Børnepolitik 2007-2009.indd

Yorumlar

Transkript

Børnepolitik 2007-2009.indd
gladsaxe.dk
Çocuk politikası
2007 - 2009
2
Çocuk politikası çocukların hayatında bağlantı sağlayacak
Gladsaxe Encümen heyeti, Gladsaxe Belediyesinde
olan çocuklara ve gençlere sunulan imkanlarda
bağlantı sağlanılması için, bu çocuk politikasını
karar almıştır. Bu politika özel ihtiyaçları olan
çocuklara ve gençlere doğru yardımı zamanında
verilmesini güven altına alacaktır.
Çocuk politikasının önsözü
Yeni ve bağlamlı bir çocuk politikası ile, Encümen
heyeti hem normal gelişen hem de özel imkanlara
ihtiyacı olan çocuklarla ve gençlerle çalışmada,
çok yönlü işbirliği sağlamak istiyor. Bu yeni çocuk
politikası ayrıca mümkün olduğunca, çok sayıda
çocukların normal yuvalarda, okullarda ve kluplarda yerleştirilmesine de önem veriyor.
Gladsaxe Belediyesi öncelikli olarak ailenin bir
çocuk için en ideal yer olduğuna inanıyor ve bunun
içinde problemler mümkün olduğunca aile ile iş
birliği içerisinde çözülecek.
Buna ihtiyacı olan çocuklar ve gençler en erken
zamanda gereken yardımı alacaklar, ve mümkün
olduğunca, aileden ve yakın çevresinden uzaklaştırılması gerekmeden. Özel imkanlara ihtiyaç varsa,
elbette belediye yardımını sunacak ve buda mümkünse yakın çevrede, ya Gladsaxe Belediyesinin
içinde yada komşu belediyelerde olacak.
Özel desteğe ihtiyacı
olan çocuklar
Değer dayanağı
Ne elde etmek istiyoruz?
Çok yönlü işbirliği
Belgeleme ve
değerlendirme
Kurum
Umarım bu buroşür sana, Gladsaxe Belediyesinin
çocuk ve gençlere en iyi çerçeveleri vermenin viziyonları hakkında bilgi vermiştir.
Karin Søjberg Holst
Belediye Başkanı
3
Değer dayanağı
Gladsaxe Belediyesi’nin çocuklarla ve gençlerle
olan işlerindeki değer dayanağı şudur:
Gladsaxe Belediyesi çocuk, genç ve ailelerini, velilerin kaygı kişileri olarak kaynak ve yeteneklerine
odaklı olarak, çocuğun ve ailenin düşünce, istek ve
ihtiyaçlarına saygıyla karşılar.
Her çocuk eşsizdir ve içerildiği birlikteliklerle
uyumlu olarak gelişir. Çocuklar ve gençler kendi
ortamlarından ayrılarak incelenemez. Çocuklar
ve gençler veliler, aile, arkadaşlar ve çocuk bakım
kurumda, okul ve dernekte bulunan yetişkinlerle
olan bağlantı ve uyumlarla beraber gelişir.
Belediye şunlara önem vermektedir:
Çocuklar ve gençlerin aile hayatı
• Veliler çocuklarının saadet, terbiye ve gelişiminin baş sorumlularıdır ve velilerin çocuğun hem
evdeki hem çocuk bakım kurumda ve okuldaki
günlük yaşantısına aktif olarak katılmaları beklenir.
• Çocuklar ve gençler bir aile birliğinin bir parçasıdır, ve zorluklar karşılıklı konuşarak ve aileyle
beraber çözülür.
• Çocukların çocuk olmaya hakkı vardır. Ailenin
desteğe ihtiyacı olduğunda özellikle buna özen
gösterilmelidir.
4
Çocuk ve gençlerin gelişimi ve
öğrenimi
• Çocuklar ve gençler rahat oldukları, öğrendikleri
ve geliştikleri ortamlarda yaşayacak.
• Çocuklar ve gençler davranış ve yetişkinlerle
olan diyalogla gelişim ve öğrenim yaratmakta
payları olan aktif ve değerli bireylerdir.
• Çocuklar ve gençler girişim ve sorumluluk alabilen kişiler olarak demokratik işlemleri yaşayıp
bunlara katılacak.
• Çocuklar ve gençler iyi bilimsel ve çok yönlü,
sosyal ve kişisel becerilere sahip olacak.
Genişlik
• Okullar ve çocuk bakım imkanları her çocuk ve
genç içindir ve farklı, değişken ve esnek imkanlar
verecektir.
• Belediyenin sunduğu genel imkanlarla özel
imkanlara geçişlerde ve özel imkanlar arasında
bütünlük ve bağlantı vardır.
• Özel tedbirler alınmadan genel imkanlardaki her
imkan araştırılır.
Yakın çevre
• Çocuklar ve gençler toplumun çok yönlülüğünü
barındıran ve yansıtan bir birlekteliğin bir parçası olacaklar.
• Özel destek çocuğun yakın yetişkinlerinin birlikteliğiyle sunulacak.
• Özel destek çocuğun diğer yerel destek imkanlarına bağlı olarak sunulacak(örneğin okul ve
çocuk bakım kurumu), ve eğer çocuğun özel desteğe ihtiyacı varsa belediyenin kendi yerel destek
imkanları kullanılır.
5
Aile hayatı
Genişlik
Ne elde etmek istiyoruz?
Gelişim ve öğrenim
2009 bitiminde şunlar gerçekleştirilmiş olacak.
• Başlatılan özel imkanların daha büyük bir çoğunluğu tamamen veya kısmen yerel tabanlı olacak.
• Genel imkanlarda yerleşik olan çocukların oranı
yükselmiş(ayrılmış imkanlarda azalmış).
• Özel imkanlardan faydalanmış olan çocukların
daha yüksek bir oranı genel imkanlara dönüyor.
6
Yakın çevre
Özel desteğe ihtiyacı olan çocuklar
Bir çocuğun ne zaman desteğe ihtiyacı olduğunu
kesin olarak açıklayan bir kavram yoktur. Bir çocuğun desteğe ihtiyacı olduğunu tahmin eden veya
bu konuda bilgisi olan işçiler en erken zamanda
ve en bağlamlı şekilde önleyici olarak davranmak
zorundadırlar.
Çocuklar ve gençlerle çalışan profesyoneller:
• Günlük işlerinde karşılaştıkları çocuklar ve gençlerden sorumludurlar.
• Gladsaxe Belediyesi’nin çocuklara yönelik olan
tüm politikaları ve amaçları bunlara ek olarak
çocuk bakım kurumları, klüpler, okullar ve sağlıkmerkezleri hakkında bilgileri vardır.
• Özel desteğe ihtiyacı olan çocukların tüm imkanları hakkında bilgi sahibidirler.
• Gerektiği yerlerde erken ve kararlı bir girişim
içeren bir destek sunmak zorundadırlar.
İşçilerin bilgileri paylaşmaya hak ve zorunlulukları
vardır, buna bağlı olarak gereken girişimi başlatabilmek için erken bilgilendirmeyi yapmalıdırlar.
Belediyenin yönetimlerinde, bürolarında, kurumlarında ve okullarındaki çalışanlar işlerini yerine getirebilmeleri için gizli ve gereken bilgilerin alışverişi
yapabilir ve yapmak zorundadırlar.
Özel desteğe bağlantılı olmak çocukların, gençlerin
veya ailelerin hayatında büyük etken olmaktadır.
Bundan dolayı çalışanlar, özel destek sunmadan
önce, genel imkanlardaki imkanların denenmiş
olmasından sorumludurlar.
Özel ihtiyaçları olan çocuklara ve gençlere yönelik
girişim Gladsaxe Belediyesi’nin desteğe ihtiyacı
olan çocuklara ve gençlere yönelik değerlerine göre
ayarlanır.
Profesyonel girişim:
• Velilerin katılımıyla çocuğun, ailenin ve çevrenin
imkanlarından yola çıkar.
• Sorunları çocuğun ve gencin yakın çevresinde
ve yakın yetişkinleriyle beraber diyalogla ve işbirliğiyle çözer.
• Mümkün olduğu kadar çocuk ve gencin yakın
çevresine, bakım kurumuna veya okuluna bağlı
olarak özel destek sunar. Bu girisim imkanlar
arasındaki geçişin olumlu olmasını sağlamakta
özen gösterecek.
• Çocuğun ve gencin ihtiyaçlarından yola çıkarak
ailenin birarada kalmasını destekleyen çözümlere öncelik tanır.
• Çocuk yada gencin devamlı yetenekli yetişkinlerle irtibatta olmasını sağlar.
• Özel destek sunulan çocuklar ve gençler için bir
girişim planı hazırlar.
• Çocuk ve genci dinleyip girişimin düzenlemesinde etkin kılar. 15 yaş üzeri çocuklar konuya
taraftır.
• 15 yaş üzeri gençlere yerel geliştirilmiş
imkanlar destek sunar.
7
Çok yönlü işbirliği
Çocuklarla ve gençlerle çalışan öğretmenler, eğitimciler,
psikologlar ve diğer uzmanlar,
hem genel anlamda hemde özel
konularda çocuklar ve gençler
için bağlantılı bir girişim sağlayabilmek için çapraz işbirliğinde
bulunurlar.
Her okul bölgesi için bir bölge grubu oluşturulmuştur. Bir grup her okuldan, bakım kurumlarından,
klüplerden, belediyenin aile bölümünün danışmanlardan, psikologlardan ve sağlık hemşirelerinden,
Psikolojik Eğitimci Danışmanlığından gelen psikologlar ve konuşma eğitimcilerinden ve belediyenin
Çocuk ve Kültür Yönetiminden gelen özel danışmanlardan oluşur.
Grup çapraz işbirliğini yeterli kılıp farklı uzmanların birbirini tanımasını sağlayacaktır. Bu bölgedeki
genel problemlerin bir açık oturumudur ve belli
konuları tartışmayacaktır.
8
Grup ağının amacı özel ihtiyaçları olan belli çocuklar, gençler ve aileler etrafındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır.
Tüm somut konularda veliler başlangıçtan itibaren
bilgilendirilecek ve alakadar edilecektir. Ancak eğer
yasadışı durumlar hakkında şüphe varsa, örneğin
fiziksel veya cinsel taciz, velileri başta haberdar
etmeden çok yönlü danışma ve görüşme almak
mümkündür.
Belgeleme ve değerlendirme
Belediyenin çocuk politikasındaki amaçlarına ulaşması için girişim devamlı olarak belgelenmektedir.
Belgelerin tümü 2009 yılı çocuk politikasını değerlendirmek ve yeniden düzeltmek için kullanılır. Bu
aşamadan sonra bağlamlı çocuk politikasının her
iki yılda bir yeniden düzeltilmesi beklenmektedir.
9
Kurum
Belediyenin Çocuk- ve Kültür Yönetmeliği çocuk politikasından sorumlu olup Sosyal ve Sağlık
Yönetmeliğiyle beraber ilgili olan bölgeleri ayrıca
sağlık politikası ve yetişkin alanına geçisi düzenliyecektir.
Daha fazla bilgi:
Gladsaxe Belediyesi’nin internet sayfasında
gladsaxe.dk şunları bulabilirsin:
• Bakım kurumu ve kreşin hedefi
• Klübün hedefi
• Yeni olul politikası
• Çocukların çok yönlü ve kişisel gelişiminin
kademe ölçeği
• ”Çocukların bakım kurumundan okula geçişinde, hayatlarında bütünlük ve bağlam”
• ”Gladsaxe’ya içerilmek – ortak çocuklar- ortak
sorumluluk. ”
• ”İşbirliği” – çocuk ve gençlere karşı toplu girişim
10
11
gladsaxe.dk/boern
E-mail: [email protected]
Telefon: 39 57 50 00
12
Juni 2007 • Tyrkisk
Gladsaxe Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rådhus Allé
2860 Søborg

Benzer belgeler