31 Aralık 2013 Finansal Raporlar

Transkript

31 Aralık 2013 Finansal Raporlar
AKYÜREK TÜKETİM
ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE
SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na
1.
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan
ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve
diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2.
Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe
uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç
kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir.
Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi,
finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil
olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki
kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız
denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca
Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına
yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4.
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret
A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.
Açıklanması Gereken Diğer Husus:
5.
Not 24 (“Pay Başına Kazanç”) de gösterilen “Faiz, Amortisman ve itfa payları ve vergi öncesi kar”
(“FAVÖK”) değeri, Şirket’in FAVÖK hesaplaması gösteriminin bir konusu olup, finansal tabloların bir
parçası değildir.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
6.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1 Ocak –
31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal
raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
7.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde,
yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi,
bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite
kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına
göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında
teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve
yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını
açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte,
yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi’nin,
gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır.
Bilanço tarihi itibarıyla KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır.
Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu
komiteyi 18 Nisan 2013 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu
tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi,
bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik 2 defa
toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Ferda Elerman, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 3 Mart 2014
İÇİNDEKİLER
SAYFA
FİNANSAL DURUM TABLOSU ..............................................................................................................................
1-2
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ......................................................................
3
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ................................................................................................................
4
NAKİT AKIŞ TABLOSU ...........................................................................................................................................
5-6
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ...............................................................................................
7-66
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ...........................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ......................................................
NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .................................................................
FİNANSAL BORÇLAR ......................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR .....................................................................................................
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR ..............................................................................................
STOKLAR....................................................... .....................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR .........................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ....................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ......................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER .......................................................
TAAHHÜTLER ...................................................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR.....................................................................................
DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...............................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ .................................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ..........................................................................................
PAZARLAMA GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ .......................................................
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ................................................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER ....................................................
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER ......................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ .................................................................................................................
FİNANSMAN GİDERLERİ ................................................................................................................
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) ........................
PAY BAŞINA KAZANÇ .....................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ...............
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ..................................................................
7
8-27
28
28-30
30-31
32
32
33-35
36
37
38
38
39-40
41
41-43
44
44-45
46
47
48
48
48
49-52
52
53-57
57-65
66
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
Toplam Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Not
3
5
25
6
6
7
11
23
14
25
10
8
9
11
14
Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
31 Aralık
2013
22.604.159
123.239.391
3.676.459
119.562.932
303.435
303.435
42.759.550
12.186.620
315.287
3.213.423
204.621.865
31 Aralık
2012
2.789.628
95.079.269
5.327.646
89.751.623
10.518.378
10.076.632
441.746
28.613.322
12.008.704
1.799.391
150.808.692
19.534.500
12.147.061
248.638
63.546
51.988
32.045.733
33.566
33.566
19.534.500
11.308.904
78.644
147.913
33.358
31.136.885
236.667.598
181.945.577
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelir veya giderler
- Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları
Geçmiş yıllar karları / (zararları)
Net dönem karı
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
VE ÖZKAYNAKLAR
Cari Dönem
Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
31 Aralık
2013
17.502.664
475.563
123.790.910
1.007.313
122.783.597
1.127.950
224.719
5.428.900
92.603
31 Aralık
2012
44.899.807
581.694
81.541.292
1.025.375
80.515.917
870.295
118.521
1.136.565
309.709
101.027
13
92.603
148.643.309
101.027
129.558.910
4
1.095.390
1.600.000
1.600.000
287.194
1.915.763
1.792.411
1.792.411
113.508
13
23
287.194
1.201.600
4.184.184
113.508
1.055.305
4.876.987
15
46.086.740
18.953.166
40.000
32.586.740
40.000
1.185.500
1.185.500
15.898.498
1.676.201
1.185.500
1.185.500
6.396.669
7.300.771
83.840.105
47.509.680
236.667.598
181.945.577
Not
4
4
5
25
13
6
11
23
5
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık
2013
Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
1 Ocak31 Aralık
2012
KAR VEYA ZARAR KISMI
Not
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KAR
16
16
642.647.434
(596.037.936)
46.609.498
538.149.324
(497.004.459)
41.144.865
Pazarlama giderleri(-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
17
17
19
19
(28.772.495)
(8.183.916)
4.006.141
(517.898)
(19.496.223)
(8.208.820)
5.899.924
(217.237)
13.141.330
19.122.509
ESAS FAALİYET KARI
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI
20
20
196.593
(35.842)
13.302.081
368.488
(774.724)
18.716.273
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
21
22
1.158.640
(12.362.004)
8.700.499
(18.214.829)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI
2.098.717
9.201.943
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)
(422.516)
(1.901.172)
(276.221)
(146.295)
(1.700.842)
(200.330)
1.676.201
7.300.771
-
1.185.500
1.676.201
8.486.271
0,036
0,224
Dönem vergi (gideri)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
23
23
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları azalışları
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Pay başına kazanç
24
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
Sermaye
Pay İhraç
Primleri
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
9.101.451
-
-
294.936
818.925
-
10.215.312
98.549
-
-
-
-
-
98.549
-
-
-
-
28.709.548
-
28.709.548
Toplam kapsamlı gelir
23.386.740
-
-
1.185.500
(254.936)
-
(23.131.804)
-
7.300.771
8.486.271
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bakiye
32.586.740
-
1.185.500
40.000
6.396.669
7.300.771
47.509.680
Not
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle bakiye
Sermaye artışı
15
Yatırım amaçlı gayrimenkul yeniden değerleme
artışı etkisi
Transferler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Not
Geçmiş Yıllar
Karları
Net Dönem Karı
/ Zararı
Özkaynaklar
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
Sermaye
Pay İhraç
Primleri
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
32.586.740
-
1.185.500
40.000
6.396.669
7.300.771
Geçmiş Yıllar
Karları
Net Dönem Karı
/ Zararı
Özkaynaklar
47.509.680
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiye
Sermaye artışı
15
6.761.853
-
-
-
(6.761.853)
-
-
Nakit sermaye artışı
15
2.201.058
-
-
-
-
-
2.201.058
Sermaye azaltımı
15
(8.962.911)
-
-
-
8.962.911
-
-
Transferler
15
-
-
-
-
7.300.771
(7.300.771)
-
Halka arz
15
13.500.000
-
-
-
-
-
13.500.000
İhraç primleri
15
46.086.740
18.953.166
1.185.500
40.000
-
1.676.201
1.676.201
18.953.166
1.676.201
83.840.105
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bakiye
18.953.166
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
15.898.498
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
A. İşletme faaliyetlerinden
elde edilen
nakit akımları
Dipnot
Referansları
Vergi öncesi dönem karı
-Faiz giderleri
-Faiz gelirleri
-Maddi duran varlık satış (karı)/zararı(net)
-Reeskont (gelirleri)/giderleri(net)
-Kıdem tazminatı karşılıkları
-İzin karşılıkları
-Şüpheli alacak karşılığı
-Kredilere ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı
gideri/(geliri) (net)
-Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
22
19-21
20
19
13
13
5
8,9
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki artış
Stoklardaki artış
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış
Diğer duran varlıklardaki (artış)/azalış
Ticari borçlardaki artış
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki
artış
Ödenen gelir vergisi
Ödenen faizler
Alınan faizler
Ödenen kıdem tazminatları
Faaliyetlerde (kullanılan)/elde edilen nakit
23
19
13
Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık
2013
Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
1 Ocak31 Aralık
2012
2.098.717
9.201.943
3.844.238
(2.247.035)
8.099
(1.325.998)
688.497
(8.424)
153.190
15.466.226
(9.506.609)
504.192
(1.276.861)
280.853
90.363
1.021.246
289.440
2.248.467
969.909
1.833.190
5.749.191
18.584.452
(26.953.748)
(14.146.228)
(1.453.637)
65.737
42.057.207
(8.583.310)
(2.753.360)
(12.176.144)
(156.267)
3.221.077
4.656.188
9.974.710
291.723
(1.571.829)
(901.217)
(3.743.824)
2.247.035
(514.811)
(1.391.133)
(15.154.891)
9.506.609
(244.064)
7.061.893
(8.855.308)
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
5
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık
2013
Yeniden
Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
1 Ocak31 Aralık
2012
8
9
(3.782.307)
(234.993)
752.583
(4.545.132)
(39.295)
719.585
10
-
19.793.305
(3.264.717)
15.928.463
50.513.579
(77.324.153)
(2.619.250)
716.323
10.076.632
15.701.058
289.824.389
(295.243.847)
(2.982.804)
(1.963.097)
1.339.608
98.549
18.953.166
-
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde
edilen net nakit
16.017.355
(8.927.202)
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış)/artış (A+B+C)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
3
19.814.531
2.789.628
(1.854.047)
4.643.675
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
22.604.159
2.789.628
Dipnot
B. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımları
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımı
Duran varlık satışından elde edilen nakit
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde
edilen nakit
Referansları
Yatırım faaliyetlerinden
elde edilen/ (kullanılan)
net nakit
C. Finansman faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımları
Alınan krediler
Kredi geri ödemeleri
Finansal kiralama geri ödemeleri
Faktoring borçlarındaki değişim
İlişkili taraflardan alınan kredilerdeki değişim
Sermaye artırımı
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların
İhracından Kaynaklanan nakit girişleri
3
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
6
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 4 Kasım 1996 yılında
İstanbul’da kurulmuş olup, ana faaliyet konusu hızlı tüketim ürünlerinin pazarlama ve dağıtımıdır.
Şirket kuruluşta Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Day.Tük.Mal.San.ve
Tic.Ltd.Şti. olarak 4 Kasım 1996 tarihinde tescil edilmiş ve 7 Kasım 1996 tarih ve 4161 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Daha sonra Şirket, TTK’nin 152.maddesi gereği nevi
değiştirmek suretiyle anonim şirket kurarak, ticari ünvanını Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri
Otomotiv Tekstil ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve Şirket
ticari ünvanı 30 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilerek, 5 Haziran 2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Şirket’in yeni ticari ünvanı 30 Haziran 2012 tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.
olarak belirlenerek 6 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12 Temmuz 2012 tarih ve 8110 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Şirket, Ak-kar Gıda İnşaat Paz.Tur.İth.ve İhr.Tic.Ltd.Şti. (“Ak-kar”)’ni 26 Aralık 2011 tarihli ve 8
numaralı Ortaklar Kurulu kararı ile 30 Aralık 2011 tarihinde kül olarak devir almıştır. Söz konusu
birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 6 Ocak 2012 tarihli, 7978 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde
yayımlanmıştır.
Şirket, Aksel Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ticaret A.Ş.(“Aksel”)’yi 27 Temmuz 2012 ve 5/1
numaralı Yönetim Kurulu kararı ile tüm aktif ve pasifi ile 26 Eylül 2012 tarihinde devir almıştır. Söz
konusu birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 17 Ekim 2012 tarihli, 8176 numaralı Ticaret Sicil
Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. personel sayısı detayı: 31 Aralık 2013
tarihi itibarıyla Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.’nin personel sayısı
515’dir. (31 Aralık 2012: 483 ).
Şirket’in adresi ve başlıca faaliyet merkezi Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat 24 Esenler
İstanbul/Türkiye’dir.
Şirket’in ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf Eyyüp Serdal Akyürek ve Şekip Akyürek’tir.
Ödenecek temettü:
Bu rapor tarihi itibarıyla Şirket yönetimi tarafından kar dağıtımına ilişkin olarak herhangi bir karar
alınmamıştır. Temettü, hissedarlar tarafından yıllık genel kurul toplantısında onaya tabidir.
Finansal tabloların onaylanması:
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları 28 Şubat 2014
tarihinde yönetim tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar, yasal mali
tabloları yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir.
7
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine
istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları(“TMS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas
alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, bazı duran varlıklar ve finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi
maliyeti maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas
alınacaktır.
Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in
geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
8
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve
önemli farklılıklar açıklanır. Şirket, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli açıklanan formatına uyum
sağlamak amacıyla önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların
niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır.


2012 yılında Şirket, finansal durum tablosunda 11.743.863 TL tutarındaki verilen avansları
diğer dönen varlıklar içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Şirket yönetimi, bu tutarları “Kısa
vadeli peşin ödenmiş giderler” altında sınıflamıştır.
2012 yılında Şirket, finansal durum tablosunda 264.841 TL tutarındaki gelecek aylara ait
giderleri diğer dönen varlıklar içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Şirket yönetimi, bu tutarları
“Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler” altında sınıflamıştır.

2012 yılında Şirket, finansal durum tablosunda 4.896.883 TL tutarındaki gelir tahakkuklarını
diğer dönen varlıklar içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Şirket yönetimi, bu tutarları “Ticari
alacaklar” altında sınıflamıştır.

2012 yılında Şirket, finansal durum tablosunda 147.913 TL tutarındaki gelecek yıllara ait
giderleri diğer duran varlıklar içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Şirket yönetimi, bu tutarları
“Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler” altında sınıflamıştır.

2012 yılında Şirket, finansal durum tablosunda 870.295 TL tutarındaki “Çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin borçlar”ı diğer borçlar içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Şirket yönetimi bu
tutarı ilgili kaleme sınıflamıştır.

2012 yılında Şirket, finansal durum tablosunda 1.136.565 TL tutarındaki “Ertelenmiş gelir”i
diğer kısa vadeli yükümlülükler içerisinde sunmuştur. Cari yılda, Şirket yönetimi, bu tutarları
“Ertelenmiş Gelirler” altında sınıflamıştır.

2012 yılında Şirket, finansal durum tablosunda 581.694 TL tutarındaki “Uzun vadeli
borçlanmaların kısa vadeli kısımları”nı kısa vadeli finansal borçlar içerisinde sunmuştur. Cari
yılda, Şirket yönetimi, bu tutarları “Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları” altında
sınıflamıştır.

2012 yılında Şirket, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 9.506.609 TL tutarında
“Faiz geliri”ni ve 1.276.861 TL tutarında “Reeskont geliri”ni finansal gelirler içerisinde
göstermiştir. Cari yılda, Şirket yönetimi, bu tutarları “Esas faaliyetlerden diğer gelirler” ve
6.032.670 TL tutarındaki faiz gelirlerini “finanman gelirleri” altında sınıflamıştır.

2012 yılında Şirket, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 270.532 TL tutarında
“Maddi duran varlık satış karı”nı ve 97.956 TL tutarında “Bina kira gelirleri”ni diğer faaliyet
gelirleri içerisinde göstermiştir. Cari yılda, Şirket yönetimi, bu tutarları “Yatırım
faaliyetlerinden gelirler” altında sınıflamıştır.

2012 yılında Şirket, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 774.724 TL tutarında
“Maddi duran varlık satış zararı”nı diğer faaliyet giderleri içerisinde göstermiştir. Cari yılda,
Şirket yönetimi, bu tutarı “Yatırım faaliyetlerinden giderler” altında sınıflanmıştır.
9
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, cari yıl içerisinde standartlardaki
değişikliklerin etkileri nedeniyle muhasebe politikalarında değişiklik yapmamıştır.
Şirket 2012 yılında 2011 yılı ve öncesi finansal tablolarında maliyet bedeli ile muhasebeleştirdiği
maddi duran varlıklar içerisindeki binasını yeniden değerlenmiş tutarları ile muhasebeleştirmeye
başlamıştır. Şirket bu muhasebe politikası değişikliğini TMS 8 paragraf 17’ye istinaden ileriye dönük
uygulamıştır.
Şirket benzer şekilde, 2012 yılında 2011 yılı ve öncesi finansal tablolarında maliyet bedeli ile
muhasebeleştirdiği yatırım amaçlı gayrimenkullerini de gerçeğe uygun değer ile muhasebeleştirmiştir
(Not:8). TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” standardı
paragraf 24’te yer alan “Bir veya birden çok döneme ilişkin karşılaştırmalı bilginin sunulduğu
durumlarda muhasebe politikasındaki değişiklikle ilgili döneme özgü etki uygulanamazsa, İşletme
muhasebe politikasındaki değişikliği geçmişe dönük uygulamanın uygulanabilir olduğu en yakın
dönemin başı itibarıyla, ki bu cari dönem olabilir, varlık ve yabancı kaynak hesaplarına uygulamalı ve
özkaynakların tüm etkilenen kalemlerinin açılış bakiyelerinde buna paralel bir düzeltme yapmalıdır.”
ifadesine uygun olarak, Şirket muhasebe politikasındaki değişikliğin etkisini 1 Ocak 2012 tarihi
itibarıyla geçmiş yıl karları hesabında muhasebeleştirmiştir.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenir.
10
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TFRSlerde yapılan
değişiklikler
TMS’lerde yapılan aşağıda belirtilen değişiklikler cari dönemde uygulanmış ve finansal tablolarda
raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmuştur.
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu
tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu değişiklikler, kapsamlı
gelir tablosu ile gelir tablosunu yeniden tanımlamaktadır. TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca
‘kapsamlı gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ ve ‘gelir tablosu’
ifadesi ‘kar veya zarar tablosu” olarak değiştirilmiştir. TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca kar
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun tek bir tabloda ya da birbirini izleyen iki ayrı tabloda
sunumuna izin veren açıklamalar aynı kalmıştır. Ancak TMS 1’de yapılan değişiklikler uyarınca diğer
kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak
kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak
kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacak olup söz konusu
değişiklikler, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin vergi öncesi ya da vergi düşüldükten sonra sunumu ile
ilgili açıklamaları değiştirmemiştir. Bu değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmıştır. Diğer
kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu, standardın gerektirdiği değişikliği yansıtmak amacıyla yeniden
düzenlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen sunum ile ilgili değişiklikler haricinde, TMS 1’deki
değişikliklerin uygulanmasının kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir üzerinde
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
TFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber
niteliğinde tek bir kaynak olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun
değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek
açıklama gerekliliklerini belirtir. TFRS 13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler ve TFRS’de diğer
standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği veya gerektirdiği finansal olmayan
kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, TFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili
açıklama gereklilikleri şu andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu anda TFRS 7
Finansal Araçlar: Açıklamalar standardının açıklama gerekliliği olan ve sadece finansal araçlar için
istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar,
TFRS 13 kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler için zorunlu hale gelmiştir.
Şirket, bu değişikler kapsamında Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller notunda
gerekli açıklamaları eklemiştir. Bu yeni standardın uygulanmasının ilave bilgiler verilmesinin dışında
finansal tablolalar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
11
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(b)
2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tabloların Sunumu
(Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak)
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak yayımlanan
TMS 1’deki değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden
itibaren geçerlidir.
TMS 1 standardı uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değişiklik yapan ya da geriye
dönük olarak finansal tablolarını yeniden düzenleyen ya da sınıflandıran bir işletmenin bir önceki
dönemin başı için de finansal durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum tablosu) sunması gerekir.
TMS 1’deki değişiklikler uyarınca bir işletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden
düzenlemenin ya da yeniden sınıflandırma işleminin üçüncü finansal durum tablosunu oluşturan
bilgiler üzerinde önemli etkisinin olması durumunda üçüncü finansal durum tablosu sunması gerekir
ve ilgili dipnotların üçüncü finansal durum tablosuyla birlikte sunulması zorunlu değildir. Yapılan
yeniden sınıflandırma işleminin, Şirket’in finansal durum tablosunda önemli etkisinin bulunmaması
sebebiyle, üçüncü finansal durum tablosu sunulmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini
değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların
muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan
varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını
gerektirmekte ve böylece TMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor yöntemi’ni ortadan
kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler,
bilançoda gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam
değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak
muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan
plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler ile plan varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine
tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına uygulanan indirim oranı sonucu hesaplanan ‘net
bir faiz’ tutarı kullanılmıştır. TMS 19’a yapılan değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmalıdır.
TMS19’da yapılan değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması gerekmektedir. Bu sebeple Şirket
yönetimi TMS’de yapılan değişikliğin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemindeki
finansal tablolara olan etkisini hesaplamış ve hesaplanan etkilerin önemsiz görülmesi nedeniyle
geçmiş dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmemesine karar vermiştir. 1 Ocak 2013
tarihinden itibaren Şirket, aktüeryal kayıp ve kazancın etkisini hesaplamış, tutarın önemsiz
bulunmasından dolayı diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirmemiştir.
12
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(b)
2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TFRS 7 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi ve Bunlarla İlgili
Açıklamalar
TFRS 7’deki değişiklikler uyarınca işletmelerin uygulamada olan bir ana netleştirme sözleşmesi ya da
benzer bir sözleşme kapsamındaki finansal araçlar ile ilgili netleştirme hakkı ve ilgili sözleşmelere
ilişkin bilgileri (örneğin; teminat gönderme hükümleri) açıklaması gerekir.
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi

TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar;

TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum; ve

TMS 34 (Değişiklikler) Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS 16 (Değişiklikler)
TMS 16’daki değişiklikler, yedek parçaların, donanım ve hizmet donanımlarının TMS 16 uyarınca
maddi duran varlık tanımını karşılamaları durumunda maddi duran varlık olarak sınıflandırılması
gerektiği konusuna açıklık getirir. Aksi takdirde bu tür varlıklar stok olarak sınıflandırılmalıdır. TMS
16’daki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 32’deki değişiklikler, özkaynak araçları sahiplerine yapılan dağıtımlar ve özkaynak işlemleri
maliyetleri ile ilgili gelir vergisinin TMS 12 Gelir Vergisi standardı uyarınca muhasebeleştirilmesi
gerektiğini belirtir. TMS 32’deki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli
bir etkisi olmamıştır.
TMS 34 (Değişiklikler)
TMS 34’teki değişiklikler, belirli bir raporlanabilir bölüme ilişkin toplam varlık ve yükümlülüklerin,
ancak bu toplam varlık veya yükümlülük tutarlarının (veya her ikisinin) işletmenin faaliyetlere ilişkin
karar almaya yetkili merciye düzenli olarak sunulması ve en son yıllık finansal tablolara göre bu
tutarlarda önemli bir değişiklik olması durumunda dipnotlarda açıklanması gerektiğini belirtir. TMS
34’teki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
TFRS Yorum 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)
Maliyetleri’nde yer alan açıklamalar maden üretimi sırasında oluşan yerüstü maden faaliyetleri ile
ilgili atık temizleme maliyetleri (üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetleri) için geçerlidir.
İlgili yorum uyarınca madene erişimi sağlayan bu atık temizleme faaliyetine (dekapaj) ilişkin
maliyetler belirli kurallara uyulması şartıyla duran varlık olarak (dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlık)
muhasebeleştirilir. Devam eden olağan işletme dekapaj faaliyetleri ile ilişkili maliyetler ise TMS 2
Stoklar standardı uyarınca muhasebeleştirilir. Dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlıklar mevcut bir
varlığın iyileştirilmesi ya da ilavesi olarak muhasebeleştirilir ve mevcut varlığın oluşturduğu kısmın
özelliklerine bağlı olarak maddi duran ya da maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılır.
13
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(b)
2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TFRS Yorum 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
(devamı)
TFRS Yorum 20 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren
geçerlidir. TFRS Yorum 20’yi ilk defa uygulayan işletmeler için özel geçiş hükümleri bulunmaktadır.
Ancak, sunulan en erken dönemde ya da bu tarih sonrasında oluşan üretim aşamasındaki hafriyat
(dekapaj) maliyetleri için TFRS Yorum 20’de belirtilen açıklamalar uygulanmalıdır. Bu tür faaliyetler
gerçekleştirilmediğinden TFRS Yorum 20’nin Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi
olmamıştır.
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
1
Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Yatırım Şirketleri1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayımlanmamıştır.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile
ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde
yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’
ifadelerine açıklık getirir.
14
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi
zorunlu olup, finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları
değiştirilmiştir.
(d)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Hasılat
Satış gelirleri, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle
ilgili ekonomik faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek
bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından
iade ve indirimlerin düşülmesi suretiyle gösterilmiştir. Satıcılardan alınan indirimler, satıcıların
hizmetlerden faydalandıkları dönem içinde tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilerek satılan malın
maliyetinden indirilir.
15
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Hasılat (devamı)
Malların satışı
Mal satışı, mallar teslim edildiğinde ve malların alıcı tarafından kabul etmesini engelleyecek yerine
getirilmeyen herhangi bir yükümlülüğün olmadığı durumda, aşağıdaki koşullar gerçekleştirildiğinde
gelir kayıt edilir:
 Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
 Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar



üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,
Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve
İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Satış iskontoları satışlar üzerinden belli bir orana göre yapılır ve toplam satışlardan düşülerek
kaydedilir. Satış iskontoları satılan ürüne göre farklılık göstermektedir. (Mal teslimatları alıcının
deposunda yapılmaktadır. Satışlar belirlenen fiyattan yine belirlenen iskontolar düşüldükten sonraki
tutarla kayıt edilir.)
Faiz geliri:
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde
ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Net
gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin
toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına
düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir
tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden
olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir
değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen
tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.
16
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Duran Varlıklar
Mal veya hizmetin verilmesinde veya idari amaçlar için kullanımda tutulan binalar, yeniden
değerlenmiş tutarlarıyla ifade edilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihinde tespit
edilen gerçeğe uygun değerden sonraki dönemlerde oluşan birikmiş amortisman ve birikmiş değer
düşüklüğü düşülerek tespit edilir. Yeniden değerlemeler bilanço tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun
değerin defter değerinden önemli farklılık göstermeyecek şekilde düzenli aralıklarla yapılır.
Söz konusu binaların yeniden değerlemesinden kaynaklanan artış, özkaynaktaki yeniden değerleme
fonuna kaydedilir. Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı, maddi duran varlıkla ilgili daha
önceden gelir tablosunda gösterilen bir değer düşüklüğünün olması durumunda öncelikle söz konusu
değer düşüklüğü nispetinde gelir tablosuna kaydedilir. Bahse konu arazi ve binaların yeniden
değerlemesinden oluşan defter değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha önceki yeniden
değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aşması durumunda gelir
tablosuna kaydedilir.
Yeniden değerlenen binaların amortismanı gelir tablosunda yer alır. Yeniden değerlenen gayrimenkul
satıldığında veya hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda kalan bakiye doğrudan
dağıtılmamış karlara transfer edilir. Varlık bilanço dışı bırakılmadıkça, yeniden değerleme fonundan
dağıtılmamış karlara transfer yapılmaz.
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa
edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli
ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu tür
varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır
olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Makine ve ekipmanlar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların, maliyet veya değerlenmiş
tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana
tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan
değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye
dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa
olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve
gelir tablosuna dahil edilir.
Şirket, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren maddi duran valıklar içersindeki binasını yeniden değerleme
metoduna göre muhasebeleştirmeye başlamıştır. Bu değişikliğin nedeni, Şirket yönetiminin yeniden
değerleme metodunun maliyet metoduna göre daha güvenilir bir bilgi sunacağını düşünmesidir. Şirket
bu muhasebe politikası değişikliğini TMS 8 paragraf 17’ye istinaden ileriye dönük uygulamıştır.
17
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Kiralama İşlemleri
Kiralama - kiralayan durumunda Şirket
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal
kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır.
Finansal kiralama alacakları Şirket’in kiralamadaki net yatırım tutarı kadar kaydedilir. Finansal
kiralama geliri, Şirket’in finansal kiralama net yatırımına sabit dönemsel getiri oranı sağlayacak
şekilde muhasebe dönemlerine dağıtılır.
Faaliyet kiralamasına ilişkin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile
muhasebeleştirilir. Kiralamanın gerçekleşmesi ve müzakere edilmesinde katlanılan doğrudan
başlangıç maliyetleri kiralanan varlığın maliyetine dahil edilir ve doğrusal yöntem ile kira süresi
boyunca itfa edilir.
Kiralama - kiracı durumunda Şirket
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir.
Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan
anapara ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir
oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, Şirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel
borçlanma politikası kapsamında finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir
tablosuna kaydedilir. Koşullu kiralar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan
veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir),
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralaması altındaki
koşullu kiralar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir
ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer
düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının
mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır.
Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun
değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır.
18
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Varlıklarda Değer Düşüklüğü (devamı)
Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en
düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan
finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden
geçirilir.
Borçlanma Maliyetleri
Şirket’in özellikli varlığı bulunmaması nedeniyle, borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir
tablosuna kaydedilmektedir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler.
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla
piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin
gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde
gelir tablosuna dahil edilirler.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte
herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan
kar/zarar, oluştukları dönemde gelir tablosuna dahil edilir.
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe
uygun değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki
tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe
uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre
gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki
değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar “Maddi Duran Varlıklar” a uygulanan muhasebe politikasını
uygular.
Şirket, 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolarında maliyet bedeli ile muhasebeleştirdiği yatırım amaçlı
gayrimenkullerini 2012 yılında gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirmiştir. Şirket yönetimi gerçeğe
uygun değeri ile gösterimin Şirket’in faaliyetleri ile alakalı olarak daha gerçekçi olduğunu
düşünmektedir. TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”
standardı paragraf 24’te yer alan “Bir veya birden çok döneme ilişkin karşılaştırmalı bilginin
sunulduğu durumlarda muhasebe politikasındaki değişiklikle ilgili döneme özgü etki uygulanamazsa,
İşletme muhasebe politikasındaki değişikliği geçmişe dönük uygulamanın uygulanabilir olduğu en
yakın dönemin başı itibarıyla, ki bu cari dönem olabilir, varlık ve yabancı kaynak hesaplarına
uygulamalı ve özkaynakların tüm etkilenen kalemlerinin açılış bakiyelerinde buna paralel bir düzeltme
yapmalıdır. ”ifadesine uygun olarak, Şirket muhasebe politikasındaki değişikliğin etkisini 1 Ocak
2012 tarihi itibarıyla geçmiş yıl karları hesabında muhasebeleştirmiştir.
19
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe
uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile
alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir.
Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan
bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde
kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak
sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk
kayda alma sırasında belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit
toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş
değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit
akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile
defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür.
Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir.
Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
20
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden
değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir
tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen
faiz tutarını da kapsar.
21
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
Diğer finansal yükümlülükler(devamı)
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış
gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen
ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen
orandır.
Kur Değişiminin Etkileri
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in
geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Finansal tabloların hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan
dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk
Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı
para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak
suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal
olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda
muhasebeleştirilirler:
 Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı
para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele
alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,
 Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya
ilişkin muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,

Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde
muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da
ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur
farkları.
22
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Pay Başına Kazanç
Gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin ağrılıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu
ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı,
söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Bölümlere Göre Raporlama
Şirket’in raporlanabilir tek bir faaliyet bölümü bulunmakta olduğundan bölümlere göre raporlama
yapılmamaktadır.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir
şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine
eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
23
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı)
Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak
hesaplanır ve muhasebeleştirilir.
Şirket’in, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin
bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin
bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin varolduğu kabul edilir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen
kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da
önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması
şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı
etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği
ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili
farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
24
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)
Ertelenmiş vergi (devamı)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin
vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da
işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde,
şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık,
yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini
aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal
tablolara yansıtılmıştır. TMS19’da yapılan değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması
gerekmektedir. Bu sebeple Şirket yönetimi TFRS’de yapılan değişikliğin 31 Aralık 2012 tarihi
itibarıyla sona eren hesap dönemindeki finansal tablolara olan etkisini hesaplamış ve hesaplanan
etkilerin önemsiz görülmesi nedeniyle geçmiş dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmemesine
karar vermiştir. Ayrıca, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Şirket, aktüeryal kayıp ve kazançları
hesaplamış tutarın önemsiz görülmesinden dolayı aktüeryal kayıp ve kazançları diğer kapsamlı gelir
olarak muhasebeleştirmemiş, hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna
yansıtılmıştır.
25
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in distribütörlük faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü
kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
2.6
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Şirket’in muhasebe politikalarını uygularken yürüttüğü tahmin ve varsayımlar
Not 2.5’de belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda
muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan aşağıdaki yorumları yapmıştır:
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri:
Şirket maddi ve maddi olmayan duran varlıkların üzerinden Not 8 ve Not 9’da belirtilen faydalı
ömürleri dikkate alarak amortisman ayırmaktadır.
Şüpheli alacaklar karşılığı:
Şirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için
şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin
faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Kıdem tazminatları:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
Hesaplamada kullanılan tahminler Not 13’de açıklanmıştır.
26
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklara ilişkin gerçeğe uygun değer tespiti:
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ve kullanımdaki binasının gerçeğe
uygun değeri, Şirket ile ilişkisi bulunmayan bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından
gerçekleştirilen değerlemeye göre elde edilmiştir. Uluslararası Değerleme Standartları’na göre yapılan
değerleme, benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının da referans alınmasıyla tespit
edilmiştir. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, bağımsız değerleme uzmanları
tarafından çeşitli tahmin ve varsayımlar (piyasa emsal değerleri, vb.) kullanılarak belirlenmektedir. Bu
tahmin ve varsayımlarda gelecekte ortaya çıkabilecek değişiklikler Şirket’in finansal tablolarında
önemli ölçüde etkiye neden olabilir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Ertelenmiş Vergi
Şirket’e ait yatırım amaçlı gayrimenkullerden kaynaklanan ertelenmiş vergi borcu ve ertelenmiş vergi
varlık hesaplamasında, yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilecek ekonomik faydaların satış
yolundan ziyade zaman içinde tümüyle kullanılması amacı güden bir işletme modeli çerçevesinde elde
bulundurulmadığına kanaat getirilmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerinin satış kazançları %5
vergiye tabii olduklarından yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri ile vergiye esas
değeri arasındaki farktan %5 ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır.
Bölümlere Göre Raporlama
Şirket’in raporlanabilir tek bir faaliyet bölümü bulunmakta olduğundan bölümlere göre raporlama
yapılmamaktadır.
27
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Nakit mevcudu
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
56.451
1.535.017
21.012.691
73.346
2.716.282
-
22.604.159
2.789.628
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir:
4.
Orijinal para birimi
Vade
Ağırlıklı ortalama etkin faiz
oranı (%)
TL
Ocak 2014
9,10%
31 Aralık 2013
21.012.691
21.012.691
FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kısa vadeli banka kredileri
11.501.185
38.523.327
1.020.328
679.006
Kısa vadeli finansal kiralama borçları
4.981.151
5.697.474
Faktoring işlemlerine ilişkin borçlar
17.502.664
44.899.807
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
Toplam finansal borçlar
475.563
581.694
281.474
813.916
1.095.390
451.751
1.464.012
1.915.763
19.073.617
47.397.264
31 Aralık 2013
11.976.748
281.474
12.258.222
31 Aralık 2012
39.105.021
451.751
39.556.772
a) Banka Kredileri
Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:
1 yıl içinde ödenecekler
2 yıl içinde ödenecekler
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkulleri ve maddi duran varlıkları
üzerinde, kullandığı kredilere ve finansal kiralama işlemlerine karşılık, teminat olarak 3.635.765 TL
tutarında ipoteği bulunmaktadır. (31 Aralık 2012: 7.322.261 TL).
28
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
a) Banka Kredileri (devamı):
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Para birimi
TL
USD
Etkin faiz
oranı %
%5,10-16,68
%5,50-%6,30
Para birimi
TL
USD
Etkin faiz
oranı %
%9,60-16,68
%6,00-7,51
31 Aralık 2013
Kısa vadeli
Uzun vadeli
6.777.171
281.474
5.199.577
11.976.748
281.474
31 Aralık 2012
Kısa vadeli
25.159.978
13.945.043
39.105.021
Uzun vadeli
451.751
451.751
b) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar:
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal kiralama işlemlerinden borçların detayı
aşağıdaki gibidir:
Asgari Kira Ödemeleri
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
Finansal Kiralama Borçları
Bir yıl içinde
İkinci ve üçüncü yıl arasındakiler
Eksi: Gelecek dönemlere
ait finansal giderler
Finansal kiralama yükümlülüklerinin
bugünkü değeri
1.122.925
868.985
(157.666)
1.834.244
Eksi: 12 aylık dönem içinde ödenecek borç
(Kısa vadeli borçlar kısmında gösterilen)
12 aydan sonraki ödemeye ilişkin borç
817.905
1.646.541
(321.428)
2.143.018
Asgari Kira Ödemelerinin
Bugünkü Değeri
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
1.020.328
813.916
679.006
1.464.012
-
-
1.834.244
2.143.018
(1.020.328)
(679.006)
813.916
1.464.012
Finansal kiralama, önceki dönemlerde şirketin faaliyetleri ile ilgili kullanmış olduğu 28 adet soğutmalı
araç kasasına ilişkindir. 2012 yılında ilave olarak Denizli bölgesinde bulunan bina ve soğuk hava
deposu finansal kiralama işlemine konu edilmiştir.
29
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
b) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (devamı):
Bilanço tarihi itibarıyla finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değerleri
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
Arsalar
Binalar
Makine ekipman ve teçhizatlar
Taşıtlar
492.216
955.208
317.330
727.509
2.492.263
492.216
978.939
355.795
831.283
2.658.233
Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için
sabitlenmiştir. Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık Avro için %7,00 ve TL için
%12’dir. (31 Aralık 2012: Avro için %7,00 ve TL için %12).
5.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar:
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
2013
92.989.788
16.919.427
3.676.459
(2.923.752)
12.577.469
123.239.391
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not: 25)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Gelir tahakkukları (1)
Toplam
31 Aralık
2012
63.184.990
24.564.335
5.327.646
(2.894.585)
4.896.883
95.079.269
(1)
Şirket distribütörlüğünü gerçekleştirdiği firmalara yansıtılacak giderlerinden elde edeceği gelirleri Gelir
Tahakkukları hesabında takip etmektedir.
Dönem içerisinde Şirketin ilişkili kuruluşlar dışındaki bir şirkete 4.981.151 TL tutarında ticari alacak
devri bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 5.697.474 TL). Devir işlemi sırasında Şirket, söz konusu
alacaklarla ilgili tahmini tahsil edilmeme riski için devralan şirkete kredi teminatı vermiştir.
Dolayısıyla Şirket, alacakların defter değerini bilançoda tutmaya devam etmiş ve devire ilişkin alınan
nakit tutarı teminat altına alınmış bir borç olarak muhasebeleştirmiştir.
30
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
5.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
a) Ticari Alacaklar (devamı):
Şirket’in şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık
2013
(2.894.585)
(153.190)
124.023
(2.923.752)
Açılış bakiyesi
Dönem gideri (Note: 17)
Dönem içi tahsilatlar (Note: 19)
Kapanış bakiyesi
1 Ocak31 Aralık
2012
(2.709.252)
(1.021.246)
835.913
(2.894.585)
Şirket’in ticari alacaklarına ilişkin ortalama vade süresi 50 gündür ( 31 Aralık 2012: 62). Şirket, 31
Aralık 2013 itibarıyla ticari alacakları için 3.852.000 TL teminat almıştır ( 31 Aralık 2012: 1.100.000
TL).
b) Ticari Borçlar:
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
87.396.698
33.230.431
2.156.468
1.007.313
123.790.910
61.880.102
17.260.317
1.375.498
1.025.375
81.541.292
Uzun vadeli ticari borçlar
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
Uzun vadeli ticari borçlar (2)
Uzun vadeli borç senetleri(1)
1.600.000
892.411
900.000
1.600.000
1.792.411
Kısa vadeli ticari borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
Kısa vadeli borç senetleri (1)
Diğer ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not: 25)
Şirket’in borç senetlerinin bir kısmı Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. ile
15 Ekim 2012 tarihinde imzaladığı distribütörlük sözleşmesi maddeleri uyarınca Şirket ilgili şirket’e
10.000.000 TL avans ödemesini 15 adet borç senedi vermek suretiyle gerçekleştirmiştir. Verilen borç
senetlerinin vadelerine kalan gün sayısı 23 ile 415 gün arasında değişmektedir.
(1)
Şirket’in uzun vadeli ticari borçları Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne olan borçlarından
oluşmaktadır.
(2)
Şirket’in ticari borçlarına ilişkin ortalama vade süreleri 59 gündür (31 Aralık 2012: 60 gün).
31
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
6.
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) Diğer Alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not: 25)
Personelden alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar
31 Aralık
2013
232.432
71.003
303.435
31 Aralık
2012
328.463
10.076.632
5.249
108.034
10.518.378
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
219.961
4.758
91.008
27.513
224.719
118.521
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
42.759.550
28.613.322
42.759.550
28.613.322
b) Diğer Borçlar
Kısa vadeli diğer borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Alınan depozito ve teminatlar
7.
STOKLAR
Ticari mallar
32
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
8.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Makina
ekipman ve
teçhizatlar
Taşıtlar
Diğer duran
varlıklar
Toplam
1.156.609
152.901
(9.639)
229.025
8.991
-
15.409.475
3.782.307
(1.270.572)
2.448.507
1.299.871
238.016
17.921.210
(1.478.156)
(1.213.537)
(789.575)
(217.300)
(4.100.571)
(134.033)
57.082
(1.511.214)
437.184
(336.608)
15.222
(115.218)
402
(9.064)
-
(2.183.468)
509.890
(176.204)
(380.081)
(2.552.186)
(1.534.923)
(904.391)
(226.364)
(5.774.149)
2.798.688
1.527.461
6.007.980
913.584
395.480
11.652
12.147.061
Demirbaşlar Özel maliyetler
Arazi ve arsalar
Binalar
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
492.216
-
2.757.738
217.154
1.228.037
769.265
(89.760)
7.399.200
2.306.361
(1.145.395)
2.146.650
327.635
(25.778)
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
492.216
2.974.892
1.907.542
8.560.166
Birikmiş amortisman
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
-
(98.873)
(303.130)
Dönem gideri
Çıkışlar
-
(77.331)
-
31 Aralık 2013 kapanış
31 Aralık 2013 itibariyle
net defter değeri
492.216
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, kullanmış olduğu krediler için verdiği ipotek tutarı 536.000 TL’dir.
33
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
8.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Arazi ve arsalar
Binalar
Makina
ekipman ve
techizatlar
Maliyet değeri
1 Ocak 2012 açılış bakiyesi
Yeniden değerleme rayiç farkı (1)
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
492.216
492.216
600.000
1.161.000
996.738
2.757.738
953.393
451.014
(176.370)
1.228.037
4.786.183
4.681.735
(2.068.718)
7.399.200
1.868.771
424.762
(146.883)
2.146.650
Birikmiş amortisman
1 Ocak 2012 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
-
(31.000)
(67.873)
(98.873)
(401.566)
(73.467)
171.903
(303.130)
(1.290.321)
(1.107.515)
919.680
(1.478.156)
492.216
2.658.865
924.907
5.921.044
31 Aralık 2012 itibariyle
net defter değeri
(*)
Taşıtlar
Diğer duran
varlıklar
Toplam
839.691
316.918
1.156.609
227.511
1.514
229.025
9.275.549
1.161.000
7.364.897
(2.391.971)
15.409.475
(926.990)
(363.158)
76.611
(1.213.537)
(615.496)
(174.079)
(789.575)
(207.973)
(9.327)
(217.300)
(3.473.346)
(1.795.419)
1.168.194
(4.100.571)
933.113
367.034
11.725
11.308.904
Demirbaşlar Özel maliyetler
Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, binalarını yeniden değerlenen rayiç tutarları ile mali tablolarında göstermeye başlamıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, kullanmış olduğu krediler için verdiği ipotek tutarı 536.000 TL’dir.
2012 yılında finansal kiralama yoluyla alınan sabit kıymetlerin tutarı 2.819.765 TL’dir.
34
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
8.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Amortisman giderlerinin 1.511.192 TL’si ( 2012: 976.186 TL) pazarlama giderlerine, 672.276 TL’si
(2012 : 819.233 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
Şirket’in binaları, Şirket ile ilişkisi bulunmayan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından 4 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen değerlemeye göre
elde edilmiştir. Uluslararası Değerleme Standartları’na göre yapılan değerlemede, emsal değeri
yaklaşımı yöntemi dikkate alınmıştır.
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik
ömrü
Binalar
10-50 yıl
Makine ekipman ve teçhizatlar
2-15 yıl
Taşıtlar
5-15 yıl
Demirbaşlar
8-10 yıl
Özel Maliyetler
4-5 yıl
Diğer duran varlıklar
3-4 yıl
Şirket’in binalarının gerçeğe uygun değer ölçümleri
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in sahip olduğu binalara ilişkin bilgiler ile söz konusu varlıklara
ilişkin gerçeğe uygun değer hiyerarşisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2013
TL
TL
TL
Binalar
1.761.000
1.761.000
(*) Mevcut dönemde 1. seviye ve 2. seviye arasında herhangi bir geçiş olmamıştır.
Şirket’in sahip olduğu binanın tarihi maliyet esasına göre değerlenmiş olması durumundaki net defter
değerine aşağıda yer verilmiştir.
1 Ocak1 Ocak31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
Maliyet
Birikmiş amortisman
1.813.892
(176.204)
1.596.738
(98.873)
Net defter değeri
1.637.688
1.497.865
35
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
9.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Haklar
Diğer maddi
olmayan duran
varlıklar
Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
141.587
34.656
127.128
200.337
268.715
234.993
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
176.243
327.465
503.708
Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
(108.329)
(32.133)
(81.742)
(32.866)
(190.071)
(64.999)
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
(140.462)
(114.608)
(255.070)
35.781
212.857
248.638
Haklar
Diğer maddi
olmayan duran
varlıklar
Toplam
141.587
-
87.833
39.295
229.420
39.295
31 Aralık 2013 itibariyle net
defter değeri
Maliyet değeri
1 Ocak 2012 açılış bakiyesi
Alımlar
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2012 açılış bakiyesi
Dönem gideri
141.587
127.128
268.715
(84.124)
(24.205)
(68.176)
(13.566)
(152.300)
(37.771)
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
(108.329)
(81.742)
(190.071)
33.258
45.386
78.644
31 Aralık 2012 itibariyle net
defter değeri
İtfa paylarının tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir.
Haklar
Diğer maddi olmayan duran
varlıklar
Ekonomik ömrü
10-50 yıl
2-15 yıl
36
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
10.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi
Arazi ve
arsalar
Binalar
Toplam
8.024.500
8.024.500
11.510.000
11.510.000
19.534.500
19.534.500
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde, kullanmış olduğu
krediler için verilen ipotek tutarı 280.000 TL’dir (31 Aralık 2012: 280.000 TL).
1 Ocak 2012 itibariyle net defter değeri
Gayrimenkul yeniden değerleme rayiç farkı(1)
Çıkışlar
31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi
Arazi ve
arsalar
Binalar
Toplam
6.136.677
9.907.823
(8.020.000)
8.024.500
3.087.151
20.121.859
(11.699.010)
11.510.000
9.223.828
30.029.682
(19.719.010)
19.534.500
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, Şirket ile
ilişkisi bulunmayan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir gayrimenkul değerleme
şirketi tarafından 4 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen değerlemeye göre elde edilmiştir.
Uluslararası Değerleme Standartları’na göre yapılan değerlemede, emsal değeri yaklaşımı yöntemi
dikkate alınmıştır.
(1)
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde, kullanmış olduğu
krediler için verilen ipotek tutarı 280.000 TL’dir.
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri Şanlıurfa, Antalya, Ankara ve İstanbul Büyükçekmece’de
bulunan arsa ve binalardan oluşmaktadır.
Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkullerden dönem içinde 72.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer ölçümleri
31 Aralık 2013 itibarıyla Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile söz konusu varlıklara ilişkin
gerçeğe uygun değer hiyerarşisi aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Yat. A.
Arazi ve arsalar
Binalar
31 Aralık
2013
8.024.500
11.510.000
Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
TL
TL
TL
8.024.500
11.510.000
-
(*) Mevcut dönemde 1. Seviye ve 2. seviye arasında herhangi bir geçiş olmamıştır.
37
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
11.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
31 Aralık
2013
12.012.971
173.649
12.186.620
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Verilen sipariş avansları (1)
Peşin ödenen giderler
31 Aralık
2012
11.743.863
264.841
12.008.704
Şirket’in Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. ile 15 Ekim 2012 tarihinde
imzaladığı distribütörlük sözleşmesi maddeleri uyarınca Şirket Fiskobirlik’e 10.000.000 TL avans
ödemesi gerçekleştirmiştir. Şirket bu sözleşme maddeleri uyarınca verilen avans tutarına karşılık
olarak 12.500.000 TL değerinde ipotek almıştır. Şirket bu ödemenin 10.000.000 TL tutarındaki
kısmını borç senetleri ile gerçekleştirmiştir.
31 Aralık
31 Aralık
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
2013
2012
63.546
147.913
Peşin ödenen giderler
63.546
147.913
(1)
31 Aralık
2013
5.428.900
5.428.900
Ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
12.
31 Aralık
2012
1.136.565
1.136.565
TAAHHÜTLER
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
TL
TL
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı (1)
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer
3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i) Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen 3. Kişiler
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
(2)
Toplam
(1)
(2)
38.953.000
37.463.927
-
-
92.400.000
394.777.000
-
-
92.400.000
394.777.000
-
-
131.353.000
432.240.927
Şirket’in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat ve rehinleri içermekte olup, ipotek
bulunmamaktadır. (31 Aralık 2012: Yoktur)
Diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı %110’dır. (31 Aralık 2012: %821)
31 Aralık 2013 itibarıyla grup firmalarının Şirket lehine vermiş olduğu toplam kefalet tutarı 92.400.000
TL’dir. (31 Aralık 2012 : 394.777.000 TL). Grup şirketlerinin birbirleri lehine karşılıklı aynı tutarlarda
kefaletleri mevcuttur.
38
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
13.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Personele ödenecek ücretler
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
771.918
356.032
641.360
228.935
1.127.950
870.295
31 Aralık 2013
Kullanılmayan izin karşılığı
31 Aralık 2012
92.603
101.027
92.603
101.027
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
101.027
(8.424)
10.664
90.363
92.603
101.027
İzin karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Açılış bakiyesi
Dönem gideri/ (geliri)
Kapanış bakiyesi
Uzun Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalar
31 Aralık 2013
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Aralık 2012
287.194
113.508
287.194
113.508
Kıdem tazminatı karşılığı:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı
ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem
tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs
2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31Aralık 2013 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3.254,44 TL (2013: 3.033,98 TL) tavanına
tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar, şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
39
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
13.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Uzun Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalar (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı: (devamı)
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda
karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık % 6,21 enflasyon
ve %10,22 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 3,78 olarak elde edilen reel iskonto oranı
kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2012: % 2,52). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde
ödenmeyip, Şirket’e yükümlülük doğuran kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranları da %75 (2012: %
70) olarak dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem
tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan
tutarı dikkate alınmıştır.
1 Ocak31 Aralık
2013
113.508
(1.591)
687.387
2.701
(514.811)
287.194
1 Ocak itibariyle karşılık
Aktüeryal kayıp/ (kazanç)
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içi ödemeler
31 Aralık itibariyle karşılık
1 Ocak31 Aralık
2012
76.719
2.642
272.835
5.376
(244.064)
113.508
31 Aralık 2013, 2012 tarihleri itibarıyla dönem giderinin tamamı genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
40
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
14.
DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
İş avansları
Personel avansları
Devreden KDV
Diğer çeşitli dönen varlıklar
1.043.714
157.923
1.879.414
132.372
986.849
132.438
526.357
153.747
3.213.423
1.799.391
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
51.988
33.358
51.988
33.358
Diğer Duran Varlıklar
Verilen depozito ve teminatlar
15.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a) Sermaye
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Eyyüp Serdal Akyürek
Şekip Akyürek
Mehmet Akyürek
Aslan Akyürek
Mustafa Akyürek
İbrahim Halil Akyürek
Nezih Murat Akyürek
(%)
32
32
<1
<1
<1
<1
<1
31 Aralık
2013
14.726.942
14.726.943
44.285
44.285
44.285
-
Halka açık
Tarihi değerle sermaye
36
100
16.500.000
46.086.740
Ödenmemiş sermaye
Yeniden düzenlenmiş sermaye
(%)
50
50
<1
<1
<1
-
31 Aralık
2012
16.226.939
16.226.942
44.285
44.285
44.285
2
2
100
32.586.740
-
-
46.086.740
32.586.740
Şirket, TTK’nin 152.maddesi gereği nevi değiştirmek suretiyle anonim şirket kurarak, ticari ünvanını
Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve
Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve Şirket ticari ünvanı 30 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilerek, 5
Haziran 2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Bahse konu
dönüşüm esnasında Şirket’in özkaynaklarında aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere değişiklik
olmamıştır:
41
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
15.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
a) Sermaye (Devamı)
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sermayesi 46.086.740 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık
2012: 32.586.740). Bu hisselerin 1.800.000 adedi A grubu ve nama yazılı olup, 30.786.740 adedi ise B
grubu olup hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu hisselerin 900.000 adedi Şekip
Akyürek’e, 900.000 adedi ise Eyyüp Serdal Akyürek’e aittir. A Grubu Payların Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin 4 adedi
(tamamı 6 kişiden oluşmaktadır) A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından
olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Ayrıca, 3 yıl için seçilen 3 denetçiden 2 üye A Grubu
hisseye sahip hissedarlar tarafından seçilir.
Sermaye Artışı ve Sermaye Rezervleri;
2012 yılındaki 23.485.289 TL’lik sermaye artışının 98.549 TL’si 31 Aralık 2011 tarihindeki sermaye
taahhüdünün nakden ödenmesi yoluyla, kalan 23.386.740 TL ise aşağıda detayları verilen
kaynaklardan karşılanmıştır:
- 1.571.284 TL’si TTK’nın 136 ve devamı hükümleri ile 5520 sayılı KVK’nın 19.ve 20.maddelerine
göre devir alınmak suretiyle birleşilen Aksel Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin geçmiş
yıl karlarından;
- 10.935.672 TL’si gayrimenkul satış karı fonundan;
- 285.272 TL’si kar yedeklerinden;
- 1.631.601 TL’si geçmiş yıl karlarından.
- 520.000 TL’si İstanbul’daki Şirket’in kullanımdaki binalarına ait gayrimenkul rayiç değer artış farkı
fonundan (*);
- 8.442.911 TL’si ise Viranşehir’de bulunan ve Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında
takip ettiği binaya ait gayrimenkul rayiç değer artış farkı fonundan (*).
(*) Aksel Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin Şirket’e devri sırasında, Bakırköy 5.Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin 14.08.2012 tarih ve 2012/380 dosya numaralı Bilirkişi Raporu’nda rayiç
değerleri hesaplanan binaların kaydi değerleriyle rayiç değerleri arasındaki farktan oluşmaktadır.
42
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
15.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
a) Sermaye (devamı)
Şirket, 2 Ekim 2012 tarihinde yaptığı sermaye artırımında, 8.962.911,32 TL tutarındaki sermaye
artışını, yatırım amaçlı sabit kıymetler hesabında izlediği arsa ve arazilerin, ekspertiz raporlarında
belirtilen gerçeğe uygun değerleri ile maliyet değeri farkını sermayeye ilave etmek yoluyla
gerçekleştirmiştir. Bahse konu sermaye artışı, Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve 2
Ekim 2012 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu, 12
Şubat 2013 tarihinde yayımladığı Kurul Kararı’nda, herhangi bir aktifin gerçeğe uygun değerleri ile
defter değerleri arasındaki farkların sermayeye ilave edilmesini sermaye artışı olarak kabul
etmeyeceğini belirtmiştir. Şirket Yönetimi; bunun üzerine 21 Şubat 2013 tarihinde yaptığı Olağan
Genel Kurul da aldığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tutar kadar sermaye azaltımı kararı almıştır. Aynı
genel kurulda, 6.737.353,35 TL’si 2012 mali yılı net karlarından, 24.500,08 TL’si özel fonlar
hesabından ve 2.201.057,89 TL’si nakit olmak üzere, sermaye azaltımı ile eşdeğer tutar olan
8.962.911,32 TL tutarında sermayesini arttırma kararı almıştır. Bahse konu sermaye artışı 8 Mart 2013
tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış olup en son ödenmiş sermayesi 46.086.740 TL`dir.
Şirket paylarının Haziran 2013 itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamış olması nedeniyle,
paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde takip edilmekte olup 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla pay
tutarı 16.500.000 TL’dir.
b) Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Bu tutarların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler”
içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kardan ayrılan
kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 40.000 TL’dir (31 Aralık 2012: 40.000 TL).
Kar Dağıtımı:
2013 yılında ortaklara temettü ödemesi yapılmamıştır. (2012: bulunmamaktadır.)
Bu rapor tarihi itibarıyla Şirket yönetimi tarafından kar dağıtımına ilişkin olarak herhangi bir karar
alınmamıştır. Temettü, hissedarlar tarafından yıllık genel kurul toplantısında onaya tabidir.
Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar:
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla, Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Tek Düzen hesap planı
İzahnamesi‘nde yer alan muhasebe ilkelerine göre hesaplanan dönem net karı 815.822 TL (31 Aralık
2012: 6.737.353 TL) bulunmaktadır.
43
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
16.
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
a) Satışlar
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
631.029.221
6.513.404
105.927.447
(17.719.450)
(83.103.188)
524.183.538
428.622
80.822.827
(11.324.940)
(55.960.723)
642.647.434
538.149.324
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
Dönem başı stok
Alımlar
Dönem sonu stok
(28.613.322)
(610.184.164)
42.759.550
(25.859.962)
(499.757.819)
28.613.322
Satılan ticari malların maliyeti
(596.037.936)
(497.004.459)
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Ciro primlerinden gelirler
Satış iadeleri
Satış iskontoları
b) Satışların maliyeti
17.
PAZARLAMA GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
44
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
(28.772.495)
(8.183.916)
(36.956.411)
(19.496.223)
(8.208.820)
(27.705.043)
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
17.
PAZARLAMA GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (devamı)
Pazarlama giderleri (-)
Personel giderleri
Nakliye giderleri
Yakıt giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Taşıt kira giderleri
Bakım onarım giderleri
Elektrik giderleri
Seyahat giderleri
Sigorta giderleri
Bina kira giderleri
Kurubuz giderleri
Haberleşme giderleri
Diğer giderler
Genel yönetim giderleri (-)
Personel giderleri
Karşılık giderleri (Not: 5)
Vergi, resim ve harçlar
Amortisman ve itfa payı
giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Ofis giderleri
Bina kira giderleri
Seyahat giderleri
Taşıt yakıt giderleri
Taşıt kira giderleri
Mali müşavirlik giderleri
Bakım onarım giderleri
Haberleşme giderleri
Sigorta giderleri
Diğer giderler
45
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
(9.129.813)
(7.833.933)
(3.714.840)
(1.511.192)
(929.782)
(873.588)
(1.455.253)
(167.319)
(590.686)
(1.245.587)
(134.570)
(78.263)
(1.107.669)
(6.904.190)
(5.936.722)
(2.598.627)
(976.186)
(634.263)
(524.818)
(379.334)
(335.444)
(286.858)
(141.707)
(137.455)
(56.752)
(583.867)
(28.772.495)
(19.496.223)
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
(3.973.885)
(153.190)
(635.001)
(737.275)
(881.101)
(293.669)
(305.788)
(107.421)
(184.355)
(187.330)
(138.381)
(108.543)
(141.314)
(52.028)
(284.635)
(2.291.146)
(1.021.246)
(883.644)
(857.004)
(555.750)
(479.005)
(365.805)
(281.026)
(188.999)
(282.540)
(289.796)
(132.502)
(107.905)
(28.320)
(444.132)
(8.183.916)
(8.208.820)
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
NİTELİKLERLERİNE GÖRE GİDERLER
Personel giderleri
Nakliye giderleri
Yakıt giderleri
Amortisman ve itfa payı
giderleri
Karşılık giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Taşıt kira giderleri
Bakım onarım giderleri
Seyahat giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Bina kira giderleri
Ofis giderleri
Elektrik giderleri
Sigorta giderleri
Taşıt yakıt giderleri
Kurubuz giderleri
Haberleşme giderleri
Mali müşavirlik giderleri
Diğer giderler
46
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
(13.103.698)
(7.833.933)
(3.714.840)
(2.248.467)
(153.190)
(635.001)
(1.117.112)
(982.131)
(274.740)
(881.101)
(1.551.375)
(293.669)
(1.455.253)
(642.714)
(184.355)
(134.570)
(219.577)
(138.381)
(1.392.304)
(9.195.336)
(5.936.722)
(2.598.627)
(1.833.190)
(1.021.246)
(883.644)
(916.803)
(657.320)
(616.470)
(555.750)
(507.512)
(479.005)
(379.334)
(315.178)
(188.999)
(137.455)
(164.657)
(289.796)
(1.027.999)
(36.956.411)
(27.705.043)
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
19.
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak1 Ocak31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
Konusu kalmayan karşılıklar (Not: 5)
Vade farkı ve faiz gelirleri
Reeskont geliri, net
Sigorta hasar tazminat gelirleri
Taşımacılık komisyon gelirleri
Diğer gelirler
124.023
2.247.035
1.325.998
48.582
52.562
207.941
835.913
3.473.939
1.276.861
100.676
68.071
144.464
4.006.141
5.899.924
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
Kabin tamir giderleri
Sigorta hasar giderleri
Diğer giderler
47
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
(74.411)
(49.983)
(393.504)
(82.956)
(102.266)
(32.015)
(517.898)
(217.237)
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
20.
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gelirlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak1 Ocak31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
Maddi duran varlık satış karı
Bina kira gelirleri
27.743
168.850
270.532
97.956
196.593
368.488
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden giderlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
Maddi duran varlık satış zararı
21.
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
(35.842)
(774.724)
(35.842)
(774.724)
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
1.158.640
6.032.670
2.667.829
1.158.640
8.700.499
FİNANSMAN GELİRLERİ
x
Faiz gelirleri (*)
Kambiyo karları
(*) 1 Ocak- 31 Aralık 2012 dönemine ilişkin faiz gelirleri, ilişkili taraflardan olan diğer alacaklara
uygulanan faiz geliri olup, 2013 yılında ilişkili taraflardan faiz geliri bulunmamaktadır.
22.
FİNANSMAN GİDERLERİ
Faiz gideri
Kambiyo zararları
Faktoring komisyon gideri
Banka komisyon gideri
Finansal kiralama giderleri
48
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
(3.674.638)
(6.911.208)
(292.092)
(1.314.466)
(169.600)
(15.309.166)
(1.680.870)
(632.501)
(435.232)
(157.060)
(12.362.004)
(18.214.829)
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
23.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL)
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
276.221
1.432.100
(591.508)
(315.287)
(1.122.391)
309.709
Vergi gideri aşağıdakilerden
oluşmaktadır:
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
Cari vergi gideri(1)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Toplam vergi gideri
(276.221)
(146.295)
(422.516)
(1.700.842)
(200.330)
(1.901.172)
Cari vergi yükümlülüğü:
Cari kurumlar vergisi karşılığı(1)
Eksi: Peşin ödenen
vergi ve fonlar
Şirket, 30 Mayıs 2012 tarihindeki nevi değişikliği ve şirket birleşmesinden dolayı 268.742 TL
tutarında kurumlar vergisi borcunu 2012 yılı içerisinde ödemiştir.
(1)
Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih
edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktadır.
2013 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2012: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2012
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2012: %20). Zararlar gelecek
yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan
zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
49
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
23.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (devamı)
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında
tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen
kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım
indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan
teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
Ertelenmiş Vergi:
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2012 :%20).
Türkiye’de işletmelerin vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan
bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak
gösterilir.
50
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
23.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (devamı)
Ertelenmiş Vergi (devamı)
Ertelenmiş vergi (varlıkları)/
yükümlülükleri:
Maddi duran varlıklara ve yatırım amaçlı
gayrimenkullere ilişkin yeniden değerleme farkları
Maddi varlıkların amortisman /
maddi olmayan varlıkların itfa farkları
Şüpheli alacak karşılığı
Alacak/borç iskontoları (net)
Kredilere ilişkin kur farkı ve faiz düzeltmesi
Kullanılmamış izin karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılıkları
Ortaklardan alacaklar faiz tahakkuku
Diğer
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
801.378
801.378
62.292
(526.439)
277.372
(68.638)
(18.521)
(57.438)
714.734
16.860
80.547
(489.027)
12.172
6.351
(20.205)
(22.702)
714.734
(27.943)
1.201.600
1.055.305
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren yıl içindeki ertelenmiş vergi (aktifleri)/ pasiflerinin hareketi
aşağıdaki verilmiştir:
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü/
(varlığı) hareketleri:
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen
Özkaynak altında muhasebeleştirilen (1)
31 Aralık itibariyle
kapanış bakiyesi
1 Ocak31 Aralık
2013
1.055.305
146.295
-
1 Ocak31 Aralık
2012
(658.986)
200.330
1.513.961
1.201.600
1.055.305
46.000 TL’si maddi duran varlıklara ilişkin gerçeğe uygun değer düzeltmesinden kaynaklanmakta
olup, sabit kıymet değer artış fonundan netlenmiştir. 1.467.961 TL’si ise yatırım amaçlı
gayrimenkullerin 2012 yılında piyasa rayiciyle değerleme farkından kaynaklanmakta olup, muhasebe
politikasındaki değişiklikler notunda açıklandığı üzere geçmiş yıllar karıyla ilişkilendirilmiştir.
(1)
51
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
23.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (devamı)
Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık
2013
Vergi karşılığının mutabakatı:
Vergi öncesi kar
2.098.717
Gelir vergisi oranı %20
(2012: %20)
419.743
Vergi etkisi:
- kanunen kabul
edilmeyen giderler
2.773
Gelir tablosundaki vergi
karşılığı gideri
24.
422.516
1 Ocak31 Aralık
2012
9.201.943
1.840.389
60.783
1.901.172
PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam
değeri)
Net dönem karı
Pay başına kazanç
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
46.086.740
32.586.740
1.676.201
7.300.771
0,036
0,224
Şirketin faiz, amortisman ve itfa payları ve vergi öncesi kar (“FAVÖK”) değeri 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla 11.977.515 TL ve 31 Aralık 2012 itibarıyla 15.798.663 TL olarak hesaplanmıştır.
Finansman gideri öncesi faaliyet karı
1 Ocak31 Aralık
2013
13.302.081
1 Ocak31 Aralık
2012
18.716.273
Amortisman ve İtfa Payları
Vade farkı ve faiz gelirleri (Esas faaliyerlerden diğer
gelirler)
Reeskont geliri (net)
2.248.467
1.833.190
(2.247.035)
(1.325.998)
(3.473.939)
(1.276.861)
FAVÖK (*)
11.977.515
15.798.663
(*) Finansal bilgiler, Şirket’in faiz, amortisman ve itfa payları ve vergi öncesi kar incelemesini içerir. Söz
konusu finansal değer, finansal tablolar içinde bilgi amaçlı verilmiştir, finansal tabloların tamamlayıcı bir parçası
değildir.
52
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
1 Ocak - 31 Aralık 2013
İlişkili taraflarla olan işlemler
Ortaklar
Mal alımları
Mal satışları
Nakliye gideri
Vade farkı gideri
Vade farkı
geliri
Diğer gider
-
-
-
-
-
-
(24.048.096)
(189.251)
(291.809)
(1.198.692)
(390)
(23.729)
(25.751.967)
215.503
3.939.672
207.688
196
14.223.366
18.586.425
(1.627.110)
(1.627.110)
(636)
(636)
147.766
120.357
9.922
12.493
10.672
538.453
68.173
100
907.936
(47.913)
(212.759)
(23.253)
(109)
(770.365)
(26.001)
(1.080.400)
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş.
İsmar Hipermarketleri
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
Akyürek Holding A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Diğer
53
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2012
İlişkili taraflarla olan işlemler
Ortaklar
Mal alımları
Mal satışları
Nakliye gideri
Vade farkı gideri
Vade farkı
geliri
Diğer gider
-
-
-
-
832.342
-
(33.851.463)
(45.600)
(33.897.063)
4.264.291
3.008.364
7.272.655
(2.929.862)
(2.929.862)
(600.776)
(1.145.124)
(391.251)
(102.118)
(2.239.269)
150.486
254.594
3.120.650
194.863
1.569.288
278.006
6.400.229
(39.586)
(65.726)
(263.744)
(49.770)
(418.826)
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş.
İsmar Marketler Zinciri A.Ş.
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Diğer
54
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
31 Aralık 2013
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ortaklar
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İsmar Marketler Zinciri Gıda ve Tüketim Malları San.
ve Tic. A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Atak Dağıtım Koll. Şti.
Foodsell Toplu Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım
San. Ve Tic. A.Ş.
Akyürek Holding A.Ş.
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
Akyürek Kardeşler Güney Anadolu
Tarım Yağmurlama San.Tic.A.Ş.
Akyürek Kardeşler Mehmet Akyürek ve Kardeşleri
Koll. Şti.
Alacaklar
Kısa vadeli
Ticari
Ticari olmayan
Uzun vadeli
Ticari Ticari olmayan
Borçlar
Kısa vadeli
Ticari
Ticari olmayan
-
-
-
-
-
-
1.077.001
2.598.534
747
-
-
-
-
-
-
177
-
-
-
-
257.024
155.760
579.533
14.996
-
-
-
-
-
-
-
3.676.459
-
-
-
1.007.313
-
(1) Şirket yönetimi tarafından verilen karar sonucunda, ilişkili şirketler ile finansal borç alacak işlemlerinin azaltılarak sona erdirilmesinde mutabık kalınmış ve
bunun sonucunda bilanço tarihi itibarıyla ticari olmayan alacak ve borçlar azalmıştır.
55
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
31 Aralık 2012
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ortaklar
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İsmar Marketler Zinciri Gıda ve Tüketim Malları San.
ve Tic. A.Ş.
BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş.
Foodsell Toplu Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım
San. Ve Tic. A.Ş.
Taco Lojistik Ltd.Şti.
Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş.
Akyürek Kardeşler Güney Anadolu
Tarım Yağmurlama San.Tic.A.Ş.
Akyürek Holding A.Ş.
Diğer
Borçlar
Kısa vadeli
Alacaklar
Uzun vadeli
Ticari
Ticari olmayan
Ticari
Ticari olmayan
Ticari
Ticari olmayan (1)
-
2.659.322
-
-
-
-
488.576
65.780
4.397.789
9.440
-
-
-
3.594
259.073
-
29.000
36.030
354
9.841
-
33.566
-
-
689.469
907
-
300.276
364.477
7.042.921
472
-
-
72.332
-
-
5.327.646
10.076.632
33.566
-
1.025.375
-
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle ticari mal satışından kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 60 gündür. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır
ve faiz işletilmemektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle ticari mal alımından doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 60 gündür. Borçlara faiz işletilmemektedir.
56
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
26.
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
116.314
142.802
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye Risk Yönetimi
Şirket, endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere sermayeyi kaldıraç oranına göre inceler. Söz
konusu rasyo net borcun toplam sermayeye bölünmesi ile hesaplanır. Net borç ise toplam kredilerden
(cari ve cari olmayan kredilerin bilançoda gösterildiği gibi dâhil edilmesiyle) ve diğer borç ve
yükümlülüklerden nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması suretiyle elde edilir. Toplam sermaye,
finansal durum tablosu “öz kaynak” kalemi ile net borcun toplanması ile hesaplanır.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Toplam borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler
152.827.493
(22.604.159)
134.435.897
(2.789.628)
Net borç
130.223.334
131.646.269
Toplam özkaynaklar
83.840.105
47.509.680
Toplam ödenmiş sermaye
65.039.906
32.586.740
0,64
0,36
Toplam Özkaynaklar/Net Borç oranı
b) Finansal Risk Faktörleri
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı
faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi
programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine
bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket’in hazine bölümü
tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak
suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır.
57
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2013
İlişkili Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*)
3.676.459
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
3.676.459
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
-
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
58
Diğer Taraf
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf
119.562.932
-
3.852.000
-
109.019.877
-
-
Bankalardaki
Mevduat
22.547.708
22.547.708
-
-
10.543.055
-
-
-
2.923.752
(2.923.752)
-
-
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2012
İlişkili Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*)
5.361.212
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
5.361.212
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
-
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
59
Diğer Taraf
89.751.623
1.100.000
84.454.253
-
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf
10.076.632
10.076.632
Bankalardaki
Mevduat
2.716.282
2.716.282
-
-
5.297.370
-
-
-
2.894.585
(2.894.585)
-
-
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca
kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde
etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri ve
müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve
risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol
edilmektedir.
Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
6.318.761
4.310.095
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
3.447.893
719.110
776.401
268.165
10.543.055
5.297.370
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
60
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.2) Likidite Risk Faktörleri
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim kurulu, Şirket
yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski
yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip
etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve
borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade
dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi
gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek
faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
Likidite riski tablosu:
31 Aralık 2013
Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri
Finansal borçlar
19.073.617
Ticari borçlar
125.390.910
Diğer borçlar
4.758
Toplam yükümlülük
144.469.285
Sözleşme uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
3 aydan
3-12
(I+II+III)
kısa (I) ay arası (II)
19.480.113 11.864.250 6.275.259
128.449.901 126.849.901
4.758
4.758
147.934.772 138.718.909
6.275.259
1-5 yıl
arası (III)
1.340.604
1.600.000
2.940.604
Likidite riski tablosu:
31 Aralık 2012
Sözleşme uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III)
Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük
47.397.264
83.333.703
27.513
130.758.480
3 aydan
3-12
kısa (I) ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
50.970.358 20.464.400 28.203.372
84.633.167 82.814.301
27.513
27.513
135.631.038 103.306.214 28.203.372
2.302.586
1.818.866
4.121.452
b.3) Piyasa risk yönetimi
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış
politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal
olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
61
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa risk yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi) ABD Doları
1. TOPLAM VARLIKLAR
2. Finansal Yükümlülükler
3. KISA VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
4. Finansal Yükümlülükler
5. UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
-
-
31 Aralık 2012
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi) ABD Doları
Avro
-
-
-
Avro
-
(5.902.486)
(2.436.198) (239.370)
(14.507.968)
(7.822.867) (239.370)
(5.902.486)
(947.029)
(2.436.198) (239.370)
(322.503)
(14.507.968)
(1.311.822)
(7.822.867) (239.370)
(557.819)
(947.029)
-
(322.503)
(1.311.822)
-
(557.819)
6. TOPLAM
YÜKÜMLÜLÜKLER
(6.849.515)
(2.436.198) (561.872)
(15.819.790)
(7.822.867) (797.189)
7. Net yabancı para varlık
(yükümlülük) pozisyonu (1-6)
(6.849.515)
(2.436.198) (561.872)
(15.819.790)
(7.822.867) (797.189)
62
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa risk yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi(devamı)
Kur riskine duyarlılık
Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve AVRO kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere
Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin
etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Şirket içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların
fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kar / Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
Kar / Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
(519.958)
(519.958)
519.958
519.958
(1.394.504)
(1.394.504)
1.394.504
1.394.504
Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
(164.994)
(164.994)
164.994
164.994
(187.475)
(187.475)
187.475
187.475
63
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa risk yönetimi (devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Nakit akım ve makul değer faiz oranı riski
Şirket’in sabit ve değişken faiz oranlı aldığı krediler bulunmaktadır; Şirket değişken faiz oranlı
kredileri sebebiyle nakit akım faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca sabit oranlı alınan krediler
de makul değer faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla değişken faiz
oranlı krediler için mevcut faiz oranlarındaki 50 baz puanlık varsayımsal değişimin vergi öncesi
kar/zarar etkisi 19.230 TL tutarında zarar etkisi olmaktadır (31 Aralık 2012: 109.940 TL).
Şirket’in sabit ve değişken faizli finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
15.227.624
25.409.264
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3.845.993
21.988.000
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler (Not 4)
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler (Not 4)
64
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer borçlar
31 Aralık 2012
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer borçlar
Krediler ve alacaklar (nakit ve nakit
benzerleri dahil)
İtfa edilmiş değerlerinden gösterilen
diğer finansal yükümlülükler
22.604.159
123.239.391
303.435
Defter değeri
Not
-
22.604.159
123.239.391
303.435
3
6
-
125.390.910
19.073.617
4.758
125.390.910
19.073.617
4.758
4
6
Krediler ve alacaklar (nakit ve nakit
benzerleri dahil)
İtfa edilmiş değerlerinden gösterilen
diğer finansal yükümlülükler
Defter değeri
Not
2.789.628
95.112.835
10.518.378
-
2.789.628
95.112.835
10.518.378
3
5
6
-
83.333.703
47.397.264
27.513
83.333.703
47.397.264
27.513
5
4
6
Şirket yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
65
AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
27.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
66

Benzer belgeler

30/06/2013 Konsolide Mali Tablolar

30/06/2013 Konsolide Mali Tablolar denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç İncelem...

Detaylı

PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri)

Detaylı

Finansal Tablolar

Finansal Tablolar Bağımsız denetimden geçmemiş Dipnot Referansları

Detaylı