detaylar

Transkript

detaylar
 24/122015 Aksa Enerji’nin (NÖTTR; Endeksin
n Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 3,766 TL) Kuzey Kıbrıs Türkk Cumhuriyeti'ndeki Kaalecik Enerji Santralinin kurulu gücünü artırma
a çalışmalarıı çerçevesinde santralin
n kurulu kapasitesi, lisaansı iptal ettirilmiş olan aynı özellikllerdeki dizel motorlara ssahip santra
allerinden ikii ünitenin K
Kalecik Enerjji Santraline
e taşınması iile 33 MW artırılmıştır. a
Kapasitesi aartırılan santtralin kurulu
u gücü 153 MW'a yükseelmiş olup, yyedek ünite ssayısının artm
masıyla Kalecik Enerji Saantralinin em
mre amadelikk yüzdesi arrtırılmıştır. Enka (HAFFİF OLUMLU
U; Öneri: Endekse Paral el Getiri; 12
2 Aylık Hede
ef Fiyat: 5,667 TL) Bloom
mberg’de yerr alan habeere göre Russya, Enka, Rönesans R
İnşşaat, IC İçtaşş, Ant Yapı, Mebe ve O
Odak Grup’u ülke içindee çalışmaya devam ed
debilecek Türk şirketleeri olarak açıkladı. a
Açıklanan listee henüz re
esmi olarakk n Rusya’dakii inşaat işler i, Eylül 2015
5 itibariyle b
bekleyen işleer toplamının
n (2,2 milyarr onaylanmadı. Enka’nın
dolar) %12’sini oluşşturuyor. Ayyrıca, Enka’’nın Rusya’da faaliyet gösteren gayrimenkul segmenti,, tahminlerimize göre şirketin 2016 FAVÖK’ününn %35’ini olu
uşturuyor. Koç Holding (HAFİF OLUMLU; Öne
eri: Nötr; 12 Aylık Hedeff Fiyat: 14,60
0TL) Kule Yapp Sat İnşaat ile müşterekk proje gelişştirmek üzerre imzalanan
n Gayrimenkkul Satış Vaad
di ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi kapsamındaa Ankara Çaankaya’da bulunan b
ve mülkiyeti Kooç Holding’e
e ait olan to
oplam 17.7880 m2 yüzö
ölçümlü arsaa üzerinde %
%50 si Koç H
Holding e, %
%50 si Kule Y ap Sat İnşaaat’a tahsis ed
dilmek üzeree geliştirilen Koç Kulelerii projesindee, Koç Holdin
ng payına dü
üşen 91 ofis ile 18 ticari alanı teslim aldı. Teslim alınan ofis vve ticari alan
n için gerçeeğe uygun değeri, gayrim
menkul değeerleme hizm
meti vermeye
e yetkili Açı Kurumsal Gayrimenkul
G
l Değerleme tarafından
n hazırlanan değerleme raporunda 225,6 milyo
on TL olarakk tespit edilm
miştir. Projee kapsamınd
da Koç Holdiinge teslimi gerçekleşen kısım karşılığında, Şirkettin aktifindenn çıkışı yapıla
acak arsanın
n devrinden
n elde edileceek vergi önce
esi karı 223,33 milyon TL’dir. Söz konu
usu ofis ve tiicari alanlarının çoğunun
n kiralanması öngörülm
mekte olup, piyasa koş ullarına bağğlı olarak kiiralama ve/vveya satış alternatifleri
a
i değerlend
dirilecektir. Vergi V
öncesi kar tutarı b izim 2015 taahmini 3.596
6 milyon TL vergi öncesi karın %6’sıı kadar. 23/12/2015 Anadolu H
Hayat’ın (HA
AFİF OLUMSSUZ; Öneri; EEndekse Para
alel Getiri; 1
12 Aylık Hed ef Fiyat: 6,2
24 TL) Kasım
m ayı prim ü
üretimi, yıllıkk bazda %5,3
3 düşüşle 28 milyon TL olarak gerçekkleşti. Yılın ilkk 11 ayında ttoplam prim
m üretimi yıllık bazda %13,7 %
artışla 358 milyon TL’ye ulaştı. Kasım ayı prim üretim
minde daralm
manın sebebii düşük‐marjlı hayat siggortası ürünlerindeki büyyüme hızınd
daki yavaşlam
ma. Dolayısıyyla bu durum
mun şirketin
n 4Ç15 finan
nsalları üzeriindeki etkisin
nin limitli olaabileceğini dü
üşünüyoruz.
R; Endeksin Üzerinde Geetiri; 12 aylıık Hedef Fiyat: 3,76 TL) 115 MW ku
urulu güçtekii Aksa Enerrji’nin (NÖTR
Van Doğaal Gaz Komb
bine Çevrim santralinin üüretim lisansı, EPDK’ya yaptığı başvvuru sonucu iptal edildi.. Santralin, yurt dışındaa dolar bazlı getiri ile yüüksek marj sağlayabilecek potansiyell projelerde kullanılmasıı planlanmaaktadır. Benzer bir planla Siirt Akkööy fuel oil santralinin s
(2
24MW) lisannsı da Eylül ayında iptall edilmişti. Şirket, Gana’da yapılan ((5 yıl boyuncca 370MW fu
uel oil santra
alinden üretiilen elektriğin dolar bazlıı er anlaşmalaar yapabilmek için Afrika’da 5 ayrrı ülkede gö
örüşmelerinii satışını içeren) anlaşmaya benze
sürdürüyo
or. Van ve Siirt’te lisan
nsı iptal ed ilen santrallerinin ekipmanların buu potansiyel projelerdee kullanılabiileceğini düşşünüyoruz. Kardemir (NÖTR; Öneri: Altında Getiri; 12 A
Aylık Hedef Fiyat: 1,35 TL) 1Ç16 saatış program
mını açıkladı.. Nervürlü inşaat demiri için 167,8 b
bin ton, kütü k için 271,4 bin ton ve prrofil, köşebeent, ray, kalın
n yuvarlak vee maden dirreği için 69,5
5 bin ton satış planlanıyoor. Şirket herr çeyrek satışş programınıı ilan ediyor ve açıklanan
n tutarların %40’i öncelikli müşterile
ere (Kardem
mir hissedarı olanlara) ayrılıyor, geri kkalan %60 se
erbest satışaa konu oluyyor. Öncelikkli müşterile
er 30 Aralıkk tarihine kadar ürün miktar liste lerini Şirkette iletmelerii gerekiyor.. 22/12/2015 DEMİR ÇEELİK SEKTÖRÜ – NÖTR; K
Kasım’da ham
m çelik üretim
mi yıllık bazd
da % 7,2 ve aaylık bazda %
%5,1 düşüşlee 2,6 milyon ton olarakk gerçekleşti. Kasım ayınnda Türkiye’’de hurda üzerinden ürretim yapan elektrik arkk ocaklı tesiislerin ham ççelik üretimle
eri yıllık %133,4 ve aylık %
%10,2 düşüşle
e 1,65 milyo n tona gerile
erken, demirr cevheri ilee kok kömürü
ü üzerinden üretim yapa n entegre te
esislerin üretimleri yıllık %
%6,3 ve aylıkk %5,3 artışlaa 946 bin to
ona ulaştı. Occak‐Kasım dö
öneminde Tüürkiye’nin haam çelik üretimi, yıllık %88 düşüş göste
ererek 28,81
1 milyon tona geriledi. Yılın ilk 11 ayında a
elekttrik ark ocakklı tesislerin ham çelik üüretimleri %1
14,6 düşüşlee 18,73 milyyon tona gerrilerken, entegre tesislerrin üretimleri ise %7,5 arrtışla 10,07 m
milyon tona ulaştı. Ocak‐‐
Kasım dön
neminde küttük üretimi yıllık %6.2 d üşüşle 21,24
4 milyon ton
na gerilerkenn, slab üretim
mi de %12,7
7 düşüşle 7,,56 milyon to
on seviyesind
de gerçekleştti. mi Kasım’da 5
547 bin adett Kasım Beyyaz Eşya Verrisi – HAFİF OLUMSUZ ‐ Yurtiçi Pazar: Beyaz eşya satış hacm
olurken yıllık bazda %4,5, %
aylık bazda b
%11,9 daralma gö
österdi. Kasım
m yurtiçi sattışlarının zayyıf olduğunu
u düşünüyoruz. Yılın on
nbir ayında yurtiçi beyaaz eşya satışşları yıllık %6
6,3 büyüdü, bizim 2015
5’te büyümee tahminimiz olan %7’nin hafif altın
nda bir seyir izlemektediir. İhracat: Beyaz eşya ihhracat satış h
hacmi Kasım
m ayında yılllık bazda %7,9 artarken, aylık bazda %
%6,0 düştü. Yılın onbir ayyında ihracatt %7,2 büyüm
me kaydetti.. Bizim 20115’te ihracatt beyaz eşya
a büyüme taahminimiz %5’dir. %
Sonuçç olarak, Kassım verilerin
nin Arçelik’in
n 4Ç15 sonu
uçları için haffif olumsuz yyansımasını bbekliyoruz. Aselsan (N
NÖTR; öneri: Nötr; 12 Ayylık Hedef Fiiyat: 15,40TLL) Savunma Sanayii Müstteşarlığı ile M
Milli Kriptolu
u DMR Sayısal Telsiz Sisstemi Projessi ile ilgili olaarak toplam bedeli 15 milyon m
dolarr tutarında bir b sözleşmee k
teslimatlar 2016‐2017 2
yıllarında y
geerçekleştirileccektir. Tutarr imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında küçük boyyutta ve iki yyıla yayıldığı için ciroya öönemli katkıssı olmayacağ
ğını düşünüyyoruz. Şirketiin 4,2 milyarr dolar sipariş bakiyesi o
olup geçmiş 4
4 çeyrek ciroonun 4,2 katı kadar. Finansban
nk (Öneri Yo
ok) ‐ Finansgündem’de yer alan haabere göre Körfez K
bölgeesinin en büyük bankasıı Qatar Nattional Bank, Finansbank’’ın yüzde 999,81 hissesin
ni 2,7 milyar Euro (hissee başına 2,87
7TL) fiyattan
n satın alaccak. İşlemin,, gerekli izinlerin alınm
masının ardın
ndan 2016 yılının ilk yyarısında tam
mamlanmasıı bekleniyor. Finansban
nk için yukarrıda belirtilenn fiyat 0,96 F/DD çarpan
nına işaret eediyor. En so
on açıklanan
n Eylül 20155 defter değeerine göre se
ektörün F/DD
D ortalaması 0,90 düzeyin
nde. Pegasus H
Havayolları (NÖTR; öne
eri: Nötr; 112 Aylık He
edef Fiyat: 22,50TL) 2
meevcut piyasa
a şartlarının
n değerlend
dirilmesi sonrasında 2016 yılı için önngörülen yakkıt ihtiyacının yaklaşık %
%41'ini oluştu
uran toplam
m 322.5bin m
metrik ton jet yakıtının ton başına oortalama 435,80 Dolar fiyatla alımınna yönelik effektif riskten
n korunma iişlemi (swap
p) gerçekleştiirdiğini açıklaadı. THY de 2
2016 yılı tahm
mini yakıt maasrafları için aşağı yukarıı aynı orand
da riskten korunma işlemi yapmakt adır. Pegasu
us’un ayrıca daha önced en yapılmış ve 2016 yılıı için geçerrli ton başın
na 800 Dolar maliyetli 150bin me
etrik tonluk bir “choosser option” kontratı daa bulunmakktadır ‐ bu ko
ontrattan ka
aynaklanan ggelir ve giderrler swap işlemleri gibi yyakıt maliyetti kalemindee değil, finansal gelir/gid
der kalemind
de muhasebbeleştirilmekttedir. Pegasu
us ayrıca 20116 yılı için ta
ahmini Dolarr ihtiyacının
n yaklaşık %4
48'ine denk gelen topla m 140,4 millyon Dolar iççin ortalamaa 1,1037 parriteden Euro
o alımına yö
önelik bir swaap işlemi gerrçekleştirdiğiini de belirtti. Türk Trakktor (NÖTR; Öneri: End
dekse Paraleel Getiri; 12 Aylık Hede
ef Fiyat: 83,,25TL) Avrup
pa Kalkınmaa Bankasınd
dan 35milyon
n avroluk kre
edi aldı. Kreddi yeni traktö
ör geliştirme
ek için kullannılacak olup ,, toplam nett borç rakamını 175milyon avrodan
n 210milyonn avroya taşııyacaktır. Ha
aberin hisse senedi üzerrindeki etkisii nötr. 21/12/2015 DOĞALGA
AZ – ELEKTR
RİK SEKTÖRÜ
Ü – NÖTR: A
Akşam Gaze
etesi’nde yer alan haberre göre Ene
erji Bakanlığıı yetkilileri, BOTAŞ’ın yılbaşından ittibaren doğaalgazda yüzd
de 10‐15 indirim yapabilleceğini belirttiler. Aynıı habere gö
öre BOTAŞ’ın
n yıl başında doğalgazdaa indirim yap
pması planlanırken, elekttrik fiyatların
nda ise tersii bir durum
m yaşanması bekleniyor. 2
26/11/2015’’te Milliyet G
Gazetesi’nde yer alan habbere göre Lim
mak Holdingg Yönetim K
Kurulu Başkaanı ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği D
(ELD
DER) Genel Başkanı Nihat Özdemir,, elektriğe 11 Ocak 2016
6’dan itibaren yüzde 8 zaam gelebilecceğini söylem
mişti. Nihat Ö
Özdemir, elektriğe yüzdee 15‐20 civaarı zam yapılması gerekttiğini fakat il k etapta yüzzde ancak 8 yapılabileceeğini ekledi. 2016 yılındaa doğalgaz ve elektrik fiyatlarında
a bir değişikklik öngörmüyoruz. Anccak yukarıdaa belirtilen senaryonun
n gerçekleşm
mesi durumunda özellikle doğalgaz santrallerine
e sahip olan Aksa Enerjii’nin, Akenerji’nin, Zorlu
u Enerji’nin ve Enerjisa’n
nın (Sabancı Holding) oluumlu etkilenm
mesi beklene
ebilir. DOĞALGA
AZ – ELEKTR
RİK SEKTÖRÜ
Ü – NÖTR: İstanbul Büyükşehir Belediye Mecl isi İGDAŞ’ın hisselerinin
n halka araz yöntemiyle özelleştirilmesini onayyladı. Yıllık 5 milyar metreküp satıış hacmi ve 5,5 milyon
n abonesi o
olan şirketin 2010’da blo
ok satışı dü şünülmüştü ancak Danıştay kararı ile iptal edilmişti. Dahaa önceki baasın haberlerinde Japon Marubeni, Rus Gazpro
om, STFA ve
e İsviçreli orrtak ve Koç Holding ve
e Aygaz’ı dahil eden bir b konsorsiyyum İGDAŞ’’ın satışı ile
e ilgilenmişle
erdi. Satışınn halka arz yönetimiylee onaylanması blok satışşı ihtimalini b
belirsizleştirddi. Avivasa’nın (NÖTR; Ö
Öneri: Gözde
en Geçiriliyo
or; 12 aylık H
Hedef Fiyat: Gözden Geççiriliyor) Kassım ayı prim
m üretimi yıllık bazda %9
9,6 artarak 2
25,0 milyon TL olarak ge
erçekleşti (Ha
ayat primi %
%13,7 artışla 19,7 milyon
n TL, hayat d
dışı segmentti ise %3,4 dü
üşüşle 5,3 m
milyon TL olarrak gerçekleşşti). İlk 11 ayyda ise prim üretimi yıllıkk bazda %0,,8 artarak 23
36,6 milyon T
TL olarak gerrçekleşti (Hayat primi %0
0,5 artışla 1994,5 milyon T
TL, hayat dışıı segmenti ise %2,0 artışla 42,1 milyyon TL olarakk gerçekleşti). Emlak GY
YO (NÖTR; Endeksin E
Üze
erinde Getirri; 12 aylık Hedef H
Fiyat: 4.00 TL) Çaamlıca’da inşaatı devam
m eden cami için 12 milyyon TL bağış yaptığını açııkladı. Yapılaan bağış mikttarı bizim 20 15 net kar b
beklentimizin
n yaklaşık %
%1’ine denk ggeliyor. 04/01/201
16 ‐ 31/03/2
2016 DÖNEM
Mİ DEĞİŞİKLİK
KLERİ BIST 100 EN
NDEKSİ ALINACAK P
PAYLAR AK PAYLAR K PAYLAR YEDEK
ÇIKARILACA
1. LOGO 2. IZMD
DC 3. PARSSN LOG
GO YAZILIM İZMİR
R DEMİR ÇELLİK PARSAN BIST 50 ENDEKSİ PAYLAR ALINACAK P
1. NTTHOL NET HOLDİNG
G 2. ER
RBOS ERBOSAN 3. AV
VISA AVİVA
ASA EMEK. H
HAY. AK PAYLAR ÇIKARILACA
1. 2. 3. 4. 5. ASSLAN NU
UGYO BM
MEKS BRRYAT ITTTFH ASLAN ÇİMEN
A
NTO NUROL GMY
YO BİMEKS
BO
ORUSAN YATT. PAZ. İT
TTİFAK HOLD
DİNG 1. TTRA
AK TÜR
RK TRAKTÖR
R 1. GO
OZDE GÖ
ÖZDE GİRİŞİM
M 1. KO
ORDS 2. KONY
YA KON
NYA ÇİMENTO
O 2. KO
OZAA KOZA MADENCİLİK 2. FEN
NER 3. BJKA
AS BEŞİKTA
AŞ FUTBOL Y
YAT. 3. KA
ARSN KARSSAN OTOMO
OTİV 3. TM
MSN K PAYLAR YEDEK
KORDSA GLO
K
OBAL FEN
NERBAHÇE FU
UTBOL TÜM
MOSAN MOTTOR VE TRAKTÖR
R BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK P
PAYLAR 1. CCOLLA COCA
A COLA İÇECE
EK ÇIKARILACA
AK PAYLAR 1. DO
OHOL DOĞ
ĞAN HOLDİN
NG YEDEK
K PAYLAR 1. GU
UBRF GÜBR
RE FABRİK. A
ASELSAN 2. ASSELS 

Benzer belgeler

20/12/2013 MEDYA SEKTÖRÜ – Medya haberlerinde Katarlı Al

20/12/2013 MEDYA SEKTÖRÜ – Medya haberlerinde Katarlı Al NÖTR; öneri: Nötr; 12 Ayylık Hedef Fiiyat: 15,40TLL) Savunma Sanayii Müstteşarlığı ile M Milli Kriptolu u  DMR  Sayısal  Telsiz  Sisstemi  Projessi  ile  ilgili  olaarak  toplam  bedeli  15  milyon...

Detaylı

Şirket - Ak Yatırım

Şirket - Ak Yatırım milyon TL’nin %5 altında  geldi. Şirket  1Ç15’deki 2 27 milyon TL’’nin ise çok ü

Detaylı