Mikrodalga fırın

Transkript

Mikrodalga fırın
Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý
Mikrodalga-Kompakt Fýrýn
H 5030 BM, H 5040 BM
Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan
önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu
ve Montaj Talimatýný okuyunuz.
Böylece kendinize ve cihazýnýza
zarar gelmesini önlemiþ olursunuza.
tr - TR
M.-Nr. 07 192 350
Ýçindekiler
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Çevre Korumaya Katkýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cihazýn Tanýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cihaza Bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cihazla Verilen Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fýrýn Çalýþma Türleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Program Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
_ Mikrodalga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mikrodalgasýz Programlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
U Turbo + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Y Gril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
P Çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
\ Turbo Gril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
S Hýzlý Isýtma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mikrodalgalý Programlar (Kombine Programlar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
b Mikrodalga+Gril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
a Mikrodalga ile Turbo + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
M Mikrodalga+Turbo Gril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cihazýn Çalýþtýrýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Güncel Saatin Giriþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Güncel Saatin Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Malzeme ve Þekil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kaplarýn Test Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bir Kapak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kumanda Üniteleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Program Seçme Düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Isý Seçme Düðmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sensörlü Tuþlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ekran(Display) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Semboller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ekrandaki üçgen V iþareti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cihaz Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mikrodalgasýz Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Soðutma Faný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2
Ýçindekiler
Önerilen Isý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Isýnýn Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Isý Kontrolü Œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hýzlý Isýtma Programý S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Fýrýnýn Önceden Isýtýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Piþirme Süresinin Programlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Otomatik Kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Otomatik Kapatma ile Gecikmeli Baþlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Piþirme Ýþleminin Sonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Verilen Sürelerin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Verilen Sürenin Silinmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Mikrodalga _ Programý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kombine Programlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mikrodalga ile Turbo + a, Mikrodalga+Turbo Gril M. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mikrodalga+Gril b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bir Piþirme Ýþleminin Sonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kýsa Süre Sinyali(Yumurta Saati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kýsa Süre Giriþi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kýsa Sürenin Silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ayarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bir Ayarýn Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Çalýþtýrma Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Yiyeceklerin Çözülme Tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Seçilmiþ Yemeklerin Isýtma Tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Yiyecekleri Piþirme Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fýrýnda Piþirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fýrýnda Piþirme Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kýzartma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kýzartma Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Gril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Gril Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Mikrodalgasýz Çözme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Çözülmeye baþlama- veya Çözülme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Konserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Test Enstitüsü Verileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3
Ýçindekiler
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Fýrýnýn Ýçi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kapak Contasý ve Kapak Ýçi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fýrýn Ön Yüzeyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Cihazla Verilen Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Arýza ve Hatalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sonra Alýnabilen Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Müþteri Hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Elektrik Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Cihaz Ölçüleri ve Dolap Kesiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Yüksek Dolaba Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Alt Dolaba Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Cihaz Ön Yüzünün Ayrýntýlý Ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Montaj Talimatý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama
Bu mikrodalga-kompakt fýrýn yasal
güvenlik þartlarýna uygun olarak
üretilmiþtir. Hatalý ve yanlýþ kullaným
kiþiye olduðu kadar eþyaya da zarar
verir.
Fýrýný çalýþtýrmadan önce kullaným
kýlavuzunu dikkatle okumanýzý rica
ederiz. Bu kitapçýðýn içinde montaj,
güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili
çok önemli bilgiler bulacaksýnýz.
Böylece kendinizi ve cihazýnýzý
meydana gelebilecek zararlara karþý
korumuþ olacaksýnýz.
Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve
gerektiðinde fýrýnýn sizden sonraki
sahibine teslim ediniz!
Kullaným Kurallarý
~ Mikrodalga-kompakt fýrýn evde sadece besinlerin çözülmesi, ýsýtýlmasý,
piþirilmesi, kýzartýlmasý, gril yapýlmasý ve
konserve yapýlmasý için kullanýlabilir.
Bunun dýþýndaki kullanýmlara izin
verilemez ve bunlar tehlikeli olabilir.
Üretici firma yukarýda yazýlý uygulamalar
dýþýnda veya hatalý kullaným nedeniyle
meydana gelen zararlardan sorumlu
tutulamaz.
bozukluðu veya tecrübesizlik ve
bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle
çalýþtýrabilecek durumda olmayan
kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu
üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde
cihazý kullanabilirler.
Evdeki Çocuklar
~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara
dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla
oynamalarýna asla izin vermeyiniz.
~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl
emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak
yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý
kontrol eden bir büyük olmadan cihazý
çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara
hatalý kullaným sonunda ne gibi
tehlikelerin ortaya çýkabileceði
anlatýlmalýdýr.
~ Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn cihaza
dokunmalarýna izin vermeyiniz. Cihazýn
kapak camý, kumanda paneli ve fýrýn
içindeki havanýn çýkýþ delikleri ýsýnýr.
Çocuklarýn cildi büyüklere göre yüksek
ýsýya karþý daha hassastýr. Yanýk
tehlikesi!
~ Mikrodalga-kompakt fýrýný asla
çabuk tutuþabilen maddelerin
saklanmasý veya kurutulmasý amacýyla
kullanmayýnýz. Su buharlaþýr, yangýn ve
yanýk tehlikesi!
5
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Teknik Güvenlik
~ Cihazýn elektrik baðlantýsýný
~ Montaj- ve bakým iþleri veya tamirler
yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý
verilerini (akým ve frekans) evinizin
elektrik tesisatýnýn deðerleri ile
karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi
için bu deðerlerin mutlaka uyuþmasý
gerekir. Bu konuyu uzman bir
elektrikçiye danýþmanýz faydalý
olacaktýr.
sadece üretici firma tarafýndan yetki
verilmiþ uzman personel tarafýndan
yapýlabilir. Hatalý montaj- ve bakým iþleri
veya tamirler nedeniyle cihazý kullanan
kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir
ve üretici firma bundan sorumlu
tutulamaz.
Cihazýn elektrik þebekesine
~ Montaj iþleminden önce mikrodalga- ~
baðlantýsý için uzatma kablosu veya
kompakt fýrýnýn gözle görülür bir
hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Hasarlý bir fýrýný asla çalýþtýrmayýnýz.
Hasarlý bir mikrodalga-kompakt fýrýn
güvenliðinizi tehlikeye sokabilir!
~ Aþaðýda durumlarda cihazý
mikrodalga ile kullanmayýnýz:
– kapak eðrilmiþ ise,
– kapak menteþeleri gevþemiþ ise,
– cihazýn gövdesinde , kapaðýnda,
kapak contasýnda veya fýrýn içi
sacýnda delikler, yýrtýklar ve çizikler
varsa.
Cihaz çalýþýrken mikrodalgalar dýþarý
sýzarak fýrýný kullanan kiþi için tehlikeli
olabilir.
~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak
yönetmeliklere uygun korumalý bir hat
(topraklý hat) mevcut olduðu takdirde
saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine
getirilmesi çok önemlidir. Gerekirse
evdeki elektrik tesisatýný uzman bir
elektrikçiye kontrol ettiriniz. Eksik veya
hasarlý bir kablo nedeniyle meydana
gelebilecek zararlardan üretici firma
sorumlu tutulamaz (örneðin: cereyan
çarpmasý gibi).
6
çoklu priz kullanmayýnýz, bunlar güvenli
deðildir (aþýrý ýsýnma tehlikesi).
~ Güvenli çalýþabilmesi açýsýndan
cihazý ancak monte edildikten sonra
kullanabilirsiniz .
~ Fýrýnýn kasasýný asla açmayýnýz.
Elektrikli ve mekanik parçalarýn
deðiþtirilmesi sýrasýnda cereyan ileten
parçalara temas edilmesi sizin için
tehlikeli olabilir ve bunun yanýnda cihaz
bozulabilir.
~ Cihazýn garanti süresi içindeki tamiri
ancak üretici firma tarafýndan
yetkilendirilmiþ uzman bir personel
tarafýndan yapýlabilir. Aksi halde daha
sonra ortaya çýkacak arýzalar garanti
kapsamýna alýnmayacaktýr.
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Montaj- ve bakým veya tamirlerde
cihazýn elektrik baðlantýsý þebekeden
ayrýlmalýdýr. Bu ayýrma iþlemi aþaðýda
anlatýldýðý gibi yapýlabilir:
– evdeki sigortalar kapatýlýr,
– vidalý sigorta yuvasýndan tamamen
çýkartýlýr,
– cihazýn fiþi prizden çýkartýlýr.
Fiþi prizden çýkartýrken kablodan
çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden
ayýrýnýz.
~ Cihazýn bozuk yapý parçalarý sadece
orijinal Miele yedek parçalarý ile
deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar
kullanýldýðýnda fýrýnýn güvenle çalýþmasý
saðlanabilir.
~ Baðlantý kablosunun zarar görmesi
durumunda cihazýn bu özel kablosu
üretici firma tarafýndan görevlendirilen
bir eleman tarafýndan yenilenmelidir.
~ Bu cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne
gibi) montajý sadece cihazýn güvenli
kullaným þartlarýný iyi bilen yetkili ve
uzman personel/firma tarafýndan
gerçekleþtirilebilir.
Doðru Kullaným
Dikkat! Yanýk tehlikesi!
Fýrýn mikrodalgasýz veya mikrodalga
ile kombine edilen bir programda
çalýþýrken fýrýnýn içinde yüksek bir ýsý
oluþur.
~ Fýrýna yemek koyarken veya dýþarý
alýrken koruyucu mutfak eldiveni
kullanýnýz.
Elinizin deðebileceði Üst Isýtma-/Gril
rezistansý Gril Y, Turbo + U, Turbo
Gril \, Mikrodalga+Gril b,
Mikrodalga+Turbo Gril M
programlarýnda çok fazla ýsýnýr. Yanýk
tehlikesi!
~ Mikrodalgasýz ve mikrodalga ile
kombine edilen programlarda plastik
kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda erir.
Cihaz zarar görür.
~ Yiyeceklerin her zaman yeterli
derecede ýsýtýlmalarýna dikkat ediniz.
Gerekli olan süreyi etkileyen birçok
neden vardýr. Bunlar yemeðin miktarý,
çeþidi ve yiyeceðin özelliðine ve yemek
tarifelerinin deðiþtirilmelerine baðlýdýr.
Yiyeceklerde bulunan olasý bakteriler
ancak yüksek derecelerde (> 70 °C) ve
yeterli uzun sürede (> 10 dakika) yok
olabilir. Yiyeceklerin yeterli ýsýndýðýndan
emin deðilseniz, daha uzun bir süre
seçiniz.
Isýnýn yiyecek içinde eþit daðýlmasý çok
önemlidir.
Bu daðýlýmý yemeði karýþtýrarak veya
dengeleme süresi sayesinde
saðlayabilirsiniz. Dengeleme süresi bir
baþka deyiþle dinlenme süresidir , bu
süre içinde ýsý yemeðin içinde eþit
daðýlýr. Bu nedenle verilen dengeleme
süresine dikkat ediniz.
7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Mikrodalgalý piþirme, ýsýtma ve
çözme süreleri mikrodalgasýz
programlara göre oldukça kýsadýr.
Gril Y ve Turbo Gril \
programlarýnda önerilen gril sürelerine
uyunuz.
Fýrýnýn çok uzun süre açýk kalmasý
besinlerin kurumalarýna ve bazen de
tutuþmalarýna neden olabilir. Yangýn
tehlikesi!
– Mikrodalga programýný çiçekleri veya
baharat otlarýný, ekmekleri kurutmak
için kullanmayýnýz.
– Gril ile çalýþan programlarý ekmek
kýzartmak veya çiçek kurutmak için
kullanmayýnýz.
Bu iþlemler için Turbo + U programýný
seçiniz ve bunu kontrol ediniz.
~ Kýzgýn yað ile hazýrlanan
yiyeceklerde cihazý kontrolsüz
býrakmayýnýz. Kýzgýn yað alev alabilir.
Yangýn tehlikesi!
~ Asla inceltilmiþ alkol ýsýtmayýnýz.
Fýrýnlama ve kýzartma iþlemleri
sýrasýnda hazýrlanan yiyeceklerin
çoðunda rom, konyak, þarap gibi çeþitli
alkollü içkiler kullanýlabilir.
Yüksek ýsý nedeniyle alkol buharlaþýr.
Çýkan buhar çok ýsýnmýþ rezistanslar
nedeniyle alev alabilir. Bu durumda
dikkate alýnýz.Yangýn tehlikesi !
~ Fýrýn içinde konserve kutularýný
ýsýtmayýnýz. Burada yüksek basýnç
oluþur. Konserve kutularý patlayabilir.
Yaralanma ve hasar tehlikesi!
~ Fýrýndaki yemek duman çýkarmaya
baþladýðýnda, cihazýn kapaðýný olasý
alevleri boðmak için kapalý tutunuz.
Programý durdurmak için cihazý
kapatýnýz ve fiþi prizden çekiniz. Duman
kaybolduktan sonra fýrýnýn kapaðýný
açýnýz.
8
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Kondense su nedeniyle fýrýn içinde
korozyon oluþabilir , kumanda paneli,
mutfak tezgahý ve dolaplarý zarar
görebilir.
– Mikrodalga (Solo) ile piþirilen
yemeklerin üstünü örtünüz. Piþirme
iþi baþladýktan sonra devam etmek
için daha düþük bir mikrodalga gücü
seçiniz. Aksi halde dýþarý çok fazla
buhar çýkar.
– Kalan ýsýdan yemeði sýcak tutmak için
faydalanmak isterseniz cihazý
kapatmayýnýz.
Kondense olan suyun fýrýn içine ,
kumanda paneline ve dolaplara
sinmemesi için seçilmiþ olan
programý açýk býrakýnýz ve en düþük
ýsý derecesini ayarlayýnýz.
– Yemekleri fýrýnýn içinde
saklayacaksanýz, üstlerini bir kapakla
örtünüz. Böylece hazýrlanan yemekler
kurumamýþ olur.
~ Fýrýný mutfaðý ýsýtmak için
kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý
nedeniyle fýrýnýn etrafýndaki kolay
tutuþabilen eþyalar yanmaya
baþlayabilir.
~ Açýk olan fýrýn kapaðýna
dayanmayýnýz veya üzerine oturmayýnýz
ve aðýr malzemeler koymayýnýz. Cihaz
hasar görür. Fýrýn kapaðýnýn en fazla
aðýrlýk kaldýrma kapasitesi 8 kg.dýr.
~ Boþ bir kabý ýsýtýrken veya baharatlý
otlarý kuruturken cihazý yüksek bir ýsýtma
gücü ile çalýþtýrmayýnýz. Fýrýnda
yiyeceðin bulunmamasý veya doðru
yiyeceðin konulmamasý sonucunda
cihaz zarar görebilir.
~ Viþnenin çekirdeði çýkarýlmadan
yapýlan poðaçalar veya diðer çekirdekli
ve jöleli malzemeleri ýsýtmak için
mikrodalga programýný kullanmayýnýz.
Bu tip yiyecekler fýrýndan çýkarýldýktan
sonra bile tutuþabilirler. Yangýn
tehlikesi!
~ Mikrodalga-Kompakt fýrýn günlük
kullanýmdaki malzemelerin
temizlenmesi veya dezenfeksiyonu için
uygun deðildir.
Bunun dýþýnda oluþan yüksek ýsý
nedeniyle bunlarý dýþarý alýrken yanýklar
meydana gelebilir. Yangýn tehlikesi!
~ Yemeði fýrýndan çýkardýktan sonra
yemeðin istediðiniz derecede ýsýnýp
ýsýnmadýðýný kontrol ediniz. Bunu
yaparken kapta oluþan ýsýyý dikkate
almayýnýz! Yemeklerin ýsýtýlmasý
sýrasýnda ýsý doðrudan yiyeceðin içinde
üretilir. Yemeðin bulunduðu kap ancak
yiyeceðin ilettiði ýsý ile ýsýnýr ve
dolayýsýyla daha soðuk kalýr.
Bunu dikkate alarak bebek
mamalarýný ýsýtýrken ýsýnýn dayanýlýr
bir derecede olmasýna dikkat ediniz!
Isýtma iþleminde sonra mamayý
karýþtýrýnýz veya baþka bir kaba
boþaltýnýz ve daha sonra karýþtýrýnýz ve
bebeðin aðzýnýn yanmamasý için önce
kendiniz tadarak deneyiniz.
9
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Yiyecekleri veya sývýlarý hiçbir zaman
kapalý kaplarda veya þiþelerde
ýsýtmayýnýz.
Biberonlarda önce kapaklarý ve
emzikleri çýkarýp alýnýz.
Aksi halde oluþan basýnç nedeniyle kap
veya þiþe patlayabilir. Yaralanma
tehlikesi!
~ Bir sývýyý mikrodalgada ýsýtmak için
cihazla birlikte verilen kaynama
çubuðunu mutlaka kabýn içine
yerleþtiriniz.
~ Mikrodalga programýnda ve
mikrodalga ile kombine edilen
programlarda mikrodalgaya uygun
kaplar kullanýnýz. Mutlaka "Mikrodalga
için uygun kaplar" önerilerini dikkate
alýnýz.
~ Mikrodalga ile yemek piþirirken
tencere kulplarýnýn ve kapak tutacaðýnýn
içi boþ olmamalýdýr, bu boþluklarda nem
olabilir. Ýstisna: Bu boþluklarýn içindeki
hava alýnmýþsa bir problem olmaz.
Aksi halde oluþan basýnç nedeniyle
patlama türü bir tehlike olabilir ve
kulplar hasar görür. Yaralanma
tehlikesi!
~ Mikrodalga cihazýnda, yiyecekleri
sýcak tutma ambalajlarý içinde
ýsýtmayýnýz (kýzartýlmýþ piliç ambalajlarý
gibi).
Bu ambalajlar ince bir aluminyum
folyodan yapýldýklarýndan, folyo
mikrodalgalarý yansýtýr. Mikrodalgalar
kaðýt tabakayý tutuþturuncaya kadar
ýsýtabilirler.
Kaynama çubuðu sayesinde kabýn
içindeki sývý eþit olarak ýsýnýr ve doðru
zamanda baloncuklar oluþur.
Mikrodalga programý ile piþirme
iþleminde, özellikle sývýlarýn tekrar
ýsýtýlmasýnda kaynama çubuðu
kullanýlmadýðýnda kaynama derecesine
ulaþýlabilir , fakat buhar baloncuklarý
oluþmayabilir. Sývý eþit olarak
kaynamaz. Kabýn dýþarý çýkarýlmasýnda
veya bir sarsýntý ile, bu kaynamanýn
gecikmesi, aniden buhar baloncuklarý
oluþmasýna ve birdenbire patlamaya
benzeyen aþýrý bir kaynamaya yol açar.
Yaralanma ve hasar tehlikesi!
10
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Tek kullanýmlýk plastik, karton veya
diðer yanabilen malzemelerden
yapýlmýþ kaplardaki yemekleri ýsýtýrken
veya piþirirken çok dikkatli olunuz.
Cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz.
Tek kullanýmlýk plastik kaplar
"Mikrodalga için Uygun Kaplar/Plastik"
baþlýðý altýnda yazýlý özelliklere sahip
olmalýdýr.
~ Kabuklu yumurtalarý özel kaplar
içinde piþiriniz. Katý piþmiþ yumurtalarý
mikrodalga cihazýnda ýsýtmayýnýz.
Yumurtalar cihazdan çýkarýldýktan sonra
bile patlayabilir.
Aksesuar
~ Cihaza ancak Miele firmasýnýn
öngördüðü aksesuarlar takýlabilir.
Baþka parçalar kullanýldýðýnda veya
takýldýðýnda cihaz garanti kapsamýndan
çýkar ve bu hakký kaybeder.
Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýna
uyulmamasý nedeniyle meydana
gelecek zarar ve hasarlardan üretici
firma sorumlu deðildir.
~ Kabuksuz yumurtalarý, ancak sarýlarý
birkaç kez delindikten sonra mikrodalga
cihazýnda piþirebilirsiniz. Yumurta sarýsý
piþirme sonrasý yüksek basýnç
nedeniyle dýþarý fýþkýrarak yaralanma
tehlikesi oluþturur!
Yaralanma tehlikesi!
~ Domates, sosis, patates ve patlýcan
gibi kalýn kabuklu yiyecekleri, buharýn
çýkabilmesi ve bunlarýn patlamamasý
için, önceden birkaç yerinden deliniz
veya çiziniz.
~ Yemeðin ýsýsýný ölçmek için iþlemi
durdurunuz. Isýyý ölçmek için özel besin
termometresi kullanýnýz. Ölçüm için
asla cývalý veya sývý termometresi
kullanmayýnýz, yüksek ýsýlar için bunlar
uygun deðildir ve hemen çatlar.
11
Çevre Korumaya Katkýnýz
Ambalajýn Kaldýrýlmasý
Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda
meydana gelebilecek hasarlardan
korur. Ambalaj malzemeleri çevreye
zarar vermeyen geri dönüþümlü
maddelerden yapýlmýþtýr.
Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda
hala iþe yarabilecek parçalar
bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný
saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar
eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen
cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye
zararlý olabilecek maddeler bulunabilir.
Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski
cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz.
Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý
sonucunda ham madde tüketimi ve çöp
oluþumu azalýr.
Bunun yerine Belediyeniz tarafýndan
öngörülen toplama merkezlerine
vererek elektrikli ve elektronik
parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini
saðlayýnýz.
Lütfen eskiyen cihazýnýz evden
çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði
açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz.
Bu konu ile ilgili bilgileri "Güvenlik
Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde
bulabilirsiniz.
12
Cihazýn Tanýtýmý
Cihaza Bakýþ
Kumanda Paneli
Piþirme Alaný
a Program Seçme Düðmesi
e Gril Rezistansý
b Ekran(Display)
f Fýrýn Lambasý
c Sensörlü V, OK, W, N Tuþlarý
g Üç Sürgü Rafý
d Isý Seçme Düðmesi
h Cihaz Kapaðý
13
Cihazýn Tanýtýmý
Cihazla Verilen Aksesuar
Korumalý Izgara
Cam Tepsi
Cam tepsi malzemesi nedeniyle tüm
programlarda kullanýlabilir.
Mikrodalga (solo) programý
kullanýlan iþlemlerde daima cam
tepsiyi kullanýnýz.
Cam tepsiye 8 kg.'dan fazla
malzeme koymayýnýz.
Çok sýcak olan cam tepsiyi granit
veya fayans gibi soðuk mutfak
tezgahlarýnýn üzerine koymayýnýz.
Cam tepsi zarar görebilir. Bunun için
tepsinin altýna uygun bir nihale
yerleþtiriniz.
Izgara mikrodalgalarýn dalga
uzunluðuna göre özel olarak
hazýrlanmýþtýr ve mikrodalga uygulanan
programlarda (kombine programlarda)
kullanýlabilir.
Izgara doðrudan fýrýn tabanýna
oturtulamaz ve solo mikrodalga
programlarýnda kullanýlamaz.
Cihaz çýkan kývýlcýmlar nedeniyle
zarar görebilir.
Izgara üzerine 8 kg.dan fazla bir
malzeme koymayýnýz.
Izgara mikrodalgalý iþlemlerde çok
ýsýnýr. Yanýk tehlikesi!
Piþen malzemenin kontrolünde
ýzgaranýn fýrýndan yarým çýkarýlabilmesi
için ýzgaranýn yanlarýnda koruyucu
girintiler bulunmaktadýr. Bu girintiler
sayesinde ýzgaranýn dýþarý çekilmesi
sýrasýnda tamamen dýþarý kaymasý
önlenmiþ olur.
14
Cihazýn Tanýtýmý
Kaynama Çubuðu
Izgarayý fýrýna sürerken bu koruyucu
girintiler arkada olmasýna dikkat
ediniz.
Mikrodalga programýnda sývý ýsýtmak
istediðinizde kabýn içine kaynama
çubuðunu koyunuz. Kabýn içindeki sývý
bu çubuk sayesinde eþit oranda
kaynar.
Izgarayý tam olarak çýkarmak
istediðinizde koruyucu girintiler
nedeniyle takýlmasý durumunda öne
doðru hafifçe kaldýrýnýz.
Izgarada yapýlacak kýzartma gibi
iþlemlerde ýzgarayý cam tepsi ile
birlikte fýrýna yerleþtiriniz.
15
Fýrýn Çalýþma Türleri
Fonksiyonlar
Açýklamalar
Mikrodalga _
(Solo)
Yiyecekler kýsa bir sürede çözülür, ýsýtýlýr ve piþirilir.
Mikrodalgasýz
Programlar
Yiyecekler piþirilir ve ayný zamanda üstü kýzarýr.
Mikrodalgalý
Programlar
(Kombine Programlar)
Besinler hýzla ýsýtýlýr / piþirilir ve ayný zamanda üstü
kýzarýr. Mikrodalgasýz bir program mikrodalgalý bir
programla kombine edilebilir.
Hýzlý Isýtma S
Bu program ýsýtma süresini kýsaltmak veya daha
hýzlý bir ön ýsýtma için kullanýlýr.
Aydýnlatma T
Piþirme alanýný aydýnlatan lamba ayrý olarak da
açýlabilir, örneðin fýrýn temizliðinde.
Ayarlar %
Fabrika ayarlarý kendi alýþkanlýklarýnýza göre
deðiþtirilebilir.
Otomatik Kapatma
Piþirme iþlemi otomatik olarak kapanýr.
Gecikmeli Baþlatma
Piþirme iþlemi daha geç bir saatte baþlatýlabilir.
Kýsa Süre Sinyali N
(Yumurta saati)
Fýrýn dýþýnda yumurta piþirmek gibi bir iþlem için
kullanýlabilir.
16
Fýrýn Çalýþma Türleri
Güvenlik
Fonksiyonlarý
Açýklamalar
Çalýþtýrma Kilidi
Çalýþtýrma kilidi sayesinde fýrýn istenmeyen kiþiler
tarafýndan kullanýlamaz.
Emniyet Kapatmasý
Mikrodalgasýz program seçildiðinde süre giriþi
yapýlmadan program baþlatýlabilir. Cihazýn sürekli
çalýþmasýný önlemek ve buna baðlý olarak bir yangýna
sebep olmamak için cihaz seçilmiþ olan programa
ve ýsý derecesine göre (yaklaþýk 1 saat ile 10 saat
arasý) son çalýþtýrma saatinden belirli bir süre sonra
otomatik olarak kapanýr.
Mikrodalgalý bir piþirme iþlemine mikrodalgalý
baþka bir piþirme iþlemi ilave edilmiþse magnetron
(mikrodalga üretme ünitesi) ancak yaklaþýk 10 saniye
sonra tekrar çalýþmaya baþlar. Ýkinci piþirme iþlemini
bu nedenle bu sürenin bitiminden sonra baþlatýnýz.
Enerji Tasarrufu
Açýklamalar
Kapak Þalteri
Bir mikrodalgasýz program sýrasýnda fýrýnýn kapaðý,
piþirme alanýndaki rezistans otomatik olarak kapanýr.
Fan çalýþmaya devam eder. Mikrodalgasýz program
fýrýn kapaðý kapandýktan sonra hemen tekrar
çalýþmaya baþlar.
Bir mikrodalgalý program sýrasýnda fýrýn kapaðý
açýlýrsa, soðutma faný otomatik olarak kapanýr.
Kapaðý kapadýktan sonra programý yeniden
baþlatýnýz.
17
Program Türleri
_ Mikrodalga
Mikrodalga cihazýnýn içinde bir
"magnetron" bulunmaktadýr. Magnetron,
akýmý elektronik dalgalara - yani
mikrodalgalara- dönüþtürür. Bu
dalgalar, cihazýn içinde eþit olarak
daðýlýr ve cihazýn metal iç duvarlarýndan
yansýtýlýr. Böylece mikrodalgalar her
taraftan yiyeceðin içine ulaþtýrýlýr.
Mikrodalgalarýn besinlere ulaþmalarý
için kullanýlan kaplarýn geçirgen
olmalarý gerekir(daha ayrýntýlý bilgiyi
"Mikrodalga için Uygun Kaplar"
bölümünde bulabilirsiniz).
Mikrodalgalar doðrudan uygun
kaplardan geçerek besinlere ulaþýr.
Besinler bir çok molekülden meydana
geldiði için bu moleküller, ve özellikle
su molekülleri mikrodalgalar sayesinde
güçlü bir titreþim yaratýrlar. Ve
sonucunda ýsý açýða çýkar. Bu ýsý önce
besinlerin kenarlarýna temas eder
ardýndan da içlerine doðru ilerler.
Besinler ne kadar çok su içerirse, o
kadar hýzlý ýsýnýr ve piþer.
18
Isý doðrudan besinlerin içinde
oluþtuðuna göre,
– besinler genellikle ya çok az yað ve
su ile ya da susuz ve yaðsýz olarak
mikrodalgada piþirilebilirler.
– besinler mikrodalgasýz bir programa
göre daha hýzlý çözülür, piþirilir ve
ýsýtýlýr.
– besinlerin vitamin ve mineralleri
büyük ölçüde korunurlar.
– besinlerin doðal renk ve tatlarý hiç
deðiþmez.
Mikrodalga Güçleri
Aþaðýdaki mikrodalga güçlerinden birini
seçebilirsiniz:
80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W,
850 W, 1000 W
Ýþlem durduðunda veya cihaz kapaðý
açýldýðýnda mikrodalga üretimi durur.
Program Türleri
Mikrodalgasýz Programlar
U Turbo +
Turbo + (=Sýcak Hava +) programýnda
sýcak hava dolaþýmý saðlanýr. Isý hemen
besine ulaþýr ve daha düþük bir ýsý ile
"Üst-Alt Isýtma" programýnda olduðu gibi
çalýþýr.
Ayný anda iki rafta birden piþirme iþlemi
yürütülebilir.
Y Gril
Bu program yassý malzemelerin
kýzartýlmasý üstlerinin kýzartýlmasý için
uygundur. Gerekli infraruj ýþýnlarý
üretmek için rezistans kor rengini alýr.
Mikrodalgalý Programlar
(Kombine Programlar)
b Mikrodalga+Gril
a Mikrodalga ile Turbo +
M Mikrodalga+Turbo Gril
Kombine programlar yemeklerin daha
hýzlý ýsýtýlmalarýný ve piþirilmelerini ve
ayný zamanda üstlerinin kýzarmalarýný
saðlamaktadýr.
P Çözme
Mikrodalga ile Turbo + programý bu iþ
için uygundur. Mikrodalgalarýn piþecek
malzeme içinde ýsý ürettikleri ve sýcak
havayý yiyeceklere iletmesi sayesinde
süre kýsaldýðý kadar büyük miktarda
enerji tasarrufu da saðlanmýþ olur.
Bu programda derin dondurulmuþ
besinler korunarak çözülürler, fýrýn
içindeki hava fanýn yardýmýyla
dolaþtýrýlýr.
Bu programlarda mikrodalga gücü
genelde 150 Watt'dan yüksek ve
piþirme, kýzartma ve gril iþlemlerinde ise
300 Watt'dan yüksek ayarlanmamalýdýr.
\ Turbo Gril
"Gril" programýna göre daha düþük bir
ýsý ile çalýþtýrýlýr.
Bu sistem daha çok büyük çaptaki
rosto gibi bir gril malzemesinin
kýzartýlmasý için uygundur.
S Hýzlý Isýtma
Fýrýn hýzla istenilen ýsý derecesinde
ýsýtýlýr. Isý kontrol lambasý söndüðünde
ve bir sinyal duyulduðunda ayarlanan
ýsýya ulaþýlmýþ demektir. Ondan sonra
istenilen program türüne çevrilebilir.
19
Cihazýn Çalýþtýrýlmasý
Fýrýný çalýþtýrmadan önce eðer
kumanda üniteleri panele gömülmüþ
ise, onlarýn dýþarý çýkmasýný saðlayýnýz
ve güncel saati ayarlayýnýz.
Güncel Saatin Giriþi
Güncel saatin ayarý veya
deðiþtirilmesi ancak program seçme
düðmesi "0" pozisyonunda durduðu
zaman yapýlabilir.
Bir elektrik kesintisinden sonra güncel
saat yeniden görülür. Cihaz bu bilgiyi
yaklaþýk 24 saat hafýzada saklar, daha
sonra ekranda ilk çalýþtýrmada olduðu
gibi "12:00" görülür.
Güncel Saatin Deðiþtirilmesi
^ Sensörlü OK tuþuna iki defa
dokununuz.
^ Önce sensörlü Vveya W tuþu ile saati
giriniz.
^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz.
Ekranda
– m sembolü yanar (güncel saat),
^ Sensörlü V veya W tuþu ile dakikalarý
giriniz.
– "I2:00" ve üçgen V iþareti
msembolünün altýnda yanýp söner.
^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz.
I2:00
m
V
^ Önce sensörlü V veya W tuþu ile saati
giriniz.
^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz.
Verilen saat onaylanýr, dakikalar yanýp
söner.
^ Sensörlü V veya W tuþu ile dakikalarý
giriniz.
^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz.
Dakikalar onaylanýr.
Böylece güncel saat girilmiþ olacaktýr.
20
Güncel saat artýk deðiþmiþtir.
Cihazýn Çalýþtýrýlmasý
Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma
Cihazýn ön yüzünde bulunan
koruyucu folyoyu çekip alýný.
Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümünde
verilen bilgileri dikkate alýnýz.
Fýrýný kullanmadan önce
^ Cihazý ýsýtmadan önce fýrýnýn içini
ýslak bir bezle silerek tozlarýný ve
ambalaj artýklarýný temizleyiniz.
^ Program seçme düðmesini Turbo +
U pozisyonuna çeviriniz.
Ekranda önerilen ýsý olarak 160 °C
gösterilir.
– aksesuarýný fýrýnýn içinden çýkartýnýz
ve yýkayýnýz.
^ Isý seçme düðmesi ile en yüksek
dereceyi (250 °C) seçiniz.
– cihazý bir kere ýsýtýnýz.
Ýlk ýsýtma sýrasýnda hoþ olmayan
kokular duyulabilir, bunlar yüksek ýsý
sayesinde kýsa sürede kaybolur.
^ Boþ fýrýný en az bir saat ýsýtýnýz..
Bu iþlemi en erken b,ir saat sonra
bitiriniz.
Bu süreç içinde mutfaðýnýzý iyice
havalandýrýnýz. Bu kokularýn diðer
odalara sýzmasýný önleyiniz.
Bu iþlemi otomatik olarak da
kapattýrabilirsiniz, bunun için "Cihaz
Kullanýmý - Piþirme Sürelerinin
Programlanmasý - Otomatik Kapatma"
bölümüne bakýnýz.
^ Fýrýnýn tekrar oda sýcaklýðýna kadar
soðumasýný bekleyiniz.
^ Daha sonra fýrýnýn içini sýcak su ve
hafif deterjanlý bir suyla siliniz ve
arkasýndan temiz bir bezle
kurulayýnýz.
Fýrýn kapaðýný ancak fýrýnýn içi
kuruduktan sonra kapatýnýz.
21
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Mikrodalgalar
Malzeme ve Þekil
Kullanýlan kabýn malzeme ve biçimi
ýsýtma ve piþirme süresini etkiler.
Yuvarlak ve oval yassý kaplardan iyi
sonuç alýnmaktadýr. Bu biçimdeki
kaplarda ýsýnmada saðlanan eþit
daðýlým, köþeli kaplara
oranla daha iyidir.
,Bazý tencere ve kapaklarýnda
– metaller tarafýndan geri yansýtýlýr,
– cam, porselen, plastik, kartondan
geçebilir,
bulunan kulplarýn içi boþtur ve
biriken nem burada toplanýr, bu tip
kaplar mikrodalga fýrýnlar için uygun
deðildir. Ýstisna: Kulplarýn içinin
yeterli derecede havalandýrýlmýþ
olmasýdýr.
Aksi halde bu tip kulplarda basýnç
nedeniyle patlama benzeri hasarlar
meydana gelebilir. Yaralanma
tehlikesi!
Metal
Metal kaplar, aluminyum folyo,
çatal-kaþýk ve býçaklar ve ayrýca
üzerinde metal süslemeler bulunan
tabaklar (altýn yaldýzlý ve kobalt mavi
çerçeveli ) tabaklar mikrodalga fýrýn
için uygun deðildir.
Metal, mikrodalgalarý geri yansýttýðý
için piþirme iþlemini etkiler.
– besinler tarafýndan emilir.
22
Aluminyum kapaklý plastik kaplar
kullanmayýnýz. Kývýlcýmlar oluþabilir.
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Ýstisnalar:
Cihazla birlikte verilen ýzgara
mikrodalgalý programlar (kombine
programlarda) için uygundur.
Fakat ýzgarayý fýrýnýn tabanýna
koymayýnýz!
– Metal-fýrýn kalýplarý mikrodalga
kombineli programlar için kullanýlýr.
– Aluminyum kaplardaki hazýr
yemekleri
fýrýnda çözebilir ve ýsýtabilirsiniz.
Önemli: Kabýn üzerindeki kapaðý
önceden kaldýrýp alýnýz.
Yiyecekler sadece yukarýdan ýsýtýlýr.
Yemeði aluminyum kaptan
mikrodalga fýrýna uygun bir kaba
boþaltýrsanýz, ýsý daðýlýmý genelde
daha eþit olacaktýr.
Aluminyum çanaklar çýtýrdama ve
kývýlcýmlara sebep olabileceðinden,
ýzgara üzerine konulmamalýdýr.
– Aluminyum Folyo Parçasý
Boyutlarý eþit olmayan et
parçalarýnda (tavuk gibi) çözme,
ýsýtma ve piþirme iþlemlerinin son
dakikalarýnda ince dilimleri küçük
aluminyum folyo parçalarý ile örterek
bir eþitlik elde edebilirsiniz.
Folyonun iç duvarlara temas
etmemesi için, duvarlardan en az
2 cm uzakta bulunmasý gerekir!
– Metal Þiþler, -Klipsler
Metal þiþ ve klipsleri ancak büyük et
parçalarýnda kullanabilirsiniz.
Cam
Isýya dayanýklý cam ve cam seramik
malzemeler mikrodalga için uygundur.
Kurþun içeren kristaller veya metal
kenarlý cam kaplar mikrodalgada
çatlayabilecekleri için uygun
deðildir.
Porselen
Porselen kaplar mikrodalga cihazý için
uygundur.
Ancak bunlarýn metalik süsleri, altýn
yaldýzlý kenarlarý, ve içi boþ kulplarý
bulunmamalýdýr.
Toprak Kaplar
Desenli kaplarda, desen sýrýn altýnda
bulunmalýdýr.
Bu tip kaplar aþýrý ýsýnabilir.
Kaplar üzerindeki sýr ve boyalar
Bazý sýr ve boyalar metalik maddeler
içerir, bu yüzden uygun deðildir.
Tahta
Tahta çanaklar mikrodalga cihazlar
için uygun deðildir.
Tahtanýn içindeki nem piþirme iþlemi
sýrasýnda buharlaþýr. Tahta bu
durumda kurur ve çatlaklar
oluþmaya baþlar.
23
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Plastik
Plastik ve tek kullanýmlýk kaplar þu
özelliklere sahip olmalýdýr. Çevre
temizliði açýsýndan tek kullanýmlýk
kaplarý tercih etmeyiniz.
,Plastik kaplarý sadece
mikrodalga _ (Solo)
kullanabilirsiniz.
Plastik kaplar ýsýya dayanýklý olmalý
ve en az 110 °C bir ýsýdan olumsuz
etkilenmemelidir.
Aksi takdirde biçimleri bozulur ve
plastik maddesi besinlere karýþabilir.
Yetkili maðazalarda mikrodalga fýrýnlar
için üretilmiþ özel plastik kaplar
satýlmaktadýr.
Enerji alarak ýsýndýðý için melamin kaplar
uygun deðildir. Bunun için aldýðýnýz
plastik kaplarýn malzeme cinsini
öðreniniz.
Tek kullanýmlýk plastik, karton veya
diðer yanabilen maddelerden
üretilen kaplarda yiyecek ýsýtmak
veya piþirmek istediðinizde fýrýný
kontrolsuz býrakmayýnýz.
Stiropor gibi köpüklü plastik kaplarý
ancak çok kýsa sürede yemek ýsýtmak
için kullanabilirsiniz.
24
Plastik piþirme torbalarýný ýsýtma ve
piþirme için kullanabilirsiniz. Fakat
daha önce torbayý delmeniz gerekir.
Deliklerden buhar çýkabilir ve
böylece basýnç artýþý nedeniyle
torbanýn patlamasý önlenir.
Fýrýn torbalarý kullanýlabilir. Fýrýn
torbasý kullanýrken üreticisinin
uyarýlarýna kulak veriniz.
,Madeni klips ve içinde metal tel
bulunan sentetik kaðýt ve klipsler
kullanmayýnýz.
Yangýn tehlikesi!
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Kaplarýn Test Edilmesi
Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi
Cam, toprak ve seramik kaplarýn
mikrodalgaya uygunluðu konusunda
þüpheleriniz varsa, aþaðýda belirtildiði
gibi bir test yapabilirsiniz:
Bunun için:
^ cam tepsiyi alttan birinci rafa sürünüz
ve boþ olan kabý tepsinin ortasýna
yerleþtiriniz.
^ Kapaðý kapatýnýz.
^ Mikrodalga programýný seçiniz ve en
yüksek güç kademesini (1000 W)
ayarlayýnýz.
^ Bunu "OK" ile onaylayýnýz.
^ Süre olarak 30 saniye veriniz ve bunu
"OK" ile onaylayýnýz.
Yaptýðýnýz bu test sýrasýnda bir takým
hýþýrtýlar duyuluyor ve kývýlcýmlar
oluþuyorsa, hemen fýrýný kapatýnýz.!
Fýrýnda böyle tepkiler veren bir kap
mikrodalga fýrýn için uygun deðildir.
Gerekirse bu kabýn mikrodalga fýrýn
için uygun olup olmadýðýný
üreticisine veya satýcýsýna sorunuz.
^ Cam tepsiyi alttan birinci rafa
sürünüz.
^ Ýçindeki yiyecek ile birlikte kabý cam
tepsinin tam ortasýna yerleþtiriniz.
Piþecek malzeme doðrudan fýrýn
tabanýna yerleþtirilirse, mikrodalgalar
alttan besinlere ulaþamayacaðýndan
yiyeceklerin çözülmesi , piþirilmesi ve
ýsýtýlmasý yetersiz olacaktýr.
Kaplarda bulunan içi boþ kulplarýn
havasýnýn alýnýp alýnmadýðýný bu test ile
kontrol edemezsiniz.
25
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Bir Kapak
– uzun süreli ýsýtmalarda fazla su
buharý çýkýþýný önler.
– yemeðin ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr.
– yemeðin kurumasýný önler.
– fýrýn iç duvarlarýnýn temiz kalmasýný
saðlar.
,Yiyecekleri ve bebek mamalarýný
asla kapalý kaplarda veya biberon
þiþelerinde ýsýtmayýnýz.
Daha önce bunlarýn kapaklarýný
açýnýz.
Kaplar þu durumlarda kapaksýz
kullanýlýr:
– pane edilmiþ yemekler ýsýtýlýrken.
– tost gibi gevrek olmasý gereken
yiyeceklerde.
– mikrodalga ile kombine edilen
programlar seçilmiþ ise.
,Kapak ancak mikrodalga _
(Solo) programýnda kullanýlabilir.
Bu nedenle mikrodalgalý programlarda
yemekleri mikrodalga fýrýna uygun cam
veya plastik kapaklarla kapatýnýz.
Burada mikrodalga fýrýna uygun
saydam folyolar da kullanabilirsiniz.
Evlerde kullanýlan saydam folyolar
yüksek ýsý nedeniyle eriyebilir ve
yemeðe yapýþabilir.
26
Bu kapak 110 °C ýsýya kadar
dayanabilir.
Daha yüksek ýsý derecelerinde (Gril,
Turbo + ve benzer programlarda)
plastik kapak formunu kaybedebilir
ve yemeðe karýþabilir.
Kapak kabýn üstünü çok sýký
kapatmamalýdýr. Kabýn çapý çok
küçük ise, su buharý yanlardaki
deliklerden dýþarý sýzamaz. Kapak
çok ýsýnýr ve eriyebilir.
Kumanda Üniteleri
Tüm kumanda üniteleri üstlerine basýlarak panel içine gömülebilir veya dýþarý
çýkarýlabilir. Program seçme düðmesi sadece sýfýr pozisyonunda içeri gömülebilir,
ýsý seçme düðmesi ise her pozisyonda gömülebilir.
Program Seçme Düðmesi
Isý Seçme Düðmesi
Program seçme düðmesi ile program
türünü seçiniz. Düðmeyi saða veya sola
çevirebilirsiniz.
Isý seçme düðmesi V 6 W ile ýsýyý
ayarlayýnýz. Düðmeyi saða veya sola
çevirebilirsiniz.
_ Mikrodalga
a Mikrodalga-Turbo +
b Mikrodalga+Gril
M Mikrodalga+Turbo Gril
S Hýzlý Isýtma
U Turbo +
Y Gril
\ Turbo Gril
P Çözme
T Aydýnlatma
%
Ayarlar
27
Kumanda Üniteleri
Sensörlü Tuþlar
Ekranýn altýnda parmak temasý ile
çalýþan sensörlü elektronik tuþlar
bulunmaktadýr. Tuþa her dokunuþ bir
tuþ sesi ile onaylanýr. Bu tuþ sesini
isterseniz kapatabilirsiniz ("Ayarlar"
bölümüne bakýnýz).
Kullaným
OK – Giriþlerin seçimi için kullanýlýr.
Üçgen V iþareti ilgili
sembolün altýnda görülür.
– Giriþlerin onayý içindir.
V
W
N
– Ekranda üçgen V iþaretini
sola veya saða kaydýrýr.
– Mikrodalga gücünü/süre
verilerini yükseltir veya
düþürür.
– Ýstenilen programýn cihaz
ayarlarý ve deðiþimleri için
kullanýlýr.
Kýsa süre giriþi yapýlýr, örneðin
yumurta piþirmek gibi.
Ekran(Display)
Œ
I2:00
N
% W m T S 0
V
Start
Semboller
Program seçme düðmesinin
pozisyonuna göre ve/veya bir sensörlü
tuþa dokunulmasý sonucunda þu
semboller görülür:
Semboller
Anlamlarý
%
Isý derecesi
W
Mikrodalga gücü
u
Güncel saat
T
Süre
S
Ende
0
Çalýþtýrma kilidi
Start
Mikrodalgayý baþlatma
Œ
Isý kontrolü
N
Kýsa süre
h
Saat
dakika
28
h
W
min
Minuten
Kumanda Üniteleri
Ekrandaki üçgen V iþareti
Üçgen V iþaretinin ýþýðý bir
sembolün altýnda yandýðýnda ilgili
fonksiyon gösterilir.
Üçgen V iþaretinin ýþýðý bir sembol
altýnda yaný söndüðünde ilgili
fonksiyon seçilir ve deðiþtirilebilir..
%
I60
Sensörlü V veya W tuþuna her basýlýþta:
– Mikrodalga (solo) süresi T
10 saniyelik dilimlerle,
– Süreler T 1- dakikalýk dilimlerle,
– Son S 1- dakikalýk dilimlerle,
– Kýsa süre N 5 saniyelik dilimlerle
deðiþir.
Sensörlü tuþlarý basýlý tuttuðunuzda
ekrandaki akýþ hýzlanacaktýr.
m T S
V
Sensörlü tuþlardan birine
dokunulduðunda, program seçme
düðmesinin duruþuna göre ekranda
girmek istediðiniz fonksiyonlarýn
sembolleri yanar.
Sensörlü V veya W tuþlarýna üçgen V
iþareti istenilen sembolün altýna
gelinceye kadar dokununuz.
Daha sonra seçiminizi sensörlü OK tuþu
ile onaylayýnýz.
Üçgen V iþareti yanýp söner.
Üçgen V yaklaþýk 5 saniye kadar
yanýp söner.
Bu zaman içinde yapýlan ayar
sensörlü V veya W tuþu ile
deðiþtirilebilir.
Bu giriþ süreci silinirse, istediðiniz
sembolü sensörlü OK tuþuna
dokunarak yeniden seçebilirsiniz.
29
Cihaz Kullanýmý
Mikrodalgasýz Program
Önerilen Isý
^ Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz.
Mikrodalgasýz programlar için ýsý
dereceleri önerilmiþtir.
^ Ýstediðiniz program türünü (örneðin:
Turbo + U) seçiniz.
Ekranda þunlar görülür:
Œ
%
V
I60
Turbo + U. . . . . . . . . . . . . . . . . 160 °C
Gril Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabit ýsý
Turbo Gril \ . . . . . . . . . . . . . . . 200 °C
Hýzlý Isýtma S . . . . . . . . . . . . . . 160 °C
Çözme programý için bir ýsý
önerilmemiþtir, çünkü bu iþlemde
fýrýndaki hava fan ile oda sýcaklýðýna
getirilir.
– Önerilen ýsý: "160",
Isýnýn Deðiþtirilmesi
– Isý kontrolü Œ,
Önerilen ýsý sizin yemek tarifinize
uymuyorsa, bunu ýsý seçme düðmesi ile
verilen ýsý çerçevesi içinde
deðiþtirebilirsiniz.
Bu durumda ýsý 5°-derecelik dilimlerle
deðiþtirilebilir.
– Üçgen V % sembolü altýnda.
Ayný anda fýrýn rezistansý, fýrýn lambasý
ve soðutma faný açýlýr.
Isýnýn yükseliþi ekrandan izlenebilir.
Seçilen ýsýya ulaþýldýðýnda ýsý kontrol
ýþýðý söner ve bir sinyal sesi duyulur.
^ Piþirme iþleminden sonra program
seçme düðmesini "0" pozisyonuna
çeviriniz ve yemeði fýrýndan çýkartýnýz.
Soðutma Faný
Fýrýndaki nemin fýrýnýn içine, kumanda
paneline veya mutfak dolabýna
sinmemesiiçin soðutma faný bir süre
daha çalýþmaya devam eder.
Fýrýndaki ýsý belirli bir seviyeye
düþtükten sonra fan otomatik olarak
kapanýr.
30
Turbo + U . . . . . . . . . . . . . 30 - 250 °C
Turbo Gril \ . . . . . . . . . . 100 - 220 °C
Hýzlý Isýtma S . . . . . . . . . . 30 - 250 °C
Gril Y programý için cihaz otomatik
olarak bir gril ýsý derecesi verir ve bu
derece sabittir ve deðiþtirilemez. Cihaz
ýsýndýðý sürece gril programý sýrasýnda
ýsý kontrol lambasý yanar.
Cihaz Kullanýmý
Isý Kontrolü Œ
Hýzlý Isýtma Programý S
Ekranda ýsý derecesinin yanýnda ýsý
kontrol Œ lambasý yanar. Fýrýn
rezistansý çalýþmaya baþlayýnca bu
lamba yanar.
Fýrýný önceden ýsýtmak için Hýzlý Isýtma
S programýný kullanabilirsiniz.
Seçilen ýsýya ulaþýldýktan sonra,
– fýrýn içindeki aydýnlatma kapanýr.
– ýsý kontrol lambasý söner.
– sinyal sesi devrede ise, bir sinyal
sesi duyulur ("Ayarlar - Sinyal Sesi"
bölümüne bakýnýz).
Isý derecesi ayarlananýn deðerin altýna
indiðinde, fýrýn rezistansý ve ýsý kontrol
lambasý tekrar açýlýr.
Fýrýnýn Önceden Isýtýlmasý
Isýtma sürecindeki ýsýdan faydalanmak
için çoðu yemek soðuk fýrýna konulur.
Sadece Turbo + programýnda
aþaðýdaki iþlemler için fýrýný önceden
ýsýtmalýsýnýz:
– Esmer ekmek piþirme,
– Rozbif ve fileto kýzartma.
Pizza, bisküvi veya küçük
kurabiyeler gibi hassas hamurlar için
ön ýsýtma sýrasýnda Hýzlý Isýtma S
programýný devreye almayýnýz.
Aksi halde piþen malzeme üstten
gelen ýsý ile çok çabuk kýzarýr.
Ön Isýtma için:
^ Hýzlý Isýtma S programýný seçiniz.
^ Isý seçme düðmesi ile gerekli olan
ýsýyý seçiniz.
Fýrýn rezistansý çalýþmaya baþlar.
^ Isý kontrol lambasý ilk defa
söndüðünde ve bir sinyal
duyulduðunda istediðiniz program
türünü seçiniz ve yemeði fýrýna
sürünüz.
Normal piþirme iþlemleri iççin Hýzlý
Isýtma S programý uygun deðildir.
31
Cihaz Kullanýmý
Piþirme Süresinin
Programlanmasý
Süre veya bitirme saati gibi bilgiler
girildikten sonra piþirme iþlemi
otomatik olarak kapatýlabilir veya
açýlabilir ve kapatýlabilir..
Süre T
Burada iþlem için gerekli olan süreyi
giriniz.
Bu sürenin bitiminden sonra cihaz
otomatik olarak kapanýr.
Ýþlem için seçilecek en uzun süre
seçilen /program/mikrodalga gücü ile
baðlantýlýdýr.
Mikrodalga kullanýlan bir iþlemde
daima bir süre verilmelidir.
Son S
Ýþlemin bitmesi gereken süreyi Son
yazýsý üzerine kaydediniz. Verilen bu
saatte cihaz otomatik olarak kapanýr.
Otomatik Kapatma
Bir piþirme programýný otomatik olarak
kapatmak istiyorsanýz, süreyi veya
bitirme saatini(Son) giriniz.
– Örnek: Süre Giriþi
^ Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz.
^ Program türünü ve ýsýsý derecesini
seçiniz.
Fýrýn rezistansý, aydýnlatma ve soðutma
faný açýlýr.
%
0:00
h
m T S
V
^ Sensörlü W tuþa üçgenV iþareti T
sembolü altýna gelinceye kadar
basýnýz.
Ekranda "0:00" görülür.
^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz.
^ Üçgen V iþareti yaný söndüðü süre
içinde sensörlü W tuþu ile süreyi
saat:dakika olarak giriniz.
Kýsa bir süre sonra veya sensörlü OK
tuþu ile onayladýktan sonra ekranda
sürenin ilerlemesi izlenebilir.
32
Cihaz Kullanýmý
Otomatik Kapatma ile Gecikmeli
Baþlatma
^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz.
I:30
Bir programý otomatik olarak açmak ve
kapatmak için piþirme süresini ve bitiþ
(Son) saatini giriniz.
Kýzartma iþlemi için otomatik açma ve
kapama tavsiye edilir.
Fýrýnda piþirme iþlemi için önceden
çok uzun bir süre seçilmemelidir.
Hamur kuruyabilir ve içindeki
kabartma tozu etkisini kaybeder.
– Örnek: Süre giriþi ve bitirme
saatinin(Son) ertelenmesi
Güncel saat 10:45'tir;
piþirme süresi 90 dakika olan bir
kýzartma saat 13:30'da bitmelidir.
T
V
^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü
sürece süreyi sensörlü W tuþ ile
saat:dakika (1:30) olarak giriniz.
^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz.
ÞÝmdi bitirme saatini erteleyiniz:
%
^ Yemeði fýrýna sürünüz.
^ Program türünü ve ýsý derecesini
seçiniz.
Fýrýn rezistansý, lambasý ve soðutma faný
açýlýr.
Þimdi önce süreyi giriniz:
%
I0:45
I2:I5
m T S
V
^ Sensörlü W tuþa üçgen V iþareti S
sembolü (Son) altýna gelinceye kadar
basýnýz.
Göstergede güncel saat ve girilen süre
(10:45 + 1:30 = saat 12:15 ) görülür.
^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz.
h
m T S
V
^ Sensörlü W tuþa üçgen V iþareti T
sembolü(süre) gelinceye kadar
basýnýz.
Ekranda "0:00" görülür.
h
%
I3:30
m T S
V
^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü
sürece bitiþ saatini(Son) sensörlü W
tuþ ile istediðiniz saate (saat 13:30 )
kaydedebilirsiniz.
33
Cihaz Kullanýmý
Fýrýn rezistansý, lambasý ve soðutma faný
kapatýlýr.
Verilen Sürelerin Kontrolü ve
Deðiþtirilmesi
Ekran bitiþ saati(Son) Üçgen iþaretini
baþka bir sembol altýna doðru
kaydýrmadýðýnýz sürece ekranda bitiþ
saati(Son)gösterilir.
Bir program için verdiðiniz süreyi her
zaman kontrol edebilir ve
deðiþtirebilirsiniz, bunun için ilgili
sembolü sensörlü V veya W tuþu ile
seçebilirsiniz.
Programýn baþlatma saatine
(13:30 - 1:30 = saat 12:00 ) ulaþýldýktan
sonra fýrýn rezistansý ve soðutma faný
çalýþmaya baþlar, lambasý yanar.
Deðiþtirme için OK tuþuna dokununuz
ve üçgen V iþareti yanýp söndüðü
sürece girdiðiniz veriyi sensörlü V veya
W tuþu ile deðiþtirebilirsiniz.
Piþirme Ýþleminin Sonu
Sürenin bitiminden sonra
– fýrýn rezistansý otomatik olarak
kapanýr.
– mikrodalgalý bir programda soðutma
faný çalýþmaya devam eder.
– T sembolü yanýp söner.
– sinyal devrede ise, bir sinyal sesi
duyulur, ("Ayarlar - Sinyal Sesi"
bölümüne bakýnýz).
^ Program seçme düðmesini "0"
pozisyonuna getiriniz.
Akustik ve optik sinyaller iptal edilir.
^ Piþen yemeði fýrýndan çýkartýnýz.
34
Verilen Sürenin Silinmesi
^ Program seçme düðmesini "0"
pozisyonuna çeviriniz.
Cihaz Kullanýmý
Mikrodalga _ Programý
Mikrodalga için þu güç
kademelerinden birini seçebilirsiniz:
80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 850 W
ve 1000 W.
^ Program seçme düðmesini
Mikrodalga _ program türüne
çeviriniz.
Cihaz size þu güç kademesini önerir:
1000 Watt.
W
V
I000
W
Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile
onayladýktan sonra ekranda þunlar
görülür:
I:30
W m T
Start
V
^ Ýþlemi baþlatmak için sensörlü OK
tuþuna basýnýz.
Baþka bir sembol seçilmediði takdirde,
ilerlemekte olan süre ekranda
izlenebilir.
Sürenin Bitiminden Sonra
– T sembolü yanýp söner.
^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü
sürece sensörlü V tuþu ile daha
düþük bir çalýþma kademesi
istiyorsanýz, önerilen güç kademesini
deðiþtirebilirsiniz.
Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile
onayladýktan sonra ekranda þunlar
görülür:
0:00
– soðutma faný çalýþmaya devam eder.
– sinyal sistemi devrede ise bir sinyal
sesi duyulur ("Ayarlar - Sinyal Sesi"
bölümüne bakýnýz). Herhangi bir tuþa
basarak sinyal sesini kapatabilirsiniz.
Ekranda güncel saat görülür. Fýrýn
lambasý söner.
min
T
V
^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü
sürece istediðiniz süreyi sensörlü W
tuþu ile dakika:saniye (örneðin: 1:30
dakika) olarak girebilirsiniz.
35
Cihaz Kullanýmý
Kombine Programlar
Kombine programlarda mikrodalga
programý Turbo +, Gril veya Turbo
Gril gibi mikrodalgasýz bir programla
kombine edilebilir.
Mikrodalga ile Turbo + a,
Mikrodalga+Turbo Gril M
W
^ Ýsterseniz üçgen V iþareti yanýp
söndüðü sürece sensörlü V tuþu ile
daha düþük bir güç kademesi
seçebilirsiniz.
Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile
onayladýktan sonra ekranda þunlar
görülür:
0:00
Start
Ýstediðiniz ýsý derecesi önerilen ýsýdan
farklý ise:
Mikrodalga ile Turbo + a . . . . 160 °C,
Mikrodalga + Turbo Gril M . . . 200 °C,
bunlarý sözü edilen çerçeve içinde
deðiþtirebilirsiniz:
Mikrodalga ile Turbo +
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 250 °C,
Mikrodalga + Turbo Gril
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 220 °C.
^ Isý seçme düðmesi ile istediðiniz ýsý
derecesini ayarlayýnýz.
Kýsa bir süre sonra ekranda þunlar
görülür:
I:30
% W m T
h
Start
V
min
T
V
^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü
sürece istediðiniz süreyi sensörlü , W
tuþu ile saat:dakika olarak (örn.: 1:30
saat gibi) girebilirsiniz.
Verilen güç kademesine göre en fazla
2 saatlik bir süre verebilirsiniz.
36
h
V
Cihaz size güç kademesi olarak
300 Watt önerir. Siz burada 150 Watt
veya 80 Watt gibi bir güç de
seçebilirsiniz.
W
V
I:30
% W m T
^ Ýstediðiniz program türünü seçiniz.
300
Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile
onayladýktan sonra ekranda þunlar
görülür:
^ Ýþlemi baþlatmak için sensörlü OK
tuþuna basýnýz.
Baþka bir sembol seçilmediði takdirde,
ilerlemekte olan süre ekranda
izlenebilir.
Cihaz Kullanýmý
Mikrodalga+Gril b
^ Mikrodalga+Gril b programýný
seçiniz.
Cihaz güç kademesi olarak 300 Watt
önerir. Siz burada 150 Watt veya
80 Watt gibi bir güç de seçebilirsiniz.
W
V
300
I:30
% W m T
h
Start
V
W
Cihazdaki gril ýsý derecesi sabittir,
deðiþtirilemez.
^ Daha düþük bir güç kademesi
isterseniz üçgen V iþareti yanýp
söndüðü sürece sensörlü V tuþ ile
ayarý deðiþtirebilirsiniz.
Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile
onayladýktan sonra ekranda þunlar
görülür:
0:00
Kýsa bir süre veya sensörlü OK tuþu ile
onayladýktan sonra ekranda þunlar
görülür:
min
T
V
^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü
sürece istediðiniz süreyi sensörlü W
tuþu ile saat:dakika olarak (örn.: 1:30
saat gibi) olarak girebilirsiniz.
Verilen güç kademesine göre en fazla
2 saatlik bir süre verebilirsiniz.
^ Ýþlemi baþlatmak için sensörlü OK
tuþuna basýnýz.
Baþka bir sembol seçilmediði takdirde
sürenin ilerlemesi ekranda izlenebilir.
Bir Piþirme Ýþleminin Sonu
Sürenin sonunda
– fýrýnýn rezistansý otomatik olarak
kapanýr.
– soðutma faný çalýþmaya devam eder.
– T sembolü yanýp söner.
– sinyal devrede ise, bir sinyal sesi
duyulur ("Ayarlar - Sinyal Sesi"
bölümüne bakýnýz).
^ Program seçme düðmesini "0"
pozisyonuna çeviriniz.
Akustik ve optik sinyaller iptal edilir.
^ Piþen olan yemeði fýrýndan çýkartýnýz.
37
Kýsa Süre Sinyali(Yumurta Saati)
Kýsa Sürenin Sonunda
Fýrýn dýþýnda yapýlacak iþler için
(örneðin yumurta piþirmek gibi)veya
mutfakta yaptýðýnýz diðer iþleri
hatýrlatmak için bir kýsa süre
verebilirsiniz. Bu fonksiyonu diðer
iþlemlerle paralel olarak kullanmak
mümkündür.
– N sembolü yanýp söner.
– sinyal açýk ise, bir sinyal sesi duyulur
("Ayarlar - Sinyal Sesi Kýsa Süre").
– kýsa sürenin bitiminden sonra geçen
süre ekranda görülür.
^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz.
Kýsa Süre Giriþi
^ Sensörlü N tuþuna dokununuz.
N
0:I0
^ N sembolü yanýp söndüðü sürece
sensörlü W tuþ ile kýsa süreyi
girebilirsiniz.
Sensörlü W tuþa her bastýðýnýzda
kýsa süre N 5 saniyelik dilimlerle,
daha sonra 1 dakikalýk dilimlerle
deðiþir.
Kýsa süre olarak 5 saniye ile
59 dakika 55 saniye arasý bir zaman
dilimi verilebilir.
^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz
Kýsa süre ekranda saniyelik-dilimlerle
ilerler.
38
Kýsa Sürenin Silinmesi
^ Sensörlü N tuþuna dokununuz.
^ N sembolü yanýp söndüðü sürece
sensörlü V tuþu ile kýsa süreyi "0:00"
pozisyonuna getiriniz.
Ayarlar
Cihaz fabrikadan çýkarken ayarlarý yapýlmýþtýr.
Bu ayarlarý baþka ayarlarla deðiþtirebilirsiniz.
Ayarlar
Statü (* Fabr. ayarý)
P I
Güncel SaatGöstergesi
S 0
Güncel saat göstergesi kapalýdýr.
Program seçme düðmesi "0" pozisyonunda durduðu
zaman ekran kararýr. Güncel saat arka planda
ilerlemeye devam eder.
S I*
Güncel saat açýktýr.
Güncel saat görüntülü olarak ilerler.
S 0
Bir sürenin ve ýsýtma süreci sonunda bir sinyal sesi
duyulmaz.
S I*
Bir süre ve ýsýtma süreci sonunda bir sinyal sesi
duyulur.
S 0
Bir kýsa süre sonunda sinyal sesi duyulur.
S I*
Bir kýsa süre sonunda sinyal sesi duyulmaz.
S 0
Tuþ sesi kapalýdýr.
S I*
Tuþ sesi açýktýr.
24 *
Güncel saat 24-saatlik gösterge düzeni olarak görülür.
I2
Güncel saat 12-saatlik gösterge düzeni olarak görülür.
P 2
Sinyal Sesi
P 3
Sinyal Sesi
Kýsa Süre
P 4
Tuþ Sesi
P 5
Zaman Düzeni
39
Ayarlar
Bir Ayarýn Deðiþtirilmesi
^ Program seçme düðmesini
aydýnlatma T / % sembolüne
çeviriniz.
^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz.
P
I
Ekranda "P I" görülür.
Beþ ayarý ("P I" ile "P 5" arasý) kendiniz
deðiþtirebilirsiniz.
^ Ekranda istediðiniz sayý görülünceye
kadar sensörlü V veya W tuþuna
basýnýz.
^ Sensörlü OK tuþuna absýnýz.
S
0
^ Ekranda ayarýn son durumu "S"
görülür.
40
^ Sensörlü V veya W tuþu ile durumu
deðiþtiriniz (bir önceki sayfada
bulunan tabloya bakýnýz)
^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz.
Ayar durumun deðiþtirilmesi hafýzaya
alýnýr.
Ekranda tekrar "P" ve ayarýn sayýlarý
görülür.
Program seçme düðmesi "0"
pozisyonunda durmadýðý sürece diðer
ayarlar seçilebilir ve deðiþtirilebilir.
Ayarlar bir elektrik kesintisinden
sonra hafýzada saklý kalýr.
Çalýþtýrma Kilidi
Çalýþtýrma kilidi 0 sayesinde cihazýn
baþkalarý tarafýndan kullanýlmasý
engellenir.
^ Program seçme düðmesini "0"
pozisyonuna çeviriniz.
0
V
0
^ Sensörlü OK tuþu ile ayarý
onaylayýnýz.
Cihaz "I" ayarýnda artýk kullanýlamaz.
Çalýþtýrma kilidinin devrede olduðunu 0
sembolünden anlayabilirsiniz.
Bir elektrik kesintisinden sonra
çalýþtýrma kilidi devrede kalýr.
^ Sensörlü W tuþuna üçgen V iþareti 0
sembolü altýna gelinceye kadar
basýnýz.
^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz.
0
V
I
^ Üçgen V iþareti 0 sembolü altýnda
yanýp söndüðü sürece sensörlü V
veya W tuþu ile "I" ile "0" ayarlarýndan
birini seçebilirsiniz.
"0"
Çalýþtýrma kilidi kapalýdýr.
"I"
Çalýþtýrma kilidi açýktýr.
Fýrýn kullanýma kapatýlmýþtýr.
41
Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme
Çözme
Isýtma
Program
Güç/
Isý
Þunlar için uygundur:
Mikrodalga _
80 W
Çok çabuk bozulan besinler:
krema, tereyaðý, kremalý turta,
peynir
150 W
Diðer tüm besinler
450 W
Bebek-, çocuk mamasý
600 W
Çeþitli besinler;
kýzartýlmamasý gereken
dondurulmuþ hazýr yemekler
Mikrodalga _
850 W
1000 W
Piþirme
Mikrodalga _
850 W
Piþirmeye baþlama
450 W
Piþirmeye devam
Ýçecekler
Sufleler;
Sütlaç; yulaf, derin
dondurulmuþ gýdalar gibi
kýzartýlmamasý gereken
besinler
150 W
Kabartma
Piþirme süresini kýsaltmak ve yemeðin üstünün kýzarmasýný
saðlamak için mikrodalga kombineli bir program seçiniz:
Mikrodalga+
Gril b
300 W +
Sabit Isý
Mikrodalga ile
Turbo +
a
300 W +
160 - 180 °C
Piþirme ve üst kýzartma,
örn.:tost ve mezeler gibi
Üstü kýzarmasý gereken hazýr
yemekler, örneðin: graten
gibi,
Gerekli olan süre yiyeceðin kendi özelliðine, miktarýna ve ilk ýsýlarýna baðlýdýr.
Buzdolabýndan çýkarýlan yiyeceklerin oda sýcaklýðýnda olanlara göre daha uzun bir
ýsýtma süresine ihtiyaçlarý vardýr.
Süreleri bir sonraki sayfalarda göreceksiniz.
42
Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme
Çözme, Isýtma ve Piþirmeden Önce
Çözme, Isýtma ve Piþirmeden Sonra
^ Derin dondurulmuþ malzemeleri
mikrodalga fýrýna uygun bir kabýn
içine koyunuz ve kapaðýný kapatýnýz.
Yemeði birkaç dakika (dengeleme
süresi) oda sýcaklýðýnda býrakýnýz,
böylece ýsý yemeðin içinde eþit olarak
daðýlacaktýr.
^ Kabý cam tepsinin ortasýna
yerleþtiriniz ve alttan birinci rafa
sürünüz.
Kombineli Programlar
Sadece mikrodalga fýrýna uygun ve ýsýya
dayanýklý kaplar kullanýnýz.
Genelde kapaksýz olarak piþiriniz.
Mikrodalga+Gril programýnda
mutlaka kapaksýz piþiriniz. Aksi
halde yemeðin üstü kýzarmaz.
^ Cam tepsiyi alttan ikinci rafa sürünüz.
Aluminyum kutulardaki hazýr yiyecekler
doðrudan cam tepsiye konulmalýdýr.
Çözme, Isýtma ve Piþirme Sýrasýnda
Piþmekte olan yemekleri sýk sýk
çeviriniz, parçalara bölünüz veya
karýþtýrýnýz. Kenarlar daha çabuk
ýsýndýðýndan, yemeðin dýþ kenarlarýný
ortaya doðru karýþtýrýnýz.
,Isýttýktan sonra yemeði özellikle
bebek ve çocuk mamalarýný mutlaka
karýþtýrýnýz veya çalkalayýnýz ve yeme
veya içme derecesini kontrol ediniz,
bebeklerin aðzý yanabilir. Yanýk
tehlikesi!
,Fýrýndan kabý dýþarý alýrken dikkat
ediniz.
Kap mikrodalgalar tarafýndan deðil
(Ýstisna: fýrýna dayanýklý toprak
kaplar) yiyeceklerin ilettiði ýsý ile
ýsýnýr. Yanýk tehlikesi!
Yiyeceklerin her zaman yeterli
derecede ýsýnmasýna ve piþmesine
dikkat ediniz.
Yemeðin iyi ýsýnmadýðýný
düþünüyorsanýz, süreyi biraz uzatýnýz.
Balýk, kanatlýlar, kýyma gibi çabuk
bozulan gýdalarý özellikle yeterli
derecede piþiriniz.
43
Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme
Isýtma Önerileri
Piþirme Önerileri
Bebek ve çocuk mamalarý çok sýcak
olmamalýdýr. Dikkat yanýk tehlikesi!
Bu nedenle bebek mamalarýný
30 saniye ile en fazla 1 dakika arasý
450 Watt gücünde ýsýtýnýz.
Domates, sosis, patates, patlýcan
gibi kalýn kabuklu besinleri birkaç
yerinden deliniz, böylece oluþan
buhar dýþarý sýzabilir be besinler
patlamaz.
Kapalý olan kavanozlarý mutlaka
açýnýz.
Bebek mamasý kavanozlarýnýn
kapaklarýný çýkarýp alýnýz.
Mikrodalga _ programýnda
yumurtalarý sadece özel kaplarýn
içinde piþiriniz.
Yumurtalar fýrýndan çýkarýldýktan
sonra bile patlayabilir. Bu özel
yumurta piþirme kaplarýný ilgili
maðazalarda bulabilirsiniz.
Biberonlarý kapaksýz ve emziksiz
olarak ýsýtýnýz.
Bir sývýyý ýsýtacaðýnýz zaman kabýn
içine kaynama çubuðunu koyunuz!
Katý yumurtalarý kabuksuz da
mikrodalgada ýsýtmayýnýz. Yumurtalar
patlayabilir.
44
Yumurtalarý kabuksuz olarak
mikrodalga ile ancak sarýsýný
önceden bir iðne ile delmeniz
gerekmektedir. Aksi halde
yumurtanýn sarýsý piþirme iþleminden
sonra yüksek basýnçla patlar.
Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme
Öneriler
Örneðin 2 kg balýk gibi Dondurulmuþ yiyeceði cam tepsinin içine yerleþtiriniz ve
daha büyük miktarda
alttan birinci rafa sürünüz.
yiyeceðin çözülmesi
Yiyeceklerin Isýtýlmasý
Yemeði ýsýtmak için daima bir kapak kullanýnýz, sadece
pane edilmiþ kýzartmalarý açýk ýsýtýnýz.
Sebze Piþirilmesi
Sebzeye biraz su ilave ediniz.
Sebzenin piþme süresi kendi özelliðine baðlýdýr. Taze
sebzeler daha fazla su içerdiði için daha çabuk piþer.
Dondurulmuþ
Besinlerin Piþirilmesi
Bunlarý ayný zamanda çözebilir ve ýsýtabilir veya
piþirebilirsiniz. Lütfen üreticinin önerilerini dikkate alýnýz.
Ayarlanan sürenin
Ýþlemin yarýda durdurulup, mikrodalganýn tekrar
sonunda yemek yeterli baþlatýlýp baþlatýlmadýðýný kontrol ediniz.
derecede ýsýnmamýþ
Mikrodalgalý piþirme veya ýsýtma iþlemi için ayarlanan
veya piþmemiþ olabilir.
güç kademesine doðru sürenin seçilip seçilmediðini
kontrol ediniz.
Güç kademesi ne kadar düþük olursa, süre o kadar
uzun olur.
Mikrodalga ile ýsýtma
veya piþirme
iþleminden sonra
yemekler çok çabuk
soður.
Mikrodalganýn özelliði nedeniyle yemeðin önce kenarlarý
ýsýnýr ve daha sonra yemeðin ortasýna doðru ilerler.
Yemek yüksek bir mikrodalga gücü ile ýsýtýlýyorsa, yemek
dýþtan sýcak olabilir, fakat çekirdek kýsmý henüz ýsýnmaz.
Daha sonraki dengeleme süresi içinde yemeðin
çekirdeði ýsýnýr ve dýþý daha soðuk olur.
Bu sebeple özellikle farklý besinlerden meydana gelen
yemeklerde, örneðin bir menüde daha düþük bir güç ve
buna uygun olarak daha uzun bir süre seçilmelidir.
45
Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme
Yiyeceklerin Çözülme Tablosu
Mikrodalga Gücü
Miktar
150 W
Süre/dak.
80 W
Süre/dak.
Dengeleme Süresi1)
dak.
250 ml
250 g
250 g
500 ml
250 g
14 - 16
10 - 12
13 - 17
8 - 10
6-8
-
10 - 15
5 - 10
10 - 15
10 - 15
10 - 15
1 dilim yakl. 100 gr.
300 gr.
3 dilim yakl. 300 gr.
3 dilim yakl. 300 gr.
1 dilim yakl. 100 gr.
3 dilim yakl. 300 gr.
4 adet
1-2
4-6
6-8
5-7
6-8
1,5
4 - 4,5
-
5 - 10
5 - 10
10 - 15
5 - 10
5 - 10
5 - 10
5 - 10
250 g
250 g
500 g
7-8
8-9
12 - 16
-
5 - 10
5 - 10
5 - 10
500 g
1000 g
16 - 18
34 - 36
-
5 - 10
10 - 15
250 g
250 g
500 g
500 g
300 g
8 - 12
8 - 12
13 - 18
15 - 20
12 - 14
-
5 - 10
10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15
Süt Ürünleri
Krema
Tereyaðý
Peynir dilimleri
Süt
Quark
Kek / Kurabiye / Ekmek
Kek(Sandkuchen)
Kek(Sandkuchen)
Meyveli kek
Tereyaðlý kek
Krema-, Kremalý turta
Mayalý -, Milföy hamuru
Meyve
Çilek, ahududu
Frenk üzümü
Erik
Et
Dana kýyma
Piliç
Sebze
Bezelye
Kuþkonmaz
Fasulye
Kýrmýzý lahana
Ispanak
1) Yiyeceði oda sýcaklýðýnda býrakýnýz.
Bu zaman içinde yiyeceðin içindeki ýsý daha eþit daðýlýr.
Verilen mikrodalga güç kademelerine, sürelere ve dengeleme sürelerine dikkat ediniz. Bu arada
yemeklerin cinsini, miktarýný ve ilk ýsý derecelerini göz önünde bulundurunuz.
Genelde ortalama bir süre seçiniz.
46
Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme
Seçilmiþ Yemeklerin Isýtma Tablosu
Ýçecekler 2)
Kahve,
Ýçme derecesi 60 - 65 °C
Süt,
Ýçme derecesi 60 - 65 °C
Suyu
kaynatýnýz
Biberon (Süt)
Sýcak þarap, Grog
Ýçme derecesi 60 - 65 °C
Yemekler
Mikrodalga Gücü
Miktar
1000 W
Süre/dak.
450 W
Süre/dak.
Dengeleme
Süresi 1)
dak.
1 Fincan, 200 ml
0:50 - 1:10
-
-
1 Fincan, 200 ml
1- 1:50 3)
-
-
1 Fincan, 125 ml
yakl. 200 ml
1 - 1:50
-
0:50 - 1 3)
1
1 Bardak, 200 ml
0:50 - 1:10
-
-
3)
Çocuk mamasý
(oda sýcaklýðý)
Pirzola, kýzarmýþ
Balýk fileto, kýzarmýþ
Soslu kýzartma
Garnitür
Sebze
Kýzartma sosu
Çorba / Tencere yemeði
Mikrodalga Gücü
Miktar
600 W
Süre/dak.
450 W
Süre/dak.
Dengeleme
Süresi 1)
dak.
1 Bardak, 200 gr.
-
0:30 - 1
1
200 gr.
200 gr.
200 gr.
250 gr.
250 gr.
250 ml
250 ml
500 ml
3-5
3-4
3-5
3-5
4-5
4-5
4-5
7-8
-
2
2
1
1
1
1
1
1
1) Besinleri oda sýcaklýðýnda bekletiniz.
Bu zaman içinde ýsý yemeðin içinde daha eþit daðýlýr.
2) Kaynama çubuðunu kaba koyunuz.
3) Süreler kendi ýsýlarý yaklaþýk 5 °C olan yiyecekler için geçerlidir.
Normal olarak buzdolabýnda saklanmayan yiyecekler yaklaþýk 20 °C olarak kabul edilir.
Bebek mamalarý ve çabuk bozulabilen soslar dýþýnda yiyecekler 70 - 75 °C ýsýtýlýr.
Yiyecekler için verilen mikrodalga güç kademesine, sürelere ve dengeleme sürelerine dikkat ediniz.
Genelde ortalama bir süre seçiniz.
47
Mikrodalga ile Çözme, Isýtma ve Piþirme
Yiyecekleri Piþirme Tablosu
Mikrodalga Gücü
Miktar
850 W
Süre/dak.
+
450 W
Süre/dak.
Dengeleme
Süresi 1)
dak.
10 - 12
16
+
15
2-3
2-3
yakl. 800 gr.
yakl. 900 gr.
yakl. 1,6 kg
4
5
10
+
+
+
12
12
15
2-3
2-3
3-5
yakl. 900 gr.
yakl. 1,5 kg
8 - 10
5
+
12
2-3
3-5
300 g
500 g
450 g
500 g
500 g
300 g
500 g
300 g
500 g
500 g
2
6
5
5
3
3
5
4
5
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6
10
10
10
8
9
8
4
8
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
450 g
450 g
300 g
300 g
450 g
5
5
4
3
4
+
+
+
+
+
11
7
6
6
8
2
2
2
2
2
-
-
Et
Sosla küçük köfte (400 gr. et)
Soslu dana gulaþ (750 gr. et)
Kanatlýlar
Hardal soslu piliç
Köri soslu kuþbaþý tavuk
Tavuklu pilav
Balýk
Soslu balýk fileto
Körili balýk
Taze sebze
Havuç
Brüksel lahana
Bezelye
Biber
Lahana
Karnabahar
Kuþkonmaz
Brokoli
Pýrasa
Yeþil fasulye
Dondurulmuþ Sebze
Bezelye, Karýþýk sebze
Ispanak
Karnabahar
Brokoli
Pýrasa
Tatlýlar
Quarklý sufle (500 gr. Quark)
Meyve peltesi (500 ml meyve suyu
veya 500 gr. meyve)
10 - 12
6-8
1) Yiyecekleri oda sýcaklýðýnda býrakýnýz.
Bu süre içinde yemeðin içindeki ýsý eþit daðýlýr.
Verilen mikrodalga gücü, süre ve dengeleme süresini dikkate alýnýz. Bu arada yemeðin özelliði, miktarý
ve piþmeden önceki kendi ýsýsý göz önünde bulundurulmalýdýr.
Süreler verilmiþse, genelde ortalama bir süre seçiniz.
48
Fýrýnda Piþirme
Program Türü
Fýrýn Kalýbý
ß Turbo + U
Fýnrýnda piþirme iþleminin kusursuz
olmasý için program seçimi sýrasýnda
fýrýn kalýbýnýn malzemesine dikkat
ediniz.
Küçük kurabiyelerin, kek hamurunun,
sert hamur, milföy hamuru ve elmalý
çörek(Apfelstrudel) hamuru için
uygundur.
ß Mikrodalga ile Turbo + a
Mayalý , yaðlý hamur, kek hamuru ve
yoðrulmuþ hamur için uygundur.
Piþirme süresi kýsalýr.
Toplam piþirme süresi içinde
maksimum 150 Watt'lýk bir mikrodalga
gücü çalýþtýrýnýz.
Turbo + U
Her ýsýya daynýklý kalýp fýrýn için
uygundur. Açýk renk, parlak ve ince
kalýplar da kullanýlabilir, fakat çok
tavsiye edilmez.
Mikrodalga ile Turbo + a
Sadece mikrodalga fýrýna uygun ýsýya
dayanýklý fýrýn kalýplarý kullanýnýz (
"Mikrodalga Ýçin Uygun Kaplar"
bölümüne bakýnýz), örneðin: ýsýya
dayanýklý cam ve seramik kaplar
kullanýlabilir, mikrodalgalar bu
malzemelerden geçebilir.
Buna karþýlýk metal kalýplar
mikrodalgalarý yansýtýr ve dalgalar
ancak üstten kek hamuruna ulaþabilir.
Bu durumda sürenin uzayabileceðini
unutmayýnýz. Bunun dýþýnda sýk sýk
olmasa da kývýlcýmlar oluþabilir.
Kalýbý cam tepsinin üzerine oturtunuz ve
yanlardan fýrýnýn yan duvarlarýna temas
etmemesine dikkat ediniz. Kývýlcým
oluþmasý devam ederse bu kalýbý
kombineli programda bir daha
kullanmayýnýz.
49
Fýrýnda Piþirme
Raflar
Besinlerin piþirilmesi sýrasýnda
gereken özenin gösterilmesi
saðlýðýnýz açýsýndan çok önemlidir.
Turbo + U
Kalýpta kek
Alttan 1. rafa
Yassý kurabiyeler
(küçük kurabiye,
tepsi kekk v.s.)
Alttan 2. rafa
Ayný zamanda iki
rafta birden
piþirme
(kurabiyenin
kalýnlýðýna göre)
Alttan 1. ve 3.
rafa
veya
alttan 2. ve 3.
rafa
Mikrodalga ile Turbo + a
^ Cam tepsiyi birinci rafa sürünüz ve
üzerine de fýrýn kalýbýný oturtunuz.
Fýrýnda Piþirme Önerileri
Bir piþirme süresi programlayabilirsiniz
("Cihazýn Kullanýmý - Piþirme Süresinin
Programlanmasý). Fýrýnda piþirme için
çok önceden bir saat belirlemeyiniz.
Hamur kuruyabilir ve içindeki kabartma
maddesi etkisini kaybeder.
Kutu kalýp veya uzun kalýp içindeki kek
hamurunu fýrýnýn içinde çapraz olarak
yerleþtiriniz. Böylece kalýp içindeki
hamur mükemmel piþer ve ýsý daðýlýmý
eþit olur.
Kek, pizza, patates kýzartma veya
benzerleri sadece altýn sarýsý bir
renkte kýzartýlmalýdýr, bunlar koyu
kahverengine dönmemelidir.
Kek, kurabiye ve kýzartmalýk patates,
kroket, dondurulmuþ kekler, pizza,
baget ekmekler ve benzerlerini
hazýrlarken þunlara dikkat ediniz :
– Tarifte ve ürünlerin paketlerinde
verilen ýsý deðerinin en düþüðünü
seçiniz.
Isýyý tarifte verilen veya paketin
üzerinde yazýlý olan daha yüksek bir
ýsý ayarlamayýnýz. Daha yüksek ýsýlar
piþirme süresini kýsaltýr, fakat piþen
malzemenin üstü eþit miktarda
kýzarmaz.
Bazý durumlarda piþecek olan
yiyecek tam olarak piþmez.
– En kýsa piþirmesüresinin sonunda
yiyeceðin piþip piþmediðini kontrol
ediniz.
Kek ve diðer hamur iþlerinde bir
kürdanla bunu kontrol edebilirsiniz.
Kürdana hamur yapýþmýyorsa
malzeme piþmiþ demektir.
– Patates kýzartma, kroket veya
benzerlerinde fýrýn kaðýdý kullanýnýz.
50
Fýrýnda Piþirme
Kek veya hamur iþi
piþirme tablosunda
verilen sürede henüz
piþmemiþse?
Fýrýn için doðru olan ýsý ayarlanmamýþ olabilir.
Tarifi deðiþtirmiþ olabilirsiniz. Hamura daha fazla sývý
veya yumurta hamuru yumuþattýðý için piþme süresi
uzayabilir.
Fýrýn kalýbýnýn malzeme cinsini ve rengini kontrol ediniz.
Açýk renk ve parlak ince kalýplar fýrýn için çok uygun
deðildir. Bu kalýplar fýrýnýn ýsý daðýlýmýný yansýtýr. Bu
durumda piþen malzeme ýsýdan tam yararlanamaz ve
tam piþmez.
Kek ve kurabiyeler farklý Kýzarma derecelerinde her zaman bir fark olur.
derecelerde
Bu fark çok büyük olduðunda ayarlanan ýsý derecesinin
kýzarýyorsa?
çok yüksek olup olmadýðýný ve kalýbýn cinsini ve rengini
kontrol ediniz.
Açýk renk ve parlak kalýplar çok uygun deðildir. Fýrýnýn
ýsý daðýlýmý yansýtýrlar. Gelen ýsý yiyeceklere zor ulaþýr ve
kalýptaki malzemenin kýzarma rengi çok az ve eþit
derecede olmaz.
51
Fýrýnda Piþirme Tablosu
Turbo + U
Mikrodalga ile Turbo + a
Isý
°C
Süre
dak.
Güç
W
Isý
°C
Süre
dak.
140 - 160
150 - 170
150 - 170
150 - 170
60 - 80
65 - 80
25 - 35
60 - 70
150 - 170
150 - 170
150 - 170
150 - 170
150 - 170
35 - 45
35 - 45
55 - 65
30 - 35
15 - 30
80
80
-
160
160
-
60 - 70
45 - 60
-
150 - 170
150 - 170
150 - 170
30 - 35
25 - 30
20 - 25
-
-
-
150 - 170
150 - 170
150 - 170
150 - 170
150 - 170
150 - 170
30 - 38
40 - 50
20 - 30
75 - 85
65 - 75
60 - 70
-
-
-
Kek(Streuselkuchen) (cam tepside) 1)
Meyveli kek (cam tepside) 1)
Kek(Gugelhupf)
Stollen
Beyaz ekmek
Esmer ekmek
Pizza (cam tepside) 1)
Soðanlý börek (cam tepside) 1)
Elmalý poðaça 1)
150 - 170
150 - 170
140 - 160
150 - 170
160 - 180
150 - 170
170 - 190
150 - 170
150 - 170
35 - 45
40 - 50
55 - 65
55 - 65
40 - 50
110 - 130
40 - 50
35 - 40
25 - 35
150
170
35 - 45
80
-
180
-
30 - 40
-
Sert Hamur, Poðaça 1)
160 - 180
30 - 40
-
-
-
Milför Hamur 1)
170 - 190
25 - 35
-
-
-
Beze, Badem Kurabiyesi 1)
120 - 140
35 - 45
-
-
-
Kek Hamuru
Kek(Sandkuchen), karaca sýrtý
(Kek)Napfkuchen
Muffins 1)
Kakolu kek (kalýpta)
Bezeli veya þuruplu meyveli kek (cam
tepside) 1)
Meyveli kek (cam tepside) 1)
Meyveli kek (kalýpta)
Torta tabaný
Küçük kurabiye (Plätzchen)
Bisküvi Hamuru
Torta
Torta tabaný (2yumurta)
Rulo 1)
Yoðrulmuþ Hamur
Torta tabaný
Kek(Streuselkuchen) (cam tepside) 1)
Küçük kurabiye(Plätzchen) 1)
Quarklý torta
Elmalý torta, üstü hamurla kaplý
Üstü þerbetli kayýsý tortasý
Mayalý Hamur / Quark-Yaðlý Hamur
Önerilen program için verilen bilgiler koyu renk basýlmýþtýr.
Baþka bir bilgi verilmediði takdirde süreler önceden ýsýtýlmamýþ bir fýrýn içindir.
Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlarda piþme süresi yaklaþýk 10 dakika kýsalýr.
1) Alttan ikinci rafa.
Verilen ýsý alanlarýný, mikrodalga güçlerini, raf sýralarýný ve süreleri dikkate alýnýz. Burada farklý fýrýn kalýplarý,
hamur miktarlarý ve piþirme alýþkanlýklarý göz önüne alýnmýþtýr.
Genelde orta bir ýsý derecesi seçiniz ve en kýsa sürede fýrýndaki yiyeceði kontrole ediniz.
52
Kýzartma
Program Türü
Kaplar
ß Turbo + U
Ýyi bir sonuç alabilmek için seçmiþ
olduðunuz program için kabýn cinsine
dikkat ediniz.
Üstü gevrek piþmesi gereken et,
kanatlýlar gibi besinler için kullanýlýr.
ß Mikrodalga ile Turbo + a
Kýzartma süresi kýsalýr.
Toplam kýzartma süresi içinde þu
mikrodalga kademe gücünü çalýþtýrýnýz:
– Et ve balýk için : maks. 300 W,
– Kanatlýlarda
: 150 W.
Rozbif ve fileto için uygun deðildir. Etin
üstü kýzarmadan içi piþer.
Turbo + U
Þu kaplarý kullanabilirsiniz:
Kýzartma kabý, kýzartma tenceresi, ateþe
dayanýklý cam kalýp, toprak kap.
Kabýn kulplarý ýsýya dayanýklý
olmalýdýr.
Mikrodalga ile Turbo + a
Sadece mikrodalgaya uygun ýsýya
dayanýklý kapaðý metal olmayan bir kap
kullanýnýz ("Mikrodalga Ýçin Uygun
Kaplar" bölümüne bakýnýz).
53
Kýzartma
Kapalý Kapta Kýzartma
Raf Sýrasý
Kýzartmanýn kapalý kapta yapýlmasý en
uygunudur:
Turbo + U
– Etin içi sulu kalýr, et kurumaz,
^ Izgarayý piþecek malzeme ile birlikte
alttan birinci rafa sürünüz.
– Izgarada yapýlan kýzartmaya göre
fýrýnýn içi daha temiz kalýr.
Mikrodalga ile Turbo+ a
– Bir sos hazýrlamak için kabýn içinde
yeterli miktarda kýzartma suyu kalýr.
^ Izgarayý veya cam tepsiyi alttan
birinci rafa sürünüz.
Eti baharatlayýnýz ve kabýn içine
yerleþtiriniz. Üzerine tereyaðý veya
margarin parçalarý veya sývý yað
koyunuz. Daha büyük yaðsýz
kýzartmalarda (2 - 3 kg) ve yaðlý
kanatlýlarda yaklaþýk 1/8 litre su ilave
ediniz.
Et veya kanatlý fýrýna sürülür. Ýstisna:
Rozbif ve fileto kýzartmak için fýrýný
tarifte yazýldýðý üzere önceden ýsýtýnýz.
54
Isý Derecesi
Isý derecelerini kýzartma tablosundan
öðrenebilirsiniz.
Kýzartma ne kadar büyük olursa (maks.
büyüklük 3 kg, kanatlýlar dýþýnda), ýsý o
kadar düþük tutulmalýdýr. 3 kilodan
fazlasý için kýzartma için tabloda
gösterilen ýsýdan yaklaþýk 10 °C daha
düþük bir ýsý ayarý yapýnýz. Bu durumda
kýzartma iþlemi biraz uzayabilir, fakat
kanatlýlar daha eþit piþer ve kalýn bir
gevrek kabuk oluþur.
Kýzartma
Kýzartma Süresi
Kýzartma Önerileri
Kýzartma süresi etin cinsine, miktarýna
ve etin kalýnlýðýna baðlýdýr. Kýzartma
süresini þöyle belirleyebilirsiniz:
Kýzartmanýn kalýnlýðý x beher cm için
süre (kýzartacaðýnýz et cinsi için tabloya
bakýnýz)
Eti fýrýndan çýkartýnýz,
Aluminyum-folyoya sarýnýz ve yaklaþýk
10 dakika kadar dinlendiriniz. Böylece
et kesilirken daha az suyu dýþarý sýzar.
Etin Cinsi
Her cm kalýnlýk için
Dana/Av eti
15 - 18 dak.
Domuz / Süt
danasý/Kuzu
12 - 15 dak.
Rozbif / Fileto
12 - 15 dak.
Örnek: Dana kýzartma, 8 cm kalýn
8 x 15 dakika (her cm için)= 120 dak.
Kýzartma süresi
Et kýzartma süresinin sonuna doðru
kýzarýr.
Etin üstündeki kapaðý kýzartma
bitmeden 15 - 20 dakika önce
kaldýrýrsanýz, et yoðun bir kýzarma elde
ederD
Izgarada Kýzartma
Izgarada kýzartma yaparken kapalý
kýzartma kabýnda yapýlan kýzartmaya
göre 20 °C kadar daha düþük bir ýsý
ayarlayýnýz.
Yaðsýz ete yað sürebilirsiniz, üzerine
yað dilimleri koyabilirsiniz.
Kýzartma sýrasýnda çok fazla su ilave
etmeyiniz. Aksi halde etin üstü tam
olarak kýzarmaz.
Fýrýn Torbasýnda Kýzartma
Bir fýrýn torbasý kullanýrken üreticisinin
önerilerine dikkat ediniz.
Kanatlýlarýn Kýzartýlmasý
Kanatlýlarýn üzerine kýzartma süresinin
bitiminden 10 dakika önce hafif tuzlu su
sürerseniz, daha gevrek kýzarýr.
Dondurulmuþ Etin Kýzartýlmasý
Yaklaþýk 1,5 kiloya kadar olan
dondurulmuþ eti daha önce çözmeden
otomatik kýzartma ile kýzartabilirsiniz.
Kýzartma süresi her kg için yaklaþýk
20 dakika kadar uzar.
55
Kýzartma Tablosu
Turbo + U
Mikrodalga ile Turbo + a
Isý
°C 1) 2)
Süre
dak.
Güç
W
Isý
°C 2)
Süre
dak.
170 - 190
100 - 120
-
-
-
190 - 210
40 - 60
-
-
-
Av eti -but (yakl. 1 kg)
180 - 200
100 - 120
-
-
-
Av eti-sýrt (yakl. 1 kg)
180 - 200
70 - 100
-
-
-
Domuz kýzartma
(bonfile, but, gerdan; yakl. 1 kg)
170 - 190
110 - 130
150
180
90 - 100
Kasseler (yakl. 1 kg)
170 - 190
70 - 80
150
180
60 - 70
Dana kýzartma (yakl. 1 kg)
Dana fileto, Rozbif
(yakl. 1 kg)
Köfte
4)
3), 4)
160 - 180
65 - 75
300
180
35 - 45
Dana kýzartma (yakl. 1 kg)
(yakl. 1 kg)
170 - 190
80 - 100
150
180
70 - 80
Kuzu but (yakl. 2 kg)
170 - 190
110 - 130
150
180
90 - 110
3)
170 - 190
60 - 80
-
-
-
Kuzu sýrt
(yakl. 2 kg)
Kanatlýlar (yakl. 1 kg)
170 - 190
55 - 65
150
180
45 - 55
Kanatlýlar (yakl. 4 kg)
170 - 190
200 - 220
150
160
120 - 150
Balýk dilimleri (yakl. 1,5 kg)
160 - 180
45 - 55
150
170
35 - 45
Baþka bir bilgi verilmediði takdirde süreler önceden ýsýtýlmamýþ fýrýn içindir.
1) Kapalý kapta kýzartma.
Kýzartma ýzgarada yapýlacaksa, ýsýyý 20 °C daha düþük tutunuz.
2) Tabloda verilen kýzartma derecesinden daha yüksek bir ýsý ayarlamayýnýz.
Et kýzarýr, fakat içi piþmez.
3) Piþecek malzemenin üstünü kapatmayýnýz.
4) Fýrýný önceden ýsýtmayýnýz.
Verilen ýsý çerçevesini, mikrodalga gücünü, raflarý ve süreleri dikkate alýný. Burada çeþitli piþirme
kaplarý, et dilimleri ve piþirme alýþkanlýklarý göz önüne alýnmýþtýr.
Genelde orta derecede bir ýsý seçiniz ve piþen malzemeyi en kýsa sürede kontrol ediniz.
56
Gril
Program Türü
ß Gril Y
Pirzola, biftek, köfte, tost, üstü garnili
tost gibi yassý yiyecekler için uygundur.
ßTurbo Gril \
Þaþlýk, rosto, kanatlýlar gibi daha büyük
çaptaki gril malzemesi için uygundur.
ß Mikrodalga+Gril b
ß Mikrodalga+Turbo Gril M
Gril süresi kýsalýr.
Toplam gril süresi içinde maksimum
300 Watt'lýk bir mikrodalga gücü seçiniz.
Izgarada Gril
Gril yapmadan önce gril rezistansýný
yaklaþýk 5 dakika kadar fýrýn kapaðýný
kapatarak önceden ýsýtýnýz. Bu süre
içinde mikrodalgayý açmayýnýz!
^ Gril yapmadan önce ýzgarayý
yaðlayýnýz. Buraya yerleþtirdiðiniz
malzemelerin ayný kalýnlýkta olmasýna
dikkat ediniz. Bu sayede gril süreleri
farklý olmayacaktýr.
^ Program türünü seçiniz.
Gril Y
Isý Derecesi
Gril Malzemesinin
Hazýrlanmasý
Eti akan suyun altýnda yýkayýnýz ve iyice
kurulayýnýz. Et dilimlerini gril yapmadan
önce tuzlamayýnýz, piþerken et sulanýr.
Yaðsýz ete biraz sývý yað sürebilirsiniz.
Diðer tür yaðlar hemen kararýr ve
duman çýkartýr. Pilicin üzerine tereyaðý
sürebilirsiniz.
Yassý balýk ve balýk dilimlerini yýkayýnýz,
tuzlayýnýz ve üzerine biraz limon
damlatýnýz.
Griþ iþleminde sabit bir ýsý kullanýlýr,
baþka bir deyiþle ýsý ayarý yapýlamaz, ýsý
cihaz tarafýndan otomatik olarak verilir.
Raf
^ PÝþecek malzemenin büyüklüðüne
göre alttan ikinci veya üçüncü rafý
seçiniz.
^ PÝþirme süresinin yarýsýnda
malzemeyi çeviriniz.
57
Gril
Turbo Gril \
Piþirme Testi
Isý Derecesi
220 °C
Yassý Gril Malzemesi
(örn.:pirzola,biftek)
180 - 200 °C
Büyük çapta gril
malzemesi
(örn.:kanatlýlar, rosto)
Gril iþlemi sýrasýnda daha büyük et
parçalarý çok kýzarmýþ ve çekirdeði
henüz piþmemis ise , daha düþük bir ýsý
derecesi ile grile devam edebilirsiniz.
Raf
^ Malzemenin kalýnlýðýna göre alttan
birinci veya ikinci rafý seçebilirsiniz.
Gril Süresi
yakl. 6 - 8
dak./bir tarafý
Yassý et ve balýk
dilimleri
yakl. 7 - 9 dak.
daha kalýn parçalar
yakl. 10 dak./cm Rosto
çap
58
Etin ne kadar piþtiðini öðrenmek
istediðinizde bir kaþýkla etin üstüne
bastýrýnýz:
– Henüz çok esnek ise, içi hala
kýrmýzýdýr ("Ýngiliz usulü").
– Et az esnek ise, içi pembedir ("orta").
– Et hiç esnek deðilse, tamamen
piþmiþtir ("iyi piþmiþ").
Gril Tablosu
Gril rezistansýný yaklaþýk 5 dakika önceden ýsýtýnýz. Bu süre içinde mikrodalgayý
çalýþtýrmayýnýz!
Gril Y
Gril Yemekleri
Turbo Gril \
Önerilen
Raf
(alttan)
Kademesi
Toplam
Gril Süresi
dak. 1)
Isý
°C
Toplam
Gril Süresi
dak. 1)
2 veya 3 2)
3
18 - 22
220
10 - 16
Yassý Et Malzemesi
Dana biftek
Þaþlýk
2
-
-
220
15 - 20
Tavuk Þiþ
2
-
-
220
15 - 20
Þnitzel
2 veya 3 2)
-
-
220
14 - 18
Köfte
2 veya 3 2)
3
20 - 25
220
20 - 25
Sosis Kýzartma
2 veya 3
2)
3
15 - 20
-
-
Balýk Fileto
2 veya 3 2)
3
15 - 20
-
-
Alabalýk
2 veya 3 2)
-
-
220
20 - 25
Tost Kýzartma
2 veya 3 2)
3
2-4
-
-
2
3
5-9
-
-
3
10 - 12
220
6-8
3
4-8
220
7 - 10
2
50 - 60
180 - 200
Hawai-Tost
Domates
Þeftali
2 veya 3
2)
2
Daha büyük çapta Gril Malzemesi
Piliç, bütün
(yakl. 1 kg)
1 veya 2 3)
150 W + 200
45 - 55
4)
35 - 45
Rosto Kýzartma,
C 10 cm (yakl. 1,5 kg)
1
2
80 - 100
180 - 200
80 - 100
Domuz Paça
(yakl. 1 kg)
1
-
-
180 - 200
100 - 120
Önerilen programlar için verilen bilgiler koyu renk basýlmýþtýr.
1)
2)
3)
4)
Gril malzemesini sürenin yarýsýnda çeviriniz.
Grilin boyutuna göre raf.
"Turbo Gril \" programýnda alttan ikinci raf.
"Mikrodalga+Turbo Gril M" programýný seçiniz.
Verilen ýsý alanýný, mikrodalga gücünü, raf sýrasýný ve süreleri dikkate alýnýz. Burada farklý et parçalarý ve
piþirme alýþkanlýklarý göz önüne alýnmýþtýr.
Genelde orta bir ýsý derecesi seçiniz ve piþen malzemeyi kýsa bir süre sonra kontrol ediniz.
59
Mikrodalgasýz Çözme
Program Türü
ß Çözme P
Besinlerin özenle çözülmesi için fan fýrýn
içindeki hava ile oda sýcaklýðýný karýþtýrýr.
Raf
^ Dondurulmuþ malzemeyi
ambalajýndan çýkartarak cam tepsi
veya bir kabýn içine koyunuz.
Daha küçük bir kanatlýyý ters çevrilmiþ
küçük bir tabaðýn üzerine yerleþtiriniz.
Dondurulmuþ besin böylece kendi
suyunun içinde kalmamýþ olur.
^ Malzemenin büyüklüðüne göre alttan
birinci veya ikinci rafa yerleþtiriniz.
Çözülmeye baþlama- veya
Çözülme
Bu süreler dondurulmuþ besinin aðýrlýk
ve cinsine göre ayarlanýr:
Piliç, 800 gr. . . . . . . . . . . . 90 - 120 dak.
Et, 500 gr. . . . . . . . . . . . . . . 60 - 90 dak.
Et, 1000 gr. . . . . . . . . . . . . 90 - 120 dak.
Sosis Kýzartma, 500 gr. . . . 30 - 50 dak.
Balýk, 1000 gr. . . . . . . . . . . 60 - 90 dak.
Çilek, 300 gr. . . . . . . . . . . . 30 - 40 dak.
Bisküvi, 500 gr.. . . . . . . . . . 20 - 30 dak.
Ekmek, 500 gr. . . . . . . . . . . 30 - 40 dak.
60
Öneriler
,Dondurulmuþ kanatlýlarýn
çözülmesinde özel bir dikkat gerekir.
Çözülmüþ gýdanýn suyunu hiçbir
þekilde kullanmayýnýz. Salmonelle
tehlikesi!
Et, kanatlý veya balýk gibi besinlerin
piþirilmesi için tamamen çözülmesine
gerek yoktur.
Bunlarýn çözülmeye baþlamasý
yeterlidir. Sürülecek baharatlarý bu
durumda kolayca alabilirler.
Konserve
Program Türü
Mikrodalga
ß Turbo + U
Konserve Kavanozlarý
Daha büyük miktardaki meyve, sebze
(her biri 1/2 litrelik maks. 5 kavanoz)
gibi yiyecekler için uygundur.
ß Mikrodalga _
Kavanozlarý mikrodalga için uygun
klips veya yapýþkan bantlarla
kapatabilirsiniz. Hiçbir þekilde metal
klipsler kullanmayýnýz. Kývýlcým
oluþabilir.
Daha az miktarda meyve ve sebze için
uygundur.
Konserve Kaplarý
,Konserve kutularý konserve
iþlemi için uygun deðildir. Bir basýnç
oluþur. Kutular patlayabilir.
Yaralanma ve hasar tehlikesi!
Turbo + U
Konserve kavanozlarý; vidalý konserve
kavanozlarý
Konserve yapmak için sadece vidalý
özel kavanozlar kullanýnýz. Bunlarý ilgili
maðazalardan bulabilirsiniz.
Kavanozlarý her zaman yaptýðýnýz gibi
hazýrlayýnýz. Kavanozlarý kapaðýn 2 cm
altýna kadar doldurabilirsiniz, bu ölçüyü
aþmayýnýz.
61
Konserve
Turbo + U
5 Kavanoz
(1/2 Litrelik)1)
Isý
Meyve, Salatalýk
Kuþkonmaz,
Havuç
Bezelye, Fasulye
Konserve
Süresi
Baloncuktan
sonra 2) dak.
Isýtmaya
devam süresi
dak.
Baloncuklarýn eþit miktarda
oluþmasýna kadar 150 - 170 °C.
Daha sonra kapalý fýrýnda
býrakýnýz.
yok
25 - 30
Baloncuklarýn eþit miktarda
oluþmasýna kadar 150 - 170 °C.
Daha sonra 100 °C derecede
piþirmeye devam.
60 - 90
25 - 30
90 - 120
25 - 30
Konserve
Süresi 2)
dak.
Konserve
Süresi
Baloncuklarda
n sonra 2) dak.
1) Cam kavanozu alttan birinci rafa koyunuz.
2) Baloncuklar = hava kabarcýklarýnýn eþit yükselmesi
Mikrodalga _
Kavanozlar
(1/2 Litrelik)1)
Güç
Meyve, Salatalýk
Eþit baloncuklara kadar
850 W. Daha sonra kapalý
fýrýnda býrakýnýz.
Kuþkonmaz,
Havuç
Eþit miktarda balon oluþmasýna
3 - 15
kadar 850 W . Daha sonra
Kavanoz
450 W piþirmeye devam ediniz. sayýsýna göre
Bezelye, Fasulye
3 - 15
Kavanoz
sayýsýna göre
yakl. 15
yakl. 25
1) Cam kavanozu alttan birinci rafa yerleþtiriniz.
2) Baloncuklar = kabarcýklarýn eþit miktarda çýkmasý
Konserveden Sonra
Cam kavanozlarý fýrýndan çýkartýnýz üstlerini bir bezle örtünüz ve 24 saat hava
cereyaný olmayan bir yerde býrakýnýz.
Kavanozlardaki klips veya bantlarý çýkartýnýz ve bütün kavanozlarýn kapalý olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
62
Test Enstitüsü Verileri
MD-Gücü
Watt/Gril
Süre
Dak.
Böðürtlen çözme,
250 gr. 2)
150
7
3
üstü açýk çözünüz
Dana kýymanýn
çözülmesi, 500 gr. 2)
150
16 - 18
5 - 10
üstü açýk çözünüz,
yarý süreden sonra
çeviriniz
Köfte piþirme,
900 gr. 2)
600 + 450
8,5 + 11
5
Kap: Pyrex 03.838.80,
Uzunluk 28 cm, üstü açýk
piþiriniz
Papates graten piþirme,
1105 gr. 2)
300 + Gril
35 - 40
5
Kap: Pyrex 03.827.80
450
7,5 - 8,5
5
Kap: Pyrex 03.827.80,
üstü açýk piþiriniz
Piliç gril, 1200 gr.
Donmuþ aðýrlýðý,
2 Yarým parça 3)
150 + Gril
38 - 43
2
Göðüs tarafý altta olacak,
yarý sürede çevrilecek
Yumurtalý krema,
1000 gr. 2)
450
25 - 27
120
850 + 450
4,5 + 4,5
3
üstünü kapatýnýz, sürenin
yarýsýnda çeviriniz
150
38 - 40
10
Göðüs tarafý altta olacak,
yarý sürede çevrilecek
60705 sayýlý Avrupa
Normuna Uygun Test
Yemekleri
Bisküvi piþirme,
475 gr. 2)
Dengeleme Öneriler
Süresi/dak. 1)
Kap: Pyrex 07.227.8
(25 x 25 cm)
Diðer Test Yemekleri
Levrek fileto çözme ve
piþirme, 400 gr. 2)
Piliç çözme, 1200 gr.
donmuþ aðýrlýðý 2)
1) Yiyecekleri oda sýcaklýðýnda býrakýnýz.
Bu süre içinde ýsý besinin içinde eþit olarak daðýlýr.
2) Cam tepsi, alttan birinci rafa
3) Cam tepsi ve ýzgara, alttan birinci rafa
63
Test Enstitüsü Verileri
60350 sayýlý Avrupa
Normuna göre Test
Yemekleri
Kalýp/
Cam tepsi sayýsý
Program
Kurabiye
1 Cam tepsi 1)
Turbo + U
140
38 - 45
2)
Turbo + U
140
50 - 55
2 Cam tepsi
3)
Isý Ayarý
°C
Piþirme Süresi
dakika
Bisküvili Turta
Yaylý kalýp,
26 cm, koyu renk
Turbo + U
170
32 - 37
Üstü hamurlu elmalý kek
Yaylý kalýp, 3)
20 cm, koyu renk
Turbo + U
160
110 - 120
Small Cakes
1 Cam tepsi 1)
Turbo + U
160
26 - 34
2)
Turbo + U
160
2 Cam tepsi
30 - 36
Tost kýzartma
Izgara 4)
Gril Y
-
5-7
+ 5 dak. ön ýsýtma
Biftek Gril (12 parça)
Izgara ve cam
tepsi 1)
Gril Y
-
1. Taraf: 16 - 18,
2. Taraf: 12 - 14
+ 5 dak. ön ýsýtma
vorheizen
1) Alttan ikinci rafa
2) Alttan birinci ve üçüncü rafa
3) Alttan birinci rafa
4) Alttan üçüncü rafa
Diðer Test
Yemekleri
Kalýp/Cam tepsi
sayýsý
Program
Mayalý tepsi
keki(üstü
hamur
serpmeli)
1 Cam tepsi 1)
Turbo + U
Kek
Kutu kalýp 2)
1 Cam tepsi
Kutu kalýp
1)
Mikrodalga ile Turbo +
a
Turbo + U
2)
Mikrodalga ile Turbo +
a
Ördek
yakl. 2000 gr.
Izgara ve cam tepsi 2) Turbo + U
Domuz
Kýzartma
yakl.1500 gr.
Izgara ve cam tepsi 2) Turbo + U
Dondurulmuþ
Pizza Piþirme
Izgara 1)
Izgara ve cam tepsi
Izgara ve cam tepsi
1) Alttan ikinci rafa
2) Alttan birinci rafa
64
2)
2)
Mikrodalga ile Turbo +
a
Mikrodalga ile Turbo +
a
Turbo + U
MDIsý Ayarý Piþirme Süresi
Güç/Watt
°C
Dakika
-
170
45 - 55
150
170
30 - 40
-
160
55 - 65
80
160
40 - 50
-
180
100 - 120
150
180
80 - 90
-
160
110 - 130
150
160
85 - 95
-
200
12 - 16
+ ön ýsýtma
Temizlik ve Bakým
,Temizlik iþlemleri için asla buhar
basýnçlý temizlik aletleri
kullanmayýnýz.
Buhar elektrik ileten parçalara
ulaþabilir ve kýsa devre oluþmasýna
neden olabilir.
Cihaz soðuduktan sonra fýrýnýn içini,
kapaðýn iç tarafýný ve kapak
contasýný siliniz. Uzun aralýklarla
yapacaðýnýz temizlik iþinizi gereksiz
yere zorlaþtýrýr ve hatta imkansýz
kýlar.
Aþýrý kirlenme cihaza zarar verebilir.
Fýrýnýn Ýçi
,Fýrýnýn içi kullanýldýktan sonra
sýcaktýr. Yanýk tehlikesi!
Fýrýnýn içi çeliktir ve yüzeyi
PerfectClean-kaplamalýdýr. Böylece
yüzeyi optik olarak parlak ve renkli bir
görünüm yaratýr. PerfectClean-kaplama
sayesinde piþmekte olan yiyecekler
yüzeylere yapýþmaz ve kolay temizlik
yapýlmasýný saðlar.
Her kullanýmdan sonra yüzeylerin
silinmesi fýrýnýn kullanýmý açýsýndan çok
önemlidir. Aksi halde PerfectClean
kaplamalarýn bir önceki kullanýmdan
kalan yemek sýçramalarý nedeniyle
örtülmeleri sonucunda yapýþmayý
önleyen kaplamanýn etkisi zayýflar.
Fýrýnýn arka arkaya birkaç sefer hiç
temizlenmeden kullanýlmasý bir sonraki
temizleme iþleminde oldukça fazla güç
sarf etmenize sebep olur.
Normal Kirler
Fýrýnýn içini çýok ýslak bezle
silmeyiniz, mevcut deliklerden
cihazýn içine kaçabilir.
Yüzeyleri bulaþýk süngeri, sýcak su ve
elde bulaþýk için kullanýlan deterjanla
siliniz.
Bu temizlikten önce kirleri birkaç dakika
hafif deterjanlý ýslak bir bezle
yumuþatmanýz iþinizi kolaylaþtýracaktýr.
Temizlik iþinizde temiz, nemli bir mikro
elyaflý bezi deterjansýz olarak
kullanabilirsiniz.
Gerekirse bulaþýk süngerinin sert
tarafýný da kullanabilirsiniz.
Daha sonra yüzeyleri duru su ile siliniz.
Yüzeylerin üzerinde su damlalarý
parlamalýdýr. Deterjan artýklarý bu
görünümü bozar.
Ýnatçý Kirler
Temizlenecek fýrýn yüzeylerini oda
sýcaklýðýna gelecek kadar soðumaya
býrakýnýz. Daha sonra fýrýn spreyi sýkýnýz
ve yaklaþýk 10 dakika kadar etkilemesini
bekleyiniz. Eðer çok gerekiyorsa, fýrýn
spreyinin etkileme süresi sonunda
bulaþýk süngerinin sert tarafý ile silmeyi
deneyebilirsiniz. Lazým oldukça bu
temizleme þeklini tekrarlayabilirsiniz.
Fýrýn spreyi kullandýktan sonra yüzeyleri
su ile siliniz ve daha sonra kurulayýnýz.
Burada yazýlý temizleme ürünleri ile
fýrýna zarar vermeden daima köklü bir
temizlik yapabilirsiniz.
65
Temizlik ve Bakým
PerfectClean-kaplý yüzeylere kalýcý
olarak zarar vermemek için, þu
ürünleri kullanmayýnýz:
– toz deterjan, krem deterjan gibi
aþýndýrma özelliði olan temizlik
ürünleri,
– cam seramik-ocak temizleme
ürünleri,
– çelik spiraller,
– aþýndýrýcý süngerler, eskimiþ bulaþýk
süngerleri, ,
– fýrýn spreyi PerfectCleankaplamalý yüzeylere uygulandýðýnda
yüksek ýsý ve uzun bir etkileme
süresinden kaçýnýlmalýdýr.
66
Bunun dýþýnda þunlara dikkat ediniz:
– Ýyi kapanmayan kek kalýplarýndan
akan meyve sularý ve hamurlarý fýrýn
henüz sýcakken temizlemeniz iyi
olacaktýr.
– Taþan meyve sularý fýrýnda kalýcý renk
deðiþimlerine sebep olabilir. Bu
renklenmeler kaplamanýn özelliðini
hiçbir zaman olumsuz etkilemez. Bu
lekeleri mutlaka çýkarmaya
çalýþmayýnýz.
Sadece burada verilen ürünleri
kullanýnýz.
– Fýrýn içindeki kokularý yok etmek için
bir kaba limonlu su koyunuz ve
birkaç dakika kaynatýnýz.
Temizlik ve Bakým
Fýrýn Tavan Sacý
Eðer fýrýn tavan sacý inatçý kirlerle
kaplanmýþsa, burayý temizlemek için gril
rezistansýný aþaðý katlayýnýz.
,Rezistanslar kapalý ve soðumuþ
olmalýdýr. Yanýk tehlikesi!
^ Gril rezistansýný aþaðý katlayýnýz.
Gril rezistansýný aþaðý katlarken güç
kullanmayýnýz. Zarar görebilir.
^ Fýrýn tavan sacý silindikten sonra gril
rezistansý tekrar yukarý katlayýnýz.
Somunu takýnýz ve sýkýþtýrýnýz.
^ Gril rezistansýný aþaðý katlamak için
somunu sökünüz.
67
Temizlik ve Bakým
Kapak Contasý ve Kapak Ýçi
,Fýrýn kullanýldýktan sonra
kapaðýnýn iç tarafý çok ýsýnýr. Yanýk
tehlikesi!
Kapaðýn iç tarafýný ve kapak contasýný
temiz bir bezle, ve deterjanlý bir suyla
siliniz. Daha sonra yumuþak bir bezle
kurulayýnýz.
Temizlik için temiz ve nemli bir mikro
elyaflý bir bezi deterjansýz olarak
kullanabilirsiniz.
,Arada bir kapak ve kapak
contasýnda hasar kontrolü yapýnýz.
Bunlardan biri hasar gördüðü
takdirde yetkili teknik servis cihazý
tekrar eski güvenli haline getirinceye
kadar mikrodalga fonksiyonu ile
kullanmayýnýz.
Cihazý cam yüzeyleri çiziklere karþý
hassastýr. Bu çizikler cam yüzeyin
kýrýlmasýna sebep olabilir.
Tüm cam yüzeylerde þunlarý
kullanmayýnýz:
– toz ve krem deterjan gibi aþýndýrma
özelliði olan temizlik ürünleri,
– sert sünger veya fýrçalar, bulaþýk
süngerleri,
– keskin metal kazýyýcýlar!
68
Fýrýn Ön Yüzeyi
Cihazýn ön yüzeyinde bulunan kirleri
hemen temizlemeniz en doðru
hareket olacaktýr.
Bu kirler uzun süre temizlemediði
takdirde, temizlenmesi imkansýz hale
gelir ve yüzeylerin rengi deðiþebilir.
Cihazýn yüzeyini temiz bir süngerli bez,
hafif bir deterjan ve sýcak suyla siliniz.
Daha sonra burayý yumuþak bir bezle
kurulayýnýz.
Temizlik için deterjansýz temiz ve ýslak
bir mikro elyaflý bez kullanýnýz.
Bütün cam yüzeyler çiziklere karþý
hassastýr. Bu çizikler camýn
kýrýlmasýna sebep olabilir.
Cihaz yüzeyi için uygun olmayan
temizlik ürünleri kullanýldýðý takdirde
tüm yüzeylerin renkleri deðiþebilir.
Temizlik ve Bakým
Yüzeylerin zarar görmemesine dikkat
ediniz! Temizlikte þunlarý
kullanmayýnýz:
Cihazla Verilen Aksesuar
– soda-, amonyak, asit veya klorid
içeren temizlik maddeleri,
Krom kaplý ýzgaranýn yüzeyi
PerfectClean-ile mükemmelleþtirilmiþtir.
Bu nedenle "Temizlik ve Bakým - Fýrýn
Ýçi" bölümünde yazýlý olan bütün
öneriler ýzgara için de geçerlidir.
– kireç çözme maddeleri,
– toz deterjan, krem deterjan gibi
aþýndýrma özelliði olan temizlik
ürünleri,
– çözücü madde içeren deterjanlar,
– çelik-temizleme maddesi,
– bulaþýk makinesi deterjaný,
– fýrýn spreyi,
Izgara
Cam Tepsi
Cam tepsiyi bulaþýk makinesinde veya
elde yýkayýnýz.
Aþýndýrma özelliði olan temizlik
maddeleri kullanmayýnýz, malzemeyi
çizebilir!
– cam temizleme maddesi,
– aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar,
Kaynama Çubuðu
– keskin metal kazýyýcýlar!
Kaynama çubuðu bulaþýk makinesinde
yýkanabilir.
69
Arýza ve Hatalar
Günlük kullanýmda ortaya çýkan arýza ve hatalarýn çoðunu kendiniz de
gidebilirsiniz. Aþaðýdaki açýklamalar bir arýzanýn sebep ve çözümlerini ortaya
koyarak size yardýmcý olmaya çalýþacaktýr.
,Cihaza ait kurma-, bakým ve tamir iþleri sadece Miele firmasýnýn yetki
verdiði uzman personel tarafýndan yapýlabilir.
Yanlýþ montaj, bakým veya tamir iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler
yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz.
Problem
Sebep ve Çözüm
Ekran kararmýþsa?
Güncel saatin nasýl ayarlandýðýný kontrol ediniz, saat
ekranda hiç gösterilmeyecek þekilde ayarlanmýþ
olabilir ("Ayarlar - Güncel Saat " bölümüne bakýnýz).
Evdeki sigortanýn atýp atmadýðýný kontrol ediniz (Teknik
servisi çaðýrýnýz).
Cihazýn fiþi prize düzgün takýlmamýþ olabilir, kontrol
ediniz.
Bir program
baþlatýlamýyorsa?
Mikrodalgalý bir programda kapak düzgün olarak
kapatýlmýþ olmalýdýr, kontrol ediniz.
Mikrodalgalý bir programda güç ve süre verilmemiþ
olabilir, kontrol ediniz.
Mikrodalga kombineli bir programda mikrodalga için
güç, süre ve rezistans için bir ýsý derecesi verilmemiþ
olabilir, kontrol ediniz.
Mikrodalgalý bir program Bu bir arýza deðildir!
(solo) sýrasýnda kapak
Bir program sýrasýnda cihazýn kapaðý açýlýrsa, kapak
açýldýktan sonra bir
kontak þalteri soðutma fanýný kapatýr.
çalýþma sesi
duyulmuyorsa?
70
Arýza ve Hatalar
Problem
Sebep ve Çözüm
Bir programýn sonunda Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný çalýþmaya
bir çalýþma sesi
devam eder. Yapýlan ayara göre fan belirli bir fýrýn
duyuluyorsa?
ýsýsýndan sonra kapanýr.
Mikrodalgalý bir
Metal kaplarýn kullanýmý sonucunda kývýlcýmlar çýkabilir,
program sýrasýnda alýþýk kontrol ediniz ("Mikrodalga için Uygun Kaplar"
olmadýðýnýz bir ses
bölümüne bakýnýz).
duyuluyorsa?
Yemeðin üstü aluminyum folyo ile örtülmüþse, folyoyu
çekip alýnýz. Kapak varsa kaldýrýnýz.
Izgaranýn fýrýnýn içinde olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Mikrodalga (Solo) programýnda daima cam tepsi
kullanýnýz.
Mikrodalga veya fýrýn
rezistansý çalýþýyor,
fakat fýrýn lambasý
yanmýyorsa?
Halojen lamba bozuk olabilir, kontrol ediniz.
Eðer bozuk ise þöyle yenileyiniz:
Cihaza gelen elektriði kapatýnýz: Bunun için
Cihazýn fiþini prizden çekip çýkartýnýz, veya evdeki
sigortalarý kapatýnýz.
Lamba kapaðý iki parçadan oluþmaktadýr: bir cam ve
bir duy.
Lambayý çýkartýrken lamba kapaðýný düþmemesi için
sýký tutunuz. Fýrýn tabanýna ve açýk kapaðýna bir
mutfak bezi seriniz.
^ Lamba kapaðýný bir tornavida ile sökünüz (T20) ve
kapaðý çýkartýnýz.
^ Halojen lambayý çekip alýnýz.
71
Arýza ve Hatalar
^ Yeni lambayý yerine takýnýz.
Halojen lambanýn baðlantý bilgileri:
12 V, 10 W, 300 °C'ye kadar ýsý yüklemeli,
Soket: G4, Osram marka, Tipi: 64418
Halojen lambayý çýplak elle tutmayýnýz. Üreticisinin
uyarýlarýný dikkate alýnýz.
^ Ampulü yuvasýna yerleþtiriniz ve lamba kapaðýný
takýnýz: Yuvanýn ucundaki çýkýntýyý fýrýn girintisine
oturtunuz. Yuvayý fýrýn tavanýna doðru bastýrýnýz ve
vida ile sýkýþtýrýnýz.
^ Cihazýn fiþini prize takýnýz veya evdeki sigortalarý
açýnýz.
Ekrandaki Hata
Uyarýlarý
Sebep ve Çözüm
Hata uyarýlarý "Hata ve
yanýnda bir sayý" ile
gösterilir
Miele yetkili servisine haber veriniz.
Yukarýdaki açýklamalara ve yönlendirmelere raðmen hatalar çözülemiyorsa,
asla cihazýn kasasýný açmaya çalýþmayýnýz!
Cihaz sadece Miele firmasý tarafýndan eðitilen uzman teknik personel tarafýndan
tamir edilebilir.
72
Sonra Alýnabilen Aksesuar
Kýzartma Kabýnýn Kapaðý
Miele cihazýnýza uygun bir sýra
aksesuarý kullanýma sunmaktadýr. Bu
ürünleri isterseniz internetten veya
Miele yetkili servislerinden temin
edebilirsiniz.
Kýzartma Kabý HUB 61-22 ve
HUB 61-35
Kýzartma kabýný mikrodalgalý
programlarda kullanmayýnýz.
Kýzartma kaplarý için ayrýca kendi
ölçülerine uygun kapaklar alabilirsiniz.
HUB 61-35 model kýzartma kabý
fýrýna kapaðý ile birlikte sürülemez.
Kýzartma kabýnýn yüzeyi yapýþmayý
önleyen bir madde ile kaplanmýþtýr.
Bu kap alttan birinci rafýn üzerine
yerleþtirilmiþ olan ýzgaranýn üstüne
konur.
Kýzartma kaplarýnýn iki farklý boyutu
bulunmaktadýr, HUB 61-22 model kabýn
derinliði 22 cm'dir ve HUB 61-35 model
kabýn derinliði ise 35 cm'dir.
Kapak satýn alýrken kýzartma kabýnýzýn
derinliðini bildiriniz.
Pizza Kalýbý
Pizza, mayalý hamur veya kek hamuru
ile yapýlan ince kekler için, tatlý tartlar,
üstü kýzaracak tatlýlar, pide veya derin
dondurulmuþ kek veya pizzalar için
yuvarlak kalýp uygundur.
73
Sonra Alýnabilen Aksesuar
Fýrýn Taþý
Fýrýn taþýný mikrodalgalý
programlarda kullanmayýnýz.
Fýrýn taþýnda pizza, kiþ, ekmek, küçük
ekmek, çerez ve mezeleri çok güzel
hazýrlayabilirsiniz.
Fýrýn taþýnýn üstü parlaktýr ve çektiði ýsýyý
içinde saklayan ateþ tuðlasýndan
yapýlmýþtýr. Fýrýnýn içinde ýzgaranýn
üzerine yerleþtirilir.
Piþecek malzemeyi yerleþtirmek veya
taþýn üzerinden almak için bir tahta
spatula fýrýn taþý ile birlikte verilmektedir.
Mikro Elyaflý Bezler
Mikro elyaflý bezle hafif kirleri ve parmak
izlerini silebilirsiniz.
74
Müþteri Hizmetleri
Kendinizin gideremediði arýzalar için
aþaðýda telefon numaralarýný
vereceðimiz Miele müþteri hizmetlerini
arayýnýz:
– (TR) 0212 - 444 11 22 veya
– (TR) 0 800 211 70 76
Bu numaralarý ayný zamanda
kullanma kýlavuzunun arka
sayfasýnda bulacaksýnýz.
^ Müþteri hizmetleri sizden mikrodalga
kompakt fýrýnýnýzýn modelini ve seri
numarasýný soracaktýr.
Her iki bilgiyi de fýrýnýn içinde ön
tarafta bulacaksýnýz.
75
Elektrik Baðlantýsý
Mikrodalga-Kompakt fýrýn kablosu ve fiþi
ile evdeki 50 Hz, 230 V alternatif akýma
baðlanmaya hazýr durumdadýr.
16 A'lýk sigorta takýlmalýdýr.
Sadece kurallara uygun olarak
döþenmiþ topraklý prizle kullanýlabilir.
Elektrik tesisatý VDE 0100 standartlarýna
uygun olmalýdýr.
Cihaz prize yakýn olan bir yere
yerleþtirilmelidir.
Kullanýcý prize ulaþamýyorsa veya sabit
bir baðlantý gerekli ise, tesisata bir
ayraç mekanizmasý eklenmelidir.
Ayraç mekanizmasý olarak, 3mm kontak
deliði bulunan bir þalter kullanýlabilir.
Sigortalar ve akým koruyucular bu
görevi yerine getirebilir.
Gerekli baðlantý bilgilerini fýrýn
içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz.
Bu bilgilerin þebeke deðerleri ile
uyuþmasý þarttýr.
Baðlantý kablosunun zarar görmesi
halinde, özel baðlantý kablosu Miele
firmasýnýn yetkili teknik servisi tarafýndan
deðiþtirilmelidir.
76
Bu mikrodalga-kompakt fýrýn 55011
sayýlý Avrupa standartlarýna uygun
olarak üretilmiþtir. Bu ürün 2. grup , B
sýnýfý cihazlarýn standart konforuna göre
sýnýflandýrýlmýþtýr. Buradaki 2.grup
cihazýn elektromanyetik ýþýnlar ile
besinlerin sýcak tutulmasý için yüksek
frekanslý enerji üretmesi anlamýný
taþýmaktadýr. B sýnýfý ise evlerde
kullanýlan cihazlar için uygundur.
Montaj
Cihaz Ölçüleri ve Dolap Kesiti
Yüksek Dolaba Montaj
Alt Dolaba Montaj
Bir ocak ile kombinasyon yapýlacaðý
zaman ocak montaj talimatýna dikkat
ediniz.
* Ön yüzü cam cihazlar
** Ön yüzü metal cihazlar
* Ön yüzü cam cihazlar
** Ön yüzü metal cihazlar
77
Montaj
Cihaz Ön Yüzünün Ayrýntýlý
Ölçüleri
Montaj Talimatý
,Cihaz ancak monte edildikten
sonra kullanýlabilir.
^ Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapýnýz.
A Ön yüzü cam cihazlar: 22 mm
Ön yüzü metal cihazlar: 23 mm
B H 5030: 53,2 mm
H 5040: 47,5 mm
C Ön yüzü cam cihazlar: 1,5 mm
Ön yüzü metal cihazlar: 0,5 mm
^ Cihazý dolabýn içine çýtalara kadar
sürünüz ve hizalayýnýz.
^ Kapaðý açýnýz ve cihazý iki vida ile
dolabýn yan duvarlarýna vidalayýnýz.
78
79
Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 0708
(H 5030 BM, H 5040 BM)
M.-Nr. 07 192 350 / 00

Benzer belgeler

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz - Garland

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz - Garland Gril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Gril Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Detaylı

Hotpoint Ariston MWAZ 323 IX/HA

Hotpoint Ariston MWAZ 323 IX/HA eðitim görmüþ yetkili bir kiþi tarafýndan tamir edilmediði sürece fýrýn çalýþtýrýlmamalýdýr. 2) UYARI: Yetkili olmayan kiþilerin herhangi bir bakým ya da tamir amacýyla mikrodalga enerjisinin ortay...

Detaylı

İndir. - Ankastrend.com

İndir. - Ankastrend.com durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz.

Detaylı