Aöf Kavram Şemalı 4350/5 Kodlu Kitap

Transkript

Aöf Kavram Şemalı 4350/5 Kodlu Kitap
DUYURU
4350/5
YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
Kitapçığı Çıkmış Soruları aşağıda verilmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi kendisini
şudraların durumunu düzeltmeye
adayan, tanınmış Hindu devlet adamıdır?
A) RamMohan Roy
B) Tagore
C) Gandhi
D) Ramakrişna
E) Nehru
421
6. Büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü bir zaman diliminin
varlığından söz eden bilim insanı
kimdir?
A) Malinowski
B) hegel
C) Ninian Smart
D) Mircae Eliade
E) Frazer
7. Aşağıdakilerden hangisi Hint kökenli
dinlerden biri değildir?
A) Budizm
B) Konfüçyanizm
C) Cayinizm
D) Sihizm
E) Hinduzim
KARAcAN AKADEMİ
2. Aşağıdakilerden hangisi insanın dini
inanç ve tutumlarıyla doğrudan ilgili
değildir?
A) İnsanın karnını nasıl doyuracağı
kaygısı
B) İnsanın teleolojik merakları
C) İnsanın neden ve nasıl var olduğuna
yönelik sorgulama yapması
D) Ölüm ve ölüm sonrasına ilişkin düşünceler
E) İnsanın içindeki âlemi tanıma çabası
3. Aşağıdakilerden hangisi Milel ve
Nihal türü eserlerden başka İslam
dünyasında farklı dinlerle felsefi ve
kültürel geleneklerin tanınmasına ve
araştırılmasına yer veren eserlerdir?
A) reddiyeler
B) Tarihu Hulefa
C) Kısası Enbiya
D) Şerh ve Haşiyeler
E) Diyanat ve Fırak
4. Dinler tarihiyle ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şemseddin Sami’nin Esatir’i
B) Ahmed Midhat’ın Tarihi Edyan’ı
C) Mehmed Şemseddin’in Tarihi Edyan’ı
D) Mahmud Esat’ın Tarihi Edyan’ı
E) Esad Bey’in Tarihi Edyan’ı
KARAcAN AKADEMİ
1. Kur’an’da din teriminin kullanıldığı
anlamlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi dini daha iyi tanımlamaktadır?
A) Din, insanın belirli tavır ve davranışlarıdır.
B) Din, hesap gününe inanmadır.
C) Din, insanın bilinçaltında ve vicdanında yer verdiği değerler bütünüdür.
D) Din, insanın metafizik âleme yönelik
inançlarının ifadesidir.
E) Din, insanın her türlü inancını, düşüncesini, tavır ve davranışlarını ifade
eden, insanın yaşam tarzı ya da yaşamında izlediği yoldur.
KARAcAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ ARA SINAV
SORULARI - I
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
8. “İnsanların bu dünyada iradi olarak
yaptıkları her eylemin, onların ölümden sonra bu dünyaya yeniden gelmesine ve bu yaptıklarına uygun bir
kastta ve bedende doğmasına sebep
olan, ahlaki yasa” tanımlaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade
edilir?
A) Karma
B) Tenasüh
C) reenkarnasyon
D) Kast
E) Mokşa
11. “Buddha her ne kadar aşkın bir tanrıya yönelik herhangi bir atıfta bulunmamış olsa da, insani yapısını
aşan bir şekle dönüştürmüştür.”
Aşağıdakilerden hangisi onun bu niteliğini ifade etmek için kullanılan
kavramdır?
A) Boddhisatva
B) Nirmankaya
C) Arhat
D) Sambhogakaya
E) Dharmakaya
13. Aşağıdakilerden hangisi Budist mabetlerini ifade etmek için kullanılan
kelimelerden biri değildir?
A) Stupa
B) Wat
C) Harimdar
D) Pagoda
E) Dagoba
422
KARAcAN AKADEMİ
12.Onuncu ve son guru Gobind Sing ile
birlikte sona eren guruluğun yerini
alan, ibadetle ilgili ilahileri içeren,
hiçbir anlatı malzemesine yer vermeyen, guruların yanısıra Sih olmayan
ortaçağ Hindu ve Müslüman azizlerinin kutsallaştırılmış seçkilerini de
içeren, beşinci guru Arjun tarafından
derlenen nüshasının Harimandir’a
konulduğu metin aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vedalar
B) Vinaya Pitaka
C) Bhagavat-gita
D) Guru Granth Sahib
E) Upanişadlar
14. Budizm’de karma ve reenkarnasyondan kurtuluş durumunu ifade
eden, ancak ne olduğu hususunda
tam bir uzlaşının olmadığı durum
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ifade edilir?
A) Arhat
B) Nirmankaya
C) Karma
D) Nirvana
E) Bodhisattva
15. Aşağıdakilerden hangisi beş Budist
emirden biri değildir?
A) Yaşayan canlıları öldürmemek
B) Verilmeyen şeyi almaktan kaçınmak
C) Oruç tutmak
D) Yalan söylemekten kaçınmak
E) Uyuşturuculardan uzak durmak
KARAcAN AKADEMİ
10. Hint kökenli dinlerin hepsinde olmakla birlikte, cayinizm’in bir inanç
unsuru haline getirdiği, her türden
canlıya herhangi bir şekilde zarar
vermeme durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kevalin
B) Civa
C) Cina
D) Ahimsa
E) Karma
KARAcAN AKADEMİ
9. Hinduizm’de Ortodoks ve Heterodoks ayırımını belirleyen en temel
unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanrının varlığını kabul etmek
B) Vedaların otoritesini kabul etmek ya
da etmemek
C) Tek bir tanrıya inanmak
D) Vedaları kutsal metin olarak kabul
etmemek
E) Karmayı kabul etmek
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
16. Konfüçyüs’ün altmış sekiz yaşında
Çin’e ait eski netinlerden derleyerek
ortaya koyduğu kutsal kitap külliyatına ne ad verilir?
A) Tao-Te-King
B) Beş Klasik (Vu King)
C) Tarih Kitabı (Şu King)
D) Dört kitap (Se Şu)
E) Törenler Kitabı (Li King)
19. Şintoizm’e göre japon imparatorluk
ailesinin de O’nun neslinden geldiğine inanılan Güneş Tanrıçası’nın
adı nedir?
A) Nihongi
B) Yamato
C) Kjiki
D) Amaterasu
E) Meyci
KARAcAN AKADEMİ
KARAcAN AKADEMİ
18. Şintoizm’in ‘Tanrı’yı çağırmak’ veya
‘Tanrı’nın hizmetinde bulunmak’ anlamlarına gelen en önemli bayramına
ne ad verilir?
A) Toşikgoy
B) Koshito
C) Matsuri
D) Oh-harehe
E) Kanna-niname
20. Taoizm’de, Budizm ile Taoist tabiat
felsefesinin karışımından meydana
gelen bir sistemi esas alan ve zihni
aydınlanmada meditasyona önem
veren akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferdiyetçi Ekol
B) Ch’an Mezhebi
C) Legalist Ekol
D) Simyacı Ekol
E) Mistik Ekol
KARAcAN AKADEMİ
17. Taoizm’de iki zıt ilkeyi temsil eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yin-Yang
B) Chuang-Tzu
C) Tao Tsang
D) Kvan-Ti
E) Tao-Te-King
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
cEVAP ANAHTARI
1. E
2. A
3. E
4. A
5. c
6. E
7. B
8. A
9. B 10. D 11. E 12. D
13. c 14. D 15. c 16. B 17. A 18. c
19. D 20. B
423
3. Aşağıdaki uygarlıkların hangisinin
geleneğinde
kraliyet
hanedanları
çoğunlukla hayatta iken- bir şekilde
tanrısallıkla ilişkilendirilmemiştir?
A) Eski İran
B) Eski Mısır
C) Babil
D) Kudüs
E) Roma
KARAcAN AKADEMİ
2. Merkezî din anlayışının dışında kalan
görüş ve akımların oluşturduğu
anlayışa ne ad verilir?
A) Heterodoksi
B) Otantizm
C) Monoteizm
D) Düalizm
E) Ortodoksi
4. Birden fazla dinden birçok unsur
taşıyarak Sih dini, Yahova şahitleri,
Moonculuk gibi yeni bir din olarak
ortaya çıkan hareketlere ne ad verilir?
A) Neo-Gnostik din
B) Senkretik din
C) Agnostik din
D) Gnostik din
E) Sayentolojik din
5. Aşağıdakilerden hangisinde tanrı ya da
tanrılar doğaüstü üstün güçler olarak
algılanmaktadır?
A) Ateizm
B) Henoteizm
C) Düalizm
D) Teizm
E) Deizm
6. cayinizm'in kurucuları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eskiyi canlandırırlar; ona yeni bir şey
ilave etmezler.
B) Cayin geleneğine göre yirmi dört
kişilerdir.
C) Yeni bir dinin kurucusu değildirler.
D) Eskiden beri mevcut olan bir geleneği,
eskilerin yaptıkları tarzda yayarlar.
E) Her bir cina, geçmişteki geleneği yeni
bir şekilde yorumlar.
424
KARAcAN AKADEMİ
1. Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi
alanında Türkçe olarak yazılan ilk
eserdir?
A) Mehmet Şemseddin, Tarih-i Edyan
B) Şemseddin Sami, Esâtîr
C) Mahmut Esat, Tarih-i Edyan
D) Esat bey, Tarih-i Edyan
E) Ahmet Midhat, Tarih-i Edyan
KARAcAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ ARA SINAV
SORULARI - II
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
7. Modern öncesi dönemde Hindu olarak
kabul edilmek için, aşağıdakilerden
hangisi gerekli değildir?
A) Herhangi bir kast içinde doğmak
B) Hinduizm'i aleni olarak terk etmemiş
olmak
C) Hinduizm'in herhangi bir kuralını ihlal
etmemek
D) Hindu anne babaya sahip olmak
E) Hinduizm'in kurallarını sonradan kabul
etmek
8. Hint kökenli dinlerin hepsinde olmakla
birlikte, cayinizm'in bir inanç unsuru
haline getirdiği, her türden canlıya
herhangi bir şekilde zarar vermeme
durumunu
ifade
eden
kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cina
B) Ahimsa
C) Civa
D) Kevalin
E) Karma
C) Zendiler
D) Svetambaralar
E) Vişnucular
11.Aşağıdakilerden
hangisi,
savaşçı
azizler olarak da adlandırılan Sih
khalsa'sının
şekli
olarak
diğer
insanlardan
ayrılmasını
sağlayan
özelliklerinden biri değildir?
A) Hançer (kirpan)
B) Kesilmemiş saçlar (kesh)
C) Çelik bilezik (kara)
D) Portakal renkli, omuzlardan sarkıtılan
bir elbise
E) Küçük bir tarak (kanga)
KARAcAN AKADEMİ
9. "Cayinizm'in iki büyük mezhebinden biri
olup dünyayı mutlak terkin bir ifadesi
olarak çıplaklığı uygular ve kadınların, bu
şekilde
davranamayacaklarından,
kurtulmak için erkek olarak dünyaya
gelmeleri gerektiğini kabul eder."
Yukarıdaki düşünceyi benimseyen
cayinist
mezhep
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şivacılar
B) Digambaralar
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
12. Budizm'de keşişler cemaatinin hayatını
düzenleyen
kutsal
metin
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vinaya Pitaka
C) İneğin kutsal olarak kabul edilmesi
D) Kast sistemi ve onunla ilgili kuralların
kabulü
E) Ruhun sonsuz kez bu dünyadan gidip
gelmesi (samsara)
C) Sutta Pitaka
D) Suttalar
E) Mahabharata
13.Aşağıdakilerden
hangisi
Budist
mabetlerini ifade etmek için kullanılan
kelimelerden biri değildir?
A) Harimdar
B) Dagoba
C) Wat
D) Pagoda
E) Stupa
425
KARAcAN AKADEMİ
B) Karma inancı
B) Abhidhamma Pitaka
KARAcAN AKADEMİ
10.Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'i
diğer
dinlerden
ayıran
temel
özelliklerden biri değildir?
A) Vahiy alan bir peygambere inanç
14.Asıl adı Gautama Siddhartha iken
kurtuluş arayışı sırasında geçirdiği
kişisel tecrübenin sonunda ulaştığı
durumun bir ifadesi olarak kendisine
"bilen,
aydınlanmış,
uyanmış"
anlamında verilen sıfatla tanınan kişi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtarıcı
B) Sakyumuni
C) Buddha
D) Avatar
E) Buddha-sasana
15."Bu öğretiye göre, her şey birbirine bağlı
olarak ortaya çıkar, var olur. Nirvana hariç
hiçbir şey bağımsız değildir. Her şey başka
bir şeyle ilişkilidir ve birbirine bağlı on iki
zincir halinde, başka bir şey tarafından
belirlenir."
Yukarıda tanımlanan Budist öğreti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dharma
B) Nirvana
C) Sekiz dilimli yol
D) Bağımlı ortaya çıkış
E) Karma
20.Konfüçyüsçüler, ölülerin ruhlarını
mutlu etmek için aşağıdakilerden
hangisini yaparlar?
A) K abirleri ziyaret ederler.
B) Kutsal kitap okurlar.
C) Yemekli toplu merasimler düzenlerler.
D) Çalgı çalarlar.
E) Ağlama günleri düzenlerler.
KARAcAN AKADEMİ
16.Şintoizm tarihinde İmparator Meyci
neden önemlidir?
A) Şintoizm dışındaki dinlere toleranslı
davranmıştır.
B) Şinto mabetlerini tamir ettirmiştir.
C) Şinto rahiplerine sahip çıkmıştır.
D) Şintoizm’in
kutsal
kitaplarını
toplatmıştır.
E) Şintoizm’i devletin resmi dini haline
getirmiştir.
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
19.Zen Budizmi’nde kurtuluş için yapılan
meditasyon tekniğine ne ad verilir?
A) Rizai
B) Sodo
C) Soto
D) Zendo
E) Zazen
cEVAP ANAHTARI
1. B
2. A
3. D
4. B
5. D
6. E
7. E
8. B
9. B 10. A 11. D 12. A
13. A 14. c 15. D 16. E 17. c 18. c
19. E 20. c
426
KARAcAN AKADEMİ
18.Bir Çin dini olan Konfüçyanizm, hangi
din ile ortak inançları paylaşmaktadır?
A) Şamanizm
B) Hinduizm
C) Taoizm
D) Budizm
E) Şintoizm
KARAcAN AKADEMİ
17.Taoizm’de ahirete ilişkin anlatımlar
hangi dinin etkisinde gelişmiştir?
A) Şamanizm
B) Şintoizm
C) Budizm
D) Konfüçyanizm
E) Hinduizm
5. Halk arasındaki yaygın kullanımında
din kavramı genellikle aşağıdaki
hangi terimle birlikte ele alınır?
A) Etik
B) Litürji
C) Ayin
D) İbadet
E) Kutsal
KARAcAN AKADEMİ
2. Bazı İslâm alimlerine göre vahiy geleneğine dayanmayan akımlar ve
yollar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milel
B) Nihal
C) Reddiye
D) Fihrist
E) Firak
3. Hemen hemen tüm inanç sistemlerinde inanç esasları yanında önemli
bir ilke olarak karşımıza çıkan değer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk
B) Akaid
C) Mistisizm
D) Ahlak
E) Cihad
4. İnsanlık tarihinde “din çağı” öncesi
bir “sihir ve büyü dönemi” olması
gerektiği üzerinde duran Batılı bilim
insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frazer
B) Mircea Eliade
C) Durkheim
D) Hegel
E) Kant
6. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in
kast sınıflarından biri değildir?
A) Brahminler
B) Kşatriyalar
C) Vaişyalar
D) Aryanlar
E) Şudralar
427
KARAcAN AKADEMİ
1. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının din tarifinde ön plana çıkardığı kavramlardan biri değildir?
A) Tanrı
B) Sevap-günah
C) Ruhsal tecrübe
D) Tapınma ve inanç
E) Aşkınla ilişki
KARAcAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ ARA SINAV
SORULARI - III
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
7. Hinduizm’de “cömert ve dünyanın
refahıyla ilgilenen tanrı niteliği taşıyan, dünyada bozulan ahlâkî ve tabii
düzeni yeniden düzeltmek maksadıyla on farklı bedende olmak üzere
dünyaya inen tanrı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şiva
B) Deva
C) Brahma
D) Vişnu
E) Krişna
8. Hinduizm’de ayinler ve bu ayinlerin
yerine getiriliş tarzını ele alan metinlere ne ad verilir?
A) Brahmanalar
B) Vedalar
C) Upanişadlar
D) Gathalar
E) Ramayanalar
13. Budizm Kore’ye ne zaman ve nereden gelmiştir?
A) Dördüncü yüzyılda Japonya’dan
B) Üçüncü yüzyılda Çin’den
C) Üçüncü yüzyılda Japonya’dan
D) Dördüncü yüzyılda Hindistan’dan
E) Dördüncü yüzyılda Çin’den
428
KARAcAN AKADEMİ
KARAcAN AKADEMİ
10. Veda döneminin genel olarak milattan önce hangi yıllar arasında olduğu kabul edilir?
A) M.Ö. 1500-500.
B) M.Ö. 1700-500.
C) M.Ö. 2000-500.
D) M.Ö. 2000-1000.
E) M.Ö. 2500-1500.
11. Kurucusunun vefatından sonra Hindistan’ın doğusunda, kuzeyinde ve
güneyinde kalan ülkelere yayılmış ve
yerel kültürlerin katkısıyla farklı nitelikler kazanarak bulunduğu ülkelerin
ya hakim dini ya da önemli dinlerinden biri haline gelen din hangisidir?
A) Hinduizm
B) Caynizm
C) Budizm
D) Şintoizm
E) Sihizm
12. Budist kutsal metinlerinin yazıldığı
dil hangisidir?
A) İbranice
B) A’ramca
C) Akadca
D) Çince
E) Palice
KARAcAN AKADEMİ
9. Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri
başlığı altında Hint Yarımadasında
ortaya çıkan ve bugün hem doğdukları yerde hem de dünyanın farklı
bölgelerinde varklıklarını devam ettiren dinlerden biri değildir?
A) Taoizm
B) Hinduizm
C) Caynizm
D) Budizm
E) Sihizm
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
14. Şimdi göksel dünyada bir Bodhisattya olarak yaşayan ve Gautama
Buddha’dan sonra diğer insanların
kurtuluşuna vesile olmak için geleceğine inanılan kişiye ne ad verilir?
A) Mesih
B) Maitreya
C) Mehdi
D) Saoşyant
E) Krişna
15. Zen Budizm’i hangi dinden etkilenerek doğmuştur?
A) Taoizm
B) Hinduizm
C) Şintoizm
D) Sihizm
E) Caynizm
16. Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’de
ölümsüzlüğü elde etmek için yardımcı olarak tatbik edilen uygulamalardan biri değildir?
A) Simya
B) Aşırılıktan uzak sade bir hayat yaşamak
C) Mabetlerde falcılık yapmak
D) Perhiz kurallarına uymak
E) Büyü ve yoga yapmak
KARAcAN AKADEMİ
20. Aşağıdakilerden hangisi Çin dinlerinden biridir?
A) Taoizm
B) Hinduizm
C) Caynizm
D) Zerdüştlük
E) Sihizm
KARAcAN AKADEMİ
18. Konfüçyanizm’de yeryüzünün edilgenlik, olumsuzluk, karanlık, dişilik
ve siyah renk ile temsil edilmesini
karşılayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yang
B) Tien
C) Tai Çi
D) Yi King
E) Yin
19. “Yol ve Onun Erdeminin Kitabı” anlamına gelen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tao-Te-King
B) Şun Yiyu King
C) Mong Tse
D) Şung Yung
E) Tao Tsang
KARAcAN AKADEMİ
17. Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de ibadet anlayışına uygun değildir?
A) Konfüçyanizm’in gayesi erdemli ve
mükemmel insan olabilmektir.
B) Konfüçyanizmde ferdi ibadet ve dua
şartı vardır.
C) İyi bir devlet yöneticisi aynı zamanda
ritüelleri eksiksiz yerine getiren kişidir.
D) İbadet esnasında toplu halde dualar
edilir.
E) İbadetler ruhani varlıkları ilahları ve
insanları memnun etmek için yerine getirilir.
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
cEVAP ANAHTARI
1. B
2. B
3. D
4. D
5. E
6. D
7. D
8. A
9. A 10. c 11. c 12. E
13. E 14. B 15. c 16. c 17. B 18. E
19. A 20. A
429
3. Aşağıdakilerden hangisi, Buddha'nın
kurtuluş yolu olarak ortaya koyduğu ve
"dört soylu gerçek" olarak adlandırdığı
kavramlardan biri değildir?
A) Sekiz seçkin yol (Maggha)
B) Acı çekme (Dukha)
C) Acının kökeni (Samudya)
D) Acının kaldırılması (Nirodha)
E) Nirvana
KARAcAN AKADEMİ
2. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'i
diğer
dinlerden
ayıran
temel
özelliklerden biri değildir?
A) Ruhun sonsuz kez bu dünyadan gidip
gelmesi (samsara)
B) İneğin kutsal olarak kabul edilmesi
C) Vahiy alan bir peygambere inanç
D) Kast sistemi ve onunla ilgili kuralların
kabulü
E) Karma inancı
5. Aşağıdakilerden hangisi Sâbiîlerin
inançlarından biri değildir?
A) İnsanlar günahlarından arınıncaya
kadar bir ruh göçüne tabi tutulurlar.
B) Kurtuluş, yalnızca ruh için geçerlidir ve
kurtuluşun yegâne yolu ilahi kurtarıcı
bilgiye sahip olmaktır.
C) Çeşitli ilahi varlıklar ışık aleminden
karanlık alemine düşmüşlerdir.
D) Işık alemi ve karanlık alemi diye
adlandırılan iki ilahi alem vardır.
E) Ruhun asli vatanı ışık alemidir.
6. Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta'nın
hangi bölümü Zerdüşt'e atfedilir?
A) Videvdat
B) Hurda Avesta
C) Yaşt
D) Visperad
E) Gathalar
484
7. Sâbiîliğe
Batıda
verilen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mazdaizm
B) Mandeizm
C) Parsilik
D) Maniheizm
E) Harranilik
isim
8. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat'ın metni
ile ilgili dört kaynak teorisinden biri
değildir?
A) Yahvist metin
B) Ruhban metni
C) Elohist metin
D) J. Wellhausen metni
E) Deuteronomist metin
9. Dilcilere göre İbrani kelimesi hangi
kavim adından gelmektedir?
A) Hapiru
B) Kenani
C) Filisti
D) Arami
E) Moabi
KARAcAN AKADEMİ
1. İslam tarihinde Milel ve Nihal başlığını
taşıyan ilk eser kime aittir?
A) Said Feyumi
B) Şehristani
C) İbnu'l-Kelbi
D) Abdulkahir el-Bağdâdî
E) İbnu'n-Nedim
KARAcAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ DÖNEM SONU
SINAV SORULARI -I
4. Taoizm'deki
'vu-vey'
(wu
wei)
prensibinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İş yapmadan çok iş yapmak
B) Tabiata saygılı olmak
C) Sahip olunanlara kanaat etmek
D) Kendini bilmek
E) Hayatı engelleri ile birlikte kabul etmek
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
ÜNİTE ➤ 1
10. Yahudilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Yahudilik, Hıristiyanlık ile kutsal kitap,
seçilmişlik ve kurtuluş kavramlarını
paylaşmaktadır.
B) Yahudiliğin en belirgin özelliği tek Tanrı
inancını yerleştirmesidir.
C) Yahudilik İncil'i kutsal kabul etmektedir.
D) Yahudilikte inançtan ziyade aidiyet
esastır.
E) Yahudilik hem dini hem de milli boyutu
olan bir kavramdır.
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
14.Aşağıdakilerden hangisi On Emir içinde
yer almaz?
A) Öldürmeyeceksin.
B) Çalmayacaksın.
C) Zina yapmayacaksın.
D) F aiz almayacaksın.
E) Yalancı şahitlik yapmayacaksın.
16.Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan
inancına göre insanın nefsini inkâr
etmesi ve İsa Mesih'in peşinden gitmesi
anlamına gelir?
A) Aziz heykelleri önünde eğilmek
B) Haç taşımak
C) Haç çıkarmak
D) S uya haç atmak
E) Kilisede mum yakmak
17.Hıristiyan dünyasında adına noel
kutlamaları yapılan ve "Noel Baba" diye
tanınan kişinin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aziz Pavlus
B) Aziz Barnabas
C) Aziz Nikolas
D) Aziz Petrus
E) Aziz Thomas
18.İslam'da, öldükten sonra hesaba
çekilmek
üzere
yeniden
dirilen
insanların toplanacağı yere ne ad
verilmektedir?
A) Arafat
B) Arasat
C) Araf
D) Firdevs
E) Kevser
485
KARAcAN AKADEMİ
15. Protestan mezhebi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ruhani başkanları patriktir.
B) Yedi sakramentin tamamını kabul
ederler.
C) İkonlar semavi varlıkların vücutsuz
ruhlarını temsil ederler.
D) Yirmi bir konsil ve kararlarını kabul
ederler.
E) Kilisede hiyerarşi yoktur. Cemaat
papaz olarak kimi seçerse kutsama
işini; vaftiz, evharistiya gibi ayinleri o
yapar.
KARAcAN AKADEMİ
13. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların
iman esaslarından biri değildir?
A) İncil'in Tanrı tarafından gönderildiğine
inanılması
B) Günahların affı için bir tek vaftizin kabul
edilmesi
C) Gelecek dünyanın beklenmesi
D) İsa'nın göğe yükseldiğine, Baba'nın
sağ tarafına oturduğuna inanılması
E) Ölülerin dirilmesinin beklenmesi
KARAcAN AKADEMİ
12. M.S. 33 yılında, Hz. İsa'nın Şam'da
bulunan talebelerini tutuklamak üzere
Yahudilerin dini önderi olan başkâhin
tarafından görevlendirilen, fakat Şam'a
doğru giderken Hz. İsa'nın görüntüsü
ile karşılaşıp ona iman eden; bu imanın
ardından
vaftiz
olup
Şam'da
Hıristiyanlığı
yaymaya
başlayan
Hıristiyan
önderi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Matta
B) Pavlus
C) Barnabas
D) Yuhanna
E) Petrus
KARAcAN AKADEMİ
11.Yahudilikte en son peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus
B) İbrahim
C) Lut
D) Malaki
E) Hud
ÜNİTE ➤ 1
19. Hz. Muhammed'e bir melek tarafından
Allah'ın kendisini peygamber seçtiği
haberinin de verildiği ilk vahiy hangi
ayda gelmiştir?
A) Safer
B) Şaban
C) Ramazan
D) Muharrem
E) Receb
20. Mekke'li müşriklerin müslümanlara
karşı uyguladıkları işkenceler artınca,
Hz.Peygamber'in bazı Müslümanları
kendi memleketlerini terk ederek hicret
etmeye teşvik etmesiyle müslümanların
ilk defa hicret ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şam
B) Tâif
C) Yemen
D) İran
E) Habeşistan
cEVAP ANAHTARI
1. D
2. c
3. E
4. A
5. A
6. E
7. B
8. D
9. A 10. c 11. D 12. B
13. A 14. D 15. E 16. B 17. c 18. B
19. c 20. E
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
4. Taoizm’de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yin
B) Nihongi
C) Te
D) Tao
E) Yang
3. Aşağıdakilerden hangisi beş Budist
emirden biri değildir?
A) Oruç tutmak
B) Yalan söylemekten kaçınmak
C) Verilmeyen şeyi almaktan kaçınmak
D) Yaşayan canlıları öldürmemek
E) Uyuşturuculardan uzak durmak
KARAcAN AKADEMİ
2. cayinler, aşağıdaki kavramlardan hangisine verdikleri anlam açısından diğer
Hint kökenli dinlerden ayrılırlar?
A) Karma
B) Civa
C) Mokşa
D) Samsara
E) Reenkarnasyon
6. Sâbiîler cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kimseleri aşağıdakilerden hangisi ile
adlandırırlar?
A) Parsî
B) Harrânî
C) Subbâ
D) Mandayye
E) Nasurayye
7. İran ve Irak coğrafyasında günümüzde
aşağıdaki dinlerden hangisi yaşamamaktadır?
A) Yahudilik
B) Sâbiîlik
C) Mecisilik
D) Hıristiyanlık
E) Budizm
486
KARAcAN AKADEMİ
5. Mecusiliğin günümüzde Hinsitsan’daki
temsilcisi olan ve buradan dünyanın çeşitli ülkelerine göç ederek diyaspora yaşantısı süren kişilere ne ad verilir?
A) Caynistler
B) Sihler
C) Yazatalar
D) Parsiler
E) Maniheistler
9. Dört kaynak teorisini öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jean Astruc
B) Wellhausen
C) Richard Simon
D) Spinoza
E) Kuenen
10. Yahudi dininin merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) İbrahim
B) İsrail
C) Musa
D) Tevrat
E) Yahova
KARAcAN AKADEMİ
1. İslam âlimleri tarafından “Milel ve Nihal”
başlığı altında yazılan ilk eser kime aittir?
A) Ebu’r-Reyhan el-Bîrûnî
B) İbn Hazm
C) İbnû’n-Nedîm
D) Abdülkahir el-Bağdadi
E) Şehristani
KARAcAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ DÖNEM SONU
SINAV SORULARI -II
8. Aşağıdakilerden hangisi Mişna’nın bölümlerinden biri değildir?
A) Naşim
B) Kodaşim
C) Tohorot
D) Nezikin
E) Sanhedrin
11. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki
günlük ibadetlerden biridir?
A) Minha
B) Tosetta
C) Haftara
D) Tevrat
E) Yahova
15. İsa’nın tek kişilikli ve iki tabiatlı olması
durumunun karara bağlandığı ve İstanbul piskoposu Nestorius’un mahkûm
edildiği konsil aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. İstanbul konsili
B) I. İznik konsili
C) Efes konsili
D) Kadıköy konsili
E) II. İstanbul konsili
16. Diğer İncillere göre farklı bir üslup ve içeriğe sahiptir. Örneğin, Hz. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, onun
başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp insanların arasında yaşamış Tanrı sözü olduğunu açıklamakla
başlar. Daha az sayıda mucizeden söz
edilir.
Yukarıda bahsedilen İncil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rasullerin İşleri
B) Luka
C) Markos
D) Matta
E) Yuhanna
17. Melek cebrahi’in Meryem’e İsa’nın doğumunu müjdelediği günün anısına 25
Mart’ta kutlanan Hıristiyan bayramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Annonciation
B) Paskalya
C) Assomption
D) Pentikost
E) Ascension
487
18. William Miller tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan ve felsefesi
İsa’nın yakında geleceği anlayışı üzerine oturtulmuş olan yeni dini hareket
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baptistler
B) Adventistler
C) Mormonlar
D) Yahova şahitleri
E) Metodistler
19. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî
sıfatlarından biri değildir?
A) Kudret
B) Vahdaniyet
C) Kelam
D) semi
E) Tekvin
20. Müslümanlar, namaz kılarken sembolik olarak hangi olayı yeniden yaşamaktadırlar?
A) Hesap
B) Miraç
C) Kıyamet
D) Hicret
E) Yaratılış
KARAcAN AKADEMİ
14. Kral I. Hirodes zamanında hapse atılan,
mucizevi bir şekilde hapisten kurtulan,
57 yılında Roma’ya giden, orada 60 yılında Yeni Ahid kitapları içerisinde yer
alan birinci ve ikinci mektuplarını
yazan, 64 yılında ise imparator Neron’un emriyle baş aşağı çarmıha getilerek öldürülen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Andreas
B) Petrus
C) Barnabas
D) Pavlus
E) Markos
KARAcAN AKADEMİ
13. Kabalanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Yahudi kahramanın adıdır.
B) Bir kurban türüdür.
C) Yahudi mistik hareketidir.
D) Filistin’de bir şehir adıdır.
E) Tanahtan bir bölümdür.
KARAcAN AKADEMİ
12. Dirilmeyi kabul etmeyen Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karilik
B) Ortodoks Yahudilik
C) Sadukim D) İsiyim
E) Peruşim
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
cEVAP ANAHTARI
1. D
2. A
3. A
4. D
5. D
6. E
7. E
8. E
9. c 10. D 11. A 12. c
13. c 14. B 15. c 16. E 17. A 18. B
19. B 20. B
1. Aşağıdakilerden hangisi ruhçuluk ve
tabiata tapınma ile iç içe olan mitolojik
dönemi takip etmiştir?
A) Pozitivizme dayalı kavram ve değerler.
B) Metafiziğe dayalı kavram ve değerler.
C) Materyalizme dayalı kavram ve
değerler.
D) Rasyonalizme dayalı kavram ve
değerler.
E) Naturalizme dayalı kavram ve değerler.
2. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de
ailenin önemini vurgulamak için
kullanılan emirlerden biri değildir?
A) Annene Tanrı gibi saygı göster.
B) Babana Tanrı gibi saygı göster.
C) Komşuna Tanrı gibi saygı göster.
D) Misafirine Tanrı gibi saygı göster.
E) H ocana Tanrı gibi saygı göster.
KARAcAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ DÖNEM SONU
SINAV SORULARI -III
3. Esas ismi Siddhartha Gautama olan
Buddha ne anlama gelmektedir?
A) Okumuş
B) Gezgin
C) Filozof
D) Aydınlanmış
E) Öğretmen
4. Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’in en
önemli dört yorumundan biri değildir?
A) Simyacı ekol
B) Mistik ekol
C) Ferdiyetçi ekol
D) Legalist ekol
E) Kabalist ekol
5. I. Suriye
II. Anadolu
III. Orta Asya
Yukarıdaki
bölgelerden
hangisi
Maniheizm’in yayıldığı yerlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I , II ve III
488
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
6. Müslümanların İran’ı fethi üzerine
yaklaşık yüzyıl dağlarda saklanmış,
daha sonra İran körfezini geçerek
Hindistan’ın batı sahilinde bulunan
Gujerat’a gelmiş olan Mecusiler burada
yöneticilerin bazı şartlarını kabul
ederek yerleşmişlerdir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan
biri değildir?
A) Dinsel inançlarını açıklamak
B) Silah taşımamak
C) Yerel Hint elbiseleri giymek
D) Ticaret yapmamak
E) Evlilik törenlerini akşamları yapmak
7. İsrail (Yisrael) terimi iki kelimeden
oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İsra (Yisra) kelimesinin
anlamlarından biri değildir?
A) Üstün gelmek
B) Şifa vermek
C) Okumak
D) Güreşmek
E) Güçlü kılmak
9. Aşağıdakilerden hangisi İbn Meymun’u
tespit ettiği Tanrı ile ilgili iman
esaslarından biri değildir?
A) Tanrı var olan her şeyi yarattı ve onlara
hükmetmektedir.
B) Tanrı birdir ve ondan başka Tanrı
yoktur.
C) Tanrı bir cisim değildir.
D) Tanrı ezelî ve ebedidir.
E) Tanrı tasvir edilebilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte
tanrı isimlerinden biri değildir?
A) Roeh
B) Elohim
C) El Elyon
D) El Olam
E) El Şadday
11. Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’taki On
Emir den biri değildir?
A) Öldürmeyeceksin.
B) Seni Suriye diyarından çıkaran Tanrı
benim.
C) Zina yapmayacaksın.
D) Çalmayacaksın.
E) Yalancı şahitlik yapmayacaksın.
12. Hz. Yahya’nın ve Hz. İsa’nın doğum
sahneleri aynı üslup içerisinde hangi
İncil’de anlatılmaktadır?
A) Matta İncili’nde
B) Luka İncili’nde
C) Markos İncili’nde
D) Yuhanna İncili’nde
E) Barnabas İncili’nde
13.Hıristiyan ismi ilk defa nerede ve
yaklaşık olarak hangi yılda kullanıldığı
kabul edilmektedir?
A) Antakya-60
B) Kudüs-60
C) Roma-65
D) Roma-70
E) Mısır-75
489
KARAcAN AKADEMİ
8. Babil esareti sona erip Yahudilerin filistin topraklarına döndükleri tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) MÖ 438
B) MÖ 500
C) MÖ 516
D) MÖ 538
E) MÖ 586
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
14. Hıristiyanlar Hz. İsa’nın hayatının son
aylarına ne ad verirler?
A) Passion
B) Pentikost
C) Teotokos
D) Saint
E) Ebiyonit
15.İncillerin ifadesine göre Hz. İsa
Yahudiler tarafından hangi gün çarmıha
gerilmiştir?
A) Cumartesi
B) Pazar
C) Pazartesi
D) Perşembe
E) Cuma
16.Aşağıdakilerden
hangisi
Katolik
mezhebinin başlıca özelliklerinden biri
değildir?
A) Kilise dışında kurtuluşun olmaması
B) İ ncil’i yorumlama yetkisinin Kilise’ye ait
olması
C) İsa’da sadece ilahi tabiatın olması
D) Tüm Katolik dünyasının dini liderinin
Papa olması
E) İsa’da ilâhî ve insanî iki tabiatın olması
19. İslam kelimesi ne anlama gelir?
A) Allah’ı görür gibi ibadet etmek
B) Allah’a ve Rasulü’ne iman etmek
C) Allah’ın iradesine teslim olmak
D) Her şeyin Allah’tan geldiğine inanmak
E) Her türlü kötülükten uzak kalmak
20.Aşağıdakilerden
hangisi
Allah
tarafından
Kur’an’da
bildirilen
peygamber ve ona indirilen kitaplardan
biri değildir?
A) Hz. İbrahim’e Suhuf
B) Hz. Musa’ya Tevrat
C) Hz. İsa’ya İncil
D) Hz. Süleyman’a Suhuf
E) Hz. Davud’a Zebur
18. Aşağıdakilerden hangisi ilk vahiy
olarak
gelen
Alak
suresinin
ayetlerinden biri değildir?
A) O insanı kan pıhtısından yarattı.
B) O Kur’an’ı öğretti.
C) Oku! Zira Rabbin ikram sahibidir.
D) O, kalemle (yazmayı) öğretti.
E) O, insana bilmediğini öğretti.
KARAcAN AKADEMİ
17. Vakti değişken bayramlardan olup
Paskalyadan 40 gün sonradır. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi Hz.
isa’nın göğe çıkmasının hatırasına
kutlanan bayramdır?
A) Ascension
B) Pentikost
C) Annonciation
D) Assomption
E) Evharistiya
KARAcAN AKADEMİ
4350/5 ➤ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
cEVAP ANAHTARI
1. B
2. c
3. D
4. E
5. E
6. D
7. c
8. D
9. E
10. A 11. B 12. B
13. A 14. A 15. E 16. c 17. A 18. B
19. c 20. D
490

Benzer belgeler