5. ulusal kırsal turizm kongremize katıldığınız için

Transkript

5. ulusal kırsal turizm kongremize katıldığınız için
1
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ PROGRAM
18.05.2016 Çarşamba
21.05.2016 Cumartesi
11.00-
Otele GiriĢ ve Kayıt
07.00-08.30
Kahvaltı
15.30-18.30
Kırsal Gezi
09.00-10.15
19.00-21.00
AkĢam Yemeği
10. Oturum (Salon 1)
11. Oturum (Salon 2)
12. Oturum (Salon 3)
10.15-10.45
Ara
10.45-12.15
13. Oturum (Salon 1)
14. Oturum (Salon 2)
15. Oturum (Salon 3)
16. Oturum (Salon 4)
12.30-13.30
Öğle Yemeği
13.45-14.45
Değerlendirme ve
Sonuç Bildirgesi
15.00-18.00
Yöresel Ürünlerin
Kırsal Turizme Katkısı
(Yöresel Pazar Sergisi)
19.00-21.00
Gala Yemeği
21.30-23.00
Ġçmeler Sahilinde
YürüyüĢ
19.05.2016 Perşembe
07.00-08.30
09.00-10.15
10.15-10.45
10.45-12.15
12.30-13.30
13.45-18.30
19.00-21.00
21.30-22.30
Kahvaltı
Kongre AçılıĢ
AçılıĢ Kokteyli
1. Oturum (Salon 1)
2. Oturum (Salon 2)
3. Oturum (Salon 3)
Öğle Yemeği
Kırsal Gezi (Bal Evi,
ġelale ve Kız Kumu)
AkĢam Yemeği ve
Türk Gecesi
Serbest Saat
20.05.2016 Cuma
07.00-08.30
Kahvaltı
09.00-10.15
4. Oturum (Salon 1)
5. Oturum (Salon 2)
6. Oturum (Salon 3)
10.15-10.45
Ara
10.45-12.15
7. Oturum (Salon 1)
8. Oturum (Salon 2)
9. Oturum (Salon 3)
12.30-13.30
Öğle Yemeği
13.45-18.30
Kale, Kültür Evi, ġehir
Turu, Günlücek Milli
Parkı, Doğa YürüyüĢü
ve Nimara Mağarası
19.00-20.30
AkĢam Yemeği
21.30-23.00
Seval IĢıklı Konseri
22.05.2016 Pazar
2
07.00-08.30
Kahvaltı
10.00-17.00
Tekne Turu
17.30-18.00
Otelden AyrılıĢ
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
KONGRE DÜZENLEME KURULU
ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
İstanbul Üniversitesi
KONGRE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
KONGRE BAŞKAN YARDIMCILARI
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Okt. Zekeriya BİNGÖL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
3
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
KONGRE KONULARI

















Kırsal Turizmin Kavramsal Analizi ve GeliĢimi
Kırsal Turizmin GeliĢimini Hızlandıran Faktörler
Dünyada ve Türkiye‟de Uygulanan Kırsal Turizm Politikaları
Kırsal Turizm Yatırımları ve Özellikleri
Kırsal Turizmin Planlaması ve Önemi
Kırsal Turizmde Sürdürülebilirlik
Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma
Kırsal Turizmde Ġstihdam
Kırsal Alanda Yapılabilecek Kırsal Turizm Türleri
Kırsal Turizmde Ġnovasyon ve GiriĢimcilik
Kırsal Turizmde Rekreasyon Yönetimi
Kırsal Turizm ve Çevre
Agro Turizm
Kırsal Miras
Kırsal Turizmde Yöresel Ürünler ve Mutfak Kültürü
Kırsal Turizmde El Sanatları
Kırsal Turizm ve Kırsal Yoksulluk
4
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ
Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN
Doç. Dr. Ayhan GÖKDENĠZ
Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ
Doç. Dr. Düriye BOZOK
Doç. Dr. Murat YEġĠLTAġ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ
Prof. Dr. Füsun BAYKAL
Prof. Dr. Ġsmail KIZILIRMAK
Prof. Dr. Mithat Zeki DĠNÇER
Prof. Dr. Murat GÜMÜġ
Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK
Prof. Dr. Orhan BATMAN
Prof. Dr. Öcal USTA
Prof. Dr. Semiha KIZILOĞLU
Prof. Dr. Zeynep ASLAN
Prof. Dr. Z. Sevgin AkıĢ RONEY
Doç. Dr. Aslı GÜNEġ
Doç. Dr. Ayhan GÖKDENĠZ
Doç. Dr. Aysun ÇELĠK
Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ
Doç. Dr. Düriye BOZOK
Doç. Dr. Gül GÜNEġ
Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN
Doç. Dr. Muammer MESÇĠ
Doç. Dr. Murat YEġĠLTAġ
Doç. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
Doç. Dr. ġevket ÖKTEN
5
Balıkesir Üniversitesi
Ġstanbul Arel Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi)
Ġstanbul Üniversitesi
Ġstanbul Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
N. Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Harran Üniversitesi
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
KONGRE SEKRETARYA
Öğr. Gör. Nermin OLAY
Öğr. Gör. Gizem ÖZGÜREL
Öğr. Gör. Levent KARADAĞ
Yrd. Doç. Dr. Burak MĠL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNLÜK
Yrd. Doç. Dr. Mücahit PAKSOY
Yrd. Doç. Dr. Okan ġefik MERCAN
Yrd. Doç. Dr. Utku ONGUN
M. Fatih ERENLER
Bil. Uz. Burçak AKINCI EKĠZTEPE
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Ġstanbul Arel Üni.
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üni.
Çanakkale 18 Mart Üni.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni.
Nobel Bilim ve AraĢtırma Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı
YÜRÜTME KURULU
Okt. Zekeriya BĠNGÖL
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Gizem ÖZGÜREL
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Nermin OLAY
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Mehmet KARAMAN
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Levent KARADAĞ
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Ergün KARA
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Sedat DEĞĠġGEL
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Kadir BAYSAL
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Ümit KARADAĞ
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Özge ALKAN
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Erhan ĠġLEK
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Selma TATAR
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Hande AKYURT KURNAZ Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Alper KURNAZ
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Yunus Emre ÜSTGÖRÜL Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Arda TUNASELĠ
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Öğr. Gör. Zehra Türk
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Uzm. Ġsmet ÇOBAN
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
KONGRE TEKNİK KOORDİNATÖRÜ
ArĢ. Gör. Rümeysa KARATAġ
Nobel Bilim AraĢtırma Merkezi
6
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
19.05.2016 Perşembe
09.00-10.45
KONGRE AÇILIŞ PROGRAMI
09.00-09.10
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Okt. Zekeriya BĠNGÖL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
09.10-09.20
KONGRE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Mehmet KARATAġ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
09.20-09.30
09.30-09.40
KONGRE BAŞKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Füsun ĠSTANBULLU DĠNÇER
Ġstanbul Üniversitesi
09.40-09.50
DAVETLİ
Prof. Dr. Z. Sevgin AKIġ RONEY
Boğaziçi Üniversitesi
09.50-10.00
ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
10.00-10.10
ONURSAL BAŞKAN
Amir ÇĠÇEK
Muğla Valisi
AçılıĢ Kokteyli
10.10-10.45
Oturumların BaĢlaması
10.45
7
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
19.05.2016 Perşembe
1. Oturum / Salon 1 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Füsun Ġstanbullu DĠNÇER
10.45
Cafer TOPALOĞLU, Filiz GÜMÜġ DÖNMEZ
11.00
Yayla Turizminde Farklı Bir OluĢum: Karabağlar Yaylası
11.00
Selda Uca ÖZER, Aslı ALBAYRAK, Tanju GÜDÜK
11.15
Edirne Ġline Özgü Gastronomi Kültürünün Pazarlanmasında
Sosyal Medyanın Rolü
“Instagram‟da Gastronomiye ĠliĢkin Etiketlemeler Üzerine Bir
Ġçerik Analizi”
11.15
Reyhan A. AYAZLAR
11.30
Yerel Halkın Kırsal Turizme Yönelik Tutumu: ÇomakdağKızılağaç Köyü Örneği
11.30
Meltem ALTINAY, Ercan YAVUZ
11.45
Kentsel Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesi: Ankara Ġli
Örneği
11.45
Emre ATABERK
12.00
Tire (Ġzmir)‟de Turizm Türlerini BütünleĢtirme Olanakları: Kültür Turizmi, Kırsal Turizm, Agro turizm Ve Gastronomi Turizmi
12.00
Soru – Cevap
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
8
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
19.05.2016 Perşembe
2. Oturum / Salon 2 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Mithat Zeki DĠNÇER
10.45
Hacer (BAKIR) SERT
11.00
Deterioration Of Ancient Monuments: Role Of Fungi
11.00
Füsun BAYKAL
11.15
Kırsal Turizmde Son Eğilimler, Ġzmir‟e Uygulama Fırsatları Ve
Engeller
11.15
Gözde EMEKLĠ
11.30
Kırsal Coğrafya ve Yaratıcılık: Yaratıcı Turizm
11.30
Figen ÇUKUR, Tayfun ÇUKUR
11.45
Milas Ġlçesi‟nde Kadın GiriĢimciliği Ve Konunun Kırsal Turizm
Açısından Değerlendirilmesi
11.45
Songül KILINÇ ġAHĠN, Emrah YILDIZ, Gökhan AYAZLAR
12.00
Coğrafi ĠĢaretlemenin Kırsal Turizm‟in GeliĢimindeki Rolü
12.00
Soru – Cevap
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
9
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
19.05.2016 Perşembe
3. Oturum / Salon 3 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Öcal USTA
10.45
Fettah TURAN, Mithat Zeki DĠNÇER,
11.00
Füsun ĠSTANBULLU DĠNÇER
Türkiye‟de Kırsal Turizm Alanlarında Animasyon Hizmetlerinin
Değerlendirilmesi
11.00
Tayfun ÇUKUR, Figen ÇUKUR
11.15
Muğla Ġli Milas Ġlçesi‟nde Kırsal Turizm Potansiyelinin
Belirlenmesi
11.15
Mehmet Naci ÖNAL, Taner DALGIN
11.30
Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Ve
ġenlikler
11.30
Arzu GÜRDOĞAN, Semra TETĠK
11.45
Salihli‟nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
11.45
Nazan KORKMAZ, Gülay ÖZALTIN TÜRKER, Ali TÜRKER,
Selim IġIK
12.00
Agro-Turizm Kapsamında
Kullanımı: Ortaca Örneği
12.00
Narın
Soru – Cevap
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
10
Turistik
Ürün
Olarak
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
20.05.2016 Cuma
4. Oturum / Salon 1 / 09.00 – 10.15
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Z. Sevgin AKIġ RONEY
09.00
Düriye BOZOK, Sultan KILIÇ, Sami Sonat ÖZDEMĠR
09.15
Turizm Literatüründe Kırsal Turizmin Bibliyometrik Analizi
09.15
G. Burcu DALKIRAN, Adil OĞUZHAN
09.30
Kırsal Alanda YaĢayan Kadınların GiriĢimcilik Faaliyetlerinin
Turizme Etkisi
09.30
Ġ. Oya COġKUN, Mustafa KIRCA
09.45
Türkiye‟de Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisinin Panel Veri
Analizi Yöntemi Ġle Ġncelenmesi
09.45
Erkan DENK, Burak MĠL
10.00
Erzurum Oltu Ġlçesinin Kırsal Turizm Potansiyeli Ve Yerel Halkın Turizm Algılamaları
10.00
Soru – Cevap
10.15
10.15
Ara
10.45
11
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
20.05.2016 Cuma
5. Oturum / Salon 2 / 09.00-10.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Aslı GÜNEġ
09.00
Füsun Ġstanbullu DINÇER, Begüm Dilara EMIROĞLU
09.15
Agro Turizm Faaliyetleri Ve Bölgeye Olan Etkilerinin Turizm
PaydaĢlarının BakıĢ Açıyla Ġncelenmesi: Çanakkale Kazdağı
Yöresi Örneği
09.15
Burak MĠL, GülĢah DALKILIÇ
09.30
Kırsal Alan
Oryantiring
09.30
Ġsmail ĠYĠGÜN
09.45
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Turizmde Sürdürülebilirlik
Üzerine Etkileri
09.45
Ertan ÇAKMAKÇI
10.00
Turizm Bölgelerindeki Kırsal Alanlarda Emek DönüĢümü:
Bodrum Kırsal Yörelerine ĠliĢkin Bir ÇalıĢma
10.00
Soru – Cevap
Rekreasyonundan
10.15
10.15
Ara
10.45
12
Kent
Ġçi
Rekreasyonuna:
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
20.05.2016 Cuma
6. Oturum / Salon 3 / 09.00 – 10.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Adil OĞUZHAN
09.00
Rabia ĠLHAN, Muammer MESCĠ, Zeynep MESCĠ
09.15
Batı Karadeniz Bölgesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin
Belirlenmesi
09.15
Gökçe YÜKSEK, Ġ. Oya COġKUN
09.30
Kırsal Turizm: „Tourism Management‟ Dergisinin Bibliyometrik
Analiz ile Ġncelenmesi
09.30
Nurgün TOPALLI
09.45
Kırsal Turizm Ve Coğrafi ĠĢaretler: Yozgat Örneği
09.45
Gülçin SAĞIR, Yağız AKSAKALOĞLU
10.00
Kırsal Turizmin Bir Türü Ve Ortak Kaynakların Trajedisine Bir
Örnek Olarak Muğla Ġli Orman Kamplarının Ġncelenmesi
10.00
Soru – Cevap
10.15
10.15
Ara
10.45
13
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
20.05.2016 Cuma
7. Oturum / Salon 1 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Düriye BOZOK
10.45
11.00
Utku ONGUN, Serhat Adem
Burçak AKINCI EKĠZTEPE
SOP,
Murat
YEġĠLTAġ,
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Ve Potansiyel Turizm Değeri
Olarak Eko Turizm Örneği: Lisinia
11.00
Mücahit PAKSOY, Serpil AKIN
11.15
Mogan Gölü Çevresi Rekreasyon Alanının (Mogan Park) Turizm
Amaçlı Değerlendirmesi
11.15
Aysun ÇELĠK, Tülay POLAT ÜZÜMCÜ, Ġbrahim ÇETĠN
11.30
Bursa Ġli Gölyazı Köyünün Açık Hava Rekreasyon Potansiyeli
11.30
H. Kutay AYTUĞ
11.45
Avrupa Birliği Turizm Politikasında Tarımsal Turizm Ve Kırsal
Kalkınma
11.45
Alper GÖLBAġ, Onur ATAK
12.00
Arkeolojik Potansiyelin Kırsal Turizme Kazandırılması: Ortaca
Örneği
12.00
Soru – Cevap
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
14
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
20.05.2016 Cuma
8. Oturum / Salon 2 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU
10.45
ġevket ÖKTEN, Sabiha TÜYSÜZ
11.00
Kırsal Kalkınma Ve Kadın Yoksulluğu: ġanlıurfa Harran Örneği
11.00
Aslı GÜNEġ
11.15
Peyzaj Mimarlığı Gözünden Kırsal Turizm ve Planlama
11.15
Burhan AYDEMĠR, Didem UZUN, Zeynep GÖÇMEN
11.30
ÖdemiĢ- Tire- KemalpaĢa Yöresi Kırsal
GiriĢimciliğini Tespite Yönelik Bir AraĢtırma
11.30
Adil OĞUZHAN, G. Burcu DALKIRAN
11.45
Potansiyel Kırsal Turist Olarak Banka ÇalıĢanları: Ġstanbul
Örneği
11.45
T. Merve ĠNAK, Fırat BĠÇĠCĠ, Levent KARADAĞ
12.00
Reklam Çekicilikleri Ve Kırsal Turizm Açısından Önemi
12.00
Soru – Cevap
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
15
Turizm
Ve
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
20.05.2016 Cuma
9. Oturum / Salon 3 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Murat YEġĠLTAġ
10.45
Volkan AKTAN, Ekrem TURAN
11.00
Kırsal Turizm Ve Cittaslow ĠliĢkisi: Yenipazar‟da Yerel
Katılımcıların Cittaslow Algılarına Yönelik Bir AraĢtırma
11.00
Tülay POLAT ÜZÜMCÜ, Aysun ÇELĠK, Emrah ÖZKUL
11.15
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Ġçin Bir Model Önerisi: YavaĢ
ġehir Kandıra
11.15
Mine CAN
11.30
Kırsal Turizmde El Sanatları Kadın Kooperatiflerinin Önemi
11.30
MüĢerref KÜÇÜK
11.45
Türk Giyiminde Gelin Kıyafeti: Konya Ġli Derebucak Ġlçesinin
Çamlık Mahallesi Örneği
11.45
Derya DURAN GÖKALP
12.00
Kırsal Turizm Planlamasında Bir Yöntem: Katılımcı Kırsal
Değerlendirme
12.00
12.15
12.30
13.30
Soru – Cevap
21.30
Sanatsal Etkinlik : M. Seval IġIKLI, A. Melik Ilgar IġIKLI,
Mahmut SOLMAZ, Doğan SANAYIR, Mert YILMAZ
23.00
Öğle Yemeği
Türk Folklorik Yapısının, Yöresel Motiflerle
Yörelerimiz, Türkülerimiz, Zeybeklerimiz
16
Sunumu:
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
21.05.2016 Cumartesi
10. Oturum / Salon 1 / 09.00 – 10.15
Oturum BaĢkanı:
Doç. Dr. Aysun ÇELĠK
09.00
Emre Ozan AKSÖZ, Kader GEDĠK
09.15
Engelli Bireylerin Turizme Katılım Sorunsalının Kırsal Turizm
Bağlamında Ġncelenmesi "1. Uygulamalı Engelsiz Ve Sağlık
Turizmi Kongresi" Katılımcıları Üzerine Nitel Bir AraĢtırma
09.15
ġernaz BULUT, ġeyhmus DEMĠRCAN, Ali AVAN,
09.30
Özcan ZORLU
Toplum Temelli Turizmin GeliĢtirilmesinde Destinasyon Pazarlamasının Önemi
09.30
Zehranur ġERBETCĠ
09.45
Bursa Ovası‟nın Agro Turizm Potansiyelinin Ġncelenmesi
09.45
Sultan Ebru EKĠCĠ
10.00
Kırsal Turizmde Kendine Özgü Halk Kültürü Öğeleriyle Öne
Çıkan Bir Örnek: Milas-Çomakdağ Yöresi
10.00
IĢıl Arıkan SALTIK
10.15
Kırsal Turizm ve Arıcılık: Muğla Ġli Örneği
10.15
Soru – Cevap
10.30
10.30
Ara
10.45
17
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
21.05.2016 Cumartesi
11. Oturum / Salon 2 / 09.00 – 10.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ
09.00
Ġbrahim SEZER, Zeynep SEÇGĠN
09.15
Ekoturizm Kapsamında Gelen Ziyaretçilerin BakıĢ Açılarının
Değerlendirilmesi: Saitabat Köyü Örneği (Kestel/Bursa)
09.15
Sibel SÜ ERÖZ, Ezgi ASLAN, BüĢra CAN
09.30
Istranca (Yıldız) Ormanlarının Rekreasyon Potansiyelinin Gülez
Metodu Ġle Değerlendirilmesi
09.30
Bayram KIRMIZIGÜL, Ruhan ALAN
09.45
Tunceli Ġli Destinasyon Rekabetçiliğinin
Kullanılarak Değerlendirilmesi
09.45
Süleyman ÖNER, Zekeriya BĠNGÖL
10.00
Mağara Turizmi Milas Ġncirli Mağarası Örneği
10.00
Nur ÇELĠK, Ozan BAHAR, Selma TATAR
10.15
Kırsal Kalkınmada Glambing Turizminin Rolü: Club Amazon
Bördübed Örneği
10.15
Soru – Cevap
10.30
10.30
Ara
10.45
18
Swot
Analizi
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
21.05.2016 Cumartesi
12. Oturum / Salon 3 / 09.00 – 10.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
09.00
Aytekin KALKAN, Osman ÇULHA
09.15
Turizmde Göçerlerin Ġzlerini Sürmek?
09.15
Anıl SÜVARĠ, Emre UYSAL, Meryem GEÇĠMLĠ
09.30
Kırsal Turizme Katkıları Bakımından Yerel Mimari Yapıların
Önemi Ve Yeniden ĠĢlevlendirilmesi
09.30
Çağla ÖZER, Eser ATAY
09.45
Türkiye‟de Yöresel Mutfak Kültürünün Bölgeler Bazında Ġncelenmesi Ve Kırsal Turizm Açısından Önemi
09.45
Mehmet SARIOĞLAN, Mert ĠSKENDEROĞLU
10.00
Yenilebilir Endemik Bitkilerin Kırsal Turizm GeliĢimindeki
Önemi (Seferihisar Örneği)
10.00
Cemil GÜNDÜZ, ġeyhmus DEMĠRCAN, Harun KESKĠN
10.15
Ekonomik Değer Ġfade Eden Yöresel Ürünlerin Kırsal Turizm
kapsamında Ġncelenmesi: Safranbolu Örneği
10.15
Soru – Cevap
10.30
10.30
Ara
10.45
19
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
21.05.2016 Cumartesi
13. Oturum / Salon 1 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Umut AVCI
10.45
Nükhet A. AKPULAT
11.00
Bölgede YaĢayanların Yöresel Mutfak Kültürü Ġle Ġlgili Algısının
Belirlenmesi: ÖdemiĢ Örneği
11.00
Çetin KOÇYĠĞĠT, Erol GEÇGĠN
11.15
Turizm Tesislerinin Tarıma Dayalı Turizmi Algılama Düzeyi:
SarıkamıĢ Örneği
11.15
Anıl SÜVARĠ, Merve BULDAÇ, RuĢen YAMAÇLI
11.30
Demokrasi Ve Kullanıcı ĠliĢkisi Bağlamında Kırsal Turizmin
Mekan Tasarımına Yansımalarının Ġncelenmesi: Kınık Köyü
Örneklemesi
11.30
Zeynep MĠL
11.45
Kırsal Turizmde El Sanatlarının Önemi Ve Somut Olmayan
Kültürel Miras Çerçevesinde Değerlendirilmesi
11.45
Ceren ÖZDEN
12.00
Kadın GiriĢimcilerin Kırsal Kalkınmada KarĢılaĢtıkları Finansal
Sorunlar, Beklentiler Ve Ula Örneği
12.00
Soru – Cevap
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
20
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
21.05.2016 Cumartesi
14. Oturum / Salon 2 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. ġevket ÖKTEN
10.45
Süleyman ÖNER
11.00
Milas Yemek Kültürü Ve Gastronomi Turizmi
11.00
Cemal ARTUN, Figen GÜRCOġKUN, Umut AVCI
11.15
Kırsal Turizm Konseptinde Hizmet FarklılaĢtırması: Kamarca
Otel Örneği
11.15
Ġbrahim SEZER, Zeynep SEÇGĠN
11.30
Köy Halkının Ekoturizm Faaliyetlerine Yönelik BakıĢ Açılarının
Değerlendirilmesi: Saitabat Köyü Örneği (Kestel/Bursa)
11.30
Kadir BAYSAL, Gizem ÖZGÜREL, Hüseyin ÇEKEN
11.45
Aydın Yöresindeki Yerel
Açısından Değerlendirilmesi
11.45
Meziyet NARĠN, Neslihan ĠNANÖZ
12.00
Yöresel Ürünlerin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: SavaĢtepe/Sarıbeyler
Üzerinde Bir Pilot ÇalıĢma
12.00
Soru – Cevap
Etkinliklerin
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
21
Kırsal
Turizm
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
21.05.2016 Cumartesi
15. Oturum / Salon 3 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Muammer MESCĠ
10.45
11.00
Gökdeniz KALKIN,
Emine ÖZDEK
Doğan
KUTUKIZ,
Haluk
ERDEM,
Kırsal Turizmde GiriĢimcilerin YaĢamıĢ Oldukları ĠĢ-Aile Ve Aile
-İş Çatışmasının Tükenmişliğe Olan Etkisi: Muğla İli Örneği
11.00
NeĢe KÖKTÜRK, Elif MOCAN, AyĢe Nihan VEZNĠKLĠ
11.15
Zonguldak Ġlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi Ġle
Değerlendirilmesi
11.15
Utku ONGUN, Bekir GÖVDERE, Uğur ÇĠÇEK
11.30
YeĢilova‟nın Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ve
Swot Analizi
11.30
Hatice ULUSOY
11.45
Muğla Ġli Av Turizminin Ġlin Ekonomisi Ve Kırsal Kalkınması
Üzerindeki Etkisinin Ġrdelenmesi
11.45
Hulusi DOĞAN, Derya GÜNEY, Vedat GÖLLER
12.00
Kırsal Turizm Ve Douro Bölgesi Örneği: Turist Memnuniyeti Ve
Belirleyicileri Üzerine Bir AraĢtırma
12.00
Soru – Cevap
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
22
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
21.05.2016 Cumartesi
16. Oturum / Salon 4 / 10.45 – 12.15
Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç. Dr. Burak MĠL
10.45
11.00
Zekeriya BĠNGÖL,
Harun KESKĠN
Levent
KARADAĞ,
Nermin
OLAY,
Kırsal Yörelerin Kaynaklarının Kırsal Turizme Kazandırılmasının
Önemi: Marmaris Balevi Örneği
11.00
Ġlkay GÖK, Ümit KARADAĞ
11.15
Datça Yöresinde YetiĢen Yenilebilir Otların Kırsal Turizme
Katkısı
11.15
Gizem ÖZGÜREL, Özge ALKAN, Mehmet KARAMAN
11.30
Sanat Köylerinin Kırsal Turizm Açısından Önemi: Dibeklihan
Kültür Ve Sanat Köyü Örneği
11.30
Kutay OKTAY, Uğur YAġAR, Erhan ĠġLEK
11.45
Kastamonu‟da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
11.45
Hande AKYURT KURNAZ, Alper KURNAZ, Güven KIRLI
12.00
Marmaris Yöresinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Seyahat Acenteleri Açısından Ġncelenmesi
12.00
Soru – Cevap
12.15
12.30
Öğle Yemeği
13.30
23
MSKÜ. MARMARİS TURİZM MESLEK
YÜKSEKOKULU
NOBEL BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
18-22 Mayıs 2016
13.45 -14.45
Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi
15.00-18.00
Zekeriya Bingöl,
Özge Alkan
Ümit
Karadağ,
Kadir
Baysal,
Muğla Ġlinin Kırsal Kalkınması Açısından Yöresel
Ürünler Sergisi
(Yöresel Pazar Sergisi)
19.30-21.00
18.05.2016
22.05.2016
Kongre Süresince
Gala Yemeği
Mustafa Konuk
Kırsal El Sanatları Sergisi
24
5. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGREMİZE
KATILDIĞINIZ
İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ.
Okt.
Zekeriya BİNGÖL
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr.
Mehmet KARATAŞ
Kongre Koordinatörü
25
Prof. Dr.
Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Kongre Başkanı
JA
PS
ES
N
IJ
Bİ
D
BA
A
B
TA
D
www.nobel.gen.tr
www.kirsalturizm.gen.tr
26

Benzer belgeler