orıon soft care star h100

Yorumlar

Transkript

orıon soft care star h100
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: ORION SOFT CARE STAR H100
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 2
Form No: MSDS4583
Sayfa No: 1 / 5
1
•
Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı
Madde/Müstahzarın tanıtılması
Müstahzarın adı: ORION SOFT CARE STAR H100
•
Madde/Müstahzarın kullanımı
Önerilen kullanım alanı: Kişisel hijyen için profesyonel ürün
•
Şirket/Đş sahibinin tanıtımı
Üretici/Tedarikçi: Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Değirmenyolu Cad. Huzur Hoca Sokak No:86, 34752 Đçerenköy/Đstanbul
Tel: 0216 578 64 00
Faks: 0216 578 64 01
•
Acil durum telefonu
Bilgi merkezi: Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel: 0216 578 64 00
2
Bileşimi/Đçeriği Hakkında Bilgi
•
Kimyasal yapısı
•
Tanım: Kozmetik ürünü
•
Tehlikeli maddeler: Uygulamayı gerektirmez.
•
Ek Bilgi: INCI adları ile ilgili bilgi için ürün etiketine bakınız.
Mesleki maruziyet sınır değerleri, eğer mevcutsa, bölüm 8’de listelenmiştir.
3
•
Tehlikelerin Tanıtımı
Sınıflandırma:
Ürün, Kozmetik Kanunu (24.03.2005-5324) kapsamındadır (EU için: Kozmetik
Direktifleri). Kozmetik ürünler, tehlikeli maddeler ve müstahzarlarla ilgili mevcut
yönetmeliklere tabi değildir.
4
Đlk Yardım Tedbirleri
•
Genel bilgi: Özel bir önlem gerekmemektedir.
•
Solunum: Özel bir önlem gerekmemektedir.
•
Cilt ile temas: Özel bir önlem gerekmemektedir.
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: ORION SOFT CARE STAR H100
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 2
Form No: MSDS4583
Sayfa No: 2 / 5
•
Göz ile temas: Bol su ile hemen yıkayın.
•
Yutma: Ağzı çalkalayın ve ardından bir-iki bardak su (veya süt) için. Uzun süre
devam eden belirtiler karşısında tıbbi yardım alın.
5
•
Yangınla Mücadele Tedbirleri
Uygun yangın söndürücüler:
CO2, toz söndürücüler ya da su. Daha büyük yangınları söndürmede tazyikli su ya da
alkole karşı dayanıklı köpük kullanın.
•
6
Koruyucu ekipman: Özel bir önlem gerekmemektedir.
Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
•
Kişisel tedbirler: Gerekmemektedir.
•
Çevresel tedbirler: Bol su ile seyreltin.
•
Temizleme yöntemi:
Sıvı bağlayıcı maddeler (kum, diatomit, genel bağlayıcılar, talaş) ile emdirin.
Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre imha edin.
•
Ek bilgi: Tehlikeli maddeler açığa çıkmamaktadır.
Kişisel korunma ekipmanları için bölüm 8’e, atıkların bertarafı için bölüm 13’e bakın.
7
Elleçleme ve Depolama
•
Elleçleme (8. ve 15. bölümlere de bakın.)
•
Güvenli kullanım bilgisi:
Kimyasallarla çalışmada yaygın ortak kurallara uyun.
•
Yangın ve patlamaya karşı korunma bilgisi:
Özel bir önlem gerekmemektedir.
•
Depolama
•
Depolama odaları ve ambalajları için gereklilikler: Özel bir gereklilik yoktur.
•
Ortak bir depoda depolama durumu: Gerekmemektedir.
•
Depolama koşulları:
0°C ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda, direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır.
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: ORION SOFT CARE STAR H100
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 2
Form No: MSDS4583
Sayfa No: 3 / 5
8
Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma
•
Maruziyet sınır değerleri
•
Sınır değerleri ile işyerinde kontrol gerektiren bileşenler:
Ürün, işyerinde kontrol gerektirebilecek maruziyet sınır değerlerine sahip herhangi
miktarda madde içermemektedir.
•
Ek bilgi:
Toplama sırasında geçerli olan listeler baz olarak alınmıştır.
•
Maruziyet kontrolleri
•
Mesleki maruziyet kontrolleri:
9
•
Teknik sistemin tasarımı hakkında ek bilgi: Bkz 7. bölüm
•
Genel korunma ve hijyen önlemleri: Göz ile temasından kaçının.
•
Solunum donanımı: Normalde kişisel bir korunma gerekmemektedir.
•
Ellerin korunması: Đlgili değildir.
•
Gözlerin korunması: Gerekmemektedir.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
•
Genel Bilgiler
•
Görünüş:
Fiziksel hali:
Sıvı
Renk:
Sedefli
Mavi
•
Koku:
•
Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri
•
Kaynama noktası/Kaynama aralığı:
Saptanmadı
•
Parlama noktası:
Đlgili değildir
•
Kendiliğinden yanma:
Ürün kendiliğinden alevlenmez
•
Patlama tehlikesi:
Ürün patlayıcı değildir
•
Yoğunluk
•
Çözünebilirlik / Karıştırılabilirlik (ile)
•
Parfümlü
20°C’de
1.0
g/cc
Su:
Tamamen karıştırılabilinir
pH değeri:
pH (direkt)=6.0
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: ORION SOFT CARE STAR H100
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 2
Form No: MSDS4583
Sayfa No: 4 / 5
•
Viskozite:
Haake VT500, MV2
10
•
25°C’de
1250
mPas
Kararlılık ve Tepkime
Kaçınılması gereken durumlar:
Önerilen şekilde depolandığında ve uygulandığında bozunma oluşmaz.
•
Kaçınılması gereken malzemeler: Normal kullanım şartları altında bilinen yoktur.
•
Tehlikeli bozunma / ayrışma ürünleri:
Normal depolama ve kullanım şartları altında bilinen yoktur.
11
Toksikolojik Bilgi
•
Akut etkiler ve duyarlılık
•
Akut toksisite:
Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 (oral) değeri >2000 mg/kg olarak
tahmin edilmiştir.
•
Cilt üzerinde: Normal kullanımda tahriş edici olması muhtemel değildir.
•
Gözde: Tahriş edici etki
•
Solunum: Đlgili değildir.
•
Yutma: Fazla miktarda yutulmadığı takdirde zararlı değildir.
•
Ek toksikolojik bilgi: Talimatlara göre kullanıldığında ürünün zararlı herhangi bir
etkisi olması muhtemel değildir.
12
•
Ekolojik Bilgi
Genel bilgi:
Ürün belirtilen amaçta kullanıldığında çevre üzerinde herhangi bir ters etkisi olmaz.
13
Bertaraf Bilgileri
•
Ürün
•
Kalıntı atıkları/kullanılmamış ürünler: Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Seyreltilmemiş ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: ORION SOFT CARE STAR H100
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 2
Form No: MSDS4583
Sayfa No: 5 / 5
•
Avrupa atık kataloğu 20 01 30: 20 01 29’da belirtilenler haricindeki deterjanlar
•
Boşalmış ambalaj
•
Öneri: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
•
Uygun temizleme maddesi: Su, gerekirse temizleme maddesi ile birlikte
14
Taşımacılık Bilgileri
•
ADR Karayolu taşıması ADR/RID (sınır ötesi)
•
ADR/RID Sınıfı:
•
Denizyolu taşıması IMDG
•
IMDG sınıfı:
•
Havayolu taşıması ICAO-TI ve IATA-DGR
•
ICAO/IATA sınıfı:
•
Taşıma/Ek bilgi: Yukarıdaki yönetmeliklere göre tehlikeli değildir.
15
•
-
-
-
Mevzuat Bilgileri
Sınıflandırma:
Ürün, Kozmetik Kanunu (24.03.2005-5324) ve EC Kozmetik Direktiflerinin
prensiplerine uygundur.
16
Diğer Bilgiler
Bu dökümandaki bilgiler için mevcut en iyi bilgiler baz alınmıştır. Ancak, ürünün belli
özellikleri için bir garanti oluşturmaz ve yasal bir bağlayıcı anlaşma özelliği taşımaz.
•
Đrtibat:
Diversey LTC (Lokal Teknik Merkez), Türkiye
•
Uluslararası referanslar:
•
Güvenlik bilgi formunu yayınlayan departman:
Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs,
Research & Development-EMA region, Utrecht, Hollanda
•
MSDS kodu: MSDS4583
•
Versiyon: 1

Benzer belgeler

clax floral 5vl2

clax floral 5vl2 Yutma: Ağzı çalkalayın ve ardından bir-iki bardak su (veya süt) için. Uzun süre devam eden belirtiler karşısında tıbbi yardım alın.

Detaylı

ROOM CARE R6 - BSY Kurumsal

ROOM CARE R6 - BSY Kurumsal Yutma: Ağzı çalkalayın ve ardından bir-iki bardak su (veya süt) için. Uzun süre devam eden belirtiler karşısında tıbbi yardım alın.

Detaylı

SUMA DIP K1 - BSY Kurumsal

SUMA DIP K1 - BSY Kurumsal Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Detaylı

ürün güvenl kb lg formu

ürün güvenl kb lg formu Yutma: Maddeyi ağızdan çıkarın ve ardından bir-iki bardak su (veya süt) için. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın.

Detaylı