kapak.fh11

Yorumlar

Transkript

kapak.fh11
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27250 giriniz.
Sorumlu Müdür
Sevinç Ünsal
Genel Yay›n Yönetmeni
A. Serkan Çiftçi
De¤erli Abonelerimiz,
fiubat 2009 say›m›z ile sizlere bir kere daha merhaba diyoruz. Yay›n hayat›na 2 y›l önce
bafllayan dergimiz, geçen bu süre içinde hem okurlar›m›z›n hem de dergimizde ilan ve ürün
haberleri ile yer alan firmalar›n memnuniyetini kazanmay› baflard›. Zaman›n çok önemli bir
de¤er oldu¤u günümüz ifl dünyas›nda, dergimizin, birçok güncel ürün haberini kolay okunan bir
formatta sunuyor olmas› en çok be¤enilen yönü olarak dikkat çekmekte. Ayr›ca, Endüstri Dünyas›
dergisi taraf›ndan, email ortam›nda okurlar›m›za iletilen sektörel ürün haber bültenleri ve derginin
dijital versiyonu, ülkemizdeki sektörel yay›nc›l›k anlay›fl›na son derece farkl› bir boyut kazand›rd›.
Her say›s›nda genifl bir içerik ile sizlere ulaflt›rd›¤›m›z Endüstri Dünyas› dergisinin fiubat say›s›nda
tam 102 ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Bu say›m›zda da, Türk firmalar›n›n yan›s›ra
birçok yabanc› firman›n da ürün haberlerine ve ilanlar›na yer verildi. Bu durum, hem Türkiye
pazar›na duyulan ilginin, hem de Thomas Medya'n›n uluslararas› gücünün en önemli kan›t›.
2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda, yurt içinde ve yurt d›fl›nda birçok önemli endüstriyel fuar›n düzenlenece¤i
bir dönem yaflanmakta. Dergimizin fiubat 2009 say›s›, bu fuarlar aras›nda önemli yere sahip
olan WIN 2. Faz fuar›na özel olarak haz›rland›. Bu fuara kat›lan ve kat›l›mlar›n› endüstri
profesyonellerine duyurmak isteyen birçok firma dergimizin bu say›s›nda ilan ve ürün haberleri
ile yer almakta. Bu fuarda sergilenecek olan birçok ürünün tan›t›m›na yer verdi¤imiz fiubat say›s›,
fuardan önce tüm okurlar›m›za ulaflt›r›lacak ve fuar esnas›nda da binlerce ziyaretçiye ekstra
olara da¤›t›lacakt›r. Bu fuarda, Thomas Endüstriyel Medya'y› 8. Salonda D-260 no'lu standta
ziyaret edebilirsiniz.
Hemen hemen her say›m›zda duyurdu¤umuz gibi, dergimizde yer verdi¤imiz tüm ürünler
hakk›nda daha detayl› bilgi edinmek için 'H›zl› Abone Servisi' ni www.tim-info.com/edt adresini
ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti¤iniz ürünler hakk›ndaki detayl› bilgiye
k›sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf›ndan kullan›lan bu servisten
faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize
henüz abone de¤ilseniz, tek yapman›z gereken www.endustri-dunyasi.com/abonelik adresindeki
formu doldurmak.
Reklam - Pazarlama
Gülhan Akbulut
Pazarlama Müdürü
Philip Pera
Da¤›t›m Müdürü
Marcel Santy
Editör Ekibi
A. Serkan Çiftçi
Jurgen Wirtz
Alessandra Basile
Avrupa Merkez Yay›n Yönetmeni
Marketta Lähde
Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Erenberk
Ücretsiz abonelik için :
www.endustri-dunyasi.com/abonelik
H›zl› Abone Servisi (SLI) için :
www.tim-info.com/edt
Siz de¤erli okurlar›m›za fiubat 2009 say›m›z›n sayfalar›nda faydal› bir gezinti diler, bu say›m›z›n
haz›rlanma aflamas›nda bizler ile iflbirli¤i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar›z.
A. Serkan Çiftçi
Genel Yay›n Yönetmeni
YURTDIfiI SATIfi OF‹SLER‹
ALMANYA
• H+S Medienvertretung
Berlin
Detlef Heners & Anne Stoye
Tel : +49 30 882 2033
Fax : +49 30 8814941
E-mail: [email protected]
FRANSA
• Sylvie Seurin
Paris
Tel : +33-(0)1-41 31 74 60
Fax : +33-(0)1-41 31 74 51
E-mail: [email protected]
• Jean-Claude Berthonnet
• Hagen Internationale Industriemedien
Paris
Düsseldorf
Tel : +33-(0)1-41 31 74 64
Werner Hagen
Fax : +33-(0)1-41 31 74 51
Tel : +49 211 995040
E-mail: [email protected]
Fax : +49 211 7103958
E-mail: [email protected]
• A2 Developpement
Lyon
• Kay Petermann
Georges Arbant & Celine Garcia
Tel : +49 6154 80 18 478
Tel : +33-(0)4-78 42 01 01
Fax : +49 6154 80 18 479
Fax : +33-(0)4-72 41 73 78
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
AVUSTURYA
F‹NLAND‹YA, ‹SKAND‹NAVYA
• H+S Medienvertretung
• David Lansdowne
Berlin
Lansdowne Media Services Ltd.
Detlef Heners & Anne Stoye
Tel : +44-(0)1442-87 77 77
Tel : +49-(0)30-882 2033
Fax : +44-(0)1442-87 06 17
Fax : +49-(0)30-881 4941
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
ABD, KANADA, Ç‹N, TAYVAN,
G.AMER‹KA
• Herbert Weikes
Tel : +1-212-629 1546
Fax : +1-212-629 1542
E-mail: [email protected]
‹NG‹LTERE
• David Harvett
Lansdowne Media Servides Ltd.
Tel : +44-(0)121-705 21 20
Fax : +44-(0)121-704 31 02
E-mail: [email protected]
BELÇ‹KA, HOLLANDA VE
LÜKSEMBURG
• William de Jager
Tel : +32 15 45 86 91
Fax : +32 15 45 86 86
E-mail: [email protected]
‹SRA‹L
• Heddy Eldar
Tel : +972-(0)3-6322113
Fax : +972-(0)3-6322108
E-mail: [email protected]
‹SV‹ÇRE
• Bruno Fisch
IFF media ag
Tel : +41-(0)52-633 08 84
Fax : +41-(0)52-633 08 99
E-mail: [email protected]
‹TALYA, SLOVENYA
• Andrea Rancati
Rancati Advertising
Tel : +39-02-7030 0088
Fax : +39-02-7030 0074
E-mail: [email protected]
JAPONYA
• Ichiro Suzuki
Incom Co. Ltd.
Tel : +81-(0)3-3260-7871
Fax : +81-(0)3-3260-7833
E-mail: [email protected]
POLONYA
• Media 4M
Tel : +48-12-394 58 48
Fax : +48-12-383 23 94
E-mail: [email protected]
D‹⁄ER ÜLKELER
• A. Serkan Çiftçi
Tel : +90 216 550 86 80
Fax : +90 216 550 86 85
E-mail: [email protected]
Thomas Endüstriyel Medya Yay›nc›l›k ve Paz. Ltd. fiti.
Sad›ko¤lu Plaza 5, No. 65 34722 Kad›köy - ‹stanbul
Tel : 0216 550 86 80 Fax : 0216 550 86 85
E-mail : [email protected]
www.endustri-dunyasi.com
www.industryselect.com.tr
Genel Merkez
Thomas Industrial Media bvba
Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium
Tel : +32 (0) 15/45 86 00 Fax : +32 (0) 15/45 86 86
www.tim-europe.com
© 2009 Tüm yay›n haklar› Thomas Endüstriyel Medya
Yay›nc›l›k ve Paz. Ltd. fiti.’ne ait olup yaz›lar iktibas edilemez.
ISSN : 1307-3397
TASARIM VE OFSET HAZIRLIK :
Elman Bas›m ve Tan›t›m Hizm. Ltd. fiti.
Kad›köy / ‹stanbul
BASKI :
Dünya Yay›nc›l›k A.fi.
Ba¤c›lar / ‹stanbul
CP-Link 3, Ethernet panellerinin veya PanelPC'lerin, endüstriyel PC'lere ba¤lanabilmesi
amac›yla gelifltirilmifl, standart teknolojilere
dayanan bir yaz›l›m çözümüdür.
CP-Link 3 - Ethernet
Temelli Multi-Display-Link
Beckhoff, uzakta konumland›r›lm›fl
monitörleme/yönetme birimlerini, kontrol
sistemi seviyesinden ayr› tutmufltur.
Uygulamada PC, elektrik panosuna
monte edilir. Kontrol paneli için serbestçe
yer seçilebilmesi kullan›c›ya tasar›m
özgürlü¤ü sa¤lar. Var olan CP-Link 1 ve
CP-Link 2 çözümleri özel donan›m
üstünde çal›fl›rken, CP-Link 3 saf bir
yaz›l›m çözümüdür.
Bugüne kadarki çözümlerle karfl›laflt›r›l›nca
CP-Link 3 konsepti tamamen standart
teknolojilere dayanmaktad›r: 100-MBit/snEthernet ve IP-Protokolü. Ekran içerikleri,
ana bilgisayardaki sanal bir grafik
adaptörüyle elde edilip, Ethernet
üzerinden bir veya daha fazla say›daki
Windows iflletim sistemli (CE, XP
Embedded, XP) Beckhoff Ethernet
paneline gönderilir. Ekran haberleflmesi
için iste¤e göre TCP/IP veya UDP/IP
(Multicast) seçilebilir.
CP-Link 3 ile Beckhoff, endüstriyel
PC'lere, 255'e kadar Ethernet Panel veya
Panel PC ba¤lama imkan› sa¤layan yeni
bir kullan›m ve görüntüleme konsepti
sunuyor. CP-Link 3, tamamen standart
donan›m (Ethernet) ve resim bilgilerinin
iletilmesini sa¤layan IP tabanl› protokol
üstüne kurulu saf bir yaz›l›m çözümüdür.
A¤ ba¤lant›lar›nda standart, ekonomik
Ethernet kablosu (CAT 5) kullan›l›r.
CP-Link-konseptiyle 1998'den beri
Ekran gösteriminde üç çal›flma flekli
mevcuttur:
-Tek-masaüstü: Sanal bir grafik adaptörü,
ana bilgisayar›n resmini Ethernet
üzerinden, ba¤l› ekranda oluflturur.
-Uzat›lm›fl-masaüstü: Ana bilgisayar›n
masaüstü görüntüsü, bir veya birkaç sanal
grafik adaptörüyle geniflletilir. Bu flekilde
masaüstü, 9 ekrana kadar geniflletilebilir.
-Çoklu-masaüstü: Bütün ba¤l› ekranlar
ayn› resmi gösterir (UDP/IP üzerinden
255 panele kadar). Çoklu-masaüstü
Rittal, yaklafl›k iki y›l önce üretimine bafllan›lan
CM-Serisi ile, pazara merkezi olmayan ve
makinelerin veya tesislerin içine problemsiz bir
flekilde entegre edilebilen, tekil pano çözümlerini
sunmaktad›r.
Standart olarak IP55 koruma s›n›f›na
sahip olan ve tercihe ba¤l› olarak duvar
montaj›na veya yere montaja uygun olan
CM-panolar›, 14 çeflit büyüklükte temin
edilebilir ve bu sayede ilgili kullan›m için
uygun ölçüdedirler. Tek veya çift kap›l›
olarak temin edilebilirler. Tercihe göre
300 veya 400 mm montaj derinli¤i,
800'den, 1400 mm'ye kadar yükseklik
ve 600'dan 1200 mm'ye kadar
geniflliklerde temin edilebilirler.
CM-Serisi panolar›n özellikleri: Çabuk
ve masrafs›z bir flekilde sökülebilirler.
Baflar›n›n anahtar› CM-serisinin, son
derece popüler olan modüler kabin
serisinin, s›va alt› montaj›nda hemen
hemen hiçbir talebi geri çevirmeyen TS
8'in mevcut montaj aksesuarlar›na, sistem
karfl›l›kl› olarak uymas›d›r. Son derece
4
fiUBAT 2009
modunda ayn› anda her panelden girifl
yap›labilir. Girifllerin koordinasyonu için
ekranlar kendi aralar›nda (fare ve klavye
baz›nda) kilitlenebilir.
Ana bilgisayar, resim sinyallerini,
dokunmatik ekran ile ilave özel buton
tak›m› fonksiyonlar›n› ve “Sanal USB“yi
panele iletir. Sanal USB, ana bilgisayardaki
bir USB-Root-Hub'› emule eder. Ethernet
panele bir USB cihaz› tak›ld›¤›nda, bu
sanal hub, ana bilgisayar›n iflletim sistemine
bu cihaz› tan›t›r ve sonraki iletiflimi fleffaf
bir flekilde yürütür. ‹flletim sistemi
aç›s›ndan USB cihaz›, do¤rudan bilgisayara
ba¤l›ym›fl gibi davran›r. Sanal USB, USB
1.1 ve USB 2.0 standartlar›na uyumludur.
CP-Link 3 konsepti bütün Beckhoff
Ethernet panelleri ve Panel-PC'leri
taraf›ndan desteklenir. Burada ön koflul,
CP-Link 3 istemci yaz›l›m› ve Windows
CE veya XP Embedded iflletim sistemidir.
Alüminyum gövde ile üretilen kontrol
panelleri, de¤iflik büyüklükte ve
çözünürlükte üstün nitelikli TFT ekranlara
sahiptir; dokunmatik tufllar ve dokunmatik
ekran, siparifl seçenekleri aras›ndad›r.
BECKHOFF
Tel : +90 216 5809830
Fax : +90 216 5809833
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27243 giriniz.
CM- Kompakt
Pano Serisi
kompakt panolar ile TS 8 sistemini paralel
olarak kullanan müflteriler fayda
sa¤lamaktad›rlar. Ray, soket, dikme ve
flasi vs. gibi bileflenler, karfl›l›kl› olarak
kullanabilinirler.
kolay sökülebilen CM serisinin “Büyük
A¤abey”i olan TS 8'in ray ve montaj
sistemi tümüyle kullan›labilir. TS 8'de
y›llardan beri süregelmekte olan standart,
ilk defa olarak bir kompakt kasada da
uygulanabilmektedir. TS 8 modüler
sisteme olan yak›nl›k, kendini montajda
da belli etmektedir. Uyumluluk, bak›m
ve lojistik alan›nda da maliyet avantaj›na
neden olmaktad›r. Bundan özellikle,
CM kompakt sisteminde kablolar›n
döflenmesi de hiç olmad›¤› kadar basittir.
Panonun zemininin döflenmesinde de
yeni çözümler tart›fl›lmaktayd›. Kompakt
panolar standart olarak gayet basit bir
flekilde, alt k›sm› aç›k olarak - yani tabans›z
olarak- temin edilebilmektedir.
R‹TTAL PANO
Tel : +90 216 3837444
Fax : +90 216 3838444
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27240 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26979 giriniz.
ROD 4plus lazer alan taray›c›, birçok otomatik
depo ve konveyör bantlar›nda dinamik ürün
kontrolü ve sürekli yüzey/mesafe ölçüm
uygulamalar› için ideal bir üründür.
Konveyor bant üzerindeki hacim ve flekil
aç›s›ndan farkl› ürünler için otomatik
alg›lama ve tan›mlama çözümleri
gelifltirmek oldukça zordur. Özelikle
robotik ya da otomatik malzeme ak›fl
sistemlerinin kullan›ld›¤› paketleme
uygulamalar›nda hacim ve flekil aç›s›ndan
farkl› paletlerin do¤ru bir flekilde
alg›lanmas›, tan›mlanmas› ve otomasyon
sistemine aktar›lmas› gerekmektedir.
Leuze Electronics ROD 4plus lazer alan
taray›c›lar ile bu soruna uygun çözümler
üretilmektedir.
ROD 4plus lazer alan taray›c›, birçok
otomatik depo ve konveyör bantlar›nda
dinamik ürün kontrolü ve sürekli
yüzey/mesafe ölçüm uygulamalar› için
ideal bir üründür. ROD 4plus özellikle
yüksek h›zda yap›lan ölçüm ve veri
aktar›m› ile 3D profillerin alg›lanmas› ve
tan›mlanmas›n› gerektiren yüzey ve
mesafe ölçüm uygulamalar› için gelifltirildi.
65 metreye kadar bir ölçüm aral›¤› içinde
güvenilir bir flekilde çal›flabilen ROD
4plus 200-3000 mm tarama mesafesi
gerektiren tipik konveyor bant sistemleri
için ideal uygunluk sa¤lamakta ve X - Z
posizyonlar›nda ± 15 mm do¤ruluk
derecesi ile güvenli bir ölçüm performans›
ortaya koymaktad›r.
Alan tarama prensibinde mesafe ölçümü
gönderici taraf›ndan k›sa zaman aral›klar›
ile gönderilen ba¤›ms›z ›fl›k pulslar›n›n
cisimden yans›d›kdan sonra al›c›
taraf›ndan alg›lanmas› ve bu iki olay
aras›ndaki zaman fark› hesaplanarak
yap›lmaktad›r. Taran›lan objenin ›fl›k
yans›tma oran faktörü ço¤unlukla
önemsiz oldu¤undan özellikle otomatik
mal ak›fl ve toplama sistemlerinde
karfl›m›za problem olarak ç›kan koyu
yada yans›mas› yüksek yüzeylerin de
güvenilir bir flekilde alg›lanmas›
VIPA SPEED 7 teknolojisiyle, 300S serisi
dünyan›n en h›zl› CPU lar› olmaya devam
ediyorlar.
VIPA SPEED 7
teknolojisiyle,
300S serisi
dünyan›n en h›zl›
CPU lar› olmaya
devam ediyorlar.
Dünya çap›nda
birçok büyük
müflteriye
ürünlerini sunan
VIPA flu anda
Türkiye de
otomotiv, çimento, gemi, bina
otomasyonu, demir çelik, tekstil, g›da,
beyaz eflya vb. sektörlerde kendini birçok
projede kan›tlam›fl bulunmaktad›r. VIPA
SPEED7 300S serisi PLC ler 9 tip CPU
seçene¤ini kullan›c›lara sunmaktad›r.
SPEED7 serisi 32 KBytedan 2 MByte a
kadar dahili work memory e sahip olan
CPU lar› içermektedir. Bu bellek boyutu
VIPA n›n MCC kartlar›yla 8 MByte kadar
yükseltilebilmektedir. 300 S serisinde
Ethernet yoluyla PC-PLC ve PLC-HMI
ba¤lant›s› amac›yla standart olarak
sa¤lad›¤› PU/OP ba¤lant› noktas›na ek
6
fiUBAT 2009
olarak, Netli modellerinde TCP/IP ve
UDP iletiflimini sa¤layan CP-343 Ethernet
kartlar› mevcuttur. Bu da Ethernet yoluyla
haberleflme imkan› veren her türlü ürünle
iletiflim kurabilmesi anlam›na gelmektedir.
1MByte dahili belle¤iyle ve 2MByte ta
kadar art›r›labilir haf›zas› haricinde MMC
kart›na gerek kalmadan birçok
uygulaman›n üstesinden gelen SPEED7
serisi 315-2AG12 CPU, 300S serisinde
standart olan PU/OP haberleflmesi için
bir Ethernet girifli sayesinde SCADA ve
HMI uygulamalar›n›z› Ethernet yoluyla
çözebilmenizi sa¤l›yor. . Özellik SCADA
uygulamalar› için çok büyük avantaj
sa¤layan dahili Ethernet CP-343 kartlar›
ayn› zamanda PLC sistemine uzaktan
eriflim imkan›n› da beraberinde
getirmektedir.
VIPA PLC lerin standart haberleflme
protokolü MPI (Multi Point Interface)
Statik ve dinamik ba¤lant› olanaklar› ile
farkl› CPU modelleri ile haberleflme
imkan› tan›maktad›r. Birçok uygulamalar›n›zda rahatl›kla kullanabilece¤iniz
bu ürün çok k›sa tarama h›z›n›n yan›nda,
Modbus Master, USS Master,
Lazer Taray›c›
ROD4plus
sa¤lanm›flt›r. ROD 4plus mesafesi ölçülen
cismin yüzey özelliklerinden etkilenmedi¤i
gibi ortamdaki yabanc› ›fl›klara karfl› da
önemli ölçüde duyars›zd›r..
LEUZE ELECTRONIC
Tel : +90 216 4566704
Fax : +90 216 4563650
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27244 giriniz.
VIPA 300S Serisi
CPU 315 PLC
haberleflme protokollerini de CPU
üzerinde dahili olarak sunmaktad›r. Bu
özellik proje maliyetlerinde haberleflme
aç›s›ndan oldukça avantaj sa¤lamaktad›r.
CPU üzerinde Profibus Master portlar›
bulunmakta ve 12Mbaud Profibus h›z›n›
desteklemektedir.
(Step®7 SIEMENS' in tescilli markas›d›r)
OTES ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 3377056
Fax : +90 216 3377057
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27242 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26512 giriniz.
Rexroth'un modüler dirençli kaynak sistemi ile
punta, projeksiyon ve roll seam kayna¤›, yüksek
dayan›ml›, alafl›ml› ve alüminyum kaplamal›
malzemelerde ve üçlü metal plaka kaynaklar›nda,
yüksek esneklikle beraber mutlak proses
güvenli¤ini sa¤l›yor.
Dirençli KaynakÇal›flma Zaman›nda
Proses Güvenli¤i
kontrolü gibi standart fonksiyonlar
öneren direnç kaynak kontrolleri
deneniyor ve test ediliyor. Kaynak
yap›lacak uygulama için kullan›c›lar
alternatif ak›m ile orta frekans inverterler
aras›ndan zamanlay›c› tipini seçebilir.
Kaynak penselerini (gun) kontrol için
Bosch Rexroth ayn› boyutta servo
pnömatik ve servo elektrik sürücü
sistemleri gelifltirdi. Kullan›lacak pense
tipi ifle ba¤l› olarak seçilebilir.
Kaynak kalitesini sa¤lamak için, adaptif
kapal› kontrol sistemleri çok çeflitli
malzeme kombinasyonlar›nda etkin ve
güvenilir sonuçlar verir.
Gittikçe artan güvenlik gereksinimleri ve
a¤›rl›k azaltma zorunluluklar›, gövde
üretim atölyelerinde yeni malzeme
uygulamalar›n› h›zland›rm›flt›r. Punta
kayna¤›nda mutlak proses güvenli¤i ile
esnek konseptler için bu tür malzemelerle çal›flmak oldukça önemlidir.
Aktif kaynak esnas›nda kalite kontrol testi
Rexroth'un modüler dirençli kaynak
sistemi ile punta, projeksiyon ve roll
seam kayna¤›, yüksek dayan›ml›, alafl›ml›
ve alüminyum kaplamal› malzemelerde
ve üçlü metal plaka kaynaklar›nda, yüksek
esneklikle beraber mutlak proses
güvenli¤ini sa¤l›yor. Bu sistem adaptif
kapal› devre kontrol ifllemine dayan›yor.
Prosesle bütünleflik, ultrasonik ölçüm
teknolojisi %100 kaynak kontrolü ve
punta kayna¤›n dokümantasyonunu
sunan sistem, güvenli çözümü garanti
ediyor.
Ölçüm prosesi, punta kayna¤›n›n kalitesini
uygulama bafllad›¤› andan itibaren
izleyebiliyor. Sistem eriyen malzeme
Otomotiv sektöründe gövde üretim atölyelerinin
güvenilir ifl orta¤›
miktar›n› kontrol edip h›zl›ca sonuçlar›
görüntülüyor. Bu proses, sistemde adaptif
ak›m ve voltaj kontrolüne dayan›yor.
Esnek ayarlama sa¤lamak için
görüntüleme fonksiyonu ve çok farkl›
malzeme kombinasyonlar›na uyum
sa¤l›yor.
Bu ifllem hala geliflmekte olmas›na
ra¤men, ak›m voltaj kontrolü ile ultrasonik
testin bu yenilikçi kombinasyonu tüm
kritik proses parametreleri datalar›n› ve
kaynak noktalar›ndaki eriyen malzemenin
detayl› kavranmas›n› sa¤l›yor.
Bosch Rexroth taraf›ndan kapal› devre
sabit ak›m kontrolü, kapal› devre bas›nç
Yüksek kaliteli bilyalar sayesinde daha
düzenli hareket ve sessiz çal›flma sa¤layan
NKE tek s›ral› oluklu bilyal› rulmanlar.
Rulman üreticisi NKE Austria tek s›ral›
oluklu bilyal› rulmanlar program›n› takdim
ediyor. Tek s›ral› oluklu bilyal› rulmanlar
en çok kullan›lan rulman tiplerindendir.
NKE´nin tek s›ral› oluklu bilyal› rulmanlar›n
sahip oldu¤u özellikleri çal›flma seslerinin
düflürülmüfl, ya¤lama maddesinin kullan›m
süresi uzat›lm›fl ve çok tasarruflu
olmalar›yla beraber düflük bir yol alma
momentine sahip olmalar›d›r.
Oluklu bilyal› rulmanlar belgelerle
kan›tlanan kalite kontrollerinde %100´lük
bir ses kontrolüne tabi tutulmaktad›rlar
ve böylece çal›flma seslerinin düflük ve
hassasiyetlerinin yüksek olmas›
sa¤lanmaktad›r. Çal›flma sesinin düflük
olmas› ya¤lama maddesinin etkisindendir
ve düflük ›s› derecelerinde de minimal
bir yol alma momentinin olmas›n› ve
8
fiUBAT 2009
Robotik uygulamalarda h›zl› ve etkin çözümler
Rexroth'da
BOSCH REXROTH
Tel: +90 212 4111300
Fax: +90 212 4111317
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27237 giriniz.
NKE’den Tek S›ral› Oluklu
Bilyal› Rulmanlar
sesin azalmas›n› da sa¤lar. Ya¤lama
maddesi 50 derece Celsius ile 150 derece
Celsius gibi genifl bir ›s› dereceleri aral›¤›nda
uzun süre kullan›labilmektedir. Rulmanlar›n
çift dudakl› labirent contalar› sürtünmeyi
azalt›rken kirlenmeyi de daha fazla
önlemekte ve gres ya¤›n›n daha iyi
muhafaza edilmesini sa¤lamaktad›rlar.
Yataklar›n hareket yollar›na daha iyi bir
yüzey finish ifllemi uygulanmaktad›r ve
böylece afl›nma azalt›larak iflletme ›s›s›
düflük tutulmaktad›r. Yüksek kaliteli
bilyalar sayesinde geleneksel oluklu bilyal›
rulmanlara karfl› daha düzenli bir hareket
hali ve sessiz çal›flma sa¤lanmaktad›r.
Tek s›ral› oluklu bilyal› rulmanlar depoda
haz›r olmak üzere 6000 ile 6012, 6200
ile 6212, 6300 ile 6310 (delik çap› 10 ile
60 mm veya 50 mm) boy serilerinde ve
aç›k model 2RS2 (iki adet plastik
s›zd›rmazl›k plakal›) ve 2Z (iki adet çelik
kapatma plakal›) ve boflluk s›n›flar› CN
(standart) ve C3 olarak sat›n
al›nabilmektedirler. Müracaat edildi¤inde
baflka model ve boylar da tedarik
edilebilmektedir.
RULMAK RULMAN VE MAK‹NA
Tel : +90 262 3222588
Fax : +90 262 3227455
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27241 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 26894 giriniz.
LEON TEKN‹K'ten yepyeni bir ürün.
Haval› Diyafram Pompalarda PTFE
(Teflon) Diyafram Sorununa Son..!
DEPA E4 Compound
PTFE Diyafram
ürün patentli nopped E 4 yüzeyi,
gelifltirilmifl esnek Tasar›m› ve artt›r›lm›fl
kimyasal direnci ile standart PTFE
(Teflon) diyaframlara göre en az 3 kat
daha uzun ömürlüdür.
fiu anda kulland›¤›n›z mevcut DEPA
Haval› Diyafram Pompalarda diyafram
de¤iflimi mümkündür.
0 - 14 pH aral›¤›ndaki tüm ak›flkanlara
uygundur. Gerilimden kaynaklanan
s›z›nt›lara karfl› %100 güvenlidir. Elektrik
iletkenli¤i sa¤lanm›fl (EPDM) ikincil
tabakas› ile çok daha güvenlidir. ATEX
sertifikal› ve CE belgelidir.
Optimum kimyasal direnci sa¤lamak ve
diyafram ömrünü uzatmak amac›yla
PTFE (Teflon) - EPDM malzemeden
üretilmifl çift tabakal› yeni PTFE (Teflon)
Compound Diyaframd›r !!!
Diyaframlar› y›pratacak nitelikteki
sald›rgan (corrosive) kimyasalllar›n ve
afl›nd›r›c› (abrasive) nitelikteki ak›flkanlar›n
güvenli transferi için gelifltirilmifl olan en
ideal çözümdür.
Geçirgenli¤e karfl› direnci artt›r›lm›fl 100%
PTFE (Teflon) malzemeden üretilmifl
Ak›flkana hareket kolayl›¤› sa¤layan
diyafram yüzeyine, gelifltirilmifl ak›fl
hacmine, yüksek performansa, sürekli
çal›flabilme yetene¤ine ve sabit
performansta daha az hava kullan›m›na
sahiptir.
Temizlenmesi kolay pürüzsüz yüzeyi,
vidas›z somunsuz tasar›m›, s›zd›rmazl›¤›,
FDA Onay›, -5°C ile +100°C gibi genifl
bir s›cakl›k aral›¤›nda çal›flabilmesi, CIP
& SIP için uygun (max. 130°C) olmas›
ile kullan›c› dostu yüksek verimli bir
üründür.
GT1050 / GT1055 Grafik Operatör Paneli
yüksek performans, kullan›m kolayl›¤›,
esnek iletiflim imkanlar› sunar.
YÜKSEK PERFORMANS
- Kolay programlama: Birimler, standart
bir PC de Windows alt›nda çal›flan GT
Designer 2 programlama yaz›l›m› ile
programlanabilir. Kullan›c› programlar›,
Usb port üzerinden transfer edilebilir
ve panel üzerinde ROM memory de
saklanabilir.
- Yüksek Çözünürlü Dokunmatik Ekran:
Yeni GT1050/1055 serisi, çeflitli display
uygulamalar›nda iyi okunurluk ve
uygulanabilirlik için parlak 5,7” STN
likit kristal görünüme sahiptir.
- Ak›ll› Fonksiyonlar: Reçete yönetimi,
yeni alarm ve mesaj verme standart
olarak sunulmufltur. Alarm bilgisi; ana
ekranda alarm mesaj› olarak veya ayr›
bir ekranda operatör için detayl› yard›m
mönüsüyle görüntülenebilir. Çok seviyeli
güvenlik korumas›, grafiksel trendler,
enerji tasarrufu ve zaman çizelgesi di¤er
önemli fonksiyonlard›r. Dokunmatik
ifllemlere yüksek h›zda cevap verme,
dahili ifllemcinin yüksek h›z›na ba¤l› olarak
garanti edilir.
KULLANIM KOLAYLI⁄I
- Kolay Ekran Dizayn›: Panel dizayn›
10
fiUBAT 2009
LEON TEKN‹K
Tel: +90 216 4704676
Fax: +90 216 4704677
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27238 giriniz.
GT1050 / GT1055
Grafik Operatör Paneli
sayesinde, dokunmatik tufllar h›zl›ca
oluflturulabilir ve 1 piksel do¤rulu¤u ile
istenilen yere yerlefltirilebilir.
- Çoklu Dil Seçene¤i ile Alarm Kontrolü:
Kolay problem bulma ve makine problemleri durumunda 10 farkl› dilde ilave edilmifl
arka plan bilgisi
- Online dil de¤iflimi : Birçok ülkenin kendi
dilinin karakterleriyle gösterimine imkan
tan›r. Bu da imalatç›n›n makinesini lokal
hale getirmesini olanakl› k›lar.
- Çok yönlü montaj : Farkl› uygulamalar
için yatay ve dikey montaj
- Geliflmifl kullan›c› dostlu¤u ve esneklik:
Data transfer haf›za kart› GT10-50FMB,
PC ye ihtiyaç olmadan data ve iflletim
sistemi yüklemeyi sa¤lar. Bu h›z› ve verimi
artt›r.
ESNEK ‹LET‹fi‹M ‹MKANLARI
- Daha fazla ba¤lanabilir donan›m : Dahili
RS232 VE RS422 ara yüzü GOT lerin
birçok ürün tipine ba¤lanmas›na olanak
tan›r.
- USB programlama: USB port, standart
RS232 ba¤lant›s›na göre 20 kat daha h›zl›
programlanma ve görüntülenme imkan›
tan›r. PLC, inverterler ve servo sürücüler,
USB Transparent modla GT1055 ve
GT1050 üzerinden programlanabilir ve
görüntülenebilir.
- Çoklu Ba¤lant›: Çeflitli kombinasyonlardaki GOT grubunu tek PLCye
ba¤lama özelli¤i.
MITSUBISHI ELECTRIC - GTS
Tel : +90 212 3201640
Fax : +90 212 3201649
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27239 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26316 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
ETHERCAT DA⁄ITIM TERMINALI
ILC 130 ETH ve ILC 170 ETH 2TX KONTROLÖRLER
SICAKLIK VE NEM KAYIT CIHAZI
PoE Sensörleri ‹çin
Küçük ve Orta Ölçekli Otomasyonun Yeni Oyuncular›
16,000 Adet Veri Depolama
IEEE- 802.3af standardına dayalı EtherCAT
da¤ıtım terminali EK1132 ile fieldbus sinyali
ve besleme, standart EtherCAT/Ethernet
kablosu üzerinden gerçeklefliyor. EtherCAT
da¤ıtım terminali EK1132 özellikle enkoder
ve lineer cetvel gibi sensörler için uygundur.
Sinyaller ve enerji aynı kablodan geçti¤i için
4 damarlı kablo kullanılır ve PoE sensörleri
4 pinli soketle (örn. M12) ba¤lanır. Maksimum
kablo uzunlu¤u 100 m'dir. Akıllı güç
paylafltırma sistemi, hangi kullanıcının hangi
güç sınıfına ait oldu¤unu tanır ve toplam 15,4
W'lık gücü buna göre kullanıcılara paylafltırır.
2 ba¤lantı noktalı EtherCAT da¤ıtım terminali
EK1122 gibi, EK1132 de EtherCAT yıldız
topolojisini uygulamaya imkan verir. Sistem
çalıflırken EtherCAT kartlarını takıp
çıkarabilme özelli¤i EK1132'de de mevcuttur
(Hot-Connect).
Phoenix Contact
100 s›n›f› kontrolör ailesi iki yeni
üyesini daha
otomasyon dünyas›n›n hizmetine
sunuyor. ILC 130
ETH kontrolör
tüm Inline serisi
kontrolörlerde
oldu¤u gibi
Ethernet ba¤lant›s›n›, entegre WEB SERVER
ve Modbus RTU portlar›n› üzerinde
bar›nd›r›yor. 192 Kbyte haf›zas› ise düflük
fiyat›na ra¤men orta seviyede uygulamalarda
alternatifsiz çözüm sa¤l›yor. ILC 170 ETH
2TX ise 100 s›n›f›n›n en k›demli üyesi olarak
tasarlanm›fl. Üzerinde 2 adet Ethernet
portunu bar›nd›ran yap›s› ile da¤›t›lm›fl
yap›larda Ethernet switch kullanmaks›z›n
sistem tasarlanmas›na izin veriyor. Ayr›ca
harici SD haf›za kart› tak›labilmesi sayesinde
herhangi bir ar›za halinde sadece SD kart›n
tafl›nmas› yeni kontrolörün kald›¤› yerden
devam etmesi için yeterli oluyor. Ayn›
zamanda 256 Mbyte ek haf›za sayesinde
Web Visit program› ile tasarlanacak
projelerde onlarca sayfa yaratmak mümkün
oluyor.
EXTECH S›cakl›k ve Nem Kay›t Cihaz› ile
tüm üretim ve stoklama alanlar›nda nem ve
s›cakl›k kayd› yap›lmas› art›k çok kolay! Model
42280 USB kablosu ile 16,000 adet veriyi
haf›zas›nda tutar. Veriler kolayl›kla haz›r yaz›l›m
ile PCye aktar›l›r. Verilerin s›n›fland›r›lmas› ya
da grafi¤e konmas› çok kolayd›r. Ayg›t ayn›
zamanda genifl ve okunmas› kolay bir
göstergeye de sahiptir. Cihaz›n öne ç›kan
özellikleri flunlard›r; Üçlü LCD Nem, S›cakl›k
ve Zaman› (Y›l,Ay,Gün) gösterir, Tufl veya
PCden programlanabilir, Seçilebilir veri
kütükleme h›zlar›, Kullan›c›n›n
programlayabildi¤i sesli veya görüntülü
alarmlar, Duvara, masaya veya tripoda
oturtma, Opsiyonel olarak Kalibrasyon
Sertifikal›, Windows® yaz›l›m›, USB kablosu,
110V AC adaptör, ve dört AA pil ile gelir.
BECKHOFF
Tel : +90 216 5809830
Fax : +90 216 5809833
PHOENIX CONTACT ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 4810300
Fax : +90 216 4818300
SINA‹ ARAfiTIRMA A.fi.
Tel : +90 216 3527212
Fax : +90 216 3527203
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27120 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27118 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27202giriniz.
AD SERISI SERVO
HOHNER 25 SER‹S‹ ENCODERLER
ACSR KABLO KESME MAKASI
Minimum Hacim, Maksimum Fonksiyon
Art›msal Tip, Yar›-Oyuk fiaftl›
Küçük, Hafif ve H›zl›
Yüksek performansl› AD serisi Hitachi
sürücüleri; minimum hacimde maksimum
say›da fonksiyon sunar. Hareket kontrolü
için ideal olarak tasarlanm›fl olan Hitachi
Servolar, ayn› zamanda standart olarak
Modbus haberleflme protokolü, iki adet ±10
V analog girifl, 2 analog ç›k›fl ve 12 lojik girifl
/ 8 lojik ç›k›fl sunar. Standart Özellikler; Güç
aral›¤› 0.1 - 7 kW (0.32 - 33.4 Nm), Geliflmifl
sürücü teknolojisi, Yüksek h›zda yüksek
hassasiyet, Dahili dijital operatör paneli, Dahili
PLC özelli¤i, 12 Dijital Girifl, 2 Analog Girifl,
8 Dijital Ç›k›fl, 2 Analog Ç›k›fl, Basic tabanl›
Windows Servo yaz›l›m› ile kolay
programlama, Pozisyon, H›z ve Tork Kontrolü,
Autotuning, DeviceNet, SERCOS, Modbus
haberleflme, CE, UL, c-UL standartlar›na
uygunluk. Uygulama Alanlar›; Transfer hatlar›,
Tekstil makineleri, Bask› makineleri, Ka¤›t
sektörü, Cam sektörü, Metal sektörü, A¤aç
sektörü.
HOHNER S.r.l
firmas› ürünü “25
Serisi encoderler”
küçük gövde çap› ve
yar›-oyuk flaftl› yap›s›
sayesinde birçok
encoder uygulamas›nda görev
almaktad›r. Maksimum 3600 pulsa
kadar üretilebilen bu encoderler, standart
olarak 5mm, 6mm, 7mm ve 8mm delik
çaplar›yla sat›fla sunulmaktad›r. ‹ste¤e ba¤l›
olarak 10mm delik çap›yla da üretilebilen
HOHNER 25 Serisi encoderler, kablolu veya
soketli ba¤lant› flekliyle imal edilmektedir.
Gövde çap› 40mm olan 25 Serisi encoderlerin
di¤er baz› özellikleri afla¤›da s›ralanm›flt›r;
Gövde: ABS Nikel Kaplanm›fl, Flanfl:
Alüminyum, Yar›-Oyuk fiaft: Paslanmaz Çelik,
A¤›rl›k: Yaklafl›k 130gr, Koruma S›n›f›: IP 55,
Devir Say›s›: Maks. 6000 devir/dk, Besleme
Gerilimi: 5/24 VDC (Elektronik Devreye
Ba¤l›), Ak›m Tüketimi: 40/80mA (Elektronik
Devreye Ba¤l›), Yük Ak›m›: 20mA, Frekans:
100kHz'e kadar (Elektronik Devreye Ba¤l›),
Elektriksel Korumalar: K›sa-Devre ve Ters
Polarite Korumal›, Çal›flma S›cakl›¤›:
-10/+60°C.
Klauke profesyonel el aletleri serisinde Yeni
ES20 yi de ekledi. 35 cm boyu, 1,9 kg l›k
a¤›rl›¤› ile küçük ve hafif ve 4 saniyelik kesme
zaman› ile son derece h›zl› olan ES20 Çelik
Özlü ACSR kablolar› kesmede en büyük
yard›mc›n›z olacak. Bu güne dek ACSR
kablolar için büyük ve pahal› hidrolik cihazlar
kullanmak zorunda kalan sektör çal›flanlar›
bundan böyle ES20 ile 20 mm çapa kadar
olan ACSR kablolarda kullan›labilir. 9,6 V
3Ah NiMh batarya ile çal›flan ES32 45
dakikal›k bir flarj ile 180 defa kesme
yapabilmektedir (ACSR 120/20 kablo örne¤i
için). Dar alanlarda, ulafl›lmas› zor
yüksekliklerde ve en önemlisi tek elin ancak
kullan›labildi¤i durumlarda kablo kesme
ifllemlerinizde ES20 kullanarak zaman ve
iflçilikten tasarruf ettirecek bir makasa en
ekonomik biçimde sahip olabilirsiniz.
ABC ENSER
Tel : +90 216 3113069
Fax : +90 216 3110113
DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 6618742
Fax : +90 212 6618726
ÜNAL KARDEfi ELEKTR‹K GEREÇLER‹
Tel : +90 212 6249204
Fax : +90 212 5934810
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27266 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27188 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27214 giriniz.
12
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 25361 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
YEN‹ NES‹L SICAKLIK TRANSM‹TTERLER‹
RADAR SEV‹YE SENSÖRÜ
REDÜKTÖRLÜ MOTOR MOVIMOT®
TTH 300 Kafa Tipi S›cakl›k Transmitteri
Vega'dan Zor fiartlar›n Radar›
Frekans Çevirici Entegre Edilmifl
Do¤ru ve güvenilir ölçüm beklentisi, ABB
taraf›ndan en son teknoloji ile birlefltirilerek
yeni nesil s›cakl›k transmitterlerinin
gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r. TTH300
transmitterlerini rakiplerinden ay›ran en
önemli özelliklerin bafl›nda; ekonomik fiyat
ve teknolojik üstünlük gelmektedir. Ürünün
di¤er özellikleri ise flunlard›r: Uygulamada
kolayl›k, 2x3 telli Pt 100 girifl , Kompak 44
mm çap›nda transmitter, RTD - TC girifli ve
HART / 4…20 mA, Lineer s›cakl›k ç›k›fl›,
11…42 V DC (intrinsically safe 11…30
VDC), ters yönde voltaj korumas›, Dijital
hassasiyet: 0.08 %, D/A converter hassasiyeti:
0.05 %, Toplam hassasiyet: 0.1 K (Pt 100),
Uzun süreli stabilite: 0.05 % her y›l için, 1
veya 2 nokta kalibrasyonu, Intrinsically safe
acc. ATEX, EEx ia.
VEGA'n›n en güçlü radar modeli VEGAPULS
68, 200°C'ye ve 70m'ye kadar ölçüm
yapabilmesinin yan› s›ra, dahili temizleme
kanal› ve özel anten yap›s› ile zor flartlar
alt›nda çal›flan iflletmelere hizmet için
gelifltirilmifltir. Seviye ölçümünün gerekli
oldu¤u riskli ortamlarda güvenle kullan›labilen
hava kanal opsiyonu, iflletmelerdeki silolar›n
dolumu ve boflalmas› s›ras›nda veya tozlu
di¤er ortamlarda antenin iç k›sm›na
yap›flmakta olan tozu, hava sayesinde elimine
ederek uzak tutmaktad›r. Antenin güvenli ve
do¤ru sinyal alabilmesini mümkün k›lan bu
uygulama sayesinde temizlenmesi gereken
antenler, bak›m ve temizlik yap›lmaks›z›n çok
daha uzun süreli görev yapabilmektedir.
Bunun için gereken insan ve ifl gücü
kay›plar›n›n en aza inmesinden dolay› bir çok
iflletme daha sorunsuz ve risk almadan
çal›flabilmektedir.
Frekans çevirici entegre edilmifl redüktörlü
motor MOVIMOT, 0,37 ile 3,0 kW aras›ndaki
kapasitelerde baflar› ile denenmifl bir dijital
frekans çevirici ve redüktörlü motor
kombinasyonudur. ‹çinde entegre edilmifl
frekans çevirici bulunmas›na ra¤men,
MOVIMOT® normal redüktörlü motorlara
göre çok az daha fazla montaj yeri gerektirir.
Bu motor tüm standart tiplerde ve montaj
konumlar›nda, frenli ve frensiz olarak ve 380
- 500 V ile 200 - 240 V aras› ba¤lant›
gerilimleri için teslim edilebilir. Standart
koruma s›n›f› IP54'tür ve redüktörlü motor
MOVIMOT® istek üzerine IP55, IP65 veya
IP66 korunma s›n›flar›nda da teslim edilebilir.
Çok say›da da¤›t›k tahrik çözümleri için
dayan›kl› ve kompakt bir tip. EN 954-1'e
göre güvenlik s›n›f› 3'e uygun tesislerin
donat›m› için SEW-EURODRIVE taraf›ndan
iste¤e ba¤l› bir SafetyDrive paketi
sunulmaktad›r.
ABB TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5282277
Fax : +90 216 3652945
DURKO ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹
Tel : +90 216 5445000
Fax : +90 216 5445047
SEW EURODRIVE
Tel : +90 216 4423926
Fax : +90 216 4423936
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27130 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27139 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27154 giriniz.
TANK YIKAMA S‹STEMLER‹
YÖNET‹LEB‹LEN ETHERNET SWITCH
NEM ÖLÇÜM C‹HAZI
Otomatik Kumanda Edilebilir
IP67 korumali ve 8 Portlu
Bina Malzemeleri ve Ahflapta Nem Ölçümü
Spraying Systems'›n,
endüstriyel proses tanklar›n›n iç
temizliklerinin
yap›labilmesi için
gelifltirdi¤i, elektrik
motoru veya ak›flkan tahrikli
y›kama cihazlar›
ile ak›flkan tahrikli
döner nozullar›
ve sabit nozullar›
sanayimizin hizmetinde. Kar›flt›rma, kimyasal
proses, fermantasyon tanklar›n›n
temizlenmesi için dizayn edilen AA190,
AA090 ve AA290 tipi y›kama cihazlar› 2,5
- 10 metre iç çap aras› tanklar için ideal bir
çözümdür. Ak›flkan tahrikli döner nozullar
ve sabit temizleme nozullar›, 1 - 7,5 metre
aras› iç çapa sahip süt tanklar›, kuru toz
tanklar›, kar›flt›rma tanklar›, siklonlar ve kanalar
için kullan›lmaktad›r. Elle yap›lan temizli¤e
göre çok daha efektif olan bu sistemler, ayn›
zamanda tesisinizin ana kontrol sistemi ile
iliflkilendirilerek otomatik olarak kumanda
edilebilirler.
Weidmüller'in yeni 8 portlu yönetilebilen
endüstriyel Ethernet Switch'leri (IE) kodlanm›fl
M12-D soketleri ile donat›lm›fl ve sahada
direkt sisteme ba¤lanacak flekilde
tasarlanm›flt›r. IP67 koruma- ve UL94-V0
yanmazl›k s›n›f›na sahip sa¤lam ve dayan›kl›
plastik kutulardaki Weidmüller IE-Switch'leri
en sert endüstriyel koflullarda kullan›labilir.
Weidmüller'in yönetilebilen Switch'leri
RapidRing™--Protokolü (tetikleme<300ms),
Port-Blocking/--Filtering/--Setup ve VLAN
üzerinde Qos--, Port-- ve MAC taban›, IP
Type of Service (TOS), DiffServ ile kapsaml›
bir flekilde donat›lm›flt›r. IE-Switch'leri -40°C
ile +60 °C aras›ndaki çevre s›cakl›klar›nda
problemsiz çal›flabilirler. Markalamalar,
Kablolar ve Soketler gibi aksesuarlar bu ürünü
tamamlamaktad›rlar. Weidmüller'in
yönetilebilen Switch'leri, a¤daki veri trafi¤inin
minimuma indirgenmesi için a¤ topolojisini
flekillendirebilir. A¤daki her bir eleman fiziksel
olarak y›ld›z formunda birbirine ba¤lan›r. IESwitch IE-SW-8-M-IP67 ana da¤›t›c› olarak
görev yapar.
Testo 616 malzeme nemi ölçüm cihaz›
pazardaki yerini ald›. Bina malzemeleri ve
ahflaptaki su içeri¤ini yüzdesel olarak belirler.
Sensör boyutlar›, ahflapta ve malzemede h›zl›
ve zarar vermeden ölçümü sa¤lar. Pratik
Hold/Maks./Min özelli¤i, ›fl›kl›, kolay okunabilen
dijital ekran ve optimum temas bas›nc› için
uygun form ile kullan›m› da kolayd›r. Çimento,
beton, anhidrit s›va, çimento harc›, kireç harc›,
tu¤la ve belli a¤aç türlerinin karakteristikleri
cihazda kay›tl›d›r. testo 616 döflemelik
malzemelerdeki nemi tespit edilebilir. Nem
yüzünden duvarlarda ve tavanda meydana
gelen hasarlara böylelikle son verilebilir.Nem
tespiti için testo 616 kullan›m› çimento, tu¤la,
ahflap gibi bina malzemelerinin kararl›l›¤› ile
ilgili fikir verir.
SPRAYING SYSTEMS
Tel : +90 212 2742155
Fax : +90 212 2741846
WEIDMÜLLER
Tel : +90 216 5371070
Fax : +90 216 5371077
TESTO
Tel : +90 212 2170155
Fax : +90 212 2170221
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27126 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27109 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27157 giriniz.
14
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24736 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
AKILLI VORTEKS AKIfi ÖLÇER
PARAMANYET‹K OKS‹JEN ANAL‹ZÖRÜ
ASENKRON (AC) MOTORLAR
Siemens Sitrans FX300
‹leri Seviye Arkaplan Kompanzasyon Özellik
2 - 86 Watt Güç Aral›¤›
Borular›n içerisinden geçen gaz, buhar ve s›v›
miktar› Siemens Sitrans FX vorteks ak›fl
ölçer ile bas›nç ve s›cakl›k de¤iflimlerinden
ba¤›ms›z olarak ölçülebilir. Kütlesel veya
standart hacimsel ak›fl ölçümü yap›labilir.
Pekçok sektörde uygulama alan› olan Vortex
ak›fl ölçerlerin baz› uygulamalar› aras›nda;
enerji sektöründe buhar ve doymufl buhar
prosesleri, g›da ve ilaç endüstrilerinde SIP
ve CIP prosesleri say›labilir. Siemens Sitrans
FX300'ün getirdi¤i yenilikler flunlard›r: Buhar
ve hava hatlar›n›n›n yan› s›ra iletken olan
ve olmayan s›v›lar›n ak›fl ölçümlerinde de
yüksek güvenilirlik ve hassasiyet, Bas›nç ve
s›cakl›k kompanzasyonu için entegre sensörler,
Tek parça kaynakl› yap›, Kolay tak-çal›flt›r
kurulumu.
APX ileri seviye paramanyetik oksijen
analizörü, GE Sensing Panametrics
ürünlerinden XMO2 ve TMO2
termoparamanyetik transmiterlerin
avantajlar›n› üstün arkaplan kompanzasyon
özelli¤i ile birlefltirerek, çok de¤iflken, belirli
veya belirsiz arkaplan hidrokarbon gazlar›n
bulundu¤u uygulamalarda kullan›labilme
olana¤› sa¤lar. Bu özellik APX oksijen
analizörünü, mavna yükleme, flare gaz, buhar
geri kazan›m›, rafineri gaz ve tanker tahliyesi
gibi uygulamalar için ideal cihaz yapar. APX,
fluan pazarda bulunan en hassas paramanyetik
oksijen analizörüdür. Kalibrasyonu, normal
nitrojen veya di¤er çok say›da arkaplan gazlar
ile gerçeklefltirilebilir. Ürünün di¤er özellikleri
flunlard›r: Gazlarda % 0.1 ile 25 aral›¤›nda
oksijen ölçümü, Hareketli parça bulunmaz,
bak›m gerektirmez, Korozyona dayan›kl›
tasar›m, Otomatik arkaplan-gaz
kompanzasyonu, Otomatik proses bas›nc›
kompanzasyonu.
SIEMENS
Tel : +90 216 4592000
Fax : +90 216 4592011
ENOTEK
Tel : +90 212 2881258
Fax : +90 212 2755893
FEMSAN ELEKTR‹K MOTORLARI
Tel : +90 216 4824844
Fax : +90 216 4825052
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27234 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27122 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27191 giriniz.
KONTRAST SENSÖRÜ
HAREKET KONTROL C‹HAZI
MAK‹NELER‹N‹Z ‹Ç‹N TAM KORUMA
Yüksek H›zl›, Beyaz Led Ifl›kl›
16 Eksen ‹leri Seviyeli
Vibrasyon + Rulman Durumu
Eltrotec'in yeni contrast sensörü KS30 beyaz
led ›fl›¤› sayesinde arka plan rengi ne olursa
olsun yüksek do¤rulukta istenilen rengin
alg›lanmas›n› sa¤lamaktad›r. Cevap verme
zaman› 25 ms, Anahtarlama frekans› 40 khz,
Alg›lama mesafesi 28 mm olan ve genifl
spektrumlu beyaz LED'lere sahip KS30'un
avantajlar› flunlard›r: Yüksek duyarl›l›k ve
çözünürlük, Yüksek alg›lama h›z›: 25 us ç›k›fl
cevab›, Beyaz LED teknolojisi: bütün renklerin
alg›lanmas›n›n sa¤lamas›, ‹ki kazanç ve üç ›fl›k
fliddeti ayar› sayesinde yüksek ayarlama
kapasitesi, Eflik de¤erin ayarlama kolayl›¤›,
H›zl› ve pratik entegrasyon, analog ve dijital
ç›k›fl›n bulunmas›, ayr›ca PNP / NPN
kurulumunu otomatik tan›ma, Say›sal ekran›
sayesinde ölçümde kolayl›k, Yuvarlak spot
vermesi istenilen di¤er spota geçiflini
kolaylaflt›rmas›.
Trajexia, Omron'un eflsiz hareket kontrol
platformudur. Size özel hareket kontrol
sistemini, bir otomasyon uzman›n›n
sa¤layaca¤› kolayl›k ve global bir flirketin
verebilece¤i rahatl›kla sunar. Trajexia, size
bugünün ve yar›n›n en iyi makinelerini
yaratman›z için gerekli hareket kontrol
platformunu sa¤lar. Trajexia'nin öne ç›kan
özellikleri flunlard›r: Sa¤lam ve h›zl› hareket
kontrol haberleflme a¤› üzerinden 16 eksen
ileri seviyeli hareket kontrol - her eksen
elektronik kamlar ve elektronik diflliler gibi
kompleks interpolasyon hareketleri yapabilir.
‹zleme ve osiloskop fonksiyonlar› ile h›zl› ve
kolay hata bulma imkan›na ulafl›rs›n›z. Multitask
çal›flabilen kontrolör ayn› anda 14'e kadar
program› çal›flt›rma kapasitesine sahiptir.
Bunlar›n d›fl›nda dahili Ethernet ve opsiyonel
olarak PROFIBUS DP, CANopen ve
DeviceNet haberleflmeleri mevcuttur.
Tesisinizdeki kritik makinelerin herhangi bir
ar›za durumuna karfl› sürekli izlenmesi
gerekebilmekte, kimi makineler için acil
durdurma dahi söz konusu olabilmektedir.
“VIBREX”, seçilebilir iki kanal›yla sürekli
vibrasyon izleme konusunda pratik ve
güvenilir bir çözüm sunmaktad›r. Vibrex
konfigürasyonunu iste¤inize ba¤l› olarak
vibrasyon ya da rulman durumu izleme olarak
seçebilirsiniz, böylece donan›mlar›n›z›n hem
genel vibrasyon seviyesini kontrol alt›na alm›fl
olursunuz, hem de azalan rulman sa¤l›¤›n›
gözleme flans›na sahip olursunuz. Üstelik
cihaz üzerinde PLC sisteminize girebilece¤iniz
ve merkez istasyona tafl›yabilece¤iniz 4-20mA
sinyal ç›k›fl› mevcuttur. Her kanal için
ayarlanabilir iki kademe alarm röle ç›k›fllar›yla
uyar› gerektiren durumlardan an›nda haberdar
olursunuz.
‹LKE OTOMASYON
Tel : +90 216 3275775
Fax : +90 216 3270710
OMRON ELECTRONICS
Tel : +90 216 4740040
Fax : +90 216 4740047
MARMATEK MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 216 3671020
Fax : +90 216 3671019
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27183 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27195 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27113 giriniz.
16
fiUBAT 2009
Alcatel grubuna ba¤l› Dunkermotoren'in
üretimi olan KD/DR Serisi Asenkron (AC)
Motorlar›n teknik özellikleri flunlard›r; Voltaj
Aral›¤›: 230/400 V. AC, H›z Aral›¤›: 1100/2600
rpm, Tork Aral›¤›: 0,75-31,5 Ncm, Güç Aral›¤›:
2-86 Watt. Aksesuarlari; Redüktörler (Planet
Diflli, Sonsuz Vida), Frenler, Sürücüler,
Encoder ve Tako-Jeneratör olan ürünün
bafll›ca uygulama alanlar› aras›nda endüstriyel
otomasyon, t›p ve laboratuar cihazlar›,
paketleme ve g›da endüstrisi, otomatik kap›
ve pencere sistemleri, ofis ekipmanlar›,
pompalar, otomotiv endüstrisi, kald›rma ve
tafl›ma sistemleri bulunmaktad›r. Ürünün öne
ç›kan diger temel özellikleri flunlard›r: Uzun
ömür, Yüksek verim, Bak›ms›zl›k, Sa¤lam
dizayn, Yüksek koruma s›n›f›, Yüksek güç
yo¤unlu¤u, E veya F s›n›f› sarg› izolasyonu.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26275 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
TÜRK+H‹LL‹NGER ISITICI MODELLER‹
ELEKTR‹K MOTORLARI
YEN‹ V‹DALI KOMPRESÖRLER
RKF ve RKW
110 kW Kompakt Güç
De¤iflken H›z Sürücülü ve Ya¤ Enjekteli
Metal kapl› yass› borulu ›s›t›c› tip RKF genifl
bir kullan›m alan›na sahiptir. Yass› oval flekilli
kesiti özellikle temasl› ›s›tma için uygundur.
Hava ve gaz ›s›t›c›lar›nda, s›v› ›s›t›c›lar›nda,
akaryak›t ›s›t›c›lar›nda, kurutucularda,
fritözlerde, asfalt yay›c› araçlarda ve konteyner
›s›t›lmas›nda kullan›l›r. Ayr›ca donmaya karfl›:
konveyörlerin ›s›t›lmas›nda, s›v›
konteynerlerinde, klimalarda, filtrelerde ve
özel tipi RKW ise demiryolu ve tramvay
hatlar›nda makas ›s›t›c› olarak kullan›l›r. RKW,
uzun y›llard›r Alman ve di¤er demiryollar›
flirketleri taraf›ndan tüm demiryolu
profillerinde ve makaslar›nda kullan›lmaktad›r.
Kaplama krom-nikel çelik, ›s› iletkeni kromnikel tel, yal›t›m malzemesi saf magnezyum
oksittir. Farkl› kesit ve uzunluklarda tedarik
edilir.
Abana Motorsan olarak 0,12 kW - 75 kW
kompakt güç aral›¤›nda yapm›fl oldu¤umuz
3 fazl› asenkron elektrik motorlar› üretimimizi
2009 Mart ay› itibar›yla 110 kW kompakt
güce ç›karmay› planlamaktay›z. Böylece
tamam› kendi fabrikam›zda olmak üzere 280
S ve M gövde de 75 kW, 90 kW ve 110
kW kompakt motorlar›n üretimini
gerçeklefltirmifl olaca¤›z. 05-08 fiubat 2009'da
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü
‹stanbul'da gerçekleflecek olan 14.WIN
Machinery Fuar› 3.Hall C 147 numaral›
stand›m›zda 280 yeni gövde motorlar›m›z›n
bir numunesi de sergilenmifltir. Bununla
birlikte kendi laboratuar flartlar›m›zda 315
kW güce kadar olan motorlar› test etme
imkan›na sahip fabrikam›zda, konusunda
deneyimli Ar-Ge çal›flanlar›m›z taraf›ndan
mevcut ürünleri gelifltirme ve yeni ürünleri
üretim a¤›m›za katma çal›flmalar›m›z h›z
kesmeden devam etmektedir.
Atlas Copco VSD (Variable Speed Drive)
teknolojisi, ihtiyac›n›z kadar bas›nçl› hava
üretir, böylece de¤iflkenlik gösteren hava
ihtiyac›n›z size yüksek enerji maliyeti olarak
geri dönmeyecektir. Atlas Copco yeni GA
serisi De¤iflken H›z Sürücülü kompresörleri;
Kompresör yük-bofl yaparken oluflabilen
verimsiz geçifl dönemini ortadan kald›r›r,
Kompresörün yüksek boflta çal›flma
tüketimlerini ortadan kald›r›r, Sistem bas›nç
band› aral›¤›n› 0,10 bar mertebesinde
muhafaza eder, Çoklu kullan›mlarda genel
bas›nç band› aral›¤›n› düflürür, Düflük sistem
bas›nc› sayesinde sistem kaçaklar›n› azalt›r,
‹nvertörlü yol verme sistemi ile kalk›fltaki
elektrik tüketim dalgalanmalar›n›n oluflmas›n›
engeller ve Daha düflük enerji maliyetleri için
elektronik ayarlanan vida devirleri ile 4 13 bar aras›nda çal›flma bas›nc› esnekli¤i
sunar. Yeni GA VSD serisi enerji maliyetlerini
azaltmak üzere dizayn edilmifl üstün
verimlilikteki modellerdir.
AD-FORM
Tel : +90 266 7211015
Fax : +90 266 7211017
ABANA MOTORSAN
Tel : +90 212 2669370
Fax : +90 212 2669375
ATLAS COPCO
Tel : +90 216 5810581
Fax : +90 216 5810582
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27132 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27129 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27184 giriniz.
ELEKTRON‹K ZAMAN RÖLES‹
ECOMAG ENCODER
EL T‹P‹ PYROMETRE
ENDA ETM 1411
58mm Gövde
Raytek 3i Serisi
ENDA ETM 1411, 4 haneli, seçilebilir
çekmede ve b›rakmada gecikmeli zamanlama
fonksiyonu için tek kontak ç›k›fll›, harici start
girifli veya ön paneldeki start stop tufllar ile
tetiklenebilen dijital elektronik zaman rölesidir.
Ayr›ca, ENDA ETM 1411 dijital elektronik
zaman rölesinin ön panelindeki tufl tak›m›
arac›l›¤›yla seçilebilir 16 de¤iflik uyar› sesi,
dakika ve saniye gösterimi, zaman artt›rma
ve eksiltme ad›m› kolayca ayarlanabilir. ENDA
ETM 1411 dijital elektronik zaman rölesin›n
öne ç›kan di¤er özellikleri ise flu flekilde
s›ralanabilir: 35 x 77 milimetre ebat, çekmede
gecikmeli ve b›rakmada gecikmeli, harici start
giriflli, 00:01...99:59 saat zaman aral›kl›, dahili
buzzer'li, üzerindeki tufllardan start/stop
yap›labilir, set de¤erinden geriye sayar.
Baumer Electric'in ürünü olan EcoMag
Encoder'›n öne ç›kan özellikleri flunlard›r;
58mm Gövde, Sonlu ve boydan-boya delikli
hollow shaft versiyonu ve fiaft versiyon,
Incremental sinyaller CHA, CHB ve CHN,
Puls ç›k›fllar›: 64, 360, 512, 1000, 1024, 1800,
2000, 2048, Max frekans 320kHz, IP42 ve
IP65, 30g flok ve 100g vibrasyon. EcoMag
Encoder afla¤›daki durumlar için idealdir:
Standart incremental 58mm encoder
uygulamalar›nda, Düflük dinamiklerdeki (Jitter)
h›z kontrol uygulamalar›nda, > 0.45°lik
do¤rusall›kla standart pozisyonlama
uygulamalar›nda, Yüksek flok ve vibrasyon
yüklerinde.
3i tafl›nabilir pirometreler, çok genifl bir s›cakl›k
ve optik kademelerde ve izleme seçenekleri
ile mevcut olup, özellikli endüstriyel
uygulamalar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layan spektral
yan›tlar sunuyor. Bu üniteler, siparifl edilmek
üzere haz›r olup, çok uzak mesafelerdeki
kritik s›cakl›klar›n ya da 3000ºC veya 5400ºF
dereceye kadar varan çok yüksek s›cakl›klar›n
ölçülmesinde aranan optimum performans
için çok uygundurlar. 3i priometreleri ayn›
zamanda, hassasiyetin garanti edilmesi
aç›s›ndan, hedefin etraf›ndaki geri plandan
yans›yan enerjiyi de hesaba katarlar, bu da,
örne¤in bir f›r›n içerisindeki yüksek s›cakl›klarda
olan komflu nesnelerin kullan›lmas›
bak›m›ndan bu ürünü üstün bir gereç haline
getirir.
S‹SEL MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 216 4994664
Fax : +90 216 3657401
PROTEK TEKN‹K
Tel : +90 212 2377982
Fax : +90 212 2354609
RAYTEK, ALMANYA
Tel : +49 30 4780080
Fax : +49 30 2170221
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27208 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27148 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27231 giriniz.
18
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26372 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
ALÇAK GER‹L‹M AKIM TRANSFORMATÖRLER‹
ABSOLUT (MUTLAK) ENKODERLER
SENSEPOINT RFD GAZ DEDEKTÖRÜ
TS 620 EN 60044-1'e Uygun
Enkoder Pazar›na Yeni Standartlar
UL ve ATEX Sertifikal›
Sigma Alçak Gerilim Ak›m Transformatörleri
TS 620 EN 60044-1 e uygun olarak
üretilmektedir. Primer ak›m› 20 A den 5000
A'e kadar, sekonder ak›m› ise 1 veya 5 A
olarak 0.5 ve 1 s›n›f üretilen ak›m
transformatörleri mühürleme özelli¤ine
sahiptirler. De¤iflik bara ölçülerine göre 15
farkl› tipte üretilen ak›m transformatörlerinde
çevirme oran› gövde üzerinde kabartmal›
olarak yer almakta olup silinme veya
de¤ifltirme gibi bir durum söz konusu de¤ildir.
Bu özelli¤i ile ilgili TEDAfi flartnamelerine de
tam uyumlu olan ürünler ölçme sistemlerinde
güvenle kullan›labilir. Gövde malzemesi ve
sekonder terminal kutusu aleve ve yüksek
›s›ya dayan›kl› termoplastik malzemeden
üretilmekte olup, sekonder klemensleri pirinç
üzeri nikel kaplamad›r. Sekonder ba¤lant›lar
girifl ve ç›k›fl olarak h›zl› ve kolayl›kla
yap›labilmekte olup montaj kolayl›¤›
sa¤lamaktad›r.
Milli ve oyuk-milli, tek-turluda maksimum 17
Bit, çok-turluda maksimum 29 Bit Kübler
SENDIX Mutlak Enkoderleri, enkoder
pazar›na yeni standartlar getiriyor. Pozisyon
verilerinin iletimi için SSI Arabiriminin yan›
s›ra, dijital çift-yönlü BiSS Arabirimi ve farkl›
Fieldbus protokolleri de desteklenmektedir.
Sendix mutlak enkoderlerin çok-tur bilefleni
yeni teknoloji mekanik diflli modülü ile
bütünleflik optik sensör teknolojisi ile
sunulmaktad›r. Safety-LockplusTM ve SensorProtect TM teknolojisi sayesinde y›prat›c›
endüstriyel uygulamalara bile dayan›m
sa¤lanm›flt›r. Genel Özellikler: SSI, BiSS, Paralel
Arabirimin yan› s›ra Profibus DP, CANopen,
CANlift, EtherCAT, DeviceNet gibi tüm
iletiflim protokolleri desteklenir, Milli tiplerde
12 mm, oyuk-milli tiplerde 28 mm'e kadar
ç›kan mil çaplar›, -40°C…+90°C'ye kadar
ç›kabilen genifl çal›flma s›cakl›¤› aral›¤›, 12000
RPM'ye kadar ç›kabilen maksimum h›z, IP
64, 65, 66, 67 ve 69K koruma s›n›flar›.
UL ve ATEX sertifikal› Sensepoint RFD, IP
65 koruma s›n›f›na sahip, katalitik sensörlü
bir gaz transmiteridir. Özellikle s›cakl›¤›n çok
yüksek oldu¤u (150°C / 302 °F'ye kadar)
yerlerdeki sensör montajlar›nda ve
transmiterin tesis personelinin görüfl aç›s›nda
bulunmad›¤› uygulamalarda kullan›m için
tasarlanm›flt›r. Honeywell Analytics gaz
sensörleri ile birlikte (Sensepoint ve Model
705) kullan›l›r. Sertifikal› ayr› bir terminal
kutusu ile transmiterden 45 metre uza¤a
monte edilebilir. 4-20 mA ç›k›fl›, Honeywell
Analytics ya da di¤er kontrol ünitelerine
arabirim imkan› tan›r. %0-20 ve %0-100 LEL
aral›klar›nda konfigüre edilebilir. Üzerindeki
röleler yerel alarm fonksiyonlar›na göre ayar
yapmay› sa¤lar.
S‹GMA ELEKTR‹K
Tel : +90 216 4297201
Fax : +90 216 4844101
ERUZ ELEKTR‹K
Tel : +90 212 2936036
Fax : +90 212 2445156
SET TEKN‹K
Tel : +90 216 5775105
Fax : +90 216 5775106
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27125 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27142 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27201 giriniz.
EL T‹P‹ PART‹KÜL ÖLÇÜM C‹HAZI
ELEKTROMANYET‹K FREN VE KAVRAMALAR
BASINÇ ANAHTARI
HandiLaz Mini 301
Ak›m Bask›l› Fren ve Kavrama Gruplar›
Kompakt ve Mekanik
PMS Marka, HandiLaz Mini partikül ölçüm
cihaz›, elinize rahat oturmas› ve kolay kullan›m›
için ergonomik olarak tasarlanm›flt›r. Cihaz,
sa¤lam, kusursuz yap›s› ve iflleyifli ile özellikle
güvenilir, kolay kullan›ml›, el tipi cihaz arayan
ve paras›n›n de¤erini bilen kullan›c›lar için
harika bir üründür. 8000 ölçümü haf›zas›nda
tutabilen HandiLaz Mini, noktasal izlemelerde
ucuz bir çözüm sa¤lar. Partikül ölçümlerinizi
saniyeler içinde yapt›ktan sonra ara kablosu
ve kolay kullan›ml› ara yüzü ile kablo sayesinde
opsiyonel bir yaz›c›ya veya bilgisayara
ba¤lanabilir. Yap›lan ölçümler ve veriler Excel
ortam›na aktar›labilir. Genel özellikleri: 3
Kanall› 0.3 / 0.5 / 5 mm, ak›fl h›z› : 0.1 cfm
(2.83 l/dk), bütün kanallar› ayn› anda ekranda
görme, haf›za : 8000 ölçüm, RS 232 bilgisayar
ba¤lant›s›, flarjl› batarya, s›f›r say›m filtresi,
software ve ba¤lant› kablosu.
EMF modüler
fren ve kavrama
sistemleri hareket h›zlar›m›z› en
k›sa sürede güç
kaybetmeden
aktarmak veya
bofla ç›karmak,
bofla ç›kan
kontrolsüz
hareketi kontrol
alt›na almak için
tasarlanm›fl
sistemlerdir.
ABK-ABF-ABG Serilerde 1300 Nm Torklara
Kadar özel tasar›m yap›lmaktad›r.H›zl› Açma
Kapama ve De¤iflken Tork geçifller için Uygun
elektronik devre kullan›l›r. Kullan›m alanlar›;
Otomotiv klimalar›nda elektromanyetik
kavramalar, Paketleme ve ambalaj makinalar›,
Tiyatro ve gösteri sahne sistemleri, Silah
sanayi ve Çeflitli hasta arabalar› ve T›bbi
cihazlar olan bu serinin özellikleri flunlard›r;
Limitsiz ve sessiz çal›flma, Asbest içermeyen
balata, F s›n›f izolasyon, Kayd›rmaz, Kolay
montaj, Bütün metal yüzeyler paslanmaya
karfl› kaplamal›d›r, ABK-ABF serilerde 7 ayr›
boy (7,5Nm-480 Nm), ABG serilerde 5 ayr›
boy (7,5 Nm-120 Nm).
Piston dizaynl›, Barksdale Seri 9000; Seri
8000, XTM, XTK, X1T ve 96200 bas›nç
anahtarlar›n›n da yerine kullan›labilecek
kompakt bir üründür. OEM uygulamalar›,
mobil endüstriyel hidrolik, ölçme ve test
ekipmanlar›, a¤›r sanayi ve bas›nç ölçüm ve
kontrolü gerektiren pek çok alanda
kullan›labilen sa¤lam ve uzun ömürlü bir
üründür. 30X30 mm ebatlar› ile yer s›k›nt›s›
olan uygulamalar için uygundur. Ürünün
teknik özellikleri flunlard›r; Bas›nç Aral›¤›: 10
… 400 bar (10..50 / 20…200 / 40…400bar),
S›cakl›k Dayan›m›: 20…+85 °C,
Tekrarlanabilirlik: ± 2 %, Ak›flkanla Temas
Eden K›s›m: NBR, PTFE (Bronz ile),
Mekaniksel-elektriksel Ba¤lant›: G1/4'' difli plug EN 175301-803-A.
RAM ÖLÇÜ
Tel : +90 212 3200995
Fax : +90 212 3200996
EMF
Tel : +90 212 6714797
Fax : +90 212 6714726
ZETA ENERJ‹
Tel : +90 212 2109750
Fax : +90 212 2203981
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27199 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27169 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27235 giriniz.
20
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27091 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
GEL‹fiM‹fi ISI KONTROL C‹HAZI
TERMAL KAMERA
ARM-P8 RADYO MODEM
Kolay Kurulum ve Proglamlama
1000 Görüntüye Kadar Kay›t
Elektronik Sayaçlar›n Uzaktan Okunmas›
Anly Elektronics 1971 y›l›ndan bu yana
zaman rölesi ve otomatik kontrol cihazlar›
üretimi konusunda dünya çap›nda kalitesini
ve güvenilirlili¤ini kan›tlam›fl bir firmad›r. Anly
Elektronics'in termostat, zaman rölesi, solid
stade röle, say›c›, sensor ürün gruplar›ndan
olan AT03 serisi ›s› kontrol cihaz›n›n öne
ç›kan özellikleri flunlard›r: Geliflmifl Fuzzy P›d
ve Auto-Tuning (PID Parametrelerinin
otomatik ayar›) sayesinde ›s›y› tam olarak
sabitleyebilme, ›s›tma ve so¤utma yapabilme,
Lineer (4-20Ma) ç›k›fl özelli¤i, 2 ç›k›fl ve 3
alarm ç›k›fl›, Opsiyonel RS232/485 ba¤lant›
imkan›. Universal sensör girifli otomatik tan›ma
ve sensor ar›za tespiti. 4 PID seviyesi
ayarlayabilme imkan›, servo motor kontrol
imkan›, Kolay kurulum ve proglamlama.
Termal kameralar önleyici
servis ve bak›m
hizmetlerinde
oldu¤u kadar,
yap› ve üretim
proseslerini
izlemede ve
teknik sorun
teflhisinde de
büyük önem
tafl›maktad›r. Bir
termal kamera anormallikleri görünür hale
getirerek, olas› hatalar› kesin bir flekilde tespit
eder ve düzeltici önlemlerin al›nmas›na
yard›mc› olur. Di¤er metodlarda problem
tespiti için demonte ifllemi veya sistemin
durdurulmas› gerekirken, Termal Kamera ile
tek bir bak›fl yeterlidir. PALMER WAHL'un
HSI 3000 modeli ile elektrik sistemlerinde
afl›r› ›s›nma ve eflit olmayan voltaj da¤›t›m›
belirlenebilir. ‹zolasyon sistemlerinde
bölgelerin belirlenmesi, ›s› ve su kaçaklar›n›n
belirlenmesinde PALMER WAHL HSI 3000
güvenle kullanabilece¤iniz bir çözüm
sunmaktad›r. Genifl LED ayd›nlatmal› 3.5”
LCD ekrana sahip olan hafif ve kolay kullan›ml›
HSI 3000 SD kart deste¤i ile 1000 görüntüye
kadar kay›t da yapabilmektedir.
SYDMA Kontrol, özellikle, elektronik tip,
elektrik, gaz ve su sayaçlar›n›n uzaktan
okunmas› uygulamalar›nda kullan›lan, “Puls”
say›c› yeni radyo modemi duyurdu. ARM-P
serisi, ARM-SE serisi ile tam uyumlu yeni
puls say›c› radyo modemdir. Bu yeni radyo
modem, MODBUS slave modunu da içeren
çal›flma modlar›, 25mW gücü ve PVC
malzemeden yap›l› IP54 kasas› ile endüstriyel
uygulamalar için gelifltirilmifltir. 868MHz
frekans bans›nda çal›flan modem, 10-30VDC
gerilimle beslenebilir ve entegre dahili antene
sahiptir. Bu hali ile aç›k görüflte 1Km mesafeye
kadar iletiflim kurabilir. ARM-P8 radyo
modemler, uygun maliyetli olmalar›n›n yan›s›ra,
a¤›r iflletim koflullar›nda ve pekçok endüstriyel
uygulamada güvenle kullan›labilir.
OTEM OTOMASTON
Tel : +90 212 2383230
Fax : +90 212 2383233
PENTA OTOMASYON
Tel : +90 212 2436347
Fax : +90 212 2436341
SYDMA KONTROL
Tel : +90 216 3396247
Fax : +90 216 3276355
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27147 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27115 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27156 giriniz.
YEN‹ NES‹L SICAKLIK TRANSM‹TTERLER‹
CELLO DATALOGGERLAR
YEN‹ ASAMETER
TTF 300 Saha Tipi S›cakl›k Transmitteri
Kablosuz Veri Kaydedici
Model L 38 39
Do¤ru ve güvenilir ölçüm beklentisi, ABB
taraf›ndan en son teknoloji ile birlefltirilerek
yeni nesil s›cakl›k transmitterlerinin
gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r. TTF300
transmitterlerini rakiplerinden ay›ran en
önemli özelliklerin bafl›nda; ekonomik fiyat
ve teknolojik üstünlük gelmektedir. Ürünün
di¤er özellikleri ise flunlard›r: TTF300 LCD
display sayesinde kolayca konfigüre edilebilir,
IP 67 / NEMA 4X alüminyum veya 316L
paslanmaz çelik gövde, Genifl terminal blok
ile kablolama çok kolay, RTD - TC girifli ve
HART / 4…20 mA, Lineer s›cakl›k ç›k›fl›,
Toplam hassasiyet: 0.1 K (Pt 100), Uzun
süreli stabilite: 0.05 % her y›l için, 1 veya 2
nokta kalibrasyonu, Rakiplerine göre fiyat
avantaj› sunar, ATEX Ex ia, ATEX Ex d,
ATEX Ex d, FM, CSA.
Cello, kablosuz çal›flan bir dataloggerd›r (veri
kaydedici). Cello, GSM flebekesini kullanarak,
tan›mlad›¤›n›z zaman aral›klar›nda kaydedilen
verileri ve alarm mesajlar›n› anl›k, otomatik
olarak merkezi bilgisayara transfer eder.
Sa¤lam, su geçirmez yap›ya sahip Cello, yeralt›
vana/sayaç odalar›nda kullan›lmaya uygundur
ve özel bir oda yap›m›na gerek duymaz. 5
- 10 y›l kendinden enerjili Cello'da debi,
bas›nç, üniversal sekiz kanal ve 4-20 mA
kanal seçenekleri bulunmaktad›r. Sofistike
profil alarmlar› sayesinde veriler tan›mlanm›fl
de¤eri geçti¤inde, Cello otomatik olarak cep
telefonuna veya bilgisayara alarm verebilir.
Tamamen portatif ve elektrik veya telefon
ba¤lant›s›na gerek duymayan Cello ile
kanallardaki verileri grafik üzerinden analiz
edebilir, ç›kt› alabilir ve paylaflabilirsiniz.
Yeni ASAMETER model L-38 39, bir önceki
model L'nin teknik bir evrimden geçmifl
halidir. Çok düflük ak›fl kademelerine sahip
s›v› ve gazlar›n, çok yüksek s›cakl›k ve bas›nç
gibi ekstrem koflullar›n›n mevcut oldu¤u
yerlerde, endüstri ve laboratuar uygulamalar›
için çok uygundur. L-38 39'un uygulanmas›
ve yeni kapak tasar›m› sayesinde, montaj
sahas›n›n dar oldu¤u mahallerde büyük avantaj
sa¤layarak, bu seriden teçhizat›n monte
edilmesinde müflteriye, kullan›c›ya büyük
imkân sa¤lar. Bu yeni ak›fl-ölçer, kendi
kategorisindeki (de¤iflken saha) al›fl›ld›k
özelliklerin üstünde, 40-20mA ç›k›fll› bir
elektronik vericisi ile ve üst üste bindirilmifl
Hart protokolü olana¤› sa¤layacak biçimde
teçhiz edilebilir. Bunlar, yeni ince tasar›m
çizgilerine sahip ak›fl-ölçerin teknik
özelliklerinden sadece birkaç›d›r.
ABB TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5282277
Fax : +90 216 3652945
DO⁄Ufi VANA
Tel : +90 232 4332356
Fax : +90 232 4580896
ASA, ‹TALYA
Tel : +39 02 26221432
Fax : +39 02 2482558
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27112 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27186 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27227 giriniz.
22
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26414 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
AYARLI M‹NYATÜR DARBE EM‹C‹LER
KABLOSUZ SMARTPACKTM BAfiLANGIÇ K‹T‹
SOLENO‹D VALFLER
Kompakt Dizayn
Kolay, Sa¤lam ve Esnek
Kimsayal Proseslere Uygun
ACE MA Serisi minyatür darbe emiciler ayarl›
seride birçok ürün seçme olana¤› ve kompakt
dizayn› sayesinde do¤rusal yönde gerçek bir
h›z kesme sa¤lar. E¤er ayars›z darbe emici
yerine ayarl› bir darbe emici istiyorsan›z, o
halde MA Serisi size çok iyi bir alternatif
olacakt›r. Ayarl› darbe emici modellerinde
uzun stroklu ürünler de bulmak mümkündür.
MA 900' ler düzgün bir h›z kesme ve düflük
tepki kuvveti sa¤lamak için 40 mm (1.58
inch) strok uzunlu¤una sahiptir. MA 150
darbe emiciler içinde bulunan kalitesini
ispatlam›fl Rolling Diaphragm Seal (ayr›ca
MC 150 ila MC 600 aras› ürünlerde de
kullan›lm›flt›r) ile bu teknolojinin bütün
avantajlar›n› sa¤larlar. Uygulama Alanlar›:
Materyal Tutma, Orta büyüklükteki robotlar,
Alma ve yerlefltirme sistemleri, makine
ekipmanlar› ve paketleme ekipmanlar›.
Emerson, bugün siparifl edebilece¤iniz yeni
bir kablosuz otomasyon kiti gelifltirdi. Emerson
Kablosuz SmartPackTM içeri¤inde flu bileflenler
bulunur: 5 adet Rosemount ölçü enstruman›
(kablosuz bas›nç, s›cakl›k, ak›fl, seviye
transmitteri, seviye anahtar›), Güvenli ve
sa¤lam Rosemount 1420 kablosuz iletiflim
a¤geçidi, varl›k sa¤l›¤› yönetimi için AMS
Device Manager yaz›l›m›, Tüm a¤›n sa¤l›¤›n›n
kontrolünü yapan ve sa¤lam iletiflimi sa¤layan,
ayr›ca seçmifl oldu¤unuz ç›k›fl üzerinden
(Modbus, TCP/IP, Ethernet, vb.) cihaz
ifllevselli¤ini do¤rulayan SmartPackTM servisi.
Emerson Kablosuz SmartPackTM kendili¤inden
güvenli ve sa¤lam bir Ak›ll› Kablosuz a¤ kurar:
Detayl› saha çal›flmas› gerektirmez, Özel
ekipman kullan›m› gerektirmez, Kablolu a¤
ile sorunsuz entegre olur, Otomatik olarak
ölçeklendirilebilir (geniflletilebilir) ve SP100
ve WirelessHART standardlar›na uyum
garantisi sunar. Emerson'un SmartPackTM'i
tesisinizde kablosuz teknolojiye geçmenin
risksiz ve kolay yoludur.
PROVAL S100 serisi genel maksat solenoid
valfler su, hava, ya¤,ve di¤er endüstriyel
uygulamarda diyafram malzemesinin kimsayal
direncine uygun olarak genifl bir kullan›m
alan›na sahiptir. Standard EPDM diyafram›n
yan›nda Viton (FKM) malzemeden imal
diyafram, solenoid valflerin kimsayal
proseslerde de uygulanmalar›na olanak
sa¤lamaktad›r. Pilot kontrollü solenoid valfler,
min 0.5 bar hat bas›nc›nda çal›flmaya
uygundur. Uygulama alan›na göre PROVAL
S100 serisi genel maksat solenoid valfler
Normalde Kapal› (NK-NC) ve Normalde
Aç›k (NA-NO) olarak üretilmektedir.
Standard LED li soketli PROVAL S100
Solenoid valfler LED ›fl›¤› ile valfin uzaktan
aç›k-kapal› konumlar›n›n kolayca
gözlemlenmesine olanak sa¤lamaktad›r.
POWER PNÖMAT‹K
Tel : +90 212 2938870
Fax : +90 212 2936877
EMERSON TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5739848
Fax : +90 216 5720810
DORUK ENDUSTR‹
Tel :+90 216 4666590
Fax :+90 216 3644888
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27267 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27168 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27189 giriniz.
GAZ ÖLÇÜM C‹HAZI
OPT‹K SENSÖR
D‹fiL‹ MOTOR
Oskilatör Tip, DOG Model
Etkili Hata Denetimi
G›da ve ‹çecek Sektörü için
DOG model oskilatör debimetreler her türlü
gaz ölçümünde özellikle biogazda yayg›n
olarak kullan›lan KOBOLD marka cihazlard›r.
Ürünün bafllica kullan›m yerleri flunlard›r:
Kompresör havas›, Do¤al gaz, biogaz,
fermente gazlarda, Propan, Hidrojen, Argon.
Avantajlar›: Do¤ru ve h›zl› ölçüm, Farkl› ç›k›fl
opsiyonlar›, Exproof özelli¤i, Hassasiyet: %
1,5 FS, Koruma S›n›f›: IP 65, S›cakl›k De¤erleri:
-20...+120°C ; -20...+60°C (ex-versiyonu),
Ölçü Aral›klar›: DN 25 ... DN 400, Malzeme:
GG 25 dökme demir, Paslanmaz Çelik
St.St.35.8 veya St.St. 1.4571 Gövde, Orifis:
Paslanmaz Çelik 1.4436, Sensör: Platin, Ölçüm
Aral›¤›: 0.2-20 m 3 /saat den 160-16000
m3/saat, Gösterge: 4 dijit LCD anl›k ve toplam
debi bilgisi, Puls ç›k›fl› 1 12 VDC mak. 100
mA, Puls ç›k›fl› 2 250 VAC mak. 3 A, Ex
versiyonu : Ex II 1G Eex ia IIC T4.
Sharpshooter,
görüfl sistemlerindeki esneklik
sayesinde fotoelektrik sensörleri
kendi aralar›nda
birlefltiren gerçek
optik sensörlerdir.
Basit bir görüntü
sistemi de¤ildir;
daha güçlü alg›lama yapabilmek için görüntü
teknolojisini en iyi flekilde kullan›r. Küçük
boyutlu (58x52x40 mm) Sharpshooter,
hemen hemen her yere kolayl›kla ve güvenli
bir flekilde monte edilip ürün denetleme,
ürün konumland›rma ve boyutland›rmaya
yarayan veya pozisyon bilgisi verebilen optik
sensördür. Sharpshooter etkili hata denetimi
yapabilen bir cihazd›r. Ürün say›m›nda pozitif
do¤rulama, ürün bilgisi, ürün gruplamas›,
etiket kontrolü, art› bir özellik olarak da özel
ürün tan›mlayabilme özelli¤i vard›r. Karmafl›k
sensör dizisi yerine kullan›labilir, her tipteki
ürün ve ürünlerin belirlenen yönünü kontrol
edebilme imkan› sa¤lar. Kalite kontrolü ve
hata ay›klama fonksiyonlar›n›n gerekli oldu¤u
k›s›mlarda veya farkl› davran›fllarla veya
konfigürasyonlarla tan›mlanan ürünlerde
kullan›fll› bir sensördür.
Mini Motor, en
üst kalitedeki
teçhizata haiz
motorlar›n
üretiminde bir
lider olarak,
yiyecek, içecek ve
sa¤l›k sektörlerinde kullan›m
aç›s›ndan uygun
yeni ürünler
serisini tan›tmaktad›r. Bu serinin özellikleri flunlard›r: Tam
anlamda s›zd›rmaz motor, Havaland›rmas›z,
So¤utma kanatç›klar›ndan tümüyle ba¤›ms›z
olmas› nedeniyle h›zl› temizlik, Kesintisiz, her
zaman çal›flmaya haz›r olma özelli¤i, IP67
Koruma, Korozyona-mukavim beyaz boyas›
ile haricen son ifllemden geçirilmifl,
‹stendi¤inde, c›vata somun ve ç›k›fl mili
AISI304 paslanmaz çelikten, G›da endüstrisi
için toksik özellikte olmayan ya¤lama ya¤›,
31 ila 130 W güçlerinde, 15 Nm'e varan
tork kuvveti, siparis üzerine, mikroplardan
ar›nd›r›lm›fl A s›n›f› 100000 temiz oda
dâhilinde bir seri oluflturma olas›l›¤›.
Maksimum hijyen, vardiya sonunda kolay
temizlik, çeflitli organik ve dezenfeksiyon,
s›v›lar›n kirlenmelere karfl› tecrit edilmesinde
emniyet.
PVD PROSES VANA
Tel : +90 216 4156540
Fax : +90 216 3642252
BALLUFF SENSÖR OTOMASYON
Tel : +90 212 3200411
Fax : +90 212 3200416
MINI MOTOR, ‹TALYA
Tel : +39 0522 951889
Fax : +90 0522 952610
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27150 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27135 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27228 giriniz.
24
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26988 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
HAVA PÜSKÜRTMEL‹ MEME GRUPLARI
NEM VE SICAKLIK ÖLÇÜM AYGITI
YENI BECKHOFF ETHERCAT TERM‹NAL‹
Çeflitli Ölçü ve Tiplerde
Universal, Hassas ve El Tipi
Harici EtherCAT Senkronizasyonu
Spraying Systems'›n “J” tipi hava püskürtmeli
meme gruplar›, çok çeflitli ölçülerde
üretilmifltir ve de¤iflik gövde tipleri ile
malzemelerden oluflmaktad›r. Pulverizasyonu
elde edebilmek için, bas›nç alt›ndaki veya
sifon ile beslenen ak›flkan, bas›nçl› hava (0.7
ila 4 bar) ile birlikte s›v› ve hava bafll›klar›na
sahip memeden geçirilir. Yuvarlak, genifl aç›l›
yuvarlak, düz veya aç›l› pulverizasyon flekillerini
elde edebilmek için çok de¤iflik ölçülerde ve
tipte bafll›k tak›mlar› vard›r. Malzeme
seçenekleri; nikel kaplamal› pirinç, paslanmaz
çelik, sert kauçuk, plastik gibi ifllenebilen bir
çok materyaldir. Kullan›m alanlar›: Evaporatif
So¤utma, Ya¤lama, Nemlendirme, Islatma,
Gaz So¤utma, Kaplama.
Dostmann Electronic
P670 El tipi ayg›t› nem,
s›cakl›k, çi¤ noktas› ve ak›fl
ölçümleriniz için idealdir.
ISO 9000'e uygun ölçüm
yapabilece¤iniz bu ayg›t
ile çevre mühendisli¤i ya
da hava flartland›rma
ifllerinde izleme/kay›t ve
uzun süreli üretim
kontrolü mümkündür.
Ürünün temel özellikleri
flunlard›r; RS232 galvanik
yal›t›lm›fl arayüzey, Grafik
ve tablo dokümantasyonu için tasarlanm›fl
opsiyonel SmartGraph
Windows Yaz›l›m›,
Yüksek
Ölçüm
Do¤rulu¤u: Nem ±%1,5 S›cakl›k Pt100 için
±0,1°C, Sensör toleranslar›n›n
kompanzasyonu için entegre kalibrasyon
fonksiyonu, 1-nokta, 2-nokta veya 3-nokta
Fiziksel Kalibrasyon Fonksiyonu, Ölçüm
Kanallar› serbestçe seçilebilir, Maksimum,
minimum, tutma ve ortalama de¤er kay›tlar›,
Tek el ile çal›flma sa¤layan entegre sensör
tutucu, ‹ki ayr› ölçüm de¤erinin ayn› anda
gösterimi, Diferansiyel S›cakl›k Göstergesi.
Yeni Beckhoff EtherCAT terminali EL6688
ile IEEE 1588 standardına göre senkronizasyon yapılabilir. De¤iflik makineler, sistem
bölümleri veya üretim hatları en hassas flekilde
birbirleriyle veya GPS ya da DCF77 alıcısı
harici bir master saate göre senkronize
edilebilir. Bu flekilde hassas, üreticiden ba¤ımsız
küresel bir zaman saati elde edilir, ölçülen
de¤erler zaman damgası ile iflaretlenebilir.
EL6688 EtherCAT terminali ile artık fabrika
çapında mikrosaniye bazında senkronize
edilmesi gereken üretim hatları için çeflitli
a?larla senkronizasyon gerçeklefltirilebilir.
EL6688, üst seviyedeki master için slave
olarak çalıflan bir IEEE 1588 saatidir veya ba?lı
olan EtherCAT terminalleri (slave) için
da¤ıtılmıfl saat master göveri göstermesidir.
EL6688 terminali, EtherCAT terminal a¤ının
herhangi bir yerinde bulunabilir.
SPRAYING SYSTEMS
Tel : +90 212 2742155
Fax : +90 212 2741846
SINA‹ ARAfiTIRMA A.fi.
Tel : +90 216 3527212
Fax : +90 216 3527203
BECKHOFF
Tel : +90 216 5809830
Fax : +90 216 5809833
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27127 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27204 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27121 giriniz.
EL T‹P‹ V‹BRASYON ÖLÇER
PORTAT‹F ÇOKLU GAZ ÖLÇER
YÜKSEK FREKANS GEN‹fi BAND ÖLÇÜM CIHAZI
En Genifl Ölçüm Seçenekleri ve Dahili Sensörler
Endüstriyel Gaz Alg›lamada Yenilikçi Çözüm
Veri Kaydedicili
Vibrasyonlu çal›flan
makineler hem
yüksek enerji harcar,
hem de ömürleri
giderek k›sal›r.
Kurulum an›nda
sa¤l›kl› olan motor vb.
ekipmanlar›n›z
çal›flma koflullar›
nedeniyle giderek
yafllanmakta ve
verimi düflmektedir.
D›flar›dan bak›ld›¤›nda
görülemeyen ar›zalardan dolay› mekanik ömürlerini h›zla ve
kötü bir sürpriz halinde tamamlamaktad›rlar.
Çok say›da ölçüm metodunu
gerçeklefltirebilen “VIBROTIP” vibrasyon
ölçer ile makinelerinizin sa¤l›¤›n› periyodik
ölçümlerle kay›t alt›na alabilir, rulman
durumunu izlemek için kullan›lan güvenilir
flok-darbe metodu sayesinde ya¤lanma
eksiklerini ve iç hasarlar› tespit edebilirsiniz.
Pompalar›n›z›n kavitasyon seviyesini ölçebilir,
yataklardan s›cakl›k ölçümü alabilirsiniz.
Üzerindeki tüm sensörler dahili oldu¤undan
tafl›mas› ve kullanmas› çok kolayd›r. Devir
ölçümü için takometre, s›cakl›k ve vibrasyon
sensörlerinin tamam› cihaza entegredir.
Çal›flma alan›nda
birden fazla gaz var
ise çoklu gaz
ölçerlere ihtiyaç
duyulmaktad›r.
Çoklu gaz ölçen
detektörlerle
patlay›c› ve toksik
gazlar ayn› anda
ölçülebilmektedir.
Uzak alandan ölçüm
yapabilmek için
pompal› bir cihaz
yada yapt›¤›n›z
ölçümleri haf›zas›nda saklayabilmek için veri kaydediciye
(datalogger) sahip bir cihaz opsiyon olarak
seçilebilmektedir. Amerikan Industrial
Scientific firmas› son gelifltirdi¤i MX6 portatif
çoklu gaz ölçerle gaz ölçüm teknolojisine
yeni 盤›rlar açm›flt›r. MX6 portatif gaz
dedektörü gazlara h›zl› tepki vermenin yan›nda
birçok farkl› özelli¤iyle pazarda ön plana
ç›km›flt›r. Renkli ekrana sahip olan bu çoklu
gaz ölçer h›zl› tepkime süresinin yan›nda 6
farkl› gaz› ayn› anda ölçebilmektedir. Ayr›ca
renkli LCD ekran› üzerinde veri
kaydedicisinde (Datalogger) yer alan verileri
grafiksel olarak görme imkan› sa¤lamaktad›r.
NBM-550, RF'ten mikrodalgaya kadar elektrik
ve manyetik alan ölçümleri için veri kaydedicili
bir Genifl Bandl› saha ölçüm cihazidir. NBM550 saha ölçüm cihaz›n›n temel özellikleri
flunlard›r: 100 kHz'den 60 GHz'e kadar
kapsayan izotropik (her yöne do¤ru
kullan›labilir) problara haizdir, Genifl grafik
ekran, Otomatik prop parametre alg›lamal›
tak-ve çal›flt›r prop ara yüzü, Tam otomatik
s›f›rlama, 5000 adet sonuca kadar kay›t imkan›
veren kapsaml› bellek. Ürüne ait opsiyonel
seçenekler ise flunlard›r: Konumland›rma veri
dokümantasyonu aç›s›ndan GPS ara yüzü ve
monte edilebilir verici, ‹lave aç›klamalar için
ses kaydedici, Belirli bir eflik ile kumanda
edilen koflullu kay›t.
MARMATEK MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 216 3671020
Fax : +90 216 3671019
PENTA OTOMASYON
Tel : +90 212 2436347
Fax : +90 212 2436341
NARDA, ALMANYA
Tel : +49 7121 97 32 777
Fax : +49 7121 97 32 790
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27114 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27116 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27229 giriniz.
26
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 25054 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
S‹R‹US 3RW30 YUMUfiAK YOLVER‹C‹
KIZIL-ÖTES‹ TERMOMETRELER
TROP‹KAL ‹NDÜKT‹F SW‹TCH
55 kW'a Kadar ‹ki Fazl› Yumuflak Yolverici Serisi
Eflsiz Özellikler, Yüksek-Performans
Klimatik Ortamlar ‹çin
Yeni kompakt 3RW30 yumuflak yolvericiler
fan, pompa, konveyor veya kompresörlerdeki
standart uygulamalarda kullan›lan panolarda
%70 yer tasarrufu sa¤lar, montaj süresini
k›salt›r ve entegre edilmifl by-pass kontaklar›
sayesinde güç kay›plar›n› azalt›r. S00'dan S3'e
kadar de¤iflik boylarda, 1.5-55 kW
(AC 400 V) güce sahiptir. 2 fazdan kontrollüdür. Potansiyometrelerle yolverme zaman›
ve yolverme geriliminin kolay ayarlanabilir.
Vidal› ve Cage Clamp ba¤lant› tekni¤ine
uygundur. Ayr›ca dünya genelinde geçerli
onaylara (IEC, UL/CSA, CCC) sahiptir. Sirius
3RW30'un getirdi¤i yenilikler flunlard›r: 2
fazdan kontrollü bu cihazlar “polarity
balancing” özelli¤i sayesinde kalk›fllarda
flebekeye daha fazla yüklenilmemesini
sa¤larlar, Boylara göre güç de¤erleri 7.5, 18.5,
37, 55 kW't›r. Bu sayede, eski serilere nazaran
ayn› güçlerdeki boyutlar daha da
küçülmüfllerdir.
Tek bafl›na kullan›labilir IRCON Modline 5
Serisi k›z›l-ötesi termometreler (50 ila
3000°C'ye kadar ölçüm yapabilmektedirler),
örne¤in Sa¤l›k Muayene teflhisi Toplam sistem
fonksiyonu ve patentli “Dirty Windows
Detector” (=Kirli Pencere Alg›lay›c›s›) gibi,
piyasadaki baflka hiç bir k›z›l-ötesi
termometrede olmayan geliflmifl özellikleri
sunarlar. IRCON Modline 5 Serisi k›z›l-ötesi
termometreler korozyona ve neme karfl›
koruma sa¤layan paslanmaz çelik IP65
korumal› s›n›fl› gövdesi ve yüksek s›cakl›k
kablosu ile ve tümüyle s›zd›rmaz elektrik
ba¤lant›lar› ve elektronik devresi vas›tas›yla,
en çetin üretim ortam› koflullar›n›n kimilerine
karfl› güvenilir bir performans icra etmek
üzere tasarlanm›flt›r.
Ege GmbH firmas›n›n haz›rlam›fl oldu¤u IGMF
serisi TROP‹KAL ‹ndüktif switchler,
korozyonlu çevre flartlar› için üretilmifltir.
Yüksek nem ve s›cakl›k de¤iflimlerine karfl›
çok stabildir. Korozyona karfl› gösterdi¤i
yüksek direnç, yüksek mekanik dayan›kl›l›k,
T‹TAN alafl›ml› paslanmaz çelik gövde ve
PTFE kaplamal› bafll›k k›sm› ile birleflmifltir.
PTFE Kaplamas› O-ring ile sonland›r›lm›flt›r.
Reçine kaplanm›fl özel kablo boyu,
istendi¤inde 100 metre uzunlu¤unda
olabilmektedir. Çal›flma s›cakl›¤› -25 derece
ile +120 derece aras›ndad›r. Koruma s›n›f›
IP68 + IP69K d›r. Tüm dünyada flu an 30.000
den fazla kullan›c› bu ürünü seçmifl ve
kullanmaktad›r.
SIEMENS
Tel : +90 216 4592000
Fax : +90 216 4592011
RAYTEK, ALMANYA
Tel : +49 30 4780080
Fax : +49 30 2170221
PROTEK TEKN‹K
Tel : +90 212 2377982
Fax : +90 212 2354609
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27233 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27230 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27198 giriniz.
ELEKTRON‹K BASINÇ ANAHTARI
ALÇAK GER‹L‹M KONTAKTÖRLER‹
BASINÇ TRANSDUSER‹
Paslanmaz Çelik Diyaframl›
AC3 Kullan›m S›n›f›na Göre 3 Farkl› Boyda
Dayan›kl› ve Kompakt
Barksdale UDS1V2, paslanmaz çelik diyaframl›
elektronik bas›nç anahtar›d›r. Tek ç›k›fll› ve
serbestçe ayarlanabilir histeris veya iki ç›k›fll›,
%15 histerisis özelli¤ine sahip bas›nç
anahtar›d›r. Yüksek bas›nçlarda stabilitenin
korunmas› için uygundur. Barksdale UDS1V2
bas›nç anahtar›n›n öne ç›kan teknik özellikleri
sunlard›r: Bas›nç Aral›¤›: 0…10 bar - 0…600
bar, Ak›flkanla temas eden k›s›m: Paslanmaz
çelik 316, S›cakl›k dayan›m›: -25….+85 °C,
Ak›flkan s›cakl›¤›: -25….+125 °C,
Tekrarlanabilirlik: ± %1 v.f.s, Mekaniksel ve
Elektriksel Ba¤lant›: G1/4” erkek - M12.
Sigma Alçak Gerilim Kontaktörleri; TS EN
60947-4-1 stadart›na uygun olarak
üretilmektedir. AC3 kullan›m s›n›f›na göre 9
amperden 85 A'e kadar üç farkl› boyda
üretilen kontaktörler elektrik motorlar›na yol
vermede, kumanda ve otomasyon
sistemlerinde, kompanzasyon sistemlerinde
ve ›s›tma sistemlerinde güvenle kullan›labilir.
Termik röleler ile birlikte kullan›ld›¤›nda ba¤l›
bulundu¤u devreyi afl›r› yük ak›mlar›na karfl›
koruma görevini de yerine getirirler. Sigma
AG kontaktörlerin gövde malzemesi aleve
ve yüksek ›s›ya karfl› dayan›kl› termoplastikten
üretilmekte olup, düflük voltajlarda dahi
çal›flma özelli¤ine sahiptir. 9 A den 22 A e
kadar olan kontaktörler 1NO+1NC, 32 A
ve üstü kontaktörler ise 2NO+2NC yard›mc›
konta¤a sahiptir.
ASHCROFT ABD, G2 model bas›nç
transduseri ile mükemmel fiyata dayan›kl› ve
kompakt bir ürün sunuyor. Ürünün bafll›ca
kullan›m alanlar› flunlard›r: Off-road
ekipmanlar›, ‹nflaat makinalar›, Kompresör
kontrolü, HVAC ve so¤utma, Zirai amaçlar,
Proses otomasyon ve kontrolü, Hidrolik ve
pnömatik alg›lama ve Pompa takibi. G2
Transduserlerinin önemli özellikleri: %1
toplam hata do¤rulu¤u (daha ötesi de
mümkün), Genifl S›cakl›k (-40/125°C),
Tamamen kaynak edilmifl yap›, Yüksek
EMI/RFI s›ralamas›, 2 bar...1400 bar aras›
ölçüm alanlar›, IP67 s›n›f gövde, Diagnostik
raylar, Polisilikon ince film sensörü.
ZETA ENERJ‹
Tel : +90 212 2109750
Fax : +90 212 2203981
S‹GMA ELEKTR‹K
Tel : +90 216 4297201
Fax : +90 216 4844101
SINA‹ ARAfiTIRMA A.fi.
Tel : +90 216 3527212
Fax : +90 216 3527203
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27236 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27124 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27203 giriniz.
28
fiUBAT 2009
Staubli Sanayi Makine ve Aksesuarlar› Ticaret Ltd. fiti., Tel: +90 212 472 1300, www.staubli.com.tr
Staubli, Stäubli International AG’nin ‹sviçre ve di¤er ülkelerdeki tescilli ticari markas›d›r. © Stäubli, 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27251 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 25388 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27256 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26950 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
MULTILAM® fiER‹TL‹ BA⁄LANTI S‹STEM‹
D-KODLANMIfi M12 KONEKTÖRLER‹
Yüksek Ak›m Geçirgenli¤i
H›zl› ve Pratik Ethernet Ba¤lant›s›
Multi-Contact 2009 y›l› itibariyle birçok ülkeden sonra Multi-Contact
Türkiye olarak Türkiye'de faliyetlerine bafllam›flt›r. Endüstriyel, Robotik,
Solar, Test-Ölçüm ve T›bb› konnektör guruplar› baflta olmak üzere,
özel taleplere uygun gelifltirilebilen dizaynlar› mevcuttur. MultiContact'›n tüm ürünlerinde kulland›¤› Multilam® fleritli ba¤lant›
sistemi, bir dizi paralel menfezin birlefltirilmesiyle meydana getirilmifltir.
Multilam® sistemi, yüksek ak›m iletkenli¤ine sahip olup tüm elektriksel
ba¤lant› sistemlerinde kullan›labilmektedir. Multilam® sisteminde
her bir menfez birbirinden ba¤›ms›z flekilde köprülenmifltir. Böylece
ba¤lant› noktas›nda hesaplanabilir bir ba¤lant› direnci sa¤lan›r ve ak›m
geçirgenli¤i önemli ölçüde artar. Parçal› ba¤lant› sayesinde mekanik
zorlamalar ve ›s›nmadan oluflan problemler ortadan kald›r›l›r. Multilam®
sayesinde 1.000.000 kez ba¤lant› yap›labilen Dockingline serisi, 5000
A seviyelerinde ak›m de¤erine ulaflan Powerline serisi ya da y›llarca
d›fl ortam flartlar›nda sa¤l›kl› ve güvenli ba¤lant› sa¤layabilen Solarline
serisi Multi-Contact müflterilerine sunulabilmektedir.
Weidmüller, endüstriyel Ethernet
için D-kodlanm›fl M12 fifller,
soketler, adaptörler, kablolar ve
PCB-ba¤lant› elemanlar›
sunmaktad›r. D-kodlanm›fl M12
ba¤lant› tekni¤inin belirleyici
özellikleri, EN 60529 ' e göre yüksek
koruma s›n›f› IP67, 4 kablolu ba¤lant› ve küçük boyutlar›n›n olmas›d›r.
Weidmüller'in ürün program›nda birçok D-kodlanm›fl M12:
yönetilebilen/yönetilmeyen M12 Switch'ler, Üniversal modüller, M12
ba¤lant› kablolar›, 2 farkl› tipte M12-RJ45 adaptör, M12-M12 soket,
PCB ba¤lant› elemanlar› (THT/THR) ve farkl› tiplerde sahada
ba¤lanabilir fifl-soketler bulunmaktad›r. Weidmüller M12 konektörleri,
sahada (IP67) 4 damarl› Ethernet kablolar› aletsiz ve h›zl› bir flekilde
ba¤lamak için tasarlanm›flt›r. Bu konektörlerin düz ve dirsekli tiplerinin
yan› s›ra her birinin fifl ve soket tipleri de bulunmaktad›r. Weidmüller
M12- adaptör ve kuplajlar tak›l› halde iken IP67 koruma s›n›f›na
sahiptirler. M12 adaptör ve kuplajlar bir M12 kablonun panoya
giriflinde veya iki M12 kablonun birlefltirilmesinde kullan›l›r. Düz ve
dirsekli olmak üzere iki tip M12-RJ45 adaptörü bulunur. Kuplaj tipi
(M12-M12) konektörler serbest veya bir yüzeye monte edilebilir.
Tak›l› de¤ilken koruma s›n›f› IP20 olan Weidmüller PCB ba¤lant›
elemanlar›n›n PCB ye montaj için M12 soket ve buna ek olarak
mekanik tespiti sa¤layan t›rnakl› tipi bulunmaktad›r.
MULT‹-CONTACT TÜRK‹YE C/O STAUBL‹ ‹STANBUL
Tel : +90 212 4721300
Fax : +90 212 4721230
WEIDMÜLLER
Tel : +90 216 5371070
Fax : +90 216 5371077
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27209 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27110 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26890 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
MANYET‹K SEV‹YE SENSÖRLER‹
“COMB‹” F‹fi-SOKETL‹ BA⁄LANTI S‹STEM‹
Tek ve Çok fiamand›ral› Modeller
Hem Sinyal Hem De Güç Devreleri ‹çin Fifl-Soketli Ba¤lant›
Tanklar›n veya depolar›n üst yada alt
k›s›mlar›na de¤iflik kombinasyonlarda
uygulanabilmekte olan seviye sensörleri,
paslanmaz, polipropilen veya polipromit
malzemeden üretilmektedir. Sadece
limit pozisyonlar› belirlemek için
kullan›lan tek flamand›ral› modellerle
birlikte seviyeyi aflamalar halinde
gösterebilen çok flamand›ral› modeller de ürün yelpazemizde yerini
alm›flt›r. Polipropilen veya polipromit malzemeden üretilen minik
tipler araçlar›n veya kahve makinalar›n›n küçük depolar› gibi alanlarda,
4.5 mm çal›flma aral›¤› sayesinde, ideal bir çözüm sunar. Sadece 18
mm'lik yüzer flamand›ras› ve 19.5 mm'lik toplam boyu ile PLS 020
dünyan›n en küçük manyetik sensörü olup, normal olarak aç›k veya
kapal› pozisyonlarda sat›fla sunulmaktad›r. Kontak gücü 10 W olarak
belirtilmifl olup, maksimum anahtarlama voltaj› 180 VDC'dir. PLS
031/041 modellerinin 220 V AC ile çal›flabilen modelleri olup
(maksimum 1.5 A), ayr› bir trafo kullan›lmas›na gerek olmadan kontrol
sistemlerine dahil edilebirlir. Paslanmaz malzemeden üretilen modeller
ise yüksek s›cakl›k ve/veya bas›nç olan tanklar için ideal çözümdür.
Di¤er indaktif, kapasitif ve ultrasonik sensörlerin tersine reed sensörler
enerji harcamad›klar› için enerji tasarrufu gereken her türlü seviye
belirleme uygulamalar› için çok avantajl›d›r. Tüm ürünler RoHS
flartlar›na uyumlu olup, özel uygulamalara aç›kt›r.
Combi fifl-soketli ba¤lant› sistemi ile hem
sinyal hem de güç devreleri fifl-soketli olarak
ba¤lanabilir. Serinin 2,5 mm2 kesitli ürünleri
ile 24 A'e , 4 mm2 kesitli ürünleri ile 32 A'e
varan ak›mlar tafl›nabilir. Düflük geçifl direnci
sa¤lamak için yüksek derecede bak›r ihtiva
eden alafl›mlar kullan›lmaktad›r. Combi fiflsoketli sistemindeki bütün fifller 1-15 aras› kutup say›lar›nda mevcuttur.
‹stenirse tekli olarak al›n›p sonradan ihtiyaca göre de monte edilebilir.
Buna ek olarak gergi kilidi, kilit, kodlama parçalar› ve etiket gibi
aksesuarlar da mevcuttur. Combi sistemiyle flalt dolab›ndaki ray
klemenslere ba¤lant›n›n yan› s›ra, sac üzerinde aç›lan bir pencereye
veya bask›l› devreye ba¤lant› da yap›labilir ya da iki kablo birbirine
havada ba¤lanabilir. Ürünün kendi üzerinde montaj pimleri olan di¤er
bir varyasyonu ise montaj ray› gerekmeksizin do¤rudan saca ba¤lant›
yap›lmas›n› olanakl› k›lmaktad›r. Combi fifl-soketli ba¤lant› sistemi
ile flalt dolab›ndan sahadaki cihazlara kadar esnek bir elektrik
enstalasyonu gerçeklefltirilebilir. Ar›za durumunda ar›zal› k›s›mlar h›zl›
ve güvenilir bir flekilde de¤ifltirilebilir ve genel anlamda tesisin devrede
kalma süresi iyilefltirilebilir. Combi fifl-soketleri demir yollar› ve gemi
yap›m› standartlar›n›n gerektirdi¤i testlerden baflar› ile geçmifltir.
Kontakt kesintileri standartlar›n öngördü¤ü koflullarda, al›fl›lm›fl›n
d›fl›nda flok ve titreflimlere tabi tutularak test edilmifltir. Ayr›ca geçmeli
konta¤›n her iki taraf› yanl›fll›kla dokunmalara karfl› emniyetlidir.
CB OTOMASYON
Tel : +90 216 5772233
Fax : +90 216 5772232
PHOENIX CONTACT ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 4810300
Fax : +90 216 4818300
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27136 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27117 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26343 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26399 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
LAZER MESAFE SENSÖRLERI
Koruma S›n›f› 1
Efector PMD; standart
sensör fiyat›na, mesafe
ölçümünü PMD
(photonic mixer device)
teknolojisi kullanarak
gerçeklefltirmektedir.
De¤iflik modeller ile
75m ye kadar mesafe
kontrol
edilebilmektedir. Yeni Model
O1D155 in lazer gücü
düflürülmüfltür. Bu ürün
birçok uygulamada
gerekli olan koruma
s›n›f› 1' e sahiptir ve alg›lama mesafesi 0.3m ile 6m aras›ndad›r.
O1D155 ile mesafe ölçümü lazer ›fl›¤› ölçülecek cisim yüzeyine
dikey düflmese de güvenilir flekilde yap›labilir. E¤er hedef yüzey
parlak de¤ilse ›fl›k kayna¤›n›n aç›s› 45° ye kadar ç›kabilir. Sensör
iki adet ç›k›fla sahiptir ve bu ç›k›fllardan biri analog ç›k›fl olarak
ayarlanabilir. Kullan›c› 4 basamakl› abece-say›sal gösterge sayesinde
ç›k›fl fonksiyonlar›n›, analog ç›k›fl›, pencere ya da histerizis
fonksiyonu olarak rahatl›kla ayarlayabilir. 42 x 45 x 52 mm
boyutlar›nda tümleflik ve güçlü çinko döküm yap›s› sayesinde,
IP65 koruma s›n›f›na sahiptir. ifm electronic lazer mesafe sensörü;
kolay montaj› ve güvenilir ölçümü sayesinde birçok uygulamaya
çözüm sa¤layabilmektedir.
IFM ELECTRONIC
Tel : +90 212 2105080
Fax : +90 212 2217159
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27192 giriniz.
ÇEL‹K YAYLI KAPL‹NLER
HELICAL 10152 Serisi
Amerikan HELICAL
firmas› ürünü 10152
serisi kaplinler, tek
parça, homojen,
yüksek mukavemetli
malzemeden yap›lm›fl
bir güç iletimi eleman›d›r. Spiral yay
konfigürasyonu sayesinde kauçuk bafll›klar,
ara ba¤lant› parçalar›,
kauçuk diskler, somunlar vb. elastomer
malzemelere olan
ihtiyac› ortadan kald›r›r ve bu sebeple tek parçad›r. Paslanmaz
Çelik malzemeden üretilmifl olan bu malzeme, özellikle encoder
ve takometre uygulamalar›nda kullan›lmaktad›r. Hem tek yönlü
hem de çift yönlü uygulamalar için ideal olan 10152 serisi, 15
dereceye kadar aç›sal kaç›kl›klar›, 1mm'ye kadar eksenel ve
paralel kaç›kl›klar› karfl›lama kapasitesine sahiptir. Bu özellikleri
sayesinde, ülkemizde s›kça kullan›lan üç parçal› kaplinler (iki bafl›
alüminyum ortas› spiral çelik yayl›) yerine ve bu türlerin
kullan›m›n›n uygun olmad›¤› uygulamalarda da güvenle
kullan›labilirler. Setuskurlu tip yap›yla mile ba¤lanan 10152 serisi
kaplinlerin uzunlu¤u 35mm, d›fl çap› 15.9mm'dir. Farkl› delik
çaplar›nda üretilen (6mm, 8mm, 10mm) bu tek parça esnek
yap›, korozyon oluflturmaz ve bak›m gerektirmez.
DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 6618742
Fax : +90 212 6618726
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27187 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27259 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26841 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
EL T‹P‹ REAL-T‹ME SPECTRUM ANALYZER
PIEZOELEKTR‹K KUVVET ALGILAYICISI VE YÜK YÜKSELT‹C‹
Tektronix H600 / SA2600 Serisi
HBM PACEline serisi
Devrim yaratan DPX™ Canl›
RF sinyallerini ekranda gösterme
teknolojisi sayesinde saniyede
10,000 spektrum ve olay s›kl›¤›n›
da renklere ay›rarak ekranda
göstermek, 125 μs gibi k›sa
süreli sinyaleri %100 POI
(Probability of Intercept, Yakalama ‹htimali) ile tan›mlamak
mümkündür. Masa tipi cihazlar›n
performans›na el tipi tafl›nabilir,
zor saha flartlar›na uygun yap›da
ve pil deste¤i ile sahip olabilirsiniz.. Spectral Correlation Function
(SCF) (spektrum ‹liflkilendirme Fonksiyonu) ile daha h›zl› ölçüm
yaparak Sinyal- Tan›mlama yetene¤i sayesinde WLAN, GSM, WCDMA, CDMA, ATSC sinyallerini tan›mlayabilir. Sinyal veri taban›
kolayca eklenebilir, paylafl›labilir ve I&Q verileri CSV, MATLAB® ve
IQT format›nda saklanarak daha sonra analiz edilebilir. Dahili GPS
al›c› ile tan›mlanan sinyallerin konumlar› harita üzerinde iflaretlenebilir
ve grafi¤i çizilerek Pitney Bowes Mapinfo, Google™ Earth, Microsoft®
MapPoint®, Bitmap, ve di¤er formatlarda saklanabilir. Arka ayd›nlatmal›
LCd ekran› sayesinde gün ›fl›¤›nda dahi kolay ekran görünüm sa¤lanm›fl,
çal›flma esnas›nda de¤ifltirilebilir güçlü bataryas› ile uzun kullan›m
süresi sa¤lanm›flt›r.
‹fllem görüntüleme ifllerinizde daha
fazla güvenilirlik ve rahatl›k sa¤lar.
Çakma ve katlama ifllemleri yüksek
h›zlarda ve s›n›rl› alanlarda yerine
getirilmektedir. PACEline
Piezoelektrik ölçüm zincirine
güvenebilirsiniz. HBM'den kompakt
ve yüksek dinamik kuvvet ölçüm
enstrümantasyonu, yenilikçi ve temiz
ani hareketleri piezo teknolojisi alan›ndan getirir. PACEline piezo
alg›lay›c›lardan bekledi¤inizin üzerinde ifller gerçeklefltirir. Ak›ll› özellikleri
sayesinde ifllem görüntüleme ifllerinizi daha güvenilir ve rahat
yapabilirsiniz. Güçlü teknolojisi üretiminizde - pratik olarak mesafesiz
ölçümlerinizde bile yüksek kaliteyi garanti eder. Tek bir üreticiden
tüm ölçüm zincirini tedarik edebilirsiniz. Güvenilir ölçüm sonuçlar›
her bileflenin mükemmel karfl›l›kl› etkileflimi sayesinde sa¤lan›r. Kalibre
edilmifl ölçüm zinciri kullan›c›y› birçok de¤iflik ayr› parçan›n zaman
harcatan parametre ayarlama iflinden kurtar›r. Bu “Tak ve Ölç” basit
ba¤lant› ve garanti edilmifl güvenilir ölçüm sonuçlar› ile ölçüm yapmay›
sa¤lar. Üretiminize yak›ndan bak›n. PACEline yak›nlaflt›rma özelli¤i
sayesinde, çakma ve geçme ifllemlerinizdeki en küçük sapmay› tespit
edin. ‹kinci kalibre edilmifl ölçüm aral›¤› afl›r› yüklenmifl - kritik
bölümlere bir büyüteç ile bakman›z› sa¤lar. Strain gage teknolojisine
sahip alg›lay›c›lardan bekleyebilece¤iniz bu rahatl›¤› sa¤lamaktad›r.
NETES
Tel : +90216 3405050
Fax : +90216 3405151
SENSOR TEKNOLOJ‹LER‹
Tel : +90 312 2849723
Fax : +90 312 2849213
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27146 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27152 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27092 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26508 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
‹MAJ SENSÖRÜ
TESTO 510 CEP T‹P‹ FARK BASINÇ ÖLÇÜM C‹HAZI
Dokunmatik Ekranl›
Düflük Bas›nç Aral›klar›nda Bile Hassas Ölçüm
Banner iVUTG Serisi imaj sensörü
bir fotoelektrik sensörün basitli¤iyle
ak›ll› bir vision sensörünün
birlefltirilmifl halidir, genifl bir çeflitlilikte
karmafl›k uygulamalar›n çözümü için
güçlü ve yetenekli bir üründür. Kolay
konfigürasyon için önceden
yüklenmifl fonksiyonlar›yla ilk kez
kullananlar dahi herhangi bir e¤itime
gerek duymaks›z›n dakikalar içinde
kurup çal›flt›rabilir. iVu seriesTG
sensörler bir dokunmatik ekran
display, yüksek çözünürlüklü görüntüleme çipi, yüksek performansl›
sinyal iflleme, entegre ayd›nlatma, ayarlanabilir lensler, konektörlü
kablolar ve montaj aparatlar›yla uygulamalar›n›za ideal çözümler
oluflturur. iVu serisiyle, özel bir e¤itime veya görüntü iflleme alan›nda
bilgiye sahip olman›z gerekmez. iVu varl›k veya yokluk denetimlerinde
referans parçay› veya özel bir niteli¤i temel alarak do¤ru/hatal› ürün
flart› ve say›s›na karar verir. Bafll›ca uygulama alanlar› olarak; etiket
denetimi, parça varl›¤› ve yönü, tarih/lot kodu denetimi, ilaç fliflesi/ampül
denetimi, enjeksiyon kal›b› do¤rulamas›, paketlemede do¤rulama,
matkap deliklerinin denetimi, blister ambalaj denetimi, kaynak somunu
varl›k veya yönü, parça besleme ekipmanlar›nda denetim, elektronik
markalama do¤rulamas› say›labilir.
Is›tma, so¤utma, havaland›rma sistemlerinde
ölçüm cihazlar›n›n önemi büyüktür. Ço¤u
›s›tma sisteminde bir ölçüm cihaz› ile yap›lan
ufak ayarlar sisteminizin verimli veya verimsiz
yanmas›na sebep olacakt›r. Örne¤in; gaz
bas›nc›n›n minimum ve maksimum de¤erlerinin yanl›fl ayarlanmas›, sistemin tüketece¤i
yak›t miktar›n› artt›racakt›r. Düflük bas›nç
her manometre ile hassas olarak ölçülemez.
Genellikle bas›nç ölçüm cihaz› seçilirken
“cihaz›n ölçüm hassasiyeti” atlanan bir
husustur. Örnek olarak, ölçüm hassasiyeti
yaklafl›k +-2 mbar olan bir manometre 100
mbar üzerinde yap›lan ölçümlerde kabul edilebilir de¤erler
göstermesine ra¤men, ölçülecek de¤erler 5 mbar'lar›n alt›na indi¤inde
dramatik farklar yaratmaktad›r. Testo 510 düflük bas›nç aral›klar›nda
bile hassas ölçüm özelli¤ine sahip (cihaz hassasiyeti), özellikle ›s›tma
sektörü için üretilmifl, 100mbar'a kadar ölçüm yapabilen bir cihazd›r.
Testo 510'u ayn› zamanda hassas çekifl ölçümü, pitot tüp ile birlikte
h›z ölçümü gibi alanlarda da kullanmak mümkündür. Testo 510 ile
ölçüm aral›¤›nda Pascal cinsinden ölçüm de¤erleri görüntülenebilir.
S›cakl›k ve hava yo¤unlu¤u kompanzasyonu vard›r. Cep serisindeki
tüm di¤er cihazlar gibi, koruyucu bafll›k, tafl›ma kay›fl› ve kemere
tutturma kiti bulunmaktad›r.
DACEL MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 212 2107646
Fax : +90 212 2205045
TESTO
Tel : +90 212 2170155
Fax : +90 212 2170221
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27137 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27211 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27107 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26242 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
HYGIENE T‹P‹ SENSÖRLER‹
GAZLI YAYLAR
Art›k EHEDG Sertifikal›
PED 97/23 EC Emniyet Belgeli
WASH-DOWN ve HYGIENE
tipi sensörleriyle Leuze
electronic ürünleri art›k daha
fliddetli ve yo¤un temizlik ve
dezenfeksiyon gerektiren çok
say›da endüstri alan›nda ihtiyaç
duyulan talepleri karfl›layabilecek kapasitededir. IP67 ve
IP69K koruma s›n›flar›,
ECOLAB belgesi ve Leuze'nin
kendi uygulad›¤› CleanProof+ standard›na ek olarak flimdi EHEDG
sertifikas› da var. 53 ve 55 serisi HYGIENE veya WASH-DOWN
tipi sensörler; yiyecek, içecek, ilaç ve hatta kozmetik ürünlerinin
üretim ve paketleme ifllemlerinde tesislerin s›k› hijyen standartlar›na
uymas›n› sa¤lamak için kullan›l›r. Leuze electronic, bu sensörleri kuru
uygulamalar için gelifltirdi¤i 3B serilerine muadil olarak gelifltirdi. V4
paslanmaz çelik gövdeleri sayesinde yo¤un temizlik ve dezenfeksiyon
yap›lan yerlerde rahatl›kla kullan›labilirler. Yeni sensörler, ECOLAB,
IP67, IP69K ve Leuze'nin kendi standard› CleanProof+ 'ya uygun
olarak üretilmektedir. Kir birikimini önlemek amac›yla 55 serisinin
aksine 53 serisi sensörlerde montaj delikleri bulunmamaktad›r. Bunun
yerine kablo ç›k›fl›nda s›zd›rmazl›k eleman› gibi davranan bir parça
vard›r. Hygiene tipi 53 serisi sensörler ayn› zamanda EHEDG
sertifikas›na da sahiptir.
DESTEK Gazl› Yaylar›, TÜB‹TAK
- TEYDEB destekli iki y›l süren bir
AR-GE Projesi ile gelifltirilmifltir.
Projede bilimsel-teknolojik detaylar
titizlikle taranm›fl ve uzun ömürlü,
PED 97/23 EC emniyet belgeli bir
ürün üretilmifltir. Ürünlerimiz
optimum çal›flma performans›
verecek flekilde gelifltirilerek uzun
test aflamalar›ndan sonra, ISO
9001:2000 ve ISO/TS 16949:2002
kalite sistem denetimi alt›nda
müflterilerimize sunulmaktad›r. 5300 mm aras›nda de¤iflen kurslar
ve 5-20.000 daN aras›nda de¤iflen
Kuvvetler üretim band›m›zda
bulunmaktad›r. DESTEK Gazl› Yay Avantajlar› flunlard›r: Daha büyük
kuvvet: %70'a varan hacim tasarrufu, Daha k›sa boy: %40'a varan
boy tasarrufu, Kurs boyunca daha az kuvvet art›fl›, Temasta tam
yük:ön yükleme mekanizmas› gerekmez, Dengeli yükleme: mekanik
yaylara göre kolay ve sürekli dengeleme, Sabit kuvvet: ömrü boyunca
kuvvetler sabitlenebilir, De¤iflken kuvvet: gaz bas›nc› ayarlanarak
istenen kuvvet elde edilir, Kal›p sistemlerine daha k›sa süre de monte
edilir, Tamir kitleri ile mekanik yaylara göre 10-20 kata kadar ömür.
LEUZE ELECTRONIC
Tel : + 90 216 4566704
Fax : + 90 216 4563650
DESTEK AMORT‹SÖR
Tel : +90 224 2423066
Fax : +90 224 2423540
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27145 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27138 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27268 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27252 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
EX-S‹TU BACA GAZI ANAL‹ZÖRÜ
SICAKLIK DATALOGGER‹
Yanma Prosesinin Hassas & Ekonomik ‹zlenmesi
HITEMP 150 Datalogger
OxyTrakTM 390 ex-situ
baca gaz› analizörü, kirli ve
a¤›r yanma uygulama
koflullar›nda yanmam›fl
oksijen seviyesi ölçümü
için idealdir. Analizörün
difüzyon konveksiyon
döngü tasar›m›, minimum
servis ve bak›m ile yüksek
derecede hassasiyet sa¤lar.
OxyTrak T M 390, son
geliflen ölçüm teknolojisi
ile benzersiz örnekleme
tasar›m›n› bir arada sunar.
Sonuç olarak hassas, düflük
maliyetli analizör en az bak›m gereksinimiyle uzun süreli çal›flma
koflullar›na uyum sa¤lar. Oksijen ve/veya yan›c› maddelerin baca gaz›
konsantrasyonundaki de¤iflimini saniyeler içinde belirleyerek, kazan›
veya f›r›n› maksimum verimde tutmak için gerekli bilgiyi sürekli olarak
sa¤lar. Ürünün di¤er özellikleri flunlard›r: 1900°C s›cakl›¤a kadar
kullan›ma uygun, Sahada programlama için konfigure edilebilir ekran
ile mikroifllemci tabanl› kontrol ünitesi, Otomatik kalibrasyon ve
verifikasyon, Opsiyonel olarak, tamamlanmam›fl yanma iflleminde
CO ve H2 ölçümü için platin- katalist yan›c› madde sensörü.
Madgetech Marka HITEMP 150
S›cakl›k Datalogger›, nakliye,
saklama, labaratuvar ve imalat
flartlar›n›n izlenmesi, kaydedilmesi
ve raporlanmas› için en ideal ve
ekonomik çözümdür. Birçok farkl›
amaç için kullan›labilecek de¤iflik
prob çeflitleri, harici tak›lan problar
ile genifl ölçüm aral›¤› sunar. Cihaz›n
genel özellikleri: RTD platinyum
sensör, bilgisayar yaz›l›m›, USB
bilgisayar ba¤lant›s› (2400 baud
oran›), kolay kullan›m. Cihaz›n teknik
bilgileri: -40 ºC ile +150 ºC ölçüm
aral›¤›, ± 0,5 ºC do¤ruluk, 0,05 ºC
çözünürlük, RTD platinyum s›cakl›k
sönsörü, C / F / K / R ölçüm birim
seçimi, 32767 adet ölçümlük dahili
haf›za, 2 sn - 24 saat aras›nda
ayarlanabilir kaydetme s›kl›¤›, ufak
boyutlar (gövde: 28mm x 45mm,
prob: 51mm x 5mm), limit de¤er alarm ledi, -40 ºC ile +150 ºC
çal›flma ortam›, paslanmaz çelik, 225gr a¤›rl›k, 3.9V pil ile çal›flabilme,
iste¤i ba¤l› kalibrasyon sertifikas› seçene¤i.
ENOTEK
Tel : +90 212 2881258
Fax : +90 212 2755893
RAM ÖLÇÜ
Tel : +90 212 3200995
Fax : +90 212 3200996
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27123 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27200 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26263 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27264 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
SO⁄UTMA KONTROL C‹HAZI
CNG D‹SPENSERLER‹
Min/Maks. Veri Kayd› Yapabilen
Yüksek Teknoloji Ürünü
ESM-3711-CL Tek SET'li
ON/OFF so¤utma kontrol
cihaz› ile, saklad›¤›n›z ürünün
kritik s›cakl›k seviyelerine
maruz kal›p kalmad›¤›n› tek
bir tufl ile ö¤renebilirsiniz.
ESM-3711-CL, tan›mlayaca¤›n›z bafllang›ç süresinden
itibaren ölçtü¤ü en düflük ve
en yüksek s›cakl›k de¤erlerini
haf›zas›nda tutarak, istedi¤iniz
an tek bir tufl ile bu verilere
eriflmenize imkan tan›maktad›r. Ayr›ca kapak sivici
girifli ile Kapak tan›mlanan süreden daha fazla aç›k kald›¤›nda sesli ve
görsel olarak kullan›c›y› uyarabilmektedir. Cihaz›n di¤er özellikleri
flunlard›r; PTC, NTC, Pt-100 veya Pt-1000 Thermorezistans girifl
seçenekleri, Dahili buzzer ile fonksiyonel sesli uyar›, Ayarlanabilir
s›cakl›k ofseti, Röle veya SSR Sürücü ç›k›fl›, Set De¤eri s›n›rland›rmas›,
Defrost (Off/Cycle) fonksiyonu, Ön panelden kolayca ayarlanabilen
defrost ON/OFF ifllemi, Buton korumas›, Programlama bölümü flifre
korumas›. Ürünün kullan›m alanlar› flunlard›r; Ticari buzdolaplar›,
So¤uk hava depolar›, Aç›k büfe so¤utucular›, So¤uk zincir uygulamalar›,
‹laç dolap ve depolar›, Kan dolaplar›, vs.
2A Mühendislik taraf›ndan tamamen
bilgisayar ortam›nda dizayn edilip, yine
bilgisayar kontrollu tezgahlarda s›f›r hata
ile üretilen CNG dispenserleri, Italya baflta
olmak üzere Arjantin, Iran, Pakistan vs...
sat›lmaktad›r. Micro Motion metre
CNG050 tip kullan›lan dispenserlerde 2A
taraf›ndan gelifltirmifl elektronik ile
MODBUS moduna iletiflim kurulmaktad›r.
Bu ifllem için çok yüksek teknoloji
kullan›lmakta ve transmiter kullan›lmad›¤›
için ekstra bir maliyet avantaj› sa¤lanmaktad›r. Dispenser ana gövdesi 1.5 mm
304 veya 430 paslanmaz kalite ulusal ve
uluslararas› sertifikalara sahip saçtan, hidrolik
aksam sehpas› 4 mm elektrostatik galvaniz saçtan imal edilmiflt›r.
Dispenser CENELEC, ZONE 1 gibi patlayan ortamlar için ve uluslaras›
CNG ekipmanlar› flartlar›na göre üretilmiflt›r. Tamamen IFS (POS)
protokolleri destekleyen dispenser kendi ürünümüz olan PASS
MANAGEMENT program› sayesinde uzaktan kontrol edilebilir, kredi
kart›, müflteri kart›, puan kartlar› vs.. ile sat›fl yapabilir. Buna ilaveten,
binlerce km uzakta gerçek zamanda sat›fllar, fiyat bilgileri, vardiya ve
totaller kontrol edilebilir ve yeni parametreler yüklenebilir veya
müdahale edilebilir.
EMKO ELEKTRON‹K
Tel : +90 224 2611900
Fax : +90 224 2611912
2A MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 212 3215252
Fax : +90 212 3218821
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27141 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27128 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edtadresinde 26295 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edtadresinde 27265 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
KOMPAKT MAK‹NE KONTROLÖRÜ CP1L
Geliflmifl Hareket ‹fllevselli¤i
Kompakt makineler için kontrolörler söz konusu oldu¤unda,
Omron'un CP1L serisi PLC'leri, bir mikro PLC'nin kompaktl›¤›n›
ve modüler bir PLC'nin yeteneklerini birarada sunar. Ancak, bu
heyecan verici yelpaze yaln›zca kompakt de¤il, ayn› zamanda
geniflletilebilirdir, di¤er kontrolörlerden daha yüksek iflletim h›z›na
sahiptir ve fiyat/performans bak›m›ndan da kendi s›n›f›nda tektir.
Do¤al olarak, Omron PLC yelpazesindeki tüm di¤er cihazlarla
uyumludur. CP1L'nin öne ç›kan di¤er özellikleri flunlard›r: 4 yüksek
h›zl› enkoder girifli ve 2 yüksek h›zl› puls ç›k›fl›, AC ya da DC
beslemeli ve 14, 20, 30 ya da 40 dahili G/Ç CPU'lar›, CP1H, CJ1
ve CS1 serisi PLCler ile uyumlu komut seti, opsiyonel RS232C
ve RS422A/485 seri ba¤lant› noktalar›, USB programlama ba¤lant›
noktas›, çok çeflitli G/Ç üniteleri ile geniflletilebilme imkan› (en
fazla 160 G/Ç noktas›na kadar), geliflmifl hareket ifllevselli¤i.
OMRON ELECTRONICS
Tel : +90 216 4740040
Fax : +90 216 4740047
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27194 giriniz.
CNC KONTROL ÜN‹TELER‹
Kompakt Yap› ve Üstün Performans
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26323 giriniz.
LNC-520 Serisi CNC kontrol üniteleri, kompakt yap›s› ve üstün
performans› nedeniyle CNC makine üreticilerinin tercih ettikleri
bir modeldir. Torna (T520) ve Freze (M520) uygulamalar› için
farkl› modellerde üretilen 520 Serisi kontrolörler grafik simülasyon,
entegre Ethernet ve Uzaktan izleme/bak›m fonksiyonlar› sebebiyle
CNC revizyon ifllemlerinde de s›kça kullan›lmaktad›r. Ürünün
di¤er özellikleri flunlard›r: 4 eksen Servo kontrol, 1 Spindle
kontrol, 20 girifl/16 Ç›k›fl, Remote IO ile ilave 128 girifl/128
Ç›k›fl, 8.4” TFT Renkli LCD Ekran, Pulse yada Voltaj ile servo
kontrolü, Çift CF kart ile yedekli çal›flma, Operasyon paneli,
LCD ekran ve klavyenin entegre oldu¤u kompakt yap› sayesinde
az montaj yeri ihtiyac› ve h›zl› montaj imkan›, 2D DXF dosya
kullanabilme özelli¤i (Freze), Otomatik/Manual Tak›m Boyu
ölçümü, MPG Dry Run (‹leri/Geri) özelli¤i ile kolay program
kontrolu, Opsiyonel Uzaktan izleme fonksiyonu.
MARKET ELEKTR‹K OTOMASYON
Tel : +90 212 6719480
Fax : +90 212 6719487
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27193 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
KOMPAKT MUHAFAZALI EX-i ‹ZOLATÖRLER
Sadece 12.5 mm Kal›nl›¤›nda
Phoenix Contact, sadece 12.5 mm kal›nl›¤a sahip yeni MACX
analog modülleriyle kompakt EXi sinyal izolatörlerinde eksiksiz
bir seri sunmaktad›r. Kompakt yap›ya sahip oldu¤undan kontrol
panosunda %45 yer tasarrufu sa¤lar. Birinci aflama ürünler
HART özellikli çeviriciler ve ç›k›fl izolasyon kuvvetlendiricileri,
NAMUR amplifikatörleri, valf kontrol modülleri ve FDT/DTM
programlanabilir s›cakl›k çeviricileri içermektedir. Bütün ürünler
bir ve iki kanall› olup üç yollu galvanik izolasyona sahiptir.
Yenilikçi devre tasar›m›yla kusursuz iletkenli¤i garanti etmekte,
böylece düflük güç tüketimi sa¤lamaktad›r. Geçmeli ve kodlu
ba¤lant› klemensleri, ister vidal› ister yayl› olsun, kolay montaj
ve devreye alma sa¤lar. Güç ve hata mesaj› modülüyle DIN
ray› konnektörü üzerinden bilgiler al›nabilmektedir. Bütün
güvenlik ürünleri ATEX ve IEC-Ex taraf›ndan lisanslanm›fl ve
Ex Zone 2 bölgesine monte edilebilmektedir. SIL lisanslar›,
güvenlik bazl› uygulamalarda IEC 61508 standard›na göre
kullan›lmas›na izin vermektedir.
PHOENIX CONTACT ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 4810300
Fax : +90 216 4818300
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27119 giriniz.
MPS MANYET‹K KONUM SENSÖRÜ
Pnömatik Silindirlerde Hassas Konum Alg›lama
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26419 giriniz.
Lineer ölçüme yönelik SICK MPS Manyetik Konum Sensörü,
pnömatik silindirlerdeki piston konumunun analog olarak
alg›lanmas› için tasarlanm›flt›r. Maksimum çözünürlük ve
do¤rulu¤a sahip olan MPS, farkl› ölçüm aral›klar› için çeflitli
gövde uzunluklar›na sahiptir. Yüksek piston h›zlar›nda rahatl›kla
çal›flabilir. Bu özellikleri ile MPS birçok uygulama için çok
yetenekli bir ürün haline gelmektedir. MPS serisi 32 mm, 64
mm, 96 mm veya 128 mm'lik ölçüm aral›klar›n› kapsar. MPS'nin
bu ölçüm aral›klar›na karfl›l›k gelen gövde uzunluklar› ise farkl›
plastik gövde profilleri ile sa¤lan›r. Silindir üzerindeki T-kanallara,
ba¤›ms›z anahtarlama noktalar› için birden fazla sensör kullanmak
yerine tek MPS kullanarak analog ç›k›fl al›nabilir. Böylece silindir
üzerinde montaj yerinden ve maliyetinden tasarruf edilmifl
olur. Ayr›ca MPS'nin ö¤retme fonksiyonu, mekanik sensör
ayarlamas›n› ortadan kald›rmaktad›r. S›f›r ve uç nokta ayarlamas›
kullan›c›lara ölçüm aral›¤› için maksimum çözünürlük sunar.
SICK TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5877400
Fax : +90 216 5877474
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27155 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
ON-LINE NEM ÖLÇÜMÜ
SVS1 GÖRÜNTÜLEME SENSÖRÜ
Bir Saniyeden K›sa Sürede Nem Ölçümü
Ve VSC Eltipi Programlama Cihaz›
Sartorius PMD300 nem ölçüm sistemi, on-line/in-proses analizler
için özel olarak tasarlanm›flt›r. Sistemde kullan›lan mikrodalga rezonans
teknolojisi sayesinde nem içeri¤i bir saniyeden daha k›sa sürede
ölçülür (her saniyede 50 ölçüm). Kullan›c› taraf›ndan belirlenen zaman
dilimi boyunca yap›lan ölçümlerin ortalamas› al›n›r, daha sonra uygun
bir ara yüz ile bu de¤er, PC, kontrol paneli ya da bir PLC kontrolöre
analiz için aktar›l›r. Yap›lan on-line ölçümün ürün üzerinde hiçbir
olumsuz etkisi yoktur ve ölçüm, numunenin renginden, yo¤unlu¤undan
ya da di¤er yüzey özelliklerinden etkilenmez. PMD300 serisi için
farkl› özelliklerde birçok sensör mevcuttur. Bu sayede, analiz metodu
numuneye ve prosese kolayl›kla adapte edilebilir. Sensör tipine ba¤l›
olarak nem ölçüm aral›¤› %0.1 ile %60 aras›nda de¤iflir. Kompakt
tasar›mlar› ve yüksek koruma s›n›flar› ile sensörler, g›da, kimya ve ilaç
endüstrilerinde güvenle kullan›labilir.
DATASENSOR, SVS1 serisi kamera sensörlerini kullan›ma sunar.
SVS1, kompakt boyutlar, maksimum entegrasyon, mükemmel
performans, esneklik ve kullan›m kolayl›¤› gibi birden çok özelli¤i bir
cihaz alt›nda birlefltirir. VSC eltipi programlama cihaz› sayesinde PC
kullan›lmadan SVS1 programlanabilir. Cihaz, makineye kolayca monte
edilip, sensör çal›flt›r›l›p h›zl› bir flekilde sistem devreye al›n›r. VSC
cihaz› sayesinde görüntü ve kontrol sonuçlar› gözlenir veya sensör
konfigurasyonu de¤ifltirilir. SVS1, 3.5“ renkli ve tufllu ekran sayesinde
kontrol edilir. Basit 3 basamakl› ifllem ile sistem devreye al›n›r: Kontrol,
kontrol tipi ve fonksiyon parametreleri. SVS1 görüntüyü al›r, kontrol
eder ve sonuçlara göre ç›k›fllar› aktif eder. VSC sadece programlama
için kullan›l›r, programlama bittikten sonra gerçek zamanl›
görüntülemeyi görmek için ba¤l› kalabilir yoksa sökülüp di¤er
cihazlar›n programlamas›nda kullan›labilir. SVS1 7 farkl› kontrol
yapabilir: Parlakl›k, kontrast, Posizyonlama, genifllik, kenar sayma,
Pattern efllefltirme ve OCV.
SARTORIUS TÜRK‹YE
Tel : +90 216 4225366
Fax : +90 216 4225365
ANT MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 216 4999111
Fax : +90 216 4999333
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27151 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27134 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26987 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24720 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
QUICK COUPLING
ELEKTRON‹K SEV‹YE SENSÖRÜ
Bas›nç Alt›nda Ba¤lama
Su-Temelli Ortamlar ‹çin
Staubli h›zl› hareket teknolojisi ile gelifltirdi¤i SPX ürünü hidrolik
ak›flkan›n kullan›ld›¤› her alanda büyük kolayl›klar getirmektedir.
Hidrolik hatlarda kullan›lan h›zl› ba¤lant› elemanlar›n›n tak›l›p sökülmesi
s›ras›nda genelde büyük s›k›nt›lar yaflan›r. Her nekadar hattaki ya¤
boflalt›lsa bile hatta kalan bir miktar at›l bas›nç ba¤lant› eleman›n›n
tak›l›p sökülmesini zorlaflt›r›r. Genelde kullan›c› bu bas›nc› almak için
ba¤lant› eleman›na çekiç ve tornavida ile vurarak ekipmana zarar
verir ve ömrünü azalt›r. Ba¤lant› eleman›n›n difli ve erkek parças›n›n
profil ve bafl k›s›mlar›nda oluflan yüzey bozukluklar› ba¤lant› eleman›n›
kullan›lamaz duruma getirir. Staubli SPX /PA opsiyonu sayesinde bu
gibi problemler ortadan kalkmaktad›r. PA opsiyonunda ba¤lant›
elemanlar›n›n al›n bölgelerinde bulunan i¤ne mekanizmas› ba¤lant›
esnas›nda hatt› kanatarak bas›nc› al›r. Bu sayede kullan›c› ba¤lant›
s›ras›nda herhangibir at›l bas›nçla karfl›laflmad›¤›ndan kolayca ba¤lant›y›
gerçeklefltirir. Hattaki bas›nc› almak için ekipmana zarar verme olas›l›¤›
ortadan kalkmaktad›r.
ifm electronic nokta seviye sensörleri hidrolik ya¤lar ve so¤utucular
gibi su-temelli ortamlarda kullan›lmak üzere iyilefltirildi. Fabrikalarda
veya makinelerde tak›l› oldu¤u yerde en alt seviye, taflma ve tanktaki
kaçaklar›n tespiti için kullan›labilir. Alg› ucunda oluflan birikintiler
veya ortamdaki köpük alg›y› etkilemez ve bu etkiler için yeni bir
ayar gerekmez. ‹stenen seviyenin ayar› ürün üzerindeki 2 dü¤meye
bas›larak yap›labilir. Bu da dolu ve bofl durumun ayr› ayr› butonlarla
ayar yap›lmas›na olanak sa¤lar. Ayar s›ras›d›nda ç›k›fl fonksiyonu
(NA / NK) da belirlenmifl olur. Kapasitif prensiple çal›flan LI51 serisi
seviye sensörleri mekanik flamandral› seviye anahtarlar›n›n aksine
herhangi bir haraketli parça içermez, mekanik afl›nma söz konusu
de¤ildir. Sensör tanka üstten tak›l›r. Tanka dald›rma seviyesi ve
böylece istenen noktan›n seviyesi kelepçe ile ayarlanabilir. Sensör
standart M12 konektörler ile ba¤lanabilir. LED gösterge sayesinde
sensörün enerji ve anahtarlama durumu kolayl›kla görülebilir.
STAUBLI
Tel : +90 212 4721300
Fax : +90 212 4721230
IFM ELECTRONIC
Tel : +90 212 2105080
Fax : +90 212 2217159
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27210 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27143 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
YÜKSEK GER‹L‹M AYIRICI
MODÜLER - YEN‹L‹KÇ‹ GAZ DEDEKTÖRÜ
36 kV'dan 550 kV'a Kadar
Dräger X-am 7000
Yüksek gerilimde kullan›lan
primer techizat›n ana
kalemlerinden olan YG
ay›r›c›lar sistemin gerilimden
izole edilmesi için kullan›l›r.
YG ay›r›c›lar›n ak›m kesme
özellikleri yoktur. Ak›m alt›nda
aç›lmazlar ve kapat›lmazlar.
Ay›r›c›lar kesicilerin ak›m yolu
üzerinde bulunur, kesiciden
önce ve sonra yer al›rlar.
Enerji iletim ve da¤›t›m
sistemlerinin can damar›
niteli¤indeki indirici trafo
merkezlerinde güvenilir
anahtarlama ve kolay iflletim avantaj› sunan Elimsan Yüksek Gerilim
Ay›r›c›lar 36 kV'dan 550 kV'a kadar genifl üretim aral›¤› ile projelerinizde
oluflabilecek ihtiyaçlar›n›za optimum çözümler sunar. ‹ndirici Trafo
Merkezleri, Hidroelektrik Santralleri, Yüksek Gerilim fialt Merkezleri,
Rüzgar Santralleri, Organize Sanayi fialt Merkezleri, Demir Çelik
Tesisleri ve Çimento Fabrikalar› bafll›ca kullan›m alanlar›d›r. IEC
62271-102 ve TS-EN 62271-102 standartlar›na sahip YG ay›r›c›lar›n
çeflitli tipleri flunlard›r: Pantograf Ay›r›c›, Ortadan Açmal› Ay›r›c›,
Dikey Açmal› Ay›r›c›, Çift Taraftan Açmal› Ay›r›c›, Topraklama Ay›r›c›s›.
Dräger X-am 7000; 25' ten fazla
sensör kombinasyonu ile 100 den
fazla gaz ve buhar›n alg›lanmas›na
yönelik esnek çözümler sunar.
Ortamdaki toksik ve patlay›c›
yan›c› gazlara ek olarak oksijenin
de güvenilir bir flekilde izlenmesine
imkan sunan en ideal çözümdür.
Elektrokimyasal, katalitik ve
infrared sensörlerinin ölçüm aral›¤› tek tuflla tekrar kalibrasyona
ihtiyaç duyulmadan baflka gaza çevrilebilir. Bu yolla ölçümü yap›lan
maddenin ölçüm aral›¤›n›n ve ölçüm do¤rulu¤unun artt›r›lmas›
düflünülmüfltür. Dräger X-am 7000'de esnek bir prob ile valflerde,
ak›fl bloke cihazlar›nda ve ulafl›lmas› zor k›s›mlarda kaçak kolayca
tespit edilir. Dräger Sensörleri h›zl› tepki, yüksek do¤ruluk, minumum
çapraz duyarl›l›k ve uzun ömürlü olma özellikleri ile tan›nmaktad›r.
Tamamen yeniden tasarlanarak yap›lan flarj edilebilir batarya blo¤u
ve yeni flarj sistemi sayesinde cihaz, tüm fonksiyonlar› ile kullan›c›ya
20 saate kadar kullan›m kolayl›¤› sa¤lar. Bu özelliklerinin yan›s›ra
yüksek ve çoklu tona sahip alarm özelli¤i sayesinde kullan›c› kolayca
uyar›labilir. IP 67 koruma s›n›f›na sahip X-am 7000, ATEX, UL, CSA
onaylar›na sahiptir. Dahili veri haf›zas› ile 3000'e yak›n veri
saklayabilmekte ve bu verileri bilgisayara aktar›larak de¤erlendirme
yap›labilmektedir.
EL‹MSAN
Tel : +90 262 3752360
Fax : +90 262 3752322
DRAEGER SAFETY
Tel : +90 312 4910666
Fax : +90 312 4901314
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27140 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27249 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26358 giriniz.
52
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26335 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
WEIDMÜLLER M‹N‹-ROUTER
OSPF-Protokol Fonksiyonlu
Weidmüller Mini-Router'lar›
otomatik rota belirleme OSPFProtokol gibi fonksiyonlara sahiptir.
OSPF, Internet Engineering Task
Force (IETF) taraf›ndan
standartlaflt›r›lm›fl bir rota
protokolüdür ve genifl a¤
sistemlerinin otomasyonu için
gelifltirilmifltir. Fallback-Fonksiyonu,
ba¤lant›n›n (Analog, ISDN) kesilmesi
halinde alternatif bir rota çizerek
tekrar a¤a ba¤lanmas›n› sa¤lar.
Dolay›s›yla data iletimi farkl› yollardan
sa¤lanm›fl olur. OSPF dinamik bir Routing protokolüdür. Bu protokol data a¤›ndaki
herhangi bir de¤iflimde h›zl› ve dinamik olarak cihazlarda herhangi bir konfigürasyona
gerek kalmaks›z›n data iletim rotalar›n› yeniden belirler. Mini-Router'lar SNMP-Protokol,
NTP- Server ve Client haberleflmesini desteklemektedir. Kompak bir yap›ya sahip olan
Mini-Router IE-ARM-E-OSPF(Ethernet) ve IE-ARM-U-OSPF(RS232), endüstri a¤lar›n›n
di¤er a¤lara veya internete ba¤lanmas›n› sa¤lar. Entegre edilmifl “Firewall” verilerin
güvenli¤ini sa¤lar. Global data eriflimi harici modemler (Analog, ISDN, GSM) ile yap›l›r.
Router konfigürasyonu cihaz üzerindeki RS-232 arayüz üzerinden yap›lmal›d›r. Güvenlik
duvar› (Stateful Packet Inspection Firewall) maksimum sistem korumas›n› sa¤lar. MiniRouter ambalaj›nda ayr›ca harici yönetim yaz›l›m› (CD) bulunmaktad›r. DHCP-, Nameve VPN-Server gibi di¤er fonksiyonlar da cihaza entegre edilmifltir. Kompak ve sa¤lam
bir yap›ya sahip olan Mini-Router (IP20) 40mmx85mmx79mm (ExBxD) ebatlar› ile
TS32/35 raya monte edilebilir. IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3x standartlar›na
sahiptir ve 2xRJ45/1xRS-232 veya 1xRJ45/ 2xRS-232 arayüzlü modelleri bulunmaktad›r.
WEIDMÜLLER
Tel : +90 216 5371070
Fax : +90 216 5371077
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27111 giriniz.
ÇEL‹K PLATFORMLU DEM‹RYOLU VAGON KANTARI
Esit RW Vagon Kantarlar›, raylar›n
alt›na gömülü olarak kurulan
çukurlu tip çelik tart› köprüsü ve
tam elektronik tart› donan›m›ndan
oluflmaktad›r. Esit RW tart›
köprüsü, üzerinden geçecek
lokomotifin a¤›rl›g› ve dinamik
etkileri de göz önünde tutularak
tasarlanm›fl olup a¤›r hizmet
koflullar›na dayan›kl› çok güçlü
statik yap›ya sahiptir. Tren
katar›nda bulunan vagonlar kantar
üzerinde durdurularak tart›l›r, bu
s›rada vagonlar birbirine ba¤l› oldugundan tart› köprüsünün boyunun vagon boylar›na
uygun olmas› gereklidir. Esit RW vagon kantarlar›, tüm vagon çesitlerini tartabilmek
amac›yla çesitli boylarda tek kefeli ve çift kefeli olarak üretilmektedir. Çift kefeli kantarlarda
her kefe kendi bas›na tart› yapabilece¤i gibi iki kefe birlikte de tart› yapabilir, bu sayede
de¤iflik boylarda vagonlar›n tart›lmas› mümkün olur. Özellikler: Kauçuk ayaklar, Çelik
kablo muhafazalar›, Y›ld›r›m Korumas›, Her tart› biletine otomatik artan s›ra numaras›
verme, 100,000 adet tart› haf›zas›, Sabit daral› araç tan›mlama, 10 farkl› bilet bilgisi alan›
tan›mlama, Tarihler aras› yaz›c›ya, dosyaya detayl› ve s›ral› rapor verme, Bilet ve rapor
format›n› iste¤e uygun düzenleme, ‹stenen kriterlere göre tüm bilgilere ayr› ayr› ulaflabilme,
Yaz›c› ba¤lanabilme, Yaz›c›dan etiket ve rapor alma, Yasal metroloji onayl›, CE belgeli.
Opsiyonlar: Trafik ›fl›¤›, Harici gösterge, Otomatik tan›ma sistemi, Harici modem ç›k›fl›,
Ex-proof kantar
ES‹T ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 5851818
Fax : +90 216 5851819
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27245 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27093 giriniz.
RW Model
53
fiUBAT 2009
ÜRÜN HABERLER‹
PRES HATTI KONVEYÖRÜ
AKÜ fiARJ REDRESÖRÜ
HALAT ÜZER‹NDEN GERG‹NL‹K KUVVET‹ ÖLÇÜMÜ
Sevk ‹flleminde Kesin Çözüm
Kolay ve H›zl› fiarj
Ve Yük S›n›rland›rma Sistemleri
Pres makinelerinden ç›kan, küçük ya da büyük
yap›flkan metal parçalar›n›, çukurlaflt›r›lm›fl
palet sayesinde uygun bir flekilde talafl silonuza
boflalt›lmas›n› sa¤lar. Özel imalat›m›z olan
pres hatt› konveyörü endüstrinin çare
bulamad›¤› de¤iflik tipte ve özellikteki talafl
veya parça malzemelerinin sevk iflleminde
kesin çözüm sa¤l›yor. Pres hatt› konveyörü
di¤erlerinden farkl› yapan özellikler flunlard›r;
Üst üste binmifl mentefleli paletlerin sevk
ifllemine kolayl›k getirmesi, Tek parça ve
kaynaks›z imal edilmesi, Sabitlenmifl ve düz
yüzey üzerinde sevk, ‹fllenmifl metal parçalar›n
fire vermeden sevk edilmesi, Motor
laminasyonlar› ve küçük parçal› pres
ifllemlerinde ideal olmas›.
Alfa Gamma akü flarj redresörleri her türlü
akünün kolay ve h›zl› bir flekilde flarj edilmesini
sa¤layarak ifllerinizde size h›z kazand›rmay›
hedeflemektedir. Akü flarj redresörlerinin
Teknik özellikleri flunlard›r; Girifl: 220V +10%, Frekans: 50Hz +- 5 %, Ç›k›fl DC: 24V,
48V, 110V, Ç›k›fl Ak›m›: 10A, 20A, 30A.
Bunlar›n d›fl›ndaki de¤erler siparifl üzerine
imal edilmektedir. Buna ilaveten ak›m s›n›rlama
ayar› imalat s›ras›nda yap›lmaktad›r. Opsiyonel
olarak; H›zl› fiarj, H›zl› fiarj Timer, Akü Zay›f
Alarm›, DC Kaçak Rölesi, AC Kesik Alarm›
ve Afl›r› fiarj özelliklerine de sahip olan Alfa
Gamma redresörleri ile aküleri flarj etmek
hiç bu kadar kolay olmam›flt›.
Vinç, asansör ve caraskal uygulamalar›nda
veya halat sistemi ile tafl›nan/çekilen her türlü
mekanik uygulamalarda; direkt halat›n
üzerinden gerginli¤in kontol edilmesi,
çekilen/tafl›nan yük de¤erinin ölçülmesi, afl›r›
yük kontrolü ve bu yükün s›n›rland›r›lmas›
(overload limiter) amac›yla üretilmifl yüksek
performansl› özel bir load cell sistemidir. Her
türlü vinç ve asansör ile yukar›da anlat›lan
muadili uygulamalarda yüksek do¤ruluk
de¤erleriyle çal›fl›r. En önemli avantaj› montaj›
s›ras›nda halat›n kopart›lmas›na gerek
olmamas›d›r. Yap›s› gere¤i halatlar›n birleflme
noktalar›na de¤il direkt halat›n üzerine ba¤lan›r.
Bundan dolay› da montaj ve demontaj› son
derece kolayd›r. Kullan›labilecek halat çap›
9mm-30mm aras›d›r.
ZERE-SARIGÖL MAK‹NE
Tel : +90 454 3186135
Fax : +90 454 3181810
ALFA GAMMA ELEKTRON‹K
Tel : +90 312 4275308
Fax : +90 312 4671784
PULS ELEKTRON‹K
Tel : +90 212 7983636
Fax : +90 212 7982629
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27108 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27133 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27149 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26518 giriniz.
54
fiUBAT 2009
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27260 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
ELEKTROMANYET‹K FRENLER
KONPANZASYON RÖLES‹
ENDÜSTR‹YEL BOYA ÇAMURU AYIRICILARI
4Nm'den 3200Nm'ye kadar
LCD Ekran, 12-18-24 Kademe
80 Litre/Dakika Kapasite
EMF Elektromanyetik Fren ve Kavrama
Sistemleri 20 y›l› aflk›n tecrübesi ve 24.000
ad. Y›ll›k üretim kapasitesi ile sektörde önemli
bir yer edinmifltir. Kompak bir yap›ya sahip
olan Yay Bask›l› Frenler (YBF) kontrollü veya
kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye
giren kolay montajl› sistemlerdir. Kullan›m
Alanlar›; Otomasyon Sistemleri, Vinç
Sistemleri, Yük Asansörleri, Tiyatro ve Gösteri
Sahne Sistemleri, Otomatik Kap› Sistemleri,
Çeflitli Hasta Arabalar› ve T›bbi Cihazlar,
Plastik ve Ambalaj Makineleri, G›da Sektörü,
Tekstil , Tar›m ve ‹fl Makineleri olan bu serinin
özellikleri flunlard›r; Bütün metal parçalar
paslanmaya karfl› özel kaplamal›d›r, IP 56
Koruma Standartlar›na uygundur, Fren
gövdesi üzerine özel adaptör ile encoder
montaj.
SAYPORT'un üretti¤i 2009 y›l›n›n ilk ürünü
olan LCD ekranl› - Çift mikroifllemcili Reaktif
güç Kont. Rölesi, dengesiz yüklerde ideal
çözümler sunar. Piyasadaki di¤er ürünlerin
bütün özelliklerine sahip olmakla birlikte; bir
multimetre ve flebeke analizörü gibi de
çal›flarak estetik bir görünüm, maliyetten
tasarruf sunar. Çok dengesiz yüklerde 24
kademenin tamam›na mnf. kondansatör
ba¤lanabilir. Çok flubeli iflletmeler SR600
serisi kompanrasyon rölesi sayesinde GPRS
veya internet üzerinden tek bilgisayardan
bütün flubelerini izleyebilir ve uzaktan
mudahale edebilir. Bu özellikleri sayesinde
iflletmenin reaktif cezaya girmesi engellenmifl
olur.
Boya çamuru ay›r›c› sistem, bütün su perdeli
ve su geçiflli kabinlere ba¤lanabilir, paslanmaz
çelikten imal edilir ve bak›m›n›n y›lda bir kez
yap›lmas› yeterlidir. Su bazl›, solvent bazl› ve
vernik gibi tüm boyalara uygundur. En büyük
avantaj› ise otomatik olarak boya çamurunu
ay›rarak, Boya Kabin ömrünü uzatmas› ve
kabin içerisinde bulunan suyun sürekli olarak
temiz kalmas›n› sa¤layarak ayr›ca kabin için
ekstra bir bak›m yap›lmas› gereksinimini
ortadan kald›rmas› ve boyanan parçalar›n
boya kalitesini artt›rmas›d›r. Boya Ay›r›c›
Sisteminin Teknik Özellikleri sunlardir:
Uzunluk: 1.900 mm, Yükseklik: 1.600 mm,
Genifllik: 1.020 mm, Makine Hacmi: 600 Litre,
Kapasite: 80 Litre/dakika.
EMF
Tel : +90 212 6714797
Fax : +90 212 6714726
ALTOEL A.fi - SAYPORT
Tel : +90 212 2568190
Fax : +90 212 2541654
ELS‹SAN MAK‹NA
Tel : +90 224 3841065
Fax : +90 224 3841068
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27181 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27226 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27261 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26350 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26407 giriniz.
55
fiUBAT 2009
ÜRÜN HABERLER‹
BSF REDÜKTÖRLER
TEL KANAL MAKASI
B‹G BAG TORBALAMA KANTARLARI
Düflük Boflluklu Servo Konik Diflli Redüktörler
Vakit ve Enerjiden Tasarruf Sa¤lar
H›zl› ve Hassas Tart›m
Düflük boflluklu servo
konik diflli BSF
redüktörler 40 ... 1500
Nm aras›ndaki tork
s›n›flar› için tasarlanm›flt›r.
‹zin verilen dinamik
momentleri
bu
de¤erlerin oldukça
üzerindedir. Dik aç›l› bu
servo redüktörler
standart olarak befl farkl›
ba¤lant› seçene¤ine
sahiptirler: BSF: Dolu mil, BSKF: Kamal› dolu
mil ba¤lant›l›, BSBF: Flanfl blok ba¤lant›l› (EN
ISO 9409), BSHF: S›kma bilezikli delik mil
ba¤lant›l›, BSAF: Kama kanall› delik mil ba¤lant›l›
(redüktör flafta ba¤lan›r). Tüm tiplerinde B5
ba¤lant› flanfl›, opsiyon olarak ayak ba¤lant›s›
ve tork kolu bulunur. Bu sayede, ç›k›fl üniteleri
ilgili uygulamaya optimum bir flekilde entegre
edilebilir. Bir hipoit kademesi ile kombine
edilen bir e¤ik diflli girifl kademesi ile, tek
kademeli konik diflli ve hipoit redüktörlerle
tek kademeli sonsuz diflli redüktörlerin yüksek
aktar›m kalitelerinde eriflti¤i redüksiyon
oranlar›na eriflilebilir. Torsiyon bofllu¤u
redüktörün tüm ömrü boyunca de¤iflmez
ve çok düflüktür.
Klauke profesyonel el
aletleri serisine 8 mm ve
12 mm çapl› Telleri,
C›vata, Kablolar›, Bak›r ve
Alüminyum çubuklar›, Tel
Tavalar›, Tel Kablo
Kanallar›n› kesmede
kullan›lacak Yeni EBS8 ve
EBS12 yi ekledi. Tel Kablo
kanallar›n›n gövde tellerini,
uç ç›k›nt›lar›n› çapaks›z ve
son derece h›zl› kesebilen
EBS8 ve EBS12 özellikle
taahhüt gruplar›nda kablo
çekme döneminde
uygulay›c›lar›n en büyük
yard›mc›lar›ndan biri
olacak. Ölçü farklar›ndan
do¤an parçalar, yer
s›k›nt›s›ndan dolay›
gereken düzeltme,
k›saltma vs gibi
uygulamalarda EBS8 ve
EBS12 kullanarak vakit ve
enerjiden tasarruf edebilirsiniz. 9,6 V 3Ah
NiMh batarya ile çal›flan EBS8 ve EBS12 40
dakikal›k bir flarj ile 300 defa kesme
yapabilmektedir.
Esit BBF torbalama
kantarlar› dökme
malzemenin, belirli
a¤›rl›kta, torbalanmas›nda kullan›lan
otomatik torbalama
makinesidir. Operatörün dolum a¤z›na
torbay› takmas› ile
çal›flmaya bafllar,
torbay› fliflirir, set
edilmifl miktar› iki
kademede hassas
olarak torbaya
doldurur ve dolum bitince palet üzerine
b›rak›r. Torba forklift ile platform üzerinden
al›n›r ve ifllem art arda seri olarak devam
eder. Özellikler: H›zl› ve hassas tartma,
Programlanabilir torba say›s›, Ayarlanabilir
alt ve üst limitler, Otomatik ve manuel
çal›flma, Tolerans d›fl› tart›larda uyar› Teknik
Özellikler: Mikro ifllemci kontrollu ve tam
elektroniktir, Doldurulan torbalarla ilgili adet
ve a¤›rl›k raporlar› al›nabilir, PLC ve ve
bilgsayar gibi di¤er elektronik cihazlara
ba¤lanabilir. Opsiyonlar: Paslanmaz Çelik,
Rulolu konveyör , Otomatik torba gergi ve
b›rakma
SEW EURODRIVE
Tel : +90 216 4423926
Fax : +90 216 4423936
ÜNAL KARDEfi ELEKTR‹K GEREÇLER‹
Tel : +90 212 6249204
Fax : +90 212 5934810
ES‹T ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 5851818
Fax : +90 216 5851819
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27153 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27213 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27246 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 25749 giriniz.
56
fiUBAT 2009
ÜRÜN HABERLER‹
YEN‹ CUE 21-22 SER‹S‹
V‹DASIZ BA⁄LANTI RAY KLEMENSLER‹
FLSM‹DTH CEMSCANNER
Bulan›kl›k Ölçümü ‹çin
Bak›m Gerektirmeyen Ba¤lant› Yard›mc›n›z
F›r›n Taray›c›
Yeni TURBIMAX
CUE21-22 serisi
cihazlar ile
Endress+Hauser
firmas› içme suyu
ve servis suyu
bulan›kl›k ölçüm
uygulamalar› için
ISO ve EPA
standartlar›na
uygun ekonomik
çözümler sunmaktad›r. Online ölçüm sistemi özellikle içme suyu ve
servis suyu uygulamalar› için gelifltirilmifltir.
‹nfrared teknolojisinin kullan›m› EN ISO 7027
(CUE21) ve beyaz ›fl›k kullan›m› USA EPA
180.1 (CUE22) standartlar›na uygun ölçümü
garanti eder. Özel olarak gelifltirilen düflük
hacimli küvet sayesinde ölçümün cevap süresi
çok k›sad›r. Sertifikal› ve tekrar kullan›labilir
çözeltilerin mevcudiyeti ve menü yard›m› ile
kolayca programlama imkan› sistemin di¤er
avantajlar›ndand›r. Cihaz›n içerisinde bulunan
ultrasonik temizleme sistemi hava
kabarc›klar›n›n önlenmesinde ve kalibrasyon
periyodlar›n›n uzat›lmas›nda büyük avantajlar
sa¤lar.
Yeni ba¤lant› yard›mc›lar›n›z Siemens 8WA2
serisi vidas›z ba¤lant› ray klemensleri, h›zl›,
güvenli ve kolay ba¤lant› imkan›n›n yan› s›ra
pratik kullan›m ve montaj kolayl›¤›
sunmaktad›r. Simetrik bir yap›s› ve nihayet
plakas› gereksinimi olmad›¤› için daha az bir
depolama gerektirir. Tek taraf› aç›k klemensler
gibi k›sa devre tehlikesi yoktur. Y›llarca
de¤iflmeyen kontak bask›s› ile bak›m
gerektirmez. Kablo girifli önden oldu¤u için
çok telli veya ince çok telli uygulamalarda uç
yüksü¤ü gerekmemektedir. 2,5 mm2'den 16
mm2'ye kadar kesitlerde ve 35 mm standart
raya montaja uygundur. Tüm klemensler için
tek tip kablaj tornavidas› yeterlidir. Bütün
kesitler için ortak köprüleme yard›mc›
donan›mlar›na sahiptir. 2, 3 ve 4 giriflli
seçenekleri mevcuttur. Çift köprü kanal›
sayesinde köprülemede konfor sa¤lar.
‹flletmede kesintisiz köprü de¤iflikli¤i sa¤lad›¤›
gibi kabloyu izolesinden s›kma tehlikesine de
son verir.
Döner f›r›nlarda, IR taray›c›l›
s›cakl›k ölçümleme
sisteminin, dünyadaki ilk
örne¤i olan FLSmidth
CemScanner, f›r›n s›cakl›k
da¤›l›m›n› gerçek zamanl›
olarak ölçmektedir. 800
çimento f›r›n›nda çal›flmakta
olan CemScanner, verimli¤i
ve etkinli¤i artt›rd›¤› gibi, tu¤la tüketimini de
önemli ölçüde azaltmaktad›r. Sistem, IR
taray›c› ve Kabini, KPE (Encoder/Pulse/LRM)
Ünitesi, Fan Kontrol, Pyrometer, CemView
Yaz›l›m›ndan oluflmaktad›r. Saniyede 20
tarama yapan sistem, her turda 3200 ölçme
yapar. 20 saniyede bir tam dönüflü
tamamlayan f›r›nda 1280,000 noktadan ölçme
yap›labilir. Sa¤l›kl› bir ölçme için, ölçüm yap›lan
noktan›n daha önceki ölçümlerle
karfl›laflt›r›lmas› gerekir. F›r›n pozisyonunun
hassas bir flekilde takip edilmesi için flu
yöntemler kullan›labilir; Encoder geri beslemeli
takip, Pulse bilgisiyle takip:, F›r›n›n dönüfl
zaman›na göre takip. Takip yöntemlerinden,
en sa¤l›kl›s› encoder geri beslemesi
yöntemidir. Bir çok uygulamada, bu
yöntemlerin birkaç› bir arada kullan›larak,
daha sa¤l›kl› ölçme sa¤lanmaktad›r.
ENDRESS+HAUSER
Tel : +90 212 2751355
Fax : +90 212 2662775
SIEMENS
Tel : +90 216 4592000
Fax : +90 216 4593077
PACPRO OTOMASYON
Tel : +90 216 3761095
Fax : +90 216 3767089
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27248 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27232 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 27247 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26813 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26327 giriniz.
57
fiUBAT 2009
Bu say›da yer alan Firmalar
2A Mühendislik
Abana Motorsan
ABB
ABC Enser
AD-FORM
Ak›flkan Otomasyon
Alfa-Gamma
Altoel
Ant Mühendislik
Asa
Atlas Copco
Balluff
Bass Instruments
Beckhoff
Bosch Rexroth
CB Otomasyon
Circuit Design
Dacel Mühendislik
Destek Otomotiv
Deutsche Messe
Do¤ufl Vana
Doruk Endüstri
Dönüflüm Endüstri
Draeger Safety
Durko
Elimsan
Elsisan
Emerson
EMF
Emko
Endress Hauser
41, 46
18, 52
14, 22
12
18
23 54 55 50 22, 56 18
24 50 4, 12, 26, 60
8, 11
34 36 40 42 42 22 24 12, 36, 57
32, 52 14
52 55 24 20, 55 46, 59
39, 57
Enotek
Erba Mühendislik
Eruz Elektrik
Esit
Femsan
‹lke Otomasyon
ifm electronic
Jumo
Krohne Enelsan
Leon Teknik
Leuze Elektronik
Managing Automation
Market
Marmatek
Mini Motor
Mitsubishi - GTS
Narda
Netes
Nord Drivesystems
Omron
Onka
Otem
Otes
Pacpro Otomasyon
PEI GENESIS
Penta Otomasyon
Phoenix Contact
PLC Merkezi
Polilas
Power Elektronik
Protek Teknik
16, 44
49 20 33, 53, 56 16, 34
16, 38
36, 44, 51
9
21
10
6, 15, 42
45 48 16, 26
24, 54 10
26, 53 38 37
16, 48
40 22 6, 25
13, 57
27 22, 26
7, 12, 34, 49
51 48 24 18, 28
Puls Elektronik
PVD Proses Vana
Ram Limited
Raytek
Rittal
Rulmak
Sartorious
Semikron
Sensor Teknolojileri
Set Teknik
Sew Eurodrive
SICK
Siemens
Sigma
Sinai Araflt›rma
Sisel Mühendislik
SJMC Machine Tools
Smalley
SMS - TORK
Spraying Systems
Staubli
Sydma
Tecmes Otomasyon
Testo
Ünal Kardefl
Weidmüller
WIN
Zere Makina
Zeta Enerji
54 24 20, 44, 46
18, 28, 57
4
8
50 54 38 20
14, 56
49 16, 28, 57
20, 28
12, 26, 28, 35
18
52 55 55 14, 26 3, 29, 32, 43, 51
22 30, 31
5, 14, 40
12, 19, 56
14, 17, 32, 53
47 54 20, 28
Yurt içi / d›fl› Fuar Takvimi
fiUBAT 2009
WIN 2
26 fiubat - 01 Mart
Tüyap, ‹stanbul
www.w›n-fair.com
MART 2009
Motek
19 - 21 Mart
Parma, ‹talya
www.schall-messen.de
Process Management
Academy Europe
2 - 4 Mart
Düsseldorf, Almanya
www.arcweb.com
MECSPE
19 - 21 Mart
Parma, ‹talya
www.mecspe.com
Automaticon
3 - 5 Mart
Kielce, Polonya
www.automaticon.pl
Image Sensors Europe 2009
24 - 26 Mart
Londra, ‹ngiltere
www.image-sensors.com
Qualitec
6 - 8 Mart
Jonkoping, ‹sveç
www.schall-messen.org
Ipack-IMA-Plast
24 - 28 Mart
Milan, ‹talya
www.fieramilano.it
Industrie
10 - 13 Mart
Lyon, Fransa
www.industrie-expo.com
Mtec
25 - 26 Mart
Birmingham, ‹ngiltere
www.cancom.com
easyfairs Maintec
17 - 19 Mart
Birmingham, ‹ngiltere
www.easyfairs.com
58
fiUBAT 2009
Automatisierungstreff
18 - 20 Mart
Böblingen, Almanya
www.automatisierungstreff.com
N‹SAN 2009
MAYIS 2009
Automaticon
31 Mart - 3 Nisan
Warsaw, Polonya
www.automaticon.pl
Control
5 - 8 May›s
Stuttgart, Almanya
www.control-messe.de
Amper
31 Mart - 3 Nisan
Prague, Çek Cumh.
www.amper.cz
Subconist
7 - 10 May›s
‹stanbul, CNR Expo
www.subconist.com
Tatef
31 Mart - 05 Nisan
‹stanbul, CNR Expo
www.tatef.com
Achema
11 - 15 May›s
Frankfurt, Almanya
www.achema.de
Automechanika
16 - 19 Nisan
‹stanbul, Tüyap
www.automechanika.com.tr
EMVA
15 - 16 May›s
Dublin, ‹rlanda
www.emva.org
Hanover Fair
20 - 24 Nisan
Hanover, Almanya
www.hannovermesse.de
PCIM
20 - 23 May›s
Nuremberg, Almanya
www.mesago.de/en/PCIM
Sensor + Test
26 - 28 May›s
Nuremberg, Almanya
www.sensor-test.com
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26855 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 26862 giriniz.

Benzer belgeler