kitap sıralı - Prof.Dr.İbrahim Demirkan

Transkript

kitap sıralı - Prof.Dr.İbrahim Demirkan
Hayalleri hatıralarının önünde bir üniversite
yapısı sağlamak ana hedemdir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
Afyonkarahisar
Cep: 0532 635 5630
Tel: 0272 214 9309
Fax: 0272 228 1349
[email protected]
[email protected]
Önsöz
Uzunca bir süredir gerçekleştirdiğim kurum içi ziyaretler neticesinde ortaya çıkan
mevcut durum dikkate alınarak bu kitapçık hazırlandı. Şehir eşrafı, sanayici, işadamı ve
işkadınları, sivil toplum örgütleri ziyaret edildi. Onların da önerileri değerlendirildi.
Maksadım kendisini aşmış vilayetine, çevresine, ülkesine faydalı, yol gösterici ve
lokomotif bir üniversite şekillendirmektir. Bunu sağlarken öncelikle marka ve patent
sayısını artırmayı ve nihayetinde uluslararası akademi sıralamasında ön sıralarda yer
almayı arzulayan bir irade oluşturmayı hedefliyorum.
Yapmak istediklerimizi ilerleyen sayfalarda belirttik. Ancak yine de öneriler
olacaktır. Her türlü eleştiri ve öneriyi yönetim sürecinde dikkate alacağım ve kurum
çıkarları doğrultusunda uygulayacağım.
Kimseyi küçümsemeyeceğim.
Gidemediğin yer senin değildir. Her yere ve herkese ulaşacağım.
Bir şey değişir her şey değişiri ispatlayacağım.
HER YÜZE GÜLENİ DOST,
HER CAN SIKANI DÜŞMAN SAYMAYACAĞIM.
Hata aramayacağız, Çare bulacağız !
2015-2019 dönemi AKÜ için REFORM YILLARI olsun.
“Bilim Kavşağında” Buluşalım...
Saygılar sunar desteklerinizi beklerim.
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
1
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Neden Aday Oldum ?
Sadece diploma veren değil aynı
zamanda öğreten bir kurum tasavvur
ettiğim için aday oldum.
Uluslararası akademinin inceliklerini
tecrübe etmiş, kurumsal düşünen, idari
deneyime haiz, istişarenin önemini bilen,
dinleyen, sorumluluk sahibi,
ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen,
birleştiren, açık fikirli, çalışana ve hakka
taraf, şeffaflığı önemseyen birisi olarak
gururla hizmet ettiğim üniversitem,
şehrim ve ülkem için yapılacak daha çok
şeylerin olduğuna inanarak
akademisyenlik ve vatandaşlık
görevimin gerekliliklerinden biri olarak
rektör adayı oldum.
XXI. yüzyılda, tarihe ve geleneklere
saygılı, bilimsel düşünen, kamu
üniversiteleri arasında üstün bir
konumda ve cazibe merkezi olma
yolunda çaba, azim ve kararlılığında bir
kurum teşekkülü için rektör adayı oldum.
Giderek artan nüfus ve küresel
ekonominin ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için gerekli üretim
dinamiğine sahip bir yapı oluşturmak
için aday oldum.
Afyonkarahisar ili dolayısıyla Üniversitem
coğrafi konumu, tarihi ve kültürel
birikimi, demografik yapısı ve
Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların
üzerinde bulunmasından dolayı çok
müstesna bir konumdadır. Bu durumu
avantaja çevirmek için rektör adayı
oldum.
Kendini ifade özgürlüğüne sahip
insanların oluşturduğu entellektüel bir
çevre tesis etmek için aday oldum.
Çağın gereksinimlerine uygun ve uygar
niteliklere haiz araştırma yaparak
sonuçları bilim dünyasına ve topluma
ulaştıran bir akademi için aday oldum.
Akademik ve mesleki alanlarda bilginin
keşfine, gelişimine ve uygulamasına
önem veren, en kaliteli lisans ve
lisansüstü programları sunma
misyonuna sahip, bunun yanında
araştırma ve geliştirme yoluyla yeni
anlayış ve bakış açıları üretmeyi amaç
edinen bir üniversite gerçekleştirmek
için aday oldum.
Farklılıkları muhafaza ederek
müşterekleri artırmayı kendine mihenk
taşı sayan, dünyada itibarlı bir konuma
sahip olmayı her an hisseden, açık bilgi
ve fikirlerin paylaşımı dolayısıyla
iletişimin önemini kavrayan, evrensel ve
akılcı bir üniversite için aday oldum.
2
yerine getirmek için teşvik eden bir
ortam sağlamak için aday oldum.
Üniversitenin organik unsurları olan her
kademeden insanın en önemli varlık
değerimiz olduğunu vurgulamak için
aday oldum.
Entellektüel sermaye ve bilgi birikimi en
büyük varlığımız olması ve inovasyon
peşinde koşmak için aday oldum.
Kurum bünyesinde sadece insanların
değil aynı zamanda hayvanların ve
bitkilerinde birer canlı olduğunun
bilincinde birisi olarak yaratılanı
yaratandan ötürü sevmenin önemini
kavramış ve incinsem de incitmemek
için aday oldum.
“Bilim Kavşağında” Buluşalım...
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Tüm çalışanların ve öğrencilerin kişisel
ve mesleki hedeflerini ve isteklerini
Öfke gelince, akıl gider !
Hırsımız yok, hevesimiz var...
3
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
“Efend ler! Bu b nanın çatısı altında ne mesut, ne tatlı hatıralarımı
canlandırıyorum! B r gece ben şu odada, Fevz Paşa bu odada, İsmet Paşa da bu odada
yatıyorduk. Genelkurmayımız şu odada çalışıyordu. Düşman ordusunu tamamen
sarmak ve mha etmek kararı, şu odada çıktı! Afyonkarah sar, son büyük zafer n k l d
oldu; esası oldu. Afyonkarah sar, mücadele tar h m zde unutulmaz parlak b r sayfaya
sah pt r. Burada, buranın az z halkıyla beraber bulunmaktan duyduğum zevk ve
mutluluk büyüktür. Bana bu mutluluğu veren s zlere sevg ve teşekkür!"
Atatürk'ün 1925 yılında Afyon'u z yaretler esnasında Beled ye'ye a t b nada
şerefine ver len yemekte yaptığı konuşmadan kısa b r alıntıdır.
4
İlim ve sanat,
itibar görmediği toplumları terkeder.
İbn-i SİNA
5
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
2023 Yüksek Öğretim Vizyonu'nu gerçekleştirmek
en büyük hedefimizdir.
Vizyon 2023 hedeflerine ulaşıldığında arzu ettiğimiz bir akademi hem bölgesine
hem ülkesine hem de küresel anlamda tüm insanlığa hissedilir katkı sağlayacaktır.
En kıymetli değerimiz ve zenginlik kaynağımız, genç ve dinamik bir üniversite
olmamızdır.
Ülkelerin zenginliği ne tarım potansiyeli, ne yer altı ve yer üstü zenginliklerinin
çokluğu, ne ağır sanayi yatırımları ile ölçülüyor. Bilgi çağının en büyük zenginlik ölçüsü
bilgi üretme, bilgiyi teknolojiye uyarlama ve teknoloji ihraç eder hale gelmektir.
Önümüzdek süreçte b lg toplumu olmanın bütün gerekler eks ks z olarak yer ne
get r lecekt r.
Her türlü ayrımcılık ve ötek leşt rmey ma eden, nsan hakları ve hukukun
evrensel lkeler ne aykırı ne varsa eğ t m ve öğret m alanından dışlanacaktır*.
*2023 siyasi vizyon/toplum/eğitim ve kültür
6
Ek b m z
Üniversitesini bilimsel ve kültürel yönden yüceltmek isteyen, asgari müşterekte
buluşabilen, hizmet odaklı çalışan, bir şey üretmeyi dert edinen, niteliği önemseyen
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin her bir ferdi ekibimizde yer almaktadır.
Konuşmayı tercih etmeyen sessiz çoğunlukla birlikte şu ana kadar hakettiği temsil
düzeyine eriştirilmemiş olan bayan öğretim üyeleri arkadaşlarım ekipte sizler de
varsınız. Sizin sesiniz olacağım.
Ayırmayan, kayırmayan, baskılamayan, saklamayan, savsaklamayan
bir ekip...
İşte bu ekip topyekün hamle yapacak kapasitededir.
Toplu çarptıkça yürekler, onu top sindiremez
Mehmet Akif ERSOY
7
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
İç Barış
İç huzur tesis edilecektir!
Ne pahasına olursa olsun,
Bedel ödesem de,
İç barışı sağlamak için gerekeni yapacağım.
Mezhep
Meşrep
Mektep
Müktesebat
Ayrımı yapmayacağım.
En kısa zamanda
Türkiye'nin en özgür üniversitesi olacağız.
8
Özlük Hakları
Kadro bekleyen akademisyen arkadaşlarımıza hak ettikleri kadrolar ivedi olarak
tahsis edilecektir.
Özlük hakları ve hukuka özen gösterilecek, kılık ve kıyafet rahatlığı her kademede
tesis edilecektir.
Akademik yükseltmeler, otomatik bir sistem üzerinden bireysel veri girişi
sağlanarak web üzerinden intranet yolakla şeffaf bir şekilde tüm personel tarafından
görülebilecektir (Ayrıca “Intranet Muhabere” bölümüne bakınız).
Bulundukları kadroda bekleme süresi dolan hocalarımızın, milli-manevi ve
mesleki etik değerlere aykırı bir durumları olmadıkça, bekletilmeksizin talep yazıları
yazılarak, yılda bir kaç kez olmak üzere akademik yükseltmeler yapılacaktır. Bu
hususta öğretim üyeleri mağdur edilmeyecektir!
"Küçümsediğiniz her şey için gün gelir
önemsediğiniz bir bedel ödersiniz"
TOLSTOY
9
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
L yakat
Akademik ve idari yönetim kademelerinde;
liyakat esas olmak üzere, çevresinde sevilen ve
saygı duyulan, genç, dinamik, çalışma hevesi olan,
yenilikçi anlayışa yer verilecektir!
L yakat İlkes
İş n n tel kler ne en uygun şgören n seç lmes d r.
L yakat: “adama göre ş” değ l “ şe göre adam”.
10
11
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Ulaşılab l rl k
Üniversitesi ile yakından ilgilenen bir rektör olacağım.
Rektör ve tüm yönetim kademesi 24 saat ulaşılabilir olacaktır.
Rektörlük yönetim kademesi ile görüşme yapabilmek için öğretim elemanlarının
telefonla randevu alma sistemi kaldırılacaktır (acil durumlar hariç), önceden
duyurulan dönemlerde (haftalık 40 mesai saatinin en az 15 saati kurum içi
görüşmelere ayrılacaktır) bilgisayar sistemi üzerinden online randevu alarak, isteyen
her personel rektörlük yönetimi ile görüşme yapabilecektir.
Her ay bir fakülte/okul ziyareti gerçekleştireceğim. Tüm öğretim elemanları
ile yüz yüze ve özgür bilişim ortamını sağlayacağım.
Basın ve Halkla iyi ilişkiler kurulacak, yapılanlar ve yapılmak istenenler açıkca
anlatılacaktır!
12
Öncek Yatırımlara Sah p Çıkılacak
Yapılmış olana sahip çıkılacak, 7/24 yaşanabilir bir üniversite için planlama, tüm
personelin katkısı alınarak, ilk 3 ay içerisinde yapılacak ve hedefler
gerçekleştirilecektir.
Eczacılık Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi etkin hale
getirilecektir.
Öğretime ruh katacak ve üniversitemize kimlik kazandıracak fiziki mekan ve
yapılar hayata geçirilecek. Mevcutlar daha asil ve alımlı yapılar haline
getirilecektir.
13
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Teşv k ve Ödüllend rme
Emek ve gayret onore edilecektir!
Mevcut ödül ve teşvik yönergesi güncellenerek performansa dayalı destekler
verilecektir.
Uluslararası proje yürütücüsüne: 5000 TL / Uluslararası proje araştırmacı: 2500 TL
/ Ulusal, kurum dışı, proje yürütücüsü: 1000 TL teşvik desteği, her proje için, mutlak
sağlanacaktır!
Prestijli dergilerde yapılacak eserlere ödül verilecek.
Marka, faydalı model, patent, itibarlı ödül alan kişilere mahiyeti daha sonra
belirlenecek hatırı sayılır özel ödüller verilecektir.
Kurum'un tanınırlığına katkı sağlayanlar
mükafatlandırılıcaktır.
14
Önce Sağlık
Sağlık evrensel bir ihtiyaçtır ve temel bir haktır.
Genel sağlık açısından hizmet vermesi gereken tüm Tıp Fakültesi
bölümlerine/anabilim dallarına, liyakat esas olmak üzere, hoca alınacak, halkımızın
şehir dışında ve özellikle spesifik alanlarda, sağlık hizmeti arayışına ivedilikle son
verilecektir.
ONKOLOJİ ve HEMATOLOJİ HASTANESİ sürecini bizzat takip edeceğim.
Herkesin kaliteli sağlık hizmeti alma hakkı vardır ve bu hizmete bir gün hepimiz
ihtiyaç duyabiliriz!
Tıp Fakültes Hastanes , ülkemizde en iyi kabul edilen hastanelerde, fakültelerde
hangi cihazlar varsa, aynı şekliyle modernize edilecek, halkımızın ve üniversite
personelimizin kaliteli hizmete ulaşımı sağlanacaktır.
Ün versite personeline muayene önceliği tanınacaktır.
15
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
"İnsanlar sev lmek eşyalar kullanılmak ç nd r.
Bugün dünyadak kaosun sebeb eşyaların sev lmes
nsanların kullanılmasıdır".
Cem l MERİÇ
16
Sosyalleşme
Gözlemlerim ve görüşmelerim sırasında en dikkati çeken eksikliğimiz kurum içi
insan ilişkilerinin zayıflamış olduğudur. Ötekileştirme, dışlama ve yalnızlaştırma
içeren yönetim politikaları ile önce sosyal ve daha sonra bilimsel ortamlarda ekip ve
birlik anlayışının yıpratılmış olduğu görülmektedir. Herşeyden önce insanları
yaşadıkları ve çalıştıkları üniversite ortamında mutlu ve motive edecek politikalar
hayata geçirilecektir;
ŞENLİKLER
Planlanan ve gelenekselleştirilecek festivaller
Haşhaş Şenliği
Uçurtma Şenliği
Kaymak Şenliği
Okuma Şenliği
Tüm üniversite çalışanları arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve
devam ettirilmesi için, profesyonel bir yaklaşımla organize edilecek olan proje
geliştirme ve akademik işbirliği seminerleri, akademik ve bilimsel başarıları
yaygınlaştırma toplantıları, yemekli toplantılar, konser, sergi, tiyatro, spor, gezi
ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecektir.
Yurtiçi ve yurtdışı turistik ve teknik amaçlı
geziler tertip edilecektir.
Personelin moral ve motivasyonuna
yüceltmek için azami gayret gösterilecektir.
17
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Sanat ve Kültür
Gerçek Kültür ve sanat birikimi olan insanlar bilim faaliyetlerini daha keyifli,
üretken ve ritmik yaparlar *.
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuarı fiziki koşulları birim yapısına
uygun hale getirilecek.
Afyonkarahisar bilimin ve sanatın kavşağı olacaktır.
Akademisyenler ve üniversite çalışanlarının katılabileceği amatör sanat ve spor
aktiviteleri düzenlenecekt r.
Sanat ve sanatçının yanında olacağım.
*Hadaschik BA, Hadaschik EN, Hohenfellner M. (2012) Billroth and Brahms: personal encounter of
medicine and music. Urologe A, 51(2): 245-51. doi: 10.1007/s00120-011-2767-4.
18
Saha Proje Organizasyon Rekor
Sporun bizzat içinde olan, amatör l sanslı futbol oynamış b r olarak her
kademeden spor faaliyetlerini nitelik bakımından arzu edilen seviyeye ulaştıracağım.
Ünivesite yüzme havuzu tamamlanacaktır.
Profesyonel bir üniversite spor takımı için gereken destek sağlanacaktır.
Beden Eğtimi ve Spor Yüksekokulu'nun çekiciliğini artıracağız.
İst yorsan çalışırsın.
Çalışırsan gel ş rs n.
Gel ş rsen hırslanırsın.
Hırslanırsan kazanırsın.
Kazanırsan, kazanırsın.
Kobe BRYANT
19
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Bayan Akadem syenler
Bayan öğretim üyelerimiz akademi camiasında ve üniversitede daha fazla temsil
düzeyine mutlak ulaştırılacaktır!
Gerek yönetim gerekse de akademik platformlarda çalışma koşulları
desteklenerek sahip oldukları beceri ve üret c l ğ n tamamını kullanmalarına olanak ve
fırsatlar sağlanacak, toplumsal ve bilimsel tüm rollerini gerçekleştirirken huzurlu
olmaları desteklenecektir.
20
A le ve Sosyal Pol t kalar Uygulama-Araştırma Merkez
Toplumun ana unsuru ve geleceğimizin teminatı olan aile önemsenecek ve aile
araştırmaları yapacak, sosyal politika ve stratejiler belirleyecek bir birim
oluşturulacak.
Sosyal sağlık ve toplumsal sıkıntılarla mücadele etme stratejileri
geliştirilecek.
Aile eğitimi kursları düzenlecek. Kurs içerikleri uzmanlar tarafından hazırlanacak
ve verilecek.
MUTLAKA YAPILMALI:
Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren diğer Uygulama ve Araştırma Merkezleri
işler hale gitirilecek. Fizik yapı ile idari personel- sekretarya takviyesi yapılacak.
21
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Yaşam Alanları
Akademik ve idari personele apartman ve/veya villa tarzında toplu konut
yapılacaktır.
Tüm kes me h tap eden kampüste n tel kl b r “ÇARŞI” en kısa zamanda
tamamlanacak.
Toplu ulaşımda kalite esas alınacak, personel ve öğrenci servisleri çağa uygun hale
getirilecektir. Kampüs ç r ng serv s h zmetler daha efekt f duruma get r lecek.
22
B nasız B r mler
Kendisine ait henüz müstakil eğitim ve araştırma binası olmayan okulların
ihtiyaçları hızla giderilecek.
Güzel Sanatlar Kampüsü oluşturulacak.
Yatırım planı dışında kalan veya dahil edilmemiş birimler için hayırsever yatırımcı
desteği için ziyaretler hemen başlatılacaktır.
23
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Göl Projes
ANS Kampüsüne YAPAY GÖL/GÖLET yapılacak ve çevresi mesire alanı olarak
değerlendirilecek. Ayrıca kano, kayık ve kürekçekme faaliyetleri teşvik edilecek.
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu uhdesinde kürek takımı veya yelkenli spor ekibi ve
hatta jet ski gibi su sporları için ortam sağlanacaktır.
24
Çevre Dostu Ün vers te
Çevre Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) dairesinde çalıştım. Kurumların
çevre atık bertaraf sistemlerinin nasıl olması gerektiği bilincine sahip birisi olarak
Ünviersitemizin sıfır çevresel atık üreten bir kurum olmasını sağlayacağım.
25
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Kend Enerj s n Üreten B r Ün vers te
Ülkemiz ve özellikle Afyonakrahisar ili yıllık güneşli gün sayısı bakımından Güneş
enerjisi üretecek niteliktedir. İlk aşamada üniversitenin kampüs aydınlatması ve orta
vadede bir çok birimin elektrik enerjisini karşılamak ve en nihayetinde tüm
üniversitenin elektrik ihtiyacını temin etmek hedeflenmektedir.
ANS Kampüsünde yeryüzüne çıkarılacak jeotermal su ile binaların ısınması
gerçekleştirilecektir.
26
AR-GE
Araştırma laboratuvarlarının teknolojik donanımı ve geliştirme kapasaitesi
güçlendirilecek.
Proje bütçe dağıtımında özgün değeri yüksek, orijinal ve katma değer üretecek
öneriler desteklenecektir.
Marka sayısını arttırmayı hedefleyeğiz. Patent ve hatta Nobel derdimiz olacak.
Arzumuz olacak. Bu konularda ısrarcı olacağız.
Üreten bir Üniversite, cazibe merkezi bir kampüs alanı tesisi hedeflenecektir.
İnovasyon peşinde koşan bir üniversite modeli oluşturulacak, yerelde ve genelde
topluma öncü, kurumsal yapı gerçekleştirilecek.
İnsan gücü (uzman, teknisyen-tekniker, araştırma görevlisi) ve cihaz
bakımından yetersiz olan laboratuarlar tespit edilecek gerekli iyileştirmeler
yapılacaktır.
Ayrık nizamlı binaların tesisi teşvik edilecektir.
Had safhada olan asistan/araştırma görevlisi yetersizliğine çözüm bulunacak.
Bilimsel faaliyet maksadıyla kullanılan araç sayısı artırılacak.
27
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Teknokent
Teknokent süreci takip edilecek ve hızla nihayetlendirilecektir. Akademik
personel şirket kurma, ortak olma veya yönetimde yer alma imkanlarına kavuşarak ek
gelir kaynağı sağlanacaktır.
Sektörel bazda firma ziyaretleri yoğunlaştırılacak.
Danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.
28
Proje Hazırlama ve Akadem k Destek B r m
Uluslararası ve ulusal fonlar için bilimsel projeler hazırlamada teknik, akademik
ve dil destekleri sağlanacaktır. Bu amaçla profesyonel bir birim ve tecrübeli bir ekip
oluşturulacaktır. Araştırmacılara, yeni projeler için proje yazma ve proje başvurusu
sırasında yüz yüze görüşülerek destek verilecektir. Projeler sürerken ihtiyaç duyan
akademisyenlere idari işlemler ve akademik organizasyonlarda da destek devam
ettirilecektir.
Başarılı projelerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması desteklenecektir.
Birimler arası bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.
Akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel işbirliği olanaklarını oluşturmak
üzere İRTİBAT TOPLANTILARI yapılacaktır.
İngilizce makale yazma desteği yabancı dil uzmanları tarafından ciddi bir
yaklaşımla yapılacak (İngilizce Uzman Desteği).
Makale gönderme, cover letter yazma, hakemlere cevaplar konusunda
akademisyenlere yardımcı olunacak.
Sunum hazırlama teknikleri konusunda sürekli eğitim seminerleri düzenlecektir.
İhtiyaca göre yeni kurslar ve destek programları açılabilecektir.
Akademisyenlere yönelik İngilizce
destekkursu kurları:
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper-intermediate
Advanced
29
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
B l m - Sanat Fırtınası Günü
Bilgiyi bilinen bir alana uygularsanız verimlilik olur.
Bilgiyi yeni bir alana uygularsanız buluş olur.
Drucker
Her birimde belirli bir günde gündem önceden belirlenerek o konuda BİLİM veya
SANAT FIRTINASI toplantıları yapılacak. Zorunlu değil görnüllü katılım esas olacak.
Bende bir dinleyici olarak azami ölçüde katılmaya çalışacağım.
30
Kurumlararası Yardımlaşma
Afyonkarahisar vilayetinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve
sivil toplum örgütleriyle ilgili alanlarda işbirliği ve paydaş faaliyetlere sıcak bakan bir
üniversite olacağız.
31
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Ün vers te - Sanay - Sektör
Üniversite-sanayi işbirliği gerçek anlamda ve bireysel değil, kurumsal olarak
sağlanacak, Afyonkarahisar'ın öz ve özgün değerleri korunarak, kentsel gelişimine
katkı sağlanmasına öncelik verilecektir.
Sanayi şirlketleri ile birlikte çalışabilecek ve iki yönlü fikir alışverişi yapabilecek
düzey sağlanacaktır.
Yerel üreticimiz, esnafımız ve halkımız ile gönül birlikteliği tesis edilecek.
Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Toplum işbirliği mutlak sağlanacaktır.
Üniversite - sanayi etkileşimini güçlendirecek yapısal dönüşümler için etkin
bir şekilde harekete geçilecek.
Yan sanayide yürütülen çalışma süreçlerinin AR-GE odaklı olarak daha da
iyileştirilmesi teşvik edilecek.
Özellikle FİKRİ MÜLKİYET alanında kişilerin yanında ve destekçisi
olacağım.
32
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İlimizde 36.783 hayvancılık işletmesi vardır.
Afyonkarahisar vilayeti Türkiye kırmızı et ihtiyacının
%25'ini karşılamaktadır.
Afyonkarahisar'ın pek çok üretim kolunda
liderliğinin gelecekte de sürdürülebilmesi için yenilikçi
ve sürdürülebilir üretim sistemlerinin geliştirilmesi,
tanıtılması ve yaygınlaştırılması için üniversite-kent
komisyonlarının geniş katılımlı olarak kurulması ve
periyodik fuar, sergi ve konferansların düzenlenmesi
yönünde girişimler yapılacaktır.
2014 (9 Aylık) Yılı Afyonkarah sar İl
Hayvansal Ürünler Üret m M ktarları
Ürün C ns
Üret m M ktarı Ton / Yıl
Kırmızı Et
9.886
Beyaz Et
310.654
Yumurta
176.723
Bal
Sucuk
Kaymak
İYİ TARIMI DESTEKLİYORUZ.
Bu fadey savunuyoruz.
33
1.754
Ç ğ Süt
609
5.552
42
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Ara Eleman
Yumurta üret m nde temel sorun n tel kl ara eleman*
Günlük 14 m lyon yumurta üret len Afyonkarah sar'da sektör, yumurta tasn fleme
ve paketleme g b alanlarda ara eleman bulmakta sıkıntı çek yor.
Afyonkarahisar'da üretilen yumurtanın yüzde 60'ı iç piyasa, yüzde 40'ı da ihracata
yönlendirilmektedir.
Mermer, gıda, termal turizm gibi sektörlerde de kalifiye ara eleman ihtiyacı
dikkate alınarak mevcut bölümler geliştirilirken gelecekte yeni ihtiyaçlar öngörülerek
yeni bölümler açılacaktır. Eğitim süreçlerinde Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlü ve
uyumlu sinerj si sağlanarak uygulama ve staj eğitimleri ile eğitimin kalitesi
güçlendirilecektir.
*Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Ali Çelikten (17.12.2014)
34
Uzaktan Eğ t m
Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu nisbeten alt yapı
kriterlerini tamamlamıştır. Ancak kendi işleyiş dinamiğine uygun bir bina gereksinimi
kaçınılmazdır. Yeni Uzaktan Eğitim MYO binası yatırım planına dahil edilecektir.
Uzaktan eğitimin alanının ve niteliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması teşvik
edilecek.
35
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Eğ t m Şart
Tüm personelin çocuklarının daha nitelikli yetiştirilmesi için AKÜ KOLEJİ (Özel
İlk ve Ortaöğretim Okulu) için girişimler yapılacak ve bizzat takipçisi olacağım.
Eğtitim Fakültesi'nin deneyim ve birikimi AKÜ Kolej projesinde uygulama alanı
bulacaktır.
Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuarı ve Beden Eğ t m ve Spor
Yüksek Okulu destekleride ayrıca niteliği artıracaktır.
36
Öğrenc
Öğrenci hakları sonuna kadar korunacaktır. Mezun iletişim-irtibatı işler hale
getirilecektir.
Öğrenci konseyi ile sürekli istişare halinde olacağız.
İhtiyaçlar sorun olmadan çözüme kavuşturulacak.
Öğrenci tercihinde kısır olan bölümlere Türk Cumhuriyetleri'nden öğrenci
alımı cihetine gidilecektir.
Kamu Personeli
Sınavlarında
Türkiye birincisi çıkaran
güçlü bir müfredat
hazırlanacak.
Kampüs ç sosyal akt v teler, şenl kler, profesyonel ve amatör sanat, spor ve
kültür akt v teler , yen l k ve üretkenl k yarışmaları, konserler, k tap serg ler ,
konferanslar, k tap günler düzenlenecek. Öğrenc danışmanlığını profesyonelleşt rmeye g d lecek.
Sektör tems lc ler le öğrenc ler b r araya get recek serg , fuar g b
akt v tere hız ve vme kazandırılacak.
Efekt f öğrenc let ş m (derg , gazete) sağlanacaktır.
Öğrenc Pazarı
Öğrencilerin ihtiyaç duydukları eşyaları alıp - satabilecekleri öğrenci pazarına
Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde belirlenen sürelerde yer tahsis edilecektir.
37
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Yüksek L sans - Doktora Nasıl Yapılır?
Akademik ortama yeni adım atan genç bilim insanlarının daha kaliteli lisansüstü
eğitim yapmak amacıyla yüksek lisans veya doktora programalarına başlamadan önce
3 gün sürecek yoğun LİSANSÜSTÜ EĞİTİM NASIL YAPILIR? kursu düzenlenecektir.
Akadem k nosyon ve akadem k kültür ned r?
Danışman le öğrenc l şk s nasıl olmalıdır?
B l msel b r makale nasıl okunur?
Deney düzeneğ hazırlama.
Anket ned r? Nasıl yapılır ve yorumlanır?
İstat st k ben m çalışma ç n gerekl m ?
Deney hayvanları kullanmalı mıyım?
Tez yazımının püf noktaları nelerd r?
Verilerimi nasıl literatüre sunabilirim?
Makale nasıl yazılır?
Tez savunmasının stratejileri.
Topluluk önünde sunum becerisi.
38
Engels z Akadem
Engelliler ve sosyal olarak muzdarip bireylere fırsat önceliği ve pozitif ayrımcılık
yapılacaktır.
Engelli ve dezavantajlı bireyler için hitap eden fizik mekanlar çağın gereklerine
uygun bir formatta ıslah edilecektir.
39
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
H zmet
Makam aracı saltanatına son verilecektir. Araçlar müdür ve dekanların şahsi
kullanımlarına değil, okullara tahsis edilecek, kurum aracı olduğu arma ve çıkartmalar
ile belirtilecektir.
Hizmet alımında FAYDA-MALİYET analizi gözetilecek.
Bazı ihtiyaçların ortak alım marifetiyle tedariki yaygınlaştırılıacak.
Kaynak tahsis sürecinin etkinliğini sağlamak için STRATEJİK PLAN-BÜTÇE
bağlantısı güçlendirilecek.
Acil çıkışlar, merdivenler, toplanma alanları ve tatbikatlara önem verilecek, SİVİL
SAVUNMA BİRİMİ çağın gereklerine uyumlaştırılacaktır.
Üniversite Blog sayfası oluşturulacak, akademik ve idari personel ve
öğrencilerimiz için fikri paylaşımın önü açılacaktır. Akademik ve idari personel için, acil
durumlarda kullanılmak üzere; 24 saat süreyle hizmet veren ve rektörlük önünden
şehre ulaşım sağlayacak bir araç tahsis edilecektir.
"Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış,
yarın ölecek biri gibi tedbirli ol"
(Camiu's-Sagir, II/12, Hadis No: 1201)
40
Uluslararasılaşmak
Yabancı memleketlere ziyaret, özellikle bugüne kadar gitmemiş b reyler için,
teşvik edilecek ve finansman temin edilecektir.
Gelen öğrenci ve öğretim üyelerine hitap eden misafirhane/otel çalışması
yapılacak.
Üniversite internet sayfamızın İngilizce versiyonu güncellenecek ve sürdürülebilir
olacaktır.
41
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Beslenme
Kantin ve yemehanelerde ki gıda güvenliği ve kalitesi takip edilecek. Sağlıklı
beslenme sağlanacaktır.
Porsiyon miktarının yeterli oranda olması sağlanacaktır.
Tüm üniversite personelinin sağlıklı-güvenilir-nitelikli-lezzetli-organik et, süt
ve işlenmiş et-süt ürünleri ile yumurta ihtiyacını karşılamak için Hayvancılık Uygulama
ve Araştırma Merkezi ile Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi desteklenecek,
daha fazla ve kaliteli üretim yanı sıra yerel gıda üretim ve gıda işleme metotlarını
yansıtan üretim yapılması teşvik edilecek.
Üretim alanları ile Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü ve ildeki aşçılık sivil
toplum örgütleri doğrudan irtibatlandırılarak GASTRO-KÜLTÜR perspektifi
güçlendirilecektir.
42
Sağlık Kampüsü
Ali Çetinkaya Kampüsü bünyesinde diğer sağlık ile alakalı birimlerin (görüşleri
alınarak) toplanacağı bir "Sağlık Kampüsü" oluşturulması tasarlanmaktadır.
Sağlık Kampüsü Birimleri
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Veteriner Fakültesi
Afyon Sağlık Yüksek Okulu
Atatürk Salık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Not: Diş Hekimliği Fakültesi'nin
mevcut yerinde sadece
rutin poliklinik hizmetleri devam edecektir.
43
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Kürsübaşı
Anadolu’da geleneksel-kültürel yapı çer s nde öneml b r yer tutan, yöresel
olarak KÜRSÜBAŞI adıyla uygulanagelen b r faal yet n öneml b r parçası da
anlaşmazlıkların, haksızlıkların ve yanlış b lg lend rmeler n g der lmes d r.
Bu amaçla ün vers tem zde sağ duyulu, tarafsız ve kıdeml akadem syenlerden
resm olmayan b r heyet oluşturulması (kürsübaşı), kurum ç ndek k ş sel sorunların
hukuka nt kal etmeden çözüleb lmes ç n tarafların d nlen p, çözüm öner ler n n
ortaya çıkması noktasında etk l olab leceğ n düşünüyorum.
44
Renkl Kampüsler
Eğitim binaları, uygulama araştırma merkezleri ve diğer binalar kendine münhasır
renk ve desene sah p olacak.
Renk seçiminde ilgili mekanda yaşayan insanların tercihi alınacak ve karar
verilecek.
Akademik binişlere bina rengine uygun yakalık veya şal eklemesi yapılacak.
Renkli kampüslerin gözlerde canlılık oluşturarak ve iç duyguyu müsbet yönde
etkileyerek moral motivasyonu artırdığı bilimsel bir gerçektir*.
*Gil S, Le Bigot L. (2014) Seeing life through positive-tinted glasses: color-meaning associations. PLoS One,
9(8): e104291. doi: 10.1371/journal.pone.0104291. eCollection 2014.
45
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Perşembe Toplantıları
Üniversite ve Kent arasında deneyim aktarımı sağlanacak.
Muhataplararası etkileşim düzeyi yükseltilecek.
Daha önce yapılan "Çarşamba toplantıları" tekrar gerçekleştirilecek. Ancak
toplantı günü bu sefer Perşembe günü olarak tasarlanmaktadır.
Toplantıya tüm üniversite mensubu, şehir eşrafı, sanayi ve işadamları, il yönetimi,
kamu kurum ve kuruluşu mensupları katılab lecekler.
Gündem konuları belirlenecek ve uzman bir moderatör tarafından sevk ve idare
edilecektir.
Medya, halk ve bölge gibi paydaşlardan destek alınacaktır.
Konuşmalar kayıt altına alınıp kitaplaştırılacaktır.
Toplantı yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.
46
Akred tasyon
Birimlerin ulusal ve/veya uluslararası akredistasyon süreçlerine hazırlanması,
başlatması ve tamamlaması teşvik ve takip edilecektir.
Her birimin arzu ettiği seviyeye ulaştırılması öncelikli gayemizdir.
Veteriner Fakültesi'nin yarım kalan Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği
(EAEVE) akreditasyon süreci ivedi olarak tamamlanacaktır.
47
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Yerel Medya
İlimizin sesi ve görüntüsü olan yerel medya ile “Afyonkarahisar vilayeti ile
Üniversite'mizin olması gerektiği yer” konusunda işbirliği ve dayanışma içerisinde
olacağız.
48
Pet Otel
Daha önce gündemde b r süre tutulan ancak gerçekleşt r l(e)meyen PET OTEL
projes hayata geç r lecek.
Afyon'dan yola çıkan veya trans t geçerken konaklayan tat lc ler le Afyon tur zm
ç n şehr m zde olan m safirler pet hayvanlarını AKÜ PET OTEL'e bırakarak onların
sağlıklı ve güvende olduklarından em n b r şek lde tat ller n geç reb leceklerd r.
PET OTEL HİZMET LİSTESİ:
Konaklama
Bakım ve besleme
Genel check up
Kuaför
Eğitim
Parazit ilaçlama
Aşı
Köpek Eğitimi
Not: Otel ve servis ücretleri
daha sonra yürürlükteki raic üzerinden
belirlenecek.
49
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Hayvan ve B tk Hakları
Üniversitede yaşayan hayvanların hakları ve refahı ile bitki sosyolojisine azami
özen gösterilecek.
Diğer canlılara merhameti olmayanın merhametinden endişe edilir.
Bitki Katilini Bilir
Saksıda bir bitki bir masa üzerine
yerleştirilir ve A şahsı gelir ve bitkinin bir
dalını makasla keser. Daha sonra bitki
çok hassas titreşimleri kayıt edebilen bir
sismograma bağlanır. Odaya farklı
insanlar girer. Bitki tepki vermez ancak A
şahsı bitkiye yaklaşınca bitki titremeye
başlar. Defalarca tekrarlanır. Ne zaman A
şahsı odaya girse bitki titrer. Yani bitki
kendisine zarar veren k ş y tesp t
edeb lecek hassas yetted r.
50
Bitkileri de seven ve koruyan
bir kurum arzuluyorum.
İntranet Muhabere
ŞEFFAFLIK !
Kurum içi ntranet ağı üzerinden kadrolara atanacak akademisyenlerin sıralı
listesini gösteren çizelge yayınlanacaktır.
Listede belirtilen süresi dolan ve sırası gelen akademisyene özlük hakkı teslim
edilecek.
Yine intranet marifetiyle, tüm üniversite personeli arasında iç ilan (doğum,
ölüm, atama ve yükseltilme, vasıta-eşya satma veya kirlama, ev satma veya
kiralama gibi duyurular) ve haberleşme servisi kurulacaktır. Sadece üniversite
kapsama alanında ki internet kullanıcıları bu ilanları görecek.
Bu g r ş mle ün vers te mensubu arasında t caret, dostluk ve let ş m teşv k
ed lm ş olacak. B r nev sosyalleşme sağlanacaktır.
Not: İntranet duyurular sadece kurum içerisinden
giriş yapılan cihazlarda görülecek. Kurum dışı girişlerde
şifre ile giriş yapılarak intranet ortama ulaşılabilecek.
51
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Meslek Yüksek Okulları
Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Türkiye üniversitelerinde yapmış olduğu
yerinde ziyaret ve inceleme neticesinde açıkladığı nihai raporda halen 2 yıllık olan
MYO'larının 3 yıla çıkarılması yönünde tavsiye kararı almıştır.
Avrupa üniversitelerinde 2 yıllık MYO muadili bir okul mevcut değildir.
Göreve geldiğimizde MYO'ların 3 yıla (6 dönem) çıkarılması için kanaat önderleri
ile birlikte irade oluşturmaya çalışacağım ve Yüksek Öğretim Kurulu'nu bu meyanda
ikna etme yoluna gideceğim.
52
Hob Bahçeler
Öğretim elemanları ile diğer personele tahsisli hobi bahçeleri oluşturulacaktır.
Doğa ile bütünleşmek, organik sebze ve meyve yetiştirmek, sağlıklı ürün elde
etmek ve lezzetle yemek için HAYDİ AKÜ HOBİ BAHÇESİNE...
53
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Modern Kes mhane
Ün vers tem z n tüm personel n n kurban badetler n sağlıklı şartlarda, veter ner
hek m ve d n görevl s kontrolünde eda edeb lmes ç n b r kes mhane nşası
planlanmaktadır.
Kurban Bayramı'nda kurbanlarımızı ve d ğer adaklarımızı güvenle ve h jyen k b r
ortamda kesme mkanına kavuşacağız.
54
Önemsed kler m
Dünyada ilk 500, Türkiye'de ise; birinci etapta ilk 30 ve sonrasında ise ilk 10
üniversite içerisine kurumumuzun girmesi ana amacımızdır. Bu bağlamda; evrensel
üretim ve bilimsel bir felsefeye dayalı kurumsal yaklaşım tarzı benimsenecektir.
Kent, millet, devlet ve hükümet ile uyum içinde çalışan
bir üniversite modeli düşünüyorum.
Problem üretmeyi değil çözüm üretmeyi hedefleyeceğiz.
Bilimsel özerklik ve akademik özgürlüğü hayata geçireceğiz!
Saygılı ve saygı duyulan bir kurum olmak hakkımızdır.
Kurumsal geleneklere saygılı ama bağımsız, korkusuz kafalar bilgi üretir.
Öğretim elemanlarımızın bireysel ihtiyaçları tespit edilecek ve modernizasyon ve
iyileştirmelerde birey/anabilim dalı/bölüm ihtiyaçlarına göre planlama yapılacaktır.
Tabular yıkılacak, statüko darmadağın edilecek,
üniversitemizde demokratik ve şeffaf yönetim tarzı etkinleştirilecektir.
Hak edene hak ettiği istisnasız verilecektir!
55
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Bilimsel Rekabet
Verimli Rekabet
Tatlı Rekabet
Yetki-Sorumluluk-Müeyyide sistemine işlerlik getirilecek ve yetki asla tek elde
toplanmayacaktır.
Çeşitlilik-Şeffaflık-Hesap verilebilirlik esas olacaktır.
Dönüştürücü Üniversite; KALİTE GÜVENCESİ verilecek, Girdi (gelen öğrenci) ve
Çıktı denetimi (mezun öğrenci) sağlanacak, açık iletişim ve nitelikli öğretim amaç
edinilecektir.
Mezunlar, mezun dernekleri üyeleri, Halkla İlişkiler Merkezi, halk ve medya ile
ilişkiler, liseler ve ilköğretimin ikinci kademesi ile kurulan iletişimin profesyonel
yapılarının geliştirilmesi düşünülmektedir.
Mevcut kaynaklar tüm birimlerimiz için verimli ve adil olarak kullanılacaktır.
Birlikte daha fazlası için çalışalım.
Duvarda benim de çivim var demek için; bir olalım, iri olalım!
Yanyana ve daha ler ye !
Ülkemiz ve geleceğimiz için; “ÜRETEN ÜNİVERSİTE” en büyük hayalimizdir!
56
Özgeçm ş
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Öğretim Üyesi
Veteriner Cerrahi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dalı
Afyonkarahisar
Cep: 0532 635 5630
Tel: 0272 214 9309
Fax: 0272 228 1349
[email protected]
[email protected]
57
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Kısa Özgeçm ş
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 1967 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Bir süre Çevre Bakanlığı'nda çalıştı.
1994 yılında YÖK'ün yurtdışı bursunu kazanarak İngiltere'ye gitti. Liverpool
Üniversitesi'nde 1998 yılında doktora derecesi aldı. Doktora sonrası aynı üniversitede
post-doc olarak çalıştı. 2001 yılında Kafkas Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. oldu. Afyon
Kocatepe Üniversitesi'nde 2005 yılında Veteriner Cerrahi alanında Doçent ve 2011
yılında Profesör ünvanını aldı.
İlgi alanları arasında veteriner cerrahi, sığır topallıkları (özellikle digital
dermatitis), immunopatoloji, mikrobiyoloji (Treponema türleri), moleküler
epidemiyoloji, anesteziyoloji, küçük hayvan ortopedisi (özellikle kalça eklemi) ve
onkoloji (kolorektal kanser) bulunmaktadır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı,
Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği, Senato
Üyeliği, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yaptı.
Aksaray Ünviersitesi Veteriner Fakültesi Kurucu dekanıdır.
Ulusal 21 ve uluslararası 36 adet bilimsel makale, 6 adet kitap bölümü çevirisi, 20
adet ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü sunum ve 8 poster bildirisi vardır. Bu
makalelere 350 atıf almıştır.
Türk Veteriner Cerrahi Derneği “En Başarılı Genç Araştırıcı Ödülü, 2000” ve
TÜBİTAK Hüsamettin Tugaç Vakfı “Araştırma Ödülü, 2000” sahibidir.
Veteriner Onkoloji Derneği'nin kurucu üyesi ve halen yönetim kurulu
başkanıdır.
İki adet TÜBİTAK projesi tamamladı ve Avrupa Birliği Leonardo da Vinci projesinde
görev aldı.
Akademik faaliyetler için Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Macaristan,
Almanya, Avusturya, Portekiz, İspanya, İtalya, İskoçya ve Polonya'da bulundu. İleri
düzeyde İngilizce bilen Demirkan evli ve iki çocuk babasıdır.
58
Bölüm 1
1.1 Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Şereflikoçhisar-Ankara
Doğum Tarihi
03 Mayıs 1967
Medeni Hali
Evli, 2 çocuk
1.2 Yüksek Öğretim
1990
1994-1998
Lisans Diploması
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Doktora (PhD), University of Liverpool, İngiltere
“Spirochaetes in bovine digital dermatitis“
1.3 Derneklere Üyelikler
Veteriner Onkoloji Derneği (Kurucu Üye, Başkan)
Türk Veteriner Hekimleri Derneği
Türk Veteriner Cerrahi Derneği
New York Academy of Sciences, Amerika Birleşik Devletleri (96-98)
Association of Veterinary Teachers and Research Workers, UK (95-99)
1.4 İş Deneyimi
1990
1991
1992
1993-2003
1999
Serbest Veteriner Hekim (8 ay), Akyurt, Ankara
Veteriner Hekim Asteğmen, 219. dönem, Van.
Veteriner Hekim, Çevre Bakanlığı (4 ay), Ankara
Öğretim Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Cerrahi
Post-Doc. Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere,
“Isolation, identification and characterisation of a novel
spirochaete from bovine digital dermatitis”.
OD0212, İngiltere Grade: Part time.
59
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
1999-2000
2003-2004
Post Doc. Kıdemli Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere,
“Isolation, identification and characterisation of a novel
spirochaete from severe virulent ovine foot rot”. Wellcome Trust,
İngiltere. Grade: C.
Post Doc. Kıdemli Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere,
“Control of digital dermatitis in cattle: understanding
transmission and spread of disease. Department for
Environmental, Food and Rural Affairs (DEFRA), İngiltere.
University of Liverpool, Grade: A, 20K pa.
Treponema pedis: Yeni bir bakteri.
I ÒQÑǾŐŎŎÕUŌÒQÑǾŒÒPÑŒÒQÑ ŌŊÒÕPÑǾÑ ĶÒǾMMP-Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı’nın
(DEFRA-MAFF) ortaklaşa desteklediği ve sığırlarda digital dermatitis ile
koyunlarda foot rot’un (piyeten) etyo-patolojisi üzerine iki projede görev
aldım. Bu çalışmalar sonunda 3 (üç) adet yeni, henüz isimlendirilmemiş,
anaerob spiroket bakteriler (Treponema spp) izole ettim. Bu çalışmaların
içeriğinin tamamı tarafımdan hazırlanmıştır.
T reponema pedis
Kullandığım yöntemler ve izole ettiğim bakteriler Liverpool Üniversitesi
kanalıyla Birleşik Krallık tarafından patentlendi. Bakterilerle ilgili bilimsel
çalışmalar Liverpool Üniversitesi bünyesinde geniş bir araştırma ekibi
tarafından sürdürülerek yeni tür bir spiroket bakteri Treponema pedis
izole edilerek adlandırılmıştır.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2009)
59: 987-91]
2003-bugün
2012-2014
Öğretim Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
Cerrahi Anabilim Dalı.
Kurucu Dekan, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
60
Bölüm 1
1.1 İdari Görevler
2006 - 2009
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı
(Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
2011 - 2012
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı
(Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
2006 - 2008
Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı
(Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
2008 - 2010
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu-Üye
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)
2008 - 2011
Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu-Üye
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)
2008 - 2011
Senato Üyeliği (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
2008 - 2011
Müdür, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
2011 - 2012
Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu-Üye
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)
2012 - 2014
Kurucu Dekan, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1.2 Araştırma İlgi Alanları
Veteriner Cerrahi (Temel ilgi alanım)
Sığır topallıkları (özellikle digital dermatitis)
Mikrobiyoloji (Treponema türleri)
Moleküler epidemiyoloji
Anesteziyoloji
Küçük Hayvan Ortopedisi (özellikle kalça eklemi)
Onkoloji (kolorektal kanser)
61
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
1.3 Sertifika ve Diğer Faaliyetler
1991
Sertifika “Recto-Vaginal Metodla Sun'i Tohumlama”
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Proje ve Uygulama
Genel Müdürlüğü Meslekiçi Eğitim Seminerleri,
İzmir İl Müdürlüğü.
1994
Sertifika, Sığır Tırnak Bakımı. Reaseheath College, İngiltere
1995-97
Başkan, Türk Öğrenci Derneği, Liverpool Üniversitesi, İngiltere
1.4 Akademik Ziyaretler
1998
2005
2008
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2014
California Veterinary Diagnostic Laboratory System
Kaliforniya Üniversitesi, Davis, Amerika Birleşik Devletleri
University of Liverpool – İngiltere
University of Mosonmagyovar – Macaristan
Hannover University, Veteriner Fakültesi - Almanya
Viyana University of Veterinary Medicine – Avusturya
Frieberg University – Almanya
Gotingen Üniversitesi – Almanya
Essen-Duisburg Üniversitesi - Almanya
Lizbon Üniversitesi – Portekiz
Murcia Üniversitesi - İspanya
University of Camerino, Faculty of Veterinary Medicine - İtalya
Glasgow Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - İskoçya
University of Warmia and Mazury in Olsztyn - Polonya
1.5 Yabancı Dil
İngilizce (ÜDS- 92.5)
62
Projeler
Proje
Adı
HŒ
ŎÕMPÒŎŌ MŌŇ ŃÞÕPÒQMPÒŎŌ ŎŅM
spirochaete from bovine digital
dermatitis
HŒ
ŎÕMPÒŎŌ MŌŇ ŃOMǾMŃPÑǾÒŒMPÒŎŌ ŎŅ
spirochaetes from severe ovine foot
rot
FŎŌPǾŎÕŎŅŇÒŊÒPMÕŇÑǾÖ MPÒPÒŒÒŌ ŃMPPÕÑÈ
understanding transmission and
spread of disease
ĦÝŐÑÔÕÑǾŇÑ ŇÒ ÔǾÔÕMǾŌŇMMÖ MÕŊMÖ
ve cam ionomer semen
restorasyonunun karşılaştırılması
Ĭ ŘÖ ŐOŘŒÒŒÖ MŌŇÒNÞÕMMŘǾÕÖ MÕMǾŌŇM
kemik yapıştırıcısı, kemik çimentosu
ve amalgamın tutucu etkilerinin
karşılaştırılması: Ex vivo taze koyun
kemiğinde biyomekanik bir çalışma
Ė ŌÑR MŐŐǾŎMŃO ŎŌ ŇÒŅŅÑǾÑŌPMŒŐÑŃPŒ
of welfare, environment and food
interactions in central and
southeastern europe with the use of
ICT
Ĭ ǾÕMǾŇMŐŎŒPÖ ŎǾPÑÖ ŘMNMŌŃ ŃÒŒÒÖ
prevalansının araştırılması
ĞMǾÑÕÑǾŇÑ ŐǾŎNÒŘŎPÒÔ ŘŎ ÞǾŇÞŌ QÑ
kefirin kolo-rektal kanser üzerine
koruyucu ve sağaltıcı etkilerinin
karşılaştırılması
ĦÝŐÑÔÕÑǾŇÑ ÔŒÒÕMŖÒŌ - ketamin
anestezisinin renal ve portal vendeki
kan akımı üzerine olan etkisinin
doppler - ultrasonografi ile
araştırılması
ĘÞŖM ÕMǾŇMÖÑPMŃMǾŐMÕQÑ
metatarsal kırıkların sağaltımında
plaka ve intramedular pin
uygulamalarının karşılaştırılması
Ĭ ǾŇÑǾÖ MPÒPÒŒŇÒŊÒPMÕÒŒ
lezyonlarından treponema izolasyonu
ve klasifikasyonu
Destekleyen
Yılı / No
Miktarı
Görev
a ! CC
İngiltere
1999
OD0212
-
Araştırmacı
í ś▄ľ◘▓ś Çʼnĵ ℓĊ
İngiltere
2000
-
Araştırmacı
59Cw!
İngiltere
2003-2004
350.000.00
İ ngiliz Sterlini
Kı demli
Araştırmacı
! Yã-BAPK
2006
-
Araştırmacı
! Yã-BAPK
2007
3591.00
TL
Yürütücü
[ ś◘■Ăʼnŕ ◘ ŕ Ă ë╜■ľ ╜
2007-2009
LLP-LdV-TOI-2007-TR002
228.668,51
AVRO
Araştırmacı
1000.00
Danışman
Çã . TÇ! Y-2209
2008-2009
TL
Çã . TÇ! Y-1001
2009-2012
TOVAG-109O306
223.000
TL
Yürütücü
! Yã-BAPK
2011-2012
7.500
TL
Danışman
! Yã-BAPK
2011-2013
10.000
TL
Yürütücü
Çã . TÇ! Y-1001
2013-2015
TOVAG-112O888
313.000
TL
Yürütücü
63
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Bölüm 2
2.1 SCI / SCI-Expanded Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Demirkan, İ. (2004) Surgical treatment of a sloughed hoof by skin grafting in a
young bull. Canadian Veterinary Journal, 45, 418-420.
2. Demirkan, I., Carter, S.D., Hart, C.A., Woodward, J.M. (1999) Isolation and
cultivation of a spirochaete from bovine digital dermatitis. Veterinary Record,
145: 497-498.
3. Demirkan, I., Williams, H.F., Dhawi, A., Carter, S.D., Winstanley, C., Bruce, K.D., Hart,
C.A. (2006) Characterization of a spirpochaete isolated from a case of bovine
digital dermatitis. Journal of Applied Microbiology, 101, 948-955.
4. Demirkan, I., Blowey, R.W., Carter, S.D., Murray, R.D., Walker, R.W. (1999)
Serological evidence of spirochaetal infections associated with digital dermatitis
in dairy cattle. Veterinary Journal, 157: 69-77.
5. Demirkan, I., Carter, S.D., Winstanley, C., Bruce, K.D., McNair, J.M., Woodside, M.,
Hart, C.A. (2001) Isolation and characterisation of a novel spirochete from severe
virulent ovine foot rot. Journal of Medical Microbiology, 50: 1061-1068.
6. Demirkan, I., Blowey, R.W., Murray, R.D., Carter, S.D., Woodward, J.M. (1998) The
frequent detection of a treponema in bovine digital dermatitis by polymerase
chain reaction and immunocytochemistry. Veterinary Microbiology, 60: 285-292.
7. Demirkan, I., Carter, S.D., Murray, R.D. (2000) Skin diseases of the bovine digit
associated with lameness. Veterinary Bulletin, 70: 649-670.
8. Demirkan, İ. ve N. Güzel, (2004) An outbreak of digital dermatitis in Turkish dairy
cattle. Indian Veterinary Journal, 81, 1331-1333.
9. Demirkan, I., Atalan, G., Gökçe, HI., Özaydin, I., Çelebi, F. (2002) Comparative study
of butorphanol-ketamine HCl and xylazine-ketamine HCl combinations for their
clinical and cardiovascular/respiratory effects in healthy dogs. Turkish Journal of
Veterinary and Animal Sciences, 26: 1073-1079.
64
10. Dem rkan İ, Altın S, Çev k-Dem rkan A, Korkmaz M (2010)
Kınalı kekl klerde (Alector s chukar) uçmanın engellenmes amacıyla kullanılan
tenektom , kapsülektom veya tenektom + kapsülektom tekn kler n n
etk nl ğ n n karşılaştırılması. Kafkas Un vers tes Veter ner Fakültes Derg s , 16
(6): 1017-1024.
11. Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Dem rkan İ (2014) Surg cal treatment of pen le prolapse n
a red eared sl der (Trachemys scr pta elegans). Research Journal for Veter nary
Pract t oners, 2 (1): 17-18.
12. Sarıtaş, ZK, Sarıtaş TB, Korkmaz M, Yaprakçı MV, Pamuk K, Dem rkan I, Sıvacı RG
(2015) Compar son of effects of l doca ne and fentanyl n ep dural anaesthes a n
dogs. Brat slava Med cal Journal - Bratisl Lek Listy (Baskıda).
13. Sarıtaş, ZK, Sarıtaş TB, , Pamuk K, Korkmaz M, Yaprakçı MV, Y lmaz O, Dem rkan I,
(2015) Evaluat on of pre empt ve dexketoprofen trometamol effect on blood
chem str y, v tal s gns and postoperat ve pa n n dogs undergo ng
ovar ohysterectomy. Brat slava Med cal Journal - Bratisl Lek Listy, 116: 191-195.
14. Korkmaz M, Yavuz Ü, Dem rel HH, Dem rkan I (2013) Conjunct val dermo d n a
Belg an Mal no s dog. Kafkas Un vers tes Veter ner Fakültes Derg s , (Baskıda).
15. Balci C, Kaya E, Demirkan İ, Sıvaci R, Ibis AH, Akbulut G, Ela Y. (2012) Effects of
abdominal compartment syndrome on gastric emptying time. Bratislava Medical
Journal - Bratisl Lek Listy, 113: 99-102. Pamuk
16. K, ZK Saritas, Demirkan I, Acar A, Korkmaz M, Acar DB (2011) Animal Welfare
Related to Evaluate Intraocular Pressure in Anatolian Buffaloes: Preliminary
Report. Journal of Animal and Veterinary Advances. 10 (8): 987-990.
17. Cevik-Demirkan A, Ozdemir V, Demirkan I. (2011) The ovarian and uterine arteries
in the chinchilla (Chinchilla lanigera). Journal of South African Veterinary
Association, 81: 54-57.
18. V nk WD, Jones G, Johnson WO, Brown J, Dem rkan I, Carter SD, French NP. (2009)
D agnost c assessment w thout cut-offs: appl cat on of serology for the
modell ng of bov ne d g tal dermat t s nfect on. Prevent ve Veter nary Med c ne,
92 (3):235-248.
65
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
19. Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Murray, R.D., Birtles, R.J., Hart, C.A., Carter,
S.D. (2009) Treponema pedis sp. nov., a novel spirochete isolated from Bovine
Digital Dermatitis lesions. International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology, 59: 987 - 991.
20. Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Singh, P., Getty, B., Timofte, D., Vink, W.D.,
Murray, R.D., Blowey, R.W., Birtles, R.J., Hart, C.A., Carter, S.D. (2009) The
association of unique, isolated treponemes with bovine digital dermatitis lesions.
Journal of Clinical Microbiology, 47: 689-696.
21. Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Birtles, R., Hart, C.A., Carter, S.D. (2009) In
vitro susceptibility of bovine digital dermatitis associated spirochaetes to
antimicrobial agents. Veterinary Microbiology, 136: 115-120. Evans, N.J
22. Brown, J.M., Demirkan, I., Murray, R.D., Vink, W.D., Blowey, R.W., Hart, C.A., Carter,
S.D. (2008) Three unique groups of spirochetes isolated from digital dermatitis
lesions in UK cattle. Veterinary Microbiology, 130: 141-150.
23. Pamuk K, Saritas, ZK, Demirkan I, Korkmaz M. (2009) Comparison of dental
restoration for experimentally induced cavity with amalgam, resin composite or
glass ionomer cement in dogs. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8 (10):
1982-1988.
24. Kocogulları, C.U., Emmiler M., Cemek, M., Sahin, O., Aslan, A., Ayva, E., Tur, I.,
Buyukokuroglu, M.E., Demirkan, I., Cekirdekci, A. (2008) Can Dantrolene protect
spinal cord against ischemia-reperfusion injury? an experimental study. Thoracic
and Cardiovascular Surgeon, 56: 1-6.
25. Çevik-Demirkan, A., Özdemir, V., Demirkan, İ., Türkmenoğlu, İ. (2007) Gross
morphological features of plexus brachialis in the chinchilla (Chinchilla lanigera).
Journal of the South African Veterinary Association, 78 (1), 21-24.
26. Yılmaz, O., Ucar, M., Sahin, O., Sevimli, A., Demirkan, I. (2008) A diffuse uterine
macro-abscess formation associated with unilateral pyometra in a pointer bitch- a
case report. Indian Veterinary Journal, 85: 309-311.
27. Civelek, T., Turan, M.K., Birdane, F.M., Demirkan, I. (2007) Serum lipid
concantrations in military patrol dogs trained for controlled aggression. Revue
Vet Med, 158: 7-12.
66
28. Çevik-Demirkan, A., Özdemir, V., Türkmenoğlu, I., Demirkan, İ.
(2007) Anatomy of the hind limb skeleton of the chinchilla (Chinchilla lanigera).
ACTA Veterinaria Brno, 76: 5001-508.
29. Vink, W.D., Carter, S.D., Demirkan, I., Brown, J., Hart, C.A., Murray, R.D., French, N.P.
(2005) Genetic diversity of isolates of Treponema spp. associated with bovine
digital dermatitis, and implications for epidemiology of the condition. Research in
Veterinary Science Supplement A, 78: 19.
30. Dhawi, A., Hart, C.A., Demirkan, İ., Davies, I., Carter, S.D. (2005) Bovine digital
dermatitis and severe virulent ovine foot rot: A common spirochaetal
pathogenesis. Veterinary Journal, 169: 232-241.
31. Öztürk, S., Demirkan, İ., Kibar, M., Bumin, A., Pekkaya, S. (2004) Transrectal
ultrasonographic examination of the urinary system in Holstein cows. Turkish
Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 263-267.
32. Kamiloglu, A., Demirkan, I., Baran, V., Tuzcu, M. (2003) Identification and surgical
treatment of penile tumors in young bulls. Indian Veterinary Journal, 80, 12841286.
33. Özaydın, I., Kılıç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A., Vural, S. (2003) Reduction
and stabilisation of hip luxation by transposition of ligamentum sacrotuberale in
dogs: an in vivo study. Veterinary Surgery, 32: 46-51.
34. Murray, R.D., Downham, D.Y., Demirkan, I., Carter, S.D. (2002) Some relationship
between spirochaete infections and digital dermatitis in four UK dairy herds.
Research in Veterinary Science, 73: 223-230.
35. Atalan, G., Uzun, M., Demirkan, I., Çenesiz, M. (2002) Effect of medetomidinebutorphanol-ketamine anaesthesia and atipamezole on heart and respiratory
rate and cloacal temperature of domestic pigeons. Journal of Veterinary
Medicine A, 49: 281-285.
36. Ozaydin, I., Kiliç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A., Vural, S. (2001) The
treatment of experimental coxofemoral luxation by ligamentum sacrotuberale
transposition and its fixation by interference screws in dogs. Research in
Veterinary Science (Suppl 1A): 14.
67
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
2.2 Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
37. Demirkan, İ., Hitit, A., Sarıtaş, Z.K., Pamuk, K., Korkmaz M., Çevik Demirkan, A.
(2011) Symphysis mandibula ayrılmalarında kemik yapıştırıcısı: Ex vivo taze koyun
kemiğinde biyomekanik bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler
Dergisi, 6 (29): 111-116.
38. Demirkan, İ., Korkmaz, M., Çevik-Demirkan, A. (2009) Simental ırkı bir buzağıda
aşağı ekstremite amputasyonu ve protez uygulaması. Kocatepe Veteriner Dergisi,
2 (2): 39-43.
39. Demirkan, İ., Yüksel, H., Korkmaz, M., Çevik-Demirkan, A. (2008) A metastatic
seminoma in a dog. Kocatepe Veterinary Journal, 1: 63-67.
40. Demirkan, İ., Çev k-Dem rkan, A. (2004) In utero fetal surgery. Veter ner Cerrah
Derg s , 10 (1-2), 66-74.
41. Demirkan, I., Atalan, G., Cihan, M., Sözmen, M., Kankavi, O. (2004) Replacement of
ruptured Achilles tendon by fascia lata grafting. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10 (34): 21-26.
42. Demirkan, İ. (2004) Use of hoof boot for the treatment of foot lesions in dairy
cows. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51 (2): 93-97.
43. Demirkan, İ., Kılıç, E. (2003) Correction of the intertarsal joint instability in a
rooster by a polyester fibre suture. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9 (1-2), 59-61.
44. Demirkan, I. (1996) Mortellaro disease (digital dermatitis): a general account.
Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas, 3: 123-125.
45. Korkmaz M, Yaprakçı MV, Pamuk K, Dem rkan İ, Sarıtaş ZK. (2014) Pel kanlarda
(Pelecanus onocrotalus) ateşl s lah yaralanması sonucu oluşan kırıkların
değerlend r lmes . YYU Veter ner Fakultes Derg s , 25 (2): 37-40.
46. Taşkaya Ş, Demirkan İ, Çevik Demirkan A, Korkmaz M (2013) Kedi gingivitis
sağaltımında amoksisilin – klavulanik asit ve sulfadimetilprimidin – trimetoprim
ajanlarının klinik etkilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg,
8(3): 216-223.
47. Szucs E, Gulyas G, Cziszter LT, Demirkan I (2009) Stillbirth in dairy cattle: Review.
Lucrari Stiintifica Zootehnie si Biotehnologii, 42: 622-636.
68
48. Çevik-Demirkan A., Özdemir, V., Türkmenoğlu, İ., Demirkan, İ.
(2007) Şinşilla'da (Chinchilla lanigera) aorta abdominalis'in son dallarının
morfolojik yapısı, Veteriner Bilimleri Dergisi, 23: 67-70.
49. Pamuk K, Sarıtaş ZK, Demirkan İ, Korkmaz M. (2009) Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen hastaların değerlendirilmesi: 1090
olgu (2001-2008). Kocetepe Veteriner Dergisi, 2 (1) 29-33.
50. Sarıtaş ZK., Demirkan, İ., Birdane F., Pamuk, K., Kormaz, M. (2006) Bir buzağıda
karşılaşılan torakal özefagus obstruksiyonunun cerrahi sağaltımı. Veteriner
Cerrahi Dergisi, 12: 56-58.
51. Atalan, A., Cihan, M., Demirkan, İ., Sözmen, M. (2003) Surgical treatment of
Musculus gastrocnemius tendon rupture by use of tensor fascia lata autograft: An
experimental study on rabbit model. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dergisi, 9 (1) 23-28.
52. Atalan G, Demirkan İ, Yaman H, Cihan M, Önder F, Sözmen M. (2003) Effect of
topical kefir application on open wound healing: An in vivo study. Kafkas
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9 (1), 43-47.
53. Kamiloğlu A, Demirkan İ, Baran V. (2002) Comparison of ceftiofur sodium by
intravenous regional antibiotherapy and local oxytetracycline application for
treatment of bovine digital dermatitis. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dergisi, 8, 107-110.
54. Atalan G, Demirkan İ, Güneş V, Cihan M, Çelebi F,Çitil M. (2002) Comparison of
xylazine + ketamine-HCl anaesthetic agents with acepromazine + butorphanol +
ketamine combinations for their clinical and cardiorespiratory effects in dogs.
Veteriner Cerrahi Dergisi, 8, 35-40.
55. Atalan, G., Özba, B., Erdoğan, H.M., Demirkan, I., Çelebi, F. (2001) Köpeklerde
xylazin-ketamin HCl anestezik ajan kombinasyonunun medetomidin-ketamin HCl
kombinasyonuyla klinik ve kardiyovasküler etkileri yönünden karşılaştırılması.
Turkish Journal of Veterinary Surgery, 7 (1-2): 21-27.
56. Özaydın, İ., Demirkan, İ., Özba, B., Cihan, M. (2000) A case of congenital permanent
frenulum linguae and lingua bifida (bifid tongue) in an Anatolian sheep (Kangal)
dog. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Kafkas, 6: 107109.
69
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
2.3 Kitap (Bölüm)
57. Demirkan, İ., “Kritik Hastalarda Kanül, Sonda ve Dren Uygulamaları”, Veteriner Acil
Klinik: İlkyardım, Transport, İlk Müdahale, ed. İ. Özaydın, 13-34, Eser Ofset
Matbaacılık, Erzurum, 2004. [ISBN: 975-288-864-X].
58. Demirkan, İ., “Acil Hastalarda Sinir Sisteminin Muayenesi”, Veteriner Acil Klinik:
İlkyardım, Transport, İlk Müdahale, ed. İ. Özaydın, 67-78, Eser Ofset Matbaacılık,
Erzurum, 2004. [ISBN: 975-288-864-X].
59. Demirkan, İ., “Kanatlılarda Acil Klinik”, Veteriner Acil Klinik: İlkyardım, Transport,
İlk Müdahale, ed. İ. Özaydın, 369-374, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, 2004.
[ISBN: 975-288-864-X].
60. Demirkan, İ., “Diz Bölgesinin Muayenesi”, Dış Hastalıklar: Klinik Muayene
Yöntemleri, ed. N. Güzel, 219-223, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 17,
Aydın, 2003. [ISBN: 975-8254-17-0].
61. Demirkan, İ., “Tarsal Bölgenin Muayenesi”, Dış Hastalıklar: Klinik Muayene
Yöntemleri, ed. N. Güzel, 233-238, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 17,
Aydın, 2003. [ISBN:975-8254-17-0].
62. Özaydın, İ., Özba, B., Demirkan, İ., “Sinir Sisteminin Muayenesi”, Dış Hastalıklar:
Klinik Muayene Yöntemleri, ed. N. Güzel, 253-273, Adnan Menderes Üniversitesi
Yayınları No: 17, Aydın, 2003. [ISBN: 975-8254-17-0].
63. Demirkan, I. (2013) "Pankreas", Küçük Hayvan Ultrasonografi Atlası, ed. DS İntaş.
Medipres.
64. Demirkan, İ., “Scapula ve omuz eklemi” Kedi ve Köpeklerde Kemik ve Eklemlere
Cerrahi Yaklaşım Atlası, Piermattei DL, Johnson KA. Medipres, Malatya, 2011.
[ISBN: 978-975-6676-50-9].
70
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
AFYONKARAHİSAR
2015
71
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
2.4 Sözlü Bildiriler
1. Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Bülbül A, Demirkan İ (2014) Boynuz köreltme işlemi
uygulanan buzağılarda pre-emptive uygulanan dexketoprofen trometamol'un
akut kortizol, inflamatuar yanıt ve oksidatif stres üzerine olan etkisi. 14. Ulusal
Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014, ANTALYA. pp: 115-116.
2. Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Demirkan İ, Ulutaş E (2014) Tırnak kesimi uygulanan
sığırlarda dexketoprofen trometamol'un stres ve oksidatif stres üzerine olan
etkisi. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014, ANTALYA. pp: 245246.
3. Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Demirkan İ (2014) Kırmızı Yanaklı Bir Su Kaplumbağasında
(Trachemys scripta elegans) Penis Prolapsusunun Cerrahi Sağaltımı. 14. Ulusal
Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014, ANTALYA. pp: 323-324.
4. Bozkurt, Z., Szücs, E., Sossidou, E., Katalin, G., Mishev, P., Cziszter, L., Venglovosky,
J., Tekerli, M., Akbulut, H., Demirkan, İ., Koçak, S., Köse, M., Türkmenoğlu, İ. (2008)
WELANIMAL Projesi (LLP-LdV-TOI-TR-002) ICT teknikleri kullanılarak orta ve
güney doğu Avrupa'da hayvan refahı, çevre ve gıda etkileşimlerine farklı açılardan
yeni bir yaklaşım. II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Erzurum, Türkiye, 55-56
ve 122-123.
5. İbiş, A.H., Balcı, C., Saka, Ö., Yeğit, M., Akbulut, G., Kaya, E., Demirkan, I. (2007)
Abdominal kompartman sendromunda intraabdominal basınç artışının gastric
boşalma zamanı üzerine etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Dergisi, Supplement 1, 35: 29.
6. İbiş, A.H., Balcı, C., Saka, Ö., Pancaroğlu, M., Akbulut, G., Kaya, E., Demirkan, I.
(2007) Köpeklerde oluşturulan abdominal kompartman sendromunun reflü ve
aspirasyona etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi,
Supplement 1, 35: 30.
7. Vink, W.D., Carter, S.D., Demirkan, I., Brown, J., Hart, C.A., Murray, R.D., French, N.P.
(2005) Genetic diversity of isolates of Treponema spp. associated with bovine
digital dermatitis, and implications for epidemiology of teh condition. Research in
Veterinary Science, Supplement A, 78: 19.
8. Demirkan, I., Atalan, G., Gökçe, HI., Özaydin I., Çelebi, F. (2002) Comparative study
of butorphanol-ketamin HCl and xylazine-ketamin HCl combinations for their
72
clinical and cardiovascular/respiratory effects. VIIIth
National Congress of Veterinary Surgery, Gevaş, Van, Turkey, 3-6 June, pp. 12.
9. Demirkan, I., Carter, S.D., Bell, S.C., Barnes, A., Hart, C.A., Woodward, M.J. (2000) A
spirochaete isolated from a cow with digital dermatitis: identity, characteristics
and serological response. XIth International Symposium on Disorders of the
Ruminant Digit. Parma, Italy, 3-7 September.
10. Demirkan, I. (2000) Treponema spirochaetes isolated from digital dermatitis and
severe virulent ovine foot-rot. VIIth National Congress of Veterinary Surgery,
Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 27.
11. Demirkan, I. (1999) Isolation and cultivation of a treponema (anaerobic
spirochaete) from a case of bovine digital dermatitis by immunomagnetic
separation. 1st National Congress for Buiatri, Ankara, Turkey, 20-22 October, pp.
87-88.
12. Demirkan, I. (1998) Possible association between spirochaetes and lesions of
digital dermatitis found in cattle. 10th International Symposium on Lameness in
Ruminants. Editors: CJ Lischer and P Ossent, Lucerne, Switzerland, pp 266-267.
13. Demirkan, I., Murray, R.D., Carter, S.D., Blowey, R.W. (1997) A new spirochaete
implicated in digital dermatitis in cattle. Annual Conference of Association of
Veterinary Teachers and Research Workers, Scarborough, United Kingdom. pp.
29.
14. Demirkan, I., Murray, R.D., Carter, S.D., Blowey, R.W. (1996) Detection of Borrelia
burgdorferi antibodies in sera of cows with digital dermatitis by ELISA and
Western blotting techniques. Annual Conference of Association of Veterinary
Teachers and Research Workers, Scarborough, United Kingdom, pp. 59.
15. Demirkan, I. (1996) Digital dermatitis: history, importance and future. 5th
Proceedings of Turkish Veterinary Surgeons, Kars, Turkey, pp. 18-19.
16. Demirkan, I., Murray, R.D., Carter, S.D., Blowey, R.W. (1996) Detection of Borrelia
burgdorferi antibodies in sera of cows with digital dermatitis by ELISA and
Western blotting techniques. 5th Proceedings of Turkish Veterinary Surgeons,
Kars, Turkey, pp. 14-15.
17. Kamiloglu, A., Demirkan, I., Tuzcu, M., Baran, V. (2002) Identification and surgical
73
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
treatment opitons for penile tumors in young bulls. VIIIth National Congress of
Veterinary Surgery, Gevaş, Van, Turkey, 3-6 June, pp. 66.
18. Vink, W.D., Carter, S.D., Demirkan, I., Evans, N., Brown, J., French, N. (2006)
Molecular epidemiology of treponemes associated with Bovine Digital
Dermatitis: tip of the iceberg?". Proceedings, International Symposium on
Veterinary Epidemiology and Economics XI conference, Cairns, Australia.
19. Atalan, G., Demirkan, I., Günes, V., Cihan, M., Çelebi, F., Çitil, M. (2002) Clinical and
cardiovascular effects of acepromazine-butorphanol-ketamine HCl combinations
in dogs. VIIIth National Congress of Veterinary Surgery, Gevaş, Van, Turkey, 3-6
June, pp. 3.
20. Laven, R.A., Demirkan, I., Carter, S.D., Blowey, R.W. (2000) Relationship of
antibodies to spirochaetes and the prevalence and severity of digital dermatits.
XIth International Symposium on Disorders of the Ruminant Digit. Parma, Italy, 37 September.
21. Ozaydın, I., Kılıç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A. (2000) The treatment of
experimental coxo-femoral luxation by ligamentum sacrotuberale transposition
and its fixation by interference screw in dogs. VIIth National Congress of
Veterinary Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 107.
22. Atalan, G., Özba, B., Erdogan, H.M., Demirkan, I., Celebi, F. (2000) The comparison
of xylazine-ketamine combination with the combination of medetomidineketamine in terms of their clinical and cardiopulmonar effects. VIIth National
Congress of Veterinary Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 49.
23. Ozaydin, I., Demirkan, I., Atalan, G. (1999) Importance of anaerobes in veterinary
surgery. Symposium on Anaerobic Infections in Animals. Kars, Turkey, pp. 59.
2.5 Poster Bildirileri
24. Kılıç, E., Özba, B., Özaydın, İ., Kamiloğlu, A., Öztürk, S., Demirkan, İ. (2002)
Congenital atresia urethralis distalis in calves: 2 cases. VIIIth National Congress of
Veterinary Surgery, Gevaş, Van, Turkey, 3-6 June, pp. 111.
25. Özba, B., Özaydin, I., Demirkan, İ. (2000) Ramus mandibulae fracture encountered
in a calf and its operative treatment. VIIth National Congress of Veterinary
Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 148.
74
26. Baran, V., Özaydın, İ., Demirkan, İ. (2000) The treatment of the
rupture of both the superficial and profound flexor tendons using the locking
suture techniques in a horse under spinal anaesthesi. VIIth National Congress of
Veterinary Surgery, Bursa, Turkey, 25-28 October, pp. 149.
27. Vink, W.B., Murray, R.D., Demirkan, I., Carter, S.D., French, N.P. (2004) The use of
mathematical and observational epıdemiological studies to investigate the
transmission of bovine digital dermatitis. XIIIth Interantional Symposium on
Disorders of the Ruminant Digit. Maribor, Slovenya, 11-15 February, p 52.
28. Demirkan, I. (2004) Exungulatio secunda: a treatment trial of a skin auto-grafting.
IXth National Congress of Veterinary Surgery, Manavgat, Antalya, Turkey, 22-25
September, pp. 149-150.
29. Kaya, E., Balcı, C., İbiş, A.H., Akbulut, G., Demirkan, İ. (2010) Evaluation of renal
function changes in the experimentally created abdominal compartment
syndrome. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Suppl.
2, Vol. 37. S465.
30. Sarıtaş, Z.K., Sarıtaş, T.B., Pamuk, K., Korkmaz, M., Yaprakçı, M.Y., Demirkan, İ.,
Sıvacı, R.G. (2011) Evaluation of the effects of fentanyl and lidocaine in dog's
epidural anaesthesia. 17th FECAVA Eurocongress and 6th TSAVA Congress,
September 7-10, Istanbul, Turkey. p. 480.
31. Sarıtaş, Z.K., Sarıtaş, T.B., Pamuk, K., Korkmaz, M., Yaprakçı, M.Y., Yılmaz, O.,
Demirkan, İ. (2011) Evaluation of the effect of preemptive dexketoprofen
trometamol on postoperative pain in ovariohysterectomised dogs. 17th FECAVA
Eurocongress and 6th TSAVA Congress, September 7-10, Istanbul, Turkey. p. 480.
32. Korkmaz M, Demirkan İ, Yüksel H, Çevik Demirkan a. (2008) Bir köpekte metastazik
seminoma. XI. Ulusal Verteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, 198199.
33. Demirkan İ, Korkmaz M. (2008) Simental ırkı bir buzağıda aşağı ekstremite
amputasyonu ve protez uygulaması. XI. Ulusal Verteriner Cerrahi Kongresi, 26-29
Haziran, Kuşadası, 190-191.
34. Sevimli A, Demirkan İ, Ulucan A, Korkmaz M, Cıngı CÇ. (2012) İki günlük bir
buzağıda damak yarıklığı ile birlikte gözlenen servikal ektopia kordis olgusu.
Patoloji Kongresi.
75
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
45. Korkmaz M, Yaprakçı MV, Pamuk K, Dem rkan İ, Sarıtaş ZK. (2014) Pel kanlarda
(Pelecanus onocrotalus) ateşl s lah yaralanması sonucu oluşan kırıkların
değerlend r lmes . YYU Veter ner Fakultes Derg s , 25 (2): 37-40.
46. Taşkaya Ş, Demirkan İ, Çevik Demirkan A, Korkmaz M (2013) Kedi gingivitis
sağaltımında amoksisilin – klavulanik asit ve sulfadimetilprimidin – trimetoprim
ajanlarının klinik etkilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg,
8(3): 216-223.
47. Szucs E, Gulyas G, Cziszter LT, Demirkan I (2009) Stillbirth in dairy cattle: Review.
Lucrari Stiintifica Zootehnie si Biotehnologii, 42: 622-636.
Editöre Mektup
1. Demirkan, I. (2008) Veteriner onkoloji derneği. Kocatepe Veterinary Journal,
1: 99-106.
2. Carter, S.D., Blowey, R.W., Murray, R.D., Demirkan, I. (1996) Serological testing
for borreliosis. Veterinary Record, 138: 600.
Ödüller
1. Türk Veter ner Cerrah Derneğ “En Başarılı Genç Araştırıcı Ödülü, 2000”.
2. TÜBİTAK Hüsamett n Tugaç Vakfı “Araştırma Ödülü, 2000”.
Ulusal ve Uluslararası Degilerde Yayın Hakemliği
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Australian Veterinary Journal (2001-2002) - 2 makale
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2001-2002) - 8 makale
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2009-2010)
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011)
Veteriner Cerrahi Dergisi
Kocatepe Veterinary Journal
Editörlük
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (Editorial Board – 2013/bugün)
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
(Editorial Board – 2013/bugün)
Kocatepe Veterinary Journal
(Dergi Kurgu ve Kurucusu;
Editör Yardımcılığı)
76
77
ATIF ÇİZELGESİ
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
78
79
TOPLAM ATIF SAYISI:
350
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
80
81
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
82
83
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
Sonsöz
Yapılacak ve söylenecek o kadar çok şey var ki ne bu kitabın içine sığar ne de okumaya
sabır yeter.
Nasipse rektör olduğumuz takdirde yönetim süresince sizlerinde öneri ve eleştirileri
dikkate alınarak titizlikle değerlendirilecektir. Her şeyi, her kesimi önemseyeceğiz.
Üniversite hepimizin.
Ekip hepimiziz.
Yönetim sizsiniz.
Tekrar ediyorum;
Mezhep
Meşrep
Mektep
Müktesebat
ayrımı yapmayacağım.
Mefaatte birliktelik değil, hizmette birliktelik için varım.
Öğretim üyelerini akademik kimliği ile değerlendireceğim.
Bilgiyi bilinen bir alana uygularsanız verimlilik olur,
Bilgiyi bilinmeyen bir alana uygularsanız işte bu icat olur.
Bilimin icat tarafındayım.
Sizleride bekliyorum.
Öncekilerin iyi icraatlarından feyz, hatalarından ders alacağım.
Başarılı, keyifli ve umutlu bir üniversite için bir kez daha desteklerinizi bekler,
saygılar sunarım.
“Bilim Kavşağında” Buluşalım...
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
84
85
Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN
Afyon Kocatepe Ün vers tes
Rektör Adayı
86

Benzer belgeler