gelişim oyunları seti

Transkript

gelişim oyunları seti
GELİŞİM OYUNLARI SETİ™
Yaş Grubu : 4 – 7 yaş arası
Uygulama : Bireysel
İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü
Gelişim Oyunları Seti, WISC-R zeka testleri temel alınarak hazırlanmış olup 4-7 yaş
çocuklarının bireysel gelişimlerini beceri ve algı seviyeleri ne olursa olsun desteklemek
amacıyla uzman psikologlar, pedegoglar ve okulöncesi eğitim uzmanları tarafından
hazırlanmıştır.
İstanbul ve Anadolu’da hem MEB okullarında hem de Özel Kolejlerin okulöncesi
bölümlerinde 1,5 yıllık bir uygulamanın ardından NEPMAN® tarafından okullarımızın ve
ailelerimizin hizmetine sunulmuştur.
Setteki oyunların uygulamaları çocuklarımızı plan yapabilme yetisi, analitik düşünme
becerisi, üretken düşünme, hayal kurma ve realize etme, matematik becerisi, sosyal ve
girişimci kişilik, kritik düşünme becerileri alanlarında destekleyici niteliktedir.. Çocuklar oyun
oynadıklarını zannederken bu becerileri özümseyecek ve erken yaşta kişiliklerini
geliştirecekler.
İstanbul Psikoloji Enstitüsü uzmanları tarafından da kurumsal olarak incelenmiş ve bir
protokol dahilinde tavsiye edilmiştir. Ayrıca belirtmekte fayda varki GOS’u oluşturan ekip
içerisinden Ensititü uzman psikologları görevler almışlardır.
Setimizdeki oyunlar basitten karmaşık olana doğru şeklinde tasarlanarak çocukların BAŞARI
DUYGUSU ile kısa sürede tanışmaları hedeflendi.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Sayılabilen 80 temel ve yan kazanım,
Öğretmen kılavuz kitabı,
Aile Broşürü,
Yıllık ve aylık plan,
35 saat ders işleme kapasitesi,
Sınıf içi uygulama sistemleri,
Ölçme ve değerlendirme
MEB kazanımlarına uygun,
Sınıf içi fiziksel oyun etkinlikleri,
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Kolay uygulanan,
Eğiten,
Geliştiren,
Yön veren,
Etkili iletişim sağlayan,
Mutlu eden,
Ürettiren,
Gelişim oyunları seti 35 saatlik bir müfredat dahilinde hazırlandı (Şekil-1).
Haftada bir saat olarak öngörülen bu planla çocuklarımız daha organize ve
daha verimli bir eğitim yılı geçirecekler. Setin dışında hazırlanan
KULLANIM KLAVUZU’nda bulunan bu plan öğretmenlerimize ve
ailelerimize de çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.
Şekil-1
Ölçme-Değerlendirme yöntemi ile Gelişim Oyunları seti öğretmen ve velilere uygulamanın
belirli safhalarında çocukların beceri ve algı seviyelerini görme şansı verir. Bu yöntemle gerek
bireysel gerekse sınıf bazında değerlendirmeler yapabilir ve sonuçlara gore önlemler alabiliriz.
(Şekil-2)
Şekil-2
Diğer ayırıcı bir özellik olarak uygulamada karşılaşılması muhtemel güçlüklerin, zorlukların
ve çözüm tekniklerinin Kullanım Kalvuzunda (Şekil-3) belirtilmiş olmasıdır. Gelişim
Oyunları Seti’nin okullarımızın hizmetine sunulmadan önceki pilot uygulamarı bize bu
saptamaları ve gözlemleri yapma şansı vermiştir.
Şekil-3
Her çocukta gerçekleşmesini umduğumuz ana hedefler ve yardımcı hedeflerimiz olmalıdır.
Veya yakın hedefler ve uzak hedeflerde diyebiliriz. Uygulamalar esnasında çocukları
gözlemlerken çocukların duygusal durumlarını gözönüne alarak değerlendirmeler yapmalıyız.
-­‐ Yakın hedefler; çocukların istekli duruma getirilmesi, uygulamaları severek yapması,
kurallara gönüllü uyması, grup içinde kendini ifade etmesi olarak özetlenebilir.
-­‐ Uzak hedefler ise Kişilik gelişimi, etkili dil yeteneği, dışa dönüklük, grup bilinci olarak
sıralanabilir.
Uygulamalar esnasında yakın hedeflere öncelik verilmeli, uzak hedeflerin oluşum süreci
zamanla gözlemlenerek gereken yerlerde katkısal müdaheleler yapılmalıdır. Uygulamaların
devamlı oluşu çocuğun kişilik gelişimini ve olgunlaşmasını destekleyecek ana faktördür.
GEOMETRİ ÇUBUKLARI
Uygulamaya geometri çubuklarıyla başlanması gerekir.
Özellikle uygulama disiplini ve kuralların oturtulması için
geometri çubuklarına öncelik verilmelidir.
Kitapta verilen şekiller çocukların renk, boyut, şekil, yön,
geometri ve simetri algılarının oluşması hedeflenerek
hazırlandı.
Çubukların oranları ve özellikleri şekil yapmalarını kolay
hale getirmektedir. Aynı zamanda bu oranların bilinçaltı
oluşumu ilköğretim çağında yazı ve çizgi çalışmalarına alt
yapı olacaktır.
NEPMAN KÜPLERİ
Çocukların okul öncesinde bilinçaltında tümevarım,
tümdengelim yöntemlerinin oluşması, yön, renk ve
şekil kavramlarının belirginleşmesinde önemli rol
oynayacaktır.
Okuma yazma eğitiminden önce öğrencilerin yer yön
kavramlarını öğrenmeleri hem bu eğitimi
hızlandıracak, hem de okulu mutlulukla gidilecek bir
yer haline getirecektir.
Bu kitabın uygulanmasında çocuğun şekilleri
yapabilmek için farklı yöntemler denemesi gelişim
açısından şarttır. Her çocuk mutlaka şekil
yapabilmelidir.
NEPMAN KÜPLERİ
Sayıların sınırsız dünyasını keşfetmesini sağlar. Çocuk sayıları
istenenlerle eşleştirerek sonuca gider.
Her sıralamada yeni bir metod uygulayarak deneme yanılma
becerisini geliştirirler. Ayrıntılı şekillerin eşleştirilmesinde algıda
seçicilik sınırlarını zorlayacaktır. Çocuk farklı yöntemlerle
eğlenirken, bilinçaltında da matematik olgusu oluşacaktır.
Kitabın ilk bölümünde görsel algının geliştirilmesi, daha sonra
ritmik sayı kavramı, son bölümlerinde yön kavramı ve
ilişkilendirme konuları işlenmiştir. Her sayfada çocuğun cevapları
kontrol edilmeli, dizilimin doğru olup olmadığı onaylanmalıdır.
KEŞİF İPİ
Bu oyun setin üst seviyedeki oyunudur. Özellikle çocukların elkol-göz koordinasyonlarının gelişimine yardımcı olacaktır. İpin
esnek yapısı sayesinde öğrenciler daha dikkatli davranacak,
şeklin yapım aşamasında konsantre olacaklardır.
Başlangıçta biraz zorlanan çocukların sizin yardımınıza
ihtiyaçları olabilir. Bu durumda onlara kısa kısa yardımlarda
bulunularak üretkenlik becerilerinin gelişimine yardımcı
olunmalıdır.
Oyunun diğer önemli yanı, verilen şekillerin ve figürlerin
yapılabilmesi için ayrıntıların incelenmesi gerektiğidir. Her
ayrıntı öğrencilerin derslerle ilgili daha fazla bilgiye sahip
olmalarını sağlar. Aynı zamanda şekillerle ilgili yapılan planlama çocuğun bilinçaltında planlı
ve düzenli çalışma becerisi kazandırır.
UYGULAMALARINIZDA BAŞARILAR DİLİYORUZ!
Nepman Ekip

Benzer belgeler