Anket (TR)

Transkript

Anket (TR)
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Q1Hangilisedeöğretmenlik
yapıyorsunuz?
Yanıtlanan:170 Atlamasayısı:0
AliAkkanat
AnadoluL.
Cev atKoçak
Ticaret
MeslekL.
FMVÖzel
AyazağaIşık
L.
İstinye
AnadoluL.
Özdemir
Sabancı
Emirgan...
Özel
BahçeköyAçı
L.
Özel
Boğaziçi
Abdullah...
Özel
Boğaziçi
FatihFen...
ÖzelCentL.
ÖzelEnkaL.
ÖzelErol
AltacaKolej i
Özelİstinye
FatihFenL.
1/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Özel
Mürüv v et
Ev yapKole...
ÖzelSarıyer
DoğaAnagolu
L.
ÖzelTarabya
İngiliz
Okulları
Rotary100.
YılAnadolu
L.
Sarıyer
Hüseyin
Kalkav an...
SarıyerKız
Teknikv e
MeslekL.
Sarıyer
MehmetŞam
Ticaret...
Şükran
ÜlgezenKız
Teknikv e...
VehbiKoç
Vakfı
Otelcilik...
0%
20%
40%
60%
80%
100%
YanıtSeçenekleri
Yanıtlar
AliAkkanatAnadoluL.
%1,18
2
Behç etKemalÇağlarAnadoluL.
%2,94
5
CevatKoç akTic aretMeslekL.
%5,29
9
Firuzan-KemalDemironaranTeknikveEndüstriMeslekL.
%0,59
1
FMVÖzelAyazağaIşıkL.
%5,29
9
İstekÖzelKemalAtatürkAnadoluL.
%3,53
6
İstinyeAnadoluL.
%4,12
7
MustafaKemalAnadoluÖğretmenL.
%4,12
7
ÖzdemirSabanc ıEmirganAnadoluL.
%1,76
3
ÖzelBahç eköyAç ıL.
%3,53
6
ÖzelBoğaziç iAbdullahÇakarFatihAnadoluL.
%2,94
5
ÖzelBoğaziç iFatihFenveAnadoluL.
%5,29
9
ÖzelCentL.
%2,35
4
2/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
%17,65
30
ÖzelEnkaL.
%3,53
6
ÖzelErolAltac aKoleji
%1,18
2
ÖzelİstinyeFatihFenL.
%1,76
3
ÖzelİTUGVOEkremElginkanL.
%4,12
7
ÖzelMürüvvetEvyapKolejiveFenL.
%0
0
ÖzelSarıyerDoğaAnagoluL.
%3,53
6
ÖzelTarabyaİngilizOkulları
%0,59
1
Rotary100.YılAnadoluL.
%12,35
21
SarıyerAnadoluİmamHatipL.
%2,94
5
SarıyerHüseyinKalkavanAnadoluSağlıkMeslekL.
%2,94
5
SarıyerKızTeknikveMeslekL.
%2,94
5
SarıyerMehmetŞamTic aretMeslekL.
%0
0
ŞükranÜlgezenKızTeknikveMeslekL.
%1,76
3
VehbiKoç VakfıOtelc ilikveTurizmMeslekL.
%1,76
3
YaşarDedemanİmamHatipL.
%0
0
ÖzelDaruşşafakaL.
Toplam
170
3/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Q2Hangialanın/branşınöğretmenisiniz?
Yanıtlanan:170 Atlamasayısı:0
Sınıf
Öğretmenliği
Yabancıdil
öğretmenliği
TürkDiliv e
Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Matematik
Fizik
Kimya
Meslekiders
öğretmenliği
0%
20%
40%
60%
80%
100%
YanıtSeçenekleri
Yanıtlar
SınıfÖğretmenliği
%0
Yabanc ıdilöğretmenliği
%18,24
31
TürkDiliveEdebiyatı
%2,94
5
Tarih
%2,94
5
Coğrafya
%11,76
20
Felsefe
%5,88
10
Matematik
%25,29
43
Fizik
%11,76
20
Kimya
%0,59
1
4/15
0
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Meslekidersöğretmenliği
%0
0
%20,59
Diğer(lütfenbelirtin)
35
Toplam
170
#
Diğer(lütfenbelirtin)
Tarih
1
Biyoloji
20.01.201414:12
2
resim+sanatarihi
20.01.201409:54
3
dinkültürüveahlakbilgisi
20.01.201409:53
4
bedeneğitimi
20.01.201409:28
5
biyoloji
20.01.201409:20
6
rehberöğretmen
20.01.201409:09
7
KulüplerveSosyalsorumlulukprojeleri
19.01.201423:28
8
BEDENEĞİTİMİ
15.01.201415:26
9
Müzik
15.01.201414:03
10
SOSYALBİLGİLER
15.01.201413:22
11
bedeneğitimi
15.01.201413:01
12
rehberöğretmen
15.01.201412:57
13
RehberlikServisi
15.01.201412:06
14
resim-iş
15.01.201411:46
15
müzik
15.01.201411:10
16
MÜZİK
15.01.201411:04
17
bedeneğitimi
15.01.201411:03
18
Biyoloji
30.12.201311:01
19
Biyoloji
30.12.201310:59
20
Biyoloji
30.12.201310:58
21
Biyoloji
30.12.201310:57
22
Biyoloji
30.12.201310:56
23
Biyoloji
30.12.201310:54
24
Biyoloji
30.12.201310:53
25
Biyoloji
30.12.201310:50
26
Biyoloji
30.12.201310:49
27
Biyoloji
30.12.201310:47
28
Biyoloji
30.12.201310:46
29
Biyoloji
30.12.201310:43
30
Biyoloji
30.12.201310:42
31
Biyoloji
30.12.201310:40
32
Biyoloji
30.12.201310:39
33
Biyoloji
30.12.201310:37
34
Biyoloji
30.12.201310:36
5/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
35
Biyoloji
30.12.201310:34
6/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Q3Cinsiyetiniz?
Yanıtlanan:170 Atlamasayısı:0
Kadın
Erkek
0%
20%
40%
60%
80%
100%
YanıtSeçenekleri
Yanıtlar
Kadın
%60,59
103
Erkek
%39,41
67
Toplam
170
7/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Q4Mesleğinizdekaçıncıyılınızdasınız?
Yanıtlanan:167 Atlamasayısı:3
1-5yıl
6-10yıl
11-15yıl
16v edaha
fazla
0%
20%
40%
60%
80%
100%
YanıtSeçenekleri
Yanıtlar
1-5yıl
%10,18
17
6-10yıl
%16,17
27
11-15yıl
%30,54
51
16vedahafazla
%43,11
72
Toplam
167
8/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Q5Aşağıdakikonubaşlıklarınıölçeğegöre
değerlendiriniz
Yanıtlanan:160 Atlamasayısı:10
Varolan
öğretim
materyalin...
Öğretim
materyelini
geliştirme...
Öğretim
konularıile
günlükhay...
Öğrencinin
önceki
kazanımlar...
Öğrencinin
önceki
kazanımlar...
Öğrenciyi
performansa
dayalı...
Öğrencinin
sene
içerisinde...
Proj e
hazırlık
teknikleri...
Proj e
sürecini
yönetebilm...
Öğrenciye
sunum
becerisi...
Sorunlu
dav ranışları
yönetebilme
Çatışmayı
çözebilmev e
yönetebilme
Öğrencilerin
derste
dikkatini...
Öğrencinin
derseaktif
katılımını...
Okulun
imkanlarını
(laboratuv ...
0
1
2
9/15
3
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Bukonuda
desteklenmeye
çokihtiyacım
v ar
Bukonuda
desteklenmeye
birazihtiyacım
v ar
Bukonudaki
bilgim
yeterli,
desteğe
ihtiyacım
yok.
Varolanöğretim
materyalinietkin
kullanabilme
%4,38
7
%29,38
47
%57,50
92
Öğretimmateryelini
geliştirmeve
tasarlama(farklıgörsel
vearaç kullanımı)
%8,81
14
%38,36
61
Öğretimkonularıile
günlükhayatarasında
bağlantıkurabilme
%4,43
7
Öğrenc ininönc eki
kazanımlarını
ölç ebilme
Bukonu
benim
ilgimin
dışında
Toplam
Ortalama
Değerlendirme
%8,75
14
%0
0
160
2,71
%42,14
67
%9,43
15
%1,26
2
159
2,53
%22,15
35
%58,23
92
%13,92
22
%1,27
2
158
2,83
%5,63
9
%17,50
28
%70,63
113
%6,25
10
%0
0
160
2,77
Öğrenc ininönc eki
kazanımlarınagöre
program
tasarlayabilme
%7,01
11
%29,94
47
%57,96
91
%4,46
7
%0,64
1
157
2,60
Öğrenc iyi
performansadayalı
değerlendirebilme
%4,40
7
%27,67
44
%62,89
100
%5,03
8
%0
0
159
2,69
Öğrenc ininsene
iç erisindekigelişimini
izleyebilme
%3,14
5
%21,38
34
%67,30
107
%8,18
13
%0
0
159
2,81
%12,10
19
%42,68
67
%36,31
57
%7,01
11
%1,91
3
157
2,39
Projesürec ini
yönetebilme
(planlama,denetim
vekolaylaştırma)
%9,49
15
%36,08
57
%44,94
71
%8,23
13
%1,27
2
158
2,53
Öğrenc iyesunum
bec erisi
kazandırabilme
%6,29
10
%28,30
45
%59,12
94
%6,29
10
%0
0
159
2,65
Sorunludavranışları
yönetebilme
%3,77
6
%26,42
42
%62,26
99
%7,55
12
%0
0
159
2,74
Çatışmayıç özebilme
veyönetebilme
%4,40
7
%25,16
40
%59,75
95
%10,69
17
%0
0
159
2,77
Öğrenc ilerinderste
dikkatiniç ekebilme
%3,77
6
%16,98
27
%63,52
101
%15,72
25
%0
0
159
2,91
Öğrenc ininderseaktif
katılımını
sağlayabilme
%3,77
6
%14,47
23
%71,07
113
%10,69
17
%0
0
159
2,89
Okulunimkanlarını
(laboratuvar,
teknolojikdonanım
vb.)verimli
kullanabilme
%8,28
13
%17,20
27
%61,78
97
%7,64
12
%5,10
8
157
2,72
Projehazırlık
tekniklerini
uygulayabilme
10/15
Bukonuda
uzmanım,diğer
öğretmenlere
destek
v erebilirim.
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Q6Aşağıdakidüşüncecümleleriniölçeğe
göredeğerlendiriniz.
Yanıtlanan:160 Atlamasayısı:10
Okuliçinde
yapılan
sınav ların...
Okuliçinde
yapılanortak
sınav ların...
Okullar
arasında
yapılanor...
Okullar
arasında
yapılanor...
Okullar
arasında
yapılanor...
Birönceki
öğrenimyılı
ilebir...
Öğretmenlerin
birbirinden
pekçokşe...
Sarıyer'deki
liseler
arasındah...
Sarıyer
ilçesindeki
lise...
Türkiye'deki
liselerde
uygulanan...
Dünya'daki
liselerde
uygulanan...
0
1
2
3
Kesinlikle
katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle
katılmıyorum
Toplam
Ortalama
Değerlendirme
Okuliç indeyapılansınavların
diğeröğretmenlerin
değerlendirmeleriyleuyumlu
veşeffafkriterlerle
değerlendirildiğini
düşünüyorum.
%36,31
57
%41,40
65
%12,10
19
%8,28
13
%1,91
3
157
1,98
Okuliç indeyapılanortak
sınavlarınşeffafvenesnel
kriterlerledeğerlendirildiğini
düşünüyorum.
%36,71
58
%41,77
66
%10,13
16
%8,23
13
%3,16
5
158
1,99
11/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Okullararasındayapılanortak
sınavların,okullarınkendilerini
geliştirmeleriaç ısındanönemli
biraraç olduğunu
düşünüyorum.
%30,97
48
%33,55
52
%16,13
25
%12,90
20
%6,45
10
155
2,30
Okullararasındayapılanortak
sınavların,öğrenc ilerin
kendilerinigeliştirmeleri
aç ısındanönemlibiraraç
olduğunudüşünüyorum.
%29,03
45
%38,71
60
%17,42
27
%10,32
16
%4,52
7
155
2,23
Okullararasındayapılanortak
sınavlarınyazılısınavolması
halindeöğrenc ilerinbilgi
seviyelerinindahaiyi
ölç ülec eğinidüşünüyorum.
%20,13
31
%37,66
58
%26,62
41
%12,99
20
%2,60
4
154
2,40
Birönc ekiöğrenimyılıilebir
sonrakiöğrenimyılıarasında
kazanımvegereksinimleri
dikkatealanbiröğretim
programıtasarlamayıönemli
buluyorum.
%46,41
71
%47,71
73
%4,58
7
%0,65
1
%0,65
1
153
1,61
Öğretmenlerinbirbirindenpek
ç okşeyöğrenebilec eklerine
inanıyorum.
%59,49
94
%37,34
59
%1,90
3
%1,27
2
%0
0
158
1,45
Sarıyer'dekiliselerarasında
hemöğretmenlerinhemde
öğrenc ilerinkaynaşmasının
olumluetkileryaratac ağını
düşünüyorum.
%46,20
73
%41,14
65
%10,76
17
%0,63
1
%1,27
2
158
1,70
Sarıyerilç esindekilise
öğretmenlerininuyguladıkları
başarılıyöntemlerin
paylaşılmasınıönemli
buluyorum.
%58,23
92
%40,51
64
%0,63
1
%0
0
%0,63
1
158
1,44
Türkiye'dekiliselerde
uygulananbaşarılıörneklerin
paylaşılmasınıönemli
buluyorum.
%59,49
94
%38,61
61
%1,90
3
%0
0
%0
0
158
1,42
Dünya'dakiliselerdeuygulanan
başarılıörneklerin
paylaşımasınıönemli
buluyorum.
%60,13
95
%36,71
58
%1,90
3
%1,27
2
%0
0
158
1,44
12/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Q7İyiörneklerinpaylaşımıisteseniz,
bununhangiaraçlaveyaaraçlarlaolmasını
tercihedersiniz?
Yanıtlanan:159 Atlamasayısı:11
Seminer
(uygulama
tanıtımı)
Eğitim
(uygulayarak
deneme)
Fuarformatı
(iyi
örneklerin...
Online
paylaşım
(internet...
0%
20%
40%
60%
80%
100%
YanıtSeçenekleri
Yanıtlar
Seminer(uygulamatanıtımı)
%43,40
69
Eğitim(uygulayarakdeneme)
%52,20
83
Fuarformatı(iyiörneklerinstantlardatanıtımı)
%21,38
34
Onlinepaylaşım(internetüzerindenbilgipaylaşımı)
%54,09
86
ToplamYanıtlayan:159
#
Diğer(lütfenbelirtin)
Tarih
1
birforumsitesikurulupöğretmenlerbirbiriyleositedeyazışabilir,dosyaalıpgönderebilir.
27.12.201310:54
13/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
Q8Anketteyerbulamadığınız,eksikliğini
hissettiğinizkonularıveyadesteklenmeye
ihtiyaçduyduğunuzalanlarıaşağıda
belirtebilirsiniz.
Yanıtlanan:23 Atlamasayısı:147
#
Yanıtlar
Tarih
1
öğretmenlerinergenlikdönemindeolanöğrenc ilerleolumludiyalogkurabilme,krizyönetimi,
empatikurabilme....gibipsikolojikkonubaşlıklarındarehberlikihtiyac ı.öğrenc ininkendiakademik
alanlarınıdahagerliştirip,uygulamayötemlerindeyenilikleryapabilmehususundarehberlik
ihtiyac ı.ekipç alışmasınınönemininidrakıilebireyseluygulamayerinegurupç alışmalarının
yapılabilmesikonusundaeğitimler...öğretmeninmotivasyonunuvedolayısıylaveriminartırılması
hususundadesteklerinplanlanması.okulbünyelerindeiyileştirmelerhususundaihtiyaç larıntespiti
vegiderilmesikonularındaç özümönerilerininbirlikteoluşturulması.
20.01.201410:01
2
öğretmenlerinsosyo-ekonomikdarboğazlarıgiderilmeli.mutsuzvekaygılıbireynasılüretebilir?
Dayatmac ı,ezberc i,tek-tipç ieğitimsistemisilbaştan(merkezianlamda)inşaedilmelidir.
20.01.201409:52
3
Birtekderslerdeğil,ç oc uklarınuygulayarakanlamasınısağlayanvedisiplinlerarasıbilgi
kullanımınıgerç ekleştirenkulüplerkonusundadabilgialışverişiç okyararlıolabilir.Kulüpvesosyal
sorumlulukprojeleriyurtdışıbaşvurulardabüyükönemtaşıyoramaülkemizdehalaikinc isınıf
önemde.Çoc uklarınkendilerinitanımalaları,özgüvenkazanmaları,doğrumesleğiseç ebilmeleri
ve/veyameslekliselerindekiarkadaşalrıylabirlikteverimliprojelerderbulunabilmeleriiç inbu
konuyaönemverilmesiniveişbirliğiorganizasyonunuric aediyorum.
19.01.201423:36
4
derskaynakkitaplarınınuzmanlarc ahazırlanması
10.01.201414:01
5
öğrenc imerkezlieğitiminsorunları
10.01.201414:00
6
öğretmenleresınıfiç indekullanabilec eğiteknikvediksiyonderslerigibikişiselgelişim
programlarınakatılabilmefırsatlarınınyaratılmasınınolumluolac ağınıdüşünüyorum.
10.01.201413:01
7
alanlarayönelikihtiyaç larınortakzümreilebelirlenmesivedeğerlendirilmesi,öğretmenlerin
gelişimiiç inuygunolac aktır.
10.01.201412:56
8
hemenhemenihtiyaç larbelirlenmişamabuç alışmalarınuygulamayakonmasınıönemleric a
ediyorum
10.01.201412:51
9
c oğrafyamüfredatınıntoplantıdakikapsamındatekrargörüşülmesiniisterim.
10.01.201412:48
10
c oğrafibilgisistemlerieğitimiistiyoruz.
10.01.201412:46
11
mesleğiminilkyılındayımvebuşekildebirikiyıllıköğretmenlereuygulamalıeğitimverilmesiniric a
ediyoru.eksiklerimç ok.tec rübelihoc alardangerekliyardımımbekliyorum.tabibizebukonuda
yardımc ıolac akilç emillieğitimmüdürlerinebuistekleriminiletilmesiniistiyorum.
10.01.201412:36
12
c oğrafyaeğitimiileilgiliolaraköğrenc imerkezliöğrenmemetodunauygunoalrakc oğrafya
öğretmenkulavuzuhazırlanmasıgerektiğinidüşünüyorum.bukılavuzundayanıklıkazanımlarve
hemenardındandayanıksızkazanımlarbelirlenmelibukazanımlarbirerkodnoilekodlanmalı
öğrenc ilereyönetilec eksorularlailgilibukodnoilebelirlenec eksorukodlarıtespitedilmeliayrıc a
güniç erisindeverilec ekdersleilgili40dkhazırlayıc ıirdeyic iveodaklayıc ısorularladakikadakika
günlükplanlamasınınyapılmasıgerektiğinieinanıyorum.akıllıtahtamateryallerininartırılması..
10.01.201412:31
13
sınıfmevc utlarınınazaltılması,teknolojikimkanlardaneşitdüzeydeyararlanılması.
30.12.201310:42
14
Sarıyer'dekitümokullardayapılansınavlarsonrasısorularınortakbirsitedeyayımlanmasınınfaydalı
olabilec eğikanaatimdeyim.
27.12.201310:46
15
eğitimsistemininbütününedairgerekmatematikgerekfelsefe-fizikderslerineyaklaşımkonusunda
dasorularsorulabilirdi.ç ünküasılsorununeğitiminbirsınavadayalıdevametmesigerektiği
olduğunudüşünüyorum.bueğitimsistemininkendisiasılproblemdir.
27.12.201310:08
16
sınavadayalıekonomikgetirisiolac akişendekslieğitimöğrenc ininözgürc edersekatılımını
engellemektedir.
27.12.201309:55
14/15
SarıyerBölgesindekiLiseÖğretmenlerininİhtiyaçlarınıBelirlemeAnketi
17
MeslekAnadoluvehattaÖzelLiselerinaynıparalellikteolduğudüşünmüyorum.Bunlarınayrıayrı
analizleriyapılmalı,müfredatkonularıherokuldafarklıbirbiç imdeelealınıyor.
27.12.201309:43
18
meslekliselerinde9.sınıftansonramatematikyok.ve9.senede6saatmatematikvar.devamı
olmayanşeyneden6saatvenedendevamıyok.Öğrenc ilisesonageldiğindeazç oköğrenmiş
olduğunuzatenunutuyor.meslekliseleriüniversiteyegirmekonusundadiğerliselerleeşitkonumda
değil.Bunlarısöylemenedenimkendimdemesleklisesimezunuolaraküniversiteyikazandım.Bu
yüzdenbukonubenimiç inönemli.
27.12.201309:35
19
Ortaksınavlarıntekraredilmesiyenibirsınavın2kereolmasıöğrenc iyirahatlatmaklaöğrenc ihem
1.sınavahem2.sınavaç alışmaktadır.İptaledilec eğinibildiğibirsınavailgisizkalmakta
ç alışmamaktadır.Müfredatınyetişmesidesorunolmaktadır.diğerortaksınavlariç indersverilmekte
ve2keresınavyaptığımiç inderslerimgitmektedir.Buuygulamanınolumlupekyanını
göremiyorum.
27.12.201309:21
20
Devletokullarındaingilizc ederssaatlerininazaltılmasınındersöğretimiveöğrenimiaç ısından
negatifbiretkiyarattığınıdüşünüyorum.Hazırlıksınıflarınınkesinliklekonmasıgerektiğini
düşünüyorum.Haftada3yada6saatinyeterliolmamaktadır.
27.12.201308:52
21
Sınıfyönetimiölç medeğerlendirmedesiilginç vezevklıhalegetirmekonusundarealitede
(uygulamada)desteğeihtiyaç duyduğumudüşünüyorum.
27.12.201308:45
22
akıllıtahtadaalanımızileilgilimateryalsıkıntısıç ekiyorum.Fizik9.sınıfderskitabıprogramıdeğişti.
Fakateortamdayeniderskitabımızyok
26.12.201316:19
23
Yapılanyeniuygulamalarkonusundaöğretmenlerinkurslaraalınıpişinuzmanıolankişilerc ebu
kurslarınc iddibirşekildeverilmesiniuygunbuluyorum
26.12.201315:19
15/15

Benzer belgeler