Montáž Fronius DC Box 60/12

Yorumlar

Transkript

Montáž Fronius DC Box 60/12
/ Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics
Handleiding
NL
Fronius DC Box 60/12
Fotovoltaïsche installatie
CS
Návod k obsluze
Fotovoltaické zařízení
SK
Návod na použitie
Fotovoltaické zariadenie
TR
Kullaným kýlavuzu
Fotovoltaik sistem
PL
Instrukcja obslugi
42,0410,1757
004-29042013
Instalacja fotowoltaiczna
Geachte lezer,
Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch
hoogwaardige Fronius product. De onderhavige handleiding helpt u erbij zich met dit
product vertrouwd te maken. Als u de handleiding zorgvuldig leest, zult u de veelzijdige
mogelijkheden van uw Fronius-product leren kennen. Alleen op deze wijze kunt u de
voordelen ervan optimaal benutten.
Neem a.u.b. nota van de veiligheidsvoorschriften en zorg hierdoor voor meer veiligheid
op de plaats waar het product wordt toegepast. De zorgvuldige behandeling van het
product waarborgt een lange levensduur, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zijn
essentiële voorwaarden voor uitstekende resultaten.
NL
Inleiding
ud_fr_st_et_00936
012012
Veiligheidsvoorschriften ..................................................................................................... 2
Gevaar! .......................................................................................................................... 2
Waarschuwing! .............................................................................................................. 2
Voorzichtig! .................................................................................................................... 2
Attentie! .......................................................................................................................... 2
Belangrijk! ...................................................................................................................... 2
Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken ........................................ 2
Algemeen ........................................................................................................................... 4
Concept ......................................................................................................................... 4
Inverter ........................................................................................................................... 4
Leveromvang ................................................................................................................. 5
Optie .............................................................................................................................. 5
Technische gegevens .................................................................................................... 5
Gebruikte afkortingen en hun betekenis ........................................................................ 5
Beschrijving van het apparaat ............................................................................................ 6
Veiligheid ....................................................................................................................... 6
Beschrijving van de Fronius DC Box 60/12 .................................................................... 6
Fronius DC Box 60/12 monteren ........................................................................................ 8
Pluggen en schroeven ................................................................................................... 8
Keuze van de montageplaats......................................................................................... 8
Montagestand ................................................................................................................ 8
Fronius DC Box 60/12 monteren ................................................................................... 8
Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen ........................................................... 10
Algemeen ..................................................................................................................... 10
Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen ...................................................... 10
Gevolgen van te lichte zekeringen ............................................................................... 10
Aanbeveling voor de zekeringen - toepassingsvoorbeeld ............................................ 10
Zekeringen .................................................................................................................... 11
Stringzekeringen aanbrengen .......................................................................................... 12
Stringzekeringen kiezen ............................................................................................... 12
Stringzekeringen aanbrengen ...................................................................................... 12
Fronius DC Box 60/12 met de inverter verbinden ............................................................ 13
Veiligheid ..................................................................................................................... 13
Voorbereiding ............................................................................................................... 13
Fronius DC Box 60/12 met de inverter verbinden ........................................................ 14
Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/12 aansluiten ........................................... 15
Veiligheid ..................................................................................................................... 15
Voorbereiding ............................................................................................................... 15
Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/12 aansluiten ....................................... 15
Afsluitende handelingen ............................................................................................... 16
Zekeringen vervangen ..................................................................................................... 17
Veiligheid ..................................................................................................................... 17
Voorbereiding ............................................................................................................... 17
Zekering vervangen ..................................................................................................... 17
Afsluitende handelingen ............................................................................................... 18
Storingen zoeken en verhelpen ........................................................................................ 19
Veiligheid ..................................................................................................................... 19
Storingen zoeken en verhelpen ................................................................................... 19
1
NL
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften
GEVAAR!
WAARSCHUWING!
„GEVAAR!“ Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar
lichamelijk letsel tot gevolg.
„WAARSCHUWING!“ Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de
dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
VOORZICHTIG!
„VOORZICHTIG!“ Duidt op een situatie die mogelijk schade tot
gevolg kan hebben. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële
schade tot gevolg hebben.
ATTENTIE!
„ATTENTIE!“ duidt op het risico van minder goede resultaten en
mogelijke beschadiging van de apparatuur.
Belangrijk!
„Belangrijk!“ duidt op tips voor het gebruik en andere bijzonder
nuttige informatie. Het duidt niet op een riskante of gevaarlijke
situatie.
Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk „Veiligheidsvoorschriften“ is afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist.
Voorzorgsmaatregelen
om zonder
gevaar te
kunnen werken
WAARSCHUWING! Onder invloed van licht kunnen solarmodules een levensgevaarlijke spanning genereren. Solarmodules
zijn niet uit te schakelen! Om zonder gevaar te kunnen werken,
moet daarom bij de installatie een aantal bijzondere voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Dek de solarmodules zo nodig
af.
Installatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen laten uitvoeren door
elektrotechnisch geschoold vakpersoneel!
De Fronius DC Box 60/12 niet monteren in ruimtes waar explosiegevaar
heerst.
2
Solarmodulestrings mogen uitsluitend in spanningsvrije toestand worden
aangesloten. Voor u aansluitwerkzaamheden uitvoert, moet u de
stroomkring van de solarmodules op een andere plaats onderbreken of de
solarmodules afdekken.
De gelijkstroomspanning van de fotovoltaïsche installatie mag bij nullast
niet hoger zijn dan 850 V DC!
Houd het deksel van de Fronius DC Box 60/12 te allen tijde gesloten!
Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden koppelt u altijd eerst de
inverter aan de netzijde (AC-zijde) los. Vervolgens opent u de DCvrijschakelaar in de inverter (indien aanwezig).
Zorg ervoor dat de bedrading van de Fronius DC Box 60/12 geaard en
kortsluitvast is uitgevoerd.
Let bij het aansluiten op de juiste polariteit.
NL
Voorzorgsmaatregelen
om zonder
gevaar te
kunnen werken
(vervolg)
3
Algemeen
De Fronius DC Box 60/12 is ontworpen voor gebruik in netgekoppelde fotovoltaïsche installaties met
meerdere solarmodulestrings.
Concept
Op de ingang van de Fronius DC
Box 60/12 kunnen 6 tot 12 solarmodulestrings worden samengebundeld; deze worden bij de uitgang
gereduceerd tot één hoofdleiding
DC+ en één hoofdleiding DC-.
Fronius DC Box 60/12 (geopend)
Inverter
De Fronius DC Box 60/12 is geschikt voor gebruik in combinatie met de
volgende inverters:
- Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40
- Fronius IG 60 HV
- Fronius IG Plus
- Fronius IG Plus V
- Fronius IG TL
Deze inverters beschikken over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging aan de DC-ingangszijde. Daarom is er in de Fronius DC Box 60/12
geen overspanningsbegrenzer nodig.
Indien een overspanningsbeveiliging type 1 of type 2 gewenst is, kan deze
in de Fronius DC Box 60/12 op de daarvoor bestemde rail worden gemonteerd.
ATTENTIE! Het gebruik van inverters die niet beschikken over
een geïntegreerde overspanningsbeveiliging aan de DC-ingangszijde, is niet zonder meer mogelijk!
Belangrijk! Bij het gebruik van de DC Box 60/12 in combinatie met de
inverters Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40 en Fronius IG 60 HV is er geen DCvrijschakelaar in de fotovoltaïsche installatie aanwezig. Installeer, indien
nodig, een geschikte DC-vrijschakelaar.
4
Leveromvang
-
1 Fronius DC Box 60/12
2 metrische schroefkoppelingen M32 incl. borgmoeren
24 metrische schroefkoppelingen M16 incl. borgmoeren
12 pluggen M16
1 metrische schroefkoppeling M20 incl. borgmoer
1 metrische plug M20
1 bijlage
Optie
Optioneel kan in de Fronius DC Box 60/12 een in de handel verkrijgbare
overspanningsbeveiliging worden gemonteerd.
Technische
gegevens
Max. ingangsspanning in nullast
850 V
Max. ingangsstroom
60 A
Max. ingangsstroom per zekeringhouder
20 A
Max. aantal strings (met geïntegreerde solarmodulezekering)
Max. draaddoorsnede voor klemmen aan de solarmodulezijde
Max. draaddoorsnede voor klemmen aan de inverter-zijde
12
6 mm²
95 mm²
M16
Schroefkoppeling voor het bevestigen van de kabel aan
de inverterzijde
M32
Beschermingsgraad
NL
Schroefkoppeling voor het bevestigen van de kabel aan de
solarmodulezijde
IP 66
Beveiligingsklasse
II
Omgevingsvoorwaarden
-25°C - +55°C
-13°F - +131°F
Afmetingen (zonder schroefkoppelingen)
Gebruikte
afkortingen en
hun betekenis
330 x 440 x 137 mm
12,99 x 17,32 x 5,39 in.
DC-kabel ‘OUT’
DC-uitgangskabel vanaf de Fronius DC Box 60/12
naar de inverter;
De polariteit van de DC-kabel ‘OUT’ hangt af van hoe
de solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/12
worden aangesloten.
DC-kabel ‘IN’
Solarmodulestrings van de solarmodules naar de
Fronius DC Box 60/12;
een solarmodulestring bestaat telkens uit één kabel
DC+ en één kabel DC-.
5
Beschrijving van het apparaat
Veiligheid
WAARSCHUWING! Onjuiste bediening kan ernstig lichamelijk
letsel en zware materiële schade veroorzaken. Beschreven
functies pas gebruiken nadat de volgende documenten volledig
zijn gelezen en begrepen:
- deze handleiding
- alle handleidingen van de systeemcomponenten, in het
bijzonder de veiligheidsvoorschriften
Beschrijving
van de Fronius DC Box 60/
12
(1)
(13)
(2)
(3)
(12)
(4)
(11)
(5)
(10)
(6)
(9a)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
Fronius DC Box 60/12
Nr.
Beschrijving
(1)
Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel
(2)
Rail
Voor montage van een in de handel verkrijgbare
overspanningsbeveiliging
(3)
Aansluiting M10 voor DC-kabel ‘OUT’
6
Nr.
Beschrijving
(4)
Aansluitklemmen voor DC-kabel ‘IN’
Kabeldoorsnede 2,5 - 6 mm²
(5)
Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel
(6)
Metrische schroefkoppeling M32 voor DC-kabel ‘OUT’
Kabeldiameter 18 - 25 mm
(7)
Metrische schroefkoppeling M20 voor aardaansluiting
Kabeldiameter 6 - 12 mm
Alleen noodzakelijk bij optioneel gebruik van een
overspanningsbeveiliging.
(8)
Metrische schroefkoppeling M16 voor DC-kabel ‘IN’
Kabeldiameter 5 - 10 mm
(9)
Metrische schroefkoppeling M32 voor DC-kabel ‘OUT’
Kabeldiameter 18 - 25 mm
(9)
Drukcompensatiemembraan
(10)
Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel
(11)
Aansluitklemmen met zekeringhouder voor DC-kabel ‘IN’
Kabeldoorsnede 2,5 - 6 mm²
(12)
Aansluiting M10 voor DC-kabel ‘OUT’
(13)
Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel
(14)
Deksel
(15)
Schroeven van deksel (4x)
Belangrijk! Metrische schroefkoppelingen en pluggen zijn bij levering niet
op de Fronius DC Box 60/12 gemonteerd, maar afzonderlijk verpakt.
7
NL
Beschrijving
van de Fronius DC Box 60/
12
(vervolg)
Fronius DC Box 60/12 monteren
Pluggen en
schroeven
Afhankelijk van de ondergrond zijn er diverse pluggen en schroeven nodig
om de Fronius DC Box 60/12 te monteren. Pluggen en schroeven zijn
daarom niet bij de levering van de Fronius DC Box 60/12 inbegrepen. De
monteur is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van passende pluggen en
schroeven.
Keuze van de
montageplaats
Let bij het kiezen van montageplaats op de volgende criteria:
- Installatie alleen op vaste ondergrond
- De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan -25 °C en niet
hoger dan +55 °C
- De Fronius DC Box 60/12 kan op een beschutte plaats buitenshuis
worden gemonteerd; directe inwerking van vocht moet echter worden
vermeden.
- Beschermen tegen directe zonnestraling en weersinvloeden
- Zo mogelijk onder de solarmodules monteren
ATTENTIE! Om deformatie
van de Fronius DC Box 60/
12 te voorkomen, het
apparaat uitsluitend op een
vlakke ondergrond monteren!
8
Fronius DC
Box 60/12
monteren
De Fronius DC Box 60/12 moet in verticale stand worden gemonteerd,
met naar beneden wijzende kabelingangen en -uitgangen.
1
2
2
1
5
5
2
1
4
3
5
5
3
4
3
4
4x
1
1
3
NL
Montagestand
2
2
4
4
3
5
9
Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen
Algemeen
Door de toepassing van stringzekeringen in de Fronius DC Box 60/12
worden solarmodules extra afgezekerd.
Doorslaggevend voor het afzekeren van de solarmodule is de maximale
kortsluitstroom ISC van de betreffende solarmodule.
Criteria voor
de juiste keuze van stringzekeringen
Bij het afzekeren van de solarmodulestrings moet er per string aan de
volgende voorwaarden zijn voldaan:
- IN > 1,5 x ISC
- IN < 2,00 x ISC
- UN >/= max. ingangsspanning van de toegepaste inverter:
Fronius IG 15 - 60........... 530 V DC
Fronius IG Plus ............... 600 V DC
Fronius IG TL.................. 850 V DC
- Afmetingen van de zekeringen: Diameter 10,3 x 35 - 38 mm
IN ......... Nominale stroomwaarde van de zekering
ISC ....... Kortsluitstroom bij standaard testvoorwaarden (STC) volgens blad
met technische gegevens van de solarmodule
UN ....... Nominale spanningswaarde van de zekering
Gevolgen van
te lichte zekeringen
Aanbeveling
voor de zekeringen - toepassingsvoorbeeld
Bij te lichte zekeringen is de nominale stroomwaarde van de zekering
kleiner dan de kortsluitstroom van de solarmodule.
Gevolg:
De zekering kan bij intensieve lichtomstandigheden doorslaan.
ATTENTIE! Kies alleen zekeringen waarvan de nominale spanning hoger is dan of gelijk is aan de max. ingangsspanning van
de gebruikte inverter!
Bijvoorbeeld: Maximale kortsluitstroom (ISC) van de solarmodule = 5,75 A
Overeenkomstig de criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen
moet de nominale stroomwaarde van de zekering groter zijn dan het 1,5voudige van de kortsluitstroom:
5,75 A x 1,5 = 8,625 A
volgens tabel ‘Zekeringen’ te kiezen zekering: 50 215 06.10 met 10,0 A en
nominale spanning 900 V AC / DC.
10
Nominale
stroomwaarde
Zekering
Nominale
stroomwaarde
Zekering
4,0 A
50 215 06.4
12,0 A
50 215 06.12
6,0 A
50 215 06.6
16,0 A
50 215 06.16
8,0 A
50 215 06.8
20,0 A
50 215 06.20
10,0 A
50 215 06.10
Tabel ‘Zekeringen’: Overzicht van geschikte zekeringen, bijvoorbeeld SIBA-zekeringen
voor 900 V AC / DC
NL
Zekeringen
11
Stringzekeringen aanbrengen
Stringzekeringen kiezen
Voor het afzekeren van de solarmodule moeten stringzekeringen overeenkomstig de informatie van de fabrikant van de solarmodule of volgens de
rubriek ‘Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen’ worden gekozen:
- max. 20 A per zekeringhouder
- max. 12 solarmodulestrings
- max. 60 A totale ingangsstroom
- Afmetingen van de zekeringen: Diameter 10,3 x 35 - 38 mm
Belangrijk!
- Neem de veiligheidsvoorschriften m.b.t. de solarmodule in acht
- Neem de eisen van de fabrikant van de solarmodule in acht
Stringzekeringen aanbrengen
ATTENTIE! Stringzekeringen in overeenstemming met het aantal
aanwezige solarmodules in de zekeringenhouders aanbrengen.
2
1
1
2
1
2
12
Fronius DC Box 60/12 met de inverter verbinden
Veiligheid
Voorbereiding
WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn.
Gevaar door gelijkstroomspanning van de solarmodules. Zorg
er vóór alle aansluitwerkzaamheden voor dat de ingangszijde
en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn!
2
1
5
1
2
1
6
2
4
8
3
NL
7
DC-kabels
‘OUT’ aansluiten aan de
Fronius DC
Box 60/12
ATTENTIE! Bij het vastdraaien van de zeskantmoer met behulp
van een gaffelsleutel bij de zeskantmoer* tegendruk geven op de
schroefdraadbout.
Aanhaalmoment 15 Nm
*
2
1
2
1
*
4
1
1
1
1
6
3
5
12
Aanhaalmoment 7 Nm
ATTENTIE! DC-kabels ‘OUT’ overeenkomstig hun geplande
polariteit markeren.
13
Fronius DC
Box 60/12 met
de inverter
verbinden
1.
1 DC-kabels ‘OUT’ volgens de handleiding van de inverter op de inverter
aansluiten
ATTENTIE! Bij het aansluiten op de volgende punten letten:
- Is een aardeaansluiting van de solarmodule nodig of aanwezig? Zo ja, houdt u dan rekening met de bijzonderheden van
de betreffende aardeaansluiting van de solarmodule
- Bij een aardeaansluiting van de solarmodule moeten de
stringzekeringen zich altijd bevinden in de niet-geaarde aftakleiding.
- DC-kabels ‘OUT’ correct (let op de polen) aansluiten op de
inverter
14
Solarmodulestrings op de Fronius DC Box
60/12 aansluiten
Veiligheid
WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn.
Gevaar door DC-spanning van de solarmodules. Zorg er vóór
alle aansluitwerkzaamheden voor dat de ingangszijde en de
uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn!
Voorbereiding
ATTENTIE! Metrische schroefkoppelingen overeenkomstig het
aantal aanwezige solarmodulestrings aanbrengen. Op lege
plaatsen een plug aanbrengen.
In de volgende stappen wordt de aansluiting van 10 solarmodulestrings
weergegeven.
NL
1
5
4
3
2
1
Aanhaalmoment:
M16 ... 2,5 Nm
M20 ... 4,0 Nm
Solarmodulestrings op de
Fronius DC
Box 60/12
aansluiten
ATTENTIE! Op de aansluitklemmen voor DC-kabels ‘IN’ en op de
aansluitklemmen met zekeringhouders voor DC-kabels ‘IN’ alleen
DC-kabels met dezelfde polariteit aansluiten.
ATTENTIE! Bij DC-kabels die worden aangesloten op aansluitklemmen met een zekeringhouder, moet u ervoor zorgen dat in
de betreffende zekeringhouders daadwerkelijk een zekering is
geplaatst.
15
Solarmodulestrings op de
Fronius DC
Box 60/12
aansluiten
(vervolg)
1
2
1
1
2
3
2
4
4
3
Aanhaalmoment 0,8 Nm
Aanhaalmoment 0,8 Nm
3
4
3
1
1
2
1
1
1
x20
1
12
1
1
Aanhaalmoment 2,5 Nm
Afsluitende
handelingen
4
5
ATTENTIE!
- Vorm met de DC-kabels van de solarmodule buiten de apparaten een lus!
- Monteer geschikte trekontlasting, zodat niet het volle gewicht
van de kabels op de apparaatwand rust.
DC IN
16
Zekeringen vervangen
Veiligheid
WAARSCHUWING! Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden
kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade
veroorzaken. De hierna beschreven werkzaamheden mogen
uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd! Neem
de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht.
WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn.
Gevaar door gelijkstroomspanning van de solarmodules. Vóór
alle onderhoudswerkzaamheden moet u ervoor zorgen dat de
ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn!
Voorbereiding
1 Verbinding naar de AC-leidingen onderbreken m.b.v. AC-scheidings-
schakelaar voor de inverter
2 Solarmodulestrings naar de Fronius DC Box 60/12 onderbreken
tegen opnieuw inschakelen en weer aansluiten van de geopende /
onderbroken verbindingen
4 Controleren of de solarmodulestrings spanningsvrij zijn
5 Solarmodulestrings kortsluiten
6 Deksel verwijderen
7 Zekeringenhouder op de klemmen op continuïteit controleren
Zekering vervangen
ATTENTIE! Gebruik voor het afzekeren van de solarmodule
uitsluitend zekeringen die voldoen aan de criteria voor geschikte
zekeringen.
Afmetingen van de zekeringen: Diameter 10,3 x 35 - 38 mm
1
2
2
1
1
2
2
17
NL
3 Een duidelijk leesbaar en begrijpelijk waarschuwingsbord plaatsen
Zekering vervangen
(vervolg)
3 Oorzaak van de defecte zekering opsporen en verhelpen
Afsluitende
handelingen
1 Deksel monteren
2 Kortsluiting van de solarmodulestrings opheffen
3 Solarmodulestrings naar de Fronius DC Box 60/12 sluiten
4 Verbinding naar de AC-leidingen weer tot stand brengen m.b.v. de
AC-scheidingsschakelaar voor de inverter
18
Storingen zoeken en verhelpen
Veiligheid
Vermogensafname bij de inverter
Oorzaak:
Remedie:
Een of meer zekeringen defect
Defecte zekeringen vervangen
Zekering defect
Oorzaak:
Remedie:
Te hoge temperatuur in de Fronius DC Box 60/12
(bijvoorbeeld door directe zonnestraling)
Zonodig de Fronius DC Box 60/12 op een andere
plaats monteren (eventueel onder de solarmodules);
defecte zekering vervangen
Oorzaak:
Remedie:
Solarmodulestring defect
Defect in de solarmodulestring verhelpen; defecte
zekering vervangen
Oorzaak:
Er is een zekering gebruikt met een te lage nominale
stroomwaarde (de nominale stroomwaarde van de
zekering is kleiner dan de maximale kortsluitstroom
van de solarmodule)
Defecte zekering vervangen; zekering met een geschikte nominale stroomwaarde plaatsen
Remedie:
Oorzaak:
Remedie:
Solarmodulestrings omgepoold aangesloten
Polariteit van elke afzonderlijke solarmodulestring
controleren; omgepoolde solarmodulestrings correct
aansluiten
Geen solarmodulespanning bij de inverter
Oorzaak:
Remedie:
Verbindingsfout
DC-kabel ‘OUT’ op beschadigingen controleren;
(klem)aansluitingen controleren
Oorzaak:
Remedie:
Ompoling van de DC-kabel ‘OUT’
DC-kabel ‘OUT’ correct aansluiten op de Fronius DC
Box 60/12
19
NL
Storingen
zoeken en
verhelpen
WAARSCHUWING! Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden
kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade
veroorzaken. De hierna beschreven werkzaamheden mogen
uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd! Neem
de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht.
20
Vážený zákazníku
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a gratulujeme k získání tohoto technicky vyspělého produktu firmy Fronius. Návod, který Vám předkládáme, Vám pomůže seznámit se s
přístrojem. Proto jej pečlivě přečtěte, aby jste poznal všechny mnohostranné možnosti,
které Vám tento výrobek naší firmy poskytuje. Jen tak budete moci všechny jeho přednosti co nejlépe využít.
Prosíme rovněž, aby jste dbal bezpečnostních předpisů. Pamatujte na co nejvyšší míru
bezpečnosti na Vašem pracovišti. Pečlivé zacházení s Vaším přístrojem přispěje k jeho
dlouhodobé životnosti a provozní spolehlivosti, což jsou nezbytné předpoklady k
dosažení perfektních pracovních výsledků.
CS
Úvod
ud_fr_st_et_00682
012012
Bezpečnostní předpisy ....................................................................................................... 2
Nebezpečí! ..................................................................................................................... 2
Varování! ........................................................................................................................ 2
Pozor! ............................................................................................................................ 2
Upozornění! ................................................................................................................... 2
Důležité! ......................................................................................................................... 2
Opatření pro bezpečnou práci ....................................................................................... 2
Všeobecné informace ........................................................................................................ 4
Koncepce přístroje ......................................................................................................... 4
Střídač ........................................................................................................................... 4
Obsah balení ................................................................................................................. 5
Rozšířená výbava .......................................................................................................... 5
Technické údaje ............................................................................................................. 5
Použité zkratky a označení ............................................................................................ 5
Popis zařízení .................................................................................................................... 6
Bezpečnost .................................................................................................................... 6
Popis zařízení Fronius DC Box 60/12 ............................................................................ 6
Montáž modulu Fronius DC Box 60/12 .............................................................................. 8
Hmoždinky a šrouby ...................................................................................................... 8
Výběr místa .................................................................................................................... 8
Montážní poloha ............................................................................................................ 8
Montáž modulu Fronius DC Box 60/12 .......................................................................... 8
Kritéria pro správnou volbu pojistek větví......................................................................... 10
Všeobecné informace .................................................................................................. 10
Kritéria pro správnou volbu pojistek větví .................................................................... 10
Důsledky nedostatečně dimenzovaných pojistek ......................................................... 10
Doporučení pro jištění - příklad použití ........................................................................ 10
Pojistky ......................................................................................................................... 11
Použití pojistek větví ........................................................................................................ 12
Výběr pojistek větví ...................................................................................................... 12
Použití pojistek větví .................................................................................................... 12
Propojení modulu DC Box 60/12 se střídačem ................................................................ 13
Bezpečnost .................................................................................................................. 13
Příprava ....................................................................................................................... 13
Propojení modulu DC Box 60/12 se střídačem ............................................................ 14
Připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/12 .................................. 15
Bezpečnost .................................................................................................................. 15
Příprava ....................................................................................................................... 15
Připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/12 .............................. 15
Další činnosti ............................................................................................................... 16
Výměna pojistek ............................................................................................................... 17
Bezpečnost .................................................................................................................. 17
Příprava ....................................................................................................................... 17
Výměna pojistky ........................................................................................................... 17
Další činnosti ............................................................................................................... 18
Vyhledávání a odstraňování závad .................................................................................. 19
Bezpečnost .................................................................................................................. 19
Vyhledávání a odstraňování závad .............................................................................. 19
1
CS
Obsah
Bezpečnostní předpisy
NEBEZPEČÍ!
VAROVÁNÍ!
POZOR!
„NEBEZPEČÍ!“ Symbol upozorňující na bezprostředně hrozící
nebezpečí, které by mohlo mít za následek smrt nebo těžké
zranění.
„VAROVÁNÍ!“ Symbol upozorňující na možnost vzniku nebezpečné situace, která by mohla mít za následek smrt nebo těžké
zranění.
„POZOR!“ Symbol upozorňující na možnost vzniku závažné
situace, která by mohla přivodit drobná poranění nebo lehčí
zranění a materiální škody.
UPOZORNĚNÍ!
„UPOZORNĚNÍ!“ Symbol upozorňující na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození vašeho zařízení.
Důležité!
„Důležité!“ Symbol označující některé tipy pro využití přístroje a
ostatní zvláště důležité informace. Nejedná se o upozornění na
škodlivou či nebezpečnou situaci.
Uvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole o bezpečnostních předpisech, je to důvod ke zvýšení pozornosti.
Opatření pro
bezpečnou
práci
VAROVÁNÍ! Solární moduly mohou za světla vytvářet životu
nebezpečná napětí a nelze je proto vypnout! Pro zajištění
bezpečné práce je proto během instalace zapotřebí provést
zvláštní opatření. Solární moduly případně zakryjte.
Instalační a servisní práce nechte provádět pouze vyškoleným odborným
personálem!
Modul Fronius DC Box 60/12 neinstalujte do výbuchem ohrožených míst.
2
Připojení větví solárních modulů smí být provedeno pouze tehdy, je-li
zařízení bez proudu; během připojovacích prací na jiném místě přerušte
okruh proudu solárních modulů nebo solární moduly zakryjte.
Napětí DC fotovoltaického zařízení nesmí při běhu naprázdno přesáhnout
hodnotu 850 V DC!
Kryt modulu Fronius DC Box 60/12 musí být neustále uzavřený!
Při opravách a úkonech údržby střídač vždy nejprve odpojte střídač na
straně sítě (AC) a poté otevřete odpojovač DC ve střídači (je-li k
dispozici).
Modul Fronius DC Box 60/12 ve vnitřním prostoru spolehlivě uzemněte a
ochraňte proti zkratu.
Dodržujte správnou polaritu u přípojek.
CS
Opatření pro
bezpečnou
práci
(pokračování)
3
Všeobecné informace
Modul Fronius DC Box 60/12 je
koncipován pro použití v
zasíťovaných fotovoltaických zařízeních s více větvemi solárních
modulů.
Koncepce
přístroje
6 až 12 větví solárních modulů lze
spojit na vstupu do modulu Fronius
DC Box 60/12 pro následnou redukci počtu výstupů na pouhé dva hlavní vedení DC+ a DC-.
Fronius DC Box 60/12 (otevřený)
Střídač
Modul Fronius DC Box 60/12 je určen výhradně pro provoz s následujícími střídači:
- Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40
- Fronius IG 60 HV
- Fronius IG Plus
- Fronius IG Plus V
- Fronius IG TL
Tyto střídače jsou na vstupní straně DC vybaveny integrovanou ochranou
proti přepětí. V modulu Fronius DC Box 60/12 proto není zapotřebí žádný
omezovač přepětí.
V případě potřeby ochrany proti přepětí typu 1 nebo 2 lze tuto ochranu
nainstalovat na modul Fronius DC Box 60/12 na kolejnici určenou pro
tento účel.
UPOZORNĚNÍ! Použití jiných střídačů, které nejsou na vstupní
straně DC vybaveny integrovanou ochranou proti přepětí, není z
těchto důvodů vždy možné!
Důležité! Při provozu modulu DC Box 60/12 ve spojení se střídači Fronius
IG 15 / 20 / 30 / 40 a Fronius IG 60 HV se ve fotovoltaickém zařízení
nenachází žádný odpojovač DC. Zařízení popřípadě vybavte vhodným
odpojovačem DC.
4
Obsah balení
-
Rozšířená
výbava
Volitelně lze na modul Fronius DC Box 60/12 namontovat běžnou ochranu
proti přepětí.
Technické
údaje
Max. vstupní napětí při běhu naprázdno
1 Fronius DC Box 60/12
2 metrická šroubová spojení M32 vč. kontramatic
24 metrických šroubových spojení M16 vč. kontramatic
12 zaslepovacích zátek M16
1 metrické šroubové spojení M20 vč. kontramatice
1 metrická zaslepovací zátka M20
1 příloha
850 V
Max. vstupní proud
60 A
Max. vstupní proud na držák pojistky
20 A
Max. počet větví (s integrovaným jištěním solárních modulů)
12
Max. průřez vedení svorek na straně solárních modulů
Max. průřez vedení svorek na straně střídače
6 mm2
95 mm2
Šroubové spojení pro upevnění kabelu na straně solárního modulu
M16
Šroubové spojení pro upevnění kabelu na straně střídače
M32
Krytí
IP 66
Třída ochrany
II
Okolní podmínky
-25 °C - +55 °C
-13°F - +131°F
330 x 440 x 137 mm
12.99 x 17.32 x 5.39 in.
CS
Rozměry (bez šroubových spojení)
Použité zkratky a označení
Kabel DC „OUT“
Výstupní kabel DC od modulu Fronius DC Box 60/12
ke střídači;
polarita kabelu DC „OUT“ závisí na připojení větví
solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/12.
Kabel DC „IN“
Větve solárních modulů od solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/12;
větev solárního modulu sestává vždy z jednoho kabelu DC+ a jednoho DC-.
5
Popis zařízení
Bezpečnost
VAROVÁNÍ! Chybná obsluha může způsobit závažné zranění
a materiální škody. Popsané funkce používejte teprve poté, co
přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
- tento návod k obsluze,
- všechny návody k systémovým komponentám, zejména
bezpečnostní předpisy.
Popis zařízení
Fronius DC
Box 60/12
(1)
(13)
(2)
(3)
(12)
(4)
(11)
(5)
(10)
(6)
(9a)
(7)
(8)
(14)
(15)
Fronius DC Box 60/12
Poz.
Popis
(1)
Montážní otvor / uchycení šroubů krytu
(2)
Kolejnice
pro montáž běžné ochrany proti přepětí
(3)
Přípojka M10 pro kabel DC „OUT“
6
(9)
Poz.
Popis
(4)
Přípojné svorky pro kabel DC „IN“
průřez kabelu 2,5 - 6 mm2
(5)
Montážní otvor / uchycení šroubů krytu
(6)
Metrické šroubové spojení M32 pro kabel DC „OUT“
průměr kabelů 18 - 25 mm
(7)
Metrické šroubové spojení M20 pro zemnicí kabel
průměr kabelů 6 - 12 mm
Zapotřebí pouze při použití ochrany proti přepětí (rozšířená
výbava).
(8)
Metrická šroubová spojení M16 pro kabel DC „IN“
průměr kabelů 5 - 10 mm
(9)
Metrické šroubové spojení M32 pro kabel DC „OUT“
průměr kabelů 18 - 25 mm
(9a)
Tlaková vyrovnávací membrána
(10)
Montážní otvor / uchycení šroubů krytu
(11)
Přípojné svorky s držáky pojistek pro kabel DC „IN“
průřez kabelu 2,5 - 6 mm2
(12)
Přípojka M10 pro kabel DC „OUT“
(13)
Montážní otvor / uchycení šroubů krytu
(14)
Kryt
(15)
Šrouby krytu (4 x)
Důležité! Metrické šroubové spoje a zaslepovací zátky nejsou při dodání
modulu Fronius DC Box 60/12 našroubovány, jsou pouze přiloženy.
CS
Popis zařízení
Fronius DC
Box 60/12
(pokračování)
7
Montáž modulu Fronius DC Box 60/12
Hmoždinky a
šrouby
Pro montáž modulu Fronius DC Box 60/12 jsou v závislosti na materiálu
zdi nutné různé hmoždinky a šrouby. Hmoždinky a šrouby nejsou proto
součástí dodávky modulu Fronius DC Box 60/12. Za správný výběr odpovídajících hmoždinek a šroubů je odpovědný montážní pracovník.
Výběr místa
Dodržujte při výběru umístění následující kritéria:
- Zařízení instalujte pouze na pevný podklad.
- Okolní teplota nesmí být nižší než -25 °C a vyšší než +55 °C.
- Fronius DC Box 60/12 je možné instalovat v chráněném venkovním
prostoru; je zapotřebí zamezit bezprostřednímu působení vlhkosti.
- Chraňte před přímým slunečním svitem a povětrnostními podmínkami.
- V případě, že je to možné, instalujte zařízení pod solární moduly.
UPOZORNĚNÍ! Aby se
zabránilo deformaci modulu Fronius DC-Box 60/12,
přístroj musí být instalován
na rovnou plochu!
8
Montáž modulu Fronius DC
Box 60/12
Fronius DC Box 60/12 musí být instalován vertikálně, s kabelovými vstupy
a výstupy směřujícími dolů.
1
2
2
1
5
5
2
1
4
3
5
5
3
4
3
4
4x
1
1
3
2
2
4
4
3
5
CS
Montážní
poloha
9
Kritéria pro správnou volbu pojistek větví
Všeobecné
informace
Použitím pojistek větví v modulu Fronius DC Box 60/12 jsou solární moduly ještě více jištěny.
Pro jištění solárních modulů je nejdůležitější maximální zkratový proud ISC
příslušného solárního modulu.
Kritéria pro
správnou
volbu pojistek
větví
V případě použití pojistek větví solárních modulů musí být u každé větve
splněna následující kritéria:
- IN > 1,5 x ISC
- IN < 2,00 x ISC
- UN >/= max. vstupní napětí použitého střídače:
Fronius IG 15 - 60........... 530 V DC
Fronius IG Plus ............... 600 V DC
Fronius IG-TL ................. 850 V DC
- Rozměry pojistek: Průměr 10,3 x 35 - 38 mm
IN ......... Jmenovitá hodnota proudu pojistky
ISC ....... Zkratový proud při standardních zkušebních podmínkách (STC)
dle datového listu solárního modulu
UN ....... Jmenovitá hodnota napětí pojistky
Důsledky
nedostatečně
dimenzovaných pojistek
Doporučení
pro jištění příklad použití
V případě nedostatečně dimenzovaných pojistek je jmenovitá hodnota
proudu pojistek nižší než zkratový proud solárního modulu.
Důsledek:
Pojistka může v případě intenzivního světla vypadnout.
UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze pojistky s vyšším nebo stejným
jmenovitým napětím, jako je maximální vstupní napětí použitého
střídače!
Např.: max. zkratový proud (ISC) solárního modulu = 5,75 A
V souladu s kritérii pro správný výběr pojistek větví musí být jmenovitá
hodnota proudu pojistky vyšší než 1,5násobek zkratového proudu:
5,75 A x 1,5 = 8,625 A
Vhodné pojistky dle tabulky „Pojistky“: 50 215 06.10 s 10,0 A a jmenovitým
napětím 900 V AC / DC.
10
Jmenovitá
hodnota proudu
Pojistka
Jmenovitá
hodnota proudu
Pojistka
4,0 A
50 215 06.4
12,0 A
50 215 06.12
6,0 A
50 215 06.6
16,0 A
50 215 06.16
8,0 A
50 215 06.8
20,0 A
50 215 06.20
10,0 A
50 215 06.10
Tabulka „Pojistky“: Výpis vhodných pojistek, např. pojistky SIBA pro 900 V AC / DC
CS
Pojistky
11
Použití pojistek větví
Výběr
pojistek větví
Pro jištění solárních modulů zvolte pojistky větví v závislosti na údajích
výrobce solárního modulu nebo dle odstavce „Kritéria pro správný výběr
pojistek větví“:
- Max. 20 A na držák pojistek
- Max. 12 větví solárních modulů
- Max. 60 A vstupní proud celkem
- Rozměry pojistek: Průměr 10,3 x 35 - 38 mm
Důležité!
- Dodržujte bezpečnostní předpisy pro solární moduly.
- Dodržujte požadavky výrobce solárních modulů.
Použití pojistek větví
UPOZORNĚNÍ! Pojistky větví vložte do jejich držáků v závislosti
na počtu dostupných solárních modulů.
2
1
1
2
1
2
12
Propojení modulu DC Box 60/12 se střídačem
Bezpečnost
Příprava
VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních
modulů. Před veškerými úkony připojování zajistěte, aby vstupní i výstupní strana před zařízením byla odpojena od elektrického napájení!
2
1
5
1
2
1
6
2
4
8
3
UPOZORNĚNÍ! Při dotahování šestihranné matice pomocí stranového klíče přidržujte šestihrannou matici * na čepu se závitem.
Utahovací moment 15 Nm
*
2
CS
Připojení
kabelu DC
„OUT“ k modulu Fronius
DC Box 60/12
7
1
2
1
*
4
1
1
1
1
6
3
5
12
Utahovací moment 7 Nm
UPOZORNĚNÍ! Kabel DC „OUT“ označte podle jeho určené
polarity.
13
Propojení
modulu DC
Box 60/12 se
střídačem
1.
1 Dle návodu k obsluze střídače připojte kabel DC „OUT“ ke střídači.
UPOZORNĚNÍ! Při připojování dodržujte následující body:
- Je zapotřebí uzemnění solárního modulu a je k dispozici? V
případě, že ano, zohledněte zvláštnosti příslušného uzemnění
solárního modulu.
- U uzemnění solárního modulu musí být pojistky větví vždy v
neuzemněném obvodu.
- Připojte kabel DC „OUT“ pólově správně ke střídači.
14
Připojení větví solárních modulů k modulu
Fronius DC Box 60/12
Bezpečnost
VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních
modulů. Před veškerými úkony připojování zajistěte, aby vstupní i výstupní strana před zařízením byla odpojena od elektrického napájení!
Příprava
UPOZORNĚNÍ! Metrická šroubová spojení osaďte tak, aby odpovídala počtu dostupných větví solárních modulů, volné pozice
osaďte zaslepujícími šrouby.
V následujících pracovních krocích je popsáno připojení 10 větví solárních
modulů.
1
4
3
2
1
Utahovací
moment:
M16 ... 2,5 Nm
M20 ... 4,0 Nm
Připojení větví
solárních
modulů k
modulu Fronius DC Box 60/
12
UPOZORNĚNÍ! K přípojným svorkám kabelů DC „IN“ a přípojným
svorkám s držáky pojistek pro kabely DC „IN“ připojujte vždy
pouze kabely DC se stejnou polaritou.
UPOZORNĚNÍ! U kabelů DC, které jsou ke svorkám připojeny
pomocí držáků pojistek, zajistěte, aby do příslušných držáků byly
vloženy pojistky.
15
CS
5
Připojení větví
solárních
modulů k
modulu Fronius DC Box 60/
12
(pokračování)
1
2
1
1
2
3
2
4
4
3
Utahovací moment 0,8 Nm
Utahovací moment 0,8 Nm
3
4
3
1
1
2
1
1
x20
1
1
12
1
1
Utahovací moment 2,5 Nm
Další činnosti
4
5
UPOZORNĚNÍ!
- Pomocí kabelů DC solárních panelů vytvořte záhyb vně
přístrojů!
- Použijte vhodnou príchytku, aby na stenu prístroje nepusobila
plná váha kabelu.
DC IN
16
Výměna pojistek
Bezpečnost
VAROVÁNÍ! Chybně provedená práce může zapříčinit závažné
zranění a materiální škody. Následující činnosti smějí provádět
jen odborně vyškolené osoby! Dodržujte bezpečnostní předpisy
uvedené v návodu.
VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních
modulů. Před veškerými úkony údržby zajistěte, aby vstupní i
výstupní strana před zařízením byla odpojena od elektrického
napájení!
Příprava
1 Přerušte spojení k vedení AC pomocí rozpojovacího zařízení AC
střídače.
2 Přerušte připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box
60/12.
3 Opatřete zařízení dobře čitelným a srozumitelným varovným štítkem
proti opětovnému zapnutí a připojení otevřených / přerušených vedení.
4 Přezkoušejte větve solárních modulů, zda jsou bez napětí.
5 Zkratujte větve solárních modulů.
6 Demontujte kryt.
CS
7 Přezkoušejte průchodnost svorek držáku pojistek.
Výměna pojistky
UPOZORNĚNÍ! K jištění solárních modulů používejte pouze
pojistky, které odpovídají kritériím pro správnou volbu pojistek.
Rozměry pojistek: průměr 10,3 x 35 - 38 mm
1
2
2
1
1
2
2
17
Výměna pojistky
(pokračování)
3 Zjistěte příčinu zničení pojistky a odstraňte ji.
Další činnosti
1 Namontujte kryt.
2 Odstraňte zkrat větví solárních modulů.
3 Připojte větve solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/12.
4 Opět vytvořte spojení k vedení AC pomocí rozpojovacího zařízení AC
střídače.
18
Vyhledávání a odstraňování závad
Bezpečnost
Pokles výkonu střídače
Příčina:
Odstranění:
Vadná jedna nebo více pojistek
Výměna vadné pojistky (pojistek)
Vadná pojistka
Příčina:
Odstranění:
Příliš vysoká teplota modulu Fronius DC Box 60/12
(např. z důvodu přímého slunečního záření)
Umístění modulu Fronius DC Box 60/12 do jiné polohy (popřípadě pod solární moduly); výměna vadné
pojistky
Příčina:
Odstranění:
Vadná větev solárního modulu
Odstranění závady ve větvi solárního modulu, výměna vadné pojistky
Příčina:
Použití pojistky s příliš nízkou jmenovitou hodnotou
proudu (jmenovitá hodnota proudu pojistek je nižší
než maximální zkratový proud solárních modulů)
Výměna vadné pojistky, použití pojistky s vhodnou
jmenovitou hodnotou proudu
Odstranění:
Příčina:
Odstranění:
Větve solárních modulů připojené k nesprávným
pólům
Přezkoušení polarity příslušné větve solárního modulu, správné připojení nesprávně připojených větví
Střídač bez napětí ze solárních modulů
Příčina:
Odstranění:
Chyba zapojení
Kontrola kabelu DC „OUT“, zda není poškozen,
kontrola svorek
Příčina:
Odstranění:
Špatná polarita kabelu DC „OUT“
Pólově správné připojení kabelu DC „OUT“ k modulu
Fronius DC Box 60/12
19
CS
Vyhledávání a
odstraňování
závad
VAROVÁNÍ! Chybně provedená práce může zapříčinit závažné
zranění a materiální škody. Následující činnosti smějí provádět
jen odborně vyškolené osoby! Dodržujte bezpečnostní předpisy
uvedené v návodu.
20
Vážená čitateľka, vážený čitateľ
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a blahoželáme vám ku kúpe technicky vysoko
kvalitného výrobku značky Fronius. Tento návod vám pomôže dokonale sa s ním zoznámiť. Ak si ho starostlivo preštudujete, spoznáte rôznorodé možnosti vášho výrobku
značky Fronius. Iba tak dokážete maximálne využiť všetky jeho výhody.
Prosíme vás aj o striktné dodržiavanie bezpečnostných predpisov a o zvýšenie bezpečnosti na mieste inštalácie vášho výrobku. Starostlivým zaobchádzaním s vašim
výrobkom zaručíte jeho dlhodobú kvalitu, spoľahlivosť a životnosť. To všetko sú dôležité
predpoklady vynikajúcich výsledkov.
SK
Úvod
ud_fr_st_et_01507 012012
Bezpečnostné predpisy ...................................................................................................... 2
Nebezpečenstvo! ........................................................................................................... 2
Varovanie! ...................................................................................................................... 2
Pozor! ............................................................................................................................ 2
Upozornenie! ................................................................................................................. 2
Dôležité upozornenie! .................................................................................................... 2
Preventívne opatrenia pre bezpečnú prácu ................................................................... 2
Všeobecné informácie ........................................................................................................ 4
Koncepcia zariadenia ..................................................................................................... 4
striedač .......................................................................................................................... 4
Rozsah dodávky ............................................................................................................ 5
Doplnkové vybavenie ..................................................................................................... 5
Technické údaje ............................................................................................................. 5
Použité skratky a označenia: ......................................................................................... 5
Popis spotrebiča................................................................................................................. 6
Bezpečnosť .................................................................................................................... 6
Popis zariadenia Fronius DC Box 60/12 ........................................................................ 6
Montáž Fronius DC Box 60/12 ........................................................................................... 8
Kotvy a skrutky .............................................................................................................. 8
Výber miesta .................................................................................................................. 8
Montážna poloha ........................................................................................................... 8
Montáž Fronius DC Box 60/12 ....................................................................................... 8
Kritériá výberu správnych poistiek vedenia ...................................................................... 10
Všeobecné informácie ................................................................................................. 10
Kritériá výberu správnych poistiek vedenia .................................................................. 10
Dôsledky príliš nízkeho dimenzovania poistiek ............................................................ 10
Odporúčané poistky - Príklad použitia ......................................................................... 10
Poistky .......................................................................................................................... 11
Použitie poistiek vedenia .................................................................................................. 12
Výber poistiek vedenia ................................................................................................. 12
Použitie poistiek vedenia ............................................................................................. 12
Spojte Fronius DC Box 60/12 so striedačom ................................................................... 13
Bezpečnosť .................................................................................................................. 13
Príprava ....................................................................................................................... 13
Spojte Fronius DC Box 60/12 so striedačom ............................................................... 14
Pripojte k Fronius DC Box 60/12 vedenia solárneho modulu ........................................... 15
Bezpečnosť .................................................................................................................. 15
Príprava ....................................................................................................................... 15
Pripojte k Fronius DC Box 60/12 vedenia solárneho modulu ....................................... 15
Záverečné operácie ..................................................................................................... 16
Vymeňte poistky ............................................................................................................... 17
Bezpečnosť .................................................................................................................. 17
Príprava ....................................................................................................................... 17
Vymeňte poistku .......................................................................................................... 17
Záverečné operácie ..................................................................................................... 18
Hľadanie chýb, odstraňovanie porúch .............................................................................. 19
Bezpečnosť .................................................................................................................. 19
Hľadanie chýb, odstraňovanie porúch ......................................................................... 19
1
SK
Obsah
Bezpečnostné predpisy
NEBEZPEČENSTVO!
VAROVANIE!
POZOR!
„NEBEZPEČENSTVO!“ Označuje bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, dôsledkom sú smrteľné
následky alebo najťažšie zranenia.
„VÝSTRAHA!“ Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu. Ak
sa jej nezabráni, dôsledkom môže byť smrť alebo najťažšie
zranenia.
„POZOR!“ Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa jej
nezabráni, dôsledkom môžu byť ľahké alebo nepatrné zranenia, ako aj materiálne škody.
UPOZORNENIE!
„UPOZORNENIE!“ označuje riziko nepriaznivo ovplyvnených
pracovných výsledkov a možných poškodení výbavy.
Dôležité upozornenie!
„Dôležité !“ označuje tipy na použitie a iné zvlášť užitočné informácie. Toto nie je návestné slovo pre škodlivú alebo nebezpečnú
situáciu.
Keď vidíte niektorý zo symbolov, vyobrazených v kapitole „Bezpečnostné predpisy“, je potrebná zvýšená obozretnosť.
Preventívne
opatrenia pre
bezpečnú
prácu
VÝSTRAHA! Solárne moduly môžu za svetla produkovať životu
nebezpečné napätia a solárne moduly sa nedajú vypnúť! Z
tohto dôvodu je potrebné na zaručenie bezpečnej prevádzky
prijať osobitné opatrenia pri inštalácii. V prípade potreby solárny modul zakryte.
Údržbu a servis môže vykonávať iba vyškolený kvalifikovaný pracovník!
Fronius DC Box 60/12 sa nesmie montovať v prostredí s
nebezpečenstvom výbuchu.
2
Vedenie solárnych modulov sa môže pripojovať iba v stave bez napätia;
pri pripojovacích prácach odpojte elektrický obvod solárneho modulu na
inom mieste alebo prikryte solárne moduly.
Jednosmerné napätie fotovoltaického zariadenia nesmie pri chode
naprázdno prekročiť 850 Vjs!
Kryt Fronius DC Box 60/12 musí byť vždy uzavretý!
Pri oprave a servise vždy odpájajte najprv striedač zo strany siete (strana
AC), potom otvorte odpojovač DC v striedači (ak sa používa).
Vnútorné prípoje Fronius DC Box 60/12 musia byť chránené uzemnením
a proti proti krátkemu spojeniu.
Pri pripojovaní dbajte na správnu polaritu.
SK
Preventívne
opatrenia pre
bezpečnú
prácu
(pokračovanie)
3
Všeobecné informácie
Fronius DC Box 60/12 je vhodný na
prevádzku vo fotovoltaických zariadeniach napojených na sieť s viacerými vedeniami solárnych modulov.
Koncepcia
zariadenia
Na vstupe Fronius DC Box 60/12
možno spojiť 6 až 12 solárnych
modulov, aby sa na výstupe znížil
počet až na jedno hlavné vedenie
DC+ a DC-.
Fronius DC Box 60/12 (otvorený)
striedač
Fronius DC Box 60/12 je vhodný na prevádzku s nasledujúcimi striedačmi:
- Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40
- Fronius IG 60 HV
- Fronius IG Plus
- Fronius IG Plus V
- Fronius IG TL
Tieto striedače majú zabudovanú prepäťovú ochranu na strane vstupov
DC. V Fronius DC Box 60/12 preto nie sú potrebné žiadne obmedzovače
prepätia.
Ak sa požaduje ochrana proti prepätiu typu 1 alebo typu 2, dá sa namontovať do Fronius DC Box 60/12 na koľajnici DIN určenej na tejto účel.
UPOZORNENIE! Použitie iných striedačov bez zabudovanej
ochrany proti prepätiu zo strany vstupov DC preto nie je možná
bez ďalšieho uváženia!
Dôležité upozornenie! Pri prevádzkovaní DC Box 60/12 spolu so striedačmi Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40 a Fronius IG 60 HV sa nepoužíva žiadny odpojovač DC vo fotovoltaickom zariadení. Podľa potreby doplňte
vhodný odpojovač DC.
4
Rozsah dodávky
-
1 Fronius DC Box 60/12
2 metrické skrutky M32 s poistnými maticami
24 metrických skrutiek M16 s poistnými maticami
12 zaslepovacích zátok M16
1 metrická skrutka M20 s poistnou maticou
1 metrická zaslepovacia skrutka M20
1 príloha
Doplnkové
vybavenie
Voliteľne možno do Fronius DC Box 60/12 namontovať aj bežne predávanú prepäťovú ochranu.
Technické
údaje
max. vstupné napätie pri chode naprázdno
850 V
max. vstupný prúd
60 A
max. vstupný prúd držiaka poistiek
20 A
max. prierez vedenia svoriek solárneho modulu
6 mm2
max. prierez vedenia svoriek na strane striedača
95 mm2
Skrutky na upevnenie kábla na solárnom module
M16
Skrutky na upevnenie kábla na solárnom module
M32
Krytie
IP 66
Stupeň krytia
II
Okolité podmienky
-25°C - +55°C
-13°F - +131°F
Rozmery (bez skrutiek)
Použité skratky a označenia:
12
330 x 440 x 137 mm
12.99 x 17.32 x 5.39 in.
Js. kábel ‘OUT’
Jednosmerný výstupný kábel z Fronius DC Box 60/12
do striedača;
Polarita js. kábla ‘OUT’ závisí od toho, ako sú pripojené vedenia solárnych modulov k Fronius DC Box 60/
12.
Js. kábel ‘IN’
Vedenia solárnych modulov od solárneho modulu na
Fronius DCBox 60/12;
Vedenie solárneho modulu pozostáva vždy z jedného
kábla DC+ a jedného kábla DC.
5
SK
max. počet vedení (so zabudovanou poistkou solárneho modulu)
Popis spotrebiča
Bezpečnosť
VÝSTRAHA! Chybná obsluha môže zapríčiniť závažné personálne a vecné škody. Opísané funkcie použiť až po úplnom
preštudovaní a pochopení nasledujúcich dokumentov:
- tento návod na obsluhu
- všetky obslužné návody systémových komponentov, najmä
bezpečnostné predpisy
Popis zariadenia Fronius
DC Box 60/12
(1)
(13)
(2)
(3)
(12)
(4)
(11)
(5)
(10)
(6)
(9a)
(7)
(8)
(14)
(15)
Fronius DC Box 60/12
Poz.
Popis
(1)
Montážne vŕtanie / upínacie pre skrutky krytu
(2)
Koľajnica DIN
na montáž bežne dodávanej prepäťovej ochrany
(3)
Prípojka M10 pre Js. kábel ‘OUT’
6
(9)
Poz.
Popis
(4)
Pripojovacie svorky pre js kábel ‘IN’
Prierez kábla 2,5 - 6 mm2
(5)
Montážne vŕtanie / upínacie pre skrutky krytu
(6)
metrické skrutkové spojenie M32 pre js. kábel ‘OUT’
Priemer kábla 18 – 25 mm
(7)
Metrické skrutky M20 pre uzemňovací kábel
Priemer kábla 6 – 12 mm
Potrebný iba pri použití prídavnej prepäťovej ochrany.
(8)
metrické skrutkové spojenia M16 pre js. kábel ‘IN’
Priemer kábla 5 – 10 mm
(9)
metrické skrutkové spojenie M32 pre js. kábel ‘OUT’
Priemer kábla 18 – 25 mm
(9a)
Membrána na vyrovnanie tlaku
(10)
Montážne vŕtanie / upínacie pre skrutky krytu
(11)
Pripojovacie svorky s držiakmi poistiek pre js kábel ‘IN’
Prierez kábla 2,5 - 6 mm2
(12)
Prípojka M10 pre Js. kábel ‘OUT’
(13)
Montážne vŕtanie / upínacie pre skrutky krytu
(14)
veko
(15)
Skrutky krytu (4 x)
Dôležité upozornenie! Metrické skrutkové spojenia a zaslepovacie skrutkové spojenia nie sú pri expedícii namontované na Fronius DC Box 60/12,
ale sú len priložené.
7
SK
Popis zariadenia Fronius
DC Box 60/12
(pokračovanie)
Montáž Fronius DC Box 60/12
Kotvy a skrutky
V závislosti od podkladu sú na montáž Fronius DC Box 60/12 potrebné
rôzne kotvy a skrutky. Kotvy a skrutky preto nie sú súčasťou dodávky
Fronius DC Box 60/12. Za správny výber vhodných kotiev a skrutiek zodpovedá samotný montér.
Výber miesta
Pri výbere miesta montáže rešpektujte nasledujúce kritériá:
- Inštalácia len na pevný podklad
- Teplota okolitého prostredia nesmie byť nižšia než -25 °C a vyššia než
+55 °C.
- Fronius DC Box 60/12 je možné namontovať v chránenom vonkajšom
prostredí; zabráňte bezprostrednému pôsobeniu vlhkosti.
- Chrániť pred priamym slnečným svetlom a poveternostným vplyvom
- Podľa možnosti sa montuje pod solárne moduly
UPOZORNENIE! Zariadenie montujte len na rovnú
plochu, aby ste zamedzili
vznik deformácií na Fronius DC-Box 60/12!
8
Montáž Fronius DC Box 60/
12
Fronius DC Box 60/12 sa musí montovať vertikálne so vstupmi a výstupmi
kábla nadol.
1
2
2
1
5
5
2
1
4
3
5
5
3
4
3
4
4x
1
SK
Montážna
poloha
1
3
2
2
4
4
3
5
9
Kritériá výberu správnych poistiek vedenia
Všeobecné
informácie
Použitím poistiek vedenia vo Fronius DC Box 60/12 majú solárne moduly
doplnkové istenie.
Z hľadiska istenia je pre solárne moduly rozhodujúci maximálny skratový
prúd ISC príslušného solárneho modulu.
Kritériá výberu
správnych
poistiek vedenia
Pri istení vedení solárneho modulu musia byť v každom vedení solárneho
modulu splnené nasledujúce kritériá:
- IN > 1,5 x ISC
- IN < 2,00 x ISC
- UN >/= max. vstupné napätie použitého striedača:
Fronius IG 15 - 60........... 530 V js
Fronius IG Plus ............... 600 V js
Fronius IG-TL ................. 850 V js
- Rozmery poistky: Priemer 10,3 x 35 - 38 mm
IN ......... Menovitý prúd poistky
ISC ....... Skratový prúd pri normalizovaných skúšobných podmienkach
(STC) podľa katalógového listy solárnych modulov
UN ....... Menovité napätie poistky
Dôsledky
príliš nízkeho
dimenzovania
poistiek
Odporúčané
poistky Príklad
použitia
Ak sú poistky dimenzované na príliš malý menovitý prúd poistky v porovnaní so skratovým prúdom solárneho modulu.
Účinok:
Poistka sa môže aktivovať v podmienkach intenzívneho osvetlenia.
UPOZORNENIE! Vyberajte iba poistky, ktorých menovité napätie
je väčšie alebo rovné max. vstupnému napätiu použitého striedača!
napr.: Maximálny skratový prúd (ISC) solárneho modulu = 5,75 A
Podľa kritérií výberu správnych poistiek vedenia musí byť menovitý prúd
poistky väčší ako 1,5-násobok skratového prúdu:
5,75 A x 1,5 = 8,625 A
poistka, ktorú treba vybrať podľa tabuľky „Poistky“: 50 215 06.10 s 10,0 A
a menovité napätie 900 V AC / DC.
10
Menovitý prúd
Poistka
Menovitý prúd
Poistka
4,0 A
50 215 06.4
12,0 A
50 215 06.12
6,0 A
50 215 06.6
16,0 A
50 215 06.16
8,0 A
50 215 06.8
20,0 A
50 215 06.20
10,0 A
50 215 06.10
Tabuľka „Poistky“: výber vhodných poistiek, napr. poistky SIBA na 900 V AC / DC
SK
Poistky
11
Použitie poistiek vedenia
Výber
poistiek vedenia
Na istenie solárnych modulov vyberajte poistky vedenia podľa parametrov
solárneho modulu – alebo podľa odseku „kritériá správnej voľby poistiek
vedenia“:
- max. 20 A na jeden držiak poistiek
- max. 12 vedení solárnych modulov
- max. 60 A vstupný prúd celkovo
- Rozmery poistky: Priemer 10,3 x 35 - 38 mm
Dôležité upozornenie!
- Rešpektujte bezpečnostné smernice pre solárne moduly
- Rešpektujte požiadavky výrobcu solárneho modulu
Použitie poistiek vedenia
UPOZORNENIE! Poistky vedenia zapojte v závislosti od
používaných solárnych modulov do držiaka poistiek.
2
1
1
2
1
2
12
Spojte Fronius DC Box 60/12 so striedačom
Bezpečnosť
Príprava
VÝSTRAHA! Zasiahnutie elektrickým prúdom môže byť
smrteľné. Nebezpečné jednosmerné napätie zo solárnych
modulov. Pred všetkými pripojovacími prácami dbajte, aby bola
vstupná a výstupná strana na zariadení bez napätia!
2
1
5
1
2
1
6
2
4
8
3
SK
7
Pripojte js.
kábel ‘OUT k
Fronius DC
Box 60/12
UPOZORNENIE! Pri uťahovaní šesťhrannej matice pomocou
vidlicového kľúča pridržiavajte na šesťhrannej matici * na závitovom čape.
Zaťahovací moment 15 Nm
*
2
1
2
1
*
4
1
1
1
1
6
3
5
12
Zaťahovací moment 7 Nm
UPOZORNENIE! Js. kábel ‘OUT’ označte podľa jeho určenej
polarity.
13
Spojte Fronius
DC Box 60/12
so striedačom
1.
1 Js. kábel ‘OUT’ pripojte k striedaču podľa návodu na obsluhu striedača
UPOZORNENIE! Pri pripojovaní rešpektujte nasledujúce body:
- Je potrebné a je k dispozícii uzemnenie solárneho modulu?
Ak áno, rešpektujte Špecifiká uzemnenia príslušného solárneho modulu
- V prípade uzemnenia solárneho modulu musia byť poistky
vedenia vždy v neuzemnenej vetve.
- Js. kábel ‘OUT’ pripojte k striedaču so správnym pólovaním
14
Pripojte k Fronius DC Box 60/12 vedenia
solárneho modulu
Bezpečnosť
VÝSTRAHA! Zasiahnutie elektrickým prúdom môže byť
smrteľné. Nebezpečné jednosmerné napätie zo solárnych
modulov. Pred všetkými pripojovacími prácami dbajte, aby bola
vstupná a výstupná strana na zariadení bez napätia!
Príprava
UPOZORNENIE! Použite metrické skrutky v závislosti od počtu
použitých vedení solárnych modulov, do prázdnych pozícií dajte
zaslepovacie skrutky.
SK
V nasledujúcich pracovných krokoch je ilustrované pripojenie 10 vedení
solárnych modulov.
1
5
4
3
2
1
Zaťahovací
moment:
M16 ... 2,5 Nm
M20 ... 4,0 Nm
Pripojte k
Fronius DC
Box 60/12
vedenia solárneho modulu
UPOZORNENIE! Na pripojovacích svorkách pre Js. kábel ‘IN’ a
na pripojovacích svorkách s držiakmi poistiek pre js kábel ‘IN’
pripájajte vždy len jeden jednosmerný kábel s rovnakou polaritou.
UPOZORNENIE! V prípade jednosmerných káblov, ktoré budú
pripojené k pripojovacím svorkám s držiakmi poistiek dbajte, aby
do príslušného držiaka poistiek bola vložená poistka.
15
Pripojte k
Fronius DC
Box 60/12
vedenia solárneho modulu
(pokračovanie)
1
2
1
1
2
3
2
4
4
3
Zaťahovací moment 0,8 Nm
Zaťahovací moment 0,8 Nm
3
4
3
1
1
2
1
1
x20
1
1
12
1
1
Zaťahovací moment 2,5 Nm
Záverečné
operácie
4
5
UPOZORNENIE!
- Pomocou káblov DC solárnych modulov vytvorte mimo zariadení slučku!
- Musí byť zabezpečené vhodné ťahové odľahčenie, aby na
stenu zariadenia nepôsobila celá hmotnosť kábla.
DC IN
16
Vymeňte poistky
Bezpečnosť
VÝSTRAHA! Chybne vykonané práce môžu zapríčiniť závažné
škody na majetku a osobnú ujmu. Nadväzne opísané činnosti
smie vykonávať iba vyškolený odborný personál ! Rešpektujte
bezpečnostné predpisy uvedené v tomto na obsluhu.
VÝSTRAHA! Zasiahnutie elektrickým prúdom môže byť
smrteľné. Nebezpečné jednosmerné napätie zo solárnych
modulov. Pred všetkými prácami v rámci údržby dbajte, aby
bola vstupná a výstupná strana na zariadení bez napätia!
Príprava
1 Prerušte spojenie s prívodným vedeniam AC pomocou odpojovača
2 Prerušte vedenia solárneho modulu pre Fronius DC Box 60/12
3 Pripevnite dobre čitateľný a zrozumiteľný varovný štítok proti opätov-
nému zapnutiu a opätovnému spojeniu otvorených / rozpojených
spojov
4 Skontrolujte, že vedenia solárnych modulov sú bez napätia
5 Vedenia solárnych modulov skratujte
6 Demontujte kryt
7 Skontrolujte držiak poistiek na svorkách na elektrické spojenie
Vymeňte
poistku
UPOZORNENIE! Na istenie solárnych modulov používajte výhradne poistky spĺňajúce kritériá správneho výberu poistiek.
Rozmery poistky: Priemer 10,3 x 35 - 38 mm
1
2
2
1
1
2
2
17
SK
AC pre striedač.
Vymeňte
poistku
(pokračovanie)
3 Zistite a odstráňte príčina chyby poistky
Záverečné
operácie
1 Namontujte kryt
2 Odstráňte skrat vedení solárnych modulov
3 Pripojte vedenia solárneho modulu k Fronius DC Box 60/12
4 Obnovte spojenie prívodných vedení AC striedač pomocou odpojo-
vača AC
18
Hľadanie chýb, odstraňovanie porúch
Bezpečnosť
Pokles výkonu na striedači
Príčina:
Odstránenie:
Chybná jedna alebo viaceré poistky
Vymeňte chybné poistky
Chybná poistka
Príčina:
Odstránenie:
Prekročenie teploty Fronius DC Box 60/12 (napr. v
dôsledku priameho slnečného svetla)
V prípade potreby nájdite inú montážnu polohu pre
Fronius DC Box 60/12 (eventuálne pod solárnymi
modulmi); chybnú poistku vymeňte
Príčina:
Odstránenie:
Chyba vedenia solárneho modulu
Odstráňte chybu v solárnom module, chybnú poistku
vymeňte
Príčina:
Bola použitá poistka dimenzovaná na príliš malý
menovitý prúd poistky (menovitý prúd poistky je
menší ako maximálny skratový prúd solárneho modulu)
Chybnú poistku vymeňte, použite poistku s vhodným
menovitým prúdom
Odstránenie:
Príčina:
Odstránenie:
Prípoje vedení solárnych modulov sú prepólované
Skontrolujte polaritu každého jednotlivého solárneho
modulu; pólované vedenia solárnych modulov pripájajte so správnym pólovaním
Na striedači nie je žiadne napätie solárneho modulu
Príčina:
Odstránenie:
Chyba spojenia
Skontrolujte, či nie je poškodený js. kábel ‘OUT’,
skontrolujte (svorkové) prípojky.
Príčina:
Odstránenie:
Prepólovanie js. kábla ‘OUT’
Js. kábel ‘OUT’ k Fronius DC Box 60/12 so správnym
pólovaním
19
SK
Hľadanie
chýb, odstraňovanie
porúch
VÝSTRAHA! Chybne vykonané práce môžu zapríčiniť závažné
škody na majetku a osobnú ujmu. Nadväzne opísané činnosti
smie vykonávať iba vyškolený odborný personál ! Rešpektujte
bezpečnostné predpisy uvedené v tomto na obsluhu.
20
Sayýn okuyucu
Bize karþý duymuþ olduðunuz güvene teþekkür ederiz ve yüksek teknoloji ile donatýlmýþ
bu Fronius ürününü aldýðýnýz için sizi kutlarýz. Elinizdeki bu kýlavuz, sahip olduðunuz
ürün hakkýnda bilgi sahibi olmanýza yardýmcý olacaktýr. Bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde
okuyarak elinizdeki Fronius ürününün çok yönlü kullaným olanaklarýný öðreneceksiniz.
Ancak bu þekilde ürününüzün sunduðu avantajlardan en üst düzeyde faydalanabilirsiniz.
Lütfen güvenlik talimatlarýna uyun ve ürünün kullanýldýðý yeri daha güvenli hale getirin.
Ürünün dikkatli ve hassas bir þekilde kullanýlmasý kalitesinin ve güvenilirliðinin uzun
sürmesini saðlayacaktýr. Bu talimatlar üründen kusursuz sonuçlar elde etmenizin de
önkoþuludur.
TR
Giriþ
1
ud_fr_st_et_01520 012012
Güvenlik kurallarý ............................................................................................................... 2
Tehlike! ........................................................................................................................... 2
Uyarý! ............................................................................................................................. 2
Dikkat! ............................................................................................................................ 2
Not! ................................................................................................................................ 2
Önemli! .......................................................................................................................... 2
Güvenli çalýþmaya yönelik önlemler .............................................................................. 2
Genel bilgi .......................................................................................................................... 4
Cihaz konsepti ............................................................................................................... 4
Ýnverter ........................................................................................................................... 4
Teslimat kapsamý ........................................................................................................... 5
Opsiyonel ....................................................................................................................... 5
Teknik özellikler .............................................................................................................. 5
Kullanýlan kýsaltma ve tanýmlamalar .............................................................................. 5
Cihazý tanýmý ...................................................................................................................... 6
Güvenlik ......................................................................................................................... 6
Cihaz tanýmý Fronius DC Box 60/12 .............................................................................. 6
Fronius DC Box 60/12’yi monte edin .................................................................................. 8
Dübel ve vidalar ............................................................................................................. 8
Montaj yeri seçimi .......................................................................................................... 8
Montaj pozisyonu ........................................................................................................... 8
Fronius DC Box 60/12’yi monte edin ............................................................................. 8
Panel dizisi sigortalarýnýn doðru olarak seçilmesine yönelik kriterler ................................ 10
Genel bilgi .................................................................................................................... 10
Panel dizisi sigortalarýnýn doðru olarak seçilmesine yönelik kriterler ........................... 10
Çok kýsa sigortalarýn etkileri ......................................................................................... 10
Sigortalar için öneri - Uygulama örneði ........................................................................ 10
Sigortalar ...................................................................................................................... 11
Panel dizisi sigortalarýný yerine takma .............................................................................. 12
Panel dizisi sigortalarýný seçme ................................................................................... 12
Panel dizisi sigortalarýný yerine takma ......................................................................... 12
Fronius DC Box 60/12’yi invertere baðlama ..................................................................... 13
Güvenlik ....................................................................................................................... 13
Hazýrlýk ......................................................................................................................... 13
Fronius DC Box 60/12’yi invertere baðlama ................................................................. 14
Güneþ paneli dizilerini Fronius DC Box 60/12’ye baðlama .............................................. 15
Güvenlik ....................................................................................................................... 15
Hazýrlýk ......................................................................................................................... 15
Güneþ paneli dizilerini Fronius DC Box 60/12’ye baðlama .......................................... 15
Son iþlemler ................................................................................................................. 16
Sigortalarý deðiþtirme ....................................................................................................... 17
Güvenlik ....................................................................................................................... 17
Hazýrlýk ......................................................................................................................... 17
Sigorta deðiþtirme ........................................................................................................ 17
Son iþlemler ................................................................................................................. 18
Arýza tespiti, sorun giderme ............................................................................................. 19
Güvenlik ....................................................................................................................... 19
Arýza tespiti, sorun giderme ......................................................................................... 19
1
TR
Ýçindekiler
Güvenlik kurallarý
TEHLIKE
TEHLIKE!!
UY
ARÝ
UYARÝ
ARÝ!!
DIKKA
T!
DIKKAT
„TEHLIKE
!“ Doðrudan tehdit oluþturan bir tehlikeyi ifade eder.
TEHLIKE!“
Bu tehlike önlenmediði takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma
meydana gelir.
„UY
ARÝ
!“ Tehlikeli oluþturmasý muhtemel bir durumu ifade eder.
UYARÝ
ARÝ!“
Bu tehlike önlenmediði takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.
„D
IKKA
T!“ Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder. Bu
„DIKKA
IKKAT
tehlike önlenmediði takdirde hafif ya da küçük çaplý yaralanmalar ve maddi kayýplar meydana gelebilir.
NOT
NOT!!
„N
OT
!“ yapýlan iþlemin sonuçlarýný etkileyebilecek tehlikeleri ve
„NOT
OT!“
ekipmanda meydana gelebilecek olasý hasarlarý ifade eder.
Önemli!
„Önemli!“ ibaresi uygulamaya yönelik ipuçlarýný ve diðer önemli
bilgileri ifade eder. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir
ikaz sözcüðü yoktur.
„Güvenlik talimatlarý“ bölümünde yer alan sembollerden birini
gördüðünüzde çok dikkatli olmanýz gerekir.
Güvenli
çalýþmaya
yönelik önlemler
UYARÝ
ARÝ!! Güneþ panelleri gün ýþýðýnda tehlikeli gerilimler üretebilir ve güneþ panelleri kapatýlamaz! Bu nedenle güvenli
çalýþmayý saðlamak için kurulum sýrasýnda özel önlemlerin
alýnmasý gerekir. Gerekli durumlarda güneþ panellerinin üzerini
örtün.
Kurulum ve servis çalýþmalarý elektroteknik açýdan kalifiye personel
tarafýndan yapýlmalýdýr!
Fronius DC Box 60/12’yi patlama tehlikesi olan bir alana monte etmeyin.
2
Güneþ paneli dizilerinin baðlantýsý yalnýzca gerilimin olmadýðý durumda
gerçekleþtirilmelidir; kablaj çalýþmalarý sýrasýnda baþka bir yerde bulunan
güneþ panellerinin elektrik devresini kesin aksi halde güneþ panellerinin
üzerini örtün.
Fotovoltaik sistemin DC gerilimi yüksüz çalýþmada 850 V DC gerilimi
geçmemelidir!
Fronius DC Box 60/12 kapaðýný daima kapalý durumda tutun!
Bakým ve onarým çalýþmalarý sýrasýnda þebeke tarafýnda (AC tarafý)
öncelikle daima inverteri ayýrýn, ardýndan inverterdeki DC ayýrýcýyý açýn
(eðer varsa).
Fronius DC Box 60/12’yi iç kýsýmda toprak ve kýsa devreye karþý güvenli
bir þekilde kablolamasýný yapýn.
Baðlantýlarda polaritenin doðru olmasýna dikkat edin.
TR
Güvenli
çalýþmaya
yönelik önlemler
(devam)
3
Genel bilgi
Cihaz konsepti
Fronius DC Box 60/12, birden fazla
güneþ paneli dizisi içeren ve
þebeke baðlantýsý olan fotovoltaik
sistemlerde kullanýlmak üzere
tasarlanmýþtýr.
Fronius DC Box 60/12’nin giriþine 6
ile 12 arasý güneþ paneli dizisi
baðlanarak bunlarýn her birinin
çýkýþta bir DC+ ve bir DC- ana
iletim hattýna indirgenmesi saðlanýr.
Fronius DC Box 60/12 (açýk)
Ýnverter
Fronius DC Box 60/12, aþaðýdaki inverterler ile birlikte çalýþmaya uygundur:
- Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40
- Fronius IG 60 HV
- Fronius IG Plus
- Fronius IG Plus V
- Fronius IG TL
Bu inverterler, DC giriþ tarafýnda entegre aþýrý gerilim korumasýna sahiptir.
Bu nedenle Fronius DC Box 60/12 içinde herhangi bir aþýrý gerilim sýnýrlayýcý gerekmez.
Eðer tip 1 ya da tip 2 aþýrý gerilim korumasý isteniyorsa bu koruma cihazý,
Fronius DC Box 60/12 içinde bunun için ayrýlmýþ þapka ray üzerine monte
edilebilir.
NOT
OT!! DC giriþ tarafýnda hiç bir entegre aþýrý gerilim korumanýn
olmadýðý diðer inverterlerin kullanýmý bu nedenle kesinlikle mümkün deðildir!
Önemli! DC Box 60/12’nin Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40 ve Fronius IG 60
HV inverterleri ile baðlantýlý olarak kullanýlmasý durumunda fotovoltaik
sistemde herhangi bir DC ayýrýcý bulunmaz. Gerekli durumlarda uygun DC
ayýrýcý temin edin.
4
Teslimat kapsamý
-
Opsiyonel
Fronius DC Box 60/12 içine opsiyonel olarak geleneksel tip bir aþýrý gerilim korumasý monte edilebilir.
Teknik özellikler
Boþta çalýþmada maks. giriþ gerilimi
1 Fronius DC Box 60/12
2 adet metrik M32 vida, kontra somunlarý dahil
24 adet metrik M16 vida, kontra somunlarý dahil
12 adet M16 kör tapa
1 adet metrik M20 vida, kontra somunlarý dahil
1 adet metrik M20 kör tapa
1 ek sayfa
maks. giriþ akýmý
60 A
sigorta tutucusu baþýna maks. giriþ akýmý
20 A
maks. dizi sayýsý (entegre edilmiþ güneþ paneli sigortasý dahil)
güneþ paneli tarafýndaki klemensler için maks. kablo kesiti
inverter tarafýndaki klemensler için maks. kablo kesiti
12
6 mm²
95 mm²
Güneþ paneli tarafýnda kablo sabitleme için vida baðlantýsý
M16
Ýnverter tarafýnda kablo sabitleme için vida baðlantýsý
M32
Koruma derecesi
IP 66
Koruma sýnýfý
II
Ortam koþullarý
-25°C - +55°C
-13°F - +131°F
Boyutlar (vida baðlantýlarý hariç)
Kullanýlan
kýsaltma ve
tanýmlamalar
330 x 440 x 137 mm
12,99 x 17,32 x 5,39 inç
DC kablosu ‘OUT’ Fronius DC Box 60/12’den invertere giden DC çýkýþ
kablosu;
DC kablosu ‘OUT’’un polaritesi güneþ paneli dizilerinin Fronius DC Box 60/12’ye baðlantýsýna göre deðiþir.
DC kablosu ‘IN’
Güneþ panellerinin Fronius DC Box 60/12’ye giden
güneþ paneli dizileri;
bir güneþ paneli dizisi bir DC+ kablosu ve bir DCkablosundan oluþur.
5
TR
850 V
Cihazý tanýmý
Güvenlik
UYARÝ
ARÝ!! Hatalý kullaným ciddi can ve mal kayýplarýna yol açabilir.
Burada tarif edilen iþlevleri aþaðýdaki dokümanlarý tam olarak
okuduktan ve anladýktan sonra kullanýn.
- bu kullaným kýlavuzu
- baþta güvenlik talimatlarý olmak üzere sistem bileþenlerine
ait tüm kullaným kýlavuzlarý
Cihaz tanýmý
Fronius DC
Box 60/12
(1)
(13)
(2)
(3)
(12)
(4)
(11)
(5)
(10)
(6)
(9a)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
Fronius DC Box 60/12
Poz.
Taným
(1)
Montaj deliði / Kapak vidalarý yuvasý
(2)
Þapka ray
geleneksel tip bir aþýrý gerilim korumasýnýn montajý için
(3)
DC kablosu ‘OUT’ için M10 baðlantý
6
Poz.
Taným
(4)
DC kablosu ‘IN’ için baðlantý klemensleri
Kablo kesiti 2.5 - 6 mm²
(5)
Montaj deliði / Kapak vidalarý yuvasý
(6)
DC kablosu ‘OUT’ için metrik M32 vida
Kablo çapý 18 - 25 mm
(7)
Topraklama kablosu için metrik M20 vida
Kablo çapý 6 - 12 mm
Yalnýzca opsiyonel olarak kullanýlan aþýrý gerilim korumasýnýn
bulunduðu durumda gereklidir.
(8)
DC kablosu ‘IN’ için metrik M16 vidalar
Kablo çapý 5 - 10 mm
(9)
DC kablosu ‘OUT’ için metrik M32 vida
Kablo çapý 18 - 25 mm
(9a)
Basýnç dengeleme membraný
(10)
Montaj deliði / Kapak vidalarý yuvasý
(11)
DC kablosu ‘IN’ için sigorta tutuculu baðlantý klemensleri
Kablo kesiti 2.5 - 6 mm²
(12)
DC kablosu ‘OUT’ için M10 baðlantý
(13)
Montaj deliði / Kapak vidalarý yuvasý
(14)
Kapak
(15)
Kapak vidalarý (4 x)
Önemli! Metrik vidalar ve kör tapalar sevkiyat esnasýnda Fronius DC Box
60/12 üzerine monte edilmemiþ olup, yalnýzca birlikte gönderilmektedir.
7
TR
Cihaz tanýmý
Fronius DC
Box 60/12
(devam)
Fronius DC Box 60/12’yi monte edin
Dübel ve vidalar
Fronius DC Box 60/12’nin montajý için alt zemine baðlý olarak farklý tip
dübel ve vidalarýn kullanýlmasý gereklidir. Bu nedenle dübel ve vidalar
Fronius DC Box 60/12’nin teslimat kapsamýnda deðildir. Uygun dübel ve
vida seçiminden bizzat montaj teknisyeni sorumludur.
Montaj yeri
seçimi
Cihazýn yerleþtirileceði yerin seçiminde aþaðýdaki kriterleri dikkate alýn:
- Yalnýzca sabit bir alt kaide üzerine montaj yapýn.
- Ortam sýcaklýðý -25 °C’nin altýna düþmemeli, +55 ?’nin üzerine çýkmamalýdýr.
- Fronius DC Box 60/12, korumalý kapalý bir alana monte edilebilir,
cihazýn doðrudan neme maruz býrakýlmamalýdýr.
- Doðrudan güneþ ýþýðýna ve hava koþullarýna maruz kalmaktan koruyun
- Mümkünse güneþ panellerinin altýna monte edin
NOT
OT!! Fronius DC-Box 60/
12 üzerinde deformasyonu
önlemek için cihazý yalnýzca düz bir yüzey üzerine
monte edin!
8
Fronius DC
Box 60/12’yi
monte edin
Fronius DC Box 60/12, aº aðýya doðru bakan kablo giriº ve çýkýþlarý ile
dikey olarak monte edilmelidir.
1
2
2
1
5
5
2
1
4
3
5
5
3
TR
Montaj pozisyonu
4
3
4
4x
1
1
3
2
2
4
4
3
5
9
Panel dizisi sigortalarýnýn doðru olarak seçilmesine
yönelik kriterler
Genel bilgi
Fronius DC Box 60/12’de panel dizisi sigortalarýnýn kullanýlmasý sayesinde
güneþ panelleri için ilave bir güvenlik saðlanýr.
Güneþ panelinin güvence altýna alýnmasý için en kritik faktör her bir güneþ
panelinin sahip olduðu maksimum kýsa devre akýmý ISCdir.
Panel dizisi
sigortalarýnýn
doðru olarak
seçilmesine
yönelik kriterler
Güneþ paneli dizilerinin güvence altýna alýnmasý için her bir güneþ paneli
dizisinde aþaðýdaki kriterlere uyulmalýdýr:
- IN > 1.5 x ISC
- IN < 2.00 x ISC
- UN >/= kullanýlan inverterin maks. giriþ gerilimi:
Fronius IG 15 - 60........... 530 V DC
Fronius IG Plus ............... 600 V DC
Fronius IG-TL ................. 850 V DC
- Sigorta ölçüleri: Çap 10.3 x 35 - 38 mm
IN ......... Sigortanýn anma akým deðeri
ISC ....... Güneþ panellerinin teknik bilgiler dokümanýna uygun standart test
þartlarýndaki kýsa devre akýmý
UN ....... Sigortanýn anma gerilim deðeri
Çok kýsa sigortalarýn etkileri
Çok kýsa sigortalar kullanýlmasý durumunda sigortanýn anma akým deðeri
güneþ panelinin kýsa devre akýmýndan küçük olur.
Etki:
Yoðun ýþýk koþullarýnda sigorta atabilir.
Sigortalar için
öneri - Uygulama örneði
NOT
OT!! Yalnýzca anma gerilimi, kullanýlan inverterin giriþ geriliminden büyük ya da buna eþit olan sigortalarý tercih edin!
Örn.: Güneþ panelinin maksimum kýsa devre akýmý (ISC) = 5.75 A
Panel dizisi sigortalarýnýn doðru olarak seçilmesine yönelik kriterlere
uygun olarak sigortanýn anma akým deðeri, kýsa devre akýmýnýn 1.5 katýndan daha büyük olmalýdýr:
5.75 A x 1.5 = 8.625 A
‘Sigortalar’ tablosuna uygun olarak seçilecek sigorta : 900 V AC / DC
anma gerilimine sahip 10.0 A’lik 50 215 06.10.
10
Anma akým deðeri
Sigorta
Anma akým deðeri
Sigorta
4.0 A
50 215 06.4
12.0 A
50 215 06.12
6.0 A
50 215 06.6
16.0 A
50 215 06.16
8.0 A
50 215 06.8
20.0 A
50 215 06.20
10.0 A
50 215 06.10
‘Sigortalar’ tablosu : uygun sigortalardan, örn. 900 V AC / DC için SIBASicherungen’den alýntýdýr
TR
Sigortalar
11
Panel dizisi sigortalarýný yerine takma
Panel
dizisi sigortalarýný seçme
Güneþ panellerinin güvence altýna alýnmasý için panel dizisi sigortalarý,
güneþ paneli üreticisinin verdiði bilgiler doðrultusunda ya da „Panel dizisi
sigortalarýnýn doðru olarak seçilmesine yönelik kriterler“ kýsmýnda uygun
olarak seçilmelidir:
- sigorta tutucusu baþýna maks. 20 A
- maks. 12 adet güneþ paneli dizisi
- toplamda maks. 60 A giriþ akýmý
- Sigorta ölçüleri: Çap 10.3 x 35 - 38 mm
Önemli!
- Güneþ panellerinin güvenlik direktiflerine dikkat edin
- Güneþ paneli üreticisinden gelen taleplere dikkat edin
Panel dizisi
sigortalarýný
yerine takma
NOT! Mevcut bulunan güneþ paneli sayýsý kadar panel dizisi
sigortasýný, sigorta tutucuya yerleþtirin.
2
1
1
2
1
2
12
Fronius DC Box 60/12’yi invertere baðlama
Güvenlik
Hazýrlýk
UYARÝ
ARÝ!! Elektrik çarpmasý öldürücü olabilir. Güneþ panellerinin
DC geriliminden doðan tehlike. Baðlantýlarý yapmadan önce
cihazýn giriþ ve çýkýþ taraflarýnda gerilim bulunmadýðýndan emin
olun!
2
1
5
1
2
1
6
TR
2
4
8
3
DC kablosu
‘OUT’u Fronius
DC Box 60/
12’ye baðlayýn
7
NOT! Altý köþe baþlý somunu açýk aðýzlý anahtarla sýkarken, diþli
pimdeki altý köþe baþlý somunu * buna karþý tutun.
*
Sýkma momenti 15 Nm
2
1
2
1
*
4
1
1
1
1
6
3
5
12
Sýkma momenti 7 Nm
NOT! DC kablosu ‘OUT’u kendisi için öngörülen polariteye uygun
olarak iþaretleyin.
13
Fronius DC
Box 60/12’yi
invertere baðlama
1.
1 DC kablosu ‘OUT’u inverterin kullaným kýlavuzuna uygun olarak invertere baðlama
NOT! Baðlantýyý yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat edin:
- Güneþ panelinin topraklanmasý gerekli mi ya da böyle bir
topraklama mevcut mu? Eðer varsa her bir güneþ paneli
topraklamasýnýn özelliklerini göz önünde bulundurun
- Mevcut bir güneþ paneli topraklamasý varsa Fronius, panel
dizisi sigortalarýnýn daima topraklanmamýþ devre koluna
yerleþtirilmesini önerir.
- DC kablosu ‘OUT’u invertere doðru polaritede baðlayýn
14
Güneþ paneli dizilerini Fronius DC Box 60/12’ye
baðlama
Güvenlik
UYARÝ
ARÝ!! Elektrik çarpmasý öldürücü olabilir. Güneþ panellerinin
DC geriliminden doðan tehlike. Baðlantýlarý yapmadan önce
cihazýn giriþ ve çýkýþ taraflarýnda gerilim bulunmadýðýndan emin
olun!
Hazýrlýk
Aþaðýdaki adýmlarda 10 adet güneþ paneli dizisinin baðlantýsý gösterilmektedir.
1
5
4
3
2
1
Sýkma momenti:
M16 ... 2,5 Nm
M20 ... 4,0 Nm
Güneþ paneli
dizilerini Fronius DC Box 60/
12’ye baðlama
NOT! DC kablosu ‘IN’ için ayrýlmýþ baðlantý klemenslerine ve DC
kablosu ‘IN’ için ayrýlmýþ sigorta tutuculu baðlantý klemenslerine
ayný polariteye sahip DC kablolarý baðlayýn.
NOT! Sigorta tutucularla baðlantý klemenslerine baðlanan DC
kablolarda, her bir sigorta tutucuya bir sigorta yerleþtirildiðinden
emin olun.
15
TR
NOT! Mevcut güneþ paneli dizileriyle eþit sayýda metrik vidayý
yerlerine yerleþtirin, boþ yerlere ise kör tapalarý yerleþtirin.
Güneþ paneli
dizilerini Fronius DC Box 60/
12’ye baðlama
(devam)
1
2
1
1
2
3
2
4
4
3
Sýkma momenti 0,8 Nm
Sýkma momenti 0,8 Nm
3
4
3
1
1
2
1
1
1
x20
1
12
1
1
Sýkma momenti 2,5 Nm
Son iþlemler
4
5
NOT
OT!!
- Cihaz dýþýnda solar modülün DC kablolarý ile bir bombe
oluº turun!
- Uygun gerilim azaltýcý, tüm kablo aðýrlýðýnýn cihaz duvarý
üzerine etki yapmamasýný saðlar.
DC IN
16
Sigortalarý deðiþtirme
Güvenlik
UYARÝ
ARÝ!! Hatalý olarak gerçekleþtirilen iþler, ciddi can ve mal
kayýplarýna yol açabilir. Aþaðýda tarif edilen iþlemler yalnýzca
yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr! Bu kullaným kýlavuzundaki güvenlik talimatlarýna uyun.
Hazýrlýk
1 AC besleme kablolarýnýn baðlantýsýný, inverterin AC ayýrýcý tertibatý
yardýmýyla kesin.
2 Güneþ paneli dizilerini Fronius DC Box 60/12’den ayýrýn
3 Açýlan/kesilen baðlantýlarýn yeniden devreye alýnmasýný ve yeniden
birleþtirilmesini önlemek için kolaylýkla okunabilen ve anlaþýlabilen bir
uyarý levhasý yerleþtirin.
4 Güneþ paneli dizilerinde gerilim olmadýðýný kontrol edin
5 Güneþ paneli dizilerini kýsa devre yapýn
6 Kapaðý sökün
7 Klemensler üzerindeki sigorta tutucusunun iletkenliðini kontrol edin
Sigorta
deðiþtirme
NOT
OT!! Güneþ panellerinin güvence altýna alýnabilmesi için yalnýzca
doðru sigorta seçimine yönelik kriterlere uyan sigortalarý kullanýn.
Sigorta ölçüleri: Çap 10.3 x 35 - 38 mm
1
2
2
1
1
2
2
17
TR
UYARÝ
ARÝ!! Elektrik çarpmasý öldürücü olabilir. Güneþ panellerinin
DC geriliminden doðan tehlike. Her türlü bakým iþleminden
önce cihazýn giriþ ve çýkýþ taraflarýnda gerilim bulunmadýðýndan
emin olun!
Sigorta
deðiþtirme
(devam)
3 Sigortanýn arýza yapmasýna yol açan sebepleri tespit edin ve ortadan
Son iþlemler
1 Kapaðý yerine takýn
kaldýrýn
2 Güneþ paneli dizilerindeki kýsa devreyi kaldýrýn
3 Güneþ paneli dizilerini Fronius DC Box 60/12’ye baðlayýn
4 AC besleme kablolarýnýn baðlantýsýný, inverterin AC ayýrýcý tertibatý
yardýmýyla yeniden temin edin
18
Arýza tespiti, sorun giderme
Güvenlik
Ýnverterde güç kaybý
Nedeni:
Giderme:
Bir veya daha fazla sigorta arýzalý
Arýzalý sigortalarý yenisi ile deðiþtirin
Sigorta arýzalý
Nedeni:
Giderme:
Fronius DC Box 60/12 içinde aþýrý sýcaklýk (örn.
doðrudan güneþ ýþýnýmý dolayýsý ile)
Gerekli durumlarda Fronius DC Box 60/12 için baþka
montaj pozisyonu tasarlayýn (durumuna göre güneþ
panellerinin altýna); arýzalý sigortayý yenisi ile
deðiþtirin
Nedeni:
Giderme:
Güneþ paneli dizisi arýzalý
Güneþ paneli dizisindeki arýzayý giderin, arýzalý sigortayý yenisi ile deðiþtirin
Nedeni:
Düþük anma akým deðeri olan sigorta kullanýlmýþtýr
(sigortanýn anma akým deðeri güneþ panelinin maksimum kýsa devre akýmýndan küçüktür)
Arýzalý sigortayý yenisi ile deðiþtirin, uygun anma akým
deðeri olan sigorta kullanýn
Giderme:
Nedeni:
Giderme:
Güneþ paneli dizileri ters baðlanmýþ
Her bir güneþ paneli dizisinin polaritesini tek tek
kontrol edin, ters baðlanmýþ güneþ paneli dizilerini
doðru polaritede baðlayýn
Ýnverterde güneþ paneli gerilimi yok
Nedeni:
Giderme:
Baðlantý hatasý
DC kablosu ‘OUT’u hasar açýsýndan inceleyin,
(Klemens)baðlantýlarý kontrol edin
Nedeni:
Giderme:
DC kablosu ‘OUT’un ters baðlanmasý
DC kablosu ‘OUT’u Fronius DC Box 60/12’ye doðru
polaritede baðlayýn
19
TR
Arýza tespiti,
sorun giderme
UYARÝ
ARÝ!! Hatalý olarak gerçekleþtirilen iþler, ciddi can ve mal
kayýplarýna yol açabilir. Aþaðýda tarif edilen iþlemler yalnýzca
yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr! Bu kullaným kýlavuzundaki güvenlik talimatlarýna uyun.
20
Szanowny użytkowniku!
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem oraz gratulujemy wyboru produktu firmy
Fronius o wysokiej jakości technicznej. Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu się
z nim zaznajomić. Czytając uważnie instrukcję, poznają Państwo szeroki zakres zastosowań niniejszego produktu firmy Fronius. Tylko w ten sposób mogą Państwo najlepiej
wykorzystać zalety produktu.
Prosimy również o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, by zapewnić większe
bezpieczeństwo w miejscu użytkowania produktu. Uważne obchodzenie się z produktem
pomaga utrzymać jego trwałość i niezawodność. Są to niezbędne warunki osiągania
należytych rezultatów jego użycia.
PL
Wprowadzenie
ud_fr_st_et_01529
012012
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................... 2
Niebezpieczeństwo! ........................................................................................................ 2
Ostrzeżenie! .................................................................................................................... 2
Ostrożnie! ....................................................................................................................... 2
Wskazówka! ................................................................................................................... 2
Ważne! ........................................................................................................................... 2
Środki bezpieczeństwa zapewniające bezpieczną pracę ................................................. 2
Informacje ogólne ................................................................................................................ 4
Koncepcja urządzenia ..................................................................................................... 4
Falownik ......................................................................................................................... 4
Zakres dostawy .............................................................................................................. 5
Opcja .............................................................................................................................. 5
Dane techniczne ............................................................................................................. 5
Zastosowane skróty i oznaczenia .................................................................................... 5
Opis urządzenia .................................................................................................................. 6
Bezpieczeństwo .............................................................................................................. 6
Opis urządzenia Fronius DC Box 60/12 ........................................................................... 6
Montaż urządzenia Fronius DC Box 60/12 ........................................................................... 8
Kołki i wkręty ................................................................................................................... 8
Wybór miejsca montażu .................................................................................................. 8
Pozycja montażowa ........................................................................................................ 9
Kryteria wyboru właściwych bezpieczników linii ................................................................... 10
Informacje ogólne ......................................................................................................... 10
Kryteria wyboru właściwych bezpieczników linii .............................................................. 10
Skutki zastosowania bezpieczników obliczonych na zbyt małą wartość zabezpieczenia .. 10
Zalecenia dotyczące bezpieczników — przykłady zastosowania .................................... 10
Bezpieczniki ................................................................................................................... 11
Wkładanie bezpieczników linii ............................................................................................ 12
Wybór bezpieczników linii .............................................................................................. 12
Wkładanie bezpieczników linii ........................................................................................ 12
Połączenie urządzenia Fronius DC Box 60/12 z falownikiem .............................................. 13
Bezpieczeństwo ............................................................................................................ 13
Przygotowanie .............................................................................................................. 13
Połączenie urządzenia Fronius DC Box 60/12 z falownikiem .......................................... 14
Podłączanie linii modułów solarnych do urządzenia Fronius DC Box 60/12 ......................... 15
Bezpieczeństwo ............................................................................................................ 15
Przygotowanie .............................................................................................................. 15
Podłączanie linii modułów solarnych do urządzenia Fronius DC Box 60/12 .................... 15
Czynności końcowe ...................................................................................................... 16
Wymiana bezpieczników ................................................................................................... 17
Bezpieczeństwo ............................................................................................................ 17
Przygotowanie .............................................................................................................. 17
Wymiana bezpiecznika .................................................................................................. 18
Czynności końcowe ...................................................................................................... 18
Lokalizacja i usuwanie usterek ........................................................................................... 19
Bezpieczeństwo ............................................................................................................ 19
Lokalizacja i usuwanie usterek ...................................................................................... 19
1
PL
Spis tresci
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
OSTRZEżENIE!
OSTROżNIE!
„NIEBEZPIECZEŃSTWO!” Oznacza bezpośrednie
zagrożenie. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki
ostrożności, skutkiem będzie kalectwo lub śmierć.
„OSTRZEżENIE!” Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności,
skutkiem może być kalectwo lub śmierć.
„OSTROżNIE!” Oznacza potencjalnie szkodliwą sytuację. Jeśli
nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem
mogą być okaleczenia lub straty materialne.
WSKAZÓWKA!
„WSKAZÓWKA!” Oznacza niebezpieczeństwo niekorzystnych
rezultatów pracy i możliwość uszkodzenia wyposażenia.
Ważne!
„Ważne!” Oznacza porady dotyczące zastosowania i inne
użyteczne informacje. Nie jest to wskazanie sytuacji szkodliwej
lub mogącej spowodować zagrożenie.
Widząc jeden z symboli wymienionych w rozdziale „Przepisy
dotyczące bezpieczeństwa”, należy zachować szczególną
ostrożność.
Środki bezpieczeństwa
zapewniające
bezpieczną
pracę
OSTRZEżENIE! Moduły solarne wystawione na działanie
światła mogą wytwarzać napięcie niebezpieczne dla życia. Ich
wyłączenie jest niemożliwe! Aby zagwarantować bezpieczną
pracę, w trakcie ich instalacji należy podjąć szczególne środki
ostrożności. W razie potrzeby moduły solarne należy przykryć.
Prace instalacyjne i serwisowe mogą być wykonywane tylko przez
specjalistyczny personel posiadający przeszkolenie elektrotechniczne!
Urządzenia Fronius DC Box 60/12 nie należy instalować na obszarze
zagrożonym wybuchem.
2
Linie modułów solarnych można podłączać tylko wtedy, gdy są one
pozbawione napięcia; podczas wykonywania prac przy połączeniach
należy przerwać obwód prądowy modułu solarnego z drugiej strony lub
przykryć moduły solarne.
Napięcie prądu stałego instalacji fotowoltaicznej na biegu jałowym nie
może przekroczyć wartości 850 V DC!
Pokrywa urządzenia Fronius DC Box 60/12 musi być stale zamknięta!
W razie konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i
napraw, zawsze należy najpierw odłączyć falownik od sieci (od obwodu
prądu przemiennego), a następnie otworzyć odłącznik prądu stałego
(jeżeli jest zainstalowany).
Urządzenie Fronius DC Box 60/12 należy okablować wewnątrz w taki
sposób, aby uniknąć zwarcia i zwarcia doziemnego.
Zwracać uwagę na właściwą polaryzację przyłączy.
PL
Środki bezpieczeństwa
zapewniające
bezpieczną
pracę
(kontynuacja)
3
Informacje ogólne
Urządzenie Fronius DC Box 60/12
zostało zaprojektowane do zastosowania w podłączonych do sieci
instalacjach fotowoltaicznych,
wyposażonych w większą liczbę linii
modułów solarnych.
Koncepcja
urządzenia
Na wejściu urządzenia Fronius DC
Box 60/12 można podłączyć od 6
do 12 linii modułów solarnych, aby
na wyjściu zredukować je do jednego, głównego przewodu prądu
stałego DC+ i DC-.
Urządzenie Fronius DC Box 60/12 (otwarte)
Falownik
Urządzenie Fronius DC Box 60/12 jest przystosowane do eksploatacji
z następującymi modelami falowników:
- Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40,
- Fronius IG 60 HV,
- Fronius IG Plus,
- Fronius IG Plus V,
- Fronius IG TL.
Wyżej wymienione falowniki są wyposażone w zintegrowaną ochronę
przeciwprzepięciową na wejściach prądu stałego. Z tego powodu w
urządzeniu Fronius DC Box 60/12 nie ma konieczności stosowania ogranicznika przepięciowego.
Jeżeli użytkownik życzy sobie zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej typu 1 lub 2, można ją zamontować w urządzeniu Fronius DC Box 60/
12 na przewidzianej do tego celu szynie profilowanej.
WSKAZÓWKA! Dlatego nie należy pochopnie stosować innych
falowników, które nie są wyposażone w zintegrowaną ochronę
przeciwprzepięciową na wejściach prądu stałego!
Ważne! W przypadku eksploatacji urządzenia DC Box 60/12 w połączeniu
z falownikami Fronius IG 15 / 20 / 30 / 40 i Fronius IG 60 HV, w instalacji
fotowoltaicznej nie jest zamontowany odłącznik prądu stałego. W razie
potrzeby należy zainstalować odpowiedni odłącznik prądu stałego.
4
Zakres dostawy
-
Opcja
Opcjonalnie, w urządzeniu Fronius DC Box 60/12 można zamontować
typową ochronę przeciwprzepięciową.
Dane techniczne
Maks. napięcie wejściowe na biegu jałowym
urządzenie Fronius DC Box 60/12,
2 dławiki kablowe M32 z nakrętkami zabezpieczającymi,
24 dławiki kablowe M16 z nakrętkami zabezpieczającymi,
12 zaślepek przepustu kablowego M16,
1 dławik kablowy M20 z nakrętką zabezpieczającą,
1 zaślepka przepustu kablowego M20,
1 załącznik.
850 V
Maks. prąd wejściowy
60 A
Maks. prąd wejściowy na gniazdo bezpiecznika
20 A
Maks. liczba linii (ze zintegrowanym bezpiecznikiem modułu solarnego) 12
Maks. przekrój przewodów podłączanych do zacisków po stronie modułu
solarnego
6 mm2
Maks. przekrój przewodów podłączanych do zacisków po stronie
falownika
95 mm2
Strona
Typ dławika kablowego do zamocowania kabli po stronie modułu
solarnego
M16
Typ dławika kablowego do zamocowania kabli po stronie falownika
M32
Stopień ochrony
IP 66
Klasa ochrony
II
Warunki otoczenia
od -25°C do +55°C
od -13°F do +131°F
Wymiary (bez dławików kablowych)
Kable prądu stałego „OUT” Kable wyjściowe prądu stałego prowadzące
od urządzenia Fronius DC Box 60/12 do falownika;
polaryzacja kabli prądu stałego „OUT” zależy
od tego, w jaki sposób linie modułów solarnych
są podłączone do urządzenia Fronius DC Box
60/12.
Kable prądu stałego „IN”
Linie modułów solarnych prowadzące do
urządzenia Fronius DC Box 60/12;
jedna linia modułu solarnego składa się zawsze z jednego kabla prądu stałego DC+ i jednego kabla prądu stałego DC-.
5
PL
Zastosowane
skróty i oznaczenia
330 x 440 x 137 mm
12.99 x 17.32 x 5.39 in.
Opis urządzenia
Bezpieczeństwo
OSTRZEżENIE! Nieprawidłowa obsługa może spowodować
poważne obrażenia i straty materialne. Z opisanych funkcji
można korzystać dopiero po dokładnym zapoznaniu się
z następującymi dokumentami:
- niniejszą instrukcją obsługi;
- wszystkimi instrukcjami obsługi urządzeń peryferyjnych,
szczególnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Opis
urządzenia
Fronius DC
Box 60/12
(1)
(13)
(2)
(3)
(12)
(4)
(11)
(5)
(10)
(6)
(9a)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
Urządzenie Fronius DC Box 60/12
Poz.
Opis
(1)
Otwór montażowy / mocowanie wkrętów pokrywy
(2)
Szyna profilowana
do montażu typowej ochrony przeciwprzepięciowej
(3)
Przyłącze M10 kabla prądu stałego „OUT”
6
Poz.
Opis
(4)
Zaciski przyłączeniowe kabli prądu stałego „IN”
przekrój kabli 2,5–6 mm2
(5)
Otwór montażowy / mocowanie wkrętów pokrywy
(6)
Dławik kablowy M32 kabla prądu stałego „OUT”
średnica kabla 18–25 mm
(7)
Dławik kablowy M20 kabla uziemiającego
średnica kabla 6–12 mm
Wymagane tylko w przypadku opcjonalnego zastosowania ochrony
przeciwprzepięciowej.
(8)
Dławiki kablowy M16 kabli prądu stałego „IN”
średnica kabli 5–10 mm
(9)
Membrana wyrównująca ciśnienie
(9a)
Dławik kablowy M32 kabla prądu stałego „OUT”
średnica kabla 18–25 mm
(10)
Otwór montażowy / mocowanie wkrętów pokrywy
(11)
Zaciski przyłączeniowe z gniazdami bezpieczników kabli prądu
stałego „IN”
przekrój kabli 2,5–6 mm2
(12)
Przyłącze M10 kabla prądu stałego „OUT”
(13)
Otwór montażowy / mocowanie wkrętów pokrywy
(14)
Pokrywa
(15)
Wkręty pokrywy (4 x)
Ważne! Dławiki kablowe i zaślepki przepustów kablowych nie są fabrycznie zamontowane w urządzeniu Fronius DC Box 60/12, lecz są dołączone
luzem.
PL
Opis
urządzenia
Fronius DC
Box 60/12
(kontynuacja)
7
Montaż urządzenia Fronius DC Box 60/12
Kołki i wkręty
W zależności od rodzaju podłoża, do zamontowania urządzenia Fronius
DC Box 60/12 potrzebne są różnego rodzaju kołki i wkręty. Dlatego kołki
i wkręty nie są objęte zakresem dostawy urządzenia Fronius DC Box 60/
12. Za dobór odpowiednich kołków i wkrętów odpowiada instalator.
Wybór miejsca
montażu
Podczas wybierania miejsca montażu należy uwzględnić następujące
kryteria:
- Instalacja wyłącznie na stałym podłożu.
Temperatura otoczenia nie może być mniejsza niż -25°C ani większa niż
+55°C.
- Urządzenie Fronius DC Box 60/12 można zamontować na zewnątrz
budynku w obszarze chronionym; unikać bezpośredniego wpływu
wilgoci.
- Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
i czynnikami atmosferycznymi.
- W razie możliwości, urządzenie należy zamontować pod modułami
solarnymi.
WSKAZÓWKA! Aby
uniknąć wypaczenia obudowy urządzenia Fronius
DC Box 60/12, należy je
montować wyłącznie na
płaskiej powierzchni!
8
Montaż
urządzenia
Fronius DC
Box 60/12
Urządzenie Fronius DC Box 60/12 należy zamontować w pozycji pionowej
tak, aby wejścia i wyjścia kabli były skierowane w dół.
1
2
2
1
5
5
2
1
4
3
5
5
3
4
3
4
4x
1
1
3
2
2
4
4
3
5
PL
Pozycja
montażowa
9
Kryteria wyboru właściwych bezpieczników linii
Informacje
ogólne
Dzięki zastosowaniu bezpieczników linii w urządzeniu Fronius DC Box
60/12, moduły solarne są dodatkowo zabezpieczone.
Dla zabezpieczenia modułów solarnych decydujący jest maksymalny prąd
zwarciowy ISC danego modułu solarnego.
Kryteria wyboru
właściwych
bezpieczników
linii
Przy zabezpieczaniu linii modułów solarnych, dla każdej linii muszą być
spełnione następujące kryteria:
- IN > 1,5 x ISC;
- IN < 2,00 x ISC;
- UN >/= maks. napięcie wejściowe zastosowanego falownika:
Fronius IG 15–60 ............ 530 V DC,
Fronius IG Plus ............... 600 V DC,
Fronius IG-TL ................. 850 V DC.
- wymiary bezpieczników: średnica 10,3 x 35–38 mm.
IN ......... Znamionowa wartość prądu bezpiecznika
ISC ....... Prąd zwarciowy w standardowych warunkach testowych (STC)
zgodnie z arkuszem danych modułów solarnych
UN Znamionowa wartość napięcia bezpiecznika
Skutki zastosowania bezpieczników
obliczonych
na zbyt małą
wartość zabezpieczenia
Zalecenia
dotyczące
bezpieczników
— przykłady
zastosowania
W przypadku zastosowania bezpieczników obliczonych na zbyt małą
wartość, znamionowa wartość prądu bezpiecznika jest mniejsza niż wartość prądu zwarciowego modułu solarnego.
Skutek:
bezpiecznik może zadziałać w przypadku zbyt intensywnego
nasłonecznienia.
WSKAZÓWKA! Należy stosować tylko takie bezpieczniki,
których napięcie znamionowe jest większe lub równe maksymalnemu napięciu wejściowemu zastosowanego falownika!
np.: Maksymalny prąd zwarciowy (ISC) modułu solarnego = 5,75 A
Według kryteriów prawidłowego doboru bezpieczników linii, znamionowa
wartość prądu bezpiecznika musi być 1,5-krotnie większa niż wartość
prądu zwarciowego:
5,75 A x 1,5 = 8,625 A
Bezpiecznik, jaki należy wybrać zgodnie z tabelą „Bezpieczniki”: 50 215
06.10 o wartości prądu 10,0 A i wartości napięcia znamionowego 900 V
AC / DC.
10
Znamionowa wartość prądu
bezpiecznika
Znamionowa wartość prądu
bezpiecznika
4,0 A
50 215 06.4
12,0 A
50 215 06.12
6,0 A
50 215 06.6
16,0 A
50 215 06.16
8,0 A
50 215 06.8
20,0 A
50 215 06.20
10,0 A
50 215 06.10
Tabela „Bezpieczniki”: wyciąg z listy odpowiednich bezpieczników, np. bezpieczników
SIBA 900 V AC / DC
PL
Bezpieczniki
11
Wkładanie bezpieczników linii
Wybór
bezpieczników
linii
W celu zabezpieczenia modułów solarnych należy wybierać bezpieczniki
linii zgodnie z danymi producenta modułu solarnego lub zgodnie z
rozdziałem „Kryteria wyboru właściwych bezpieczników linii”:
- maks. 20 A na jedno gniazdo bezpiecznika,
- maks. 12 linii modułów solarnych,
- maks. 60 A całkowitego prądu wejściowego,
- wymiary bezpieczników: średnica 10,3 x 35–38 mm.
Ważne!
- Przestrzegać postanowień dotyczących bezpieczeństwa modułów
solarnych.
- Przestrzegać wymagań określonych przez producenta modułów solarnych.
Wkładanie
bezpieczników
linii
WSKAZÓWKA! Bezpieczniki linii należy instalować w gniazdach
bezpieczników, zgodnie z liczbą istniejących modułów solarnych.
2
1
1
2
1
2
12
Połączenie urządzenia Fronius DC Box 60/12
z falownikiem
Bezpieczeństwo
2
1
5
1
2
1
6
2
4
8
3
Kable prądu
stałego „OUT”
podłączyć do
urządzenia
Fronius DC
Box 60/12
7
WSKAZÓWKA! Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej* za
pomocą klucza maszynowego płaskiego należy przytrzymywać
trzpień gwintowany.
Moment dokręcający 15
* Nm
2
1
2
1
*
4
1
1
1
1
6
3
5
12
Moment dokręcający 7 Nm
WSKAZÓWKA! Kable prądu stałego „OUT” należy oznakować
zgodnie z przewidywaną dla nichpolaryzacją.
13
PL
Przygotowanie
OSTRZEżENIE! Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie
prądu stałego z modułów solarnych. Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby zarówno na wejściach, jak i na wyjściach przed urządzeniem nie
występowało napięcie!
Połączenie
urządzenia
Fronius DC
Box 60/12
z falownikiem
1.
1 Podłączanie kabli prądu stałego „OUT” do falownika zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji obsługi
WSKAZÓWKA! Podczas podłączania należy przestrzegać
następujących punktów:
- Czy wymagane jest uziemienie modułu solarnego lub jest ono
obecne? Jeżeli tak, należy uwzględnić specyfikę uziemienia
danego modułu solarnego.
- W przypadku uziemienia modułu solarnego, bezpieczniki linii
zawsze muszą być instalowane w nieuziemionym
odgałęzieniu.
- Podłączyć kable prądu stałego „OUT” do falownika zgodnie z
polaryzacją.
14
Podłączanie linii modułów solarnych do
urządzenia Fronius DC Box 60/12
Bezpieczeństwo
OSTRZEżENIE! Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie
prądu stałego z modułów solarnych. Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby zarówno na wejściach, jak i na wyjściach przed urządzeniem nie
występowało napięcie!
Przygotowanie
WSKAZÓWKA! Zamontować dławiki kablowe w liczbie zgodnej z
liczbą podłączanych linii modułów solarnych. W pozostałych
pozycjach użyć zaślepek przepustów kablowych.
W poniższych etapach opisano podłączanie 10 linii modułów solarnych.
1
5
4
3
2
1
Moment
dokręcający:
M16 ... 2,5 Nm
M20 4,0 Nm
WSKAZÓWKA! Do zacisków przyłączeniowych do podłączenia
kabli prądu stałego „IN” i do zacisków przyłączeniowych z gniazdami bezpieczników do podłączenia kabli prądu stałego „IN”
należy podłączać wyłącznie kable prądu stałego o tej samej
polaryzacji.
WSKAZÓWKA! W przypadku kabli prądu stałego podłączanych
do zacisków przyłączeniowych z gniazdami bezpieczników należy
zagwarantować, że w danym gnieździe bezpiecznika będzie
zainstalowany jeden bezpiecznik.
PL
Podłączanie
linii modułów
solarnych do
urządzenia
Fronius DC
Box 60/12
15
Podłączanie
linii modułów
solarnych do
urządzenia
Fronius DC
Box 60/12
(kontynuacja)
1
2
1
1
2
3
2
4
4
3
Moment dokręcający 0,8 Nm
Moment dokręcający 0,8 Nm
3
4
3
1
1
2
1
1
x20
1
1
12
1
1
Moment dokręcający 2,5 Nm
Czynności
końcowe
4
5
WSKAZÓWKA!
- Poza obszarem urządzenia kable prądu stałego modułów
solarnych należy ułożyć w pętlę.
- Należy zainstalować odpowiedni uchwyt odciążający, aby
całkowita masa kabli nie oddziaływała na ściankę urządzenia.
DC IN
16
Wymiana bezpieczników
Bezpieczeństwo
OSTRZEżENIE! Nieprawidłowo przeprowadzone prace mogą
doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała i strat
materialnych. Opisane w dalszej części czynności mogą być
wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny! Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
OSTRZEżENIE! Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie
prądu stałego z modułów solarnych. Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych należy zadbać o to, aby zarówno
na wejściach, jak i na wyjściach przed urządzeniem nie
występowało napięcie!
1 Przerwać połączenie z przewodami zasilającymi prądem przemien-
nym za pomocą urządzenia odłączającego prąd przemienny falownika.
2 Przerwać połączenie linii modułów solarnych z urządzeniem Froni-
us DC Box 60/12.
3 Umieścić wyraźną i zrozumiałą tabliczkę ostrzegającą przed ponow-
nym włączeniem i przywróceniem otwartych/przerwanych połączeń.
4 Skontrolować linie modułów solarnych pod kątem nieobecności na-
pięcia.
5 Zewrzeć linie modułów solarnych.
6 Zdemontować pokrywę.
7 Sprawdzić, czy prąd przechodzi przez zaciski gniazda bezpiecznika.
PL
Przygotowanie
17
Wymiana
bezpiecznika
WSKAZÓWKA! Jako zabezpieczenia modułów solarnych należy
używać wyłącznie takich bezpieczników, które spełniają kryteria
wyboru bezpieczników linii.
Wymiary bezpieczników: średnica 10,3 x 35–38 mm.
1
2
2
1
1
2
2
3 Odszukać i usunąć przyczynę uszkodzenia bezpiecznika.
Czynności
końcowe
1 Zamontować pokrywę.
2 Usunąć zwarcie linii modułów solarnych.
3 Przywrócić połączenie linii modułów solarnych z urządzeniem Froni-
us DC Box 60/12.
4 Przywrócić połączenie z przewodami zasilającymi prądem przemiennym za pomocą urządzenia odłączającego prąd przemienny falownika.
18
Lokalizacja i usuwanie usterek
Lokalizacja i
usuwanie
usterek
OSTRZEżENIE! Nieprawidłowo przeprowadzone prace mogą
doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała i strat
materialnych. Opisane w dalszej części czynności mogą być
wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny! Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
Spadek mocy na falowniku
Przyczyna:
Usuwanie:
Uszkodzenie jednego lub kilku bezpieczników linii
Wymienić uszkodzone bezpieczniki
Uszkodzony bezpiecznik
Przyczyna:
Usuwanie:
Nadmierna temperatura w urządzeniu Fronius DC
Box 60/12 (np. wskutek bezpośredniego
nasłonecznienia)
Wybrać inną pozycję montażową dla urządzenia
Fronius DC Box 60/12 (ewentualnie pod modułami
solarnymi); wymienić uszkodzone bezpieczniki
Przyczyna:
Usuwanie:
Uszkodzenie linii modułu solarnego
Usunąć uszkodzenie linii modułu solarnego, wymienić
uszkodzony bezpiecznik
Przyczyna:
Zastosowano bezpiecznik o zbyt małej znamionowej
wartości prądu (znamionowa wartość prądu bezpiecznika jest mniejsza niż maksymalny prąd zwarciowy
modułu solarnego)
Wymienić uszkodzony bezpiecznik, zastosować
bezpiecznik o właściwej znamionowej wartości prądu
Usuwanie:
Przyczyna:
Usuwanie:
Linie modułów solarnych podłączone z zamianą
biegunów
Skontrolować osobno polaryzację każdego modułu
solarnego, linie modułów solarnych o zamienionych
biegunach podłączyć do odpowiednich biegunów
Brak napięcia z modułu solarnego w falowniku
Przyczyna:
Usuwanie:
Usterka połączenia
Skontrolować kable prądu stałego „OUT” pod kątem
uszkodzeń,
skontrolować zaciski (przyłączeniowe)
Przyczyna:
Usuwanie:
Zamiana biegunów kabli prądu stałego „OUT”
Podłączyć kable prądu stałego „OUT” do urządzenia
Fronius DC Box 60/12, zwracając uwagę na bieguny.
19
PL
Bezpieczeństwo
20
Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses
A
Fronius International GmbH
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria
E-Mail: [email protected]
http://www.fronius.com
USA Fronius USA LLC Solar Electronics Division
10421 Citation Drive, Suite 1100, Brighton, MI 48116
E-Mail: [email protected]
http://www.fronius-usa.com
Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!
ud_fr_se_so_00913
012011

Benzer belgeler