Batının bir parçasıyız

Transkript

Batının bir parçasıyız
SiyahMaviKýrmýzýSarý
ALMAN MONÝCA ÝSLÂMI SEÇTÝ VE SAKÝNE OLDU
KIZI, SIDDIKA KARTAL’I ANLATTI
ALMANYA’DA RÝSALE-Ý
NUR FÜTUHATI
YAÞANIYOR
ÜSTADDAN
DUA ALMAYA
CAN ATARDIK
Kasým Albayrak ve Melih Güngör’ün röportajý Elif’te
Yasemin Güleçyüz’ün yazýsý sayfa 2’de
Y
GERÇEKTEN HABER VERiR
ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2010 PAZAR / 75 Kr
YIL: 41 SAYI: 14.499
www.yeniasya.com.tr
Bosnalý anneler
adalet istiyor
17 YIL ÖNCE EÞLERÝ, ÇOCUKLARI VE EN YAKIN AKRABALARI SIRPLAR
TARAFINDAN KATLEDÝLEN BOSNALI ANNELER: ADALET ÝSTÝYORUZ.
DIÞÝÞLERÝ BAKANI AHMET DAVUDOÐLU NEWSWEEK'E KONUÞTU
Batýnýn bir parçasýyýz
BÝZÝ DIÞARIDAN BÝRÝ OLARAK GÖRÜYORLARSA, BU MANTIK YANLIÞ
n News­we­ek der­gi­si­ne­mü­lâ­kat­ve­ren­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­doð­lu,
Gaz­ze­ fi­lo­su­na­ sal­dý­rý,­ Ý­ran’la­ va­rý­lan­ ta­kas­ an­laþ­ma­sý­ i­le­ BM­ Gü­ven­lik
Kon­se­yinde­ kul­la­ný­lan­ “ha­yýr”­ o­yu­na­ ve­ bun­lar­la­ bir­lik­te­ ya­pý­lan­ ek­sen
kay­ma­sý­yo­rum­la­rý­na­yö­ne­lik­so­ru­la­rý­ce­vap­lan­dýr­dý.­Da­vu­doð­lu,­“Biz­Ba­tý­nýn­bir­par­ça­sý­yýz.­E­ðer­Ba­tý­bi­zi­dý­þa­rý­dan­bi­ri­ya­da­ka­za­ný­la­cak­ve­ya­kay­be­di­le­cek­bir­ob­je­o­la­rak­gö­rü­yor­sa,­on­la­rýn­man­týk­la­rý­yan­lýþ”­de­di.­
Haberi sayfa 4’te
SÝPARÝÞLERÝN YARISI ÝPTAL
CHP, BBP VE SP ÝLE GÖRÜÞECEK
Bavul ticaretine
Rusya darbesi
Erdoðan’dan üç
partiye mektup
1 MÝLYAR DOLAR TEHLÝKEDE
n Tür­ki­ye’den­ Rus­ya’ya­ ya­pý­lan
yýl­lýk­ 3­ mil­yar­ do­lar­lýk­ de­ri­ ih­ra­ca­tý­nýn­ 1­ mil­yar­ do­la­rý­ný­ o­luþ­tu­ran­ ba­vul­ ti­ca­re­ti­ uy­gu­la­ma­sý­na
Rus­ya­son­ve­rin­ce,­Rus­a­lý­cý­lar­si­pa­riþ­le­rin­ya­rý­sý­ný­ip­tal­et­ti.
ÖZEL KURYE ÝLE GÖNDERÝLDÝ
n Baþ­ba­kan­ Re­cep­ Tay­yip­ Er­do­ðan’ýn­ gö­rüþ­me­ ta­le­bi­ne­ i­liþ­kin
mek­t u­b u­n un­ üç­ si­y a­s î­ par­t i­y e
gön­de­ril­di­ði­bil­di­ril­di.­Mek­tup­lar,
dün­CHP,­BBP­ve­Sa­a­det­Par­ti­si­ne­ö­zel­kur­yey­le­gön­de­ril­di.
Haberi sayfa 4’te
BÝR ARAYA GELECEKLER
Ermeni
diyalogunda
STK hamlesi
28 TEMMUZ'DA TOPLANTI
n Tür­ki­ye’de­ki­35­il­si­vil­top­lum
ör­g ü­t ü­n ü­ kap­s a­y an­ Si­v il­ Top­lum­ Ku­r u­luþ­la­rý­ Kon­fe­de­ras­yo­nu,­ Er­me­nis­tan-Tür­ki­ye­ a­ra­sýn­da­ki­ ba­rý­þa­ kat­ký­ sað­la­mak­ i­çin
Er­me­nis­tan’da­ki­ mu­ha­tap­ der­nek­le­bir­a­ra­ya­ge­le­cek.
Haberi sayfa 5’te
FOTOÐRAF: AA
Haberi sayfa 5’te
Srebrenitsa'da eþlerini, çocuklarýný ve yakýnlarýný kaybederek yapayalnýz kalan anneler, hayata küsmek yerine dünyanýn dikkatini Srebrenitsa soykýrýmýna çekmeyi baþardý. FOTOÐRAF: AA
BÝZ ADALET ÝÇÝN MÜCADELE EDÝYORUZ
ALLAH HUZURUNDA HESAP SORACAÐIM
n 17­yýl­ön­ce­ki­Sreb­re­nit­sa­kat­li­a­mýn­da­ko­ca­sý­ný,­oð­lu­nu,­kýz
kar­de­þi­ni­ve­ak­ra­ba­la­rýn­dan­22­ki­þi­yi­kay­be­den­Sreb­re­nit­sa­ve
Ze­pa­An­ne­le­ri­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Mu­ni­ra­Su­ba­þiç,­a­da­le­tin­hâ­lâ
ye­ri­ne­gel­me­di­ði­ni­ve­ka­til­le­rin­hâ­lâ­ya­ka­lan­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­"Biz­a­da­le­ti­gör­mek­i­çin­mücadele­edi­yo­ruz.­Al­lah­bi­zim
sað­ka­lýp­bir­þey­ler­yap­ma­mý­zý­is­te­di"­de­di.­Su­ba­þiç,­­"Oð­lu­mu
Sreb­re­nit­sa'da­do­ður­dum,­o­ra­da­kay­bet­tim"­diye­konuþtu.
n Kat­li­am­da­e­þi,­i­ki­oð­lu­­ve­bü­tün­ya­kýn­ak­ra­ba­la­rý­­katledilen
Sreb­re­nit­sa­An­ne­le­ri­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­58­ya­þýn­da­ki­Ha­ti­ce
Meh­me­do­viç­de,­“Ý­nanç­lý­bir­in­sa­ným.­Al­lah'ýn­yar­dý­mýy­la­a­yak­ta­ka­la­bi­li­yo­rum.­He­pi­miz­o­nun­ö­nün­de­yar­gý­la­na­ca­ðýz.
Bu­ka­til­ler­den­o­za­man­he­sap­so­ra­ca­ðým.­Ben­de­ço­cuk­la­rý­ma­Cen­net­te­ka­vu­þa­ca­ðým"­ifadelerini­kullandý.
Haberi sayfa 7’de
TRAFÝK
TERÖRÜ
BURSA’DA
Bursa’dan Kütahya’nýn Tavþanlý ilçesine baðlý bir köydeki
düðüne giderken, Harmancýk
ilçesinde týrla çarpýþan otomobilde iki aileye mensup 7 kiþi
ve fat et ti. Gö zal tý na a lý nan
TIR sürücüsü Adem Taþyürek,
“Otomobil sürücüsü frene basýnca sanýrým kayýp TIR’ýn altýna girdi. Nasýl olduðunu anlayamadým” dedi.
Haberi sayfa 3’te
ISSN 13017748
ARAP ÜLKELERÝNDE YOLSUZLUÐA 1 TRÝLYON DOLAR
Haberi sayfa 7'de
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
2
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
LÂHÝKa
Gençlik damarý
hissiyâtý dinler
‘‘
[email protected]
Hayatýnýzýn­her­ânýnda­hayýr­elde­etmeye­çalýþýn.­Ve­Allah’ýn­rahmet­esintilerine­yönelin.­Çünkü,
Allah’ýn­rahmet­esintileri­vardýr.­Onlarý­dilediði­kullarýna­isabet­ettirir.­Allah’tan­kusurlarýnýzý­örtmesini
ve­sizi­korkularýnýzdan­emin­kýlmasýný­isteyin.­
Câmiü's-Saðîr, No: 668 / Hadis-i Þerif Meâli
Þefkat kahramanlarý-24/ Sýddýka Kartal (1911–11 Aðustos 1999) ve Zeynep Eskiköy
.
B ediuzzaman
Said Nurs i
‘‘
satIr arasI
Evet, gençlik damarý akýldan ziyâde
hissiyâtý dinler. His ve heves ise
kördür, âkýbeti görmez; bir dirhem
hazýr lezzeti, ileride bir batman
lezzete tercih eder.
(Risâle-i Nur mîzanlarýndan On Üçüncü Sözün Ýkinci Makamýnýn Hâþiyesidir)
B
is­mi­hî­Süb­hâ­ne­hû­
Ri­s â­l e-i­ Nur’da­k i­ ha­k i­k î­ te­s el­l i­y e
mah­pus­lar­çok­muh­taç­týr­lar.­Hu­su­san,
genç­l ik­ dar­b e­s i­n i­ yi­y ip­ ta­z e­ ve­ þi­r in
öm­rü­nü­ ha­pis­te­ ge­çi­ren­le­rin,­ Nur­la­ra
ek­mek­ka­dar­ih­ti­yaç­la­rý­var.­
E­vet,­genç­lik­da­ma­rý­a­kýl­dan­zi­yâ­de­his­si­yâ­tý­din­ler.­His­ve­he­ves­i­se­kör­dür,­â­ký­be­ti­gör­mez;­bir­dir­hem­ha­zýr­lez­ze­ti,­i­le­ri­de­bir­bat­man­ lez­ze­te­ ter­cih­ e­der;­ bir­ da­ki­ka­ in­ti­kam
lez­ze­ti­ i­le­ kat­le­der,­ sek­sen­ bin­ sa­at­ ha­pis­ e­lem­le­ri­ni­ çe­ker;­ ve­ bir­ sa­at­ se­fâ­het­ key­fiy­le,
bir­nâ­mus­me­se­le­sin­de,­bin­ler­gün­hem­hap­sin,­ hem­ düþ­ma­nýn­ en­di­þe­sin­den­ sý­kýn­tý­lar­la
öm­rü­nün­sa­a­de­ti­mah­vo­lur.­
Bun­la­ra­ ký­ya­sen,­ bî­ça­re­ genç­le­rin­ çok­ var­ta­la­rý­var­ki,­en­tat­lý­ha­ya­tý­ný,­en­a­cý­ve­a­cý­na­cak­ bir­ ha­y a­t a­ çe­v i­r i­y or­l ar.­ Ve­ bil­h as­s a­ þi­mâl­de­ ko­ca­ bir­ dev­let,­ genç­lik­ he­ve­sâ­tý­ný­ el­de­ e­d e­r ek,­ bu­ as­r ý­ fýr­t ý­n a­l a­r ýy­l a­ sar­s ý­y or.
Çün­kü,­â­ký­be­ti­gör­me­yen­kör­his­si­yât­la­ha­re­ket­e­den­genç­le­re­ehl-i­nâ­mu­sun­gü­zel­kýz­la­rý­ný­ve­ka­rý­la­rý­ný­i­bâ­he­e­der.­Bel­ki,­ha­mam­la­rýn­da­er­kek,­ka­dýn­be­ra­ber­çýp­lak­o­la­rak­gir­me­le­ri­ne­ i­zin­ ver­me­le­ri­ ci­he­tin­de,­ bu­ fuh­þi­yâ­tý­teþ­vik­e­der.­Hem,­ser­se­ri­ve­fa­kir­o­lan­la­ra­ zen­gin­le­rin­ mal­la­rý­ný­ he­lâl­ e­der­ ki,­ bü­tün
be­þer­bu­mu­sî­be­te­kar­þý­tit­ri­yor.­
Ýþ­te­bu­a­sýr­da,­Ýs­lâm­ve­Türk­genç­le­ri,­kah­ra­ma­nâ­ne­dav­ra­nýp,­i­ki­ci­het­ten­hü­cum­e­den
bu­ teh­li­ke­ye­ kar­þý,­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ Mey­ve­ ve
Genç­lik­Reh­be­ri­gi­bi­kes­kin­ký­lýnç­la­rýy­la­mu­ka­b e­l e­ et­m e­l e­r i­ el­z em­d ir.­ Yok­s a,­ o­ bî­ç a­r e
genç,­ hem­ dün­ya­ is­tik­bâ­li­ni,­ hem­ me­sud­ ha­ya­tý­ný,­hem­â­hi­ret­te­ki­sa­a­de­ti­ni­ve­ha­yat-ý­bâ­ki­ye­si­ni­a­zab­la­ra,­e­lem­le­re­çe­vi­rip­mah­ve­der.
Ve­ sû-i­ is­ti­mâl­ ve­ se­fâ­het­le­ has­ta­hâ­ne­le­re­ ve
ha­ya­týn­ taþ­kýn­lýk­la­rý­ i­le­ ha­pis­hâ­ne­le­re­ dü­þer.
Ey­vah­lar,­e­sef­ler­i­le,­ih­ti­yar­lý­ðýn­da­çok­að­la­ya­cak.­ E­ðer­ ter­bi­ye-i­ Kur’â­ni­ye­ ve­ Nu­run­ ha­ki­kat­le­riy­le­ ken­di­ni­ mu­hâ­fa­za­ ey­le­se,­ tam­ bir
kah­r a­m an­ genç­ ve­ mü­k em­m el­ bir­ in­s an­ ve
me­s ud­ bir­ Müs­l ü­m an­ ve­ sâ­i r­ zî­h a­y at­l a­r a,
hay­van­la­ra­bir­ne­vî­sul­tan­o­lur.­
E­vet,­ bir­ genç,­ ha­pis­te,­ yir­mi­ dört­ sa­at­ her
gün­kü­ öm­rün­den­ tek­ bir­ sa­a­ti­ni­ beþ­ farz­ na­ma­za­sarf­et­se­ve­ek­ser­gü­nah­lar­dan­ha­pis­mâ­ni­ol­du­ðu­gi­bi,­o­mu­sî­be­te­se­be­bi­yet­ve­ren­ha­tâ­dan­ da­hi­ tev­be­ e­dip­ sâ­ir­ za­rar­lý,­ e­lem­li­ gü­nah­lar­dan­çe­kil­se,­hem­ha­ya­tý­na,­hem­is­tik­bâ­li­ne,­ hem­ va­ta­ný­na,­ hem­ mil­le­ti­ne,­ hem­ ak­ra­bâ­sý­na­bü­yük­bir­fay­da­sý­ol­ma­sý­gi­bi;­o­on,­on
beþ­ se­n e­l ik­ fâ­n î­ genç­l ik­l e,­ e­b e­d î­ par­l ak­ bir
genç­li­ði­ ka­za­na­ca­ðý­ný,­ baþ­ta­ Kur’ân-ý­ Mu’ci­zü’l-Be­yân,­ bü­tün­ kü­tüb­ ve­ su­huf-u­ se­mâ­vi­ye
ka­tî­ha­ber­ve­rip­müj­de­e­di­yor­lar.­
E­vet,­ o­ þi­rin,­ gü­zel­ genç­lik­ ni­me­ti­ne­ is­ti­ka­met­le,­ tâ­at­le­ þük­ret­se,­ hem­ zi­yâ­de­le­þir,­ hem
bâ­kî­le­þir,­hem­lez­zet­le­nir.­Yok­sa­hem­be­lâ­lý­o­lur,­hem­e­lem­li,­gam­lý,­kâ­bus­lu­o­lur­gi­der;­hem
ak­ra­bâ­sý­na,­hem­va­ta­ný­na,­hem­mil­le­ti­ne­mu­zýr
bir­ser­se­ri­hük­mü­ne­ge­çir­me­ye­se­be­bi­yet­ve­rir.­
Sözler, s. 135, (yeni tanzim, s. 241)
LÜGATÇE:
katl: Öldürme.
batman: Eski bir aðýr lýk öl çü sü o lup, i ki
okkadan sekiz okkaya
kadar yer yer deðiþir;
çoðunlukla altý okkadýr.(Bir okka=1283 gr.)
varta: Tehlike.
þimâl: Kuzey.
i bâ he: Mü bah kýl ma, helâl etme.
fuhþiyât: Çok çirkin
iþler, günahlar; gayr-ý
meþrû cinsî münâsebetler.
Git o çocuðu yerden kaldýr!
elzem: En lüzumlu.
ha yat-ý bâ ki ye:
Sonsuz hayat.
sefâhet: Gayrimeþrû eðlenceler.
zîhayat: Hayat sahibi.
ter bi ye-i Kur’â ni ye: Kur’ânî terbiye.
kütüb: Kitaplar.
suhuf-u semâviye:
Allah’ýn peygamberlerine gönderdiði sayfalar.
tâat: Ýbadet, itaat.
YASEMÝN GÜLEÇYÜZ
der­dik.­“A­man­kim­se­duy­ma­sýn!”­di­ye­de­dik­kat
e­di­lir­di.­Tah­ta­la­rý,­mer­di­ven­le­ri­si­ler,­per­de­le­ri,
ör­tü­le­ri,­ço­rap­la­rý,­ký­ya­fet­le­ri­hep­be­ra­ber­yý­kar­lar­dý.­Biz­ço­cuk­lar­gi­der­gü­ðüm­ler­le­su­ta­þýr­dýk.­Þim­di­ki­ra­hat­þart­lar­yok­tu­o­za­man­lar…
Git­o­ço­cu­ðu­yer­den­kal­dýr!
[email protected]
B
e­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­De­niz­li
Hap­sin­den­son­ra­1944­yý­lýn­da
sür­gün­o­la­rak­gön­de­ril­di­ði­E­mir­dað’da­sý­kýn­tý­lý­gün­ler­ge­çi­rir.­
Da­i­ma­göz­hap­sin­de­tu­tu­lur.
Mah­ke­me­de­be­ra­at­et­me­si­ne­ve
e­ser­le­ri­nin­i­a­de­si­ne­rað­men­es­ki­sin­den­da­ha­sý­ký­bir­kon­trol­al­týn­da­dýr.­Ka­pý­sýn­dan­bek­çi­ek­sik­ol­maz.­Hak­kýn­da
kat’i­im­ha­ka­ra­rý­a­lýn­mýþ­týr.­Mek­tup­la­rýn­da­i­fa­de
et­ti­ði­gi­bi­De­niz­li­hap­si­nin­bir­ay­lýk­sý­kýn­tý­sý­ný,­ba­zen­bir­gün­de­E­mir­dað’da­çe­ker.­
E­mir­dað­a­ha­li­si­bütün­o­lan­la­ra­þa­hit­tir­ve­ço­ðu
da­Nur’la­ra­sa­hip­çý­kar.­
Bol­va­din’den­E­mir­dað’a­iþ­mak­sa­dýy­la­göç­e­den­Kar­tal­a­i­le­si­de­bun­lar­dan­bir­ta­ne­si­dir.­
Da­ha­ön­ce­ha­tý­ra­la­rý­ný­siz­le­re­ak­tar­dý­ðý­mýz
Nu­ran­Dur­gut’un­ha­tý­ra­la­rýn­dan­bu­a­i­le­yi­ha­týr­la­ya­cak­sý­nýz.­Ga­ze­te­de­Þef­kat­Kah­ra­man­la­rý’nda­çý­kan­ya­zý­mý­zý­Nu­ran­Dur­gut­i­le­de­ðer­len­dir­di­ði­miz­de,­ab­la­sý­nýn­da­ha­tý­ra­la­rý­ol­du­ðu­nu­söy­le­yin­ce­ir­ti­ba­ta­geç­tik.­
A­þa­ðý­da­o­ku­ya­cak­la­rý­nýz,­o­dö­nem­ler­de­kü­çük
bir­kýz­ço­cu­ðu­o­lan­Zey­nep­Es­ki­köy­i­le­27­Ha­zi­ran
2010’da­Pen­dik­Kay­nar­ca’da­ki­e­vin­de­ger­çek­leþ­tir­di­ði­miz­soh­bet­ten­a­nek­dot­lar­i­çer­mek­te.­
1947­Bol­va­din­do­ðum­lu­yum.­Ba­bam­Sü­ley­man
Kar­tal­iþ­bul­ma­mak­sa­dýy­la­ben­da­ha­be­bek­ken­E­mir­dað’a­göç­e­di­yor.­Eþ­ya­la­rý­kam­yo­na­dol­du­ru­yor­lar,­a­i­le­cek­E­mir­dað’a­ge­lir­ken­yol­da­Ka­pak­lý­di­ye­bir­ko­nak­la­ma­ye­rin­de­du­ru­yor­lar.­A­ðaç­lý,­çeþ­me­li­bir­yer.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­tak­si­si­de­bi­raz
son­ra­ge­lip,­du­ru­yor.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­E­mir­dað’dan­Is­par­ta’ya­gi­di­yor­muþ.­Üs­tad­o­ra­da­ab­dest
a­lýr,­na­maz­ký­lar­mýþ.­O­ra­da­bu­lu­nan­lar­Üs­tad
Haz­ret­le­ri­ni­ta­ný­yan­lar,­du­a­al­mak­i­çin­he­men­ya­ný­na­gi­di­yor­lar.­An­nem­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­ni­ta­ný­dý­ðý­i­çin­ba­ba­ma­“Git,­sen­de­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­i­le­ta­nýþ,­on­dan­du­a­is­te”­di­yor.­Ba­bam­Üs­ta­dýn
ya­ný­na­gi­di­yor,­e­li­ni­öp­mek­is­ti­yor.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­e­li­ni­öp­tür­mez­di.­Cüb­be­si­nin­ü­ze­rin­den­dir­se­ði­ni­ö­pü­yor­ba­bam.­“Ço­cuk­la­rým­var.­Bol­va­din’de
iþ­yok.­Kal­fa­o­la­rak­be­le­di­ye­den­ay­rýl­dým.­E­mir­dað’a­iþ­bul­ma­ya­gi­di­yo­rum”­di­yor,­ha­li­ni­an­la­tý­yor.
Üs­ta­dý­mýz­“E­mir­dað’da­se­nin­i­þin­ha­zýr!”­di­yor.­
Ger­çek­ten­de­ba­bam­E­mir­dað’a­gel­dik­ten­on
gün­son­ra­iþ­tek­li­fi­a­lý­yor.­
Boþ­bir­ha­ný­iþ­let­me­si­i­çin­o­nu­ça­ðý­rý­yor­lar.­Ba­bam­han­cý­i­di.­Ta­bi­þim­di­‘han’­di­ye­bir­þey­kal­ma­dý.­O­za­man­lar­han­lar­þim­di­nin­5­yýl­dýz­lý­o­tel­le­ri­gi­bi­hiz­met­ve­rir­ler,­yol­cu­la­rý­a­ðýr­lar­lar­dý.­
An­nem­Sýd­dý­ka­Kar­tal
Ýl­ginç­tir,­an­nem­Sýd­dý­ka­Kar­tal­Ri­sâ­le-i­Nur’la­rý
ba­bam­dan­ön­ce­ta­ný­mýþ­týr.­
An­nem­“Tak­tak”lar­a­i­le­si­nin­ký­zý­dýr.­An­ne­min­ da­yý­la­rý­ Üs­tad’ý­ ön­ce­den­ ta­ný­yor­lar­mýþ.
Da­ha­ ev­len­me­den­ ön­ce­ rah­met­li­ Ha­cý­ Þük­rü
da­yým­ (Sa­id­ Tak­tak’ýn­ de­de­si) Ha­cý­ Meh­met
da­yým­ge­lir,­an­nem­le­re­Ri­sâ­le-i­Nur’la­rý­Üs­ta­dý­mý­zý­ an­la­týr­mýþ.­ An­nem­ de­ me­rak­la­ din­ler
i­çin­den­ “Gör­sem­ keþ­ke­ o­nu”­ di­ye­ ge­çi­rir­miþ.
Kü­çük­lü­ðüm­de­da­yý­la­rý­mýz,­an­ne­an­nem­ev­de
hep­Ri­sâ­le-i­Nur’dan­bah­se­der­ler­di.
Bol­va­din’de­Þa­hi­de­Yük­sel­ki­biz­o­na­Þa­di­ye
An­ne­der­dik­ha­ným­la­ra­Ri­sâ­le-i­Nur­ders­le­ri­ya­par,­an­nem­de­o­soh­bet­le­re­iþ­ti­rak­e­der­miþ.­An­nem­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rý,­Cev­þen’i,­Be­di­üz­za­man
Haz­ret­le­ri­ni­bu­sa­ye­de­da­ha­ya­kýn­dan­ta­ný­yor.
Ço­cuk­lu­ðum­da­an­ne­min­ya­nýn­da,­o­nun­ar­ka­daþ­la­rýy­la­yap­týk­la­rý­soh­bet­le­re­gi­der­dim.­O­soh­bet­ler­de­Üs­ta­dý­mý­zýn­Es­ki­þe­hir,­De­niz­li,­Af­yon
Mah­ke­me­le­rin­de­ki­sa­vun­ma­la­rý,­E­mir­dað’da,
Bol­va­din’de­Üs­ta­dý­mý­za­re­va­gö­rü­len­ha­re­ket­ler
ha­ným­lar­a­ra­sýn­da­hep­an­la­tý­lýr,­“Du­a­e­de­lim!”
de­nir­di.­An­ne­min­diz­le­ri­nin­di­bi­ne­so­ku­lur,­ar­ka­daþ­la­rýy­la­ko­nuþ­ma­la­rý­ný­dik­kat­le­din­ler­dim.
Üs­tad­Haz­ret­le­ri­kýr­gez­me­le­ri­ne­çý­kar­dý.­“Ke­çi­li”­di­ye­bir­yer­var­dý.­O­ra­ya­ha­va­al­mak­i­çin­a­ra­bay­la­gi­der­ken,­ha­ný­mý­zýn­ö­nün­den­ge­çer­di.­Bi­zim­e­vi­miz­de­ha­nýn­he­men­ya­ný­ba­þýn­da­ol­du­ðun­dan­a­ra­ba­sý­ný­ge­çer­ken­gö­rür,­he­men­an­ne­me
ha­ber­ve­rir­dik.­An­nem­he­men­þal­va­rý­ný,­at­ký­sý­ný
gi­yer,­ar­ka­daþ­la­rý­na­ha­ber­ver­me­ye­gi­der­di.­An­nem­le­ar­ka­daþ­la­rý­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­ar­ka­sýn­dan
ký­ra­çý­kýp­o­nun­du­a­sý­ný­al­mak­i­çin­can­a­tar­lar­dý.
Cu­ma­gün­le­ri­be­yaz,­di­ðer­gün­ler­si­yah­cüb­be
gi­yer­di­Üs­tad­Haz­ret­le­ri.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­E­mir­dað’dan­baþ­ka­bir­ye­re­gi­der­ken,­Zü­be­yir­A­ða­bey
e­vin­a­nah­ta­rý­ný­bü­yük­le­ri­miz­den­bi­ri­ne­bý­ra­kýr­dý.
An­nem­ler­gi­dip­a­nah­ta­rý­a­lýr,­ar­ka­daþ­la­rýy­la­Üs­ta­dý­mý­zýn­e­vi­ni­te­miz­ler­ler­di.­Þa­hi­de,­Fir­devs,­Pa­ki­ze­An­ne­ler…­Biz­ço­cuk­lar­da­on­lar­la­bir­lik­te­gi­-
Üs­ta­dý­mý­zý­her­za­man­gö­rür­dük.­Bir­se­fe­rin­de
an­nem­be­ni­ve­a­ða­be­yi­mi­su­dol­dur­mak­i­çin­er­ken­den­u­yan­dýr­dý.­O­za­man­lar­5-6­yaþ­la­rýn­day­dým.­“Bu­gün­Cu­ma.­Be­di­üz­za­man­ca­mi­ye­gi­der.
O­nu­gö­rür,­du­a­sý­ný­a­lýr­sý­nýz.­Ýb­rik­le­ri­de­dol­du­run!”­de­di.­Git­tik,­e­ve­su­ta­þý­ma­ya­baþ­la­dýk…­Cu­ma­vak­ti­gel­di,­na­maz­lar­ký­lýn­dý.­E­mir­dað­lý­lar­ca­mi­nin­ö­nün­de­du­a­e­di­yor­lar.­Ben­de­ha­re­ket­li­bir
söy­lü­yor.­Üs­ta­dý­mýz­gün­lük­yu­mur­ta­a­lýr­dý.­Her
gün­yu­murt­la­yan­ta­vu­ðun­yu­mur­ta­sý­ný­is­ter­di.
Da­yým­da­“Ho­ca­e­niþ­tem­den­a­lý­rýz.­Ha­ný­mý­da
Ri­sâ­le-i­Nur’u­bi­lir”­di­ye­ce­vap­lý­yor.­Zü­be­yir­A­ða­bey­bir­gün­a­ra­ba­i­le­ge­li­yor.­“Ben­Be­di­üz­za­man’a
yu­mur­ta­a­la­ca­ðým!”­di­yor.­Ba­bam­i­çer­den­se­pe­ti
yu­mur­ta­i­le­dol­du­rup­ge­ti­ri­yor.­“Ben­o­ka­dar­is­te­me­dim!”­di­yor­Zü­be­yir­A­ða­bey.­Ba­bam­da­“Biz­de
ta­vuk,­yu­mur­ta­çok.­He­lâl­ol­sun!”­di­yor.­Zü­be­yir
A­ða­bey­“Ben­Üs­ta­dý­mýn­ver­di­ði­ra­ka­ma­gö­re­yu­mur­ta­a­la­yým.­Baþ­ka­za­man­yi­ne­on­dan­i­zin­li­o­la­rak­yu­mur­ta­a­lý­rým!”­di­yor,­gi­di­yor.­­
Zü­be­yir­A­ða­be­yin­son­ra­ki­ge­li­þin­de­an­nem­so­ba­yý­tu­tuþ­tu­rur­lar­di­ye­ha­zýr­la­dý­ðý­çý­ra­yý,­ev­de­toz
al­mak­i­çin­ya­da­baþ­ka­iþ­ler­i­çin­kul­lan­mak­ü­ze­re
ba­þý­na­at­ký­sý­ný­a­lýr,­he­men­ba­bam­la­Zü­be­yir­A­ða­be­yin­bu­lun­du­ðu­ye­re­gi­de­rek­ka­pý­nýn­a­ra­sýn­dan
Zü­be­yir­A­ða­bey­i­le­ko­nu­þur­du.­“Üs­ta­dý­mýz­bi­ze
du­a­et­sin!­Ri­sâ­le­gön­der­sin”­der­di.­Zü­be­yir­A­ða­bey­de­“Ta­mam­Üs­ta­dý­ma­söy­le­ye­yim.­Ý­zin­a­lýp
is­te­dik­le­ri­ni­zi­ge­ti­ri­rim”­der­di.­Son­ra­ki­ge­li­þin­de
de­an­ne­min­is­te­dik­le­ri­ni­ge­ti­rir­di.­
Ba­zen­Zü­be­yir­A­ða­bey­ken­di­yaz­dý­ðý­ri­sâ­le­le­ri
ge­ti­rir­di.­An­nem­de­on­la­rý­ço­ðalt­tý­rýr­dý.­An­nem
o­ku­ma­yý­30­ya­þýn­da­öð­ren­di.­O­kur­du,­a­ma­ya­za­maz­dý.­E­mir­dað’ýn­Ba­yat­Kö­yün­den­Ha­cý­Os­man
var­dý.­An­nem­o­na­bah­çe­de­yer­ha­zýr­lar­dý.­Ha­cý
Os­man­o­tu­rur,­ya­zar­dý.­An­nem­sa­de­ce­ken­di­si­i­çin­de­ðil,­is­te­yen­ar­ka­daþ­la­rý­i­çin­de­ri­sâ­le,­cev­þen,
tes­bi­hat­yaz­dý­rýr­dý.­O­nun­ka­le­mi­ni­ya­zý­ya­zar­ken
hay­ran­hay­ran­sey­re­din­ce­“Bü­yü­yün­ce­sen­de
öð­re­ne­cek­sin­bu­ya­zý­yý.­Bun­lar­Os­man­lý­ca!”
der­di­Ha­cý­Os­man.­
An­ne­min­da­yý­la­rý,­ye­ðen­le­ri­de­ye­ni­te­lif­e­di­len­ki­tap­lar­dan­ge­ti­rir­ler­bi­ze­an­la­týr­lar­dý.
An­nem­he­men­o­ki­tap­lar­dan­te­min­e­dip­o­ku­mak­is­ter­di.­Ken­di­si­i­çin­de,­ar­ka­daþ­la­rý­i­çin
de­yaz­dý­rýr­dý…
Ya­zý­lan­ki­tap­lar­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­ne­gön­de­ri­lip­tas­hih­e­di­lir­di.­Ki­ta­býn­so­nun­da­Üs­ta­dý­mý­zýn­kýr­mý­zý­kur­þun­ka­lem­le­yaz­dý­ðý­du­a­bu­lu­nur­du.­
Þa­hi­de,­Fir­devs,­Zeh­ra,­Pa­ki­ze…
Fir­devs­An­ne­an­ne­min­ar­ka­da­þýy­dý.­Üs­tad
Haz­ret­le­ri­yo­ður­du­nu­on­dan­al­dý­rýr­dý.­Ge­ce
gün­düz­de­mez­ri­sâ­le­soh­be­ti­ya­par­lar­dý.­An­nem­o­nun­e­vi­ne­git­ti­ðin­de­ge­ce­de­ka­lýr­dý.­Ýz­mir­li­Zeh­ra­An­ne­E­mir­dað’ý­na­gel­di­ðin­de­Fir­devs­An­ne­de­kal­dý.­Bir­ak­þam­da­biz­e­vi­miz­de
mi­sa­fir­et­tik.­
An­nem­han­cý­ha­ný­mý­ol­du­ðu­i­çin,­iþ­le­ri­çok­Zeynep Eskiköy, hatýralarýný Yeni Asya'ya anlattý.
"Þefkat kahramanlarý"ndan Sýddýka Kartal (1911-1999)
tu.­Yo­ru­lur­du.­Ha­nýn­iþ­le­ri­ne­de­ko­þar­dý­çün­kü.
ço­cuk­tum.­Ka­la­ba­lý­ðýn­a­ra­sýn­dan­Üs­ta­dýn­ya­ný­na dik­ti­ði­bez­le­ri­kü­çük­bir­boh­ça­ya­pý­yor,­ve­ri­yor. Kom­þu­muz­Pa­ki­ze­Ab­la­ge­lir­“Ha­di­ga­ri­Sýd­dýk­geç
git­me­ye­ça­lýþ­tým.­Sýr­tý­ma­vur­du­lar,­ko­va­la­dý­lar Ba­bam­da­se­pe­te­5-10­yu­mur­ta­faz­la­ko­yu­yor­yi­- ka­lý­yo­ruz,­gi­de­lim!”­di­ye­ses­le­nin­ce­an­nem­he­men
bü­yük­ler.­Að­la­ma­ya­baþ­la­dým,­tö­kez­le­yip­düþ­tüm. ne.­Zü­be­yir­A­ða­bey­ba­ba­ma­so­ru­yor.­Bun­lar­ne­- ha­zýr­la­nýr,­at­ký­sý­ný­ta­kar,­þal­va­rý­ný­gi­yer­çý­kar­dý.­
Hiç­u­nut­mam­yi­ne­böy­le­bir­gün­an­nem­fý­rýn­Gel­di­bi­ri­si­kal­dýr­dý­be­ni­yer­den.­Cey­lan­A­ða­bey­- dir?­Çý­ra,­di­kil­miþ­bez­ler…­“Biz­böy­le­bir­þey­is­te­miþ.­Üs­ta­dý­mýz­be­nim­dü­þüp­að­la­dý­ðý­mý­gö­rün­ce me­dik­ki?”­di­yor.­Ba­bam­çok­ýs­rar­e­din­ce,­kalp da­ek­mek­yap­tý.­Da­ha­so­ðu­ma­dan­sý­cak­sý­cak
“Git­o­ço­cu­ðu­yer­den­kal­dýr!”­de­miþ.­Cey­lan­A­ða­- kýr­mak­da­is­te­me­di­ði­i­çin­Zü­be­yir­A­ða­bey­ve­ri­- “Mi­sa­fir­ler­gel­miþ,­ye­sin­ler”­di­ye­a­ce­ley­le­ha­zýr­la­bey­“Gel­Be­di­üz­za­man­se­ni­is­ti­yor!”­de­di.­Öy­le­se­- len­le­ri­a­lýp­gi­di­yor.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­ev­de­in­ce­in­- nýp­be­ra­ber­çýk­tý­lar…
(Zey­nep­Ha­ný­mýn­at­ký­de­di­ði­o­muz­la­rý­ör­tüp
vin­dim­ki,­gö­züm­bir­þey­gör­mü­yor­ar­týk.­Üs­tad ce­so­ru­yor­“Bun­lar­ne­dir?”­di­ye.­Çý­ra­nýn­ve­yu­Haz­ret­le­ri­e­liy­le­“Gel,­gel!”­i­þa­re­ti­yap­tý.­Ba­þý­mý­ok­- mur­ta­la­rýn­pa­ra­sý­ný­he­sap­lý­yor.­“Ka­la­ný­gö­tür,­i­a-­ bel­den­de­a­þa­ðý­la­ra­u­za­nan­ge­niþ­çe­mev­si­mi­ne
gö­re­ka­lýn­yün­lü­ku­maþ­tan­ya­da­pa­muk­lu­dan
þa­dý,­sýr­tý­mý­sý­vaz­la­dý.­“Ha­ya­týn­da­ya­þa­dý­ðýn­müd­- de­et!”­di­yor.
Üs­tad­Haz­ret­le­ri­he­di­ye­ka­bul­et­mez,­al­dý­ðý­her do­kun­muþ­bir­tür­þal.­Þal­var­da­he­pi­mi­zin­bil­di­ði
det­çe­yok­luk­gör­me!­Rýz­kýn­bol­ol­sun!”­di­ye­du­a
çok­ge­niþ­að­lý­vü­cut­hat­la­rý­ný­bel­li­et­me­yen­bir
et­ti.­Ta­le­be­le­ri­ne­i­þa­ret­et­ti.­Ba­na­þe­ker­ver­di­ler. þe­yin­kar­þý­lý­ðý­ný­ve­rir­di.­
Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­ta­le­be­le­ri­i­le­kýr­la­ra­çýk­tý­ðý ne­vî­e­tek­ge­niþ­li­ðin­de­o­lan­bir­ký­ya­fet.­Bol­va­din
Se­vinç­ten­a­de­ta­u­ça­rak­an­ne­min­ya­ný­na­ge­lip
bir­ gün­ an­- ha­ným­la­rý­ev­den­dý­þa­rý­çý­kar­ken­bir­göz­le­ri­a­çýk
müj­d e­y i­ ver­nem­
ler­de­eþ­- ka­la­cak­þe­kil­de­at­ký­i­le­baþ­la­rý­ný­sý­ký­ca­ör­tüp,­þal­dim…­Ço­cuk­le­r in­d en­ ha­- var­la­rý­ný­gi­yi­yor­lar.­O­yýl­lar­da­E­mir­dað’da­ya­þa­luk­ iþ­t e,­ gü­ber­li­ar­ka­daþ­- yan­Bol­va­din­ha­ným­la­rý­ný­bu­ký­ya­fet­le­rin­den­he­ðüm­le­ri­mi­u­la­rýy­la­ar­ka­sýn­- men­ta­ný­mak­müm­kün.­An­la­tý­lan­lar­dan­E­mir­n u t ­m u ­þ u m ,
dan­gi­di­yor­lar. dað’­ka­dýn­la­rý­nýn­ký­ya­fet­tar­zý­nýn­Bol­va­din­li­ler­den
ka­la­ba­lýk­da­ðýl­Ke­çi­li­mev­ki­- da­ha­fark­lý­ol­du­ðu­nu­an­lý­yo­rum.)­
dýk­t an­ son­r a
in­
d e­ Üs­t ad
An­nem­e­ve­ar­ka­daþ­la­rý­ný­ça­ðý­rýr­dý.­Ge­ce­u­yur­tek­rar­çeþ­me­ye
Haz­ret­le­ri­i­ba­- dum,­u­ya­nýr­dým­ba­kar­dým­ki,­hâ­lâ­soh­bet­le­ri,­i­lâ­dö­nüp,­al­dým.­
det­e­der,­e­ser­- hi­le­ri,­ri­sâ­le­o­ku­ma­la­rý­de­vam­e­di­yor.­Ben­na­maz
le­ri­ni­tas­hih­e­- tes­bi­ha­tý­ný­an­nem­le­bir­lik­te­git­ti­ðim­soh­bet­ler­Ço­cuk­la­der­d i.­O­r a­d a den­öð­ren­dim.­Ý­lâ­hi­le­ri­de­öy­le…­(Bu­a­ra­da­o­yýl­rýn­ rýz­ký­ný
an­nem­le­rin­is­- lar­da­çok­söy­le­dik­le­ri­bir­i­lâ­hi­yi­mý­rýl­da­ný­yor­Zey­ay­rý­a­lýn!
mi­n i­öð­r e­n i­- nep­Ab­la…)­
Bir­gün­an­yor.­“Bu­kim?”
ne­l e­r i­m iz­ i­l e
di­y e­ so­r u­y or
Zey­nep,­Zey­nep,­Zey­nep…
bir­lik­te­Üs­tad
ta­le­be­si­ne­“Þa­Bir­gün­Üs­ta­dýn­e­vi­nin­ö­nün­de­o­dun­kýr­dýr­Haz­ret­le­ri­nin
hi­d e­Yük­s el” mýþ­lar.­Biz­ço­cuk­lar­o­du­nu­ta­þý­mak­is­te­dik,­ta­þý­e­vi­ni­te­miz­le­“Bu­kim?”­di­ye dýk.­Zü­be­yir­A­ða­bey­i­sim­le­ri­mi­zi­is­te­di.­Bir­kâ­ðý­me­y e­ git­t i­ð i­- Ya erhamerrahimin ismi azam hürmetine bu yazýlarý okuyan Sýddýkayý
so­ru­yor­“A­zi­me da­yaz­dý.­“Üs­ta­da­ve­re­yim­i­sim­le­ri­ni­zi.­Si­ze­du­a
Cennetül Firdevs’te saadet-i ebediyeye mazhar eyle! Amin
miz­de,­Zü­be­yir
Tak­tak”­di­yor­lar, et­sin!”­de­di.­Üs­tad­i­sim­lis­te­si­ne­ba­ký­yor­üç­ta­ne
A­ða­be­yin­ha­sý­ra­an­ne­me­ge­zýr­la­mýþ­ol­du­ðu­mut­fak­ta­kü­çük­kah­val­tý­ta­bak­la­- li­yor.­“Bu­kim?”­di­ye­so­ru­yor.­“Üs­ta­dým­bu­da de­Zey­nep­var.­Bi­ri­ben,­di­ðer­le­ri­de­da­yý­la­rý­mýn
rýn­da­ki­yi­ye­cek­le­ri­gör­dük.­Zey­tin,­pey­nir,­bal,­þe­- Ho­ca­Sü­ley­man­Em­mi­nin­re­fi­ka­sý­Sýd­dý­ka!”­di­- kýz­la­rý­nýn­i­sim­le­ri.­Zü­be­yir­A­ða­be­ye­“Al­lah­Al­lah!
ker,­tuz…­Biz­ço­cuk­lar­o­yi­ye­cek­le­rin­hep­si­ni­bi­- yor­lar.­“Ha,­Sýd­dýk­Sü­ley­man­gi­bi!”­di­yor­Üs­ta­dý­- Zey­nep’le­re­bak!­Bu­nu­kýz­kar­de­þim,­þu­nu­Pey­tir­dik.­Son­ra­bi­ze­an­la­tý­lan­la­ra­gö­re,­Üs­tad­Haz­- mýz.­Bar­la’da­Sýd­dýk­Sü­ley­man­is­min­de­ta­le­be­si gam­be­ri­mi­zin­e­þi,­di­ðe­ri­ni­de­Pey­gam­be­ri­mi­zin
ret­le­ri­e­ve­gel­di­ðin­de­yi­ye­cek­bir­þey­ler­ha­zýr­lan­- var­ ya.­ U­nut­mu­yor,­ o­nu­ hiç.­ An­ne­min,­ ba­ba­- ký­zý­gi­bi­ka­bul­e­di­yo­rum!­Bun­la­rý­böy­le­on­la­ra­i­ma­sý­ný­is­te­miþ.­Cey­lan­A­ða­bey­“Üs­ta­dým­dün­­te­- mýn­i­sim­le­ri­o­na­Sýd­dýk­Sü­ley­man­A­ða­be­yi­ha­- let.­Ba­na­du­a­et­sin­ler.­Ben­çok­has­ta­ol­du­ðum­i­çin­on­la­rý­ça­ðý­ra­mý­yo­rum­ya­ný­ma”­di­yor.­
miz­lik­i­çin­ge­len­ab­la­la­rýn­ço­cuk­la­rý­ný­ka­yýn­va­li­- týr­la­tý­yor…
de­le­ri­çok­se­ve­cek.­Yi­ye­cek­le­rin­hep­si­ni­bi­tir­miþ­ler!”­de­miþ.­Üs­tad­Cey­lan­A­ða­be­yi­çar­þý­ya­a­lýþ­ve­Zü­b e­y ir
ri­þe­gön­de­rir­ken­“Bun­dan­son­ra­o­ge­len­ço­cuk­la­A­ða­bey...
rýn­rýz­ký­ný­da­ay­rý­ca­al!”­di­ye­tem­bih­le­miþ.
Z ü ­b e ­y i r
Üs­tad­Haz­ret­le­ri­ký­ra­çýk­tý­ðý­ný­gö­rün­ce­an­A­
ð
a­be­yi­ha­nem­ler­de­ha­zýr­la­nýr,­he­men­ar­ka­sýn­da­ký­ra­gi­na­yu­
mur­ta
der­ler­di.­O­nu­ra­hat­ça­gö­re­bil­di­ði­miz­tek­an­kýr­la­al­
m
ak­
i­ç in
ra­çýk­tý­ðý­za­man­lar­dý.­Ya­sak­tý­çün­kü­o­nu­gi­dip­e­gel­
d
i­
ð
in­
de
vin­de­zi­ya­ret­et­mek,­müm­kün­de­ðil­di.­Ka­pý­sýn­da
hep­gö­r ür­bir­bek­çi­de­vam­lý­bek­ler­di.­
An­ne­min­tey­ze­si­nin­ký­zý­nýn­e­vi­Üs­ta­dýn­e­vi­nin dük.­ Sýr­t ý­tam­kar­þý­sýn­day­dý.­O­nu­u­zak­tan­da­ol­sa­­gö­re­bil­- mý­zý­sý­vaz­la­mek­i­çin­Na­ki­ye­tey­ze­min­e­vi­ne­gi­der,­bek­ler­dik.­ yýp,­ba­þý­mý­zý
O­ku­la­gi­der­ken,­Üs­ta­dýn­e­vi­nin­ö­nün­den­ge­- ok­þ a­y a­r ak
çer­dik.­“Pen­ce­re­ye­çýk­sa­da­gör­sek,­bi­ze­du­a­et­se!” du­a ­ e­d er,
di­ye­bek­ler­dik.­San­ki­ha­ber­ver­miþ­gi­bi,­per­de­yi bi­z e­ þe­k er
a­çar­el­i­þa­re­tiy­le­bi­ze­se­lâm­ve­rir,­“Ha­di­ar­týk­gi­- ve­r ir­d i.­O­din!”­di­ye­i­þa­ret­e­der­di.­
nun­gel­di­ði­ni­ an­n e­m e
he­m en­ha­Ba­bam­Sü­ley­man­Kar­tal
E­mir­dað­lý­lar­ba­ba­ma­“Ho­ca­Em­mi!”­der,­u­mu­- ber­ve­rir­dik.
mi­yet­le­se­ver­ler­di.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­ta­le­be­si­o­lan An­nem­þal­Ha­cý­Þük­rü­da­yým­la­ra­yu­mur­ta­al­mak­is­te­di­ði­ni va­rý­ný­gi­yer,
3
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
HA­BER
Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk
Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi
Mehmet KUTLULAR
Genel Müdür
Recep TAÞCI
Genel Yayýn Müdürü
Yayýn Koordinatörü
Kâzým GÜLEÇYÜZ
Abdullah ERAÇIKBAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
(Sorumlu)
Mustafa DÖKÜLER
Ýstihbarat Þefi
Mustafa GÖKMEN
Spor Editörü
Erol DOYRAN
Haber Müdürü
Faruk ÇAKIR
Ankara Temsilcisi
Mehmet KARA
Reklam
Koordinatörü
Mesut ÇOBAN
Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK
Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.
Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212)
655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92
09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515
24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel:
(0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No:
29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03
36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel:
004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni
Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya
Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.
Yayýn Türü: Yaygýn süreli
ISSN 13017748
NAMAZ
VAKÝTLERÝ
Hicrî:
29 Recep
1431
Rumî:
28 Haziran
1426
Ýller
Adana
Ankara
Antalya
Balýkesir
Bursa
Diyarbakýr
Elazýð
Erzurum
Eskiþehir
Gaziantep
Isparta
Ýmsak
3.37
3.29
3.56
3.51
3.42
3.12
3.11
2.55
3.39
3.28
3.51
Güneþ
5.21
5.22
5.40
5.43
5.37
4.59
5.01
4.49
5.32
5.13
5.38
Öðle
12.51
13.01
13.10
13.21
13.16
12.32
12.36
12.27
13.10
12.43
13.10
Ýkindi
16.40
16.56
16.58
17.15
17.11
16.22
16.28
16.22
17.05
16.32
17.01
Savaþmadan sorunu çözecekler
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ BÜNYESÝNDEKÝ ÝNUKSAM TARAFINDAN HAYATA
GEÇÝRÝLECEK PROJEYLE ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐINDAKÝ ÇOCUKLARA, ‘’SAVAÞMADAN SORUN ÇÖZME’’ VE TARTIÞMANIN YOLLARI ANLATILACAK.
MALATYA'DA Ýnönü Üniversitesi bünyesinde
kurulan Kadýn Sorunlarý Araþtýrma Merkezi
(ÝNUKSAM) tarafýndan hayata geçirilecek
projeyle ilköðretim çaðýndaki çocuklara ‘’savaþmadan sorun çözme’’ ve tartýþmanýn yollarý öðretilecek.
Ýnönü Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Süheyla Önal, Malatya Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü’nden alýnacak destekle, pilot okullar seçileceðini, bu okullarda proje ile ilgili eðitim çalýþmalarýna
baþlanacaðýný söyledi. Önal, Ýnönü Üniversitesi’nde akademisyenlerin bir araya gelerek ÝNUKSAM’ý kurduklarýný, kurumun ilk çalýþmasýnýn çocuklara yönelik olacaðýný belirtti.
Merkezin resmiyet kazanmasý için senato
kararýnýn gerektiðini dile getiren Prof.
Dr. Önal, senato kararýný beklerken bir
yandan da faaliyetlerine baþladýklarýný
kaydetti. Amerikalý siyaset bilimci
Philippa Strum’un merkezlerince dâvet edilerek konferans verdiðini anlatan
Önal, bir çok eði tim fa a li ye -
tinde bulunacaklarýný, özellikle kadýn ve çocuklara yönelik çalýþmalarýn sýklaþtýrýlacaðýný
kaydetti.
Çocuklara yönelik eðitim çalýþmalarýnýn da,
yeni eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasýyla hýz
kazanacaðýný dile getiren Önal, þöyle devam
etti: ‘’Ýnsanlar arasýnda iliþkilerde en büyük sorun çatýþmalarýn tartýþmayla çözülmesi eðitiminin olmamasýdýr. Özellikle konuþarak, tartýþarak sorunlarýn üstesinden gelme becerisi hiç
kuþkusuz eðitimle saðlanacak bir þeydir. Bu
noktada, Malatya Millî Eðitim ve Emniyet
Müdürlüðü’nden de destek alarak, belirlenecek okullar pilot bölgeler seçilecek ve buralarda eðitim çalýþmalarýna baþlanacak. Çocuklara
savaþmadan sorun çözme anlatýlacak. Çocuklara, sorunla karþýlaþýldýðýnda üstesinden gelmek için
þiddete baþvurmanýn sorunun çözümüne katký sunmayacaðý bilincinin verilmesi gerekiyor. Öfke hiç kuþkusuz insanýn doðasýnda var. Ancak
bu öfkenin þiddete dönüþtürülmeden
kontrol altýna alýnmasý önemli. Ýþte bu
nedenle çocuklara sorunlarýný tartýþarak çözme bilincinin kazandýrýlmasý
önemli. Kadýn sorunlarýný ortadan
kaldýrmanýn yolu saðlýklý ve bilinçli bireyler yetiþtirmek.’’ Önal, pilot olarak seçilen okullarda, þiddete daha çok yatkýn olan
çocuklar seçilerek, bu çocuklarýn sorunlarýný
þiddete baþvurmadan çözebilmelerinin yollarýnýn öðretileceðini kaydetti. Malatya / aa
YURTKUR
öðrencilerine
hafta sonu
bedava yemek
müjdesi
YÜKSEK Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdür Hasan
Albayrak, ‘’1 Ekim’den itibaren yurtlarda kalan öðrencilerin tamamýna hafta
sonlarýnda da sabah kahvaltýsý ve akþam yemeðini ücretsiz vereceklerini’’
açýkladý. Mersin’in Silifke ilçesine baðlý
Taþucu beldesindeki YURTKUR Taþucu Kýz Öðrenci Yurdu’ndan gerçekleþtirilen toplantýnýn ardýndan gazetecile re a çýk la ma da bu lu nan Al bay rak,
“Buradan müjdeliyorum, 1 Ekim’den itibaren yurtlarda kalan öðrencilerimizin tamamýna hafta sonlarýnda da sabah kahvaltýsý ve akþam yemeðini ücretsiz vereceðiz. Bunun ihtiyaç sahibi
öðrencilerimize çok önemli bir katký
olduðunu düþünüyorum. Hafta sonu
bedava yemeðin maliyeti 80 milyon
TL’yi bulacak. Türk gençliðine feda olsun’’ dedi. Silifke / aa
Niþan tahtasýna dönen trafik
levhalarý kazaya sebep oluyor
n MAGANDALARIN silahlarýný denemek amacýyla hedef
tahtasý olarak kullandýðý trafik levhalarý, kazaya dâvetiye çýkarýyor. Bursa’nýn Ýnegöl ilçesindeki Oylat Kaplýcasý’na giden 19 kilometrelik virajlý yoldaki trafik iþaret levhalarý, kendini bilmez kiþilerce hedef tahtasý olarak kullanýlýnca delik
deþik oldu. Sýk aðaçlar arasýndan geçen ve çok sayýda virajý
bulunan yolun bazý noktalarýndaki levhalar da magandalarýn
tüfek ya da tabancasýndan çýkan kurþunlarla devrilmiþ. Bu
durum Ýnegöl-Oylat arasýndaki 19 kilometrelik yolu ilk kez
kullananlar için kaza riskini artýrýyor. Ýnegöl / cihan
Depremzedelerden
‘oturma eylemi’
n KOCAELÝ'DE, 17 Aðustos Marmara depremi sonrasýnda
Irak’ýn yardýmýyla yaptýrýlan Arýzlý Konutlarý’na geçici olarak yerleþtirilen depremzedelerden bazýlarý, kira ve aidatlarýný ödemedikleri için haklarýnda çýkartýlan icra kararýný
protesto etti. Ýzmit ilçesi Arýzlý Mahallesi’ndeki konutlarýn
ortasýndaki boþ alanda toplanan bazý depremzedeler, bir
süre slogan attýktan sonra oturma eylemi yaptý. Grup adýna
açýklama yapan Recep Uður, Arýzlý konutlarýnýn depremzedeye hibe edildiðini belirterek, kiralarýný ödemedikleri için
gönderilen icra tebligatlarýnýn yasal olmadýðýný savundu.
Basýn açýklamasýnýn ardýndan grup, bir süre daha slogan attýktan sonra daðýldý. Kocaeli Valisi Ercan Topaca, çözüm için gayret ettiklerini bildirerek, ‘’Kimsenin maðdur olmayacaðý bir sonuca ulaþmaya çalýþýyoruz. Bu iþi kökten çözecek,
bu sorunu Kocaeli gündeminden çýkaracak bir hazýrlýk yapmaya çalýþýyoruz, ancak bu biraz zaman alabilir’’ dedi. Bu arada, söz konusu konutlara 2002 yýlýnda geçici olarak yerleþtirilen depremzedelerden 5 yýl boyunca kira alýnmadýðý,
bu süre sonunda konutlarda kalmak isteyenlerden ise Ýl Özel Ýdaresi’nin kararý doðrultusunda 236 TL kira ve aidat
bedeli istendiði öðrenildi. Kocaeli / aa
Otomobille týr çarpýþtý: 7 ölü
BURSA’DAN Kütahya’nýn Tavþanlý ilçesine baðlý bir köydeki düðüne
giderken, Harmancýk ilçesinde týrla çarpýþan otomobilde iki aileye
mensup 7 kiþi vefat etti. Bursa’da yaþayan, Harmancýk ile Orhaneli’de
bulunan krom madenlerinde çalýþan Kahraman Yýldýrým (40) ve
bacanaðý Güngör Demir (40), eþ ve çocuklarýyla Kahraman Yýldýrým’ýn
teyzesinin oðlu Zafer Ayan’ýn Tavþanlý’ya baðlý Doðanlar Köyünde
yapýlacak düðününe katýlmak üzere gece Bursa’dan otomobille yola
çýktý. Yýldýrým idaresindeki 43 UC 504 plakalý otomobil ile Adem
Taþyürek’in (37) kullandýðý 01 RF 110 plakalý týr, Harmancýk-Bursa
kara yolunun 13. kilometresinde çarpýþtý ve otomobil, týrýn dorsesi
altýnda kaldý. Olay yerinde vefat eden Kahraman Yýldýrým, eþi Nurcan
SBS’ye iliþkin
deðiþiklik, Resmî
Gazete’de yayýnlandý
Yaz aylarýnda çocuk
düþmelerine dikkat
n ACÝL Týp Uzmanlarý Derneði Baþkaný Doç. Dr. Baþer
Cander, geliþme çaðýnda olan çocuklarýn baþýnýn vücuduna oranla daha aðýr olduðu için sarkma anýnda çocuðun, baþýnýn aðýrlýðýndan dolayý daha kolay düþtüðünü
bildirdi. Doç.Dr. Cander, ailelerin tehlikeli olan yerlerde
özellikle 3-6 yaþ arasý çocuklarýný yalnýz býrakmamasý gerektiðini söyledi. Aileleri, özellikle yaz aylarýnda daha
dikkatli olmasý konusunda uyaran Cander, yazýn balkonlarýn ve pencerelerin açýk tutulduðunu, bu yüzden çocuklarýn yalnýz baþýna asla balkonda ve pencere kenarýnda durmasýna izin verilmemesi gerektiðini dile getirdi.
Cander, düþen çocuk için týbbi olarak yapýlacak þeyler sýnýrlý olduðuna dikkat çekti. Konya / aa
(29), çocuklarý Mustafa (10) ve Bahar Yýldýrým (7), Güngör Demir, eþi
Neslihan (31) ve kýzý Havva Demir’in (9) cenazeleri, önce Harmancýk
Devlet Hastanesi morguna daha sonra Tavþanlý Doç. Dr. Mustafa
Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yýldýrým ailesi fertlerinin cenazelerinin Doðanlar Köyünde, Güngör ailesine mensup kiþilerin cenazelerinin ise Bursa’nýn Mustafakemalpaþa ilçesinde
defnedileceði öðrenildi. Olay yerine gelen kazazedelerin yakýnlarý sinir
krizleri geçirirken, Harmancýk-Bursa kara yolu kaza dolayýsýyla yaklaþýk 2 saat trafiðe kapandý. Gözaltýna alýnan TIR sürücüsü Adem
Taþyürek, “Otomobil sürücüsü frene basýnca sanýrým kayýp TIR’ýn
altýna girdi. Nasýl olduðunu anlayamadým” dedi. Harmancýk / aa
KPSS yapýldý
LISANS düzeyinde sadece A grubu ve öðretmenlik kadrolarýna
yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sýnavý’nýn (KPSS),
dünkü oturumlarý yapýldý. KPSS, ÖSYM tarafýndan 81 il merkezi
ve Lefkoþa’da gerçekleþtirildi. Saat 9.30’da baþlayan sýnavýn
sabah oturumunda Genel Yetenek, Genel Kültür ve yabancý dil
sorularý yer aldý. Sýnavýn öðleden sonraki oturumu saat 14.30’da
baþladý ve 2.5 saat sürdü. Öðretmen adaylarýnýn girdiði sýnavda,
Eðitim Bilimleri ile ilgili sorular soruldu. Ankara / aa
ORTAÖÐRETÝME geçiþ için yapýlan Seviye Belirleme Sýnavýna (SBS)
iliþkin yeni düzenlemeler içeren yönetmelik deðiþikliði dünkü resmî
gazetede yayýmlandý. ‘’Millî Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýný Öngören Yönetmelik”e göre,
ortaöðretim kurumlarýna öðrenci yerleþtirmede deðerlendirilmek üzere ilköðretim kurumlarýnýn 8. sýnýfýnda Görsel Sanatlar, Teknoloji
ve Tasarým, Müzik ve Beden Eðitimi dersleri dýþýndaki zorunlu derslerin öðretim programlarýndan Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðünce Haziran ayýnda Seviye Belirleme Sýnavý yapýlacak. SBS ile ilgili
usul ve esaslar yönerge ile belirlenecek. SBS ile ilgili yeni düzenlemeler, 2010-2011 öðretim yýlýndan itibaren ilköðretim 6. sýnýf öðrencilerinden baþlamak üzere uygulanacak. Ankara / aa
Akþam
20.09
20.28
20.27
20.47
20.43
19.52
19.58
19.54
20.36
20.01
20.30
Yatsý
21.44
22.11
22.02
22.29
22.28
21.30
21.38
21.37
22.19
21.36
22.07
Ýller
Ýstanbul
Ýzmir
Kastamonu
Kayseri
Konya
Samsun
Þanlýurfa
Trabzon
Van
Zonguldak
Lefkoþa
Ýmsak
3.37
4.01
3.15
3.26
3.43
3.05
3.22
2.54
2.56
3.22
3.54
Güneþ
5.35
5.50
5.14
5.15
5.30
5.04
5.07
4.52
4.44
5.22
5.34
Öðle
13.17
13.24
12.57
12.51
13.03
12.47
12.37
12.34
12.19
13.05
12.59
Ýkindi
17.13
17.16
16.55
16.43
16.53
16.45
16.26
16.31
16.11
17.03
16.44
Akþam
20.46
20.46
20.28
20.13
20.23
20.18
19.56
20.04
19.41
20.37
20.12
Yatsý
22.34
22.25
22.17
21.53
22.00
22.06
21.31
21.51
21.20
22.25
21.43
TAHLÝL
“Haber” üzerine
KÂZIM GÜLEÇYÜZ
[email protected]
azetecilik baþta olmak üzere yayýncýlýk faaliyetlerinde en kritik ve önemli rolü üstlenen editörlerin görevi, gazete için “mutfak”
tabir edilen yazýiþlerinde, kendilerine ulaþan bütün malzemeleri “piþirip” okuyucunun hem akýl
midesini doyuracak, hem de dimað ve kalbinin
“damak tadý”na hitap edecek þekilde sunmak.
Editör, gazete sayfalarýna serpiþtirilen her bir
yazý, haber ve fotoðraf için “ince iþçilik”le çalýþýr.
Bu mesainin her safhasý, en küçük detaylarýna
kadar, çok büyük bir dikkat ve titizliði gerektirir.
Gazete muhtevasýnda önemli bir yere sahip olan haber konusuna bu açýdan bakacak olursak:
Bir defa gazeteye girecek haberlerin seçiminde
bizim prensip, hassasiyet ve önceliklerimiz açýsýndan önem arz eden ve mesaj verir nitelikteki
haberlere aðýrlýk verilmeli; sayfalarý gereksiz ve
mâlâyani haberlerle iþgal etmekten kaçýnýlmalý.
Sayfaya konulan haberler, önem derecelerine
uygun hacimlerle yerleþtirilmeli. Çok önemli bir
haberi tek sütuna sýkýþtýrmak veya sýradan sayýlabilecek bir haberi manþet yapmak gibi dengesizliklere meydan verilmemeli. Burada da “herþeye
kýymeti miktarýnca yer verme” ölçüsü esas olmalý.
Hele sayfalarý kýsýtlý olan ve az sayfayla çok mesaj vermesi gereken bizim gibi gazetelerde buna
riayet edilmesi çok daha fazla önem arz ediyor.
Haber metninin, konuyla ilgili yeterli bilgiyi ihtiva etmesi; 5N 1K olarak ifade edilen “Ne, nerede, nasýl, ne zaman, niçin ve kim?” sorularýný cevapsýz býrakmazken, gereksiz detaylara yer vermemesi; kolay anlaþýlýr, akýcý, düzgün, temiz, duru
bir dille ve imlâ kurallarýna uyularak kaleme alýnmýþ olmasý da yine dikkat gerektiren bir husus.
Seçilen haberlere baþlýk çýkarmak baþlý baþýna
bir sanat. Baþlýk hem haber metnini en iyi þekilde
özetlemeli, hem de okurun dikkatini çekecek en
ilginç ifadeyle formüle edilip, en uygun mesajý
vermeli. Bu mesajda saptýrma, abartma ve sansasyon gibi arýzalar olmamalý. Denge gözetilmeli.
Ve güncel tartýþma konularýyla ilgili haberlere
atýlan baþlýklar, seviyeli bir fikir mücadelesinin
gereðine uygun þekilde belirlenmeli. Kiþileri hedef alan sataþma ve saldýrý niteliðindeki sansasyonel ifadelerden mutlak surette kaçýnýlmalý; mesaj,
tartýþmanýn fikrî boyutunda bizim görüþümüzü
yansýtan mâkul ve dengeli bir ifadeyle verilmeli.
Ama dengeli olma adýna silik ve renksiz bir duruþ noktasýna da kayýlmamalý. Gerektiðinde son
derece sert ve keskin eleþtiri ve uyarýlar da yapýlabilmeli, ancak üslûba itina göstermek þartýyla.
Yýkýcý deðil, yapýcý olma; tahrip deðil, tamir için
çalýþma prensipleri hiçbir zaman unutulmamalý.
Gazete sayfalarý içinde, manþet baþta olmak üzere o günkü ana mesajlarýn verildiði birinci sayfa ayrý bir öneme sahip olduðu için, orada yer alacak haberler her gün yapýlan özel bir toplantýya
getirilir, istiþare edilir, manþet için en uygun baþlýk alternatifleri tartýþýlýr ve birinde karar kýlýnýr.
Manþet ya o günün genel gündemiyle ilgili olarak bizim görüþümüzü en uygun þekilde ifade etmeli veya baþlý baþýna gündem oluþturabilecek
bir aðýrlýðý taþýmalý. Böylece okuyucularýn da fikriyat ve hissiyatýna tercüman olmalý. Nitekim ses
getiren manþetler hep bu özellikleri taþýyanlar.
Bu noktada fikr-i takip de çok önemli. Yani özel önem verilen bir konuyu bir defa iþleyip býrakmamak, sürekli gündemde tutarak takipçisi
olmak ve netice alýncaya kadar devam ettirmek.
Keza zaman zaman diðer medya organlarýyla
ortaya atýlan yapay gündem tuzaklarýna takýlmayýp, aslî gündemlerden kopmamak da gerekiyor.
Ve gazeteyi diðer yayýn organlarýndan farklý
kýlýp ona orijinal kimliðini kazandýran en önemli
unsurlardan biri: özel haber. Baþka gazetelerde
çýkmasý söz konusu olmayan özel haberler, niteliðine göre, baþlý baþýna gündem oluþturabilir ve
yayýnlandýðý gazeteye, yýllar sonra dahi baþvurulacak bir referans olma özelliðini kazandýrabilir.
Onun için bu konu çok özel bir ilgi ve ihtimam
istiyor. Tabiî, özel haber üretebilecek yetiþmiþ ve
tecrübeli kadrolarýn varlýðýný da gerekli kýlýyor.
G
5
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
HABER
HABERLER
ANKARA
“Boðazýnýza çalýþmayýn!”
MEHMET KARA
[email protected]
BMM­Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin’le
yaþ­lý­bir­va­tan­da­þýn­di­ya­log­la­rý­il­ginç­ti.
65­ya­þýn­da­ki­Mus­ta­fa­Al­tý­ner’in­“Böl­ge­miz­de­e­lek­trik­yok”­þi­kâ­ye­ti­ne­Þa­hin,­“Bir­da­ha­gel­di­ði­miz­de­bu­ra­da­e­lek­trik­gör­mez­sek
he­sa­bý­ný­so­ra­ca­ðým”­kar­þý­lý­ðý­ný­ver­miþ.
Al­tý­ner:­ “Sor,­ hem­ de­ te­le­fon­ e­de­ce­ðim
si­ze.­ Sen­ An­tal­ya­ mil­let­ve­ki­li­sin.­ Mem­le­ke­te,­ mil­le­te­ fay­dan­ ol­sun…”­ di­ye­ ko­nuþ­ma­sý­ný­ sür­dü­rün­ce,­ Þa­hin­ et­ra­fa­ dö­ne­rek,
“Bu­hal­kýn­i­çe­ri­sin­de­böy­le­i­çin­den­gel­di­ði
gi­bi­ ko­nu­þan,­ sa­mi­mî­ in­san­lar­dýr­ bun­lar.
Bun­la­rýn­ söz­le­rin­den­ a­lýn­ma­ya­ hiç­ ih­ti­yaç
yok.­Çok­sa­mi­mî­söy­ler­ler”­de­miþ.
Al­tý­ner:­“Sað­o­lun,­var­o­lun.­Mem­le­ke­ti­niz­i­çin­ça­lý­þýn,­bo­ða­zý­nýz­i­çin­ça­lýþ­ma­yýn”­sö­zü­ü­ze­ri­ne­a­ra­ba­sý­na­bin­mek­ten­vaz­ge­çen­Þa­hin,
“Mus­ta­fa­am­ca­sen­ne­i­çin­ça­lý­þý­yor­sun?”­di­ye
sor­muþ.­Al­tý­ner,­“Si­ze­ve­ril­miþ­bir­va­zi­fe­var.
Ba­na­va­zi­fe­ve­ril­me­di”­ce­va­bý­ný­ver­miþ.­Þa­hin­i­se,­‘Ya­ni­siz­yö­ne­ti­ci­si­niz.­Ül­ke­nin­yö­ne­ti­mi­i­çin­ça­lý­þýn’­de­mek­is­te­di­niz.­Ta­biî­her­kes­ge­çi­mi­i­çin,­ço­luk­ço­cu­ðu­nun­na­fa­ka­sý­i­çin­bir­þey­ler­el­de­e­de­cek,­a­ma­ta­biî­siz,­‘Bun­la­rý­he­lâl­yol­dan­el­de­e­din’­de­mek­is­ti­yor­su­nuz”­di­ye­rek­a­ra­ba­sý­na­bi­ne­rek­u­zak­laþ­mýþ.­O­ra­ya­e­lek­trik­ge­lir­mi,­gel­mez­mi­bi­le­me­yiz,­a­ma­bu­di­ya­lo­ðu
o­ku­yun­ca­de­mok­ra­si­a­dý­na­se­vin­dik.­Çün­kü
de­mok­ra­si­nin­ge­re­ði­hal­kýn­seç­tik­le­ri­ve­kil­le­ri­-
T
Galata Köprüsü
trafiðe kapatýlacak
n YENÝ Ga­la­ta­Köp­rü­sü,­ba­kým­ve­o­na­rým
ça­lýþ­ma­la­rý­sebebiy­le­13­Tem­muz­da­a­raç
ve­ya­ya­tra­fi­ði­ne­ka­pa­tý­la­cak.­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­sin­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­De­niz­Hiz­met­le­ri­Mü­dür­lü­ðü­ta­ra­fýn­dan­Ye­ni­Ga­la­ta­Köp­rü­sü’nde­bas­kül
köp­rü­nün­mes­net,­ki­riþ­ve­ki­lit­le­ri­nin­yað­lan­ma­sý­ça­lýþ­ma­sý­i­le­köp­rü­nün­de­niz­tra­fi­ði­ne­a­çýl­ma­iþ­le­mi­nin­ya­pý­la­ca­ðý­be­lir­til­di.
Bu­se­bep­le­köp­rü­nün,­13­Tem­muz­Sa­lý­gü­nü­02.00-04.30­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­a­raç­ve­ya­ya­tra­fi­ði­ne­ta­ma­men­ka­pa­tý­la­ca­ðý­i­fa­de­e­di­len­a­çýk­la­ma­da,­Ye­ni­Ga­la­ta­Köp­rü­sü’nü
kul­la­na­cak­a­raç­la­rýn­be­lir­ti­len­ta­rih­te
02.00-03.30­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­A­ta­türk­Köp­rü­sü’nü,­03.30-04.30­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­i­se
her­i­ki­köp­rü­de­de­niz­tra­fi­ði­ne­a­çýk­o­la­ca­ðýn­dan­Ha­liç­Köp­rü­sü’nü­kul­lan­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­kay­de­dil­di.­Ýstanbul / aa
ne—ha­ka­ret­et­me­den—he­sap­so­ra­bil­me­li­dir.
Geç­miþ­te­he­sap­sor­ma­ya­kal­kan­la­rýn­hak­kýn­da
dâ­vâ­a­çýl­dý­ðý­ný­dü­þü­nün­ce­Þa­hin’in­bu­tep­ki­ye
hoþ­gö­rüy­le­bak­ma­sý­se­vin­di­ri­ci…
*­*­*
BELGE SIZDIRMA YA DA
YARGIYI ETKÝLEME...
Ýh­ti­lâl­ü­rü­nü­1982­A­na­ya­sa­sý­na­gö­re­pro­to­kol­de­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­nýn­ö­nün­de­yer­a­lan­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­nýn­a­çýk­la­ma­la­rý
med­ya­ta­ra­fýn­dan­ço­ðu­za­man­Cum­hur­baþ­ka­ný,­Mec­lis­Baþ­ka­ný­ve­ya­Baþ­ba­ka­nýn­a­çýk­la­ma­la­rýn­dan­da­ha­ön­plâ­na­çý­ka­rý­lýr.­Gö­rev­sü­re­si
30­A­ðus­tos’ta­do­la­cak­o­lan­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ýl­ker­Baþ­buð’un­a­çýk­la­ma­la­rý­da­öy­le­ol­du.­
Ö­zel­ bir­ te­le­viz­yon­ ka­na­lýn­da­ “yý­lýn­ rö­por­ta­jý”­ du­yu­ru­suy­la­ ya­yýn­la­nan­ üç­ sa­at­lik
rö­p or­t aj­d a­ Baþ­b uð’un­ ver­d i­ð i­ me­s aj­l ar,
cüm­le­le­ri­nin­ ar­ka­ plan­la­rý­ hâ­lâ­ tar­tý­þýl­ma­ya,­ir­de­len­me­ye­de­vam­e­di­yor.
Çok­u­zun­o­lan­rö­por­taj­da­dik­kat­çe­ken­bir
bö­lüm­var­dý.­O­ra­da­de­vam­et­mek­te­o­lan­bir­dâ­vâ­hak­kýn­da­Baþ­buð’un­söy­le­di­ði­bir­cüm­le­çok
en­te­re­san­dý.­“12­Ha­zi­ran­2009’da­ne­ol­du?­Bir
ga­ze­te­de,­ma­lûm­ga­ze­te­de,­bu­ir­ti­ca­i­le­ey­lem
pla­ný­çýk­tý.­O­ra­da­da­ta­biî­il­ginç­bir­nok­ta­var.­Bu
pla­nýn­ga­ze­te­ye­po­lis­ta­ra­fýn­dan­ser­vis­e­dil­di­ði­a­çýk,­so­ruþ­tur­ma­a­çý­lý­yor­çün­kü.­So­ruþ­tur­ma­nýn
da­ne­ol­du­ðu­nu­me­rak­la­bek­li­yo­rum”­de­di.
Pe­ki­bu­is­pat­lan­mýþ­bir­þey­mi?­E­ðer­öy­ley­se
“po­lis”­yet­ki­li­le­ri­a­çýk­la­ma­lý.­De­ðil­se,­po­li­sin
hak­ký­ný­kim­sa­vu­na­cak?­Nor­mal­o­lan­em­ni­yet
ge­nel­mü­dü­rü­nün­a­çýk­la­ma­sý­dýr.­On­dan­bir
ce­vap­çýk­ma­dý.­Em­ni­yet’in­bað­lý­ol­du­ðu­Ý­çiþ­le­ri
Ba­ka­ný­na­i­se­so­ru­so­rul­du­ðun­da,­“Ku­rum­lar­a­ra­sý­u­yum­suz­luk­yok.­Biz­de­bu­ko­nu­lar­da­has­sa­sýz.­Ýs­tan­bul­Em­ni­ye­ti­de­i­da­rî­so­ruþ­tur­ma
baþ­lat­mýþ­týr.­A­ma­bun­la­rý­bi­re­bir­bil­mi­yor,­bu­la­ma­ya­bi­li­yor­su­nuz.­Em­ni­yet­i­çin­de,­as­ker­i­çin­de­de­yan­lýþ­ya­pan­o­la­bi­lir.­Yan­lýþ­ya­pan­lar­tesbit­e­di­lin­ce­ge­rek­li­mü­ey­yi­de­ya­pý­lýr.­O­has­sa­si­yet­ler­bi­zim­de­has­sa­si­yet­le­ri­miz­dir”­ce­va­bý­ný
ver­di.­Pe­ki­bu­söz­ler­de­vam­et­mek­te­o­lan­bir
dâ­vâ­yý­et­ki­le­me­ye­cek­mi?­
Bir­ga­rip­sü­reç­doð­ru­su…
***
DAÐITTIN, DAÐITTIN…
Tür­ki­ye’nin­dýþ­po­li­ti­ka­sý­nýn­ko­nu­þul­du­ðu
Mec­lis­Ge­nel­Ku­ru­lu’nda­CHP­Ýz­mir­Mil­let­ve­ki­li­Meh­met­A­li­Su­sam’ýn­bir­sö­zü­or­ta­lý­ðý­ger­di.­Su­sam,­“AKP’nin­bu­gün­uy­gu­la­dý­ðý­kim­lik
si­ya­se­ti,­ö­zel­lik­le,­Tür­ki­ye’yi­la­ik,­çað­daþ­bir­Ba­tý­lý­top­lum­dan­Sün­nî­Müs­lü­man­bir­top­lu­ma
dö­nüþ­tü­ren­kim­lik­si­ya­se­ti­dir­ve­dýþ­si­ya­se­tin­de…”­di­ye­ko­nuþ­tu­ðu­sý­ra­da­sö­zü­nü­ta­mam­la­ya­ma­dan­AKP­sý­ra­la­rýn­dan­ge­len­sert­tep­ki­ler
gel­di.­Tu­ta­nak­lar­dan­ak­ta­ra­lým:
Ah­met­Ye­ni­(Sam­sun)­- Öy­le­saç­ma­la­dýn­ki,
pes­ya­ni!­
Su­at­Ký­lýç­(Sam­sun)­- Çok­yan­lýþ­söz­ler.­Sa­yýn­Baþ­kan,­bu­ko­nuþ­ma­ya­mü­da­ha­le­et­me­li­si­niz.­Að­zýn­dan­çý­ka­ný­ku­la­ðý­duy­mu­yor,­Ha­tip
çok­bü­yük­bir­bö­lü­cü­lük­ya­pý­yor.­Ha­tip­çok­a­ðýr­bir­bö­lü­cü­lük­ya­pý­yor,­að­zýn­dan­çý­ka­ný­ku­la­ðý­duy­mu­yor,­ken­di­si­de­piþ­man­o­la­cak.­
Av­ni­Do­ðan­(Kah­ra­man­ma­raþ)­- Müs­lü­man
de­ðil­mi­bu­ül­ke,­Müs­lü­man­de­ðil­mi?­
Meh­met­A­li­Su­sam­- Þim­di,­bu­ül­ke­yüz­de
90’ý­Müs­lü­man…­la­ik­bir­cum­hu­ri­yet­tir…­a­ma
Müs­lü­man­bir­mem­le­ket­o­la­rak­yap­tý­ðý­po­li­ti­ka­da­ö­ne­çý­kan­de­ðer­ler­fark­lý­de­ðer­ler­dir.­O­nun­i­çin­bu­ko­nu­da­et­nik­kim­lik­po­li­ti­ka­sý­ve­et­nik­po­li­ti­ka­yap­ma­nok­ta­sýn­da­ol­ma­ya­cak­sý­nýz.­
Ah­met­Ye­ni­- Da­ðýt­týn,­da­ðýt­týn,­çu­val­la­dýn!
Dü­zelt­me­yap!­
Av­ni­Do­ðan- Bir­he­sa­býn­fa­lan­mý­var­Sün­nî­ler­le?­
Su­at­Ký­lýç­-­ Mil­le­tin­i­nan­cý­na,­bö­lü­cü­ve
mez­hep­çi­bir­yak­la­þým­la­kas­tet­ti­ði­ni­tu­ta­nak­lar­dan­çý­kart­týr…
Kar­þý­lýk­lý­di­ya­log­lar­sý­ra­sýn­da­Su­sam­söz­le­ri­ni­a­çýk­la­ma­ya­ça­lýþ­sa­da­“bö­lü­cü­lük”­ü­ze­ri­ne
tar­týþ­ma­de­vam­e­dip­git­ti.­Bu­ra­dan­an­la­þý­la­ca­ðý­ü­ze­re,­ko­nu­þur­ken­sö­zün­ne­re­ye­gi­de­ce­ði­ni
bi­le­rek­söz­sarf­e­dil­mek­ge­re­ki­yor.­Yok­sa­son­ra­to­par­la­ma­sý­zor­o­lu­yor.­Tür­ki­ye’de­ne­ya­zýk
ki,­za­man­za­man­et­nik­kö­ken,­di­nî­mez­hep­ve
böl­ge­sel­fark­lý­lýk­la­ra­da­ya­lý­po­le­mik­ve­tar­týþ­ma­lar­ya­pýl­dý,­ya­pý­lý­yor.­Bu­ko­nu­lar­ü­ze­rin­den­tar­týþ­ma­nýn­ve­si­ya­se­ti­bu­ko­nu­lar­ü­ze­ri­ne­bi­na­et­me­nin­ol­duk­ça­sa­kýn­ca­lý­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­ruz.­Zi­ra,­Mec­lis­ça­tý­sý­al­týn­da­bu­lu­nan­her­mil­let­ve­ki­li­ül­ke­nin­her­bi­re­yi­ne­ay­rým­gö­zet­me­den
hiz­met­et­mek­ü­ze­re­se­çil­miþ­tir.­Do­la­yý­sýy­la
fark­lý­lýk­lar­ü­ze­rin­den­si­ya­set­yap­mak­da,­bu­nu
po­le­mik­ko­nu­su­ha­li­ne­ge­tir­mek­de,­hem­ve­kil­lik­gö­re­vi­ne,­hem­de­mil­le­tin­or­tak­de­ðer­le­ri­ne
ya­pý­lan­bir­hak­sýz­lýk­týr.­Do­la­yý­sýy­la­Mec­lis­kür­sü­sün­de­bu­tür­ay­rým­cý­söy­lem­le­rin­dil­len­di­ril­me­si­ni­tas­vip­et­mek­müm­kün­de­ðil­dir.
NOT:­Yýl­lýk­iz­ni­mi­zin­bir­bö­lü­mü­nü­kul­lan­mak­i­çin­bir­sü­re­iz­ni­ni­zi­is­ti­yo­ruz.
STK’lardan diyalog hamlesi
SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI KONFEDERASYONU, 28 TEMMUZ - 1 AÐUSTOS ARASINDA TÜRKÝYE’YE GELECEK ERMENÝ YETKÝLÝLERLE, ÝKÝ ÜLKE
ARASINDAKÝ BARIÞA NASIL KATKI SAÐLAYABÝLECEKLERÝNÝ KONUÞACAK.
16 terörist ölü ele geçirildi
n GENELKURMAY Baþ­kan­lý­ðý,­bö­lü­cü­te­rör­ör­gü­tü­ne­yö­ne­lik­son­bir­haf­ta­i­çin­de
ya­pý­lan­o­pe­ras­yon­lar­da,­16­te­rö­ris­tin­ö­lü­e­le­ge­çi­ril­di­ði­ni­bil­dir­di.­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­in­ter­net­si­te­sin­de­yer­a­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­son­bir­haf­ta­i­çin­de­ya­pý­lan­o­pe­ras­yon­lar­da­16­te­rö­rist­ö­lü­e­le­ge­çi­ril­di.
O­pe­ras­yon­lar­da­23­te­rö­rist­sað­ya­ka­la­nýr­ken,­7­te­rö­rist­i­se­tes­lim­ol­du.­­Ankara / aa
Reyhanlý'da 8 kaçak
yakalandý
n HATAY’IN Rey­han­lý­il­çe­sin­de,­Tür­ki­ye’ye
ya­sa­dý­þý­yol­lar­dan­gir­dik­le­ri­be­lir­le­nen­8
ki­þi­nin­ya­ka­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye
gö­re,­bir­ih­ba­rý­de­ðer­len­di­ren­Ýl­çe­Jan­dar­ma­Ko­mu­tan­lý­ðý­e­kip­le­ri,­Su­ri­ye­sý­ný­rý­na
ya­kýn­Bü­kül­mez­kö­yün­de,­yur­da­ya­sa­dý­þý
yol­lar­dan­gir­dik­le­ri­be­lir­le­nen­Af­ga­nis­tan
uy­ruk­lu­8­ki­þi­yi­ya­ka­la­dý.­Yet­ki­li­ler,­ka­çak­la­rýn­sor­gu­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­sý­nýr­dý­þý­e­di­le­cek­le­ri­ni­bil­dir­di.­­Reyhanlý / aa
n TÜRKÝYE’DEN Rus­ya’ya­ ya­pý­lan­ yýl­lýk­ 3­ mil­yar­ do­lar­lýk­de­ri­ih­ra­ca­tý­nýn­1­mil­yar­do­la­rý­ný­o­luþ­tu­ran­ba­vul­ti­ca­re­ti­uy­gu­la­ma­sý­na­Rus­ya­son­ve­rin­ce,­Rus­a­lý­cý­lar­si­pa­riþ­le­rin­ya­rý­sý­ný­ip­tal­et­ti.­Tür­ki­ye­De­ri­Kon­fek­si­yon­cu­la­rý­ Der­ne­ði­ Ge­nel­ Sek­re­te­ri­ Meh­met­ A­li
Dinç,­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ 3­ bin­ 600­ ka­yýt­lý­ fir­ma­ ve
200­bin­ci­va­rýn­da­ça­lý­þa­ný­bu­lu­nan­Tür­ki­ye­de­ri­sek­tö­rü­nün,­ 2009­ yý­lý­ ve­ri­le­ri­ne­ gö­re­ Rus­ya’ya­ yap­tý­ðý
yýl­lýk­ 3­ mil­yar­ do­lar­ ci­va­rýn­da­ki­ ih­ra­ca­týn,­ 1­ mil­yar
do­la­rý­nýn­be­yan­na­me­li­ih­ra­cat,­1­mil­yar­do­la­rý­nýn­ö­zel­fa­tu­ra­lý­ih­ra­cat­(ba­vul­ti­ca­re­ti),­1­mil­yar­do­la­rý­nýn
An­tal­ya’da­ki­ pe­ra­ken­de­ sa­týþ­lar­dan­ o­luþ­tu­ðu­nu­ kay­det­ti.­Rus­ya’nýn,­de­ri­ve­teks­til­sek­tö­rü­a­çý­sýn­dan­ih­ra­cat­ta­ilk­sý­ra­da­gel­di­ði­ni­di­le­ge­ti­ren­Dinç,­Rus­ya­i­le­ ya­pý­lan­ ba­vul­ ti­ca­re­ti­ ko­nu­sun­da­ fir­ma­la­rýn­ cid­di
sý­kýn­tý­lar­ ya­þa­dý­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Meh­met­ A­li­ Dinç,­ þu
an­da­ mil­yon­lar­ca­ do­lar­lýk­ ma­lýn­ ko­li­ler­de­ bek­le­di­ði­nin­ve­ü­re­ti­min­ya­vaþ­la­dý­ðý­nýn­al­tý­ný­çi­ze­rek,­so­ru­na
çö­züm­bu­lun­ma­ma­sý­ha­lin­de­ih­ra­ca­týn,­200­bin­ki­þi­nin­ i­þi­nin­ teh­li­ke­ye­ gi­re­ce­ði­ni,­ 3­ bin­ 600­ fir­ma­nýn
yüz­de­50’si­nin­ka­pa­na­ca­ðý­ný­dü­þün­dük­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­ Dinç,­ ba­vul­ ti­ca­re­tin­de­ da­ha­ çok­ or­ta­ öl­çek­li­ fir­ma­la­rýn­ ça­lýþ­tý­ðý­ný­ ve­ bu­ fir­ma­la­rýn­ bir­ço­ðu­nun­ be­yan­na­me­li­ ih­ra­cat­ ya­pa­bil­me­ ka­pa­si­te­si­ne­ sa­hip­ ol­ma­dý­ðý­ný­ an­la­týr­ken,­ ‘’Sek­tör­ kýþ­ se­zo­nu­nu­ ka­pa­týr­sa
200­bin­ki­þi­iþ­siz­ka­la­cak,­3­bin­fir­ma­nýn­bü­yük­kýs­mý
ka­pa­na­cak’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ýstanbul / aa
Sanal ticareti sevdik
n ÝNTERNET ü­ze­rin­den­ya­pý­lan­a­lýþ­ve­riþ­mik­ta­rý­nýn,
gü­ven­lik­alt­ya­pý­sý­nýn­ge­liþ­me­si­ne­pa­ra­lel­art­tý­ðý­Tür­ki­ye’de,­e-ti­ca­re­tin,­5­yýl­i­çe­ri­sin­de­250­mil­yar­do­lar­lýk­hac­me­u­laþ­ma­sý­bek­le­ni­yor.­Bil­gi­net­Bi­li­þim­Tek­no­lo­ji­le­ri’nin­Ge­nel­Mü­dü­rü­Er­cü­ment­Er­dem,­yap­tý­ð ý­ a­ç ýk­l a­m a­d a,­ Tür­k i­y e’de­ e-ti­c a­r e­t in­ bü­y ük­ bir
hýz­la­ bü­yü­dü­ðü­ne­ dik­ka­ti­ çe­ke­rek,­ e-ti­ca­re­tin­ Tür­ki­ye’de­5­yýl­i­çe­ri­sin­de­250­mil­yar­do­lar­lýk­hac­me­u­laþ­ma­sý­ný­bek­le­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Er­dem­þöy­le­de­vam
et­ti:­ ‘’Ip­sos­ Tür­ki­ye­ ta­ra­fýn­dan­ ya­pý­lan­ a­raþ­týr­ma­da,
Tür­ki­ye’de­ 2004-2009­ yýl­la­rý­ a­ra­sýn­da­ in­ter­net­ a­lýþ­ve­riþ­le­ri­nin­ ge­nel­ a­lýþ­ ­ve­ri­þe­ o­ra­ný­nýn­ yüz­de­ 6’dan
yüz­de­12’ye­çýk­tý­ðý­be­lir­ti­li­yor.­Bu­ra­kam­lar,­pa­za­rýn
ha­la­ne­ka­dar­boþ­ol­du­ðu­nun­gös­ter­ge­si.­Bu­nun­ya­ný
sý­ra­Ban­ka­la­ra­ra­sý­Kart­Mer­ke­zi’nin­ve­ri­le­ri­ne­bak­tý­ðý­mýz­da,­ Tür­ki­ye’de­ kre­di­ kar­týy­la­ ya­pý­lan­ e-ti­ca­ret
har­ca­ma­la­rý,­ 2005­ yý­lý­nýn­ o­cak­ a­yýn­da­ top­lam­ 746
bin­917­a­det­iþ­lem­le­63,12­mil­yon­li­ra­se­vi­ye­sin­dey­ken,­bu­ra­ka­mýn­bu­yý­lýn­Þu­bat­a­yýn­da­6­mil­yon­247
bin­43­iþ­lem­de­990­mil­yon­li­ra­ya­yük­sel­di­ði­ni­gö­rü­yo­ruz.­ Bu­ da­ pa­za­rýn­ bü­yü­me­ iv­me­si­ni­ gös­ter­me­si
a­çý­sýn­dan­çok­ö­nem­li.’’­Bursa / aa
Kýdem tazminatý
tavaný açýklandý
Saadet’te kongre günü
n SAADET Par­ti­si’nin­O­la­ða­nüs­tü­Bü­yük
Kon­gre­si,­bu­gün­An­ka­ra­A­ta­türk­Spor­Sa­lo­nu’nda­top­la­na­cak.­Kon­gre­de,­ge­nel­baþ­kan­lýk­se­çi­mi­nin­ya­ný­sý­ra­Ge­nel­Ý­da­re­Ku­ru­lu­(GÝK),­Yük­sek­Di­sip­lin­Ku­ru­lu­(YDK)­ ü­ye­lik­le­ri­se­çim­le­ri­ya­pý­la­cak,­ay­rý­ca­tü­zük­ve
prog­ram­de­ði­þik­li­ði­ne­de­gi­di­le­cek.­Kongre­de,­1250­ka­yýt­lý­de­le­ge­oy­kul­la­na­cak.­‘’Kon­gre’den­Ýk­ti­da­ra’’­slo­ga­ný­i­le­ya­pý­la­cak­kon­gre­de,­par­ti­viz­yo­nun­da­da­de­ði­þi­me­gi­di­le­ce­ði­­be­lir­til­di.­Kon­gre­do­la­yý­sýy­la,­par­ti­ge­nel­mer­ke­zi­ta­ra­fýn­dan­‘’Sa­a­det’in­tam­za­ma­ný’’­a­dýy­la­bir­de­marþ­ha­zýr­la­týl­dý.­Mar­þýn
ba­zý­söz­le­ri­þöy­le:­‘’Öz­gür­lük­ve­a­da­let­vaz­ge­çil­mez­o­la­cak,­Ö­zü­doð­ru­sö­zü­doð­ru,­Sa­a­det­Par­ti­siy­le,­mil­le­te­ik­ti­dar­yo­lu.­Hak­ça
pay­la­þý­la­cak,­zen­gin­lik­ar­ta­cak,­Sa­a­det­Par­ti­siy­le,­mil­le­te­ik­ti­dar­yo­lu.­Tam­za­ma­ný,­tam
za­ma­ný­Sa­a­det’in­tam­za­ma­ný.’’­Ge­nel­Baþ­kan­Nu­man­Kur­tul­muþ’un­tek­lis­tey­le­ka­tý­la­ca­ðý­kon­gre­ye,­çok­sa­yý­da­ya­ban­cý­mi­sa­fi­rin­de­dâ­vet­e­dil­di­ði­öð­re­nil­di.­Ankara / aa
Bavul ticaretine
Rusya’dan darbe
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün 6 Eylül 2009’da futbol maçý izlemek için Erivan’a yaptýðý ziyaretin ardýndan Türkiye-Ermenistan arasýnda baþlayan iliþkilerin
normalleþtirilmesi çerçevesinde Iðdýr’a 16 kilometre uzaklýktaki Alican Sýnýr Kapýsý’nýn açýlmasý gündeme gelmiþti.
TÜRKÝYE’DEKÝ 35­il­si­vil­top­lum­ör­gü­tü­nü
kap­sa­yan­Si­vil­Top­lum­Ku­ru­luþ­la­rý­Kon­fe­de­ras­yo­nu,­Er­me­nis­tan-Tür­ki­ye­a­ra­sýn­da­ki­ba­rý­þa­kat­ký­sað­la­mak­i­çin­Er­me­nis­tan’da­ki­mu­ha­tap­der­nek­le­bir­a­ra­ya­ge­le­cek.
Kon­fe­de­ras­yon­i­le­Er­me­nis­tan’da­ki­Hem­þe­ri­ler­Bir­li­ði­Der­ne­ði­a­ra­sýn­da­yak­la­þýk­1­yýl­dýr­i­le­ti­þim­de­vam­e­di­yor.­28­Tem­muz-1­A­ðus­tos
a­ra­sýn­da­Tür­ki­ye’de­bu­lu­na­cak­o­lan­der­nek
yet­ki­le­ri­i­le­kon­fe­de­ras­yon­yet­ki­li­le­ri,­i­ki­ül­ke
a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­le­rin­si­ya­sî,­ti­ca­rî­yön­den­i­yi­leþ­ti­ril­me­si­ni,­ba­rý­þa­na­sýl­kat­ký­sað­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni­ve­bu­ko­nu­da­ne­ler­ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni­gö­rü­þe­cek.­Ö­te­yan­dan,­19­Ey­lül’de­dün­ya­nýn­her
ye­rin­den­Er­me­ni­le­rin­ka­tý­lý­mýy­la­ilk­di­ni­tö­re­nin­ya­pý­la­ca­ðý­Van’da­ki­Ak­da­mar­Ki­li­se­si’nde
dü­zen­le­ne­cek­prog­ram­ko­nu­sun­da­da­ha­zýr­lýk­lar­sü­rü­yor.­O­tel­ka­pa­si­te­si,­ge­le­cek­mi­sa­fir­le­ri­kar­þý­la­ya­ma­ya­ca­ðý­i­çin,­Van’da­bu­lu­nan
tüm­öð­ren­ci­yurt­la­rý­nýn,­Er­me­ni­mi­sa­fir­le­re
tah­sis­e­dil­me­si­ve­o­tel­se­vi­ye­sin­de­hiz­met­ve­ril­me­si­i­çin­ça­lýþ­ma­yü­rü­tü­lü­yor.
Türk-Er­m e­n i­ Ýþ­ Ge­l iþ­t ir­m e­ Kon­s e­y i
(TABDC) Eþ­Baþ­ka­ný­Ka­an­So­yak,­si­vil­top­lum­ ör­güt­le­ri­nin­ gö­rev­le­ri­ ve­ iþ­lev­le­ri­nin,
bu­gü­nün­dün­ya­sýn­da­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­na
i­þa­ret­ e­de­rek,­ ö­zel­lik­le­ bir­bir­le­riy­le­ dip­lo­ma­tik­i­liþ­ki­ku­ra­ma­mýþ­ve­ya­i­liþ­ki­le­rin­de­so­run­ya­þa­yan­ül­ke­ler­a­ra­sýn­da­so­run­la­rýn­çö­zü­mü­ne­ yar­dým­cý­ ol­mak­ ko­nu­la­rýn­da­ si­vil
top­lum­ör­güt­le­ri­nin­ki­lit­rol­üst­len­dik­le­ri­ni
be­lirt­ti.­ TABDC­ o­la­rak­ ku­rul­duk­la­rý­ 1997
yý­lýn­dan­bu­ya­na,­hem­Tür­ki­ye’de­ki­hem­de
Er­me­nis­tan’da­ki­ne­re­dey­se­bü­tün­si­vil­top­lum­ ör­güt­le­riy­le­ bað­lan­tý­ya­ ge­çip,­ bir­bir­le­riy­le­bu­lu­þup­ta­nýþ­ma­la­rý­ný­ve­o­la­bi­lir­se­bir­lik­te­ pro­je­ler­ yap­ma­la­rý­ný­ teþ­vik­ et­tik­le­ri­ni
an­la­tan­So­yak,­kon­fe­de­ras­yo­nun­ça­lýþ­ma­sý­nýn­ da,­ bu­ ça­lýþ­ma­la­rýn­ so­nu­cu­ ol­du­ðu­nu
kay­det­ti.­ So­yak,­ der­ne­ðin­ bü­yük­ bir­ öz­ve­riy­le­ ça­lý­þa­rak,­ Tür­ki­ye­ ve­ Er­me­nis­tan­ hü­kü­met­le­ri­ne­yar­dým­cý­o­la­bi­le­cek­ö­nem­li­bir
pro­je­yi­ger­çek­leþ­tir­di­ði­nin­al­tý­ný­çiz­di.­Yak­la­þýk­ 15­ yýl­dýr­ dü­zen­li­ o­la­rak­ Er­me­nis­tan’a
git­tik­le­ri­ni­ ve­ Er­me­nis­tan’da­ki­ he­men­ he­men­bütün­iþ­ve­si­vil­top­lum­ör­güt­le­riy­le­i­-
le­ti­þim­ i­çe­ri­sin­de­ bu­lun­duk­la­rý­ný­ di­le­ ge­ti­ren­So­yak,­‘’Hep­si,­Tür­ki­ye­i­le­ya­kýn­laþ­ma­ya
son­de­re­ce­o­lum­lu­ba­ký­yor­lar­ve­bu­nu­des­tek­li­yor­lar’’­de­di.
So­yak,­bu­gü­ne­ka­dar­Tür­ki­ye­i­le­Er­me­nis­tan­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­le­rin­en­ö­nem­li­a­þa­ma­la­rýn­da­ve­Tür­ki­ye­i­le­Er­me­ni­Di­as­po­ra­sý­a­ra­sýn­da­ki­bütün­i­liþ­ki­le­rin­ve­ya­kýn­laþ­ma­la­rýn­ku­rul­ma­sýn­da­ön­cü­lü­ðü­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn
çek­ti­ði­ni­vur­gu­la­ya­rak,­þun­la­rý­söy­le­di:
‘’Hat­ta­öy­le­ki,­ço­ðu­za­man­hü­kü­met­le­rin
bir­bir­le­riy­le­ko­nu­þa­ma­dýk­la­rý­ko­nu­la­rý­ön­ce­lik­le­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­kar­þý­lýk­lý­e­le­al­mýþ
ve­son­ra­sýn­da­ko­nu­la­rý­hü­kü­met­le­re­dev­ret­miþ­ler­dir.­ Ý­ki­ ül­ke­ a­ra­sýn­da­ki­ si­vil­ top­lum
ör­güt­le­ri­nin­ bir­bir­le­ri­ne­ o­lan­ gü­ven­le­ri­ çok
yük­sek­dü­zey­de.­Biz­TABDC­o­la­rak,­þu­sý­ra­lar­da­hem­Er­me­nis­tan­i­le­Tür­ki­ye­a­ra­sýn­da­ki­ku­rul­muþ­i­liþ­ki­le­rin­ge­liþ­ti­ril­me­sin­de­hem
de­ Tür­ki­ye­ i­le­ Di­as­po­ra­ iþ­ ve­ si­vil­ top­lum
ku­rum­la­rý­a­ra­sýn­da­ö­zel­lik­le­iþ­ve­kül­tü­rel­a­lan­da­ pro­je­ler­ ya­pýl­ma­sý­ ko­nu­la­rýn­da­ ça­lýþ­ma­lar­ya­pý­yo­ruz.’’­Ýstanbul / aa
KCK/TM dâvâsý için salon talebi
Di­yar­ba­kýr­6.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si,­61­sa­nýk­lý­‘’Þýr­nak­KCK/TM­Ya­pý­lan­ma­sý­Dâ­vâ­sý’’nda­fi­zi­kî­þart­la­rýn­ye­ter­siz­li­ði­ni­ge­rek­çe
gös­te­re­rek,­A­da­let­Ba­kan­lý­ðýn­dan­uy­gun­bir
du­ruþ­ma­sa­lo­nu­nun­te­min­e­dil­me­si­ni­is­te­di.
Þýr­nak’ta­te­rör­ör­gü­tü­PKK’nýn­‘’KCK/Tür­ki­ye­Mec­li­si­(KCK-TM)’’ ça­tý­sý­al­týn­da­fa­a­li­yet
gös­te­ren­ ‘’Yurt­se­ver­De­mok­ra­tik­Genç­lik
Mec­li­si­(YDGM)­ü­ye­si­ol­mak’’,­‘’te­rör­ör­gü­tü
a­dý­na­suç­iþ­le­mek’’­ve­‘’te­rör­ör­gü­tü­ne­e­le­man­te­mi­ni­su­re­tiy­le­yar­dým­et­mek’’­suç­la­rýn­dan­hak­la­rýn­da­da­va­a­çý­lan­61­sa­ný­ðýn­yar­gý­lan­ma­sý­Di­yar­ba­kýr­6.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­-
me­sin­de­sü­rü­yor.­Mah­ke­me,­ya­pý­lan­son­du­ruþ­ma­da,­mev­cut­sa­lo­nun­ye­ter­siz­li­ði­ni­ge­rek­çe­gös­te­re­rek,­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý­Per­so­nel
Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’ne­ya­zý­ya­zýl­ma­sý­ný­ka­rar­laþ­týr­dý.­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý’na­gön­de­ri­le­cek­ya­zý­da,­61­sa­nýk­lý­da­va­da,­her­sa­ný­ðýn­ay­rý­bir­a­vu­ka­tý­nýn­bu­lun­du­ðu,­sa­lon­da­sa­nýk­lar­i­çin
10­a­det,­a­vu­kat­lar­i­çin­de­kü­çük­bir­ma­sa­i­le
5-6­san­dal­ye­nin­bu­lun­du­ðu­nun­be­lir­til­me­si
is­te­nil­di.­Sa­nýk­a­vu­kat­la­rý­da­sa­lo­nun­ye­ter­siz­li­ði­ni­ge­rek­çe­gös­te­re­rek,­bu­þart­la­rýn­de­vam­et­me­si­ha­lin­de­sa­vun­ma­yap­ma­ya­cak­la­rý­n ý­ mah­k e­m e­y e­ bil­d ir­m iþ­t i.­ ‘’Þýr­n ak
KCK/TM­Ya­pý­lan­ma­sý­Dâ­vâ­sý’’nýn­ya­pý­lan
son­du­ruþ­ma­sýn­da­kim­lik­tes­bi­ti­sý­ra­sýn­da­tu­tuk­lu­sa­nýk­la­rýn­so­ru­la­ra­Türk­çe­ce­vap­ver­me­me­si­ü­ze­ri­ne­sa­lon­dan­çý­ka­rýl­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Te­rör­ör­gü­tü­PKK’nýn­‘’KCK/TM­Ya­pý­lan­ma­sý’’na­yö­ne­lik­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma
kap­sa­mýn­da­hak­la­rýn­da­dâ­vâ­a­çý­lan­103’ü­tu­tuk­lu­151­sa­ný­ðýn­yar­gý­lan­ma­sý­da­6.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si’nde­18­E­kim­2010­ta­ri­hin­de
gö­rü­le­cek.­Mah­ke­me,­bir­sü­re­ön­ce­Di­yar­ba­kýr­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý’ndan­söz­ko­nu­su
yar­gý­la­ma­i­çin­uy­gun­bir­sa­lon­te­min­e­dil­me­si­ni­is­te­miþ­ti.­­Diyarbakýr / aa
n ÝÞÇÝLERE ö­de­ne­cek­ký­dem­taz­mi­na­tý­ta­va­ný­yý­lýn­2.
ya­rý­sýn­da­ 2.517,01­ li­ra­ o­la­rak­ uy­gu­la­na­cak.­ Dev­let
me­mur­la­rý­ve­söz­leþ­me­li­le­rin­yüz­de­1,06’lýk­enf­las­yon
far­ký­ ve­ yüz­de­ 2,5’luk­ Tem­muz­ zam­mý­na­ i­liþ­kin­ Ge­nel­ge,­ Ma­li­ye­ Ba­ka­ný­ Meh­met­ Þim­þek­ im­za­sýy­la­ ka­mu­ku­ru­luþ­la­rý­na­gön­de­ril­di.­Ge­nel­ge­de,­me­mur­ma­aþ­la­rý­na­i­liþ­kin­ay­lýk­kat­sa­yý­nýn­1­Tem­muz-31­A­ra­lýk
dö­n e­m in­d e­ (0,059445),­ ta­b an­ ay­l ýk­ kat­s a­y ý­s ý­n ýn
(0,7931),­ yan­ ö­de­me­ kat­sa­yý­sý­nýn­ i­se­ (0,018843)­ o­la­rak­ uy­gu­la­na­ca­ðý­ ha­týr­la­týl­dý.­ 399­ sa­yý­lý­ Ka­nun­ Hük­mün­de­ Ka­rar­na­me­ kap­sa­mýn­da­ KÝT’ler­de­ söz­leþ­me­li
o­la­rak­ça­lýþ­tý­rý­lan­per­so­ne­lin­ta­van­üc­re­ti­nin­3.120­li­ra­ya,­ ‘’Söz­leþ­me­li­ Per­so­nel­ Ça­lýþ­tý­rýl­ma­sý­na­ Ý­liþ­kin­ E­sas­l ar’’­ kap­s a­m ýn­d a­k i­ per­s o­n e­l in­ üc­r et­ ta­v a­n ý­n ýn
2.767­ li­ra­ya­ yük­sel­di­ði­ be­lir­ti­len­ Ge­nel­ge­de,­ en­ yük­sek­ dev­let­ me­mu­ru­ o­lan­ Baþ­ba­kan­lýk­ Müs­te­þa­rý­nýn
ay­lýk­söz­leþ­me­üc­ret­tu­ta­rýn­da­3.219­li­ra­o­la­rak­be­lir­len­di­ði­vur­gu­lan­dý.­Ge­nel­ge­de­“1­Tem­muz­2010­ta­ri­hin­den­ i­ti­ba­ren­ iþ­çi­le­re­ ö­de­ne­cek­ ký­dem­ taz­mi­na­tý­nýn­yýl­lýk­ta­va­ný­2.517,01­li­ra­dýr­3628­sa­yý­lý­Ka­nun­u­ya­rýn­ca­ yü­rür­lü­ðe­ ko­nu­lan­ Mal­ Bil­di­ri­min­de­ Bu­lu­nul­ma­sý­Hak­kýn­da­Yö­net­me­li­ðin­8’in­ci­mad­de­si­u­ya­rýn­ca­Ba­kan­lý­ðý­mýz­ca­i­lan­e­dil­me­si­ge­re­ken­ge­nel­i­da­re­hiz­met­le­ri­sý­ný­fýn­da­bi­rin­ci­de­re­ce­nin­bi­rin­ci­ka­de­me­sin­de­ki­þu­be­mü­dü­rü­ne­ö­de­nen­her­tür­lü­zam­ve
taz­mi­nat­lar­da­hil­net­ay­lýk­tu­ta­rý,­1­Tem­muz­2010­ta­ri­hi­i­ti­ba­riy­le­2.066­li­ra­dýr’’­de­nil­di.­­Ankara / aa
PETKÝM iþçileri
AÝHM’e baþvurdu
n PETKÝM’DE iþ­ten­çý­ka­rý­lan­ve­i­þe­i­a­de­le­ri­nin­sað­lan­ma­sý­i­çin­baþ­vur­ma­la­rý­na­kar­þýn,­aç­týk­la­rý­dâ­vâ­la­rý­kay­be­den­iþ­çi­ler­A­ÝHM’e­baþ­vur­du.­Ýþ­çi­le­rin­a­vu­ka­tý­Ba­rýþ
Kaþ­ka,­dâ­vâ­nýn­ka­bul­e­dil­me­si­ha­lin­de,­Ýþ­Ka­nu­nu’nda
iþ­çi­a­ley­hi­ne­o­lan­i­þe­i­a­de­mad­de­le­ri­nin,­iþ­çi­ler­le­hi­ne
de­ði­þe­ce­ði­ni­kay­det­ti.­Ba­rýþ­Kaþ­ka,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,
2008­ve­2009­yýl­la­rýn­da­ö­zel­leþ­tir­me­sü­re­cin­de­ki­PET­KÝM’de­ 700’e­ ya­kýn­ iþ­çi­nin­ iþ­ten­ çý­ka­rýl­dý­ðý­ný­ be­lirt­ti.
Ýþ­çi­ler­den­400’ü­nün,­Kar­þý­ya­ka’da­ki­iþ­mah­ke­me­le­ri­ne
baþ­vu­ra­rak­ i­þe­ i­a­de­ e­dil­me­yi­ ta­lep­ et­ti­ði­ni­ kay­de­den
Kaþ­ka,­ ‘’Dâ­vâ­lar­da­ iþ­ve­ren­ ‘Ý­ka­le­ (kar­þý­lýk­lý­ an­laþ­ma)
söz­leþ­me­siy­le­ iþ­ten­ çý­kar­dýk’­ di­ye­rek­ ken­di­si­ni­ sa­vun­du.­Mah­ke­me­i­se­iþ­çi­le­rin­at­týk­la­rý­im­za­lar­dolayýsýyla,
‘Siz­ken­di­is­te­ði­niz­le­iþ­ten­ay­rýl­mýþ­sý­nýz’­di­ye­rek,­iþ­çi­le­rin­i­a­de­ta­le­bi­ni­red­det­ti’’­de­di.­Kaþ­ka,­iç­hu­kuk­yol­la­rý­nýn­tü­ken­me­si­nin­ar­dýn­dan,­iþ­çi­ler­a­dý­na­A­ÝHM’e­baþ­vur­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Kaþ­ka,­bir­çok­iþ­çi­nin­de­dâ­vâ­sü­re­si­ni­ka­çýr­ma­sý­ne­de­niy­le­i­þe­i­a­de­dâ­vâ­sý­i­çin­baþ­vu­ra­ma­dý­ðý­ný­kay­de­de­rek,­‘’1­ay­lýk­sü­re­çok­ký­sa.­Ýþ­çi­da­ha
ne­ ol­du­ðu­nu­ an­la­ya­ma­dan­ dâ­vâ­ sü­re­si­ bi­ti­yor.­ Dâ­vâ­mý­zýn­ka­bul­e­dil­me­si­ha­lin­de,­Ýþ­Ka­nu­nu­da­iþ­çi­le­hi­ne
de­ði­þe­cek’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ýzmir / aa
8
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
MEDYA - POLÝTÝK
Deðiþtirilemez maddeler
ve halktan korkmak
AMERÝKAN Devrimi’nin en temel metni olan Baðýmsýzlýk Bildirgesi’nin yazarý,
Amerika’nýn ‘kurucu babalarý’ndan, bugünün Demokrat Parti’sinin baþlatýcýsý
saymak gereken, Amerika’nýn üçüncü
baþkaný Thomas Jefferson’un zaman
zaman bu köþede alýntýsýný yaptýðým
çok önemli bir saptamasý var.
Jefferson’a göre, bir demokraside eninde sonunda iki temel parti oluþuyor:
Halktan korkanlar partisi ve halktan
korkmayanlar partisi.
Bizde maalesef ‘halktan korkmayanlar partisi’ hep çok kýsa süreliðine iktidar olabiliyor. Ýktidara ‘halktan korkmayanlar partisi’ olarak gelenler, bir zaman sonra halka güvenmemeye, halktan korkmaya baþlýyorlar. Yani bizim siyasi partilerimizin neredeyse tamamý
‘halktan korkanlar partisi’ esas olarak.
Ancak ‘halktan korkma’nýn dereceleri var; partilerimiz bu derecelere göre
sýralanýyorlar, ‘daha az korkanlar’ ve
‘daha çok korkanlar’ olarak.
«««
Ýzninizle önce ‘halktan korkmak’ ne
demek, onu anlatmaya çalýþayým. Yoksa, ‘seçime gitmekten çekinmek, iktidarý kaybetmekten çekinmek’ gibi algýlanýr ‘halktan korkma’ kavramý.
Thomas Jefferson’un söyleyiþiyle
‘halktan korkmak’ aslýnda bizim için
çok tanýdýk bir kavram: Halkýn reþit olmadýðýna, baþýboþ býrakýlýrsa þeriata veya komünizme sapacaðýna, halkýn cahil
insanlar topluluðu olduðuna, halkýn
birkaç uyanýk kiþi tarafýndan kolayca
kandýrýlabilir biri olduðuna inanmak
‘halktan korkmak.’
Eh buna inanýnca, sizin de halka ‘aðabeylik’ veya ‘babalýk’ veya ‘velilik-vasilik’
yapmanýz gerekiyor. Bizde sadece askerin ‘vesayeti’ olduðu söylenir ve inanýlýr ama aslýnda bizde vasiden bol bir þey yok.
Bakýn son olarak da Anayasa Mahkemesi vasimiz oldu; Anayasanýn deðiþti-
AYM, sistemin patronu
CHP’nin Anayasa deðiþikliklerine itirazý, bu deðiþikliklerin ‘Hukuk devleti’ ilkesini deðiþtirdiði veya zayýflattýðý þeklindeydi. Oysa gerekçeli karar açýklanýnca
görülecek, mahkeme sýnýrlý iptallerle ilgili kararýný ‘hukuk devleti’ ilkesine deðil
‘demokratiklik’ ilkesine dayanarak verdi.
Yani mahkemeye göre, deðiþikliklerin
‘hukuk devletine aykýrý bir tarafý yok.’
Þimdi ‘halktan korkanlar partileri’nden istediðinizi seçin. AYM zaten
halktan korkanlar partisi. Ama o bu sefer çok korkmamýþ. Buna karþýlýk CHP
ve Hâkimler Savcýlar Yüksek Kurulu,
mahkemeden bile daha fazla korkuyor
halktan, ortadaki karara raðmen ‘Hukuk devleti elden gidiyor’ diyor veya demeye hazýrlanýyor.
Bir baþka ‘halktan korkanlar partisi’
olan Milliyetçi Hareket Partisi ne diyor
veya demeye hazýrlanýyor? Onlarýn da
‘hayýr’ oyu için kampanya yapacaklarý
anlaþýlýyor ama MHP seçmenini ‘hayýr’
demeye çaðýrýrken ne diyecek? Bence
fazla bir þey diyemeyecek, seçmeni üzerinde de yeterince etkili olamayacak.
«««
Bizde halktan korkanlar sadece siyasi
partiler, kurumlar veya köþe yazarlarý
deðil. Halkýn bir parçasý olan insanlar
da halktan korkuyorlar. Bunlar da ‘Halk
geldi vatandaþ denize giremiyor’ diyenler. Tartýþmaya hemen ‘Ama bu halk
cahil, bakýn ortalama eðitim süremiz 5
yýl bile deðil’ diye baþlarlar, kendi üniversite mezuniyetlerini öne çýkararak.
Esasýnda iktidardaki Adalet ve Kalkýnma Partisi de, halktan korkmaz gibi
yapýyor ama korkuyor. Belki diðerlerine
göre daha az korkuyor ama o da korkuyor; siyasetinin hiç deðilse bir bölümünü bu korku üzerine bina ediyor, parti
içi demokrasiyi engelliyor, partiden en
ufak farklý görüþ açýklayaný hemen ihraç ediyor, gizli oylamalarda bile inanýlmaz bir disiplinle davranýyor.
«««
Halktan korkmak, demokrasiden
korkmak demektir; çok seslilikten, farklý fikirlerden korkmak demektir.
Türkiye’nin temel korkusu budur.
Ýsmet Berkan, Radikal, 10.7.2010
rilmez ilkelerinin deðiþtirilmesi tehlikesine karþý bizi mahkemenin koruyacaðý
görüþü yaygýn biçimde dile getiriliyor.
Oysa en baþta neden bizim Anayasamýzda deðiþtirilemez ilkeler var, bunu
sormak kimsenin aklýna gelmiyor.
Anayasaya deðiþtirilemez, DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ TEKLÝF DAHÝ EDÝLEMEZ
maddeler koymak, zaten halktan korkmanýn dikalâsý deðil mi?
Yani bu halký boþ býrakýrsanýz ya davulcuya varýr ya zurnacýya misali, kalkar
rejimi deðiþtirmeye çalýþýr, diye düþünmüþ olmalý Anayasa yazarlarýmýz. Hal-
‘‘
Anayasaya deðiþtirilemez,
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ TEKLÝF
DAHÝ EDÝLEMEZ maddeler
koymak, halktan korkmanýn dikalâsý deðil mi?
ka raðmen cumhuriyet, halka raðmen
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti...
Görüntü bu.
Oysa býrakýn, Osmanlýyý yeniden
kurmayý, padiþahý geri getirmeyi savunmak, þeriatý getirmeyi savunmak, komünizmi getirmeyi savunmak serbest
olsun, bunlarýn partileri kurulsun, kimin ne dediðini hepimiz bilelim. Bunlar serbest olsa göreceksiniz bu görüþlerin ne kadar marjinal kaldýðýný, yüzde 1
bile oy alamadýðýný, bütün korkularýn
yersiz olduðunu...
«««
Ýnsanlar birkaç gündür boþ boþ konuþuyorlar. Özellikle de, referandumda
hayýr oyu verme kampanyasý yürüteceði anlaþýlan Cumhuriyet Halk Partililer.
ANAYASA Mahkemesi, son açýkladýðý kararla,
Türkiye’nin ciddi manada bir “anayasa sorunu” olduðunu bir kere daha ortaya koymuþ oldu. Sorun, sadece iktidar ve muhalefet partileri
arasýndaki anlaþmazlýktan ya da AYM’nin
kendisinden deðil, bizzat sistemin ruhunun
yazýlý metne dökülmüþ hali olan Anayasa’nýn
kendisinden kaynaklanýyor. Ýktidarý ve muhalefetiyle siyasi partiler, milletvekili ve diðer aktörler, sorunun kaynaðýndan habersizlermiþ
gibi üç maymunu oynuyorlar. 7 Temmuz
2010’da AYM’nin ne yaptýðýna bakalým:
1) Henüz süreci tamamlanmamýþ bir kanuna baktý; meþhur benzetmeyle evlenmemiþ
bir çiftin boþanma davalarýný ele aldý.
2) AYM, þekil açýsýndan bir sorun olmadýðýný söyleyip iptal istemini reddetti. Bu, aslýnda yetkisi sadece þekil yönünden denetim olan Mahkeme’nin konuyu kapatmasý için yeter bir sebepti. Mahkeme burada durmadý ve
Baþkan’ýn “bir tür itiraf” mahiyetindeki sözleriyle “esasa da girdi”.
3) Meclis’in yaptýðý metin üzerinde ibare
deðiþiklikleri yaptý, yani aslýnda “yeni bir yasa
metni yazdý”, TBMM’nin asli yetki alanýna açýkça müdahale etti.
4) Gerekçesiz karar açýkladý.
5) Son derece sofistike bir mühendislik yapýp önümüzdeki dönemin muhtemel siyasi
geliþmelerine ince ayar çekti.
AYM’nin baþörtüsüyle ilgili kararlarý; 367
garabeti; 10. ve 42. maddelerin iptali ve parti
kapatmalarýyla ilgili verdiði kararlar ve yaptýðý
yorumlar, sisteme güçlü bir aktör olarak müdahalesine apaçýk örneklerdi. Üye seçiminde
rektiðinde 73 milyonun temsilcisi olan Meclis’in üstüne çýkabileceðini göstermiþtir. Yeni
düzenleme bu haliyle 12 Eylül referandumundan geçse bile yapýsal deðiþiklikler olmayacak, yeni gelenler bu gücün tadýný alýnca
bugünkü üyelerin yaptýklarýný yapacaklardýr.
Makamlarýn saðladýðý güç yozlaþtýrýr. Siyasi
partiler ve milletvekilleri acýnasý tepkiler vermiþlerdir. AK Parti açýsýndan baktýðýmýzda, 8
yýllýk bir dönemde (ilk dönem 368 milletvekili,
ikinci dönemde yüzde 47 oy desteðiyle yeni
bir anayasa yapamamýþ, halka “bununla yetinin” demiþtir; CHP, MHP ve BDP ‘hukuk
devleti dersi’nden sýnýfta kalmýþlardýr. AYM,
1961 ve 1982 darbe anayasalarýndan gücünü
alarak TBMM’ye ortak olmakta, her yasal ve
AYM, her yasal ve anayasal
anayasal deðiþiklik teklifini “deðiþtirilemez
deðiþiklik teklifini
maddelere irca edip” iptal edebilmektedir. Bu,
Tür
kiye’nin silbaþtan yeni ve sivil bir anayasa“deðiþtirilemez maddelere
ya ihtiyacýnýn olduðunun ifadesidir.
irca edip” iptal edebiliyor.
AYM’nin “siyasi mühendislik” yaptýðýndan
söz ettim. AYM, tam veya kýsmi iptal kararý
mak dilbilimcilerin teyit edeceði üzere, “alter- verseydi, AK Parti seçimlerde yüzde 50’nin üsnatif metin” yazma anlamýna gelir. Böylelikle tünde oy alýrdý. AK Parti’nin “dilek ve temenAYM, “yasaya karþý yasa” yapmýþ, TBMM’nin nisi” iptal kararýydý. Mahkeme, referandum
karþýsýna kendini yasa yapma yetkisiyle ko- yolunu açarak bunu önledi. Öyle ince bir taknuþlandýrmýþtýr. Ýþte vahim olan budur ve bu tik izledi ki, hem iktidar partisini susturdu
parlamenter/demokratik sistemin hakikatte hem esasa girerek ve yasa yaparak sistem içinnasýl artýk kendini gizleme ihtiyacý hissetme- de, yani kuvvetler ayrýlýðý piramidindeki tepe
diði bir vesayet altýnda olduðunu göstermiþ konumunu pekiþtirdi. Bundan sonra yasama
bulunmaktadýr. Mahkeme, yasal sýnýrlarýný a- ve yürütme, yargý bürokrasisinin altýnda iþ
þýyor, ama ona uygulanacak bir müeyyide ve görmekle yetinecektir. Sistemi kontrol eden iþmerci bulunmuyor. AYM “kurumsal asabi- letme bürokratik merkezindir, ama görünüryet”le sistem içindeki konumunu tahkim et- deki patron Anayasa Mahkemesi’dir.
Ali Bulaç, Zaman, 10.7.2010
miþ, bürokratik merkezin aktörü olarak, geTBMM’nin öngördüðünün aksine Anayasa
Mahkemesi ve HSYK’ya üye seçilmesini düzenleyen maddede üye seçecek kuruluþlarýn
gönderecekleri üyelerle ilgili sayýsal rötuþlar
yapmak; Cumhurbaþkaný’nýn HSYK’ya iktisat, siyasal bilim dallarýyla üst kademe yöneticileri arasýndan üye seçmesine iliþkin ibareyi
iptal edip, üyeleri hukukçu akademisyenler ve
avukatlar arasýndan yapýlacak seçimle sýnýrlamak, kýsaca metinde ibare deðiþiklikleri yap-
‘‘
Türk kanlýlar ve Türk kansýzlar
DEMEK dünya ikiye ayrýlýyormuþ: Türk kanlýlar ve Türk kansýzlar. Çok tuhaf! Tarife göre
þu Türk kanlýlar enteresan insanlar; ordularý
hakkýnda en ufak bir eleþtiriyi akýllarýna bile
getirmiyorlar bir kere. Ordunun içinde darbe
planlarý yapan ya da yolsuzluklarý dillendirenlere karþý geçici bir körlük yaþýyorlar. Öte yandan yalnýzca diðer Türk kanlýlardan oluþan
bir dünya istiyorlar etraflarýnda. Ermeni ve
Rum kanlýlarý zaten ya kovmuþ ya yok etmiþler. Kürt kanlýlara da ‘ben seninle yaþamak zorunda mýyým arkadaþ?’ diye sorabiliyorlar.
Üstelik bunlarý ‘Kanýn lafý mý olur? Sen de
Türksün ben de Türk’ mottosuyla yapýyorlar.
«««
Bu ülkede ýrkçýlýk yoktur, diyenler ýrkçýlýðý
bir çeþit müzik türü zannediyorlar anlaþýlan...
«««
Dostlar, bu ülkede dünyada devri kapanmýþ bir ýrkçýlýk var ve giderek de yayýlýyor! Ordunun tepesindeki isim ‘Türk kaný’ndan bahsediyor, en büyük gazetelerden birinin en etkili yazarý ‘Türkler saða, Kürtler sola’ diyebiliyorsa hangi ortak kimlikten, hangi açýlýmdan,
hangi ‘ne mutlu Türk’üm diyene’ masalýndan
bahsedebiliriz?
«««
Böylelerini dinledikçe insanýn kan nakli
yaptýrasý geliyor!
Nagehan Alçý, Akþam, 10.7.2010
BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA.....Hayreddin EKMEN
Gerdanlýklar
Halk
tabakasý
t
t
Ateþli, sâri
bir
hastalýk,
kuþpalazý
Deliller
t
t
t
Nefer
t
Kaideler
Bir ilimiz
Doymuþ
hidrokarbon
Alaka göstererek
t
D
E
Ð
Ý
Þ
T
Ý
R
t
Lantan'ýn
sembolü
t
Ýsmi belirtilmeyen
kimseler
A
t
t
t
t
Mukaddes
olanlar
Takdir
edilenler
t
Sicim
t
Yardým,
himmet
Dýþiþleri
MADUM
Ýlk kelimeden baþlayýp her basamak-
t
ta bir harf deðiþtirerek mânâlý kelimeler yazýn ve son kelimeye ulaþýn.
KUTU BULMACA
I F
t
Geceler
t
t
Bir peygamber
t
t
Çok dolu
t
Banyo
Allah'ýn
aslaný
sahabi
Yer, mevki
t
Bulandýrdý
mânâsýnda söz
Orta
Asya'da
daðlar
Kâbe'yi
ziyaret
t
Sene
Sürülen
yaðlar
Bir
ayakkabý
t
t
t
t
t
Duâlar
En lâyýk
A'daki âlim
ve müfessir (... ...
Yazýr)
t
t
t
t
t
Birçok iþi
çözme
yeri,
makamý
t
Güvey
elbisesi
Sýradan
Beyaz
R
H
Oy
Ýþaretler,
belirtiler
Namaz
dâveti
Kandil
t
t
Aðaçlar
t
Cereyan
etme
Yiyecek
Havalandýrma cihazý
Rica'nýn
sessizleri
Ýstanbul'Tecvidde Akümülada bir
harfi uzat- tör'ün
semt
kýsasý
ma
Maðara
t
t
t
M
C
M
A
A
Ý
V
I
Ý
Ý
H
F
A
E
Ý
E
E
E
Þ
L
A
R
L
Y
Ý
Ý
Z
S
M
Z
D
A
Ý
Ý
K
A
M
R
M
M
A
E
U
M
H
T
O
H
F
A
A
A
E
A
M
C
K
U
R
A
N
S
E
T
L
H
Ð
Y
M
A
A
E
K
B
R
E
Ý
E
A
E
T
D
E
V
T
D
A
I
A
T
E
R
S
E
K
E
Ý
E
T
D
S
Ð
R
L
E
E
N
N
U
G
F
N
A
E
R
A
L
K
K
N
Ý
V
N
E
T
D
A
Þ
H
N
E
G
T
Ý
L
A
V
E
T
E
Üst karelerde bazý kelimeler gizlidir. Bunlar yandan, üstten,
çapraz veya tersinden olup kesiþen harfler de olabilir.
KELÝMELER: KURAN, TÝLAVET, TERTÝL, CEZM,
TECVÝD, KIRAAT, MED, MUKATTAA, ÞEDDE,
VAKFE, ÝDÐAM, ÝKLAB, SEKTE, KALKALE,
HAREKE, FETHA, KESRE, ZAMME, AÞÝR,
TESHÝL, SECAVEND, TENVÝN, HARFÝ TARÝF,
GUNNE, HEMZE, KASR, ÝHFA, ÝZHAR, ÝMALE.
t
3Harfli: BAL, RAB, MÝL,
HAN, NEM, AHU.
4Harfli: HURÝ, ZEKÝ,
CAMÝ, OYUN, AVAZ,
NAZÝ, FART, AMÝR,
ELEK, ABES, SENE,
ÝRAB, KARN, NÜVE,
CUMA, ENÝN.
5Harfli: CÝNAN, HALÝS,
ORMAN, FATSA, ÝSEVÝ,
FELAK, ÞEKER, OKAPÝ,
AÞÝNA, NASÝB, EKELE,
ZEBUR, VELÝD, CAHÝZ,
TORUN,SELVÝ, KAHÝN,
ANANE, ÝMECE, AHSEN.
C
Ý
N
A
N
Sýkan- Ýmame 15- Enam 16- aybaraT Alakadarane- Ur- Rc 10- Etan- Kilit yeriCEVAPLAR:ÇENGEL BULMA- 17maaT- Klima 18- dN- Ermenek 19- Akma 11- Hac- Alametler 12- PamirCA: Soldan Saða: 2- Mukadderat 3- Eþcar- Dü.
Ezan- Ýn 13- Ýnayet- Ýma- Med 14-
t
Karaman'da bir ilçe
Kur'ân'da
bir sûre
t
t
t
Neodim'in
sembolü
t
t
Od, nâr
Ýlaç, deva
t
t
Taraf,
kenar
t
t
t
Tesbih
ucundaki
taþ
Tümör
t
t
Ta'ciz
eden,
sýkýntý
veren
Bir Ýslâm
bilgini
(Ebû Bekir
er- ...)
K
S
E
K
T
E
R
K
T
E
C
V
Ý
D
KELÝME
H U R Ý
YERLEÞTÝRME
Dolaylý
anlatma
t
t
Bir çiçek
t
t
t
t
Farsça'da
iki
t
Dilenci
t
t
B
Harf kutularýný verdiðimiz ipucuyla boþ
karelere doðru yerleþtirirseniz yandan
ve üstten mânâlý kelimeler bulacaksýnýz.
t
Uzaklýk
iþareti
t
t
Ýskoçya'nýn eski
ismi
B'deki gýda
Faydasýz,
boþ þeyler
Lâhza
Vilayet
L U AM A L E T
t
t
t
Tellür'ün
sembolü
t
TU
AT
t
Kur'ân'da
bir sûre
Tevafuklar
KELÝME HAZÝNESÝ
HASÝS
Kavaid- La 4- Falan filan 5- Damatlýk 6Adi- Elyak- pÝ 7- Keddere- Dihan 8- AliMalamal 9- Hamam- Hariciye 10Tevafukat- Rey 11- Kaledonya- Ta 12Ebatýl- Seele 13- An- Lale- Razi 14- Ýl-
Yukarýdan Aþaðýya: 1- Ak- Te 2Mukaddesat- Bal 3- Kalaid- Mekan 4Avam- Daavat 5- Adana- Elmalýlý Hamdi
6- Difteri- Felak- Yan 7- Edille- HudLamba 8- Er- lýY- Makosen- Ateþ 9-
Leyal- Em- Akü.
KUTU BULMACA: Soldan: TULUAT,
ALAMET. Yukarýdan: TURHAL, ATIFET.
DEÐÝÞTÝR: HASÝS, HALÝS, HALÝM,
ZALÝM, ZALUM, MALUM, MADUM.
8
ELÝF / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
POZÝTÝF PENCERE
Üniversite hocalarý kariyere mi
saplandý, yoksa hâlâ idealizm var mý?
SEBAHATTÝN YAÞAR
[email protected]
ost­lar!­ Ba­kýn­ 20­ ya­þýn­da­ki­ Eþ­ref­ ne
di­yor?­ Eþ­ref­ 20’li­ yaþ­lar­da­ bir­ ü­ni­ver­si­te­li.­ Gü­zel­ de­ bir­ fa­kül­te­de­ o­ku­yor.­ A­ma­ o­ fark­lý­ ü­ni­ver­si­te­ i­de­a­li­ de
bit­miþ­ de­ðil.­ Dü­þün­me­nin­ ö­te­sin­de­ cid­dî
cid­dî­ha­zýr­lýk­lar­da­ya­pý­yor.­Gir­di­ði­sý­nav­da­çok­da­ba­þa­rý­sýz­ol­ma­dý­ðý­ný­dü­þü­nü­yor.
Eþ­ref’in­gün­de­mi­ni­meþ­gul­e­den­cid­dî­ko­nu­lar­var.­Gü­nah­lar,­gü­nah­lar…
Eþ­ref­ iþ­le­di­ði­ gü­nah­lar­dan­ ol­duk­ça­ ra­hat­sýz.­ Hat­ta­ ay­ný­ gü­na­hý­ de­fa­lar­ca­ iþ­le­mek­ten­ de­ çok­ ra­hat­sýz.­ Ken­di­ne­ söz­ ge­çi­re­me­di­ðin­den­ bah­se­di­yor.­ “Nef­sim­ ol­duk­ça­ güç­lü,­ o­na­ ço­ðu­ kez­ söz­ ge­çi­re­mi­yo­rum.­ Ben­ o­nu­ de­ðil,­ o­ be­ni­ i­da­re­ e­di­yor.­ Hat­ta­ ço­ðu­ kez­ de,­ yan­lý­þý­mý­ bi­le­ bi­le
a­dým­a­tý­yo­rum.­Bu­be­ni­kah­re­di­yor.­‘Na­sýl
bir­ in­san­ ken­di­ne­ söz­ ge­çi­re­mez’­ di­yo­rum.­ A­ma­ yi­ne­ de­ bir­ þey­ ya­pa­mý­yo­rum.
Bu­nu­aþ­mak­is­ti­yo­rum.­Mut­la­ka­bir­ça­re­si
var­d ýr­ di­y e­ dü­þ ü­n ü­y o­r um.­ Ve­ a­r a­y ý­þ ým
sü­rü­yor.­Bü­yük­le­ri­min­an­lat­tý­ðý­na­si­hat­ler
ba­na­ol­duk­ça­man­týk­lý­ge­li­yor.­Se­vi­yo­rum
da.­ A­ma­ gel­ gör­ ki,­ e­vi­me­ dön­dü­ðüm­de
ay­rý­ bir­ Eþ­ref­ kar­þý­ma­ çý­ký­yor.­ Ken­dim­le
ko­nu­þup­ du­ru­yo­rum.­ ‘Sen­ ne­ bi­çim­ in­san­sýn’­ di­yo­rum.­ ‘Hiç­ mi­ kork­mu­yor­sun,
hiç­mi­u­tan­mý­yor­sun’­di­yo­rum.­A­ma­yi­ne
de­ ar­zu­ ve­ is­tek­ler­ bas­kýn­ ge­li­yor­ ve­ gü­nah­la­ra­sü­rük­le­ni­yo­rum.”
E­vet.­ Eþ­ref­ böy­le­ di­yor.­ Da­ha­ söy­le­di­ði
çok­þey­ler­var.­Ü­ni­ver­si­te­de­kaç­ta­ne­ho­ca­s ý­n a­ git­m iþ­ ko­n uþ­m ak­ i­ç in,­ “Pek­ çok
ho­ca­ ilk­ git­ti­ði­niz­de­ gü­zel,­ a­ma­ ü­çün­cü
kez­ gi­di­le­cek­ in­san­lar­ de­ðil”­ di­yor.­ Eþ­ref,
git­ti­ði­ho­ca­la­rý­nýn­i­yi­de­in­san­lar­ol­du­ðu­nu,­na­maz­lý­ol­duk­la­rý­ný­tah­min­et­ti­ði­ni,­a­ma­ne­a­cý­ki­i­kin­ci­kez­gi­de­cek­yü­zü­bu­la­ma­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ e­di­yor.­ “Bir­ ke­re­sin­de­ bir
ü­mit­le­ i­kin­ci­ kez­ o­da­sý­na­ git­ti­ðim­ ho­ca­nýn­göz­le­rin­de,­‘Ne­di­ye,­yi­ne­gel­din?’­ba­kýþ­la­rý­var­dý.­Hat­ta­bu­ho­ca­mýz­da­hem­þe­rim­di.­ Do­la­yý­sýy­la­ bir­ da­ha­ ka­pý­sý­nýn­ bi­le
ö­nün­den­ ge­çe­mez­ ha­le­ gel­dim.­ Ne­den­se
ho­ca­lar,­ ken­di­ dün­ya­sý­nýn­ iþ­le­riy­le­ meþ­gul­ler.­Bel­ki­on­lar­da­hak­lý­lar,­a­ma­bi­ze­de
yol­ gös­ter­me­li­dir­ler”­ di­ye­ ko­nuþ­ma­sý­ sü­rüp­gi­di­yor.
Eþ­ref’le­ta­nýþ­ma­mýz­ilk­kez,­dö­ne­min
D
ku­yup­ bi­tir­di­ðim­de,­ si­zin­le­ mü­ta­lâ­a­ et­mek­is­ti­yo­rum.­Se­ne­ye­de­gö­re­cek­si­niz,­e­ðer­ay­ný­o­kul­da­ka­lýr­sam,­si­zin­le­tv­prog­ram­la­rý­na­ ve­ soh­bet­ prog­ram­la­rý­na­ ka­týl­mak­is­ti­yo­rum.”
Eþ­ref­ bi­ze­ çok­ þey­ler­ öð­ret­ti.­ A­ka­de­mis­yen­li­ðin,­sa­de­ce­ken­di­ro­ta­sýn­da­i­ler­le­mek­ten­i­ba­ret­bir­sü­reç­ol­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni
i­fa­de­e­di­yor.­Ho­ca­la­rýn­et­ra­fýn­da,
ha­ya­týn­ dal­ga­la­rý­ i­çe­ri­sin­de
sa­ða­ so­la­ sav­ru­lan­ ni­ce­ öð­ren­ci­le­rin­ var­lý­ðý­na­ dik­kat­le­ri
çe­ki­yor.­ Ü­ni­ver­si­te­ ho­ca­lý­ðý­nýn­sa­de­ce­te­o­rik­ders­an­lat­mak­Ha­ni
‘Dil,­din­bir­i­tan­i­ba­ret­ol­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­ve­öð­ren­se,­mil­let­bir­dir’ bi­ci­yi­de­sa­de­ce­not­i­çin­ya­þa­yan,­not­pe­þin­de
li­nen­bir­ger­çek­i­ko­þan­in­san­lar­o­la­rak­gör­me­mek­ge­rek­ti­ði­di.­Biz­de­i­se­Eþ­ni­ i­fa­de­ e­di­yor­lar.­ Ya­ni­ öð­ren­ci­le­re­ gö­re,
ref­i­le­a­ra­mýz­da
‘ne­ ho­ca­lar­ ka­ri­yer,­ ne­ de­ öð­ren­ci­ler­ not
üç­te­i­ki­bir­bir­has­ta­sý­dýr’­an­la­yý­þý­nýn­yer­leþ­me­si­ge­rek­ti­ði­lik­te­lik­var­dý.­Hat­ni­i­fa­de­e­di­yor.
ta­son­ra­o­di­ðer­‘bir’i
Biz,­ho­ca­nýn­her­söy­le­di­ði­nin­doð­ru­ol­de­hal­let­miþ­tik­ve­‘Mil­li­ri­le­ri­ni­a­rý­- ma­dý­ðý­ný­ü­ni­ver­si­te­de,­ba­tý­lý­il­köð­re­tim­de
ye­ti­miz­Ýs­lâ­mi­yet­ol­sun­ve­üç­te
yor­dum’­de­öð­re­ni­yor.
üç­bir­bir­lik­te­li­ði­miz­ol­sun'­de­miþ­tik.
dim.­O­da,
Ba­kýn­Eþ­ref­ne­ler­söy­lü­yor:­ “Ben,­ta­þý­dý­Ha­ki­ka­ten­o­da,­“Ho­cam­din­za­ten­he­pi­‘Ýþ­te­o­be­nim’
ðý­dü­þün­ce­si­ni,­bi­ri­ki­mi­ni,­çev­re­si­ni­bil­di­mi­zin”­de­miþ­ti.­Ta­nýþ­ma­mýz­böy­le­i­di
de­di.­Gü­lüþ­tük. ðim­ ho­ca­mýn­ o­da­sý­na­ gi­di­yo­rum.­ O,­ hiç
Eþ­ref­le.
o­ra­lý­ol­mu­yor.­Hiç­o­dü­þün­ce­le­ri­ni­bi­zim­Ha­tý­rým­dan­ bu­ di­ya­log­ hiç­ çýk­ma­dý.
Hocam,
le­ pay­laþ­mý­yor.­ San­ki­ öy­le­ bir­ dü­þün­ce­ i­çe­ri­sin­de­ de­ðil­miþ­ gi­bi­ dav­ra­ný­yor.­ Oy­sa
lütfen
ho­ca­nýn­ bran­þýn­da­ki­ bil­gi­le­ri­ pay­laþ­ma­sý
sizden
ay­rý,­ dü­þün­ce­ dün­ya­sýn­da­ki­ bil­gi­le­ri­ pay­bir program
laþ­ma­sý­ay­rý­dýr.­Ho­ca­la­rýn­da­bu­an­la­yýþ­ta
istiyorum
Der­ken­ bir­ sü­reç ol­ma­sý­ lâ­zým­dýr.­ Ya­ni­ biz­ dý­þa­rý­dan­ on­la­baþ­la­dý.­ A­ma­ he­nüz rýn­ na­sýl­ bir­ dü­þün­ce­ i­çe­ri­sin­de,­ na­sýl­ bir
her­þey­ çok­ ra­hat­ ko­- ca­mi­a­da­ ol­duk­la­rý­ný­ bi­li­yo­ruz,­ a­ma­ on­lar
“Ben, taþýdýðý düþüncenu­þ u­l a­b i­l i­y or­ de­ð il­d i. biz­bil­mi­yo­ruz­gi­bi­dav­ra­ný­yor.­Oy­sa­yý­ký­sini, birikimini, çevresini
Hâ­lâ­ ken­di­si­ ü­ze­rin­de­ bir cý­dü­þün­ce­i­çe­ri­sin­de­ki­ler­çok­da­ha­ce­sur
te­dir­gin­lik­ ha­li­ var­dý.­ O­da­ma­ gel­di­ðin­de ve­ bi­linç­li­ dav­ra­ný­yor­lar.­ Ya­ni­ dü­þün­ce
bildiðim hocamýn odasýken­di­sin­de­ bi­raz­ ka­rar­lý­lýk­ gör­düm.­ “Ho­- dün­ya­la­rý­nýn­ ge­rek­tir­di­ði­ bi­lin­ci­ ha­yat­la­na gidiyorum. O, hiç ocam,­ ne­ a­i­le­den­ ma­ne­vî­ bir­ kat­ký­ var,­ ne rýn­da­ya­þý­yor­lar.”
de­ be­ra­ber­ kal­dý­ðý­mýz­ ev­de­ki­ ar­ka­daþ­lar­E­vet,­Eþ­ref­çok­i­le­ri­söz­ler­e­di­yor.­Ka­tý­lýr­ralý olmuyor. Hiç o düdan.­Hep­si­de­ðiþ­me­si­zor­bel­li­bir­dü­þün­- sý­nýz­ ya­ da­ ka­týl­maz­sý­nýz.­ A­ma­ o­nun­ dün­þüncelerini bizimle payce­ ka­lý­bý­ i­çe­ri­sin­de.­ Ben­ i­se,­ bu­ gi­di­þa­týn ya­sý­na­yan­sý­yan­lar­bun­lar.­Ho­ca­la­rýn­da­öð­pek­sað­
lýk­lý­ol­ma­dý­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum.­O­- ren­ci­le­rin­de­ken­di­le­ri­ne­ba­kýþ­ta­ve­ta­þý­nan
laþmýyor. Sanki öyle bir
nun­i­çin­de­ne­ya­pýp­e­dip,­ön­ce­lik­le­i­çin­- viz­yon­da­bir­ba­ký­ma­gir­mek­ge­rek­ti­ði­an­la­düþünce içerisinde deðilden­ ol­du­ðum­ bu­ or­tam­dan­ o­kul­ de­ðiþ­ti­- þý­lý­yor.­ Doð­ru­su­ bu­ öð­ren­ci­ler,­ ho­ca­la­rýn
re­rek,­ son­ra­sýn­da­ da­ ken­di­me­ ‘o­ku­ma­ o­- dü­þün­dü­ðü­ gi­bi,­ öy­le­si­ne­ bir­ öð­ren­ci­ gi­bi
miþ gibi davranýyor."
dak­lý­bir­ha­yat’­ku­ra­rak­kur­tul­mak­is­ti­yo­- ko­nuþ­mu­yor­lar.­ Bu­ çok­ gü­zel­ bir­ ge­liþ­me.
rum.­He­nüz­tre­ni­ka­çýr­ma­dý­ðý­mý­dü­þü­nü­- Böy­le­öð­ren­ci­ler,­ho­ca­la­rý­da­ha­re­ke­te­ge­çi­yo­rum.­Lüt­fen­siz­ba­ri­bi­zi­it­me­yin.­Ba­na re­cek­ bir­ viz­yon­ ta­þý­yor­lar.­ Öð­ren­ci­ler­ ge­Dö­nem­ bo­yun­ca,­ Eþ­ref’in­ gö­zü­ be­nim­ ü­- ne­der­se­niz­ye­ri­ne­ge­tir­me­ye­ha­zý­rým.­Si­- liþ­ti­ri­ci,­i­tek­le­yi­ci,­de­ðiþ­ti­ri­ci­ve­öð­re­ti­ci­bi­ze­rim­de,­ be­nim­ gö­züm­ de­ Eþ­ref’in­ ü­ze­- zin­bes­len­di­ði­niz­kay­nak­la­rý­me­rak­e­di­yo­- rer­et­ken­o­la­rak­ar­týk­ye­ti­þi­yor­lar.
rin­de­ol­du.­Ya­ni­Eþ­ref’in­göz­le­rin­den­ken­- rum.­Si­zi­ken­di­me­mo­del­o­la­rak­ka­bul­e­O­nun­ i­çin­ genç­ler­ ü­ze­rin­de­ o­lum­suz
di­si­ne­gü­ve­ne­bi­le­ce­ði­ve­bir­þey­le­ri­ko­nu­- di­yo­rum.­ Siz,­ bi­zim­le­ yü­rek­ten­ ko­nu­þu­- dü­þün­ce­ü­ret­mek­hiç­de­doð­ru­de­ðil.­Be­þa­bi­le­ce­ði­ bi­ri­le­ri­ni­ a­ra­dý­ðý­ an­la­þý­lý­yor­du. yor­su­nuz.­ Bu­ çok­ net­ an­la­þý­lý­yor.­ Þim­di nim­ ko­nuþ­tu­ðum­ ve­ et­ki­len­di­ðim­ þu­ Eþ­Ben­ de­ Eþ­ref’e­ ve­ o­nun­ so­ru­la­rý­na­ kar­þý siz­den­ i­zin­ is­ti­yo­rum,­ e­ðer­ yaz­ bo­yu­ si­zi ref’i­ ya­kýn­ ge­le­cek­te­ çok­ ya­zý­la­rý­mýz­da­ ve
hep­du­yar­lý­ol­dum.­Çün­kü­bir­ta­ným­la­ma ra­hat­sýz­et­mez­sem,­za­man­za­man­a­ra­mak çok­bir­lik­te­lik­le­ri­miz­de­ha­tý­ra­ar­ka­da­þý­o­a­ra­yý­þý­i­çe­ri­sin­de­ol­du­ðu­a­þi­kâr­dý.
is­ti­yo­rum.­Tav­si­ye­e­de­ce­ði­niz­ki­tap­la­rý­o­- la­rak­gö­re­cek­si­niz­Ýn­þal­lah.
baþ­la­rýn­da­ol­du.­“Ho­cam!­Siz­Kürt­mü­sü­nüz?”­di­ye­ür­kek­ür­kek­bir­so­ruy­la­baþ­la­mýþ­tý.­Ben­de,­“Ez­Tür­küm”­de­yin­ce­ke­yif­li­ce­bir­gül­müþ­tü.­Bu­kar­de­þi­miz­le,­di­ni­miz­bir,­va­ta­ný­mýz­bir,­a­ma­di­li­miz­fark­lý­i­di.­Ya­ni­üç­te
i­ki­bir­lik­te­li­ði­miz
var­dý.
‘‘
So­nun­da­ken­di­sin­de­bir­ka­na­at­o­luþ­muþ­ol­ma­lý­ki,­“Ho­cam­si­zi­bi­raz­meþ­gul
e­de­bi­lir­mi­yim?­di­ye­rek­sö­ze
baþ­la­dý.­Ben­de,­‘Ben­de
be­ni­meþ­gul­e­de­cek­bi­-
57
YENÝ ASYA’NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR
11 TEMMUZ 2010 PAZAR
[email protected]
Hayatý ve kâinatý okumak
kül­li­ya­týn­ço­ðu­nu­o­ku­muþ­o­lu­ruz.­O­ku­ma­yý
her­na­maz­dan­son­ra­ya­pa­bi­lir­sek­ve­5-10
say­fa­i­le­de­vam­et­ti­re­bi­lir­sek­ne­gü­zel­o­lur.
[email protected]
Bu­gün­de­50-100,­ay­da­1500-3000,­üç­ay­da
ð­r en­c i­l er­l e­ bir­l ik­t e­ öð­r et­m en­l er 4500-9000­say­fa­e­der.­Bu­hiç­de­zor­gel­mez.
Bu­nu­yap­mak­la­te­fek­kür­i­ba­de­ti­ni­de­ye­de­ u­zun­ bir­ yaz­ ta­ti­li­ne­ çýk­tý­lar.
ri­
n
e­ge­tir­miþ­o­lu­ruz.­Ya­ni “Bir­sa­at­te­fek­Bir­yý­lýn­yor­gun­lu­ðu­nu­mu­çý­ka­rý­kür,­bir­se­
ne­na­fi­le­i­ba­det­et­mek­ten­ha­yýr­lý­yor­lar­der­si­niz?
dýr”­
hük­
m
ü­ne­uy­muþ­o­lu­ruz.­Ne­ka­dar
A­ca­ba­þim­di­ne­ya­pý­yor­lar?
kâr­
l
ý­bir­ti­
c
a­
ret­de­ðil­mi?
Hýz­lý­bir­ma­ra­ton­ya­þa­dýk­la­rý­ný­dü­þü­ne­Kur’ân-ý­Ke­
rim’de­Ce­nâb-ý­Hak­þöy­le­bu­bi­lir­si­niz.­U­zun­me­sa­fe­ko­þu­la­rýn­da­a­ni­den
yur­
m
ak­
t
a­
d
ýr:
dur­mak­yok­tur.­A­ni­du­ruþ­lar­kal­bi­de­dur­“Mu­hak­kak­ki,­gök­ler­de­ve­yer­de­mü'­min­du­ra­bi­lir.­Bu­du­ru­mu­bi­len­so­rum­lu­lar­ko­ler­i­
çin­Al­lah’ýn­var­lýk­ve­bir­li­ði­ne,­kud­ret­ve
þu­cu­la­rý­na­ya­vaþ­la­yan­bir­tem­po­i­le­koþ­ma­rah­
m
e­ti­ne­i­þa­ret­e­den­de­lil­ler­var­dýr.”­1­
la­rý­ný­tav­si­ye­e­der­ler.­
Gök­ler­de­ve­yer­de­Al­lah’ýn­var­lýk­ve­bir­li­Din­len­mek­ne­dir­a­ca­ba?
ði­
n
e­o­lan­de­lil­le­ri­yaz­mev­si­min­de­o­ku­mak
Yan­ge­lip­yat­mak­mý­dýr?
da­
h
a­ko­lay­dýr.­Eþ­ya­nýn­ya­ra­týl­ma­sýn­da­ka­rý­Ya­da­hiç­bir­iþ­yap­ma­mak­mý­dýr?
þýk­
l
ý­
ðý­ge­rek­ti­ren­ve­dü­zen­siz­li­ðe­se­bep­o­lan
Hâl­bu­ki­bu­du­rum­lar­ “ça­lý­þan­Al­lah’ýn
cö­
m
ert­lik­ve­bol­luk,­son­de­re­ce­uy­gun­lu­ðu
sev­gi­li­ku­lu­dur” pren­si­bi­ne­ay­ký­rý­dýr.­Yi­ne
ve­dü­
ze­ni­gös­te­ri­yor.­Ýþ­te­yer­yü­zü­nü­süs­le­“i­ki­gü­nü­bir­o­lan­za­rar­da­dýr” ha­dis-i­þe­ri­fi­yen­bit­
ki­le­re­ba­ký­nýz.­
ne­de­ters­tir.
Hýz­
l
ý­ya­
pý­lan­iþ­ler­de­ka­ba­lýk­ve­öl­çü­süz­Öy­ley­se­ne­ya­pa­lým?
lük­var­
d
ýr.­Ba­
har­mev­si­min­de­dün­ya­yý­süs­Ta­til­le­ri,­i­zin­le­ri­fýr­sat­la­ra­dö­nüþ­tü­re­bi­li­riz.
len­
d
i­
r
en­mey­
v
e­le­re­ba­ký­nýz.­Ne­ka­dar­öl­çü­Na­sýl­mý?
lü­ve­düz­
g
ün­de­
ðil­mi?
Te­fek­kür­e­de­rek…­O­ku­ya­rak!
Ga­
y
et­ko­
l
ay­ya­
pý­lan­sa­n'at­lar­da­ba­sit­lik
Öð­r et­m en­l er­ ve­ öð­r en­c i­l er­ yýl­ bo­y u
var­
d
ýr.­Ýþ­
t
e­yer­
y
ü­
z
ün­de­ki­a­ðaç­ve­bit­ki­le­rin
çok­o­ku­duk­di­ye­bi­lir­ler.­Ma­dem­ki­o­ku­prog­
r
am­
l
a­
r
ý­ve­ta­
r
ih­çe-i­ha­yat­la­rý­nýn­ku­tu­ma­y a­ a­l ýþ­t ý­n ýz.­ Öy­l ey­s e­ a­l ýþ­k an­l ýk­l a­r ý
cuk­
l
a­
r
ý­hük­
m
ün­
d
e­o­
lan­bü­tün­to­hum­lar­ve
fark­lý­ þe­kil­ler­de­ yaz­ ta­ti­lin­de­ de­ de­vam
çe­
k
ir­
d
ek­
l
e­
r
e­dik­
k
at­e­
di­niz.­Ne­ka­dar­muh­et­ti­re­bi­lir­si­niz.­Na­sýl­mý?
te­
þ
em­de­
ð
il­mi?
­det­le­ri­mi­zi­i­ba­de­te­çe­vi­re­rek.­Me­se­lâ,
Hem,­ka­rýþ­ma­yý­ve­bu­laþ­ma­yý­ge­rek­ti­ren
ken­di­mi­ze­bir­o­ku­ma­prog­ra­mý­ya­pa­bi­li­riz.
ka­
rý­þýk­lýk,­bi­lâ­kis­mü­kem­mel­bir­ay­rý­ca­lýk­i­O­k u­m a­prog­r a­m ýn­d a­kâ­i ­n at­ki­t a­b ý­ve
çin­
de­gö­rü­nü­yor.­Ýþ­te­bü­tün­ye­ral­tý­na­ka­rý­Kur’ân-ý­A­zi­müþ­þan­baþ­ta­ol­sun.­Son­ra­bu
þýk­a­
tý­lan­ve­mad­de­i­ti­bâ­riy­le­bir­bi­ri­ne­ben­ki­tap­la­rýn­tef­si­ri­o­lan­Ri­sâ­le-i­Nur­lar­e­li­miz­ze­
y
en­to­
hum­la­rýn­süm­bül­vak­tin­de­fark­lý
de­bu­lun­sun.­Gün­lük­en­az­me­se­lâ­20­say­fa
ol­
m
a­
l
a­
r
ý­ve­a­
ðaç­la­ra­gi­ren­de­ði­þik­mad­de­le­o­ku­sak,­ay­da­600,­üç­ay­da­1800­say­fa­o­ku­rin­yap­
r
ak,­çi­
çek­ve­mey­ve­le­re,­ka­rýþ­ma­dan
muþ­o­lu­ruz.­Bu­nu­i­ki­ka­tý­na­çý­ka­ra­bi­lir­sek,
AHMET ÖZDEMÝR
Ö
da­ðýl­ma­la­rý­ve­mi­de­ye­gi­ren­ka­rý­þýk­gý­da­la­rýn­fark­lý­or­gan­ve­hüc­re­le­re­gö­re­mü­kem­mel­þe­kil­de­ay­rýl­ma­la­rý­na­ba­ký­nýz.­Hik­me­tin­mü­kem­mel­li­ði­i­çin­de­kud­re­tin­mü­kem­mel­li­ði­ni­gö­rür­sü­nüz.­
Hem,­ e­hem­mi­yet­siz­li­ði,­ kýy­met­siz­li­ði
ge­rek­ti­ren­ ga­yet­ de­re­ce­de­ bol­luk­ ve­ son
de­re­ce­de­u­cuz­luk­da­hi,­yer­yü­zün­de­mas­nu­ât­ça,­ san’at­ça­ son­ de­re­ce­de­ kýy­met­tar
ve­pa­ha­lý­bir­key­fi­yet­te­gö­rü­nü­yor.­Ýþ­te­o
sa­yý­sýz­san’at­i­çin­de,­yer­yü­zü­nün­Rah­mâ­nî­ sof­ra­sýn­da­ yal­nýz­ kud­re­tin­ þe­ker­le­me­le­ri­o­lan­dut­la­rýn­ne­vî­le­ri­ne­ba­ký­nýz.­Rah­me­tin­mü­kem­mel­li­ði­i­çin­de­san’a­týn­mü­kem­mel­li­ði­ni­gö­rür­sü­nüz.­
Be­di­üz­za­man’ýn­kâ­i­nat­ki­ta­bý­ný­o­ku­yu­þu­na­bir­ba­ka­lým:
“Bü­tün­ rûy-i­ ze­min­de­ ga­yet­ kýy­met­tar­lýk­i­le­be­ra­ber­had­siz­u­cuz­luk­ve­had­siz­u­cuz­luk­i­çin­de­had­siz­ih­ti­lât­ve­ka­rý­þýk­lýk­i­le­be­ra­ber­had­siz­im­ti­yaz­ve­tef­rik
ve­ had­siz­ im­ti­yaz­ ve­ tef­rik­ i­çin­de­ ga­yet
u­zak­lýk­ i­le­ be­ra­ber­ son­ de­re­ce­ mu­vâ­fa­kat­ve­ben­ze­yiþ­ve­son­de­re­ce­ben­ze­mek
i­çin­de­ ga­yet­ de­re­ce­de­ su­hû­let­ ve­ ko­lay­lýk­ i­le­ be­ra­ber­ ga­yet­ de­re­ce­de­ ih­ti­mam­kâ­râ­ne­ ya­pý­lýþ­ ve­ ga­yet­ de­re­ce­de­ gü­zel
ya­pý­lýþ­i­çe­ri­sin­de­sü­r'at-i­mut­la­ka­ve­ça­buk­luk­la­ be­ra­ber­ ga­yet­ de­re­ce­de­ mev­zun­ve­mî­zan­lý­ve­is­raf­sýz­lýk­ve­ga­yet­de­re­ce­de­is­raf­sýz­lýk­i­çin­de­son­de­re­ce­çok­luk­ ve­ kes­r et­ i­l e­ be­r a­b er
son­ de­r e­c e­d e
hüsn-ü
san’at;­ve­son­de­re­ce­hüsn-ü­san’at­i­çin­de­ ni­ha­yet­ de­re­ce­de­ se­hâ­vet­ i­le­ be­ra­ber
in­ti­zam-ý­ mut­lak,­ el­bet­te,­ gün­düz­ ý­þý­ðý,
ý­þýk­ gü­ne­þi­ gös­ter­di­ði­ gi­bi,­ bir­ Ka­dîr-i
Zül­ce­lâ­lin,­ bir­ Ha­kîm-i­ Zül­ke­mâ­lin,­ bir
Ra­hîm-i­ Zül­ce­mâ­lin­ vü­cûb-u­ vü­cu­du­na
ve­ke­mâl-i­kud­re­ti­ne­ve­ce­mâl-i­ru­bû­bi­ye­ti­ne­ ve­ vah­dâ­ni­ye­ti­ne­ ve­ e­ha­di­ye­ti­ne
þe­h â­d et­ e­d er­l er,­ “‘En­ gü­z el­ i­s im­l er
O’nun­dur.’­2 sýr­rý­ný­gös­te­rir­ler.”­3­
E­vet,­yer­yü­zün­de­çok­de­ðer­li­ol­mak­la
be­ra­ber­son­de­re­ce­u­cuz­luk­var.­Son­de­re­ce­ka­rý­þýk­lýk­i­çin­de­son­de­re­ce­fark­lý­lýk­lar
bu­lun­mak­ta­dýr.­Kâ­i­nat­ta­ne­bir­faz­la­dýr,
ne­de­bir­ek­sik­tir.­Her­þey­ih­ti­ya­ca­gö­re
yer­li­ye­ri­ne­ko­nul­muþ.­Hiç­bir­þey­u­nu­tul­ma­mýþ.­Hiç­bir­þey­ba­sit­de­ðil.­Her­þey­mü­kem­mel.­Hep­si­ga­yet­sa­n'at­lý.­Bu­mu­az­zam­ha­ki­kat­ler­kar­þý­sýn­da­söy­le­ne­bi­le­cek
söz,­“Süb­ha­nal­lah”­ve “Al­la­hu­Ek­ber!”dir.
Kâ­i­nat­ki­ta­býn­da­bu­gör­dük­le­ri­miz­bi­ze
Al­lah’ýn­gü­zel­i­sim­le­ri­ni­o­kut­tur­mak­ta­dýr.
Ha­ya­tý­ve­kâ­i­na­tý­o­ku­mak­as­lýn­da­ken­di­ni
in­san­bi­len­her­ke­sin­gö­re­vi­dir.­
De­ðil­mi?
Dipnot:
1. Casiye Sûresi, 3.
2. Haþir Sûresi, 24.
3. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s.
1085-108
2
ELÝF / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
ELÝF / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
MAKALE
GENÇ KALEMLER
Sebepleri ve sonuçlarý yaratan Allah’týr
MEHMET KOVANCI
e­nel­lik­le­ço­cuk­la­ra­so­ru­lan­ bir­ so­ru­ var­dýr.­ Te­ker­le­me­gi­bi;­“Ta­vuk­mu
yu­m ur­t a­d an­ çý­k ar,­ yu­mur­t a­ mý­ ta­v uk­tan?” di­ye.
H e r
n e ­-
G
Fa­kat­ fýr­ça­yý­ tu­tan­ e­li,­ o­ e­lin­ sa­hi­bi­ni
hü­küm­le­ri­a­ra­sýn­da­çe­liþ­ki­var­sa,­Kur’ân
ve­sün­ne­ti­yo­rum­la­ma­da­a­ce­le­et­me­den, ve­ o­n un­ res­s am­l ýk­ bil­g i­s i­n i,­ bu­ bil­g i­y i
bi­li­min­ve­ri­le­ri­nin­doð­ru­o­lup­ol­ma­dý­ðý­- be­lir­li­bir­ga­ye­ve­hik­met­le­kul­lan­ma­sý­ný,
ný­ sor­g u­l a­m a­l ý­y ýz.­ Böy­l e­ bir­ du­r um­l a
kar­þý­la­þýn­ca­ya­bi­li­min­doð­ru­di­ye­or­ta­ya
koy­d u­ð u­ ve­r i­l er,­ ke­s in­ de­ð il­d ir­ ve­y a
Kur’ân­ ve­ sün­ne­tin­ o­ ko­nu­lar­da­ doð­ru
yo­rum­la­ra­ih­ti­ya­cý­var­dýr,­di­ye­ba­ký­lýr­sa,
“Kadir-i Külli þey esbabý halbi­lim­a­dý­na­di­ni,­din­a­dý­na­da­bi­li­mi­red­det­me­miþ­o­lu­ruz.
ketmiþ müsebbebatý da halk
Had­di­ za­týn­da­ bi­lim­le­ din­ ça­týþ­maz.
ediyor. Hikmetiyle müsebbeÇün­kü­bi­lim,­â­de­tul­lah­ve­ya­sün­ne­tul­lah
batý esbaba baðlýyor. Müsebde­n i­l en­ tek­v i­n î­ i­r a­d e­n in­ so­n u­c u­d ur.
Kur’ân’ýn­ hü­küm­le­ri­ i­se­ teþ­riî­ i­ra­de­nin
bebin yüzündeki tezyinat ve
so­nu­cu­ o­la­rak­ vaz’­ e­dil­miþ­tir.­ Hem
maharetler kendi kudretini zibi­li­min,­ hem­ de­ di­nin­ hü­küm­le­þuurlara bildirmek isteyen Sari­ni­ko­yan­Al­lah’týr.­Ya­ni­ka­-
‘‘
ni-i Hakime iþaret eder.”
ye­ba­kar­sak­ba­ka­lým,­se­bep-so­nuç­i­liþ­ki­siy­le­ ben­zer­ so­ru­lar­ ge­lir­ ak­lý­mý­za. “Çe­kir­dek­mi­mey­ve­den­çý­kar,­mey­ve­mi­çe­kir­dek­ten?­ A­ðaç­ mý­ çe­kir­dek­ten­ çý­kar, n u n
çe­kir­dek­mi­a­ðaç­tan?” gi­bi.­Bu­na­ben­zer ko­y u­c u
so­ru­la­rý­ço­ðalt­mak­müm­kün­as­lýn­da.
bir­d ir.­ El­Bu­ra­dan­ne­den,­na­sýl,­ni­çin­so­ru­la­rý­çý­- bet­t e­ i­k i­s i­ a­kar­kar­þý­mý­za.­Ço­ðu­kez­de­ye­rin­de­kul­- ra­sýn­da­ çe­liþ­ki­ o­lan­ma­yýz­bu­so­ru­la­rý­ne­den­se.­Ba­zen­na­- la­maz.­ Çe­liþ­ki­ var­ di­sýl­so­ru­su­nun­ce­vap­la­rý,­ni­çin­so­ru­su­nun yor­sak,­ had­di­ za­týn­da­ çe­ce­vap­la­rý­gi­bi­söy­le­nir­de,­bu­ce­vap­lar­bu liþ­ki­ken­di­miz­de­dir.
so­ru­nun­de­ðil,­di­ye­me­yiz­bir­tür­lü.
Bir­ha­ri­ka­tab­lo­dü­þü­ne­lim.­Tab­Çün­kü­“bi­lim­sel­ger­çek­ler”­a­dý­al­týn­da
ve­ri­len­ce­vap­lar­as­lýn­da­na­sýl­so­ru­su­nun
ce­vap­la­rý­dýr.­ Hâl­bu­ki­ eþ­ya­nýn­ ni­çin­ ve
han­gi­hik­met­ve­ga­ye­ler­le­ya­ra­týl­dý­ðý­so­ru­la­rý­na,­bi­lim­den­çok­din­ve­fel­se­fe­nin
ce­vap­ ver­mek­te­ ol­du­ðu­nu­ Prof.­ Art­hor
“Bilimsel gerçekler” adý alThom­son,­ “Ha­ki­kat­ yal­nýz­ bi­li­min­ gös­ter­di­ði­dir­de­mek­doð­ru­de­ðil­dir.­Çün­kü týnda verilen cevaplar aslýnda
bi­lim,­‘Bu­ne­dir?­Han­gi­se­bep­ler­le­mey­- nasýl sorusunun cevaplarýdýr.
da­na­ gel­miþ­tir?’­ so­ru­la­rý­nýn­ ce­vap­la­rý­ný Hâlbuki eþyanýn niçin ve hanve­rir.­ ‘Bu­ ni­çin­ böy­le­dir?­ Bu­nun­ mâ­nâ
ve­ga­ye­si­ne­dir?’­so­ru­la­rý­na­bi­lim­ce­vap gi hikmet ve gayelerle yaratýlver­mez,­ din­ ve­ fel­se­fe­ ve­rir”­ di­yor.­ Bi­- dýðý sorularýna, bilimden çok
zim­ pek­ çok­ pro­fe­sö­rü­mü­zün­ ku­lak­la­rý din ve felsefe cevap verebilir.
çýn­la­sýn.­ Bi­lim­ a­dam­lý­ðý­ na­sýl­ o­lur­muþ,
öð­ren­me­le­ri­i­çin.
Bi­l im,­ “Bu­ ne­d ir?­ Han­g i­ se­b ep­l er­l e
mey­da­na­ gel­miþ­tir?”­ so­ru­la­rý­na­ doð­ru lo­da­ki­þa­ha­ne­res­min­na­sýl­ol­du­ðu­nu­bi­ce­vap­lar­ver­me­ye­ça­lý­þýr­di­yo­rum,­çün­kü li­me­ so­ra­lým,­ ne­ ce­vap­ ve­rir?­ Re­sim­ kâ­19.­ yüz­yýl­da,­ bi­lim­sel­ ger­çek­ di­ye­ a­to­- ðý­dý,­çe­þit­li­bo­ya­lar,­bu­bo­ya­la­rýn­kâ­ðýt­ü­mun­ par­ça­la­na­ma­ya­ca­ðý­ný­ ka­bul­ et­miþ­ti ze­rin­de­ki­ da­ðý­lý­mý,­ renk­le­rin­ bir­bi­riy­le
de,­ son­ra­ bu­nun­ yan­lýþ­lý­ðý­ yi­ne­ bi­lim­le u­yu­mu,­fýr­ça­ve­fýr­ça­dar­be­le­ri­nin­bo­ya­is­pat­lan­mýþ­tý.
la­rýn­da­ðý­lý­mý­na­et­ki­si­ni­a­çýk­lar­bi­ze.­Bü­Bi­li­min­ ve­ri­le­riy­le­ Kur’ân­ ve­ sün­ne­tin tün­bun­lar­ger­çek­ten­de­doð­ru­þey­ler­dir.
‘‘
ha­ret­ler­ken­di­kud­re­ti­ni­zi­þu­ur­la­ra­bil­dir­mek­is­te­yen­Sa­ni-i­Ha­ki­me­i­þa­ret­e­der.”1
Bü­tün­ zi­þu­ur­la­ra­ Ken­di­ni­ ta­nýt­týr­mak
i­çin­ “Ce­nâb-ý­ Hak­ ism-i­ Ha­kim­ muk­te­za­sýy­la­ es­bap­ per­de­si­ al­týn­da­ ic­ra­at­ ya­par.”2­di­ye­rek­bu­nu­be­yan­e­der.
“Se­bep­ler­ a­ciz,­ ca­hil,­ ca­mid,­ sa­ðýr­ ve
kör­dür.”3 Can­sýz­dýr;­i­lim,­i­ra­de­ve­kud­ret
gi­bi­ ö­zel­lik­le­ri­ yok­tur.­ Ca­hil­dir;­ biz­le­ri
bil­mi­yor­lar,­ ta­ný­mý­yor­lar.­ A­ciz­dir;­ plan,
prog­ram,­ter­tip­ve­dü­zen­gi­bi­þey­le­ri­ya­pa­maz­lar.­So­nuç­la­ra­bak­tý­ðý­mýz­da­i­se,­i­lim,­ i­ra­de­ ve­ kud­ret­ gi­bi­ sý­fat­la­rýn­ fonk­si­yo­ner­ ol­du­ðu­nu­ a­pa­çýk­ bir­ þe­kil­de­ gö­rü­rüz.­Ýþ­te­bu­i­lim­siz,­i­ra­de­siz,­kud­ret­siz
se­bep­ler­bu­ ne­ti­ce­le­ri­ mey­da­na­ ge­ti­re­me­ye­ce­ði­ne­gö­re,­bun­la­rý­be­lir­li­bir­plan
prog­ram­ve­öl­çü­i­çe­ri­sin­de­bir­a­ra­ya­ge­ti­ren­ mü­seb­bib’ül-es­bab­ var­dýr.­ Bu­ da
Al­lah’týr­de­mek­mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz.
“Es­bab­ bir­ per­de-i­ za­hi­ri­ye­dir.”4 der,
Üs­tad­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri.­ Bel­ki­ de
bu­ per­d e­l er­ bi­z im­ im­t i­h a­n ý­m ýz­d ýr.
Per­de­nin­ ar­ka­sýn­da­ ya­ra­ta­ný­ gö­rüp­ O’na­ i­man­ ve­ i­ta­at­ e­di­yor­ mu­y uz,­ di­y e.­ Ce­nâb-ý­ Hak,
MERVE ÝRÝYARI
e­le­bek­ ne­ is­ter?­ Bir­ ney­zen­ ne­yi­ne
üf­ler­ken­ ne­ ha­yal­ e­der?­ Fer­hat­ Þi­rin’i­ a­r ar­k en­ bu­l a­c a­ð ý­n ý­ bi­l i­y or
muy­du?­Hz.­Yu­suf­düþ­tü­ðü­ku­yu­da­u­mut­suz­lu­ða­ ka­pýl­ma­dý­ mý?­ Mev­lâ­nâ­ gel­ der­ken,­ Üs­tad­ hiz­met­ di­ye­ hay­ký­rýr­ken,­ Pey­gam­be­ri­miz­ di­ne­ dâ­vet­ e­der­ken,­ Hz.­ Ö­mer­ müþ­rik­ken,­ Hz.­ Ha­ti­ce­ ker­va­ný­ný­ E­fen­di­mi­ze­(asm)­e­ma­net­et­ti­ðin­de­i­le­ri­si­ni
dü­þün­müþ­müy­dü?
Doð­ru­yu­ve­gü­zel­i­þi­hay­kýr­ma­lý­sýn.­So­nu­nu­ dü­þün­me­den­ o­ an­ se­ni­ do­ku­zun­cu
köy­den­ de­ ko­va­cak­la­rý­ný­ bil­sen­ de­ ya­la­na
de­ðil­her­za­man­doð­ru­yu­ko­nuþ­ma­lý­sýn…
Kork­ma­ma­lý­sýn;­e­ðer­kor­kar­san­ge­ri­ler­sin.
En­gel­le­re­ ta­ký­lýr­ ol­du­ðun­ yer­de­ ka­lýr­sýn;
kor­kun­o­lur­sa­ba­þa­rý­lý­o­la­maz­sýn…
“Gel,­gel,­ne­o­lur­san­ol­yi­ne­gel,
Ýs­ter­kâ­fir,­is­ter­Me­cu­si,­is­ter­pu­ta­ta­pan
ol­yi­ne­gel,
Bi­zim­ der­gâ­hý­mýz,­ ü­mit­siz­lik­ der­gâ­hý
de­ðil­dir,
Yüz­ke­re­töv­be­ni­boz­muþ­ol­san­da­
yi­ne­gel.”
Ne­o­lur­san­ol­sa­na­a­çýk­bir­ka­pý­var­ve­i­çe­ri­ye­ a­dým­ at­tý­ðýn­ va­kit­ keþ­ke­ de­me­ye­cek­sin.­ Mev­lâ­nâ­ meþ­hur­ ol­mak­ ve­ Dün­ya’nýn­ bi­lin­di­ði­ bi­ri­si­ ol­mak­ i­çin­ mi­ böy­le
de­di.­Ha­yýr,­o­bü­yük­bir­ha­yal­kur­du.­Ý­çin­de­ mut­lu­ ço­cuk­lar,­ öz­gür­ in­san­lar,­ her
K
MEHMET SEVÝLÝ
â­i­na­týn­ma­ya­sý­mu­hab­bet­le­yoð­rul­muþ­tur.­ Kâ­i­na­týn­ ya­ra­tý­lýþ­ se­be­bi
mu­hab­bet­tir.­Kâ­i­na­týn­nu­ru,­ha­ya­tý­ mu­h ab­b et­t ir.­ Ýn­s an­ kâ­i ­n at­ a­ð a­c ý­n ýn
mey­ve­si­ ol­du­ðu­ i­çin,­ kâ­i­na­tý­ i­çi­ne­ a­la­cak
bir­ mu­hab­bet,­ mey­ve­nin­ çe­kir­de­ði­ o­lan
kal­b i­n e­ yer­l eþ­t i­r il­m iþ­t ir.­ Ýn­s an,­ kâ­i ­n a­t ý
ku­þ a­t a­b i­l e­c ek­ bir­ sev­g i­ çe­k ir­d e­ð i­ ta­þ ý­mak­ta­dýr.
Ýn­sa­nýn­fýt­ra­týn­da­ce­mâl,­ke­mâl­ve­ih­sa­na­ kar­þý­ sev­me/mu­hab­bet­ mey­li­ var­dýr.
Ce­mâl,­ ke­mâl­ ve­ ih­san­ de­re­ce­si­ne­ gö­re
mu­hab­bet­ zi­ya­de­le­þir,­ aþ­kýn­ en­ son­ de­re­ce­si­ne­ka­dar­gi­der.­Ýn­san­bu­mey­li­me­ca­zi
mah­bub­la­ra­ sarf­ et­me­den­ a­sýl­ ga­ye­si­ne
yön­len­dir­me­li­dir.­ Bu­ son­suz­ mu­hab­be­te
lâ­yýk­ o­la­cak,­ son­suz­ bir­ ke­mâl/mü­kem­mel­lik­ sa­hi­bi­ o­la­bi­lir.­ Bu­ son­suz­ mu­hab­bet,­ ha­ki­kî­ sa­hi­bi­ o­lan­ Hâ­lýk-ý­ Zül­ce­lâl’e
ve­ril­me­li­dir.­ O,­ bu­ had­siz­ mu­hab­be­te­ lâ­yýk­t ýr.­ Bü­t ün­ eþ­y a­ O’nun­ nâ­m ýy­l a­ ve
O’nun­â­yi­ne­si­ol­du­ðu­ci­het­le­se­vil­me­li­dir.
Ýn­sa­nýn­ma­hi­ye­ti­yük­sek,­fýt­ra­tý­ge­niþ­ol­du­ðun­dan­bin­ler­ih­ti­yaç­lar­la­bin­bir­Es­mâ-i­Ý­lâ­hi­ye­ye,­her­bir­is­min­çok­mer­te­be­le­ri­ne­fýt­ra­ten­muh­taç­týr.­Þid­det­li­ih­ti­yaç,­iþ­ti­yak­týr;­þid­det­li­iþ­ti­yak,­mu­hab­bet­tir;­þid­det­li­mu­hab­bet
da­hi­aþk­týr.­Ru­hun­mü­kem­mel­leþ­me­si­ne,­ke­mâ­le­er­me­si­ne­gö­re­mu­hab­bet­mer­te­be­le­ri,
Es­mâ­mer­te­be­le­ri­ne­gö­re­ge­li­þir.
Ýn­san­i­çin­en­par­lak­sa­a­det­ve­en­tat­lý­ni­-
K
bun­dan­ han­gi­ ne­ti­ce­yi­ el­de
et­mek­ i­çin­ bu­ þa­ha­ne­ tab­lo­yu­ yap­tý­ðý­ný,
bi­l im­ or­t a­y a­ koy­m az.­ Ý­þ in­ bu­ kýs­m ýy­l a
din­ ve­ fel­se­fe­ uð­ra­þýr.­ E­ðer­ fel­se­fe,­ din­le
ba­rý­þýk­i­se,­doð­ru­so­nuç­la­ra­uð­ra­þýr.­De­ðil­se­çýk­maz­so­kak­lar­da­bo­ca­lar­du­rur.
Bi­li­min­or­ta­ya­koy­du­ðu­hu­sus­lar­tab­lo­nun­mey­da­na­gel­me­si­i­çin­se­bep­ler­dir.
Tab­lo­i­se­ne­ti­ce­dir.­Bu­se­bep­ler,­bu­ne­ti­ce­yi­ge­tir­miþ­de­mek;­res­sam­da­bu­lu­nan­re­sim­bil­gi­si,­i­ra­de­si­ve­kud­re­ti­nin­kâ­ðýt­ta,­fýr­ça­lar­da­ve­bo­ya­lar­da­var­dýr,­de­mek­le­e­þit­tir.­Þim­di­dü­þü­ne­lim.­Bu­ö­zel­lik­ler,­tab­lo­yu
mey­da­na­ge­ti­ren­se­bep­ler­de­bu­lun­ma­dý­ðý­na­gö­re,­þa­he­ser­tab­lo­yu­ya­pan­res­sam­dýr
de­mek,­ak­lýn­ge­re­ði­dir.­De­mek­ki­tab­lo­da­ki
tez­yi­nat­re­sim­den­de­ðil,­res­sam­dan­dýr.
Ay­nen­bu­nun­gi­bi,­eþ­ya­nýn­var­ol­ma­sý­ný­ da­ böy­le­ dü­þün­me­li­yiz.­ Be­di­üz­za­man
Haz­ret­le­ri­ “Ka­dir-i­ Kül­li­ þey­ es­ba­bý­ hal­ket­miþ­mü­seb­be­ba­tý­da­halk­e­di­yor.­Hik­me­t iy­l e­ mü­s eb­b e­b a­t ý­ es­b a­b a­ bað­l ý­y or.
Mü­seb­be­bin­ yü­zün­de­ki­ tez­yi­nat­ ve­ ma­-
An­k e­but­Sû­re­si­nin­ i­k i­ ve­ ü­çün­cü­ â­yet­le­rin­de
“Ýn­san­lar­‘Ý­man­et­tik’­de­mek­le­bý­ra­ký­lýp­ta­im­ti­han­e­dil­me­ye­cek­le­ri­ni­mi­san­dý­lar.”­“And­ol­sun­ki­biz­siz­den­ev­vel­ge­lip­ge­çen­le­ri­de
im­ti­han­la­ra­ uð­rat­týk.­ Ýþ­te­ i­ma­nýn­da­ sa­kat
sa­hi­bi­ o­lan­lar­la­ ya­lan­cý­la­rý­ Al­lah­ böy­le­ce
a­y ýr­d e­d er”­ bu­y ur­m ak­ su­r e­t iy­l e­ “E­l est”
bez­min­de­ ver­di­ði­miz­ sö­zü­mü­zün­ de­vam
e­dip­ et­me­me­si­ nok­ta­sýn­da­ se­bep­ler­le­ so­nuç­la­rýn­ a­ra­sýn­da­ ken­di­ni­ es­bap­ per­de­si­nin­ ar­ka­sý­na­ giz­le­ye­rek­ a­kýl­ gö­zü­müz­le
gö­re­bi­li­yor­mu­yuz­di­ye­biz­le­ri­im­ti­han­et­mek­te­dir.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Ý­man­ve­Ýs­lâm’da­ki­sa­da­kat­im­ti­ha­nýn­dan­yüz­a­kýy­la­çýk­ma­yý,­Rab­bim­her­ke­se
na­sip­et­sin.
yer­de­i­ma­nýn­ah­lâ­ký­i­le­ter­te­miz­bir­Dün­ya’nýn­ha­ya­li­ni­kur­du…
Üs­tad­ hiz­met­ di­ye­ hay­ký­rýr­ken;­ ta­nýn­mýþ­ol­mak­mý­is­te­di.­Ha­yýr,­o­da­bü­yük­bir
ha­yal­kur­du.­Her­ke­sin­Kur’ân­i­le­ah­lâk­lan­ma­sý­ný­ve­genç­le­rin­yan­lýþ­yol­la­ra­sap­ma­dan­düz­gün­bir­ha­yat­ya­þa­ma­la­rý­ný,­Rab­le­ri­ni­ya­kýn­dan­ta­ný­ma­la­rý­ný­is­te­di…
Pey­gam­be­ri­miz­di­ne­dâ­vet­e­der­ken,­Taifli
çocuklar­kendisine­taþ­atarkenz­ta­nýn­ma­yý­mý
is­te­di…­Ha­yýr,­o­da­(asm)­çok­bü­yük­bir­ha­yal
kur­du.­Ge­len­va­hiy­le­ri­biz­ler­i­çin­su­nar­ken
biz­le­ri­gör­dü.­Hz.­Ha­ti­ce­bü­tün­i­na­nan­lar­ta­ra­fýn­dan­an­ne­ol­ma­yý­mý­is­te­di?­Ha­yýr,­o­bü­yük­bir­ha­yal­kur­du.­‘Ben­Ýs­lâ­mýn­ilk­ön­cü­sü
o­la­rak­en­i­yi­þe­kil­de­hiz­met­et­me­li­yim’­de­di…
Yu­suf­ku­yu­da­ka­ran­lýk­i­çin­dey­ken­u­mut­suz­lu­ða­düþ­me­di­mi?­düþ­tü,
HAYAL
7
a­ma­o­da­ha­yal­kur­du.­Kar­deþ­le­riy­le­i­yi­ge­çi­ne­ce­ði­gün­le­ri­ve­i­yi­bir­in­san­ol­ma­yý­ha­yal­et­ti.­Ý­yi­bir­in­san­o­la­rak­hiz­met­et­me­yi
di­le­di.­Yu­suf­ka­ra­ku­yu­da,­o­nu­kur­ta­ra­cak
bir­e­li­bek­le­di­ve­o­el­Ya­ra­ta­ný­nýn­e­liy­di…
Ke­le­bek­son­su­za­uç­ma­yý­is­ter­ken;­ha­ya­tý
bir­gün­ol­sa­da­bü­tün­ya­ra­tý­lan­la­rý­gör­me­yi­is­te­di.­Ney­zen­üf­ler­ken­baþ­pa­re­ye;
Rab­bi­ne­bir­kat­da­ha­yak­laþ­ma­yý­ha­yal­et­ti.­Ha­yal­kur­du­lar­çün­kü­ha­yal­le­ri­gö­rev­le­riy­di…
Her­ke­sin­hiz­me­ti­ha­ya­li­dir­ve
“Ýn­san­ni­ha­yet­siz­þey­le­re­muh­taç
ol­du­ðu­hal­de,­ser­ma­ye­si­hiç­hük­mün­de.­Hem­ni­ha­yet­siz­mu­sî­bet­le­re­ma­ruz­ol­du­ðu­hal­de,­ik­ti­da­rý­hiç
hük­mün­de­bir­þey.­A­de­ta­ser­ma­ye­ve
ik­ti­da­rý­nýn­da­i­re­si,­e­li­ne­re­ye­ye­ti­þir­se­o
ka­dar­dýr.­Fa­kat­e­mel­le­ri,­ar­zu­la­rý­ve­e­lem­le­ri­ve­be­lâ­la­rý­i­se;­da­i­re­si,­gö­zü,­ha­ya­li
ne­re­ye­ye­ti­þir­se­ve­gi­din­ce­ye­ka­dar­ge­niþ­tir.”
A­ma­bu­bü­tün­ha­yal­ler­de­bir­or­tak­nok­ta­var­ve­bu­en­ö­nem­li­si­dir.­Rab­bi­mi­ze­u­la­þa­cak­ha­yal­le­ri­miz­bi­zim­i­çin­ha­yýr­lý­dýr.
Ma­ne­vî­ha­yal­le­ri­miz­bi­zi­ba­sa­mak­at­tý­rýr…
Yok­sa­ e­vim­ ol­sun,­ dip­lo­mam­ ol­sun­ ne
i­þi­mi­ze­ ya­rar­ ne­ de­ bi­zi­ i­le­ri­ye­ gö­tü­rür.
“Siz­var­o­lan­þey­le­ri­gö­rür­ve­þöy­le­der­si­niz:­Ne­den?­Oy­sa­ben­ol­ma­yan­þey­le­ri­ha­yal­e­der­ve­de­rim­ki:­Ne­den­ol­ma­sýn?”
Çok­bü­yük­bir­ha­yal­kur­dum­ve­i­çin­de
Pey­gam­be­ri­mi­zin,­ Üs­ta­dýn,­ Mev­lâ­nâ’nýn
ve­di­ðer­bü­yük­þah­si­yet­le­rin­ha­ya­li­de­var.
Her­tür­lü­zor­lu­ða­kar­þý,­i­man­sýz­bir­dün­ya­ya­i­man­i­le­tek­yü­rek­ol­mak…
KÂÝNAT VE SEVGÝ
met­Al­lah’ý­sev­mek­tir.­Bü­tün­ha­ki­kî­sa­a­det, lâk”­ (Sen­ ol­ma­say­dýn­ â­lem­le­ri­ ya­rat­maz­hâ­lis­se­vinç,­þi­rin­ni­met­ve­sâ­fî­lez­zet­Al­lah’ý dým)­ sýr­rý­na­maz­har­o­lan­Pey­gam­be­ri­miz
ta­ný­mak,­bil­mek­ve­sev­mek­tir.­Al­lah’ý­bil­me­- Hz.­Mu­ham­med’de­(asm)­gö­rü­lü­yor.­Ce­den­ve­sev­me­den­ha­ki­kî­an­lam­da­sa­a­det­ve nâb-ý­ Hakk’ý­ sev­mek,­ Hz.­ Mu­ham­med’e
se­vinç­ol­maz.
(asm)­ uy­m a­y ý
Ýn­s an­e­b ed­i­ç in
ge­rek­ti­ri­yor.
ya­ra­týl­mýþ­týr.­Ýn­sa­Ýn­sa­nýn­kor­ku
nýn­ha­ki­kî­lez­zet­le­ri
ve­ mu­h ab­b e­t i
an­cak­ma­ri­fe­tul­lah
hal­ka­ yö­nel­di­ði
tak­dir­de,­ kor­ku
(Al­lah’ý­ta­ný­mak­ve
Bir insan muhabbetini Allah’a
bir­ be­l â,­ bir­ e­bil­mek),­mu­hab­be­- verirse, O’nun muhabbeti
lem­ o­l ur;­ mu­tul­lah­ (Al­lah’ý­sev­mek) ve­i­lim­gi­bi­e­- dolayýsýyla Allah’ýn sevdiði her þeyi hab­bet­ bir­ mu­sî­b et­ gi­b i­ o­l ur.
be­di­yet­iþ­le­rin­de­dir. sever; mahlûkata taksim ettiði
Gayr-i­ meþ­r û
Aþk,­þid­det­li­bir muhabbeti, Allah’a olan muhabbir­ mu­hab­be­tin
mu­hab­bet­tir.­Fâ­ni
ne­ti­ce­si,­mer­ha­sev­gi­li­le­re­sarf­e­dil­- betini azaltmaz, ziyâdeleþtirir.
met­s iz­ a­z ap
di­ði­va­kit,­ya­o­aþk
çek­mek­tir.­ Mu­ken­di­sa­hi­bi­ni­a­zap
ve­e­lem­i­çin­de­bý­ra­kýr­ve­ya­o­me­câ­zî­mah­- hab­bet,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­zât,­sý­fat­ve­es­bub­(sev­gi­li) o­þid­det­li­mu­hab­be­tin­fi­ya­tý­na mâ­sý­na­sarf­e­dil­me­li­dir.
Dün­ya­ve­i­çin­de­ki­ler­mâ­nâ-i­har­fîy­le­se­deð­me­di­ði­i­çin,­bâ­kî­bir­mah­bu­bu­a­ra­týr,
me­câ­zî­aþk­ha­ki­kî­aþ­ka­dö­nü­þür.­Bir­in­san vil­me­li­dir.­Ya­ni­Ce­nâb-ý­Hak­kýn­sý­fat­ve
mu­hab­be­ti­ni­ Al­lah’a­ ve­rir­se,­ O’nun­ mu­- es­mâ­sý­na­â­yi­ne­ol­du­ðu­ci­het­le­se­vil­me­li­dir.
Dün­ya­ya­aþk­ve­a­lâ­ka­pek­mâ­nâ­sýz­dýr.
hab­be­ti­do­la­yý­sýy­la­Al­lah’ýn­sev­di­ði­her­þe­yi­ se­ver;­ mah­lû­ka­ta­ tak­sim­ et­ti­ði­ mu­hab­- Dün­ya­bir­ki­tab-ý­Sa­me­dâ­nî­dir,­mâ­nâ­sý­ný­bil,
be­ti,­ Al­lah’a­ o­lan­ mu­hab­be­ti­ni­ a­zalt­maz, al,­nu­kû­þu­nu (na­kýþ­la­rý­ný)­bý­rak­git.­Bir­mez­ra­a­dýr,­mah­su­lü­nü­al,­mu­ha­fa­za­et,­ge­ri­ka­la­zi­yâ­de­leþ­ti­rir.
Al­lah’ý­sev­mek,­O’nun­is­te­dik­le­ri­ni­yap­- ný­na­kýy­met­ver­me.­Bir­mi­sa­fir­hâ­ne­dir,­mi­sa­mak­týr.­ Ýs­te­dik­le­ri­ i­se­ en­ mü­kem­mel­ bir fir­hâ­ne­sa­hi­bi­nin­iz­ni­da­i­re­sin­de­ye,­iç,­þük­sû­ret­te­ “Lev­lâ­ke­lev­lâ­ke­le­mâ­ha­lak­tü’l-ef­- ret;­ka­nu­nu­da­i­re­sin­de­ha­re­ket­et.­Sen­den
‘‘
ay­rý­lan­ve­sa­na­a­it­ol­ma­yan­þey­ler­le­uð­raþ­ma.
Ýn­san,­kâ­i­na­týn­Hâ­lý­ký­ný­bü­tün­mah­lû­kat­ ü­ze­rin­de­ sev­me­li­ ve­ sev­gi­si­ni­ þöy­le
di­l e­ ge­t ir­m e­l i­d ir:­ “Ey­ bi­z i­ ni­m et­l e­r iy­l e
per­ver­de­e­den­Sul­ta­ný­mýz!­Bi­ze­gös­ter­di­ðin­ nu­mu­ne­le­rin­ ve­ göl­ge­le­rin­ a­sýl­la­rý­ný,
men­bâ­la­rý­ný­gös­ter.­Ve­bi­zi­ma­karr-ý­sal­ta­na­tý­na­ celb­ et.­ Bi­zi­ bu­ çöl­ler­de­ mah­vet­tir­me.­ Bi­zi­ hu­zu­ru­na­ al,­ bi­ze­ mer­ha­met­ et.­ Bu­ra­da­ bi­ze­ tat­týr­dý­ðýn­ le­ziz­ ni­met­le­ri­ni­o­ra­da­ye­dir.­Bi­zi­ze­val­ve­teb’îd
i­le­tâ­zib­et­me.­Sa­na­müþ­tak­ve­mü­te­þek­kir­ þu­ mu­tî­ ra­i­ye­ti­ni­ ba­þý­ boþ­ bý­ra­kýp­ i­dam­et­me.­Yâ­Rab!­Re­sûl-ü­Ek­rem­(asm)
hür­me­ti­ne,­ bi­ze­ ih­san­ et­ti­ðin­ mad­dî­ ve
mâ­ne­vî­ rýz­ký­mý­za­ be­re­ket­ ih­san­ et.­ Yâ
Rab!­Ku­su­ru­mu­zu­af­fet.­Bi­zi­ken­di­ne­kul
ka­bul­ et.­ E­ma­ne­ti­ni­ kab­zet­mek­ za­ma­ný­na­ka­dar­bi­zi­e­ma­ne­tin­de­e­min­kýl.”
Þüp­he­siz­“Du­a­e­din,­ce­vap­ve­re­yim” bu­yu­ran­Hâ­lýk-ý­Zül­ce­lâl,­du­a­mý­zý­i­þi­te­cek­ve
mut­la­ka­ce­vap­ve­re­cek­tir.
Ý­man­ve­Al­lah­sev­gi­si­nin­ne­ti­ce­si,­dün­ya­nýn­bin­se­ne­me­sû­dâ­ne­ha­ya­tý,­bir­sa­a­ti­ne­ deð­me­yen­ Cen­net­ ha­ya­tý­ ve­ Cen­net
ha­ya­tý­nýn­ da­hi­ bin­ se­ne­si,­ bir­ sa­at­ mü­þa­he­de­si­ne­ deð­me­yen­ bir­ kud­sî,­ mü­nez­zeh
ce­mâl­ ve­ ke­mâl­ sa­hi­bi­ o­lan­ Zât-ý­ Zül­ce­lâl’in­mü­þa­he­de­si­dir.­Al­lah,­bi­zi­bu­ne­ti­ce­ye­u­la­þan­lar­dan­ey­le­sin,­â­min...
(Yu­ka­rý­da­ki­me­tin­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­-
2
ELÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR
ELÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR
EDEBÝYAT
GENÇ KALEMLER
Perdeler beOSMAN KANAT
[email protected]
So­kak­ta­bul­dum­ken­di­mi.­Ge­ce­nin­geç­sa­at­le­ri­ni­ya­þý­yor­þeh­rim.­Uy­ku­a­ký­yor­so­kak­la­rýn­gö­zün­den.­Þeh­rim­uy­ku­ya­ha­zýr­la­ný­yor,­bütün­yor­gun­lu­ðuy­la.­Be­de­nim­on­ca­ses­siz­li­ðin­se­si­ni­bo­zu­yor­ri­tim­siz­ha­re­ket­le­riy­le.­El­le­rim­ü­þü­yor,­göz­le­rim­u­mut­suz,­so­ðuk­bütün­han­tal­lý­ðýy­la­ü­ze­ri­me­gel­mek­te.­A­yak­la­rým­a­maç­sýz­ca­ha­re­ket­et­mek­te.­Ne­re­ye­gö­tü­rü­yor­be­ni,­far­kýn­da­de­ði­lim.
Bir­aç­ma­za­mý,­bir­sev­da­ya­mý,­bir­yal­nýz­lý­ða­mý­i­ti­yor­be­ni.­Bu­es­na­da­ses­siz­li­ðe­eþ­lik­e­den­yað­mur
ta­ne­le­ri­nin­dü­þü­þü­nü­iz­li­yo­rum,­ne­ka­dar­da­he­ye­can­la­a­ký­yor­lar­yer­yü­zü­ne,­ne­ka­dar­da­has­ret­i­çin­de­ler…­Dün­ya­ve­gök­yü­zü,­kýr­mý­zý­ve­kan,­yi­ti­ril­miþ­gün­ler…­Ay­ses­siz­ce­dün­ya­yý­sey­re­di­yor.
Gü­neþ­baþ­ka­di­yar­la­rý­ý­sýt­mak­ta.­Kýr­çi­çek­li­dað­lar,­se­her­vak­ti­sev­da­la­rý­u­zak­lar­da.­Per­de­ler­çe­kil­miþ­pen­ce­re­le­re,­ka­pat­mýþ­ka­pý­la­rý­ný­sev­da.­So­ba­lar­sön­mek­te,­göz­ler­ha­yal­ler­de.­Yað­mur­öz­le­mi­bit­miþ­dü­þen­ta­ne­ler­le…
Ru­hum­gi­zil­dün­ya­sýn­da­ha­yal­le­re­dal­mýþ.­U­mut­suz­luk­çýk­maz­la­rýy­la­bo­ðu­þu­yor.­Za­ma­nýn­ve
me­kâ­nýn­dý­þýn­da­ge­zi­ni­yor.­Ka­pa­nan­per­de­le­ri,
sö­nen­so­ba­la­rý­sor­gu­lu­yor.­Kal­bim­son­tit­re­yiþ­le­ri­ni­mi­ya­pý­yor­ne,­he­ye­can­la­çarp­mak­ta…­Ha­tý­ra­la­rýn­ve­sev­da­nýn­yü­kü­sar­sý­yor­be­de­ni­mi­ve
kal­bi­mi.­Sen­ge­li­yor­sun­yi­ne­göz­le­ri­min­ö­nü­ne,
bel­li­be­lir­siz…­Far­kýn­da­de­ði­lim­ken­di­min.­Ben
ne­re­de­yim­ve­ney­le­yim?­di­yo­rum.
So­kak­lam­ba­sý­ya­ný­yor­son­ya­nýþ­la­rýy­la.­I­þýk­sa­çý­yor­ken­din­ce­et­ra­fa.­Yað­mur­ta­ne­le­ri­dans­e­di­yor,­lam­ba­nýn­ý­þý­ðýn­da.­Öy­le­bir­man­za­ra­ki,­ru­hum­u­mu­du,­kal­bim­se­ni­ye­ni­yor­bu­an­da.­Bir­den­dö­kü­lü­yor­di­lim­den;
Ses­siz­ge­ce­ler­de
Ser­ze­niþ­ler­de­bu­lu­nur­yü­re­ðim
Has­re­ti­min­kar­de­þi­u­mu­dum
Has­re­ti­min­kar­de­þi­ru­hum
Ür­pe­ri­rim,
U­mu­dum
Yal­nýz­lý­ðý­mýn­bir­sim­ge­si­dir­Sen’de
Ü­þür,
Yal­nýz­kal­dý­ðým­da­ru­hum
Has­re­ti­min­kar­de­þi­u­mu­dum
Has­re­ti­min­kar­de­þi­ru­hum
Fark­e­di­yo­rum­ken­di­mi­an­lat­tý­ðý­mý,­fark­e­di­yo­rum­se­ni­an­lat­tý­ðý­mý…­Ve­bir­den­ha­yal­me­yal­ge­li­yor­sun­göz­le­ri­min­ö­nü­ne.­San­ki­kar­þým­da­sýn
þim­di.­Ba­na­bak­mak­ta­sýn.­Sen­mi­sin?­di­yor­ken,
an­lý­yo­rum­ki­göz­le­ri­min­ö­nün­de­bir­per­de­sin.­Ve
en­tat­lý­ha­ya­li­ni­göz­le­rim­kay­be­der­ken.­Ken­di­mi
an­la­ta­bi­li­yo­rum­sa­de­ce,­bir­per­de­sin­sen;
Zih­nim­bu­la­nýr,­du­rur­ka­le­mim
Ü­þür;
Yal­nýz­kal­dý­ðým­da­be­de­nim
Ru­hum;
Sý­zan­so­ðu­ða­al­da­nýr
Bir­çýk­maz­da­ka­le­mim
Per­de­ler­çe­ker­ler­ö­nü­me
Ka­pa­lý;
A­çýk;
Ne­ler­den­bah­se­de­yim
So­lu­ðum­ka­pa­týr­yo­lu­mu
Ne­fe­sim­ke­ser­se­si­mi
El­le­rim­ve­ka­le­mim
Per­de­ler­ve­pen­ce­rem
Ru­hum­ve­sen
Sen­ve­per­de­ler
Ka­pa­týr­lar­gü­ne­þi­mi
Per­de­ler­çe­ker­ler­ö­nü­me
Per­de­ler­be­ni
An­la­ta­mam­der­di­mi,­
—an­la­ta­mam­se­ni
Bir­per­de­sin­sa­de­ce.­Bir­per­de­sen…­
Bir­den­fark­e­di­yo­rum­ken­di­mi.­Son­sü­r'at­yü­rü­mek­te­yim,­ýs­lak­yol­lar­da.­Þeh­rin­sev­da­sý­om­zum­da­san­ki,­san­ki­Mec­nun’um­ben.­Ley­la’yý­a­rý­yo­rum­çöl­de…­Be­de­nim­kas­ka­tý­ke­sil­miþ.­El­le­ri­mi­his­set­mi­yo­rum.­Göz­le­rim­gö­re­mez­ol­muþ.
Ku­lak­la­rým­duy­mu­yor,­yü­re­ðim­ça­re­siz,­a­yak­la­rým­çýp­lak,­ya­rým­kal­mý­þým­yol­lar­da,­son­sü­r'at
yü­rü­mek­te­yim.­
Der­ken­de­rin­bir­ne­fes­le­ça­lar­sa­a­tim­u­yan­dý­rý­yor­be­ni.­Yo­rul­muþ­çal­mak­tan.­Yo­rul­muþ­du­yul­ma­mak­tan,­u­san­mýþ­ben­den…­Ha­fif­çe­doð­ru­lu­yo­rum,­son­gü­cüm­le,­son­e­ner­jim­le.­Fark­e­di­yo­rum­pen­ce­rem­den­ge­len­so­ðu­ðu,­yað­mur­ta­ne­le­ri
çar­pý­yor­yü­zü­me.­Çek­me­mi­þim­per­de­mi.­Ka­pat­ma­mý­þým­pen­ce­re­mi.­Ü­þü­müþ­be­de­nim,­ü­þü­müþ­el­le­rim,­ü­þü­müþ­ru­hum…
An­la­ta­ma­mý­þým,­an­la­ta­ma­mý­þým­ne­ken­di­mi­ne­de­se­ni…­Bo­þu­na­i­miþ­ü­þü­me­le­rim…­Bo­þu­na­i­miþ­sev­da­la­rým.­Ý­yi­ki­ça­lar­sa­a­tim­ça­ðýr­dý­be­ni…­Ý­yi­ki­ya­rým
kal­dý­ü­þü­me­le­rim.­Ka­pat­tým­pen­ce­re­le­ri­mi.­Ka­pat­tým­ken­di­mi…­Ka­pat­tým­ge­ri…
(Her­gün­ye­ni­per­de­ler­var­dýr­göz­le­ri­mi­zin­ö­nün­de,­her
gün­ye­ni­çi­le­ler…­Bam­baþ­ka­dert­l er,­bit­m ez­dü­þün­ce­ler…­Ha­ki­kat­ler
ül­ke­sin­de,­per­de­le­ri
fark­ et­m e­n iz­ te­men­ni­siy­le…)
7
Üstâdýmýz...
ELÝF RUHEFZA ALTUNER
Ü s ­Sâ­hi­Üs­tâ­dý­mýz,­rû­hu­nuz,­be­de­ni­t â ­d ý -­ [email protected]
niz­cen­net­bah­çe­sin­den­bir­men­zil­mýz.
de­dir­ þim­di.­ Na­îm­de­ mi­si­niz­ Üs­tâ­E­li­me­ka­lem­düþ­tü.­Ý­ki­kýr­mý­zý­var­ya­ný­ba­- dým,­Adn­cen­ne­tin­de­mi­yok­sa­Fir­devs­te
þým­da.­Kýr­mý­zý­ki­tap,­kýr­mý­zý­çay.­’Ça­yý­mýn mi?­ Su­â­lim­dir­ Üs­tâ­dým:­ Ha­be­ri­ni­ müb­þe­ke­ri’­ o­lu­yor­ nur­lar­la­ ö­rü­lü­ za­man.­ Ça­yý te­dâ­sý­ný­se­çip­nûr­i­le­mi­ce­vap­la­dý­nýz­siz
ka­rýþ­tý­rý­yo­rum;­ gi­rift­ â­lem­ çö­zü­lü­yor.­ Cef­fel­ka­lem­kan­kýr­mý­zý­ke­si­li­yor.
Üs­tâ­dý­mýz.­‘Be­ni­dün­ya­ya­ça­ðýr­ma’­di­yor­du­nuz..­Dün­yâ­mýn­zu­lü­mâ­tý­na­nûr­a­rý­yor­dum­o­dem. ”De­mâ­gaf­let­hi­câb­ol­du”­de­di­niz..­Ýr­kil­dim,­hi­câb­et­ti­rû­hum.­ “De­mâ­gaf­let­ze­vâl­bul­du”­de­di­niz,­bin­sü­kût­la­sus­tum.
Üs­tâ­dý­mýz.­ E­lim­de­ ya­ra­lar­ var.­ Di­lim­de,­ kav­lim­de,­ i­lim­de­ ya­ra­lar.­ K’a­lem­ e­lim­de­eð­re­ti­du­ru­yor.­Ne­ya­pa­yým­Üs­tâ­dým,­â­le­mi­ça­ðýr­ma­ya­tâ­kâ­tim­yok­ve­lâ­lim.­ Yaz­mak­ bir­ a­ci­zin­ a­zý­ðý­dýr,­ he­le­ ki
harf­ten­mah­reç­ten­yok­sun­sa.
Üs­tâ­dý­mýz.­ Ko­ca­ top­rak­la­ra­ sý­ða­ma­yan
ser­keþ­ a­dam­lar­ si­ze­ bir­ me­zar­lýk­ top­ra­ðý
da­h i­ çok­ gör­d ü­l er.­ Mü­t e­e s­s i­r iz.­ Lâ­k in
Mev­lâ­nâ­ Ca­mi’nin­ bir­ sö­zü­ dü­þü­yor­ hat­rý­ma:­“Biz­ö­lün­ce­bi­zim­kab­ri­mi­zi­top­rak­ta­ a­ra­ma­yý­nýz.­ Zi­ra­ biz­ â­rif­le­rin­ gö­nül­le­rin­de­yiz.” Ay­ný­me­se­le­hâ­sýl­o­lu­yor,­Üs­tâ­dým.­ Si­zi­ gör­mek­ i­çin,­ gök­le­re­ gö­nül­le­re
ba­ký­yo­rum.­ Sub­ha­nal­lah­ Üs­ta­dým,­ ne­ ge­niþ­ men­zil­de­si­niz!­ Bir­ kab­ri­ bir­ maz­lû­ma
re­vâ­ gör­me­yen­ler­ gö­nül­le­re,­ mil­yon­ ta­le­be­le­rin­gö­nül­le­ri­ne­de­kaz­ma­kü­rek­vu­ra­bi­lir­ler­ mi­ Üs­tâ­dým?­ Ha­kî­kât­le­ri­ sus­tu­ra­bi­lir­ler­mi,­hem­cen­ne­tâ­sâ­ba­har­la­rýn­ev­lâd­la­rý­nûr­dan­na­sýl­mah­rum­e­di­le­bi­lir­ki?
de­men­rab­bu­ke’yi?­E­lem­i­le­u­ður­la­mýþ­i­di­n iz,­ ye­ð e­n i­n iz­ Ab­d ur­r ah­m an’ý,­ Hâ­f ýz
A­l i’yi.­ Þim­d i­ o­r a­d a­ da­ el­m as­k a­l em­l er­l e
ya­zý­yor­ mu­ ta­le­be­le­ri­niz­ Üs­tâ­dým,­ ha­ki­kat­le­ri?
Üs­tâ­dý­mýz.­Zin­dan.­ “Dün­yâ­ahi­re­te­nis­-
be­ten­bir­zin­dan­hük­mün­de” i­se,­dün­ya­i­çin­de,­zin­dan­i­çin­de­zin­dan­na­sýl­dýr?­Ce­fâ
en­der­ ce­fâ­ i­ken­ se­fâ­ bul­du­ zin­dan.­ Zin­dan,­zin­dan­ki­a­dý­bi­le­ka­ran­lýk­kas­vet­ve­ren­bir­me­kân.­Öy­ley­di;­ki­yû­suf­mi­sâl­bir
üs­tâd­o­zin­dan­la­rý­þâd­ey­le­di.­Zin­dan;­zin­dan­i­di,­ol­du­han­dân!
Üs­tâ­dý­mýz.­ “Gül­ dev­rin­de­ ya­þa­say­dým,
gül­ dev­ri­nin­ bül­bü­lü­ o­lur­dum” di­yen­ ­kif’in­ sö­z ü­n e­ ben­z e­t i­y o­r um­ sö­z ü­m ü.
“Nûr­ dev­r in­d e­ ya­þ a­s a­ i­d im,­ o­ nûr­l a­r ýn
bül­bü­lü­o­lur­dum”­ di­ye.­Hüd­hü­dü­o­la­ma­sam­da­o­dev­rin,­cef­fel­ka­lem­li­ðim­le­el­mas
ka­lem­ o­la­ma­sam­ da­ bi­ze­ te­vâ­rüs­ nûr­la­rý
o­ku­yo­ruz.­Say­fa­ke­na­rýn­da­öy­le­va­ka­rý­nýz­la,­ öy­l e­ du­r u­y or­s u­n uz.­ “Sa­d ak­t e­ yâ­ üs­tâz!”di­yo­ruz,­ ”he­ni­en­ le­kum” du­yu­yo­ruz.
Bin­ler­sa­dak­te­Üs­tâ­dým!
Dün­yâ­sý­ný­ bir­ se­pe­te­ sýð­dý­ran­ Üs­tâ­dý­mýz.­Dün­yâ’mý­zý­dün­yâ­ya­da­hi­sýð­dý­ra­ma­sak­ da,­ ‘ta­le­be’niz­ ol­mak­tan­ ü­mîd­ e­di­yo­ruz,­bel­ki­þe­fa­at!
Üs­tâ­dý­mýz.­‘Yan­gýn­lar­i­çin­de­ki­ev­lad’la­rý­nýz­d an­ bi­r i­y im.­ Bin­ me­z ar­ hük­m ün­d e­k i
bir­rûh­la­gel­miþ­tim.­Sub­ha­nal­lah!­Ne­su­ru
is­ra­fil­di,­bin­ler­de­fa­at­le­di­ril­dim.­Çað­ve­bu
mim­siz­m’e­de­ni­yet­hü­cûm­e­der­ken­ü­ze­ri­mi­ze,­“nûr”­ör­tü­sü­nü­çe­ki­yo­ruz­kav­li­mi­ze..
Üs­tâ­dý­mýz,­ ak­lým­ fi­kir­den­ üm­mî;­ kal­bim­ pek­ çok­ va­kit­ hic­ran­dan,­ â­lem­den
zâ­ri.­ ‘Ö­mür­ ký­sa,­ fay­da­lý­ iþ­ler­ pek­ çok’ i­ken­faz­la­a­mel­ge­ti­re­me­dim­bel­ki.­Ve­da­hi­omu­zum­da­yý­ðýn­la­gü­nah.­Lâ­kin­ü­mit­vâ­rýz,­ ha­ni­ yâ­ ta­le­be­ni­ziz,­ bel­ki­ Üs­tâ­dým,
Risâle-i Nur; herkese ayný uzaklýkta deðil,
herkese ayný yakýnlýktadýr
MUHAMMED ZORLU
Böy­le­o­lun­ca­Tür­ki­ye’de­ki­öz­gür­lük­or­ta­mý­sa­de­ce­bir
ta­raf­i­çin­ve­‘ba­zý­in­san­la­rýn­ha­yat­fel­se­fe­si­ne­u­yum­sað­la­[email protected]
mak­ve­genç­le­ri­ka­fe­se­sok­mak­i­çin’­þek­lin­de­al­gý­la­ný­yor.
Her­ke­sin­ ö­zel­ bir­ ya­þan­tý­sý­ var­dýr.­ Ma­dem­ öz­gü­rüz,
Ri­sâ­le-i­Nur’u­an­lat­ma­ya­ça­lý­þan­ni­ce­ka­lem­ler­var­dýr.­Ri­sâ­- la­i­kiz!­O­hal­de­la­ik­lik­bir­ta­ra­fa­me­yil­li­ol­maz…­La­ik­lik,
le-i­Nur’un­ma­hi­ye­ti­ni­kav­ra­mak­is­te­yen­ni­ce­o­kur­lar­var­dýr… din­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­nin­te­mi­na­tý­ol­ma­lý­dýr.­Ýþ­te­Üs­ta­Bu­ya­zý­her­han­gi­bir­a­raþ­týr­ma­ya­zý­sý­de­ðil­dir.­Ge­niþ­bir dý­mýz­ve­o­nun­e­ser­le­ri­ni­o­ku­yan­la­rýn­i­nanç­öz­gür­lü­ðü­za­man­di­li­mi­ne­ya­yý­lan,­a­pa­çýk­gö­zü­ken,­duy­gu,­dü­þün­ce ne­ kar­þý­ yap­týk­la­rý­ te­ca­vü­ze­ rað­men,­ Ce­nâb-ý­ Hak­ bu
ve­ak­lýn­it­ti­fak­et­ti­ði­bir­nok­ta­dan­i­ba­ret­o­la­rak­ya­zýl­mýþ­- as­rýn­in­san­la­rý­na­Ri­sâ­le-i­Nur­med­re­se­le­ri­ni­na­sip­et­ti.­
týr.
Bu­ in­san­lar,­ fen-i­lim­le­ ve­ a­kýl-kalp­ yo­luy­la­ mü­nev­ver,
Genç­le­ri­ ah­lâk­sýz­lý­ða,­ i­man­sýz­lý­ða­ i­te­cek­ ve­ genç­le­ri o­ku­muþ­ ü­ni­ver­si­te­ genç­li­ði­nin­ bu­ hiz­met­le­re­ sa­hip­ çýk­ge­çi­ci­ he­ves­ler­le­ az­dý­ra­cak­ nef­si­ em­mâ­re­ye­ mu­ka­be­le­yi ma­sý­na­ve­si­le­ol­du.
ön­le­ye­cek­bü­yük­tah­þi­dât­var.
Na­maz­lý,­ab­dest­li,­a­lýn­la­rýn­da­sec­de­nur­la­rýy­la,­o­fuh­þi­yat­Ö­zel­lik­le­ ü­ni­ver­si­te­ genç­li­ði­ bü­yük­ teh­li­ke­ al­týn­da. tan,­gü­nah­lar­dan­u­zak,­a­de­ta­yer­yü­zün­de­ge­zen­me­lek­yüz­Na­maz­ ký­la­cak­ bir­ yer­ bu­la­ma­yan­ ü­ni­ver­si­te­li­ler,­ ak­lý­- lü­in­san­lar­gi­bi­di­ni­mi­zi,­ta­ri­hi­mi­zi,­mu­kad­de­sa­tý­mý­zý­ve­ö­mý­za­gel­dik­çe­ü­zül­me­mek­el­de­de­ðil.­
zü­mü­zü­u­nut­ma­mýþ­bir­nes­li­Ce­nâb-ý­Hak­biz­le­re­na­sip­et­ti.
Yok­sa­ ü­ni­ver­si­te­de­ o­ku­yan­ genç­ler­ din­siz­li­ðe­ mi­ i­til­Ken­di­ ma­lý­ gi­bi­ ha­ki­kat­le­re­ sa­hip­ çý­kan,­ bu­ fa­ni­ ha­mek­ is­te­ni­yor?­ Genç­ler­ öð­re­nim­le­ri­ni­ sür­dü­re­bil­me­le­ri ram­lez­zet­le­rin­so­nu­nun­son­suz­bir­e­lem­ve­a­zap­o­la­ca­i­çin­i­nanç­la­rýn­dan­ta­viz­mi­ver­mek­zo­run­da­lar?
ðý­ný­gö­ren­ni­ce­ne­sil­ler­ye­tiþ­ti…
Bir­a­te­ist,­Hý­ris­ti­yan­ve­ya­Ya­hu­di­ol­sun­kim­se­nin­­di­niy­le,­ di­liy­le,­ ren­giy­le,­ meþ­re­biy­le­ uð­raþ­ma­yan­ ne­sil­ler,
her­ke­si­in­san­o­la­rak­gö­rüp,­Kur’ân­ve­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni­ bu­ as­rýn­ in­san­la­rý­na­ du­yur­ma­ya­ ça­lýþ­mýþ­lar­dýr.­ Bu
“Nur”(cu)­in­san­lar,­müs­bet­ha­re­ket­le­yo­la­çýk­mýþ­lar­dýr.
Ve­þu­nu­bi­li­yo­ruz,­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­di­ðer­â­lim­ler­den­far­ký;­bu­a­sýr­da­ci­had-ý­ma­ne­vi­ye­i­çin;­mu­hab­bet­le,
di­ya­log­la,­ a­kýl­la,­ i­lim­le­ ve­ fi­kir­le­ yo­la­ çýk­ma­sý­dýr.­ O­nun
i­çin­þu­ha­ki­kat­ler­ta­ma­men­ak­la­mün­ha­sýr­de­ðil,­ak­lý­mý­zýn­ya­nýn­da­kal­bi­mi­ze,­ru­hu­mu­za,­fýt­ra­tý­mý­za­ga­yet­de­re­ce­de­uy­gun­ha­ki­kat­ler­dir.
Üs­tad­Haz­ret­le­ri,­geç­miþ­a­sýr­la­rýn­mü­ced­did­le­ri­gi­bi­bu
a­sýr­da­ki­tec­did­va­zi­fe­si­ni,­hâlâ­da­þahs-ý­mâ­ne­vî­siy­le­de­vam
et­ti­ri­yor­ve­bu­bir­sil­si­le-i­nu­ra­ni­ye­dir.­E­ma­ne­ti­geçmiþ
müceddidlerden­al­mýþ­týr.­Ab­dul­ka­dir-i­Gey­la­ni,­Mev­lâ­nâ
Ce­lâ­led­di­n-i­Rûmî,­Mev­lâ­nâ­Ha­lid-i­Bað­dâ­dî­gi­bi…
Tek­ke­li­mey­le­ö­zet­le­ye­cek­o­lur­sak;­Ri­sâ­le-i­Nur,­her­ke­se­ay­ný­u­zak­lýk­ta­de­ðil,­her­ke­se­ay­ný­ya­kýn­lýk­ta­dýr.
O­hal­de­so­nu­na­dek­hay­ký­rý­yo­ruz­ve­di­yo­ruz­ki:
Si­ya­set­ve­Genç­lik­Ma­sa­sý
Dek­la­ras­yon
Ý­ba­det­ve­Genç­lik­Ma­sa­sý
Dek­la­ras­yon
KA­TI­LIM­CI­LAR:
Bi­lal­Yük­sel­ten
Coþ­kun­Ke­leþ
Em­rah­U­zu­ner
Ha­run­Çe­tin
Ha­san­Koç
Hay­ret­tin­Say­gýn
Mus­ta­fa­A­li­Taþ­pý­nar
Mus­ta­fa­Gü­ler
O­kan­Köp­çü
Yu­nus­Em­re­Çað­lar
Yu­nus­Em­re­Or­han
1.
Ý­ba­det,­abd­i­le­Ma’bud­a­ra­sýn­da­ki­bað­da,­ab­din­Ma’bud’a­kar­þý
ac­zi­ni,­fak­rý­ný­ve­ku­su­ru­nu­bi­le­rek,­i­ra­de­si­i­le­tüm­is­ti­dat­la­rý­ný­kul­la­na­rak
ta­zim­ve­hür­me­ti­ni­sun­ma­sý­dýr.­Ý­ba­det­Al­lah­sev­gi­si­nin­en­gü­zel­te­za­hü­rü,­Al­lah­sev­gi­si­nin­ne­ti­ce­si­ve­þük­rün­ge­re­ði­dir.
2.
Ýs­lam’da­i­ba­det;­be­lir­li­za­man­lar­da­ve­me­kân­lar­da­ya­pý­lan­dav­ra­nýþ­lar­de­ðil,­bü­tün­dün­ya­ha­ya­tý­ný­i­ba­de­te­dö­nüþ­tü­re­bil­mek­mak­sa­dýy­la
ya­pý­lan­ve­terk­e­di­len­dav­ra­nýþ­la­rýn­bü­tü­nü­dür.­Ýn­san­lýk,­Ýs­la­mi­yet­i­le­u­la­þa­bi­le­ce­ði­en­yük­sek­se­vi­ye­i­le­þe­ref­len­di­ril­miþ­tir.­Genç­li­ðin­i­ba­det­has­le­ti­ni­bu­ek­sen­doð­rul­tu­sun­da­id­rak­et­me­le­ri,­a­hir­za­ma­nýn­rah­met­ler­le
do­lu­yön­le­ri­ni­gö­re­bil­me­si­ne­ve­si­le­o­la­cak­týr.
3.
Dört­tür­a­bid­var­dýr­(Me­lek­ler,­hay­van­lar,­bit­ki­ler,­in­san­lar­ve
cin­ler).­Hâ­kim-i­Ha­kîm­in­san­ne­vi­ni,­sa­ir­a­bid­le­rin­yap­týk­la­rý­ný­ya­pa­bi­le­cek,­an­la­ya­bi­le­cek,­tes­pih­ve­tem­sil­e­de­bi­le­cek­ye­te­nek­te­ya­rat­mýþ­ve­kâ­i­nat­ta­ki­bü­tün­mah­lû­ka­tý­in­sa­nýn­em­ri­ne­mu­sah­har­kýl­mýþ­týr.­Fýt­rat­ça­ih­sa­nýn­müp­te­la­sý­o­lan­in­san,­ken­di­si­ne­bah­þe­dil­miþ­o­lan­kâ­i­na­týn­ha­li­fe­li­ði
va­zi­fe­si­ni­ha­ki­ki­ma­na­da­id­rak­e­der­se,­ken­di­si­ne­ni­met­ve­rip­lü­tuf­ta­bu­lu­na­ný­ta­ný­yýp­te­þek­kür­et­me­nin­ye­rin­de­bir­dav­ra­nýþ­ol­du­ðu­nu,­ak­si­nin
i­se­çir­kin­ve­zu­lüm­ol­du­ðu­nu­ak­lýy­la­ka­bul­e­der.­
4.
Ý­ba­det­ler,­gen­cin­ru­hi­sa­a­de­ti­ni,­be­den­sað­lý­ðý­ný,­top­lum­sal­hu­zu­ru­nu­ve­da­ya­nýþ­ma­sý­ný­sað­la­yan­en­ö­nem­li­ma­ne­vi­un­sur­dur.­
5.
Dün­ya­da­ya­pý­lan­sað­lýk­har­ca­ma­la­rýn­da­en­yük­sek­pa­yý­ruh­sað­lý­ðý­na­ya­pý­lan­har­ca­ma­lar­al­mak­ta­dýr.­Ý­ba­det­ler­gen­ci­ma­ne­vi­ko­ru­ma­al­tý­na­a­la­rak,­gen­cin­ru­hu­nun­ge­niþ­le­me­sin­de,­fi­kir­le­ri­nin­da­ðý­nýk­lýk­tan
kur­tul­ma­sýn­da,­ar­zu­la­rý­nýn­ne­zih­bir­hal­al­ma­sýn­da­ö­nem­li­rol­oy­na­ma­sý
so­nu­cun­da­bi­re­yin­ru­hi­has­ta­lýk­i­le­bu­na­lým­la­rýn­dan­kur­ta­rýl­ma­sý­ný­sað­lar.
6.
Genç­lik;­kim­lik­o­luþ­tur­ma­ve­var­lýk­sor­gu­la­ma­sý­nýn­ya­þan­dý­ðý,­a­kýl­dan­zi­ya­de­his­le­rin­hâ­kim­ol­du­ðu­bir­dö­nem­dir.­Gen­cin­duy­gu­la­rý­ný
is­ti­ka­met­li­bir­þe­kil­de­kul­lan­ma­sýn­da­en­et­kin­reh­ber­þüp­he­siz­Hz.­Mu­ham­med’in­(a.s.m.)­sün­net-i­se­niy­ye­si­dir.
7.
Bir­boþ­luk­ve­za­af­ta­ný­ma­yan­“ke­mâl”in­te­za­hür­e­de­bil­me­si­a­dý­na­gen­cin­dün­ye­vi­bir­yük­se­li­þe­en­deks­li­ha­yat­tar­zý­kur­ma­sý­nýn­ak­tif­bir
çö­küþ,­ta­ma­mýy­la­dün­ya­nýn­red­de­dil­di­ði­ta­as­su­ba­ka­çan­ha­yat­tar­zý­nýn
in­þa­et­me­si­nin­de­pa­sif­bir­çö­küþ­ol­du­ðu­bi­lin­me­li­dir.­Bu­min­val­de­genç,
i­ba­det­le­ri­i­le­dün­ya­ve­a­hi­ret­a­ra­sýn­da­is­ti­ka­met­li­bir­den­ge­kur­muþ­ol­mak­ta­dýr.
8.
Mad­di­ve­ma­ne­vi­her­tür­lü­te­rak­ki­ve­te­kâ­mü­lün­i­ki­a­na­e­sa­sý;
fay­da­lý­iþ­ler­gör­mek­ve­za­rar­lý­lar­dan­u­zak­dur­mak­týr.­A­mel-i­sa­lih­ler­de
tak­vay­la­mu­ha­fa­za­e­dil­me­li­dir.­Tak­va­ve­a­mel-i­sa­lih­si­la­hýy­la­do­nan­mýþ
bir­genç­in­sa­ni­ye­tin­en­üst­ma­ka­mý­na­çýk­ma­ya­nam­zet­tir.
9.
Ü­mit­siz­lik­ke­ma­la­ta­gi­den­yol­da­en­bü­yük­en­gel­dir.­Rah­man­ve
Ra­him­o­lan­Ce­nab-ý­Hakk’a­i­ba­det­ler­va­sý­ta­sýy­la­ya­kýn­la­þan­gen­cin­dün­ya­sýn­da­ü­mit­siz­lik­has­ta­lý­ðý­kay­bo­lur.­
10.
Top­lu­mun­te­mel­ta­þý­ve­ge­le­ce­ði­o­lan­genç­le­rin,­dün­ya­ve­a­hi­ret
sa­a­de­ti­ne­u­laþ­ma­la­rý­yo­lun­da­i­ba­det­ler­bü­yük­ö­nem­arz­et­mek­te­dir.­Top­-
KA­TI­LIM­CI­LAR:
A­ziz­Yý­maz
E­nis­Sa­býr
Fa­ruk­Sa­im­Ak­han­
Ke­mal­Em­re­Çan­ký­rý
Meh­met­Fa­tih­Do­ðan
Me­lih­Gün­gör
Mu­ham­med­E­roð­lu
Ra­ma­zan­Ka­ya­baþ
U­mut­Ya­vuz
Ya­sin­Kuv­vet­li
1.
Si­ya­set,­fark­lý­sý­nýf­lar­dan,­et­nik­kö­ken­ler­den­ve­i­na­nýþ­lar­dan
in­san­la­rýn­o­luþ­tur­du­ðu­top­lum­la­rýn­bir­a­ra­da­ya­þa­ma­sý­ný­müm­kün­kýl­mak­ö­de­vi­ni­yük­len­me­li­dir.
2.
Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­nin­ku­ru­luþ­þart­la­rý­ve­ö­zel­du­ru­mu­ö­ne
sü­rü­le­rek­si­ya­set­siz­lik­çe­þit­li­i­sim­ler­le­ic­ra­e­dil­miþ­tir.­Bi­rin­ci­mec­li­sin
tek­lis­te­li­se­çim­ler­le­tas­fi­ye­e­dil­me­siy­le­bu­si­ya­set­siz­lik­is­tib­da­ta­te­bed­dül­et­miþ­tir.
3.
Sa­id­Nur­si’nin­si­ya­se­te­ve­dev­le­te­bir­ay­gýt­na­za­rýy­la­bak­ma­sý
ve­si­ya­se­te­in­san­ha­ya­týn­da­yüz­de­bir­lik­bir­pay­biç­me­si,­o­nun­dev­le­ti
ve­si­ya­se­ti­kut­sal­laþ­týr­ma­ya,­si­ya­se­ti­ha­ya­tý­nýn­tek­a­ma­cý­ha­li­ne­ge­tir­me­ye­kar­þý­du­ru­þu­nun­bir­i­þa­re­ti­dir.­Za­ma­ný,­“i­ma­ný­kur­tar­ma­za­ma­ný”­o­la­rak­ta­ným­la­yan­Be­di­üz­za­man,­din­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­ni­tam­an­la­mýy­la­mu­ha­fa­za­e­de­cek,­Ýs­lam’ýn­ru­hu­na­uy­gun­hür­ri­yet­le­rin­ö­nü­nü
a­ça­cak­de­mok­rat­zih­ni­ye­te­des­tek­ver­miþ­tir.­
4.
Genç­li­ðin,­si­ya­set­kar­þý­sýn­da­ki­du­ru­þu­ve­ba­ký­þý,­Ri­sa­le-i­Nur
pers­pek­ti­fin­de­de­mok­rat­bir­ze­min­de­o­lur­sa,­va­tan­ve­mil­le­te­fay­da­lý
ol­ma­düs­tu­ru­nu­ye­ri­ne­ge­ti­re­bi­le­ce­ði­ve­a­nar­þizm­gi­bi­yer­siz­kor­ku­la­rý
i­za­le­e­de­bi­le­ce­ði­i­fa­de­e­di­le­bi­lir.
5.
Genç­ler,­Be­di­üz­za­man’ýn­“müs­bet­ha­re­ket”­düs­tu­ru­çer­çe­ve­sin­de­dü­þün­ce­dün­ya­la­rý­ný­zen­gin­leþ­tir­me­li,­doð­ru­ve­teh­li­ke­siz­bir­si­ya­si­an­la­yýþ­be­lir­le­me­li­dir.
6.
Ýs­lam­ve­din­a­dý­na­si­ya­set­yap­ma­nýn­teh­li­ke­le­ri­ne­ýs­rar­la­vur­gu­ya­pan­Sa­id­Nur­si,­Ri­sa­le-i­Nur­e­ser­le­rin­de­ö­zel­lik­le­Müs­lü­man­la­rý
“din­a­dý­na­si­ya­set­ten”­me­net­miþ­tir.­Di­nin­si­ya­se­te­a­let­ol­ma­ya­cak­de­re­ce­de­par­lak­ve­u­mu­mi­bir­ha­ki­kat­ol­du­ðu­nu­söy­le­miþ­tir.
7.
Yö­ne­tim­sis­te­mi­nin­as­la­bir­sal­ta­na­ta­ve­is­tib­dat­kay­na­ðý­na
dö­nüþ­me­di­ði­Asr-ý­Sa­a­det,­gü­nü­müz­yö­ne­tim­an­la­yýþ­la­rý­na­il­ham­ve
mo­del­ol­ma­lý­dýr.­Se­çim,­hür­ri­yet­ve­a­da­let­o­la­rak­ö­zet­le­ne­bi­le­cek­Asrý­sa­a­det­mo­de­li,­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­si­i­çin­gü­nü­müz­de­meþ­ru­ti­yeti­meþ­ru­a,­din­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­ma­na­sý­na­te­ka­bül­et­mek­te­dir.­
8.
Ger­çek­meþ­ru­ti­ye­tin­Ýs­la­mi­yet’e­uy­gun­ol­du­ðu­nu­mü­da­fa­a
et­me­si­ne­rað­men­ken­di­si­ni­mür­te­ci­lik­le­it­ham­e­den­le­re­kar­þý­“si­ya­se­ti
din­siz­li­ðe­a­let­ya­pan­ba­zý­a­dam­lar,­ka­ba­hat­le­ri­ni­setr­(ört­mek)­i­çin,
baþ­ka­sý­ný­ir­ti­ca­i­le­ve­di­ni­ni­si­ya­se­te­a­let­yap­mak­la­it­ham­e­der­ler”­de­miþ­tir.
9.
Be­di­üz­za­man,­be­þe­ri­sis­tem­le­ri­ta­ma­men­red­de­den­an­la­yý­þa
kar­þý­ge­liþ­tir­di­ði­si­ya­si­çö­züm­stra­te­ji­si­ne­“eh­ve­nüþ­þer”­düs­tu­ruy­la­öl­çü­ge­tir­miþ­tir.­Eh­ve­nüþ­þe­ri­terk­et­mek­a­nar­þi­li­ði­in­taç­e­de­bi­lir.
10.
Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­si,­tek­par­ti­li­bas­ký­dö­ne­min­de­te­sis­e­di­len­res­mi­i­de­o­lo­jik­an­la­yý­þa­(Ke­ma­lizm)­kar­þý­çýk­mýþ­týr.­Mil­li­mü­ca­de­le­ye­tam­des­tek­ve­ren,­da­ha­son­ra­Bi­rin­ci­Mec­li­si­de­bu­ma­na­da­al­kýþ­la­yan­Sa­id­Nur­si,­son­ra­dan­te­sis­e­dil­mek­is­te­nen­sis­te­min­bü­tün­bu
ma­na­lar­dan­u­zak­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­koy­muþ­ve­res­mi­i­de­o­lo­ji­ye­kar­þý
bir­du­ruþ­ser­gi­le­miþ­tir.
11.
As­rý­mý­zýn­me­de­ni­yet­an­la­yý­þýn­da­“Müs­lü­man,­ça­ða­gö­re
Kur’an’a­bak­maz,­Kur’an’a­gö­re­ça­ða­ba­kar.”­düs­tu­ru­nu­ken­di­si­ne­mi­henk­ka­bul­e­den­genç­le­rin,­si­ya­se­te­de­Kur’a­nî­bir­ba­kýþ­a­çý­sýy­la­bak­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir.
12.
Dev­let­yö­ne­ti­mi­si­vil­ve­mil­le­tin­i­ra­de­si­nin­be­lir­le­yi­ci­ol­du­ðu
bir­a­lan­ol­ma­lý­dýr.­Et­nik­fark­lý­lýk­la­ra­ba­kýl­mak­sý­zýn­bir­a­da­let­ve­e­þit­lik
an­la­yý­þý­te­sis­e­dil­me­li­dir.­Bu­tür­kök­leþ­miþ­me­se­le­le­re­çö­züm­a­ra­nýr­ken­Ri­sa­le-i­Nur­e­ser­le­ri­re­fe­rans­a­lýn­ma­lý­dýr.
**
6
ELÝF / 11 TEMMUZ 2010 CUMARTESÝ
ELÝF / 11 TEMMUZ 2010 CUMARTESÝ
ÞÝÝR
OKUDUKÇA
3
SELÝM GÜNDÜZALP
[email protected]
NUR’A HASRET
DÜÞLERÝ
YÜZSÜZÜM
Ü­þür­el­le­rim­u­zan­maz­sa­kýr­mý­zý­lý­ðý­na
Te­nim­sa­ra­rýr,
Mah­zun­dü­þer­yü­re­ðim­i­þit­me­sem­rüz­gâr­la­rý­ný,
Ký­rý­lý­rým­dü­þe­rim­‘Van­Ka­le­sin­den’­
Ye­tiþ­mez­se­dâ­vâm­sa­dâ­la­rý…
Se­nin­hu­zu­ru­tah­týn­da­ne­had­di­me­i­zin­siz­iþ­ler­yap­mak.
Do­ku­na­bi­lir­mi­ay­na­la­ra­hiç­bu­el­ler;
Mý­rýl­da­na­bi­lir­mi­bu­dil?
Du­yar­mý­bu­ku­lak­he­le!
Ba­ka­bi­lir­mi;­gü­ne­þe,­a­ya,­de­ni­ze,­de­ni­zin­i­çin­de­ki­le­re,­gök­yü­zü­ne;
Gü­zel­yüz­ler­ya­rat­týn­el­bet,­a­ma­i­zin­siz­na­zar­e­di­le­bi­lir­mi,­ba­kýþ­la­rý­ný­müþ­tak­ya­rat­tý­ðýn­o­yüz­le­re?
A­ma­ne­ya­zýk­ki;
Cüz’î­ver­di­ðin­bu­i­ra­de­yi­yýk­mak­ko­lay­ol­mak­mi­sül­lü,­
Ben­de...
Der­gâ­hý­Ý­lâ­hi­nin­af­fý­bol,­o­nun­i­çin­bu­ra­da­yým­za­ten;
O­nun­i­çin­af­di­li­yo­rum.­
Bir­sa­na­yüz­sü­züm.­Zi­ra­sa­na­yüz­süz­ol­mam­ge­rek.
Zi­ra­sa­na­yüz­süz­ol­mam­ge­rek­bi­li­yo­rum.
Uy­ku­mun­að­ýr­lý­ðýn­dan­do­la­yý­vur­du­ðun­þef­kat­to­kat­la­rýn­dan­ki­me­sý­ðý­na­bi­li­rim,­ki­me­el­u­za­ta­bi­li­rim
ki!
Bir­ök­süz­ço­cuk­o­lu­rum
Ok­þa­maz­sa­nu­run­ý­lýk­ne­fe­si­saç­la­rý­mý
Sus­kun­med­re­se­le­rin­tes­bi­hin­de,
Gö­zü­yaþ­lý­bir­sus­kun­luk­o­lu­rum.
­lim­le­rin­sor­gu­sun­da­
Yük­se­len­se­si­ni­duy­ma­yýn­ca
En­bü­yük­ca­hil­ben­o­lu­rum­
Boy­num­dü­þer­o­muz­la­rý­ma,
Zin­dan­lar­da­dim­dik­du­ru­þu­nu­gör­me­yin­ce
Zul­mü­o­lu­rum­bütün­za­lim­le­rin
Ba­þýn­da­ki­sa­rý­ðýn­ko­ku­su­nu­çe­ke­me­yin­ce­ci­ðer­le­ri­me
En­iç­li­ya­ra­la­rý­ma­kan­gren­o­lu­rum…
Ersin Acar
Ç ALLAH NAMINA
‘Be­nim­ha­ki­kî­sev­gi­lim
Ger­çek­le­rin­hep­si­Sen­de,
E­be­dî­aþk,­son­suz­sev­gi...
Ý­yi­le­rin­hep­si­Sen­de..
Bir­ku­lu­na­tu­tul­muþ­tum,
Ge­çi­ci­ol­ma­yan­lar­Sen­de:
Bu­yo­lu­doð­ru­bul­muþ­tum,
Doð­ru­la­rýn­hep­si­Sen­de.
Yo­lu­na­düþ­tüm­gü­ze­lin
Gü­zel­le­rin­hep­si­Sen­de...’
Ey­ne­fis!­Böy­le­eb­leh­ol­ma­mak­is­ter­sen:­Al­lah­na­mý­na­ver,­Al­lah­na­mý­na­al,­Al­lah­na­mý­na­baþ­la,­Al­lah­na­mý­na­iþ­le,­ves­se­lâm.
Sözler, Birinci Söz, 18
Ç GÜN EKSÝLMESÝN
Her­mih­net­ka­bu­lüm,­ye­ter­ki
Gün­ek­sil­me­sin­pen­ce­rem­den!
Cahit Sýtký Tarancý
Þule Yüksel Þenler, Huzur Sokaðý
Ç RAHAT
AY HERKESÝNDÝ
Terk-i­ra­hat­ey­le­ra­hat­an­da­dýr!­
(Ra­ha­tý­ný­terk­ey­le.­Ger­çek­ra­ha­ta­an­cak­bu
þe­kil­de­e­ri­þe­bi­lir­sin.)
Keçecizade Ýzzet Molla
Yaþ­lý-genç,­er­kek-ka­dýn,­her­ýrk­tan,­her­kül­tür­den­in­san,­is­ter­zen­gin­ol­sun­is­ter­fa­kir,
ay­ný­an­da­a­ya­ba­ka­bi­lir­ve­on­dan­is­ti­fa­de­e­de­bi­lir­ler­di.­Ay­her­ke­sin­di.­(…)­Gök­te­ay­var­dý.
Ay­hiç­kim­se­nin­de­ðil­di.­Ay­her­ke­sin­di.
Ç DERMAN
Ay Terapisi, Mustafa Ulusoy
Ey­nur­ta­ný­ma­say­dým­se­ni
Ve­sen­o­ku­ma­say­dýn­be­ni
Ka­ran­lýk­o­lur­dum­gü­ne­þin­en­ay­dýn­vak­tin­de
Dil­siz­o­lur­dum­ha­ki­ka­tin­hay­kýr­dý­ðý­yer­de
Ölen­ölür,­kalanlar­gün­bekler,­
Bebekler­doðar­doðmaz­ecele­emekler…­
Ey­Üs­tad,
Ey­bem­be­yaz­sa­rý­ðý­na­sür­gü­nü­ol­du­ðum­yar
Sen­ol­ma­say­dýn­
Sen­yaz­ma­say­dýn­
Ka­ným­nef­sin­mü­rek­ke­bi­o­la­cak­tý
Ve­bütün­gü­nah­la­rý­kal­bi­me­ya­za­cak­tý.
Öz­lü­yo­rum­se­ni
Ey­kah­ra­man!
Öz­lü­yo­rum­se­ni
Ey­Be­di­üz­za­man!
Öz­lü­yo­rum…­
ALLAH'IM
Asým Yapýcý
MAHÞERDE MÝZAN
Bu­suç­lar­la­be­ni­tar­tar­sa­Rah­man
Ký­rý­lýr­rûz-ý­mah­þer­de­mi­zan
(E­ðer­Rah­man,­be­nim­a­mel­def­te­ri­mi­mah­þer
gü­nü­bu­suç­lar­la­tar­tar­sa,­mi­zan­te­ra­zi­si­bu
yü­ke­da­ya­na­ma­yýp­ký­rý­lýr.)­
Mesihî
YOL KEYFÝ
Yol­da­gi­der­ken,­tar­la­la­ra­bak­tým.­Da­ha­ön­ce­hiç­fark­et­me­miþ­tim;­on­la­rý­ böy­le­ gör­me­miþ­tim.­ Yem­ye­þil­ mý­sýr­ tar­la­la­rý­nýn­ he­men­ bi­ti­min­de
kup­ku­ru­ buð­day­ tar­la­la­rý­ u­za­ný­yor­du.­ Hal­bu­ki,­ ký­sa­ za­man­ ön­ce­ ay­ný
yol­dan­geç­ti­ðim­de­hep­si­yem­ye­þil­i­di­ler.­Ya­ným­da­ki­le­re­sor­dum,­dik­ka­ti­ni­zi­çek­ti­mi?­Mý­sýr­lar­ye­þil­ka­lýr­ken,­ay­ný­gü­ne­þin­al­týn­da­buð­day­lar­sa­ra­rý­yor­du.­Þart­lar­ay­nýy­dý;­a­ma­Al­lah­þart­la­ra­gö­re­de­ðil,­bi­zim­ih­ti­ya­cý­mý­za­gö­re­sevk­e­di­yor­du­mev­cu­da­tý.­Bi­ze­rý­zýk­ol­sun­lar­di­ye.­Ay­rý­ca­ye­þi­liy­le,­sa­rý­sýy­la,­ma­vi­siy­le­in­sa­nýn­es­te­tik­duy­gu­la­rý­ný­kýþ­kýr­tan­bu­ha­ri­ka
man­za­ra­da­ca­ba­sý…
Suat Ünsal
O­yun­cak­bah­çe­si­ne­düþ­müþ­bü­yük­ço­cuk­lar
Ner­den­gel­di­niz­Al­lah­aþ­ký­na,
Ne­den­bu­ka­dar­ka­yýt­sýz­sý­nýz­ken­di­ni­ze­ve­a­ký­be­ti­ni­ze
Sa­de­ce­o­yun­ve­o­ya­lan­ma­lar­mý­si­zi­mut­lu­e­den
Yok­san­sar­hoþ­luk­lar­mý­eð­len­ce­ler­le­ha­ya­tý­tat­lý­ký­lan
Ne­re­ye­gi­di­yor­su­nuz,­so­ru­su­na­ne­dir­ce­va­bý­nýz,­yok­sa
Ce­va­bý­ný­zý­ha­þir­de­mi­al­mak­ni­ye­ti­niz
Sor­gu­lan­ma­mýþ­ha­yat­ya­þan­ma­ya­deð­mez­se
E­ðer,­ne­dir­si­zin­ya­þa­dý­ðý­nýz
Ve­var­mý­hâ­lâ­ru­hu­nuz­da­ve­kal­bi­niz­de
Toz­lu­in­sa­ni­yet­ký­rýn­tý­la­rý…
Arafat Deniz
Ç YA ÖMER
Ýs­te­mez­mi­sin­Ya­Ö­mer?­Dün­ya­on­la­rýn,­a­hi­ret­bi­zim­ol­sun...
Peygamberimiz (asm)
Ç ÝÇÝMDEKÝ ALEV
Necip Fazýl Kýsakürek
Dr. Hikmet Erbýyýk
Ý­çim­de­öy­le­bir­a­lev­ya­ný­yor­ki,­sön­dür­me­a­ma­cýy­la­su­iç­me­ye­kalk­sam­su­da
bo­ðu­lur­dum.­
CAN ESKÝMEZ
Eskiden­yeterdim­kendime­
Artardým­bile...
Þimdi­ne­yapsam­nafile!
Ve­
Kim­demiþ­"Can­eskimez"­diye...
Bu­can­tedirgin­tende­
Can­da­eskimiþ,­
Ben­de...­­
Bedri Rahmi Eyüboðlu
Dün­ya­e­vi­ne­kon­duk­o­tur­duk­bir­i­ki­gün!­­
Fuzulî
Nok­sa­na­na­zar­ey­le­yen­ah­bab­de­ðil­dir...­­
Haþmet
Gözlerinde­aksi­bir­derin­hiçin,­
Kanadýn­yayýlmýþ,­çýrpýnmak­için;­
Bu­kýþ­yolculuk­var,­diyorsa­için,­
Beni­de­beraber­al­anneciðim!...
Mor­dað­lar,­mor­bu­lut­lar,­e­þi­nir­so­ðuk­rüz­gâr,­
Gök­þim­þek­le­u­ðul­dar,­bo­þa­nýr,­a­kar­su­lar,­
Bir­rah­met­cil­ve­siy­le­gö­le­dö­ner­sah­ra­lar,­
Gö­nül­hü­zün­i­çin­de,­göz­le­rim­uf­ka­da­lar...­­
Ç DÜNYA EVÝ
Ç AHBAB
Sanma­bir­gün­geçer­bu­karanlýklar,­
Gecenin­ardýnda­yine­gece­var;­
Çocuklar­hýçkýrýr,­anneler­aðlar,­
Yaþlý­gözlerinle­kal­anneciðim!­
MEKKE-Ý MÜKERREME’DE YAÐMUR
Sü­kût­et­mek­gi­bi­â­lem­de­na­da­na­ce­vab­ol­maz!­(na­dan:­ca­hil)
Kefevî Þefi’î Dede
Yaþ­lan­mak­tan­kork,­genç­li­ði­nin­kýy­me­ti­ni
bi­le­me­miþ­sen.­U­nu­tul­mak­tan­kork,­ar­kan­da
i­yi­bir­e­ser­bý­ra­ka­ma­mýþ­san.­Öl­mek­ten­kork,
öl­me­den­ön­ce­öl­me­yi­be­ce­re­me­miþ­sen...­
Hz. Mevlânâ
Ak­saçlý­baþýný­alýp­eline,­
Kara­hülyalara­dal­anneciðim!­
O­titrek­kalbini­bahtýn­yeline,­
Bir­ince­tüy­gibi­sal­anneciðim!­
KÜÇÜK YETÝÞKÝNLER
Ç SÜKÛT ETMEK
Ç KORK
ANNECÝÐÝM
Muhammed Zorlu
Bir­gün­bu­lur­el­bet­a­ra­yan­der­di­ne­der­man!
Keçecizade Ýzzet Molla
TAÞI ÝKÝYE BÖLEN SON VURUÞ
‘’Ça­re­siz­kal­dý­ðým­za­man­lar­da­gi­der,­bir­taþ­us­ta­sý­bu­lur,­o­nu­sey­re­de­rim.­A­dam­bel­ki­yüz­ke­re­vu­rur­ta­þa.­A­ma­de­ðil­kýr­mak,­kü­çü­cük­bir
çat­lak­bi­le­o­luþ­tu­ra­maz.­Son­ra­bir­den,­yüz­bi­rin­ci­vu­ruþ­ta­taþ­i­ki­ye­ay­rý­lý­ve­rir.­Ýþ­te­o­za­man­an­la­rým­ki;­ta­þý­i­ki­ye­bö­len­o­son­vu­ruþ­de­ðil,­on­dan
ön­ce­ki­ler­dir.’’­
Jacob RIIS
Ýskender Pala, Katre-i Matem, s. 213
Ç ENDÜLÜS
Si­zin­dü­þün­me­yi­bi­le­gö­ze­a­la­ma­dý­ðý­nýz
þey­le­ri,­biz­göz­kýrp­ma­dan­ya­pa­rýz.­En­dü­lüs­ ge­ri­ye­ ba­kan­la­rýn­ de­ðil,­ ge­mi­le­ri
ya­kan­la­rýn­dýr…­
ÞÜKÜR
Her­ne­cev­re­dü­þer­sem,­hâ­li­me­þük­re­de­rim
Þük­rü­mü,­min­ne­ti­mi,­da­im­müz­dad­e­de­rim
Ey­gö­nül!­Çi­le­le­rin,­te­ma­di­e­der­san­ma
Rab­bim­ke­rem­bah­þe­der,­bir­gün­bi­ter­ke­de­rim….
HÝKMET ERBIYIK
Ç BÝLGE KANTAR
Sa­bah­kal­kýp­da­tar­týl­sak
Bil­ge­bir­kan­tar­da
Bi­raz­ek­sil­mi­þiz­dir
O­ka­da­rý­ný­ya­tak­ye­miþ
Sezai Karakoç
Ta­mam­lan­mýþ­ul­vî­ve­nur­lu­hiz­met
Kur’ânî­bir­cad­de­bah­þet­miþ­rah­met.
Üs­tad­ka­bul­e­der­ge­len­her­ke­si.
Du­a,­þef­kat­do­lu,­çok­ký­sýk­se­si.
Bü­tün­ha­ya­tý­ný­a­da­mýþ­nu­ra.
Mü'­min­ler­ka­vuþ­muþ­böy­le­hu­zu­ra.
Ta­hir­Kü­çük,­Üs­tad’la­ge­lir­aþ­ka.
Ah­met­Rüz­gar’da­he­ye­can­bam­baþ­ka.
Yor­gun­düþ­müþ,­alt­mýþ­yýl­bu­çi­ley­le.
Bo­ðuþ­muþ­bir­ö­mür;­in­kâr,­hi­ley­le.
Ay­lar­dan­mü­ba­rek­Ra­ma­zan­A­yý.
Dost­la­ra­a­çýk­týr­gö­nül­sa­ra­yý.
Ce­sa­ret­le,­bir­ka­le­gi­bi­dur­muþ.
Des­sas­hü­cum­la­ra,­Kur’ân’la­vur­muþ.
Fark­lý­her­za­man­dan­bu­gün­kü­ha­li
San­ki­ve­da­e­den­yol­cu­mi­sa­li.
Hep­müs­ta­kim­dur­muþ;­se­bat,­þi­a­rý.
Ý­ma­na­hiz­met­te­bü­tün­na­za­rý.
Zü­beyr,­Bay­ram­þa­þý­rýr­lar­bu­ha­le.
Üs­tad­yö­nel­miþ­bir­kut­lu­vi­sa­le.
Dün­ya­zev­ki­di­ye­bir­þey­tat­ma­mýþ.
Kay­gý­sýz,­te­lâþ­sýz­bir­gün­yat­ma­mýþ.
Em­ni­yet­te­bü­yük­bir­te­lâþ­baþ­lar.
Ha­ber­du­yu­lun­ca­ça­tý­lýr­kaþ­lar.
‘’Bu­genç­ler­kur­tul­sun,­yan­sam­da­ne­gam.’’
Hep­bu­nu­dü­þün­müþ,­sa­bah­ve­ak­þam.
A­mir­ler­den­e­mir­a­lýr­po­lis­ler.
O­te­le­ge­lir­ler,­ka­rý­þýk­his­ler.
Hep­du­a­cý­ol­muþ­ehl-i­i­ma­na
Bü­yük­va­zi­fe­dar,­a­hir­za­ma­na.
Yaþ­lý­bir­â­lim­zat­has­ta­ya­tý­yor.
Bu­ra­da­kalp­ler­sev­giy­le­a­tý­yor.
Her­sür­gün­di­ya­rý,­va­ta­ný­ol­muþ.
Nur­a­þýk­la­rýy­la­ün­si­yet­bul­muþ.
Bü­tün­dün­ya­lý­ðý,­bir­tek­e­lin­de
Müs­bet­hiz­met­tar­zý,­da­im­di­lin­de
Ar­ka­ar­ka­ya­ge­lin­ce­e­mir­ler.
Ýs­te­me­den­em­ri­teb­lið­e­der­ler.
‘’An­ka­ra’dan­ta­li­mat­var­Ur­fa’ya.’’
‘’Dö­ne­cek­si­niz­he­men­Is­par­ta’ya.’’
Is­par­ta’da­ya­ta­ðýn­da­ya­tý­yor.
Kal­bi,­vus­lat­aþ­ký­i­le­a­tý­yor.
Ur­fa­lý­lar­tep­ki­gös­te­rir­bu­na.
Top­la­nýr­lar­o­te­lin­et­ra­fý­na.
Al­dýr­ma­mýþ­sür­gün­le­re,­ce­fa­ya.
‘’Ha­zýr­la­nýn,­gi­di­yo­ruz­Ur­fa’ya’’
Kýz­gýn­lýk­la­ge­lir­ler­ga­le­ya­na.
Sa­hip­çý­kar­lar­Ma­ne­vî­Sul­tan’a.
Bu­em­ri­ýs­rar­la­ve­rin­ce­Üs­tad.
Ha­zýr­lýk­ya­pý­lýr,­he­men­son­sü­r'at.
‘’Üs­tad’ý­gön­der­me­yiz­hiç­bir­ye­re.’’
‘’Kýy­met­li­bir­mi­sa­fir­dir­biz­le­re.’’
Yir­mi­Mart­sa­ba­hý­yol­cu­luk­baþ­lar.
Ta­hi­ri­u­ður­lar,­gö­zün­de­yaþ­lar.
‘’Hem­yaþ­lý,­hem­has­ta,­hem­de­â­lim­zat.’’
‘’Son­za­man­la­rýn­da­ey­le­sin­ra­hat.’’
Ev­sa­hi­bi­Fit­nat­Ha­ným­çok­üz­gün.
Is­par­ta’da­ka­lan­dost­lar­da­hü­zün.
An­ka­ra’ya­bir­tel­graf­yað­mu­ru:
‘’Boz­ma­yýn­Ur­fa’da­mev­cut­hu­zu­ru.’’
Yo­la­çý­ký­lýr­yað­mur­lu­za­man­da.
Po­lis­ler­yað­mur­dan­ka­çar­o­an­da.
O­da­da­sü­kû­net,­dil­ler­de­du­a.
He­men­his­se­di­lir­ma­ne­vî­ha­va.
Yol­daþ­o­lur;­Zü­be­yir,­Hüs­nü,­Bay­ram.
Dil­ler­de­du­a­lar,­gö­nül­ler­de­gam.
Dâ­vet­e­di­lir­o­te­le­bir­dok­tor.
Se­ya­hat­e­de­mez­di­ye­bir­ra­por,
Kon­ya’ya­bi­raz­te­dir­gin­gi­rer­ler.
Sað­nak­yað­mur­i­le­de­vam­e­der­ler.
Ha­zýr­lar,­ve­re­rek­yet­ki­li­le­re.
‘’Bu­a­teþ­le­da­ya­na­maz­se­fe­re.’’
Ko­ru­nur­lar­mü­ces­sem­rah­met­i­le.
Yað­mur­hi­ma­ye­ye­o­lur­ve­si­le.
Gön­der­mek­is­ter­ler,­ra­po­ra­rað­men.
‘’Am­bu­lans­da­tah­sis­e­de­lim­he­men.’’
Yo­la­de­vam­e­der­ler­a­ran­ma­dan.
Em­ni­yet­i­le­ge­çer­ler­Kon­ya’dan.
Meh­met­Ha­ti­boð­lu­bir­a­ziz­in­san.
De­mok­rat­Par­ti­ye­Ur­fa’da­baþ­kan.
Kar­de­þi­ne­ve­da­e­der­Kon­ya’da.
Mad­de­ten­u­zak­kal­dý­lar­dün­ya­da.
Ha­be­ri­du­yun­ca­o­te­le­ko­þar.
Üs­tad’ý­bu­hal­de­gö­rün­ce­þa­þar.
Ab­dül­me­cid­üz­gün,­gö­zün­de­yaþ­var.
Sey­da’sý­na­ba­kar,­has­ret­kalp­te­bar.
O­ra­dan­da­em­ni­ye­te­gi­di­yor.
Mü­dü­re­say­gýy­la­ri­ca­e­di­yor.
Yol­la­rý­nýn­üs­tün­de­‘’Gâ­vur­Da­ðý.’’
Bun­dan­böy­le­is­mi­o­lur­‘’Nur­Da­ðý.’’
‘’Mi­sa­fi­ri­mi­zi­ra­hat­bý­ra­kýn.’’
‘’Çok­has­ta,­ve­fa­tý­bel­ki­de­ya­kýn.’’
An­tep’e­sa­bah­er­ken­ce­va­rý­lýr.
Bu­ra­da­ký­sa­bir­­mo­la­ve­ri­lir.
Mü­dür­bu­ri­ca­ya­ku­lak­ver­mez­pek.
‘’Ke­sin­ta­li­mat­var,­git­me­si­ge­rek.’’
Ça­mur­lu­bir­yað­mur­ya­ðar­bu­sa­at
Bu­ul­vî­ve­da­ya­að­lar­kâ­i­nat.
Meh­met­Ha­ti­boð­lu­çe­ker­si­lâ­hý.
‘’Ýþ­le­me­yin­böy­le­bü­yük­gü­na­hý.’’
Yir­mi­Bir­Mart­gü­nü­öð­le­ye­ya­kýn.
Ur­fa’ya­va­rýr­lar,­iz­niy­le­Hak­kýn.
‘’Gön­de­re­mez­kim­se­bur­dan­bu­za­tý.’’
‘’Ur­fa,­ka­bul­et­mez,­bu­ic­ra­a­tý.’’
Bir­A­ziz­Mi­sa­fir­gel­miþ­Ur­fa’ya.
Hiç­ö­nem­ver­me­miþ,­fa­ni­dün­ya­ya.
Gö­rev­li­ler­tek­rar­o­te­le­gi­der.
Ken­di­le­ri­Üs­tad’a­ri­ca­e­der.
Hiz­met,­me­þak­kat­le­geç­miþ­bir­ha­yat.
Za­lim­ler­O'­na­hiç­ver­me­miþ­ra­hat.
‘’Is­par­ta’ya­dö­nün­bü­yük­bas­ký­var.’’
‘’An­ka­ra’da­hü­kü­met­ver­miþ­ka­rar.’’
Ab­dul­lah­Ye­ðin’i­bu­lur­lar­ön­ce.
Bu­ruk­se­vinç­du­yar,­böy­le­gö­rün­ce.
‘’Bu­hal­de­dö­ne­mem,­ben­Is­par­ta’ya.’’
‘’Bel­ki­de­öl­me­ye­gel­dim­bu­ra­ya.’’
Ý­pek­Pa­las­O­tel’in­de­bir­o­da.
Ý­ki­gün­mi­sa­fir­ka­lýr­bu­ra­da.
Yir­mi­Ý­ki­Mart­gü­nü­böy­le­ge­çer.
Ýf­tar­da­sa­de­ce­bi­raz­su­i­çer.
Yir­mi­Ye­di­No­lu­O­da,­son­ma­kam.
Hiz­me­tin­de­i­ti­na­i­le­Bay­ram.
A­te­þi­da­ha­da­yük­se­lir­ak­þam.
O­na­per­va­ne­dir,­Zü­be­yir­ve­Bay­ram.
Ur­fa­lý­lar­du­yun­ca­bu­ha­be­ri.
O­te­lin­ö­nü­an­dý­rýr­mah­þe­ri.
Sü­rek­li­üs­tün­den­a­tar­yor­ga­ný.
U­ça­cak­fa­ni­den­ar­týk­bu­ca­ný.
Bir­ma­ne­vî­ha­va­çök­müþ­o­da­ya.
Ka­pan­mýþ­ka­pý­lar,­san­ki­dün­ya­ya.
Zü­beyr­çý­kar,­Bay­ram­ka­lýr­Üs­tad’la.
Ma­zi­yi­dü­þü­nür­bir­ul­vî­yad­la.
TAHÝRέAÐABEY
Ýçi­dýþý­Nur­Tâhir,­Mutlu,­bahtiyar­insan,
Zamanýn­velîsidir,­dedi;­Bediüzzaman.
Törenle­abdest­alýr,­sýçratmaz­bir­damla,
Namaz­kýlar­âheste,­hem­ta’dîl-i­erkânla.
Denizli­ve­Afyon’da,­Üstadýna­müzâhir,­­­
Isparta­Kahramaný,­gül­kokulu­bir­Tâhir.
“Yok­mu­bir­talebem?”­deyip;­yalvardý­Üstad,
“Gösterildi;­Tahirî­gibi,­mübârek­bir­zât.
Zindanlarda­bile,­Mutlu­bir­dünyasý­vardý,
Huzur­bulmak­isteyen,­orda,­Ona­koþardý.
Ýri­kalýn­kaþlarý,­ak­sakallý­bir­velî,
Çoluk-çocuk­hizmette,­arþ­demiþler­ileri.
Lütfi’nin­hizmetini,­Allah­lütfetti­Ona,
Bakýye-i­ömrünü,­böyle­getirdi­sona.
“Nur­fabrikasý”nýn­çarký­olmuþ­hep­dönmüþ,
“Mübârekler­heyeti,”­halka­halka­büyümüþ.
“Gül­fabrika­mensuplarý,”­bu­yollarda­yürümüþ,
“Sav­Köyü,”­forma­forma,­kitap­olmuþ­büyümüþ.
“Ýhtiyarlarýn­genci,”­demiþti­Üstad­ona,
Ebedî­gençlik­kazanýp;­hayatý­erdi­sona.
Onun­sesinde­huzur,­baþka­bir­lezzet­vardý,
Mesajýný,­ötelerden­alýr;­öyle­sunardý.
“Sarsýlmayan­sadâkati,­aldanmayan­zekâsý,
Kur’ân’a­rapt­edilmiþ,­dipdiri­hâfýzasý.”
“Benim­Hâlýkým,­bu­dünyayý,­bana­hâne­yapmýþ,”
Dersinde:­“Tahirî!­Sen­böyle­diyebilirsin,”­demiþ.
“Genç­Said’i,­Tahirî’de­müþâhede­eder,
O­gelmeden­meclise,­kokusunu­hisseder.”
Lemaât’ý­bulup­da,­Üstadýna­getirmiþ;
“Sözlerin­âhirine­ilâve­edin,”­demiþ.
“Tahirî!”­dedi­mi­Üstad;­“Tamam­efendim!”­derdi,
Hiç­tereddüt­etmeden,­tüm­sermayeyi­verdi.
Varsa­yoksa­neyi,­hizmette­harcadý­her­þeyi,
Sýddîk-ý­Ekber­misâli,­büsbütün­sermayeyi.
Sattý­tarlayý;­Ayetü’l-Kübrâ­basýlsýn­diye,
Çoluk-çocuða­býraktý;­sadaka-i­câriye.
“Ýstihdam­olunan,­bir­Veliyy’i­Azîmdi­o,
Üstadýna­hizmet­eden,­aziz,­müstakîmdi­o.
Üstadý’nýn­yanýnda,­hatýrý­pek­yüceydi,
Üstad,­bazen­aðabeylere,­hiddetleniverse;
Tahirî’yi­görünce­hemen;­yumuþayýverirdi,
“Tahirî’nin­hatýrý­için­sizi­affettim”­derdi.
“Yâ­Rabbî!­Tahirî­kendini­bilmesin!”­derdi,
Üstadýn­duâsýyla,­kendini­bilmeyenlerdendi.
“Tahirî’nin­kalemi;­hatt-ý­Kur’ân’a­mahsus,”
Derslerini­yapardý,­hatt-ý­Kur’ân’dan­melfûz.
Ardýnda­namaz­kýlýp,­dersini­dinlemiþtim,
Hakiki­tullâb-ý­nûr;­böyle­olur­demiþtim.
Cenazede­bulunup­onu­teþyî’­etmiþtim,
Mekânýn­Cennet­olsun,­þefâat­kýl­demiþtim.
EYÜP­OTMAN
4
ELÝF / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
ELÝF / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
RÖPORTAJ
Almanya’da Risâle-i Nur fütuhatý yaþanýyor
dim.­Do­muz­e­ti­yer­dik,­di­ðer­le­ri­nin­ye­me­me­si­ni­on­lar­a­dý­na­bir­ek­sik­lik­o­la­rak­gö­rü­yor­duk.­Ev­len­di­ði­miz­de­Meh­met’i­kül­tür­lü
KASIM ALBAYRAK
bi­ri­o­la­rak­ta­ný­mýþ­tým.­Ü­ni­ver­si­te­me­zu­nu
MELÝH GÜNGÖR
ak­lý­ba­þýn­da­bi­ri­si,­fa­kat­ev­len­dik­ten­son­ra
Yaklaþýk 40 yýldýr Almanya’da bulunan gör­düm­ki­Meh­met­gü­nün­bel­li­va­kit­le­rin­ve hizmetlerle iþtigal eden Mehmet-Saki- de­o­da­ya­çe­ki­lip­yer­le­ri­ö­pü­yor­du.­Ses­len­ne Orhan çifti, Almanya’da yaþanan Ri- di­ðim­de­ba­na­hiç­ce­vap­ver­mi­yor­du.­Bu­se­sâle-i Nur fütuhatýný gazetemizin Elif Eki fer­“A­ca­ba­ba­na­küs­tü­mü?”­di­ye­dü­þü­nü­yor­dum.­Öy­le­ya­so­ru­so­ru­yo­rum,­ses­le­ni­için anlattý.
1969’da Almanya’ya gidip üniversiteye yo­rum­ce­vap­ver­mi­yor…­Bu­sü­reç­be­ni­Ýs­kayýt yaptýran ve o zaman Almanya’daki i- lâ­mi­yet­i­le­il­gi­li­so­ru­lar­sor­ma­ya­yö­nelt­ti.
kinci dershaneyi, Mainz’de açan Mehmet Ar­týk­sor­gu­la­ma­ya­baþ­la­mýþ­tým.­Sü­rek­li
Orhan Aðabey ile 41 yýlýn ardýndan Alman- Meh­met’e­so­ru­lar­so­ru­yor­dum­ve­ver­di­ði
ya’da Ýslâmî hizmetlerin geldiði noktayý ko- ce­vap­la­rý­mut­la­ka­ki­tap­tan­kay­nak­gös­te­re­nuþtuk. Kendisinin Alman vatandaþý olan rek­ba­na­gös­ter­me­si­ni­is­ti­yor­dum.­Bir­ne­vî
eþi Sakine (Monica) Orhan Hanýmefendi- de­lil­is­ti­yor­dum.­
U­zun­ sü­re­ sor­duk­ça­ sor­ma­ya­ de­vam
den ise Ýslâmiyeti seçmesine kadar geçen
et­
t
im.­Ýk­na­o­lu­yor­dum,­fa­kat­sor­du­ðum
süreci ve baþýndan geçen bazý olaylarý dinso­
r
u­la­ra­ da­ hay­ret­ e­di­yor­dum.­ Na­sýl­ bu
ledik. Þevk ve þükre vesile olmasý duasý ile…
so­ru­la­rý­ so­ru­yor­dum­ bir­ tür­lü­ ken­di­me
n Müs­l ü­m an­ ol­m a­d an­ ön­c e­k i­ a­d ý i­na­na­mý­yor­dum.­Ya­ni­ak­lý­mýz­dan­as­lýn­Mo­ni­ca­ o­lan­ Sa­ki­ne­ Or­han,­ Ýs­lâ­mý da­ bir­ çok­ þey­ ge­çi­yor­muþ,­ a­ma­ bun­la­rý
sor­ma­yý­ hiç­ dü­þün­me­miþ­tim.­ Sor­gu­la­ter­cih­e­di­þi­ni­þöy­le­an­la­tý­yor:
Meh­met­Bey­le­ta­nýþ­tý­ðým­da­Ýs­lâ­mi­yet­i­le dýk­ç a­ so­r u­l a­r ýn­ ar­d ý­ ar­k a­s ý­ ke­s il­m e­d i.
il­gi­li­bir­þey­bil­mi­yor­dum,­Hý­ris­ti­yan­dým. Meh­m et’in­ kay­n ak­ gös­t e­r e­r ek­ ce­v ap
Müs­lü­man­la­rýn­do­muz­e­ti­ni­ye­me­di­ði­ni, ver­me­si­ ve­ bil­me­di­ði­ þey­ler­le­ il­gi­li­ “Ben
iç­ki­iç­me­di­ði­ni­bi­li­yor­dum.­Biz­de­Ýs­lâ­mi­yet ön­ce­ a­raþ­tý­ra­yým­ on­dan­ son­ra­ sa­na­ an­de­nin­ce­“Mu­ham­me­da­ne”­di­ye­ta­bir­e­di­len la­tý­rým”­ þek­lin­de­ki­ yak­la­þým­la­rý­ ve­ u­zun
ha­þa­“Mu­ham­med’e­ta­pýl­dý­ðý”­yö­nün­de­bir soh­bet­ler­ne­ti­ce­sin­de­Ýs­lâ­mi­ye­ti­i­nanç­a­an­la­yýþ­var­dý.­Müs­lü­man­la­rýn­o­na­tap­týk­la­- çý­sýn­dan­be­nim­se­dim.­Ý­ki­se­ne­nin­ar­dýn­dan­cid­dî­o­la­rak­na­maz­kýl­ma­ya,­Kur’ân
rý­ný­dü­þü­nü­yor­duk.­Ya­ni­yü­zey­o­ku­ma­ya­ baþ­la­dým.­ Fa­kat­ i­çim­de
sel,­ek­sik­ve­ba­sit­bil­gi­le­rim
hâ­l â­ kim­s e­y e­ söy­l e­y e­m e­d i­ð im
var­dý.
sý­kýn­tý­la­rým,­te­red­düt­le­rim­var­Genç­ken­de­i­nan­cý­o­dý.­ Kim­se­ye­ bun­lar­la­ il­gi­li­ bir
lan­bir­in­san­dým,­ki­li­þey­di­ye­mi­yor­dum.­
se­ye­mut­la­ka­gi­der­Tâ­ki­bir­rü­ya­gö­re­ne­ka­dar…
Rü­yam­da­bir­te­pe­nin­ü­ze­rin­de­ca­na­var­lar­la­dö­vü­þü­yor­dum,
on­lar­dan­kaç­ma­ya­ça­lý­þýp­ya­maç­tan­a­þa­ðý­ya­doð­ru­koþ­tum.­A­þ a­ð ý­d a­be­y az
kum­lu­ge­niþ­bir­sa­hil­ve­mas­m a­v i
de­n iz­ var­d ý.
Ben­de­ni­ze
d o ð ­r u
koþ­ma­y a
RÖPORTAJ
de­vam­et­tim.­Çok­kor­ku­yor­dum.­Su­ya­dal­dým,­a­ma­ne­fes­al­ma­yý­fa­lan­hiç­dü­þün­mü­yo­rum,­öy­le­si­ne­at­la­dým­su­ya.­De­ni­zin­i­çin­de­tür­lü­tür­lü­ha­zi­ne­ler­al­týn­lar,­mü­cev­her­ler­var,­a­ma­on­lar­ba­na­hiç­ca­zip­gel­mi­yor­du.­De­ni­zin­i­çin­de­be­yaz­kum­lar­a­ra­sýn­da
bir­na­maz­cüb­be­si­bul­dum,­o­na­sa­rý­la­rak­al­dým­ve­dý­þa­rý­çýk­tým.­Bu­sý­ra­da­sa­hil­de­da­ha
ön­ce­den­hiç­ta­ný­ma­dý­ðým­nur­yüz­lü­bir­a­dam­e­lin­de­a­sa­sýy­la­ba­na­doð­ru­ge­li­yor­du.
Fa­kat­ta­ný­ma­dý­ðým­i­çin­pek­bak­mý­yor­dum.
Ba­na­“Ký­zým­kork­ma,­kim­se­sa­na­bir­þey­ya­pa­maz,­bu­cüb­be­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin
na­maz­cüb­be­si­dir”­de­di.­U­yan­dým­ta­biî,­o
nur­yüz­lü­a­da­mýn­Hz.­Mu­sa­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum,­çün­kü­e­lin­de­a­sa­sý­var­dý.­O­ge­ce­den­son­ra­hiç­ves­ve­sem­kal­ma­dý.­O­za­man­ha­mi­ley­dim­ve­Ra­ma­zan­yaz­a­yý­na­(A­ðus­tos)­ denk­gel­miþ­ti.­Rü­ya­dan­son­ra­na­ma­za­cid­di­yet­le­baþ­la­dým,­ön­ce­ki­se­ne­ler­de
üç-beþ­gün­o­ruç­tu­tu­yor­dum­o­se­ne­üs­te­lik
A­ðus­tos­a­yýn­da­o­ruç­la­rý­mý­tam­tut­tum.­O
dö­nem­be­nim­i­çin­çok­fark­lýy­dý…
n Ri­s â­l e-i­ Nur­l arý­ o­k u­m a­y a­ na­s ýl
baþ­la­dý­nýz,­ Al­man­ca­ o­la­rak­ mý­ o­ku­du­nuz?
Ri­sâ­le­ler­den­ön­ce­ev­de­ne­ka­dar­ki­tap,
der­gi,­ an­sik­lo­pe­di,­ pey­gam­ber­ler­ ta­ri­hi
ki­tap­la­rý­v.s.­var­sa­hep­si­ni­o­ku­dum.­Tam
bir­ki­tap­kur­duy­dum­ya­ni.­O­za­man­ (25
se­ne­ ön­ce) e­vi­miz­de­ Ye­ni­ Asya­ Ya­yýn­la­rýn­dan­çý­kan­ne­ka­dar­ki­tap­var­sa­hep­si­ni
o­ku­dum­di­ye­bi­li­rim.­Meh­met,­hiç­zor­la­ya­rak­bir­þe­yi­yap­de­mez­di,­a­ma­ki­bar­ca
ha­týr­la­týr­dý,­ mec­bur­ ka­lýr­dým.­ Ý­yi­ kö­tü
Türk­çe­ öð­ren­dim,­ ta­bi­ E­la­zýð­ þi­ve­siy­le,
son­ra­ Ri­sâ­le-i­ Nur­la­rý­ o­ku­ma­ya­ baþ­la­dým,­ a­m a­ ba­n a­ Çin­c e­ gi­b i­ ge­l i­y or­d u,
hiçbir­þey­an­la­mý­yor­dum.­Se­bat­et­miþ­tim
bir­ ke­re,­ Meh­met’e­ kýz­ma­ma­ rað­men­ i­na­dým­dan­do­la­yý­o­ku­dum.­Ri­sâ­le­le­rin­be­ni­ et­ki­le­me­si­ i­se­ has­ta­ ol­du­ðum­ bir­ dö­nem­de­ ger­çek­leþ­ti.­ Çok­ has­ta­ ol­du­ðum
bir­dö­nem­di,­Meh­met­iþ­te­ça­lý­þý­yor,­ben
yal­ný­zým,­ kim­se­ yar­dým­ et­mi­yor­ tam­ bir
ü­mit­siz­lik­ ha­li,­ bu­ ne­den­le­ de­ að­lý­yor­dum.­Ki­tap­o­ku­mak­i­çin­Lem’a­lar’ý­e­li­me
al­dým,­ras­ge­le­aç­tý­ðým­yer­Has­ta­lar­Ri­sâ­le­si’ydi­ ve­ o­ra­da­ þöy­le­ ya­zý­yor­du:­ "Ey­bi­ça­re­ has­ta!­ Me­rak­ et­me,­ sab­ret.­ Se­nin
has­ta­lý­ðýn­ sa­na­ dert­ de­ðil,­ bel­ki­ bir
ne­vî­der­man­dýr….”­
Hem­o­ku­yor­hem­de­að­lý­yor­dum.
Ba­na­ö­zel­ya­zýl­dý­ðý­ný­dü­þün­düm.­Tam­ruh­ha­li­me­gö­re,
san­ki­sa­de­ce­be­nim­i­çin
ya­zýl­mýþ­gi­biy­di.­Ýs­lâ­mi­yet­i­le­þu­nu­çok­i­yi­an­la­dým,­mut­la­ka­her
mu­sî­be­tin­sý­kýn­tý­nýn
ar­dýn­da­bir­hik­met
var­dýr.­Bu­nun­bin­ler­ce­ör­ne­ði­ni­ya­þa­dýk.
Ö­nem­li­o­lan­sab­ret­mek.­Ri­sâ­le­ler­de­çok
de­fa­ras­ge­le­bir­yer­aç­tý­ðým­da,­ruh­ha­li­me­o
an­ki­sý­kýn­tý­la­rý­ma­uy­gun­yer­ler­denk­gel­di.
Bun­lar­her­se­fe­rin­de­ak­lý­mý­ba­þý­ma­top­la­ma­ma­yar­dým­cý­ol­du.­Ý­na­ný­yo­rum­ki­i­nan­cý
tam­o­lan­bir­in­san­düþ­ma­ný­na­bi­le­kö­tü­lük
ya­pa­maz.­­
Genç­ yaþ­lar­da­ ev­len­di­ðim­ i­çin­ Türk­çe­yi­ çok­ da­ha­ i­yi­ an­lý­yo­rum­ ve­ Türk­çe
ri­sâ­le­le­ri­o­ku­yo­rum.
nAl­man­ya’da­te­set­tü­re­ba­kýþ­na­sýl?
Av­ru­pa­lý­ ka­dýn­lar,­ er­kek­le­rin­ ka­dýn­la­rý­ný­ ört­tük­le­ri­ni­ dü­þü­nü­yor.­ Ar­ka­daþ­la­rým­ “E­þin­ mi­ se­ni­ böy­le­ ör­tü­yor?”­ di­ye
so­ru­yor­lar.­Ta­biî­ör­tün­me­ye­ilk­baþ­la­dý­ðým­da­ bir­ ye­re­ gi­der­ken­ ve­ dý­þa­rý­da­ ör­tün­me­an­la­yý­þýn­day­dým.­Ya­ni­çok­þu­ur­lu
de­ðil­dim.­ Son­ra­la­rý­ ak­lý­ma­ ör­tün­me­nin
farz­ ol­du­ðu,­ ya­ni­ Al­lah’ýn­ em­ri­ ol­du­ðu
gel­di.­Ya­hep­a­ça­cak­tým­ya­da­hep­ör­tü­ne­cek­tim­ ve­ son­ra­sýn­da­ hep­ ör­tün­düm.
Ar­dýn­dan­ ilk­ Al­man­ya‘ya­ git­ti­ðim­de­ te­red­düt­le­rim­ var­dý.­ Fa­kat­ be­ni­ gö­rün­ce
teb­rik­et­ti­ler.­Ýlk­na­maz­kýl­dý­ðý­mýz­da­biz­den­u­ta­ný­yor­gi­biy­di­ler,­ya­ni­ne­ya­pa­cak­la­rý­ný­ pek­ bi­le­mi­yor­lar­dý.­ Son­ra­dan­ a­lýþ­ma­ya­baþ­la­dý­lar,­biz­na­maz­ký­lar­ken­o­da­dan­ çý­kýp­ ses­siz­ ol­mak,­ te­le­viz­yo­nu­ ka­pat­mak­gi­bi­has­sa­si­yet­le­ri­ol­du.­Ar­týk­bi­ze­ say­gý­ du­yu­yor­lar­dý.­ Biz­ e­vi­miz­de­ a­yak­ka­bý­i­le­do­laþ­ma­dý­ðý­mýz­i­çin­ge­len­ler­den­ de­ çý­kar­ma­la­rý­ný­ is­te­di­ði­miz­de­ bi­ze
kü­sen,­ da­rý­lan­ o­lu­yor­du.­ Þim­di­ on­lar­ da
çý­k ar­m a­y a­ baþ­l a­d ý­l ar.­ E­n iþ­t em­ Meh­met’in­ya­kýn­ar­ka­da­þýy­dý.­E­niþ­tem­ve­ab­lam­ da­ Müs­lü­man­ ol­du­lar.­ Ab­lam­ do­ðum­ yap­tý­ðýn­da­ ço­cu­ðu­ has­tay­dý.­ Be­be­ði­ni­ku­vö­ze­koy­muþ­lar­dý,­du­ru­mu­i­yi­gö­zük­mü­yor­du.­ Ab­lam­ o­ra­da­ an­ne­ þef­ka­ti
ve­ ça­re­siz­lik­le­ þöy­le­ du­a­ et­ti:­ “Ya­ Rab­bi,
sen­bu­ço­cu­ðu­ya­þa­týr­san,­do­muz­e­ti­ye­mem,­iç­ki­iç­mem,­na­maz­ký­la­rým.”­
A­ma­bu­nu­bir­pa­zar­lýk­yap­ma­ni­ye­tiy­le
söy­le­me­di,­a­de­ta­yal­va­ra­rak­du­a­et­ti­ve­þim­di­çok­sað­lýk­lý­bir­ço­cu­ðu­var.­Son­ra­sýn­da
cid­dî­bir­dö­nüþ­yap­tý.­Bir­kaç­ay­son­ra­ta­til­i­çin­Tür­ki­ye’ye­gel­di­ðin­de­na­maz­ký­lar­ken
du­a­la­rý­kâ­ðýt­tan­o­ku­yor­du.­E­niþ­tem,­Meh­met­ve­si­le­siy­le­Müs­lü­man­ol­muþ­tu.­O
sebep­le­ka­dýn­ve­er­kek­a­ra­sýn­da­ki­fark­lý­lýk­la­rý
bil­me­di­ði­i­çin­ab­lam­da­e­niþ­tem­den­er­kek
gi­bi­na­maz­kýl­ma­yý­öð­ren­miþ­ti.­Ya­þa­yýþ­ve
fýt­ra­ten­ab­lam­Ýs­lâ­mi­ye­te­çok­ya­kýn­dý,­bu­a­çý­dan­o­nun­Müs­lü­man­ol­ma­sý­na­çok­se­vin­miþ­tim.­Ken­di­sin­de­sa­ha­be­le­rin­i­sar­has­le­ti­ni­gö­re­bi­lir­si­niz,­“ken­din­de­ol­ma­dý­ðý­hal­de
baþ­ka­sý­na­ver­mek”.­A­i­le­min­di­ðer­fert­le­rin­den­a­te­ist­ol­ma­dýk­la­rý,­i­nanç­lý­ol­duk­la­rý­i­çin
ü­mit­li­yim.
Av­ru­pa’da­ben­ve­je­ter­ya­ným­ (et­ye­mi­yo­rum) de­di­ði­niz­de,­ iç­ki­yi­ bý­rak­tým­ de­di­ði­niz­de­ kim­se­ si­ze­ ka­rýþ­maz,­ a­ma­ do­muz­e­ti­ye­mi­yo­rum,­iç­ki­iç­mi­yo­rum­de­-
di­ði­niz­za­man­si­ze­sü­rek­li­tek­lif­e­der­ler.
Bir­ de­ gay­ri­ Müs­lim­ ha­yat­tan­ dö­nüþ
yap­týk­tan­son­ra­geç­mi­þi­niz­den­so­rum­lu
ol­ma­mak­çok­ö­nem­li.­A­ma­þim­di­ki­ha­ya­tým­ si­ze­ gö­re­ da­ha­ zor.­ Çün­kü­ i­man
et­t ik­t en­ son­r a­ es­k i­ ha­t a­l a­r ý­m ý­ tek­r ar
yap­mam­müm­kün­de­ðil,­bu­nok­ta­da­da­ha­dik­ka­tli­ol­mak­ge­re­ki­yor.
Müs­lü­man­ol­duk­tan­son­ra­be­nim­ö­lü­me­ ve­ ö­lü­ye­ ba­kýþ­ a­çým­ de­ðiþ­ti.­ Es­ki­den
ce­sa­ret­ et­mem­ müm­kün­ de­ðil­di,­ a­ma
Müs­lü­man­ol­duk­tan­son­ra­ö­lü­yý­ka­ma­ya
git­tim.­Ýlk­baþ­ta­kor­kum­yok­tu­di­ye­mem,
ge­ce­ kor­ku­tu­cu­ rü­ya­lar,­ kâ­bus­lar­ gör­mek­ten­kor­ku­yor­dum.­Yi­ne­­ de­bir­ak­ra­ba­mý­zýn­ ce­na­ze­sin­de­ yý­ka­ma­ya­ yar­dým
et­tim.­O­ge­ce­çok­gü­zel­rü­ya­lar­gör­düm,
son­ra­sýn­da­ yi­ne­ git­tim.­ Ben­ce­ genç­ken
siz­ de­ ö­lü­ yý­ka­ma­ya­ gi­din,­ çe­ki­ni­le­cek
kor­ku­la­cak­bi­þi­de­ðil,­ö­nem­li­bir­tec­rü­be.
Üs­tad­Haz­ret­le­ri,­“Av­ru­pa­Ýs­lâ­ma­ha­mi­le”­ di­yor,­ben­Üs­tad­Be­di­üz­za­man’ýn
bu­müj­de­si­nin­doð­mak­ü­ze­re­ol­du­ðu­nu
dü­þü­nü­yo­rum.
ða­bey­le­ bir­lik­te­ Al­man­ya’da­ki­ hiz­met­ler­de­cid­dî­mâ­nâ­da­il­gi­le­nip­koþ­tur­du.
n Al­man­ya’da­ dü­zen­le­nen­ “Be­di­üz­za­man­ Sem­poz­yu­mu”nu­ ye­rin­de­ iz­le­di­niz.­ 41­ yý­lýn­ ar­dýn­dan­ Al­man­y a’da­ Ýs­l â­m î­ hiz­m et­l er­d e­k i
ge­liþ­me­ne­du­rum­da?
Bi­zim­ git­ti­ði­miz­ yýl­lar­da­ki­ Ýs­lâ­mî­ hiz­met­ler­ ve­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ hiz­met­le­ri­ a­ra­sýn­da­bu­gün­en­az­yüz­kat­ge­liþ­me­söz
ko­nu­su.­ Her­ yer­de­ ca­mi­ bu­la­bi­lir­si­niz,
ce­m a­a t­l e­r in­ ev­l e­r i,­ çe­þ it­l i­ grup­l a­r ýn
sýf­lar­ mev­cut.­ Bu­ a­çý­dan­ Müs­lü­man­lar­la
da­ha­ ra­hat­ i­le­ti­þim­ ku­rup­ ko­lay­lýk­la­ Ýs­lâ­mi­ye­ti­ ter­cih­ e­de­bi­li­yor­lar.­ Bu­ da­ on­la­rý­bah­ti­yar­ko­nu­mu­na­yük­sel­ti­yor.
Sa­de­ce­Ma­inz­þeh­rin­de­dört­ta­ne­ders­ha­ne­ var,­ he­men­ ya­nýn­da­ki­ Wi­es­ba­den
böl­ge­sin­de­ yi­ne­ bir­ ders­ha­ne­ var,­ ca­mi­ler,­mes­cit­ler,­A­rap­la­rýn­ca­mi­le­ri­v.s.
5
lar­dan­sa­de­ce­i­ki­ta­ne­si­i­ti­raz­et­miþ,­di­ðer­le­ri
çok­mem­nun­ol­muþ­lar­ve­ka­bul­et­miþ­ler.­A­rap­ça­sý­ný­ve­Al­man­ca­me­a­li­ni­du­yan­pa­paz­lar,­“Bu­i­fa­de­ler­an­cak­Al­lah­ke­lâ­mý­o­la­bi­lir”
it­ti­fa­kýn­da­bu­lun­muþ­lar.­Be­þer­ke­lâ­mý­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­on­lar­da­ka­bul­et­miþ.
nRah­met­li­ A­li­ U­çar­ A­ða­bey­le­ bir­lik­te­ ol­du­ðu­nuz­ dö­nem­ler­den­ ha­nAl­man­ya’da­Ri­sâ­le-i­Nur­hiz­met­- tý­ra­la­rý­nýz­var­mý?
le­ri­na­sýl?
El­bet­te­çok­ha­tý­ra­mýz­var,­a­ma­bir­den
Köln,­Ham­burg,­Worms­ve­Ma­inz’de­ki ha­týr­lý­ya­mý­yor­ in­san.­ Fa­kat­ A­li­ U­çar­ A­bü­tün­ders­ha­ne­le­ri­gez­dim­(on­be­þin­ü­ze­rin­- ða­bey­le­ il­gi­li­ þun­la­rý­ söy­le­ye­bi­li­rim,­ be­nim­mü­þa­he­dem;­ken­di­si­kit­le­le­ri­ar­dýn­da­sü­rük­le­ye­bi­le­cek­bir­hi­ta­bet­ka­bi­li­ye­ti­ne­sa­hip­o­lan­bi­ri­siy­di.­Bir­ders­sý­ra­sýn­da
“Mü­nâ­cat”­Ri­sâ­le­si­ni­o­ku­ma­ya­baþ­la­dý­ve
bi­tir­di.­ Ýn­san­lar­ o­nu­ u­yu­ma­dan­ ra­hat­ça
din­ler­di.­Gir­di­ði­or­tam­na­sýl­o­lur­sa­ol­sun
mut­la­ka­i­ni­si­ya­ti­fi­e­li­ne­a­la­bi­lir­di.­Bu­yö­nüy­l e­ de­ müt­h iþ­ bir­ ka­b i­l i­y e­t i­ var­d ý.
Med­re­se­ler­ a­ra­sýn­da­ sü­rek­li­ koþ­tu­rur­du.
Ken­di­siy­le­ Ber­lin’e­ Kur’ân’ýn­ ilk­ ba­sýl­dý­ðý
yýl­lar­da­de­fa­lar­ca­git­tik.­Yol­da­cev­þe­ni­se­ri­bir­þe­kil­de­o­kur­ve­bi­ti­rir­di.­Ge­nel­o­la­nMeh­met­Orhan­an­la­tý­yor:
rak­da­az­u­yu­yup,­çok­o­ku­yan­ve­za­ma­Ý­ki­se­ne­Ý.Ü.­E­de­bi­yat­Fa­kül­te­sin­de­o­ný­ný­hiç­bo­þa­ge­çir­me­yen­bir­in­san­dý.
Genç­ler­ bi­zim­ nes­le­ gö­re­ çok­ þans­lý.
ku­duk­tan­son­ra­1969’un­son­la­rýn­da­Al­Bi­zim­ne­sil­ri­sâ­le­le­ri­çok­i­yi­an­la­ya­ma­dý,
man­ya’ya­git­tim.­Gi­der­ken­ya­ným­da­bir
Ýn­þ al­l ah­ genç­l er­ da­h a­ i­y i­ an­l a­y a­c ak.
va­l i­z im­ var­d ý,­ i­ç in­d e­ kül­l i­y a­t ým­ ve
Çün­k ü­ o­ za­m an­d a­ a­r aþ­t ý­r a­c ak­ ki­t ap,
Kur’ân’ým­i­le­git­miþ­tim.­21-22­yaþ­la­rýn­kay­nak­bul­mak­çok­zor­du.­Me­se­lâ­þim­di
day­dým.­Git­me­den­ön­ce­E­de­bi­yat­Fa­kül­ri­sâ­le­ler­de­ha­þir­i­le­il­gi­li­ne­ge­çi­yor­sa­a­te­sin­de­o­kur­ken­ký­sa­sü­re­li­o­la­rak­Nur­ta­nýn­da­ bu­la­bi­li­yor­su­nuz.­ Ye­ni­ tan­zim­ e­þý’nda­kal­dým.­Zü­be­yir­ve­Ta­hi­ri­A­ða­bey­di­len­e­ser­ler­an­la­ma­i­þi­ni­cid­dî­mâ­nâ­da
le­ri­o­ra­da­gör­dük.­Ta­hi­ri­A­ða­be­yin­ar­ka­ko­lay­laþ­týr­dý.­ Ye­ni­ tan­zim­ e­se­rin­ ha­zýr­sýn­da­bir­ak­þam­ya­da­yat­sý­na­ma­zý­kýl­dýk.
lan­ma­sýn­da­ e­me­ði­ ge­çen­ a­ða­bey­ler­den
Ben­o­na­ma­zý­hiç­u­nu­ta­mý­yo­rum.­Bel­ki
beþ­da­ki­ka­tek­bir­al­ma­sý­i­çin­bek­le­dik.
Al­lah­ ra­zý­ ol­sun,­ kül­li­ya­týn­ en­ mü­kem­“Al­la­hu­Ek­ber”­ di­ye­rek­tek­bir­al­dý­ðýn­da,
mel­ve­kap­sam­lý­bas­ký­sý­ya­pýl­dý,­bun­dan
ken­di­mi­çok­fark­lý­bir­hal­de­his­set­tim,
da­ha­i­yi­si­ben­ce­müm­kün­de­ðil.­Kül­li­yat
rü­kû­da­ve­sec­de­de­çok­u­zun­kal­mýþ­týk.
in­deks,­ söz­lük,­ kay­nak­ça,­ â­yet,­ ha­dis­ ve
Na­ma­zýn­hak­ký­ný­ve­re­rek,­a­ce­le­et­me­den,
þa­hýs-yer­ bil­gi­le­riy­le­ da­ha­ kap­sam­lý­ ha­le
ta­di­l-i­er­kâ­na­u­ya­rak­na­maz­kýl­mak,­a­ða­ge­ti­ril­di.­ Bu­ a­raþ­týr­mak­ i­çin­ ö­nem­li­ bir
bey­ler­bu­hu­sus­la­ra­çok­dik­kat­e­der­ler­di.
mes­cit­le­ri…
de).­Ders­ha­ne­de­ka­lan­lar va­kit­ka­zan­cý­sað­lý­yor.­Bun­dan­son­ra­ya­Al­man­ya’ya­ilk­git­ti­ðim­de­bir­bu­çuk­se­Al­m an­y a’ya
ço­ðun­luk­la­Türk,­Al­man pýl­m a­s ý­ ge­r ek­ ça­l ýþ­m a­ ben­c e­ Ri­s â­l e-i
ne­li­san­e­ði­ti­mi­al­dým.­Ü­çün­cü­dö­ne­min ilk­gi­den­ler­Ýs­ve­ Türk­ va­tan­daþ­lar Nur­ ter­mi­no­lo­ji­si­ne­ yö­ne­lik­ bir­ ça­lýþ­so­nun­da­ yurt­ta­ kal­ma­ hak­ký­mýz­ bi­tin­ce lâ­mi­ye­ti­ an’a­ders­le­re­iþ­ti­rak­e­di­yor, ma­dýr,­ Ýn­þal­lah­ ya­pý­la­cak­týr.­ Bi­zim­ ne­Þa­ban­Tok­kar­deþ­i­le­bir­lik­te­Ma­inz,­Kas­- ne­vî­bir­tarz­da
her­i­ki­dil­de­ders­ler­ya­pý­- sil­de­ ge­le­nek­sel­ bir­ Ýs­lâ­mi­yet­ i­le­ iþ­ti­gal
tel’de­ ilk­ ders­h a­n e­y i­ aç­t ýk.­ Son­r a­d an ya­þ ý­y or­l ar­d ý.
Almanya’ya ilk gidenler Ýs- lý­yor.­Al­man­va­tan­daþ­la­- e­di­li­yor­du,­ye­ni­ne­sil­i­se­sor­gu­la­ya­rak­a­Meh­met­ Çi­çek­ A­ða­bey­ bi­ze­ ka­týl­dý.­ Þa­- Þim­di­ i­se­ Ýs­lâ­rýy­la­o­lan­mü­na­se­bet­ler raþ­tý­ra­rak­i­ler­le­me­kay­det­tik­le­ri­i­çin­Ýn­lâmiyeti an’anevî bir tarzda sa­
ban­kar­deþ­çok­ka­bi­li­yet­li­ve­gay­ret­li­bi­ri­- mi­y e­t i­ þu­u r­l u
de­ce­ders­ler­tar­zýn­da þal­l ah­ Ýs­l â­m i­y e­t i­ ve­ ri­s â­l e­l e­r i­ da­h a­ i­y i
siy­di.­1973-74­yýl­la­rýy­dý,­Meh­met­A­ða­bey bir­ þe­kil­de­ ya­- yaþýyorlardý. Þimdi ise Ýslâde­ðil,­il­gi­du­yup­so­ru an­la­yýp­ya­þa­ya­cak­lar­dýr.
has­ta­ne­de­ ya­tý­yor­du.­ Biz­ de­ Þa­ban­ kar­- þa­yan­genç­bir miyeti þuurlu bir þekilde yasor­ma­ya­ge­len­ler­o­lu­yor.
deþ­le­has­ta­ne­le­re­gi­dip­has­ta­la­rý­zi­ya­ret­e­- ne­s il­ yetiþti.
Ay­rý­ca­o­ra­da­do­ðup­bü­- n Genç­le­re­ yö­ne­lik­ tav­si­ye­le­ri­niz
de­rek,­ta­nýþ­týk­la­rý­mý­za­Ri­sâ­le­le­ri­an­lat­ma­- Din­ hiz­met­le­- þayan genç bir nesil yetiþti.
yü­yen­ve­hiz­met­e­den­- ne­ler­dir?
ya­ça­lý­þý­yor­duk.­Meh­met­A­ða­bey­Bin­göl­- ri,­ ger­ç ek­ ve Din hizmetleri, gerçek ve saðler­de­ço­ðal­dý­ðý­i­çin­da­ha
Ri­sâ­le­ler­de­ na­maz­ i­le­ il­gi­li­ çok­ yer­de
lüy­dü,­ bi­zim­ de­ E­la­zýð­lý­ ol­ma­mýz­ ve­si­le­si sað­l am­ kay­ve­rim­li­hiz­met­ler­o­lu­yor. ba­his­ler­var.­Na­maz­gi­bi­bir­me­se­le­ü­ze­lam kaynaklardan edinilen Me­se­lâ­Worms­þeh­rin­- rin­de­ cid­dî­ ça­lýþ­mak­ lâ­zým.­ Na­maz­ ve
i­le­ken­di­si­ni­zi­ya­re­te­git­tik­ve­ta­nýþ­týk.­O nak­lar­dan­e­di­­g ün­ o­r a­d a­ o­n a­ Has­t a­l ar­ Ri­s â­l e­s i­n i ni­len­ bil­gi­ler­le bilgilerle þuurlu bir hale gelde,­Al­man­ya’nýn­en­es­ki tes­bi­hat­ çok­ ö­nem­li.­ Mâ­nâ­sý­ný­ an­la­ya­o­ku­duk.­ Çok­ cid­dî­ bir­ þe­kil­de­ din­le­di­ ve þu­ur­lu­ bir­ ha­le miþ durumda.
ki­li­se­le­ri­o­ra­da­dýr,­ki­li­se­- rak,­þu­ur­lu­bir­bi­çim­de­ký­lýn­ma­sý­nok­ta­ay­rý­la­ca­ðý­mýz­ sý­ra­da­ “Ba­na­ o­ ki­ta­bý­ sa­týn, gel­m iþ­ du­nin­ tam­ ya­nýn­da­ bir sýn­da­ genç­lik­te­ da­ha­ dik­kat­li­ ol­ma­lý­sý­a­ma­ ben­ Türk­çe­ o­ku­ma­yý­ bil­mi­yo­rum” rum­d a.­ Ya­n i
ders­ha­ne­var,­o­ra­da­Al­- nýz.­ E­ðer­ mes­le­ði­niz­ dâ­vâ­ný­za­ yar­dým­cý
de­di.­Biz­de­“öð­re­ti­riz”­de­dik.­Has­ta­ne­den sis­tem­li­bir­þe­kil­de­ha­re­ket­e­di­li­yor.­Üs­- man­bir­kar­deþ­E­ne­ve­Zer­re­bah­si­ni­o­ku­du. o­lu­yor­sa­bir­mâ­nâ­i­fa­de­e­der.­Bir­a­ða­be­çý­kýn­ca­ ça­lýþ­tý­ðý­ yer­den­ ay­rý­lýp­ ya­ný­mý­za tad;­“Bah­ti­yar­Al­man­mil­le­ti”­di­yor,­be­- Et­ki­li­ve­ve­rim­li­bir­ders­ol­du.­Bir­kar­deþ­mi­- yi­miz;­”Keþ­ke­þu­ka­ra­la­ha­na­dan­al­dý­ðým
gel­di­ve­Ri­sâ­le-i­Nur’a­dört­el­le­sa­rý­lýp­o­- nim­ bu­ söz­den­ an­la­dý­ðým­ ve­ mü­þa­he­de zin­an­lat­tý­ðý­bir­o­lay­var.­Ki­li­se­ler­de­bel­li­za­- lez­ze­ti,­na­maz­dan­a­la­bil­sem”­der­di.­Ben
ku­du.­ Ý­ler­le­yen­ za­man­lar­da­ çok­ gü­zel et­t i­ð im­ þu­d ur:­ Mü’mi­n in­ her­ sý­f a­t ý man­lar­da­üç­yü­ze­ya­kýn­pa­paz­bir­lik­te­top­la­- de­ bu­nun­ gi­bi­ keþ­ke­ spo­ra­ ver­di­ðim­ e­ders­ler­ yap­ma­ya­ baþ­la­dý,­ i­lim­ a­dam­la­rý mü’min­ ol­ma­dý­ðý­ gi­bi­ kâ­fi­rin­ her­ sý­fa­tý ný­yor­muþ.­Bi­zim­kar­deþ­le­ri­dâ­vet­et­miþ­ler. hem­mi­ye­ti­ na­ma­za­ ver­sey­dim.­ (Ken­di­hat­ta­ pro­fe­sör­ler­ o­nun­ gi­bi­ ders­ ya­pa­- da­ kâ­fir­ ol­mak­ ge­rek­me­di­ði­ ka­i­de­sin­ce, On­lar­da­ken­di­le­rin­den­bir­þey­ol­ma­sý­a­çý­sýn­- si­n in­ spor­t if­ fa­a ­l i­y et­l er­d e­ yur­t i­ç i­ ve
maz­dý.­Ý­ler­le­yen­dö­nem­ler­de­A­li­U­çar­A­- Al­man­mil­le­tin­de­fýt­rî­o­la­rak­Ýs­lâ­mî­va­- dan­Fa­ti­ha’yý­o­ku­ma­yý­tek­lif­et­miþ­ler,­pa­paz­- yurt­dý­þýn­da­ö­nem­li­ba­þa­rý­la­rý­var.)­
‘‘
2
ELÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR
ELÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR
EDEBÝYAT
GENÇ KALEMLER
Perdeler beOSMAN KANAT
[email protected]
So­kak­ta­bul­dum­ken­di­mi.­Ge­ce­nin­geç­sa­at­le­ri­ni­ya­þý­yor­þeh­rim.­Uy­ku­a­ký­yor­so­kak­la­rýn­gö­zün­den.­Þeh­rim­uy­ku­ya­ha­zýr­la­ný­yor,­bütün­yor­gun­lu­ðuy­la.­Be­de­nim­on­ca­ses­siz­li­ðin­se­si­ni­bo­zu­yor­ri­tim­siz­ha­re­ket­le­riy­le.­El­le­rim­ü­þü­yor,­göz­le­rim­u­mut­suz,­so­ðuk­bütün­han­tal­lý­ðýy­la­ü­ze­ri­me­gel­mek­te.­A­yak­la­rým­a­maç­sýz­ca­ha­re­ket­et­mek­te.­Ne­re­ye­gö­tü­rü­yor­be­ni,­far­kýn­da­de­ði­lim.
Bir­aç­ma­za­mý,­bir­sev­da­ya­mý,­bir­yal­nýz­lý­ða­mý­i­ti­yor­be­ni.­Bu­es­na­da­ses­siz­li­ðe­eþ­lik­e­den­yað­mur
ta­ne­le­ri­nin­dü­þü­þü­nü­iz­li­yo­rum,­ne­ka­dar­da­he­ye­can­la­a­ký­yor­lar­yer­yü­zü­ne,­ne­ka­dar­da­has­ret­i­çin­de­ler…­Dün­ya­ve­gök­yü­zü,­kýr­mý­zý­ve­kan,­yi­ti­ril­miþ­gün­ler…­Ay­ses­siz­ce­dün­ya­yý­sey­re­di­yor.
Gü­neþ­baþ­ka­di­yar­la­rý­ý­sýt­mak­ta.­Kýr­çi­çek­li­dað­lar,­se­her­vak­ti­sev­da­la­rý­u­zak­lar­da.­Per­de­ler­çe­kil­miþ­pen­ce­re­le­re,­ka­pat­mýþ­ka­pý­la­rý­ný­sev­da.­So­ba­lar­sön­mek­te,­göz­ler­ha­yal­ler­de.­Yað­mur­öz­le­mi­bit­miþ­dü­þen­ta­ne­ler­le…
Ru­hum­gi­zil­dün­ya­sýn­da­ha­yal­le­re­dal­mýþ.­U­mut­suz­luk­çýk­maz­la­rýy­la­bo­ðu­þu­yor.­Za­ma­nýn­ve
me­kâ­nýn­dý­þýn­da­ge­zi­ni­yor.­Ka­pa­nan­per­de­le­ri,
sö­nen­so­ba­la­rý­sor­gu­lu­yor.­Kal­bim­son­tit­re­yiþ­le­ri­ni­mi­ya­pý­yor­ne,­he­ye­can­la­çarp­mak­ta…­Ha­tý­ra­la­rýn­ve­sev­da­nýn­yü­kü­sar­sý­yor­be­de­ni­mi­ve
kal­bi­mi.­Sen­ge­li­yor­sun­yi­ne­göz­le­ri­min­ö­nü­ne,
bel­li­be­lir­siz…­Far­kýn­da­de­ði­lim­ken­di­min.­Ben
ne­re­de­yim­ve­ney­le­yim?­di­yo­rum.
So­kak­lam­ba­sý­ya­ný­yor­son­ya­nýþ­la­rýy­la.­I­þýk­sa­çý­yor­ken­din­ce­et­ra­fa.­Yað­mur­ta­ne­le­ri­dans­e­di­yor,­lam­ba­nýn­ý­þý­ðýn­da.­Öy­le­bir­man­za­ra­ki,­ru­hum­u­mu­du,­kal­bim­se­ni­ye­ni­yor­bu­an­da.­Bir­den­dö­kü­lü­yor­di­lim­den;
Ses­siz­ge­ce­ler­de
Ser­ze­niþ­ler­de­bu­lu­nur­yü­re­ðim
Has­re­ti­min­kar­de­þi­u­mu­dum
Has­re­ti­min­kar­de­þi­ru­hum
Ür­pe­ri­rim,
U­mu­dum
Yal­nýz­lý­ðý­mýn­bir­sim­ge­si­dir­Sen’de
Ü­þür,
Yal­nýz­kal­dý­ðým­da­ru­hum
Has­re­ti­min­kar­de­þi­u­mu­dum
Has­re­ti­min­kar­de­þi­ru­hum
Fark­e­di­yo­rum­ken­di­mi­an­lat­tý­ðý­mý,­fark­e­di­yo­rum­se­ni­an­lat­tý­ðý­mý…­Ve­bir­den­ha­yal­me­yal­ge­li­yor­sun­göz­le­ri­min­ö­nü­ne.­San­ki­kar­þým­da­sýn
þim­di.­Ba­na­bak­mak­ta­sýn.­Sen­mi­sin?­di­yor­ken,
an­lý­yo­rum­ki­göz­le­ri­min­ö­nün­de­bir­per­de­sin.­Ve
en­tat­lý­ha­ya­li­ni­göz­le­rim­kay­be­der­ken.­Ken­di­mi
an­la­ta­bi­li­yo­rum­sa­de­ce,­bir­per­de­sin­sen;
Zih­nim­bu­la­nýr,­du­rur­ka­le­mim
Ü­þür;
Yal­nýz­kal­dý­ðým­da­be­de­nim
Ru­hum;
Sý­zan­so­ðu­ða­al­da­nýr
Bir­çýk­maz­da­ka­le­mim
Per­de­ler­çe­ker­ler­ö­nü­me
Ka­pa­lý;
A­çýk;
Ne­ler­den­bah­se­de­yim
So­lu­ðum­ka­pa­týr­yo­lu­mu
Ne­fe­sim­ke­ser­se­si­mi
El­le­rim­ve­ka­le­mim
Per­de­ler­ve­pen­ce­rem
Ru­hum­ve­sen
Sen­ve­per­de­ler
Ka­pa­týr­lar­gü­ne­þi­mi
Per­de­ler­çe­ker­ler­ö­nü­me
Per­de­ler­be­ni
An­la­ta­mam­der­di­mi,­
—an­la­ta­mam­se­ni
Bir­per­de­sin­sa­de­ce.­Bir­per­de­sen…­
Bir­den­fark­e­di­yo­rum­ken­di­mi.­Son­sü­r'at­yü­rü­mek­te­yim,­ýs­lak­yol­lar­da.­Þeh­rin­sev­da­sý­om­zum­da­san­ki,­san­ki­Mec­nun’um­ben.­Ley­la’yý­a­rý­yo­rum­çöl­de…­Be­de­nim­kas­ka­tý­ke­sil­miþ.­El­le­ri­mi­his­set­mi­yo­rum.­Göz­le­rim­gö­re­mez­ol­muþ.
Ku­lak­la­rým­duy­mu­yor,­yü­re­ðim­ça­re­siz,­a­yak­la­rým­çýp­lak,­ya­rým­kal­mý­þým­yol­lar­da,­son­sü­r'at
yü­rü­mek­te­yim.­
Der­ken­de­rin­bir­ne­fes­le­ça­lar­sa­a­tim­u­yan­dý­rý­yor­be­ni.­Yo­rul­muþ­çal­mak­tan.­Yo­rul­muþ­du­yul­ma­mak­tan,­u­san­mýþ­ben­den…­Ha­fif­çe­doð­ru­lu­yo­rum,­son­gü­cüm­le,­son­e­ner­jim­le.­Fark­e­di­yo­rum­pen­ce­rem­den­ge­len­so­ðu­ðu,­yað­mur­ta­ne­le­ri
çar­pý­yor­yü­zü­me.­Çek­me­mi­þim­per­de­mi.­Ka­pat­ma­mý­þým­pen­ce­re­mi.­Ü­þü­müþ­be­de­nim,­ü­þü­müþ­el­le­rim,­ü­þü­müþ­ru­hum…
An­la­ta­ma­mý­þým,­an­la­ta­ma­mý­þým­ne­ken­di­mi­ne­de­se­ni…­Bo­þu­na­i­miþ­ü­þü­me­le­rim…­Bo­þu­na­i­miþ­sev­da­la­rým.­Ý­yi­ki­ça­lar­sa­a­tim­ça­ðýr­dý­be­ni…­Ý­yi­ki­ya­rým
kal­dý­ü­þü­me­le­rim.­Ka­pat­tým­pen­ce­re­le­ri­mi.­Ka­pat­tým­ken­di­mi…­Ka­pat­tým­ge­ri…
(Her­gün­ye­ni­per­de­ler­var­dýr­göz­le­ri­mi­zin­ö­nün­de,­her
gün­ye­ni­çi­le­ler…­Bam­baþ­ka­dert­l er,­bit­m ez­dü­þün­ce­ler…­Ha­ki­kat­ler
ül­ke­sin­de,­per­de­le­ri
fark­ et­m e­n iz­ te­men­ni­siy­le…)
7
Üstâdýmýz...
ELÝF RUHEFZA ALTUNER
Ü s ­Sâ­hi­Üs­tâ­dý­mýz,­rû­hu­nuz,­be­de­ni­t â ­d ý -­ [email protected]
niz­cen­net­bah­çe­sin­den­bir­men­zil­mýz.
de­dir­ þim­di.­ Na­îm­de­ mi­si­niz­ Üs­tâ­E­li­me­ka­lem­düþ­tü.­Ý­ki­kýr­mý­zý­var­ya­ný­ba­- dým,­Adn­cen­ne­tin­de­mi­yok­sa­Fir­devs­te
þým­da.­Kýr­mý­zý­ki­tap,­kýr­mý­zý­çay.­’Ça­yý­mýn mi?­ Su­â­lim­dir­ Üs­tâ­dým:­ Ha­be­ri­ni­ müb­þe­ke­ri’­ o­lu­yor­ nur­lar­la­ ö­rü­lü­ za­man.­ Ça­yý te­dâ­sý­ný­se­çip­nûr­i­le­mi­ce­vap­la­dý­nýz­siz
ka­rýþ­tý­rý­yo­rum;­ gi­rift­ â­lem­ çö­zü­lü­yor.­ Cef­fel­ka­lem­kan­kýr­mý­zý­ke­si­li­yor.
Üs­tâ­dý­mýz.­‘Be­ni­dün­ya­ya­ça­ðýr­ma’­di­yor­du­nuz..­Dün­yâ­mýn­zu­lü­mâ­tý­na­nûr­a­rý­yor­dum­o­dem. ”De­mâ­gaf­let­hi­câb­ol­du”­de­di­niz..­Ýr­kil­dim,­hi­câb­et­ti­rû­hum.­ “De­mâ­gaf­let­ze­vâl­bul­du”­de­di­niz,­bin­sü­kût­la­sus­tum.
Üs­tâ­dý­mýz.­ E­lim­de­ ya­ra­lar­ var.­ Di­lim­de,­ kav­lim­de,­ i­lim­de­ ya­ra­lar.­ K’a­lem­ e­lim­de­eð­re­ti­du­ru­yor.­Ne­ya­pa­yým­Üs­tâ­dým,­â­le­mi­ça­ðýr­ma­ya­tâ­kâ­tim­yok­ve­lâ­lim.­ Yaz­mak­ bir­ a­ci­zin­ a­zý­ðý­dýr,­ he­le­ ki
harf­ten­mah­reç­ten­yok­sun­sa.
Üs­tâ­dý­mýz.­ Ko­ca­ top­rak­la­ra­ sý­ða­ma­yan
ser­keþ­ a­dam­lar­ si­ze­ bir­ me­zar­lýk­ top­ra­ðý
da­h i­ çok­ gör­d ü­l er.­ Mü­t e­e s­s i­r iz.­ Lâ­k in
Mev­lâ­nâ­ Ca­mi’nin­ bir­ sö­zü­ dü­þü­yor­ hat­rý­ma:­“Biz­ö­lün­ce­bi­zim­kab­ri­mi­zi­top­rak­ta­ a­ra­ma­yý­nýz.­ Zi­ra­ biz­ â­rif­le­rin­ gö­nül­le­rin­de­yiz.” Ay­ný­me­se­le­hâ­sýl­o­lu­yor,­Üs­tâ­dým.­ Si­zi­ gör­mek­ i­çin,­ gök­le­re­ gö­nül­le­re
ba­ký­yo­rum.­ Sub­ha­nal­lah­ Üs­ta­dým,­ ne­ ge­niþ­ men­zil­de­si­niz!­ Bir­ kab­ri­ bir­ maz­lû­ma
re­vâ­ gör­me­yen­ler­ gö­nül­le­re,­ mil­yon­ ta­le­be­le­rin­gö­nül­le­ri­ne­de­kaz­ma­kü­rek­vu­ra­bi­lir­ler­ mi­ Üs­tâ­dým?­ Ha­kî­kât­le­ri­ sus­tu­ra­bi­lir­ler­mi,­hem­cen­ne­tâ­sâ­ba­har­la­rýn­ev­lâd­la­rý­nûr­dan­na­sýl­mah­rum­e­di­le­bi­lir­ki?
de­men­rab­bu­ke’yi?­E­lem­i­le­u­ður­la­mýþ­i­di­n iz,­ ye­ð e­n i­n iz­ Ab­d ur­r ah­m an’ý,­ Hâ­f ýz
A­l i’yi.­ Þim­d i­ o­r a­d a­ da­ el­m as­k a­l em­l er­l e
ya­zý­yor­ mu­ ta­le­be­le­ri­niz­ Üs­tâ­dým,­ ha­ki­kat­le­ri?
Üs­tâ­dý­mýz.­Zin­dan.­ “Dün­yâ­ahi­re­te­nis­-
be­ten­bir­zin­dan­hük­mün­de” i­se,­dün­ya­i­çin­de,­zin­dan­i­çin­de­zin­dan­na­sýl­dýr?­Ce­fâ
en­der­ ce­fâ­ i­ken­ se­fâ­ bul­du­ zin­dan.­ Zin­dan,­zin­dan­ki­a­dý­bi­le­ka­ran­lýk­kas­vet­ve­ren­bir­me­kân.­Öy­ley­di;­ki­yû­suf­mi­sâl­bir
üs­tâd­o­zin­dan­la­rý­þâd­ey­le­di.­Zin­dan;­zin­dan­i­di,­ol­du­han­dân!
Üs­tâ­dý­mýz.­ “Gül­ dev­rin­de­ ya­þa­say­dým,
gül­ dev­ri­nin­ bül­bü­lü­ o­lur­dum” di­yen­ ­kif’in­ sö­z ü­n e­ ben­z e­t i­y o­r um­ sö­z ü­m ü.
“Nûr­ dev­r in­d e­ ya­þ a­s a­ i­d im,­ o­ nûr­l a­r ýn
bül­bü­lü­o­lur­dum”­ di­ye.­Hüd­hü­dü­o­la­ma­sam­da­o­dev­rin,­cef­fel­ka­lem­li­ðim­le­el­mas
ka­lem­ o­la­ma­sam­ da­ bi­ze­ te­vâ­rüs­ nûr­la­rý
o­ku­yo­ruz.­Say­fa­ke­na­rýn­da­öy­le­va­ka­rý­nýz­la,­ öy­l e­ du­r u­y or­s u­n uz.­ “Sa­d ak­t e­ yâ­ üs­tâz!”di­yo­ruz,­ ”he­ni­en­ le­kum” du­yu­yo­ruz.
Bin­ler­sa­dak­te­Üs­tâ­dým!
Dün­yâ­sý­ný­ bir­ se­pe­te­ sýð­dý­ran­ Üs­tâ­dý­mýz.­Dün­yâ’mý­zý­dün­yâ­ya­da­hi­sýð­dý­ra­ma­sak­ da,­ ‘ta­le­be’niz­ ol­mak­tan­ ü­mîd­ e­di­yo­ruz,­bel­ki­þe­fa­at!
Üs­tâ­dý­mýz.­‘Yan­gýn­lar­i­çin­de­ki­ev­lad’la­rý­nýz­d an­ bi­r i­y im.­ Bin­ me­z ar­ hük­m ün­d e­k i
bir­rûh­la­gel­miþ­tim.­Sub­ha­nal­lah!­Ne­su­ru
is­ra­fil­di,­bin­ler­de­fa­at­le­di­ril­dim.­Çað­ve­bu
mim­siz­m’e­de­ni­yet­hü­cûm­e­der­ken­ü­ze­ri­mi­ze,­“nûr”­ör­tü­sü­nü­çe­ki­yo­ruz­kav­li­mi­ze..
Üs­tâ­dý­mýz,­ ak­lým­ fi­kir­den­ üm­mî;­ kal­bim­ pek­ çok­ va­kit­ hic­ran­dan,­ â­lem­den
zâ­ri.­ ‘Ö­mür­ ký­sa,­ fay­da­lý­ iþ­ler­ pek­ çok’ i­ken­faz­la­a­mel­ge­ti­re­me­dim­bel­ki.­Ve­da­hi­omu­zum­da­yý­ðýn­la­gü­nah.­Lâ­kin­ü­mit­vâ­rýz,­ ha­ni­ yâ­ ta­le­be­ni­ziz,­ bel­ki­ Üs­tâ­dým,
Risâle-i Nur; herkese ayný uzaklýkta deðil,
herkese ayný yakýnlýktadýr
MUHAMMED ZORLU
Böy­le­o­lun­ca­Tür­ki­ye’de­ki­öz­gür­lük­or­ta­mý­sa­de­ce­bir
ta­raf­i­çin­ve­‘ba­zý­in­san­la­rýn­ha­yat­fel­se­fe­si­ne­u­yum­sað­la­[email protected]
mak­ve­genç­le­ri­ka­fe­se­sok­mak­i­çin’­þek­lin­de­al­gý­la­ný­yor.
Her­ke­sin­ ö­zel­ bir­ ya­þan­tý­sý­ var­dýr.­ Ma­dem­ öz­gü­rüz,
Ri­sâ­le-i­Nur’u­an­lat­ma­ya­ça­lý­þan­ni­ce­ka­lem­ler­var­dýr.­Ri­sâ­- la­i­kiz!­O­hal­de­la­ik­lik­bir­ta­ra­fa­me­yil­li­ol­maz…­La­ik­lik,
le-i­Nur’un­ma­hi­ye­ti­ni­kav­ra­mak­is­te­yen­ni­ce­o­kur­lar­var­dýr… din­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­nin­te­mi­na­tý­ol­ma­lý­dýr.­Ýþ­te­Üs­ta­Bu­ya­zý­her­han­gi­bir­a­raþ­týr­ma­ya­zý­sý­de­ðil­dir.­Ge­niþ­bir dý­mýz­ve­o­nun­e­ser­le­ri­ni­o­ku­yan­la­rýn­i­nanç­öz­gür­lü­ðü­za­man­di­li­mi­ne­ya­yý­lan,­a­pa­çýk­gö­zü­ken,­duy­gu,­dü­þün­ce ne­ kar­þý­ yap­týk­la­rý­ te­ca­vü­ze­ rað­men,­ Ce­nâb-ý­ Hak­ bu
ve­ak­lýn­it­ti­fak­et­ti­ði­bir­nok­ta­dan­i­ba­ret­o­la­rak­ya­zýl­mýþ­- as­rýn­in­san­la­rý­na­Ri­sâ­le-i­Nur­med­re­se­le­ri­ni­na­sip­et­ti.­
týr.
Bu­ in­san­lar,­ fen-i­lim­le­ ve­ a­kýl-kalp­ yo­luy­la­ mü­nev­ver,
Genç­le­ri­ ah­lâk­sýz­lý­ða,­ i­man­sýz­lý­ða­ i­te­cek­ ve­ genç­le­ri o­ku­muþ­ ü­ni­ver­si­te­ genç­li­ði­nin­ bu­ hiz­met­le­re­ sa­hip­ çýk­ge­çi­ci­ he­ves­ler­le­ az­dý­ra­cak­ nef­si­ em­mâ­re­ye­ mu­ka­be­le­yi ma­sý­na­ve­si­le­ol­du.
ön­le­ye­cek­bü­yük­tah­þi­dât­var.
Na­maz­lý,­ab­dest­li,­a­lýn­la­rýn­da­sec­de­nur­la­rýy­la,­o­fuh­þi­yat­Ö­zel­lik­le­ ü­ni­ver­si­te­ genç­li­ði­ bü­yük­ teh­li­ke­ al­týn­da. tan,­gü­nah­lar­dan­u­zak,­a­de­ta­yer­yü­zün­de­ge­zen­me­lek­yüz­Na­maz­ ký­la­cak­ bir­ yer­ bu­la­ma­yan­ ü­ni­ver­si­te­li­ler,­ ak­lý­- lü­in­san­lar­gi­bi­di­ni­mi­zi,­ta­ri­hi­mi­zi,­mu­kad­de­sa­tý­mý­zý­ve­ö­mý­za­gel­dik­çe­ü­zül­me­mek­el­de­de­ðil.­
zü­mü­zü­u­nut­ma­mýþ­bir­nes­li­Ce­nâb-ý­Hak­biz­le­re­na­sip­et­ti.
Yok­sa­ ü­ni­ver­si­te­de­ o­ku­yan­ genç­ler­ din­siz­li­ðe­ mi­ i­til­Ken­di­ ma­lý­ gi­bi­ ha­ki­kat­le­re­ sa­hip­ çý­kan,­ bu­ fa­ni­ ha­mek­ is­te­ni­yor?­ Genç­ler­ öð­re­nim­le­ri­ni­ sür­dü­re­bil­me­le­ri ram­lez­zet­le­rin­so­nu­nun­son­suz­bir­e­lem­ve­a­zap­o­la­ca­i­çin­i­nanç­la­rýn­dan­ta­viz­mi­ver­mek­zo­run­da­lar?
ðý­ný­gö­ren­ni­ce­ne­sil­ler­ye­tiþ­ti…
Bir­a­te­ist,­Hý­ris­ti­yan­ve­ya­Ya­hu­di­ol­sun­kim­se­nin­­di­niy­le,­ di­liy­le,­ ren­giy­le,­ meþ­re­biy­le­ uð­raþ­ma­yan­ ne­sil­ler,
her­ke­si­in­san­o­la­rak­gö­rüp,­Kur’ân­ve­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni­ bu­ as­rýn­ in­san­la­rý­na­ du­yur­ma­ya­ ça­lýþ­mýþ­lar­dýr.­ Bu
“Nur”(cu)­in­san­lar,­müs­bet­ha­re­ket­le­yo­la­çýk­mýþ­lar­dýr.
Ve­þu­nu­bi­li­yo­ruz,­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­di­ðer­â­lim­ler­den­far­ký;­bu­a­sýr­da­ci­had-ý­ma­ne­vi­ye­i­çin;­mu­hab­bet­le,
di­ya­log­la,­ a­kýl­la,­ i­lim­le­ ve­ fi­kir­le­ yo­la­ çýk­ma­sý­dýr.­ O­nun
i­çin­þu­ha­ki­kat­ler­ta­ma­men­ak­la­mün­ha­sýr­de­ðil,­ak­lý­mý­zýn­ya­nýn­da­kal­bi­mi­ze,­ru­hu­mu­za,­fýt­ra­tý­mý­za­ga­yet­de­re­ce­de­uy­gun­ha­ki­kat­ler­dir.
Üs­tad­Haz­ret­le­ri,­geç­miþ­a­sýr­la­rýn­mü­ced­did­le­ri­gi­bi­bu
a­sýr­da­ki­tec­did­va­zi­fe­si­ni,­hâlâ­da­þahs-ý­mâ­ne­vî­siy­le­de­vam
et­ti­ri­yor­ve­bu­bir­sil­si­le-i­nu­ra­ni­ye­dir.­E­ma­ne­ti­geçmiþ
müceddidlerden­al­mýþ­týr.­Ab­dul­ka­dir-i­Gey­la­ni,­Mev­lâ­nâ
Ce­lâ­led­di­n-i­Rûmî,­Mev­lâ­nâ­Ha­lid-i­Bað­dâ­dî­gi­bi…
Tek­ke­li­mey­le­ö­zet­le­ye­cek­o­lur­sak;­Ri­sâ­le-i­Nur,­her­ke­se­ay­ný­u­zak­lýk­ta­de­ðil,­her­ke­se­ay­ný­ya­kýn­lýk­ta­dýr.
O­hal­de­so­nu­na­dek­hay­ký­rý­yo­ruz­ve­di­yo­ruz­ki:
Bi­lim­ve­Genç­lik­Ma­sa­sý
Dek­la­ras­yon
KA­TI­LIM­CI­LAR:
A­li­O­ku­muþ
A­li­Sa­id­Cey­lan
Em­rah­Ba­þak
Ha­san­Gök
Mir­za­Sa­id­Ter­can
Ö­mer­A­taç
Sa­id­Mür­sel­Ça­lýþ­kan
Ser­vet­­Gi­ra­sun
Þe­ref­U­yar
Tal­ha­Fý­rat
1.
Bi­lim­ve­din­ça­týþ­ma­sý­e­sas­i­ti­ba­riy­le­Av­ru­pa’da­or­ta­ya­çýk­mýþ­bir­me­se­le­dir.­Av­ru­pa­bo­zul­muþ­ha­liy­le­hu­ra­fe­ler­le­do­lu
Hý­ris­ti­yan­lý­ða­sa­rýl­dýk­ça­ge­ri­kal­mýþ­týr.­Ýs­lam­top­lum­la­rý­i­se­Ýs­la­mi­yet’i­hak­kýy­la­ya­þa­dýk­ça­ve­ma­ri­fe­tul­lah­i­çin­ça­lýþ­týk­ça­mad­de­ten­ve­ma­nen­te­rak­ki­et­miþ­tir.
2.
Ta­bi­a­týn,­in­sa­noð­lu­nun­hiz­me­tin­de­ol­du­ðu­ve­ta­bi­at­ta­ki­im­kân­la­rýn­in­san­lý­ðýn­mad­di­ge­li­þi­mi­i­çin­sý­nýr­ta­ný­mak­sý­zýn
kul­la­nýl­ma­sý­dü­þün­ce­si,­mo­dern­Ba­tý­bi­li­mi­nin­te­mel­ha­re­ket­nok­ta­sý­dýr.­Mo­dern­bi­li­min­fýt­ra­ta­ay­ký­rý­ta­bi­at­fel­se­fe­si­do­ðal­kay­nak­la­rýn­tah­rip­e­dil­me­si­ne,­a­zal­ma­sý­na,­o­zon­ta­ba­ka­sý­nýn­de­lin­me­si­ne,­bu­zul­la­rýn­e­ri­me­si­ne­ve­yer­yü­zün­de­ki­e­ko­lo­jik­prob­lem­le­rin­art­ma­sý­na­se­bep­ol­du­ðu­gi­bi,­in­sa­noð­lu­nun­ve­bil­has­sa­genç­le­rin­ru­hun­da­bir­sý­nýr­ta­ný­maz­lýk­ve­a­maç­sýz­lý­ða­ne­den­ol­muþ­tur.
3.
Bir­genç­i­çin­o­lay­la­rý­ve­du­rum­la­rý­a­kýl­ve­man­týk­süz­ge­cin­den­ge­çir­mek­son­de­re­ce­ö­nem­li­dir.­Çün­kü­gen­ci­en­çok­ra­hat­sýz­e­den­yak­la­þým­lar­dan­bi­ri­si,­ak­lý­nýn­ka­bul­et­me­di­ði­ba­zý­ha­ya­li­da­yat­ma­lar­dýr.­Ýs­pat­ve­i­zah,­genç­li­ðin­al­gý­la­yýþ­ve­kav­ra­yý­þýn­da­ö­nem­li­bir­ye­re­sa­hip­tir.­Genç­li­ðin,­duy­gu­la­rýn­ta­van­yap­tý­ðý­bir­dö­nem­ol­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­da­gen­cin­dav­ra­nýþ­la­rýn­da­his­si­ya­týn­ö­nem­li­bir­ye­ri­var­dýr.­Do­la­yý­sýy­la­genç­li­ðe­su­nu­lan­ha­ki­kat­ler­di­zi­si­hem­ak­lý,­hem­kal­bi­do­yu­ra­bi­le­cek­ni­te­lik­te­ol­ma­lý­dýr.
4.
A­maç,­yön­tem­ve­so­nuç­la­rý­bü­tün­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­di­ðin­de­gö­rü­lür­ki,­mo­dern­bi­lim,­ev­re­nin­ta­nýn­ma­sýn­da­ve­ha­ya­týn­ma­na­sý­nýn­bi­lin­me­sin­de­tek­ba­þý­na­ye­ter­li­de­ðil­dir.­Kâ­i­na­ta­ye­ni­bir­ba­kýþ­a­çý­sý­na­ih­ti­yaç­bu­gün­de­ken­di­si­ni­his­set­tir­mek­te­dir.
5.
Ba­tý­bi­li­mi­nin­ev­re­ne­ma­na-i­is­miy­le­ba­kan,­so­nuç­suz­ve­tes­pit­ler­sil­si­le­si­þek­lin­de­ki­yak­la­þý­mýn­dan­Be­di­üz­za­man­bir
a­dým­ö­te­ye­ge­çe­rek,­kâ­i­na­týn­ma­na­sý­ný­ve­ha­ya­týn­ga­ye­si­ni­an­la­mak­i­çin­bi­lim­le­ri­ba­sa­mak­ya­par.­Bu­çer­çe­ve­de­her­bir­bi­li­mi
ma­na-i­har­fiy­le,­in­sa­nýn­Ya­ra­tý­cý­sý­ný­ta­ný­ma­sýn­da­ve­ha­ya­týn­ga­ye­si­nin­kav­ran­ma­sýn­da­bi­rer­va­sý­ta­o­la­rak­gö­rür.
6.
Ýs­pa­týn­hük­met­ti­ði­gü­nü­müz­de­mev­cut­bi­lim­sel­e­ði­ti­min­ob­jek­tif­li­ði­tar­týþ­ma­lý­dýr,­i­çe­ri­ði­de­in­san­lý­ðýn­te­mel­so­ru­la­rý­na­ce­vap­ve­re­cek­po­tan­si­yel­de­de­ðil­dir.­Do­la­yý­sýy­la­ye­ni­bir­bi­lim­sel­e­ði­tim­an­la­yý­þý­na­da­ih­ti­yaç­var­dýr.
7.
Re­fe­rans­la­rý­nýn­sað­lam­lý­ðý­ve­pers­pek­ti­fi­nin­ge­niþ­li­ði­ci­he­tiy­le­Ri­sa­le-i­Nur,­bil­gi­alt­ya­pý­sý­o­la­rak­bu­ye­ni­bi­lim­yak­la­þý­mý­nýn­ve­ye­ni­bi­lim­sel­e­ði­ti­min­di­na­mik­le­ri­ni­o­luþ­tu­ra­cak­po­tan­si­ye­le­sa­hip­tir.­Zi­ra­bu­ye­ni­an­la­yý­þýn­te­mel­le­ri­Kur’a­ni­ol­ma­lý­dýr­ki,­kâ­i­nat­ta­ki­ka­nun­la­rý­ko­yan­Ya­ra­tý­cý­nýn­ke­la­mý­na­mu­va­fýk­ol­sun.
8.
Bu­ye­ni­bi­lim­an­la­yý­þý­nýn­ve­bi­lim­sel­e­ði­ti­min­fü­nun-u­me­de­ni­ye­ve­u­lum-u­di­ni­ye­yi­bir­leþ­ti­re­bi­len­e­ði­tim­ku­rum­la­rýn­da­ger­çek­le­þe­bi­le­ce­ði­ne­i­na­ný­yo­ruz.­Be­di­üz­za­man’ýn­öm­rü­nün­so­nu­na­ka­dar­kur­mak­i­çin­ça­lýþ­tý­ðý­“Med­re­se­tüz­zeh­ra”nýn­ma­ne­vi­o­la­rak­ger­çek­leþ­me­si­nin­ya­nýn­da;­Kur’a­ni­bir­is­tik­ba­lin­in­þa­sý­i­çin­mad­de­ten­de­te­sis­e­dil­me­si­çok­a­cil­ve­ha­ya­ti­bir­ih­ti­yaç­týr.
9.
Ýs­lam­top­lum­la­rý­nýn­mad­de­ten­ge­ri­kal­mýþ­lý­ðý­nýn­se­bep­le­rin­den­bi­ri­si­de­bi­li­me­ye­te­rin­ce­ö­nem­ve­ril­me­me­si­dir.­Bun­dan­do­la­yý­her­Müs­lü­man­gen­ce­dü­þen;­bi­li­min­her­a­la­nýn­da­ça­lýþ­mak,­bi­lim­ve­tek­no­lo­ji­nin­ge­li­þi­mi­ne­kat­ký­sað­la­mak­týr.
Kur’a­ni­bir­is­tik­ba­lin­in­þa­sý­i­çin­bu,­ta­ri­hi­bir­so­rum­lu­luk­tur.
**
Hür­ri­yet­ve­Genç­lik­Ma­sa­sý
Dek­la­ras­yon
KA­TI­LIM­CI­LAR:
A­dem­A­dý­gü­zel
A­li­Ka­ra­ca
Çe­tin­Kas­ka
E­nes­Öz­kan
Ýb­ra­him­Er­do­ðan
Ýs­ma­il­A­raz
Mu­ham­med­Bu­rak­Kü­çü­koð­lu
Mu­ham­med­Sa­im­Yýl­maz
Mu­ham­med­Þe­ref­O­cak
Ö­mer­Ye­tim
Sü­ley­man­E­cer
Yu­nus­Cen­giz
1.
Hür­ri­yet,­“baþ­ka­sý­na­za­rar­ver­me­mek­þar­týy­la­in­sa­nýn­her­is­te­di­ði­ni­yap­ma­sý”­o­la­rak­ka­bul­gör­se­de,­ger­çek­ma­na­da­ki­hür­ri­yet­bun­dan­zi­ya­de,­in­sa­nýn­ne­ken­di­ne­ne­de­gay­ra­za­rar­ver­me­den­ma­ri­fet,­fa­zi­let­ve­Ýs­la­mi­yet­ter­bi­ye­si­i­le­ya­þa­ma­sý­dýr.
2.
Hür­ri­ye­tin­zýd­dý­o­lan­is­tib­dad,­her­yö­nü­i­le­fer­de,­a­i­le­ye,­si­ya­se­te,­e­ði­ti­me,
top­lu­ma­ze­hir­hük­mün­de­dir.­Hür­ri­ye­tin­an­cak­de­mok­ra­si­ler­de­sað­la­na­bi­le­ce­ði­ni;­il­mî,­si­ya­sal,­sos­yal­her­ne­vi­is­tib­da­dýn­in­sa­nýn­duy­gu­la­rý­nýn­ge­liþ­me­si­ne­en­gel­ol­du­ðu­nu,­in­san­lar­a­ra­sý­na­kin­ve­nef­ret­to­hum­la­rý­at­tý­ðý­ný,­bu­bað­lam­da­in­sa­ný­se­fa­le­te
mah­kûm­e­de­ce­ði­ni­söy­le­ye­bi­li­riz.
3.
Ki­þi­nin­hiç­bir­en­gel­ta­ný­ma­dan,­ya­pý­lan­u­ya­rý­la­ra­ku­lak­ver­me­den­ve­di­le­di­ði
gi­bi­ha­re­ket­et­me­ser­best­li­ði­ma­na­sýn­da­an­la­þý­lan­“mut­lak­hür­ri­yet”,­ki­þi­yi­di­nin­den
ve­ah­lak­e­sas­la­rýn­dan­u­zak­laþ­tý­ran­ba­þý­bo­zuk­bir­hür­ri­yet­tir.­Mut­lak­hür­ri­yet­ta­ným­la­ma­sý­na­ya­kýn­bir­hür­ri­yet­an­la­yý­þýy­la­ya­þa­yan­top­lum­lar­bi­lim­ve­tek­no­lo­ji­de­ki­ge­li­þim­le­ri­ne­rað­men­top­lum­sal­ah­lak­çö­kün­tü­le­ri­ni­ön­le­ye­me­miþ­ler­dir.
4.
Sa­id­Nur­si,­“Na­ze­nin­hür­ri­yet,­â­dâb-ý­þe­ri­at­la­mü­te­ed­di­be­ve­mü­te­zey­yi­ne
ol­mak­lâ­zým­dýr.­Hür­ri­yet-i­u­mu­mî,­ef­ra­dýn­zer­rât-ý­hür­ri­yâ­tý­nýn­mu­has­sa­lý­dýr.­Hür­ri­ye­tin­þe­ni­o­dur­ki,­ne­nef­si­ne,­ne­gay­rý­ya­za­ra­rý­do­kun­ma­sýn.­Se­fa­het­ve­re­za­let­te­ki
hür­ri­yet,­hür­ri­yet­de­ðil­dir.­Ak­si­ne­þey­ta­nýn­is­tib­da­dý­dýr.­Nefs-i­em­ma­re­ye­e­sir­ol­mak­týr.­Bel­ki­in­sa­na­kar­þý­hür­ri­yet,­Al­lah’a­kar­þý­u­bu­di­ye­ti­in­taç­e­der.­E­vet,­Ýn­san­lar
hür­ol­du­lar­am­ma­yi­ne­ab­dul­lah­týr­lar.”­di­ye­rek­mut­lak­hür­ri­ye­ti­red­de­dip,­ha­ki­ki
hür­ri­ye­tin­sý­nýr­la­rý­ný­çiz­miþ­tir.
5.
Ýn­sa­noð­lu­nun­en­ö­nem­li­üç­duy­gu­su­o­lan­ak­li­ye,­ga­da­bi­ye­ve­þe­he­vi­ye­kuv­ve­le­ri­nin­if­rat­mer­te­be­de­kul­la­nýl­ma­sý­ma­na­sýn­da­ki­mut­lak­hür­ri­yet­zu­lüm­le,­se­fa­hat­le­so­nuç­la­nýr­ken;­bu­üç­kuv­ve­den­bi­ha­ber­ya­þa­yan­ve­ya­ya­þa­ma­ya­zor­la­nan­in­sa­noð­lu­is­ti­dat­la­rý­ný­or­ta­ya­çý­ka­ra­ma­ya­cak,­top­lum­sal­ge­li­þim­ö­nün­de­bir­en­gel­teþ­kil­e­de­cek­tir.­Bu­bað­lam­da­bi­rey­sel­hür­ri­ye­tin­ya­þan­ma­sý­i­çin­bu­üç­kuv­ve­nin­va­sat­mer­te­be­de­ki­þi­ve­top­lum­ca­de­ðer­len­di­ril­me­si­ge­rek­mek­te­dir.
6.
Ka­nu­nun­üs­tün­lü­ðü­ve­hu­ku­kun­ha­kem­li­ði­her­kes­i­çin­or­tak­bir­de­ðer­ol­ma­lý­dýr.­Dev­let­her­ke­se­a­dil­dav­ra­nýp,­va­tan­da­þýn­hak­ký­ný­ko­ru­yup,­hak­ký­hak­sa­hi­bi­ne­ve­re­cek;­va­tan­daþ­i­se­ken­di­hak­la­rý­ný­ve­so­rum­lu­luk­la­rý­ný­bi­lip­bun­la­rý­ko­ru­ya­cak­týr.­Hür­ri­yet­an­cak­böy­le­sað­lan­mýþ­o­la­cak­týr,­yok­sa­is­tib­dat­da­i­ma­hü­küm­fer­ma­o­la­cak­týr.­
7.
Ri­sa­le-i­Nur­göz­lü­ðüy­le­hür­ri­yet­um­ma­ný­na­da­lan­genç­lik,­Asr-ý­sa­a­det
genç­li­ði­ol­ma­yo­lun­da­u­zun­bir­yol­cu­lu­ðu­ra­hat­ça­kat­e­de­cek­tir.­Tüm­ka­bi­li­yet­le­ri­ni
bo­zul­ma­dan­a­çý­ða­çý­ka­ra­cak­ve­on­lar­la­cen­net­ya­þý­na­va­rýp­bu­is­ti­dat­la­rý­ný­kay­bet­me­den­ka­bir­yol­cu­lu­ðu­na­ha­ya­tý­nýn­her­saf­ha­sýn­da­dur­ma­dan­de­vam­e­de­cek­tir.
8.
A­kýl,­in­sa­ný­di­ðer­can­lý­lar­dan­a­yý­ran­ve­o­nu­so­rum­lu­tu­tan­tem­yiz­gü­cü,­dü­þün­me­ve­an­la­ma­ye­te­ne­ði­dir.­Vic­dan­i­se,­in­sa­nýn­i­çin­de­ki­i­yi­yi­kö­tü­den­a­yý­ra­bi­len­ve
i­yi­lik­et­mek­ten­lez­zet­du­yan­ve­kö­tü­lük­ten­e­lem­a­lan­en­in­ce­duy­gu­la­rýn,­his­le­rin­ve
i­ma­nýn­yer­leþ­ti­ði­mer­ci­i­dir.­Di­ni­i­lim­ler­ve­po­zi­tif­bi­lim­ler­le­sað­la­nan­a­kýl-vic­dan
den­ge­si­sa­ye­sin­de­ger­çek­ma­na­da­ki­hür­ri­ye­te­u­la­þý­lýr.
9.
Hür­ri­yet­Ce­nab-ý­Hakk’ýn­Rah­man­is­mi­nin­in­san­la­ra­bir­he­di­ye­si­dir­ve­i­ma­nýn­has­sa­sý­dýr­ve­i­man­ne­ka­dar­mü­kem­mel­o­lur­sa­hür­ri­yet­o­ka­dar­par­lak­o­lur.­Ýn­san­hür­o­la­cak­a­ma­o­nun­hür­ri­ye­ti­baþ­ka­sý­na­za­rar­ver­me­ye­cek,­baþ­ka­sý­nýn­hür­ri­ye­ti­ni­ký­sýt­la­ma­ya­cak­þe­kil­de­ol­ma­lý­dýr­De­mek­i­man­ne­ka­dar­mü­kem­mel­o­lur­sa,­o­de­re­ce­hür­ri­yet­par­lar.­Ýþ­te­Asr-ý­Sa­â­det...
Her yaþ, kendi þartlarý
içinde deðerlendirilmelidir
Yir­mi­li­yaþ­lar­dan­ge­çen­ler­bel­ki­çok­tan­dýr­u­nut­tu­lar­ken­di­ya­þa­dýk­la­rý­ný,­ya­þat­týk­la­rý­ný.­On­lar,­þim­di­ler­de­ol­gun­laþ­mýþ,­ya­þa­dýk­la­rýn­dan­ders­ler­çý­kar­mýþ,­bir­an­lam­da­ha­ya­týn­tör­pü­le­di­ði,­e­ðit­ti­ði,
öð­ret­ti­ði­bü­yük­ler­ol­muþ­lar.­Doð­ru­su,­ha­yat,­ak­lý­ba­þa­ge­tir­miþ­gö­zü­kü­yor.­A­ðýz­la­rýn­dan­çý­kan­cüm­le­ler­ol­duk­ça­an­lam­lý,­ol­duk­ça­a­kýl­lý­ca,­ol­duk­ça­man­týk­lý.­Ya­ni­ki­ta­býn­tam­or­ta­ye­rin­den.
A­ma­bu­cüm­le­le­rin­þim­di­ler­de­ki­sa­hip­le­ri­20’li­yaþ­lar­da­bu­cüm­le­le­ri­söy­le­mi­yor­lar­dý.­Bu­cüm­le­le­ri­ha­yat­la­rýn­da­ya­þa­mý­yor­lar­dý.­Hep­si,­fe­le­ðin­çem­be­rin­den­geç­miþ,­bir­sü­rü­ha­ta­lar­yap­mýþ,­a­de­ta
ha­dis­te­ge­çen­þek­liy­le,­genç­li­ði­‘de­li­lik­ten­bir­þu­be’­o­la­rak­ya­þa­mýþ,­‘man­týk­dý­þý­lýk­lar’­ya­þa­mýþ,­ya­dýr­gan­mýþ,­dýþ­lan­mýþ,­terk­ler­ya­þa­mýþ,­çiz­gi­dý­þý­lýk­lar­ya­þa­mýþ­der­ken­yýl­lar­ge­lip­geç­miþ­ti.
Bel­ki­de­kýrk­lý­yaþ­lar,­el­li­li­yaþ­lar­ken­di­ne­ge­ti­ri­yor­in­sa­ný.­As­lýn­da­in­sa­ný­ken­di­ne­ge­ti­ren­sa­de­ce­yaþ­da­de­ðil.­O­bir­sü­re­cin­a­dý.­Ýn­sa­ný­ol­gun­laþ­tý­ran,­ken­di­ne­ge­ti­ren,­doð­ru­lâf­lar
et­ti­ren,­ha­ya­tý­öð­ret­ti­ren,­pek­çok­ha­sar­lar­bý­rak­tý­ran­‘ya­þa­nan­lar’dan­baþ­ka­sý­de­ðil.
O­nun­i­çin­in­san,­ya­þa­dýk­la­rý­ka­dar­dýr.­E­vet,­ta­biî­ki­bü­yük­le­rin­tec­rü­be­le­ri,­genç­ler­i­çin­bi­rer­ka­za­ným­dýr.­Dün­ya­þa­nan­ha­ta­la­ra­bugün­düþ­mek,­a­kýl­lý­ca­bir­þey­ol­ma­ya­cak­týr.­He­le­bir­de­biz­dü­þe­lim­de­mek­ol­maz.­Çün­kü­in­san­da­a­kýl­var.
Kýy­met­li­bü­yük­ler!­Lüt­fen­siz­de,­ne­o­lur­Al­lah­aþ­ký­na,­bir­ki­þi­yi­de­ðer­len­di­rir­ken,­o­de­ðer­len­dir­di­ði­niz­ki­þi­nin­ya­þý­na­bir­gi­din.­Me­se­lâ,­siz­na­sýl­dý­nýz­o­yýl­lar­da?­Ne­ler­ya­par­dý­nýz?­Ne­ler­den­zevk­a­lýr­dý­nýz?­Bu­ve­ben­ze­ri­ba­zý­so­ru­la­rý­ce­sa­ret­li­ce­ken­di­ni­ze­bir­so­run­ve­öy­le­ce­de­ðer­len­di­rin­genç­le­ri.
Gö­re­cek­si­niz,­çok­þey­le­ri­sa­de­ce­söy­le­mek­ten­vaz­ge­çe­cek­si­niz.­Çün­kü­sa­de­ce­söy­le­mek­yo­rul­mak­tan­ve­yor­mak­tan­baþ­ka­so­nuç­ver­mi­yor.­Oy­sa­bu­gü­ne­ka­dar­ki­ya­þan­tý­nýz­la­hak­ký­nýz­da­on­la­ra
pek­çok­ka­yýt­lar­ver­di­niz.­On­lar­ba­ba­de­yin­ce,­an­ne­de­yin­ce­o­ka­yýt­la­rý­kul­la­ný­yor­lar.
Ken­di­niz­hak­kýn­da­ki­dü­þün­ce­le­ri­ni­ço­cuk­la­rý­ný­za­so­ra­bi­lir­mi­si­niz?­E­min­o­lun,­so­ra­ma­ya­cak­sý­nýz.­Ko­nuþ­sa­nýz­bi­le­on­la­rý­sus­tu­ra­cak­sý­nýz­ve­ses­to­nuy­la,­de­ði­þik­a­tak­lar­ve­ta­výr­lar­kul­la­na­rak­ken­di­ni­zi­ak­la­ya­cak­sý­nýz.­O­za­val­lý­lar­da­‘Ba­bam­dýr­faz­la­ca­üz­me­ye­lim’­di­ye,­ba­zý­þey­le­ri­söy­le­mek­ten­vaz­ge­çe­cek­ler,­ge­ri­a­dým­a­ta­cak­lar,­siz­de­ken­di­ni­zi­ba­þa­rý­lý­zan­ne­de­cek­si­niz.­A­ma­bu­ba­þar­mak­i­çi­ni­ze­sin­me­ye­cek,­vic­da­ný­ný­zý­ra­hat­bý­rak­ma­ya­cak­týr.
Or­ta­da­ki­prob­lem­le­il­gi­li,­‘Be­nim­bu­ko­nu­da­ki­dah­lim­ne­dir?’­de­me­di­ði­miz­müd­det­çe,­doð­ru­so­nu­ca­u­la­þa­ma­ya­ca­ðýz­de­mek­tir.­Di­ye­ce­ðim­o­ki,­her­þe­ye­ken­di­miz­den­baþ­la­mak­ge­re­ki­yor.­Ço­cu­ðun­dan­þi­kâ­ye­te­ge­len­le­re­E­bu’l-Ve­fa­Haz­ret­le­ri,­he­men­e­vi­ne­gi­di­yor­ve­ha­ný­mý­na­u­la­þa­rak,­‘Ha­ným­bi­zim­ço­cuk­tan­þi­kâ­yet­ler­var.­A­ca­ba­biz­bu­ço­cuk­dün­ya­ya­ge­lir­ken­ne­re­de
ha­ta­yap­týk?’­di­ye­rek,­ça­re­yi­ken­di­et­ra­fýn­da­o­lan­ha­ta­lar­da­a­rý­yor­lar.
Faturayý, sonuca odaklamak,
doðruyu ýskalamaktýr
Ü­ni­ver­si­te­li­ha­ný­me­fen­di­20’li­yaþ­lar­da.­A­i­le­or­ta­mýn­da­ko­nu­þu­yo­ruz.­Her­þey­den­þi­kâ­yet­çi­bir­hâ­li­var.­San­ki­dün­ya­yý­kýl­mýþ­da­o­al­týn­da­kal­mýþ.­Her­þe­ye­o­lum­suz­bir­yak­la­þým­ge­liþ­ti­ri­yor.­Bu­ar­týk­a­lýþ­kan­lý­ða­dö­nüþ­müþ.­Sa­hip­ol­du­ðu­hiç­bir­gü­zel­du­rum­o­nu­mut­lu­et­mi­yor.­A­i­le­si,­ya­þa­dý­ðý­semt­le­ri,­kom­þu­la­rý,­ü­çün­cü­sý­ný­fa­gel­di­ði­ü­ni­ver­si­te,­be­ra­ber­kal­dýk­la­rý­ar­ka­daþ­la­rý,­on­lar­da­ki­zen­gin­lik­ler,­o­kul­ha­ya­týn­da­i­çin­de­ya­þa­dý­ðý­top­lum,­þe­hir,­ho­ca­lar,­o­nu­ta­þý­yan­mi­ni­büs­ler,­ta­þý­ma­dý­ðý­has­ta­lýk­lar,­al­ma­dý­ðý­mu­sî­bet,­ta­þý­dý­ðý­gü­zel­lik,­ü­ze­rin­de­giy­di­ði­mar­ka­giy­si­ler,­ce­bin­den­ek­sik­e­dil­me­yen­harç­lýk­la­rý,­sü­rek­li­ge­len­an­ne­ba­ba­te­le­fon­la­rý,­ar­ka­daþ­la­rýn­var­lý­ðý­pek­bir­an­lam­i­fa­de­et­mi­yor.
Böy­le­bir­ký­zý­o­lan­an­ne­ba­ba­ya;­böy­le­bir­ar­ka­da­þý­o­lan­ar­ka­da­þa,­ak­ra­ba­ya;­böy­le­bir­ta­le­be­si­o­lan­öð­ret­me­ne;­böy­le­bir­müþ­te­ri­si­o­lan­mi­ni­bü­se;­böy­le­bir­il­gi­li­si­o­lan­mah­lû­ka­ta­Al­lah­sa­býr­lar­ver­sin.
Ýnsanýn düþüncesi kirlenince;
her þey bir okunmazlýða bürünüyor
E­pey­ce­ko­nuþ­tuk.­An­lý­yor­su­nuz­ki,­ko­nuþ­mak­tan­baþ­ka­da­bir­ça­re­yok.­Ko­nuþ­mak­ve­so­nuç­i­çin­duâ­lar­et­mek­en­et­ki­li­yol.­A­ma­bi­le­si­niz­ki,­a­tý­lan­hiç­bir­a­dým­bo­þa­git­mi­yor.­Genç­ler­le­il­gi­li­o­lan­la­rýn­kul­la­na­ca­ðý­tek­çý­kar­yol,­ma­kul­öl­çü­ler­i­çe­ri­sin­de­ko­nuþ­mak,­ko­nuþ­mak­ve­de­fa­lar­ca­ko­nuþ­mak.
Her­bir­ko­nuþ­mak­bir­ba­sa­mak­da­ha­çýk­mak­gi­bi­bir­þey.
Hiç­bi­ri­si­bo­þa­git­mi­yor.­A­de­ta­her­bir­ko­nuþ­mak,­bir­mer­di­ven­ba­sa­ma­ðý­da­ha­çýk­mak­gi­bi­bir­þey.­Her­a­dým­da­ye­ni­ye­ni­gö­rün­tü­ler,­ye­ni­ye­ni­an­la­ma­lar­ger­çek­le­þi­yor.­O­nun­i­çin­dir­her­hal­de,­‘Et­tek­râr­ü­ah­sen,­ve­lev­kâ­ne­yüz­sek­sen’­de­nil­miþ.­Ya­ni­tek­rar­çok­gü­zel­dir,­ve­lev­ki­yüz­sek­sen­de­fa­da­hi­ol­sa­yi­ne­çok­gü­zel­dir.­Bu­da­böy­le­bir­þey­her­hal­de.
Sa­býr­i­çin­de,­þü­kür­i­çin­de,­du­a­i­çin­de­ko­nuþ­mak­da­ko­nuþ­mak.­A­ma­in­cit­me­den,­yor­ma­dan,­zor­laþ­týr­ma­dan,­kor­kut­ma­dan;­yüz­kez­ko­nuþ­san­da­yi­ne­de­yüz­bi­rin­ci­kez­ko­nuþ­ma­ya­a­çýk­bir­þe­kil­de­o­la­rak,­ko­nuþ­mak.­Býk­ma­dan,­u­san­ma­dan,­bit­me­den,­tü­ken­me­den;­sev­me­ye,­iç­ten­il­gi­ye,­sa­mi­mî­be­ra­ber­li­ðe,­‘Ha­yat­se­nin­le­gü­zel’­de­me­ye,­de­vam­e­de­rek.
Hiç­bir­il­gi­bo­þa­git­mi­yor.­Bam­bu­a­ða­cý­nýn­hi­kâ­ye­si­ni­bi­lir­si­niz.­Ja­pon­lar­bam­bu­a­ða­cý­nýn­to­hu­mu­nu­e­ki­yor­lar.­Ýlk­yýl­su­la­yýp,­ba­ký­mý­ný­ya­pý­yor­lar.­Ý­kin­ci­yýl,­ü­çün­cü­yýl,­dör­dün­cü­yýl­yi­ne­ay­ný­iþ­lem­ler,­a­ma­or­ta­da­bam­bu­a­ða­cýn­dan­bir­e­ser­yok­tur.­Be­þin­ci­yýl­da­kü­çük­bir­be­lir­ti,­bir­fi­liz­len­me­gö­zük­müþ­tür­bam­bu­a­ða­cýn­dan.­A­ma­be­þin­ci­yý­lýn­i­çin­de­bam­bu­a­ða­cý­öy­le­bir­bü­yü­me­sey­ri­gös­te­rir­ki,­bam­bu­yir­mi­ye­di­met­re­ye­ka­dar­u­za­mýþ­týr.­E­vet,­bam­bu­a­ða­cý­sa­de­ce­be­þin­ci­yýl­da­bu­sýç­ra­ma­yý­yap­ma­mýþ­týr.­Dört­yýl­bo­yun­ca­ya­pý­lan­bü­tün­tek­rar­gi­bi­gö­zü­ken­iþ­ler­bam­bu­yu­so­nuç­ver­miþ­tir.
Ýn­san­da­böy­le­dir.­Ba­zen­ya­pý­lan­þey­ler­tek­rar­lar­dan­i­ba­ret­miþ­gi­bi­gö­zü­ke­bi­lir.­A­ma­her­bir­tek­rar­i­le­ri­de­ki­muh­te­þem­ha­ya­týn­ba­sa­mak­la­rý­ný­çýk­mak­týr.­Hiç­bir­tek­rar,­tek­rar­de­ðil­dir.­Çün­kü­her
an,­ne­in­san,­ne­de­in­sa­nýn­i­çin­de­ya­þa­dý­ðý­â­lem­ay­ný­dýr.­Öy­le­gö­re­nin,­ba­kýþ­la­rý­es­ki­miþ­tir.­Oy­sa­Yu­nus,­‘Her­dem­ye­ni­den­doð­mak­ta­yýz,­biz­den­kim­u­sa­na­sý’­di­yor.
Tat­lý­ko­nuþ­ma­la­rý­nýz­bol­ol­sun­e­fen­dim.
*Ye­ni­Asya­ga­ze­te­si­nin­40­yýl­lýk­o­ku­yu­cu­la­rý­a­ra­sýn­da­sý­nýz.­Ga­ze­te­miz­le­il­gi­li­ne­ler­söy­le­mek­is­ter­si­niz?
Ye­ni­As­ya’dan­da­ha­kap­sam­lý,­ger­çek­çi­ve­mü­kem­mel­bir­ga­ze­te­bu­la­ma­dým.­As­rýn­tef­si­ri­ni­in­san­lý­ða­tak­dim­e­den­baþ­ka­ga­ze­te­yok.­40­yýl­dýr­yok,­bu­gün­de­da­hil.­Ga­ze­te­yi­öð­ret­men­e­vi­gi­bi­u­mu­mî­yer­le­re­mec­ca­nen­bý­ra­kýr­ve­da­ðý­týr­dýk.
11
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
DÜNYA
Bosnalý anneler adalet istiyor
SAVAÞTA YAKINLARI VEFAT EDEN BOSNALI ANNELER, “ALLAH BÝZÝM SAÐ KALIP BÝR ÞEYLER YAPMAMIZI
ÝSTEDÝ. ADALET HÂLÂ YERÝNE GELMEDÝ. BÝZ ADALETÝ GÖRMEK ÝÇÝN SAVAÞIMIZI VERÝYORUZ” DEDÝ.
BOSNA-HERSEK’TEKÝ savaþta Temmuz 1995 yýlýnda 8 bin erkeðin katledildiði Srebrenitsa’da eþlerini, çocuklarýný ve yakýnlarý vefat ederek hayatta yapayalnýz kalan anneler, hayata küsmek yerine dünyanýn dikkatini Srebrenitsa soykýrýmýna
çekmeyi baþardý. Avrupa’nýn Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra yaþadýðý en büyük trajedi olan Srebrenitsa soykýrýmý, ülkenin doðusunda yer alan, bir
zamanlar tabiî güzellikleri ve þifalý kaplýcalarýyla
ünlü þehrin sosyal yapýsýný altüst etti. Boþnak aileleri erkeksiz, çocuklarý babasýz, anneleri evlâtsýz
býrakan bu soykýrýmýn acýsý, aradan geçen 15 yýla
raðmen hiç dinmedi.
Yaþadýklarý topraklara geri dönerek sönen ocaklarýna tekrar hayat veren bu anneler sayesinde
Srebrenitsa kurbanlarý toplu bir þekilde Potoçari
Mezarlýðýna gömülerek, burasý adeta uçsuz bucaksýz “beyaz zambaklar ülkesi” haline getirildi ve
soykýrým burada tescillendi. Bu annelerin çýðlýklarý sayesinde BM ve Lahey’deki uluslar arasý savaþ
suçlarý mahkemesi, 2004 yýlýnda Srebrenitsa’yý
“soykýrým” olarak tanýmak zorunda kaldý. Ýþte o
annelerden bazýlarý, dramlarýný, hüzünlerini, yalnýzlýklarýný, katliâmdan önce ve sonraki hayatlarýný ve verdikleri mücadeleyi anlattý.
ASKERLÝÐÝN ONURU AYAK ALTINA ALINDI
Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneði Baþkaný
Munira Subaþiç, katliâmda kocasýný, oðlunu kýz
kardeþi ve akrabalarýndan 22 kiþi vefat etti. “Oðlumu Srebrenitsa’da doðurdum, Srebrenitsa’da
kaybettim” diyen Subaþiç, 11 Temmuz günü
Srebrenitsa’nýn iþgal edilmesi üzerine Potoçari’deki Adaletin hâlâ yerine geldiðine inanmadýðýný ve katillerin hâlâ yakalanmadýðýný belirten Subaþiç, “Biz adaleti görmek için savaþýmýzý veriyoruz. Allah bizim sað kalýp bir þeyler yapmamýzý
istedi” ifadesini kullandý.
Kendilerinin evlerine kapanýp acýlarýyla baþ
baþa kalmak ve hayata küsmek yerine, Srebrenitsa’nýn acýsýný dünyaya anlatma yolunu tercih
et tik le ri ni söy le yen Su þa biç þöy le ko nuþ tu: ”Srebrenitsa sadece utanç yeri deðil, bütün
dünyanýn da aynasýdýr. BM bayraðý altýnda kan
SREBRENÝTSA SOYKIRIMI
Bosnalý Sýrplar, 1995 yýlýnýn Temmuz ayýnda Srebrenitsa'da Hollanda askerlerinin koruduðu kamptan götürdükleri 8 bin Bosnalý erkeði katledip, toplu mezarlara gömmüþtü. FOTOÐRAF: AA
döküldü ve askerlik onuru ayaklar altýna alýndý.”
Subaþiç þunlarý söyledi: ”Bize karþý þu anda
psikolojik savaþ yürütülüyor. Ancak biz savaþý deðil, barýþý ve adaleti savunuyoruz. Birçok
anne ilâçlarla ayakta kalabiliyor. Bu annelerden her gün biri acýlarýndan ve üzüntüsünden vefat ediyor. Aslýnda 1995 yýlýnda hepimiz öldürüldük, sadece bazýlarýmýz hâlâ topraða gömülmedi. Onlar da mücadelelerinin
tamamlanmasýný bekliyor.”
ALLAH’IN YARDIMIYLA AYAKTA KALABÝLÝYORUM
SREB RE NIT SA An ne le ri Der ne ði Baþ ka ný
58 yaþýndaki Hatice Mehmedoviç ise katliâmda eþini, 2 oðlunu ve bütün yakýn akrabalarýnýn ölmesi sonucu hayatta yapayalnýz
kaldý. Çeþitli mülteci kamplarýnda yaþadýktan sonra 2002 yýlýnda Srebrenitsa’ya dönen Meh me do viç, ken di siy le ay ný ka de ri
paylaþan kadýnlarý bir araya getirerek, der-
AB, Gazze’deki ablukanýn
sona erdirilmesine çalýþýyor
Türkmenistan’da,
baðýmsýz basýna
izin hazýrlýðý
n BÜTÜN medya organlarýnýn
devletin kontrolünde olduðu
Türkmenistan’da, baðýmsýz basýn organlarýna da izin verilmesi
planlanýyor. Devlet Baþkaný Gurbangulý Berdýmuhamedov, kabine toplantýsý sýrasýnda yaptýðý,
televizyondan da yayýnlanan konuþmada, “Baðýmsýz gazete ve
dergilerin kurulabilmesi yönünde öneriler hazýrlanarak, bu konudaki çalýþmalar hýzlandýrýlabilir” dedi. Aþkabat / aa
AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Catherine
Ashton, “Gazze’ye insanî yardým taþýyan
yeni gemilerin yola çýkacaðý haberlerinden
endiþe duyduðunu” bildirdi.
Ashton, yazýlý açýklamasýnda, “Ýlgili bütün
taraflara özellikle bu dönemde sakin olmalarý ve teenniyle hareket etmeleri çaðrýsý
yapmak isterim. AB, Gazze’deki abluka politikasýnýn sona erdirilmesi ve halkýn sýradan yaþantýsýný sürdürmesine müsaade edilmesi için uluslar arasý ortaklarýyla birlikte
çalýþmaktadýr. Tansiyonun yükselmesinden
ve gereksiz çatýþmalardan kaçýnýlmalýdýr”
Uçaðýn tekerinde
bir cesed bulundu
n SUUDÝ Arabistan’da bir uçaðýn arka tekerleklerinde bir kiþinin cesedinin bulunduðu bildirildi. Resmî Lübnan ajansýnýn haberinde, Suudi Nasair þirketine ait
uçaðýn, dün gece Lübnan’ýn baþþehri Beyrut’tan Suudi Arabistan’ýn baþþehri Riyad’a gittiði, iniþten bir süre sonra yapýlan bakým çalýþmasý sýrasýnda uçaðýn
arka tekerleklerinde bir erkeðe ait
cesedin bulunduðu belirtildi. Haberde, uçaðýn seferi sýrasýnda 130
yolcu taþýdýðý, olayla ilgili soruþturma yapýldýðý ve bazý yolcularýn,
uçak kalkmadan önce sýrt çantalý
bir adamýn uçaða doðru koþtuðunu gördükleri yönünde ifade
verdikleri kaydedildi. Beyrut / aa
Otomobil yüklü tren
vagonu kundaklandý
n ALMANYA'NIN Hamburg
þehrindeki limanda duran otomobil yüklü bir tren vagonu,
kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan
kundaklandý. Polis, yangýnda
yak la þýk 30 ye ni o to mo bi lin
tamamen yandýðýný ya da büyük
ölçüde hasar gördüðünü, olayla
ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðünü bildirdi. Hamburg’da yýlýn
baþýndan bu yana otomobillere
yönelik yaklaþýk 100 kundaklama meydana geldi. Berlin / aa
neði kurduðunu ve çeþitli uluslar arasý konferanslarda Srebrenitsa gerçeðini anlattýðýný söyledi. Mehmedoviç, sözlerini þöyle sürdürdü: “Ýnançlý bir insaným. Allah’ýn yardýmýyla ayakta kalabiliyorum. Hepimiz onun
önünde yargýlanacaðýz. Bu katillerden o zaman hesap soracaðým. Ben de çocuklarýma
cennette kavuþacaðým.” Srebrenitsa / aa
BOSNA-HERSEK’ÝN doðusunda bulunan Srebrenitsa,
BM’nin “güvenli bölge” ilan ettiði Saraybosna, Bihaç,
Gorajde, Zepa, Tuzla gibi yerlerden biriydi. Srebrenitsa’nýn bu özelliðinden dolayý komþu bölgelerden de
mülteci akýný olmuþ ve katliam öncesinde 45 bine yakýn bir nüfus Srebrenitsa’da toplanmýþtý. Srebrenitsa’daki Boþnak erkek ve 14 yaþ üstü çocuklar, Bosnalý
Sýrp birliklerinin komutaný Ratk Mladiç’e baðlý birliklerce sýðýndýklarý Hollandalý birliklerin elinden alýnarak otobüslere ve kamyonlara doldurulup götürüldükleri
ormanlýk alanlarda, kapatýldýklarý fabrikalarda katledildi. Cenazeleri ise toplu mezarlara gömüldü. Srebrenitsa yakýnlarýnda bulunan 13 ayrý toplu mezarda binlerce
Boþnak erkeðine ait ceset bulundu. Srebrenitsa’da
katledilen 8 bin 372 Boþnak’tan 2 bininin cesedi ise
hâlâ bulunamadý. Srebrenitsa katliamýnýn baþ sorumlularýndan Ratko Mladiç hâlâ yakalanamadý. Srebrenitsa katliâmý, BM ve Lahey Adalet Divaný tarafýndan
“soykýrým” olarak kabul edildi. Ancak Boþnaklar, “soykýrýmýn” sadece Srebrenitsa’da deðil, bütün Bosna’da
yapýldýðýnýn kabul edilmesini istiyor. Srebrenitsa / aa
New York'un Times Meydaný'ndaki dev ekranda Türkiye tanýtýlýyor. FOTOÐRAF: AA
Türkiye, Times
Meydanýnda
ABD’NÝN New York þehrinde dünyaca
ünlü Times Meydaný’ndaki dev reklâm
ekranýnda Türkiye’nin tanýtým filmi
gösterilmeye baþlandý. New York Kültür ve Tanýtma Ateþeliði’nin baþlattýðý
Türkiye reklâmlarý, çoðunluðu yabancý, günde ortalama 2 milyon kiþinin ziyaret ettiði meydandaki dev reklâm
ekranlarý arasýnda en önemli noktada
bu lu nan O ne Ti mes Squ a re Bi na sý’ndaki ‘’News Corporation Sony TV’’
ekranýnda yayýnlanýyor. Yeni yýl kutlamalarýnda ‘’Yeni yýl topunun atýldýðý
yer’’ olarak bilinen ve meydanýn en
dikkat çekici noktasýnda bulunan ekrandaki Türkiye reklâmlarý Temmuz
ve Aðustos ayý boyunca günde 16 saat
olarak yayýnlanacak. Türkiye filminde
Ýstanbul, Ege sahilleri, Efes, Kapadokya ve Nemrut’tan görüntüler ekrana
geliyor ve filmin en sonunda ‘’Unlimited Türkiye-Limitsiz Türkiye’’ sloganý
yer alýyor. ABD marketindeki Türkiye
reklâm kampanyasýnýn Nisan 2010’dan
bu yana devam ettiðini kaydeden
New York Kültür ve Tanýtma Ataþesi
Nihan Bekar, konuyla ilgili þu açýklamayý yaptý: ’’Halihazýrda, New York,
Los An ge les ve Was hing ton’u da
kapsamak üzere, ABD’deki seçilmiþ eyaletlerde, ABC, NBC, CBS gibi ulusal
TV kanallarýnda, hedef dergi, gazete
ve online web sitelerinde ve bunun
yaný sýra açýk havada da Türkiye reklâm kampanyasý devam ediyor. Times
Meydaný kampanyasýnýn reklâm kampanyasý içinde ayrý bir yeri var. 2009
yýlý içinde yine ayný lokasyonda yapýlan kampanya ile HSMAI Adrian ödülünü almýþtýk’’ New York / aa
dedi. Libya’daki “Kaddafi Uluslararasý Yardým ve Kalkýnma Derneði”, Gazze’ye 2 bin
ton ilâç ve gýda maddesi taþýyan Moldova
bayraklý Amalthea gemisinin kýsa süre içinde Yunanistan’dan hareket edeceðini açýklamýþtý. Bu arada Ýsrail’in Haaretz gazetesi,
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a mektup
gönderen Ýsrail’in, uluslar arasý toplumun
Libya’ya baský yaparak yardým gemisinin
Gazze’ye hareket etmesini engellemesini
talep ettiðini duyurdu. Merkezi Brüksel’de
bulunan “Gazze Kuþatmasýný Sonlandýrmak Ýçin Avrupa Kampanyasý” adlý sivil
toplum insiyatifi, hafta baþýnda yaptýðý açýklamada, Gazze’ye insani yardým götüren
gemilere 31 Mayýsta uluslararasý sulardaki
kanlý Ýsrail saldýrýsýna raðmen, hazýrlýklarý
süren ikinci filoya katýlmak için 9 binden
fazla gönüllünün baþvurduðunu bildirmiþti.
Avrupa ülkelerinden 7 geminin katýlacaðý
Gazze’ye Özgürlük Filosu 2’nin “gönüllü ve
gemi sayýsýyla Ýsrail’i þaþýrtacaðý” savunan
kuruluþ, daha önce aðustos baþýnda yola
çýkmasý planlanan gemilerin hareketinin,
yoðun baþvuru dolayýsýyla birkaç gün ertelendiðini belirtmiþti. Brüksel / aa
Yolsuzluða 1 trilyon dolar
RÜÞVET ve diðer finansal yolsuzluklarýn Arap ülkelerine olan
maliyetinin 1 trilyon dolarý bulduðu bildirildi. Lübnan ve
Ýngiltere’de ofisleri bulunan Arap Yolsuzluk Karþýtý
Organizasyonu tarafýndan yayýnlanan rapora göre yolsuzluklarýn maliyeti, Arap ülkelerinin 1950-2000 yýllarý arasýndaki
gelirlerinin üçte birine denk geliyor. Baðýmsýz sivil organizasyonu, araþtýrmanýn sonuçlarýný geçtiðimiz günlerde Mýsýr’ýn
baþþehri Kahire’de düzenlenen “Bölgede Yolsuzluða Karþý
Çýkan Stratejiye Doðru” temalý konferansta açýkladý.
Konferansta konuþan organizasyon genel sekreteri Emir
Hayat, Arap ülkelerinin büyük çoðunluðunun yolsuzlukla
baþýnýn dertte olduðunu ve bunun da problemlerle baþ edemeyen zayýf devletler ortaya çýkardýðýný söyledi. Konuyla ilgili
yerel medyada yer alan haberlere göre Hayat, yolsuzluðun
Arap ülkelerine 1 trilyon dolara mâl olduðunu, bu miktarla
bir vatandaþýn yýllýk gelirinin 200 dolar arttýrýlabileceðini ve
bölgenin gýda ve suda kendi kendine yeterli olmasýna katkýda
bulunacaðýný vurguladý. Genel Sekreter, Arap ülkelerinin
petrol ve diðer ürün ihracýndan 1950-2000 yýllarý arasýnda 3
trilyon dolarlýk gelir elde ettiðini ve kalkýnma projelerine 1
trilyon dolar harcandýðýný belirtti. Yaklaþýk 1 trilyon dolarýn
da silâh alýmýna harcandýðýný söyleyen Hayat, kalan paranýn
yolsuzluk ve diðer malî suçlar dolayýsýyla kaybolduðunu kaydetti. Arap Ýdarî Kalkýnma Organizasyonu genel sekreteri
Rýfat Fevri ise yolsuzluðun vatandaþlarýn hayatýný, özgürlüðünü ve itibarýný tehdit eden problem haline geldiðini ve
ayný zamanda birlik ve beraberliði tehdit edip insanlar arasýnda öfke ve ümitsizliði arttýrdýðýna dikkat çekti. Dubai / cihan
Mavi Marmara için küstah teklif
HAYFA Belediye Baþkaný Yonah Yahav, Türkiye ile Ýsrail arasýnda yeni gerilimin odaðýný oluþturan Mavi Marmara gemisine el konulmasýný ve geminin
yüzer otel haline getirilmesini önerdi. Maariv gazetesinin haberine göre
Hayfa Belediye Baþkaný, Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak’a mektup göndererek, el konulmasýný istediði geminin turizm amaçlý kullanýlmasý teklifinde bulundu. Ýsrail donanmasýnýn Gazze’ye yardým gemilerinden Mavi
Marmara’ya 31 Mayýsta düzenlediði ve 9 Türk’ün öldüðü baskýndan sonra
Aþdod limanýna çekilen gemi, daha sonra Hayfa limanýna götürülmüþtü.
Türkiye, gemi baskýný dolayýsýyla Ýsrail’in resmen özür dilemesini ve gemide
ölenler için tazminat ödemesini isterken, Ýsrail, gemilerle ilgili henüz karar
verilmediðini duyurmuþtu. Mavi Marmara ile birlikte gelen gemilerden biri
daha Hayfa’da, diðerleri Aþdod’da bekletiliyor. Tel Aviv / cihan
12
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
ÝLAN
T. C. FATÝH 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI
T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
2009/2915 tal.
Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 06.08.2010 saat 10.30 - 10.40 arasýnda TOPKAPI - MÝLLET CAD. KEMÝKLÝ
BURUN SK. NO: 5/A ERESÝN OTEL KARÞISI FATÝH adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 11.08.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.
artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný
bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn
ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu,
mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve
satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý
dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.)
LÝRA
ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ)
15.000,00- TL 1 adet 34 AV 7306 PLAKALI, 2004 MODEL, FIAT PALÝO VAN 1.2
8V MARKA, GRÝ RENKLÝ ARACIN SAÐ ÖN TAMPONU ÇATLAK
VE MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT.
2010/1760 TALÝMAT.
Bir borçtan dolayý dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa
çýkartýlmýþtýr. Birinci açýk arttýrma 23.07.2010 tarihinde saat 10.30/10.40 saatleri arasýnda
BAÐCILAR YEDÝEMÝNLÝ OTOPARKI (MEHMET BEHREM) Y.SELÝM MH. A.YESEVÝ CD. 26/A
BAÐCILAR adresinde yapýlacak ve o gün deðerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde
28.07.2010 tarihinde ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý,þu kadar ki arttýrma
bedelinin malýn tahmini deðerinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma
masraflarýný geçmesinin þart olduðu, taþýnýrlarýn satýþ bedeli üzerinden %... KDV'nin alýcýya
ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, satýþa iþtirak edeceklerin taþýmlarýn muhammen bedelinin % 20'si oranýnda teminat yatýrmalarý gerekeceði,
masrafý verildiðinde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþ vurmalarý ilan olunur.
2010/1761 TALÝMAT.
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci açýk artýrmanýn 23.07.2010 tarihinde SAAT 10.45 - 10.55 Saatleri arasýnda BAÐCILAR
YEDÝEMÝNLÝ OTOPARKI (MEHMET BEHREM) Yavuz Selim mah. Ahmet Yasevi Cad. 26/A
BAÐCILAR adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde
28.07.2010 tarihinde ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný
olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma
masraflarýný geçmesinin þart olduðu, taþýnýrlarýn satýþ bedeli üzerinden % 18 KDV.'nin alýcýya
ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, satýþa iþtirak edeceklerin
taþýnýrýn muhammen bedelinin % 20'si oranýnda teminat yatýrmalarý gerekeceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28 Haziran 2010
B: 48289
12.000 TL 1 adet 34 EY 4729 plakalý 2007 model Nissan marka note 1.4 visia 5 dr wt
gümüþ renkli, önden hasarlý, hava yastýklarý açýk, sol arka tampon eksik, muhtelif çizik.
B: 48282
20.000.00 TL
1 ADET 16 VS 108 PLAKALI 2008 MODEL HUNYDAÝ KAPALI KASA
STAREX TÝPLÝ KREM BEYAZ RENKLÝ MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT VASITA (ANAHTAR
VE RUHSAT YOK TEYPLÝ) .
B: 48280
T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
SAYI: 2010/212 Esas.
T. C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
2010/422 tal.
Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 30.07.2010 saat 11:30 - 11:40 arasýnda CAN OTOPARKI - ESKÝ YAKACIK CAD.
NO: 101 KARTAL / ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 04.08.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki,
artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna
rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV,
damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði,
masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.)
LÝRA
ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ)
21.000,00 TL 1 adet 34 EK 0772 PLAKALI 2006 MODEL, RENAULT LAGUNA 1,6
16V EXPRESSION, KÜL GRÝ RENKLÝ ARACIN ÖN PANEL KIRIK
VE MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR
VE RUHSAT YOK.
B: 48288
T. C. ÞÝÞLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
2010/1008 TAL.
Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 06.08.2010 saat 15.00 - 15.10 arasýnda HASBAHÇE YEDÝEMÝN OTOPARKI MERKEZ MAH. HASBAHÇE CAD. NO: 29/1 KÂÐITHANE adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin
% 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 11.08.2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya
çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
(Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.)
LÝRA
ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ)
23.000,00 TL 1 adet 34 SR 952 PLAKALI 2009 MODEL MITSUBISHI L-300
BEYAZ RENKLÝ ARACIN ÖN SAÐ SÝS LAMBASI KIRIK, SOL
ARKA TAMPON EZÝK VE MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER
MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSAT YOK.
B: 48287
TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN
Dosya No: 2010/3123 Tal.
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci Artýrmanýn 23.07.2010 günü 10:00-10:10 Saatleri arasýnda Merkez mah. Eskisilivri
cad. no.10 (Timur Otoparký ) MÝMARSÝNAN/B.ÇEKMECE adresinde yapýlacak ve o günün
kýymetinin yüzde atmýþýna istekli bulunmadýðý takdirde, 28.07.2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen
kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn
toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný
geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden yüzde .1. Oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24.06.2010
Muhammen Kýymeti ;
Tutarý-YTL Adedi Cinsi-Mahiyeti-önemli nitelikleri
15.000,00 YTL
1
34 FH 0412 plakalý, Hyundai Accent Era 1.4 Team ABS
marka 2008 model, Platin gri renkli, üzerinde muhtelif
çizikler olan araç (Anahtar var, ruhsat yok)
15.000,00 YTL TOPLAM
B: 48283
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI
2009/2080 TAL.
Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 30.07.2010 saat 11.40-11.45 arasýnda Ýstanbul MÝMAR SÝNAN E-5 KARAYOLU ÜZERÝ TOTAL BENZÝNLÝK ALTI NO: 78 BÜYÜKÇEKMECE/ ÝST. adresinde yapýlacak
ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 04.08.2010 günü ayný yer ve
saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen
kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde
þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
01/07/2010
Lira
Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
40.000,00
1
HAITAN MARKA 250X MODEL 0607025015402 SERÝ NUMARALI
PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ.
50.000,00
1
HAITIAN MARKA 360X MODEL 0607036017187 SERÝ NUMARALI
PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNASI.
B: 48196
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup.
Birinci artýrmanýn 14/07/2010 günü saat 10:55 - 11:05'de Abdiipekçi Cad. Þen Sk. No: 22
Bayrampaþa ÝST. de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde
19/07/2010 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma
bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna
rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve
paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden
%... oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi
almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
11.06.2010
KONULAN DEÐERÝ
ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ
7.000,00 YTL
1
NUMAK MAK. YAPIMI 225 GR’LIK ENJEKSÝYON MAKÝNASI.
B: 48251
ELEKTRONÝK SAYAÇ SATIN ALINACAKTIR
Bedaþ Genel Müdürlüðü: Elektronik Sayaç Alýmý alýmý iþi ihale edilecektir.
Ýhale Kayýt No: 2010/89599
1. Ýdarenin
a) Adresi
: Bedaþ
Genel Müdürlüðü
Abdülhakhamit Cd. No: 21
34437 Taksim/ Beyoðlu/ Ýstanbul (Avr)
b) Telefon - faks numarasý
: 0212 361 85 44 - 0212 361 85 48
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
ç) Ýhale dökümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa):
2. Ýhale Konusu Malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Kod
Ad
Miktar Birim
161020153101200 220 V 10 (60) A lf.2t. Aktif 1 Tek yön Bina Dýþý Elektronik Sayaç
200.000 Adet
1611002187101200 3x220/380 V 10 (100) A 3f4t Aktif 1 Tek yön Bina Dýþý Elektronik
Sayaç 20.000 Adet
b) teslim yeri (yerleri)
: BEDAÞ Bakýrköy Merkez Ýþletme Ambarý
c) teslim tarihi(tarihleri)
: Teslim Tarihinden Ýtibaren Termin Planýna Göre
60 Gün
3. Ýhalenin / Yeterlik Deðerlendirmesinin
a) Yapýlacaðý Yer
: Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ. Genel Müdürlüðü
Zemin Kat Ýhale Salonu Abdülhakhamit Cad. No: 21 Taksim-Beyoðlu/Ýstanbul (Teklif
Zarflarý 3 Kat 309 Nolu Odadaki Genel Evrak Þefliðine Verilecektir.)
b) Tarihi ve Saati
: 03.08.2010-10:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir:
a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý
Belgesi;
1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ ilgisine göre Ticaret ve veya Sanayi Odasýna veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
2) Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu
Ticaret ve veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya Ýhale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiþi olmasý halinde, kuruluþu, pay durumu ve ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Þekli ve içeriði Ýdari þartnamede belirlenen teklif mektubu,
ç) Ýdari þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar,
d) Bu ilanýn 4.2 ve 4.3'üncü maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði tabi olunan Yönetmelikte düzenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, Þartname ekinde yer alan standart forma
uygun iþ ortaklýðý beyannamesi,
g) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Ticaret ve Sanayi, Ticaret Odasý bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurluklarý veya Yeminli Mali Müþavir ya
da Serbest Muhasebeci Mali Müþavir veya Noter tarafýndan ilk ilan kesintisiz olarak bu
þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.1. Ýþ Ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrý ayrý sunulmasý zorunludur.
Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu
ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr.
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliðe iliþkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taþýmasý
gereken kriterler.
4.2.1- Banka Referans Mektubu:
Bu Ýhalede isteklilerin, mali durumlarýný gösteren banka referans mektubunu teklifi
ekinde sunmalarý zorunludur. Banka referans mektubu, Türkiye de veya yurt dýþýnda
faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiþ olmasý zorunludur.
Banka referans mektubuna iliþkin yeterlik kriterleri aþaðýdaki esaslara göre belirlenir:
a) Ýsteklinin bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da
üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatý, teklif edilen bedelin % 10'undan az olamaz.
b) Yukarýdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir.
Ýþ ortaklýðýnda, ortaklardan biri, birkaçý veya tamamý tarafýndan ortaklýk oranýna bakýlmaksýzýn bu yeterlik kriteri saðlanabilir.
Gerek görüldüðünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanýn Genel Müdürlüðünden veya Þubesinden idarelerce yapýlýr. Yapýlan teyitlerin bankanýn en az iki
yetkilisinin imzasýný taþýmasý zorunludur.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taþýmasý
gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliðin belirlenmesine iliþkin olarak Teknik Þartnamelerde Tekliflerle Birlikte Ýstenilecek Belgeler veya benzer baþlýk altýnda düzenleme yapýlabilmektedir.
Ýstekliler, Teknik Þartnameleri bu açýdan da inceleyerek, sehven bu kýsma taþýnmamýþ belge varsa o belgeleri de vermek zorundadýr.
4.3.1- Kapasite Raporu:
Bu Ýhalede isteklilerin alým konusu malý, sözleþme süresi içinde alým miktarýnda
üretebileceðine dair kapasite raporunu, teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur.
Ýstekli Ýmalatçý ise kendi adlarýna veya unvanlarýna düzenlenen kapasite raporunu
sunar.
ÝLAN
HATAY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2007/225
KARAR NO: 2008/207
Mahkememizin 06.08.2008 tarih 2007/225-2008/207 e.k. sayýlý “Hatay ili, Kisecik Köyü 1467 ve 1469 parsel sayýlý taþýnmazlarda davacý Milli Savunma Bakanlýðýnýn kamulaþtýrmasý nedeniyle davalý Vedia Türkmen adýna olan tapu kayýtlarýnýn iptali ile Hazine adýna
tapuya kayýt ve tesciline, kamulaþtýrma bedelinin toplam 7.166,69 TL olarak tespitine” dair
kararýnýn davacý idare vekili tarafýndan temyizi üzerine Yargýtay 18. Hukuk Dairesinin
03.05.2010 tarih ve 2010/4227-6749 E.K. sayýlý ilamýyla mahkememiz hükmünün onanmasýna karar verilmiþtir.
Ýþ bu Yargýtay hüküm özeti tüm aramalara raðmen Kisecik köyündeki adresinde
bulunamayan ve baþkaca adresi tespit edilemeyen davalý (Osman Faik kýzý) Vedia TÜRKMEN yönünden ilan tarihinden 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmak üzere Tebligat Yasasý
hükümleri gereðince ÝLANEN teblið olunur.
02/06/2010
B: 47268
Ýstekli yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise satýcýsý veya temsilcisi olduðu imalatçýnýn
kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satýcý veya yetkili temsilci olduðunu
gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorundadýr.
Ýstekli tarafýndan adlarýna veya unvanlarýna düzenlenen ayný iþe iliþkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporundaki miktarlar toplanarak deðerlendirilir.
Ýstekli, yetkili satýcýsý veya temsilcisi olduðu imalatçýnýn ayný iþe iliþkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarýndaki miktarlar toplanarak
deðerlendirilir.
Ýstekli tarafýndan sunulan kapasite raporunun, kayýtlý bulunulan ticaret ve veya sanayi odasý ya da kayýtlý olunan esnaf ve sanatkarlar odasý tarafýndan mevzuatýna uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son baþvuru tarihinde geçerli olmasý zorunludur. Yabancý istekliler tarafýndan sunulan raporunun ise ilgili ülke mevzuatýna göre düzenlenmiþ olmasý gerekmektedir.
Ýþ ortaklýðýnda ortaklardan biri, birkaçý veya tümü tarafýndan ortaklýk oranlarýna bakýlmaksýzýn kapasite miktarýna iliþkin yeterlik kriteri saðlanabilir.
4.3.2- Kaliteye iliþkin belgeler:
Mesleki ve teknik yeterliðin belirlenmesine iliþkin olarak Teknik Þartnamelerde tekliflerle Birlikte Ýstenilecek Belgeler veya benzer baþlýk altýnda düzenleme yapýlabilmektedir.
Ýstekliler, teknik Þartnameleri bu açýdan da inceleyerek, sehven bu kýsmen taþýnmamýþ belge varsa o belgeleri de vermek zorundadýr.
4.3.2.1. Kalite Uygunluk Belgeleri (TSE ve IEC uygunluk belgesi)
4.3.2.2. Ürünün kalitesinin belirlemesi gayesiyle Teknik Þartnamede belirtilen Deney
Raporlarý
4.3.2.3.Üretici Firmaya ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi
4.3.2.4. Teklif edilen her bir kalem ürün ile ilgili olarak 2 (iki) adet numune ve ayrýntýlý
katalog, CD ve diðer açýklayýcý bilgiler.
4.3.2.5. Teknik Þartnamelerde istenilen diðer bilgi ve belgeler Ýstenilen Belge(ler)in,
ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir.
Ýþ ortaklýðýnda teklif edilen mala iliþkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafýndan sunulmasý yeterlidir.
4.3.2.6. Kalite Çevre Yönetim Sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akretide edilen belgelendirme kuruluþlarý veya Uluslararasý Akreditasyon Forumu
Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarýnca akredite
edilmiþ belgelendirme, kuruluþlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluþlarýnýn, Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan Ulusal Akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün,
Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Ýhale tarihi
veya bu tarihten önceki bir yýl içinde alýnan teyit yazýlarý geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edildiði duyurulan belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için
Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. Bu belgenin belgelerin
ihale tarihinden geçerli olmasý yeterlidir.
Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýðýnda teknik bilgilerin yer aldýðý katalog, teknik þartnameye ve açýklamalarý içeren doküman, teklif edilen mal esas alýnarak ve teklif edilen mala iliþkin olarak idari þartnamede yapýlan düzenleme çerçevesinde; ortaklardan biri, birkaçý veya tümü tarafýndan
sunulabilir.
4.3.2.7. Bu ihalede isteklilerin teknik þartnamede belirtilen hususlara cevaplarý ve açýklamalarý içeren dokümanlarý, teklifleri ekinde sunmalan zorunludur.
Ýþ ortaklýðýnda ortaklardan biri tarafýndan bu belgelerin sunulmasý yeterlidir.
5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif; teklif edilen fiyatlarýn en düþük olanýdýr.
6-Ýhalenin yabancý isteklilere açýklýðý: Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr.
7-Ýhale Dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1.Ýhale Dokümaný idarenin adresinde görülebilir ve 100.00.-TL karþýlýðý BOÐAZÝÇÝ
ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARET MÜDÜRLÜÐÜ adresinden
satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta
yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, doküman bedelini aþaðýda belirten hesap numara(lar)ýna yatýrmak zorundadýr.
- Ziraat Bankasý Taksim Þubesi TR 760001000843057582455142 IBAN nolu Þirketimiz hesabýna
- Merkez Vezne
Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin
ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresinde belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale
tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde
bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta
yoluyla gönderilmesi halinde postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da
dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
8- Teklifler, 03.08.2010 saat 10: 30: 00 e kadar BOÐAZÝÇÝ ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ.
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL EVRAK ÞEFLÝÐÝ ne verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9- Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerine vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarý çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme
imzalanacaktýr.
10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi, Ýhale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalýdýr.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Ýstekliler tekliflerini TL cinsinden verebilir. Ödeme para birimi TL dir.
14- Ýhalede alternatif teklif verilemez.
15- Ýhalede kýsmý teklif verilebilir.
16- Ýhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22.01.2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 22.01.2002 tarih ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununa tabi deðildir.
B: 47979
13
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
Ý­LAN
T. C. SULAKYURT ASLÝYE HUKUK
MAHKEMESÝNDEN ÝLAN
ESAS NO: 2007/46
Davacý ALÝ OSMAN ÇETÝNKAYA tarafýndan BEKÝR GÜLSOY ve Kýrýkkale Ýli Sulakyurt Ýlçesi Sarýkýzlý Köyü Alakarýþ
Mevkii 3504 parsel sayýlý taþýnmaz maliki ÝBRAHÝM GÜLSOY’un mirasçýlarý aleyhine mehkememize açýlan tapu iptali ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda verilen
yenileme tensip kararý gereðince;
Dahili davalýlar Osman ve Asiye oðlu 05/03/1964 doðumlu MUZAFFER GÜLSOY ile Mustafa ve Döndü oðlu
01/03/1960 doðumlu NÝYAZÝ GÜLSOY’un daha önceki
yargýlama sürecinde adreslerine tebligat yapýlamadýðý,
tüm aramalara raðmen adresleri tespit edilemediðinden
dava dilekçesinin ilanen teblið edildiði, davanýn
22/06/2010 tarihli celsede baþvuruya býrakýldýðý, davacý
tarafça 23/06/2010 tarihli dosyanýn yeniden iþleme konulmasý dilekçesi verilmesi üzerine dava yeniden ele alýndýðý anlaþýlmakla, duruþmanýn 21/09/2010 günü saat
09.50’ye býrakýldýðý, duruþmaya gelmediðiniz veya bir vekille temsil edilmediðiniz takdirde yargýlamaya yokluðunuzda devam edileceði hususu dahili davalýlar MUZAFFER GÜLSOY ve NÝYAZÝ GÜLSOY’a davanýn yeniden iþleme konulmasý dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen
teblið olunur.
TAZÝYE
TEBRÝK
Av. Seyfettin Kan'ýn yengesi, Rasim Gül'ün
kayýnvalidesi, Kayseri temsilcimiz
M. Þerif Gündüz'ün akrabasý,
Dr. Mehmet, Ali, Veli ve Recep Kan'ýn annesi
Muhtereme kýzýmýz
T.C.
KIRÞEHÝR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
Menkulün Açýk Artýrma
ÝLANI
Nuriye Çevik
2010-130 TLMT.
ile
Muhterem kardeþimiz
Zennure Kan
'ýn
Nurettin Abut
'un
vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye
Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler,
kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz
eder, taziyetlerimizi sunarýz.
izdivaçlarýný tebrik eder, her iki âlemde
mesut ve bahtiyar olmalarýný
Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederiz.
KAYSERÝ YENÝ ASYA
OKUYUCULARI
Saadettin Çelik ve ailesi
ADAPAZARI
TL
28.000,00
B: 48147
T. C. TEKÝRDAÐ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ’NDEN
T. C. ÝZMÝR 12. AÝLE MAHKEMESÝ
HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
Aþaðýda Kamulaþtýrmaya iliþkin özet bilgileri belirtilen taþýnmazlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Petrol Ýþleri Genel
Müdürlüðü tarafýndan Kamulaþtýrýlmýþ olup, mahkememizde 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10. Mad. göre bedel
tespiti ve tescili davasý açýlmýþtýr.
Ýlan tarihinden 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlarak teblið tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ýdari Yargý’da iptal veya
Adli Yargý’da maddi hatalara karþý düzeltme davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü’ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde Ýdari Yargý’da iptal davasý açtýðýnýzý veya yürütmeyi durdurma kararý aldýðýnýzý belgelendirmediðiniz
takdirde kamulaþtýrma kesinleþecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakký Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlýðý Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü’ne adýna tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli adýnýza T. Vakýflar Bankasý AO. Tekirdað Þubesine yatýrýlacaktýr.
Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz gerekmektedir.
Ýlgililere 2942 Sayýlý Kanunun 10. Maddesi gereðince ilan olunur.
11/06/2010
: 2009/778 Esas.
ESAS NO
DAVALI
: HÜSEYÝN DURMUÞ
ADRES
: Beyaz Kent Sitesi A Blok No: 9 D: 8 Davutlar/ Kuþadasý/ AYDIN
Davacý Kübra Durmuþ tarafýndan aleyhinize açýlan Nafaka (Yardým Nafakasý) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize
duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres
araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Duruþma Günü: 13/07/2010 günü saat: 10:35’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil
ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 05/07/2010
B: 48102
B: 44653
T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN
TEBRÝK
Muhterem kardeþlerimiz Neþe ve Mehmet Özdemir'in
Eslem ve Erva
ismini verdikleri ikiz çocuklarý dünyaya gelmiþtir.
Kendilerine ve çocuklarýna Yüce Allahtan hayýrlý ve
saðlýklý ömürler dileriz.
YALOVA YENÝ ASYA
OKUYUCULARI
Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar
satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrmanýn 30/07/2010 günü saat 10.40 - 10.45'de Kýlýçözü Sanayi Sitesi Giriþi Ahi Otoparký adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 04/08/2010 günü ve ayný saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu
kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu;
mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ
þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; ihaleye katýlmak isteyenlerden muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit Türk lirasý veya milli bir bankanýn kesin teminat mektubu teminatýn alýnacaðý, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya
05.07.2010
numarasýyla baþvurmalarý ilan olunur.
ESAS NO: 2010/459 Esas.
KARAR NO: 2010/718
Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý
kararýyla, Erzincan ili, Kemah ilçesi, Özdamar mah/köy nüfusuna kayýtlý Hüseyin ve Kýymet kýzý, 15/09/1924 doðumlu
KIZHANIM ERGÜL hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Hüsnü ve Kýzhaným oðlu, 14/01/1950 doðumlu SEZAÝ ERGÜL VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR.
Ýlan olunur. 28/06/2010
B: 48096
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Esas No: 2010/234
Karar No: 2010/199
Davacý Keziban ÖNDER tarafýndan davalý ÝLGÝLÝ NÜFUS
ÝDARESÝ aleyhine açýlan Nüfus ( Ýsim Tashihi ) davasýnda;
verilen ara karar gereðince;
Davanýn kabulü ile;
Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Turgutreis mahallesi, Cilt No:
26 Hane No: 50, BSN: 19, 15409077294 T.C. Kimlik nolu
Veli ve Güldane’den olma 20.09.1985 doðumlu KEZÝBAN
ÖNDERÝN nüfusta “KEZÝBAN” olan adýnýn “KÜBRA”
olarak DÜZELTÝLMESÝNE, dair karar ilan olunur.
06/07/2010
T.C. ÜSKÜDAR 2. ASLÝYE HUKUK
HAKÝMLÝÐÝ’NDEN ÝLAN
B: 48148
ÝHALE ÝPTAL ÝLANI
Esas No: 2010/204
Mahkememizce verilen 30.06.2010 gün ve 2010/204 Esas,
2010/181 Karar sayýlý kararla, Mehmet Ýsfendiyar ve Nesime’den
olma, Kadýköy 18.10.1993 doðumlu Tuðana Tarcan’ýn nüfusta Tuðana olan önadýnýn TUANA olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verildi.
Ýlan olunur. 08.07.2010
B: 48203
T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI
BAÞBAKANLIK DENÝZCÝLÝK MÜSTEÞARLIÐI ÝSTANBUL BÖLGE
MÜDÜRLÜÐÜ
13 Özel Güvenlik Hizmeti Alýmý ihalesi, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 16'ncý
maddesine göre iptal edilmiþtir.
Ýhale kayýt numarasý
: 2010/78192
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Meclisi Mebusan Caddesi No: 73 FýndýklýBeyoðlu/ÝSTANBUL
b) Telefon ve faks numarasý
: 0212 249 21 97/98
0212 244 06 75
c) elektronik posta adresi
: [email protected]
2- Ýptal edilen ihalenin ilanýnýn yayýmlandýðý
a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý : 30/06/2010-Sayý 1629 (yayýmlanmýþ ise)
b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ :Yeni Asya-04/07/2010 ise)
3- Ýhale iptal tarihi
: 07/07/2010
4- Ýptal nedeni veya nedenleri
: Mali yýl bütçesinin aþýlmasý.
B: 48135
2009/18458 ESAS.
Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 16/07/2010 saat 10.30-10.35 arasýnda ALTKAYNARCA MAH. KÝRAZLI SOK.
NO: 6 PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/07/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma
bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak
KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý
verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
03.06.2010
Lira
10.000,00
Adet
1
Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
34 VN 8209 PLAKALI VOLKSWAGEN PANELVAN 2.4 D
2001 MODEL KIRMIZI KAMYONET ÖN TAMPON AYNALAR KIRIK
ARKA KAPI YAN SOL TARAF VURUK HASARLI / RADYATÖR
YOK MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT ANAHTAR RUHSAT YOK.
B: 48279
Adet
1
Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
40 EA 037 plakalý, Ford marka, Transit cinsli, Beyaz renkli, arka
açýk kasa, anahtar-ruhsat yok, lastikler yýpranmýþ, sað ayna kýrýk, camlar saðlam, muhtelif yerlerde çizik var.
B: 48132
T. C BAKIRKÖY 7. AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
ESAS NO: 2009/869
KARAR NO: 2010/583
Taraflar arasýnda mahkememizde görülen boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonucunda:
18/06/2010 tarih ve 2009/869 esas, 2010/583 karar sayýlý karar ile davanýn KABULÜ ile
Ýstanbul ili, Fatih Ýlçesi, Veledi Karabaþ Köyü/mah. Cilt : 68, hane : 957, BSN: 4 de nüfusa
kayýtlý, Ali ve Asiye'den olma, 13/04/1964 Ýstanbul doðumlu, 52351143622 kimlik numaralý
SÜLEYMAN ERDEMÝR ile ayný hanede BSN: 8’de nüfusa kayýtlý Alim ve Cvete’den olma
10/06/1969 Ýsveç doðumlu, 52342143914 kimlik numaralý ANGELÝK ELEONORA ERDEMÝR’in BOÞANMALARINA karar verilmiþ,
Davalý Angelik Eleonora Erdemir’in belirtilen adreslerinde bulunamadýðýndan ve yapýlan araþtýrmalar sonucunda adresi temin edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasý gerekmiþ olup;
Ýþbu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ve yasal
süresi olan 15 günün sonunda temyiz edilmediði taktirde hükmün aynen kesinleþeceði,
teblið yerine kaim olmak üzere ÝLAN OLUNUR.
28/06/2010
B: 48133
T. C. TOSYA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
Dosya No: 2010/18
Davacý Botaþ(Boru Hatlarý ile Petrol taþýma A.Þ.) vekili Av. Ali Kedersiz tarafýndan
davalýlar aleyhine mahkememize açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda;
Kastamonu ili Tosya ilçesi Cumhuriyet Mah. 935 ada 16 parsel sayýlý taþýnmazýn maliklerinden FATMA HACIKADIOÐLU’na tebligat yapýlamadýðý ve yapýlan tüm aramalara
raðmen adresi tespit edilemediðinden, dava dilekçesinin 03.06.2010 tarihli duruþma
günü adý geçenlere ilanen teblið edilmesine karar verilmiþ olmakla duruþma günü olan
22.07.2010 günü saat 14.00'da bizzat duruþmada hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir
vekil ile temsil ettirmeniz gerektiði, aksi takdirde HUMK’nun 213-377 maddeleri gereðince duruþmaya yokluðunuzda devam edileceði ve karar verileceði dava dilekçesi yerine ilan ve kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.
08.06.2010
B: 48210
T. C ÜSKÜDAR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI
2010/1257 TALÝMAT.
Örnek No: 63
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrma 29/07/2010 günü saat 11:30-11:35 de Baðlarbaþý Mah. Gümüþyolu Caddesi
Kazdal Camii Yaný no: 42 Kopuz 2 Otoparký Üsküdar/Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 03/08/2010 günü ayný yer ve saatte Ýkinci Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen
kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden tahakkuk edecek K.D.V.,tellaliyenin
alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði
taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/07/2010
Muhammen Kýymeti
Lira kuruþ ...
Adedi: Cinsi-Mahiyeti ve önemli nitelikleri....:
40.000,00 TL
1
34 E 2902 plakalý 2009 model volvo marka siyah renkli olup aracýn sol ön çamurluðu vuruk ve muhtelif yerlerinde
çizikler mevcuttur. Anahtar ve ruhsat yoktur.
B: 48199
T. C. BAKIRKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI
T. C. ÝSTANBUL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
Esas no: 2009/441
Karar no: 2010/182
Davacý Mustafa Çaðatay Chaherli tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan Soyadý Tashihi davasýnda:
Mahkememizce yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý
02.06.2010 tarihli karar ile Davacýnýn davasýnýn KABULÜ
ile; Ankara, Altýndað, Hacettepe Mah. 45 cilt, 997 hanede
2 BSN'de kayýtlý 12253037856 TC kimlik nolu, Mohammad
ve Makbule Dilek oðlu, Altýndað 24.06.1987 doðum tarihli
davacý Mustafa Çaðatay Chaherli‘nin MUSTAFA ÇAÐATAY olan isminin MUSTAFA olarak DÜZELTÝLMESÝNE,
karar verilmiþ olup, iþ bu karar ilan olunur.
B: 48117
TAZÝYE
ZAYÝ
Sincan V.D. 1360093130
no'lu ve A-015001 / A015050 seri Ýrsaliyeli
Fatura kaybolmuþtur.
Hükümsüzdür.
Durali Balcý / Ankara
ZAYÝ
J05 105155 seri no'lu Nüfus
Cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
25495962800
Þaban Çoban
2010/2692 tal.
Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 30/07/2010 saat 10.00-10.10 ve 10.15-10.25 arasýnda ÝSMAÝL EREZ BULVARI
BAKIRKÖY ADLÝYESÝ YANI NO: 12 BAKIRKÖY adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin %
60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 04/08/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
07/07/2010
Lira
25.000,00-TL
Adet
1 ADET
25.000,00-TL
1 ADET
Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
34 JLV 28 PLAKALI ÝVECO KAMYON ET 2007 MODEL 35 C 13
TÝPÝ SÝYAH/BEYAZ RENKLÝ KASADA ÇADIR-TENTE KAPALI
34 LZF 28 PLAKALI ÝVECO KAMYONET 2007 MODEL 35 C
13 TÝPÝ SÝYAH/BEYAZ RENKLÝ KASADA ÇADIR-TENTE
KAPALI SOL ÖN TANPON ÜSTÜ EZÝK YÝNE SAÐ TARAF EZÝK
B: 48194
B: 48278
Deðerli dâvâ arkadaþýmýz Kýrýkkale Nur
Talebelerinden
Ahmet Özkan'ýn
Bilal Iþýklý'nýn kýz kardeþi
Hilal Aksoy'un
Mehmet Yaþar'ýn kayýnpederi
Mehmet Þükrü Duran'ýn
vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumlara ve
merhumeye Allah'tan rahmet ve maðfiret diler,
kederli aileleri, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý
cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.
KIRÞEHÝR YENÝ ASYA
OKUYUCULARI
T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI
2009/18464 ESAS.
Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci artýrma 16/07/2010 saat 10.40-10;45 arasýnda ALTKAYNARCA MAH. KÝRAZLI SOK.
NO: 6 PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/07/2010 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma
bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak
KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý
verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
03.06.2010
Lira
Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
9.000,00
1
34 UN 1896 PLAKALI PROTON PERSANa 1.6 SD 1999 MODEL
MOR RENKLÝ ARKA SÝNYAL KIRIK ÖN TAMPON HASARLI LASTÝKLER PATLAK MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT ANAHTAR RUHSAT YOK.
GEÇMÝÞ OLSUN
Muhterem aðabeyimiz,
Hasan Selvi'nin
baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan
acil þifalar dileriz.
Ankara Yeni Asya Okuyucularý
T. C. ÇATALCA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI
Dosya No: 2009/938 Esas.
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci Artýrmanýn 04/08/2010 günü 10.00-10.05 Saatleri arasýnda Serbest Bölge Ali Rýza Efendi Cad. Selvi Sok. Blok E/8 Çatalca adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde, 09/08/2010 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn talimin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya
çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden
geçerli oranda KDV'nin, ve ihale damga vergisinin alýcýya ait olacaðý, satýþ þartnamesinin icra
dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit para yada eþ
deðerde banka teminat mektubu vermelerinin þart olduðu ve fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
06.07.2010
Muhammen Kýymeti :
Tutarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri
120.000,00TL
30 DD81704Y kod nolu 48 KW Perkins marka yeni motor.
120.000,00TL TOPLAM
B: 48173
14
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
SPOR
HABERLER
KUPA SAHÝBÝNÝ BULUYOR:
ÝSPANYA MI, HOLLANDA MI?
FUTBOLDA 2010 DÜNYA KUPASI FÝNALÝNDE BUGÜN ÝSPANYA ÝLE HOLLANDA KARÞILAÞACAK. BAÞKENT JOHANNESBURG'DAKÝ 87 BÝN SEYÝRCÝ KAPASÝTELÝ SOCCER CÝTY STADINDA SAAT 21.30'DA BAÞLAYACAK KARÞILAÞMAYI ÝNGÝLÝZ HAKEM HOWARD WEBB YÖNETECEK. FUTBOL ANALÝSTLERÝ, ÝSPANYA'NIN KUPAYA DAHA YAKIN OLDUÐUNU ÝLERÝ SÜRDÜ.
DÜNYA bugün Hollanda ve Ýspanya arasýnda oynanacak 2010 FIFA Dünya Kupasý'nýn finaline hazýrlanýrken, Castrol Tahminci ünlü kupayý kaldýrmak için Ýspanya'nýn favori olduðunu söylüyor. Baþkent
Johannesburg'daki 87 bin kiþi seyirci kapasiteli Soccer City Stadýnda saat 21.30'da
baþlayacak karþýlaþmayý Ýngiliz hakem Howard Webb yönetecek. Öte yandan Ýleri
teknoloji ve objektif analiz sistemi ile Castrol Tahminci'yi hazýrlayan Castrol Analistleri, turnuva sonuçlarýna yönelik 100
binden fazla ihtimal hesabý yaparak dünyanýn en ünlü kupasýna en yakýn takýmlarý
hesapladý. Castrol Tahminci, turnuvaya
baþlarken Ýspanya'nýn yüzde 17 kazanma
þansý olduðunu gösterirken, Hollanda için
bu oran yüzde 9.8'di. Brezilya, Arjantin ve
Ýngiltere gibi üst sýralarda yer alan takýmlarý yenen Ýspanya ve Hollanda, dünya futbolunun en büyük maçý için yarýn TSÝ
21.30'da karþý karþýya geliyor.
HOLLANDA HAFÝFE ALINMAMALI
Castrol Global Elçisi Marcel Desailly finale kalan iki takým hakkýnda þu yorumda
bulundu; "Hollanda takýmý yetenek dolu
bir takým. Hollanda'nýn kazanma þansý,
futbolseverler ve medya tarafýndan olmasa
da Castrol Tahminci tarafýndan oldukça
yüksek görüldü. Oyuncularýnýn performanslarý çok saðlam ve Sneijder harika…
Ýlerleyen turlarda önceki maçlara oranla
daha fazla gol yemeye baþladýlar, ancak yarýnü zafere ulaþma konusunda çok iddialýlar. Ýspanya finalde Hollanda'yý hafife almamalý. Sonuçta Hollanda'nýn en baþýndan beri turnuvanýn favorilerinden olan
Brezilya'yý yendiðini unutmamalý."
ÝSPANYA KENDÝNÝ ÝSPATLADI
Ancak 32 yýl sonra oynadýðý ilk FIFA
Dünya Kupasý finalinde Ýspanya ile karþýlaþacak olan Hollanda için de Desailly'nin uyarýlarý þöyle; "Ýspanya en baþýndan beri kupayý kazanma konusunda favori olduðunu
gösterdi ve kupayý ne kadar hak ettiðini tüm
turnuva boyunca gösterdiði performansla
dünyaya kanýtladý. Baþarýlý paslarý ve finale
giden yolda yalnýzca iki gol yiyen saðlam
defansý ile Hollanda takýmýnýn Ýspanyollarý
yenmek için çok formda olmasý gerekiyor."
Restoranda bayýlan Platini
hastaneden taburcu oldu
n GÜNEY Afrika'da dün gece hastaneye kaldýrýlan
UEFA Baþkaný Michael Platini'nin hastaneden
ayrýldýðý bildirildi. Johannesburg'daki Pigalle adlý
restoranda önceki akþam yemek yerken bayýlan ve
daha sonra hastaneye kaldýrýlan Platini'nin, sabaha
kadar kontrol altýnda tutulduðu ve dün sabah saat
09.00'da hastaneden ayrýldýðý kaydedildi. Platini'nin
hastanede yapýlan bütün týbbi testlerinin sonuçlarýnýn
normal olduðu tespit edildi. UEFA ve FIFA'dan
yapýlan ortak açýklamada ise Platini'nin, bugün
Hollanda ve Ýspanya arasýnda oynanacak 2010 Dünya
Kupasý final maçýný statta seyredeceði belirtildi.
Ömer Aþýk NBA'de
Chicago Bulls'ta oynayacak
nMÝLLÝ basketbolcu Ömer Aþýk
gelecek sezon NBA takýmlarýndan Chicago Bulls formasý giyecek. Portland Trail Blazers
tarafýndan 2008 NBA Draftý'nda
36. sýradan seçilen 24 yaþýndaki
pivot Ömer'in NBA'deki haklarý
Ömer Aþýk
draft gecesi Chicago Bulls'a
takas edilmiþti. Böylece Hidayet Türkoðlu, Mehmet
Okur, Ersan Ýlyasova ve Boston Celtics'le anlaþan
Semih Erden'in sonrasýnda; NBA'deki Türk oyuncularýn sayýsý beþe çýkmýþ oldu. Ömer Aþýk, A Milli
Takým'la Dünya Þampiyonasý oynayacaðý için turnuva bitmeden yeni takýmýna katýlamayacak.
Avrupalý bisikletçiler
Ankara'da buluþacak
nANKARA'DA yapýlacak Avrupa Yol Bisikleti Þampiyonasý'nýn tanýtýmý Rixos Otel'de yapýldý. Türkiye'de yol bisikleti branþýnda ilk kez düzenlenen Avrupa Þampiyonasý, AnýtkabirBeþevlerAtatürk Orman ÇiftliðiAÞTÝ yolu güzergahlarýnda yol yarýþý ve zamana karþý kategorilerinde düzenlenecek. 15 Temmuz Perþembe günü start
alacak þampiyonada, ülkeler gençler,e 23 yaþ altý bayan
ve erkek milli takým sporcularýyla temsil edilecek. 4 farklý kategoride Avrupa þampiyonlarýnýn belirleneceði organizasyonda, 18 bin Avro para ödülü daðýtýlacak. 35 ülkeden 800 sporcu ve toplam bin 500 kiþilik kafilenin katýlacaðý Avrupa Yol Bisikleti Þampiyonasý, 18 Temmuz
Pazar günü yapýlacak ödül töreniyle sona erecek.
nULUSLARARASI Basketbol Federasyonlarý Birliði
(FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann, Türkiye'nin
ev sahipliðinde 28 Aðustos-12 Eylül tarihlerinde
gerçekleþtirilecek 2010 Dünya Basketbol Þampiyonasý
öncesi, özellikle salonlarýn hazýr durumda olmasýnýn
kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Þampiyonanýn
oynanacaðý kentlerdeki Yerel Organizasyon
Komitesi'nin çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyleyen
Baumann, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine yaptýðý açýklamada, ''Her þey olmasý gerektiði gibi, planlanan þekilde sürüyor. Türkiye'ye gelen
takýmlarýn ve izleyicilerin çok iyi zaman geçireceðine
inanýyorum. Artýk sadece pastanýn üstüne viþneyi koymak kaldý. Þampiyonanýn baþlamasýný ve pastayý
yemeyi dört gözle bekliyoruz'' ifadelerini kullandý.
Konyaspor 2 Çek
forvetle anlaþtý
n KONYASPOR dýþ transfer çalýþmalarý doðrultusunda
2 oyuncuyla anlaþmaya vardý. Kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, dýþ transfer çalýþmalarý kapsamýnda Borek Dockal ve Andrej Keric ile anlaþma saðlandýðý belirtildi. Açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Takýmýmýz, dýþ transfer çalýþmalarýnda Çek Cumhuriyeti'nin
FC Sloven Liberec takýmýnýn kanat oyuncusu 22 yaþýndaki Borek Dockal ve yine ayný takýmdan 25 yaþýndaki
forvet oyuncusu Andrej Keric ile 3'er yýllýk anlaþmaya
vardý. Takýmýmýzýn Kýzýlcahamam kampýna katýlacak
yeni transferlerimizle resmi sözleþme imzalanacak.''
Olimpik kapalý yüzme
havuzu ilgi bekliyor
Ýspanya'nýn bugünkü finalde en büyük kozu David Villa olacak.
Hollanda Arjen Robben'in performansýyla sürpriz yapabilir.
Guiza'ya finali izleme yasaðý
FENERBAHÇE, DÜNYA KUPASI FÝNALÝNDE GÜÝZA'NIN ÝSPANYA MÝLLÝ TAKIMI ÝLE BÝRLÝKTE OLMASINA ÝZÝN VERMEDÝ.
ÝSPANYA Futbol Federasyonu'nu (RFEF), Dünya Kupasý eleme grubu
maçlarýnda forma giyen, ancak Güney Afrika'ya giden kadroya giremeyen, aralarýnda Daniel Güiza'nýn da bulunduðu 4 futbolcusunu final maçý için Johannesburg'a davet ederken, Fenerbahçe'nin Güiza'ya izin vermediði belirtildi. Ýspanyol basýný, RFEF'in güzel bir jest düþünerek, milli takýmýn eski oyuncularý Marcos Senna, Daniel Güiza, Santi Cazorla ve
Diego Lopez'i pazar günü oynanacak HollandaÝspanya
Dünya Kupasý finalini izlemek üzere Johannesburg'a davet
ettiðini yazdý. Haberde, Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazýrlýklara baþlanmasýný gerekçe göstererek, Güiza'ya
izin vermediði ve Ýspanyol futbolcunun final
maçýnda eski takým arkadaþlarýyla birlikte olamayacaðý bildirildi. Ýspanyol basýný, Dünya
Kupasý finalinin ayrýcalýklý olduðunu ve Ýspanya'nýn tarihinde ilk defa final oynayaca-
ðýný hatýrlatarak, Güiza'nýn arkadaþlarýna destek olmasýný ve o ortamý yaþamasýný engellediði için Fenerbahçe kulübünü eleþtirdi.
SENEGALLÝ FORVET DÝA ÝÇÝN GÖRÜÞMELERE BAÞLADI
Öte yandan Fenerbahçe'nin Fransa Birinci Ligi takýmlarýndan
Nancy'de forma giyen Senegalli forvet Issiar Dia'yý kadrosuna
katmak için görüþmelere baþladýðý ileri sürüldü. Nancy Kulübünün resmi internet sitesindeki haberde, sarý lacývertlilerin
Dia ile ilgilenen kulüpler arasýna girdiði ve Nancy
kulübü yetkilileriyle görüþmelere baþladýðý belirtildi. Habere göre Nancy, 23 yaþýndaki Dia
için 8 milyon Avro transfer ücreti istedi.
Senegal Milli Takýmý'nda da oynayan Dia
ile Almanya Birinci Ligi'nden bazý takým la rýn da il gi len di ði ve Mo na co'nun da Dia'yý kadrosuna katmak
istediði belirtiliyor.
nGÝRESUN'DA 2006 yýlýnda hizmete açýlan olimpik
kapalý yüzme havuzunun, birçok ilde bulunmayan
imkan ve özelliklere sahip olmasýna raðmen gereken
ilgiyi göremediði bildirildi. Ýl Müdürü Soner Maðden,
büyüklük ve özellikleri bakýmýndan Türkiye'de ilk üç
havuzdan biri olan Giresun Olimpik Kapalý Yüzme
Havuzu'nun yeterli ölçüde kullanýlmýyor olmasýnýn
üzüntü verici olduðunu söyledi. Maðden, havuzun
uluslararasý organizasyonlara ev sahipliði yapýlabilecek
çok fonksiyonlu bir tesis olduðunu belirterek,
''Tesisimizin içerisinde birçok ilde olmayan fitness
salonu, sauna, aerobik step, tekvando, masa tenisi ve
aðýrlýk çalýþmalarýnýn yapýlabileceði kondisyon aletleri ve
bisikletlerin bulunduðu salonlarýmýz mevcut. Bu salonlarýmýzýn tamamý hizmete açýk'' dedi.
Teniste "Ýstanbul Cup"
etkinlikleri bugün baþlýyor
nSONY Ericsson WTA Tour kapsamýnda düzenlenen
''Ýstanbul Cup'' uluslararasý bayanlar tenis turnuvasýnýn
tanýtým aktiviteleri, bugün Caddebostan sahilinde milli
sporcu Ýpek Þenoðlu'nun katýlacaðý etkinlikle baþlayacak.Türkiye Tenis Federasyonu tarafýndan düzenlenen
''Ýstanbul Cup 2010''un tanýtým etkinlikleri bugün start
alacak. Bu yýl altýncýsý düzenlenecek turnuvanýn tanýtýmý
için yapýlacak ilk aktiviteye, milli tenisçi Ýpek Þenoðlu
katýlacak. Caddebostan sahilinde saat 15.30'da baþlayacak etkinlik, özel olarak hazýrlanan tenis kortunda
gerçekleþtirilecek. Ýpek Þenoðlu, izleyiciler arasýndan
seçilecek isimlerle gösteri maçý yapacak.
G.Saray bugün Hollanda yolcusu
YENÝ sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Ýstanbul'da sürdüren Galatasaray,
yurt dýþý kamp çalýþmalarý için bugün Hollanda'ya gidecek. Hollanda'nýn
Venlo bölgesindeki Horst kasabasýnda kamp çalýþmalarýný yapacak
Galatasaray takýmý, 11-25 Temmuz tarihleri arasýndaki hazýrlýk döneminde, biri ezeli rakibi Fenerbahçe ile olmak üzere toplam 5 karþýlaþma
oynayacak. Spor Toto Dostluk Kupasý adý altýnda 21 Temmuz'da
gerçekleþtirilecek karþýlaþmada Galatasaray, Almanya'nýn
Mönchengladbach kentindeki Borussia Park Stadý'nda Fenerbahçe ile
karþý karþýya gelerek, uzun bir aradan sonra ezeli rakibiyle bir sezon
öncesi maçýna çýkmýþ olacak. Sarý-kýrmýzýlý takýmýn yurt dýþý kamp
döneminde oynayacaðý hazýrlýk maçlarýnýn programý þöyle: 13 Temmuz
Salý: 20.00 FC Kleve-Galatasaray (Volksbank Arena), 15 Temmuz
Perþembe: 20.00 VFB Homberg-Galatasaray (PCC Stadion), 18
Temmuz Pazar: Rakip ve stat henüz açýklanmadý. 21 Temmuz Çarþamba: 21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Borussia Park), 24 Temmuz
Cumartesi: 20.00 NEC Nijmegen-Galatasaray (Volksbank Arena).
Beþiktaþ Vikingur'a hazýrlanýyor
FAROE Adalarý'nýn Vikingur takýmýyla oynayacaðý UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren Beþiktaþ, A2
takýmýyla yaptýðý antrenman maçýný 5-1 kazandý. A takýmýn gollerini
Ýbrahim Toraman, Tabata, Ernst, Quaresma ve Delgado attý. A2 takýmýnýn golü ise Umut'tan geldi. Sakatlýklarý bulunan Rüþtü Reçber,
Yusuf Þimþek, Rýdvan Þimþek ve sol arka adalesinde sertlik bulunan
Matteo Ferrari'nin tedavilerinin yapýldýðý bildirildi. Tello ve Holosko
ise izinli olduklarý için antrenman maçýnda yer alamadý. Siyah-beyazlýlar, Vikingur maçý hazýrlýklarýný Pazartesi günü yapacaðý antrenmanla sürdürecek. Öte yandan Beþiktaþ Kulübü, Alman futbolcusu
Michael Fink'in sözleþmesini dondurdu. Siyah-beyazlý kulüp, kadrosunda yabancý oyuncu kontenjanýndaki fazlalýk nedeniyle geçen sezon Arjantinli oyuncusu Matias Emilio Delgodo'ya uyguladýðý gibi,
yeni sezon öncesi de Fink'in sözleþmesini dondurma yoluna gitti.
Bursa enerji depoluyor
Nevin Yanýt 100 metre
engellide Türkiye rekoru kýrdý
nMÝLLÝ atlet Nevin Yanýt, bayanlar 100 metre engellide
kendisine ait 12.76'lýk Türkiye rekorunu, 12.74'e taþýdý.
Ýspanya'nýn Barcelona kentinde yapýlan uluslararasý
yarýþlarda piste çýkan milli atlet, bayanlar 100 metre
engelli finalinde, 12.74'lük derecesiyle birinci olurken,
2007 yýlýnda Rethymno'da kýrdýðý 12.76'lýk Türkiye
rekorunu da tarihe gömdü. Yarýþta ikinciliði 13.07 ile
Jamaikalý Vonette Dixon alýrken, Norveçli Christina
Vukicevic, 13.09 ile üçüncü oldu. Rekortmen atletin
antrenörü Cüneyt Yüksel, Nevin Yanýt'ýn bu sezon
baþta Rusya ve Macaristan olmak üzere, koþtuðu tüm
yarýþlardan birincilikle ayrýldýðýna dikkati çekti.
FIBA Genel Sekreteri:
Türkler salonlarý yaptý
Çift kale maçýnda 4-2 galip gelen sarý takým oyuncularý basýna zafer pozu verdi.
YENÝ sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabý için Avusturya'da kamp yapan Bursaspor, sabah antrenmanýnda 2 saatlik bir çalýþma gerçekleþtirdi.Bad Tattzmannsdorf bölgesinde bulunan Bursaspor'da futbolcular, teknik direktör Ertuðrul
Saðlam yönetiminde yapýlan antrenmana, ýsýnma hareketleriyle
baþladý. Daha sonra iki ayrý gruba
ayrýlarak dar alanda pas çalýþmasý
gerçekleþtirildi. Antrenmanýn son
bölümünde yeþilbeyazlý futbolcular, yarý sahada çift kale maç yaptý.
Futbolcularýn sarý ve yeþil olarak 2
ayrý gruba ayrýlarak oynadýklarý
çift kale maçý, sarý takým 42 kazandý. Sarý takýmýn gollerini kaptan
Ömer (3) ve Mustafa (1) kaydederken, yeþil takýmýn golleri ise Anýl ve Eren'den geldi. Maçýn sonunda karþýlaþmayý 42 kazanan
sarý takým, sevinç gösterisi yaparak
foto muhabirlerine poz verdi. Öte
yandan, antrenmanýn dar alanda
kýsa pas bölümünde Kirita'nýn sert
çýkmasý sonucu Insua sol bileðinden sakatlandý. Insua, saha kenarýndaki ilk müdahalenin ardýndan
antrenmaný yarýda býraktý.
Hidayet Türkoðlu safra
kesesinden ameliyat oldu
n2010 Dünya Basketbol Þampiyonasý'nda mücadele
edecek (A) Milli Takým kadrosunda yer alan Hidayet
Türkoðlu'nun, safra kesesinden ameliyat olduðu
bildirildi. Milli Takýmlar Ýdari Menajeri Barbaros
Akkaþ, A Milli Takým Kaptaný Hidayet Türkoðlu'nun
saðlýk kontrolleri sýrasýnda safra kesesinde sorun tespit
edildiðini ve bu sabah Acýbadem Hastanesi'nde
ameliyata alýndýðýný söyledi. Ameliyatýn sona erdiðini
belirten Akkaþ, milli basketbolcunun birkaç gün istirahat edeceðini ifade etti. Akkaþ, Hidayet Türkoðlu'nun
istirahatinin ardýndan takýma katýlacaðýný kaydetti.
Türkoðlu'nun geçirdiði operasyonun ciddi olmadýðýna
dikkati çeken Akkaþ, milli basketbolcunun þampiyonada mücadele etmesinde de sorun olmadýðýný bildirdi.
Samsunspor taraftarý yürüdü
SAMSUNSPOR taraftarlarý, takýma sahip çýkýlmadýðýndan yakýnarak, takýmýn Süper Lige çýkarýlmasý için
destek yürüyüþü yaptý. Samsunspor'u Süper Lig'de
görmek isteyen yüzlerce kiþinin katýldýðý yürüyüþ,
Devlet Su Ýþleri
(DSÝ) 7. Böl ge
Mü dür lü ðü ö TRT 1'DE BUGÜN
nünde baþlayarak Kur tu luþ
Saat: 21.30
Par ký'nda slo Ýspanya - Hollanda
ganlar eþliðinde
son buldu.
SiyahMaviKýrmýzýSarý
15
YENÝASYA / 11 TEMMUZ 2010 PAZAR
GEZÝ
ATÝLLA YILMAZ
KAHRAMANMARAÞ
Ha­zi­ran­Çar­þam­ba­sa­ba­hý,­Kah­ra­man­ma­raþ­Ye­ni­As­ya­Vak­fý­ö­nün­den­Dr.
Meh­met­Yüz­ba­þý­ne­za­re­tin­de­ha­re­ket
e­den­tur­o­to­bü­sü­müz,­Si­vas’a­doð­ru­yol­a­lýr­ken,
Kur’ân­ti­lâ­ve­ti,­Ri­sâ­le-i­Nur­der­si­ve­­i­lâ­hi­ler­le­yo­lu­na­de­vam­e­di­yor­du.
Öð­le­na­ma­zý­ný,­“Yi­ði­do”lar­þeh­ri­Si­vas’ta­ce­ma­at­le­e­da­e­der­ken,­Sel­çuk­lu­lardan­kal­ma­ta­ri­hî­e­ser­le­ri­de­res­me­di­yor­duk.
Þe­bin­ka­ra­hi­sar’ýn­gü­zel­lik­le­ri­ni­te­ma­þa­e­der­ken
i­kin­di­na­maz­la­rý­ný­e­da­e­di­yo­ruz.­Gi­re­sun’a­var­ma­dan­ön­ce,­yem­ye­þil­ko­ru­luk­lar­i­çe­ri­sin­de­bir­çeþ­me
ba­þýn­da­mo­la­ver­dik.
Bu­a­ra­da­par­mak­lar­dek­lan­þör­ler­den­hiç­in­mi­yor­du.­Sa­hil­de­ki­ilk­du­ra­ðý­mýz­Gi­re­sun’da­ak­þam
na­ma­zýy­dý.
Na­maz­lar­ca­mi­ler­de­ký­lý­ný­yor,­tes­bi­hat­ve­ders­ler
o­to­büs­te­ya­pý­lý­yor­du.­Tur­bo­yun­ca­bütün­tes­bi­hat­lar­kar­de­þi­miz­Meh­met­Fu­rat’a­ha­va­le­e­dil­miþ­ti.
Yol­cu­lu­ðun­se­vin­di­ri­ci­ta­raf­la­rýn­dan­bi­ri­de­bütün
ca­mi­ler­de­ba­yan­lar­i­çin­yer­ay­rýl­mýþ­ol­ma­sýy­dý.
Ge­ce­nin­i­ler­le­yen­sa­at­le­rin­de­Trab­zon’a­va­rý­yor­duk.­O­ra­da­bi­zi­genç­kar­deþ­le­ri­miz­kar­þý­lý­yor;
sa­at­yir­mi­dört­te­mu­hab­bet­sof­ra­la­rý­ku­ru­lu­yor­du.
Ba­yan­kar­deþ­le­ri­miz­de,­Trab­zon­Ye­ni­As­ya­Vak­fý’nda­ko­nak­lý­yor­lar­dý.
Per­þem­be­sa­ba­hý­nýn­ilk­ý­þýk­la­rýy­la­ký­sa­bir­þe­hir
tu­ru­ve­or­man­lar­i­çe­ri­sin­de­ki­meþ­hur­köþ­kü­ge­zi­yor­duk.­Tur­reh­be­ri­miz­E­yüp,­gez­di­ði­miz­yer­ler
hak­kýn­da­sü­rek­li­­bil­gi­ler­su­nu­yor­du.
Maç­ka’da­ki­Su­me­la­Ma­nas­tý­rý’ný­ge­zer­ken­reh­be­ri­miz­bu­ya­pý­hak­kýn­da­bil­gi­ler­ak­ta­rý­yor;­ki­li­se
du­var­la­rýn­da­ve­ta­va­nýn­da­ki­re­sim­le­rin­han­gi­mâ­nâ­la­ra­gel­di­ði­ni­an­la­tý­yor­du.
Su­me­la­Ma­nas­tý­rý­bi­ze­gö­re­i­nan­cýn­ve­i­ma­nýn
gü­nü­mü­ze­bir­yan­sý­ma­sýy­dý.­Ýn­san­lar­i­nanç­la­rý­ný
giz­li­o­la­rak­da­ol­sa­ya­þa­mak­i­çin,­sarp­dað­la­rýn­sarp
ka­ya­lýk­la­rý­na­i­ba­det­me­kân­la­rý­yap­mýþ­lar­dý.­Ol­sa
ol­sa­bun­lar­dev­let­o­to­ri­te­si­nin­Hý­ris­ti­yan­din­dar­la­ra­bas­ký­la­rýn­dan­u­zak­me­kân­lar­da,­o­la­ða­nüs­tü­bir
e­me­ðin­ve­in­san­gü­cü­nün­i­nan­cý­ný­bas­ký­lar­dan­a­za­de­ya­þa­ya­bil­me­si­nin­bir­e­se­riy­di.
Sume­la­ge­zi­si­nin­ar­dýn­dan,­Ak­ça­a­bat’ta­en­fes
bir­köf­te­zi­ya­fe­ti­biz­le­ri­bek­li­yor­du.­Ak­ça­a­bat’ta­Se­ra­Gö­lü­de­gö­rül­me­si­ge­re­ken­me­kân­lar­dan­bi­riy­di.­Dað­sil­si­le­sin­den­ko­pan­bü­yük­kit­le­nin,­a­kan­ýr­ma­ðýn­ö­nü­nü­ka­pa­ta­rak­o­luþ­tur­du­ðu­nu­gü­zel­li­ði
te­fek­kür­le­ve­þü­kür­le­iz­le­dik.
Trab­zon­Boz­te­pe’de­çay­la­rý­mý­zý­yu­dum­lar­ken,
Kara­de­niz’le­Trab­zon’un­ku­ca­k­laþ­ma­sý,­ru­hu­mu­za
do­yum­suz­il­ham­lar­ser­pi­yor­du.
Tur­o­to­bü­sü­müz,­U­zun­göl’e­doð­ru­yol­a­lýr­ken,
ye­þi­lin­or­ta­sýn­da,­sa­n'at-ý­Ý­lâ­hi­nin­zir­ve­le­rin­de­do­la­þý­yor­duk.­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­ha­ri­ka­bir­mu’ci­ze­si
U­zun­göl,­te­ma­þa­sý­do­yum­suz­bir­man­za­ra­su­nu­yor­du­te­fek­kür­u­fuk­la­rý­mý­za.
Gök­yü­zü­nün­yü­rek­hop­la­tan­gü­rül­tü­sü,­çam
dað­la­rý­ný­ay­dýn­la­tan­þim­þe­ði,­gö­ðün­yü­zü­nü­kap­la­yan­kap­ka­ra­bu­lut­lar,­kap­ka­ran­lýk­dað­lar,­kap­ka­ra
ge­ce­nin­or­ta­sýn­da­kap­ka­ra­U­zun­göl.­Ve­Nur­ka­fi­le­mi­zi­rah­met­le­kar­þý­la­yan­i­ri­yað­mur­ta­ne­le­ri,­göl
ký­yý­sý­ný­ar­þýn­la­ma­mý­za­mü­sa­a­de­et­me­den­bi­zi­o­tel
o­da­la­rý­mý­za­hap­se­di­yor­du.
Ay­ný­ge­ce­yat­sý­na­ma­zý­ný­kýl­mak­i­çin­U­zun­göl
Ca­mi­i’ne­o­to­bü­sü­müz­le­ha­re­ket­e­di­yor­duk.­Mes­ne­vî-i­Nu­ri­ye’mi­zi­de­kol­tu­ðu­mu­za­sý­kýþ­tý­ra­rak­ca­mi­ye­gir­dik.­Yat­sý­na­ma­zý­i­çin­ha­zýr­o­lan­i­ma­ma
uy­duk.
Na­maz­son­ra­sý­Furat­kar­deþ­le­i­ma­ma­doð­ru
yak­laþ­týk,­musa­faha­et­tik.­Ken­di­mi­zi­ta­nýt­týk.
Ý­mam­e­fen­di­kol­tu­ðu­muz­da­ki­Ri­sâ­le’yi­a­la­rak
bak­tý,­son­ra­ka­fi­le­mi­ze­du­a­lar­et­ti.­‘’Keþ­ke­biz­de
ka­tý­la­bil­sey­dik’’­de­di.­Der­si­mi­zi­ar­ka­so­fa­da­ya­pa­bi­le­ce­ði­mi­zi­de­ha­týr­lat­tý.
Ca­mi­nin­ý­þýk­la­rý­sö­ner­ken,­i­mam­e­fen­di­de­beþ
Bebeði ölen anne
Cennete gider mi?
Tur otobüsümüz, Uzungöl’e doðru yol alýrken,
yeþilin ortasýnda, san'at-ý Ýlâhinin zirvelerinde
dolaþýyorduk. Cenâb-ý Hakk’ýn harika bir
mu’cizesi Uzungöl, temaþasý doyumsuz bir
manzara sunuyordu tefekkür ufuklarýmýza.
AÝLE ÇAY SAATÝ
30
SÜLEYMAN KÖSMENE
[email protected]
An­ka­ra’dan­Ar­zu­Gül:­“Be­be­ði­ö­len­an­ne­cen­ne­te
gi­der­mi?­Söy­le­ne­ne­gö­re­kü­çük­be­bek­an­ne­di­ye
að­lar­mýþ­ve­an­ne­si­ni­ya­nýn­da­cen­ne­te­gö­tü­rür­müþ.
Doð­ru­mu?”­­
o­cuk­la­rýn­ve­fat­la­rýn­da­a­zap­de­ðil,­þef­kat;­ga­zap­de­ðil,­mer­ha­met;­kor­ku­de­ðil,­ü­mit­söz­ko­nu­su;­in­saf­sýz­bir­e­mir­de­ðil,­a­cý­yan­bir­e­lin­iz­le­ri­gö­rün­mek­te­dir.­Çün­kü­ço­cuk­lar­dü­pe­düz­Al­lah’ýn­rah­me­ti­ne­ve
Cen­ne­ti­ne­uç­mak­ta­dýr­lar.­Öy­le­ki,­ken­di­le­ri­Al­lah’ýn­rah­met­da­i­re­si­ne­gir­mek­le­be­ra­ber,­an­ne­ve­ba­ba­la­rý­nýn­da
kur­tul­ma­la­rý­na­þe­fa­at­çi­o­la­bi­le­cek­le­ri­ni­Re­su­lul­lah­E­fen­di­miz­(asm)­müj­de­le­mek­te­dir.
Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­kü­çük­yaþ­ta­ö­len­ço­cuk­lar­la­il­gi­li­bu­yur­du­ki:
*“Mü’min­le­rin­ö­len­ço­cuk­la­rý­Cen­net­te­bir­dað­da­dýr­lar.
Ký­ya­met­Gü­nü­ba­ba­la­rý­na­tes­lim­e­di­lin­ce­ye­ka­dar­ba­kým­la­rý­ný­Haz­ret-i­Ýb­ra­him­(as)­ve­ha­ný­mý­Sâ­re­ü­ze­ri­ne­a­lýr.”1
*“Mü­þrik­le­rin­ ço­cuk­la­rý­ Cen­net­ eh­li­nin­ hiz­met­çi­le­ri­dir­ler.”2
*“Üm­me­tim­den­bir­a­dam­gör­düm­ki,­te­ra­zi­si­nin­i­yi­lik
ke­fe­si­ha­fif­gel­miþ­ti.­Kü­çük­yaþ­ta­ö­len­ço­cuk­la­rý­gel­di­ve
te­ra­zi­si­ni­a­ðýr­laþ­týr­dý.”3
*“Er­gen­lik­ça­ðý­na­gel­me­den­ön­ce­ö­len­ço­cuk­lar,­Cen­net­te
çok­can­lý­ve­ha­re­ket­li­ba­lýk­lar­gi­bi­dir­ler.­Bi­ri­si­ba­ba­sý­ný­kar­þý­lar,­el­bi­se­sin­den­tu­tar,­Al­lah­e­be­vey­ni­ni­de­ken­di­siy­le­bir­lik­te­Cen­ne­te­ko­yun­ca­ya­ka­dar­bý­rak­maz.”4
Ka­za­ya­rý­za­ve­ka­de­re­tes­lim­ol­ma­nýn­Ýs­lâ­mi­yet’in­bir­þi­a­rý
ol­du­ðu­nu­be­yan­e­den­ve­ço­cu­ðu­ve­fat­e­den­Hâ­fýz­Hâ­lid­A­ða­bey­i­çin­Al­lah’tan­sabr-ý­ce­mil­di­le­yen­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­ö­len­ço­cuk­la­rýn­bir­â­hi­ret­a­zý­ðý­ve­þe­fa­at­çi­hük­mün­de
ol­duk­la­rý­ný­kay­de­der.­
Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­ço­cu­ðu­ve­fat­e­den­tak­va­eh­li
mü’min­le­re­yük­sek­bi­rer­müj­de­ve­te­sel­li­ma­hi­ye­tin­de­þu
nok­ta­la­ra­dik­kat­çe­ki­yor:
1-­Kur’ân-ý­Ha­kîm’de, “E­be­di­yet­ço­cuk­la­rý”­ 5 kav­ra­mý­nýn
mâ­nâ­sý­ve­sýr­rý­þu­dur:
Mü’min­le­rin­er­gen­lik­dö­ne­min­den­ön­ce­ve­fat­e­den­ço­cuk­la­rý­Cen­net­te­e­be­dî,­se­vim­li­ve­Cen­ne­te­lâ­yýk­bir­su­ret­te
da­i­mi­ço­cuk­ka­la­cak­lar­ve­Cen­ne­te­gi­den­an­ne­ve­ba­ba­la­rý­nýn­ku­cak­la­rýn­da­e­be­dî­se­vinç­kay­na­ðý­o­la­cak­lar­dýr.­Böy­le­ce
an­ne­ve­ba­ba­la­rý­na­ço­cuk­sev­mek­ve­ev­lât­ok­þa­mak­gi­bi­en
lâ­tîf­bir­zev­ki­e­be­di­yen­ka­zan­dý­ra­cak­lar­dýr.­Ni­te­kim­her­lez­zet­li­þey­ve­mü’mi­nin­her­is­te­ði­Cen­net­te­var­dýr.­Cen­ne­tin
te­na­sül­ye­ri­ol­ma­dý­ðýn­dan­ço­cuk­ok­þa­ma­ve­ço­cuk­mu­hab­be­ti­ol­ma­dý­ðý­ný­zan­ne­den­ler­ya­nýl­mak­ta­dýr­lar.­Dün­ya­da­on
se­ne­lik­ký­sa­bir­za­man­da­e­lem­le­ka­rý­þýk­ev­lât­sev­me­ye­ve­ok­þa­ma­ya­be­del,­â­hi­ret­te­e­lem­siz,­ke­der­siz,­mil­yon­lar­se­ne­e­be­dî­ev­lât­sev­me­yi­ve­ok­þa­ma­yý­ka­zan­mak­mü’min­le­rin­en
bü­yük­bir­sa­a­det­kay­na­ðý­o­la­cak­týr.­Kur’ân,­“e­be­di­yet­ço­cuk­la­rý”­cüm­le­siy­le­bu­ha­ki­ka­te­i­þa­ret­e­di­yor­ve­müj­de­ve­ri­yor.­
2-­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­bu­Ý­kin­ci­Nok­ta’da­bir­tem­sil
kay­de­der.­Þöy­le­ki:­Bir­za­man,­bir­zat,­bir­zin­dan­da­bu­lu­nu­yor.­Se­vim­li­bir­ço­cu­ðu­da­ya­ný­na­gön­de­ri­li­yor.­O­bi­ça­re
mah­pus­hem­ken­di­e­le­mi­ni­çe­ki­yor,­hem­de­ço­cu­ðu­nun­is­ti­ra­ha­tý­ný­te­min­e­de­me­di­ði­i­çin­o­nun­zah­me­tiy­le­e­lem­ve
ke­der­du­yu­yor­du.­Son­ra­bir­gün­mer­ha­met­sa­hi­bi­hâ­kim­o­na­bir­a­dam­gön­der­di­ve­de­di­ki:
“Þu­ço­cuk­ger­çi­se­nin­ev­lâ­dýn­dýr.­Fa­kat­be­nim­va­tan­da­þým­ve­mil­le­tim­den­dir.­O­nu­ben­a­la­ca­ðým­ve­gü­zel­bir­sa­ray­da­bes­le­yip­bü­yü­te­ce­ðim.”­
Ço­cu­ðun­ba­ba­sý­að­la­yýp­sýz­la­ya­rak­di­yor­ki:
“Ben­te­sel­li­kay­na­ðým­o­lan­ev­lâ­dý­mý­ver­me­ye­ce­ðim”
Ar­ka­daþ­la­rý­di­yor­lar­ki:
“Se­nin­ü­zün­tün­yer­siz­dir­ve­mâ­nâ­sýz­dýr.­E­ðer­sen­ço­cu­ða
a­cý­yor­san­ço­cuk­þu­ka­ran­lýk,­sý­kýn­tý­lý,­bo­zuk­ve­kir­li­ha­pis­ha­ne­ye­be­del;­fe­rah­lý,­sa­a­det­li,­hu­zur­lu­ve­ra­hat­bir­sa­ra­ya­gi­de­cek­tir.­E­ðer­sen­ken­din­i­çin­ü­zü­lü­yor­san,­ken­di­men­fa­a­ti­ni
a­rý­yor­san;­ço­cuk­se­nin­ya­nýn­da­kal­sa,­ge­çi­ci­o­la­rak­þüp­he­li
bir­men­fa­at­le­be­ra­ber,­ço­cu­ðun­me­þak­ka­tin­den­çok­sý­kýn­tý­ve­e­lem­çe­ke­cek­sin.­E­ðer­ço­cu­ðu­hâ­ki­me­ver­sen,­sa­na
da­ha­çok­men­fa­a­ti­o­la­cak.­Çün­kü­pa­di­þa­hýn­mer­ha­me­ti­ni
çe­ke­cek­ve­sa­na­þe­fa­at­çi­hük­mü­ne­ge­çe­cek.­Pa­di­þah­o­nu
se­nin­le­gö­rüþ­tür­mek­is­te­ye­cek.­El­bet­te,­gö­rüþ­mek­i­çin­o­nu­zin­da­na­gön­der­me­ye­cek;­bel­ki,­se­ni­zin­dan­dan­çý­ka­rýp
o­sa­ra­ya­ge­ti­re­cek,­ço­cuk­la­gö­rüþ­tü­re­cek.­Bir­þart­la­ki,­pa­di­þa­ha­em­ni­ye­tin­ve­i­ta­a­tin­var­sa.”
Üs­tad­Be­dî­üz­za­man­di­yor­ki:­ “Ýþ­te­A­ziz­kar­de­þim,­se­nin
gi­bi­mü’min­le­rin­ev­lâ­dý­ve­fât­et­tik­le­ri­va­kit­þöy­le­dü­þün­me­li:
“Þu­ço­cuk­ma­sum­dur.­O­nun­Hâ­lý­ký­da­hi­Ra­hîm­ve­Ke­rîm’dir.­Be­nim­nok­san­ve­ek­sik­ter­bi­ye­me­ve­þef­ka­ti­me­be­del;­o­nu­ga­yet­kâ­mil­o­lan­i­nâ­yet­ve­rah­me­ti­ne­al­dý.­Dün­ya­nýn­e­lem­li,­mu­sî­bet­li­ve­me­þak­kat­li­zin­da­nýn­dan­çý­ka­rýp,
Cen­ne­tü’l-Fir­devs’i­ne­gön­der­di.­O­ço­cu­ða­ne­mut­lu!­Þu
dün­ya­da­kal­say­dý­kim­bi­lir­ne­þek­le­gi­rer­di!­O­nun­i­çin­ben
o­na­a­cý­mý­yo­rum.­O­nu­bah­ti­yar­bi­li­yo­rum.”
Ço­cu­ðun­dün­ya­da­kal­ma­sý­ha­lin­de­e­be­vey­ni­ne­a­it­men­fa­a­ti­i­çin­da­hi­a­cýn­ma­ya­ca­ðý­ný­ve­a­cý­du­yul­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lir­ten
Be­dî­üz­za­man,­çün­kü­dün­ya­da­kal­say­dý­on­se­ne­lik­ge­çi­ci­bir
e­lem­le­ka­rý­þýk­bir­ev­lât­mu­hab­be­ti­te­min­e­de­ce­ði­ni;­sa­lih­ol­ma­sý­ve­dün­ya­i­þin­de­ba­þa­rý­lý­ol­ma­sý­ha­lin­de­e­be­vey­ni­ne­yar­dým­cý­o­la­ca­ðý­ný;­fa­kat­ve­fât­et­me­siy­le­e­be­dî­Cen­net­te­mil­yon­lar­ca­se­ne­e­be­vey­ni­ne­ev­lât­mu­hab­be­ti­ne­kay­nak­lýk­e­de­cek­de­re­ce­de­e­be­dî­sa­a­de­te­ve­sî­le­bir­þe­fa­at­çi­hük­mü­ne­ge­çe­ce­ði­ni­kay­de­der.6
Be­dî­üz­za­man’ýn­bu­müj­de­li­ha­be­rin­de­þu­ha­dis-i­þe­ri­fin
ha­ki­kî­müj­de­si­o­kun­mak­ta­dýr:­
Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­bu­yu­rur­ki:­“Þüp­he­siz­ben,
Cen­net­ka­pý­sýn­da­du­rup­gir­me­mek­te­ýs­rar­e­den­bir­dü­þük
ço­cu­ða­va­rýn­ca­ya­ka­dar­di­ðer­üm­met­le­re­kar­þý­si­zin­çok­lu­ðu­nuz­la­if­ti­har­e­de­ce­ðim.­Bu­ço­cu­ða:­“Cen­ne­te­gir!”­de­ni­le­cek.­O­da:­“Yâ­Rab­bi,­An­nem­ba­bam­da­gir­sin.”­di­ye­cek.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­o­na:­“An­ne­ni­ve­ba­ba­ný­da­a­la­rak­Cen­ne­te­gir.”
de­ni­le­cek­tir.7
Be­dî­üz­za­man­der­ki: El­bet­te­ve­el­bet­te­meþ­kûk­(þüp­he­li) ve
mu­ac­cel­ (he­men) bir­men­fa­a­ti­kay­be­den­ve­fa­kat­mu­hak­kak
ge­le­ce­ði­va­ad­o­lu­nan­bin­men­fa­a­ti­ka­za­nan­e­lem­çek­mez,­a­cý
duy­maz,­ü­mit­siz­ce­að­la­maz,­ü­zün­tü­i­çin­de­fer­yat­et­mez.8
Ç
AYDER’DE ÂYET’ÜL
KÜBRAYI OKUDUK
KAHRAMANMARAÞ YENÝ ASYA VAKFI, KARADENÝZ VE DOÐU
ANADOLU BÖLGESÝNÝ DE ÝÇÝNE ALAN BÝR TUR DÜZENLEDÝ.
al­tý­ki­þi­den­o­lu­þan­hal­ka­sýy­la­zi­kir­dün­ya­sý­na­da­lý­yor­du.
Cu­ma­sa­ba­hý,­sa­bah­na­maz­la­rý­mý­zý­U­zun­göl’de­ki­o­tel­o­da­la­rý­mýz­da­e­da­et­tik­ten­son­ra,­na­maz­tes­bi­ha­tý­ve­der­si­mi­zi­o­to­bü­sü­müz­de­ya­par­ken,­Ce­nâb-ý­Al­lah’ýn­bin­bir­is­mi­nin­te­cel­li­si­ni
sey­re­di­yor­duk.
Ri­ze’de­Bo­ta­nik­Çay­Bah­çe­si,­Ri­ze’ye­ha­kim­bir
te­pe­de­ku­rul­muþ.­De­niz­le­ku­cak­la­þan­Ri­ze’nin­fo­toð­raf­la­rý­hem­ha­fý­za­la­ra,­hem­de­fo­toð­raf­ma­ki­na­la­rý­nýn­ka­yýt­la­rý­na­ge­çi­yor­du.
Ay­der­Yay­la­sý­na­doð­ru­yol­a­lýr­ken­Â­yet’ül­Küb­ra­Ri­sâle­si­nin­ha­ki­kat­le­ri­ni­bi­re­bir­ya­þa­ma­im­kâ­ný
bu­lu­yor­duk.­Hep­zir­ve­ler­dey­dik.­Zir­ve­ler­den­ko­pup­ge­len­çað­la­yan­lar,
þe­lâ­le­ler­a­ra­sýn­da­bu­lut­lar­ya­ný­ba­þý­mýz­dan­ka­yýp­gi­di­yor­du.
Mü­ba­rek­Cu­ma­gü­nü­n ün­ na­m a­z ý­n ý­ Ay­der’de­ki­ca­mi­de­e­da­et­tik­ten­son­ra­a­lý­þýl­mýþ­min­val­ü­ze­re­tes­bi­ha­tý­ya­pý­yor,­na­maz
der­siy­le­yol­cu­luk­de­vam­e­di­yor­du.
Ve­Sarp­Sý­nýr­Ka­pý­sý­na­doð­ru­hýz­la­yol­a­lý­yor­duk.­Ba­ka­lým­bi­zi­Sarp’ta­ne­ler­bek­li­yor­du?
Sarp­Sý­nýr­Ka­pý­sýn­da­ib­ret­lik­bir­man­za­ra­sey­re­di­yo­ruz.­Yek­pa­re,­tek­köy,­or­ta­sýn­dan­a­kan­de­re­sý­nýr­ka­bul­e­di­le­rek;­ba­ba­o­ðul­dan,­am­ca­ye­ðen­den,­an­ne­ký­zýn­dan­ay­rýl­mýþ.­O­ra­da­ki­va­tan­daþ­tan­al­dý­ðý­mýz­bil­gi­ye­gö­re;­kö­yün­Tür­ki­ye­ta­ra­fý­Müs­lü­man­ve­ca­mi­si­var,­ö­bür­ya­ma­cý­Hý­ris­ti­yan­ve­ki­li­se­si­var.
Na­sýl­ol­du­bu?
Ye­ðe­ni­Tür­ki­ye­ta­ra­fýn­da­Müs­lü­man,­am­ca­sý
kar­þý­ya­ka­da­o­tu­ru­yor­Hý­rýs­ti­yan.­Hay­ret!
Sý­nýr­lar­tes­bit­e­di­lir­ken,­kö­yün­de­re­si­sý­nýr­ka­bul
e­dil­miþ.­Ya­ni­kö­yü­bö­lüþ­müþ­ler.­Kö­yün­kar­þý­ya­ma­cý­Rus­ya’da­kal­mýþ,­bu­ya­ma­cý­Tür­ki­ye’de.­Ko­mü­nist­Rus­ya­in­san­la­rý­Hý­rýs­ti­yan­laþ­týr­mýþ.­Bu­ya­ka­da­ki­ler­Müs­lü­man­lýk­la­rý­ný­ko­ru­muþ­lar.
Bu­par­ça­lan­ma­yý,­bu­a­i­le­dra­mý­ný­bütün­sý­nýr
boy­la­rýn­da­dü­þü­nür­sek­fe­ci­bir­man­za­ra­i­le­kar­þý­laþ­mýþ­ o­lu­ruz.­ Cu­ma­ gü­nü­nün­ ak­þa­mý­ Ho­pa’da­yýl­dý­zý­bol­bir­o­tel­de­yiz.­Ak­þam­ol­mak­ü­ze­re.­ Ye­mek­le­ri­mi­zi­ yer­ken,­ reh­be­ri­mi­zi­ o­tel
gö­rev­li­si­ne­ gön­de­re­rek­ na­maz­la­rý­mý­zý­ ne­re­de
ký­la­ca­ðý­mý­zý­ sor­dur­duk.­ So­ru­ya­ mu­ha­tap­ o­lan­ za­týn­ müs­teh­zi­ yüz­ i­fa­de­si
si­nir­ kat­sa­yý­la­rý­mý­ yük­sel­tir­ken,
reh­be­ri­miz­o­tel­de­mes­cid­ol­ma­dý­ðý­ný­ ca­mi­ye,­ gi­de­bi­le­ce­ði­mi­zi­söy­le­di.
Ca­mi­ye­gi­de­mi­ye­ce­ði­mi­zi,­ka­fi­le­de­ba­yan­yol­cu­la­rýn­da­ol­du­ðu­nu­on­la­rýn­da
na­maz­ký­la­cak­la­rý­ný,­bi­ze
sec­ca­de­te­min­et­me­le­ri­ni
söy­le­dik.­Reh­ber­tek­rar­gel­di
sec­ca­de­le­ri­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Sarp’ta­iþ­ler­sar­pa­sa­rý­yor­gi­biy­di.­“Sec­ca­de­yok­sa­al­dýr­sýn­lar,­yok­sa­ye­mek­ten­son­ra­kal­kar­gi­de­riz­yo­lu­mu­za
de­vam­e­de­riz,­bu­o­tel­de­kal­ma­yýz”­de­dik.
Bir­müd­det­son­ra­bol­yýl­dýz­lý­o­tel­yö­ne­ti­min­den
bir­ha­ber­gel­di;­a­þa­ðý­da­ki­kah­val­tý­sa­lo­nu­nu­mes­cid
o­la­rak­kul­la­na­bi­lir­mi­þiz.­Ye­ni­ha­lý­ve­ye­ni­sec­ca­de
ge­tir­miþ­ler­ve­ser­miþ­ler...
Ak­þam,­yat­sý­ve­sa­bah­na­maz­la­rý­mý­zý­ce­ma­at­le
o­ra­da­e­da­et­tik.­Na­maz­da­bi­zim­le­saf­bað­lý­yan­lar
a­ra­sýn­da­o­tel­de­ça­lý­þan­ar­ka­daþ­lar­da­var­dý.­An­la­þý­lan­o­ar­ka­daþ­ta,­bu­di­ren­cin­za­fe­rin­den­mem­nun­kal­mýþ­tý.
Ve­Cu­mar­te­si­sa­ba­hýn­da,­Be­di­üz­za­man­Mev­li­-
Derin hislerle ayrýldýk Van’dan. Yolculuðumuz süresince, kafilemizdeki
ailelerin çocuklarý þiirler yazmýþlar Üstad’larý için, Risâleler ezberlemiþler.
di’nin­ya­pý­la­ca­ðý­Van­Ý­li’ne­doð­ru­ha­re­ket­e­der­ken;
Art­vin’in­Þav­þat­Yay­la­la­rý­do­yum­suz­gü­zel­lik­ler­su­nu­yor­du­ha­fý­za­la­rý­mý­za.
Ser­hat­þeh­ri­Kars’a­var­dý­ðý­mýz­da­öð­le­ol­muþ­tu.­Na­ma­zý­mý­zý­ec­dat­ya­di­gâ­rý­ca­mi­de­e­da­e­der­ken,­ ec­da­dý­mý­zýn,­ bu­ mem­le­ke­tin­ ta­pu­ se­ne­di
hük­mün­de­ o­lan­ e­ser­le­ri­ni­ te­ma­þa­ e­di­yor­duk.
Ruh­la­rý­þad­ol­sun.
Að­rý­Da­ðý’nýn­kar­la­kap­lý­zir­ve­le­ri,­u­zun­sü­re­yol
bo­yun­ca­ka­fi­le­mi­ze­eþ­lik­et­ti.­Üs­ta­d­Hz.le­ri­nin­Do­ðu’da­ki­a­þi­ret­le­re­ver­di­ði­ders­le­ri­te­ren­nüm­e­de­rek,
ilk­Nur­men­zi­li­miz­Do­ðu­ba­ya­zýt’a­va­sýl­ol­duk.­Üs­ta­dý­mýzýn­ha­ki­kî­tah­si­li­o­lan­üç­ay­sü­rey­le­kal­dý­ðý
me­kân­lar­day­dýk.­
Ýs­hak­Pa­þa­Sa­ra­yý’nda­ki­el­sa­n'a­tý,­göz­nu­ru­taþ
iþ­çi­li­ði­ni­geç­mi­þin­iz­le­ri­ni­gö­re­rek­ve­geç­mi­þi­mi­zi
ta­hat­tur­e­derek­do­laþ­týk.
Ve­ge­ce­nin­i­ler­le­yen­sa­at­le­rin­de­Mev­lid’in­ya­pý­la­ca­ðý,­Üs­ta­dý­mýzýn­men­zil­le­ri­i­çe­ri­sin­de­ö­nem­li­bir­yer­tu­tan­Van­Ý­li’nde­ki­o­tel­o­da­la­rý­mý­za
çe­ki­li­yor­duk.
Pa­zar­sa­ba­hý­ka­fi­le­miz­le­Van­Ka­le­si,­Hor­hor
Med­re­se­si­ka­lýn­tý­la­rý­ve­E­rek­Da­ðý­e­tek­le­rin­de­ki
men­zil­le­ri­zi­ya­ret­e­di­yor­duk.
Van­Ka­le­si­nin­ba­þýn­dan­a­ya­ðý­ka­yýp­dü­þer­ken
‘’Dâ­vâm’’­de­yi­þi­ni­ha­fý­za­la­rý­mý­za­nak­þe­di­yor­duk.
Yu­ka­rý­Nur­þin­Ca­mi­i’nde­mu­az­zam­bir­ka­la­ba­lýk­var­dý.­Ka­la­ba­lý­ðýn­bü­yük­bir­bö­lü­mü­nü­Do­ðu’da­ya­þý­yan­kar­deþ­le­ri­miz­o­luþ­tu­ru­yor­du.­Ay­ný
za­man­da­Do­ðu’lu­u­le­ma­da­mev­li­de­iþ­ti­rak­et­miþ­ler­di.­Ciz­re’den,­Mar­din’den,­Di­yar­ba­kýr’dan,­Ýz­mir’den,­Ýs­tan­bul’dan,­Mer­sin’den,­A­da­na’dan­ve
yur­dun­dört­ta­ra­fýn­dan­iþ­ti­rak­ler­var­dý­mev­li­de.
Nur­yüz­lü­in­san­lar­mu­hab­bet­le­ku­cak­la­þý­yor­lar­dý.
Üs­ta­dýmýz­Be­di­ü­zza­man­Hz.le­ri­nin­gös­ter­di­ði
nur­lu­u­fuk­ta­kar­deþ­çe­bu­luþ­muþ­tu­A­na­do­lu­in­sa­ný.­ Nur’un­ bay­r a­m ý­ ya­þ a­n ý­y or­d u­ Van’da;
Türk’üy­le,­Kürd’üy­le,­A­rap’ýy­la­Ýs­lâm­kar­deþ­li­ði­ni
tes­cil­li­yor­lar­dý­dos­ta­ve­düþ­ma­na.­Ve­bu­kar­deþ­lik
tab­lo­sun­dan­ül­ke­yi­yö­ne­ten­le­rin­ba­rýþ­ve­kar­deþ­lik­yo­lun­da­a­la­ca­ðý­ders­ler­var­dý­þüp­he­siz.­Ýn­þal­lah­on­lar­ge­re­ken­der­si­a­lýr­lar­ve­Be­di­üz­za­man
Hz.le­ri­nin­iç­ti­maî­re­çe­te­le­ri­ni­ve­i­ma­nî­re­çe­te­le­ri­ni­uy­gu­la­ma­sa­ha­sý­na­ko­yar­lar.
An­la­þý­lan­o­ki,­ba­rýþ­ve­hu­zur­i­çin­Be­di­üz­za­man’ýn­ e­ser­le­ri­ bu­ mem­le­ket­ i­çin­ ya­ba­na
a­tý­la­cak­cins­ten­de­ðil.­O­nun­gi­bi­bir­da­hi­nin,
bir­va­tan­ev­lâ­dý­nýn­Do­ðu’da­dün­ya­ya­gel­me­si­ve­Do­ðu­i­le­Ba­tý’yý­ku­cak­laþ­týr­ma­sý­va­ta­ný­mýz­i­çin­bü­yük­bir­þans­týr.
An­la­tý­la­ma­ya­cak­ka­dar­de­rin­his­ler­le­ay­rýl­dýk
Van’dan.­Bu­yol­cu­lu­ðu­muz­sü­re­sin­ce,­ka­fi­le­miz­de­ki­a­i­le­le­rin­ço­cuk­la­rý­þi­ir­ler­yaz­mýþ­lar­Üs­tad’la­rý
i­çin,­Ri­sâ­le­ler­ez­ber­le­miþ­ler.­Yol­bo­yun­ca­on­lar­da
biz­le­re,­o­tat­lý­ve­ma­sum­hal­le­riy­le­bi­ze­nur­lu,­se­vim­li­zi­ya­fet­ler­çek­ti­ler.­O­kan­lar,­Ýb­ra­him­ler,­Ý­rem­ler,­Ca­nan­lar,­Zeh­ra­lar­ge­le­ce­ðin­genç­Sa­id’le­ri­o­la­ca­ðý­nýn­müj­de­le­ri­ni­ver­di­ler.
Dö­nüþ­yol­gü­zer­gâ­hý­mýz­da­Vey­sel­Ka­ra­nî
Hazretle­ri­var­dý.­Du­a­lar­e­dil­di,­Fa­ti­ha­lar­ba­ðýþ­lan­dý.­Ma­la­ba­di­Köp­rü­sü’nün­hey­bet­li­ha­li­ha­fý­za­la­rý­mý­za­nak­þe­dil­di.
A­dý­ya­man­Nem­rut­Da­ðý’nda­gü­ne­þin­ilk­ý­þýk­la­rý
ka­fi­le­mi­ze­mer­ha­ba­der­ken,­dil­ler­de­tek­bir,­gö­nül­ler­de­zikr-i­Ý­lâ­hî­o­la­rak­kar­þý­lýk­bu­lu­yor­du­gü­ne­þin
a­þa­ðý­dað­la­rýn­a­ra­sýn­dan­yük­se­li­þi.
Ka­fi­le­miz­de­ki­bütün­ce­ma­a­tin,­bü­tün­yol­cu­la­rýn,­Ye­ni­As­ya­Kah­ra­man­ma­raþ­Vak­fý’ndan­bir­te­men­ni­si­var­dý.­Bu­or­ga­ni­ze­prog­ram­la­rýn,­tur­la­rýn
ben­zer­le­ri­nin­ço­ðal­týl­ma­sý­di­le­ði.
Sað­lýk,­sýh­hat,­hu­zur,­a­fi­yet,­dir­lik,­bir­lik,­be­ra­ber­lik­ru­hu­i­çe­ri­sin­de­Ýn­þal­lah.
1. Câmiü’s-Saðîr, 1/634, 2. Câmiü’s-Saðîr, 1/635.
3. Câmiü’s-Saðîr,2/1456, 4. Câmiü’s-Saðîr, 3/2481.
5. Vâkýa Sûresi, 56/17, 6. Mektûbât, s. 79, 80.
7. Câmiü’s-Saðîr, 3/2364, 8. Mektûbât, s. 80.
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR
‘Sýradan insan deðil, aranan insan’
ÝÞ-KUR Ge­nel­Mü­dü­rü­Mus­ta­fa­Ke­mal­Bi­çer­li,­‘Ýþ­siz­li­ði­bi­rin­ci
ön­ce­lik­ha­li­ne­ge­tir­me­di­ði­miz­za­man­me­sa­fe­a­la­ma­yýz’’­de­di.
Tür­ki­ye­Ýþ­Ku­ru­mu­Van­Ýl­Mü­dür­lü­ðün­ce­dü­zen­le­nen­Ýl­Ýs­tih­dam­ve­Mes­le­kî­E­ði­tim­Ku­rul­la­rý­Top­lan­tý­sý­nýn­ü­çün­cü­sü,­Va­li
Mü­nir­Ka­ra­loð­lu­baþ­kan­lý­ðýn­da­Va­li­lik­sa­lo­nun­da­ya­pýl­dý.­Top­lan­tý­da­ko­nu­þan­Va­li­Ka­ra­loð­lu,­‘’Ne­iþ­ol­sa­ya­pa­rým’’­dü­þün­ce­si­nin­so­na­er­di­ði­ni­ve­ni­te­lik­li­in­san­la­rýn­iþ­bu­la­bil­di­ði­ni­be­lir­te­rek,
‘’Bu­ne­den­le­iþ­siz­genç­le­ri­ni­te­lik­li­ha­le­ge­ti­rip,­sý­ra­dan­in­san­de­ðil­a­ra­nan­in­san­yap­ma­mýz­lâ­zým’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Van / aa
Y
HABERLER
11 TEMMUZ 2010 PAZAR
Belçikalý marangoz Sama Lgelaszlo Ivanszky: Bacaklarým beni
taþýdýðý sürece dünya turuma devam etmeyi planlýyorum.
‘Filistin Filmleri Zamaný’
FÝLÝSTÝN PROBLEMÝNÝN GERÇEK BOYUTUNA KAMUOYUNUN DÝKKATÝNÝ ÇEKMEYÝ AMAÇLAYAN ETKÝNLÝK,
12 TEMMUZ'A KADAR ZEYTÝNBURNU VE FATÝH'DEKÝ SALONLARDA ÜCRETSÝZ ÝZLENEBÝLECEK.
ULUSLARARASI Kül­tür­ ve­ Sa­nat­ Der­ne­ði­nin­(UKSD),­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðý­nýn­des­te­ðiy­le­dü­zen­le­di­ði­‘’Fi­lis­tin­Film­le­ri­Za­ma­ný’’­et­kin­li­ði,­baþ­la­dý.
Et­kin­lik­ kap­sa­mýn­da­ 12­ Tem­mu­za
ka­dar­gös­te­ri­me­gi­re­cek­10­film­den­il­ki
o­lan,­ Fi­lis­tin­ a­sýl­lý­ Da­ni­mar­ka­lý­ yö­net­men­O­mar­Shar­ga­wi’nin­‘’Ba­bam­Hay­fa­lý’’­ ad­lý­ fil­mi­nin­ gös­te­ri­mi,­ Har­bi­ye
Muh­sin­Er­tuð­rul­Sah­ne­si’nde­ya­pýl­dý.
O­to­bi­yog­ra­fik­ ö­zel­lik­ler­ ta­þý­yan­ ve
2010­ Da­ni­mar­ka­ Si­ne­ma­ Ö­dül­le­rin­de
‘’En­Ý­yi­Bel­ge­sel­Ö­dü­lü’’nü­ka­za­nan­fil­min­ gös­te­ri­mi­ni,­ yö­net­men­ Shar­ga­wi’nin­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­çok­sa­yý­da­da­vet­li­iz­le­di.­Film­gös­te­ri­min­den
ön­ce­ ko­nu­þan­ Shar­ga­wi,­ çe­kim­ ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­5­yýl­sür­dü­ðü­nü,­ba­ba­sý­ný­fil­min­ öy­kü­sü­nü­ an­lat­ma­sý­ i­çin­ ik­na­ et­me­de­zor­lan­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.
Ba­ba­sý­nýn,­ba­zý­þey­le­rin­bi­lin­me­si­nin
bir­ta­kým­ so­run­lar­ ya­ra­ta­ca­ðý­ yö­nün­de
kay­gý­la­rý­ ol­du­ðu­nu­ i­fa­de­ e­den­ Shar­ga­wi,­‘’Fi­lis­tin­ko­nu­sun­da­her­za­man­has­sas­ ol­dum.­ Fa­kat­ ba­ba­mýn­ öy­kü­süy­le
tüm­Fi­lis­tin­li­le­rin­a­cý­la­rý­ný­tüm­dün­ya­ya­ du­yur­mak­ is­te­dim’’­ di­ye­ ko­nuþ­tu.
Shar­ga­wi,­Türk­hal­ký­nýn­Fi­lis­tin­ko­nu­sun­da­her­za­man­du­yar­lý­ol­du­ðu­nu,­bu
ne­den­le­ fil­me­ il­gi­nin­ yo­ðun­ o­la­ca­ðý­ný
ü­mit­et­ti­ði­ni­söy­le­di.
Fil­mi­ iz­le­yen­le­rin,­ Fi­lis­tin­ hal­ký­nýn
çek­ti­ði­ a­cý­la­rý­ bir­ kez­ da­ha­ yü­rek­le­rin­de­his­se­de­rek­on­la­rýn­a­cý­la­rý­na­or­tak­o­la­cak­la­rý­ný­dü­þün­dü­ðü­nü­vur­gu­la­yan­ Shar­ga­wi,­ ‘’Ma­vi­ Mar­ma­ra­ ge­mi­si­ne­ ya­pý­lan­ sal­dý­rý,­ ba­rýþ­ i­çin­ çok
kö­tü­ ol­du.­ Ge­le­cek­ a­dý­na­ pek­ ü­mit­li
de­ði­lim,­a­ma­yi­ne­de­ba­rý­þý­ü­mit­e­di­yo­rum’’­de­di.­Ýstanbul / aa
ÜCRETSÝZ
ÝZLENEBÝLECEK
Shargawi, ‘’Pek ümitli deðilim, ama yine de barýþý ümit ediyorum’’ dedi.
FÝLÝSTÝN probleminin gerçek boyutuna yerli ve yabancý kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlayan
etkinlik, 12 Temmuz’a kadar Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ile Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi salonlarýnda ücretsiz izlenebilecek.
Etkinlikte gösterime girecek filmler ve yönetmenleri þöyle:
l Babam Hayfalý-Omar Shargawi
l Limon Aðacý-Eran Riklis
l Düþler ve Korkularýn Sýnýrý-May Masri
l Zeytin’in Hayali-Omar Kawan Aleni
l Vaat Edilen Cennet-Hany Abu Assad
l Kapýlar Bazen Açýlýyor-Liana Badr
l Beþir ile Vals-Ari Folman
l Þatilla’nýn Çocuklarý-May Masri
l Kutsal Direniþ-Elia Suleiman
l Bu Denizin Tuzu-Annemarie Jacir
Eþekle dünya turuna çýktý
n BELÇÝKALI ma­ran­goz­Sa­ma­Lge­lasz­lo­I­vanszky,
e­þe­ðiy­le­çýk­tý­ðý­dün­ya­tu­ru­kap­sa­mýn­da­Bur­sa’nýn
Mu­dan­ya­il­çe­si­ne­gel­di.­Ýl­çe­ye­bað­lý­Ha­lit­pa­þa­Ma­hal­le­si’nde­bir­zey­tin­li­ðe­ça­dýr­ku­ran­I­vanszky,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­1998­yý­lýn­da­Bel­çi­ka’dan­tek­ba­þý­na
yü­rü­ye­rek­çýk­tý­ðý­dün­ya­tu­run­da­Fran­sa’dan­Ý­tal­ya’ya­geç­ti­ði­ni,­bu­ra­da­7­yýl­kal­dýk­tan­son­ra­sa­týn­al­dý­ðý­‘’Ci­na’’­i­sim­li­e­þe­ðiy­le­tu­ru­na­de­vam­et­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Ý­tal­ya’dan­ay­rýl­dýk­tan­son­ra­e­þe­ðiy­le­A­vus­tur­ya,­Ma­ca­ris­tan,­Ro­man­ya­ve­Bul­ga­ris­tan’a­git­ti­ði­ni,
ge­çen­yý­lýn­Ka­sým­a­yýn­da­da­Tür­ki­ye’ye­gi­riþ­yap­tý­ðý­ný­an­la­tan­I­vanszky,­E­dir­ne,­Ke­þan,­Ge­li­bo­lu,­Ça­nak­ka­le,­Bi­ga­ve­Ban­dýr­ma’da­kal­dýk­tan­son­ra­da
Mu­dan­ya’ya­gel­di­ði­ni­kay­det­ti.­Mudanya / aa
‘Bilgi’ iþ ve aþ deðer
n BÝLGÝ tek­no­lo­ji­le­ri­ve­Ý­le­ti­þim­Ku­ru­mu­(BTK) Baþ­ka­ný­Tay­fun­A­ca­rer,­bil­gi­tek­no­lo­ji­le­ri­sek­tö­rü­nün,
Tür­ki­ye’ye­iþ,­aþ­ve­kat­ma­de­ðer­te­min­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­Vo­da­fo­ne­Tür­ki­ye’nin­Bur­sa­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­a­çý­lýþ­tö­re­ni­ne­ka­tý­lan­A­ca­rer,­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,
2009­yý­lýn­da­ki­glo­bal­kriz­de­Tür­ki­ye’de­i­ki­sek­tö­rün
bü­yü­dü­ðü­nü,­bun­lar­dan­bi­ri­nin­fi­nans,­di­ðe­ri­nin­i­se
bi­li­þim­tek­no­lo­ji­le­ri­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Çok­cid­dî
re­ka­bet­þart­la­rý­ol­ma­sý­na­rað­men,­bi­li­þim­sek­tö­rü­nün­glo­bal­kriz­de­hem­ha­cim­hem­de­is­tih­dam­o­la­rak­bü­yü­dü­ðü­nü­be­lir­ten­A­ca­rer,­bu­sek­tör­de­ki­bü­yü­me­nin,­doð­ru­stra­te­ji­le­rin­be­lir­len­me­si­ve­uy­gu­lan­ma­sý­so­nu­cu­ger­çek­leþ­ti­ði­ni­kay­det­ti.­­Bursa / aa
2000 yýl
sonra 'Antik
Kent’te
toplandýlar
BUR DUR Meh­m et­ ­k if
Er­soy­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Se­na­to­su,­Göl­hi­sar­Kib­yra­An­tik­Ken­ti­Mec­li­si’nde­top­lan­dý.­Meh­met­Â­kif­Er­soy
Ü­ni­ver­si­te­si­nin­ 86.­ Se­na­to­Top­lan­tý­sý­ve­97.­Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ Top­lan­tý­sý­na
Göl­hi­sar­ Mes­lek­ Yük­se­ko­k u­l u­ (GMYO)­ ev­ sa­hip­li­ði­ yap­tý.­ Se­na­to­ top­lan­tý­sý­ dolayýsýyla­ Göl­hi­sar’a­ ge­l en­ Ü­n i­v er­s i­t e
Rek­tö­rü­ Prof.­ Gö­kay­ Yýl­dýz­ ve­ Se­n a­t o­ ü­y e­l e­r i,
GMYO­ top­lan­tý­ sa­lo­nun­da­ ger­çek­le­þen­ top­lan­tý­nýn­ ar­dýn­dan­ yük­sek­ o­kul
bi­r im­l e­r i­n i­ do­l aþ­t ý­l ar.
Sem­bo­lik­ top­lan­tý­ son­ra­sýn­da,­ Kib­yra­ An­tik­ Ken­ti
ka­zý­ ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ bu­ yýl­dan­ i­ti­ba­ren­ Meh­met­ ­kif­ Er­s oy­ Ü­n i­v er­s i­t e­s i
bün­ye­sin­de­ yü­rü­te­cek­ o­lan­Ar­ke­o­lo­ji­Bö­lü­mü­öð­re­t im­ ü­y e­l e­r i­ Yrd.­ Doç.
Dr.­ Þük­r ü­ Ö­z ü­d oð­r u­ ve
Yrd.­Doç.­Dr.­E­ray­Dö­kü,
se­n a­t o­ ü­y e­l e­r i­n e­ an­t ik
kent­ i­le­ il­gi­li­ bil­gi­ler­ ver­di­ler.­Se­na­to­ü­ye­le­ri,­Kib­yra­ ge­zi­si­nin­ ar­dýn­dan­ ü­ni­ver­si­te­ ta­ra­fýn­dan­ ye­ni
yap­t ý­r ý­l an­ ka­z ý­ e­v i­ e­s er
de­p o­s u­n u­ in­c e­l e­d ik­t en
son­ra­ Göl­hi­sar’dan­ ay­rýl­dý­lar.­­Gölhisar / aa
Yeni
üniversiteler
kuruluyor
TBMM Ge­nel­ Ku­ru­lun­da;
Kon­ya,­ Kay­se­ri­ Ab­dul­lah
Gül­ ve­ Er­z u­r um­ Tek­n ik
ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­ ku­ru­lu­þu­na­ i­liþ­kin­ mad­de­ler­ ka­bul­ e­dil­di.­ TBMM­ Ge­nel
Ku­ru­lun­da,­8­ye­ni­ü­ni­ver­si­t e­ ku­r ul­m a­s ý­n ý­ ve­ Bil­kent­ Ü­ni­ver­si­te­si­nin­ a­dý­nýn­ Ýh­san­ Doð­ra­ma­cý­ Bil­kent­ Ü­ni­ver­si­te­si­ ol­ma­sý­ný­ ön­g ö­r en­ ta­s a­r ý­n ýn,
Kon­ya,­ Kay­se­ri­ Ab­dul­lah
Gül­ ve­ Er­z u­r um­ Tek­nik
ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­ ku­ru­lu­þu­na­i­liþ­kin­mad­de­le­ri­ka­bul­ e­dil­di.­ Gö­rüþ­me­ler­de,
ve­ri­len­ ö­ner­ge­le­rin­ ka­bul
e­dil­me­siy­le­ ta­sa­rý­da­ Kon­ya­ Tek­nik­ Ü­ni­ver­si­te­si­ o­la­rak­ ge­çen­ ü­ni­ver­si­te­nin
a­dý­ ‘’Kon­ya­ Ü­ni­ver­si­te­si’’,
Er­zu­rum­Ü­ni­ver­si­te­si­o­la­rak­ge­çen­ü­ni­ver­si­te­nin­a­dý­ i­s e­ ‘’Er­z u­r um­ Tek­n ik
Ü­n i­v er­s i­t e­s i’’­ o­l a­r ak­ de­ðiþ­ti­ril­di.­­Ankara / aa
SiyahMaviKýrmýzýSarý

Benzer belgeler