯ͘ϬϬϴ
ϭ͘ϯϬϲ
ϭ͘ϯϱϴ
ϳϮϲ
ϯ
Ϭ
Ϭ
ϴϴϳ
Ϯϯ
Ϯϱ͘ϴϵϲ
ϰϭ͘ϮϵϮ 19
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲDd͕d>ǀĞ,>d
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
ĞůĂƌƵƐ
ZŽŵĂŶŝĂ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
,ƵŶŐĂƌLJ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
DĂůĂLJƐŝĂ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŽƐŶŝĂ
,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂ
ŚŝŶĂ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘ϴϵϭ
ϭ͘ϱϬϭ
ϴ͘ϱϭϮ
ϭ͘ϵϱϰ
ϭ͘ϳϱϭ
Ϯ͘ϲϰϭ
Ϭ
ϯϯϰ
ϵϳ
ϰϬ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱ͘ϮϵϮ
ϯ͘ϴϬϯ
ϴ͘ϰϭϰ
Ϯ͘ϰϱϱ
ϭ͘ϬϬϴ
ϭ͘ϴϮϴ
ϱϮ
ϯϳϲ
ϭϯϳ
ϯϵϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘ϴϳϳ
ϯ͘ϭϲϬ
ϯ͘ϭϭϮ
ϭ͘ϴϯϵ
ϭ͘ϭϯϲ
ϵϴϵ
ϱϭϵ
ϯϬϯ
Ϯϲϭ
ϭϵϯ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘ϰϴϰ
ϯ͘ϱϬϱ
ϮϬϭ
ϱϱϭ
ϭ͘ϳϳϯ
ϱϱϰ
ϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϳϵ
ϭ͘Ϯϱϰ
Ϯϯ͘Ϭϱϱ
ϯϲ
ϭϰϲ
ϭ͘Ϭϲϳ
Ϯϱ͘ϬϭϮ
ϵϳ
ϵϳ
ϯϱϲ
ϭϲ͘ϵϰϬ
Ϭ
Ϭ
ϵϬϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ƉĂŝŶͲWŽƌƚƵŐĂůͲ^ĞƌďŝĂͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ&ƌĂŶĐĞͲnjĞĐŚZĞƉ͘Ͳ^ůŽǀĂŬŝĂͲ
h^ͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ǁĞĚĞŶͲWŽůĂŶĚͲĞůŐŝƵŵͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲDĞdžŝĐŽͲ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲĞŶŵĂƌŬͲ:ĂƉĂŶͲĂŶĂĚĂͲĞŵ͘ZĞƉ͘ŽĨƚŚĞŽŶŐŽͲsŝĞƚEĂŵͲ
&ŝŶůĂŶĚͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ/ŶĚŝĂͲEŽƌǁĂLJͲdƵƌŬĞLJͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲYĂƚĂƌͲ/ƐƌĂĞůͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ/ƌĞůĂŶĚͲ
ƌŽĂƚŝĂͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ/ƌĂͲ>ĞďĂŶŽŶͲƚŚŝŽƉŝĂͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͲWĂŶĂŵĂͲdŚĂŝůĂŶĚͲ
hŬƌĂŝŶĞͲƌĂnjŝůͲŽůŽŵďŝĂͲŽŵŝŶŝĐĂͲ'ƌĞĞĐĞͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲĞŶŝŶͲ'ĞŽƌŐŝĂͲ<ƵǁĂŝƚͲ
WĂŬŝƐƚĂŶͲ^ĂŽdŽŵĞĂŶĚWƌŝŶĐŝƉĞͲdƵŶŝƐŝĂͲKŵĂŶͲƵƐƚƌĂůŝĂͲŚŝůĞͲůŐĞƌŝĂͲĐƵĂĚŽƌͲ
WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲnjĞƌďĂŝũĂŶͲEĞǁĞĂůĂŶĚ
ϭϭ͘ϵϴϭ 20
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲP<DD7ZEKZh
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϱ͘Ϯϲϱ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
Ϯϭϵ
&ƌĂŶĐĞ
ϴϮϰ
ŚŝŶĂ
ϭ͘ϰϵϳ
/ƚĂůLJ
Ϯ
WŽůĂŶĚ
Ϭ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϮϯϬ
ƌŽĂƚŝĂ
ϭ͘Ϯϱϯ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ϭϴ
^ƉĂŝŶ
Ϭ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
Ϭ
<ĞŶLJĂ
ŝŒĞƌ
ϭϰϲ
dKW>D Ϯϵ͘ϰϱϱ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϴ͘ϳϲϳ
ϯ͘Ϭϲϳ
ϰ͘ϭϰϴ
Ϯ͘ϬϬϳ
Ϯϱϯ
ϭϵ
ϭϬϱ
ϴ
Ϭ
ϭϳ
ϯϭ
ϯϴ͘ϰϮϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϮ͘ϴϬϵ
ϭ͘ϲϵϲ
ϭ͘Ϭϭϲ
ϭ͘ϬϬϱ
ϭϳϯ
ϱϭ
ϰϴ
ϯϰ
ϭϴ
ϭϱ
ϭϭ
ϰ
ϭϯ
ϭϲ͘ϴϵϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϬ͘ϴϴϭ
Ϭ
Ϭ
ϵ
Ϯ͘ϭϳϱ
Ϭ
Ϭ
ϮϵϮ
ϭϭϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱϮ
ϭϯ͘ϱϮϬ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ĞůŐŝƵŵͲ,ƵŶŐĂƌLJͲEŽƌǁĂLJͲ^ǁĞĚĞŶͲ&ŝŶůĂŶĚͲĞŶŵĂƌŬͲnjĞĐŚ
ZĞƉ͘Ͳh^ͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲdƵƌŬĞLJͲĂŶĂĚĂͲZŽŵĂŶŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲ/ŶĚŝĂͲƌĂnjŝůͲ
^ůŽǀĞŶŝĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ:ĂƉĂŶ
21
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ7s7
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
ĞůĂƌƵƐ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
WŽůĂŶĚ
hŬƌĂŝŶĞ
/ƚĂůLJ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
&ƌĂŶĐĞ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘ϯϵϵ
ϱ͘ϭϲϳ
ϭ͘ϯϮϰ
ϳϬϰ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱ͘ϭϮϳ
ϳ͘Ϭϵϴ
Ϯ͘ϳϯϱ
ϵϯϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘ϴϴϭ
Ϯ͘ϯϮϵ
ϭ͘ϴϳϯ
ϳϵϵ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘Ϯϲϳ
ϭ͘ϯϭϭ
ϭ͘ϳϮϯ
ϱϭϵ
ϰϭϲ
ϱϲϳ
ϭ
ϱϯϭ
Ϯ͘ϯϳϰ
ϯϯϳ
ϭϳϭ
ϭ͘Ϯϴϯ
ϵϯϮ
ϭϴ͘ϮϬϱ
ϳϴϬ
ϲϲϲ
ϭϲϬ
ϯϳϲ
ϭ͘Ϭϵϳ
ϰϭϭ
ϭϱϳ
ϲϲϵ
ϱϯϭ
ϮϬ͘ϳϰϯ
ϳϬϱ
ϲϱϬ
ϲϰϭ
Ϯϴϭ
Ϯϴϭ
Ϯϭϭ
ϭϰϬ
ϭϰϬ
ϯϵϭ
ϭϯ͘ϯϮϮ
ϰϰ
Ϭ
Ϭ
ϰϵϴ
ϲϴ
ϱϭϭ
ϭϰϱ
ϯϱϮ
ϱϳϯ
ϭϬ͘Ϭϭϭ ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲĂŶĂĚĂͲ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲ/ŶĚŝĂͲ^ƉĂŝŶͲĞŶŵĂƌŬͲh^Ͳ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ:ĂƉĂŶͲ
ĞůŐŝƵŵͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ
,ƵŶŐĂƌLJͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲZŽŵĂŶŝĂͲƌŽĂƚŝĂͲ
EŽƌǁĂLJͲƌĂnjŝůͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲƐƚŽŶŝĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲdƵƌŬĞLJͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ
dŚĂŝůĂŶĚͲ^ĞƌďŝĂͲDĞdžŝĐŽͲWŽƌƚƵŐĂůͲ/ƌĞůĂŶĚͲŽůŽŵďŝĂͲYĂƚĂƌͲŚŝůĞͲWĂŬŝƐƚĂŶͲ
^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂŶZĞƉ͘ͲŽƐƚĂZŝĐĂͲ/ĐĞůĂŶĚͲ/ƐƌĂĞůͲŐLJƉƚ
22
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ7E7Z
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϴ͘ϬϯϮ
/ƚĂůLJ
ϭ͘ϬϴϬ
ŚŝŶĂ
ϳϮϮ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϭϱϭ
:ĂƉĂŶ
Ϯϵϯ
&ŝŶůĂŶĚ
ϭϵϱ
h^
ϰϮϴ
ĞůŐŝƵŵ
ϮϯϮ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ
ϭϯϰ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ϭϮϯ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϳϲ
/ŶĚŝĂ
Ϭ
ŝŒĞƌ
ϱϯϬ
dKW>D ϭϭ͘ϵϵϵ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϯ͘ϵϯϱ
ϵϳϳ
ϭ͘Ϭϱϯ
ϭϵϵ
ϯϯϵ
ϱϰϱ
ϯϱϯ
ϭϵϬ
ϭϵϱ
ϯϮϭ
ϰϰ
ϳϵ
ϯϵϰ
ϭϴ͘ϲϮϱ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵ͘ϱϭϮ
ϱϴϰ
ϱϲϲ
ϱϬϵ
ϯϭϳ
Ϯϵϱ
ϮϲϬ
ϭϱϵ
ϭϱϱ
ϭϭϵ
ϵϭ
ϵϬ
Ϯϱϰ
ϭϮ͘ϵϭϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯ͘ϴϯϮ
ϭ͘ϯϱϮ
ϭϱϮ
ϭ͘ϯϴϵ
ϭϬϱ
ϯϳϳ
ϲϴ
ϭϲϭ
Ϭ
ϯϲϵ
Ϯϭϰ
Ϭ
ϳϲϴ
ϳ͘ϳϴϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ǁĞĚĞŶͲ&ƌĂŶĐĞͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲWŽůĂŶĚͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲEŽƌǁĂLJͲdƵƌŬĞLJͲ>ĂƚǀŝĂͲ,ƵŶŐĂƌLJͲ^ƉĂŝŶͲĞŶŵĂƌŬͲ^ĞƌďŝĂͲ
ƌŽĂƚŝĂͲĂŶĂĚĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲWŽƌƚƵŐĂůͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲZŽŵĂŶŝĂͲ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲƌĂnjŝůͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
23
h^dZ/Ͳ/DWKZdͲ<mdm<ǀĞ^>
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
,ƵŶŐĂƌLJ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
^ƉĂŝŶ
WŽůĂŶĚ
ĞůŐŝƵŵ
^ůŽǀĞŶŝĂ
h^
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵ͘ϯϮϯ
ϭϯ͘Ϭϭϲ
ϭϱϴ
ϭϬϱ
ϯϴϱ
Ϯ
ϲϵ͘ϳϵϰ
ϰϰϰ
ϭϵϰ
ϰϳϳ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϴ͘ϱϴϲ
ϰ͘ϴϵϵ
ϯ͘ϵϰϲ
ϭϵϭ
ϯ͘ϱϱϬ
ϲ͘ϯϰϬ
ϯϭϮ
ϭϰϲ
Ϯϴϭ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱ͘ϰϳϭ
ϯ͘ϰϱϱ
ϳϬϭ
ϮϲϮ
Ϯϰϱ
ϮϮϭ
Ϯϭϭ
ϭϰϬ
ϭϬϰ
ϳϯ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘ϲϭϲ
ϯϭ͘ϯϵϭ
Ϯϴϲ
ϰϵ
ϭϯϬ
Ϭ
Ϭ
ϲϭϱ
ϮϮ
ϱ
ϭ͘Ϯϰϱ
ϭϬϬ
ϯϴ͘ϵϳϭ
ϭϯϰ͘Ϯϭϯ
Ϯϭ͘ϱϭϮ
ϱϯ
ϳϳ͘ϰϰϱ
ϭϮϳ͘Ϯϱϵ
ϱϳ
ϯϯ
ϰϴ
ϭϭ͘ϬϮϬ
ϭϭ͘ϯϮϬ
Ϯ͘ϵϭϳ
ϭ͘ϳϲϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ƌĂnjŝůͲ&ƌĂŶĐĞͲ^ǁĞĚĞŶͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲĂŶĂĚĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚͲ
ĞŶŵĂƌŬͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲƵůŐĂƌŝĂͲ/ŶĚŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ/ƌĞůĂŶĚƌŽĂƚŝĂͲ
DŽƌŽĐĐŽͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲŚŝŶĂͲ:ĂƉĂŶ
ϱϯ͘ϭϭϴ 24
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲz^^/<W>D
můŬĞůĞƌ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
&ƌĂŶĐĞ
WŽůĂŶĚ
ĞůŐŝƵŵ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
,ƵŶŐĂƌLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
ƵƐƚƌŝĂ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳ͘ϳϭϱ
ϳϮ͘ϮϮϳ
ϯϰ͘ϯϱϰ
Ϯϲ͘Ϭϵϭ
Ϯϭ͘ϵϴϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϭ͘ϬϬϬ
ϲϴ͘Ϯϵϴ
ϱϯ͘Ϯϴϳ
Ϯϳ͘ϭϴϮ
ϱϮ͘Ϭϱϯ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϰ͘ϱϭϱ
ϰϳ͘ϲϳϭ
ϰϮ͘ϳϲϯ
Ϯϵ͘ϵϲϲ
Ϯϲ͘ϳϲϴ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳϭ͘ϭϵϴ
ϵϯ͘ϵϵϱ
ϰϴ͘ϯϱϯ
Ϯϲ͘Ϯϭϳ
ϰϴ͘ϲϳϴ
ϳϵ͘ϵϰϬ
Ϯϵ͘Ϯϯϰ
ϱϵ͘ϵϲϳ
ϯϱ͘ϱϵϮ
ϭϳ͘ϵϵϯ
ϲ͘ϵϮϴ
ϭϴ͘ϵϮϴ
ϯϮ͘ϯϭϵ
ϯϮ͘ϭϵϵ
Ϯϵ͘ϯϲϯ
Ϯϲ͘ϵϲϭ
ϭϭ͘Ϯϭϭ
Ϯϰ͘ϯϯϮ
ϮϮ͘Ϭϰϭ
ϭϵ͘ϵϲϴ
ϭϱ͘ϳϳϲ
ϵ͘ϱϲϯ
ϲ͘ϴϭϰ
ϯϮ͘Ϭϯϭ
Ϯϯ͘ϯϵϮ
ϭϲ͘ϴϴϵ
ϯϵ͘ϰϴϮ
ϯ͘ϯϬϴ
ϭϭ͘ϵϮϵ
ϭϴ͘Ϭϰϳ
ϴϮ͘Ϯϯϴ
ϰϳϰ͘Ϯϲϯ
ϭϯ͘ϵϳϭ
ϱϵ͘ϭϳϬ
ϰϲϭ͘ϵϳϬ
ϲ͘ϰϳϮ
ϯϭ͘Ϭϯϰ
ϯϰϭ͘ϮϬϵ
ϱϱ
ϯϬ͘ϳϳϰ
ϰϰϲ͘ϯϬϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗&ƌĞĞŽŶĞƐͲ/ƚĂůLJͲ^ǁĞĚĞŶͲ'ƌĞĞĐĞͲ:ĂƉĂŶͲŚŝŶĂͲ^ĞƌďŝĂͲh^Ͳ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲƐƚŽŶŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲ^ƉĂŝŶͲZŽŵĂŶŝĂͲdƵƌŬĞLJͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲhŬƌĂŝŶĞͲĞŵ͘
WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ/ŶĚŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲƌĂnjŝůͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲEŽƌǁĂLJͲ
ĞŶŵĂƌŬͲƵŶŬĞƌƐͲ/ƌĞůĂŶĚͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ&ŝŶůĂŶĚͲ/ĐĞůĂŶĚͲLJƉƌƵƐͲƌŽĂƚŝĂͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂͲWĂŶĂŵĂͲ/ƐƌĂĞůͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ<ĂnjĂŬŚƐƚĂŶͲDĂůĂLJƐŝĂͲEĞƚŚ͘ŶƚŝůůĞƐͲDĞdžŝĐŽͲ
ƵůŐĂƌŝĂͲĂŶĂĚĂͲ^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞĂŶĚDŝƋƵĞůŽŶͲũŝďŽƵƚŝͲEŝŐĞƌŝĂ
25
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ^/<z^^/ͬhh<
můŬĞůĞƌ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵ͘ϳϬϲ
Ϯϯ͘ϯϴϯ
ϭϱ͘ϱϮϭ
ϳϬ͘ϰϲϮ
WŽůĂŶĚ
ϴϰ͘Ϭϵϱ
ϳϱ͘ϳϮϰ
ϱϳ͘ϱϳϰ
ϴϲ͘ϳϱϳ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϵϯ͘ϯϵϰ
ϭϬϲ͘ϯϲϱ
ϱϮ͘ϬϮϴ
ϭϯϭ͘ϵϬϱ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϰ͘ϳϮϴ
ϭϲ͘ϬϲϬ
ϭϲ͘ϲϬϳ
ϮϮ͘ϯϰϴ
>ĂƚǀŝĂ
ϭ͘ϭϵϰ
ϲ͘Ϯϲϰ
ϵ͘ϮϬϵ
ϭ͘Ϯϯϭ
/ƚĂůLJ
ϭϱ͘ϱϭϴ
Ϯϭ͘ϯϭϰ
ϴ͘ϮϮϳ
Ϯϱ͘ϬϳϮ
ĞůĂƌƵƐ
Ϯ͘ϱϯϲ
ϲ͘ϴϱϭ
ϰ͘ϲϮϲ
ϮϮϬ
ƵůŐĂƌŝĂ
Ϯ͘ϲϵϳ
ϴ͘ϰϬϱ
ϯ͘ϳϰϳ
ϲ͘ϱϮϭ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϲ͘ϭϵϲ
ϯ͘ϲϰϲ
ϭ͘ϯϱϳ
ϰϴ͘ϯϲϬ
ϯ͘ϰϬϰ
ϱ͘Ϯϲϱ
ϭ͘Ϭϵϰ
ϭϰ͘ϵϵϮ
ϵϴϵ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
Ϯϰ
ϴϮ
ϳϰϬ
ϭϳϮ
ŝŒĞƌ
ϭϯ͘ϴϮϲ
ϭϮ͘ϰϳϮ
ϭ͘ϵϲϱ
ϭϲϬ͘ϭϮϯ
ϰϯϴ͘ϲϴϯ
ϱϱϴ͘ϭϳϮ
ϮϲϮ͘ϵϱϴ
ϯϯϵ͘ϳϳϲ
dKW>D
hh< ϮϳϬ͘ϵϵϳ
Ϯϳϳ͘ϵϳϬ
ϮϮϴ͘ϲϮϯ
ϭϲϳ͘ϲϯϮ
ƵƐƚƌŝĂ
ŚŝŶĂ͕DĂĐĂŽ
^Z
dKW>D^/<
z^^/
ϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ'ƌĞĞĐĞͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ
^ůŽǀĞŶŝĂͲŚŝŶĂͲdƵƌŬĞLJͲ&ŝŶůĂŶĚͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲĞŶŵĂƌŬͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲ
ZŽŵĂŶŝĂͲ^ƉĂŝŶͲĞůŐŝƵŵͲWŝƚĐĂŝƌŶͲhŬƌĂŝŶĞͲ^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞĂŶĚDŝƋƵĞůŽŶͲĞŵ͘
WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ǁĞĚĞŶͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ
ŐLJƉƚͲ/ƌĂŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲŚŝůĞͲDĂůƚĂͲhnjďĞŬŝƐƚĂŶͲ&ƌĂŶĐĞͲĐƵĂĚŽƌͲ/ŶĚŝĂͲLJƉƌƵƐͲ
WĂŶĂŵĂͲ/ƐƌĂĞů
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
26
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ&7>Db7E
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϭϯϭ͘ϵϴϱ
WŽůĂŶĚ
ϭϮ͘ϴϵϬ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϰϭ͘ϰϱϬ
/ƚĂůLJ
ϰ͘ϰϯϲ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ϯ͘ϵϱϴ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
ϭϯ͘ϭϭϳ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϵϳϳ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
Ϯ͘ϱϵϬ
ZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂ ϭϵ͘Ϭϵϯ
ĞůĂƌƵƐ
^ƉĂŝŶ
Ϯϰ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϱϭϭ
ŝŒĞƌ
ϭϬ͘ϯϭϭ
dKW>D Ϯϰϭ͘ϯϰϭ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϭϳ͘ϱϲϯ
Ϯϯ͘Ϯϴϳ
Ϯϭ͘ϮϬϮ
ϲ͘ϯϰϴ
ϱ͘Ϭϴϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϮϬ͘ϱϳϰ
ϲϭ͘ϵϯϴ
ϭϱ͘ϱϬϭ
ϰ͘ϲϰϭ
ϰ͘ϱϭϬ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϳϳ͘ϭϲϬ
ϲϮ͘Ϭϵϵ
Ϯϱ͘ϲϳϳ
ϭϭ͘ϴϭϲ
ϭ͘ϵϱϮ
ϳ͘ϮϱϬ
ϱϰϯ
Ϯ͘ϲϳϯ
Ϯ͘ϱϭϭ
ϲϵ͘ϴϵϰ
ϲ͘ϳϮϵ
ϲϰϮ
Ϯϭ͘ϲϲϵ
ϲϳϵ
ϭ͘ϲϰϭ
ϯϲϭ
ϭϳ͘ϲϱϯ
ϮϮϯ͘ϵϮϱ
Ϯ͘Ϯϵϳ
ϭ͘ϴϱϰ
ϭ͘ϴϯϱ
ϴϮϲ
ϲϯϮ
ϭ͘ϮϬϲ
ϮϮϬ͘ϵϵϵ
ϭϭϴ
Ϯ͘ϭϳϴ
Ϭ
Ϭ
ϳϳϳ
ϰ͘Ϯϯϯ
ϯϲϮ͘ϲϯϯ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲƵƐƚƌŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ&ƌĂŶĐĞͲZŽŵĂŶŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲĞůŐŝƵŵͲ
>ĂƚǀŝĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲŚŝŶĂͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲ^ǁĞĚĞŶ
27
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲWZK&7>
můŬĞůĞƌ
njĞĐŚZĞƉ͘
WŽůĂŶĚ
/ƚĂůLJ
^ƉĂŝŶ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
'ĞƌŵĂŶLJ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
,ƵŶŐĂƌLJ
dƵƌŬĞLJ
ƵƐƚƌŝĂ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϮ͘ϯϮϯ
ϰϰ͘ϯϳϳ
ϭϰ͘ϭϮϬ
ϱ͘Ϯϲϴ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϳ͘ϳϴϵ
ϱϭ͘Ϯϭϵ
ϭϲ͘ϭϭϰ
ϭϮ͘ϳϰϵ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϯ͘ϱϰϮ
Ϯϳ͘ϲϯϱ
ϭϭ͘ϰϴϵ
ϭϭ͘ϮϮϰ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϱ͘ϲϬϮ
Ϯϳ͘ϴϲϯ
ϭϱ͘ϲϯϵ
ϭϬ͘ϵϳϱ
ϴ͘ϴϭϮ
ϭϲ͘Ϯϲϰ
ϰ͘ϳϳϯ
ϭϬ͘ϮϲϮ
ϭϬ͘ϰϰϭ
ϰ͘Ϭϭϱ
ϭ͘ϬϱϮ
ϭ͘ϭϴϱ
ϭϬ͘ϱϯϰ
ϭϴϯ͘ϰϮϳ
ϵ͘Ϯϱϭ
ϭϮ͘ϱϴϴ
ϲ͘ϳϯϯ
ϴ͘ϱϵϲ
ϭϯ͘Ϭϴϰ
ϲ͘ϱϲϱ
Ϯ͘ϲϬϯ
ϭ͘ϲϴϵ
ϭϯ͘ϭϰϵ
ϮϬϮ͘ϭϯϭ
ϴ͘ϱϵϴ
ϳ͘Ϯϳϴ
ϱ͘ϴϮϱ
ϯ͘ϰϯϱ
Ϯ͘Ϯϰϱ
ϭ͘ϳϮϬ
ϭ͘Ϭϲϴ
ϭ͘Ϭϯϯ
Ϯ͘ϳϯϭ
ϭϭϳ͘ϴϮϯ
ϯϯϮ
ϭϮ͘ϭϮϱ
ϰ͘ϱϰϲ
Ϭ
ϳϲ
ϭ͘ϳϳϴ
ϴϵ
ϭϰϭ
ϴ͘ϭϳϴ
ϭϭϳ͘ϯϰϰ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗hŬƌĂŝŶĞͲZŽŵĂŶŝĂͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲ&ƌĂŶĐĞͲ'ƌĞĞĐĞͲĞŶŵĂƌŬͲ^ǁĞĚĞŶͲ
ƵůŐĂƌŝĂͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲĞůŐŝƵŵͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲdƵƌŬƐĂŶĚĂŝĐŽƐ/ƐĚƐͲWĂŬŝƐƚĂŶͲŚŝŶĂͲ
&ŝŶůĂŶĚͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲƐƚŽŶŝĂͲEŽƌǁĂLJͲ^ĞƌďŝĂͲh^Ͳ^ƌŝ>ĂŶŬĂͲ:ĂƉĂŶͲ
DĞdžŝĐŽͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲĂƌďĂĚŽƐͲ/ĐĞůĂŶĚͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲDĂůƚĂͲĂŶĂĚĂͲ/ŶĚŝĂͲŚŝůĞͲ
ŵĞƌŝĐĂŶ^ĂŵŽĂͲ>ĂƚǀŝĂ
28
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ7Ebd<^D/
můŬĞůĞƌ
njĞĐŚZĞƉ͘
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
WŽůĂŶĚ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
ŚŝŶĂ
/ƚĂůLJ
dƵƌŬĞLJ
ĞůŐŝƵŵ
&ƌĞĞŽŶĞƐ
,ƵŶŐĂƌLJ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϱ͘ϯϭϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϭ͘ϵϮϰ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϰ͘ϭϳϭ
Ϯϭ͘ϴϴϭ
ϰ͘ϴϱϲ
ϭϮ͘ϱϬϰ
ϭϯ͘ϱϬϴ
ϳϭϰ
ϯ͘ϴϴϮ
Ϯϰ
ϭ͘ϱϬϭ
ϰϵϯ
ϵϰϬ
ϲϯϴ
ϰ͘ϰϬϬ
ϵϬ͘ϲϱϯ
ϭϴ͘ϰϵϬ
ϰ͘ϴϯϮ
ϭϯ͘ϳϵϭ
ϭϯ͘ϴϮϴ
ϭ͘ϭϭϱ
ϯ͘ϲϭϭ
ϭϬϬ
Ϯ͘ϲϲϬ
ϭ͘Ϭϴϴ
ϭ͘ϴϯϳ
ϲϰϮ
ϰ͘ϭϬϵ
ϵϴ͘ϬϮϴ
Ϯϳ͘ϳϵϲ
ϴ͘Ϯϯϱ
ϳ͘ϰϮϱ
ϱ͘ϭϵϵ
ϯ͘ϭϬϵ
ϭ͘ϴϯϴ
ϭ͘ϯϵϯ
ϭ͘ϬϱϬ
ϵϰϴ
ϴϴϭ
ϲϵϵ
Ϯ͘Ϭϲϲ
ϵϰ͘ϴϭϭ
Ϯ͘ϴϴϵ
ϴ͘ϮϮϭ
ϴ͘ϱϴϵ
ϱ͘Ϭϳϵ
ϭ͘ϱϲϮ
ϴϮϳ
ϲϲϮ
ϱϯϰ
ϳϱϳ
ϱϭϲ
ϯϯϰ
Ϯ͘Ϭϯϲ
ϳϱ͘Ϭϴϴ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϯ͘ϬϴϮ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗hŬƌĂŝŶĞͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ^ƉĂŝŶͲ&ƌĂŶĐĞͲ^ǁĞĚĞŶͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲĂŶĂĚĂͲ
h^Ͳ/ŶĚŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲWĂŬŝƐƚĂŶͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ
ZŽŵĂŶŝĂͲĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶͲnjĞƌďĂŝũĂŶͲ/ƌĞůĂŶĚͲ&ŝŶůĂŶĚͲĞŶŵĂƌŬͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲEŽƌǁĂLJͲ
WĂŶĂŵĂͲ:ĂƉĂŶͲƵůŐĂƌŝĂͲ/ƐƌĂĞůͲƌŽĂƚŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲdĂũŝŬŝƐƚĂŶͲdŚĂŝůĂŶĚͲsŝĞƚ
EĂŵͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲWŽƌƚƵŐĂůͲDĂůĂLJƐŝĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲEŝŐĞƌͲLJƉƌƵƐͲ>ĂƚǀŝĂͲ
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞĂŶĚDŝƋƵĞůŽŶͲƌĂnjŝůͲWĂƉƵĂEĞǁ'ƵŝŶĞĂͲŵĞƌŝĐĂŶ
^ĂŵŽĂͲ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲdƵŶŝƐŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲĞůĂƌƵƐͲĂƉĞ
sĞƌĚĞͲEĞǁĞĂůĂŶĚͲŶĚŽƌƌĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲŽƐƚĂZŝĐĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
29
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ7<7b>7KZh
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϭ͘ϱϳϳ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϲ͘ϳϵϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϳ͘ϳϯϭ
můŬĞůĞƌ
njĞĐŚZĞƉ͘
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
ϳϭϰ
ϴ͘ϲϯϵ
ϭϮ͘Ϭϱϳ
/ƚĂůLJ
ϮϮ͘ϬϵϮ
ϭϭ͘ϳϬϳ
ϭϬ͘ϱϰϲ
WŽůĂŶĚ
ϲ͘ϳϰϯ
ϭϮ͘ϮϰϮ
ϭϬ͘ϭϬϳ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϲ͘ϰϲϱ
ϱ͘ϱϭϭ
ϴ͘Ϭϯϰ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϰϳ͘ϳϰϮ
ϲ͘ϰϬϳ
ϯ͘ϳϴϲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϲ͘Ϯϭϭ
ϲ͘ϯϬϴ
ϯ͘ϰϲϭ
'ƌĞĞĐĞ
ϭ͘ϳϮϬ
ϯ͘ϳϱϳ
ϯ͘ϰϯϴ
hŬƌĂŝŶĞ
ϳ͘ϵϮϰ
ϭϭ͘ϳϱϬ
ϯ͘ϭϯϰ
dƵƌŬĞLJ
ϭ͘Ϭϴϲ
ϲ͘ϴϱϯ
Ϯ͘Ϯϴϱ
ƌŽĂƚŝĂ
ϰϯϴ
ϭ͘ϭϰϳ
Ϯ͘Ϭϰϭ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϭ͘ϱϭϳ
ϯ͘ϳϮϵ
Ϯ͘ϬϬϯ
ŝŒĞƌ
ϮϮ͘ϭϬϵ
ϮϬ͘ϭϴϲ
ϲ͘ϵϮϴ
dKW>D ϭϰϲ͘ϯϯϴ
ϭϮϱ͘ϬϮϲ
ϴϱ͘ϱϱϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ƵƐƚƌŝĂͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲƵůŐĂƌŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ƉĂŝŶͲ
&ŝŶůĂŶĚͲZŽŵĂŶŝĂͲĞůŐŝƵŵͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲŚŝŶĂͲ&ƌĂŶĐĞͲ
ŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ^ǁĞĚĞŶͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ
ƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲĞŶŵĂƌŬͲƌĂnjŝůͲ/ŶĚŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲĂŶĂĚĂͲh^Ͳ
WŽƌƚƵŐĂůͲLJƉƌƵƐͲ:ĂƉĂŶͲdŚĂŝůĂŶĚͲEŽƌǁĂLJͲ/ƌĞůĂŶĚͲĞůĂƌƵƐͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͲŽĐŽƐ
/ƐĚƐͲsŝĞƚEĂŵͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲĐƵĂĚŽƌͲ/ĐĞůĂŶĚͲWĂŶĂŵĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ
DŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲŶĚŽƌƌĂͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ:ĂŵĂŝĐĂ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϵ͘ϯϭϮ
ϭ͘Ϯϵϭ
ϮϬ͘ϯϴϵ
ϲ͘ϬϮϭ
ϭϯ͘ϵϵϯ
ϯ͘ϰϱϵ
ϴ͘ϯϭϰ
ϱ͘ϬϬϵ
Ϯ͘ϳϭϯ
ϰ͘ϰϮϵ
ϭϰϬ
ϮϮϰ
ϭϮ͘ϭϭϯ
ϵϳ͘ϰϬϳ
30
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ^K)h<z^^/
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
,ƵŶŐĂƌLJ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
hŬƌĂŝŶĞ
ĞůŐŝƵŵ
&ƌĂŶĐĞ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
ƵƐƚƌŝĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
WŽůĂŶĚ
/ƚĂůLJ
^ĞƌďŝĂ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϬ͘ϬϬϲ
ϭϮ͘ϳϴϮ
ϳ͘ϯϬϵ
ϯ͘ϱϰϵ
ϵϳϱ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϭ͘ϳϬϬ
ϴ͘ϱϴϲ
Ϯ͘ϱϳϴ
ϰ͘ϴϬϰ
ϭϳϵ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϲ͘Ϯϯϭ
ϭϭ͘ϴϳϲ
ϵ͘Ϯϭϴ
ϴ͘ϳϲϬ
ϳ͘ϲϭϵ
ϰ͘ϱϳϴ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϬ͘ϰϰϱ
ϭϰ͘ϵϴϬ
ϳ͘ϵϭϱ
ϭϮ͘Ϯϯϰ
ϭϭ͘Ϭϰϯ
Ϯ͘ϯϲϴ
ϳ͘ϳϵϱ
ϭ͘ϵϲϱ
ϲ͘Ϭϲϯ
ϵ͘ϯϮϵ
Ϯ͘ϯϳϴ
ϭϮ͘ϭϳϴ
ϭϬ͘Ϯϱϭ
ϴϰ͘ϱϴϭ
ϯ͘ϱϮϮ
ϯ͘Ϭϯϰ
ϱ͘ϳϳϮ
ϯ͘Ϯϵϵ
ϲϬϲ
ϭϯ͘Ϯϭϲ
ϯ͘ϵϮϬ
ϲϭ͘Ϯϭϲ
ϯ͘ϳϳϱ
Ϯ͘Ϯϲϵ
Ϯ͘ϭϱϳ
ϭ͘ϴϳϮ
ϭ͘ϴϰϱ
ϭ͘ϱϴϳ
Ϯ͘ϵϴϲ
ϳϰ͘ϳϳϯ
ϴϯϲ
ϱ͘ϵϮϰ
ϰ͘ϲϱϴ
ϲ͘ϬϯϮ
ϭ͘ϵϵϵ
ϭϱ͘ϲϳϴ
ϵ͘ϭϯϮ
ϭϯϯ͘Ϯϰϰ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗&ƌĞĞŽŶĞƐͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ^ǁĞĚĞŶͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ^ƉĂŝŶͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲŚŝŶĂͲLJƉƌƵƐͲEŽƌǁĂLJͲ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲĞŶŵĂƌŬͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ
dƵƌŬĞLJͲZŽŵĂŶŝĂͲ/ŶĚŝĂͲh^ͲŶĚŽƌƌĂͲ<ĂnjĂŬŚƐƚĂŶ
31
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲs7͕7sds^KDhE
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϭ͘ϬϮϮ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ ϲ͘ϰϰϰ
/ƚĂůLJ
ϭϲ͘ϳϲϳ
ŚŝŶĂ
ϭϵ͘ϭϰϱ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϰ͘ϳϵϭ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ϱ͘ϴϲϴ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
ϳ͘ϭϲϵ
dƵƌŬĞLJ
ϲϲϭ
&ƌĂŶĐĞ
ϳ͘ϱϲϯ
WŽůĂŶĚ
ϭ͘ϰϯϮ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭ͘ϳϰϱ
^ƉĂŝŶ
Ϯ͘ϲϯϲ
ŝŒĞƌ
ϯ͘ϴϮϭ
dKW>D ϵϵ͘Ϭϲϳ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϯ͘ϴϳϮ
ϭϬ͘ϰϬϬ
ϭϮ͘ϰϰϴ
ϮϮ͘ϰϬϭ
ϳ͘ϵϲϭ
ϲ͘ϬϬϯ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϭ͘ϲϰϯ
ϴ͘ϲϬϱ
ϴ͘Ϭϭϰ
ϲ͘ϵϭϭ
ϱ͘Ϯϭϯ
ϰ͘ϲϳϲ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϭ͘ϵϴϬ
ϰϱϵ
ϭϬ͘ϵϯϮ
ϯ͘ϱϳϵ
ϭϵ͘ϳϮϱ
ϲ͘ϵϬϰ
ϳ͘Ϭϵϱ
ϵϱϳ
ϰ͘ϳϯϬ
ϭ͘ϳϭϰ
ϯ͘ϯϵϴ
ϭ͘Ϯϴϳ
ϲ͘Ϯϭϵ
ϭϯϴ͘ϰϵϭ
ϯ͘ϲϳϴ
Ϯ͘ϳϮϰ
Ϯ͘ϲϭϱ
ϭ͘ϰϰϱ
ϭ͘Ϯϯϵ
ϴϮϰ
ϰ͘ϭϵϰ
ϳϭ͘ϳϴϬ
ϰϱϵ
ϯ͘ϳϲϬ
ϱ͘ϰϯϴ
ϭ͘ϴϭϱ
Ϯ͘ϰϭϬ
ϭ͘ϬϬϳ
Ϯϭ͘ϰϲϳ
ϭϭϵ͘ϵϯϱ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ůŽǀĞŶŝĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲDĂůĂLJƐŝĂͲ,ƵŶŐĂƌLJͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵͲ:ĂƉĂŶͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲ^ǁĞĚĞŶͲĞŶŵĂƌŬͲĞůŐŝƵŵͲdŚĂŝůĂŶĚͲh^Ͳ/ŶĚŝĂͲ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ/ƌĞůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲŚŝŶĂ͕
,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲEŽƌǁĂLJͲ&ŝŶůĂŶĚͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲdƵŶŝƐŝĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ>ĂƚǀŝĂͲ
sŝĞƚEĂŵͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲhŬƌĂŝŶĞͲƌŽĂƚŝĂͲĂŶĂĚĂͲƌĂnjŝůͲWŽƌƚƵŐĂůͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ^ƌŝ>ĂŶŬĂͲ^ŝĞƌƌĂ
>ĞŽŶĞͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͲDŽƌŽĐĐŽͲLJƉƌƵƐͲ^ĞƌďŝĂͲWĂŶĂŵĂͲƵůŐĂƌŝĂͲŽƐƚĂZŝĐĂͲ
'ĞŽƌŐŝĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲDĞdžŝĐŽͲ^ĞŶĞŐĂůͲĞůĂƌƵƐͲ/ƐƌĂĞůͲƐƚŽŶŝĂͲ/ĐĞůĂŶĚͲ
ĂŵĞƌŽŽŶͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉ͘Ͳ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲŐLJƉƚͲĂŵďŽĚŝĂͲŶĚŽƌƌĂͲ
'ƌĞĞĐĞͲdĂũŝŬŝƐƚĂŶͲDĂůƚĂͲƌ͘sŝƌŐŝŶ/ƐĚƐͲŵĞƌŝĐĂŶ^ĂŵŽĂͲĐƵĂĚŽƌͲƵŶŬĞƌƐͲ
dŽŶŐĂͲZǁĂŶĚĂͲŽĐŽƐ/ƐĚƐͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ^ĂŝŶƚ,ĞůĞŶĂ
32
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ7<7b^7KZh
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϳϭ͘ϬϮϳ
dƵƌŬĞLJ
Ϭ
ĞůĂƌƵƐ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϲ͘ϰϴϯ
/ƚĂůLJ
ϭϭ͘ϵϱϯ
&ƌĂŶĐĞ
ϭϮ͘ϰϲϯ
WŽůĂŶĚ
Ϯ͘ϲϳϬ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϰ͘ϱϮϭ
^ǁĞĚĞŶ
ϯ͘ϳϭϴ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϯ͘Ϭϯϳ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ϭ
^ƉĂŝŶ
ϭ͘ϰϴϱ
ŝŒĞƌ
ϭϵ͘ϴϳϯ
dKW>D ϭϯϴ͘ϭϮϲ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϯ͘ϭϱϮ
ϭ
ϱ͘ϵϴϳ
ϵ͘ϯϬϴ
ϵ͘Ϯϳϱ
ϭϬ͘ϮϬϴ
ϯ͘ϰϯϱ
ϭ͘ϭϵϵ
ϯ͘Ϯϱϵ
ϰ͘ϭϭϲ
ϰϰϭ
ϴϵϵ
ϭ͘ϵϭϳ
ϭϮϰ͘ϳϴϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϱ͘ϭϴϰ
Ϯϱ͘ϵϯϭ
ϭϱ͘ϴϯϯ
ϳ͘ϴϲϱ
ϰ͘ϴϲϮ
ϰ͘ϴϰϳ
ϰ͘ϯϱϴ
ϯ͘Ϭϭϴ
Ϯ͘ϭϵϯ
Ϯ͘Ϭϲϴ
ϭ͘ϭϬϲ
ϳϯϰ
ϭϳϵ
ϭϮϮ͘ϰϰϰ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϰ͘ϲϯϱ
Ϭ
ϰϮϯ
ϭϱ͘ϳϴϵ
Ϯ͘Ϭϴϲ
Ϯϯϵ
ϯ͘Ϯϱϴ
Ϯ͘ϭϯϱ
ϲ͘ϭϳϴ
Ϭ
ϳϭϴ
ϰ͘ϵϯϲ
ϭϯ͘ϮϵϮ
ϲϯ͘ϲϴϵ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ůŽǀĞŶŝĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲDĂůĂLJƐŝĂͲ,ƵŶŐĂƌLJͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵͲ:ĂƉĂŶͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲ^ǁĞĚĞŶͲĞŶŵĂƌŬͲĞůŐŝƵŵͲdŚĂŝůĂŶĚͲh^Ͳ/ŶĚŝĂͲ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ/ƌĞůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲŚŝŶĂ͕
,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲEŽƌǁĂLJͲ&ŝŶůĂŶĚͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲdƵŶŝƐŝĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ>ĂƚǀŝĂͲ
sŝĞƚEĂŵͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲhŬƌĂŝŶĞͲƌŽĂƚŝĂͲĂŶĂĚĂͲƌĂnjŝůͲWŽƌƚƵŐĂůͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ^ƌŝ>ĂŶŬĂͲ^ŝĞƌƌĂ
>ĞŽŶĞͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͲDŽƌŽĐĐŽͲLJƉƌƵƐͲ^ĞƌďŝĂͲWĂŶĂŵĂͲƵůŐĂƌŝĂͲŽƐƚĂZŝĐĂͲ
'ĞŽƌŐŝĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲDĞdžŝĐŽͲ^ĞŶĞŐĂůͲĞůĂƌƵƐͲ/ƐƌĂĞůͲƐƚŽŶŝĂͲ/ĐĞůĂŶĚͲ
ĂŵĞƌŽŽŶͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉ͘Ͳ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲŐLJƉƚͲĂŵďŽĚŝĂͲŶĚŽƌƌĂͲ
'ƌĞĞĐĞͲdĂũŝŬŝƐƚĂŶͲDĂůƚĂͲƌ͘sŝƌŐŝŶ/ƐĚƐͲŵĞƌŝĐĂŶ^ĂŵŽĂͲĐƵĂĚŽƌͲƵŶŬĞƌƐͲ
dŽŶŐĂͲZǁĂŶĚĂͲŽĐŽƐ/ƐĚƐͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲ^ĂŝŶƚ,ĞůĞŶĂ
33
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲd>
můŬĞůĞƌ
njĞĐŚZĞƉ͘
ĞůŐŝƵŵ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
hŬƌĂŝŶĞ
^ƉĂŝŶ
ZŽŵĂŶŝĂ
ĞůĂƌƵƐ
WŽůĂŶĚ
&ƌĂŶĐĞ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϰ͘ϮϬϰ
ϯϲ͘Ϯϳϭ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϮ͘ϱϵϯ
Ϯϳ͘ϴϵϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϱ͘ϲϰϵ
ϭϱ͘ϱϱϰ
ϱ͘ϰϵϳ
ϳ͘ϱϬϲ
ϰ͘ϵϱϭ
ϰϲϴ
ϴ͘ϭϱϭ
ϰ͘ϴϵϭ
ϭ͘ϲϮϲ
Ϯ͘ϴϵϮ
ϳϱϲ
Ϯ͘ϰϯϭ
ϯ͘ϴϲϲ
Ϯ͘ϴϯϮ
ϭ͘ϲϳϲ
ϯ͘ϳϬϴ
ϵϴ͘ϴϬϮ
ϱ͘ϭϰϮ
ϰ͘ϯϮϭ
ϰ͘ϭϴϳ
Ϯ͘ϰϳϮ
ϭ͘ϰϬϮ
ϭ͘ϭϯϴ
ϰ͘ϴϬϳ
Ϯ͘ϬϮϭ
ϵϬϮ
ϰ͘ϬϬϱ
ϴϴ͘ϯϵϰ
ϯ͘ϳϬϭ
ϯ͘ϰϰϴ
ϯ͘ϰϮϬ
Ϯ͘ϰϮϲ
ϭ͘ϴϮϵ
ϭ͘ϳϲϵ
ϭ͘ϰϯϯ
ϭ͘Ϯϰϰ
ϭ͘Ϯϯϳ
Ϯ͘Ϯϳϱ
ϱϴ͘ϵϯϲ
ϲϮϵ
ϯ͘ϴϭϬ
ϯ͘ϬϮϴ
ϳϱϯ
ϰ͘ϭϳϴ
ϲ͘ϳϰϬ
ϲϮϴ
ϭ͘ϲϬϯ
ϯϵϬ
ϰ͘ϴϭϯ
ϱϳ͘ϬϮϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ƵƐƚƌŝĂͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ,ƵŶŐĂƌLJͲ
ŚŝŶĂͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲdƵƌŬĞLJͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲhŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ/ŶĚŝĂͲYĂƚĂƌͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲh^ͲƵŶŬĞƌƐͲhŶŝƚĞĚƌĂď
ŵŝƌĂƚĞƐͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲdŚĂŝůĂŶĚͲĞŶŵĂƌŬͲ:ĂƉĂŶͲ&ŝũŝͲEŽƌǁĂLJͲĐƵĂĚŽƌͲEĞƉĂůͲ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ^ĞƌďŝĂͲ/ƐƌĂĞůͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲƌĂnjŝů
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϰ͘ϳϵϲ
ϭϱ͘ϭϴϱ
34
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ<mdm<s^>W
můŬĞůĞƌ
^ĞƌďŝĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƌĞĂƐ͕ŶĞƐ
ŚŝŶĂ
^ƉĂŝŶ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
WŽůĂŶĚ
>ĂƚǀŝĂ
,ƵŶŐĂƌLJ
ƵƐƚƌŝĂ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϱϲϰ
Ϯ͘ϳϮϮ
ϰϲϱ
ϭ͘ϬϬϭ
ϵϲ
ϭϭϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϮϭ
ϳϬ
Ϭ
ϳϭϱ
ϴϬϯ
ϳ͘ϳϲϴ
ϳ͘ϴϴϳ
ϭϮ͘ϱϰϱ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϲ͘ϮϮϭ
ϰ͘ϰϱϲ
ϲ͘ϳϰϬ
ϭ͘Ϯϭϲ
ϲϲ
ϲϮ
ϳϭ
ϯϮϰ
ϯϬ
ϯ
ϭϲϬ
ϭ͘ϭϭϰ
ϭϳ͘ϲϳϮ
Ϯ͘ϱϴϮ
ϭ͘ϱϯϰ
ϱϵ
ϳϮ
ϭϬϰ
Ϯϵϴ
ϲ
ϭ
ϳϯ
ϲϯϲ
ϭϳ͘ϵϭϬ
Ϯ͘ϯϴϳ
ϰϯϴ
ϭϲϳ
ϭϭϯ
ϴϯ
ϴϯ
ϭϴ
ϳ
ϯ
ϭ
Ϭ
ϱϯ͘ϵϳϵ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ^ǁĞĚĞŶͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲ&ƌĂŶĐĞͲh^Ͳ/ŶĚŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲ
ĞůŐŝƵŵͲdƵƌŬĞLJͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ/ƚĂůLJͲZŽŵĂŶŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲKƚŚĞƌ
ƐŝĂ͕ŶĞƐͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
35
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲz^^/7)Z
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
ƵƐƚƌŝĂ
/ƚĂůLJ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
,ƵŶŐĂƌLJ
WŽůĂŶĚ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
&ƌĞĞŽŶĞƐ
ĞůŐŝƵŵ
hŬƌĂŝŶĞ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϵ͘ϱϮϵ
ϭϳ͘ϲϬϭ
ϯ͘Ϯϳϭ
ϱ͘ϵϳϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϭ͘ϴϯϱ
ϯϳ͘Ϭϴϯ
ϲ͘ϬϮϬ
ϱ͘ϯϬϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϬ͘ϰϵϭ
ϭϬ͘ϯϭϱ
ϰ͘Ϭϯϰ
ϯ͘Ϭϰϰ
ϵ͘ϭϰϳ
ϯ͘ϳϲϲ
ϲϰϭ
Ϯ͘ϵϳϵ
ϳϮϴ
ϲϭϰ
ϭϮ͘ϭϯϱ
Ϯ͘ϳϲϵ
ϳϵ͘ϭϱϯ
ϯ͘ϳϮϰ
Ϯ͘ϰϮϲ
ϭ͘ϱϱϬ
ϯ͘ϭϱϳ
ϯϮϯ
ϭ͘ϭϯϴ
ϭϮ͘ϳϱϳ
ϴϲ
Ϯ͘ϭϳϮ
ϵϳ͘ϱϳϴ
Ϯ͘ϯϵϯ
ϭ͘ϱϴϭ
ϴϴϯ
ϱϱϯ
ϯϵϱ
ϯϳϴ
ϮϬϳ
ϭϴϱ
ϱϴϬ
ϯϱ͘Ϭϯϵ
ϵϴϭ
ϳϯϭ
ϭ͘ϵϳϳ
ϵϰϲ
ϮϱϮ
ϴϰ
ϱϭϮ
ϭϭ
ϯ͘ϲϰϳ
ϰϭ͘ϳϴϲ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗&ƌĂŶĐĞͲ^ǁĞĚĞŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ'ƌĞĞĐĞͲZŽŵĂŶŝĂͲ
ŚŝŶĂͲh^ͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲĞŶŵĂƌŬͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ^ƉĂŝŶͲĞůĂƌƵƐͲLJƉƌƵƐͲ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ&ŝŶůĂŶĚͲdƵƌŬĞLJͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲĐƵĂĚŽƌͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ/ƐƌĂĞů
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϱ͘ϵϳϯ
ϳ͘ϳϲϴ
ϯ͘ϭϭϲ
ϱ͘ϳϴϴ
36
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ^K)h<<7>D7bhh<
můŬĞůĞƌ
,ƵŶŐĂƌLJ
WŽůĂŶĚ
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
>ĂƚǀŝĂ
ƵƐƚƌŝĂ
ƵůŐĂƌŝĂ
&ƌĞĞŽŶĞƐ
&ƌĂŶĐĞ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϮ͘Ϯϵϱ
ϭϭ͘ϭϬϳ
ϴ͘ϵϬϴ
ϳ͘ϵϰϰ
ϱ͘Ϭϳϰ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϴ͘ϴϭϯ
ϴ͘ϰϵϰ
ϭϭ͘ϮϮϮ
ϳ͘ϵϮϴ
ϰ͘ϱϯϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳ͘ϴϳϲ
ϳ͘Ϭϳϳ
ϱ͘ϳϲϴ
ϰ͘ϱϳϴ
Ϯ͘ϴϵϴ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲ͘ϵϲϵ
Ϯ͘ϲϵϴ
ϭϬ͘Ϭϱϭ
ϵ͘ϱϬϵ
ϰ͘ϯϰϵ
ϯ͘ϳϵϬ
ϭϵϳ
Ϯ͘ϴϵϮ
ϰ͘ϴϱϯ
ϲ͘ϯϳϬ
ϮϮϯ
ϰ͘Ϯϵϰ
ϲϰ
ϭϰϵ
Ϯϵϯ
ϭ͘Ϯϭϴ
ϴϭ͘ϳϮϳ
Ϯ͘ϭϳϬ
ϳϴϬ
ϭ͘Ϯϭϲ
ϭ͘Ϯϭϱ
ϯϬ
ϳϲϯ
ϭ͘ϮϮϱ
ϱϴ͘ϱϵϭ
ϵϭϯ
ϴϱϭ
ϲϯϮ
ϲϯϭ
ϭϰϰ
ϭϮϲ
ϰϲϲ
ϯϰ͘ϴϱϮ
Ϯϱϰ
ϮϲϬ
ϱϮϰ
ϳϬϭ
ϰϴϮ
ϮϬ
ϲϱϱ
ϰϭ͘ϯϮϱ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗dƵƌŬĞLJͲ^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞĂŶĚDŝƋƵĞůŽŶͲZŽŵĂŶŝĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ
ƌŽĂƚŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲh^ͲĞůŐŝƵŵͲŚŝŶĂͲ^ƉĂŝŶͲ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲhŬƌĂŝŶĞͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ&ŝŶůĂŶĚͲDĂůĂLJƐŝĂͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲDĞdžŝĐŽͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ'ƌĞĞĐĞͲĐƵĂĚŽƌͲĂŶĂĚĂͲƌĂnjŝůͲŽĐŽƐ/ƐĚƐͲ
ƚŚŝŽƉŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
37
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲDd͕d>ǀĞ,>d
můŬĞůĞƌ
ĞůĂƌƵƐ
njĞĐŚZĞƉ͘
ZŽŵĂŶŝĂ
dƵƌŬĞLJ
ƵƐƚƌŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
,ƵŶŐĂƌLJ
/ƚĂůLJ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
ŚŝŶĂ
WŽůĂŶĚ
&ƌĞĞŽŶĞƐ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳ͘Ϯϵϵ
ϰ͘ϮϬϱ
ϯ͘ϲϬϯ
ϵϴϲ
ϳϵϴ
Ϯ͘ϱϭϵ
ϭϲϰ
ϰϯϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳ͘ϰϴϮ
ϰ͘ϱϮϴ
ϰ͘ϳϲϰ
Ϯ͘ϭϯϮ
ϱϵϮ
ϯ͘ϭϮϵ
ϳϳϭ
ϯϬϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲ͘ϱϳϳ
ϯ͘ϲϬϴ
ϯ͘ϰϯϵ
Ϯ͘ϴϱϵ
ϭ͘ϰϲϯ
ϭ͘ϯϰϵ
ϭ͘Ϭϱϴ
ϳϯϯ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϴ͘ϯϭϯ
ϰ͘ϴϵϳ
ϱ͘ϰϯϱ
ϰ͘Ϭϭϰ
ϯϴϱ
ϯ͘ϬϮϳ
ϭ͘ϭϵϮ
ϭ͘Ϭϵϱ
Ϯ͘ϰϲϭ
ϲ͘Ϯϭϯ
ϭ͘ϭϰϮ
Ϭ
Ϯ͘ϯϴϱ
ϯϮ͘ϮϬϲ
ϭ͘ϱϲϳ
ϭ͘ϴϱϳ
ϴϯϵ
ϭ
Ϯ͘ϵϭϯ
ϯϬ͘ϴϳϰ
ϲϳϱ
ϱϱϳ
ϯϯϱ
Ϯϵϲ
ϴϮϬ
Ϯϯ͘ϳϲϵ
ϲϬ
ϭ͘ϲϯϭ
ϰϭϳ
ϭϭϲ
ϯ͘ϵϭϬ
ϯϰ͘ϰϵϮ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ĞůŐŝƵŵͲ&ƌĂŶĐĞͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ^ƉĂŝŶͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲh^ͲDĂůĂLJƐŝĂͲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲĂŶĂĚĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲƵŶŬĞƌƐͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲƵůŐĂƌŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ:ĂƉĂŶͲdŚĂŝůĂŶĚͲ^ĞƌďŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲWŽƌƚƵŐĂůͲhŬƌĂŝŶĞͲ&ŝŶůĂŶĚͲdƵƌŬƐĂŶĚĂŝĐŽƐ/ƐĚƐͲ/ŶĚŝĂͲDĞdžŝĐŽͲ
/ƌĞůĂŶĚͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲsŝĞƚEĂŵͲƌĂnjŝůͲ<ĞŶLJĂͲĞŶŵĂƌŬͲ/ƐƌĂĞůͲ
ŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲWĂŶĂŵĂͲEŽƌǁĂLJ
38
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲKZh)>Ed/WZ>Z/
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
ŚŝŶĂ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
WŽůĂŶĚ
ƵƐƚƌŝĂ
&ƌĂŶĐĞ
ƌŽĂƚŝĂ
ZŽŵĂŶŝĂ
ĞůŐŝƵŵ
,ƵŶŐĂƌLJ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳϲϱ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϰϭ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯ͘Ϯϳϵ
ϭ͘ϴϯϯ
ϭ͘ϰϱϵ
ϭ͘Ϯϰϰ
Ϯϳϱ
ϱϵϱ
ϱϰϭ
ϯϭϳ
ϭϵϰ
ϭϴ
ϮϬϲ
ϭϯϱ
ϯϬϭ
ϳ͘ϴϴϮ
ϭ͘ϯϲϱ
Ϯ͘Ϭϳϴ
ϭ͘ϲϰϯ
ϱϬϵ
ϯϯϰ
ϱϲϭ
ϲϬϳ
ϭϵϮ
ϯϳ
ϮϮϮ
ϭϵϱ
ϰϭϳ
ϴ͘ϴϬϭ
Ϯ͘ϲϮϱ
ϭ͘Ϯϵϲ
ϭ͘ϭϱϰ
ϲϲϴ
Ϯϭϯ
ϭϲϬ
ϭϰϯ
ϲϯ
ϰϮ
ϰϭ
ϯϰ
ϮϬϯ
ϵ͘ϵϭϵ
ϯϭ
ϭ͘ϯϵϰ
ϳϴϵ
Ϯϳϰ
ϲϬ
ϭϬϴ
ϲϯ
ϭϬϵ
Ϭ
ϭϯϰ
ϱϰ
ϯϭϯ
ϰ͘ϭϯϮ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ƵůŐĂƌŝĂͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ^ƉĂŝŶͲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲDĂůĂLJƐŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ^ǁĞĚĞŶͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ&ŝŶůĂŶĚͲh^ͲdŚĂŝůĂŶĚͲ/ŶĚŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲ^ĞƌďŝĂͲ
dƵƌŬĞLJͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲĂŶĂĚĂͲ:ĂƉĂŶͲƵƐƚƌĂůŝĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲEŽƌǁĂLJͲ
^ůŽǀĞŶŝĂͲƌĂnjŝůͲ/ƌĞůĂŶĚͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲWŽƌƚƵŐĂůͲDĞdžŝĐŽͲhŶŝƚĞĚ
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲŽůŽŵďŝĂͲ/ĐĞůĂŶĚͲĞůĂƌƵƐͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ/ƐƌĂĞůͲsŝĞƚEĂŵͲĂƉĞ
sĞƌĚĞͲLJƉƌƵƐͲ>ĂƚǀŝĂͲŶĚŽƌƌĂͲ:ĂŵĂŝĐĂ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϴϬϯ
39
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ7s7
můŬĞůĞƌ
ĞůĂƌƵƐ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
njĞĐŚZĞƉ͘
WŽůĂŶĚ
ŚŝŶĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
&ŝŶůĂŶĚ
^ǁĞĚĞŶ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ
hŬƌĂŝŶĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯ͘ϬϲϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯ͘ϲϲϵ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯ͘ϯϴϮ
ϳϵϯ
ϭ͘ϭϴϬ
ϱϯ
ϰϳϴ
ϮϱϬ
Ϭ
Ϯϯϵ
ϭ͘ϲϰϬ
ϴϮϬ
ϭϰϯ
ϰϭϱ
ϯϭϱ
ϯ
Ϯϴϰ
ϭ͘ϱϳϲ
ϱϭϮ
Ϯϵϱ
Ϯϯϰ
ϭϰϲ
ϭϮϳ
ϭϮϮ
ϭϱ
ϱϱϳ
ϭϲϳ
ϭϴϵ
ϮϬϲ
ϯϳϱ
Ϭ
ϲϵϱ
ϳϬ
ϵϭ
ϵ
ϱϱϯ
ϳ͘ϰϳϮ
Ϯϵϴ
ϲϱ
ϭϵϴ
ϭϱ
ϱϵϱ
ϴ͘ϰϱϵ
ϭϬϮ
ϳϯ
ϰϭ
ϯϱ
ϭϮϴ
ϲ͘ϳϳϯ
Ϭ
ϭϵ
Ϭ
ϭϭ
ϭϳϵ
ϱ͘ϭϳϵ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗&ƌĂŶĐĞͲ/ƚĂůLJͲĞůŐŝƵŵͲƵƐƚƌŝĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ,ƵŶŐĂƌLJͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲĞŶŵĂƌŬͲdƵƌŬĞLJͲ^ƉĂŝŶͲ:ĂƉĂŶͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ/ŶĚŝĂͲĂŶĂĚĂͲh^Ͳ
WŽƌƚƵŐĂůͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲZŽŵĂŶŝĂͲEŽƌǁĂLJͲŐLJƉƚͲdŚĂŝůĂŶĚͲ/ƐƌĂĞůͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ
^ůŽǀĞŶŝĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲƵƐƚƌĂůŝĂͲDĞdžŝĐŽͲ/ĐĞůĂŶĚͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ
sŝĞƚEĂŵͲ'ƌĞĞĐĞͲƌĂnjŝůͲƵůŐĂƌŝĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^Z
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯ͘ϰϲϭ
40
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲP<DD7ZEKZh
můŬĞůĞƌ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐ
'ĞƌŵĂŶLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
&ƌĂŶĐĞ
/ƚĂůLJ
WŽůĂŶĚ
ƵƐƚƌŝĂ
,ƵŶŐĂƌLJ
^ůŽǀĞŶŝĂ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
WŽƌƚƵŐĂů
dƵƌŬĞLJ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϰϭϭ
Ϯ͘ϱϮϬ
ϭ͘Ϭϴϯ
ϵϵϲ
Ϯϰϱ
ϳ
ϰ
Ϭ
Ϭ
ϴ
ϲ͘Ϯϳϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯ͘ϴϬϮ
Ϯϳϭ
ϵϬϴ
ϯϱϬ
ϯϯϴ
ϯ
Ϯ
ϮϮ
ϵ
Ϭ
ϴ
ϰ͘ϳϭϱ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯ͘ϭϰϳ
ϭ͘ϴϲϵ
ϳϴϱ
ϰϰϲ
ϭϳϱ
ϱϴ
ϯϳ
ϭϭ
ϳ
ϯ
Ϯ
Ϭ
Ϭ
ϱ͘ϱϰϮ
ϯϯ
Ϯ͘ϰϯϮ
ϭϰϳ
ϰϯϱ
ϭϯϰ
ϭϭ
ϯϯ
ϭ
Ϭ
ϭϲϮ
Ϭ
Ϭ
ϰϯ
ϯ͘ϰϯϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ĞŶŵĂƌŬͲŚŝŶĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲh^ͲhŶŝƚĞĚƌĂď
ŵŝƌĂƚĞƐͲũŝďŽƵƚŝͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲhŬƌĂŝŶĞͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲĞůŐŝƵŵͲZĞƉ͘ŽĨ
<ŽƌĞĂͲ^ƉĂŝŶͲ&ŝŶůĂŶĚͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲDĞdžŝĐŽ
41
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
^>Ks</Ͳ/DWKZdͲ7E7Z
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϵ͘ϯϮϯ
/ƚĂůLJ
ϭϯ͘Ϭϭϲ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϭϱϴ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϭϬϱ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ϯϴϱ
^ƉĂŝŶ
Ϯ
WŽůĂŶĚ
ϲϵ͘ϳϵϰ
ĞůŐŝƵŵ
ϰϰϰ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϭϵϰ
h^
ϰϳϳ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ϭ͘Ϯϰϱ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϬϬ
ŝŒĞƌ
ϭϮϭ
dKW>D ϯ͘ϰϱϭ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϴ͘ϱϴϲ
ϰ͘ϴϵϵ
ϯ͘ϵϰϲ
ϭϵϭ
ϯ͘ϱϱϬ
ϲ͘ϯϰϬ
ϯϭϮ
ϭϰϲ
Ϯϴϭ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱ͘ϰϳϭ
ϯ͘ϰϱϱ
ϳϬϭ
ϮϲϮ
Ϯϰϱ
ϮϮϭ
Ϯϭϭ
ϭϰϬ
ϭϬϰ
ϳϯ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϯϯ
ϴϵ
ϭϯϳ
ϯ
ϯ
Ϭ
ϭϮ
ϭ
ϭϴ
Ϯ
Ϯϭ͘ϱϭϮ
ϱϯ
ϳϰ
ϯ͘ϯϴϮ
ϱϳ
ϯϯ
Ϯϵ
ϰ͘ϱϭϴ
Ϭ
Ϭ
ϯϵϵ
ϭ͘Ϭϵϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲWŽůĂŶĚͲĞůŐŝƵŵͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲĂŶĂĚĂͲh^Ͳ
hŬƌĂŝŶĞͲ,ƵŶŐĂƌLJͲdƵƌŬĞLJͲ^ǁĞĚĞŶͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ&ƌĂŶĐĞͲ^ĞƌďŝĂͲ^ƉĂŝŶͲ/ŶĚŝĂͲ
ZŽŵĂŶŝĂͲEŽƌǁĂLJͲEĞǁĞĂůĂŶĚͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲ
ƌĂnjŝůͲĞŶŵĂƌŬͲWĂŬŝƐƚĂŶͲƵƐƚƌĂůŝĂͲƌŽĂƚŝĂͲsŝĞƚEĂŵͲdŚĂŝůĂŶĚͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ/ƐƌĂĞůͲ
DĞdžŝĐŽͲƵŶŬĞƌƐͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
42
,hE'ZzͲ/DWKZdͲz^^/<W>D
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϴϬ͘ϱϯϭ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϱϭ͘ϰϭϵ
ƵƐƚƌŝĂ
ϱϮ͘ϭϭϰ
ĞůŐŝƵŵ
ϰϯ͘ϲϮϲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϯϬ͘Ϭϯϱ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ϭϯ͘ϲϬϯ
^ǁĞĚĞŶ
ϳ͘ϰϭϭ
ŚŝŶĂ
ϭ͘ϵϴϰ
^ƉĂŝŶ
ϱ͘Ϯϲϴ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϳ͘ϯϭϮ
&ƌĂŶĐĞ
ϭϰ͘ϳϭϭ
/ƚĂůLJ
ϭϰ͘ϲϭϬ
ŝŒĞƌ
ϴϮ͘Ϯϯϴ
dKW>D ϯϴϭ͘ϭϵϳ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵϴ͘ϲϱϭ
ϳϵ͘ϱϰϳ
ϱϯ͘ϮϵϮ
ϯϱ͘Ϭϭϱ
Ϯϱ͘ϯϴϮ
ϭϰ͘ϱϲϭ
ϭϬ͘Ϯϴϲ
ϰϲϯ
ϱ͘ϵϱϮ
ϭϮ͘ϱϱϯ
ϭϮ͘ϲϵϰ
ϭϳ͘ϵϮϬ
ϱϵ͘ϭϳϬ
ϰϬϴ͘ϲϵϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϴϲ͘ϮϬϮ
ϱϯ͘ϱϴϵ
ϭϵ͘ϰϯϯ
ϭϱ͘ϲϭϯ
ϰ͘ϳϬϰ
ϱ͘ϲϮϯ
ϰ͘ϵϱϬ
ϭ
ϲ͘Ϯϳϭ
ϵ͘ϱϮϰ
ϱ͘ϭϰϱ
ϴ͘ϴϬϯ
ϯϭ͘Ϭϯϰ
ϮϯϮ͘ϳϵϵ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵϳ͘ϯϲϰ
ϱϴ͘ϬϬϲ
Ϯϰ͘ϰϵϰ
ϭϳ͘Ϯϱϵ
ϭϱ͘ϰϮϳ
ϭϰ͘ϭϳϳ
ϭϮ͘ϰϳϭ
ϭϭ͘Ϯϰϲ
ϭϬ͘Ϭϯϴ
ϴ͘ϰϱϯ
ϲ͘ϲϵϮ
ϱ͘ϲϯϱ
ϯϭ͘Ϭϯϰ
ϯϬϬ͘ϰϮϰ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗WŽůĂŶĚͲZŽŵĂŶŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ&ŝŶůĂŶĚͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ/ŶĚŝĂͲ'ƌĞĞĐĞͲ
ĞŶŵĂƌŬͲdƵƌŬĞLJͲWŽƌƚƵŐĂůͲƌŽĂƚŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ:ĂƉĂŶͲƵůŐĂƌŝĂͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲh^ͲdŚĂŝůĂŶĚͲ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ/ƌĞůĂŶĚͲ/ƐƌĂĞůͲhŬƌĂŝŶĞͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ
ĂŶĂĚĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲƌĂnjŝů
43
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ^/<z^^/
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϱϮ͘ϵϬϴ
ϱϯ͘ϳϱϮ
Ϯϲ͘ϴϬϳ
ϱϰ͘ϭϭϮ
/ƚĂůLJ
ϯϬ͘ϲϰϳ
ϯϴ͘ϰϲϯ
Ϯϵ͘ϱϳϲ
ϯϳ͘ϳϲϵ
ƵƐƚƌŝĂ
Ϯϵ͘ϳϳϭ
Ϯϱ͘ϭϵϬ
ϭϳ͘ϴϬϲ
Ϯϲ͘ϵϲϲ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϯϳ͘ϵϬϳ
ϯϵ͘Ϯϴϵ
ϭϱ͘ϯϮϱ
ϭϲ͘ϴϲϱ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϭϯ͘ϳϳϴ
Ϯϭ͘ϵϮϰ
ϭϰ͘ϴϵϱ
ϭϬ͘ϯϱϮ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
Ϯ͘ϰϴϱ
ϴ͘ϳϯϳ
ϭ͘ϲϰϬ
ϴ͘ϴϴϴ
ƵůŐĂƌŝĂ
Ϯϴ͘ϱϰϯ
ϯϬ͘ϭϳϬ
ϰ͘ϵϰϲ
ϴ͘ϴϮϭ
^ĞƌďŝĂ
Ϯϭ͘ϭϬϮ
ϮϮ͘Ϭϴϳ
ϰ͘ϳϭϰ
ϴ͘ϯϲϵ
&ŝŶůĂŶĚ
ϰϱϮ
ϭϮϬ
ϯϯ
ϰ͘ϳϰϯ
WŽůĂŶĚ
ϭϰ͘Ϭϯϲ
ϭϬ͘Ϯϯϱ
ϲ͘ϲϯϲ
ϰ͘ϲϴϭ
hŬƌĂŝŶĞ
ϭ͘ϵϮϳ
ϯ͘ϰϱϭ
Ϯ͘ϵϭϮ
ϯ͘Ϯϳϳ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϯϳϳ
ϱϯϮ
Ϯϱϵ
Ϯ͘ϭϮϲ
ŝŒĞƌ
ϯϯ͘ϭϰϮ
ϭϰ͘Ϯϭϴ
ϰ͘ϱϵϱ
ϴ͘ϳϬϯ
dKW>D Ϯϲϳ͘Ϭϳϱ
Ϯϲϴ͘ϭϲϲ
ϭϯϬ͘ϭϰϯ
ϭϵϱ͘ϲϳϬ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ĞůŐŝƵŵͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ&ƌĂŶĐĞͲĞŶŵĂƌŬͲ
^ǁĞĚĞŶͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ:ĂƉĂŶͲŚŝŶĂͲƌŽĂƚŝĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲh^Ͳ^ƉĂŝŶͲdƵƌŬĞLJͲ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ
44
,hE'ZzͲ/DWKZdͲhh<
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ƵƐƚƌŝĂ
ϰϱ͘Ϭϴϳ
/ƚĂůLJ
ϯϱ͘ϲϳϴ
WŽůĂŶĚ
ϲϯ͘ϱϰϰ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϯϴ͘ϲϬϵ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϭ͘ϵϬϮ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϰ͘ϱϴϱ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϰϴϬ
ƵůŐĂƌŝĂ
ϱϵϳ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
dƵƌŬĞLJ
ϰϯ͘ϭϮϵ
&ƌĂŶĐĞ
ϮϭϬ
>ĂƚǀŝĂ
ϰ͘ϳϱϴ
ŝŒĞƌ
ϮϮ͘ϵϬϭ
dKW>D Ϯϵϭ͘ϰϳϴ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϱ͘Ϯϴϴ
ϰϳ͘ϳϱϲ
ϰϮ͘ϰϮϴ
ϰϱ͘Ϭϲϱ
Ϯϭ͘ϳϱϭ
ϭϯ͘ϰϳϮ
ϭ͘ϯϮϳ
Ϯ͘ϲϳϰ
ϴ͘Ϯϭϯ
ϯϬϲ
ϲ͘Ϭϯϲ
ϯϰ͘ϳϱϵ
Ϯϴϵ͘Ϭϳϰ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϰ͘ϬϮϬ
ϭϲ͘ϭϰϳ
ϯϯ͘ϴϳϰ
ϮϮ͘ϳϲϭ
ϱ͘ϯϮϮ
ϭϯ͘ϴϭϮ
ϮϮϲ
ϭ͘ϴϰϬ
ϲϰϰ
ϭ͘Ϯϳϭ
ϱϬϳ
ϯ͘ϯϯϬ
ϯϱ͘ϴϲϯ
ϭϱϵ͘ϲϭϵ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϭ͘ϬϭϮ
Ϯϲ͘ϰϴϲ
Ϯϰ͘ϳϭϱ
Ϯϭ͘ϵϬϲ
ϭϯ͘ϭϭϲ
ϵ͘Ϯϲϲ
ϲ͘ϴϵϴ
ϰ͘ϵϲϮ
Ϯ͘ϳϯϬ
Ϯ͘ϰϯϭ
ϭ͘ϯϳϰ
ϵϳϭ
ϭ͘ϯϭϬ
ϭϰϳ͘ϭϳϲ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ůŽǀĞŶŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲLJƉƌƵƐͲ^ƉĂŝŶͲ^ǁĞĚĞŶͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ'ƌĞĞĐĞͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲŚŝŶĂͲ
ŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲĞůŐŝƵŵͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ĞƌďŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲĞůĂƌƵƐͲh^ͲƌŽĂƚŝĂͲ
hŬƌĂŝŶĞͲůďĂŶŝĂͲZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
45
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ&7>Db7E
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϴϵ͘ϱϱϳ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϱ͘ϬϳϬ
WŽůĂŶĚ
ϭϮ͘ϭϬϴ
ZŽŵĂŶŝĂ
/ƚĂůLJ
ϳ͘ϲϱϵ
ƵƐƚƌŝĂ
ϱ͘ϭϲϰ
^ƉĂŝŶ
ϴϰ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ϭϵϭ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϮϬ͘ϱϵϬ
hŬƌĂŝŶĞ
ϭ͘ϲϯϬ
ZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂ ϭϬ͘ϰϴϰ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ŝŒĞƌ
ϭϬ͘ϱϴϵ
dKW>D ϭϴϯ͘ϭϮϲ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϰ͘ϭϯϯ
ϭϴ͘ϱϯϵ
ϯϯ͘ϲϭϭ
ϲϬϵ
ϳ͘ϳϳϮ
ϵ͘ϰϳϮ
ϱ͘ϬϲϬ
ϰ͘ϯϳϭ
Ϯϳ͘ϵϮϰ
ϭ͘Ϭϰϰ
Ϯ͘Ϭϰϵ
ϮϮϱ
ϭϬ͘ϴϲϳ
ϭϲϱ͘ϲϳϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϳ͘Ϯϵϰ
ϳ͘ϱϱϮ
Ϯϱ͘ϯϬϬ
ϴϬϰ
ϲ͘ϮϮϭ
ϱ͘ϭϲϮ
ϭϭ͘Ϭϱϵ
ϯ͘ϬϮϵ
ϳ͘Ϯϭϭ
ϯ͘ϳϮϰ
ϱϱ
ϵϰϬ
ϱ͘ϳϬϮ
ϭϮϰ͘ϬϱϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϬ͘ϭϱϳ
Ϯϴ͘ϳϬϵ
ϭϱ͘ϰϮϭ
ϭϬ͘ϯϮϵ
ϭϬ͘Ϯϱϵ
ϴ͘ϳϬϯ
ϰ͘ϳϯϴ
ϰ͘ϱϰϯ
ϯ͘ϰϵϮ
Ϯ͘ϱϮϯ
ϵϱϮ
ϱϲϱ
ϱϱϵ
ϭϰϬ͘ϵϱϬ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ĞůĂƌƵƐͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ&ŝŶůĂŶĚͲƵůŐĂƌŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ^ĞƌďŝĂͲ
ƌŽĂƚŝĂͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲdƵƌŬĞLJͲŚŝŶĂͲĞůŐŝƵŵͲ&ƌĂŶĐĞͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲƌĂnjŝůͲ>ĂƚǀŝĂ
46
,hE'ZzͲ/DWKZdͲWZK&7>
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϰϰ͘ϲϵϯ
njĞĐŚZĞƉ͘
Ϯϴ͘ϵϱϯ
/ƚĂůLJ
Ϯϭ͘ϴϲϭ
^ƉĂŝŶ
ϭϬ͘ϰϮϬ
WŽůĂŶĚ
ϯϭ͘ϭϮϳ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϵ͘ϱϳϮ
ƵƐƚƌŝĂ
Ϯϭ͘ϯϳϴ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϵ͘ϵϳϲ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϭ͘ϴϯϳ
ĞůŐŝƵŵ
ϭ͘ϭϮϮ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϭ͘ϰϱϯ
&ƌĂŶĐĞ
ϯϱϭ
ŝŒĞƌ
ϭϴ͘ϭϴϬ
dKW>D ϮϭϬ͘ϵϮϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϲ͘ϲϰϱ
ϯϮ͘ϮϮϲ
Ϯϳ͘ϰϲϵ
ϭϬ͘ϭϰϱ
ϯϱ͘ϴϯϲ
ϴ͘ϳϴϴ
Ϯϭ͘ϵϰϵ
Ϯϭ͘ϯϱϱ
Ϯ͘ϮϮϳ
ϲϳϱ
ϭ͘ϯϭϰ
ϱϵϯ
ϲ͘ϲϱϯ
Ϯϭϱ͘ϴϳϰ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬ͘ϮϬϱ
Ϯϭ͘ϮϰϬ
ϭϯ͘ϰϱϭ
ϭϮ͘ϭϳϲ
ϭϮ͘ϯϲϬ
ϵ͘ϴϭϵ
ϵ͘ϳϳϬ
ϭϰ͘ϴϲϰ
ϰϵϳ
ϲϴϬ
ϳϭϴ
ϰϬϵ
ϭ͘ϳϳϲ
ϭϭϳ͘ϵϲϰ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϳ͘ϭϲϯ
Ϯϯ͘ϱϲϬ
ϭϴ͘ϯϳϯ
ϭϲ͘ϴϰϲ
ϭϱ͘ϳϳϵ
ϭϯ͘Ϭϲϴ
ϭϭ͘ϯϴϱ
ϭϬ͘ϮϬϯ
Ϯ͘ϯϬϯ
Ϯϳϴ
Ϯϱϳ
Ϯϭϴ
ϱϯϮ
ϭϯϵ͘ϵϲϯ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗&ŝŶůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲƵůŐĂƌŝĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ
ĞŶŵĂƌŬͲ^ǁĞĚĞŶͲdƵƌŬĞLJͲh^ͲhŬƌĂŝŶĞͲŚŝŶĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ'ƌĞĞĐĞͲ/ƐƌĂĞůͲĂŶĂĚĂͲ^ĞƌďŝĂͲƌŽĂƚŝĂͲ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
47
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ7<7b>7KZh
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
dƵƌŬĞLJ
ϰϴ͘ϱϰϲ
/ƚĂůLJ
ϭϵ͘ϴϮϳ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϰ͘ϱϭϰ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϱ͘ϭϳϮ
WŽůĂŶĚ
ϯ͘ϱϵϳ
hŬƌĂŝŶĞ
ϭϲ͘ϮϬϬ
ƵůŐĂƌŝĂ
ϭ͘ϱϮϲ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭϰ͘ϴϬϯ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ϭ͘Ϯϯϭ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϯ͘ϯϲϱ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϭ͘ϭϭϰ
DĂůƚĂ
ŝŒĞƌ
ϰϬ͘ϵϯϬ
dKW>D ϭϴϬ͘ϴϮϰ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϰ͘ϯϯϮ
Ϯϭ͘ϰϯϭ
Ϯϳ͘ϭϮϴ
ϲ͘ϵϵϲ
ϱ͘Ϯϵϳ
ϭϯ͘ϱϭϵ
Ϯ͘Ϯϴϯ
ϭϱ͘Ϭϱϳ
ϵ͘Ϭϯϭ
ϯ͘ϱϯϮ
ϰ͘ϵϳϬ
ϯϰ͘ϴϮϬ
ϭϵϴ͘ϯϵϱ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϬ͘ϲϳϭ
Ϯϭ͘ϮϰϮ
Ϯϭ͘ϭϲϳ
ϱ͘ϲϮϮ
Ϯ͘ϲϱϯ
ϲ͘ϵϵϯ
ϱϵϰ
ϵ͘ϱϱϴ
ϱ͘ϮϳϮ
Ϯ͘ϰϳϭ
Ϯ͘ϯϳϲ
ϭϳ͘ϭϵϰ
ϭϮϱ͘ϴϭϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϵ͘ϵϴϮ
Ϯϯ͘ϯϯϰ
ϮϬ͘ϵϴϮ
ϭϭ͘ϵϲϳ
ϲ͘ϵϲϴ
ϱ͘ϳϮϯ
ϱ͘ϱϲϬ
ϱ͘ϱϯϴ
ϱ͘ϭϱϰ
ϯ͘ϴϮϳ
Ϯ͘ϴϴϭ
Ϯ͘ϳϵϮ
ϭϮ͘ϵϱϯ
ϭϯϳ͘ϲϲϮ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗'ƌĞĞĐĞͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲnjĞĐŚZĞƉ͘Ͳd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ^ƉĂŝŶͲ
&ŝŶůĂŶĚͲƌŽĂƚŝĂͲĞůŐŝƵŵͲ&ƌĂŶĐĞͲh^Ͳ^ǁĞĚĞŶͲŚŝŶĂͲĞŶŵĂƌŬͲ:ĂƉĂŶͲ/ŶĚŝĂͲDĞdžŝĐŽͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲDĂůĂLJƐŝĂͲEŽƌǁĂLJͲƵƐƚƌĂůŝĂͲĂŶĂĚĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲĞůĂƌƵƐͲhŶŝƚĞĚ
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ/ƌĞůĂŶĚͲWŽƌƚƵŐĂůͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ>ĞďĂŶŽŶͲ/ƐƌĂĞůͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲ>ĂƚǀŝĂͲƌĂnjŝů
48
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ7Ebd<^D/
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ƵƐƚƌŝĂ
Ϯϱ͘ϯϰϯ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϲ͘ϳϴϰ
/ƚĂůLJ
ϳ͘ϰϱϯ
EĞǁĞĂůĂŶĚ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϰ͘ϵϲϴ
WŽůĂŶĚ
ϳ͘ϱϮϭ
ŚŝŶĂ
ϭ͘ϬϴϬ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϵϮϴ
ĞůŐŝƵŵ
ϱ͘ϬϳϬ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϭ͘ϯϱϮ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϰ͘ϱϭϯ
&ƌĂŶĐĞ
ϭ͘ϭϮϰ
ŝŒĞƌ
ϱ͘ϴϯϯ
dKW>D ϵϭ͘ϵϲϳ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϮ͘ϯϴϭ
Ϯϯ͘ϳϯϬ
ϳ͘ϰϮϱ
ϳ͘ϯϱϴ
ϳ͘ϵϰϬ
ϭ͘ϱϯϭ
ϯ͘ϵϮϲ
ϱ͘ϳϴϴ
ϭ͘ϭϯϳ
ϰ͘ϲϮϯ
ϴϯϮ
ϵ͘ϭϬϲ
ϵϱ͘ϳϳϱ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϰ͘ϬϮϭ
ϭϰ͘ϮϰϮ
ϲ͘ϴϯϴ
ϭ͘ϲϲϭ
ϯ͘ϳϬϰ
ϱ͘ϬϬϯ
ϲ͘ϭϰϯ
ϯ͘Ϯϯϳ
ϯ͘ϵϱϭ
ϭ͘Ϯϭϱ
ϯ͘ϳϮϵ
ϲϱϵ
ϯ͘ϱϴϳ
ϲϳ͘ϵϴϵ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬ͘ϳϯϭ
ϭϵ͘ϴϱϮ
ϴ͘ϮϬϬ
ϱ͘ϵϮϬ
ϱ͘ϳϳϵ
ϱ͘ϲϲϯ
ϱ͘ϰϭϯ
ϰ͘ϱϴϴ
ϯ͘ϲϬϴ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϯϵϱ
ϭ͘ϯϱϵ
ϰ͘ϴϭϭ
ϵϮ͘ϵϭϴ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ^ƉĂŝŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲƵůŐĂƌŝĂͲdƵƌŬĞLJͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲĞŶŵĂƌŬͲWŽƌƚƵŐĂůͲ
DĂůĂLJƐŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ'ƌĞĞĐĞͲ^ĞƌďŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ǁĞĚĞŶͲh^ͲƌŽĂƚŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲŽƐŶŝĂ
,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲƐƚŽŶŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲ>ĂƚǀŝĂͲEŽƌǁĂLJͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲsŝĞƚEĂŵͲ/ŶĚŝĂͲƌĂnjŝůͲ/ƐƌĂĞůͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ:ĂƉĂŶͲ
^ĂŶDĂƌŝŶŽͲĞůĂƌƵƐͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲdŚĂŝůĂŶĚͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲĂŶĂĚĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲLJƉƌƵƐͲDĞdžŝĐŽͲ
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
49
,hE'ZzͲ/DWKZdͲz^^/7)Z
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϳ͘Ϭϳϲ
^ůŽǀĂŬŝĂ
Ϯϭ͘ϳϮϯ
ƵƐƚƌŝĂ
ϰ͘ϱϳϱ
/ƚĂůLJ
ϴ͘ϵϰϲ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϲ͘Ϭϵϭ
WŽůĂŶĚ
ϱϬϯ
&ƌĂŶĐĞ
ϱ͘ϭϲϭ
ZŽŵĂŶŝĂ
Ϯϴϵ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϯϬϵ
^ǁĞĚĞŶ
ϭϯϭ
^ƉĂŝŶ
ϳϬϰ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϭϱϰ
ŝŒĞƌ
ϭ͘ϬϬϮ
dKW>D ϳϲ͘ϲϲϰ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϬ͘ϮϴϬ
ϭϯ͘ϮϬϵ
ϲ͘ϳϴϳ
ϴ͘ϭϮϭ
ϳ͘ϳϲϰ
ϲϮϱ
ϯ͘ϵϳϮ
ϴϵϴ
ϭϳϳ
ϯϲϲ
ϱϲϴ
Ϯϲϳ
ϭ͘ϭϯϲ
ϳϰ͘ϭϳϭ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϴ͘ϯϲϭ
ϴ͘ϬϮϭ
ϲ͘ϰϮϰ
ϲ͘ϳϲϳ
ϱ͘Ϯϰϰ
ϳϱϰ
ϭ͘ϴϳϭ
ϳϵϲ
ϰϭϯ
ϯϵϳ
ϮϲϮ
ϭ͘Ϭϳϲ
ϱϬ͘ϯϴϲ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϵ͘ϲϲϬ
ϭϰ͘ϭϱϱ
ϭϬ͘ϳϳϲ
ϵ͘Ϯϴϰ
ϱ͘ϰϬϳ
ϯ͘ϰϯϱ
ϭ͘ϱϬϰ
ϳϬϳ
ϱϴϳ
ϰϲϳ
ϰϲϯ
ϯϰϲ
ϱϰϵ
ϳϳ͘ϯϯϴ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ'ƌĞĞĐĞͲĞůŐŝƵŵͲdƵƌŬĞLJͲ^ĞƌďŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲDĞdžŝĐŽͲhŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲh^Ͳ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ
ĂŶĂĚĂͲ:ĂƉĂŶͲůďĂŶŝĂͲŚŝŶĂͲEŽƌǁĂLJͲĞŶŵĂƌŬͲ/ƐƌĂĞůͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
50
,hE'ZzͲ/DWKZdͲs7͕7sds^KDhE
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϵ͘ϴϳϮ
/ƚĂůLJ
ϱ͘Ϯϰϵ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϲϯϰ
ŚŝŶĂ
ϳ͘ϴϵϬ
:ĂƉĂŶ
ϯ͘ϳϱϰ
^ƉĂŝŶ
ϳϱϵ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϰ͘Ϭϱϱ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭ͘ϲϬϳ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ ϭ͘ϱϵϲ
h^
ϭ͘ϯϯϰ
DĂůĂLJƐŝĂ
ϱϱ
&ƌĂŶĐĞ
ϵϱϬ
ŝŒĞƌ
ϱ͘ϯϯϮ
dKW>D ϲϯ͘Ϭϴϳ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϮ͘Ϯϳϳ
ϯ͘ϳϵϮ
ϴϯϳ
ϳ͘ϱϭϬ
ϰ͘ϰϰϮ
ϴϬϳ
ϰ͘ϲϯϬ
ϭ͘ϵϭϯ
ϭ͘ϰϲϲ
ϭ͘ϲϳϲ
ϱϱ
ϭ͘ϭϳϬ
ϲ͘ϱϴϱ
ϲϳ͘ϭϲϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϮ͘ϭϵϳ
ϰ͘ϰϯϴ
Ϯ͘ϯϰϲ
ϯ͘ϲϯϮ
Ϯ͘ϰϱϬ
ϴϲϯ
Ϯ͘Ϭϱϴ
ϭ͘ϰϯϭ
ϭ͘ϲϲϮ
ϭ͘Ϯϲϱ
ϮϬϯ
ϳϳϯ
ϰ͘ϲϵϯ
ϰϴ͘ϬϭϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϴ͘Ϭϳϵ
ϱ͘ϱϰϳ
ϯ͘ϯϱϭ
ϯ͘ϭϰϲ
Ϯ͘ϱϱϭ
Ϯ͘ϰϯϱ
Ϯ͘Ϯϲϵ
ϭ͘ϴϵϯ
ϭ͘ϴϳϱ
ϭ͘ϯϮϲ
ϭ͘Ϯϵϱ
ϭ͘Ϯϴϱ
ϲ͘ϱϳϵ
ϲϭ͘ϲϮϵ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲWŽůĂŶĚͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ^ǁĞĚĞŶͲ^ĞƌďŝĂͲ
ĞůŐŝƵŵͲdŚĂŝůĂŶĚͲdƵƌŬĞLJͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲĞŶŵĂƌŬͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ^ůŽǀĂŬŝĂͲ/ŶĚŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲsŝĞƚ
EĂŵͲƌŽĂƚŝĂͲĂŶĂĚĂͲƌĂnjŝůͲ&ŝŶůĂŶĚͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲĞůĂƌƵƐͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲEŽƌǁĂLJͲDĞdžŝĐŽͲEĞǁ
ĞĂůĂŶĚͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ/ƐƌĂĞůͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲhŬƌĂŝŶĞͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲKŵĂŶͲƵůŐĂƌŝĂͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲƐƚŽŶŝĂͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲDŽƌŽĐĐŽͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲWĂŬŝƐƚĂŶͲ'ƌĞĞĐĞͲŐLJƉƚͲ
ŚŝŶĂ͕DĂĐĂŽ^ZͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲDĂƵƌŝƚŝƵƐͲ/ƌĂŶͲ>ĂƚǀŝĂͲƌ͘sŝƌŐŝŶ/ƐĚƐͲdƵǀĂůƵͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
51
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ^K)h<z^^/
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϱϬ͘ϰϵϳ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϭ͘ϱϳϮ
ƵƐƚƌŝĂ
ϴ͘ϴϱϱ
/ƚĂůLJ
ϭ͘ϰϲϰ
WŽůĂŶĚ
ϱ͘ϭϯϲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϰϯϲ
^ĞƌďŝĂ
ϰ͘ϰϬϯ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϭ͘ϳϲϴ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϰϱϲ
ĞŶŵĂƌŬ
&ƌĂŶĐĞ
ϭ͘ϵϳϲ
ĞůŐŝƵŵ
ϭϮϳ
ŝŒĞƌ
Ϯ͘ϯϵϯ
dKW>D ϴϵ͘ϬϴϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϰ͘ϰϰϯ
ϭϮ͘ϭϳϯ
ϭϬ͘ϱϬϵ
ϯ͘ϰϴϵ
Ϯ͘ϭϵϱ
ϭ͘ϵϴϮ
ϰ͘ϲϯϳ
Ϯ͘ϲϵϲ
ϱϱϲ
ϴϮϰ
ϭϬϲ
ϯ͘ϳϯϰ
ϳϳ͘ϯϰϱ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϵ͘ϬϲϮ
ϴ͘ϰϯϴ
ϴ͘ϳϳϱ
ϰ͘ϱϮϳ
ϱ͘ϴϳϱ
ϭ͘ϴϯϰ
ϭ͘ϵϭϬ
ϭ͘ϲϱϬ
ϭ͘ϳϰϴ
ϴϰ
ϯϴϭ
Ϯϴϯ
ϱϬϳ
ϱϱ͘Ϭϳϯ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϵ͘ϳϴϮ
ϭϬ͘ϴϰϬ
ϵ͘ϴϵϭ
ϯ͘ϱϭϭ
ϯ͘Ϯϯϳ
ϭ͘ϴϭϰ
ϭ͘ϬϬϵ
ϵϴϬ
ϱϰϰ
ϰϮϬ
Ϯϱϰ
ϭϲϵ
ϭϰϲ
ϱϮ͘ϱϵϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ǁĞĚĞŶͲZŽŵĂŶŝĂͲ:ĂƉĂŶͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ
^ƉĂŝŶͲh^ͲŚŝŶĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ/ŶĚŝĂͲdƵƌŬĞLJͲ&ŝŶůĂŶĚͲƵůŐĂƌŝĂͲLJƉƌƵƐͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
52
,hE'ZzͲ/DWKZdͲd>
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
/ƚĂůLJ
ϱ͘Ϭϯϴ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϵ͘ϯϭϬ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϯ͘ϴϴϳ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϰ͘ϱϳϱ
ƵƐƚƌŝĂ
ϵ͘ϴϵϵ
njĞĐŚZĞƉ͘
Ϯ͘ϱϴϳ
ĞůĂƌƵƐ
Ϯ͘ϴϴϳ
hŬƌĂŝŶĞ
ϰ͘ϱϭϬ
^ƉĂŝŶ
ϯϮϬ
WŽůĂŶĚ
ϵϳϱ
DĂůĂLJƐŝĂ
ϭϮϴ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϴ͘ϱϳϱ
ŝŒĞƌ
Ϯ͘ϳϬϮ
dKW>D ϱϱ͘ϯϵϭ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘ϱϱϭ
ϴ͘ϱϲϭ
ϰ͘ϮϭϬ
ϯ͘ϲϲϰ
ϱ͘ϭϱϱ
ϯ͘ϱϬϮ
Ϯ͘ϰϲϵ
ϯ͘ϯϯϭ
Ϯϲϭ
ϰϵϰ
ϭ͘ϭϮϳ
Ϯ͘ϳϴϮ
Ϯ͘ϯϵϵ
ϰϮ͘ϱϬϱ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲ͘ϰϴϮ
ϱ͘ϵϵϲ
ϰ͘ϭϬϯ
ϯ͘Ϭϭϰ
ϭ͘ϳϰϵ
Ϯ͘ϭϱϮ
ϭ͘ϯϲϴ
Ϯ͘ϵϰϰ
ϯϬϬ
ϲϭϰ
ϭ͘ϯϴϴ
Ϯϵϭ
ϯ͘ϲϳϲ
ϯϰ͘Ϭϳϴ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳ͘ϭϴϭ
ϳ͘ϬϬϵ
ϰ͘ϰϬϭ
ϯ͘ϳϱϴ
Ϯ͘ϭϱϯ
ϭ͘ϲϴϳ
ϭ͘ϱϮϳ
ϴϳϴ
ϴϯϴ
ϴϭϳ
ϰϱϬ
ϯϱϳ
ϭ͘ϭϯϬ
ϯϮ͘ϭϴϱ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗&ƌĂŶĐĞͲŚŝŶĂͲĞŶŵĂƌŬͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ/ŶĚŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ
dƵƌŬĞLJͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲh^Ͳ/ƐƌĂĞůͲƵůŐĂƌŝĂͲĞůŐŝƵŵͲƌŽĂƚŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲWŽƌƚƵŐĂůͲ:ĂƉĂŶͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲDĞdžŝĐŽͲ
ŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ^ĞƌďŝĂͲ'ŝďƌĂůƚĂƌͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ>ĂƚǀŝĂͲEĞǁ
ĞĂůĂŶĚͲDĂůƚĂ
53
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ7>7b^7KZh
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϳ͘Ϭϴϲ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϭ͘Ϯϱϭ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϳ͘ϭϵϴ
/ƚĂůLJ
Ϯ͘ϲϳϲ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭ͘ϲϳϱ
ZŽŵĂŶŝĂ
Ϯ͘ϰϲϳ
WŽůĂŶĚ
ϭ͘Ϯϯϭ
ŚŝŶĂ
ϭ͘ϲϱϭ
h^
ϭϵ
hŬƌĂŝŶĞ
ϭ͘ϬϮϯ
:ĂƉĂŶ
ϰϱϴ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ϲϲ
ŝŒĞƌ
ϯ͘ϭϳϵ
dKW>D ϰϵ͘ϵϴϬ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϲ͘ϱϮϲ
ϭϭ͘ϳϰϭ
ϳ͘ϳϳϵ
ϱ͘ϴϰϱ
Ϯ͘Ϯϯϲ
ϭ͘ϲϱϯ
ϲ͘Ϭϰϭ
ϭ͘ϯϬϯ
Ϯϳ
ϭ͘ϰϰϭ
ϱϵϵ
Ϯϭϭ
Ϯ͘Ϭϱϵ
ϱϳ͘ϰϲϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϬ͘ϲϰϮ
ϲ͘ϯϳϴ
ϯ͘ϳϯϵ
ϭ͘ϯϱϯ
ϭ͘ϭϮϱ
ϰϭϰ
ϭ͘ϲϬϭ
ϱϵϱ
ϱϳ
ϳϵϯ
ϭϵϯ
ϲϬ
ϳϱϲ
Ϯϳ͘ϳϬϲ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϯ͘ϴϰϭ
ϱ͘ϳϮϬ
ϰ͘ϯϰϯ
Ϯ͘ϰϯϳ
ϭ͘ϲϬϰ
ϭ͘ϯϯϲ
ϭ͘ϭϳϰ
ϰϮϴ
ϭϵϮ
ϭϲϰ
ϭϱϯ
ϭϱϯ
ϰϯϰ
ϯϭ͘ϵϳϵ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ&ƌĂŶĐĞͲ'ƌĞĞĐĞͲĞŶŵĂƌŬͲ^ǁĞĚĞŶͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ^ƉĂŝŶͲhŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲĞůŐŝƵŵͲWŽƌƚƵŐĂůͲĂŶĂĚĂͲ/ŶĚŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ
/ƐƌĂĞůͲŚŝŶĂ͕DĂĐĂŽ^ZͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲƌŽĂƚŝĂͲ'ĞŽƌŐŝĂͲĞůĂƌƵƐͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲdƵƌŬĞLJͲEŽƌǁĂLJͲ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲůďĂŶŝĂͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ^ĞƌďŝĂͲ^ĞLJĐŚĞůůĞƐͲDĞdžŝĐŽ
54
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ^K)h<<7>D7bhh<
můŬĞůĞƌ
/ƚĂůLJ
njĞĐŚZĞƉ͘
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
WŽůĂŶĚ
ĞŶŵĂƌŬ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ZŽŵĂŶŝĂ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
^ǁĞĚĞŶ
&ƌĂŶĐĞ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱ͘Ϯϯϲ
ϱ͘ϵϱϵ
ϱ͘ϭϱϮ
Ϯ͘ϳϲϱ
ϯ͘ϯϵϴ
ϱ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲ͘ϰϰϬ
ϲ͘ϰϱϰ
ϱ͘ϲϱϮ
ϯ͘Ϭϱϴ
Ϯ͘ϲϲϳ
ϭ͘ϭϮϯ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰ͘ϰϮϭ
ϰ͘ϲϴϭ
ϰ͘ϭϭϴ
ϭ͘Ϯϳϭ
Ϯ͘ϰϲϲ
ϲϳϲ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵ͘ϮϬϵ
ϱ͘ϯϰϬ
ϯ͘ϵϱϳ
Ϯ͘Ϯϰϱ
ϭ͘ϲϭϵ
ϭ͘ϮϬϳ
Ϯ͘ϭϴϮ
ϭϱϰ
ϵϯ
Ϯϲ
ϵϲ
ϵ
ϳϵϴ
Ϯϱ͘ϴϳϯ
ϰϬϮ
ϭϱϰ
ϲϳ
Ϯϳ
ϵϬ
Ϯϰϲ
ϯϰϳ
Ϯϲ͘ϳϮϳ
ϯϭϵ
ϭϱϱ
ϭϴ
ϯϯ
ϯϮ
ϭϯ
ϭϯϯ
ϭϴ͘ϯϯϲ
Ϯϲϳ
ϭϯϬ
ϲϵ
ϱϳ
ϯϵ
ϯϳ
ϵϲ
Ϯϰ͘ϮϳϮ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ůŽǀĂŬŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲdƵƌŬĞLJͲh^ͲŚŝŶĂͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲĞůŐŝƵŵͲ^ƉĂŝŶͲ
hŬƌĂŝŶĞͲDĞdžŝĐŽͲ^ĞƌďŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
55
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ<mdm<s^>W
můŬĞůĞƌ
njĞĐŚZĞƉ͘
/ƚĂůLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ƵƐƚƌŝĂ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ƌŽĂƚŝĂ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ŚŝŶĂ
ĞůŐŝƵŵ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯ͘ϲϳϬ
ϭϲϴ
ϯϲϳ
ϱ͘ϰϵϱ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯ͘ϱϱϴ
ϳϲϳ
ϱϵϯ
ϲϭϬ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϵϰϱ
ϳϲϯ
ϳϬϭ
ϯϬϴ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯ͘Ϯϯϰ
ϭ͘ϯϮϮ
ϭ͘ϭϮϭ
ϲϬϳ
ϯ͘ϯϭϴ
ϯϰϱ
ϰϯ
ϵϰ
Ϯϴϴ
ϱϰ
ϰ
ϭϬϱ͘ϬϱϮ
ϭϭϴ͘ϴϵϲ
Ϯ͘ϮϲϮ
ϰ͘ϲϱϴ
ϯϴϭ
ϵϮϳ
Ϭ
Ϭ
Ϯϯϵ͘ϰϰϲ
ϮϱϮ͘ϮϬϭ
ϵϬϱ
ϭ͘ϰϯϰ
ϰϭ
Ϯϲϱ
ϴϰ
Ϯϰ
ϴϰ͘ϳϱϳ
ϵϭ͘ϮϮϳ
ϱϲϱ
Ϯϰϯ
ϭϮϯ
ϵϱ
ϲϲ
ϱϰ
ϭϮ
ϭϬ
ϭϭ
ϳ͘ϰϲϮ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗h^ͲZŽŵĂŶŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲhŬƌĂŝŶĞͲ^ǁĞĚĞŶͲsĞŶĞnjƵĞůĂͲ^ĞƌďŝĂͲ&ƌĂŶĐĞͲ
hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ/ƌĞůĂŶĚͲ/ŶĚŝĂͲĞůĂƌƵƐͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ƉĂŝŶ
56
,hE'ZzͲ/DWKZdͲDd͕d>s,>d
můŬĞůĞƌ
ZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ŚŝŶĂ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
h^
'ĞƌŵĂŶLJ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ZŽŵĂŶŝĂ
:ĂƉĂŶ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ
ƵƐƚƌŝĂ
ŐLJƉƚ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ŝŒĞƌ
dKW>D
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϵ
Ϯ͘Ϭϭϯ
ϴϮ
Ϯϳ
Ϯ͘ϰϰϲ
ϲϳϭ
ϮϮϳ
Ϯϴ
ϯϯϭ
ϱ
ϯ͘Ϯϯϳ
ϵ͘Ϭϴϰ
ϰϮ
Ϯ͘ϰϳϰ
ϯϵ
ϮϬϭ
Ϯ͘Ϭϯϱ
ϭ͘Ϭϲϳ
ϯϴϳ
ϯϱϬ
ϱϯϲ
ϴϱ
ϭ͘ϵϲϭ
ϵ͘ϭϳϳ
ϯϱϴ
ϭ͘ϱϲϰ
Ϭ
ϭϳϮ
ϵϯϳ
ϯϳϬ
Ϯϱϭ
ϯϲϮ
ϭϮϬ
ϭϱϰ
ϲϳϱ
ϰ͘ϵϲϮ
ϭ͘ϯϳϱ
ϵϵϬ
ϳϵϬ
ϳϳϱ
ϲϭϳ
ϱϵϲ
ϰϮϮ
ϯϭϮ
ϮϳϬ
Ϯϲϵ
ϮϬϲ
ϭϮϴ
ϰϴϲ
ϳ͘Ϯϯϱ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗njĞĐŚZĞƉ͘ͲĞůŐŝƵŵͲ^ƉĂŝŶͲ/ƚĂůLJͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲhŬƌĂŝŶĞͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲWŽůĂŶĚͲdŚĂŝůĂŶĚͲ
&ƌĂŶĐĞͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲƌŽĂƚŝĂͲĂŶĂĚĂͲ^ǁĞĚĞŶͲƐƚŽŶŝĂͲ/ŶĚŝĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ/ƐƌĂĞůͲ
&ŝŶůĂŶĚͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲ/ƌĞůĂŶĚͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ
^ĞƌďŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲdƵƌŬĞLJ
57
,hE'ZzͲ/DWKZdͲKZh)>Ed/WZ>Z/
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϯ͘Ϯϲϱ
Ϯ͘ϵϳϯ
Ϯ͘ϲϲϮ
ϭ͘ϵϭϵ
ŚŝŶĂ
ϭ͘ϬϬϮ
ϭ͘ϭϭϯ
ϭ͘Ϭϲϭ
ϳϯϴ
ƵƐƚƌŝĂ
ϳϵϵ
ϭ͘Ϭϭϲ
ϲϮϮ
ϳϭϱ
/ƚĂůLJ
ϴϲϮ
ϭ͘ϮϬϬ
ϲϰϰ
ϲϵϲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
Ϯϴϭ
ϯϱϯ
Ϯϴϭ
ϯϲϭ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϳϵϲ
ϵϯϲ
ϰϮϴ
Ϯϵϵ
WŽůĂŶĚ
ϴϭϬ
ϲϱϴ
Ϯϳϰ
Ϯϯϱ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϰϲϱ
Ϯϱϴ
ϭϳϯ
ϭϵϭ
&ƌĂŶĐĞ
ϱϰ
ϭϰϴ
ϭϬϭ
ϭϰϭ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϭϲϬ
ϭϲϬ
ϭϭϮ
ϭϭϮ
ĞŶŵĂƌŬ
ϭϲϳ
ϭϲϳ
ϭϮϭ
ϭϭϮ
^ǁĞĚĞŶ
ϵϰ
ϭϭϰ
ϴϭ
ϭϬϴ
ŝŒĞƌ
ϲϲϭ
ϭ͘ϮϮϳ
ϰϳϯ
ϱϰϱ
dKW>D ϵ͘ϰϭϱ
ϭϬ͘ϯϮϯ
ϳ͘Ϭϯϭ
ϲ͘ϭϳϬ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗dƵƌŬĞLJͲƌŽĂƚŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲh^Ͳ^ůŽǀĞŶŝĂͲ/ƐƌĂĞůͲ&ŝŶůĂŶĚͲ^ƉĂŝŶͲ^ĞƌďŝĂͲ
WŽƌƚƵŐĂůͲĞůŐŝƵŵͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲĂŶĂĚĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲKƚŚĞƌ
ƐŝĂ͕ŶĞƐͲEŽƌǁĂLJͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ:ĂƉĂŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲĞůĂƌƵƐͲ/ŶĚŝĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲhŬƌĂŝŶĞͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂͲdƵŶŝƐŝĂͲDĞdžŝĐŽͲLJƉƌƵƐͲ<ƵǁĂŝƚͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ
dŚĂŝůĂŶĚͲ'ƌĞĞĐĞ
58
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ7s7
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
ϯϵϯ
ZŽŵĂŶŝĂ
ϰϭϲ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭϴϱ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϯϱϵ
WŽůĂŶĚ
Ϯϰ
'ĞƌŵĂŶLJ
Ϯϳϴ
/ƚĂůLJ
Ϯϴϱ
dƵƌŬĞLJ
Ϭ
ĞůĂƌƵƐ
ŚŝŶĂ
ϯϳϯ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϭϱ
EĞǁĞĂůĂŶĚ
ŝŒĞƌ
ϴ͘ϯϲϮ
dKW>D ϰ͘Ϭϳϭ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϱϵϲ
Ϯϴϰ
Ϯϲϳ
Ϯϰϭ
Ϯϰϰ
ϯϭϭ
ϰϬϱ
Ϭ
ϭϳϬ
ϭϵ
ϲ͘ϵϵϭ
ϰ͘ϰϭϮ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘Ϯϰϵ
ϯϲϬ
ϭϬϳ
ϯϭϵ
ϲϴϱ
Ϯϭϯ
ϭϮϳ
ϲϲ
ϮϬ
ϯϴ
ϯϬ
ϭ
ϱ͘ϲϴϵ
ϯ͘ϴϴϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϰϵϯ
ϲϯϬ
ϯϭϭ
ϮϳϮ
Ϯϲϰ
ϮϬϬ
ϭϴϱ
ϲϰ
ϲϬ
ϱϬ
ϯϮ
Ϯϳ
ϱ͘ϱϮϱ
ϯ͘ϲϰϵ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ůŽǀĞŶŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲnjĞĐŚZĞƉ͘Ͳh^Ͳ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ^ǁĞĚĞŶͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ
DĂůĂLJƐŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲĂŶĂĚĂͲƵůŐĂƌŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲĞůŐŝƵŵͲ&ƌĂŶĐĞͲ/ŶĚŝĂͲƌŽĂƚŝĂͲ:ĂƉĂŶͲ
hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲhŬƌĂŝŶĞͲ/ƐƌĂĞůͲ'ƌĞĞĐĞͲ^ƉĂŝŶͲ>ĂƚǀŝĂͲ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
59
,hE'ZzͲ/DWKZdͲ7E7Z
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭ͘Ϯϴϵ
ŚŝŶĂ
ϱϱϭ
/ƚĂůLJ
ϰϭϯ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭϱϰ
^ĞƌďŝĂ
ϵϮ
^ůŽǀĞŶŝĂ
ϵϱ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ϳϱ
njĞĐŚZĞƉ͘
ϭϱϴ
h^
ϯϲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
Ϯϯ
ĞůŐŝƵŵ
Ϯϳ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ Ϯϰ
ŝŒĞƌ
ϯϳϭ
dKW>D ϯ͘ϯϬϵ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϰϭϯ
ϰϴϬ
ϭϭϲ
ϭϱϵ
ϱϮ
ϭϭϬ
ϳϱ
ϭϭϯ
ϯϱ
ϴϭ
ϯϵ
ϭϴ
ϯϲϲ
ϯ͘Ϭϱϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϭϳϯ
ϯϱϮ
ϭϴϬ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϴϰ
ϳϭ
ϱϵ
ϰϬ
ϰϱ
Ϯϭ
Ϯϲ
Ϯϱϲ
Ϯ͘ϱϭϭ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϯϰϭ
ϰϯϴ
Ϯϯϳ
ϭϬϱ
ϵϬ
ϳϲ
ϳϭ
ϱϭ
ϰϵ
ϰϭ
ϯϳ
ϯϰ
ϭϲϭ
Ϯ͘ϳϯϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗/ŶĚŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲWŽůĂŶĚͲ:ĂƉĂŶͲ^ƉĂŝŶͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ&ƌĂŶĐĞͲZŽŵĂŶŝĂͲ
^ůŽǀĂŬŝĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ^ǁĞĚĞŶͲdƵƌŬĞLJͲhŬƌĂŝŶĞͲ&ŝŶůĂŶĚͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂͲ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲĂŶĂĚĂͲƵůŐĂƌŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ/ƐƌĂĞůͲĞŶŵĂƌŬͲŽůŽŵďŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲWĂŬŝƐƚĂŶͲ
WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲEŽƌǁĂLJͲ'ƌĞĞĐĞͲhŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ/ƌĞůĂŶĚͲƌŽĂƚŝĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲ>ĂƚǀŝĂ
60
,hE'ZzͲ/DWKZdͲP<DD7ZEKZh
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
/ƚĂůLJ
ϯϬϰ
&ƌĂŶĐĞ
ϲϱϰ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭ͘ϭϭϲ
ƵƐƚƌŝĂ
Ϯϰϳ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
Ϯϳϭ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϮϳϮ
ĞŶŵĂƌŬ
ZŽŵĂŶŝĂ
Ϯϲ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϳ
ĞůĂƌƵƐ
Ϭ
WŽůĂŶĚ
ϭϰ
DĞdžŝĐŽ
ŝŒĞƌ
ϭϱϬ
dKW>D ϯ͘ϬϲϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϱϱ
ϭ͘ϲϰϴ
Ϯϭϲ
ϭ
ϴϰϰ
ϭϮϱ
ϵϮ
Ϯϯ
ϰ
Ϭ
ϰϰ
Ϯϯ
ϯ͘ϰϳϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϲϴ
ϭ͘ϱϵϴ
Ϯϱϭ
ϯϰ
ϯϮϯ
ϳ
ϰϲ
ϭϬ
Ϯ
Ϭ
ϭϲ
Ϯ
Ϯ͘ϵϱϴ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϴϱ
ϱϮϵ
ϰϮϲ
ϯϳϴ
Ϯϯϱ
ϴϰ
Ϯϭ
ϭϱ
ϭϮ
ϲ
ϱ
ϱ
ϲ
Ϯ͘ϯϬϲ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ŚŝŶĂͲh^ͲnjĞĐŚZĞƉ͘Ͳ^ǁĞĚĞŶͲdƵƌŬĞLJͲEŽƌǁĂLJͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲƌŽĂƚŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲ/ƐƌĂĞůͲ^ĞƌďŝĂ
61
,ZW͘Ͳ/DWKZdͲz^^/<W>D
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϯϭϰ͘ϵϴϯ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭϮϰ͘ϭϬϵ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϭϬϭ͘ϮϬϰ
ĞůŐŝƵŵ
ϴϬ͘ϯϵϰ
&ƌĂŶĐĞ
ϵϵ͘ϲϯϵ
WŽůĂŶĚ
ϮϬ͘ϴϵϱ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
Ϯϴ͘ϲϴϵ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϰϮ͘ϱϵϭ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϮϬ͘ϯϮϰ
/ƚĂůLJ
ϯϭ͘ϰϯϱ
:ĂƉĂŶ
ϭϰ͘ϵϬϳ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ϭϬ͘ϲϰϴ
ŝŒĞƌ
ϯϭϰ͘ϵϴϯ
dKW>D ϭ͘ϭϳϲ͘ϰϳϬ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϯϬϮ͘ϵϵϮ
ϭϵϲ͘ϯϴϲ
ϭϬϲ͘ϴϰϲ
ϳϴ͘ϮϮϳ
ϭϮϬ͘ϵϬϯ
Ϯϵ͘ϲϭϵ
ϲϬ͘ϳϵϰ
ϰϵ͘ϰϬϲ
ϮϬ͘ϲϰϲ
ϰϬ͘ϳϴϭ
ϵ͘ϳϯϯ
Ϯ͘ϰϴϴ
ϯϬϮ͘ϵϵϮ
ϭ͘ϯϬϵ͘ϬϮϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϯϴ͘ϱϵϴ
ϭϵϬ͘Ϯϭϰ
ϳϮ͘ϵϲϴ
ϲϯ͘ϰϮϰ
ϳϯ͘Ϯϯϳ
Ϯϲ͘ϱϰϴ
Ϯϴ͘ϲϭϳ
ϮϬ͘ϳϰϯ
ϭϱ͘ϵϬϳ
ϭϮ͘ϯϱϯ
ϱ͘ϯϭϴ
ϭϬ͘ϴϵϯ
ϯϯϴ͘ϱϵϴ
ϭ͘ϭϮϭ͘ϲϰϯ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϵϱ͘ϱϯϲ
ϭϴϭ͘ϰϴϮ
ϭϰϬ͘ϭϳϬ
ϳϬ͘ϵϯϳ
ϲϯ͘ϵϯϮ
ϰϰ͘ϮϮϲ
ϯϮ͘ϯϵϭ
Ϯϳ͘Ϭϯϰ
ϭϲ͘ϱϱϭ
ϭϰ͘ϭϰϵ
ϱ͘ϴϰϵ
ϭ͘ϭϯϳ
ϰϱϴ͘ϯϵϯ
ϭ͘ϰϱϭ͘ϳϴϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ƐƚŽŶŝĂͲŚŝŶĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲDĂůĂLJƐŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ'ƌĞĞĐĞͲĞŶŵĂƌŬͲ
^ĞƌďŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲYĂƚĂƌͲƌŽĂƚŝĂͲ/ŶĚŝĂͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲEŽƌǁĂLJͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲƵůŐĂƌŝĂͲŐLJƉƚͲ/ƌĂŶͲ/ƌĞůĂŶĚͲ>ĂƚǀŝĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ
DĂƵƌŝƚŝƵƐͲEŝŐĞƌͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂͲ^ůŽǀĂŬŝĂͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ
^ƉĂŝŶͲ^ǁĞĚĞŶͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲdŚĂŝůĂŶĚͲhŬƌĂŝŶĞͲhŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵͲh^
62
,ZWͲ/DWKZdͲ^/<z^^/
můŬĞůĞƌ
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
hŬƌĂŝŶĞ
,ƵŶŐĂƌLJ
^ĞƌďŝĂ
/ƚĂůLJ
ƵƐƚƌŝĂ
ĞůŐŝƵŵ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ZŽŵĂŶŝĂ
ŝŒĞƌ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϲϳ͘ϳϯϬ
ϭϬϭ͘ϰϮϳ
ϯϳ͘ϯϱϳ
ϳϴ͘ϲϵϭ
ϱϮ͘ϰϴϵ
ϰϳ͘ϬϮϭ
ϳϵ͘ϵϯϱ
ϯϰ͘ϬϮϴ
ϮϬ͘ϭϱϵ
Ϯϳ͘ϵϳϱ
Ϯϴ͘ϱϬϰ
ϲϴ͘Ϭϭϲ
ϴϵ͘ϴϯϭ
dKW>D ϴϰϯ͘ϯϯϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϮϲϮ͘ϴϵϳ
ϭϭϰ͘ϬϬϰ
ϭϭϭ͘ϯϳϲ
ϲϳ͘ϴϭϲ
ϱϲ͘Ϯϭϱ
ϱϴ͘ϵϬϳ
ϰϱ͘ϯϯϮ
ϰϰ͘ϰϳϬ
ϭϳ͘ϵϴϭ
ϭϰ͘ϵϰϯ
Ϯϯ͘Ϭϭϯ
ϱϯ͘ϱϳϵ
ϲϱ͘ϯϴϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϲϳ͘ϱϵϱ
ϲϱ͘ϲϲϵ
ϲϵ͘ϴϲϱ
ϯϯ͘ϰϵϭ
ϰϲ͘ϰϱϲ
ϮϬ͘ϭϱϭ
ϭϴ͘ϲϮϴ
Ϯϭ͘ϵϳϱ
ϭϭ͘ϬϱϮ
ϭϴ͘ϭϬϭ
ϭϮ͘ϵϴϴ
ϵ͘ϯϲϴ
Ϯϲ͘ϵϭϰ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϰϴ͘ϬϭϬ
ϵϲ͘ϴϳϮ
ϳϱ͘ϲϯϳ
ϲϱ͘ϯϰϮ
ϱϵ͘ϭϳϱ
ϰϬ͘ϯϵϮ
ϯϭ͘ϱϴϭ
Ϯϲ͘ϰϬϲ
ϵ͘ϴϰϬ
ϴ͘ϯϵϱ
ϳ͘ϮϭϮ
ϯ͘ϵϬϲ
ϱϬ͘ϴϴϰ
ϴϳϬ͘ϱϯϯ
ϰϵϱ͘ϯϯϴ
ϳϮϯ͘ϲϱϮ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ǁĞĚĞŶͲ&ƌĂŶĐĞͲƌĂnjŝůͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ&ŝŶůĂŶĚͲĞŶŵĂƌŬͲ>ĂƚǀŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲĞŵ͘
WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ^ƉĂŝŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲWĂƌĂŐƵĂLJͲ
DĂůĂLJƐŝĂͲh^ͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ:ĂƉĂŶͲ/ƌĞůĂŶĚͲsŝĞƚEĂŵͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲŐLJƉƚͲƌŽĂƚŝĂͲƌĞĂƐ͕
ŶĞƐͲ>ŝďLJĂͲ/ŶĚŝĂͲdƵƌŬĞLJͲŚŝŶĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽ
63
,ZWͲ/DWKZdͲ<mdm<s^>
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ϭϳϳ͘ϯϵϰ
hŬƌĂŝŶĞ
ϴ͘ϲϱϲ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϵϴ͘ϲϮϵ
WŽůĂŶĚ
ϴϮ͘Ϯϱϱ
/ƚĂůLJ
Ϯϵ͘ϰϰϮ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϲ͘ϴϰϳ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϱ͘ϲϱϰ
,ƵŶŐĂƌLJ
Ϯ͘ϮϬϰ
ƵƐƚƌŝĂ
ϵϬ
&ƌĂŶĐĞ
ϰϮϬ
ĞůŐŝƵŵ
ϯϵϳ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
Ϭ
ŝŒĞƌ
ϯϬ͘ϮϮϯ
dKW>D ϰϮϳ͘ϴϵϴ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϯϭϬ͘ϴϵϬ
ϭ͘ϱϵϯ
ϴϱ͘ϳϰϵ
ϰϬ͘Ϭϴϴ
ϯϵ͘ϵϴϱ
ϰ͘ϯϮϮ
ϯ͘ϱϵϬ
Ϭ
ϭϱϭ
ϯϳϮ
Ϭ
ϮϲϮ
Ϯϯ͘Ϯϰϱ
ϱϭϬ͘ϯϮϳ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲ͘ϱϲϴ
ϲ͘ϬϬϲ
ϭϮϯ͘ϳϯϮ
ϵ͘ϳϰϭ
ϵ͘ϳϬϱ
ϱ͘ϳϲϴ
ϰϴ͘ϵϲϴ
ϯϲ͘ϬϬϭ
ϮϬ͘ϴϮϵ
ϲ͘Ϭϭϱ
ϭϴ͘ϲϲϱ
Ϯ͘Ϯϭϯ
Ϯ͘ϵϱϱ
ϯϭϭ͘ϲϲϰ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϮϬϭ͘ϳϮϮ
ϭϴϱ͘ϲϭϭ
ϭϰϱ͘ϵϴϬ
ϰϳ͘ϰϰϮ
Ϯϭ͘ϳϬϱ
ϲ͘ϲϲϯ
ϯ͘Ϭϳϯ
ϭϱϲ
ϭϮϬ
ϭϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϴ͘Ϭϰϴ
ϲϯϬ͘ϱϯϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ĞŶŵĂƌŬͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ&ŝŶůĂŶĚͲdƵƌŬĞLJͲĂŶĂĚĂͲ^ƉĂŝŶͲDĞdžŝĐŽͲ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ/ŶĚŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲŚŝŶĂͲĞůĂƌƵƐͲƵůŐĂƌŝĂͲƐƚŽŶŝĂͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕
ŶĞƐͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲh^Ͳ^ǁĞĚĞŶͲ^ĞƌďŝĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
64
,ZWͲ/DWKZdͲ^K)h<z^^/
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϭϰ͘ϱϴϮ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϳϰ͘ϰϴϯ
,ƵŶŐĂƌLJ
ϯϱ͘ϭϲϯ
WŽůĂŶĚ
Ϯϱ͘ϱϯϭ
ĞůŐŝƵŵ
ϭϲ͘ϱϵϰ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭϮ͘Ϯϰϲ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ϭϱ͘ϴϱϯ
hŬƌĂŝŶĞ
ϭ͘ϲϰϭ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
Ϯ͘Ϯϭϰ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ϭϭ͘ϮϵϬ
&ƌĂŶĐĞ
ϭϭ͘ϯϱϵ
/ƚĂůLJ
ϭϭ͘Ϭϳϳ
ŝŒĞƌ
ϰϲ͘ϲϰϳ
dKW>D ϯϳϯ͘ϳϮϰ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϭϮϳ͘ϭϭϴ
ϲϱ͘ϱϳϰ
ϯϱ͘ϴϰϬ
Ϯϰ͘ϰϵϱ
ϭϰ͘ϯϴϴ
ϭϳ͘ϯϰϬ
Ϯϱ͘ϱϲϯ
ϯϮϭ
ϭϬ͘ϵϴϵ
ϭϬ͘ϲϵϴ
ϭϬ͘ϮϳϬ
ϭϱ͘Ϭϱϲ
Ϯϰ͘ϲϯϮ
ϯϴϳ͘Ϯϰϳ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϮϯ͘ϳϯϮ
ϰϴ͘ϵϲϴ
ϯϲ͘ϬϬϭ
ϵ͘ϳϰϭ
ϭϴ͘ϲϲϱ
ϮϬ͘ϴϮϵ
ϲ͘ϱϲϴ
ϲ͘ϬϬϲ
ϱ͘ϳϲϴ
ϱ͘ϰϬϯ
ϲ͘Ϭϭϱ
ϵ͘ϳϬϱ
ϭϰ͘Ϯϲϱ
ϯϭϭ͘ϲϲϰ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϯϴ͘ϲϳϭ
ϳϬ͘Ϯϰϴ
ϲϯ͘Ϯϱϭ
Ϯϯ͘Ϭϭϵ
ϭϲ͘ϱϬϲ
ϭϯ͘ϬϯϮ
ϭϬ͘ϱϰϰ
ϵ͘ϬϭϮ
ϲ͘ϴϵϬ
ϱ͘ϴϵϰ
ϱ͘ϮϳϬ
ϱ͘Ϯϭϯ
ϯϬ͘ϵϲϭ
ϯϵϴ͘ϱϭϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ĞƌďŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲĞŶŵĂƌŬͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ&ŝŶůĂŶĚͲ
dƵƌŬĞLJͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲƐƚŽŶŝĂͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲŚŝŶĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ^ƉĂŝŶͲ
h^ͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲZŽŵĂŶŝĂͲĂŶĂĚĂͲ/ƐƌĂĞůͲ/ƌĞůĂŶĚͲdŚĂŝůĂŶĚͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ/ƌĂŶͲ:ĂƉĂŶͲ
ƵůŐĂƌŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ>ĂƚǀŝĂͲƌĂnjŝůͲDĞdžŝĐŽͲ/ŶĚŝĂ
65
,ZWͲ/DWKZdͲWZK&7> můŬĞůĞƌ
WŽůĂŶĚ
'ĞƌŵĂŶLJ
/ƚĂůLJ
^ƉĂŝŶ
^ůŽǀĂŬŝĂ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ƵƐƚƌŝĂ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
,ƵŶŐĂƌLJ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
dƵƌŬĞLJ
:ĂƉĂŶ
ŝŒĞƌ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵϭ͘ϮϵϬ
ϭϮϬ͘ϴϳϰ
ϯϬ͘ϱϵϬ
ϭϭ͘ϭϲϳ
Ϯϯ͘ϯϵϯ
ϭϲ͘ϰϭϰ
ϭϭ͘ϯϳϬ
Ϯ͘ϵϰϳ
ϯ͘ϵϲϭ
ϱ͘Ϯϱϱ
ϮϮ͘ϮϮϮ
Ϭ
ϭϱ͘ϱϬϰ
dKW>D ϯϱϰ͘ϵϴϱ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϭϬϳ͘ϭϴϰ
ϵϲ͘ϳϮϯ
ϯϯ͘ϲϮϬ
ϭϳ͘ϴϮϵ
Ϯϭ͘ϰϵϰ
ϭϴ͘ϳϭϰ
ϭϭ͘ϱϰϰ
Ϯ͘Ϯϳϭ
ϯ͘Ϭϵϭ
ϲ͘ϳϵϬ
ϭϭ͘ϬϰϮ
ϳ͘ϰϰϱ
ϭϱ͘ϭϱϳ
ϯϱϮ͘ϵϬϯ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϭ͘Ϯϳϯ
ϱϮ͘ϴϬϱ
Ϯϭ͘ϯϰϮ
Ϯϱ͘ϰϴϳ
ϭϮ͘ϳϬϰ
ϳ͘ϵϮϮ
ϱ͘ϲϴϲ
ϭ͘ϴϳϳ
ϭ͘ϰϵϵ
ϯ͘Ϯϲϴ
Ϯ͘ϵϭϭ
ϱ͘ϮϬϳ
ϰ͘ϱϳϰ
ϮϬϲ͘ϱϱϱ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϴϱ͘Ϭϲϱ
ϱϳ͘Ϯϰϱ
Ϯϭ͘ϴϬϮ
ϭϵ͘ϰϴϳ
ϭϰ͘ϲϳϮ
ϭϮ͘Ϭϱϭ
ϱ͘ϲϰϮ
Ϯ͘ϬϲϬ
Ϯ͘Ϭϭϴ
ϭ͘ϴϯϵ
ϭ͘ϯϲϰ
ϮϰϮ
ϭϭ͘ϳϴϯ
Ϯϯϱ͘ϮϳϬ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ĞůŐŝƵŵͲ^ǁĞĚĞŶͲZŽŵĂŶŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ&ƌĂŶĐĞͲĞŶŵĂƌŬͲ'ƌĞĞĐĞͲKƚŚĞƌ
ƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲŚŝŶĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲEŽƌǁĂLJͲƵůŐĂƌŝĂͲƌŽĂƚŝĂͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲZĞƉ͘ŽĨ
<ŽƌĞĂͲDĂĚĂŐĂƐĐĂƌͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲWŽƌƚƵŐĂůͲ'ĞŽƌŐŝĂͲh^Ͳ/ŶĚŝĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞͲ
ĞůĂƌƵƐͲDĂůƚĂͲDĞdžŝĐŽͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲŐLJƉƚͲƐƚŽŶŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲ
^ĞƌďŝĂͲDzƚĞĚΖ/ǀŽŝƌĞͲEĞƉĂůͲ/ĐĞůĂŶĚͲĐƵĂĚŽƌͲĂŶĂĚĂͲĂŚĂŵĂƐͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ
LJƉƌƵƐ
66
,ZWͲ/DWKZdͲ
&7>Db7E
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϭϳϲ͘ϭϲϲ
WŽůĂŶĚ
ϵϰ͘Ϯϵϭ
,ƵŶŐĂƌLJ
Ϯ͘ϭϮϯ
/ƚĂůLJ
ϲ͘ϯϲϵ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ϱ͘ϲϵϱ
ƵƐƚƌŝĂ
ϰ͘ϰϮϳ
ZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂ
ϭϱ͘ϳϮϮ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭ͘ϱϲϮ
&ƌĂŶĐĞ
ϭ
^ƉĂŝŶ
Ϭ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ϭϵ͘ϳϰϱ
ĞůĂƌƵƐ
Ϭ
ŝŒĞƌ
ϭϬ͘ϴϳϭ
dKW>D ϯϯϲ͘ϵϳϬ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϭϬϵ͘ϳϭϬ
ϵϭ͘ϴϬϵ
ϵ͘ϭϱϰ
ϲ͘ϯϵϮ
ϯ͘Ϭϳϱ
ϰ͘ϴϲϮ
ϭϲ͘ϲϱϵ
ϯ͘ϴϱϬ
Ϯϭ͘Ϯϲϯ
ϰϬϲ
Ϯ͘ϬϴϬ
ϯϯϭ
ϭϮ͘ϭϵϲ
Ϯϴϭ͘ϳϴϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵϱ͘ϳϯϮ
ϭϳϮ͘ϲϱϲ
ϭϬ͘ϯϰϵ
Ϯ͘ϯϮϵ
Ϯ͘ϭϭϲ
ϭ͘ϵϮϳ
ϱ͘ϳϭϱ
ϲϵϰ
ϭ͘ϵϭϱ
Ϯϭϵ
Ϯ͘ϭϬϰ
ϯ͘ϱϬϮ
ϱϭϰ
Ϯϱϵ͘ϳϳϱ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϰϭ͘Ϯϰϭ
ϭϮϵ͘Ϭϰϱ
ϭϰ͘ϯϰϲ
ϴ͘ϭϰϲ
ϱ͘Ϭϳϴ
Ϯ͘ϵϴϮ
Ϯ͘ϲϯϬ
Ϯ͘ϯϲϮ
ϵϬϱ
ϯϮϵ
ϵϰ
Ϭ
ϲ͘ϭϲϬ
ϯϭϯ͘ϯϭϴ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗hŬƌĂŝŶĞͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲ&ŝŶůĂŶĚͲĞůŐŝƵŵͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ^ǁĞĚĞŶͲ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲdƵƌŬĞLJͲŚŝŶĂͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ
ĞŶŵĂƌŬͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
67
,ZWͲ/DWKZdͲhh<
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
WŽůĂŶĚ
ϭϭϬ͘ϴϯϰ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϱϭ͘ϭϲϴ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϮ͘ϵϬϭ
ƵƐƚƌŝĂ
Ϯϴ͘Ϭϰϳ
/ƚĂůLJ
ϯϯ͘ϴϮϴ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐ
ϭϬ͘ϮϬϳ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
ϭϬϭ
dƵƌŬĞLJ
ϳϳϭ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ϱ͘ϭϯϮ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ϳϵϴ
ĞůĂƌƵƐ
ϯ͘ϮϭϬ
>ĂƚǀŝĂ
Ϯ͘ϳϱϬ
ŝŒĞƌ
Ϯϭ͘ϭϴϳ
dKW>D ϮϴϬ͘ϵϯϰ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϭϭϰ͘ϵϭϴ
ϲϬ͘ϵϵϭ
ϭϱ͘ϱϵϳ
Ϯϱ͘ϯϳϮ
ϯϱ͘ϵϬϭ
ϭϬ͘ϴϮϯ
ϰ͘ϱϵϬ
ϲϳϱ
ϰ͘ϰϵϬ
Ϯ͘ϴϰϱ
ϲ͘ϵϯϰ
ϰ͘ϵϲϬ
ϮϮ͘ϰϯϬ
ϯϭϬ͘ϱϮϳ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϵϰ͘ϳϬϱ
ϯϲ͘ϲϬϭ
ϮϬ͘ϴϲϲ
ϭϵ͘ϱϴϲ
ϭϯ͘ϲϯϳ
ϰ͘ϭϬϯ
ϯ͘ϲϳϯ
ϯ͘ϱϰϬ
Ϯ͘ϵϴϵ
Ϯ͘ϬϱϮ
ϭ͘ϳϯϴ
ϭ͘Ϭϰϴ
ϰ͘ϯϵϰ
ϮϬϴ͘ϵϯϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϭϭ͘ϱϯϯ
Ϯϳ͘ϭϴϭ
ϭϮ͘ϵϵϰ
ϮϬ͘ϴϵϵ
ϭϴ͘ϲϮϱ
Ϭ
Ϯ͘ϴϰϵ
ϵϮϰ
ϭ͘ϵϲϳ
ϭ͘ϰϴϴ
Ϭ
ϱϴϳ
ϯϭ͘ϭϲϭ
ϮϯϬ͘ϮϬϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗,ƵŶŐĂƌLJͲ&ƌĂŶĐĞͲĞŶŵĂƌŬͲ^ǁĞĚĞŶͲŚŝŶĂͲ^ƉĂŝŶͲZŽŵĂŶŝĂͲ
^ůŽǀĞŶŝĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ'ƌĞĞĐĞͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲĞůŐŝƵŵͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲhŬƌĂŝŶĞͲƵůŐĂƌŝĂͲ
ŐLJƉƚͲ/ƌĂŶͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲh^Ͳ/ƌĞůĂŶĚͲƌĂnjŝůͲ^ŽůŽŵŽŶ/ƐĚƐͲ
njĞƌďĂŝũĂŶͲ&ŝŶůĂŶĚͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ
ƵŶŬĞƌƐͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲƌŽĂƚŝĂͲƵƐƚƌĂůŝĂ
68
,ZWͲ/DWKZdͲz^^/7)Z
můŬĞůĞƌ
^ůŽǀĂŬŝĂ
'ĞƌŵĂŶLJ
ƵƐƚƌŝĂ
,ƵŶŐĂƌLJ
WŽůĂŶĚ
ĞůŐŝƵŵ
/ƚĂůLJ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
hŬƌĂŝŶĞ
&ƌĂŶĐĞ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
ŝŒĞƌ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϮϱ͘ϵϳϳ
ϵϴ͘ϱϮϴ
Ϯϱ͘ϴϵϰ
Ϯϳ͘ϰϵϬ
ϰ͘ϵϲϭ
ϱ͘ϯϰϴ
ϲ͘ϱϴϳ
ϲ͘ϰϬϵ
ϰ͘ϴϯϯ
ϵϳϰ
ϭ͘ϵϬϲ
Ϯ͘ϯϯϯ
ϭϴ͘ϲϴϯ
dKW>D ϯϮϵ͘ϵϮϰ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϴϬ͘ϬϯϬ
ϭϬϭ͘ϲϵϳ
ϭϳ͘Ϭϱϵ
Ϯϱ͘ϬϳϬ
ϭϬ͘ϲϬϲ
ϳ͘ϱϰϳ
ϵ͘ϯϴϯ
ϲ͘ϰϵϲ
ϱ͘ϳϵϴ
ϭ͘ϯϱϲ
Ϯ͘ϲϭϮ
ϲϱϬ
ϭϱ͘ϭϲϭ
Ϯϴϯ͘ϰϲϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳϮ͘ϳϮϳ
ϲϰ͘Ϭϵϲ
ϭϱ͘ϵϵϴ
ϭϱ͘ϵϵϬ
ϭϯ͘ϰϵϲ
ϴ͘ϰϯϬ
ϱ͘ϱϭϵ
Ϯ͘ϱϰϮ
Ϯ͘ϯϳϱ
ϭ͘ϭϬϰ
ϵϴϰ
ϵϳϮ
ϯ͘ϱϱϴ
ϮϬϳ͘ϳϵϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϳϭ͘ϬϵϮ
ϳϵ͘ϮϲϬ
ϯϭ͘ϴϴϭ
ϭϮ͘Ϯϭϯ
ϭϳ͘ϲϴϰ
ϲ͘ϯϴϯ
ϲ͘ϯϲϬ
ϭ͘Ϭϯϲ
ϭ͘ϵϬϬ
ϭ͘Ϯϵϲ
ϵϯϴ
Ϯ͘ϮϳϬ
ϯ͘ϵϴϱ
Ϯϯϲ͘Ϯϵϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ǁĞĚĞŶͲ^ƉĂŝŶͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲŚŝŶĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ
ŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲh^ͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲĞŶŵĂƌŬͲdƵƌŬĞLJͲ'ƌĞĞĐĞͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲZŽŵĂŶŝĂͲ
&ŝŶůĂŶĚͲĂŶĂĚĂͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲŐLJƉƚͲ/ƌĞůĂŶĚͲ/ƐƌĂĞůͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲ:ĂƉĂŶͲ/ŶĚŝĂͲ
ŽŽŬ/ƐĚƐͲWŽƌƚƵŐĂůͲƵůŐĂƌŝĂͲ^ĞƌďŝĂ
69
,ZWͲ/DWKZdͲ7<7b>7KZh
můŬĞůĞƌ
/ƚĂůLJ
'ĞƌŵĂŶLJ
^ůŽǀĂŬŝĂ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
&ƌĂŶĐĞ
,ƵŶŐĂƌLJ
ĞůŐŝƵŵ
^ůŽǀĞŶŝĂ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ƵůŐĂƌŝĂ
WĂŬŝƐƚĂŶ
ƌŐĞŶƚŝŶĂ
ŝŒĞƌ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϳ͘ϯϳϬ
ϲϯ͘ϳϴϮ
ϯϰ͘ϳϯϯ
ϭϬ͘Ϯϳϰ
ϱ͘ϰϯϯ
ϯ͘ϯϵϲ
ϲ͘ϲϳϳ
ϳ͘ϱϴϮ
ϲ͘ϬϮϵ
Ϯ͘ϱϭϮ
Ϭ
ϰϯ
ϵϭ͘ϲϱϯ
dKW>D Ϯϴϰ͘ϴϯϵ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϱϲ͘ϭϮϳ
ϱϴ͘ϳϮϯ
ϯϱ͘ϴϱϱ
ϭϬ͘ϰϮϯ
ϴ͘ϯϯϬ
Ϯ͘ϰϰϴ
ϱ͘ϳϲϴ
ϴ͘ϯϱϮ
ϯ͘ϯϴϱ
Ϯ͘ϰϴϮ
Ϭ
ϮϬ
ϵϭ͘ϯϵϳ
Ϯϴϳ͘ϵϱϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϱ͘ϬϮϭ
ϰϭ͘ϯϴϰ
ϭϯ͘ϳϴϯ
ϳ͘ϴϴϱ
ϲ͘ϯϯϭ
ϯ͘ϲϰϳ
ϱ͘ϮϱϬ
ϱ͘ϭϲϴ
Ϯ͘ϴϴϭ
Ϯ͘Ϯϯϴ
ϯϱ͘ϵϳϮ
ϭϴ͘ϰϬϵ
ϭϯ͘ϭϯϰ
ϮϬϭ͘ϭϬϯ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϮ͘Ϯϲϵ
ϰϳ͘ϯϭϰ
ϭϯ͘ϭϱϱ
ϭϬ͘ϵϵϵ
ϲ͘ϲϳϲ
ϱ͘ϳϴϴ
ϱ͘ϳϲϭ
ϱ͘ϱϳϱ
ϱ͘ϭϳϭ
ϯ͘ϵϵϵ
Ϭ
Ϭ
ϵϱ͘ϯϱϬ
ϮϲϮ͘Ϭϱϳ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ƉĂŝŶͲZŽŵĂŶŝĂͲdƵƌŬĞLJͲhŬƌĂŝŶĞͲ'ƌĞĞĐĞͲDŽŶƚĞŶĞŐƌŽͲƌŽĂƚŝĂͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲ^ǁĞĚĞŶͲ&ŝŶůĂŶĚͲŚŝŶĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ:ĂƉĂŶͲ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲ^ĞƌďŝĂͲWŽůĂŶĚͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ/ŶĚŝĂͲ>ĂƚǀŝĂͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲĞŶŵĂƌŬͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲsŝĞƚEĂŵͲ/ĐĞůĂŶĚͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲh^Ͳ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞͲĞůĂƌƵƐͲĞůŝnjĞͲ
EŽƌǁĂLJͲĂŶĂĚĂͲƌĂnjŝůͲdŚĂŝůĂŶĚͲDĞdžŝĐŽͲDĂůĂLJƐŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲ/ƌĞůĂŶĚͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ
ƌŵĞŶŝĂͲƵƐƚƌĂůŝĂͲŶƚĂƌĐƚŝĐĂͲYĂƚĂƌͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ'ĞŽƌŐŝĂͲLJƉƌƵƐͲ/ƐƌĂĞůͲhŶŝƚĞĚ
ƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲƐƚŽŶŝĂͲƵƐƚƌŝĂ
70
,ZWͲ/DWKZdͲ7Ebd<^D/
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
WŽůĂŶĚ
ƵƐƚƌŝĂ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ĞůŐŝƵŵ
/ƚĂůLJ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
,ƵŶŐĂƌLJ
ŚŝŶĂ
^ůŽǀĞŶŝĂ
^ǁĞĚĞŶ
ZĞƉ͘ŽĨDŽůĚŽǀĂ
ŝŒĞƌ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϯ͘ϱϴϯ
Ϯϭ͘ϱϳϲ
Ϯϳ͘ϱϳϵ
ϭϲ͘ϰϳϵ
ϲ͘ϰϳϰ
ϵ͘ϱϴϭ
ϵ͘ϰϬϬ
Ϯ͘ϯϱϲ
ϳϱϳ
ϰ͘ϯϵϭ
ϭ͘ϭϴϰ
ϵϲ
ϭϭ͘ϴϵϮ
dKW>D ϭϳϱ͘ϯϰϵ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϲϲ͘ϲϲϴ
Ϯϱ͘ϴϰϰ
Ϯϴ͘ϴϭϬ
ϭϲ͘ϲϳϬ
Ϯϰ
ϭϭ͘ϭϵϳ
ϲ͘ϰϭϱ
ϱ͘ϰϳϯ
Ϯϴϯ
ϰ͘ϭϭϯ
ϭ͘ϲϯϱ
Ϭ
Ϯϴ͘ϯϰϲ
ϭϵϱ͘ϰϳϵ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϳ͘ϳϭϵ
ϯϭ͘ϰϳϭ
ϭϱ͘ϳϯϭ
ϭϮ͘ϯϵϴ
ϰ͘ϱϱϲ
ϱ͘ϴϭϬ
Ϯ͘ϴϮϭ
ϭ͘ϴϴϴ
ϭ͘ϮϱϬ
Ϯ͘ϰϯϵ
ϭ͘ϯϲϳ
ϭ͘ϵϬϬ
ϵ͘ϭϮϴ
ϭϰϴ͘ϱϮϳ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϱϮ͘ϬϳϬ
ϯϴ͘ϲϮϵ
ϭϴ͘ϱϳϰ
ϭϬ͘Ϭϯϳ
ϰ͘ϱϳϭ
ϰ͘Ϯϴϳ
ϯ͘ϳϬϵ
ϯ͘ϯϱϰ
Ϯ͘ϮϵϬ
ϭ͘ϴϱϭ
ϭ͘Ϭϴϳ
Ϭ
ϵ͘ϴϵϮ
ϭϱϬ͘ϯϱϭ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ƉĂŝŶͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲhŬƌĂŝŶĞͲ&ƌĂŶĐĞͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ>ĂƚǀŝĂͲ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲĞŶŵĂƌŬͲƵůŐĂƌŝĂͲƌŽĂƚŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲĂŶĂĚĂͲŽƐŶŝĂ
,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲĞůĂƌƵƐͲEŽƌǁĂLJͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ/ŶĚŝĂͲhƌƵŐƵĂLJͲ'ƌĞĞĐĞͲ^ĞƌďŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ
&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲEĞǁĞĂůĂŶĚͲdƵƌŬĞLJͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲDĂůĂLJƐŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ'ĂŵďŝĂͲ:ĂƉĂŶͲ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲh^ͲŐLJƉƚͲƌĂnjŝůͲhŐĂŶĚĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲ&ƌĞĞŽŶĞƐͲ^ĂŶDĂƌŝŶŽͲsŝĞƚEĂŵͲƵƐƚƌĂůŝĂͲƐƚŽŶŝĂͲ
DĞdžŝĐŽͲ/ƐƌĂĞůͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͲĂŚĂŵĂƐͲdƌŝŶŝĚĂĚĂŶĚdŽďĂŐŽͲdŚĂŝůĂŶĚͲ
EŝŐĞƌͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲ<LJƌŐLJnjƐƚĂŶͲDĂůĂLJƐŝĂͲĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶͲ/ƌĂŶͲEŝŐĞƌͲWĂŬŝƐƚĂŶͲ^ĂŽdŽŵĞĂŶĚWƌŝŶĐŝƉĞ
71
,ZWͲ/DWKZdͲs7͕7sds^KDhE
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
ŚŝŶĂ
&ƌĂŶĐĞ
KƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐ
/ƚĂůLJ
:ĂƉĂŶ
^ƉĂŝŶ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
DĂůĂLJƐŝĂ
ƵƐƚƌŝĂ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
WŽůĂŶĚ
ŝŒĞƌ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϱ͘ϱϬϯ
ϰϴ͘ϵϵϳ
ϯ͘ϱϲϳ
ϱ͘ϭϱϭ
ϳ͘ϳϮϰ
ϳ͘ϯϱϯ
Ϯ͘ϬϮϮ
ϴϴϮ
ϰϵϮ
ϰ͘ϵϬϴ
ϯ͘ϱϯϰ
ϭ͘ϳϴϰ
ϭϮ͘ϲϯϱ
dKW>D ϭϲϰ͘ϱϱϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϲϵ͘ϭϰϱ
ϰϮ͘ϵϵϵ
ϲ͘ϵϬϲ
ϱ͘ϰϮϵ
ϳ͘ϰϰϲ
ϲ͘ϳϯϰ
ϯ͘Ϭϲϭ
ϭ͘ϴϮϮ
ϰϰϲ
Ϯ͘ϳϰϯ
Ϯ͘ϯϴϮ
ϭ͘ϵϳϵ
ϴ͘ϵϯϱ
ϭϲϬ͘ϬϮϴ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϬ͘ϴϲϯ
Ϯϵ͘ϵϰϭ
ϭϭ͘Ϭϰϵ
ϱ͘ϳϲϱ
ϱ͘Ϯϳϭ
ϱ͘Ϭϴϭ
ϯ͘ϭϱϮ
Ϯ͘ϵϰϲ
Ϯ͘ϴϲϯ
Ϯ͘ϰϯϲ
Ϯ͘Ϭϲϭ
ϭ͘ϴϰϰ
ϳ͘Ϭϱϴ
ϭϰϬ͘ϯϯϬ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϯ͘ϳϵϲ
ϭϲ͘ϲϭϲ
Ϯϱ͘ϵϵϵ
ϴ͘ϰϬϴ
ϴ͘ϱϭϲ
ϰ͘ϴϳϱ
ϰ͘ϲϳϴ
ϰ͘ϬϮϴ
ϴ͘ϭϮϵ
Ϯ͘ϳϲϴ
Ϯ͘ϵϱϬ
Ϯ͘ϳϰϲ
ϵ͘ϭϭϯ
ϭϲϮ͘ϲϮϰ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲ^ůŽǀĂŬŝĂͲ^ǁĞĚĞŶͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ,ƵŶŐĂƌLJͲsŝĞƚEĂŵͲh^Ͳ/ŶĚŝĂͲĞůŐŝƵŵͲKƚŚĞƌ
ƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲZŽŵĂŶŝĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲĞŶŵĂƌŬͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲdŚĂŝůĂŶĚͲdƵƌŬĞLJͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲWŽƌƚƵŐĂůͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ
hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐͲ&ŝŶůĂŶĚͲ/ƌĞůĂŶĚͲ>ĂƚǀŝĂͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲƌŽĂƚŝĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐͲ
ƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲƌĂnjŝůͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲĂŶĂĚĂͲ/ƐƌĂĞůͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲDĞdžŝĐŽͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ^ƌŝ>ĂŶŬĂͲ
EŽƌǁĂLJͲŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉ͘ͲƐƚŽŶŝĂͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲƵůŐĂƌŝĂͲ'ƌĞĞĐĞͲhŬƌĂŝŶĞͲƵƐƚƌĂůŝĂͲ^ĞƌďŝĂͲ^ĞŶĞŐĂůͲ
ĞůĂƌƵƐͲŐLJƉƚͲdƵŶŝƐŝĂͲEĞǁĞĂůĂŶĚͲEŝƵĞͲYĂƚĂƌͲƌ͘sŝƌŐŝŶ/ƐĚƐͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲ/ƌĂŶͲ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞͲEŝŐĞƌͲDĂůƚĂͲ
'ĞŽƌŐŝĂͲdŽŬĞůĂƵͲDŽƌŽĐĐŽͲŵĞƌŝĐĂŶ^ĂŵŽĂͲƌŝƚƌĞĂͲDŽnjĂŵďŝƋƵĞͲƵŶŬĞƌƐͲ^ĂŽdŽŵĞĂŶĚWƌŝŶĐŝƉĞͲ
ŽůŽŵďŝĂͲ<ƵǁĂŝƚͲ^ĂŵŽĂͲŽƐƚĂZŝĐĂͲĂŵĞƌŽŽŶͲhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐDŝŶŽƌKƵƚůLJŝŶŐ/ƐůĂŶĚƐͲ/ĐĞůĂŶĚͲ^ĂŶDĂƌŝŶŽͲ
dƵƌŬƐĂŶĚĂŝĐŽƐ/ƐĚƐͲŚƵƚĂŶͲ<ĞŶLJĂͲŶĚŽƌƌĂͲŽƵǀĞƚ/ƐůĂŶĚͲĐƵĂĚŽƌͲ'ƵĂŵͲŝŵďĂďǁĞͲDzƚĞĚΖ/ǀŽŝƌĞͲ
'ƵŝŶĞĂͲ:ŽƌĚĂŶͲEĂƵƌƵͲWŝƚĐĂŝƌŶͲZǁĂŶĚĂͲůŐĞƌŝĂͲƌ͘/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶdĞƌƌ͘ͲŶƚĂƌĐƚŝĐĂͲŶĚŽƌƌĂͲƌ͘sŝƌŐŝŶ/ƐĚƐͲ
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶͲůŐĞƌŝĂͲŶĚŽƌƌĂͲŶƚŝŐƵĂĂŶĚĂƌďƵĚĂͲĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂŶZĞƉ͘ͲƵďĂͲ,ŽŶĚƵƌĂƐͲEŝŐĞƌŝĂͲ^ĂƵĚŝ
ƌĂďŝĂͲ^ƵĚĂŶͲhŐĂŶĚĂͲsĞŶĞnjƵĞůĂ
72
,ZWͲ/DWKZdͲd>
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϲϬ͘ϬϮϰ
ĞůĂƌƵƐ
ϭϰ͘ϵϱϱ
WŽůĂŶĚ
ϭϳ͘ϭϯϰ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϬ͘Ϯϭϳ
hŬƌĂŝŶĞ
ϱ͘ϴϰϴ
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ
Ϯ͘ϳϯϲ
ŚŝŶĂ
ϵ͘ϬϮϬ
ĞůŐŝƵŵ
ϱ͘ϰϯϵ
ƵƐƚƌŝĂ
ϯ͘ϰϬϴ
/ƚĂůLJ
ϰ͘ϯϴϲ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ϱ͘Ϭϱϳ
&ƌĂŶĐĞ
ϭ͘ϵϲϴ
ŝŒĞƌ
ϳ͘ϭϮϴ
dKW>D ϭϰϳ͘ϯϮϬ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϱϮ͘ϭϳϭ
ϭϯ͘ϯϬϵ
ϯϬ͘ϱϰϱ
ϭϭ͘Ϭϯϲ
ϲ͘ϬϮϱ
Ϯ͘ϲϱϳ
ϲ͘ϴϴϬ
ϱ͘ϳϭϵ
ϯ͘ϳϮϬ
ϯ͘ϵϯϵ
ϯ͘ϭϭϵ
ϭ͘ϴϱϭ
ϲ͘ϱϵϴ
ϭϰϳ͘ϱϳϭ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϯ͘ϳϬϴ
ϭϳ͘ϭϱϳ
ϭϰ͘ϭϰϮ
ϭϬ͘ϳϲϭ
ϲ͘ϯϬϰ
ϱ͘Ϭϭϲ
ϰ͘ϰϮϱ
ϯ͘ϴϬϲ
ϯ͘ϬϮϱ
ϯ͘ϬϬϰ
ϭ͘ϳϰϳ
ϭ͘ϯϳϭ
ϯ͘ϳϳϬ
ϭϭϴ͘Ϯϯϲ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Ϯϲ͘ϴϲϵ
ϭϳ͘ϲϭϱ
ϴ͘ϲϵϬ
ϭϭ͘ϵϱϲ
ϳ͘ϮϴϮ
ϴ͘ϮϮϭ
ϲ͘ϰϮϳ
ϰ͘ϭϱϲ
Ϯ͘ϰϰϱ
ϯ͘ϵϯϭ
ϳϭϬ
Ϯ͘ϰϯϰ
ϱ͘ϳϲϵ
ϭϬϲ͘ϱϬϱ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗^ƉĂŝŶͲdŚĂŝůĂŶĚͲ:ĂƉĂŶͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲ^ǁĞĚĞŶͲ
ZŽŵĂŶŝĂͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ/ƐƌĂĞůͲĂŶĂĚĂͲEŽƌǁĂLJͲ
dƵƌŬĞLJͲWŽƌƚƵŐĂůͲ,ƵŶŐĂƌLJͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ/ƌĞůĂŶĚͲĞŶŵĂƌŬͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲh^ͲƌĂnjŝůͲƵůŐĂƌŝĂͲ^ƌŝ
>ĂŶŬĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ^ƵƌŝŶĂŵĞͲEĞǁĞĂůĂŶĚͲ^ĞƌďŝĂͲEŝŐĞƌͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ/ŶĚŝĂͲDĂůĂLJƐŝĂͲ
hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
73
,ZWͲ/DWKZdͲ7<7b^7KZh
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
^ůŽǀĂŬŝĂ
^ǁĞĚĞŶ
WŽůĂŶĚ
/ƚĂůLJ
ŚŝŶĂ
/ŶĚŝĂ
hŬƌĂŝŶĞ
ƵƐƚƌŝĂ
^ƉĂŝŶ
&ƌĂŶĐĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŝŒĞƌ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϰϮ͘Ϭϱϴ
ϯϰ͘ϵϵϯ
ϳ͘ϱϲϯ
ϱ͘Ϭϱϳ
ϴ͘ϱϴϯ
ϱ͘ϴϱϳ
ϯ͘ϳϲϱ
ϵ͘ϮϴϮ
Ϯ͘ϵϰϯ
ϭ͘ϰϭϰ
ϲ͘ϵϭϳ
ϭ͘ϭϲϬ
ϲ͘ϲϲϮ
dKW>D ϭϯϲ͘ϮϱϮ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϯϲ͘ϵϰϯ
Ϯϵ͘ϭϲϬ
ϱ͘ϵϭϰ
ϲ͘ϮϬϯ
ϱ͘ϯϭϵ
ϳ͘ϮϮϲ
ϯ͘ϭϯϵ
ϱ͘ϰϱϵ
ϯ͘ϯϬϭ
ϭ͘ϴϲϳ
ϲ͘ϳϮϲ
ϭ͘Ϯϯϲ
ϲ͘ϰϬϳ
ϭϭϴ͘ϵϬϭ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϴ͘ϯϰϯ
ϭϳ͘ϳϲϮ
ϲ͘Ϭϭϯ
ϰ͘ϱϮϵ
ϱ͘ϱϲϮ
ϯ͘ϭϯϲ
ϭ͘ϴϴϴ
Ϯ͘ϭϱϭ
ϭ͘ϳϮϰ
ϭ͘ϲϬϱ
ϱ͘ϭϵϭ
ϵϭϴ
ϰ͘ϭϰϭ
ϳϮ͘ϵϲϮ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϭ͘ϲϰϯ
Ϯϯ͘Ϭϯϲ
ϳ͘ϱϬϬ
ϳ͘ϬϮϬ
ϰ͘ϴϰϱ
ϯ͘ϳϬϭ
Ϯ͘ϵϯϰ
Ϯ͘ϱϱϱ
Ϯ͘Ϯϳϵ
ϭ͘ϵϭϳ
ϭ͘ϯϯϯ
ϭ͘ϯϭϲ
ϳ͘ϯϴϮ
ϵϳ͘ϰϲϬ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗,ƵŶŐĂƌLJͲĞůŐŝƵŵͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲZŽŵĂŶŝĂͲĞůĂƌƵƐͲh^Ͳ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲdƵƌŬĞLJͲ:ĂƉĂŶͲKƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲƌŽĂƚŝĂͲĞŶŵĂƌŬͲ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲĂŶĂĚĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲ&ŝŶůĂŶĚͲ'ƌĞĞĐĞͲDĞdžŝĐŽͲŐLJƉƚͲEŽƌǁĂLJͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲ/ƐƌĂĞůͲ
WŽƌƚƵŐĂůͲƌĂnjŝůͲdƵƌŬƐĂŶĚĂŝĐŽƐ/ƐĚƐͲƵƐƚƌĂůŝĂͲDĂƵƌŝƚĂŶŝĂͲd&zZŽĨDĂĐĞĚŽŶŝĂͲ^LJƌŝĂͲsŝĞƚEĂŵͲ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞͲƵůŐĂƌŝĂͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲWĂŬŝƐƚĂŶͲ<ƵǁĂŝƚͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲnjĞƌďĂŝũĂŶͲƐƚŽŶŝĂ
74
,ZWͲ/DWKZdͲ^K)h<<7>D7bhh<
ϮϬϬϳ
můŬĞůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
'ĞƌŵĂŶLJ
ϯϱ͘Ϭϵϱ
/ƚĂůLJ
ϭϴ͘ϳϰϳ
WŽůĂŶĚ
ϲ͘ϴϲϬ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
ϭ͘ϯϳϭ
&ƌĂŶĐĞ
Ϯ͘ϰϱϯ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ
ϭ͘ϱϮϵ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ϭϳϮ
ZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ
ϵϬϵ
^ƉĂŝŶ
ϭ͘ϲϭϰ
ƵƐƚƌŝĂ
ϭ͘ϳϳϯ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ϱϯϰ
ĞůŐŝƵŵ
ϰϲϯ
ŝŒĞƌ
Ϯ͘ϰϱϬ
dKW>D ϳϯ͘ϵϲϵ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϱϰ͘ϴϰϰ
ϭϱ͘ϰϵϯ
ϱ͘ϲϵϲ
ϭ͘ϵϱϯ
Ϯ͘ϵϯϰ
ϭ͘ϱϬϮ
ϯϳϳ
ϭ͘ϴϬϴ
ϭ͘Ϭϰϴ
ϯ͘ϯϮϴ
ϰϴϳ
ϯϲϬ
ϭ͘ϯϱϰ
ϵϭ͘ϮϮϲ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϯϲ͘ϭϬϲ
ϴ͘ϳϰϯ
ϯ͘ϭϲϴ
ϭ͘Ϭϴϲ
ϲϭϬ
ϳϰϰ
ϱϬϲ
ϯϲϮ
ϳϭϰ
ϯϯϯ
ϮϬϮ
ϯϰϴ
ϰϴϭ
ϱϯ͘ϰϬϱ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϲϵ͘ϴϯϳ
ϭϳ͘ϮϰϬ
ϰ͘ϬϭϮ
Ϯ͘ϭϵϯ
ϭ͘ϳϴϯ
ϭ͘ϱϱϳ
ϵϮϴ
ϲϲϬ
ϲϭϵ
ϱϭϮ
Ϯϲϳ
ϮϮϯ
ϵϬϬ
ϭϬϬ͘ϳϯϬ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗>ĂƚǀŝĂͲZŽŵĂŶŝĂͲŚŝŶĂͲ>ƵdžĞŵďŽƵƌŐͲ'ƌĞĞĐĞͲƵůŐĂƌŝĂͲKƚŚĞƌ
ƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲ,ƵŶŐĂƌLJͲZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂͲ^ǁĞĚĞŶͲ:ĂƉĂŶͲh^ͲŐLJƉƚͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲEŽƌǁĂLJͲ
ƵƐƚƌĂůŝĂͲ/ŶĚŝĂͲĞůĂƌƵƐͲdƵƌŬĞLJͲĞŶŵĂƌŬͲWŽƌƚƵŐĂůͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲhŬƌĂŝŶĞͲ
&ŝŶůĂŶĚͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲĐƵĂĚŽƌͲ
ĂŶĂĚĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲ/ƌĞůĂŶĚͲDĞdžŝĐŽ
75
,ZWͲ/DWKZdͲDdd>s,>d
můŬĞůĞƌ
'ĞƌŵĂŶLJ
ĞůĂƌƵƐ
ĞůŐŝƵŵ
,ƵŶŐĂƌLJ
>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ
/ƚĂůLJ
ƵƐƚƌŝĂ
^ůŽǀĂŬŝĂ
ŚŝŶĂ
ZĞƉ͘ŽĨ<ŽƌĞĂ
dŚĂŝůĂŶĚ
&ƌĂŶĐĞ
ŝŒĞƌ
ϮϬϬϳ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϭ͘ϴϭϯ
ϲ͘ϭϲϭ
ϵ͘Ϭϳϯ
ϯ͘ϰϯϲ
ϯ͘ϬϬϵ
ϭ͘ϯϳϵ
Ϯ͘ϲϳϭ
ϭϱ͘ϳϱϮ
ϭ͘ϴϵϮ
ϭ͘ϯϮϱ
ϱϬϮ
ϭϯϬ
Ϯ͘ϮϲϬ
dKW>D ϱϵ͘ϰϬϯ
ϮϬϬϴ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϭϮ͘ϱϵϴ
ϱ͘ϳϯϱ
ϴ͘ϭϮϲ
ϯ͘ϯϯϴ
Ϯ͘ϳϴϱ
ϭ͘ϳϱϮ
ϭ͘ϱϱϮ
Ϯϵ
Ϭ
ϭ͘ϭϭϬ
Ϭ
ϵϴ
ϳ͘ϲϵϭ
ϰϰ͘ϴϭϰ
ϮϬϬϵ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϮ͘ϯϬϲ
ϲ͘Ϭϯϴ
ϱ͘ϬϮϯ
ϯ͘ϭϲϲ
ϭ͘ϵϭϬ
ϭ͘ϴϭϯ
ϭ͘ϳϱϱ
ϭ͘Ϯϵϰ
ϭ͘ϭϳϭ
ϳϬϳ
ϲϮϰ
ϲϭϲ
ϭ͘ϱϲϯ
ϯϳ͘ϵϴϲ
ϮϬϭϬ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
ϭϮ͘ϮϱϬ
ϳ͘ϰϯϬ
Ϯ͘ϲϴϬ
ϭ͘ϴϴϭ
ϰ͘ϱϮϯ
Ϯ͘ϴϮϱ
ϭ͘Ϭϯϯ
ϭ͘ϴϭϵ
ϱϲϮ
ϱϳϰ
Ϯϰϲ
ϭ͘ϭϭϰ
Ϯ͘ϴϱϮ
ϯϵ͘ϳϴϴ
ŝŒĞƌmůŬĞůĞƌ͗ĞŶŵĂƌŬͲWŽůĂŶĚͲWŽƌƚƵŐĂůͲZƵƐƐŝĂŶ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶͲEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐͲdƵƌŬĞLJͲ^ƉĂŝŶͲ
^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚͲ:ĂƉĂŶͲhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵͲKƚŚĞƌƐŝĂ͕ŶĞƐͲh^Ͳ^ǁĞĚĞŶͲ^ůŽǀĞŶŝĂͲ&ŝŶůĂŶĚͲĂŶĂĚĂͲ
KƚŚĞƌƵƌŽƉĞ͕ŶĞƐͲƌĞĂƐ͕ŶĞƐͲDĞdžŝĐŽͲEŽƌǁĂLJͲdƵŶŝƐŝĂͲ/ƌĞůĂŶĚͲƌŐĞŶƚŝŶĂͲZŽŵĂŶŝĂͲƵůŐĂƌŝĂͲ
/ŶĚŝĂͲŚŝŶĂ͕,ŽŶŐ<ŽŶŐ^ZͲ/ƐƌĂĞůͲWĂŶĂŵĂͲ'ƌĞĞĐĞͲ/ŶĚŽŶĞƐŝĂͲ'ĞŽƌŐŝĂͲĞŵ͘WĞŽƉůĞΖƐZĞƉ͘ŽĨ
<ŽƌĞĂͲƌŽĂƚŝĂͲdƵƌŬŵĞŶŝƐƚĂŶͲ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͲŶĚŽƌƌĂͲhŬƌĂŝŶĞͲDĂůĂLJƐŝĂͲ^ŝŶŐĂƉŽƌĞͲ>ŝƚŚƵĂŶŝĂͲ
ƌĂnjŝůͲWĂŬŝƐƚĂŶͲŽƐŶŝĂ,ĞƌnjĞŐŽǀŝŶĂͲƵďĂͲ:ŽƌĚĂŶͲWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ
76
LOJISTIK BILGILER
Tuna boyunda depo faaliyeti ile Turk celik urunleri pazar payinin Orta ve Dogu
Avrupa ulkelerinde arttirilmasinin amaclandigi calismalarin onemli bir ayagini da
Lojistik bilgiler olusturuyor.
Amaca ulasmak icin Tuna nehrinin ve sagladigi imkanlarin net anlasilmasi onem
kazanmaktadir.
7XQD QHKUL $OPDQ\D¶GD GRJDUDN $YXVWXU\D 6ORYDN\D 0DFDULVWDQ YH 6LUELVWDQ¶GDQ
JHFWLNWHQ VRQUD %XOJDULVWDQ YH 5RPDQ\D LOH VLQLU ROXVWXUXU YH .DUDGHQL]¶H
XODVPDVLQD .P NDOD 5RPDQ\D¶GD &HUQDYRGD VHKULQGH GHUHFHOLN ELU GLUVHN
\DSDUDN NX]H\H \RQHOGLNWHQ VRQUD 5RPDQ\D¶QLQ NX]H\LQGH NLVD ELU PHVDIHGH
Moldova ve UkraynD¶\D VLQLU ROusturduktan sonra yaptigi delta ile .DUDGHQL]¶H
dokulmektedir.
TUNA ± KARADENIZ KANALI : Romanya sinirlari icinde 1980 li yillarda
tamamlanmis Cernavoda kentinden Kostence limanina yaklasik 64 Km lik kanal ile
Tuna iclerine daha kisa yoldan ulasmak mumkun olmaktadir.
Kanalin Kostence limani icine acilisini gosterir fotograf.
Kirmizi ile cizili hat kanali gostermektedir.
x
x
Kanal ile Kostence limanina direk olarak Tuna baglantisi kurulmustur. Bu
yolla acik denize cikmadan barjlar aldiklari yuku Tuna icine tasiyabilmektedir.
Kanal sayesinde Tuna yolu yaklasik 400 Km kisalmaktadir.
KOSTENCE LIMANI : Tuna tasimasi icin oldukca onemlidir.
x
x
x
x
x
x
x
¶XQX]HULQGHULKWLP
Kuru yuk ve konteyner dahil olmak uzere tum kargo tiplerinin bosaltilmasi,
aktarilmasi ve depolanmasina elverisli terminaller.
Toplam trafik ± PLO\RQ WRQ¶GDQ ID]OD %X WRQDM \LOLQGD milyon ton.
Konteyner trafigi 556,694 TEU (2010). Bu rakam 2007 de 1,411,414 TEU.
/LPDQ¶GD WDKOL\H YH GHSRODPDQLQ \DQLVLUD OLPDQGDQ QHKLU NDQDO GHPLU\ROX
ve karayolu ile RomaQ\D LFHULVLQH %DONDQODU YH 2UWD $YUXSD¶\D DNWDUPD
rahatlikla yapilabilmektedir.
Halihazirda kuru yuk ve konteyner tasimaciligi ile Turkiye limanlarindan
.RVWHQFH¶\HUDhatlikla yuk tasinabilmektedir. Rihtimlarin cok buyuk kisminda
draft problemi bulunmamaktadir.
Kostence limani ayrica serbest liman statusunde olup firmalar diledikleri sure
ile mallarini anlasma yaptiklari terminallerde tutabilmektedir.
BARJ ILE KANAL / TUNA UZERINDEN TASIMA DETAYLARI:
x
x
x
x
x
x
Kostence ana liman ve Guney Kostence (Agigea) limaninda bulunan
terminallerde aktarma yapilabiliyor.
Gemi varisinin 5 gun oncesinden haber verildigi takdirde gerektigi kadar barj
temini mumkun
Depolamasiz direk gemiden barja aktarma icin terminallerin farkli fiyatlari
olmakla beraber bu islem 2.5 ± 3.5 Euro/mton arasinda bir maliyetle
yaptirilabilir.
Bu islem esnasinda lashing/dunnaging islemleri, tally ve malzemelerin
gozetimi ve transit gumruk islemleri ilave ucret karsiligi yaptirilabilmektedir.
Aktarma hizi gemi ve kargo tipine gore degismekle beraber 1000 -1500 Mton
Shinc alinabilir.
Kostence limaninda barja yukleme sonrasinda Tuna uzerindeki bazi limanlar
icin transit sureleri de su sekilde not edilebilir;
Pancevo (Sirbistan) - 1153 km ± 8-10 gun
Csepel / Budapeste (Macaristan) - 1416 km - 12/14 gun
Bratrislava / Slovakya - 1637 km - 14/15 gun
Krems / Avusturya ± 1771 km ± 16/18 gun
Linz / Avusturya ± 1904 km ± 16/18 gun
Regensburg / Almanya ± 2148 Km ± 20 gun
x
Barj tasima bedelleri de mesafe ve tonaja bagli olarak degismekte Sirbistan
icin 13-14 EuURPWRQVHYL\HVLQGHQ$YXVWXU\D¶QLQEDWLVLQD$OPDQ\D¶\DNDGDU
25-(XUR0WRQ¶DNDGDUFLNPDNWDGLU<XNDUGDEDKVLHGLOHQDNWDUPDYHGLJHU
hizmetler hesaba katildiginda ornek olarak 2500 mton civarindaki bir celik
yuku (rulo sac) icin Kostence Viyana arasinda toplam maliyet 27-28
Euro/mton civarina gelmektedir. Malzeme tonajinin barj tonajina uygun
miktarda ayarlanmasi ve yuk miktarlarinin arttirilmasi ile bu maliyetler
asagiya cekilebilir.
x
Konteyner yukleri icin de benzer sekilde Kostence limaninda malzemeler
bosaltilarak barj yolu ile transit islemleri yapilabilir. (Bunun icin ilave olarak
Konteyner lokal masraflari ve liman ici aktarma ucretleri maliyet olarak
eklenecektir).
TUNA LIMANLARI (SIRBISTAN, MACARISTAN, SLOVAKYA VE
AVUSTURYA)
Ulkelerin liman adlari haritada gosterilmekte olup ana limanlar hakkindaki
bilgiler aktarilmistir. Iligli web sitelerinde tum limanlar hakkinda detay
bulunabilir.
SIRBISTAN
BELGRADE
Location: km 1168.00 | Right bank
Address: Karadjordjeva 6, 11000 Belgrade, | Tel.: +381 11 2029 906
Fax: +31 11 2029 901
Tel.: +381 11 2029 906
Port operator: Luka Beograd a.d.
Address:Francuska 81, 11000 Belgrade, | Tel.: +381 11 752 971
Fax: +381 11 764 764 | Email: info port-bgd.co.yu | Web: www.port-bgd.co.yu
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Containers
Port information
Total area: 1,000,000 m² | Number of basins: 1 | Length of quay: 950 m (total)
612 m (vertical) 338 m (sloped) | Number of berths: 8 | ECDIS chart available
Winter harbour | Rail connection , length of rail siding: 12,507 m | | Rail tariff
point | Shunting modes: own | Road connection, distance to next highway: 5.00
km | Number of parking places for trucks: 80
Handling facilities and devices
Gantry cranes: 2, Lifting capacity max: 50.00t | Mobile cranes: 4, Lifting
capacity max: 40.00t Floating cranes | Luffing-slewing cranes: 10, Lifting
capacity max: 6.00t | Fork lifters (<3t):41 Fork lifters (>5t): 16 | Reach
stackers number: 1 | Covered water transhipment | Craft assistance |
Conveyor belt: 1 Pneumatic equipment Ro-Ro ramp for cars Ro-Ro ramp for
trucks Ro-Ro ramp for rail wagons
Storage facilities (for entire port)
Covered storage: 300,000m² | Racks: 4,000m² | Open storage: 650,000m²
| Storage for dangerous goods: 900m² | Special storage | Customs storage /
bonded warehouse:5,000m² | Free port zone: 5,000m²
PANCEVO
Located at km: 1153.00 | Left bank
Port owner: Luka "Dunav" Pancevo a.d.
Address: Pristanisna zona bb, 26000 Pancevo, | Tel.: +381 13 347 999
Fax: +381 13 347 999 | Email: office
lukadunav.co.yu | Web: www.lukadunav.co.yu
Overall port operator
Port operator: Luka "Dunav" Pancevo a.d.
Address:Pristanisna zona bb, 26000 Pancevo, | Tel.: +381 13 347 999
Fax: +381 13 347 999 | Email: office
lukadunav.co.yu | Web: www.lukadunav.co.yu
Opening hours:
working days from 07:00h to 22:00h,
week-end / holidays
from 07:00h to 14:00h
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo Containers
Port information
Total area: 2,400,000 m² | Number of basins: 1 | Length of quay: 760 m (total)
| Number of berths:9 | ECDIS chart available Winter harbour | Rail connection
, length of rail siding: 6,100 m | | Rail tariff point | Shunting modes: own |
Road connection, distance to next highway: 20.00 km | Number of parking places
for trucks: 200
Handling facilities and devices
Floating cranes: 1, Lifting capacity max: 5.00t | Luffing-slewing
cranes: 3, Lifting capacity max: 27.50t | Fork lifters (<3t): 7 , Fork lifters (35t): 5 Fork lifters (>5t): 7
Craft assistance | Conveyor belt: 1 | Pneumatic
equipment: 1
Wheel loader: 3 Vehicle mounted crane: 4
Storage facilities (for entire port)
Covered storage: 40,000m² | Racks: 5,400m² | Open storage: 200,000m²
| Storage for dangerous goods | Special storage | Customs storage / bonded
warehouse: 107,000m² | Capacity of silos: 55,000m³ (grain),
Terminal operators
Granexport a.d.
Address: Pristanisna zona bb, 26000 Pancevo, | Tel.: +381 13 346 299
Fax: +381 13 344 029 | Email: info
granexport.co.yu | Web: www.granexport.co.yu
Cargo handling activities:
Bulk cargo
Other services: Silo operator - grains
MACARISTAN
BUDAPESTI SZABADKIKOTO
Located at km: 1640.00 | Left bank
Port owner: MAHART-Szabadkikötö Zrt
Address: Szabadkikötö út 5-7., 1211 Budapest, Hungary | Tel.: +36 1 278 35 05
Fax: +36 1 278 35 55 | Email: sztilkovics.szavo
mahart.hu | Web: www.mahartfreeport.hu |Languages: English, Hungarian
Port authority: Budapesti Szabadkikötö Logisztikai Zrt
Address: Szabadkikötö út 5-7., H-1211 Budapest, Hungary | Tel.: +36 1 278 35
00
| Email: zs.szabo portofbudapest.hu | Web: www.portofbudapest.hu
Overall port operator
Port operator: see section "Terminal Operators"
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo
Containers RoRo
Liquid cargo
Port information
Total area: 1,520,000 m² | Number of basins: 3 | Length of quay: 1,650 m
(vertical) 3,200 m (sloped) | Number of berths: 18 | ECDIS chart available
Winter harbour | Rail connection , length of rail siding: 17,000 m | | Rail tariff
point | Shunting modes: external | Road connection, distance to next
highway: 7.00 km | Number of parking places for trucks: 100
Handling facilities and devices
Gantry cranes: 4, Lifting capacity max: 32.00t Mobile cranes Floating
cranes | Luffing-slewing cranes: 1, Lifting capacity max: 5.00t | Fork lifters
(<3t): 3 Covered water transhipment | Craft assistance Conveyor belt |
Pneumatic equipment | Ro-Ro ramp for cars | Ro-Ro ramp for trucks
Storage facilities (for entire port)
Covered storage: 92,800m² | Open storage: 49,120m² |
dangerous goods | Customs storage / bonded warehouse |
Capacity of silos: 5,000m³ (grain),
Storage for
Free port zone |
Terminal operators
EURO Tankhajó Bt.
Address: Szikratávíró út, 1211 Budapest, Hungary | Tel.: +36 1 216 29 66
Fax: +36 1 216 29 71 | Email: e.horvath eurotank.hu | Languages: German
Contact person: Mr. Emil Horváth
Tel.: +36 1 216 29 66 | Email: e.horvath eurotank.hu
Opening hours:
working days from 00:01h to 23:59h (Open around the clock),
week-end / holidays from 00:01h to 23:59h (Open around the clock)
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Kelet-Trans 2000 Kft.
Address: Szabadkikötö út 5-7., H-1211 Budapest, Hungary | Tel.: +36 1 278 31
00
Contact person: Mr. László Soltész
Tel.: +36 1 278 31 00 |
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
MAHART Gabonatárház Kft.
Address: Weiss Manfred út 5-7., 1211 Budapest, Hungary | Tel.: +36 1 278 31 92
Fax: +36 1 278 31 93 | Email: gtarhaz
gabonatarhaz.hu | Web: www.gabonatarhaz.hu
Contact person: Mr. Zoltán Szél
Tel.: +36 1 278 31 92 | Email: gtarhaz gabonatarhaz.hu
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services: grain
MAHART Container Center Kft.
Address: Weiss Manfred út 5-7., 1211 Budapest, Hungary | Tel.: +36 1 278 31 78
Fax: +36 1 277 01 67 | Email: m.gajdan
containercenter.hu | Web: www.containercenter.hu |Languages: English
Contact person: Mrs. Márta Gajdán
Tel.: +36 1 278 31 78 | Email: m.gajdan containercenter.hu
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Storage companies
ArcelorMittal Distribution Hungary Kft
Address: Weiss Manfred út 5-7., 1211 Budapest, Hungary |Tel.: +36 1 278 30 10
Fax: +36 1 278 30 18 |Email: info
arcelormittal.hu |Web: www.arcelormittal.hu | Languages: English
Contact person: Mr. Róbert Tamás
Tel.: +36 1 278 30 10 | Email: info arcelormittal.hu
Core activities/services offered: Storage of steel products
Kelet-Trans 2000 Kft
Address: Weiss Manfred út 5-7., 1211 Budapest, Hungary |Tel.: +36 1 278 31 50
Fax: +36 1
Contact person: Mr. László Soltész
Tel.: +36 1 278 31 50 | Email: kelettrans kelettrans2000.hu
GHIBLI Szállitmányozási Kft
|Tel.: +36 1 801 86 00
Fax: +36 1 801 86 01 |Email: info
ghibli.hu |Web: www.ghibli.hu | Languages: English, Italian
Contact person: Mr. Zóltan Szabó
Tel.: +36 1 801 86 00 | Email: info ghibli.hu
BAJA
Located at km: 1479.00 | Left bank
Port owner: Hungarian State
Address: Akadémia u. 3., emelet 331. szoba, 1054 Baja, Hungary | Tel.: +36 1 795
68 67
Fax: +36 1 795 06 58 | Email: kovacs.gyorgy
nfm.gov.hu | Web: www.nfm.gov.hu | Languages:Hungarian
Contact person: Mr. György Kovács
Tel.: +36 1 472 87 89 | Email: gyorgy.kovacs. nfm.gov.hu
Port authority: Baja Public Port Ltd.
Address: Terék krt. 38., 1066 Budapest, Hungary | Tel.: +36 1 373 14 56
Fax: +36 79 332 65 32 | Email: office
nkh.gov.hu | Web: www.nhk.gov.hu | Languages: English
Contact person: Mr. László Nagy
Tel.: +36 79 422 502 | Email: info portofbaja.hu
Port harbour master: Baja Public Port Ltd.
Address: Szentjánosi ut.12., 6500 Baja, Hungary | Tel.: +36 79 422 502
Fax: +36 79 422 502 | Email: info
portbaja.hu | Web: www.portbaja.hu | Languages: English
Overall port operator
Port operator: Baja Public Port Ltd. (Port Authority)
Address:Szentjánosi u. 12., H-6500 Baja, Hungary | Tel.: +36 79 422 502
Fax: +36 79 422 502 | Email: info portofbaja.hu | Web: www.portofbaja.hu
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo
Containers RoRo Other services: special sized goods
Liquid cargo
Port information
Total area: 208,795 m² | Length of quay: 1,380 m (total) 757 m (vertical) 623 m
(sloped) | Number of berths: 10 ECDIS chart available Winter harbour | Rail
connection , length of rail siding:800 m | | Rail tariff point | Shunting
modes: external | Road connection, distance to next highway: 20.00 km
| Number of parking places for trucks: 120
Handling facilities and devices
Gantry cranes: 1, Lifting capacity max: 10.00t | Mobile cranes: 1, Lifting
capacity max: 10.00t | Floating cranes: 1, Lifting capacity max: 10.00t |
Luffing-slewing cranes: 1, Lifting capacity max: 10.00t | Fork lifters (<3t): 1 ,
Fork lifters (3-5t): 3 Covered water transhipment | Craft assistance |
Conveyor belt: 2 | Pneumatic equipment: 1 Minimum transhipment capacity of
pneumatic equipment per hour: 700.00t | Ro-Ro ramp for cars: 1 | Ro-Ro ramp
for trucks:1 | Details for High & Heavy: Width: 19m Maximum capacity: 60.00t
Ro-Ro ramp for rail wagons Container bridge: 2
Storage facilities (for entire port)
Covered storage: 19,800m² | Open storage: 14,000m² | Storage for
dangerous goods | Special storage | Customs storage / bonded
warehouse: 4,100m² | Free port zone | Capacity of silos: 45,000m³ (grain),
Terminal operators
Aduviép Ltd.
Address: Déry F. Sétány, H-6500 Baja, Hungary | Tel.: +36 79 525 184
Fax: +36 79 525 184 | Email: aduviepkft fibermail.hu
Contact person: Mr. Gábor Vancsura
Tel.: +36 79 525 184 | Email: aduviepkft fibermail.hu
Opening hours:
working days from 08:00h to 16:00h week-ends / holidays
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Gemenc Zrt.
Address: Szt. Imre tér 2., H-6500 Baja, Hungary | Tel.: +36 79 491 483
Fax: +36 79 491 483 | Email: erdvasut sugolan.hu | Web: www.gemenc.hu
Contact person: Mr. Tibor Barabás
Tel.: +36 79 491 483 | Email: erdvasut sugolan.hu
Opening hours:
working days from 08:00h to 16:00h week-ends / holidays
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Agro-Handel Hungária Ltd.
Address: Bocskai u. 77-79., H-1113 Budapest, Hungary | Tel.: +36 1 209 3881
Fax: +36 1 209 2093 | Email: office agro-handel.tonline.hu | Web: www.GETREIDE-AG.de
Contact person: Mr. András Iffland
Tel.: +36 1 209 3881 | Email: office agro-handel.t-online.hu
Opening hours:
working days from 08:00h to 16:00h week-ends / holidays
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Agrosziget Ltd.
Address: Szentjánosi u. 3., H-6500 Baja, Hungary | Tel.: +36 79 425 023
Fax: +36 79 425 023 | Email: info agrosziget.hu | Web: www.agrosziget.hu
Contact person: Mr. István Mihálovits
Tel.: +36 79 425 023 | Email: info agrosziget.hu
Opening hours:
working days from 08:00h to 16:00h week-ends / holidays
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Áti Depo Zrt.
Address: Szentjánosi u. 12., H-6500 Baja, Hungary | Tel.: +36 79 323 255
Fax: +36 79 321 801 | Email: Romsics.Zoltan atidepo.hu | Web: www.atidepo.hu
Contact person: Mr. Zoltán Romsics
Tel.: +36 79 323 255 | Email: Romsics.Zoltan atidepo.hu
Opening hours:
working days from 08:00h to 16:00h week-ends / holidays
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Green
Address: Szentjánosi utca. 12, 6500 Baja, Hungary | Tel.: +36 79 422 502
Fax: +36 79 422 502 | Email: info
portofbaja.hu | Web: www.portofbaja.hu | Languages: English
Contact person: Mr. Nagy László
Tel.: +36 79 422 502 | Email: info portofbaja.hu
Opening hours:
working days from 08:00h to 16:00h week-ends / holidays
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services: Bilge water, drinking water supply, social waste
depot
SLOVAKYA
BRATISLAVA
Located from km: 1865.00 to km: 1866.25 | Left bank
Port owner: Slovak Shipping and Ports JSC
Address: Horárska 12, 815 24 Bratislava, Slovakia | Tel.: +421 2 5827 - 1111
Fax: +421 2 5827 - 1114 | Email: spap spap.sk | Web: www.spap.sk
Contact person: Mr. Juraj Bohunský
Tel.: +421 2 5827 - 1222
3RUWDXWKRULW\âWiWQDSODYHEQiVSUiYD6WDWH1DYLJDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ
Address: Prístavná 10, 821 09 Bratislava, Slovakia | Email: pobockaba
sps.sk | Web: www.sps.sk
Contact person: 0UV(GLWD%HUQDGLþRYi
Tel.: +421 2 333 00 - 200 | Email: edita.bernadicova sps.sk
Overall port operator
Port operator: Slovak Shipping and Ports JSC
Address:Horárska 12, 815 24 Bratislava, Slovakia | Tel.: +421 2 5827 - 1111
Fax: +421 2 5827 - 1114 | Email: spap spap.sk | Web: www.spap.sk
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services: transshipment of overweight and
overdimensional cargo; Warehousing of goods; Transhipment of Containers:
railway-road-water; Transport of Containers:railway-road-water; Storing of
Containers; Concentration of Containers; Forwarding of Containers to consignors;
Control, repairs and maintenance of Containers; Dry Cleaning of Containers
Port information
Total area: 1,431,586 m² | Number of basins: 3 | Length of quay: 2,540 m (total)
1,150 m (vertical) 1,390 m (sloped) Winter harbour | Rail
connection | Shunting modes: external | Road connection, distance to next
highway: 1.00 km | Number of parking places for trucks: 50
Handling facilities and devices
Gantry cranes: 19, Lifting capacity max: 560.00t | Mobile cranes: 2, Lifting
capacity max:28.00t Floating cranes Luffing-slewing cranes | Reach stackers
number: 5 | Covered water transhipment | Craft assistance | Conveyor
belt | Pneumatic equipment | Ro-Ro ramp for cars | Ro-Ro ramp for trucks
Storage facilities (for entire port)
Covered storage: 25,790m² | Open storage: 75,335m²
AVUSTURYA
Located from km: 1920.00 to km: 1917.00 | Right bank
Port owner: Wiener Hafen, GmbH & Co KG
Address: Seitenhafenstrasse 15, 1023 Vienna, Austria | Tel.: +43 1 727 16 - 0
Fax: +43 1 727 16 - 200 | Email: office
hafenwien.com | Web: www.hafenwien.com
Port harbour master: Wolfgang Steindl (Freudenau, Albern)
Address: Freudenauer Hafenstrasse 24/1, 1020 Vienna, Austria | Tel.: +43 1 727
16 - 119
Fax: +43 1 727 16 - 202 | Email: steindl
hafenwien.com | Web: www.hafenwien.com
Overall port operator
Port operator: Wiener Hafen, GmbH & Co KG
Address:Seitenhafenstraße 15, 1023 Vienna, Austria | Tel.: +43 1 72 716 - 0
Fax: +43 1 72 716 - 200 | Email: office
hafenwien.com | Web: www.hafenwien.com
Opening hours:
week-end / holidays (Upon request),
07:30h to 16:30h (Fridays from 7:30 to 13:30)
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo
Containers RoRo Other services: Car terminal
working days from
Liquid cargo
Port information
Total area: 3,500,000 m² | Number of basins: 3 | Length of quay: 5,000 m
(vertical) 8,000 m (sloped) | Number of berths: 150 | ECDIS chart available
Winter harbour | Rail connection , length of rail siding: 50,000 m | | Rail tariff
point | Shunting modes: external | Road connection, distance to next
highway: 3.50 km | Number of parking places for trucks: 200
Handling facilities and devices
Gantry cranes: 3, Lifting capacity max: 45.00t | Mobile cranes: 2, Lifting
capacity max: 33.00t Floating cranes | Luffing-slewing cranes: 2, Lifting capacity
max: 30.00t | Fork lifters (<3t):26 , Fork lifters (3-5t): 2 Fork lifters
(>5t): 10 | Reach stackers number: 9 | Covered water transhipment | Craft
assistance | Conveyor belt: 7 Pneumatic equipment | Ro-Ro ramp for cars: 2
| Ro-Ro ramp for trucks: 2 Ro-Ro ramp for rail wagons Car terminal Paper
clamp
Storage facilities (for entire port)
Covered storage: 70,000m² | Racks: 12,500m² | Open storage: 270,000m²
| Storage for dangerous goods | Special storage: 550m² | Customs storage /
bonded warehouse:55,000m² | Free port zone: 245,000m² | Other tanks: Oil
tanks in Lobau: 200,000m³ | Other silos: Grain in Albern: 45,000m³
Terminal operators
WienCont Containerterminal GmbH - Freudenau
Address: Freudenauer Hafenstrasse 12, 1020 Vienna, Austria | Tel.: +43 1 727 72
Fax: +43 1 727 72 - 19 | Email: office wiencont.com | Web: www.wiencont.com
Contact person: Mr. Robert Groiss
Tel.: +43 1 727 72 - 10 | Email: groiss wiencont.com
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Wiener Hafen - Lobau (km 1917.00)
Address: Uferstrasse 16, 1220 Vienna, Austria | Tel.: +43 1 283 12 - 69
Fax: +43 1 283 12 - 69 | Email: egel hafenwien.com | Web: www.hafenwien.com
Contact person: Mr. Christian Egel
Tel.: +43 664 565 38 21 | Email: egel wienerhafen.com
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Wiener Hafen - Albern (km 1918.00)
Address: Freudenauer Hafenstrasse 24/1, 1020 Vienna, Austria | Tel.: +43 1 727
16 - 119
Fax: +43 1 727 16 - 202 | Email: steindl
hafenwien.com | Web: www.hafenwien.com
Contact person: Mr. Wolfgang Steindl
Tel.: +43 676 734 23 41 | Email: steindl wienerhafen.com
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Wiener Hafen - Freudenau (km 1920.00)
Address: Freudenauer Hafenstrasse 24/1, 1020 Vienna, Austria | Tel.: +43 1 727
16 - 119
Fax: +43 1 727 16 - 202 | Email: steindl
wienerhafen.com | Web: www.wienerhafen.com
Contact person: Mr. Wolfgang Steindl
Tel.: +43 676 734 23 41 | Email: steindl wienerhafen.com
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Storage companies
WHV- Wiener Hafen und Lager Ausbau- und Vermögensverwaltung, GmbH
& Co KG
Address: Seitenhafenstrasse 15, 10203 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 727 16 -0
Fax: +43 1 727 16 -200 |Email: office hafenwien.com |Web: www.hafenwien.com
Core activities/services offered: General cargo, bulk cargo, containers, RoRo
RWA Raiffeisen Ware Austria AG - Albern
Address: Wienerbergstrasse 3, 1100 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 60 515 - 0
|Email: e-marketing rwa.at |Web: www.rwa.at
Core activities/services offered: Open for 3rd party storage.
Bioprodukte Pinczker GmbH - Albern
Address: Nr. 29, 7435 Oberkohlstätten, Austria |Tel.: +43 3354 82 27
Fax: +43 3354 82 27 |Email: info bio-pinckzer.at |Web: www.bio-pinckzer.at
Core activities/services offered: Not open for 3rd party storage.
Grandi Molini Handel GmbH - Albern
Address: Alberner Hafen 1, 1110 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 768 41 - 90
Fax: +43 1 768 41 - 91 |Email: gmhandel aon.at |Web: www.grandimolini.it
Core activities/services offered: Not open for 3rd party storage.
Agrar Speicher Betriebs GmbH - Albern
Address: Donaulände 18, 2100 Korneuburg, Austria |Tel.: +43 2262 73 616 - 0
Fax: +43 2262 73 616 - 19 |Email: office
agrarspeicher.at |Web: www.agrarspeicher.at
Contact person: Mr. Jürgen Heidenreich
Tel.: +43 2262 73 616 - 13 | Email: juergen.heidenreich agrarspeicher.at
Core activities/services offered: Open for 3rd party storage.
Schenker & Co AG - Freudenau
Address: Freundenauer Hafenstrasse 16, 1020 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 727 17
-0
Fax: +43 1 727 17 - 250 |Email: info schenker.at |Web: www.schenker.at
Core activities/services offered: Open for 3rd party storage.
Papier & Recycling Logistik GmbH - Freudenau
Address: Wohllebengasse 18, 1040 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 50 156 - 250
Fax: +43 1 50 156 - 401 |Email: office papierlogistik.at
Core activities/services offered: Open for 3rd party storage.
M&P Montscher & Partner Ing. SpeditionsgmbH - Freudenau
Address: Seitenhafenstrasse 11-13, 1020 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 203 58 85
Fax: +43 1 203 58 85 - 15 |Email: office mupsped.at |Web: www.mupsped.at
Contact person: Mr. Kurt Montscher
Tel.: +43 1 203 58 85 - 22 | Email: kurt.montscher mupsped.at
Core activities/services offered: Open for 3rd party storage.
Express Interfracht Internationale Spedition GmbH - Freudenau
Address: Wohllebengasse 18, 1040 Wien, Austria |Tel.: +43 1 50 156 - 0
Fax: +43 1 50 156 - 401 |Email: office spex.at |Web: www.spex.at
Contact person: Mr. Walter Goldberger
Tel.: +43 1 50 156 - 528 | Email: w.goldberger spex.at
Core activities/services offered: Open for 3rd party storage
Deko Logistikservice GmbH - Freudenau
Address: Seitenhafenstrasse 15, 1020 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 729 58 90
Fax: +43 1 729 58 60 |Email: office deko-logistik.at |Web: www.deko-logistik.at
Contact person: Mr. Helmut Denk
Tel.: +43 1 729 58 90 - 14 | Email: office deko-logistik.at
Core activities/services offered: Open for 3rd party storage
Scan-Cargo Intern Speditions-Service GmbH - Albern
Address: Alberner Hafen, 1110 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 76 010 - 0
Fax: +43 1 76 939 - 29 |Email: office scancargo.at |Web: www.scancargo.at
Transworld Cargo - Freudenau
Address: Seitenhafenstrasse 11 - 13, 1020 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 2032829
Fax: +43 1 203 28 29 - 20 |Email: office transworld.at |Web: www.transworld.at
J. & E. Bruck G.m.b.H. - Albern
Address: 2. Molostraße 1, 1110 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 767 53 - 73
Fax: +43 1 767 53 - 73 |Email: getreide-bruck.wien aon.at |Web: www.getreidebruck.at
ESSO Austria GmbH - Lobau
Address: Argentinierstrasse 23, 1040 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 50 140 - 0
Fax: +43 1 50 140 - 335 |Web: www.esso.at
Weyland GmbH - Freudenau
Address: Freudenauer Hafenstrasse 26a, 1020 Vienna, Austria
Vienna Transport GesmbH - Freudenau
Address: Seitenhafenstrasse 15, 1020 Vienna, Austria
Erdöl-Tanklagerbetrieb GmbH (ETLB) - Lobau
Address: Ölhafen Lobau ± Uferstrasse 16, 1220 Vienna, Austria |Tel.: +43 (0)3136
823 00 - 0
Fax: +43 (0)3136 823 00 - 149
OMV Refining & Marketing GmbH - Lobau
Address: Lassallestrasse 3, 1020 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 40 440 - 0
Fax: +43 1 40 440 - 27900 |Email: info.rm omv.com |Web: www.omv.com
Shell Direct Austria GmbH - Lobau
Address: Lobgrundstrasse 3, 1220 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 283 08 - 00
Fax: +43 1 283 08 - 03 |Email: info shell-direct.at |Web: www.shell-direct.at
SLC Stahl Logistik Center GmbH - Lobau
Address: Wehlistrasse 154/26, 1020 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 290 28 - 12
Lafarge Perlmooser GmbH - Albern
Address: Gumpendorfer Strasse 19-21, 1060 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 58 889 0
Fax: +43 1 58 889 - 1207 |Email: office
perlmooser.lafarge.com |Web: www.lafarge.com
ThyssenKrupp Materials Austria GmbH - Freudenau
Address: Freudenauer Hafenstrasse 26, 1020 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 727 31 0
Fax: +43 1 727 31 - 500 |Email: office tksu.at |Web: www.thyssenkrupp.at
Metex Stahlverarbeitungs-GesmbH - Albern
Address: 2.Molostrasse 3, 1110 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 769 30 - 59
Fax: 769 39 - 46 |Email: metex.stahl utanet.at |Web: http://www.eisen-wagner.at
DHL Global Forwarding (Austria) GmbH - Freudenau
Address: Freudenauer Hafenstrasse 20-22, 1020 Vienna, Austria |Tel.: +43 (0) 503
45 - 0
Fax: +43 (0) 503 45 - 2398 |Email: austria.logistics dhl.com |Web: www.dhl.com
Logwin GmbH - Albern
Address: Warneckestrasse 7, 1110 Vienna, Austria |Tel.: +43 1 760 48 - 0
Fax: +43 1 760 48 - 4107 |Email: wien
queghenberger.at |Web: www,.queghenberger.at
Schenker & Co AG - Albern
Address: Gottfried-Schenker-Strasse 1, 1110 Vienna, Austria |Tel.: +43 5 7686 210
- 900
Fax: +43 5 7686 210 - 09 |Email: wien schenker |Web: www.schenker.at
Located at km: 1998.00 | Left bank
Port owner: Municipality of Krems
Address: Stadtgraben 13, 3500 Krems, Austria | Tel.: +43 2732 801 -810
Fax: +43 2732 801-679 | Email: stadtwerke krems.gv.at | Web: www.krems.at
Contact person: Mag. Gottfried Weber
Tel.: +43 2732 801 - 810 | Email: hafen krems.gv.at
Port authority: Municipality of Krems
Address: Stadtgraben 13, 3500 Krems, Austria | Tel.: +43 2732 801 -810
Fax: +43 2732 801-679 | Email: hafen krems.gv.at | Web: www.hib.co.at
Contact person: Mag. Gottfried Weber
Tel.: +43 2732 801-810 | Email: hafen krems.gv.at
Port harbour master: Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co. KG
Address: Karl Mierka Strasse 7-9, 3500 Krems, Austria | Tel.: +43 2732 73 571 0
Fax: +43 2732 72 557 | Email: office mierka.com | Web: www.mierka.com
Contact person: Mr. Michael Plöch
Tel.: +43 2732 73 571 - 229 | Email: ploech mierka.com
Overall port operator
Port operator: Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co KG
Address:Karl-Mierka Straße 7-9, 3500 Krems, Austria | Tel.: +43 2732 73 571 - 0
Fax: +43 2732 72 557 | Email: office mierka.com | Web: www.mierka.com
Opening hours:
working days from 06:00h to 17:00h,
week-end / holidays
(Upon request)
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Port information
Total area: 430,000 m² | Number of basins: 2 | Length of quay: 1,560 m (total)
1,560 m (vertical) |Water depth: 8.00 m | Number of berths: 14 ECDIS chart
available Winter harbour | Rail connection , length of rail siding: 8,000 m | |
Rail tariff point | Shunting modes: external | Road connection, distance to next
highway: 1.00 km | Number of parking places for trucks: 50
Handling facilities and devices
Gantry cranes: 2, Lifting capacity max: 50.00t | Mobile cranes: 2 | Floating
cranes: 1 Luffing-slewing cranes | Fork lifters (<3t): 16 , Fork lifters (3-5t): 3
Fork lifters (>5t): 6 | Reach stackers number: 2 | Covered water transhipment
Craft assistance | Conveyor belt: 5 Pneumatic equipment Ro-Ro ramp for
cars Ro-Ro ramp for trucks Ro-Ro ramp for rail wagons Paper clamps: 2
Storage facilities (for entire port)
Covered storage: 23,000m² | Open storage: 60,000m² | Storage for
dangerous goods | Special storage | Customs storage / bonded
warehouse: 23,000m² | Free port zone:280,000m² | Capacity of
silos: 25,000m³ (grain), 4,000m³ (fertilizers), | Other silos: Bulk
products: 20,000m³
Terminal operators
WienCont Krems Kombiterminal Ges.m.b.H.
Address: Karl Mierka Strasse 7-9, 3500 Krems, Austria | Tel.: +43 2732 73 571 - 0
Fax: +43 2732 72 595 | Email: office mierka.com | Web: www.mierka.com
Contact person: Mr. Hubert Mierka
Tel.: +43 2732 73 571 - 0 | Email: office mierka.com
Opening hours:
working days from 06:00h to 17:00h,
week-end / holidays
(Upon request)
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co. KG
Address: Karl Mierka Strasse 7-9, 3500 Krems, Austria | Tel.: +43 2732 73 571 - 0
Fax: +43 2732 72 557 | Email: office mierka.com | Web: www.mierka.com
Contact person: Mr. Hubert Mierka
Tel.: +43 2732 73571 - 0 | Email: mierka mierka.com
Opening hours:
working days from 06:00h to 17:00h,
week-end / holidays
(Upon request)
Cargo handling activities: General cargo Bulk cargo Liquid cargo
Containers RoRo Other services
Storage companies
Danufert Handelsgesellschaft m.b.H.
Address: Karl Mierka Strasse 7-9, 3500 Krems, Austria |Tel.: +43 2732 73 571 - 0
Fax: +43 2732 72 557 |Email: senk mierka.com |Web: www.mierka.com
Contact person: Mr. Walter Senk
Tel.: +43 2732 73 571 - 0 | Email: senk mierka.com
Opening hours:
working days from 06:00h to 17:00h,
working days (Upon
request) week-ends / holidays
Core activities/services offered: Fertilizer terminal
Danugrain Lagerei GmbH
Address: Karl Mierka Strasse 7-9, 3500 Krems, Austria |Tel.: +43 2732 73 571 - 0
Fax: +43 2732 72 557 |Email: mierka mierka.com |Web: www.mierka.com
Contact person: Mr. Hubert Mierka
Tel.: +43 2732 73571 0 | Email: mierka mierka.com
Opening hours:
working days from 06:00h to 17:00h,
week-end / holidays
(Upon request)
Core activities/services offered: Grain terminal
Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co KG
Address: Karl Mierka Strasse 7-9, 3500 Krems, Austria |Tel.: +43 2732 73 571 - 0
Fax: +43 2732 72 557 |Email: office mierka.com |Web: www.mierka.com
Contact person: Mr. Hubert Mierka
Tel.: +43 2732 73 571 - 0 | Email: mierka mierka.com
Opening hours:
working days from 06:00h to 17:00h,
week-end / holidays
(Upon request)
Core activities/services offered: Covered storage: 23,000 m², open storage: 60,000
m², raw material storage with direct crane operation
KAYNAKLAR
Tuna haritasi http://www.newvistaranch.org/destination-discovery.php
Tuna ± Karadeniz Kanali (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DanubeBlack_Sea_canal_(Agigea).jpg)
http://en.wikipedia.org/wiki/Danube_%E2%80%93_Black_Sea_Canal
Kostence limani (http://www.portofconstantza.com/apmc/index.jsp)
Tuna limanlari genel bilgiler ve haritalar www.danubeports.info
http://www.danubecommission.org )
SIYAMI K. KIRCA / MAYIS 2011

Benzer belgeler

İndir - Çelik İhracatçıları Birliği

İndir - Çelik İhracatçıları Birliği ORTA AVRUPA ÜLKELERĐNE TÜRK ÇELĐK ĐHRACATINI ARTIRMA PROJESĐ

Detaylı

Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu - Konya Teknokent

Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu - Konya Teknokent C—Š—”‹›‡–‹‹œ‹ —”—Ž—痐— ͕͔͔Ǥ 燔‡ˆ ›ÇŽÇƒ ŠƒœÇ”ŽÇ „ƒºŽƒÇ†ƒ oŽ‡ ‰‡‡Ž‹†‡ ›ò”ò–òŽ‡ •‡ˆ‡”„‡”Ž‹º‡ ‰ò­Žò „‹” †‡•–‡ ˜‡”‡ ˜‡ ‘›ƒǯ›Ç͖͔͖͗›ÇŽÇ†ƒ„—‰ò‘Ž†—º—†ƒ†ƒŠƒڜ‡Ž...

Detaylı

Spacelabs Nylon Reusable Blood Pressure Cuffs

Spacelabs Nylon Reusable Blood Pressure Cuffs Supplies & Accessories SPACELABS NYLON REUSABLE BLOOD PRESSURE CUFFS ^ƉĂĐĞůĂďƐďƌĂŶĚĐƵĨĨƐƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐŽůƵƚŝŽŶĨŽƌLJŽƵƌE/W needs. The Nylon Reusable Blood Pressure Cuffs are availab...

Detaylı

Gemi Kiralama Teklif verme formu

Gemi Kiralama Teklif verme formu NOTLAR : 1.Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. 2.Repertuarımızda bulunmayıp, ilk kez teklif veren firmalar; Genel Müdürlüğümüzün www.etimaden.gov.tr web sayfasında yer alan 2 No....

Detaylı

Gemi Kiralama Teklif verme formu

Gemi Kiralama Teklif verme formu NOTLAR : 1.Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. 2.Repertuarımızda bulunmayıp, ilk kez teklif veren firmalar; Genel Müdürlüğümüzün www.etimaden.gov.tr web sayfasında yer alan 2 No....

Detaylı