Sayfa: I I 26

Transkript

Sayfa: I I 26
Sayfa: I
I
26
ihale Kayrt Nurnarasr : 2014147432
: Tiirkiye Yiiksek ihtisas E[itim ve Aragtrma Hastanesi
idarenin Adr
igin
Adr
z
ihate Tarih Ve
Saati
20t4yILI
GASTROENTEROLOJi VE GEC
:3010512014
Cuma
KLNiGi
334 KALEM
TIBBi SARI MALZEME iHAl
Gtinil, Saat 10:00
Ekonomik Aqtdan 1. Avantajlt Teklif
s/n
KOD
I
r20021
I4ALZEME ADI
)Iitl-Ir(
)zellih
Alton
_rJlSP
,H KATATERI (QIFT LU'MEN)
120061
MMS
Adet
Adet
Iutar
t.li.ivat
Wiktarr
0.7i
3000(
stekli
tstekli
23 400.0( \NS GRUP MEDIKAT )ZEL SENSE SAGLIK
dUH MAK TLTR GDI {IZM TUR MAI( SAN.
du,l
t0(
lkonomik Agrdan 2.
Avantaih Telclif
8 050,01
;AN VE TiC,LTD.$Ti.
ric. LrD.
\DS
'oktrr
$ri
]LEI(T TIB.CIH.ITH.I
lR
120011
3
lu kalemde ekonomik
Adet
RCP KATATERI
SAN TIC.LTD.$TI,
'oktur
teklil
Lgrdan en avarrtajh
/okttrr
1(A'IAIERI II(I LUMbNLI
120075
4
lu kalemde ekonomik
Adet
'RCP
.UVARLAKUQLU
fokhn
grdan en avarrtajh teklil
olctur,
t20078
5
RCP I(ATATERI UC LUMBNLI
lu kalemde ekonomik
gldar en avantajh tekli
Adet
foktur
'oldur
6
I
,7
20081
120084
iUIDEWIRILER4MO,O35'
iUIDE WIRELER
J UQLU 4
M 0,035''
AGS
Arer
Adel
Adel
l0
t2.490,01
124,91
10(
l2
126,01
600,0(
iRDAMED TIBBI
IEDATA SAGLIK
RUNLER SAN IE
JRUN.DAN,]TH.IHR TI(
/EDI$TIC LTD $TI
VE SAN LTD $TI
{EDATA SAGL(
IItsBI
'RDAI\4ED
IRUNLERSAN IQ VE
JRUN DANITHIHR
]IC VE SAN LTD,$TI
8
120090
it.INKIEROIOM U9 LUMENLT IEL
}O\'U 2CM
5OSrcN
Adet
35(
t
55 650,01
59,01
'UJ
] UI\ JLIjIN I.IIIL
]IP GER LTD $TI
Sorentific
)Tq
ria r rn qri
r'I,L.t1I\.11ilVIAI(
bAULIK
JRUNLERI TA$M
iIDA, TEKS. SAN VE
ric LrD $ri,
9
tOM IGNE UCLU
120094
Adet
lLl Kalemde
'III.]I(IERb
eKonomil(
'oktul
gldan en avantajh teklil
oktur.
10
120 100
JIFINKTEROTOM U9 LUMENLI TEL
]OYU 3 CM
Boston
Screntific
Adet
't4'7,01
35
51 4s0,0i
JUS
IUN
SUTI,N
lTIIL 4ELEI(IRMAI( SAGLII(
'rP GER.LTD
$TI
]RUNLERI TA$M
}IDA TEKS
SAN, \TE
'IC, LTD. $TI
I
1201 0
I
Ali ITKSlRAKSIYON tsALONU I0-12
AGS
Adet
t00
\ t5,1(
1
I
5 700,0( ,I(IJAIVII,D I IIJ1JI
JUSIUN SUIbN-Il,t,IL
'rP GER,LTD
]RUNLER SAN IQ
$ri
/E Dr$
LrD. $ri
AM
ric
12
20102
A9 EKS'I'RAKSIYON tsALONU I5MM
AGS
Adet
I I 5,7(
100(
tI
5 700,0( ,KDAMI,D ITJIJI
JRUNLER SAN. IQ
}OSTON SCIENTIFIC
-rp r}FR T Tn qri
/EDr$ric LrD $ri
t3
l20l0s
}ILI\TR PLASTIK TEI(
STENT
Erdaned
Adet
3 360,0(
15(
WSTERDAM TIPI IOF IO-I ICM
t4
120106
}ILIYER PLASTIK TEI( STENT
\MSTERDAM TIPI lOF 12-13CM
iruavbu
llb5l
IIV1IJIU IV]I1DIKAL
]RUNLER SAN. IQ
n-rRZ iN$.SAN.TiC,LTD
/c DI$ TIC LTD $TI $TI
Erdarned
'22,41
Adet
120,0(
1t(ul\lvlt1u l lubl
JRUNLER SAN iQ
,IVLBIU
IVI
b,TJIKI\L
ruRZ iN$ SAN TiC,LTD
/EDr$ric LTD $ri $ri.
/.4
i20 107
LIY
\
PLASTIK TEI( STENT
TIPI IOF I4-15CM
Erdamed
z
Adet\
\
'22.4t
t
lu,\
,KUAIVIEU I TIJIJI
IIVIIJIU IVIIIDIKAL
JRUNLER SAN, iQ
ruRZ iN$ SAN TiC LTD
{E Dr$ TrC, LTD, $Tr $ri
TIPI lOF 16-17CM
TIPI lOF I8-2OCM
TIK TEK STENT
TIPIT-1 .2F l0r1lCM
TIK TEI( STENT
TPIT-1.2F l2-13CM
lbR PLASTIK TEI(
TERDAM TiPi 7-7
IIK TEK
STENT
2F I4-I5CM
STENT
TPIT-7.2F l6-17CM
TrPiT-7.2F 18-20CM
rN$.sAN TTC.LTD
DREN 7-7 2 14-
TASYONBALONU
18-
)z
120235
BIOPSI IGNESI TRU-CUT
Adet
iu kalernde ekonomik
Yoktu,
gldan en avantajh teklil
okfur
BIOPSI iGNESi TRU-CUT
Adet
lu kalernde ekonomik
BG
53
120236
2G
Lgrdan en
'oktur
avantajh teklit
,oktu',
4
120237
;ARACIGER BiOPSi IGI'TSSI rRU-CUT
Adet
Ju lcalemde
t5G
Lgrdan en
ekonomik
loktur,
avantajh teklil
'oktur
55
t20242
V\KAUI(iI,K
IJIUPST IGNESI
\SPIRASYON TJ?I 18G
Adet
|u l<alernde ekonornil<
grdm en avantajh tekli:
foktur
'okhu
56
120243
(ARACIGER BIOPSI IGNESi
\SPIRASYON Ti?i 22G
Adet
lu kalemde ekonomik
f,Knl
gtdan en avantajh teklir
oktil
57
120244
IAXAUIUB,K 1JIUPSI IGNESI
\SPIRASYON TiPi 25 G
Adet
lu kalemde ekonomik
Lgrdan en
'oktr[
avartajh teklil
foKntr
58
59
60
6l
t20255
120258
1,20259
20260
,NDOSI(OP'I'EMZLEME FIRQAS]
PLASTI( $AI'TLD
iNARE 15-2OMM
NARE 2I-25MM
JNARE 26.3OMM
Alton
Adet
4
88(
396,0( \NS
GRUPMEDKAI foktur
ILIH MAI( TUR GIDI
iAN.VE TiC.LTD $Ti
lJostotl
Screntific
Adet
Boston
Sctentific
Adet
tsoston
20
28,21
t5(
5 640,0r
28,21
230,0
JUJTUN SUI-BNII}IC
lAY lVlIIDIKAL
frP GERLTD,$TI
JRUNLERi SAN. VE
TIC,LTD $Tr
JUJTUN SUI-I1N1I,I'IC
tP
Adet
40
28,2
I 280,0
Sclentific
GER LTD.$TI
IVII,IJIKAL
'AY
JRUNLERiSAN
VE
'ia r rn eri
,U5IUN JUIbNIII,IC
rAY 1\4-bDI1(AL
'rP GER LTD.gTi
IRUNLERISAN VE
'ic LrD.$ri
62
I2U2b3
iNARh DETACHABLE
Adet
Ju
kalernde ekonomik
'oktLLr
rgrdan en avantajh teklit
,oktur
63
120264
INARE qENTiKLi
Itaflex
Adel
195,0(
61
I 1.700.0(
,rvfflu l\il1Dtl(Al-
'oktu
'[JRZ.N$ SAN TiC,L
rD
64
120266
'ENQE $EKILLI ELEI(TRO CERRAHI
:ESi FORCEPSi
Olympus
Adet
1290,01
$rr
6 450,0( \4XGA OZIrL SAG,
loktur
IIZM.VE
V{ED.URUN SAN VE
rrc,A $
65
66
12027
1
t20272
IOPSI },ORSEPSI (IGNELT) 230 CM
JIOPSI T.ORSEPSI (IGNESIZ) 230 CM
HMM
Gordon
Adet
Adel
65(
t2,91
t7(
12,8(
8 385,0(
iAY MITDIKAL
IRUNLERi SAN. VE
rIC LTD,$TI
2l'16,01
JRDAMbD TIBBI
IRUNLER SAN. iQ VE
x$ ric. LrD. $ri.
iAY MbDII(AL
'ic
'RUNLERiSAN
LTD.$ri
6',7
120218
}RASPING FORSEPS (TRI?OT)
A.ltoil
Adet
t02,7
3
I<O<a
iAYMEDIKAL
IUH.MAK TUR GIDI IRUNLERiSAN VE
\.NS GRUP MEDIKAT
,AN VE
68
)LI BIYOPSI
\
FORCEPS
ol
-
Adet\
9,0(
l'
I
69
,4HN1 (]IKARICI FORCEPS
e_
Adet
120,0(
/4
2
450,01
VE
ric LrD
$Ti.
ru.Llu,DlI
dEGA OZEL SAG
aokhtr
{IZM VE
dED LIRUN SAN, VE
rrc.A,$.
I 200,0( ;AYMEDIKAL
]RUNLERiSAN VE
'rc.LTD $TI
oKtuf
en avmtajh tekli
TERPROBE PROBUTF
TAS KAT 10-12 MM
TAS KAT 14-16
MM
TASYON KATAT.IS MM
TATERI(DENT-SLEEVE,BAL KAT)
DRENAJ KATATER SETI
KET KATATER 40
1OF
MM
AGL'K AILAQ VE
EREQLERI PAZ -
AGUS MANOMETRi-DENT
AL STENTI 14-I6CM
AP LIT SIIEAT VE BASI(ET
APAN
KLAWZ TEL
0,035"
GER
APAN KIAVUZ TEL
O,O2 I
LrD $ri
'
NAL STENT KAPLI 14-16
VE SAN LTD $TI
METAL STENT KAPSIZ
VE SAN LTD $TI
METAL STENT I(APLI
RASYON SOLUSYONU
10-12
5OO
DILATASYON BALONU
BARSAK DILATASYON BALONU
PLAZMA iCiN KATATER iON
PLAZMA
iqN
KATATER (YAN
ekonomik
en avantajh tek
iYOPSi iGNESi 25 G
RAFIK COLYAI( PLEI(SUS
ANKREATIK PLASTiK TEK STE
5F 9-10 cM
vE rIc.LTD.$Ti
iN$ sAN Tic LTD
RDAM 7F 7-8 CM
4]llO,O25INCH,J UQLU
160
122601
UKbbI( UURUNUME VE
.AYGANL]GA SAHIP GLIIDE W]RT
(
Ju kalernde ekonomik
rQldan en avantajh tekljl
I,032"J UQLU
'oktur
'oktur.
l6l
122602
rUI(SEK GORLINU\,E
VE-
Adet
GYGANLIGA SAHIP GUIDE WIRE
t,032, DULUQLU
162
122603
T
Ju katemde ekonomik
Lgrdan en avantajh teklil
lokhu
,oktu'
UI(bt,1( UURUNUME VE
Olympus
(AYGANLIGA SAHIP GLIIDE
VIREO,035"J UqLU
Adet
25
23 750,01 VltltJA UZ,bL SAG,
lokhr
IIZMVE
V{ED T]RUN
SAN VE
rrc,A,$.
163
122604
Y
U1(5h,K GORUNUME VE
Olympus
GYGANLIGA SAHiP GUDE WIRE
Adet
95.0(
123.'150,0( VIBGA OZBL SAG
122650
Ot(Ur
VE
'4ED,TJRUN,SAN
uc.A
$,
164
Y
TIZMYE
),035. DUZ UQLU
JUPER S'I IFF KIL AVUZ TEL
t0
92.01
9 200,0(
rruruVED l IBIJI
TOSTON SCBNTII'iC
IRUNLER SAN iQ
uP GER,LTD $Ti
/E Dr$ Trc LrD
$ri
165
4r^uzAL
122670
nLtz_r1l(SlyoN CAp (GENI$
\GIZLD
Olynpus
Adet
I
t25,0t
r 250,0( V1EGA OZEL SAG
Y
1]ZMVE
VIED URUN SAN.
rrc A
t66
122690
Adet
Ot(tur
\.E
S.
ru Kalemde eko[omik
'oktur
Lgrdar en avantajh teklil
'oktu
r29 I 00
)OUBLE PIGTAIL PLASTI(TTENT
i-4CM
1OF
Erdarned
Adet
3
I
36,0
080,0i IKUAIVTITJ lIBBI
-TRUNLER SAN, IC
Yoktur
/EDTSTIC LTD $Ti
68
t69
29101
129102
/UUbLN PIGlAIL PLASTIK STENT
-6 CM
1OF
Surgmedil<
Adet
3
JOUtsLE PIGTAIL PLASTJK STENT lOF
2
I-8 CM
14)
u
36,0r
20,\)
720,01
JILGIN GRUP
;AGLIK TEI(PROJE
,luruvBlJ
rrc,LrD $rI
)rg
.RDAMED
t .ujlJl
]RUNLER SAN. iQ VE
rlc. LrD. $ri.
rrBBi Etutsjo MEDIKAj_iC frmz.ns.seil.ric.lrr
JRUNLER SAN.
rEDr$ric.LrD
t70
29103
JUUBLE PIGIA]L PLASTIK STENT
)-10
1',7 1
29104
cM
1OF
Surguredik
JUUIJL!, PIGlAIL PLASTIK STENT 7F
Adet
34,2(
Adet
ICM
$ril$ri.
342,0oPILGIN GRUP
ISAGLIK TEKPROJE
36,0
I 80,0
1IilJA.LVll1D
|IBBI
Frc LrD $ri,
JRUNLER SAN, iQ VE
)r$ rrc. LrD. $Ti.
]RDAMED TIBBi
IRUNLER SAN iQ
loktu
lEDr$ric LrD $ri
172
129105
JUUIJLE PIGTA]L PLASTiL STENT 7F
.
Erdamed
2l
JO U(
720,0 rruArul1r-)
'CM
/E Drs
r73
t29106
fUUsLIf PIGIAIL PLASTIK
JCM
STENT ?F 7
Erdaned
Ade
2(
36.0(
720,01
r29107
)OTJBLE PiGTAiL
LO
tBlJl
VlI W !]NDOSI(OPI
V{ODERN TIP
CM
PtASTfi' STEM 7F
9
Jurgmedlk
Adet
2
34,21
Tic LTD $r IiHAZLAzu
rruruvEU llulJl
IRII\'LER SAN ie
r'E Dr$
t'74
1
JRUNLER SAN iQ
ric LrD $ri
684.0( JILGIN GRTIP
]AGLII( TEI( PROJE
ric LrD.$ri
t75
't29963
l)lsl\ 6uY
BUYLIK ARA BEZ|
Adet
lu kalemde ekonomik
aoktur
Lgldil en avatrtajh teklil
'oktur
t76
t77
,BN
t29981
T
II
Micro-Tech
Adet
IKIJA1U11D
IIBBI
IRUNLERSAN
/EDr$ric LTD
JItrI\IIfULLK]\YLI
IO
2CA/t
rvflcro- I ectl
Adet
3 320,0r
Y
$Ti
lruAlVItD llBtsI
TRUNLER SAN. iQ
r'EDr$rrc LrD $Ti
2
,
TN
OKNI
iq
loktur
A,$
178
129982
)ZEFAGUS STENTI FIII,L I(APL] 14-
6CM
Micro-Tech
830
lruATVbD
IU,UI
1
loktul
ITJ}JI
TRUNLER SAN.
iq
/E DI$ TIC LTD, gT
179
2801 80
)ISPOSABLE SEDYE ORTUSU
YAPI$KANLD 1,50X2.50CM
ERS
Adet
29
500
)ENEI( MED]KAL
4,850,0
I
\LIJA BUKLET
IEDIKAL - FATIH
|A$GONUL
'AGLTK AILAQ \rE
}EREQLERT PAZ.-
)GUZHANDENEK
180
Gl 320873
)ISTAL I(EP (OLYMPUS MARKA TJF
Olympus
\4OD VjDEOEDENESI(OPA UYGUN)
Adet
3
I
60,0(
\4liGA OZEL SAG
800,01
)Kml'
{IZM.VE
./ED,URUN SAN VT
rrc,A $
181
BDOO5
( RAY KORUYU6g 5s1QS1
(IIR$UN ONLIK
1a11q[I
Protecx
Adet
IUU,U(
(AVI MEDIKAI-
CEtr
foktrtr
\LET. SAN, VE TiC
,rD $rl,
t82
8132064
'ROID KORUYIJCU YAKA
Protecx
Adet
370,0(
4
440,01
IAVIMbDIKAI
CER
oKtuf
\LET SAN VETIC
.rD $ri
83
130011
(OTER IGLEM UCU (UZUN)
Adet
lu kalemde ekonomik
loktur
rgrdan en avantajh tekli:
/oktu.
184
130072
OIER KALEMI ELDEN I(ONTROLLU
4A Echo
Adel
500
1,891
9 475,01 .ARDE$LER TIBBI
]IHAZLAR TICARET
130126
ILII(UN DRBN (REZERWARLD
Plastirned
Adet
200
'74
l4
980,0r
vr,DrKAL llj lIAS.t
GRDESLER T]BBI
]IHAZLAR TICARET
,TD,$TI,
TH, TAAH. MUM
rrc, LTD $Ti
130128
jSLtr(ONDREN (RE-ZERVUARSTa
Eeho
Adet
100
69
6 950.0
]EI(S URI,]NLERI
lc
,AB CiH VE ALET
86
,UE-I!]I(S MED VE
,TD $Tr.
.r\rur_E,\il.bR llutsl
]IHAZLAR TICARET
,TD,$Tr
LTD $Tr
vulDrKAr l\i IIAST.
-AB, CIH. VE ALET
TH. TAAH MUM TiC
.rD $ri,
t87
188
130
l3 I
t30132
;PONGASTAN ANAL
Gelspon
Adel
t0
6)
iPONGASTAN STANDART
Gelspon
Adet
15
20
fokhr.
307,5r
GRDE$LER TIBBI
]IIIAZLAR TICARET
,TD $Tr.
t89
t30 14 I
-DKEN
Adet
tu kalemde ekonomik
gldan en avalltajh tekli:
oKtI
okhr.
190
1301
5
I
,,1!SH PROLEN (30X30)
4A
Adet
o,u
tzo,c
WE)L_EK
I IlJlJl
)HAZLAR TICARET
,TD $TI
191
130168
TOLOSTOMI PASTASI
Convatec
Adet
200
87(
17.520,0(
JUNVAI'EC SAGL]K
rRuNLERiLrD,$Ti
t92
30191
1APLER ANASTOMOZ UC UCA 25 MM
Ca1<
Medikal
Adet
28'.7,01
28 700,0(
vIEDUS TrBBI
]R.SAN \G
rc LTD.$Tr.
193
t94
130t92
|TAPLER ANASTOMOZ UE UCA
,{M
2S'9
TTAPLER ANASTOMOZ UQ UCA 3l_33
vIM
Cal<
Medikal
Cak Medikal
287,01
Adet
57.400,01 \4.EDUS
TBBI
JR SANVE
a
AI'LI,K LINEAR 50- 60 MM
28 700,0( V]EDUS TIBBI
Covidien
8 880,0t ]OVIDIEN SAGLII(
\.$
K:,*
I
rRuN rlc, LTD
$ri
loktur
,UVIIJIIJN SAGLIKA $
,UVIUIIN SAGLIK A.\i
frc.LTD.$TL
JR,SAN VE
frc LTD $Tt
195
'AGIZMED, SAG
uvul_uN sAGLx( A li
lI,DILINI(
IED,TIB,SAN TiC LTD
TI
0
TIB SAN TiC LTD
KARTU$U LINEAR KESICi
ARTiKULE KESiCi (45
riKuLE KESiCi
(45 MM)
90_
(AqK CERRAHI iCiN)
AMA VE KESME
1O
MM
fLERPAZSAN VE
LTD $TI
0x60 IGNESiZ CILE
'LIR POLYGLACTIN
LA
2IO I2X6O CM iGNESiZ
232
r303
1
'uL YcLAc I IN LACTOMER NO:3/0
2X45 CM iGNESIZ
I
Orhan Boz
Adet
7,0
IT3I]I
100,(
'oktu
'OZ
dALZEME SAN VE
IICA$
233
130312
UTT]R POLYGLACTIN LACTOMER
J
Adet
.IO:3/O 12X60 CM iGNESiZ
300
72
L840,0r (LASIV.I-t,IJ IVI,BDII(AL ]OZ TIBBIMALZEME
TH iHR SAN TiC LTI ;AN VE TiC.A
$
2
$ri,
234
130311
'OLYGLACTIN LACTOMER
2X45 CM IGNESiZ
NOr4/0-
Orhan Boz
Adel
30(
74
2 238,01
I]IJIJI
\LTUG T]BBI CIHAZ
'UL
V{ALZEME SAN VE
/E SARF
{ALZEMELERi
rrc A.$
]C LTD $TI
235
1303
1
UTUR POLYGLACTIN LACTOMER
rIO:4/O 12X60 CM IGNESIZ
8
Adet
J
lu kalernde ekonomik
grdal en avmtajh tekli:
)Knn
oktur.
236
I
13033
iU.TUR POLYGLACTIN LACTOMER
,lO:0 37 MM 1/2 \'UVARLAK UQLU 75-9(
Orhm Boz
Adet
241
)4
5'18"4
30341
JOZ IIBBI
rrc A,g
T UR POLYGLACTIN LACTOMER
'U
{o:2/0 26 MM YUV 1i2 iG 75_90 CM
Orhan Boz
Adet
250
4 675"0
]I
I IBI3I
'UL
V{ALZEME SAN
ficA$
238
I
3035
:LASMED MEDiKAL
TH.jHR SAN TiC LTD $
V4ALZEME SAN VE
]M
'OLYGLACTIN LACTOMER NO:3/0
I6MM 75 CM 1/2 iGNE
Orhar Boz
Adet
I
200
780,01
JANIMED TIBBI
{ALZEMETiC LTD
VE
iTI
]OZ TIBBI
dALZEME SAN VE
iANIMED TIBBI
IALZEME TiC. LTD
rrcA$
239
r3016-l
U T UK f UL Y LiLAL l IN LAC IOMER
'IO:4t020-22 MM YUV.I/2 ic 75_90 CM
'
240
13037
I
,U I UK
TULYULAUlIN LACIOMER
,IO:5/0 17MM YUV.1/2
iG
Ilrhuan
Adet
50
194
/4,1)
iTI
'ru\lLVlI1IJ
V{ALZEME
tlt
Covidien
Adet
50
75 CM
41
)_
07 5,01
IIJIJI
I
T]IIBL I\AALLEME
'UL
;AN,VE TIC A.$
TIC LTD
_uvulEl\ rA(jLt_r( lALl uc l]BBI CII{AZ
\,$,
IVE SARI
[i\4ALZEMELERi
rric.LrD.$rl
241
I
30391
iu I uR I,oLyPROPILEN NO:l 50MM l/2
Do[san
LEVERSE CUTTiNG IOOCM
Adet
50
66
3 34s,01
\L1'UG TIBBI CIIIAZ
olctl
r'E SARF
v{ALZEMELERi
ric LrD
242
130401
243
130417
)U l UK rULYPKUPTLEN NO:2/O 26 MM
illv 1/2 CjIr iGNE, 75-90 CM
iU I UR POLI?ROPILEN NO:3/0 25-26
vlM YUV 1/2 CifT iG. 75-90CM
Orhan Boz
Orhan Boz
Adet
Adet
100(
2001
2.120,01 }OZ
2,6
$ri
T]BBI
TIBBI
,{ALZEME SAN VE
'ARMED
'rJRizMN$,SAN
rrc.A $
rrc.A.$
52600 ]OZ TIBBI
V{ALZEME SAN.VE
frc A,$
\LI
UG TIBBI CIHAZ
/E SARF
{ALZEA{ELERi
rIc.LrD
t30420
244
,OLYPROPILEN
3OMM 3/8 CIFT
GNE KESIdN CUTTING 75 CM.
3/O
Adet
Ju
kalemde el(onomik
Y
$ri
oktur
grdan en avmtajh teklil
oktur
1Aa
I
30448
l UK fULYfKUI,ILbN NO:5/O
'U
ruv3/sQirTiG 7s-9ocM
246
30457
iu
I UR POL\?ROPILEN NO:6/0
1/2 QIFT iG 75-90 CM
lUV
13
MM
Covidien
Adet
,o
r.836,0r -UVT)IEN SAGLIK
\$,
l3MM
Do!san
Adel
24(
z,u
'oktur
\]-IUG I1tsBI CIHAZ iokhr.
,G SARF
IALZEMELEN
'IC LTD
$TI
247
I
30487
tu I uR POLYDIOXANONE NO:5i0
16_t 7
"{MYUV1/2QIFTiG 90cM
Do!san
Adet
2.804,41
C
\
248
t30500
UTUR POL\aDIOXANONE NO:4/0 1 Gl 7
YUV. l/2 QiFriG. eo cM
Orhan Boz
4ALZEMELERI
'IC LTD
$TI
I
]BI]I
VIIJRALMEDIIGI-
IUNCAYWRAL
frc A.$
A /
130531 I
Adet
'oktur,
SARF
'UL
VIALZEME SAN VE
ry
249
\LTUG TIBBI CIHAZ
PriK NO:2/0 l3X60CM IGNESiZ
Orhar Boz
U
I\BIJI
'UL
v{ALZEME
SAN,VE
rrc,A $
y''
VE
JKilT
250
I
30541
JU
iGNEE
1UR IPEK NOJ3/O I3X6O CM
Adet
Ju kaletnde ekonomik
Lgldan en avmtajh teklil
lKtm
/oktur
51
iu
130582
252
I UR IPEK NO: 2/025-26MM318
GSKTN iGNE 75 CM
130597
tu 1 UR IPEK NO:310 25-26
I.OTIND 75 CM
\IM
112
Orhan Boz
C
Orhan Boz
400(
1.2
Adet
4.920.01
09
I
860,01
7VL I
l}ttll
.AXIV]I,D IltstsI
VIALZEME SAN.\TE
rlc A.$
fuRizM iN$
uc,A $
]OZ T]BBI
\LI
V{ALZEME SAN,VE
VE SARF
rrcA$
UG TIBBI CIHAZ
\4ALZEMELERi
rrc LrD
253
13060
I
tu l uR IPBI( NO:3/0 35 MM REVERSE
]UTTING 3i8 iGNE 75 CM
Orhan Boz
Adet
50
SAN VE
1,3
$rl
\LTUG TIBBI CI]]AZ
/E SARF
T4ALZEME SAN VE
rrc A,$
",IALZEMELERi
ric.LrD $ri
1<t
1.r0679
.ARA BAKIM LIRT]I\IU I{EMOSTATIK-
Convatec
ORTU
Adet
E,J
4
1
8,5( r'IL,1J-SAN
MbDIKAL
foktur
]EKS GIDA
N$ TAAH TUR.iTTT.V
'TKiLi
IHR.SAN,TiC,LT
23\
130680
1uust(up[(
LTNEER 1(bSICI I(ARTU$U
MM (KALINDOKU)
'O
'
Ethicon Erdo
Surgery
Adet
8
298,0r
23 840,0r
L'HNSUN&JOHNSO}
YIEDiKAL SAN VE
OKIUf
TIC.LTD $Ti
256
r30682
130683
.ARA BAK]M URrX\iJ H;DROKOLLOjD_
)RTU t5x2o
.ARA
BA]CM URUNU HiDROKOLLOb_
)RTU lOXIO
130684
IroPLrK ORTUSU
Convatec
100
l4
14,5(
/ItrU-bAN LVTbDII(AL
500,0
oKtLlt
.EI(S
GIDA
N$ TAAH TttR.iTH V
iilfi. SAN TiC LT
Convatec
Adet
AItech
Adet
100
iUN MEDII(AL
AN TIC LTD,$TI
5()
l l,e2s,0OF{ERTSEL
ECZA
'oktLr
IDEPOLARI SAN,VE
[rc.
59
t30686
JUSTODIOL
Adet
A.$.
lu kalernde ekonomik
foktur,
rgldan en avantajh teklit
,oktu'
260
130721
1UR T'OLYGLCONATE
'OL\aDIOXANONE NO:0 37MM t/2 67-7(
'U
Cor.rdien
50
5.0
2.525.0( -UVTL'U1N SAGLIK
26
130727
I UK POLYGLCONATE
'OLYDIOXANONE NO:l 50MM t50CM
'U
\LTUG TIBBI C[]AZ
rE SARF
{ALZEMELERi
ric.LTD $ri
\,$
]M
Orhan Boz
Adet
200
42
8,400,0r
,OOP Y
\II
tvL
I tBBl
IALZEME SAN VE
UG lItsBI CIHAZ
/E SARI'
IALZEMELERi
rrcA$
ric LrD
262
t3073 I
I UR POLYDIOXANONE
'U
'OLYGLCONATE NO:2 0 26-2.1 MM 65-7:
]M
263
I
30738
1301 57
a/
zo
638 4
1/2 YUVARLAI( IGIIE
75-90
I
]IJI3I
'UL
v{ALZEME
Orhal Boz
Adet
75
o6),0(
cM
IICA$
iUTUR POL \DIOXANONE NO,.YO 26
\tIV IGNE 75 CM
"{I\4
Olhan Boz
Adet
t00
22U,01
:I
(LASMID MEDIKAL
\]BBL
'UL
\4ALZEME
'UL
SAN VE
T]I3I3I
130759
iUTUR POLYDIOXANONE NOO 37 I\4M
ruV IGN
75-90CM
Wego
Adet
/1
2 2s6,0t
THHR SAN,TiC LTD
iLASMEDMEDiKAL
rH,iril. sAN ric LrD
.ARMED TIBBI
IURIZM IN$,SAN
uvlDr_EN SAGLIK A,g
'L
\€
rrc A,$
266
267
+\uuJr(Ut ll( LlNEtrR KiISICI
_
{ARrU$u 60 MM VASKULER DOKU
t
'OLYGLYTONENO:O
/2 IGNE 75-90 CM
SO
Vttr4
WV.
fef
7t
Surgery
20 860,0(
Y
O|(tUL
\4EDIKAT SAN VE
fic.LrD $ri
Covidien
40
2 )49 n
,
V
$.
I
t\
t\ lt
\
"\
$
"{ALZEME SAN.VE
rrcA$
265
$ri
\LAJNITJ lVl_b,DlKA]TH iHR SAN.TIC LTD $
SAN VE
IICA$
;UTUR POL\'DIOXANONE
'OLYGLCONATE NO:3,0 26-27 MM
av J/2iG
264
Orhm Boz
UEN
JA('LII(
oktur
g
I$IGA DiRENCLi UV KORIJMALD
.SANTiC LTD$Ti
TOMI.JEJUNOSTOMi SETI
ATICI KARTUSU-I POL
SYON CIHAZI ACE EGRi
OAGULASYONMAKASI
14
CM
OAGULASYONCiHAZI EGRI
ELDEN AKTIVE EDiLEBII,EN
ONMAKASI 36 CM
tl( KbSMb VE
YON CIHAZI EL TUTACI
A BAK]M TJRUNU ENFEKS
HiDRoKoLLoiD oRTU
YiCiHiDROKOLLOID ORTU
ARABAI{M URIINU
G
ORTU 2X45 CM
M URUNU YAPIf
ULER PED 15XI5
BAKIM URTAIU YAP]
R SAKRUM PED KUQUK
,A.RA
BAKIM URI'NU Y
SAKRLIM PED BUYUI(
ORTU 1OXIOCM
IOSTATIK YARA ORTUSU
JANSIYAN MORU iQEREN)
API$KAN SOKUCU SPREY
iIAVLUSU SETi
IN DOI(U YAPI$TIRICISI
YON JEruNAL BESLEN.TUP
322
2902'14
,ZLIN QENELI KAVRAMA FORSEPSI
OJympus
Adet
2 200.01
4 400.0( /IEGA OZHL SAG
oKtuI
{IZM VE
OHANN
IEDURUNSAN
VE
rlc.A,$.
A56403 I
IETILEN MAVISI TOZ
Gram
OKU
katemoe et(onomlk
avantajh teklil
,oktur
JU
Lgtdan en
3',24
tsOtsREKKUVBII
25012t)
$ema
Adet
2500(
0,081
2.025,01
]ERENMEDIKAL IQ dEDIKAL I$ HAST
/E Dr$ TIC. MERYEI\, ,AB CIH. VE ALET
]OKESER
TH TAAH MTIM. TiC.
,TD $TI
3lJztJ
325
ITPOLAR
tsAYONnl (Aqrrl-l)
I,ORSEPS 2
ES Penclls
Adet
l(
255,01
2.550,01 {ACETTEPE GRUP
dM
'oktur.
IEM.GIDA
hB.MLZ.SAN.VE
IIC,LTD 9TI
326
l.l1051
,ENROSE DREN
lu l€lemde ekonomrk
Adet
Lgldan en
lKtur,
avantajh teklil
roktur,
13117 s
328
131
ls5
IMS SPEI(ULUM I7 MM
16
CM
)ESCI{AMTS SUTURELEV 21 CM
Adet
,u Kalemde ekoilomrK
gldan en avantajh tel(li1
oldur
Adet
tu Kalemde eKonomtK
grdan en avautajh tekli:
1
OKfuT
aokhil
okhr.
329
l3 1 145
IATHIEU SPEK
15
MM21,5 CM.
Adet
ru Katelnoe eKollomlK
grdan en avantajh tekli:
JKNTT
oktur
Y UNLU IJIfULAI(
ILEKTRO CERRAHi SiSTEMi KOTER
]IIIAZI PROBU
330
31329
,I\ .I.bL'I(tr IT(KI(JAs
331
2032
'bu
(1'DIQLU lAN UI\IJUSKUTIK
}ASTROSTOMI) SETI
Cornpat
Adet
2l
Adet
]I
2.400,0(
4B 000,0(
36,5(
4 095,0(
1
IEDEL T'P TIBBI
iI(IPMANLAR
MALAT ITHHR LTD.$TI
MED,VE
URTINLERI
.EKS
'GE-TEKS
foktru
JUIT],N1IIIL
'U51UI\
'rP
GER LTD.$Ti.
rc LTD.$Tr
33'.2
130495
.IAZOENTERAL BESLENME TUPU 5FR
Adet
tu i(alelllde eKonolnll(
gldaD en avantajh tekli
'oktur
foktru
.IAZOENTERAL BESLENME TUPU 6 FR
Adet
iu kalernde ekonomik
grdar en avmtajh tekli
'oktur
OKtUI
Adet
,u Kalelnde ekonomrK
gldan en avantajh tekli
'oktur
(oktur
qocuKiQiN)
333
I
30496
QocUK iQiN)
334
t308 I 8
/ULUIVII, I l(ll( INt. UZ
Y UN I'UIVIPA JI, I I
]IFT KANALLIYA UYGUN
3.200.582,35

Benzer belgeler

Sayfa: 7 | 11

Sayfa: 7 | 11 ihale Kayrt Nurnarasr : 2014147432 : Tiirkiye Yiiksek ihtisas E[itim ve Aragtrma Hastanesi idarenin Adr igin

Detaylı