ICANN55 MarakeŞ (5-10 Mart 2015) için Vize ve Kayıt bilgisi

Transkript

ICANN55 MarakeŞ (5-10 Mart 2015) için Vize ve Kayıt bilgisi
ICANN55 MarakeŞ (5-10 Mart 2015) için Vize ve Kayıt bilgisi
ICANN55'in eli kulağında ve ICANN olarak ev sahiplerimiz ile birlikte hazırlık ve düzenlemeler üzerinde
yoğun bir Şekilde çalıŞıyoruz. Bu sırada, bazı katılımcıların Fas'ı ziyaret edebilmek için bir vizeye
ihtiyaç duyabileceğini size hatırlatmak istedik. Vizeye ihtiyacınızın olup olmadığını belirlemeniz ve
ihtiyacınız varsa güvenli giriŞ için en kısa sürede bir vize almanız önem taŞımaktadır.
Muaf ülkeler tam listesi için, Fas Krallığı DıŞiŞleri ve İŞbirliği Bakanlığı web sitesini ziyaret edin. Eğer
vizeye ihtiyacınız varsa, toplantı için resmi davet mektupları istemek amacıyla buraya tıklayın. Ayrıca,
vize baŞvurusu yapmak için en yakınınızdaki Fas diplomatik temsilciliğiyle iletiŞime geçmeniz
gerekmektedir. Ülkenizde Fas'ın diplomatik temsilciği yoksa, baŞvurunuzu doğrudan Fas Krallığı
DıŞiŞleri ve İŞbirliği Bakanlığı, Konsolosluk İŞleri ve Sosyal İŞler Bölümüne, aŞağıdaki dosyaları da
ekleyerek [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle yapın.
Geçerli pasaport fotokopisi (en az altı ay geçerli olmalıdır).
Davet mektubunun fotokopisi.
UçuŞ bilgileri (varsa).
ICANN55'e buradan kaydolmayı unutmayın. MarakeŞ'te görüŞürüz!
2016'da ICANNÇok PaydaŞlı Ethos
Ödülü'nüKim(ler) Alacak?
Aday Gösterme Süreci 12 Mart 2016'da Sona
Eriyor
ICANN'in Çok PaydaŞlı Ethos Ödülü için aday gösterme süreci
baŞladı ve 12 Mart 2016 tarihinde sona eriyor. Bir aday
Nii Quaynor (left) and Cheryl Langdon-
göstermek isteyen topluluk üyelerinin
Orr (right), winners of the ICANN
[email protected] adresine aŞağıdakileri de
Multistakeholder Ethos Award 2015
belirttikleri bir e-posta göndermeleri bekleniyor:
Adayın adı.
Adayın topluluğu.
Aday gösterme nedenleri.
Ödül alan kiŞi(ler) Haziran 2016'da gerçekleŞecek ICANN56 Panama'da duyurulacaktır.
Bu ödül Haziran 2014 tarihinde, birçok ICANN çalıŞma grubu veya komitesinde liderlik görevi yapmıŞ ve
farklı Destek KuruluŞları ve/veya DanıŞma Komiteleri ile iŞbirliği yapmıŞ uzun süreli topluluk üyelerini
tanıma amacıyla baŞlatıldı.
Daha fazla bilgi için, lütfen ICANN Topluluğu Wikisayfasını ziyaret edin.
ICANN55 Üyeleri ile MarakeŞ'te TanıŞın
35 ülkeden kırk beŞ üye, ICANN'in 5-10 Mart 2016 tarihleri
arasında gerçekleŞecek MarakeŞ'teki 55. Kamu Toplantısı Burs Programında yer almaları için seçildi.
Bunlardan yirmi yedisi geri dönen üyeler; yedisi ise ilk defa katılacak olan 22 kiŞiye koçluk yapacak
mezunlardan oluŞuyor. Üyeler, sivil yönetim, akademik çevre, iŞ, teknik, güvenlik ve nihai kullanıcılar
gibi toplumdaki tüm sektörleri temsil ediyor. KuruluŞu destekleyen ülke kodu adları da temsil
edilmektedir.
SeçilmiŞ adayların listesini görmek ve burs programı hakkında daha bilgi almak için tıklayınız.
http://www.icann.org/en/about/participate/fellowships
POLİTİKA GÜNCELLEMELERİ
Yeni Topluluk Liderleri ÇalıŞmaya BaŞladı
RSSAC, Verisign'ın Üretim Operasyonları BaŞkan Yardımcısı olan Brad Verd'in, bünyesine eŞ baŞkan
olarak katılmasından memnuniyet duymaktadır. Kendisi, Maryland Üniversitesi Bilgi Teknolojileri bölümü
İkinci BaŞkan Yardımcısı ve BaŞ Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapan eŞ baŞkan Tripti Sinha'ya
katılıyor.
GDİK Konseyi, GoDaddy'nin Politika BaŞkan Yardımcısı James Bladel'i baŞkan olarak, Neustar'ın
Politika ve Endüstri İliŞkileri Yöneticisi Donna Austin'i ve Tazmanya Üniversitesi Hukuk Doçenti
Heather Forrest'ı ise baŞkan yardımcısı olarak görevlendirdi.
Tebrikler!
GİDK Konseyi, 2015-2016
Yeni bir GİDK ÇalıŞma Grubuna Katılın!
GİDK Konseyi, "WHOIS Yerine Geçecek Yeni Jenerasyon gTLD Tescilleme Dizin Hizmeti" üzerinde
çalıŞacak yeni politika geliŞtirme süreci çalıŞma grubu için gönüllüler arıyor. İlgili kiŞiler nasıl
katılabileceklerine dair daha fazla bilgi için çalıŞma alanını ziyaret edebilir veya [email protected]
adresine e-posta gönderebilir.
Gizlilik ve Proxy Hizmetleri Akreditasyon
Sorunları ÇalıŞma Grubu Final Raporunu
Yayınladı
Gizlilik ve proxy hizmetleri sağlayıcılarının bir akreditasyon
programı oluŞturmalarına yardımcı olmak için tavsiyeler
içeren Final Raporu artık mevcut. Rapor 20'den fazla fikir
birliği tavsiyeleri içeriyor. Tavsiyeler uygulanmadan önce
GİDK Konseyi ve Yönetim Kurulu'ndan onay bekliyor.
The RSSAC
RSSAC Kök Sunucu Operatörlerinin Hizmet
Beklentilerine Dair Öneri Yayınladı
RSSAC001:Kök Sunucu Operatörlerinin Hizmet Beklentileri
'nde, RSSAC kök sunucu operatörlerinin yerine getirmesi gereken hizmet beklentilerini belirliyor.
RSSAC001, DNS kök adı hizmet protokolü ve kurulma gereksinimlerini belirleyen RFC7720 ile eŞzamanlı
olarak yayınlandı.
MarakeŞ-ICANN55'e Giden Yol
ICANN ekibi Fas'ta ICANN55 öncesi geniŞ çaplı bir tanıtımı baŞarıyla tamamladı
Aralık ayında ICANN ekibi, ICANN'in 55. kamu toplantısına hazırlık için Faslı paydaŞlar ile geniŞ çaplı
iliŞkiler kurdu. ICANN55 5-10 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleŞecek. Toplantıyı ise Fas Ulusal
Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (ANRT) düzenliyor. AFROLO'dan ortakları da kapsayan ekip,
Kazablanka, MarakeŞ ve Rabat'ta birçok toplantı ve sunuma katıldı.
Pierre Dandjinou, VP PaydaŞ İliŞkileri, Afrika (üstte); Baher Esmat, VP, PaydaŞ İliŞkileri, Orta Doğu
(altta), panelde konuŞma yaparken
Kazablanka'daki Teknopark paneli
Baher Esmat ve Pierre Dandjinou, ccTLD tescil merkezi (.ma), ISPler, yerel yazmanlar ve Fas'taki tek
ICANN onaylı Yazman, Genious Communications'ı temsil eden yirminin üzerinde katılımcı ile
Kazablanka, Fas'ta bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleŞtirdi. Panelde ICANN, ICANN55 ve Fas'taki
alan adı piyasasının durumu konuŞuldu. Aynı zamanda ICANN'in önemli projeler, Afrika ve Orta
Doğu'daki DNS GiriŞimcilik Merkezi, DNS GiriŞimcilik atölyeleri ve DNSSEC tanıtım turları ve L-kök
kurulumları gibi giriŞimlerin altını çizdiler.
ICANN, Rabat'taki Ulusal Posta ve
Telekomünikasyon Kurumu'nda (INPT)
öğrencilerle buluŞtu
Rabat'a olan ziyaretimiz esnasında, ICANN ekibi INPT'de 100'e
yakın öğrenci grubu ile buluŞtu ve sunum yaptı. Afrika gençleri
ile yakın iliŞkiler kurmak, genel stratejimizin ve ICANN55'i
tanıtmamızın önemli bir bölümüdür. ICANN'i, İnternet
YönetiŞimini, NextGen'i ve Burs programlarını öğrencilere
Öğrenciler ve ICANN ekibi ile INPT'de
tanıtma fırsatı bulduk. Aynı zamanda onlara ICANN'e nasıl
grup fotoğrafı
katılabilecekleri konusunda eğitim verdik. Oturum büyük bir baŞarıydı. Öğrenciler bilgi dolu sorularla
hazırlıklı olarak geldiler, bu sebeple yüksek derecede etkileŞimli bir oturum gerçekleŞti ve neredeyse üç
saat sürdü!
Avrupa
ICANN, "DNS geliŞmelerine genel bakıŞ"ı sunmak için Hackerspace VarŞova ile
güçlerini birleŞtirdi: DNSSEC, yeni TLDler ve Evrensel Kabul"
Geçtiğimiz ay, ICANN Global PaydaŞ EtkileŞimi Kıdemli Müdürü Patrick Jones, Hackerspace VarŞova
topluluğuna gTLDlerin Evrensel Kabulü ve DNS Güvenlik Uzantıları'na (DNSSEC) iliŞkin bir konuŞma
yaptı. Etkinlik, DNSSEC'in büyümesi, yeni genel Üst Düzey Alanlar (gTLDler) ve yeni gTLDlerin Evrensel
Kabulündeki zorluklar da dahil olmak üzere, Alan Adı Sistemi'ndeki (DNS) en son geliŞmelere genel bir
bakıŞ sağladı. Hackerspace topluluğu üyelerinin Polonya'da çok az sayıda kamu kuruluŞunun DNSSEC
uygulaması konusunda endiŞe duymaları sebebiyle görüŞme daha çok DNSSEC odaklıydı. ICANN'in bu
konuda eğitim dersleri verdiği ve ICANN uzmanları tarafından gelecekteki konuŞmalara ev sahipliği
yapacağını öğrenmekten hoŞnut oldular.
EuroDIG 2016 üzerine Avrupa İnternet Forumu kahvaltısı
Kurum, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile Joao Pessoa, Brezilya'daki İnternet YönetiŞimi Forumu (IGF) ve
Brüksel'de 9-10 Haziran 2016'da gerçekleŞecek İnternet YönetiŞimi üzerine Avrupa Diyaloğu (EuroDIG)
hakkında görüŞtükleri bir kahvaltı düzenlediler. Kahvaltıda, Joao Pessoa katılımcılarını bir araya
toplayıp deneyimlerini paylaŞmaları ve IANA devri ve ICANN sorumluluğunun geliŞimi de dahil olmak
üzere tartıŞılan sorunlar hakkında Avrupa Parlamentosu'nda farkındalık yaratmayı amaçlandı. Her sene
20'nin üzerinde giriŞim ile, Avrupa, diğer bölgelere kıyasla, en büyük ulusal İnternet YönetiŞimi
giriŞimlerinden birine sahip. Aynı zamanda, tüm bölgelerin katılımıyla gerçekleŞen etkinlik EuroDIG'in 5.
sürümüne ev sahipliği yapıyor. ICANN, EuroDIG'i baŞlangıcından beri destekliyor. Ve ICANN54
esnasında Mutabakat AnlaŞması'nı imzalayarak, EuroDIG'in İnternet YönetiŞimini tartıŞmak için var olan
en kapsamlı platform olmasına kendini adayan Kurumsal bir Partnerdir.
ICANN, Avrupa'nın Dijital Gücü hakkındaki Avrupa Konseyi'nin DıŞ İliŞkiler
Toplantısına Katıldı
ICANN Avrupa PaydaŞ EtkileŞimi Yöneticisi Andrea Beccalli, akademisyenler, iŞletmeler ve AB kamu
görevlileri ile, Aralık ayında Madrid'de yapılan Avrupa'nın dijital gücü hakkında beyin fırtınası yapan bir
toplantıya katıldı. Toplantı, Avrupa'nın dijital devriminden etkilenen dönüŞtürücü değiŞikliklere hazırlıklı
olma durumunu planlamayı amaçladı. Bu etkinlik, Avrupa'nın dijital devrimden en iyi Şekilde nasıl
yararlanabileceği ve AB'nin global alanda devam eden önemini nasıl sağlama alabileceği konularında
politika önerileri üreten etkinlikler dizisinin ilkiydi. ICANN'in rolü ve devir dönemi, AB'nin katılımını
güçlendirmesi ve çok paydaŞlı modelin tanıtımında ön planda olması gerektiği temel unsurlar olarak
tanımlandılar. ICANN'in üç katmanlı Dijital YönetiŞim tasarısı, farklı katmanlarla birlikte tartıŞmanın
aŞamasını belirleyen ve tartıŞmanın çerçevesini belirlemede yardımcı iŞlere yol açan bir düŞünce olarak
algılandı.
Avrupa DıŞ İliŞkiler Konseyi baŞkanları olan, eski AB İç Pazar ve Rekabet Komisyon Üyesi Joaquim
Almunia ve eski DıŞ İliŞkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi Javier Solana, Avrupa'daki üst
politika düzeyindeki önemli deneyimleri ile toplantıya katıldılar.
Doğu Avrupa ve Orta Asya
RIGF-AZ İnternet YönetiŞimi Forumu, Bakü
(Azerbaycan) - 03-04 Aralık
Azerbaycan, İnternet YönetiŞimi etkinliklerine aktif katılımı ile
bilinmektedir. Forum, geçen sene 3-4 Aralık tarihlerinde
Azerbaycan Diplomatik Akademiyası tarafından düzenlendi. En
önemli konulardan bazıları "Kalkınma için ICT" ve "Eğitimde
İnternet Teknolojileri" idi. Düzenli olarak yaptığımız Şekilde,
ICANN ekibi etkinliğe ve oturumlara katıldı.
5. UA-Dom konferansı, Kiev (Ukrayna) -4 Aralık
2015
UA-Dom konferansı, 200'e yakın katılımcıyla yerel DNS sektörü
uzmanlarının katıldığı yılın en büyük etkinliği oldu. Katılımcılar,
Evrensel Kabul (UA), Alan Adı UyuŞmazlık Çözümü, global
İnternet YönetiŞimine Ukraynalı PaydaŞların artan katılımı,
Michael Yakushev, VP PaydaŞ
İnternet güvenliği ve diğer pek çok konuda tartıŞmalarda
EtkileŞimi, Doğu Avrupa ve Orta
bulundu. Michael Yakushev, ICANN'in Şu anki faaliyetleri ve
Asya, sunum yaparken
IANA Yönetim Devri hakkındaki en son geliŞmeleri sundu.
Etkinlik esnasında, Radio Vestiua Michael ile Avrupa'da, Orta
Doğu'da ve Afrika'da yeni genel Üst Seviye Alanları (gTLDler) ve UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan Adları
(IDNler) ile gelen zorluklar ve imkânlar hakkında bir röportaj yaptı. Röportajın tamamını
buradanokuyabilirsiniz. Ukrayna'nın en büyük haber ajanslarından Liga.net tarafından yapılan baŞka bir
röportajı da buradan okuyabilirsiniz.
10. Peering Forumu, Moskova (Rusya)
Aralık ayında, 10. Peering Forumu'na en büyük İnternet trafiği santral noktalarından olan Moskova
İnternet Santrali (MSK-IX) ev sahipliği yaptı. 900'den fazla Rus teknik uzman Moskova'da bir araya geldi
ve İnternet altyapı geliŞimindeki son trendleri, telekom sektörü ile etkileŞimi ve yer operatörlerini tartıŞtı.
MSK-IX Bölgenin ağının temel bileŞenlerinden biri olmaya devam ediyor. Forum, bir araya gelip hızla
değiŞen çevreyi araŞtırmak için mükemmel bir fırsattı. Michael Yakushev "Operatör Topluluğu için
ICANN" baŞlıklı bir sunum yaptı. Neler Yeni?"
Orta Doğu
ICANN, Fas'taki e-AGE 2015'e katıldı
ICANN, geçtiğimiz Aralık ayında Kazablanka, Fas'ta
gerçekleŞen e-AGE 2015 forumuna 4. kez katıldı. E-AGE
platformu, dünyanın her yerinden gelen uzmanlarının ve bilim
adamlarının iletiŞim ağı kurması için önemli bir yer haline geldi.
ICANN'den Fahd Batayneh (soldan
Forumun odağı Arap Bölgesi Ağı'nın Kıtalararası Bağlanabilirliği
üçüncü), panel esnasında
idi. Orta Doğu GSE Yöneticisi Fahd Batayneh e-uyuŞmazlık
üzerine bir sunum gerçekleŞtirdi, Fas üzerine özel olarak
odaklanarak Boston DanıŞma Grubu'nun (BCG) bulgularını tartıŞtı. Etkinlik; katılımcılar, konuların gücü
ve yapılan sunumlar açısından daha da geliŞme gösterdi. E-AGE 2016 Beyrut, Lübnan'da
gerçekleŞecek.
Türkiye'deki Dijital Ekonomi ve e-uyuŞmazlık üzerine çok
paydaŞlı açık oturumu
Baher Esmat, Türkiye'nin İTOP Şubesi tarafından düzenlenen ve baŞkanlık edilen,
Dijital Ekonomi ve e-uyuŞmazlık hakkında bir açık oturuma katıldı. Panel, ICANN,
İTOP ve Google'ın yaptıkları sunumlarla, 20. Türkiye İnternet Konferansı'nın
(INET-TR'15) bir parçası olarak gerçekleŞti. Baher, ICANN'in 2014'te BCG'ye
yürütmesi için yetki verdiği İnternet Ekonomisinde Kolaylık Sağlamak raporunun
bazı bulgularının yanı sıra bu yılın baŞlarında yayınlanan son geliŞmelerin de
altını çizdi. Aynı zamanda, panelde Türkiye'de İnternet faaliyetlerinin durumu, özellikle eriŞim altyapısı,
alan adlarının kullanımı ve e-hizmetlerin geliŞimi ile bağlantılı olarak tartıŞıldı.
ICANN'in Orta Doğu Ekibi Beyrut'taki Arap
IGF'sine katıldı.
"Sürdürülebilir GeliŞim için İnternet Ekonomisi" temalı
4. Arap İnternet YönetiŞimi Forumu (IGF) geçtiğimiz sene
17-18 Aralık tarihlerinde Beyrut, Lübnan'da tekrar
MENA Politika Kampı çalıŞma
gerçekleŞtirildi. ICANN ekibi etkinlikte yer aldı ve 2 gün
oturumunda katılımcılar
süren etkinlik boyunca katılımda bulundu. ICANN ana
temayla ilgili özel oturumlardan "Uluslararası İnternete
İliŞkin Kamu Politikaları"na katıldı ve iki atölyeye dahil oldu: "Sınır Ötesi Ticaret Direncini Azaltmak
için Veri AkıŞı ve YönetiŞimi" ve "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA) İnternet Politikalarını
Uygulamada Zorluklar."
Arap IGF'sinden hemen önce, ICANN'den Fahd Batayneh, Yenilikçi İletiŞim Derneği (APC), Global
Voices, 7iber, Issam Fares Enstitüsü ve Sosyal Medya DeğiŞim Programı (SMEX) tarafından
düzenlenen. MENA Politika Kampı'na katıldı. Etkinliğin ikinci sürümü Beyrut, Lübnan'da düzenlendi. Bu
Kamp, bölgenin İnternetine etki eden baskılayıcı sorunları tanımladı. Politika Kampı katılımcıları, Arap
IGF'sinden kendi çıkardıkları sonuçları sundu ve tartıŞtı.
Fahd, ICANN ve İnternet YönetiŞimi hakkında bir tanıtım sunumu yapması ve ICANN'in sivil toplum
iliŞkileri ve katılımını güçlendirme çabalarına dair tartıŞmaları düzenlemesi için davet edildi. Etkinliğe 5
ülkeden (Lübnan, Mısır, Ürdün, Filistin, Tunus), sivil toplumdan farklı geçmiŞlere sahip aktivist, blog
yazarı ve gazeteci olan 15 katılımcı geldi.
Afrika
UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan Adları ve Afrika
dilleri üzerine ilk atölye Pointe-Noire, Kongo'da
düzenlendi
26-27 Kasım 2015'te, akademisyen, dil uzmanları, yerel İTOP
Şube üyeleri, Latin Yazısı OluŞturma paneli ÇalıŞma
Grubu'ndan gönüllüleri, kapsayan otuz katılımcı ICANN
tarafından düzenlenen "UluslararasılaŞtırılmıŞ Alan Adları
(IDNler) ve Afrika dilleri" atölyesine katıldı. İki gün süren
Atölye katılımcılarının grup fotoğrafı
etkinlikte IDNlere Afrika dilleri ve yazıları bağlamında
odaklanıldı. Aynı zamanda ICANN'deki IDN Programı ve yazı
esaslı OluŞturma Panelleri tarafından gerçekleŞtirilen iŞler tanıtıldı. Katılımcı grup, hali hazırda IDN
çalıŞma gruplarında yapım aŞamasında olan, gerekli yazı esaslı çalıŞmalara Afrika topluluğunun
katılımını arttırmak için gerekli adımları incelemekle etkin olarak ilgilendi. Etkinlik sonunda, katılımcılar
Latin ve Afrika-Asya dillerinde Yazılara odaklanmıŞ çalıŞma gruplarına katılma konusuna kendilerini
adayıp, IDNleri ilgili ülkelerde tanıtma konusunda yardım etmeyi kabul ettiler. Diğer ilgi çekici tavsiye ise,
IDN konusunun Afrika'daki yükseköğretim kurumlarının dilbilim bölümlerine tanıtılmasıydı. Sizleri yeni eposta listesine katılmaya veya devam etmekte olan tartıŞmalarda yer almaya davet ediyoruz.
ICANN, AFRINIC-23'e sponsor oldu ve AFRINIC
ile uzun dönem ortaklığın devamını vurguladı
ARPCE (Posta ve Elektronik HaberleŞme Düzenleme Kurumu)
ve AFRINIC tarafından düzenlenen AFRINIC-23, iki hafta sürdü
ve 34 ülkeden 200'ün üzerine katılımcı etkinliğe katıldı. Sekiz
atölye çalıŞması, AFRINIC-23 Kamu Politikası Toplantısı, özel
oturumlar ve AFRINIC Özel Genel Üyeler Toplantısı'nı
Kongo Dijital Ekonomi Bakanı
kapsayan etkinlikte yoğun bir gündem söz konusuydu.
tarafından yönetilen AFRINIC 23
Toplantısı AçılıŞ Oturumu -
Bob Ochieng ve Yaovi Atohoun ICANN'in Afrika Stratejisini
28 Kasım-4 Aralık 2015 Pointe Noire, sundu ve baŞarılan önemli aŞamalara, projelere ve çalıŞma
Kongo
aŞamasında olan giriŞimlere değindi. Üçüncü yılını dolduran
ICANN Afrika Stratejisinin geleceğine doğru bakarken öğrenilen
derslerden de bahsedildi. AFRINIC-23 sunum slaytları çevrimiçi olarak bu adreste mevcuttur
https://meeting.afrinic.net/afrinic-23/agenda
12 Aralık 2015'te düzenlenen
Benin DNS forumu esnasında
Katılımcılar Harare'deki DNS
Yaovi Atohoun IGF'de sunum
katılımcıların fotoğrafı
Atölyesinde
yaparken
Benin ilk ulusal "Benin
Harare'deki DNS
ICANN Aralık'taki Güney
DNS Forumu"nu
GiriŞimcilik Atölyesi
Afrika IGF'ye sponsor
düzenledi
olağanüstü tepkiler aldı
oldu
Benin Alan Adı Sistemi (DNS)
Yeni ve önemli olan "Dijital
"Çok PaydaŞlı Diyaloğu ile
Forumu, yerel İnternet Topluluğu
GiriŞimcilik" projesi üzerine
Sürdürülebilir Kalkınma için
düzenlenen ICANN Afrika'nın
Kapsamlı bir Dijital Ekonomi
üçüncü atölye serisi 24-25
TeŞvik Etmek" temalı 4. Güney
Şubesi (İTOP-BENİN) ve ICANN
tarafından desteklenen
IGBANET kuruluŞu tarafından
Afrika İnternet YönetiŞimi
düzenlenen halka açık bir
Kasım 2015 tarihlerinde Harare,
seminerdi. Katılımcılar
Zimbabve'de düzenlendi. Büyük
Benin'deki önemli İnternet
yankı uyandıran atölyeye
gerçekleŞti. Güney Afrika
kaynaklarını tartıŞtı ve
Zimbabveli Telekom Düzenleyici
Kalkınma Topluluğu (SADC)
memnuniyetle belirtiyoruz ki üç
POTRAZ ev sahipliği yaptı ve
ülkelerinden yaklaŞık 50
hedeflediğimiz katılımı ikiye
katılımcı vardı. İki gün boyunca
ICANN burs programı mezunu,
Forumu (IGF) 8-9 Aralık
etkinliği düzenleyen ekibin bir
parçasıydı.
katlamayı baŞararak, altmıŞın
tarihlerinde Harare, Zimbabve'de
sunum yapılan konular Şunlardı:
siber güvenlik ve güven,
üzerinde katılımcı ile etkinliği
İnternetin etik ve yasal sorunları,
Sunumlar DNS temel ögeleri,
gerçekleŞtirdi. Zimbabve
Berkeley İnternet Adı Alanı
Telecom Düzenleyici Genel
ve İnternet hakları, önemli
(BİAA) ve Alan Adı Sistemi
Müdür Vekili Sayın Caecilia
İnternet kaynakları. ICANN'den
Nyamutswa ve Zimbabve Bilgi
Yaovi Atohoun, IANA Yönetim
ve İletiŞim Teknoloji (ICT)
Devri ve ICANN sorumluluğunu
Güvenlik Uzantıları (DNSSEC)
gibi teknik DNS konuları
üzerineydi. Toplantının amacı
Benin'in Alan Adı Sisteminin
esnekliğine yıllık olarak katkıda
Bakanı Sayın Georgina
İnternet ekonomisi, insan hakları
arttırma konularında en son
bilgileri sundu.
Chingozo (Yönetici - YönetiŞim)
bulunmaya baŞlamaktı. Etkinlik
açılıŞ törenine baŞkanlık etti.
uzaktan katılımı da
ICT Bakanı Zimbabve'nin, Şu
sağlayabilmek için canlı olarak
anda dört farklı kurum tarafından
yayınlandı. Etkinlik hakkında
daha fazlası için burayı tıklayın.
iŞletilen .ZW uzantısının
iŞletilmesinin ve yönetiŞiminin
güçlendirilme sürecinde
olduğunu söyledi. Kendisi aynı
zamanda bu modelin Alan Adı
Sistemi Güvenlik Uzantıları
(DNSSEC) ve tescil etme
otomasyonunun uygulanması
için en uygun model olmadığını
kabul etti. Atölye Zimbabve için
tam doğru bir zamanda
gerçekleŞti. Etkinliğin
kapsamını buradan
okuyabilirsiniz.
KAMU GÖRÜŞÜ
Sesinizi duyurun!
Şu anda açık olan ve sizin girdilerinize ihtiyacı olan beŞ kamu görüŞü var.
(YAKINDA KAPANACAKTIR)
GNSO belirgin WHOIS Fikir Birliği Politikası Önerilen Uygulamasının, RDDS'nin (WHOIS) tüm
gTLDler için Devamlı Etiketleme ve Görüntülemeyi Gerektirmesi
Kamu GörüŞü Dönemi KapanıŞ Tarihi: 18 Ocak 2015, 23:59 UTC
gTLD Tescil Merkezleri ve Yazmanlar için Tescil Verileri EriŞim Protokolü (RDAP) Operasyonel
Profili
Kamu GörüŞü Dönemi KapanıŞ Tarihi: 18 Ocak 2015, 23:59 UTC
XYZ.com LLC tarafından İŞletilen gTLDler için Tamamlayıcı Tescil Proxy Hizmetinin BaŞlatılması
Bu kamu görüŞü dönemi, .XYZ, .COLLEGE, .RENT, .THEATRE, .PROTECTION ve .SECURITY Tescil
Merkezi AnlaŞmaları için teklif edilen değiŞiklikler hakkında girdi toplamak amaçlıdır. Bununla
amaçlanan ise, bu altı TLD'nin Tescil Merkezi Operatörü olan XYZ.COM LLC'nin, SRS/EPP, RDDS'ye
(WHOIS aracılığıyla - bağlantı noktası 43, web tabanlı Dizin Hizmeti, RDAP, veya bu üçünün herhangi bir
kombinasyonu) ikincil ağ geçidi eriŞimi sağlayacak yeni bir tescil merkezi hizmeti sunmasına imkan
vermek veya bu TLDlerin yerel alan adı piyasalarında çalıŞtırılmasını sağlamaktır.
Kamu GörüŞü Dönemi KapanıŞ Tarihi: 22 Ocak 2015, 23:59 UTC
GİRDİ SAĞLAYIN
Kök Bölge Versiyon 1 (LGR-1) için Etiket OluŞturma Kurallar Bütünü
Entegrasyon Paneli (IP), kamu görüŞleri önerisinin yayınlanmasının ardından, Arapça Yazı OluŞturma
Paneli (GP) tarafından sunulan, sonuçlandırılmıŞ Arapça yazı Kök Bölge Etiket OluŞturma Kuralları
(LGR) Teklifini baŞarıyla değerlendirdi. IP, bu teklifi Arapça yazı OluŞturma Paneli tarafından Kök Bölge
LGR'sinin ilk versiyonuna entegre etti. IDNA Etiketleri ile ilgili olarak, Kök Bölge için Etiket OluŞturma
Kurallarını GeliŞtirme ve Sürdürme Yöntemi gereğince, LGR-1 sonuçlandırılmadan önce kamu görüŞüne
açılıyor.
Kamu GörüŞü Dönemi KapanıŞ Tarihi: 27 Ocak 2015, 23:59 UTC
Kök Sunucu Sistem Sürekliliği (CDAR) Devamlı Veri Güdümlü Analiz ÇalıŞma Planı
Bu çalıŞma Yeni gTLD Programının kök sunucu sistemindeki teknik etkisini incelemekle
yetkilendirilmiŞtir. İlk adım olarak, Hollanda Uygulamalı Bilimsel AraŞtırma Kurumu (TNO), ortakları
SIDN ve NLnet Labs ile birlikte, kamu görüŞü için taslak bir çalıŞma planı yayınlayacaktır. Daha büyük
bir DNS topluluğundan gelecek geri bildirim, veri toplama ve analiz etmede kapsamlı bir yaklaŞım
sağlamak adına önemlidir. Yorumlar, son çalıŞma tasarısına dahil edilebilir.
Kamu GörüŞü Dönemi KapanıŞ Tarihi: 3 Şubat 2015, 23:59 UTC
Kamu GörüŞü sayfası Kamu görüŞü için açık olan konuların tam listesi ve ek olarak kapanmıŞ ve
arŞivlenmiŞ kamu görüŞlerini içerir.
Gelecek Kamu GörüŞleri sayfası olası kamu görüŞü imkanları hakkında bilgi vermektedir. Bu sayfa,
her kamuya açık ICANN toplantısından sonra güncellenmektedir. Bununla, kiŞilerin ve topluluğun
önceliklerini belirlemesi ve gelecekteki iŞ yükünü planlamasına yardım etmek amaçlanmaktadır.
Topluluk Misafir Blogu
Herkes için İnternet - Bosna-Hersek'te İnternet
YönetiŞiminde İmkânlar ve Zorluklar ": İlk
Uluslararası İnternet YönetiŞimi Forumu (IGF)
Aida Mahmutović, One World Platformu, Bosna-Hersek
Geçen Kasım ayında, 10. global İnternet YönetiŞimi Forumu'nu (IGF) Brezilya'da kutladık. Ancak
Avrupa'nın tam ortasındaki küçük bir ülke olan Bosna-Hersek (BH), global İnternet YönetiŞiminin
geleceğine, ilk uluslararası IGF (#BHIGF) ile katılarak 1 Ekim 2015'e damgasını vurdu.
BaŞlangıcından beri ICANN ve Yenilikçi İletiŞim Derneği (APC) tarafından desteklenen BHIGF, ilk olarak
One World Platformu (OWP) ve Bosna-Hersek İletiŞim Düzenleme Kurumu tarafından geliŞtirildi ve kısa
süre içinde DıŞiŞleri Bakanlığı'na katıldı. Sonrasında, daha fazla destek Avrupa Konseyi, Avrupa
Güvenlik ve İŞbirliği TeŞkilatı (AGİT), İnternet YönetiŞimi Forumu Destek Derneği (IGFSA),
DiploFoundation, RIPE Ağ Koordinasyon Merkezi (RIPE-NCC) ve CORA Yazmanlar İnternet
Konseyi'nden geldi.
BHIGF olası bir ulusal İnternet YönetiŞimi stratejisini tartıŞmak, insan haklarının kullanımını
güçlendirmede İnternetin rolü üzerine tartıŞmalara teŞvik etmek, dolayısıyla da hukukun ve demokrasinin
üstünlüğünü desteklemek amaçlarıyla tüm paydaŞlar için açık bir platform oluŞturarak İnternet diyaloğu
ve yönetiŞimi üzerine daha bir anlayıŞ geliŞtirmeyi amaçladı.
BHIGF 2015, 100'den fazla katılımcının arasında açık, kapsamlı ve samimi bir diyalog için benzersiz bir
alanı temsil etti. Umuyoruz ki, bu bir dizi faaliyetin ilkidir. BHIGF 2016'ya kadar, iŞbirliğini derinleŞtirmeyi
umuyor ve sizleri bizimle [email protected] adresinden temasa geçmeniz için davet ediyoruz.
IANA Fonksiyonları MüŞterileri ICANN'e Yüksek Not Veriyor
Yıllık, üçüncü parti bir ankete katılan IANA fonksiyonları müŞterilerinin %94'ü, Eylül 2014 ve Ağustos
2015 arasında aldıkları hizmetten "memnun" veya "çok memnun" kaldıklarını söyledi. MüŞterilerin son
üç yıldaki en önemli performans göstergesi olarak tanımladıkları doğruluğa dayanarak, , ICANN'in IANA
departmanı %98 memnuniyet oranı kazandı. IANAFonksiyonları MüŞteri Anketi yedi performans
göstergesi ile memnuniyeti ölçüyor, değerli geri bildirim sağlıyor ve süreç iyileŞtirmelerinin
yönlendirilmesine yardım ediyor. Daha fazla bilgi.
Rekabet, Tüketici Güveni ve Tüketici Tercihi İnceleme Ekibi OluŞturuldu
Aralık 2015'te, yedi kiŞi Rekabet, Tüketici Güveni ve Tüketici Tercihi'ne (CCT) göre Yeni gTLD
Programı'nı inceleyecek gönüllü ekibe hizmet etmek için seçildi. İnceleme ekibi üyeleri çok fazla çeŞitten
coğrafi bölge ve uzmanlık alanını temsil etmektedir. Bazıları ICANN destekleme kuruluŞları ve danıŞma
komitelerini temsil ediyorken, diğerleri bağımsız uzman olarak hizmet veriyor. Kimlerin seçildiğini buradan
görebilirsiniz: https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-12-23-en
2015 Aralık'ında altmıŞ dokuz yeni gTLD yetkilendirildi.
‫ﻫﻤﺮاه‬
statefarm
‫ﺑﻴﺘﻚ‬
mobily
‫ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ‬
star
shia
pid
bot
contact
For the full list of new gTLDs delegated in December 2015, click here.
28 Ocak 2016 15:00 UTC'de, FY16 Q2 Çeyrek Yıllık Güncellememizde bize katılın.
Kayıt detayları için bu boŞluğu izleyin.
GELECEK Etkinlikler:
18-19 Ocak. Türkiye DNS Forumu www.turkeydnsforum.org
19-20 Ocak. DNS İŞ atölyesi Brazzaville, Kongo
Ocak 2016: DNSSEC Atölyesi, Rabat, Fas
5-10 Mart- ICANN55 https://meetings.icann.org/en/marrakech55
Katılacağımız tüm farklı bölgelerdeki etkinliklere dair daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bu sayfayı ziyaret
ediniz. (Link)

Benzer belgeler

Küresel İnternet Topluluğunun İki Yıl Süren Çabasının Birikimi

Küresel İnternet Topluluğunun İki Yıl Süren Çabasının Birikimi için üç üye, iki At-Large DanıŞma Komitesi temsilcisi (bir Avrupa bir de Kuzey Amerika bölgelerinden), Genel İsimleri Destekleme KuruluŞu (GNSO) Konseyi için bir üye ve Ülke Kodu Adlarını Desteklem...

Detaylı

10 Mart 2016 tarihinde ICANN Kurulu, İnternet Tahsisli Sayılar

10 Mart 2016 tarihinde ICANN Kurulu, İnternet Tahsisli Sayılar katılmıŞtır. Toplamda 200'ü aŞkın insanın katıldığı etkinlikte birçok hükümet makamı temsil edilmiŞtir. Katılımcılar; İnternetle ilgili yenilik ve düzenlemelerden siber güvenlik ve İnternet yöneti...

Detaylı

ICANN BaŞkanı ve CEO`su Göran Marby oldu

ICANN BaŞkanı ve CEO`su Göran Marby oldu vize almanız önem taŞımaktadır. Muaf ülkeler tam listesi için, Fas Krallığı DıŞiŞleri ve İŞbirliği Bakanlığı web sitesini ziyaret edin. Eğer vizeye ihtiyacınız varsa, toplantı için resmi davet

Detaylı

Hayalden Gerçeğe: .istanbul ve .ist

Hayalden Gerçeğe: .istanbul ve .ist Geçen ayın IANA Yönetim Devri Teklif Değerlendirme Raporu'nda, NTIA devir teklifleriniCOSO iç kontrolü çerçevesinde değerlendirdi. COSO çerçevesi; BirleŞik Devletler Hükümet Sorumluluk Dairesinin, ...

Detaylı

ICANN Afrika İliŞkileri Ofisi Nairobi`de Açıldı

ICANN Afrika İliŞkileri Ofisi Nairobi`de Açıldı Doğu Küresel PaydaŞ İliŞkileri BaŞkan Yardımcısı Baher Esmat, geçen ay 24 Mayıs'ta merkezin üç yıllık strateji taslağını incelemek ve yeniden oluŞturmak üzere Kahire'deki Akıllı Köy'de DNS GiriŞimc...

Detaylı

ICANN, İstanbul`daki İlk Açık Hava Etkinliğini Düzenledi

ICANN, İstanbul`daki İlk Açık Hava Etkinliğini Düzenledi değiŞen çevreyi araŞtırmak için mükemmel bir fırsattı. Michael Yakushev "Operatör Topluluğu için ICANN" baŞlıklı bir sunum yaptı. Neler Yeni?"

Detaylı

ICANN Topluluğu Küresel Sivil Toplum Katılımını Arttırmak Amacıyla

ICANN Topluluğu Küresel Sivil Toplum Katılımını Arttırmak Amacıyla Sözünü etmeye değen bir etkinlik ise "Dijital Kanun Okulu" idi. Etkinlik Kırgızistan'ın BiŞkek Şehrinde Ekim sonundan Kasım ayının baŞına kadar olan sürede düzenlendi. İnternet Politikası Sivil İni...

Detaylı

at-large danışma komitesinde politika önerisi

at-large danışma komitesinde politika önerisi Kamuoyu yorumu süreci, aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır:

Detaylı