Etik Kurallar

Transkript

Etik Kurallar
Taahhütname
Etik Kurallar
Securitas Seguridad Grup Şirketleri
Doküman No
: 1. GRP 08.4.3
Yayın Tarihi
: 141203
Revizyon No
: 150121-002
Revizyon Tarihi
: 13.10.2015
Taahhütname
Doküman Revizyon Tarihçesi
REVİZYON TARİHİ
YAZAN
REVİZYON NO
13.10.2015
Şahin Tosun
150121-002
1
REVİZYON AÇIKLAMASI
Securitas Seguridad Grup Şirketleri
Taahhütname
Giriş:
SENSORMATİC Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Y3K Güvenlik Teknolojileri A.Ş. ve BOSELL Bilgisayar Sistemleri
Güvenlik ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. (Bundan böyle birlikte ve/veya ayrı ayrı "Firma” olarak anılacaktır) ile
yurtiçinde Mal/Hizmet alımı yapılan firmalar arasında evrensel etik değerlere uygun ilişkilerin geliştirilmesi ve
sürdürülmesi için bu taahhütname hazırlanmıştır.
Birlikte Çalışma Prensipleri:
1. Taraflar karşılıklı ilişkilerini iyi niyet, dürüstlük, adalet, manevi ve kurumsal değerlere saygı ve ilgili yasalar
(örn: mali mevzuat, sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve işçi güvenliği mevzuatı) çerçevesinde yürütürler.
Ancak, vizyonu ve misyonu gereği Firma gerek duyduğunda Avrupa Topluluğu yasaları ve uluslararası
anlaşmalar çerçevesinde, T.C. kanunlarıyla çelişmeyen daha farklı talep ve koşullar öne sürebilir.
2. Taraflar talep ve beklentilerini sözlü olarak belirtmeye ek olarak birbirlerine yazılı olarak da iletirler, iletilen
talep ve beklentileri önem ve aciliyet durumuna göre mümkün olan en kısa sürede değerlendirirler ve yine
yazılı olarak ilgili tüm taraflara aktarırlar. (Taraflar sadece sözlü talebe veya taahhüde dayanarak herhangi
bir ticari işlem yapmazlar, talepte veya savunmada bulunmazlar.)
3. Taraflar, birbiri ile ilişkilerinde kurumsal ve profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde davranış sergilerler.
4. Tarafların yöneticileri, kadrolu personeli ve taşeron firma çalışanları karşılıklı alım-satım işlemleri üzerinden
(doğrudan veya dolaylı olarak) rüşvet veya komisyon gibi haksız nitelikli kişisel kazanç veya aile fertleri ya
da 3. şahıslar adına menfaat elde etmezler ve bu amaçla talepte bulunmazlar.
5. Tarafların hissedarları ve işveren temsilcileri karşılıklı alım-satım işlemleri üzerinden sözleşme hükümleri
haricinde haksız nitelikte ticari kurumsal kazanç veya menfaat temin etmezler, mücbir sebepler haricinde
ilave talepte bulunarak ve karşı tarafın iyi niyetini suistimal ederek hak iddiasında bulunmazlar, manevi
baskı kurmazlar.
6. Taraflar, birbirlerinin personeline rüşvet, komisyon, ücret, yardım, burs, bağış, özel indirim v.b. isimler
altında haksız nitelikli kişisel kazanç veya farklı çeşitte herhangi bir menfaat sağlamak amacıyla (doğrudan
veya aracı kullanarak) teklifte bulunmazlar, tekliflerinin kabulü amacıyla baskı kurmazlar ve ödeme
yapmazlar.
7. Taraflar, birbirleri hakkında olumsuz ve asılsız beyanda bulunmazlar. İş ilişkisinde olduğu diğer çözüm
ortaklarının da karşı tarafla ilgili olumsuz/asılsız söylemlerde bulunmalarına müsaade etmezler.
8. Taraflar birbirlerinin personelini mesai saatleri içinde veya dışında kendi şirketleri adına ücret, komisyon
veya benzeri bir menfaat karşılığı çalıştırmazlar.
9. Taraflar aralarındaki ticari ilişki sürdüğü müddetçe, (her iki tarafın) çalışanları arasında ticari ortaklık
kurulmasına, borç para alışverişinin yapılmasına ve kefalet ilişkisine girilmesine izin vermezler.
10. Taraflar, taşıt araçlarını, ofislerini veya farklı şirket olanaklarını birbirlerinin personeline ticari sınırlar
haricinde şahsi veya ailevi amaçlı kullandırmazlar.
2
Securitas Seguridad Grup Şirketleri
Taahhütname
11. Taraflar birbirlerinin personeline veya belirli bir amaç çerçevesinde be/veya hiçbir amaç gözetmeksizin 3.
Bir kişiye (kamu görevlisi, devlet memuru veya birim yöneticisi veya temsilcisi gibi) yasalarca uygun
görülenler haricinde ve bunları aşar nitelikte hediye teklif etmezler, göndermezler, hediye kabulü için baskı
yapmazlar, özel yemek, tatil ve seyahat davetinde bulunmazlar.
12. Tarafların temsilcileri karşılıklı iletişim sürecinde yanlış anlaşılabilecek yazılı/sözlü beyanda, teklif ve imada
bulunmazlar, temel ahlak kurallarına aykırı, tehditkar, saldırgan, aşağılayıcı, küçültücü, rencide edici veya
yanıltıcı davranış sergilemezler.
13. Taraflar ticari alım sürecinde ortaya çıkan sorunlarda “çözüm odaklı” yaklaşım sergilerler. (Sorunların
çözümü konusunda tarafların yetkili kişi veya komisyonlarının yazılı kararları geçerlidir.)
14. Taraflar, (karşı tarafın lehine dahi olsa) birbirlerinden habersiz bir işlem yapmazlar.
15. Taraflar, birbirlerinin farklı görüşlerini (kabul etmeseler veya benimsemeseler dahi) dikkate alırlar ve
farklılıklara saygı gösterirler.
16. Taraflar, birbirlerinin personeline veya personelin akrabalarına ücretsiz numune veya bitmiş ürün
vermezler.
17. Taraflar, şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, akrabalarını ve ortak arkadaşlarını ticari ilişki öncesi
ve esnasında ticari avantaj sağlamak amacıyla “baskı unsuru” olarak kullanmazlar.
18. Tarafların temsilcileri; karşılıklı ilişkilerinde dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmazlar ve siyasi içerikli
propaganda faaliyetinde bulunmazlar, başkaları tarafından bu tarz faaliyetlerde bulunulmasına izin
vermezler.
19. Taraflar birbirleriyle olan ilişkilerinde “gizlilik ve ifşa etmeme” prensibine uygun hareket ederler. Bu
kapsamda taraflar; karşılıklı yazılı talep ve izin olmaksızın 3. kişilere/kuruluşlara ve yetkili olmayan şirket
çalışanlarına aralarındaki ticari ilişkiyle ve bu ilişki sebebiyle elde ettikleri ticari sırlarla (örn: fiyat, sipariş
miktarı, iskonto tutarı, sözleşme koşulları, kârlılık v.b.) ilgili hiçbir yazılı/sözlü açıklamada bulunmazlar, bilgi
ve belge vermezler.
20. Taraflar, kamu rüşvetçiliği veya ticari rüşvetçilik amacı veya etkisi olan hiçbir Yasak Ödeme
yapılmayacağını, haraç ve bahşiş alınmayacağını ve kabul edilmeyeceğini, başka yasadışı veya uygunsuz
iş elde etme, yönlendirme veya elde tutma yollarına başvurulmayacağını kabul ederler. Ancak, bu madde,
şu koşullara uygun olmaları şartıyla, az miktarda iş ödülleri ve armağanlarını yasaklamaz: (a) Firma İş
Politikalarıyla tutarlı olmaları; (b) yasal, makul ve Firma’nın işiyle doğrudan ilgili olmaları; ve (c) Distribütörün
Kayıtlarında eksiksiz ve tam olarak belirtilmiş olmaları şartıyla.
21. Taraflar, tedarik sürecine konu olan ürünleri (sözleşme koşullarına uygun olmayan şekilde) kendi ticari
organizasyonları kapsamında 3. kişilere ve kuruluşlara satarak karşı tarafın marka itibarına ve pazar
potansiyeline zarar vermezler.
22. Taraflar alış veriş sürecinde (tescilli olsun veya olmasın) karşı tarafa ait her türlü marka, tasarım, model,
desen üzerindeki fikri ve sınai hakları korumak ve bunların usulsüz ya da izinsiz bir şekilde 3. kişi ve
kuruluşlar tarafından kullanılmasını önlemek için gereken çabayı gösterirler.
3
Securitas Seguridad Grup Şirketleri
Taahhütname
23. Taraflar birbirlerini engelleyici, ticari kayıp verici her türlü eylem ve davranışlardan (örn: sözleşmede
belirtilen fiyat ve koşullara uygun olmayan şekilde hesaplama yapmaktan, fatura düzenlemekten, geç ürün
teslim etmekten v.b.) kaçınırlar.
24. Taraflar ticari ilişkileriyle ilgili karar alma sürecinde birbirlerinin prosedür, talimat ve yönetmeliklerini dikkate
alırlar.
25. Taraflardan birisi kendi kadrosunda karşı firma personelinin yakın akraba veya akrabalarının çalıştığını
tespit etmesi durumunda, bu tespitini karşı tarafın işveren temsilcilerine en kısa zamanda yazılı olarak
bildirir. (Bir taraf diğer tarafın organizasyonunda birden fazla bölümle çalışma durumunda ise personeller
arasında akrabalık ilişkisi olmayan bir bölümle çalışma yöntemi tercih edilmelidir.)
26. Tarafların personeli ve işveren temsilcileri mesai saatleri içinde birbirleriyle uzun sohbetlerden, mesai
saatleri dışında da bireysel olarak veya ailece yapılacak görüşmelerden ve ortak sosyal faaliyetlerden
kaçınırlar.
27. Taraflar birbirlerinin personel ve alt taşeron çalışanlarıyla ilgili etik dışı bir teklif veya davranış
gözlemlediklerinde veya böyle bir teklife/davranışa muhatap olduklarında bu durumu vakit geçirmeden
(varsa somut belge ve diğer deliller eşliğinde) karşı tarafın üst yönetimine e-mail, mektup veya telefon ile
bildirmelidirler.
İşbu
taahhütnamedeki
tüm
kurallar
iki
tarafça
okunmuş,
…………………………..…tarihinde karşılıklı olarak imzalanmıştır.
İŞVEREN
anlaşılmış,
MÜTEAHHİT
4
kabul
edilmiş
ve

Benzer belgeler