ERK SC-6X - Erkoç Mühendislik

Transkript

ERK SC-6X - Erkoç Mühendislik
Y ld r mdan Korunma ve Topraklama Sistemleri
Lightning Protection and Grounding Systems
ERK SC-6X
YILDIRIM SAYICI
LIGHTNING STRIKE COUNTER
ERK SC - 6X, paratoner, telekomünikasyon direkleri,
iletim hatlar v.b. sistemlere dü en gerçek y ld r m
darbelerini sayar.
ERK SC - 6X counts the falling real lightning strokes
to lightning protection systems, telecommunication
poles, transmission lines, etc.
ERK SC - 6X, su geçirmezdir. D ortamda rahatl kla
kullan l r.
ERK SC - 6X is waterproof. It can be easily used in the
external environment.
ERK SC - 6X, say c haznesi 6 hanelidir. Kolay monte
edilir.
ERK SC - 6X counter chamber is 6 digits. It can easily
be assembled.
ERK SC - 6X, y ld r mdan korunma tesisat
ERK SC - 6X does not interfere with lightning
iletkenlerinde kesintiye neden olmaz. Parelel
ba lan r. Test klemensi 10 cm üzerine direk iletkene
s k l r.
protection system conductors. It connects to the
parallel.
ERK SC - 6X, 9V pil yard m ile test edilebilir.
ERK SC - 6X does not need no external energy.
ERK SC - 6X, d ar dan herhangi bir enerjiye ihtiyaç
duymaz.
RoHS
COMPLIANT
ERK SC - 6X can be tested with the help of 9V battery.
ERK SC -6X
ERK SC -6X
ERK SC-6X; paratoner tesisat , kule, iletim hatt ve koaksiyel
hat gibi iletken sistemlere dü en gerçek y ld r m darbelerini
saymak üzere dizayn edilmi tir. Say c , su geçirmezdir ve d
ortamda herhangi bir yere monte edilebilir. Fakat,
üzerindeki voltaj nedeniyle ünitenin ya mur suyunun
birikme olas l olan yerlere monte edilmemesi gereklidir.
Y ld r m say c direk topraklama ini iletkeni üzerine
k k larak montajlan r. Y ld r m dü mesi ile meydana gelen
indüktif voltaj dü ümü say c y harekete geçirecektir.
Kaydetmek için bir gözlem defteri tutulmal d r.
ERK SC‐6X is designed for measuring actual lightning
shocks falling on conductive systems such as conductor
installations, tower, transmission line and coaxial line. The
counter is waterproof and mountable on any spot in an
external environment. However, the unit should not be
mounted on any location with a possibility of rain water
accumulation due to its voltage. The lightning counter is
mounted onto direct grounding aerial lead by placement.
The inductive voltage reduction arising from the lightning
strike will activate the counter. A survey book should be
maintained in order to record the value read on the
counter in order by date.
ERK SC‐6X requires 0,5 µH inductance shunt so that it is
capable of counting the lowest lightning current (3kA). This
inductance shunt is provided from the length of cable used
or from the section between the plon post onto which it is
mounted or the connection points of the pipe.
For calculation, the following approximate values can
be used.
‐ For each 1 meter of the cable used: 0.98 µH
‐ For each 1 meter of plon post: 0.22 µH
For each 1 meter of galvanized post with a diameter of
15 cm or higher : 0.49 µH
ERK SC-6X, en dü ük y ld r m ak m n (3kA) sayabilmesi için
0,5 μH indüktans öntü gerekir. Bu indüktans öntü,
kullan lan kablo uzunlu undan ya da monte edildi i plon
direk veya borunun ba lant noktalar aras nda kalan
bölümünden elde edilir.
Hesaplama için a a daki yakla k de erler kullan labilir.
Kullan lan kablonun her 1 metresi için : 0,98 μH
Plon dire in her 1 metresi için : 0,22 μH
15 cm veya daha geni çapl galvanizli dire in her 1 metresi
için : 0,49 μH
Montaj / Connecting
TEST KLEMENSİ /
MUHAFAZA BORUSU /
TOPRAK /
ZİFT /
BAKIR /
TOPRAKLAMA ÇUBUĞU
GROUNDING ROD
20 - 1,5 BAKIR
20 - 1,5 COPPER
-2-
ERK SC -6X
TANIMI: ni iletkenlerine paralel ba lanan bu sayaç, en
dü ük y ld r m ak m olan 3 kA dan ba layarak tüm
y ld r m ak m geçi lerini kaydeder.
DESCRIPTION: This counter is connected in parallel to down
conductor saves all the lightning current transitions the
starting from lightning current lowest of the 3 kA.
ÇALI MASI: Y ld r m dü mesi sonucu iletkenden geçen
ak m n cihaz üzerinde olu turdu u indüktif voltaj dü ümü
sayac harekete geçirir.
STUDY: The inductive voltage drop due to a lightning strike
will actuate the counter.
FEATURES:
1- CE Certificated
2- RoHS (The Restriction on Certain Hazardous
Subtances) compatible.
3- Save of Lightning Stroke Threshold: 3kA
4- Dimensions: 115 x 66 x 48 mm
5- Weight: 306 gr.
ÖZELL :
1- CE Belgeli
2- RoHS (Sa l a Zararl Maddelerin Kullan m n n
K s tlanmas ) uyumludur.
3- En dü ük Yakalama E i i: 3kA
4- Ebatlar : 115 x 66 x 48 mm
5- A rl : 306 gr.
FITTINGS: It has a mounted 2x08 copper valve.
CONNECTION: 2x08 valve found at the back is tightened
on the aerial lead.
INSTALLATION: Aerial lead on the post
STRUCTURE: It consists of a counting relay to which a
rectifier, a capacitor and a switch is connected and it is
placed in a fully closed box.
USAGE: The officer responsible for periodically
controlling and measuring installations should keep the
record of the counter from the initial indicator. The
counter is tested when it is out of manufacturing and
sold with a test number (e.g. with initial indicator
0000011). The number 0000011 is used at the time of
test.
BA LANTI ELEMANLARI: Arkas nda monteli 2xØ8 bak r
klebi mevcuttur.
BA LANMASI: Arkas nda bulunan 2xØ8 klebi ini iletkeni
üzerine s k l r.
MONTAJI: ni iletkeni direk üzerine
YAPISI: Bir do rultucu, kapasitör ve bir anahtar n ba l
oldu u bir say c röleden olu ur ve komple kapal bir kutu
içine yerle tirilmi tir.
KULLANILI I: Periyodik tesisat kontrol ve ölçüm yetkilisi,
ba lang ç göstergesinden itibaren sayac n kayd n
tutmal d r. Sayaç, imalat ç k nda test edilir ve test
numaras yla (Örn. Ba lang ç 0000011 göstergesiyle) sat l r.
000011 rakam test an nda kullan lm t r.
-3-
BELGELER / CERTIFICATES
Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz / Quality Management System Certificate
TSE-HYB Belgemiz / Turkish Standards Institution Service Compliance Certificate
T.C.
SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE
REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ
Belgenin Veriliş Tarihi ve
Sayısı:
Belgenin Geçerlilik Tarihi:
31.08.2009-73149
31.08.2011
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
SA
N
AY
Y
Fİ E İ B
R N A
G MA İLE KA
A M N N
R
A IZ Mİ LI
N C Y Ğ
Tİ A O IN
Lİ 2 R C
D Y
A
İR IL
.
İmalatçı ve İthalatçı Firmanın
ERKOÇ MÜHENDİSLİKEROL KOÇ SAHIS
Sanayi Cad. Ortak Han
Merkez Adresi:
No:31/16 Ulus/ANKARA
ANKARA
0 312 324 28 90
Telefonu:
Telefsaksı:
Malın
Cinsi:
YILDIRIM SAY ICI
Markası:
ERKOÇ
Modeli:
-Bandrol ve Seri No:
Teslim Tarihi ve Yeri:
2 Yıl Veya
Garanti Suresi:
Azami Tamir Suresi:
30İş Günü
Satıcı Firmanın
Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Telefaksı:
--Fatura Tarihi ve No:
Ünvanı:
Sezer TURHAN
Bakan a.
GEN.MÜDÜR YA RD.
Belgenin Doğruluğu www.sanayi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.
CE Belgesi / CE Certificate
Garanti Belgesi / Warranty Certificate
BELGELER / CERTIFICATES
OHSAS Yönetim Sistemi Sertifikası/OHSAS Management System Certificate
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikamız / Environmental Management System Certificate
TÜRKAK Belgemiz / Turkish Akreditasyon Agency Certificate
Marka Tescil Belgesi / Trademark Registration Certificate
ERK SC-6X Referans Listesi
Ambalaj / Packing
ERK SC-6X Reference List
-6-
-7-
ISO 9001:2008
www.kosgeb.gov.tr
KO
BB
K
OSSGGE E
www.kosgeb.gov.tr
B.Tarihi:21.05.2015 - B.Yeri M K Matbaac l k San. Tic. Ltd. ti. Tel: 0312 395 21 28

Benzer belgeler

Interfill 200

Interfill 200 Yüzey Interfill 200 kullanılmadan önce kuru ve temiz olmalı. 60-80’lik kağıt ile iyi bir fiziki ortam oluştuğundan emin olun.En elverişli uygulama için aşağıdaki gibi astarlayın: Ağaç: UCP,Yacht Pr...

Detaylı

Mini Rondo Kullanma Kılavuzu

Mini Rondo Kullanma Kılavuzu Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve ...

Detaylı

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Detaylı