BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ MİK 203 MİKROBİYOLOJİ VE

Transkript

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ MİK 203 MİKROBİYOLOJİ VE
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
MİK 203 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ ARA SINAVI
24.11.2011
A
ADI:
SOYADI:
NUMARA
1 Aşağıdaki immünoglobulin sınıflarından hangisi alerjik olaylarda temel rol oynar?
a.-IgA b.-IgD c.-IgG d.-IgM e.-IgE
2 Tümöre karşı savaşta, MHC ile ilişki kurmadan tümörü tahrip eden hücre aşağıdakilerden
hangisidir?
a) a.-Sitotoksik T hücresi b.-Yardımcı T hücresi c.-NK hücresi d.-Baskılayıcı T hücresi e.-B lenfositler
3 Aşağıdaki organlardan hangisi T lenfositlerinin olgunlaşmasında rol oynar?
a) a.-Lenf düğümleri b.-Dalak c.-Karaciğer d.-Kemik iliği e.-Timus
4 Antikorlar ve T lenfositleri aşağıdaki immünite tiplerinden hangisinde sırasıyla temel rol oynarlar?
a) a.-Doğal ve kazanılmış bağışıklık b.-Pasif ve aktif c.-Özgül ve özgül olmayan d.-Hümoral ve hücresel
bağışıklık e.-Erişkin ve yenidoğan immünitesi
5
a)
b)
6
a)
b)
7
a)
8
a)
9
a)
10
a)
11
a)
12
a)
T hücrelerine ek olarak aşağıdaki hücrelerden hangisi T hücre bağımlı immün cevabın başlaması
için gereklidir?
a.-Efektör hücreler b.-Bellek hücreler c.-NK (Doğal öldürücü) hücreler d.-Antijen sunan hücreler
e.-B hücreleri
Antijen sunucu hücre yüzeyinde MHC sınıf II ile birlikte sunulan bir antijen aşağıdaki hücre
tiplerinden hangisi tarafından tanınır?
a.-Dendiritik hücre b.-Sitotoksik T hücresi (CD8+) c.-Yardımcı T hücresi (CD4+) d.-Makrofaj
e.-NK hücresi
Genetik olarak farklı yapıdaki canlıların yapı taşları bazen birbirlerine çok benzerlik gösterebilir. Bu
ortak antijenlere ne ad verilir?
a.-Otoantijen b.-Alloantijen c.-Heterofil antijen d.-İmmunojen e.-İmmunoglobulin
Bakterilerin hemoliz özelliğini araştırmak amacıyla kullanılan besiyeri hangisidir?
a.-Kanlı agar b.-EMB agar c.-Çikolata agar d.-Löwenstein-Jensen besiyeri e.-SS agar
Üredikten sonra sıvı bir besiyerinin yüzeyi ve dip kısmı da dahil olmak üzere, heryerinde eşit olarak
bulanıklığa neden olan bir bakteri, hangi tür bir bakteridir?
a.-Zorunlu anaerob b.-Zorunlu aerob c.-Fakültatif aerob d.-Aerotoleran e.-Mikroaerofilik
Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel sitoplazmik membranın bir görevi değildir?
a.-ATP sentez b.-Spor oluşturma c.-Fiziksel bariyer d.-Madde alışverişi e.-Kemotaksis
Aşağıdaki yapılardan hangisi bir bakteri hücresinde bulunur?
a.-Golgi cisimciği b.-Mezozom c.-Endoplazmik retikulum d.-Mitokondri e.-Çekirdek zarı
Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinlerin bir özelliği değildir?
a.-Toksik etkileri çok yüksektir. b.-İmmünojenik etkileri çok yüksektir c.-Toksoid olarak
kullanılabilirler d.-Protein yapısındadırlar e.-Yüksek ateşe neden olurlar.
13 Kas-sinir kavşağında asetilkolin salınımını inhibe ederek kas kasılmasını önleyen toksin hangisidir?
a.-Tetanoz toksini b.-Kolera toksini c.-Botulinum toksini d.-Enterotoksin e.-Difteri toksini
14 Aşağıdaki bakteri- mikrobiyolojik özellik eşleştirmelerinden geçerli olmayanı işaretleyiniz
a) a.-Haemophilus influenzae- X ve V faktörlerine gereksinim b.-Neisseria gonorrhoeae-oksidaz
pozitifliği c.-Corynebacretium diphtheria-metakromatik granüller d.-Streptococcus pyogenesbasitrasine duyarlılık e.-Staphylococcus epidermidis-koagülaz pozitifliği
15 Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kültüründe spontan otoliz görülür ?
a) a.-Viridan streptokoklar b.-Streptococcus agalactiae c.-Streptococcus pyogenes
b) d.-Streptococcus pneumoniae e.-Haemophilus influenzae
16
a)
b)
17
a)
b)
18
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde eksfolyatif toksin rol oynamaktadır ?
a.-Haşlanmış deri sendromu b.-Psödomembranöz kolit c.-Toksik şok sendromu
d.-Gazlı gangren e.-Kızıl
Aşağıdaki sporlu bakterilerden hanginin sporları normal koşullarda görülemez ?
a.-Bacillus anthracis b.-Clostridium difficile c.-Clostridium perfringens d.-Clostridium tetani
e.-Clostridium botulinum
Aşağıdaki “bakteri-bu bakterinin üretilmesi için özel olarak kullanılan besiyeri” eşleştirmelerinden
geçerli olmayan seçenek hangisidir?
a) a.-Mycobacterium tuberculosis-Löwenstein Jensen b.-Corynebacterium diphtheria- Loeffler
besiyeri c.-Neisseria gonorrhoeae-Thayer Martin d.-Salmonella typhi-Mac Conkey besiyeri
b) e.-Haemophilus influenzae- Tellüritli besiyeri
19
a)
b)
20
a)
21
22
a)
b)
c)
d)
e)
23
a)
b)
c)
24
a)
25
a)
b)
26
a)
27
a)
28
a)
Enfeksiyon hastalığı- etken bakteri eşleştirmelerinden geçerli olmayanı işaretleyiniz
a.-Boğmaca- Bordetella pertusis b.-Şarbon- Bacillus cereus c.-Erizipel- Streptococcus pyogenes
d.-Oftalmiya neonatorum-Neisseria gonorrhoeae e.-Yenidoğan menenjiti-Escherichia coli
Aşağıdaki bakteriden hangisi besiyerinde buğu şeklinde yayılım oluşturur?
a.-Pseudomonas aeruginosa b.-Escherichia coli c.-Helicobacter pylori d.-Brucella e.-Proteus
Aşağıda aşı ile önlenebilir hastalıklar verilmiştir. Uymayanı işaretleyiniz.
a.-HIV b.-Tetanoz c.-Kızamıkçık d.-Difteri e.-Kabakulak
Aşırı duyarlılık reaksiyonu ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden uygun olmayanı işaretleyiniz.
a.-Tip I aşırı duyarlılk reaksiyonun IgG rol oynar.
b.-Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonunda dokuya bağlı antijenler rol oynar.
c.-Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonuna örnek Serum hastalığıdır.
d.-Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonuna hücresel tip aşırı duyarlılık reaksiyonu da denebilir.
e.-Aşırı duyarlılık reaksiyonunun ortaya çıkması için antijen ile birden fazla karşılaşma gereklidir.
Antijen sunan hücreler MHC II molekülü ile hangi antijeni ve hangi hücreye sunarlar ?
a.-Lipid antijeni CD4+ T hücresine sunarlar. b.-Protein antijeni CD4+ T hücresine sunarlar.
c.-Protein antijeni CD8+ T hücresine sunarlar. d.-Lipid antijeni Cd8+ T hücresine sunarlar.
e.-Lipid ve protein antijeni hem CD4+ hem de CD8+ T hücresine sunarlar.
Doğal bağışıklık hücrelerin üzerinde bulunan ve mikropların üzerinde bulunan yabancı olarak
tanıdığı moleküllere bağlanan yapılarına ne isim verilir ?
a.-PAMP b.-PRR c.-MHC I d.-MHCII e.-Protein antijen
Parazit enfeksiyonlarında önemli olan ve yüzeyinde immunglobülin bulunan hücreler hangileridir?
a.-Makrofajlar ve Nk hücreleri b.-Nötrofiller ve Makrofajlar c.-Mast hücreleri ve Eozinofiller
d.-CD8+ T lenfositler ve Nk hücreleri e.-Nötrofillerl ve CD4+ T hücreleri
Aşağıdakilerden hangisi IgM’nin özelliklerinden birisi değildir ?
a.-İlk oluşan antikor tipidir b.-Komplemanı aktive eder c.-Anne sütünden bebeğe geçerek koruma
sağlar. d.-Bakteriyi doğrudan öldürür e.-Parazit enfeksiyonlarında çok önemlidir.
Doğal bağışıklık için aşağıdaki özelliklerden uymayanı işaretleyiniz.
a.-Çabuktur. b.-Hafızası yoktur c.-Şiddeti her karşılaşmada artar d.-Makrofajlar rol oynar e.Nötrofiller rol oynar.
Aşağıdakilerden hagisi mikrobiyoloji laboratuvarında bakterilerin üretilmesi amacıyla kullanılan bir
cihazdır?
a.-Pastör fırını b.-Otomatik pipet c.-Etüv d.-Bunzen beki e.-Otoklav
29 Aşağıdakilerden hangisinin mikrobiyoloji laboratuvarında uygulanması hatadır?
a) a.-Laboratuvarda çalışırken uzun saçlar arkadan bağlı olmalıdır.
b) b.-Laboratuvarda çalışma esnasında biyolojik materyal içeren bir malzemenin dökülmesi halinde
üzeri havlu kağıt ile kapatılıp dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
c) c.-Laboratuvar ortamında çalışırken kapı ve pencere açık tutulmalıdır.
d) d.-Laboratuvarda çalışma sonrası işi biten malzeme otoklavlanabilir poşetlere konulmalıdır.
e.-Laboratuvarda kozmetik ürünler kullanılmamalıdır.
30 Aşağıdakilerden hangisi vücudun normal florasını etkileyen bir faktör değildir?
a.-Yaş b.-Cinsiyet c.-Hijyen d.-Beslenme alışkanlığı e.-Boy
31 Vajen florasını asidik hale getirerek patojen bakterilerin yerleşmesini engelleyen bakteriler
hangileridir?
a) a.-Streptokoklar b.-Laktobasiller c.-Candida türleri d.-Stafilokoklar e.-Trichomonas vaginalis
32 Nemli ısı ile buharlı basınç altında yapılan ve cansız maddeler üzerinde sporlar dahil tüm canlıları
öldüren işleme ne denilmektedir?
a) a.-Otoklav ile sterilizasyon b.-Pastör fırını ile sterilizasyon c.-Tindalizasyon
b) d.-Pastörizasyon e.-Filtrasyon
33 Aşağıdakilerden hangisi ısı ile yapılan sterilizasyon veya dezenfeksiyon yöntemi değildir?
a) a.-Yakma b.-Kaynatma c.-Pastörizasyon d.-Membran filtrasyon e.-Tindalizasyon
34 El temizliğinde kullanılan alkol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlştır?
a.-Kullanımı hızlıdır. b.-Ellere iritasyonu azdır. c.-Kullanımı kolaydır
d.-Sabundan daha çok mikropları azaltıcı etkinliğe sahiptir e.-Bakteri sporlarını öldürücü etkiye
sahiptir.
35 Virusu çevreleyen protein kabuğa ne ad verilir?
a.-Zarf b.-Kapsomer c.-Kapsid d.-Virion e.-Nükleik asit
36 Virusların replikasyonunda ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?
a.-Morfogenez b.-Penetrasyon c.-Salınım d.-Tutunma e.-Ekspresyon
37 Aşağıdakilerden hangisi mantar hücresi için doğru değildir?
a.-Prokaryot yapıdadır b.-Kemotrofik özelliğe sahiptir c.-Hücre duvarı bulunur
d.-Çoğalmak için spor oluşturabilir e.-Mitokondri bulunur.
38 Mantar hücrelerinde tomurcuklanma ile gelişen spora ne ad verilir?
a.-Arthrospor b.-Blastospor c.-Zigospor d.-Klamidospor e.-Askospor
39 Aşağıdaki parazitlerden hangisi nematodlar (yuvarlak solucanlar) sınıfına dahildir?
a.-Plasmodium vivax
b.-Taenia saginata
c.-Giardia lamblia
d.-Schistosoma mansoni e.-Enterobius vermicularis
40 İnsan, bir parazit için son konak ise, parazitin insanda bulunan formu hangisidir?
a.-Erişkin b.-Larva c.-Embriyonsuz yumurta d.-Serkarya e.-Embriyonlu yumurta