Prospektüs

Transkript

Prospektüs
ZEHİRLİ
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
HEZİNON
Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat
Veteriner Ektoparaziter (İnsektisit – Akarisit)
BİLEŞİMİ
HEZİNON Daldırma emülsiyonu için Konsantrat, sarıdan açık kahverengiye değişen renkte berrak bir sıvıdır ve beher
ml’de 600 mg Diazinon içermektedir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Diazinon, organik fosforlu bir insektisitir. Temas ve mide zehiri olan Diazinon hedef parazitlerde sinirsel impulsların
iletiminde rol alan asetil kolini parçalayan asetilkolinesteraz enzimini inhibe ederek, sinir uçlarındaki sinapslarda
asetilkolin birikimine neden olur. Böylece ilaçla temas eden parazitler felç olurlar. Bit, pire ve kene gibi sürekli hayvan
vücudunda barınan parazit çeşitleri ile sokucu, ısırıcı ve kan emici sinek çeşitlerine karşı etkilidir. External uygulamalarda,
ürün deri yolu ile de emilir ve kana karışır, sonra metabolitlerine ayrışarak idrar ile atılır. Bu şekilde external
uygulamalarda deri altında gezen larvalara karşı da etkinliğini gösterir. Toksisite: Orta derecede zehirli bir maddedir.
Ratlarda oral LD50 değeri 235 mg/kg, dermal LD50’si 900 mg/kg, farelerde oral LD50 değeri 82 mg/kg’dır.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONU
Sığır, koyun, keçi ve köpeklerde bulunan kene(Boophilus microplus, Hyalomma spp., Ixodes hexagonus, Rhipicephalus
sanguineus), uyuz(Chorioptes bovis, Demodex spp., Psoroptes spp.), bit(Damalina spp., Haematopinus, Linognathus spp.,
Tricodectes canis), pire (Ctenocephalides canis) ve sinek (Haematobia irritans, Musca autumnalis vb.) gibi dış parazitlerle
mücadelede kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığırlar için daldırma banyoları:Sığırların ilaçlanması için kullanılacak havuzlar veya buna benzer yerler %0.1 (1000
litre suya 1 litre) oranında Hezinon ihtiva edecek şekilde ürün ile doldurulur ve sığırlar bu ilaçlı suya sokulup çıkarılır.
İlaçlı su miktarı azaldığında, %0.25 (1000 litre suya 2.5 litre) oranında Hezinon ile başka yerde hazırlanmış ilave su ile
seviye tamamlanır.
Koyun, keçi ve köpekler için daldırma ve duş banyoları: İlaçlama için kullanılacak havuzlar veya duş depoları %0.042
(1000 litre suya 420 cc) oranında Hezinon ihtiva edecek şekilde hazırlanmış ilaçlı su ile doldurulur ve hayvanlar bu suya
sokulur veya duş yaptırılırlar. Her iki şekilde yapılan ilaçlamalarda eksilen ilaçlı su, 500 litre suya 420 cc. Hezinon
hesabıyla ayrıca hazırlanacak su ile tamamlanır.
Sırt pülverizatörleri ile püskürtme:Herhangi bir sırt pülverizatörüne, % 0.1 (100 litre suya 100 cc) oranında Hezinon ile
hazırlanan ilaçlı su konarak hayvanlar üzerine püskürtülür. En uygun ilaçlama zamanı kırkımdan 4-6 hafta sonradır.
Yukarıda tarif edilen ilaçlamalar haşeratın yoğunluğuna ve türüne göre 10-14 günde bir tekrarlanmalıdır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Hayvanlar banyoya sokulmadan önce dinlenmiş, sulanmış ve birazda yemlenmiş olmalıdır. Banyo işlemi, iyi
havalandırılmış yerlerde mümkünse açık havada yapılmalıdır. Hayvanlar banyoda 1-2 dakika tutulmalı ve bu arada başları
banyo suyuna bir iki defa batırılması sağlanmalıdır. Banyodan sonra hayvanların rüzgarsız ve gölge bir yerde kurumaları
temin edilmelidir. İlaç akıp etkinliğini kaybedebileceğinden ve çevrenin kirlenmesine neden olabileceğinden yağmurlu
günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. Serin havada ve sabah erken saatlerde uygulama yapınız. Hayvanların ilaçlı suyu
yutmadığından ve solumadığında emin olunuz. Kirli ve bir gün veya daha uzun süre bekletilmiş banyoların kullanımından
sonra laminitis şekillenebilir. Hayvanlarda stres yükünü arttıracağından diğer organosfosforlu ve karbamat grubu bileşikler
ile aynı anda kullanılmamalı, bunun için 14 gün beklenmelidir. Uygulama sonrası 3 hafta geçmeden koyunların
kırkılmaması tavsiye edilir.
İlaç rastgele etrafa saçılmamalı, belirtilen dozlar aşılmamalıdır.
İlaçlama sonrası hayvanların su kaynaklarına girmelerine izin verilmemelidir.
Etkili mücadele için Veteriner Hekimler tarafından önerilen ilaçlama programları uygulanmalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER: Haricen kullanılan duyarlı hayvanlarda nadiren de olsa hafif toksik ve dermatolojik
belirtiler gözlenebilmekle birlikte bu belirtiler kendiliğinden kaybolur.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bakır sülfat ve çözeltileri ile geçimsizdir. Hezinon uygulaması ile birlikte, kolinesteraz inhibitörü pestisitler (organik
fosforlu ve karbamatlı ilaçlar), nöromusküler kavşaklarda uyarı geçişini engelleyen veya bozan maddeler (uçucu
anestezikler, aminoglikozid antibiyotikler, kas gevşeticiler vs.) ile levamizol gibi iç paraziter ilaçlar ile birlikte
uygulanmamalıdır. Asetilkolinesteraz için OF bileşikler ile yarışmaya giren süksinilkolin, prokain ve fenotiazin türevi
nöroleptikler de bu maddenin zehirliliğini arttırabilir.
DOZ AŞAMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Kolinerjik nitelikteki semptomlar muskarinik (sindirim sistemi hareketlerinde artış, sık idrar yapma, pupillada daralma,
bradikardi, dispnea, göz, salya ve ter sekresyonunda artış), nikotinik (önce yüz daha sonra tüm vücut kaslarında seyirme,
titreme ve felç) ve sentral sinir sistemi semptomları (çırpınmalar, bilinçsizlik ve solunum merkezinin inhibe olması) ile
karakterizedir. Deri yolu ile uygulama veya bulaşma sonucu oluşan toksikasyonlarda yıkama yolu ile ilaç
uzaklaştırılmalıdır. Semptomların giderilmesinde en etkili antidot Atropin sülfat’tır. Ayrıca oksim bileşikleri de yararlı
olabilir.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 35 gün geçmeden sığır, koyun
ve keçiler kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.
KONTRENDİKASYONLAR
Kümes hayvanları, kediler ve 8 haftalıktan küçük danalar, 6 haftalıktan küçük kuzularda kullanılmaz. Hasta, yorgun
hayvanlarda ve yara veya açık iltihap durumlarında kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanımı: Gebelikte kullanımı uygun değildir. Önerilenler dışında farklı bir yolla uygulanmaz.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde
bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
İlaç ve ilaçlama mahlulü kullanılma esnasında hayvanların yemliklerine, suluklarına, yiyecek ve içeceklerine temas
ettirilmemelidir. İlaç ve ilaçlı su, süt ve kaplarına bulaştırılmamalıdır. Kesif konsantre halinde olan HEZİNON zehirli
olduğundan deri ve gözlere bulaştırılmamalı, bulaştığında bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Bulaşık elbiseler hemen
değiştirilmelidir. Tatbikattan sonra tatbik eden kişi ellerini ve kollarını iyice yıkamalıdır.Uygulama sonrası ilaç artıkları
birkaç hafta süreyle hayvan üzerinde kalacağından, koruyucu giysi ve eldiven giymeden hayvanlara dokunulmamalıdır.
Ürünün kullanımı esnasında olası toksik belirtiler görüldüğünde veya yanlışlıkla yutulması halinde prospektüsle beraber
hekime başvurunuz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Güneş ışığından korunarak serin ve kuru ortamlarda depolanmalıdır. 25C’nin altında saklandığında raf ömrü imal
tarihinden itibaren 2 yıldır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Balıklar ve diğer su canlıları için toksiktir. Vahşi ve evcil kuşlar ile memeliler için zararlıdır. Hedef olmayan türlerin banyo
suyuna girmesine izin verilmemelidir. Boş ilaç ambalajları ve ilaç artıkları uygun bir şekilde imha edilmeli, su kaynaklarına
atılmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
100 ml’lik beyaz renkli coex şişelerde karton kutu içerisinde, 500 ml ve 1 L ve 5 L’lik beyaz renkli coex şişelerde kutusuz
olarak takdim edilmiştir.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır.
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:03.08.2010
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 12.11.1974 - 4/349
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede cad. 700.sokak Gebze/Kocaeli
Tel: 0262 7511412 Fax: 0262 7511422 e-mail: [email protected]
İMAL YERİ
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ Merkez Organize Sanayi Bölgesi, 2.Kısım, 10.Cadde, No.7 Tokat

Benzer belgeler

Prospektüs

Prospektüs Cilde bulaşma var ise bol su ile yıkanır. Bradikardi ve hipotansiyon durumlarında Atropin yararlıdır. GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:İlaç kalıntı arınma süresi : (i.k.a.s): Tedavi s...

Detaylı

Prospektüs ve

Prospektüs ve olabilir. GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 35 gün geçmeden sığır, koyun ve keçiler kesime gönd...

Detaylı