gonca 11. resim ve hikaye yarışması

Transkript

gonca 11. resim ve hikaye yarışması
ANTALYAVALiLI6I
il Milli Egitin Mlld{irliiBii
512.2012.
3li
8.08.4.MEM,0.07.09.00-5ir012
KAYMA(AMI,ICINA
0lqeMilli EgnimM{diirliilii)
ANTALYA
ve 232872sayrh
ccnel Miidiilliigunlln20112/2012larih
ir-Gii MES.Ye.ilikve Egnin Teknolojil€ri
GoncaDergisininlk€ eenelinde
"GoncaILResimvc HikayeYanldlsf duahlcdildelinedan
olupryantdaladnancsiMiidiillngihrlz intcr.elsavf6r
Balanhlrmrzr.ilsi ydrlan eklegdndcrilmis
yayrnldnl
r.
Ddkthelar bdlnmiinde
ilq€niz okullerna duyurulnasl ve yan$maygkalrlnal ntevenlenn
Siiz konusu y&rhd,n
ganndesinde
yd$na
belirlilen adres 0l Man 2013 loribine kadd do!rudan
cscrlcrinin
gondeiilnesinin
sallam$ husuunda;
Bileivc gereEini
ricaedein.
Milli EgirimMiidiidi
EKLER:
DA6ITIM:
19IIgeKaynakanhgfna
01seMilli ElnimMiidiirlngii)
AnhlynIl MilriEtirimMudiillir
r€rdm:(0?1, ?r36000obx)
E [email protected]
_ffi_w"#ffi
T.C.
MiLLi EdiTiMsaR^Nudt
G.nd Mndnrlnin
Y.nllikv. EEltlm
TeLnolojil.rl
20/t 2at2
sryr : 33013337/821
O5/212872
Kotru:Rcsinvc HikayeYotnar
VALILIGINE
0l Milli Eiirin Miidiirfiln)
ey' tan.
Ilsi : 20/ll/20126ihli ve239121
nzecc.rc v.
2012-2013
cEni -dadin ynr iq.tisind.dnzcnt.mck
GoncaDctsisi
toplum d.E.llcrine duylr! iienld yctitm.sine tatdt bulunnut ttuq ile ilt6gEin ft
onr6lftiin i,Erncil.rinc y6n.lik oldak b! yrl I L diz.nlmec.k olu Cot€ DetsisiRGih
vc Hikyc Yantda! diiznlmct islcdiklerincdln ilgi yat itcelc.m$ bulunbakbdn
Tilkiyc cunhunye[ Anaydsr Milli EEilio Te6el K.nunu il. Tiitk Mill'
EBiriDini! gc..l amrtlrana uysln olaml, ilgili y3&l diimlflelerde h.lirlilen ilke, .ss v.
i;ocla€ aytnld r.tkil eb.y{ek t tild., d!}rruu ve denaini il miui .!i.im
geqeklefli.ilnet iizete s6z lonusu elkinliEindnzenl.nmctiuv8!.
nndtulnkLn |amartulan
Bilgileriniziv. B.EEini ncr .d.rim.
(8s'ytr)
EK Yan>turatusmcsi
DACITIM:
B!s's',I$!!qdhjlh'bslM5
^ndBnl
6&3K'it^Nx^M
er [email protected]
d*bi
^F
I tiq t! inqrdnqi''
i' b hi4h' ^d soY^D'jdo
rd:(otr)*us
coNca DtRGbl 1r.RESt|tvD[tKiyE yAaIsM S
$^RTNT|ESI
KONUSUT
Rain Ye$ns'!dr totu LYaOtej4d!..!.tu
Ilikey. YetE&!d.
kou s,uldd|,rMr yotru.
TORO:
R€ia v! Fitly. yfitD.lr
"t "l Cyq 6tmit ridr Eib w .d.biyd.yfiiddim.r. c.vl6E iodD
,-_ .ltgr-,
"*t* "t"1 rdpdd& *nhd'h!a;d(-boi'"",.i{;'6;l;
ffiffitlt
XAPSAMf!
T0o.. !t / !41Ut 6&.riD !. dLdldin hrEj.r
rcEnnc
rDDDrrnl,lalt
tlolelin
E oi..!rdn
ddloeit ii.tur
s0rDsl:
r lr.tlA,l2
,)
a0.0||Ri it. b.!lr. I M.n 2at3!!n0 ttHi liri4t it $6dq.
YERI.
Y.n@ry. ldulsl
€Ldn
rlDt @ gd6i:
Oorq D.{si!i/ gr$&Ir ltcdcr, AdgurluMrh !.&ri6 C.it.No,
0!*{d& \ ISTANBU!
(AAILIIIi KOqaruARtl
Y&[email protected] tro&rllrd! o8tnii
YARrtM r(otul,|,^Rl
Y&ttu q{!dd.i hr.sdit rd. trpLat(li
e6tu b0itu!|mciL.Lrbbilii
r.K..eeori:
2.K
I I yaf vc altr (2002 y ' ve $t6rda
dog6 dlEncils)
eaod: l2 - | 4 ya5 ( 1999-2000-2001dogulu dgrcnoiLr)
r. Krr.son: I I y.r rc ah @002y , v. sFa'nda doge oEr@ilq)
2. I&t.gon: l2 - l4 yar ( | 99-2000-2001 dog@lu dlFtrciLr)
RcsimdalDdakonu Y6 Olheyd'.,," oldak bcftlemkr..
Yang'@ d en fara uq cs.l€ ye'smya t!!!.bilirl6.
Odnderilen dihlcr
€n e A4 cb.dnda olrul'dr.
YE$ru'le,.serl.riyle
birliLte !d, soyad, dolM torihi, okul, rn'l 9ub., .v / okul
adrcsi v€ r€lelon bilsiLn.i sdndc@k arun(lldnle.
Gonddil.et .sdl.rin dah. 6nc. bqta bir ys$naya klt uak ado ar@m'J olms'
ve bqkd bir y.rd. y!y,nlM$
ol'@' sRLn.lt
dir.
Bclirril.n 3 rc dqrnd! gdndcnbn .sld
.li*lal. alll@yea&l1r. Pda, kago vb,
yolldlr gdndcrilcn .scrl.rdeki gei*m.l.rd.n Coea Dereisi so@lu delildn.
Te*nik srb€snn. 6ulu boyr, kuru boya, p6!el, ydl,hoys, cl(olir, kekalm
vb.)
Bilgisyar ginn d ve En*lcndimesi 9d'gnalq deldendim.y. alm.yacalol
Rcsiml.r,Golcr Dcrsiri / Srr.k 19M.rk zi, Bulgurlu Mrh A.Ftl.r Crd, Nolr
U.kld.r\ISTANAUL !d6De: pcb,/}$eo yolull. sdndedleck v.yr€ld.n Gslim
.dil@ktir. E-tu yoluyls adnderil€nEsimlerd.,.rlcndimcy.rlll]my.cal(ttf;
Yut&'daki sarllam herhangi bi.ini ysinc geddey.nlerin Cd$hdd d€lcrl€ndirYdtn dr dcr.r. gircn v. y.yrmlmay! deg{ gdr0kn hitlre rc Biml6 e. slribinin
v.li !.t! vGtinir !.E di b€yelr c.na DcAki'ndc r Goea Y.rul& Blr t!td@bil*idr, Y!) hl&m Ml.ft ilh6 GIif 0.di ddm.ycctrir
E*r sonderernerinisirnai !4t4!go!!!derijsi{om
ldEsinde yay'nk .o6ktr.
Yd$maya katle eerlcr de8cyc gisin ya da simesin i.d€ cdilmcy€€krir,
Y@lmqda derc@yc girc.ld 6 May's 2013\.n nibud irt dlt sircmizd! rCrklana.
Od Uercon.r D.rgiri'!i!
6rediz. .de@Ei 6dn Tdrcli'rdc
vdibelrii.
Hik6y. ymi@&da konu *rbesnir. Ancal, mill.tidizin maddl,
d.Ccrlcrin. tyln €sRlerd.g.rl.ndimyc lltmy&altur.
Yd'gme
&en [email protected]! csdl.ydlmsyalGl
HikSyclerdc k lime vc syfa sndear
lbiftl.r,
yottur.
r
.
.
.
.
.
Cdndcritcn csler dzg0n tal'$na olmnd'r Intemc[c ya da h.rhssi bir yaym
oraehdsyaynllMrr
*rlcr degelcndimeye aLnfuyacal(tli.
Ysstuctld,
eserledyb bnlik !d, rcyad, dol@ rdrihi, otul, sn'i $bc, okur !dresi ve lelcfon bilgildini gondem.k rcrundadtrld.
.sdle.in dahadn e baJkabit ymsnoy! katl&.t 6<10l.lmadt olMr
Cdnd*ila.t
v€ b!9k! bir ycrd. yaylnlsmm$ ol@r g.rclhekr.dir,
Potb, klrgo vb
B.linila s[r. d4r.d. eond.nbn cscdo di*rot almy&akrr.
gdnd.dci
yollul. sdnd.rilcnscrl€rdcld eeil$elddch
sluludu,
Yukandali sdlen hdhdsi binn' y€dnc gelimeycnlerin gahgmalq deEqlendirYegnsds dcs.y. gien vc yayml@ryt de!.. s6trb nik4t v. rdioid .et slibinjn
v.li v.ya vsisinin vc@li t rdla Conq D.rgisi'fflc vc Cdca Yatnne'nd! '€t1nla_
,abn@tur Yaynlam .slw ayncatelir 0celi dd.mcy*ktr,
Yuimaya tlt'le esld der€ceycsiBin y! da gidesin iad. cdilmeyccekilradGinde yaynle&al(1lr.
Eser sdnderenldn isimleri r4t4!,904!ds!!Jsi!m
. Y&9dada dcEceycsiEnl.rin adld 6 Mayrs2013'l.n itibdn inrcE.. siLmizdc
. Hikeyebr, Gore D€rsbi / Stf{k b M.rr@i' Eulg!.lu Mrb. Brlc .. C.d. No:r
orkod.r |STAABUI-.drui.c, posb/ ksso yoluylaSdnd.tilcl veya.ld.n Gs
limcdileektir OdounGonc.D.rsl.l'rlrotsaria.de8'OdolTdreoi ndcvdi6GRENCiLERDENlsrENEcEK OZELLIKLaR:
BolunBmtsrcl, ilkdgrlid rc oiant€tih kl:lmu 6ltt*ilqi dolm t i cnncuygu vlt
kalrhbilnlci
larcsorilairdeyrngmayo
YEN:
BA$WRUNUN
YAPTLACACI
Yermayr k!!l!cil csld po{a^ego yoluylav.ya eldcnCone D.rs'si Sdi.r It M.dct
Bulsulu Mah.Brgc,ld C.d.No:] oskndsISTANBUL
DEdERLENDiRMEXURILU
Ey'rpoZDtMlR (Hik$e Yd96s' Jorisi)
I9?l Ci6u / Yaglit rc do8!tnu. t991,lDth On DolozMay'sonivdila3i Egitid F6k{tr.si snf o!rct|Icntili b6l0n0!d.nnau oldu.Yu.do d.litit ydlqind. ilkIBr.tiD olollqn_
daoarchcnlik v. idlE ilik ssqlsind. bDlutdu.Hald Cde D.4jsi Ya hl..i Mudltluil 30'
€vini std0m.kdn. Eltp OzdcDirdli vciki 9e!t bab6'dtr
Otds XAPLANiHilaF Yetl6r Jfisi)
l9?5 Giau / Bul&c.l dogdlu. 1997y nds On Doku MavtsOniveEil6i Alidb
FalullcsiS$'r oEdnenligi t6l0s0ndenntu oldu.Bir sot smf ogEl,nDligivapllttt sm
yty'n d0ny4,nda8irdi.C@ddm ybnclik9ol saydrsr t!2!' Hrl.n Mlslu Yrvmtd v. o{)M
s&d0fletcdn. Om Lotld *li rc fi 9o.ul b6bee'dr'
D.rgisi Y!y'n Yoreh.nlili Sorcvlerini
ErutERG0N(HildycYdrlGr Jurisi)
1964Sinop/ Boyahddogmh. 1984y mdaGei 0niv.sit6i Bo|! Elitn Yllelrololu
snll 6!Et n.nlili tdl()rnonobiirdi. Yuins degitit ydl.tinde ogfttn@lit w i&&cilik
l,l'
eddlenndebuludu C(uIIm v{Delikhit6vev. fabl ll n,l! *r1.. )azd] Hald Mu$u/Gonca
lalrnld ndacdi6rl0l )Bpnilodr Lol trson evl' \e bkvrur babsdr
Ad' XAPr-AN (gikeyc Yd9na, iiilhi)
19?6yrl6& smsu'da dogdu 1993yrlmd. On D.ku MaFs ljnive6itdi E8'dh Fallltei
Kimyr O*Fh.nligi bdliLaln\do me4n oldu Bir s0( dgEhenlit vapbliA e@ vrvh
d'h)6'nda Sirdi. HalcnA 8f,5.1S.7Sinm0ddylo Cn@ D.Aisi nin cdirorlugun0vtpm*tur'
Kadi adl !; a. B.e.t s.zsin n0n@yla gduu@ ydncliksled vcvhlam$r
M. S.id TIRXOGLU
Ia64 tl?*in dold.u. llk vc otu dts.nihini Agn d. tallmltdr Doku Evl0l Mdlcr
Yol^*\ okuldi br'rdi Dah. \om FRile! 0n ru Dili c td.bivau baltun0* lavdold\
curnnuriyct onivsiBi'nd.
vaplr' Bi! 8op
1989'da bunds mean oldu. Y0ksk lise
doflder
dssil'rd'
dradarvl, Me. lmar Yerlm. YiLli Do5lerdds'lsini abrdr C.*li
yazdr.focul cdebiydrtlnrlsitendi.
b" ea.vcdc 'Gur d.rsrlnindcvur|d v.rmledr' Kiup
geuliar'snatmm acqni am*reair. Bir dal 6letim ktuundt 9!l' ndtldn tvli v! d'n
fololFf
(l!r.
gok'{dr$,
1sbial
$ycl,a.hcn,
6ahqsd. Yalruzl
v!8mn
tocullsla ollm*lti!
€knchcn hosldtuhsdtr.
Munr KAYA (HikAyeYalmN Jitisi)
1972 y mtL A'dtbm ds donylri 8.ldi 1996v'l6d! Gei 0.iv.6iLsi EgtrrmFatull*i
sd vlv@vDdc
Ed.biyd OeEl,nd ili b6l0ntrndcnman oldu Bir s!& olrctln.tlit yrrllb
cut,snirr ti:Ua,. Q**tm yon.lik 9okey'&.sr *!ni q@ul Ed.bivttr tla'ndr tollel lism
ogehsi oladl g6Pv v?pmalt'd,' M@l X.va cvli ve iki 9@uk
iori . fa"n 6i. okuuu
"a"uiyot
Doe.D., EBitr Tcr6.
l98Od. Sdlutt. lBild*) dotdu 20ol d. Bogeigi0nNedir.ii la_Edcbivd rltolLti
T0rk Dili !c
Toa Dili vc Edcbira!B;l0nu;o bi-ridi.:ool ) rnJt Y'ld'z Tckt't 0omiBi
ol&tl
G0pl6i
E!.birau Bdl0hunic ytler hsoN b.rM' 2004)rlndt tvnr b6l0JGAEn!tu
aohmtndat
sirdi, )006 y,llnd! D;vrm t4oH la't n Budilt lhsut M.hlletinia Snwhg
brun !dr' 2oo8 trl'ndt Yrldtz T'knit
adh @hstu;b v0i{scl lis'to
i*"t^r"ti^,
Dili
AEbilim oalnd! Dol(bmOgEninini
ll ;eJbi T[iL D,L k !]d.bnar' a6l0m01['r
ylvn*ldindc
cditbrl0i 86Glindc buludu
hdladr.
0nivc6ndetj sbEvinin yd'ndo d€gi$l
Hclci lda.bul Univditcsi qrld4 Tutk Lehg.led v. EdcbiFrlM Bdltnibd. Lht Dr or@k
Sdrtmalu{ttr. Tnrk dili ilc ilsili 9d$taldnh )@nda TO* w Dorv. Edcbiv&vh da ilgrlcnet
bulwBkEdtr
is; TcElin 6alirb c&ur-cdcbiyairalmt{t! ;Iiy. va}D vsvdl'm$ 9lll'sr
Eo!i. ClFrCl (Rsm vusd
iorisi)
rliS v'i,'a" C*orl(a. eis' a. aogdu1906v,lrnd!M']fu 0nitdira' tgitim F*ull6i
ne^n oldu Yo2leMkihbrn366e1toneh'nl'$ni vapt Holcn
R6im Olmncrlit' 66l0n0ndeD
Krvn I iayn C;b'.d! c.Nl Yon.m.n oladl. ldtlndudtr EnsinCinqievli !' bn ldul
ali OZER (R$in y6rmd jorki)
leTa Y'lhia Mdriy3;a dodd!. i998 v nda MallMa oniv.Rilsi cozl sMd{ Elitift
.
rakolBi CFfk Boltunond.D mru old!. HrleDMugn CoM Y.v'Dlefnda Cdr*l Ydnclrn'n
da voP
Con€ d.4si sr.tl _ lsss'!
oldk s.Evini sordilrftcld.di, Ali ozER ay.' dsdt
Nunro!.r caKM KCrG.5im v.ntfl6'i nsi)
d;!d' 200?rhnd' xo*li 0D!'6iE' cgal
r v,,t ; H*ib.'i:d?
iqsa ij;
Sedld F*olre$ Rsin Balono nden m.tu oldu Knynd KUIrtu Ytvrn Grubundt CEliv
Tlwno olrr.i(.aiMahlrtn.
7
o3b.n TURSAx (R6ih ydlnd jo.'si)
l976da M.6in'in Mul ilgasindcdodanOsmh Tutta l9q\e b4ldd,t M.din Univ6il._
si C0zl S@rle Far0lresiResinBdl3n0n0 198'd. binrciliuc Melan'. ulNol vc ulsllJ'ar
Atdly.sindc adr nalmn'
plslfomleda ersilennir gllDoble old Trhtu bi4ok &ill.lm$t.
yo|m s.yialmno qizsilcriyl. katti sglMa*e
c.zgin
strdumekdir ,rams Culsi'nin
gizsiler
d0ny6m
hiLp
.deo
iuo.taron
De.sisi ne Seh€nsizkminde
h&dmaldrdr. C@ukl@
Cone Dc.e(ihe [email protected] 9i4j hikty.
tonEunda Tilrkile deki 6n.nli kimler m'r&dri
hurlmotla birlikle selqeksel Bin @t ile modeDreshin b.klcnlildjti bulustum iuihtsde
yonlsla dalolb yapsatladri Lis!,j Hql v. To&olobi adr.d. Ci4i Albuln ttnnd. yaymld$
DEEET'Lf,NDTRME$ERLI:
fiikly. Vrryr.N
Yur@ya Selencslm y.t.rli eyrda 9oldlult L jur' ily.lqinc
&!ulr. Jori uycl.ri bu *ncn d.gen.ndime knbrbnni 3.2 ontrdc bulundlaEl 100uz.ind.n
bt nonad.gcrlendirir,Vcnb pudden aih.ak od.lmd alh'p srEl!ru )dp,lt v. ilk l0 a siEn
c.erLr belnldt. lki.ci bn d.!.nddim
ile de4, nsiyon vejod dal dd0lls t6pii edilir.
RBin YlpDr Yrnrbd: Ydrmaya tallac.t srler Ecnit bir sloDd! h( klr.gori attr
olftat 04 nmmlddrnld&h
sm s.lgil{n, Jilri 0Fl.d dde,t 8im.yc nm&t 8od$*ldi
bts .seri b.lnbder, Bdyl@ derceyc si6.k o d bcr,€n fuk yimi s b.litl.m'9 olu. Sedlen
bu esder ayn bn yede ckd e.gilenir. J{lrj 0yel.n bu.srle 100ll-nndd not rcdicr' Vetilen
noller ditmctit ondmd !nre* binncilik, irincilik, uqorcultlt, d@iFn 6d0llsi alao,kl4
ODiJLr0R0:
Ye$h.ds dcrecey.siEnlcr prd v. pl.lt i ile dd0ll.ndnihckrir. 0d$11.r,ddol ldMift
g.l.n te$molm.ld.n
ima kaerl'g' renbek, r6Mc gcl.mcyendlEncil.E ie poslo yq d!
yoluylataprlscaltr.
h$t. havalcsi
OD0LMIr(IaRr:
qegdd\isibidn
YqDmada
des.ye 3iEnlG v.nld.l 6duller
HIx,iYE YARI'MASTODOLLEiI
RESiMYAAJ$MASI
6DOLLERi
Bnin.i l000TL.
6DtLl6Rf,Nl:
ddd ldcni tdloade der@y. gicn d!rcncil.rin vc v.lil.rinin kalrlh'yla" 8 H&im20ll
cmdsi
o0nrl stl4.00'dr alt$iade K0l{lr M.&€i - OSKODAR/ ISTANBUL ldrlinde
Tdrene l$obul drrrnde sd4k dd0l slidcnnir bn rlisi dr dtlil oloak 0z.E yol
noEden obbils bilel ucrdi uai.da lca seddi
Crdrcnt!.hiylc ilsili muhLencld.8igillikla
irlimtqilcEtlcfonla bildiril@ktt.)
YARI$MATAXI'IMT
TARIII
AKII!'ITE
I A6l[2012 I Md)01]
2
Yr,tnay. karlac.t *l?rir
3
Hikdy. YesnsfM
6nili
s.la erlerin delqlddi-
vc sin
R6im YeDro jtlrisinin loplMd
ymimarnd! d.@ye siEnl.rin hMem6i
5
Smuqlen intctul sncmizlc E tLzid
Coro d.rBisind.ilh ediln.si
2013
OCRENC'dERETMEN GiDERLERININ (UI.$D, ko [I.Br! Ir!. vb.) (AR$ILAN.
MASI
D.wy.
dM dlEnciknn rc hcr dlEncinin bn velhinin ulllo H.li (obbft biLl
tcr.llsi lb,rindd) kffimllm
krr''l&&skur. Odde dd0l ldE ird! ina ka4'l'l' .1d..
ILETISIM
BlLclLERll
AdB: Con6o.rSisiSif.t ! Mdl@ziBulgrduMall'Bsgce cad.NorI 0sllds \ ISTANBUL
f .|t 0216527 l l 44
E Drit qorc!@eon@deFisl6n
IILERE YAPIL{CAK DUYURUNIN dRNEdI
(MrloD Orry' dmeli, Ymtnr t.nn.n6l drn.glt yu 6m.ll)
CONCA 11.RES|M VE IIIKAYE YARISMASI SARTNAMF,SI
lllolcrin
ve lis olEncileini; Eein !. ed.liyala yddcDdim.lq 9e@ v. bplu
dclqlqine duy&I insle olaEt ,rlilo.ldinc k &dr bulunnal, bu aldu& gdl$n! yatarlaa
ddnu.ndim.k !reryla 6im rc hil6y. yaloa' yaproya km mignr,
CENEL SAf,TIAR
Ydgtm atagdrli k r.gorildd. dUzrldcehlr,
|.(atsori; I 1 yrr vc altr ( 1999yrn vc son6hda dogdndgencile.)
dolmlu dlEncil.r)
2.Kal.so!i: I2 - 14yar (1999-2000-2001
L Kat gorii I I y4 vc rlt ( 1999yd w sontrDrL do!{ d6!ncil.r)
Z K3t4oii: 12- 14yat O999-2m{L200ldo!mlu 6lF*iler)
.
Ydrt'Mrld, erl.ntkbnulc&.
$yod.dolu ehr, ok'i.s'if, !ubc,okulrdeiv.
leleionbilsilerinisond.tuekaudldrls.
Cs.d.rilaek talDmalecns.9 I Man2013@ihinelrda cotua D€rsisi/SafqrIr Mdtei,
Bulgulu Mah.Bllc s Ccd.No:I OskndsISTANBULa&sine;posrtk&goyoluyl.
gondenh@k
voya.lde! tslin edilectli.
cdnd.dl@e&
.scrlsin d,nodnc.b{9krbir yal9mayn
lGblrnk 0d0lrln@'t olBr v.
b€*a bir yeile ysyDldmM$ oln8 s.€*h.kt dt.
Belinilcn silF dDhd! Band.dld ese.le dil*de onmay!..hr. Poslakego vb. yolldlo
Sdrdeilo esnsd€ki saikn l.rdd cone Dc4isi smlu dclildn.
Yu}nd.(i lanlMn h..hesi bnini ysire gctim.y.ildi. gal6nrld dcgcrlddiocyc
Ye|mada deE@ycgirc. E yry'dlMay! dcgersbn cn hikdy! v. BimLr .s sanibinin
veli veyavsisinih vd@8i beyuls ConcaDe'lisi'dlc vc C6M Y.y,nle nda
ylyrnluabil€.*lir Yarnldd c*rleE ryns lelif ocEd.deMe}lehir.
Ytu9ftar! k rlm .* c. drcye siBin ya dr giftesir iadcrdihrydki!.
Ys9mad. d.@yc giEnl.r 6 Mays 20131.niribar. incocr sitmi2dc aQltheal<1F
Eer gondcdl.in isimbn w.goned.rgitjor
arlrAirdc yaymleealrtr,
Odoud GonE Dcrsisi nin orgeie .de8i Odol TdEni'nd. vqile|:lir.
'
.
'
.
R*ib ddnklonu Yr Olruydr... 'old.l bclnlem$ir
Y6{m&'ld bndo flda anc t.$mtt
tarrlabilii
Gonderil.nFsinler er e ?14.5!dlr& olnaldtr.
Tetnit sbcsnir. (SulDboy., [aru boy4 par.l, tatl$ot!. ekolin,t!6klem vb,)
Bilgisyals gizilenvc Enll.rdirild gdrlm0ld d.&il.ndin yc dldrta€hr.
. Hikdy. yMgftsnda kon! sldnii
r Yesne,le c. fazlatl9* cye{moyrkaiilabili.ler.
. Hi$yelcdc lclinc vc eylh endmd yottu,
Ys$na& d.r.).
gjRnl.rc v.dl@k ddullo .l.lldaki 8ibrdtr.
IiIKAYE YAR|OMASI 6D0LLERI
REsiMYARISM
^sI 6Di]LLERI