Dökümanı buradan indirebilirsiniz.

Transkript

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.
ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA
EKĠM-KASIM-ARALIK / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ
TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
27/01/2015
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin 10 uncu maddesi gereğince,
değerlendirmesi olumlu sonuçlanan başvurular için listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Şirketimize yazılı olarak başvuruda
bulunulması durumunda, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecektir. Aksi takdirde, ilgili
mevzuat gereğince bağlantı görüĢü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
Bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için TEİAŞ görüşü sorulan başvurular için teknik değerlendirme
durdurulmuştur. Söz konusu TEİAŞ görüşünün Şirketimize ulaştığı ay, durdurulmuş olan başvuruların teknik değerlendirilmesine kaldığı yerden
devam edilecektir.
27.11.2013 tarihli ve 1390 sayılı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) yazısında, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulması planlanan rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları ile güneş enerjisine
dayalı çatı uygulamaları ve kurulu gücü 11 kW altında olan güneş uygulamaları haricindeki başvurular için koordinatlı aplikasyon krokisinin
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne (YEGM) Şirketimizce gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bahse konu dokümanlar gerek Teknik
Değerlendirme Raporunun gerekse Teknik Etkileşim Analizi (TEA) başvurusunun girdisini oluşturacak olması nedeniyle, başvuru sahiplerince
hatasız ve eksiksiz bir biçimde hazırlanması büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca, YEGM tarafından yapılacak teknik değerlendirme
sürecinin kısaltılması amacıyla, dokümanların yazılı ve elektronik ortamda (Microsoft Excel formatında) gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları için formatlar Şirketimiz internet sayfasında yayınlanmıştır.
(www.meramedas.com.tr – Bilgi Bankası – Lisanssız Elektrik Üretimi)
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında Şirketimize yapılan ve bağlantısı uygun görülen rüzgar ve/veya
güneş kaynaklı başvurunuz/başvurularınız için yukarıda ifade edilen belgelerin (imzalı olarak yazılı hali ve CD ortamında elektronik olarak teknik
değerlendirme formu ve koordinatlı aplikasyon krokisi) istenilen formatta hazırlanması ve Şirketimize ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Şirketimize gönderilen Teknik Değerlendirme Sonuçları, Şirketimiz internet sayfasında
yayınlanmaktadır. Dolayısıyla, Şirketimiz internet sayfasında yayınlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis
etmesi gerekmektedir.
Sıra
No
Teknik
Değerlen
dirme
Dönemi
1
Temmuz
2014
2
BaĢvuru
BaĢvuru Sahibi
No
Üretim Tesisi
Adresi
Kurul
u Güç
(kW)
Kaynak
Türü
163591
Dara Güneş
Karaman İli Merkez
İlçesi Çoğlu Köyü
374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
Temmuz
2014
163580
Karaman İli Merkez
Güneşyüzü En.Ür.Dan.San.ve Tic.A.Ş. İlçesi Çoğlu Köyü
374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
3
Temmuz
2014
163600
Günres Dan.En.Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Karaman İli Merkez
İlçesi Çoğlu Köyü
374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
4
Temmuz
2014
163588
Günyüzü En.Ür.Dan.San.ve Tic.A.Ş.
Karaman İli Merkez
İlçesi Çoğlu Köyü
374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
5
Temmuz
2014
163597
İzzet Seferbeyoğlu
Karaman İli Merkez
İlçesi Çoğlu Köyü
374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
6
Ağustos
2014
30
Güneş
7
Ağustos
2014
188673
8
Ağustos
2014
188667
185443
Karaman İli Merkez
İlçesi Aşağikızılca
Yukarı Kızılca Köyü Muhtarlığı
Köyü İntaşı Mevkii
130 Ada 19 Parsel
Konya İli Emirgazi
İlçesi
Aykan Sondaj Mad. Müh. San. Ve Tic.
Emirgazi/Merkez
Ltd. Şti.
Mah. Eskikışla
Mevkii 4551 Parsel
Konya İli Emirgazi
Faruk ÇOBAN
İlçesi
Emirgazi/Merkez
Değerlendirme Sonucu
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
500
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
500
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
9
Ağustos
2014
187230
ERG Enerji Üretim San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
10
Ağustos
2014
187226
ERG Enerji Üretim San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
11
Ağustos
2014
181607
12
Ağustos
2014
Mah. Eskikışla
Mevkii 4551 Parsel
Konya İli Ereğili
İlçesi Bulgurluk
Köyü Işıklar Köyü
625 Parsel
Konya İli Ereğili
İlçesi Bulgurluk
Köyü Işıklar Köyü
625 Parsel
yapılması gerekmektedir.
250
Güneş
1000
Güneş
Ekogün Enerji Ür.San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi
Bulgurluk Köyü 663 1000
Parsel
Güneş
181602
Güneko Enerji Ür.San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi
Bulgurluk Köyü 663 1000
Parsel
Güneş
13
Ağustos
2014
181584
Konges Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi
Bulgurluk Köyü 663 1000
Parsel
Güneş
14
Ağustos
2014
181578
T Dinamik Enerji San. Ve Dış Tic. A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi
Bulgurluk Köyü 663 1000
Parsel
Güneş
15
Ağustos
2014
181596
TD Yeşil Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Ereğli İlçesi
Bulgurluk Köyü 663 1000
Parsel
Güneş
16
Ağustos
2014
187986
BBK Enerji Yaz. Elk. Elktr. İnş. Tic. Ve
San. LTD. ŞTİ.
17
Ağustos
2014
187981
Bekon Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Sağyer Halılı Mevkii
1496 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
1000
Güneş
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
18
Ağustos
2014
187989
19
Ağustos
2014
187974
20
Ağustos
2014
187994
21
Ağustos
2014
187988
22
Ağustos
2014
187992
23
Ağustos
2014
187983
24
Ağustos
2014
186055
25
Ağustos
2014
186035
26
Ağustos
2014
186036
Sağyer Halılı Mevkii
1496 Parsel
Konya İli Karapınar
Hakkı Polat Enerji Mad. Nak. İnş. San. İlçesi Salur Köyü
Ve Tic. A.Ş.
Sağyer Halılı Mevkii
1496 Parsel
Konya İli Karapınar
İsmail Nur Enerji Mad. Nakl. İnş. San. İlçesi Salur Köyü
Ve Tic. A.Ş.
Sağyer Halılı Mevkii
1496 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
KLS Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Sağyer Halılı Mevkii
1496 Parsel
Konya İli Karapınar
Muzaffer Polat İnş. Mad. Enerji Tar. İlçesi Salur Köyü
Turz. San. Ve Tic. A.Ş.
Sağyer Halılı Mevkii
1496 Parsel
Konya İli Karapınar
Rıza Bilecik Enerji Mad. Nak. İnş. San. İlçesi Salur Köyü
Ve Tic. A.Ş.
Sağyer Halılı Mevkii
1496 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Şaltkon Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Sağyer Halılı Mevkii
1496 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi AKTAŞ Köyü
Kare Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2805
Parsel
Niğde İli Merkez
Çamlıca Enerji Üretim San. Ve Tic.
İlçesi AKTAŞ Köyü
A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2805
Parsel
Niğde İli Merkez
Denk Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
İlçesi AKTAŞ Köyü
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
500
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
27
Ağustos
2014
186038
28
Ağustos
2014
186044
29
Ağustos
2014
186049
30
Eylül
2014
216695
31
Eylül
2014
216700
32
Eylül
2014
216704
33
Eylül
2014
216707
34
Eylül
2014
216710
35
Eylül
2014
216712
Şarbeli Mevkii 2805
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi AKTAŞ Köyü
Kelam Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2805
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi AKTAŞ Köyü
Maya Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2805
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi AKTAŞ Köyü
Yaka Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2805
Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
AFİTAB Enerji Üretim A.Ş.
Akçamescit Mh. 561
Ada 37 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
ASİ Enerji Üretim A.Ş.
Akçamescit Mh. 561
Ada 40 ve 42 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Pırıltı Enerji Üreim A.Ş.
Akçamescit Mh. 561
Ada 40 ve 42 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Bülten Enerji Üretim A.Ş.
Akçamescit Mh. 561
Ada 43 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Emirdağ Enerji Üretim A.Ş.
Akçamescit Mh. 561
Ada 44 ve 46 Parsel
Karaman İli
Siper Enerji Üretim A.Ş.
Ermenek İlçesi
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
750
Güneş
750
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
36
Eylül
2014
216277
37
Eylül
2014
216290
38
Eylül
2014
216269
39
Eylül
2014
216642
40
Eylül
2014
216610
41
Eylül
2014
216650
42
Eylül
2014
216617
43
Eylül
2014
216624
Akçamescit Mh. 561
Ada 44 ve 46 Parsel
Konya İlİ Güneysınır
İlçesi Gürağaç Köyü
Eragro Enerji Tarım ve Hayv. Tic. San.
Sarıöldüğüdere
LTD. ŞTİ.
Mevkii 127 Ada 131
ve 1 Parsel
Konya İlİ Güneysınır
İlçesi Gürağaç Köyü
Girayhan Tarım Enerji Hayv. İnş. San.
Sarıöldüğüdere
Ve Tic. LTD. ŞTİ.
Mevkii 127 Ada 2,
3, 4 Parsel
Konya İlİ Güneysınır
İlçesi Gürağaç Köyü
Hak Harita Peyz. İnş. Tar. Gıda San.
Sarıöldüğüdere
Tic. LTD ŞTİ.
Mevkii 127 Ada
6,7,8,9,12,13 ve 130
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Adages Elektrik Üretim LTD Şti.
Karakaya yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Deringes Elektrik Üretim LTD Şti.
Karakaya yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Dinçges Elektrik Üretim LTD Şti.
Karakaya Yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Duruges Elektrik Üretim LTD Şti.
Karakaya yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İboges Elektrik Üretim LTD Şti.
İlçesi Zivecik Köyü
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
44
Eylül
2014
216634
Nesges Elektrik Üretim LTD Şti.
45
Eylül
2014
216686
Selges Elektrik Üretim LTD Şti.
46
Eylül
2014
216655
Tanges Elektrik Üretim LTD. Şti.
47
Eylül
2014
216680
Turges Elektrik Üretim LTD Şti.
48
Eylül
2014
216672
Sarges Elektrik Üretim LTD Şti.
49
Eylül
2014
216667
Selges Elektrik Üretim LTD Şti.
50
Eylül
2014
216761
Barges Elektrik Üretim LTD Şti.
51
Eylül
2014
216661
Gamages Elektrik Üretim LTD Şti.
52
Eylül
2014
216760
Karges Elektrik Üretim LTD Şti.
Karakaya yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu 5825
Ada 13 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu 5825
Ada 55 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu 5825
Ada 55 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Sütçe Mevkii 5823
Ada 142 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Sütçe Mevkii 5823
Ada 142 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
53
Eylül
2014
216690
Merges Elektrik Üretim LTD Şti.
54
Eylül
2014
216562
Mcn Elektrik Üretim LTD Şti.
55
Eylül
2014
216569
Mcnges Elektrik Üretim LTD Şti.
56
Eylül
2014
57
Eylül
2014
58
Eylül
2014
216585
216579
216346
Acarges Elektrik Üretim LTD Şti.
Akges Elektrik Üretim LTD Şti.
Barages Elektrik Üretim LTD Şti.
59
Eylül
2014
216358
Esges Elektrik Üretim LTD Şti.
60
Eylül
2014
216603
Kayages Elektrik Üretim LTD Şti.
Sütçe Mevkii 5823
Ada 142 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Sütçe Mevkii 5823
Ada 142 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Sütgölü Mevkii
5825 Ada 62 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Sütgölü Mevkii
5825 Ada 62 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivevik Köyü
Abditolu yolu
Mevkii 5824 Ada 4
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivevik Köyü
Abditolu yolu
Mevkii 5824 Ada 4
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivevik Köyü
Abditolu yolu
Mevkii 5824 Ada 4
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivevik Köyü
Abditolu yolu
Mevkii 5824 Ada 4
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivevik Köyü
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
1000
1000
1000
61
Eylül
2014
216591
Sanges Elektrik Üretim LTD Şti.
62
Eylül
2014
63
Eylül
2014
64
Eylül
2014
65
Eylül
2014
216415
Horus Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.
66
Eylül
2014
216225
Renavel Enerji Üretim A.Ş.
67
Eylül
2014
216228
Sures Enerji Üretim A.Ş.
216598
216398
216408
Targes Elektrik Üretim LTD Şti.
Horus Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Apollo Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Abditolu yolu
Mevkii 5824 Ada 4
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivevik Köyü
Abditolu yolu
Mevkii 5824 Ada 4
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivevik Köyü
Abditolu yolu
Mevkii 5824 Ada 4
Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Aladdin Mh.
Güvendik Mevkii
260 Ada 1 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Aladdin Mh.
Güvendik Mevkii
260 Ada 4 ve 5
Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Aladdin Mh.
Güvendik Mevkii
260 Ada 4 ve 5
Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Yeni Mahalle
Beşağıl Mevkii 431
Ada 25 26 Parsel
Nevşehir İli Merkez
İlçesi Sulusaray
Köyü Gözağacı
Mevkii 0 Ada 4204
Parsel
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
990
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
1000
816
990
68
Eylül
2014
216233
69
Eylül
2014
205723
70
Eylül
2014
71
Eylül
2014
72
Eylül
2014
73
Eylül
2014
74
Eylül
2014
207470
75
Eylül
206538
206529
207461
206534
206515
Nevşehir İli Merkez
İlçesi Sulusaray
Renavel Enerji Üretim A.Ş.
Köyü Gözağacı
Mevkii 0 Ada 4205
Parsel
Nevşehir İli Ürgüp
İlçesi Aksalur Salur
Küllü Enerji ve Tic.Ltd.Şti.
Mahallesi Angıt
Gölü Mevkii 634
Ada 117 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
MCR İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Mah. Kayı Köprüsü
Mevkii 174 Ada 23
ve 24 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
MC Statik Analiz İnş.Dan.ve
Mah. Kayı Köprüsü
Müh.San.Tic.Ltd.Şti.
Mevkii 174 Ada 46
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
MCR İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Mah. Kayı Köprüsü
Mevkii 174 Ada 46
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
VFA Enerji İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. Mah. Kayı Köprüsü
Mevkii 174 Ada 46
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
MC Statik Analiz İnş.Dan.ve
Mah. Kayı Köprüsü
Müh.San.Tic.Ltd.Şti.
Mevkii 174 Ada 83
Parsel
MCR İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Bor İlçesi
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
1000
1000
1000
1000
2014
76
Eylül
2014
77
Eylül
2014
187833
78
Eylül
2014
187840
79
Eylül
2014
187836
80
Eylül
2014
187849
81
Eylül
2014
211491
82
Eylül
2014
210371
83
Eylül
2014
210434
206522
Kayıyolu Köfterlik
Mah. Kayı Köprüsü
Mevkii 174 Ada 83
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
MC Statik Analiz İnş.Dan.ve
Mah. Kayı Köprüsü
Müh.San.Tic.Ltd.Şti.
Mevkii 174 Ada 87
Parsel
Niğde İli Merkez
GES Güneş Enerjisi Santrali Üretim
İlçesi AKTAŞ Köyü
San. Ve Tic. A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2787
Parsel
Niğde İli Merkez
Onbeş Güneş Enerjisi Üretim San. Ve İlçesi AKTAŞ Köyü
Tic. A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2787
Parsel
Niğde İli Merkez
Oniki Güneş Enerjisi Üretim San. Ve İlçesi AKTAŞ Köyü
Tic. A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2787
Parsel
Niğde İli Merkez
Onyedi Güneş Enerjisi Üretim San.
İlçesi AKTAŞ Köyü
Ve Tic. A.Ş.
Şarbeli Mevkii 2787
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Aktaş Köyü
Eko 4 Enerji Üretimi A.Ş.
Şarbeli Mevkii 3033
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Aktaş Köyü
Naz 1 Enerji Üretimi San.ve Tic.A.Ş.
Şarbeli Mevkii 3033
Parsel
Niğde İli Merkez
Sarp 1 Enerji Üretimi San.ve Tic.A.Ş. İlçesi Aktaş Köyü
Şarbeli Mevkii 3033
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
84
Eylül
2014
210440
Sudege Enerji Üretimi A.Ş.
85
Eylül
2014
210359
Hira 1 Enerji Üretimi San.ve Tic.A.Ş.
86
Eylül
2014
210424
Sedir 1 Enerji Üretimi San.ve Tic.A.Ş.
87
Eylül
2014
187856
Ondört Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
88
Eylül
2014
187851
Onüç Güneş Enerjisi Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
89
Eylül
2014
187859
Berk Güneş Enerjisi Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
90
Eylül
2014
187868
Mert Güneş Enerjisi Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
91
Ekim
2014
227145
Halis Cem En.Ür.İnş. Dış Tic.A.Ş.
92
Ekim
2014
227143
Eksun Enerji Ür.İnş.Dış Tic.A.Ş.
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Aktaş Köyü
Şarbeli Mevkii 3033
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Aktaş Köyü
Şarbeli Mevkii 3035
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Aktaş Köyü
Şarbeli Mevkii 3035
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi KİÇ Ağaç Köyü
Say Mevkii 409
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi KİÇ Ağaç Köyü
Say Mevkii 409
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Uluağaç Köyü
Astık Mevkii 1349
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Uluağaç Köyü
Astık Mevkii 1349
Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 925 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
93
Ekim
2014
237250
Dumlupınar Enerji Üretim A.Ş.
94
Ekim
2014
237179
Amonos Enerji Üretim A.Ş.
95
Ekim
2014
237266
Forum Enerji Üretim A.Ş.
96
Ekim
2014
237301
Kızılpınar Enerji Üretim A.Ş.
97
Ekim
2014
237277
Meray Enerji Üretim A.Ş.
98
Ekim
2014
237286
Midas Enerji Üretim A.Ş.
99
Ekim
2014
214986
Satürnges Güneş Enerjisi Yatırımlar
A.Ş.
0 Ada 926 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Akçamescit
Mahallesi 561 Ada
47 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Akçamescit
Mahallesi 561 Ada
47 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Akçamescit
Mahallesi 561 Ada
47 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Akçamescit
Mahallesi 561 Ada
74 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Akçamescit
Mahallesi 561 Ada
74 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Akçamescit
Mahallesi 561 Ada
74 Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Merkez Bucağı
Akcamescit
Mahallesi Arpakırı
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
100
Ekim
2014
214991
3E Güneş Enerjisi A.Ş.
101
Ekim
2014
238614
Ceren Elektrik Enerji Ürt. Dağ. Paz.
San. Tic. Ltd. Şti.
102
Ekim
2014
238601
Çağ Enerji Harita İnş. Dan. Ltd. Şti.
103
Ekim
2014
230967
Kunar Enerji Elk.Ür.Ltd.Şti.
104
Ekim
2014
230957
Kaman Enerji Elk.Ür.Ltd.Şti.
105
Ekim
2014
216173
Kenan YALIM
106
Ekim
2014
216168
107
Ekim
2014
238701
Mevkii 561 Ada 30
Parsel
Karaman İli
Ermenek İlçesi
Merkez Bucağı
Akcamescit
Mahallesi Arpakırı
Mevkii 561 Ada 30
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Akçaşehir
Köyü 458 Ada 2
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Akçaşehir
Köyü 458 Ada 2
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Kılbasan Köyü
Çakıliçi Mevkii 0
Ada 5633 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Kılbasan Köyü
Çakıliçi Mevkii 0
Ada 5633 Parsel
1000
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
1000
Güneş
800
Güneş
Karaman İli Merkez
İlçesi Kisecik Köyü
297 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
Mehmet Ali YAVUZ
Karaman İli Merkez
İlçesi Kisecik Köyü
297 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
108
Ekim
2014
238707
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
109
Ekim
2014
238746
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
110
Ekim
2014
238755
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
111
Ekim
2014
238762
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
112
Ekim
2014
238774
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
113
Ekim
2014
238781
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
114
Ekim
2014
238792
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
115
Ekim
2014
238801
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
116
Ekim
2014
238806
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv.
Tic. A.Ş.
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
117
Ekim
2014
238814
118
Ekim
2014
238822
119
Ekim
2014
238019
120
Ekim
2014
216476
121
Ekim
2014
216483
122
Ekim
2014
216492
123
Ekim
2014
216502
124
Ekim
2014
216505
125
Ekim
2014
216429
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv. İlçesi Sudurağı Köyü
Tic. A.Ş.
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
Faruk Yıldızbaş Enerji İnş. Tar. Hayv. İlçesi Sudurağı Köyü
Tic. A.Ş.
Göcer Mevkii 0 Ada
1789 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Biriktir Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
İbrala akçaşehir yol
Mevkii 0 Ada 1672
Parsel
Karaman İli Merkez
Yıldırım Solar Enerji Turz. Tarım Gıda İlçesi Sudurağı Köyü
İnş. San. Ve TİC. A.Ş.
İbralaakçaşehir Yolu
1647 Parsel
Karaman İli Merkez
Ceran Enerji Turz. Tar. Gıda İnş. San. İlçesi Sudurağı Köyü
Ve Tic. A.Ş.
İbralaakçaşehir Yolu
1647 Parsel
Karaman İli Merkez
Emin Enerji Turz. Tar. Gıda İnş. San. İlçesi Sudurağı Köyü
Tic. A.Ş.
İbralaakçaşehir Yolu
1647 Parsel
Karaman İli Merkez
Semiha Enerji Turz. Tarım Gıda İnş.
İlçesi Sudurağı Köyü
San. Ve Tic. A.Ş.
İbralaakçaşehir Yolu
1647 Parsel
Karaman İli Merkez
Melis Solar Enerji Turzm. Tarım Gıda İlçesi Sudurağı Köyü
İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
İbralaakçaşehir Yolu
1647 Parsel
Tunahan Solar Enerji Tarım Gıda İnş. Karaman İli Merkez
San. Ve TİC. A.Ş.
İlçesi Yeşildere Köyü
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
126
Ekim
2014
216436
127
Ekim
2014
216446
128
Ekim
2014
216451
129
Ekim
2014
216439
130
Ekim
2014
193858
131
Ekim
2014
215685
132
Ekim
2014
231649
133
Ekim
2014
216216
134
Ekim
2014
216202
Kulaca Mevkii 4481
Parsel
Karaman İli Merkez
Gözbaşı Enerji Tarım Gıda İnş. San.
İlçesi Yeşildere Köyü
Ve TİC. A.Ş.
Kulaca Mevkii 4510
Parsel
Karaman İli Merkez
Barış Solar Enerji Tarım Gıda İnş. San. İlçesi Yeşildere Köyü
Ve TİC. A.Ş.
Kulaca Mevkii 4510
Parsel
Karaman İli Merkez
Çakır Solar Enerji Tarım Gıda İnş. San. İlçesi Yeşildere Köyü
Ve TİC. A.Ş.
Kulaca Mevkii 4510
Parsel
Karaman İli Merkez
Kaan Solar Enerji Tarım Gıda İnş. San. İlçesi Yeşildere Köyü
Ve TİC. A.Ş.
Kulaca Mevkii 4571
Parsel
Konya İli Altınekin
İlçesi Kale Mahallesi
TEM Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Milis Mevkii 345
Ada 42 Parsel
Konya İli Altınekin
İlçesi Kale Mahallesi
Bolakar Enerji Müh. ve Dan. Ltd. Şti.
Milis Mevkii 345
Ada 42 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Apa Köyü
Nilmete Enerji Dan.İnş.Hay.A.Ş.
Eskihancivarı Mevkii
186 Ada 20 Parsel
Konya İli Çumra
Ozan Yenilenebilir Enerji Üretimi
İlçesi Erentepe Köyü
Madencilik San. Tic. LTD. ŞTİ.
Eski mezarlık Mevkii
0 Ada 1271 Parsel
Ozan Yenilenebilir Enerji Üretimi
Konya İli Çumra
Madencilik San. Tic. LTD. ŞTİ.
İlçesi Erentepe Köyü
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
1000
GÜNEŞ
1000
GÜNEŞ
1000
GÜNEŞ
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
800
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
1000
Güneş
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
135
Ekim
2014
216191
136
Ekim
2014
216200
137
Ekim
2014
216221
138
Ekim
2014
213475
139
Ekim
2014
216321
140
Ekim
2014
238242
141
Ekim
2014
238256
142
Ekim
2014
238216
143
Ekim
2014
238235
Yassı Ören Mevkii 0
Ada 1246 Parsel
Konya İli Çumra
Ozan Yenilenebilir Enerji Üretimi
İlçesi Erentepe Köyü
Madencilik San. Tic. LTD. ŞTİ.
Yassı Ören Mevkii 0
Ada 1253 Parsel
Konya İli Çumra
Ozan Yenilenebilir Enerji Üretimi
İlçesi Erentepe Köyü
Madencilik San. Tic. LTD. ŞTİ.
Yassı Ören Mevkii 0
Ada 1272 Parsel
Konya İli Çumra
Ozan Yenilenebilir Enerji Üretimi
İlçesi Erentepe Köyü
Madencilik San. Tic. LTD. ŞTİ.
Yassı Ören Mevkii 0
Ada 1663 Parsel
Konya İli Çumra
Baranoklar Tavukçuluk Gıda Yem
İlçesi İçeriçumra
San.ve Tic.A.Ş.
Köyü Çataltömek
Mevkii 12798 Parsel
Konya İlİ Güneysınır
Cerrahi Eğitim İnş. Ve Özel Sağlık Hiz.
İlçesi Karasınır Mh.
A.Ş.
340 Ada 35 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Fevzipaşa Mh.
Füsun SÖZEN
Gümülük Mevkii
1769 Ada 29 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Fevzipaşa Mh.
Füsun SÖZEN
Gümülük Mevkii
1769 Ada 29 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Fevzipaşa Mh.
Cihanbir SÖZEN
Gümülük Mevkii
1769 Ada 30 Parsel
Konya İli Karapınar
Cihanbir SÖZEN
İlçesi Fevzipaşa Mh.
Gümülük Mevkii
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
144
Ekim
2014
238447
MCN SAN Elektrik Üretim Ltd. Şti.
145
Ekim
2014
238478
SELGES Elektrik Üretim Ltd. Şti.
146
Ekim
2014
238425
MCN GES Elektrik Üretim Ltd. Şti.
147
Ekim
2014
238453
MCN GÜNEŞ Elektrik Üretim Ltd. Şti.
148
Ekim
2014
238465
MCN SOLAR Elektrik Üretim Ltd. Şti.
149
Ekim
2014
238492
SARGES Elektrik Üretim Ltd. Şti.
150
Ekim
2014
235750
Belenges Elektrik Üretim A.Ş.
151
Ekim
2014
235766
Duyguges Elektrik Üretim A.Ş.
152
Ekim
235800
Kaleges Elektrik Üretim A.Ş.
1769 Ada 30 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
AbdiTolu Yolu 5827
Ada 109 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
AbdiTolu Yolu 5827
Ada 109 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
AbdiTolu Yolu 5827
Ada 109 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
AbdiTolu Yolu 5827
Ada 109 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
AbdiTolu Yolu 5827
Ada 109 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
AbdiTolu Yolu 5827
Ada 109 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 6
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 6
Parsel
Konya İli Karatay
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
2014
153
Ekim
2014
235784
Esenges Elektrik Üretim A.Ş.
154
Ekim
2014
216549
Mcnsolar Elektrik Üretim LTD Şti.
155
Ekim
2014
216559
Mcnsan Elektrik Üretim LTD Şti.
156
Ekim
2014
216552
Mcngüneş Elektrik Üretim LTD Şti.
157
Ekim
2014
235299
Fikriye Hilal Değer
158
Ekim
2014
235308
Cem Emre Değer
159
Ekim
2014
235315
Mesut Değer
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 6
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 6
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Sütgölü Mevkii
5825 Ada 62 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Sütgölü Mevkii
5825 Ada 62 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Sütgölü Mevkii
5825 Ada 62 Parsel
Konya İli Sarayönü
İlçesi Gözlü
Mahallesi
Tavşantepesi
Mevkii 0 Ada 867
Parsel
Konya İli Sarayönü
İlçesi Gözlü
Mahallesi
Tavşantepesi
Mevkii 0 Ada 867
Parsel
Konya İli Sarayönü
İlçesi Gözlü
Mahallesi
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
600
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
600
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
160
Ekim
2014
161
Ekim
2014
237632
Orges Enerji Üretim A.Ş.
162
Ekim
2014
237645
Orges Enerji Üretim A.Ş.
163
Ekim
2014
237653
Orges Enerji Üretim A.Ş.
164
Ekim
2014
237597
Tores Güneş Enerji ve Tic.Ltd.Şti.
165
Ekim
2014
237668
Kurges Enerji Üretim A.Ş.
166
Ekim
2014
214665
Yüksel Solar Enerji A.Ş.
167
Ekim
2014
193827
Zeynep Dila GES Elektrik Üretim A.Ş.
235293
Can Yunus Değer
Tavşantepesi
Mevkii 0 Ada 867
Parsel
Konya İli Sarayönü
İlçesi Gözlü
Mahallesi
Tekneçukuru Mevkii
0 Ada 2731 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi 0 Ada
2947 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi 0 Ada
2947 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi 0 Ada
2947 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi 0 Ada
2990 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi 0 Ada
3103 Parsel
Nevşehir İli Kozaklı
İlçesi Dörtyol Köyü
Sayağıl Mevkii 115
Ada 73 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Emen Köyü Kağnı
Gölü Mevkii 120
Ada 8 Parsel
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
900
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
900
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
900
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
600
168
Ekim
2014
216724
169
Ekim
2014
216717
170
Ekim
2014
238913
171
Ekim
2014
238940
172
Ekim
2014
173
Ekim
2014
174
Ekim
2014
216335
216329
215884
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
Mahallesi 174 Ada
83 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
VFA Enerji İnş. Taah. San. ve Tic. LTD. Kayıyolu Köfterlik
ŞTİ.
Mahallesi 174 Ada
83 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
BCS Müşavirlik Danışmanlık İç ve Dış
Mh. Kayıküprüsü
Tic. A.Ş.
Mevkii 174 Ada 60
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
Şenol Seyhan Enerji Üretim A.Ş.
Mh. Kayıküprüsü
Mevkii 174 Ada 60
Parsel
Fuldestek Teknoloji San. Ve Tic. LTD.
ŞTİ.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Ovages Elektrik Üretim LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi
Okçu Köyü Dağ
Mevkii 0 Ada 383
Parsel
1000
Güneş
Yazges Elektrik Üretim LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi
Okçu Köyü Dağ
Mevkii 0 Ada 383
Parsel
1000
Güneş
Akages Elektrik Üretim LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi
Okçu Köyü Dağ
Mevkii 0 Ada 403
Parsel
1000
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
175
Ekim
2014
176
Ekim
2014
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Alges Elektrik Üretim LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi
Okçu Köyü Dağ
Mevkii 0 Ada 403
Parsel
1000
Güneş
Başakges Elektrik Üretim LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi
Okçu Köyü Dağ
Mevkii 0 Ada 403
Parsel
1000
Güneş
237719
ON Güneş Enerjisi Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi
Okçu Köyü Kır
Mevkii 0 Ada 21 22 Parsel
1000
Güneş
237707
Niğde İli Bor İlçesi
Powergie Güneş Enerjisi Üretim San. Okçu Köyü Kır
Ve Tic. A.Ş.
Mevkii 0 Ada 21
Parsel
1000
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
215891
215896
177
Ekim
2014
178
Ekim
2014
179
Ekim
2014
237124
Artemis Enerji Üretim A.Ş.
180
Ekim
2014
237168
Isparta Enerji Üretim A.Ş.
181
Ekim
2014
237133
Tiriton Enerji Üretim A.Ş.
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
0 Ada 1420 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
0 Ada 1420 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
0 Ada 1420 Parsel
182
Ekim
2014
237150
Divan Enerji Üretim A.Ş.
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
0 Ada 1420 ve 1421
Parsel
1000
Güneş
500
Güneş
183
Ekim
2014
238974
Hamdi ARUK
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
4362 Parsel
184
Ekim
2014
238997
Hayri ARUK
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
4362 Parsel
1000
Güneş
185
Ekim
2014
239004
Meryem ARUK
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
4362 Parsel
1000
Güneş
186
Ekim
2014
238986
Sakin ARUK
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
4362 Parsel
1000
Güneş
187
Ekim
2014
238541
CB Spor Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
1000
Güneş
188
Ekim
2014
238554
Malim Tarım Hayv. Üretim San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
1000
Güneş
189
Ekim
2014
210859
Aden Enerji Ür.San.ve Tic.A.Ş.
1000
Güneş
190
Ekim
2014
210854
Bayen Enerji Ür.San.ve Tic.A.Ş.
1000
Güneş
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
Kalın Tırman Mevkii
2212 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
Kalın Tırman Mevkii
2212 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
Kalın Tırman Mevkii
2215 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
Kalın Tırman Mevkii
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
2215 Parsel
191
Ekim
2014
238634
Ada Harita Emlak ve İnş. San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez
İlçesi Hıdırlık Köyü
55 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
192
Ekim
2014
238650
Niğde İli Merkez
Arsu Enerji Üretim Dağ. Paz. San. Tic.
İlçesi Hıdırlık Köyü
Ltd. Şti.
55 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
193
Ekim
2014
238591
Ceren Elektrik Enerji Ürt. Dağ. Paz.
San. Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez
İlçesi Hıdırlık Köyü
55 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
194
Ekim
2014
238642
Çağ Enerji Harita İnş. Dan. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez
İlçesi Hıdırlık Köyü
55 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
195
Ekim
2014
238659
Doğru-iş Bak. Züc. Lkt. Pet. Hır. Pet.
San. Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez
İlçesi Hıdırlık Köyü
55 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
196
Ekim
2014
238573
Konya Grup Toptan Gıda Oto. Pet.
Tur. Tic. San. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez
İlçesi Hıdırlık Köyü
55 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
197
Ekim
2014
238580
Mavideniz İnş. Taah. Mdn. Ve Enr.
San. Tic. Ltd. Şti.
Niğde İli Merkez
İlçesi Hıdırlık Köyü
55 Ada 5 Parsel
1000
Güneş
198
Kasım
2014
261157
Manazan Enerji A.Ş.
199
Kasım
2014
261168
Manazan Enerji A.Ş.
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
1000
Arpaç Mevkii 0 Ada
915 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü 1000
Arpaç Mevkii 0 Ada
yapılması gerekmektedir.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
200
Kasım
2014
261174
Manazan Enerji A.Ş.
201
Kasım
2014
261176
Manazan Enerji A.Ş.
202
Kasım
2014
261184
Manazan Enerji A.Ş.
203
Kasım
2014
261186
Manazan Enerji A.Ş.
204
Kasım
2014
261190
Manazan Enerji A.Ş.
205
Kasım
2014
261195
Manazan Enerji A.Ş.
206
Kasım
2014
261198
Manazan Enerji A.Ş.
207
Kasım
2014
261204
Manazan Enerji A.Ş.
208
Kasım
2014
261211
Manazan Enerji A.Ş.
916 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Arpaç Mevkii 0 Ada
917 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 929 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 929 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 929 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 933 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 933 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 933 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 947 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
Yukarıgöçer Mevkii
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
209
210
211
Kasım
2014
Kasım
2014
Kasım
2014
261214
262405
256830
212
Kasım
2014
262726
213
Kasım
2014
262730
214
Kasım
2014
247843
215
Kasım
2014
247851
Manazan Enerji A.Ş.
Reşadiyeli İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.
0 Ada 947 Parsel
Karaman İli Ayrancı
İlçesi Dokuzyol Köyü
1000
Yukarıgöçer Mevkii
0 Ada 947 Parsel
Karaman İli Kazım
Karabekir İlçesi
Kazım Karabekir
Köyü Kızılkır Mevkii
0 Ada 2456 Parsel
Karaman İli
Kazımkarabekir
Taysan Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.
İlçesi Akarköy Köyü
Teller Mevkii 0 Ada
475 Parsel
Karaman İli
Kazımkarabekir
İlçesi
İsmail Hakkı KARACA
Kazımkarabekir
Köyü Kızılkır Mevkii
0 Ada 2455 Parsel
Karaman İli
Kazımkarabekir
İlçesi
Hüdaverdi YARAR
Kazımkarabekir
Köyü Kızılkır Mevkii
0 Ada 2455 Parsel
Karaman İli
Kazımkarabekir
Yentes Elektrik Elektronik En.İnş.Gıda İlçesi
İth.İhr.San ve Tic.A.Ş.
Kazımkarabekir
Köyü Kızılkır Mevkii
0 Ada 2484 Parsel
Karaman İli
Songül ÇAĞLAR
Kazımkarabekir
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
216
Kasım
2014
247857
Sevil ÇAĞLAR
217
Kasım
2014
247865
Zerrin ÇAĞLAR
218
Kasım
2014
244975
Çağ Enerji Harita İnş.Dan.Ltd.Şti.
219
Kasım
2014
262048
Cereyan İnş. Enerji Tarım San. Tic.
Ltd. Şti.
220
Kasım
2014
262041
Cereyan İnş. Enerji Tarım San. Tic.
Ltd. Şti.
221
Kasım
2014
246550
Kunar Enerji Elk.Ür.Ltd.Şti.
222
Kasım
2014
246560
Kaman Enerji Elk.Ür.Ltd.Şti.
223
Kasım
2014
222977
Duru Çiftlik Organik
Tar.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
İlçesi
Kazımkarabekir
Köyü Kızılkır Mevkii
0 Ada 2547 Parsel
Karaman İli
Kazımkarabekir
İlçesi
1000
Kazımkarabekir
Köyü Kızılkır Mevkii
0 Ada 2547 Parsel
Karaman İli
Kazımkarabekir
İlçesi
1000
Kazımkarabekir
Köyü Kızılkır Mevkii
0 Ada 2547 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Akçaşehir
500
Köyü 458 Ada 2
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Çuvuşpınar
999
Köyü Ardıç Alanı
Mevkii 257 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Çuvuşpınar
999
Köyü Ardıç Alanı
Mevkii 259 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Kisecik Köyü
800
319 Ada 4 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Kisecik Köyü
800
319 Ada 4 Parsel
Karaman İli Merkez
1000
İlçesi Selerek Köyü 0
Güneş
Güneş
Güneş
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Güneş
Güneş
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
Ada 1745 Parsel
224
Kasım
2014
222986
Duru Çiftlik Organik
Tar.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
225
Kasım
2014
222100
MMV Enerji İnş.Taah.İlet.San.ve Tic.
A.Ş.
226
Kasım
2014
258161
Mifa İnşaat Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti.
227
Kasım
2014
261693
Fages Enerji San. Ve Tic.A.Ş.
228
Kasım
2014
258200
Aht-ges Enerji San.ve Tic.A.Ş.
229
Kasım
2014
258210
Imk-ges Enerji San.ve Tic.A.Ş.
230
Kasım
2014
258191
Pri-ges Enerji San.ve Tic.A.Ş.
231
Kasım
2014
258167
Ayges 1 Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Karaman İli Merkez
İlçesi Selerek Köyü 0
Ada 1745 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Göcer Mevkii 0 Ada
1790 Parsel
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Yeşilyurt Köyü
İğdederesi Mevkii 0
Ada 319 Parsel
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Yeşilyurt Köyü
İğdederesi Mevkii 0
Ada 319 ve 320
Parsel
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Yeşilyurt Köyü
İğdederesi Mevkii 0
Ada 320 Parsel
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Yeşilyurt Köyü
İğdederesi Mevkii 0
Ada 322 Parsel
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Yeşilyurt Köyü
İğdederesi Mevkii 0
Ada 322,324 ve 325
Parsel
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Yeşilyurt Köyü
İğdederesi Mevkii 0
Ada 324 Parsel
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
1000
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
665
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
232
Kasım
2014
233
Kasım
2014
261095
Ceyran Enerji San.ve Tic.A.Ş.
234
Kasım
2014
261099
Ceyran Enerji San.ve Tic.A.Ş.
235
Kasım
2014
261400
Ceyran Enerji San.ve Tic.A.Ş.
236
Kasım
2014
261083
Ceyran Enerji San.ve Tic.A.Ş.
237
Kasım
2014
261087
Ceyran Enerji San.ve Tic.A.Ş.
238
Kasım
2014
261091
Ceyran Enerji San.ve Tic.A.Ş.
239
Kasım
2014
240
Kasım
2014
258179
261065
261075
Fages Enerji San. Ve Tic.A.Ş.
Ceyran Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Ceyran Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Yeşilyurt Köyü
İğdederesi Mevkii 0
Ada 325 Parsel
Konya İli Ahırlı İlçesi
Merkez Mahallesi
Ağalan Mevkii 0
Ada 2534 ve 2537
Parsel
Konya İli Ahırlı İlçesi
Merkez Mahallesi
Ağalan Mevkii 0
Ada 2535 Parsel
Konya İli Ahırlı İlçesi
Merkez Mahallesi
Ağalan Mevkii 0
Ada 2535 Parsel
Konya İli Ahırlı İlçesi
Merkez Mahallesi
Ağalan Mevkii 0
Ada 2537 Parsel
Konya İli Ahırlı İlçesi
Merkez Mahallesi
Ağalan Mevkii 0
Ada 2537 Parsel
Konya İli Ahırlı İlçesi
Merkez Mahallesi
Ağalan Mevkii 0
Ada 2537 Parsel
Konya İli Ahırlı İlçesi
Merkez Mahallesi
Ağalan Mevkii 0
Ada 2540 Parsel
Konya İli Ahırlı İlçesi
Merkez Mahallesi
Ağalan Mevkii 0
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
500
500
241
Kasım
2014
238295
242
Kasım
2014
239067
243
Kasım
2014
261772
244
Kasım
2014
261786
245
Kasım
2014
261803
246
Kasım
2014
261814
247
Kasım
2014
260590
248
Kasım
2014
260597
249
Kasım
2014
261765
Ada 2540 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Erentepe Köyü
Abdullah ARIÇ
Kepirce Mevkii 0
Ada 679 Parsel
Konya İli Çumra
Asmar Emlak Elektrik Petrolcülük İnş. İlçesi Erentepe Köyü
Taş. San. Tic. Ltd. Şti.
Kepirce Mevkii 0
Ada 760 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Erentepe Köyü
Türkmen Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Yassıören Mevkii
1658 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Erentepe Köyü
Melodi Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Yassıören Mevkii
1658 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Erentepe Köyü
İleti Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Yassıören Mevkii
1658 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Erentepe Köyü
Ural Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Yassıören Mevkii
1658 Parsel
Konya İli Çumra
Siyah Enerji Tar.ve Hay.San.ve
İlçesi İçeriçumra
Tic.A.Ş.
Köyü 421 Ada 4
Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi İçeriçumra
Cengizhan Enerji Tar.ve Hay.A.Ş.
Köyü 421 Ada 4
Parsel
Konya İli Çumra
Türkmen Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
İlçesi Yörükcamili
Köyü Aktaş Mevkii
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
250
Kasım
2014
261782
Melodi Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
251
Kasım
2014
261797
İleti Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
252
Kasım
2014
261825
Ural Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
253
Kasım
2014
261779
Türkmen Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
254
Kasım
2014
261791
Melodi Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
255
Kasım
2014
261794
İleti Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
256
Kasım
2014
261808
Ural Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
257
Kasım
2014
262731
Abdullah ESER
258
Kasım
2014
261042
Ergo Enerji Üretim Ltd.Şti.
872 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Köyü Aktaş Mevkii
872 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Köyü Aktaş Mevkii
872 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Köyü Aktaş Mevkii
872 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Köyü Gölyeri Mevkii
738 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Köyü Gölyeri Mevkii
738 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Köyü Gölyeri Mevkii
738 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Köyü Gölyeri Mevkii
738 Parsel
Konya İli
Doğanhisar İlçesi
Şıh Mahallesi Çebişli
Mevkii 7 Ada 19
Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi
Bulgurluk Köyü
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
259
Kasım
2014
261055
Tezcan Enerji Üretim Ltd.Şti.
260
Kasım
2014
260574
Beyaz Piramit Tar.Hay.En.Eğ.ve
Dan.A.Ş.
261
Kasım
2014
262
Kasım
2014
260402
Cenal Elektrik Üretim A.Ş.
263
Kasım
2014
260004
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
264
Kasım
2014
260006
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
265
Kasım
2014
260015
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
266
Kasım
2014
260024
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
267
Kasım
2014
260031
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
261395
Sebiyat Güzel
Işıklar Mevkii 625
Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi
Bulgurluk Köyü
Işıklar Mevkii 625
Parsel
Konya İli Güneysınır
İlçesi Karasınır Mah.
340 Ada 35 Parsel
Konya İli Ilgın İlçesi
Behlülbey Mahallesi
Çayırkuyu Mevkii
461 Ada 183 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Büet Mevkii 0 Ada
1521 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
999
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
5
268
Kasım
2014
260034
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
269
Kasım
2014
260038
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
270
Kasım
2014
260048
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
271
Kasım
2014
260057
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
272
Kasım
2014
260059
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
273
Kasım
2014
260066
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
274
Kasım
2014
260072
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
275
Kasım
2014
260074
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
276
Kasım
2014
260083
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
277
Kasım
2014
260088
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
278
Kasım
2014
260090
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
279
Kasım
2014
260096
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
280
Kasım
2014
260100
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
281
Kasım
2014
260105
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
282
Kasım
2014
260109
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
283
Kasım
2014
262520
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
284
Kasım
2014
262525
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
285
Kasım
2014
262529
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdort Köyü
Keşlik Mevkii 0 Ada
743 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
286
Kasım
2014
262535
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
287
Kasım
2014
262539
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
288
Kasım
2014
262543
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
289
Kasım
2014
262548
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
290
Kasım
2014
262551
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
291
Kasım
2014
262553
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
292
Kasım
2014
262557
Omega Enerji ve Yatırım A.Ş.
293
Kasım
2014
260117
Hasat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
294
Kasım
2014
260121
Hasat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Acıdört Köyü
Keşlik Mevkii 743
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Karadona
Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 0 Ada 534
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Karadona
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
295
Kasım
2014
296
Kasım
2014
261422
297
Kasım
2014
261425
298
Kasım
2014
261428
299
Kasım
2014
261431
300
Kasım
2014
261437
301
Kasım
2014
261443
302
Kasım
2014
262477
254547
Köyü Sarnıçaltı
Mevkii 0 Ada 534
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Mezbaha(Fetih)
Mahallesi 2354 Ada
43 Parsel
Konya İli Kulu İlçesi
MSE Enerji İnşaat Maddeleri San.ve Dinek Mahallesi
Tic.A.Ş.
Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya İli Kulu İlçesi
Dinek Mahallesi
Aronag Enerji Ür.Tar.San.ve Tic.A.Ş.
Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya İli Kulu İlçesi
Adse Enerji Yaz Elk.Ele.İnş.Tic.ve
Dinek Mahallesi
San.Ltd.Şti.
Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya İli Kulu İlçesi
Tesla Güneş Enerji Üretimi San.ve
Dinek Mahallesi
Tic.A.Ş.
Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya İli Kulu İlçesi
Dinek Mahallesi
Milad Enerji Üretimi San.ve Tic.A.Ş.
Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya İli Kulu İlçesi
Dinek Mahallesi
Meriç Güneş Enerji Ür.San.ve Tic.A.Ş.
Dinek Mevkii 978
Ada 18 Parsel
Konya İli Meram
İlçesi Kayhüyük
Kayhüyük Enerji Üretim Ltd.Şti.
Köyü Cüccek Mevkii
0 Ada 1611 Parsel
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
780
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
10
303
Kasım
2014
304
Kasım
2014
305
Kasım
2014
262461
Kayhüyük Enerji Üretim Ltd.Şti.
262298
Ürgüp Güneş En.Tic.Ltd.Şti.
262304
Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda
Tur.Nak.San.Tic.Ltd.Şti.
306
Kasım
2014
262012
Tores Güneş Enerji ve Tic. Ltd. Şti.
307
Kasım
2014
262292
Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda
Tur.Nak.San.Tic.Ltd.Şti.
308
Kasım
2014
237622
Orges Enerji Üretim A.Ş.
309
Kasım
2014
237678
Kurges Enerji Üretim A.Ş.
310
Kasım
2014
237690
Kurges Enerji Üretim A.Ş.
311
Kasım
2014
237660
Kurges Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Meram
İlçesi Kayhüyük
Köyü Pelit Mevkii
1570 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Çakmaktaşı Mevkii
6291 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Hacıkışlası Mevkii
2959 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Kurtoğlu Mevkii
6280 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Kurtoğlu Mevkii
6316 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi 0 Ada
2947 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi 0 Ada
3103 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi 0 Ada
3103 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi Çamrak
Mevkii 0 Ada 3099
780
999
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
999
Güneş
900
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
900
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
450
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
312
Kasım
2014
237696
Kurges Enerji Üretim A.Ş.
313
Kasım
2014
261377
Klass Dış Ticaret Ltd.Şti.
314
Kasım
2014
261359
Klass Dış Ticaret Ltd.Şti.
315
Kasım
2014
261368
Namges Enerji Üretim A.Ş.
316
Kasım
2014
261385
Namges Enerji Üretim A.Ş.
317
Kasım
2014
262019
Serges Enerji Üretim A.Ş.
318
Kasım
2014
262024
Serges Enerji Üretim A.Ş.
319
Kasım
2014
261310
Ürgüp Güneş En.Tic.Ltd.Şti.
320
Kasım
2014
261329
Tores Güneş Enerji ve Tic.Ltd.Şti.
Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak
Mahallesi Çamrak
Mevkii 0 Ada 3099
Parsel
Nevşehir İli Gülşehir
İlçesi Hamzalı Köyü
101 Ada 32 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir
İlçesi Hamzalı Köyü
101 Ada 33 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir
İlçesi Hamzalı Köyü
Mart Gediği Mevkii
101 Ada 36 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir
İlçesi Hamzalı Köyü
Mart Gediği Mevkii
101 Ada 36 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir
İlçesi Hamzalı Köyü
Martgediği Mevkii
101 Ada 37 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir
İlçesi Hamzalı Köyü
Martgediği Mevkii
101 Ada 37 Parsel
Nevşehir İli Merkez
İlçesi İbrahim Paşa
Mh. Döllük Mevkii
890 Ada 69 Parsel
Nevşehir İli Merkez
İlçesi İbrahim Paşa
Mh. Döllük Mevkii
890 Ada 69 Parsel
450
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
450
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
450
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
321
Kasım
2014
261334
Truf Çiftlik Kur.Man.Gıda
Tur.Nak.San.Tic.Ltd.Şti.
322
Kasım
2014
262316
Fok Elektrik En.Ür.A.Ş.
323
Kasım
2014
262321
Fok Elektrik En.Ür.A.Ş.
324
Kasım
2014
262327
Fok Elektrik En.Ür.A.Ş.
325
Kasım
2014
262347
Fok Elektrik En.Ür.A.Ş.
326
Kasım
2014
262330
Fok Elektrik En.Ür.A.Ş.
327
Kasım
2014
262332
Fok Elektrik En.Ür.A.Ş.
328
Kasım
2014
262337
Fok Elektrik En.Ür.A.Ş.
329
Kasım
262339
Fok Elektrik En.Ür.A.Ş.
Nevşehir İli Merkez
İlçesi İbrahim Paşa
Mh. Döllük Mevkii
890 Ada 69 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Badak Köyü
Kızıltoprak Mevkii
111 Ada 14 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Badak Köyü
Kızıltoprak Mevkii
111 Ada 14 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Badak Köyü
Kızıltoprak Mevkii
111 Ada 14 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Badak Köyü
Kızıltoprak Mevkii
111 Ada 19 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Badak Köyü
Kızıltoprak Mevkii
111 Ada 19 ve 20
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Badak Köyü
Kızıltoprak Mevkii
111 Ada 20 ve 21
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Badak Köyü
Kızıltoprak Mevkii
111 Ada 20 ve 21
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
999
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
2014
330
Kasım
2014
262374
Bor Güneş Enerjisi Yat.ve Elk.Ür.A.Ş.
331
Kasım
2014
262361
Bor Güneş Enerjisi Yat.ve Elk.Ür.A.Ş.
332
Kasım
2014
262365
Tiriton Enerji Üretim A.Ş.
333
Kasım
2014
262372
Artemis Enerji Üretim A.Ş.
334
Kasım
2014
262357
Artemis Enerji Üretim A.Ş.
335
Kasım
2014
262380
Divan Enerji Üretim A.Ş.
336
Kasım
2014
262385
Isparta Enerji Üretim A.Ş.
337
Kasım
2014
262391
Karaman Ayaz En.Ür.A.Ş.
Badak Köyü
Kızıltoprak Mevkii
111 Ada 20 ve 21
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Seslikaya Köyü
Çekirge yurdu 102
ada 16 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Seslikaya Köyü
Çekirge yurdu 102
ada 17 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Köyü
1341 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Köyü
1349 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1341 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1342 ve 1349 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1342 ve 1349 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1342 ve 1349 Parsel
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
338
Kasım
2014
262377
Tiriton Enerji Üretim A.Ş.
339
Kasım
2014
262406
Artemis Enerji Üretim A.Ş.
340
Kasım
2014
262398
Divan Enerji Üretim A.Ş.
341
Kasım
2014
262412
Isparta Enerji Üretim A.Ş.
342
Kasım
2014
262417
Karaman Ayaz En.Ür.A.Ş.
343
Kasım
2014
262396
Tiriton Enerji Üretim A.Ş.
344
Kasım
2014
262424
Divan Enerji Üretim A.Ş.
345
Kasım
2014
262393
Isparta Enerji Üretim A.Ş.
346
Kasım
2014
262386
Karaman Ayaz En.Ür.A.Ş.
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1349 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1372 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1372 ve 1373 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1372 ve 1373 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1372 ve 1373 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1373 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1394 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1431 Parsel
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1433 Parsel
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
650
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
347
Kasım
2014
348
Kasım
2014
260399
Algiz Enerji A.Ş.
349
Kasım
2014
240091
Uysal Oto Boya Yed.Par. ve
Hır.Pet.İnş.Nak.Tic.Ltd.Şti.
350
Aralık
2014
283596
Panel Enerji A.Ş.
351
Aralık
2014
288787
Efza Enerji A.Ş.
352
Aralık
2014
288789
Ezgican Enerji A.Ş.
353
Aralık
2014
288790
Günözgü Enerji A.Ş.
354
Aralık
2014
288792
Melisa Elektrik A.Ş.
355
Aralık
2014
288794
Minagün Elektrik A.Ş.
262382
Karaman Ayaz En.Ür.A.Ş.
Niğde İli Çamardı
İlçesi Bademdere
Köyü Koyak Mevkii
1440 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
Yalvaç ve Ağca
Mevkii 0 Ada 2255
Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Sazlıca Köyü
128 Ada 3 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Aşağıkarabaydın
Mevkii 1262 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Aşağıkarabaydın
Mevkii 1262 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Aşağıkarabaydın
Mevkii 1262 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Aşağıkarabaydın
Mevkii 1262 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Aşağıkarabaydın
Mevkii 1262 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Aşağıkarabaydın
Mevkii 1262 Parsel
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
80
Güneş
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
460
356
Aralık
2014
288797
357
Aralık
2014
288802
358
Aralık
2014
283601
359
Aralık
2014
288488
360
Aralık
2014
361
Aralık
2014
362
Aralık
2014
284337
363
Aralık
2014
284340
288497
284336
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Aslı Enerji A.Ş.
Aşağıkarabaydın
Mevkii 1262 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Bayraklı Enerji A.Ş.
Aşağıkarabaydın
Mevkii 1262 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Armutlu Köyü
Panel Enerji A.Ş.
Yeşilarkaç Mevkii
892 Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Çankıllı Köyü
Kabiltek Mühendislik Elk. Elkt. İnş.
Aşağı Tüllüce
Tar. San. Tic. Ltd. Şti.
Mevkii 0 Ada 607
Parsel
Aksaray İli Merkez
İlçesi Çankıllı Köyü
Bayramoğulları Yemcilik ve Nak. San.
Aşağı Tüllüce
Tic. Ltd. Şti.
Mevkii 0 Ada 607
Parsel
Karaman İli
Başyayla İlçesi
Rıza Bilecik En.Mad.Nak.İnş.San.ve
Göztepe Mahallesi
Tic.A.Ş.
Sulu Boğaz Mevkii
350 Ada 183 Parsel
Karaman İli
Başyayla İlçesi
Hakkı Polat En.Mad.Nak.İnş.San.ve
Göztepe Mahallesi
Tic.A.Ş.
Sulu Boğaz Mevkii
350 Ada 190 Parsel
Karaman İli
Muzaffer Polat
Başyayla İlçesi
İnş.Mad.En.Tar.Tur.San.ve Tic.A.Ş.
Göztepe Mahallesi
Sulu Boğaz Mevkii
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
999
999
364
Aralık
2014
284345
365
Aralık
2014
288669
366
Aralık
2014
288680
367
Aralık
2014
285498
368
Aralık
2014
247868
369
Aralık
2014
261121
370
Aralık
2014
261128
350 Ada 190 ve 191
Parsel
Karaman İli
Başyayla İlçesi
İsmail Nur Enerji
Göztepe Mahallesi
999
Mad.Nakl.İnş.San.ve Tic.A.Ş.
Sulu Boğaz Mevkii
350 Ada 190, 191
ve 193 Parsel
Karaman İli Kazım
Karabekir İlçesi
Taysan Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akarköy Köyü Teller 999
Mevkii 0 Ada 476
Parsel
Karaman İli Kazım
Karabekir İlçesi
Seray Enerji A.Ş.
Akarköy Köyü Teller 999
Mevkii 0 Ada 476
Parsel
Karaman İli
Kazımkarabekir
Seray Enerji A.Ş.
İlçesi Akarköy Köyü 1000
Teller Mevkii 0 Ada
464 Parsel
Karaman İli
Kazımkarabekir
İlçesi
Komat İnşaat Tem.Tic.ve San.Ltd.Şti.
980
Kazımkarabekir
Köyü Kızılkır Mevkii
0 Ada 2547 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Barutkavuran
Er-sun 2 Enerji Yat.San. Ve Tic.Ltd.Şti.
924,5
Köyü Köy Önü
Mevkii 623 Parsel
Karaman İli Merkez
Renoe Enerji Yat.Bil.Tekn.San.Tic.A.Ş. İlçesi Barutkavuran
657
Köyü Köy Önü
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Güneş
Güneş
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
371
Aralık
2014
283184
Fereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.
372
Aralık
2014
283175
Mereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.
373
Aralık
2014
283180
Nereyan Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.
374
Aralık
2014
262035
Cereyan İnş. Enerji Tarım San. Tic.
Ltd. Şti.
375
Aralık
2014
262030
Cereyan İnş. Enerji Tarım San. Tic.
Ltd. Şti.
Mevkii 624 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Çavuşpınar
Köyü Ardıç Alanı
Mevkii 260 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Çavuşpınar
Köyü Ardıç Alanı
Mevkii 263 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Çavuşpınar
Köyü Ardıç Alanı
Mevkii 263 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Çuvuşpınar
Köyü Ardıç Alanı
Mevkii 260 Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Çuvuşpınar
Köyü Ardıç Alanı
Mevkii 263 Parsel
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
270740
Orul Ges Yen.En.Mak.San.Tic.Ltd.Şti.
Karaman İli Merkez
İlçesi Dinek Köyü
Dagla Mevkii 111
Ada 8 Parsel
999
GÜNEŞ
999
Güneş
Karaman İli Merkez
İlçesi Kisecik Köyü
324 Ada 3 Parsel
500
GÜNEŞ
376
Aralık
2014
377
Aralık
2014
262060
Karaman İli Merkez
Hezmay GES Yenilenebilir Enerji San. İlçesi Dinek Köyü
Tic. Ltd. Şti.
Dagla Mevkii 111
Ada 8 Parsel
378
Aralık
2014
287134
Konbirlik Enerji San.Tic.A.Ş.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
379
Aralık
2014
380
Aralık
2014
284169
381
Aralık
2014
284175
382
Aralık
2014
282717
383
Aralık
2014
282725
384
Aralık
2014
282735
385
Aralık
2014
288620
386
Aralık
2014
288625
387
Aralık
288643
284170
Karaman ili Merkez
İlçesi Seyithasan
Köyü Kanlıyokuş
Mevkii 696 Parsel
Karaman ili Merkez
İlçesi Seyithasan
Mas Solar Yen.En.Elk.Ür.ve
Köyü Kanlıyokuş
Dan.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.
Mevkii 698 ve 704
Parsel
Karaman ili Merkez
Mas Solar Yen.En.Elk.Ür.ve
İlçesi Seyithasan
Dan.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.
Köyü Kanlıyokuş
Mevkii 699 Parsel
Karaman İli Merkez
MMV Enerji İnş.Taah.İlet.San.ve
İlçesi Sudurağı Köyü
Tic.A.Ş.
Göcer Mevkii 1790
Parsel
Karaman İli Merkez
MMV Enerji İnş.Taah.İlet.San.ve
İlçesi Sudurağı Köyü
Tic.A.Ş.
Göcer Mevkii 1790
Parsel
Karaman İli Merkez
MMV Enerji İnş.Taah.İlet.San.ve
İlçesi Sudurağı Köyü
Tic.A.Ş.
Göcer Mevkii 1790
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Çağ Güneş Enerji Tarım Gıda İnş. San.
İbrala Akçaşehiryol
Tic. Ltd. Şti.
Mevkii 0 Ada 1663
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
Ada Güneş Enerji Tarım Gıda İnş.San.
İbrala Akçaşehiryol
Ve Tic. A.Ş.
Mevkii 0 Ada 1663
Parsel
Akada Enerji Tarım Gıda İnş. San. Tic. Karaman İli Merkez
Mas Solar Yen.En.Elk.Ür.ve
Dan.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
990
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
990
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
990
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
999
2014
388
Aralık
2014
389
Aralık
2014
390
Aralık
2014
391
392
Aralık
2014
Aralık
2014
Ltd. Şti.
288653
Y Enerji Tarım Gıda İnş. San. ve Tic.
Ltd. Şti.
285542
Birges Enerji Teks.İth.İhr.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
285556
Gökges Enerji Elektronik İnş.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
285566
285560
Akges Enerji Gıda Tar.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Birges Enerji Teks.İth.İhr.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
393
Aralık
2014
285571
Akges Enerji Gıda Tar.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
394
Aralık
2014
285580
Doğuges Enerji Tar.İnş.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
İlçesi Sudurağı Köyü
İbrala Akçaşehiryol
Mevkii 0 Ada 1663
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Sudurağı Köyü
İbrala Akçaşehiryol
Mevkii 0 Ada 1663
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Urgan
Mahallesi Kocadüz
Mevkii 397 Ada 22
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Urgan
Mahallesi Kocadüz
Mevkii 397 Ada 22
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Urgan
Mahallesi Kocadüz
Mevkii 397 Ada 22
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Urgan
Mahallesi Kocadüz
Mevkii 397 Ada 65
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Urgan
Mahallesi Kocadüz
Mevkii 397 Ada 65
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Urgan
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
999
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
999
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
990
999
999
999
999
395
Aralık
2014
288634
Zeynep Güneş Enerji Tarım Gıda İnş
San. Ve Tic. A.Ş.
396
Aralık
2014
270701
Sarıveliler Belediye Başkanlığı
397
398
Aralık
2014
Aralık
2014
Mahallesi Kocadüz
Mevkii 397 Ada 65
Parsel
Karaman İli Merkez
İlçesi Yeşildere Köyü
990
Yalnızdağ Mevkii 0
Ada 4475 Parsel
Karaman İli
Sarıveliler İlçesi
Karakaya Mahallesi 1000
Armağan İni Mevkii
190 Ada 4 Parsel
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
GÜNEŞ
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve dağıtım
sistemine bağlanabilecek teknik yönden
alternatif bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
259715
Beyazsolar Enerji
Ür.Paz.Dan.İnş.Taah.İth.İhr.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Kırsehir İli Kaman
İlçesi Esentepe
Köyü Yazlak Mevkii
109 Ada 4 ve 5
Parsel
600
Güneş
259724
Beyazsolar Enerji
Ür.Paz.Dan.İnş.Taah.İth.İhr.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Kırsehir İli Kaman
İlçesi Esentepe
Köyü Yazlak Mevkii
109 Ada 4 ve 5
Parsel
600
Güneş
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
399
Aralık
2014
285652
Adamer Enerji A.Ş.
400
Aralık
2014
285667
Merada Enerji A.Ş.
401
Aralık
2014
283521
Kale Solar Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Solaklı
Mahallesi Aşılık
Mevkii 239 Ada 3
Parsel
Kırşehir İli Mucur
İlçesi Solaklı
Mahallesi Aşılık
Mevkii 239 Ada 3
Parsel
Konya İli Altınekin
İlçesi Kale Mahallesi
402
Aralık
2014
283515
Efe Solar Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.
403
Aralık
2014
270166
Yıldırım Isı Merkezi San.Tic.A.Ş.
404
Aralık
2014
270169
Yıldırım Isı Merkezi San.Tic.A.Ş.
405
Aralık
2014
288756
Kontat Tekstil İnş. Day. Tük. Mal.
Gıda Tic. Ltd. Şti.
406
Aralık
2014
288749
Kontat Tekstil İnş. Day. Tük. Mal.
Gıda Tic. Ltd. Şti.
407
Aralık
2014
284367
Kepez Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
408
409
Aralık
2014
Aralık
2014
284357
284358
Aztek Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
Kepez Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
Aktepe Mevkii 252
Ada 38 Parsel
Konya İli Altınekin
İlçesi Kale Mahallesi
Aktepe Mevkii 252
Ada 62 Parsel
Konya İli Cihanbeyli
İlçesi Turanlar Köyü
Susuzlık Mevkii 113
Ada 13 Parsel
Konya İli Cihanbeyli
İlçesi Turanlar Köyü
Susuzlık Mevkii 113
Ada 13 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü 330 ada 2 ve 3
Nolu Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü 330 ada 2 ve 3
Nolu Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 6986 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 6993 ve
6994 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 6994 ve
6995 Parsel
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
499
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
500
GÜNEŞ
450
GÜNEŞ
999
999
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
410
Aralık
2014
411
Aralık
2014
412
Aralık
2014
284371
Kepez Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
413
Aralık
2014
284376
Aztek Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
414
Aralık
2014
284379
Kepez Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
415
Aralık
2014
284373
Kepez Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
416
Aralık
2014
284361
Aztek Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
417
Aralık
2014
262964
San Konya Enerji Üretim Ltd.Şti.
418
Aralık
2014
286978
HFK Enerji San.ve Tic.A.Ş.
284363
284360
Aztek Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
Huron Yenilenebilir En.Ür.Ltd.Şti.
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 6995 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 6995 ve
7008 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 6997 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 6999 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 7000 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 7005 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Alibeyhüyüğü
Köyü Angutlukaya
Mevkii 7008 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Arıkören Köyü
Kamışdere Mevkii
2180 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Erentepe Köyü
Kepirce Mevkii 0
999
999
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
500
GÜNEŞ
670
GÜNEŞ
950
GÜNEŞ
500
GÜNEŞ
990
GÜNEŞ
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
220
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
419
Aralık
2014
260585
Cengizhan Enerji Tar.ve Hay.A.Ş.
420
Aralık
2014
259889
Moray Enerji A.Ş.
421
Aralık
2014
287834
Madran Enerji Elektrik İnş.San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
422
Aralık
2014
287841
Alabanda Enerji Elektrik İnş.San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
423
Aralık
2014
286647
Siyah Enerji Tar.ve Hayv.San.ve
Tic.A.Ş.
424
Aralık
2014
284326
Cengizhan Enerji Tar.ve Hay.A.Ş.
425
Aralık
2014
286892
Türkmen Enerji San.ve Tic.A.Ş.
426
Aralık
2014
286905
Ural Enerji San.ve Tic.A.Ş.
427
Aralık
2014
286915
İleti Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Ada 481 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Erentepe Köyü
750
Yassıören Mevkii
1620 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Erentepe
Mahallesi Kepirce
1000
Sokağı 0 Ada 623
Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi İçeri Çumra
900
Köyü 417 Ada 8
Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi İçeri Çumra
900
Köyü 417 Ada 8
Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi İçeri Çumra
999
Köyü 420 Ada 16
Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi İçeriçumra
999
Köyü 418 Ada 10,11
ve 12 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi İnli Köyü
800
Bağlar Mevkii 212
Ada 16 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi İnli Köyü
800
Bağlar Mevkii 212
Ada 16 Parsel
Konya İli Çumra
700
İlçesi İnli Köyü
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
RÜZGAR
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
428
Aralık
2014
286927
429
Aralık
2014
287809
430
Aralık
2014
287863
431
Aralık
2014
287887
432
Aralık
2014
288707
433
Aralık
2014
286939
434
Aralık
2014
286947
435
Aralık
2014
262959
436
Aralık
2014
282845
Küçükören Mevkii
210 Ada 16 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi İnli Köyü
Melodi Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Küçükören Mevkii
210 Ada 16 Parsel
Konya İli Çumra
Alinda Enerji Elektrik İnş. San. Ve Tic. İlçesi Seçme Köyü
Ltd. Şti.
Sınır Mevkii 0 Ada
299 Parsel
Konya İli Çumra
Alabanda Enerji Elektrik İnş.San. Ve İlçesi Seçme Köyü
Tic. Ltd. Şti.
Sınır Mevkii 0 Ada
306 Parsel
Konya İli Çumra
Alinda Enerji Elektrik İnş. San. Ve Tic. İlçesi Seçme Köyü
Ltd. Şti.
Sınır Mevkii 0 Ada
306 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Adem EVİRGEN
Köyü Gölyeri Mevkii
0 Ada 821 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
HFK Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Köyü Lille Mevkii 0
Ada 1085 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Melodi Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Köyü Lille Mevkii 0
Ada 1085 Parsel
Konya İli Çumra
İlçesi Yörükcamili
Akar Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
Köyü Lille Mevkii
1088 Parsel
Konya İli
Naci TOKLU
Doğanhisar İlçesi
700
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
900
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
900
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
900
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
650
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
650
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
250
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
437
Aralık
2014
284613
Berkay ÇAKICI
438
Aralık
2014
284618
Berkay ÇAKICI
439
Aralık
2014
284598
Sami Murat DERELİ
440
Aralık
2014
284605
Sami Murat DERELİ
441
Aralık
2014
282636
Ramiz ONGUN
442
Aralık
2014
288562
Ekta Et ve Süt Ürünleri Hay.Yem
Güb.En.San.Tic.A.Ş.
443
Aralık
2014
284313
Siyah Enerji Tar.ve Hay.San.ve
Tic.A.Ş.
444
Aralık
2014
284310
Cengizhan Enerji Tar.ve Hay.A.Ş.
Harman Mahallesi
Süpürgelik Mevkii
304 Ada 2 Parsel
Konya İli Emirgazi
İlçesi Merkez
499
Mahallesi Eskikışla
Mevkii 4447 Parsel
Konya İli Emirgazi
İlçesi Merkez
499
Mahallesi Eskikışla
Mevkii 4447 Parsel
Konya İli Emirgazi
İlçesi Merkez
499
Mahallesi Eskikışla
Mevkii 4447 Parsel
Konya İli Emirgazi
İlçesi Merkez
499
Mahallesi Eskikışla
Mevkii 4447 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi
Beyköyü Mahallesi
500
Küçük Göztepesi
Mevkii 404 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi
Zengen Mahallesi
1000
Kumkuyu Mevkii
314 Ada 27 Parsel
Konya İli Güneysınır
İlçesi Gürağaç
Mahallesi Elemşah
999
Mevkii 129 Ada
128, 129, 130 ve
132 Parsel
Konya İli Güneysınır
İlçesi Gürağaç
999
Mahallesi
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Biyogaz
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
445
Aralık
2014
446
Aralık
2014
447
Aralık
2014
262720
Merba Mert Elektrik Üretim A.Ş.
448
Aralık
2014
262722
Emba Emirhan Elektrik Üretim A.Ş.
449
Aralık
2014
262712
Adb Bartu Elektrik Üretim A.Ş.
450
Aralık
2014
262708
Emba Emirhan Elektrik Üretim A.Ş.
451
Aralık
2014
288121
Merba Mert Elektrik Üretim A.Ş.
283723
262716
Hüyük Ziraat Odası Başkanlığı
Adb Bartu Elektrik Üretim A.Ş.
Üzümçukuru Mevkii
129 Ada 283, 304,
305 ve 307 Parsel
Konya İli Hüyük
İlçesi İlmen Köyü
Yassıyurt Mevkii
2865 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Fevzipaşa
Mahallesi
Kurtbasan Mevkii
1708 Ada 47 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Fevzipaşa
Mahallesi
Kurtbasan Mevkii
1708 Ada 47 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Fevzipaşa
Mahallesi
Kurtbasan Mevkii
1708 Ada 47 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Kesmez
Mahallesi
Türbeseten Mevkii
0 ada 249 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Kesmez
Mahallesi
Türbeseten Mevkii
0 ada 249 ve 250
Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Kesmez
Mahallesi
RÜZGAR
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
990
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
990
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
990
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
990
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
990
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
990
452
Aralık
2014
288174
ADB Bartu Elektrik Üretim A.Ş.
453
Aralık
2014
288137
Emba Emirhan Elektrik Üretim A.Ş.
454
Aralık
2014
288106
Merba Mert Elektrik Üretim A.Ş.
455
Aralık
2014
280592
Hak Enerji Ür.Pet.Ür.Paz.A.Ş.
456
Aralık
2014
280647
Farilya 1 Enerji San.ve Tic.A.Ş.
457
Aralık
2014
280660
Farilya 2 Enerji San.ve Tic.A.Ş.
458
Aralık
2014
459
Aralık
2014
280676
280687
Farilya 3 Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Farilya 4 Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Türbeseten Mevkii
249 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Kesmez
Mahallesi
Türbeseten Mevkii
250 ve 251 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Kesmez
Mahallesi
Türbeseten Mevkii
251 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Kesmez
Mahallesi
Türbeseten Mevkii
251 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Kesmez
Mevkii Sağyer
Mevkii 927 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Çukur Mevkii 1163
Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Çukur Mevkii 1163
Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Çukur Mevkii 1164
Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Çukur Mevkii 1164
990
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
990
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
990
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
630
630
460
Aralık
2014
280706
Farilya 1 Enerji San.ve Tic.A.Ş.
461
Aralık
2014
280696
Farilya 5 Enerji San.ve Tic.A.Ş.
462
Aralık
2014
285708
H14 Solar Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
463
Aralık
2014
285719
H16 Solar Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
464
Aralık
2014
285736
H17 Solar Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
465
Aralık
2014
285744
H18 Solar Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
466
Aralık
2014
285753
H19 Solar Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
467
Aralık
2014
285763
H20 Solar Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
468
Aralık
2014
285776
H21 Solar Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Çukur Mevkii 1168
Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Çukur Mevkii 1168
Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Yavşan Mevkii 0
Ada 1036 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Yavşan Mevkii 0
Ada 1036 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Yavşan Mevkii 0
Ada 1036 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Yavşan Mevkii 0
Ada 1036 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Yavşan Mevkii 0
Ada 1036 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Yavşan Mevkii 0
Ada 1036 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur Köyü
Yavşan Mevkii 0
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
630
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
630
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
630
GÜNEŞ
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
469
Aralık
2014
280638
Günges Enerji Otom.Paz.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
470
Aralık
2014
280613
Kızıl Enerji Teks.Tur.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
471
Aralık
2014
280598
Turges Enerji İnş.Tur.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
472
Aralık
2014
280628
Örges Enerji İnş.Akaryakıt San.ve
Tic.Ltd.Şti.
473
Aralık
2014
280608
İlges Enerji İnş.Tur.San.ve Dış
Tic.Ltd.Şti.
474
Aralık
2014
280601
Karges Enerji İnş.Gıda San.ve
Tic.Ltd.Şti.
475
Aralık
2014
280667
Enka Süt ve Gıda Mam.San.ve
Tic.A.Ş.
476
Aralık
2014
287087
AHTGES Enerji Üretim Tic. A.Ş.
477
Aralık
2014
287092
AHTSOLAR Enerji Üretim Tic. A.Ş.
Ada 1036 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur
Mahallesi Sağyer
Mevkii 1289 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur
Mahallesi Sağyer
Mevkii 1289 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur
Mahallesi Sağyer
Mevkii 1289 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur
Mahallesi Sağyer
Mevkii 1490 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur
Mahallesi Sağyer
Mevkii 1492 Parsel
Konya İli Karapınar
İlçesi Salur
Mahallesi Sağyer
Mevkii 1492 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Mezbaha
Mahallesi 2202 Ada
43 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 39
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1286
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
Kojenerasy
gelecek cevaba göre değerlendirme
on
sonuçlandırılacaktır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
478
Aralık
2014
287099
AHT Enerji Üretim Tic. A.Ş.
479
Aralık
2014
287106
Soley Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
480
Aralık
2014
287116
Konevi Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
481
Aralık
2014
287121
CMM Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
482
Aralık
2014
286996
Üçgen 5 Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
483
Aralık
2014
287003
Üçgen 6 Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
484
Aralık
2014
287012
Üçgen 7 Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
485
Aralık
287021
Üçgen 8 Güneş Enerjisi Üretim San.
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 39
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 39
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 39
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 39
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Karakaya Yolu
Mevkii 5825 Ada 39
Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Süt Gölü Mevkii
5826 Ada 47 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Süt Gölü Mevkii
5826 Ada 47 Parsel
Konya İli Karatay
İlçesi Zivecik Köyü
Süt Gölü Mevkii
5826 Ada 47 Parsel
Konya İli Karatay
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
2014
486
487
Aralık
2014
Aralık
2014
Ve Tic. A.Ş.
287030
269288
İlçesi Zivecik Köyü
Süt Gölü Mevkii
5826 Ada 47 Parsel
Konya İli Karatay
CYD Güneş Enerji Üretim San. Ve Tic. İlçesi Zivecik Köyü
A.Ş.
Süt Gölü Mevkii
5826 Ada 47 Parsel
Konya Selçuklu Krom
Mağ.Tuğ.San.A.Ş.
488
Aralık
2014
262469
Kayhüyük Enerji Üretim Ltd.Şti.
489
Aralık
2014
287180
Bilge Güneş Enerji A.Ş.
490
Aralık
2014
284352
Ozan Yenilenebilir
En.Ür.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.
491
Aralık
2014
284354
Alper Tüketim Mad.Paz.Ltd.Şti.
492
Aralık
2014
266630
Ozan Yenilenebilir
En.Ür.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.
493
Aralık
2014
287149
Ak Alüminyum San.ve Tic.A.Ş.
Konya İli Meram
İlçesi Dere Köyü
1856 Parsel
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
999
Konya İli Meram
İlçesi Kayhüyük
Köyü Hüyükler Arası 720
Mevkii 0 Ada 1543
Parsel
Konya İli Sarayönü
İlçesi Batı İstasyon
Mahallesi Porsuk
993,6
Mevkii 221 Ada 4 ve
7 Parsel
Konya İli Sarayönü
İlçesi Çeşmelisebil
990
Mahallesi Acı
Mevkii 4921 Parsel
Konya İli Sarayönü
İlçesi Çeşmelisebil
990
Mahallesi Acı
Mevkii 4921 Parsel
Konya İli Sarayönü
İlçesi Çeşmelisebil
1000
Mahallesi Acı
Mevkii 4955 Parsel
Konya İli Selçuklu
İlçesi Tömek Köyü
985
29769 Ada 10
GÜNEŞ
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
494
Aralık
2014
287163
Kamer Yem Ür.ve Paz.A.Ş.
495
Aralık
2014
287173
Kamtav Tavuk Yum.ve Mam.Ür.ve
Paz.A.Ş.
496
Aralık
2014
497
Aralık
2014
498
Aralık
2014
499
Aralık
2014
261229
262426
262465
262443
Beybo Boya San.Tic.A.Ş.
Lumen Elektrik Üretim A.Ş.
Tenes Elektrik Üretim A.Ş.
Linus Elektrik Üretim A.Ş.
500
Aralık
2014
262459
Linos Elektrik Üretim A.Ş.
501
Aralık
2014
262435
Luminis Elektrik Üretim A.Ş.
Parsel
Konya İli Selçuklu
İlçesi Tömek Köyü
29769 Ada 10
Parsel
Konya İli Selçuklu
İlçesi Tömek Köyü
29769 Ada 10
Parsel
Konya İli Seydişehir
İlçesi Alaylariki 666
Ada 22 Parsel
Nevşehir Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Kurtoğlu Mevkii
6035, 6041 ve 6121
Parsel
Nevşehir Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Kurtoğlu Mevkii
6040, 6127 ve 6042
Parsel
Nevşehir Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Kurtoğlu Mevkii
6127, 6035, 6041 ve
6042 Parsel
Nevşehir Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Kurtoğlu Mevkii
6127, 6035, 6041 ve
6042 Parsel
Nevşehir Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
Kurtoğlu Mevkii
985
GÜNEŞ
985
GÜNEŞ
936
Güneş
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Güneş
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
999
999
999
502
Aralık
2014
262685
Yirmisekiz Güneş Enerjisi Ür.San.ve
Tic.A.Ş.
503
Aralık
2014
262681
Yirmibeş Güneş Enerjisi Ür.San.ve
Tic.A.Ş.
504
Aralık
2014
262683
Yirmialtı Güneş Enerjisi Ür.San.ve
Tic.A.Ş.
505
Aralık
2014
261317
Mestaş Metal Endt.San.Tic.A.Ş.
506
Aralık
2014
261322
Mestaş Metal Endt.San.Tic.A.Ş.
507
Aralık
2014
258797
Çevrükler İş Mak.ve Zir.Al.İml.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
508
Aralık
2014
259368
Apollo Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.
509
Aralık
2014
259351
Horus Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.
510
Aralık
2014
262766
Can İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
511
Aralık
262771
Can İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
6127, 6035, 6041 ve
6121 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
999
Çakmaktaşı Mevkii
0 Ada 6290 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
999
Kurtoğlu Mevkii 0
Ada 5991 Parsel
Nevşehir İli Avanos
İlçesi Özkonak Köyü
999
Kurtoğlu Mevkii 0
Ada 5992 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir
İlçesi Hamzalı Köyü
450
101 Ada 33 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir
İlçesi Hamzalı Köyü
450
101 Ada 33 Parsel
Nevşehir İli Merkez
İlçesi Boğaz Köyü
204
İlfat Mevkii 188 Ada
1 ve 2 Parsel
Nevşehir İli Merkez
İlçesi Çardak Köyü
1000
Mahalle Ardı Mevkii
0 Ada 2779 Parsel
Nevşehir İli Merkez
İlçesi Çardak Köyü
750
Mahalle Ardı Mevkii
0 Ada 2779 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Emen Köyü 118 Ada 999
8 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
999
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Güneş
Güneş
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Güneş
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Dağıtım sistemine bağlanabilecek teknik
yönden uygun bir dağıtım hattı
bulunmamasından dolayı bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
2014
512
Aralık
2014
262762
Can İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
513
Aralık
2014
262763
Can İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
514
Aralık
2014
262772
Can İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
515
Aralık
2014
275322
Sof Elektrik En.Ür.A.Ş.
516
Aralık
2014
275331
Sof Elektrik En.Ür.A.Ş.
517
Aralık
2014
275338
Sof Elektrik En.Ür.A.Ş.
518
Aralık
2014
275341
Sof Elektrik En.Ür.A.Ş.
519
Aralık
2014
262364
Kar Güneş Enerjisi Yat.ve Elk.Ür.A.Ş.
520
Aralık
2014
262369
Kar Güneş Enerjisi Yat.ve Elk.Ür.A.Ş.
521
Aralık
286742
RNT Enerji
Emen Köyü 118 Ada
8 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Emen Köyü 119 Ada
23 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Emen Köyü 119 Ada
23 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Emen Köyü 119 Ada
25 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kavuklu Köyü Tapur
Mevkii 396, 397 ve
400 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kavuklu Köyü Tapur
Mevkii 396, 397 ve
400 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kavuklu Köyü Tapur
Mevkii 396, 397 ve
400 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Kavuklu Köyü Tapur
Mevkii 396, 397 ve
400 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Seslikaya Köyü
Çekirge yurdu 102
ada 16 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi
Seslikaya Köyü
Çekirge yurdu 102
ada 17 Parsel
Niğde İli Merkez
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
1000
GÜNEŞ
1000
GÜNEŞ
1000
GÜNEŞ
999
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
503
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
1000
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
2014
Mad.Müh.Kur.Hizm.İnş.Taah.Dan.Sa
n.ve Tic.Ltd.Şti.
522
Aralık
2014
262688
Termo Elektrik Ür.İnş.ve Tic.A.Ş.
523
Aralık
2014
262695
Orkan Elektrik Ür.İnş.ve Tic.A.Ş.
524
Aralık
2014
262699
Duru Solar Elektrik Üretim İnş.ve
Tic.A.Ş.
525
Aralık
2014
262257
BEC Tarım En.San.ve Tic.Ltd.Şti.
526
Aralık
2014
287072
Üçgen 1 Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
527
Aralık
2014
287078
Otuzbeş Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
528
Aralık
2014
287065
Üçgen 2 Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
529
Aralık
2014
287053
Üçgen 3 Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
530
Aralık
2014
287044
Üçgen 4 Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
İlçesi Gölcük Köyü
1703 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
1000
Karatepe Mevkii 0
Ada 1546 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
1000
Karatepe Mevkii 0
Ada 1546 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
1000
Karatepe Mevkii 0
Ada 1546 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Gölcük Köyü
500
Karatepe Mevkii
1520 ve 1521 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Kiçağaç Köyü
999
Say Mevkii 0 Ada
396 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Kiçağaç Köyü
999
Say Mevkii 0 Ada
396 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Kiçağaç Köyü
999
Say Mevkii 0 Ada
403 Parsel
Niğde İli Merkez
İlçesi Kiçağaç Köyü
999
Say Mevkii 0 Ada
410 Parsel
Niğde İli Merkez
999
İlçesi Kiçağaç Köyü
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır.
Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için
Şirketimize süresi içerisinde başvuru
yapılması gerekmektedir.
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
GÜNEŞ
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Uras Mevkii 0 Ada
498 ve 506 Parsel

Benzer belgeler

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.

Dökümanı buradan indirebilirsiniz. alınmış olup, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvuru sahipleri, eksiklikleri on iş günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvurular için, eksik...

Detaylı