İndirmek İçin Tıklayınız

Transkript

İndirmek İçin Tıklayınız
EFESAN DEMİR SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 TARİHLİ
MALİ TABLOLARI VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI
(Tutarlar - Türk Lirası)
(Tutarlar Kolaylık Amacıyla Yıl Sonu Kurundan ABD Doları'na Çevrilmiştir)
VARLIKLAR
Not
31.12.2011
ABD$
TL
31.12.2010
ABD$
TL
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar, net
İlişkili Kuruluşlar ve Ortaklardan Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
4
5
6
7
8
412,467
1,360,687
2,150,344
679,835
441,500
779,109
2,570,201
4,061,784
1,284,141
833,950
2,119,392
2,358,862
11,281,799
928,351
437,166
3,276,580
3,646,801
17,441,661
1,435,231
675,858
5,044,833
9,529,185
17,125,570
26,476,131
44,485,183
15,050,609
1,983
80,688
37,909
84,028,062
28,429,096
3,746
152,412
71,606
53,827,660
20,886,026
16,950
72,058
78,614
83,217,562
32,289,796
26,205
111,402
121,538
Toplam Duran Varlıklar
59,656,372
112,684,922
74,881,308
115,766,503
TOPLAM VARLIKLAR
64,701,205
122,214,107
92,006,878
142,242,634
Toplam Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
İştirakler
Maddi Duran Varlıklar, net
Maddi Olmayan Varlıklar, net
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9
10
11
8
15
Ekli notlar bu tabloların tamamlayıcı parçasıdır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI
(Tutarlar - Türk Lirası)
(Tutarlar Kolaylık Amacıyla Yıl Sonu Kurundan ABD Doları'na Çevrilmiştir)
KAYNAKLAR
Not
31.12.2011
ABD$
TL
31.12.2010
ABD$
TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar, net
İlişkili Kuruluşlar ve Ortaklara Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12
13
6
14
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
6,168,776
318,257
1,360,507
493,989
11,652,201
601,155
2,569,861
933,096
11,237,382
138,865
2,609,241
2,137,133
17,372,992
214,685
4,033,887
3,304,010
8,341,529
15,756,313
16,122,621
24,925,574
30,000,000
53,480
613
56,667,000
101,019
1,158
35,767,228
66,402
356
55,296,135
102,657
550
30,054,093
56,769,177
35,833,986
55,399,342
29,458,715
(2,132,013)
7,045
(1,028,164)
55,644,567
(4,027,159)
13,310
(1,942,101)
35,992,605
3,868,281
8,609
180,776
55,644,567
5,980,363
13,310
279,478
26,305,583
49,688,617
40,050,271
61,917,718
64,701,205
122,214,107
92,006,878
142,242,634
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12
16
15
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
Genel Yedekler
Diğer Sermaye Yedekleri
Net Dönem Karı / (Zararı)
17
18
0
Özkaynaklar Toplamı
Taahhüt ve Yükümlülükler
24
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekli notlar bu tabloların tamamlayıcı parçasıdır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT GELİR TABLOLARI
(Tutarlar - Türk Lirası)
(Tutarlar Kolaylık Amacıyla Yıl sonu Kurundan ABD Doları'na Çevrilmiştir)
01.01.-31.12.2011
ABD$
TL
01.01.-31.12.2010
ABD$
TL
GELİR TABLOSU
Not
Net Satışlar
19
27,524,660
51,991,331
21,643,635
33,461,059
Satışların Maliyeti
20
(26,638,512)
(50,317,486)
(20,513,288)
(31,713,544)
886,148
1,673,845
1,130,347
1,747,515
BRÜT KAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
21
(90,700)
(171,324)
(1,100,631)
(1,701,576)
Genel Yönetim Giderleri
22
(399,700)
(754,994)
(929,123)
(1,436,424)
395,748
747,527
(899,407)
(1,390,485)
FAALİYET KARI / (ZARARI)
Diğer Gelirler / (Giderler), net
23
563,553
1,064,496
4,116,679
6,364,386
Finansman Geliri / (Gideri), net
24
(1,960,709)
(3,703,584)
(3,022,237)
(4,672,379)
(1,001,408)
(1,891,561)
195,035
301,522
(26,756)
(50,540)
(14,259)
(22,044)
(1,028,164)
(1,942,101)
180,776
279,478
834,470
1,576,231
(469,785)
(726,287)
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)
Vergi Karşılığı
- Cari
- Ertelenmiş
15
15
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)
Faiz, vergi, amortisman ve itfa payı
öncesi kazanç (EBITDA)
Ekli notlar bu tabloların tamamlayıcı parçasıdır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT ÖZKAYNAK HAREKET TABLOLARI
(Tutarlar - Türk Lirası)
Bakiye, 31.12.2009
Yedeklere transfer
Net dönem karı
Bakiye, 31.12.2010
Yedeklere transfer
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri
Net dönem zarı
Bakiye, 31.12.2011
Sermaye
Diğer
Sermaye
Yedekleri
55,644,567
13,310
13,814,807
(7,834,444)
61,638,240
-
-
(7,834,444)
-
7,834,444
279,478
279,478
55,644,567
13,310
5,980,363
279,478
61,917,718
-
-
279,478
(10,287,000)
-
(279,478)
(1,942,101)
(10,287,000)
(1,942,101)
55,644,567
13,310
(4,027,159)
(1,942,101)
49,688,617
Ekli notlar bu tabloların tamamlayıcı parçasıdır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Genel
Net Dönem
Yedekler Karı / (Zararı)
Toplam
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar - Türk Lirası)
01.01.31.12.2011
01.01.31.12.2010
(1,942,101)
279,478
992,913
(1,638)
(897,528)
50,540
740,200
(78,618)
(1,046,213)
22,044
(1,797,814)
(83,109)
1,076,600
11,915,851
151,090
(158,092)
(41,010)
386,470
(2,370,914)
1,230,983
(11,062,100)
2,051,627
32,137
42,124
(1,590,464)
747,524
9,162,181
(8,631,278)
3,787,774
(810,500)
1,281,936
-
2,977,274
1,281,936
(14,636,926)
-
9,614,109
(264)
(14,636,926)
9,613,845
(2,497,471)
2,264,503
3,276,580
1,012,077
779,109
3,276,580
FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIMI
Dönem net karı / (zararı)
Dönem net karına yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığı / (iptali)
Sabit kıymet satışları dolayısıyla iptal edilen birikmiş amortisman
Ertelenmiş vergi, net
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyet zararı
Ticari alacaklar
Ortaklardan ve ilişkili kuruluşlardan alacaklar/borçlar, net
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ticari borçlar
Diğer borçlar ve gider tahakkukları
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Girişleri / (Çıkışları)
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Sabit kıymet satışları / (alımları), net
İştirakler
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
FİNANSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Banka kredileri
Finansal kiralama borçları
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Girişleri / (Çıkışları)
Net nakit artışı / (azalışı)
Dönem başı hazır değerler
Dönem Sonu Nakit Mevcutu
Ekli notlar bu tabloların tamamlayıcı parçasıdır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
1
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
1.
ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Efesan” veya “Şirket”) özel bir Türk şirketi olup merkezi
İstanbul’dadır. Efesan 1985 yılında kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. Çalışma konusu sac, hurda
demir, kütük demir ve inşaat demiri üretimi ve satışıdır. Ana faaliyet konusu olan kütük demirden
haddeleme yapılarak üretilen inşaat demiri üretimi 31.03.2010 tarihinde durdurulmuş olup, soğuk
çekme yöntemiyle çelik hasır, etriye, kolonluk inşaat demiri ve proje bazlı butik üretimler devam
etmektedir. Şirket ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.
Efesan üretim tesisleri 19,002 m2 açık alan ve 10,100 m2 kapalı alan üzerine kurulmuştur. Şirket’in
31.12.2011 itibariyle personel sayısı 22 kişidir (2010: 23).
Şirket’in yıllık üretim kapasitesi 89,411 tondur.
2.
MALİ TABLOLARIN SUNULUŞ ESASLARI
Mali Tabloların Hazırlanış Esasları
Şirket’in ekteki mali tabloları Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından onaylanmış
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Şirket muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını yürürlükteki ticari ve mali mevzuata ve Maliye
Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Tek Düzen Hesap Planına (THP) uygun ve Türk Lirası bazında
tutmaktadır. İlişikte sunulan mali tablolar Şirket’in Türk Lirası cinsinden tutulan yasal kayıtlarına
UFRS’ye uyum sağlamak amacıyla yapılan düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerini içermektedir.
Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi
İlişikteki mali tablolarda kullanılan para birimi, TL sembolüyle gösterilmiş olan Türk Lirası’dır.
Kolaylık Amacıyla Mali Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesi
İlişikteki mali tablolar, okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla yıl sonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası döviz alış kuru (2011: 1 ABD $ = 1.8889 TL; 2010: 1 ABD $ = 1.5460 TL) esas alınarak Türk
Lirası’ndan ABD $’na çevrilmiştir. Söz konusu bu çevirim UMS 21 “Yabancı para kurlarındaki
değişimlerin etkileri” standardı uyarınca yapılmamıştır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Şirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası
Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde
başlayan yıla ait dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş UMS/UFRS’lerdeki değişiklik ve
yorumlardan Şirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır.
a)
1 Ocak 2011 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan yıla ait ara
dönemler için geçerli olan değişiklik ve yorumlar:
- UMS 24 (Revize), “İlişkili Taraf Açıklamaları”
- UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS'nin İlk Defa Uygulanması”
- UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”
- UFRYK 14 (Değişiklik), “Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi”
- UFRYK 19 (Yorum), “Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi”
- 2010 Yıllık Geliştirme Projesi kapsamındaki standartlar 1 Ocak 2011 tarihinden sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir. Söz konusu proje, aşağıdaki 6 standart ve 1 yorumdaki
değişiklikleri içermektedir:
- UFRS 1 (İyileştirme), “UFRS'nin İlk Defa Uygulanması”
- UFRS 3 (İyileştirme), “İşletme Birleşmeleri”
- UFRS 7 (İyileştirme), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
- UMS 1 (İyileştirme), “Finansal Tabloların Sunumu”
- UMS 27 (İyileştirme), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”
- UMS 34 (İyileştirme), “Ara Dönem Finansal Raporlama”
- UFRYK 13 (İyileştirme), “Müşteri Sadakat Programları”
b)
31 Aralık 2011 tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından henüz uygulanmamış
standart, değişiklik ve yorumlar
- UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
- UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS'nin İlk Defa Uygulanması”
- UMS 12 (Değişiklik), “Gelir Vergileri”
- UMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”
- UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”
- UFRS 9, “Finansal Araçlar”
- UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”
- UFRS 11, “Ortak Düzenlemeler”
- UFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylar ile İlgili Açıklamalar”
- UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”
- UMS 27, “Bireysel Finansal Tablolar”
- UMS 28, "İştirakler ve İş Ortaklıkları”
Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünmektedir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
3.
UYGULANAN BELLİ BAŞLI MUHASEBE PRENSİPLERİ
İlişikteki mali tabloların hazırlanmasında uygulanan başlıca muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir:
İlişkili Kuruluşlar
İlişikteki mali tablolar açısından, Şirket’in ortakları, kilit yönetici kadro, yönetim kurulu üyeleri, bağlı
ortakları ve iştirakleri ilişikteki mali tablolarda ilişkili kuruluşlar olarak düşünülmüş ve dikkate
alınmıştır.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, kısa vadeli, likiditesi yüksek, kolayca nakde dönüşebilir ve faiz
oranlarındaki değişimden etkilenmeyecek yatırımlardan oluşmaktadır.
Ticari Alacaklar ve Şüpheli Alacak Karşılığı
Ticari alacaklar iskonto edilmiş maliyetlerinden şüpheli alacak karşılığı düşüldükten sonra fatura
değeri ile gösterilir. Yönetim mevcut ekonomik şartların ve alacakların doğal riski dolayısıyla
tahsilinin mümkün olmayacağını tahmin ettiği alacaklar için yeterli gördüğü karşılıkları ayırmaktadır.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde gelir tablosuna yansıtılır.
Şüpheli alacak karşılığı yönetimin en iyi tahminlerine dayanılarak hesaplanmıştır. Şirket yönetimi ticari
alacaklarının hacim ve karakterleri, yaşlandırma ve genel ekonomik şartlar üzerindeki
değerlendirmelere bağlı olarak genel bazda tahmini bir karşılık ayırmaktadır. Ayrıca hukuka intikal
etmiş alacaklar için özel karşılık ayrılmaktadır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar, reeskont edilmiş değerleriyle değerlenmektedir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm
satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, ağırlıklı ortalama yöntemi
ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının
indirilmesiyle elde edilen tutardır.
İştirakler
İştirakler elde etme maliyeti ile değerlendirilmiştir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
Maddi Duran Varlıklar ile İlgili Amortisman
Maddi duran varlıklar (arazi ve binalar hariç) maliyet değerleri üzerinden gösterilmektedir. Arazi ve
binalar ekspertiz raporlarıyla belirlenen rayiç bedelleri ile gösterilmiştir. Amortisman payları normal
amortisman yöntemi uygulamak suretiyle, ortalama ekonomik ömürleri esas alınarak amortismana tabi
tutulmaktadır.
Amortisman oranları maddi duran varlıkların yaklaşık ekonomik ömürlerine göre tespit edilmiş olup
aşağıda belirtilmiştir:
Yıl
Binalar
50
Makine ve teçhizat
10
Motorlu taşıtlar
20
Demirbaşlar
10
Haklar
10
Özel maliyetler
10
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer
düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının
mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır.
Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer
veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı
tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye
haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma maliyetleri genellikle giderleştirilmektedir. Aktiflerin elde edilmesi, inşaatı veya üretimi
esnasında katlanılan borçlanma maliyetleri ilgili aktifin maliyetine ilave edilmektedir. Borçlanma
maliyetlerinin aktifleştirilmesi sabit kıymetin hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin devamı
süresince ve borçlanma maliyetleri ile diğer masrafların oluştuğu süre zarfında devam etmektedir.
Borçlanma maliyetleri ilgili aktif kullanılır hale gelene kadar aktifleştirilmektedir. Aktifleştirme
neticesinde aktifin net defter değerinin gerçekleşebilir değerini aşması durumunda değer düşüklüğü
karşılığı ayrılmaktadır.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi: Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi: Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, varlık ve
yükümlülüklerin finansal raporlamada yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki
geçici farklardan oluşan vergi etkileri dikkate alınarak yansıtılmaktadır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türk İş Kanunu’na göre işveren, iş akdinin feshedilmesi ve/veya emekli olması, bayanlarda evlilik
nedeniyle işten ayrılması, erkeklerde askerlik nedeniyle işten ayrılması durumlarında, çalıştıkları yıllar
ile orantılı olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara
Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış
emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı
yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden
sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade eder.
Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin
verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde
belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine
alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.
Satışlarda önemli riskler ve faydalar mallar alıcıya teslim edildiğinde ya da yasal sahiplik alıcıya
geçtiğinde devredilir. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin, iade ve satış
iskontolarından arındırılmış halidir.
Faaliyet giderleri
Faaliyet giderleri hizmetin yerine getirilmesi veya giderin doğduğu tarihte gelir tablosuna aktarılır.
Garanti giderleri ilgili olduğu satıştan doğan gelir ile aynı dönem içerisinde karşılık gideri olarak mali
tablolara yansıtılmalıdır.
Netleştirme
Finansal aktif ve pasifler netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması
durumunda ve eğer gelecekte netleştirilerek kazanılacak veya ödenecekse bilançoda net tutar üzerinden
raporlanır.
Yabancı Para İşlemleri ve Yabancı Para Çevrimi
Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden
çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan döviz kurları
üzerinden çevrilmiştir. Evalüasyon işleminden doğan kambiyo karı veya zararı gelir tablosunda ilgili
gelir/gider hesapları içerisinde gösterilmiştir.
ABD Doları ve EURO için kullanılan dönem sonu kurları aşağıdaki gibidir:
ABD $
EURO
31.12.2011
1.8889
2.4438
31.12.2010
1.5460
2.0491
Karşılıklar
Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal
yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalışın
muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi
durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço döneminde gözden
geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
Taahhütler ve Muhtemel Yükümlülükler
Taahhüt ve muhtemel yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla
olayın neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması muhtemel
zarar, risk veya belirsizlik taşımaları açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte
gerçekleşmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda
bu yükümlülükler Şirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Gerçekleşmesi muhtemel karlar
ise kazancın elde edilmesinin kesin olduğu durumlarda gelir.
Muhasebe Tahminleri
İlişikteki mali tabloların UFRS ile uyumlu bir şekilde hazırlanması Yönetim tarafından hazırlanmış
mali tablolarda yer alan bazı aktif ve pasiflerin taşıdıkları değerler, muhtemel mükellefiyetlerle ilgili
verilen açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarına ilişkin olarak bazı tahminler
yapılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler dönemsel olarak gözden geçirilmekte ve gerekli
görüldüklerinde düzeltilmektedirler. Gerçekleşen tutarlar tahminlerden farklılıklar içerebilir.
EBITDA
Bu finansal veri, bir işletmenin finansman, vergi, nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ile amortisman ve
itfa payı giderleri dikkate alınmaksızın ölçülen gelirinin göstergesidir. Bu finansal bilgi nakit akım
tablosunda yer alan diğer finansal verilerle birlikte değerlendirilmelidir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
- Türk Lirası
- Yabancı Para
- ABD$
- EURO
Bankalardaki Mevduat
- Türk Lirası
- Yabancı Para
- ABD$
- EURO
Diğer hazır değerler
5.
31.12.2011
31.12.2010
3,399
4,430
4,722
3,570
2,010
4,108
11,691
10,548
522,002
2,212,411
243,884
1,532
1,047,558
39
767,418
3,260,008
-
6,024
779,109
3,276,580
3,591,653
280,258
(19,114)
(1,282,596)
4,242,460
372,651
107,672
(41,162)
(1,034,820)
2,570,201
3,646,801
TİCARİ ALACAKLAR, NET
Alıcılar cari hesabı
- Türk Lirası
- Yabancı Para
Alacak senetleri
Ticari alacak reeskontu (-)
Şüpheli alacaklar karşılığı (-)
31 Aralık 2011 itibariyle, alacak senetlerinin vade bazında dökümü aşağıdaki gibidir:
30 günden az
60 güne kadar
90 güne kadar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
31.12.2011
199,860
51,504
28,894
280,258
8
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
6.
İLİŞKİLİ KURULUŞLAR VE ORTAKLARLA OLAN BAKİYELER
İlişkili kuruluşlardan alacaklar
Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Efektif Gayrimenkul Gel. ve Yat. A.Ş.
Borda Denizcilik ve Mümessillik Dış Tic. A.Ş.
İstanbul Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.
31.12.2011
31.12.2010
3,153,320
548,288
360,176
10,494,604
6,932,297
14,760
-
4,061,784
17,441,661
93,361
2,476,500
2,255,136
1,778,751
2,569,861
4,033,887
433,796
15,006
138,974
436,654
259,711
545,104
88,491
628,927
172,709
1,284,141
1,435,231
İlişkili kuruluşlara borçlar
İstanbul Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.
Borda Denizcilik ve Mümessillik Dış Tic A.Ş.
Efeska İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
7.
STOKLAR
Hammaddeler
Yarı mamul
Mamuller
Ticari mallar
Diğer stoklar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
8.
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Kısa Vade
Peşin ödenen vergiler
Verilen iş avansları
Verilen avanslar
Verilen depozitolar
Diğer
31.12.2011
31.12.2010
84
320,949
3,566
509,351
5,161
10,000
127,065
2,589
531,043
833,950
675,858
87,252
65,160
58,196
99
53,107
152,412
111,402
33,273,123
2,650,000
47,944,439
160,500
33,273,123
2,000,000
47,944,439
-
84,028,062
83,217,562
Uzun Vade
Peşin ödenmiş giderler
Verilen depozitolar
Diğer
9.
İŞTİRAKLER
Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Efektif Gayrımenkul Gel ve Yat. A.Ş.
İstanbul Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.
Borda Denizcilik ve Mümesillik Dış Tic. A.Ş.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
10
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
10.
MADDİ DURAN VARLIKLAR, NET
Maliyet
31.12.2010
Girişler
Çıkışlar
31.12.2011
Arsa ve Binalar
Makine ve ekipmanlar
Araçlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Diğer Duran Varlıklar
30,252,081
32,944,715
2,344,898
2,286,045
94,872
-
971,740
16,819,405
991,291
308,570
187,626
(4,537,459)
(17,302,306)
(1,022,161)
(112,021)
(94,872)
-
26,686,362
32,461,814
2,314,028
2,482,594
187,626
67,922,611
19,278,632
(23,068,819)
64,132,424
172,193
31,080,570
2,035,080
2,251,709
93,263
-
53,100
315,027
409,407
125,059
18,763
(508,146)
(143,808)
(105,626)
(93,263)
-
225,293
30,887,451
2,300,679
2,271,142
18,763
35,632,815
921,356
(850,843)
35,703,328
Birikmiş Amortisman
Binalar
Makine ve ekipmanlar
Araçlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Diğer Duran Varlıklar
Net Defter Değeri
32,289,796
31 Aralık 2011 itibariyle, sabit kıymetler üzerinde yangın, deprem, sel ve diğer risklere karşı 23,095,491 TL sigorta teminatı bulunmaktadır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
28,429,096
11
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
11.
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR, NET
Maliyet
Haklar
Diğer
31.12.2010
Giriş
Çıkış
31.12.2011
59,266
160,906
61,679
(59,266)
-
222,585
220,172
61,679
(59,266)
222,585
46,685
147,282
71,557
(46,685)
-
218,839
193,967
71,557
(46,685)
218,839
Birikmiş Amortisman
Haklar
Diğer
Net Defter Değeri
26,205
Şirket’in 2011 döneminde amortisman gideri gelir tablosu hesaplarına aşağıdaki şekilde dağılmıştır:
31.12.2011
Satışların maliyeti
Satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Çalışmayan kısım giderleri
653,537
31,621
143,546
164,209
992,913
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3,746
12
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
12. FİNANSAL BORÇLAR
31.12.2011
Yabancı Para TL Değeri
31.12.2010
Yabancı Para TL Değeri
Kısa Vade
ABD$ banka kredileri
EURO banka kredileri
4,000,000
1,333,334
7,555,600
3,258,402
4,000,000 6,184,000
5,016,666 10,279,650
838,199
909,342
11,652,201
17,372,992
56,667,000
34,000,000 52,564,000
1,333,334 2,732,135
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
56,667,000
55,296,135
Genel Toplam
68,319,201
72,669,127
Faiz gider tahakkukları
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
Uzun Vade
ABD$ banka kredileri
EURO banka kredileri
30,000,000
31.12.2011 itibariyle, ABD$ banka kredisinin faiz oranı % 6.15 ve Euro banka kredisinin faiz oranı %
3.79’dur.
Banka kredileri Şirket ortaklarının şahsi kefaletleri ile teminatlandırılmıştır. Ayrıca ABD$ krediler için
İstanbul Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.’nin işletme rehni ve gayrimenkul ipoteği mevcuttur.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:
Ödeme Yılı
1-2 yıl içinde ödenecekler
2-3 yıl içinde ödenecekler
3-4 yıl içinde ödenecekler
4-5 yıl içinde ödenecekler
5-6 yıl içinde ödenecekler
6-7 yıl içinde ödenecekler
7-8 yıl içinde ödenecekler
8-9 yıl içinde ödenecekler
ABD $
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000
30,000,000
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
TL
7,555,600
7,555,600
7,555,600
7,555,600
7,555,600
7,555,600
7,555,600
3,777,800
56,667,000
13
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
13.
TİCARİ BORÇLAR, NET
Satıcılar cari hesabı
- Türk Lirası
Ticari borç reeskontu (-)
14.
31.12.2010
606,939
(5,784)
217,443
(2,758)
601,155
214,685
646,894
149,918
12,741
3,354
120,189
3,220,140
14,765
7,307
2,687
11,934
2,250
44,927
933,096
3,304,010
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Alınan avanslar
Ödenecek vergiler
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Diğer gider tahakkukları
Personele borçlar
Alınan depozitolar
Diğer
15.
31.12.2011
KURUMLAR VERGİSİ
Türkiye’de, Kurumlar Vergisi oranı 2011 yılı için %20’dir (2010:%20). Kurumlar Vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
Kurumlar Vergisi’nden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar Vergisi Beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine
yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse
yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Türk Vergi Mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
14
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
Ertelenmiş Vergi
Şirket vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar, genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas tutarları ile UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmaktadır.
31.12.2011
31.12.2010
Birikmiş
Birikmiş
Zamanlama Ertelenmiş Zamanlama Ertelenmiş
Farkları
Vergi
Farkları
Vergi
Ertelenmiş vergi varlığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Faiz gider tahakkuku
Şüpheli alacak karşılığı
Alacak reeskontu
46,380
58,689
233,853
19,114
Ertelenmiş vergi varlığı
9,276
11,737
46,770
3,823
39,631
526,904
41,162
71,606
7,926
105,380
8,232
121,538
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Borç reeskontu
Şüpheli alacaklar karşılığı
5,784
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Net ertelenmiş vergi
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
1,158
11,259
550
1,158
550
70,448
120,988
15
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
16.
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden,
hizmet süresini dolduran yada emeklilik yaşına gelmiş personeline kıdem tazminatı ödemesi yapılmak
zorundadır. Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden
hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir
aylık maaş üzerinden aylık 2,732 TL tavanına tabidir (31 Aralık 2010: 2,517 TL). Türkiye’de kıdem
tazminatı karşılığı için fon oluşturma zorunluluğu olmadığından dolayı mali tablolarda herhangi bir
özel fon ayrılmamıştır.
Bu yükümlülük için kanuni bir zorunluluk olmadığı için ayrı bir fon oluşturulmamıştır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, ilişikteki mali tablolar revize UMS 19 (Çalışanlara Sağlanan
Haklar) uyarınca hesaplanan kıdem tazminatı karşılığını içermektedir. Company, geçmiş yıllardaki
personel hizmet süresi tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimleri baz
alarak ve bilanço tarihindeki ortalama getiri oranları, beklenen enflasyon oranı (%5.1) ve uygun bir
iskonto oranı (%10) kullanılarak iskonto edilmiş kıdem tazminatı yükümlülüğünü hesaplamış ve ekli
mali tablolara yansıtmıştır.
17.
SERMAYE
31.12.2011
%
31.12.2010
%
Kadir Efe
Serap Kalaylı
Turan Efe
Alper Kalaylı
Arzu Efe
33,736,351
6,145,252
12,652,750
965,646
1
63.06
11.49
23.65
1.80
-
33,736,351
6,145,252
12,652,750
965,646
1
63.06
11.49
23.65
1.80
-
Tarihi sermaye
53,500,000
100
53,500,000
100
Ödenmemiş sermaye (-)
(3,369,955)
(3,369,955)
5,514,522
5,514,522
55,644,567
55,644,567
Sermaye enflasyon düzeltmesi
Toplam sermaye
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
16
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
18.
GENEL YEDEKLER
Genel yedekler dağıtılmayan karlar, yasal yedekler ve yeniden değerleme fonundan oluşmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Dağıtılmamış geçmiş yıl karları, Genel Kurul kararı ile temettü olarak dağıtılabilir. Bu durumda
dağıtılan temettü üzerinden %10 oranında ikinci yasal yedek ayrılır.
Yeniden değerleme fonu, arazi, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve binaların rayiç bedelleri üzerinden
yeniden değerlenmeleri sonucu oluşan fondan oluşmaktadır.
19.
NET SATIŞLAR
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Satış iade ve iskontoları (-)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
31.12.2011
31.12.2010
51,906,723
127,994
(43,386)
29,458,519
3,962,190
156,451
(116,101)
51,991,331
33,461,059
17
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
20.
SATIŞLARIN MALİYETİ
01.01.31.12.2011
01.01.31.12.2010
3,490,599
189,559
681,362
532,197
9,578,838
323,980
632,016
100,031
(15,006)
-
Mamul stoklarındaki değişim
1. Dönem başı stok (+)
2. Dönem sonu stok (-)
88,491
(138,974)
993,274
(88,491)
I. SATILAN MAMUL MALİYETİ
4,828,228
11,539,648
Ticari faaliyet
1. Dönem başı ticari mal stoku (+)
2. Dönem içi girişler (+)
3. Dönem sonu ticari mal stoku (-)
628,927
44,075,362
(436,654)
142,801
20,510,872
(628,927)
II. SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ
44,267,635
20,024,746
129,138
759,242
121,340
-
1,009,720
-
211,903
149,150
50,317,486
31,713,544
Üretim faaliyeti
Direkt malzeme gideri
Direkt işçilik gideri
Genel üretim giderleri
Amortisman gideri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
2. Dönem sonu stok (-)
1. Direkt işçilik gideri
2. Genel üretim gideri
3. Amortisman gideri
III. SATILAN HİZMET MALİYETİ
IV. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III+IV)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
18
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
21.
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
Personel giderleri
Reklam giderleri
Ofis giderleri
Motorlu taşıt giderleri
İletişim giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer
22.
01.0131.12.2011
01.0131.12.2010
53,750
37,834
21,234
10,642
13,208
31,621
3,035
264,748
1,850
28,177
1,063,241
276,567
66,993
171,324
1,701,576
138,979
4,959
109,919
175,406
35,281
73,355
14,553
12,464
143,546
46,532
199,573
14,979
55,624
53,688
552,782
81,168
56,138
11,057
287,600
123,815
754,994
1,436,424
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Personel giderleri
Seyahat giderleri
Danışmanlık ve denetim giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri
Ofis giderleri
Ödenen vergiler
Kira giderleri
Motorlu taşıt giderleri
Tamir ve bakım giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
23.
DİĞER GELİRLER / (GİDERLER), NET
Kira gelirleri
Sabit kıymet satış karı / (zararı), net
Çalışmayan kısım amortisman gideri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
İptal edilen kıdem tazminatı karşılığı
Diğer
24.
01.0131.12.2010
277,516
1,420,254
(164,209)
(410,692)
(58,373)
267,957
6,239,182
(76,002)
78,618
(145,369)
1,064,496
6,364,386
3,086,218
1,856,751
(3,990,549)
(4,641,213)
25,074
(39,865)
1,028,919
(2,662,117)
(3,001,623)
1,068
(38,626)
(3,703,584)
(4,672,379)
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ), NET
Temettü geliri
Faiz geliri
Kur farkı geliri / (gideri), net
Faiz gideri
Reeskont geliri / (gideri), net
Diğer
25.
01.0131.12.2011
TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Şirket, Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (ilişkili kuruluş) tarafından alınmış olan banka
kredilerine kefildir.
31.12.2011 itibariyle Şirket’in hukuk danışmanlarından elde edilen bilgiye dayanarak, Şirket’in 22 adet
toplam 926,507 TL tutarında lehte; 4 adet toplam 53,110 TL tutarında aleyhte açılmış alacak ve
tazminat davaları bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle davalar sonuçlanmamıştır, bu nedenle mali
tablolarda söz konusu davalarla ilgili herhangi bir borç hükmü yer almamaktadır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
20
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
31 Aralık 2011 itibariyle, Şirket’in yabancı para varlık ve yükümlülükleri aşağıda gösterildiği gibidir:
Yabancı Para
Tutarı
Kasa
- ABD $
- EUR
2,500
1,461
TL
4,722
3,570
8,292
Bankalardaki Mevduat
- ABD $
- EUR
129,114
627
243,884
1,532
245,416
Toplam yabancı para varlıklar
Banka Kredileri
- ABD $
- EUR
253,708
34,000,000
1,333,334
64,222,600
3,258,403
67,481,003
Diğer Borçlar
- ABD $
20,558
38,833
38,833
Alınan Avanslar
- ABD $
30,936
58,435
58,435
Toplam yabancı para yükümlülükler
67,578,271
31.12.2011 itibariyle yabancı para açığı
67,324,563
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
21
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
Finansal Araçlarla İlgili Ek Bilgiler
(a) Sermaye Riski Yönetimi:
Şirket’in sermaye yapısı ve sermaye maliyeti ile birlikte her bir özsermaye sınıfıyla ilişkilendirilen
riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir.
Şirket’in sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve sağlıklı sermaye
yapısının devamlılığını sağlamaktır. Şirket, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını
yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır.
Şirket, üst yönetimin değerlendirmelerine dayanarak, yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun
geri ödenmesiyle birlikte; temettü politikası ve bedelsiz hisse senedi şeklinde temettü dağıtılması ya da
yeni hisse ihracı yoluyla sermaye yapısını dengede tutmayı amaçlamaktadır.
Şirket, finansal kaynaklarını net finansal borç/kullanılan sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net
finansal borcun kullanılan sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net finansal borç, nakit ve nakit benzeri
değerlerin (bilançoda gösterildiği gibi net finansal borçları ve ticari akreditif borçlarından)
düşülmesiyle hesaplanır. Kullanılan sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net finansal
borcun toplanmasıyla hesaplanır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle net finansal borç/kullanılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
Toplam finansal borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Net finansal borç
Toplam özsermaye
Kullanılan sermaye
Net Finansal Borç / Kullanılan Sermaye Oranı
31.12.2011
31.12.2010
68,319,201
(779,109)
67,540,092
49,688,617
117,228,709
72,669,127
(3,276,580)
69,392,547
61,917,718
131,310,265
58%
53%
(b) Piyasa Riski Yönetimi:
Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki (c maddesine bakınız), faiz oranındaki (d maddesine
bakınız) ve fiyat riski (e maddesine bakınız ) değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
22
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
(c) Finansal araçlar ve kategorileri:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
31.12.2011
31.12.2010
779,109
2,570,201
3,349,310
3,276,580
3,646,801
6,923,381
11,652,201
601,155
12,253,356
17,372,992
214,685
17,587,677
(d) Kur Riski Yönetimi:
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden
varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle kur
riski taşımaktadır.
(e) Faiz Oranı Riski Yönetimi
Şirket, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden
doğan faiz riskine açıktır. Şirket, bu riskini risk yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve
yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir. Finansal borçlarla ilgili olan faiz
oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı Şirket, ulusal ve
uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Şirket’in faiz oranlarındaki
değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskini asgari seviyede tutmak için özellikle sabit faizli kredileri
kullanmayı tercih etmektedir.
(f) Fiyat Riski Yönetimi:
Şirket, fiyatlarda meydana gelebilecek düşüşler itibariyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. Ancak
fiyatlardaki düşüşler nedeniyle oluşabilecek zararlar müşterilere yansıtılmaya çalışılmaktadır. Şirket
piyasalarda meydana gelebilecek fiyat riskini, çeşitli yöntemlerle takip etmektedir.
(g) Kredi Riski Yönetimi:
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden
geçirdiği kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirket’in tahsilat riski, esas müşterilerden
doğmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve
gerektiğinde alınan teminatlar ile yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli
olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne
alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket politikaları ve
prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra
bilançoda net olarak gösterilmektedir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
23
EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLİ
MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para Birimi – Türk Lirası)
(g) Likidite Riski Yönetimi:
Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve
ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Şirket, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Benzer belgeler

Aktif Bank`ın VDMK İhraçlarına İlişkin Geçmişi

Aktif Bank`ın VDMK İhraçlarına İlişkin Geçmişi : Aktif Bank (Nominal değerin %2’si oranında nakit benzeri teminat)

Detaylı

01.01-30.09.2013 Mali Tablolar ve Dipnotları

01.01-30.09.2013 Mali Tablolar ve Dipnotları 2.2. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Detaylı