TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e

Transkript

TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e
REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO
REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E ARSIMIT E
SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
NAUKE I TEHNOLOGIJE
MINISTRY OF EDUCATION
SCIENCE & TECHNOLOGY
OLGUNLUK
SINAVI
FEN BİLİMLER LİSESİ
Priştine, ağustoz 2009
Öğrencinin adı ve soyadı……................................................................
Okulu………………..............................................................................
Sınav kılavuzu
Süre: 100 soru için 180 dakika süreniz vardır.Soruları cevaplandırmaya
başladığınız an süreniz başlar.
Uyulması gereken kurallar!
1. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde
kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).Tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz
okunamayacaktır.
2. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır.
3. Her soruda tek doğru cevap vardır.Soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru
sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir.
4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız.
5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.Hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı
sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın.
1 (bir) kâğıttaki soru
numarasıdır.
HB kurşun kalemiyle cevap
kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde
doldurunuz.
-
1
6.
7.
8.
9.
10.
A
B
D
Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz.
Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız.
Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız.
Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz.
Sınav süresini tamamen kullanınız.Bütün soruları cevaplamaya çalşınız.
Başarılar !
A
1
FEN BİLİMLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Dilerim ulu Tanrı'dan ,
1.
Bu mubarek sabah vakti,
Okula giden çocuğa,
Zihin açıklığı versin.
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirin başlığı olabilir?
A. Okul Günü
B. Zihin Açıklığı
C. Sabah Duası
D. Sabah Vakti
2. Aşağıdaki cümleleri hangisinde "sitem" anlamı vardır?
A.
B.
C.
D.
3.
İş hayatında başarılar dilerim.
Sen de bir kez olsun uğramadın.
Beni son kez gördün!
Tatilde günleri güzel geçmiş.
" Anadolu'm, cennet yurdum, vatanım,
Göğse dolan nefes , kalpte atanım,
Uğrunda can verip nöbet tutanım,
Türk gençliği sana yeter Türkiye'm.
Dörtlüğün uyaklanışı ve uyakların türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. aaab - zengin
B. abcd - tam
C. abab - yarım
D. aabb - cinas
4. Osmanlı mimarisi dünyada en güzel, en ............ ve en ............ sayılabilecek bir mimaridir.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
A. kötü - eski
B. olumsuz - küçük
C. sevimsiz - zayıf
D. üstün - mükemel
5. "Karşısında, görecek insan gözleri, heyecan duyacak insan kalbi olmadıkça bütün dünya
müzelerindeki tablolar bir tahta tuval ve boya yığınından başka nedir ki...
Onlara sanat değerini veren, sanat eseri damgasını vuran, insan ruhunda uyandırdıkları
heyecandır. Sahnede insan duygularına seslenen eser ve onu canlandırmasını bilen sanatçılar
ne derece kıymetli ise ondan heyecan duyan onu takdir eden seyirci de bence, o eser ve
sanatçılar kadar değerlidir".
Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?
A. Sanat Heyecanı
B. Sanat Eseri
C. Seyirci
D. Sanatçı
6. Muhataba saygılı olan birisi hangi özelliği taşımaz?
A.
B.
C.
D.
A
Ön yargılarından arınmıştır
Karşısındakinin sözünü kesmez
Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmaz
Karşısındakini kırmamak için düşüncelerini söylemez
2
FEN BİLİMLER
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim yoktur?
A.
B.
C.
D.
Ağız,dilin bölgesel farklılaşmasıdır.
Ağız birliği etmişçesine hiç konuşmadılar.
Sindirim organlarından biri de yutaktır.
Konuşma dilinin bir bölümü de şivedir.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden “Kültür, toplumların yaşama
biçimidir.” Cümlesiyle aynıdır?
A. Her dilde kavramalar farklıdır.
B. İnsanlar düşünmeden konuşmamalı.
C. Kültürün taşıyıcısı ve göstergesi dildir.
D. İnsanlar,bir kültürün içinde doğarlar.
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin yapılışı özelliklerinden farklıdır?
A.
B.
C.
D.
Kirli çamaşırları yıkattı.
Parasının olmadığını belirtti.
Çocukları erkenden uyuttu.
Ağlayan çocukları avuttu.
10. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A.
B.
C.
D.
Başkalarına dostça davranki başkaları sana dostça davransın.
Mademki gelmeyecektin neden söz verdin.
İnanma masadaki konukların dostluğuna.
Bende seni canım kadar sevmiştim.
11. Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi “neyi, nerede, nasıl” sorularının tümünün cevabını
içerir?
A.
B.
C.
D.
Çocuklar anılarını arkadaşlarına uzun uzun anlattı.
Anlatmanız istendiğinde,yaşamınızı ayrıntılarıyla anlatmıştınız.
Adına düzenlenen bir toplantıda öğrencilik yıllarını çoşkuyla anlatmıştı.
Akşamları torunlarını çevresinde toplar masallar anlatırdı.
12. “Murat ile Irmak bu konuda anlaştılar”cümlesindeki yüklemin öznesine göre çatısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. İşteş
B. Dönüşlü
C. Etken
D. Edilgen
13.
1. Her zaman çok konuşurken şimdi sesi çıkmaz olmuş;
dut yemiş bülbüle dönmüştü.
2. Dizgini ele almış,artık işleri yönetmeye başlamıştı.
3. Çektiği sıkıntılar yüzünden yaşamayı istemeyecek duruma gelmiş, canından
bezmiş.
4. Sonunda dize gelmiş,kendisinden güçlü olan arkaşının buyruğunu kabul etme
durumuna düşmüştü.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, deyimlerden önce anlamları bulunur?
A 2-4
B 2-3
C 1-4
D 1-3
A
3
FEN BİLİMLER
14. Aşağıdaki yanıtlardan Namık Kemal’e ait hangisidir?
A.
B.
C.
D.
Vatan Yahut Silistre
Şair Evlenmesi
Mai ve Siyah
Siyah İnciler
15. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem istek kipindedir?
A.
B.
C.
D.
Hayatına yeni bir yön vermelisin.
Fazla gecikmeden yola koyulayım.
Bir de düşündüklerimiz olsa.
Biraz daha dinlenmek istiyorum.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil grubu vardır?
A.
B.
C.
D.
Okuyup yazmanın yayılması için çalışma başlattı.
Pembe hayaller kura kura uyudu.
Her şeyi ayrıntılarıyla düşüneceğiz.
Oysaki gelme demiştim sana.
17. XVII() yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devletinin zayıfladığını() Rönesans ve reformun
hareketlendirdiği() özgür düşüncenin altın çağının yaşandığı Avrupa’nın ise sürekli
yükseldiğini görüyoruz()
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
A. (.), (,), (,), (.)
B. (.), (;), (,), (.)
C. (‘), (,), (;), (.)
D. (‘), (,), (,), (.)
18. Sonsuza (I) dek yaşayacak (II) olan sanatçıların (III) arzuladıkları şey doğanın
(IV) tablosunun güzelliklerle boyalı olmasıdır.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?
A. IV
B. III
C. II
D. I
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır?
A.
B.
C.
D.
Onun yapıcı bir özelliği vardı.
Kırıcı tavırlarıyla dikkat çekiyordu.
Adayları belirlerken seçici davranıyor.
Biz yılın beşinci ayında güneş görüyoruz ancak.
20. (I) İçine kapanmış olan Anadolu dağları, sessizliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın
akışı içinde. (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce sürer yaşamını. (Ill) Dağlar
vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok
efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu dağları.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından
geçişsizdir?
A. III.
B. IV
C. l.
D. II.
A
4
FEN BİLİMLER
ENGLISH LANGUAGE
21. Choose the correct alternative to complete the following sentence:
The opening ceremony of his exhibition was held on 22/07/2008.
It was held on _________.
A. the twenty-second of July, two thousand and eight
B. the twenty-second July, of two thousand and eight
C. twenty-two July, at two thousand and eight
D. twenty-second of July, in two thousand and eight
22. This graph shows the business scale
of a company during five years
period. Look at the chart below and
choose the correct sentence:
A. In 1994 sales fell slightly.
B. In 1995 there was a sharp fall.
C. In 1997 business reached the
peak of its success.
D. In the five year period sales
showed constant increase.
23. Read the following sentences carefully:
1. Come on! It wasn’t so bad after all, was it?
2. No, never. Too much trouble.
3. Yes, but I also remember the cold winter nights and…
4. Why? Don’t you remember those green fields and the fresh air?
5. Have you ever thought of moving to the countryside?
The correct order of sentences to form a dialogue is _________.
A. 1 2 5 4 3
B. 5 2 4 3 1
C. 2 1 4 5 3
D. 4 3 5 2 1
24. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following
paragraph. Which one?
We have always very careful in our behaviour at school. We have never insulted anyone,
cheated on tests, or done any mischief. We have always been very ___________.
A. respectful
B. well-mannered
C. rude
D. polite
25. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue:
Barbara: Maria and Philip are getting married.
Becky: __________
Barbara: They’re in love, remember?
A. It isn’t very interesting, is it?
B. And they did not see you?
C. What a sad story.
D. This can’t be true.
A
5
FEN BİLİMLER
26. In the following dialogue:
Barbara: I have always imagined him differently.
Peter: ______ , but he seems quite a nice guy.
From the following words:
1. So did I
2. Me neither
3. Hopefully
4. Unlikely
Peter should say, ‘So did I.’ because _______.
A. Peter agrees with Barbara
B. Peter disagrees with Barbara
C. Peter hopes he is different
D. Peter doesn’t believe he is different
27. Choose the correct answer to complete the sentence:
I always wanted to have black ______.
A. hairs
B. hair
C. hair’s
D. hairy
28. The sentence: ‘My brother is doing a test right now.’ is in the ______.
A.
B.
C.
D.
Present simple tense
Present perfect tense
Present continuous tense
Present perfect continuous tense
29. Look at the following nouns. One of them DOES NOT exist. Which one?
A.
B.
C.
D.
readiness
happiness
business
agreeness
30. Choose the best way to join the following sentences:
We wanted to see him so much.
He was very busy as usual.
A. We wanted to see him so much but he was very busy as usual.
B. We wanted to see him so much and she was very busy as usual.
C. We wanted to see him so much because he was very busy as usual.
D. We wanted to see him so much so he was very busy as usual.
31. Choose the correct sentence:
A.
B.
C.
D.
A
Last week I went to see my father to Canada.
Last week I went to my father to see Canada.
Last week I went to Canada to see my father.
Last week I went to see Canada to my father.
6
FEN BİLİMLER
32. Look at the words in the box:
like - would – you – I – calling – to – not – for - apologize
The correct combination to form a sentence is:
A. I would like apologize to for not calling you.
B. I would like to apologize for not calling you.
C. I would not to apologize like for calling you.
D. I would not apologize like to for calling you.
33. Which word is different?
A.
B.
C.
D.
bar
pub
café
shop
34. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue:
I wanted to go for a ________.
You can ______, can’t you?
A.
B.
C.
D.
drive
paint
call
write
35. One of the word below DOES NOT rhyme with the word fight. Which one?
A.
B.
C.
D.
right
bite
fate
ride
36. In the string of words: whale, dolphin, fish, monkey, shark the word monkey is different
because ___________.
A. it is a noun
B. it is an animal
C. it lives in the sea
D. it doesn’t live in the sea
37. Read the paragraph carefully:
Mrs Fox is an elderly woman. She was born in 1918. Her hair has turned white now, but she’s
still got bright blue eyes. She’s not very tall. She doesn’t seem to be taller than one meter
fifty. She’s wearing a grey dress with a white jacket. It’s an old dress, I know, because I’ve seen
her in that dress a number of times. However, it looks very nice on her.
Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence:
The author _____________________________.
A. doesn’t know if she is tall or short
B. doesn’t know how tall she is exactly
C. knows how tall she is exactly
D. is sure she is not one meter and fifty
A
7
FEN BİLİMLER
38. When you see this sign, you instantly know that
__________.
A. everyone can use the facilities
B. everyone except the disabled can use the facilities
C. only disabled can use the facilities
D. only disabled people cannot use the facilities
39. This sport is very popular in the English speaking world and
especially in America. It is known as:
A.
B.
C.
D.
cricket
golf
polo
rugby
40. Read the following paragraph:
Two airplanes are landing on London Heathrow Airport: a Lockheed L1011 with 246
passengers and 3 members of the crew and a Boeing 767 with a crew of 2 and the total of 255
passengers. The total number of people on board of the two planes is __________.
A. 506
B. 560
C. 605
D. 650
MATEMATİK
x 2 + 3x x 2 − 1
⋅
ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağdakilerden hangisidir?
41. A =
x −1
x+3
A. A = x ( x − 1)
B. A = x ( x + 1 )
2
C. A =
x −1
2
D. A =
x +1
42. Venn diyagramındaki küme aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
A
C \ ( A ∪ B)
( A \ B) ∪ ( B ∩ C )
B \ ( A ∪ C)
( A ∪ C) \ B
8
FEN BİLİMLER
43. Şekilden AB + AD vektörünün toplamı aşağıdakilerden hangisidir.
A. AB + AD = DB
B. AB + AD = DC
C. AB + AD = AC
D. AB + AD = BC
44. Aşağıda verilen düzlemsel şeklin alanı aşağıdakilerdenn hangisidir?
A.
B.
C.
D.
45.
a ⋅b
a ⋅b − x2
a ⋅b + x2
a + b + x 2 + 2x
x +1
−1 = x denkleminin kökleri aşağıdakilerden
x
hangisidir?
A.
x1 = − 2 , x 2 = 2
B.
x1 = − 1, x 2 = 1
1
1
C.
x1 = − , x 2 =
2
2
1
3
D.
x1 = − , x 2 =
3
3
46. Şekildeki ABCD dik yamuğunda B ve C noktaları yamuğun dik açıları, [ AB ] = 2 cm ,
[ BC] = 4 cm ve [CD ] = 5 cm ise yamuğun kenarlarıdır. Dik yamuğun çevre uzunluğu
aşağıdakilerden hangisidir?
A. P = 12 cm
B. P = 14 cm
C. P = 16 cm
D. P = 18 cm
47. f ( x) =
A.
B.
C.
D.
A
(
)
1 2
x − 4 ise 2 ⋅ f ( −2) + 3 ⋅ f (0) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
2
–6
6
- 8
8
9
FEN BİLİMLER
48. Kenar uzunluğu a = ( x − 1) cm olan kübün kenar uzunluğu 1 cm artarsa alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. S = x 2 cm 2
B. S = 6 x 2 cm 2
C.
D.
S = ( x + 1) cm 2
2
S = 6( x + 1) 2 cm 2
11π
( burada π = 180 0 dir) açısı için
3
konum vektörü hangi bölgede ( kvadranta) bulunur.
A.
I
B.
II
C.
III
D.
IV
49. Birim çermberde [OA] konum vektörüdür. x =
50.
2 5 8 − 15 − 7
− =
=
= −1 .
3 4
7
7
1
2+
3 = 28 .
q:
1
9
1−
4
x 2 + y 2 = 0⎫
r:
⎬ denklem siste min çözüm kümesi x = 2, y = −2 dir.
x− y =2 ⎭
p:
önemeleri veriliyor.
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. Yalnız p önermesi doğrudur.
B. Yalnız q önermesi doğrudur.
C. Yalnız r önermesi doğrudur.
D. Yanlız üç önerme doğrudur.
.
4
51.
2x5 y 6 z
⋅ 9 x 2 y 3 z ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
3 xz 7
A.
6 x 6 y 9 z −2
B. 6 x 6 y 9 z 2
6x 6 y 3
z2
6x5 y 3
z2
C.
D.
52. 5, 8, 11, x, 4 aritmetik dizinin aritmetik ortası 6 olması için x ne olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
A
1
2
3
4
10
FEN BİLİMLER
53. z = (2 + i ) 2 , ( i = − 1 dir ) kompleks sayısı veriliyor. Kompleks sayının Re(z ) reel
kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Re( z ) = − 3
B. Re( z ) = − 4
C. Re( z ) = 3
D. Re( z ) = 4
54. Bir A olayının olmama olasığı aşağıdakilerden hangisidir?
55.
6 ⋅8
= 2a
18
A.
B.
C.
D.
A.
P ( A) = Φ
B.
P ( A) = 1 + P ( A)
C.
P ( A) = 1 − P ( A)
D.
P ( A) = 1 − P ( A)
⋅ 3b
ise a + b ?
1
2
3
4
56. Çember üzerinde 8 noktadan kaç tane kiriş çizilebilir?
A.
B.
C.
D.
16
20
24
28
57. Her pozitif x sayısı için aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyük ( maksimum) değerini
alır?
A.
B.
C.
D.
x +1
x
x −1
x
x
x +1
x +1
x+2
58. Yedi gün süren bir fuarda bir çiçekçi dükânında satılan çiçeklerin sayısı şöyledir: Birinci
gün 7 çiçek; ikinci gün 12 çiçek, üçüncü gün 18, dördüncü gün 25 çiçek , . . .
Çiçekçi dükânında çiçek satışları bu şekilde devam ederse yedinci gün çiçekçi dükânında
satılan çiçek sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 48
B. 50
C. 52
D. 54
A
11
FEN BİLİMLER
59. sin 100 0 için aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur?
A. − 1 < sin 100 0 < −
B.
C.
D.
1
2
1
< sin 100 0 < 1
2
1
− < sin 100 0 < 0
2
1
0 < sin 100 0 <
2
60. İki sayının farkı 3, çarpımı ise 108 dir. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileridir?
A.
B.
C.
D.
7 ve 10
8 ve 11
9 ve 12
10 ve 13
61. f ( x) = x ( x − 1) fonksiyonu veriliyor. f `(2) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
0
1
2
3
62. tan( 45 0 + α ) = 3
A.
B.
C.
D.
α
α
α
α
ise α açısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
= 50
= 10 0
= 15 0
= 20 0
63. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. f ( x) = log 2 ( x + 1) fonksiyonun tanım kümesi x ∈ ( − ∞,+ ∞ ) dir.
π⎞
⎛
B. f (x) = 2 cos⎜ 3 x + ⎟ fonksiyonun periyodu T = 2π dir .
2⎠
⎝
2
C. f ( x) = x − 5 x + 6 karesel fonksiyon ordinat eksenini (Oy ) y = 6
noktasında keser.
2
fonksiyonun “ sıfır fonksiyonu ” x = 1 dir.
D. f ( x) =
x −1
x 2 − 5x + 4
64. lim
limitinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
x →1
x −1
A. -3
B. -2
C. 2
D. 3
A
12
FEN BİLİMLER
65. log 2 x 2 + log 2 x 3 = 15 denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
x=5
x=6
x =8
x = 10
66. Bir sınıfta 32 öğrenci vardır. Sınıftaki öğrencilerin % 75’i kız öğrencidir. Sınıfta kaç erkek
öğrenci vardır?
A.
B.
C.
D.
6
8
16
24
67. (m + 3) x − (2 − m) y − 5 = 0 doğrusunun y = x + 3 doğrusuna paralel olması için “m”
parametresi ne olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
68.
A
1
2
3
m=−
2
1
m =
2
3
m =
2
m=−
2 −x
= 2 x + 7 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
1 3
A. x = −2
B. x = −1
C. x = 1
D. x = 2
13
FEN BİLİMLER
ENFORMATİK
69. Şekilde seçili olan seçenek hangi
A.
B.
C.
D.
eylemi gerçekleştirir?
Slayt gösterisini başlatma
Slayt gösterisini kapatma
Sunu hazırlama
Alt sunu hazırlama
70. Mikroişlemci (CPU) aygıtının frekansı hangi büyüklüğü ifade eder?
A.
B.
C.
D.
Birim zamanda başlayıp tamamlanan işlem sayısı
Birim zamanda yürütülen operasyon sayısı
Birim zamanda yürütülmesi planlanan operasyon sayısı
Birim zamanda yürütülemeyen operasyon sayısı
71. HTTP kısatlması Internet alanı ile ilgili sıkça kullanılan terimlerden biridir. Bu terim
hangi durumda önemlidir?
A. Veritabanı programlanması süresince
B. Bilgisayarlar arasında dosya arama esnasında
C. WEB sayfalarını okurken
D. Bilgilere şifre konurken
72. Açılan web sayfasının hangi kısmı adresin ana menzilini ifade eder?
A.
B.
C.
D.
http://
net
www
enlight
73. Mobil bilgisayar, telefon ve diğer benzer donanımlarda kablosuz eternet ağının
çalışmasını sağlayan aygıt hangisidir?
A. TCP/IP
B. H232
C. HTML
D. Bluetooth
A
14
FEN BİLİMLER
74. Şekildeki verilere
göre F11 hücresinde
görüntülenecek
değer kaçtır?
A. 42
B. 54
C. 6
D. 74
75. Şekilde verilen MS Excel araç
çubuğundaki araçlar hangi gruba aittir?
A. Programın iç kaynaklarından veri
aktarımı
B. Karşılıklı veri alışverişi
C. Program dışından veri aktarımı
D. Özel bir gruba dahil değiller
76. Excel penceresinde D2 hücresinin değeri 20, D3 hücresinini değeri 7 ve D4
hücresinin değeri 6 ise, = (D2 + D3 – D4)/D3 formülünün sonucu kaç olur?
A. 20
B. 3
C. 6
D. 7
FİZİK
77. Eriyiklerde elektrik akımın iletiminde kütle iletilir
(şekle bakınız). Faraday’in birinci kanununa göre
elektrodlarda biriken – toplanan kütle
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A. Eriyiğin içindeki su molekülü sayısına eşittir
B. Anota bulunan iyon sayısna eşittir
C. Elektrotlar arasına uygulanan akım şiddetine
eşittir
D. Kataota bulunan pozitif iyon sayısına eşittir
78. Noktasal yükün 1dm uzaktaki elektrik alan şiddeti E0 ise 3 dm uzaktaki elektrik alan
şiddeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A. E = 3E 0
B. E = 9E 0
E0
3
E0
D. E =
9
C. E =
A
15
FEN BİLİMLER
79. Aşağıdaki kuvvetlerden hangisi en küçük iş
yapma niteliğine sahiptir?
A.
B.
C.
D.
I
II
III
IV
80. Şekildeki cisme etki eden zıt yönlü iki
kuvvet görülmektedir. Cismin ivmesi
(a = ?) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
m
A. a = 7.5 2
s
m
B. a = 4.5 2
s
m
C. a = 2.5 2
s
m
D. a = 1.5 2
s
81. Bir cismin elektriksel negatif yükü aşağıdakilerden hangisi ifade eder.
A.
B.
C.
D.
cisimdeki atom fazlalığını
cisimdeki elektron fazlalığını
cisimdeki atom azlığını
cisimdeki elektron azlığını
82. Elektrik enerjinin uzaklara naklinde ısı kayıplarını en aza indirmek için aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A. Elektrik enerjisi çok ince iletken tellerle iletilmelidir
B. Elektrik enerjisi çok kalın iletken tellerle iletilmelidir
C. Elektrik hatlardaki akım şiddet çok yüksek, gerilim (voltaj) çok düşük olmalıdır
D. Elektrik hatlardaki akım şiddeti çok düşük gerilim (voltaj) ise çok büyük olmalıdır
83. Bir kaptaki ideal gazın hacmi iki kere artarsa ( V2 = 2V1 ), gazın basıncı ( P2 = ? ) ne olur?
(İzotermik hal değişimi P1V1 = P2V2 bağıntısyla verilir.).
P1V1 P1V1 P1
=
=
V2
2V1
2
PV
P 2V
B. P2 = 1 2 = 1 1 = 2P1
V1
V1
PV
PV
P
C. P2 = 1 1 = 1 1 = 1
2V2
4V1
4
2P V
4P V
D. P2 = 1 2 = 1 1 = 2 P1
V1
V1
A. P2 =
A
16
FEN BİLİMLER
84. Dik atışta hareket eden cismin enerjisi nasıl değişir?
A.
B.
C.
D.
Cisimin kinetik ve potansiyel enerjisi yükseklikten dolayı artar
Cismin kinetik enerjisi yüseklik artıkça azalır, potansiyel enerjisi ise artar
Cismin kinetik ve potansiyel enerjisi hava moleküleriyle sürtünme sonucu azalır
Cismin kinetik enerjisi yükseklikle artar, potansiyel enerjisi ise azalır
KİMYA
85. Kimyasal elementin kütle numarası neyi gösterir?
A.
B.
C.
D.
Atomun yapısındaki nötron sayısını
Atomun yapısındaki proton sayısını
Atomun yapısındaki nötron ve proton sayısını
Atomun yapısındaki proton ve elektron sayısını
86. Aşağıdakilerden hangisi asetil salisilik asidinin (aspirin) strüktürel yapısını gösterir?
COOH
COOH
COOH
COOH
CH3
OH
COOH
O
O
I
A.
B.
C.
D.
C
CH3
III
II
IV
I
II
III
IV
87. Yağların sıvı halde bulunmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
Doymamış yağ asitlerini içermesi
Moleküler kütlelerinin küçük olması
Özgül ağırlıklarının küçük olması
Doymuş yağ asitlerini içermesi
88. Alkol ve fenoller için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
1.
2.
3.
4.
A
Bir ya da birkaç –OH grubu içermeleri
Aynı asetik özellikler göstermeleri
Hidrojenür bağ oluşturmaları
Aromatik özellikler göstermeleri
A. 1 ve 2
B. 1 ve 3
C. 2 ve 3
D. 2 ve 4
17
FEN BİLİMLER
89. Aşağıda hangi tip kimyasal reaksiyon
gösterilmiştir?
A. Eliminasyon reaksiyonu
B. Süpstitüsyon reaksiyonu
C. Adisyon reaksiyonu
D. Oksidasyon reaksiyonu
90. c=0,2 mol dm-3 ‘ lük 250 cm3 gümüş nitrat (Ag NO3) çözeltisi nasıl elde edilir?
M(AgNO3)=170 g mol-1.
A. 4,2 g AgNO3 su ile karıştırılıp 250 cm3 çözeltinin elde edilmesi
B. 6,4 g AgNO3 su ile karıştırılıp 250 cm3 çözeltinin elde edilmesi
C. 8,5 g AgNO3 su ile karıştırılıp 250 cm3 çözeltinin elde edilmesi
D. 9,6 g AgNO3 su ile karıştırılarıp 250 cm3 çözeltinin elde edilmesi
91. Al3PO4 bileşiğindeki alüminyumun oksidasyon numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
+2
+3
+4
+6
92. Aşağıdaki denklem ve grafik asetilenin hidrojenleştirilme entalpisini göstermektedir.
HC≡CH (g) + H2 (g) → H2C = CH2 (g)
Grafiği inceledikten sonra hangi tip reaksoyunun söz konusu olduğunu belirtin.
Entalpik değişim (∆H)
Reaksiyon tipi
I
Entalpi artmış
Reaksiyon endotermik
II
Entalpi artmış
Reaksiyon ekzotermik
III
Entalpi azalmış
Reaksiyon endotermik
IV
Entalpi azalmış
Reaksiyon ekzotermik
A. I
B. II
C. III
D. IV
BİYOLOJİ
93. Ayı, hangi beslenme grubunda yer alır?
A.
B.
C.
D.
A
Herşey yiyenler (omnivora) grubunda
Asalaklar (parazitler) grubunda
Üreticiler grubunda
Ayrıştırıcılar grubunda
18
FEN BİLİMLER
94. Mayoz hücre bölünmesinde 16 kromozomlu bir ana hücreden oluşan kardeş hücrelerde
kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32
95. Aryot hücrelerden farklı olarak prokaryot hücrelerde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A.
B.
C.
D.
Hücre zarı
Kalıtsal madde
Hücre çeperi
Çekirdek zarı
96. Polipeptit (protein) zincirinde yer alan her amino asit, DNA molekülünde kaç nükleotid ile
temsil edilir?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
97. Aşağıda şekilde, bitkilerde
görülen üreme şekillerinden
hangisi gösterilmiştir?
A. Eşeyli üreme
B. Eşeysiz üreme
C. Gametlerin oluşumu
D. Genlerin değiştirilmesi
98. O (sıfır) kan grubundan olan birine kan gerekiyor. Başarılı olarak kan alabilmesi için
aşağıdakilerden hangisine önem vermek gerekir?
A. Alıcı ve vericinin aynı kan grubu, farklı Rh-faktör grubundan olmasına
B. Alıcı ve vericinin aynı yaşta olmasına
C. Alıcı ve vericinin aynı cinsiyetten olmasına
D. Alıcı ve vericinin aynı kan grubu ve aynı Rh-faktör grubundan olmasına
99. İnsanda, siyah göz rengi mavi göz rengine göre baskın (dominant) bir özelliktir. Aşağıdaki
genotiplerden (evliliklerden) hangisinde siyah gözlü çocukların doğması beklenebilir?
A. AA x AA
B. Aa x aa
C. aa x aa
D. Aa x Aa
100. Bir ekosistemde, aşağıdaki canlıların hangileri tamamen tüketicilerdir?
A. Su yosunları
B. Likenler
C. Mantarlar
D. Kara yosunları
A
19
FEN BİLİMLER

Benzer belgeler

TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e

TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e 11. Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi “neyi, nerede, nasıl” sorularının tümünün cevabını içerir? A. B. C. D.

Detaylı