Şubat - ted karabük koleji

Transkript

Şubat - ted karabük koleji
TED Karabük Koleji Özel Lisesi
Şubat Ayı Bülteni –2016
12. Sınıflarımıza Sınav Motivasyonu Amacıyla Orman Yürüyüşü Yapıldı.
12. sınıf öğrencilerimiz geçen sene başladıkları YGS
ve LYS çalışmalarını verimli ve başarılı bir şekilde
sürdürmektedir. Özverili
öğretmenlerimizin ve çalışkan öğrencilerimizin emeklerini YGS öncesi yoğunlaştırılmış sınav programımızda görmek bütün okulumuz için sevindirici bir
başarı. Akademik başarı
dışında sınava hazırlanan
öğrencilerimizin stresini
azaltmak ve keyifli vakit
geçirmek için de etkinlikler
düzenlemeye devam ediyoruz.
12/A ve 12/B sınıfları öğrencilerine 29 ġubat 2016 Pazartesi günü
Kent Orman Parkına yürüyüĢ düzenledi. Öğrenciler YGS maratonuna ara verip, güzel havayı değerlendirdi. Fizik öğretmenimiz
Dinçer ÇETĠNKAYA, Kimya
öğretmenimiz Cemil
ÇETĠNKAYA, Rehber öğretmenlerimiz Hicran ÇELĠK CEBECĠ ve
Fatih MERTOĞLU, 12/A Sınıf
öğretmeni Elif ERĠKCĠ ve 12/B
Sınıf öğretmeni Kazım ELMACI
eĢliğinde temiz havanın tadını
çıkardılar. Sınav stresini azalttılar.13 Mart’ta girecekleri YGS
öncesi moral depoladılar.
Doğa yürüyüĢlerinin insanın vücut
ve ruh sağlığı üzerinde çok olumlu etkileri olduğu uzman-larca
kabul edilmektedir. KıĢ mevsiminin geliĢiyle birlikte sağlık sorunları yumağı adeta katlanarak çoğalırken, Ģehrin kapalı mekanları
arasında sıkıĢıp kalmaktan
kurtulmak isteyenler için doğa
yürüyüĢleri bulunmaz bir fırsat.
Dağlarımızın olağanüstü güzelliği, bitki ve çiçek örtüsü, nehirleri, çıkılası zirveleri ve tüm
yaban hayatı doğa yürüyüĢlerinin unutulmaz parçalarını oluĢturuyor.
Dağlarla nehirleri kıyasladığı
bir sohbetinde, ünlü düĢünür
Konfüçyüs der ki: "Nehirler,
insan yaĢamında hareketliliği
ve değiĢimi simgeler, akıp durmaları sürekli değiĢimleri sebebiyle ürkütücü halleri vardır. Ne
zaman ne yapacaklarını kestirmek zordur; halbuki dağlar
öyle mi, onlar hep istikrar ve
kalıcılığın sembolüdürler, bir
de dostluğun."
12. Sınıflarımıza Seri Deneme Sınavları ve Öğrencilerin Eksiklerin Giderilmesine Yönelik Çalışmalar
Sene boyunca yapılan YGS çalıĢmalarının sonuna gelindiği bu dönemde öğrencilerin hem sınava
daha hazır hale gelmeleri ve sınav
stresini yönetmeleri hem de sınav
öncesi eksiklerini görerek gidermeleri için büyük bir özveri ile 3
hafta boyunca üst düzey katılımla
çalıĢmalar yapıldı. 12.sınıf öğrencileri 3 hafta içinde Özdebir ve
Eksen yayınlarının denemelerinden sorumlu tutulmuĢ olup denemeler karar verilen her deneme
gününün sabahında saat 10.00’da
baĢlatıldı. Her deneme sonrası
yapılan istatistik çalıĢmalarıyla
öğrencilerin hem genel dereceleri değerlendirildi hem de branĢ
bazında yanlıĢları analiz edilip
daha tutarlı dönütler alındı. Yapılamayan ya da yanlıĢ yapılan
sorular her branĢ öğretmeninin
kendi denetiminde öğrencilere
bireysel olarak anlatılarak, kazanımların tam kavranması sağlandı. Ayrıca netleri istenilen düzeyde olmayan öğrencilerle okul
sonrası kalınarak akĢam çalıĢ-
maları yapıldı. Türkçe-Sosyal
Bilimler-Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında ayrı ayrı çalıĢmalar düzenlendi. Bu çalıĢmalarda ilk hafta Türkçe, ikinci
hafta sosyal ve fen bilimleri,
üçüncü hafta ise matematik
çalıĢmaları uygulandı. Öğrencilerin daha çok ilgili zümrenin
derslerinden bölüm denemesine tabi tutularak hem sınav süresini etkin kullanmada hem de
eksiklerini zümreyle ilgili öğret-
YGS Öncesi Moral Kahvaltısı Düzenlendi.
“Okul genç beyinlere; insanlığa
hürmeti, millet ve memleket
sevgisini, şerefi, bağımsızlığı
öğretir. Bağımsızlık tehlikeye
düştüğü zaman onu kurtarmak
için takip edilecek en uygun, en
güvenli yolu öğretir. Memleket
ve milleti kurtarmaya
çalışanların aynı zamanda
mesleklerinde birer namuslu
uzman ve birer bilgin olmaları
lazımdır. Bunu sağlayan
okuldur.”
M. KEMAL ATATÜRK
Her yıl YGS’den bir hafta öncesinde pazar günü düzenlenen
moral kahvaltısı bu sene de tüm
lise öğretmenleri ve 12A/12B öğrencilerinin katılımıyla gerçekleĢtirildi. Kadı Efendi Yemek Salonunda düzenlenen etkinlikte 12.sınıf
öğrencileri üç servis eĢliğinde
okuldan ve Safranbolu’dan alınarak kahvaltı salonuna götürüldü.
12. Sınıf öğrencilerinin yaklaĢık 9
aydır yaptıkları YGS çalıĢmalarının sonuna gelindiği bu dönemde
akademik olarak yapılan çalıĢmaların yanında düzenlenen bu etkinlikle moral motivasyon olarak
da hazır oldukları gözlendi. Okul
Müdürümüz Kerim BARÇIN’ın da
katıldığı kahvaltıda öğrenciler
yaklaĢık 2 saat boyunca kahvaltı
yapıp sohbet ettikten sonra bahçeye inerek güzel günün ve güzel havanın tadını çıkarmaya
devam ettiler. Bol bol hatıra fotoğrafının çekildi ve birlik beraberliğin pekiĢtiği bu etkinlikle aidiyet duygusu da geliĢtirildi.
TED’li olmak ayrıcalıktır.
mene o anda sorarak kalıcılığı sağlama
konusunda çalıĢmalar yapıldı.
T E D K AR AB Ü K K O L E J İ Ö Z E L L İ S E S İ Ş U B AT 2 0 1 6
9/A Sınıf Etkinliklerimiz
Biyoloji
Dil ve Anlatım
dik... Bunun da çok güzel
Atasözleri, kim tarafından bir yolunu keĢfettik. Ġki
9- A sınıfı öğrencileri bine zaman söylendiği bilin- grup olarak yaptığımız
yoloji dersinde hücre koyarıĢmada birbirimize
nusunda öğrendikleri bilgi- mediğinden anonimdir. Bu
sözler topluma mâl olmuĢ, 100'e yakın atasözü ve
leri kullanarak seçtikleri
toplum tarafından benim- deyim anlattık.
organeli kurabiyeye dönüĢtürdüler. Kurabiye ha- senmiĢ ve yüzyılların düYarıĢmada; atasözleri ve
Ģünce ve mantık isteminmurunu hazırlayıp Ģekil
deyimlerimizi etkin kullaverdikten sonra okulumu- den geçerek günümüze
narak kalıcı öğrenmeyi
ulaĢmıĢ kısa ve özlü söz- sağladık. Eğlenirken öğzun yemekhanesinde piĢirdiğimiz kurabiyeleri hep lerdir.
rendik, öğrenirken eğlenberaber afiyetle yedik.
dik.
Unuttuğumuz ya da hiç
duymadığımız atasözü ve
deyimleri hatırlayalım de-
9/B Sınıf Etkinliklerimiz
Fizik
Biyoloji
Almanca
Öğrencilerimiz kuvvet hareket ünitesinde öğrendiği
kazanımların kalıcı hale
gelmesi için poster hazırladılar. Fizik dersinde hazırlanan posterler daha
sonra sınıf duvarına asıldı.
Öğrencilerimiz biyoloji
dersinde hücre konusunda organelleri günlük yaĢamla iliĢkilendirip, sunum
hazırladılar. Hazırlanan
sunumlar sınıf ortamında
arkadaĢlarına sundular.
Öğrenciler birbirlerine sorular yönelterek konunun
pekiĢmesini sağladılar.
TED Karabük Koleji 9. Sınıf öğrencileri Almanca
dersinde kendi otobiyografilerini Almanca olarak
hazırladılar.
Otobiyografide öğrencinin
adı soyadı, doğum yeri ve
yılı, yaĢadığı yer, okuduğu
okul ve yaptığı meslek gibi
bilgilere yer verildi.
10/A Sınıf Etkinliklerimiz
Tarih
Kimya
Bilişim Teknolojileri
Öğrencilerimiz TED Okulları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal ATATÜRK
ile ilgili Atatürk KöĢesi hazırladı. Bu anlamda sosyal
sorumluluk becerileri yüksek, bilinçli ve nitelikli meĢalelerin sınıfımızdan çıkacak olması sevindirici.
Öğrencilerimiz parafin
hammaddesi kullanarak
çok özellikli çeĢitli mumlar
yaptılar. Müfredatımız gereği öğrencilerimiz bu yıl
gördükleri her konu için
uygulanabilir faydalı etkinlikler yaptılar. Bunlardan
biri de evsel atıklardan
biyodizel üretimi çalıĢmasıydı.
Öğrencilerimiz akademik
anlamda kendilerini geliĢtirirken sosyal anlamda da
geliĢmeye devam ediyorlar. BarıĢ SĠNAPLI,
Oğuzhan KAYNAK ve
Menderes ERSÖZ forum
sitesi oluĢturdu. http://
tedforum.esy.es/ adresinden öğrencilerimizin sitesine kayıt olabilirsiniz.
10/B Sınıf Etkinliklerimiz
Tiyatro
Fizik
Fizik
10B sınıfı öğrencilerimizin
birlikte hazırlayıp çalıĢtıkları tiyatroda öğrencilerimiz TED okullarının kuruluĢu sırasında Mustafa
Kemal Atatürk ve cumhuriyetin kurucularını canlandırdılar. Son derece özverili ve baĢarılı bir çalıĢma
ortaya koydular.
Öğrencilerimiz fizik dersindeki konuları kendi hazırladıkları sunumlarla arkadaĢlarına bilgi verdiler.
Öğrencilerimiz fizik dersinde öğrendikleri konuları
pano çalıĢması halinde
okulumuzda sergilediler.
Sunum etkinliği ile öğrenciler arası bilgi alıĢveriĢi arttı.
Öğrenciler sunacakları konu üzerinde daha fazla düĢünerek kalıcı öğrenmenin
daha fazla gerçekleĢmesini
sağladılar.
Pano hazırlanırken her
öğrenci çalıĢması, renkli
fon kartonlarına yapıĢtırıldı
ve okulumuzun koridorunda her öğrencinin rahatlıkla görebileceği bir alana
asıldı.
TED’li Olmak Ayrıcalıktır!
S a yf a 2
T E D K AR AB Ü K K O L E J İ Ö Z E L L İ S E S İ Ş U B AT 2 0 1 6
S a yf a 3
11/A Sınıf Etkinliklerimiz
TED Panosu
Kimya
Türk Eğitim Derneği Ailesinin fertleri olarak Derneğimizi yeni fertlerimize ve
çevremize anlatmak ve bu
konuda bilinç oluĢturmak
bizim için gurur kaynağıdır.
Deney yapmak, öğrenmeyi direkt ve olumlu etkiler.
Çünkü öğrenciler, iĢitselden çok görerek yaptıkları
etkinliklerde kalıcı bilgiye
sahip olurlar. “Aktif öğrenme” olarak da isimlendirdiğimiz bu yöntem, öğrencinin yeni bir bilgiyi öğrenirken, tüm duyularını kullanmasını içerir.
Panomuzda TED’in misyonu, vizyonu, projeleri ve
100. yıl projeleri açıklanmıĢtır.
Oratoryo Çalışması
11/A sınıfı öğrencileri
“Atatürk KurtuluĢ SavaĢı’nda” isimli oratoryoyu
sergilemiĢtir.
Etkinlik okulumuz spor
salonunda gerçekleĢtirildi
ve öğrencilerin etkinlikteki
baĢarısı, tüm izleyiciler
tarafından büyük beğeni
topladı.
11/B Sınıf Etkinliklerimiz
Biyoloji
Kimya
Türk Dili ve Edebiyatı
Fen derslerimizi laboratuar ortamında iĢlemeye,
öğrencilerin soyut kavramları somutlaĢtırarak öğrenmesini sağlamaya çalıĢıyoruz. Biyoloji dersinde
Ġnsanda Sinir Sistemi ve
Beynin Bölümleri konusu
iĢlenirken de laboratuarda
beyni görerek, dokunarak
inceleme fırsatı bulan öğrencilerimiz kalıcı bir öğrenme gerçekleĢtirdiler.
Kimya dersinde Hidrokarbonları, molekül modellerini kullanarak oluĢturma
konusunu laboratuvarda
somutlaĢtırarak iĢledik.
Öğrenciler birbirinden güzel kalıplara döktükleri
mumlarının Ģekillenmesini
beklerken hem öğrendiler
hem de kendileri bir ürün
ortaya koymanın zevkini
yaĢadılar.
11/B sınıfıyla haftada bir
gün Türkçe denemesi çözüyoruz. Yapılan sınavın
analizini öğrencilerimize
ayrıntılı olarak aktararak
eksiklerini belirlemeye ve
gidermeye çalıĢıyoruz.
Öğrencilerimiz sınav konusunda son derece bilinçli. ÇalıĢmalara Ģimdiden baĢlamıĢ olmaları da
sınava hazır olma konusunda ne kadar istekli olduklarının göstergesi.
12/A Sınıf Etkinliklerimiz
YGS’ye Hazırlık Sürecimiz
12/A sınıfında YGS çalıĢmaları hızla devam ediyor
ve YGS için tüm hazırlıklar yapıldı. Öğrenciler ek
dersler, etüt çalıĢmaları ve
günde 2 kere yapılan deneme sınavları ile desteklendi. Türkiye geneli yapılan deneme sınavlarında
öğrencilerimiz çok güzel
sonuçlar elde etti. Heyecan ve stresin yaĢandığı
bu haftalarda deneme sınavları baĢarılı geçti. Eksiklerimiz giderildi. Tümüyle sınava hazırız.
Sınıf olarak sınavdan güzel sonuçlar almak ve hayallerimizdeki mesleklere
ilk adım olan üniversitede
istediğimiz okulda ve istediğimiz bölümde eğitim
görmek istiyoruz.
bizi sürekli destekleyen
ve yanımızda olan öğretmenlerimize, idarecilerimize ve okul personelimize teĢekkür ederiz.
YGS’ye girecek olan tüm
öğrencilere baĢarılar diliyoruz.
12/A sınıfı olarak bu yoğun ve stresli dönemde
12/B Sınıf Etkinliklerimiz
küçük hedeflere tek tek
ulaĢarak netlerini artıran
12/B sınıfı netlerini yük2015 Haziran ayından itibaren yaptığımız YGS ve seltti ve istikrarlı bir ĢekilLYS çalıĢmaları tüm hızıy- de bugünlere geldi.
la sürmektedir. Sınav sis- YGS’de %100 baĢarı hedefiyle yola çıkan 12/B
teminin ilk ayağı olan
sınıfı son denemelerde de
YGS’ye yaklaĢtığımız bu
bu hedefinde ne kadar
günlerde sınıfımız hazırciddi olduğunu bizlere
lıklarını genel itibariyle
gösterdi. Heyecan ve stretamamladı. Sene baĢından bu yana koyduğumuz sin yaĢandığı bu haftalarYGS’ye Hazırlık Sürecimiz
da deneme sonuçlarında
elde edilen baĢarı ile özgüven yakalayan 12/B sınıfı son haftayı da atlatıp
hedefine ulaĢacaktır. Bu
anlamda tüm bu çalıĢmalarda emeği geçen herkese 12/B sınıfı olarak teĢekkür eder, YGS’de sınıfımızla birlikte tüm 12. sınıflara baĢarılar dileriz.
TED’liysen Yalnız Değilsin!
S a yf a 4
Öğrenci Kayıt Prosedürü
Anasınıflarına ve 1.sınıflara mülakatla öğrenci alınır. Okul ücretlerinin açıklanmasından önce gerçekleĢtirilen kayıtlarda 1000 TL
ön ödeme alınır. Asıl ücret açıklandığında 1000 TL düĢülerek kayıt iĢlemi tamamlanır.
Ara sınıflara mülakat ve TED okulları sınavı ile öğrenci alınır. Sınava 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam edecek öğrenciler katılabilir. Asıl ve yedek liste ilan edilir. Öğrenci % 70 baĢarı gösterdiğinde 1000 TL yatırarak kaydı yapılır. 30 Nisan’a kadar kayıt için 3
gün süre verilir. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerlerine yedek listedekilere haber verilir. 3 gün içerisinde kayıt yaptırmaları istenir. Belli günlerde okul tanıtımı için randevular verilir. Gelen velilere toplu halde okul gezdirilir ve bilgilendirme yapılır.
Liseye TEOG sonucuna göre öğrenci alınır. Veli TEOG sonucu açıklandıktan sonraki ilk 5 günde kayıt yaptırmaz ise öğrenci
hakkettiği indirimden yararlanamaz.
Tatil dönemlerinde kayıtlarda ise; baĢvurular toplanarak haftanın belli bir gününde Sınav ve PDR mülakatı yapılır. Sonuçlar bir
gün içinde açıklanır. Öğrenciler sınavda iken velilere toplu halde okul tanıtımı yapılır.
Kayıt için tüm baĢvurularda veli ve öğrenci ilgili müdür ya da müdür yardımcısı ile görüĢtükten sonra sınav uygulaması ve PDR
görüĢmesi yapılır. Uygun olduğu bilgisi ilgili müdür yardımcısına iletilir. Ġlgili müdür yardımcısı veliyi muhasebe kısmına yönlendirerek iĢlemi tamamlatır.
Mart ayı içerisinde veli toplantılarında okulun kayıt prosedürü bilgisi verilir.
Rehberlik Çalışmalarımız
Mesleki gölge çalıĢmaları kapsamında, meslek seçiminde farkındalık kazandırmak için 11.sınıf öğrencileri ile bireysel görüĢmeler
gerçekleĢtirildi ve bunun ardından öğrencilere dosyaları teslim edilerek sürecin devamlılığı sağlandı.
YGS’ye yönelik yapılan pano çalıĢmamıza hem öğrencileri bilgilendirici hem de eğlendirici içerikler yerleĢtirildi.
“N-beyin” ile ilgili pano çalıĢması yapıldı. Bu panonun hazırlanma amacı, beyinle ilgili yaĢanılan geliĢmeleri, farklı ve dikkat uyandırıcı konuları öğrencilerle paylaĢmak idi.
Kulüp saatlerinde huzurevine gidilerek orada yaĢayan insanlarla sohbetler gerçekleĢtirildi.
Problem tarama listeleriyle öğrencilerimizin temel istek ve ihtiyaçlarını öğrenip gidermeye çalıĢtık.
12. sınıf öğrencilerini rahatlatma ve kaygılarını azaltmak amacıyla doğa yürüyüĢü gerçekleĢtirildi.
12. sınıf öğrencilerinin “sınav kaygısı” ile ilgili seminere katılımları sağlandı.
Necatibey cad. No:21 Yenişehir / KARABÜK
0370 415 50 00 – [email protected]
www.tedkarabuk.k12.tr
facebook.com/karabuktedkoleji - twitter.com/tedkarabuk

Benzer belgeler

Mart - ted karabük koleji

Mart - ted karabük koleji Öğrencilerimizin kendini tanımaları ve sınıf içi etkileĢimlerinin artması hedeflenerek çeĢitli etkinlikler yapılmıĢtır. TED Karabük Koleji Rehberlik Panosu güncellenerek mesleklerle ilgili hazırlan...

Detaylı

Mart - ted karabük koleji

Mart - ted karabük koleji değerler eğitimi odaklı çalışmalarımızda arkadaşlık, saygı, bilgelik ve hoşgörü konularını işledik. Öğrencilerimizin olumlu benlik algısı geliştirme, duygularını tanıma ve doğru ifade etme, etkili ...

Detaylı

ÖZEL NES‹BE AYDIN İLKOKULU - Nesibe Aydın Eğitim Kurumları

ÖZEL NES‹BE AYDIN İLKOKULU - Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Eksen yayınlarının denemelerinden sorumlu tutulmuĢ olup denemeler karar verilen her deneme gününün sabahında saat 10.00’da

Detaylı