Toplam Kalite Yönetimi

Transkript

Toplam Kalite Yönetimi
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
KMÜ317/ Toplam Kalite Yönetimi
3 /Güz
Türkçe
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
X
Türü
Zorunlu
Kredisi
3
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
Staj
Teori
3
Uygulama
0
X
Laboratuar
0
Yok
Yrd. Doç. Dr. Barış ŞİMŞEK
Normal Öğretim
-
Ders saati
3
AKTS Kredisi
4
İkinci Öğretim
-
Dersin Amacı
Öğrenim Çıktıları
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Seçmeli
Doktora
Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) temelleri hakkında bilgi vermek ve Toplam Kalite
Yönetimi uygulamaları için gereken alt yapıya ait özellikleri incelemek
Dersi başaran öğrenci;
1. Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini kavrar.
2. Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgiye sahip
olur.
3. Üretim ve hizmet işletmelerinde karşılaşılan yönetimsel kalite problemlerini
tanımlar.
4. Kalite problemlerine çözüm üretme konusunda bilgi sahibi olur.
Ders İçeriği ve Programı
Konular
Genel kalite bilgileri ve TKY prensipleri
TKY prensipleri ve kalite düşünürlerinin görüşleri
Kalite düşünürlerinin görüşleri, kalite-verimlilik-kar ilişkisi
Kalite organizasyonu
Stratejik Performans Yönetimi, Hoshin Kanri, Göstergelerle Yönetim
Kalite kültürü
Özdeğerlendirme, Deming, MBNQA ve EFQM modelleri
Liderlik ve Motivasyon
Problem çözme süreci, 7 eski ve 7 yeni araç
Benchmarking, güçlendirme
Takım çalışması, çatışma yönetimi
Proje sunumları
Proje sunumları
Proje sunumları



Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları




Yardımcı Kitaplar
Dokümanlar
Değerlendirme
Ölçütleri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Efil, İ., “Toplam Kalite yönetimi, 6. Baskı”, Alfa Akademi, 2006.
Kolarik, W.J., “Creating Quality: Process Design for Results”, McGraw-Hill, 1999.
Gryna, F.M., Chua, R.C.H., Defeo, J.A., ”Juran’s Quality Planning and Analysis: For
Enterprise Quality”, Fifth Edition, McGraw-Hill, 2007.
Montgomery, D.C., “Statistical Quality Control: A Modern Introduction”, 6. Edition,
John Wiley & Sons, 2009.
Goetsch, D.L., Davis, S.B., “Quality Mangement: Introduction to Total Quality
Management for Production, Processing and Services”, Prentice Hall, 2003.
Dale, B.C., “Managing Quality: Blackwell Business”, 3rd Edition, Wiley-Blackwell,
1999.
Sower, V.E., Savoie, M.J., Renick, S., “Introduction to Quality Management and
Engineering, Prentice Hall, 1999.
Taguchi, G., Chowdhury, S., Wu, Y., “Taguchi’s Quality Engineering Handbook”.
John Wiley and Sons., 1662 p., New Jersey, USA, 2005.
Etkinlik
Ara Sınav
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı
Adet
1
4
1
1
Yüzde (%)
20
20
20
40
Dersin Öğrenim Çıktıları- Program Yeterlilikleri İlişkisi
Öğrenim Çıktıları
Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8
Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen
bilgilerin kimya mühendisliği problemlerinin çözümü ve
X
modellenmesine yönelik kullanımı becerisi
Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun
X
analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi
Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama,
uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme
X
becerisi
Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi,
mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme
X
becerisi
Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden
X
etkin şekilde faydalanabilme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme
X
Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme
X
yeteneği
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi
X
Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve
teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme
X
becerisi
İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme
X
Ö.Y. b
1
1
1
1
1
3
3
5
3
3
Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi
X
olmak
a Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek 5: Mükemmel)
b Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5:
Seminer /Sunum)
11
5
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık)
Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)
Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık)
Proje/Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin AKTS Kredisi
Sayısı
14
14
4
1
1
1
-
Süresi
(Saat)
3
2
3
16
20
8
-
Toplam
İş Yükü
42
28
12
16
20
8
126
4,40
4

Benzer belgeler

Army Men vs

Army Men vs John Dyste (Cornell) (x) Danny Royce (Cornell) (x) Nicolas Graham (Cornell) (x) James Parrish (Cornell) (x) Bill Schmidt (Army) (x) Hakan Bas (Cornell) (x) Matt Krempin (Army)

Detaylı