burasını tıklayınız.

Transkript

burasını tıklayınız.
ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ
ÖZGEÇMĐŞ
1. Adı Soyadı
:
Yücel OĞURLU
2. Doğum Yeri ve Tarihi
:
Đstanbul-23.04.1970
3. Unvanı
:
Prof. Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Alan
Hukuk
Üniversite
Đstanbul Üniversitesi
Yıl
1992
Yüksek
Lisans
Doktora
Mali
Hukuk
Kamu
Hukuk
u
Đdare
Hukuk
u
Marmara Üniversitesi
1995
Marmara Üniversitesi
1999
Atatürk
Üniversitesi/Đstanbul
Ticaret Üniversitesi
Haziran
2004/2006
Đdare
Hukuk
u
Beykent Üniversitesi
Şubat
2010
Doçent
Profesör
5. Akademik Unvanlar
Araştırma Görevlisi
Dr.Araştırma
Görevlisi
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Hukuk
Hukuk
Haziran 1992
Haziran 1999
Hukuk
Hukuk
Hukuk
Aralık 1999
Haziran 2004
Şubat 2010
6.
Dil Yeterliliği:
Anadil: Türkçe
Batı dilleri: 1. Đngilizce (TOEFL 550); 2. Fransızca (Orta); 3. Rusça (Temel) 4.
Almanca (Temel)
1
Doğu Dilleri: 1. Lezgice (iyi), 2. Arapça (Orta), 3., Kazakça (iyi), 5. Kumukça
(iyi), 6. Farsça (Temel)
BĐLĐMSEL ÇALIŞMALARI
Kitaplar
1. Introduction to Turkish Law, (OĞURLU/GÜRPINAR), Oniki Levha Yayınları, Đstanbul
2010.
2. Đdare Hukukunda “E-Devlet” Dönüşümü ve Dijitalleşen Kamu Hizmeti, Oniki Levha
Yayınları, Đstanbul 2009.
3. Đdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu,
Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
4. Karşılaştırmalı Đdare Hukukunda Ölçülülük Đlkesi, Seçkin Yayınları, Ankara
2002.
5. Đdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma (Đdari Ceza Hukuku ve Đdari
Cezalara Karşı Başvuru Yolları), Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş 2 nci Bası,
Seçkin Yayınları, Ankara 2001.
Uluslararası Kitap Çalışmasında Bölüm
1.
Information And Communication Technology For The Public
Prosecutor’s Office: Turkey, (Yücel Oğurlu/Canan Küçükali ortak çalışma), in
Information And Communication Technology For The Public Prosecutor’s
Office: Country Reports, Bologna-Italy, October 2007, s.209-223.
2.
ICT in Turkish Judicial System (National Judiciary Network Project)
(Appendix
1),
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes7TIC_en.pdf,
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
1. “Yeni Gelişmeler Işığında Đdarenin Demokratikleşmesi ve Şeffaflık”, Baku
Devlet Üniversitesi (Kafkas Üniversitesinin organizasyonuyla), Uluslararası 2.
Hukuk Konferansı, Baku, 28 Nisan 2010.
2. “Amendments in the Turkish Legal System in the Context of European
Union Membership Process: Achievements and Failures”, in Panel I “Turkey:
Turkey –European Union Relations”, The 2007 Middle East & Central Asia
Politics, Economics,and Society Conference, September 6 – 8 2007, University
of Utah, Salt Lake City, USA.
3. e-Government Applications and its Effects on Public Service in Turkey”, 7th
2
European Conference on e-Government (ECEG 2007), 20-25 June 2007,
Haagse Hogeschool, The Hague (Lahey).
4. “Xenophobia and Ethnic Discrimination with its Historical Background in the
Eyes of a Lawyer”, The Contemporary Russian Historical Science: International
Interdisciplinary Congress, 18-19 April 2007, Qazan, Tatarstan Republic,
Russia Federation.
5. “The Principle of “Access to Justice” in Turkish Administrative Justice
System under the Light of The Aarhus Convention”, “Integrated Coastal Zone
Management –Biodiversity- Marine Environment International Symposium,
Inten-Synergy Group, 19-22 October 2006, Foca.
6. Administrative Sanction System in Turkey and Its Gaps, Utrecht University,
Expertmeeting in Centre for Enforcement of European Law (CEEL) Utrecht,
Hollanda, 16 July 2004.
7. An Administrative Way for The Protection of Environment: Administrative
Sanctions, 3 rd International Conferance on Ecological Protection of The Planet
Earth, (Under The Auspices of The European Commission DG Environment),
June 10th-11th 2005, Đstanbul, The Marmara Hotel.
8. Türk Đdare Hukuku Çerçevesinde Av Mevzuatımız ve Avrupa Birliği
Düzenlemeleri Karşısında Genel Bir Değerlendirme, Türk Kültüründe Av
Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi (Göztepe Kampüsü), 15-16
Kasım 2006.
9. Bir Đnsan Hakkı Olarak Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması Rejimi,
Azerbaycan Qafqaz Universitesi, Uluslararası 1. Hukuk Konferansı, Baku,
Ekim 2005.
10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Uygulamasında Hediye Alma Yasağı,
Türk Kültüründe Hediye Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi
(Göztepe Kampüsü), 16-17 Kasım 2005.
Projeler
Uluslararası Proje:
1. UNDP, “Review and Assessment of the Istanbul Administration for Good
Governance of Public Administration and Internal Security”, Birleşmiş Milletler
ve AB desteğiyle. (GÜLAN, Aydın; OĞURLU, Yücel; YASĐN, Melikşah)
2. Harmonisation of Turkish Administrative Procedure System to EU Acquis
Under The Light of Nederland Application. (Hollanda Örneği Işığında Türk
Đdari Usul Sisteminin AB Hukukuna Uyumlaştırılması), Tilburg Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 2004-2007.
Yurtiçi Proje:
3
1. “Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Kamu Đhale Uygulamaları, Problemler ve
Çözüm Önerileri”, Đstanbul Ticaret Odası, (Mayıs 2010-….)
2. Türk Đdari Yargısının Sorunları ve Çözüm Önerileri, (Yücel OĞURLU;
Ramazan ÇAĞLAYAN), (Atatürk Üniversitesi), 2002-2004.
Yurtdışı Tecrübe
2004-2005 Tilburg Üniversitesi-Hollanda (Visiting Professor)
1999-2000 Kazakistan Yesevi Üniversitesi (Visiting Professor)
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.
Yücel Oğurlu/Alvir Saetgaraev, “Rusya Federasyonu Đdare Hukukunda
Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar”, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi (Hukuk Fakültesi Özel Sayısı), Y.5, S.10, Güz 2006.
2. “Hollanda Đdare Hukuku Kanunu’na (Awb) Genel Bir Bakış”, Atatürk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, No. 1-2, 2005.
3. “Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Sorunu ve “Ne Bis in
Đdem Kuralı”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2, 2003, Ankara.
4. “Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Đdare Hukukunda Temel Hak ve
Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü Olarak
Ölçülülük Đlkesi”, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Turhan Tufan Yüce Armağanı,
2001.
5. “Đdari Usul Kanunu Neden Acil ve Zorunludur?”, Atatürk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, No. 1-2, 2005.
6. “A Study on The Principle of Proportionality in The Practice of The Turkish
Council of State (Danıstay)”, Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), Prof. Dr. Đlhan
Akın’a Armağan, Yıl 6, Mart 2003.
7. “An Essay on Main Provisions of Constitution of Kazakhstan on
Organization of State and Administration”, Atatürk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C. 5, No. 1-2, 2001.
4
8. “Đdare Hukuku Açısından Vergilendirme Đşlemlerinin Hukuki Niteliği
Üzerine”, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayri Domaniç Armağanı,
2001.
9. “Đmar Planlarının Değiştirilmesinin Ruhsat ve Süren Đnşaatlara Etkisi
Konusunda ABD Hukukundan Çözümler: Aykırı Kullanım ve Kazanılmış
Parselleme Hakkı”, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 3-4,
2003.
10. “Đdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi”, Kamu Hukuku Arşivi
(KHukA), Yıl 6, Mart 2003.
11. “Đngiliz ve Türk Hukuklarında Đdarî Faaliyetlerin Denetlenmesinde
Ölçülülük Đlkesinin Rolü Hakkında Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, .s. 1-2, 2000.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında
Basılan Bildiriler
1. Dijital Kamu Hizmetleri, Đstanbul Ticaret Üniversitesi, 21. Nisan 2010.
2. e-Devlet Uygulamaları Çerçevesinde Değişen Đdare Hukuku, Adem Çelik
Amfisi, Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi, 7 Ocak 2009.
3. Đdare Hukuku Bakımından e-Devlet, Inet-tr'06, XI. "Türkiye'de Internet"
Konferansı, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara 22-23 Aralık 2006.
4. Đlk Örneklerinden Günümüze Danıştay Kararlarında Ölçülülük Đlkesi,
Danıştay’ın Kuruluş Yıldönümü, Danıştay Başkanlığı, 9 Mayıs 2003, Ankara.
5. Danıştay Kararlarından Örneklerle Naklen Atamalar Sorunu, Kamu Personeli
Sorunları Sempozyumu, Eskişehir, Nisan 2003.
Diğer Yayınlar
Hakemli Olmayan Dergide Yayınlanan Çalışmalar
1. “Danıştay Kararları Işığında Đdarî Yargılama Usulünde Re’sen Araştırma
Đlkesi”, AÜ. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 75’inci yıl
Armağanı, C.II, S.2, 1998. (Hakemsiz dönemde)
5
2. “Vergi Yargılamasında Đlk Derece Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri”,
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, Y.1997. (Hakemsiz
dönemde)
3. “Karşılıksız Çekte Muhatap Bankanın Sorumluluğu”, Atatürk Üniversitesi
Hukuk
Fakültesi
Dergisi,
C.I,
Y.1997.
(Hakemsiz
dönemde)
4. “Ceza Yaptırımı-Đdari Yaptırım Ayırımı Üzerine”, Atatürk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.3, 1999.
Çeviriler
1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Yerel Makamların Faaliyetlerinin
Denetlenmesi Hakkındaki R. (98) 12 Sayılı Tavsiye Kararı (A Recommendation
of The Committee of Ministers to Members States on Supervision of Local
Authorities' Action), Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), C. 5, No.
1-4,
2001.
2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Yerel Temsilcilerin Görevleri
Başındaki Eylem ve Đhmallerinin Denetlenmesi Hakkında Üye Ülkelere 17 Mart
1999 Tarih ve (99) 8 Sayılı Tavsiye Kararı (A Recommendation of The
Committee of Ministers to Members States on Responsibilities of Actions and
Ommisions of Local Authorities), Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, C. 6, No. 1-2, 2002.
Sunulmuş (Yayınlanmamış) Bildiriler
1. e-Devlet Uygulamaları Çerçevesinde Değişen Đdare Hukuku, Beykent
Üniversitesi, 7 Ocak 2010.
2. Yeni Bir Kurum Olarak Ombudsman, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Teras
Kat Konferans Salonu, 29.10.2006, (Konferans)
3. Türkiye’de Đdari Ceza Hukukunun Teorik Temelleri ve Uygulanması,
Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Hukuk Fakültesi Salonu, Mayıs
2000, Kazakistan, Türkistan Şehri.
4. Đdari Kolluk Önlemlerinde Ölçülülük Đlkesi, Erzincan Polis Meslek
Yüksek Okulu, 24 Nisan 2002, Erzincan.
5. Verginin Amaçları ve Türk Vergi Đdaresine Genel Bir Bakış, Vergi
Haftası Konferansı, Erzincan Ticaret Odası, 26 Mart-2 Nisan 1997.
Yayınlanmamış Tez
Anayasal Vergilendirme Đlkeleri Işığında Devletin Vergilendirme Yetkisi,
M.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
6
Đdari ve Diğer Görevler
1.
2.
3.
4.
Rektör Yardımcısı (2011 Eylül-….) (Đstanbul Ticaret Üniversitesi)
Rektör (Vekil) (2011 Mayıs -2011 Eylül) (Đstanbul Ticaret Üniversitesi)
Rektör Yardımcısı (2010-2011) (Đstanbul Ticaret Üniversitesi)
Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2010-2011) (Đstanbul
Ticaret Üniversitesi)
5. Yayın, Araştırma ve Proje Koordinasyon Kurulu Başkanı (Đstanbul Ticaret
Üniversitesi) (2012-…)
6. Dekan Yardımcısı (2010-2010) (Đstanbul Ticaret Üniversitesi)
7. Dekan Yardımcısı (2009-2010) ((Beykent Üniversitesi))
8. Dekan Yardımcısı (2004-2006) (Atatürk Üniversitesi)
9. Mevzuat Komisyonu Başkanlığı (2010-…) (Đstanbul Ticaret Üniversitesi)
10. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkan Vekilliği (2010-…) (Đstanbul Ticaret
Üniversitesi)
11. Yayın Komisyonu Başkanlığı (2010-2012) (Đstanbul Ticaret Üniversitesi)
12. Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2009-2010)
13. Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2006), (2009-2010) (2012…)
14. Rektörlük Hukuk Danışma Komisyonu Üyeliği (2005-2006) (Atatürk Üniversitesi)
15. Bilim ve Yayın Komisyonu Üyeliği (2001-2005) (Atatürk Üniversitesi)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2011-…)
2. Atatürk Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Merkezi Üyesi Yönetim
Kurulu Üyesi (2002-2005)
3. Kazancı Hukuk, Đşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi Hakemi
4. Terazi Aylık Hukuk Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
5. Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
6. e-Akademi Đnternet Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
7. Tarih Bilinci Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
Bugüne Kadar Verdiği Dersler
Lisans Dersleri
1. Đdare Hukuku (Kamu Đhale Hukuku, Đmar Hukuku, Kamu
Personeli Hukuku dahil)
2. Đdari Yargı
3. Memur Hukuku
4. Yerel Yönetimler (Mahalli Đdareler)
5. Avrupa Birliği Hukuku
6. Vergi Hukuku
7. Hukuk Başlangıcı
7
8. Đnternet Hukuku
9. Adalet Psikolojisi
10. Uluslararası Örgütler
11. Devlet Düzeni ve Devlet Teşkilatları (Polis Meslek Yüksek
Okulu)
Verdiği Yüksek Lisans Dersleri
1. Ekonomi Alanında Regülasyon Kurumları
2. Bağımsız Đdari Otoriteler ve Đşlemleri
3. Đdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal
Korunma
4. Đdari Kolluk ve Đnsan Hakları
5. Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri
Sosyal Katkı
-
Hukuk ve tarih derneklerinde konferanslar
Rus Klasikleri hakkında sekiz edebi makale
Dilbilim üzerine farklı dillerde yayınlanmış çalışmalar
8

Benzer belgeler

Özgeçmiş - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özgeçmiş - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı

Detaylı