Turizm Haftası - afyon il millî eğitim müdürlüğü

Transkript

Turizm Haftası - afyon il millî eğitim müdürlüğü
T.C.
AFYONKARAHİSAR
V ALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 35096851-821.99-E.1999055
22.02.2016
Konu: Turizm Haftası
................................................
KA YMAKAMLTGTNA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
,İlgi
MÜDÜRLÜGÜNE
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim
tarih ve 30671805.821.07/28711
Sayılı yazısı.
b)Bakanlığımız
Özel Eğitim
ve Rehberlik
19/02/2016 tarihli ve 54547810-821-E.I925579
Genel Müdürlüğü'nün
Hizmetleri
Genel
Sayılı yazısı.
12/02/2016
Müdürlüğü'nün
2016 yılında kırkıncısı kutlanacak olan "Turizm Haftası" etkinliklerinin geniş kitleye
ulaşabilmesi ve turizme işlev kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm bakanlığı'nın ilgi (a)
yazısı ile Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müze
iletilen
proğram yazı ve ekleri http://afyon.meb.gov.tr/web
adresinde duyurulmuştur.
Bilgilerinizi ve ilgili etkinliğin
duyurulmasını rica ederim.
ilçeniz/okulunuz/kururnunuz
öğretmen/öğrencilerine
Metin Y ALÇTN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
Ek:4 Sayfa
BİLGİ:
DAGITIM:
-17 İlçe Kaymakamlığına
-Temel Eğitim Şubesi.
-Merkez ve Merkeze Bağlı tüm RlÖ
-Özel Öğretim Şubesi
okul/kurum Müdürlüklerine.
-Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
-Din Öğretimi Şubesi.
-Orta Öğretim Şubesi.
(Müdürlüğümüzün
Şubesine
web sitesinde yayınlanmak
üzere)
-Mesl. ve Tekn.Eğt.Şb.
-Hayat Boyu Öğr. Şb.
Afvorıkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilgi İçin:
İ.TOpçU
VHKl
TeI.No:(272) 213 76031 162-133 Faks :(272) 21376 05
e-posta:ozelegitimrelı[email protected]
215
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden
c3c9-d20b-38cc-9657-ee91
kodu ile teyit edilebilir.
-
T.C.
MiLLİ EGİTiM BAKANLlGI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
19.02.2016
Sayı :54547810-821-E.1925579
Konu: Turizm Haftası
..................... VALİLİöİNE
(iLMilli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün
tarihli ve 30671805.821.07128711 sayılı yazısı.
12/02/2016
2016 yılında
kırkıncısı kutlanacak olan "Turizm Haftası"
etkinliklerinin geniş
kitleye ulaşabilmesi ve turizme işlev kazandırılması amacıyla Kültür Bakanlığı tarafından
Genel Müdürlüğümüze iletilen program ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Celil GÜNGÖR
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
İlgi yazı
DAGITIM:
B Planı
Ayrıntılı Bilgi için: Mümtaze ŞEN KUL-Şef:
(O 312) 413 25 49
Faks: (O312) 213 13 56
MEB Karnpusu A Blok 06500 Beşevler IANKARA
Özel Kalem: 212 7614-15
Sant:21276 17-18
e-posta: [email protected]
İnı. Adresi :http://orgm.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalarımışnr. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden
745c-0106-3a67-96lf-a88e
kodu ile teyit edilebilir.
•
~~)
~{~~
Qh~
T.C
KÜUt~R VE Tl:Riz:\l BAKAl\UGI
Arasfırma
Sayı: JO()71 ıW5,8~ 1.07
Konu: : Turizm Haftası
\'C
l(~itin\ Genci Müdürlüğü
.2 23 ::t- ( {
ı'l:...l02/2016
MiLLi F.(;ITİrv( ı~Al(ANLlGl'NA
(Üzel Eğitim
H
Rebbcrlik
Uarnetleri
Genel 'hidürlü~ü)
Clkem izde en hızh gel isen hi ımct sek türleri arasında ) Cl' alan turizm konusunda
ıopl unıda fark ındultgı artırmak. doğal, tarihi V~ kültüre ıvarlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri
doğrultusunda
değerlendirmek. turizm bilincini g.diştlnnck, iç turizmi canlandırmak ve halkın
turizm hareketlerine daha etkin katılımını s3ğ!arnak amacıyla 26/07/1 tJ76 tarih ve 1893 sayılı
Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm ıIaftası" kutlamaları her yıl 15-22
t\isan tarihleri arasında R i il genelinde Hakanhklanmızın
işbirliği ve Valilikler kanalıyla
çeşitli etkinliklerle kutlanmuktadı..
2016 yı lmda Bu yıl kı rkmcıs: kut'anacuk olan "Turizm Haüasrnın
ulaşabilmcsi ve turizınc işlev kazandin 1ması aınucıyla çeşitli etk inlikterin
geniş bil' ki tleyc
gerçekleştirilmesi
için LO il Valiliğine yazı gönderilmiştir.
"Turizm l laftası" etkinliklerinde
iı Müdürlüklerirnizc
gönderilen ek le örneğ] bulunan etkinlik talimatnamesinde
hcl j rtilen hususlar da Genci
M üdürlüğünüz
ik işbirl iğinin faydal. olacağı düşünülmektedir,
Bilgilcrinixi ve ~crcğini arz ederim.
"."._-J
Okan
taıs
Bakan il
Genel Müdür
[K: l.ıkin iik Tal ima! namevi (2 Say(~ı)
İnönü 13uıvarı~o::i "a1:9 O(ı1UO ElllCk-ANK/\RA
Tı:1:(()3 ı2)~21 :u 2:'-212 44 76 rad21 n 20
Web xitexi.www.kulturturizm.gov.tr
Ayrınu Iı bilgi için irtibat: i)çi KPOl.AT
Tc1:(()J 12) ?12 ın 00 f)~hili 291 Q
ı5-22 NİsAN
2016
TURİzM IIAFTASI
(Talimatnauıe)
Toplumumuzda
halkın turizm
arasında
hareketlerine
kutlanmakıa
çerçevesinde
turizm konusunda
olan
farklTldalığl artırmak,
kat! lı nı IIIı sağlamak
Turizm
Haftası
amacıyla,
bu yıl
ıç
turizmi canlandırmak
ve
her yı i 15-21 Nisan tarihleri
kırkıncı
kez
aşağıdaki
etkinlikler
kutlarıacaktır.
Bakaniıkça 1\1erkezden Yapılacak Etkinlikler
i -Bukarıhgimız
I3aslI1 ve Halkla
İlişk ller vluşavirl iğL tarafından,
etkirtl ik leri nin yazı lı ve görsel basında yer alması sağlanacaktır
2-IJakalılığlmı7,a
bağlı görev yapan
illerde konser vermesi sağlanacaktır.
sanaıçılarm
Turizm
ve TÜRSAB nezdinde girişimde bulunularak
ören yerlerinde giriş ücretlerinde indirim sağlanacaktır.
3-DüsİMM
Turizm
Hanası
Han ası eıkinli klcrı çerçevesi nde
Turizm Haftası süresince
mÜL.C
ve
4-Devlct Tiyatroları Genel Müdürlüğü
ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce
Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde illerde gösteriler yapılması ilc etkın] ik lerdeki bi ler
sau şlarında indirim yapmaları sağlanacaktır.
5-Diyanet İşleri Başkanlığı
ile işbirliği yapılarak, din görevlilerimizin
Turizm Haftası
boyunca verecekleri vaazlarda ve 17 Nisan 2016 cuma hutbcsinde ülkemize gelen turistlere
karşı davranışlarında
din, dil ve milli yct ayırı m t gözetmeksizin.
Türk \1 illerine yakışır bir
biçimde da vranı 1ması, turizmde çevre ve temizliği n önem inin vurgulanması
hususunda
hassasiyet göstermelen önerilecektir
ö-Bakanlığunızca
hazırlanacak
olan afişler. LIKültür Turizm Mudurlüklerinc
gönderilecektir
Vallllklerce Yapılacak Etkinlikle •.
i-Turizm Haftası. Valilikler'ce ii 'I/C ilçelerde kurulacak
program çerçevesinde törenlerle açılacaktır.
komisyonlar
(arafından
belirlenecek
2- Hafta süresince radyo, televizyonlar ile yazilı ve görsel basında etkinlikler ranıularak.
makale ve diğer yazilarta destek lerıecek. bakanlık ve turizm sektörü yct kil ileri tarafından
röportajlar yoluyla turizm ile ilgili bilgilerin verilmesi sağlanacaktır
•
3- Üniversiteler ve diğer kamu kurum ye kuruluşlarla
panel vb. toplantılar düzen lerımesi sağlanacaktır.
işbirliği yapılarak. konferans,
seminer,
4- Toplumda turizm farkı ndahğımrı artmlmasına katkısı olan turizm slcganl arını içeren bez
afişler, yerleşim birimlerini n giriş ve çı kı slanna, otobüs termi nallerine. tren i stasyorılanna,
ineydanlara okul giri şlerine. spor salon larına ve varsa ha vaalanları na asılncakur.
5- Yöre halkına yönelik olarak yöresel el sanatları.
etkin 1ik ler düzenlenecek! ir.
yeresel yemek yanşmalan.
sergi vb
(j- Öğrenciler arasında (ilkcğretim,
lise, üniversite) kültür ve turizm ile ilgili resim. ariş. şiir,
kompozisyon, fotoğraf hikaye, makale vb. yarışmalar düzenlenecektir.
ilin kultur- tarih ve
turizm-değerlerinin
tanınması amacıyla; müze, ören yeri. sanat galerisi, kütüphane ve çevre
doğa geL.i ve ziyaretleri yapılacaktır.
7"ValilikJcrcc
yürütülecektir.
kurulacak
komisyonlar
tarafından
hafta ile ilgili olarak
benzeri
faaliyetler