ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı : Uyum Gıda

Transkript

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı : Uyum Gıda
Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklık Ünvanı
Adres
: Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
: Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23
Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul
Telefon / Faks No
: (212) 444 32 22 / (212) 856 10 36
Yatırımcı İlişkileri
Birimi Telefon / Faks No : (212) 444 32 22 / (212) 856 10 36
Tarih
: 11.03.2013
Konu
: 2012 Yılı Bilanço Hakkında
Açıklama
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Denetim Türü
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş Sürekli
Görüş Türü
Olumlu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Yönetim Kurulu ve Hissedarlara
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Giriş
1. Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2012 tarihi
itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait
kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe
politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2. İşletme yönetimi finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)'ca yayımlanan
ve Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu olan Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'ye uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir
şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir
şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını
ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun
muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim
kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız
denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız
iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait
finansal performansını ve nakit akımlarını, TMSK'ca yayımlanan TMS/TFRS standartları çerçevesinde
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür;
''Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar'' dipnotunda açıklandığı üzere
Şirket 2011 yılı finansal tablolarını yeniden düzenlemiştir. Not 2'de beliritlen hatalar 31 Aralık 2009,
2010 ve 2011 yıllarına ait olup, finansal tablolarını yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilmiştir. Not
2'de açıklanan düzeltmeleri de ayrıca denetledik. Görüşümüze göre, bu düzeltmeler uygundur ve
gerektiği gibi uygulanmıştır.
Elit Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
A member of CPA Associates International
Mehmet Sait ÖCAL, YMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
8 Mart 2013
İstanbul, TÜRKİYE
Bilanço
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü
Konsolide
Olmayan
Konsolide
Olmayan
Dönem
31.12.2012
31.12.2011
Raporlama Birimi
TL
TL
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
101.881.479
95.079.203
Nakit ve Benzerleri
6
13.848.124
11.035.879
Finansal Yatırımlar
7
150.000
150.000
1.462.094
366.779
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan ve Ortaklardan Ticari Alacaklar
10-37
485.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
615.994
25.926.352
İlişkili Taraflardan ve Ortaklardan Diğer Alacaklar
11-37
292.774
25.511.403
Stoklar
13
84.358.556
54.298.458
26
1.596.711
3.451.735
102.031.479
95.229.203
92.246.580
92.128.893
3.399.266
946.438
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan ve Ortaklardan Diğer Alacaklar
11-37
2.954.820
Diğer Alacaklar
11
444.446
946.438
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17
20.315.389
21.308.393
Maddi Duran Varlıklar
18
68.063.085
69.050.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19
318.840
674.049
194.128.059
187.208.096
123.428.978
91.772.722
34.634.693
35.022.922
78.312.640
52.213.964
3.694.022
1.139.523
8.383.569
1.799.540
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
8
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlar
10-37
Diğer Borçlar
Ortaklara Diğer Borçlar
11-37
6.426.351
Diğer Borçlar
11
1.957.218
1.799.540
Borç Karşılıkları
22
687.782
826.848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26
1.410.294
1.909.548
123.428.978
91.772.722
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin
Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.339.833
32.214.314
8
18.224.230
23.719.114
10
2.229.954
4.977.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
24
1.154.133
839.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35
1.731.516
2.678.036
ÖZKAYNAKLAR
47.359.248
63.221.060
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
47.359.248
63.221.060
27
60.000.000
20.000.000
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
27
1.168.231
41.168.231
Değer Artış Fonları
27
9.798.832
9.798.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27
2.688.084
2.688.084
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
27
-10.434.087
1.483.180
Net Dönem Karı/Zararı
27
-15.861.812
-11.917.267
194.128.059
187.208.096
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ödenmiş Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Yabancı Para Çevrim Farkları
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
Tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
Bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.