Taahhütname_ 2015_TTSS Hizmetinde Taahhüt Uzatma

Yorumlar

Transkript

Taahhütname_ 2015_TTSS Hizmetinde Taahhüt Uzatma
TT SANAL SANTRAL HİZMETİNDE TAAHHÜT UZATMA KAMPANYASI
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları’nın ve Taahhütnamesi’nin
ayrılmaz bir eki konumundaki Hizmet Listesi’nde (“Liste”) yer alan, Abone’nin Kampanya’ya dahil
etmek istediği ve Kampanya koşullarına uyan, hizmet numarası, Kampanya kapsamındaki ekipman
sayısı, Kampanya’ya katılım tarihi gibi bilgileri belirtilen her bir TT SANAL SANTRAL Hizmeti (“Hizmet”)
için ayrı ayrı hüküm ifade edecektir. Liste, işbu Katılım Koşulları’nın ve Taahhütname’nin ayrılmaz bir
parçasıdır. Liste’deki bir TT SANAL SANTRAL Hizmeti’nin Kampanya dışına çıkması halinde, bu durum
Liste’deki diğer TT SANAL SANTRAL Hizmetleri’ni etkilemeyecek, diğer TT SANAL SANTRAL Hizmetleri
açısından işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi geçerliliğini korumaya devam edecektir.
Liste, Abone tarafından imzalanacak ve imzalı bir sureti (imza tarihini de içerecek şekilde) Abone’ye
verilecektir. Kampanya’ya Başvuru Süresi içerisinde Abone’nin talebi doğrultusunda Liste’ye eklemeler
yapılabilecek veya Kampanya’ya Başvuru Süresi boyunca ya da Taahhüt Süresi boyunca abonelik iptali/
sözleşme feshi gibi nedenlerle Liste’de iptaller yapılabilecektir. Ekleme ve iptal talebini içeren her
bir başvuru talebi ve bu talebi içeren dilekçe/form işbu Katılım Koşulları’nın ve Taahhütname’nin eki
konumundadır. Liste’nin değişiklikler sonucunda güncellenmiş her hali de işbu Katılım Koşulları’nın
ve Taahhütnamesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu Katılım Koşulları ve Taahhütname Liste’de belirtilen TT SANAL SANTRAL Hizmetleri’ne ilişkin
Abonelik Sözleşmeleri’nin/Hizmet Formları’nın ayrılmaz bir ekidir.
Bu İşbu Katılım Koşulları’nda ve Taahhütname’de geçen “Hizmet” ibaresi Liste’de yer alan tüm TT
SANAL SANTRAL Hizmetleri’ni ayrı ayrı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. İşbu Katılım Koşulları ve
Taahhütnamesi her bir Hizmet açısından, Hizmet’in Liste’de belirtilen taahhüt süresi ve Abone’nin
Hizmet’e ilişkin olarak yararlandığı Ekipman türü ve sayısı gözetilerek uygulama alanı bulacaktır.
KAMPANYA KOŞULLARI:
1.Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) aboneleri 31/07/2016 tarihine
kadar başvurmaları durumunda TT Sanal Santral Hizmetinde Taahhütlü Ekipman Kampanyası’na
(“Kampanya”) katılabilirler:
a) Türk Telekom’un mevcut veya yeni tüzel kişi abonesi olmak,
b) Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
c) TT SANAL SANTRAL Hizmeti’ne, bu Hizmet kapsamında sahip olunacak tüm dış hat tarifeleri İş
Avantaj 3 Yöne 300/600/1000/1500/2000/5000 veya İş Avantaj Her Yöne 300/600/1000/1500/2000/5000 veya
Kamuya Özel 300/600/1000/1500/2000/5000 veya Kamuya Özel Her Yöne 300/600/1000/1500/2000/5000
olacak şekilde başvurmak suretiyle daha önce TT Sanal Santral Abonelik Sözleşmesi’ni/TT Sanal
Santral Hizmet Formu’nu ve TT Sanal Santral Hizmetinde Teçhizat Kampanyası (“Ana Kampanya”)
Taahhütnamesi’ni (“Ana Taahhütname”) imzalamış olmak,
d) Ana Taahhütname kapsamındaki taahhüt süresinin bitiminden itibaren, işbu Kampanya
kapsamında 12 aylık Ek Taahhüt Süresi boyunca Kampanya kapsamındaki Hizmet’in abonesi olarak
kalma ve Kampanya kapsamındaki Hizmet’e ilişkin dış hat tarifelerini Ana Taahhütname kapsamında
belirlediği ve yararlanmakta olduğu tarife paketinde daha düşük bir tarife paketine veya Ana Kampanya
kapsamı dışında olan bir tarife paketine geçirmemek,
e)İşbu Kampanya kapsamındaki 12 (oniki) aylık Ek Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan
her hangi bir şekilde çıkması durumunda işbu Koşullarda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek ücreti tek
seferde Türk Telekom’a ödemeyi kabul etmek.
2. Abone, Ana Kampanya kapsamında 36 (otuzaltı) ay taahhüt vermiş ise, , 36 aylık Ana Taahhütname’nin
turktelekom.com.tr
444 5 444
Sayfa 1/7
süresinin tamamlanmasından itibaren işbu Kampanya kapsamında ek 12 (oniki) aylık taahhüt vermesi ve
bu taahhüdüne uygun davranması koşuluyla, Ana Kampanya kapsamında 36 aylık taahhüt süresi boyunca
teçhizat kiralama ücretinin alınmadığı iç hat sayısı kadar uç telefon veya analog IP dönüştürücü portu
12 aylık Tahhüt Süresi’nin sonunda Abone’ye hediye edilecek (bir başka deyişle, herhangi bir ilave işlem
yapmadan söz konusu Ekipman’ların mülkiyeti Abone’ye geçecek) ve 12 aylık Taahhüt Süresi boyunca
söz konusu Ekipman’lardan aylık kullanım ücreti alınmayacaktır.
Abone, Ana Kampanya kapsamında 48 (kırksekiz) ay taahhüt vermiş ise, 48 aylık Ana Taahhütname’nin
süresinin tamamlanmasından itibaren işbu Kampanya kapsamında ek 12 (oniki) aylık taahhüt vermesi
ve bu taahhüdüne uygun davranması koşuluyla , Ana Kampanya kapsamında 48 aylık taahhüt süresi
boyunca teçhizat kiralama ücreti alınmayan iç hat sayısı kadar uç telefon veya analog IP dönüştürücü
portu ve iç hat sayısı kadar switch portu, 12 aylık Tahhüt Süresi’nin sonunda Abone’ye hediye edilecek (bir
başka deyişle, herhangi bir ilave işlem yapmadan söz konusu Ekipman’ların mülkiyeti Abone’ye geçecek)
ve 12 aylık Taahhüt Süresi boyunca söz konusu Ekipman’lardan aylık kullanım ücreti alınmayacaktır.
Ekipman’lara ilişkin olarak aylık kullanım ücretleri Ek-3’teki Liste’de koyu harflerle belirtilmiştir.
Abone’nin ilave ekipman talebi olması halinde, Abone ücreti karşılığı ek cihazları temin edebilecektir.
3. Liste kapsamında işbu Koşullara ve Taahhütname’ye dahil edilen her bir Hizmet açısından ayrı ayrı
olmak üzere, Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve
bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olma üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin
kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom
tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/
Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.
4. Kampanya kapsamı dışına çıkarılma: Abone’nin Ek Taahhüt Süresi tamamlanmadan işbu Kampanya’dan
çıkma talebinde bulunması, TT SANAL SANTRAL Hizmeti aboneliğinden vazgeçmesi, TT SANAL SANTRAL
Hizmeti’ne ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, hattını ve/veya TT SANAL SANTRAL Hizmeti
Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu ya da Kampanya Taaahhütnamesi’ni devretmek istemesi,
Hizmet’e ilişkin tarife paketini Ana Taahhütname kapsamında Kampanya’ya başvurduğu tarihte
belirlediği tarife paketinden daha düşük bir tarife paketine ya da Ana Kampanya kapsamı dışında
olan bir tarife paketine geçirmek istemesi, TT SANAL SANTRAL Hizmeti Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet
Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) feshetmesi, TT SANAL SANTRAL Hizmeti Abonelik
Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve/veya Çerçve Abonelik Sözleşmesi’nin) Abone’den kaynaklanan
bir sebeple Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım
Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta
olmak üzere, Kampanyanın ve/veya TT SANAL SANTRAL Hizmeti aboneliğinin herhangi bir nedenle 12
aylık Ek Tahhüt Süresi tamamlanmadan sona ermesi durumunda, Abone Kampanya dışına çıkarılan her
bir TT SANAL SANTRAL Hizmeti açısından, ilgili TT SANAL SANTRAL Hizmeti’nin Kampanya kapsamına
alındığı tarih ile Kampanya kapsamı dışına çıkarıldığı tarih aralığında Abone’den Ekipman nedeniyle
alınmayan aylık kullanım ücretlerinin toplamının tamamını tek seferde Türk Telekom’a ödemekle ve
Ekipman’ları Türk Telekom’a iade etmekle yükümlü olup, bu durumda Ekipman’ların mülkiyeti Abone’ye
geçirilmeyecek, Türk Telekom’da kalmaya devam edecektir.
Ekipman’ın Aylık Kullanım Ücreti x Kampanya’da Kalınan Ay Sayısı= İhlal Halinde Ödenecek Ücret
Ancak, Abone, Kampanya kapsamından çıkarıldığı halin meydana gelmesi üzerine ihlalin gerçektiği
Hizmet açısından Kampanya kapsamındaki Ekipman’ları işbu Koşullar’ın eki konumundaki Ekipman
Listesi’nde belirtilen fiyatlar üzerinden satın almak isterse, bu durumda, Abone’ye İhlal Halinde
Ödenecek Ücret yansıtılmaz ve Ekipman’ın mülkiyeti Ekipman’a ilişkin ücretin Abone tarafından
ödenmesi sonucunda Abone’ye geçer.
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/
DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca,
taahhüt süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda,
Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda,
turktelekom.com.tr
444 5 444
Sayfa 2/7
kalan taahhüt süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş
olan SS Paketi ücretleri toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından
çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar kendisinden alınmamış olan teçhizat kullanım ücretleri toplamından
(“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan
Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*. Abone’nin
Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a ödemesi üzerine Ekipman’ların mülkiyeti Abone’ye geçecektir.
(* Türk Telekom’un, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi
durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)
5. Ek Taahhüt Süresi boyunca, Kampanya kapsamındaki TT Sanal Santral hizmetine ilişkin Ekipman(lar)
ın bakım giderleri Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Abone, Ek Tahhüt Süresi boyunca Kampanya
kapsamındaki Ekipman’lar açısından aylık kullanım ücretleri ve bakım giderlerinin dışında kalan ve
tarifesinde yazan tüm ücretleri ödemekle yükümlüdür.
6. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından
çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici
Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
7. Abone, Türk Telekom’dan almakta olduğu TT SANAL SANTRAL Hizmeti’nin Türkiye sınırları içerisinde
ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilir. Abone’nin, Ek Taahhüt Süresi içerisinde nakil
talebinde bulunması durumunda, söz konusu talep teknik imkanlar ölçüsünde Türk Telekom tarafından
karşılanacaktır. Nakil talep edilen yerde Hizmet’in Türk Telekom tarafından sağlanabiliyor olması
durumunda, Türk Telekom tarafından, nakil olunan yerde Ekipman kurulumu gerçekleştirilecek ve
hat(lar) çalışır halde Abone’nin kullanımına sunulacak ve Abone, Ek Taahhüt Süresi’nin kalan kısmı kadar
tahhüdüyle bağlı kalmaya devam edecektir.
8.Nakil talep edilen yerde teknik imkansızlıklar nedeniyle Türk Telekom tarafından Hizmet’in sürekli
olarak verilememesi nedeniyle, Abone’nin TT SANAL SANTRAL Hizmeti’ne ilişkin aboneliğini iptal ettirmesi
durumunda, Abone’den işbu Katılım Koşulları’nın 4. maddesinde belirtilen ücretler talep edilmeyecektir.
Bu durumda, Ekipmanlar’ın mülkiyeti Türk Telekom’da kalacak ve fakat Abone’ye işbu Kampanya
Koşulları’nın 5. maddesinde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu
bağlamda, Abone Ekipman’ları Türk Telekom’a iade etmekle yükümlüdür.
9. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından
www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve mevzuat gereği yapılması gereken diğer
bildirim yöntemleri vasıtasıyla Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından
bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Kampanya Başvuru Süresi veya
Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda,
işbu Koşullar’ın 4. maddesi hükmü uygulama alanı bulmayacak; Ekipmanlar’ın mülkiyeti Türk Telekom’da
kalacak ve fakat söz konusu madde hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye
yansıtılmayacaktır. Bu durumda, Abone Ekipman’ları Türk Telekom’a iade etmekle yükümlüdür.
11. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 4.
maddesinde sözü edilen Kurul Kararları; daha sonrasında ise Kurul Kararları’na aykırı olmayacak
şekilde Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu TTSANAL SANTRAL Abonelik Sözleşmesi’nin/
Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve
Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
13. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir” şerhi
imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
.
turktelekom.com.tr
444 5 444
Sayfa 3/7
TAAHHÜTNAME
Türk Telekom tarafından düzenlenen Kampanya kapsamında yukarıda yer alan Kampanya Katılım
Koşulları’nı okuduğumu, aynen kabul ettiğimi, Koşullar’ın ve işbu Taahhütname’nin Ek’te yer alan (ve
zaman içerisindeki yapılacak güncellemeleri de içerecek şekilde) Liste’de yer verilen tüm Hizmet’ler
ve Hizmet kapsamındaki hatlar açısından bağlayıcı olduğunu, Ek’teki Liste’de yer verilen ve hizmet
numarası/numaraları belirtilen TT SANAL SANTRAL /ST Hizmeti’ne/Hizmetleri’ne ilişkin olarak tercih
ettiğim taahhüt süresinin, dış hat ve iç hat sayısının ve taahhüt süresi boyunca kullanım ücreti alınmadan
Türk Telekom tarafından temin edilen Teçhizat türünün (Uç Telefon, Analog IP Dönüştürücü Port, Switch
Portu, Router) ve sayısının Liste’de belirtilenler olduğunu,
Liste’de yer alan Hizmet/Hizmetler açısından Liste’de (ilgili Hizmet’e ilişkin olarak) belirtilen Taahhüt
Süresi boyunca Hizmet’e/Hizmetlere ilişkin aboneliğimi, tüm dış hatlarımın tarifesini Kampanya
kapsamın olan ve Kampanya’ya katıldığım tarihte tercih ettiğim tarife paketinden daha düşük bir tarife
paketine veya Kampanya kapsamı dışındaki bir tarife paketine geçirmeyeceğimi,
Hizmet açısından Kampanya Katılım Tarihi’nden itibaren Taahhüt Süresi boyunca Hizmete ilişkin olarak
Türk Telekom tarifelerinde yer alan bağlantı ücretini ve aylık kullanım ücretlerini zamanında ve tam
olarak ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi’nin tamamlanmasından önce (Türk Telekom tarafından teknik
imkansızlıklar nedeniyle Hizmet’in sürekli olarak verilememesi durumu hariç) Katılım Koşullarının 5.,
9. ve 11.maddesinde belirtilen sebeplerle ilgili Hizmet açısından Kampanya’dan çıkmam veya Hizmet’e
ilişkin aboneliğimin sona ermesi durumunda, Koşullar’ın 5. maddesinin (b) beninde belirtildiği şekilde
Ek’teki Teçhizat Tablosu’nda koyu harflerle belirtilen teçhizat bedellerini ödeyerek teçhizatları satın
alma seçeneğini tercih etmemem durumunda, Taahhüt Süresi ve Kampanya Kapsamı Dışında Kalınan
Halin gerçekleştiği ay göz önünde bulundurularak, Ek’teki Teçhizat tablosunda belirtilen ücretler baz
alınarak Koşullar’ın 5. maddesinin (aa) ve (bb) bendinde belirtilen hesaplamaya göre ortaya çıkacak
ücretlerin tamamını (“Sağlanan Fayda”) ; Koşullar’ın 5. maddesinde belirtildiği üzere Kalan Aylar
Faydası’nın uygulanma şartlarının oluşması durumunda, İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın
değil Kalan Aylar Faydası’nın tamamını ( Koşullar’ın 5. maddesinde belirtildiği şekliyle İhlal Halinde
Ödenecek Ücreti) (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda
ayrıca T.C. Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için uygulanan avans faizi dahil tüm fer’ilerini) ilke
talepte defaten Türk Telekom’un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak bu
şekilde bir süre belirtilmedi ise, adıma düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk
faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) ilk talepte ve defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek
kalmaksızın Türk Telekom’a ödeyeceğimi, gayri kabili rucü olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
turktelekom.com.tr
444 5 444
Sayfa 4/7
Ekler:
Ek 1: Teçhizat Tablosu
Ek 2: Hizmet Listesi
Ek 3: Tarife Tablosu
Ek 1: Ekipman Tablosu (Ekipman’ların Satış Ücretleri)
Alternatif
Müşteri Telefonları
CP-7911G
7960G
7925G
Ata 186
IP Telefonlar 6812
IP Telefonlar 1140 E
24 port ata analog gateway VG224
IPPHONE CP-7931-C-K9=
IPPHONE CP-7942-C-K9=
IPPHONE CP-6921-C-K9=
IPPHONE CP-6941-C-K9=
IPPHONE CP-6945-C-K9=
IPPHONE CP-7962-C-K9=
IPPHONE CP-6961-C-K9=
IPPHONE CP-7965-C-K9=
IPPHONE CP-8961-C-K9=
Ipphone Cisco 7925G-E-K9
IPPHONE CP-8941-C-K9=
IPPHONE CP-8945-C-K9=
IPPHONE CP-9951-C-CAM-K9=
IPPHONE CP-9971-C-CAM-K9=
IPPHONE CP-7937G
IPTelefonlar (Renkli) CP-7945G=
IPTelefonlar (Renkli) 7960 G
IPTelefonlar (Basic) CP-7911G=
Wireless IP Telefon 7921
IP Telefon 7970G
2 port ata analog gateway Ata 186
IPPHONE IP-Phone Exp. Module 7915
IPPHONE IP Color Key Exp. Module
IPPHONE CP-PWR-CORD-CE
IPPHONE CP-PWR-CUBE-3
IPPHONE CP-PWR-CUBE-4
CP-BATT-7925G-STD=Cisco 7925G
Battery
CP-PWR-7925G-CE=Cisco 7925G
Power Supply
CP-7937-MIC-KIT
CP-7937-PWR-SPL
Expantion Modül 7914
turktelekom.com.tr
444 5 444
Peşin
36 Aylık
Kira Bedeli
48 Aylık
Kira Bedeli
Kurulumsuz-Bakımsız
Kurulum+Bakım
Kurulum+Bakım
Kurulum+Bakım
264,50 TL
627,60 TL
919,92 TL
211,72 TL
252,05 TL
554,51 TL
3.493,39 TL
375,55 TL
425,96 TL
236,93 TL
282,29 TL
388,15 TL
526,78 TL
312,54 TL
652,80 TL
604,92 TL
703,21 TL
428,48 TL
529,30 TL
914,93 TL
1.083,81 TL
1.424,07 TL
705,73 TL
627,60 TL
264,65 TL
869,57 TL
952,74 TL
211,72 TL
436,04 TL
478,89 TL
10,08 TL
46,63 TL
68,05 TL
75,29 TL
433,07 TL
796,17 TL
1.088,49 TL
211,72 TL
444,16 TL
746,62 TL
5.562,70 TL
449,23 TL
499,63 TL
310,60 TL
355,97 TL
461,83 TL
600,45 TL
386,21 TL
726,48 TL
678,59 TL
776,89 TL
502,16 TL
602,97 TL
988,61 TL
1.157,48 TL
1.497,74 TL
779,41 TL
701,27 TL
338,32 TL
943,24 TL
1.026,42 TL
373,03 TL
597,35 TL
640,20 TL
171,39 TL
207,94 TL
229,36 TL
236,60 TL
10,25 TL
18,80 TL
25,68 TL
5,04 TL
10,51 TL
17,63 TL
131,00 TL
10,63 TL
11,82 TL
7,37 TL
8,44 TL
10,93 TL
14,19 TL
9,15 TL
17,16 TL
16,03 TL
18,34 TL
11,88 TL
14,25 TL
23,33 TL
27,30 TL
35,31 TL
18,40 TL
16,56 TL
8,02 TL
22,26 TL
24,22 TL
8,84 TL
14,12 TL
15,13 TL
4,09 TL
4,95 TL
5,46 TL
5,63 TL
9,07 TL
16,64 TL
22,73 TL
4,46 TL
9,30 TL
15,61 TL
115,94 TL
9,41 TL
10,46 TL
6,52 TL
7,47 TL
9,67 TL
12,56 TL
8,10 TL
15,19 TL
14,19 TL
16,24 TL
10,51 TL
12,61 TL
20,65 TL
24,17 TL
31,25 TL
16,29 TL
14,66 TL
7,10 TL
19,70 TL
21,43 TL
7,82 TL
12,50 TL
13,39 TL
3,62 TL
4,38 TL
4,83 TL
4,98 TL
45,09 TL
206,40 TL
4,91 TL
4,35 TL
378,07 TL
63,01 TL
597,35 TL
539,38 TL
224,32 TL
758,66 TL
12,75 TL
5,34 TL
17,92 TL
11,29 TL
4,72 TL
15,86 TL
Sayfa 5/7
Ek 2: Hizmet Listesi
/
Adet
/
TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL HİZMET LİSTE
Hizmet Türü
(TT Sanal
Santral/ST)
Hizmet
numarası
Dış Hat ve İç
Hat sayısı
Taahhüt
Süresi
Tarife
Paketi
Temin
Edilen
Teçhizat
türü ve
sayısı
Kampanya’ya
Katılım Tarihi
Ek 3. Tarife Tablosu
i. Abone’nin, işbu Kampanya’nın yanısıra 30 Temmuz 2015 tarihinden önce başvurduğu ve taahhüt süresi
devam eden başka bir kampanyadan da yararlanıyor olması ve böylelikle işbu Kampanya kapsamındaki
tarifesinin halihazırda başka bir taahhütlü kampanya kapsamında olması durumunda, işbu Kampanya
kapsamında Abone’ye sunulacak olan fayda 30 Temmuz 2015 tarihinden önce yürürlükte olan tarife
ücretlerine göre hesaplanacaktır.
ii. Bu Kampanya’ya ilişkin Taahhüt Süresi içerisinde, Abone’nin üst tarife paketine geçmek istemesi,
taahhüdünü uzatması veya yeni bir taahhüde başvurması durumunda, şayet bu başvurudan önce Türk
Telekom tarafından tarifelerde fiyat değişikliği gerçekleştirilecek olur ise, aşağıdaki tablodaki tarife
ücretlerine göre değil, o dönem yürürlükte olan tarife ücretlerine göre kampanya faydası hesaplanıp
Abone’ye sunulacaktır.
Tarife Paketi
Şehir içi, Şehirler arası, Uluslararası
Paket Ücreti
Aramalar; I. Kademe PSTN, 444,
Yurtiçi GSM yönlerine Paket Aşım
(TL)
Dakika Ücreti (TL)
Kamuya Özel BİZ 100
İş Avantaj BİZ 100
27,00
0,37
Kamuya Özel BİZ 200
İş Avantaj BİZ 200
32,00
0,37
Kamuya Özel BİZ 300
İş Avantaj BİZ 300
37,00
0,37
Kamuya Özel BİZ 600
İş Avantaj BİZ 600
55,00
0,37
Kamuya Özel BİZ 1000
İş Avantaj BİZ 1.000
72,00
0,37
Kamuya Özel BİZ 1500
İş Avantaj BİZ 1.500
94,00
0,37
Kamuya Özel BİZ 2000
İş Avantaj BİZ 2.000
116,00
0,37
turktelekom.com.tr
444 5 444
Sayfa 6/7
Şehir içi, Şehirler arası, Uluslararası
Tarife Paketi
Paket Ücreti Aramalar; I. Kademe PSTN, 444, Yurtiçi
GSM yönlerine Paket Aşım Dakika
(TL)
Ücreti (TL)
Kamuya Özel Her Yöne 100
İş Avantaj Her Yöne 100
29,00
0,37
Kamuya Özel Her Yöne 200
İş Avantaj Her Yöne 200
35,00
0,37
Kamuya Özel Her Yöne 300
İş Avantaj Her Yöne 300
44,00
0,37
Kamuya Özel Her Yöne 600
İş Avantaj Her Yöne 600
66,00
0,37
Kamuya Özel Her Yöne 1000
İş Avantaj Her Yöne 1.000
93,00
0,37
Kamuya Özel Her Yöne 1500
İş Avantaj Her Yöne 1.500
125,00
0,37
Kamuya Özel Her Yöne 2000
İş Avantaj Her Yöne 2.000
157,00
0,37
Kamuya Özel Her Yöne 5000
İş Avantaj Her Yöne 5.000
340,00
0,37
Ücretlere %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir.
KİŞİSEL VERİ İZNİ (*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle
aşağıda belirtilen izni verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde tüm hatlarımıza ve devrelerimize ilişkin aboneliğim(iz) süresince
abonelik, konum ve kullanım bilgilerim(iz)in Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., ve Avea İletişim
Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılmasına ve bu şirketler arasında paylaşılmasına izin veriyorum.
* Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz
Abone Unvanı/Adı :
Yetkili Kişi Adı Soyadı :
Abone/Yetkili Kişi İmza
turktelekom.com.tr
444 5 444
Sayfa 7/7

Benzer belgeler

TT Sanal Santral ve ST Hizmetinde Teçhizat Kampanyası

TT Sanal Santral ve ST Hizmetinde Teçhizat Kampanyası Hizmet açısından Kampanya Katılım Tarihi’nden itibaren Taahhüt Süresi boyunca Hizmete ilişkin olarak Türk Telekom tarifelerinde yer alan bağlantı ücretini ve aylık kullanım ücretlerini zamanında ve...

Detaylı

TT SANAL SANTRAL HİZMETİNDE TAAHHÜT

TT SANAL SANTRAL HİZMETİNDE TAAHHÜT tüm TT SANAL SANTRAL Hizmetleri’ni ayrı ayrı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. İşbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi her bir Hizmet açısından, Hizmet’in Liste’de belirtilen taahhüt süresi ve Ab...

Detaylı

14569_TT_2 SON.indd - Türk Telekom Kurumsal

14569_TT_2 SON.indd - Türk Telekom Kurumsal 10. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya kapsamındaki telefonlarının aboneliklerini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haber...

Detaylı

katalog indir

katalog indir ENGLISH PRACTICE BOOK+ POSTERS+COLORING BOOK+ FLASHCARDS+CD S. Müge AKGÜN/D. Arzu KAPTAN Tamamen Renkli Baskı/112 Sayfa ISBN 978-605-9969-36-9 © Harf Eğitim Yayıncılığı 2015/ANKARA www.harfegitim.c...

Detaylı

HAYIRLI OLSUN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI

HAYIRLI OLSUN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI olan SS Paketi ücretleri toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar kendisinden alınmamış olan teçhizat kullanım ücretleri toplamından (“Sağ...

Detaylı