11 P EF Transsond TR.qxd

Transkript

11 P EF Transsond TR.qxd
Is›ya duyarl› PVC’den yap›lm›fl ekonomik pediyatrik besleme tüpleri daha genç hasta
anatomisine özel tasarlanm›flt›r. K›sa dönemli içten beslemeler için maliyet verimli çözümü
olufltururlar.
GAMMATRON* Besleme Tüpü, derinlik çentikli
CH
A¤›rl›k
K›lavuz Teli
3.5
Uzunluk Malzeme
50 cm
PVC
FD3050
KOD
hay›r
hay›r
Kutu Miktar
25
4
50 cm
PVC
FD4050
hay›r
hay›r
25
5
50 cm
PVC
FD5050
hay›r
hay›r
25
5
100 cm
PVC
FD5100
hay›r
hay›r
25
6
50 cm
PVC
FD6050
hay›r
hay›r
25
6
100 cm
PVC
FD6100
hay›r
hay›r
25
7
50 cm
PVC
FD7050
hay›r
hay›r
25
8
50 cm
PVC
FD8050
hay›r
hay›r
25
8
100 cm
PVC
FD8100
hay›r
hay›r
25
10
50 cm
PVC
FD10050
hay›r
hay›r
25
10
100 cm
PVC
FD10100
hay›r
hay›r
25
MALLINCKRODT* Besleme Tüpü, derinlik çentikli
CH
Uzunluk Malzeme
KOD
A¤›rl›k
KOD
A¤›rl›k
K›lavuz Teli Kutu Miktar
30 cm
PVC
200-03-12
hay›r
hay›r
50
5
38 cm
PVC
200-05-15
hay›r
hay›r
50
5
90 cm
PVC
200-05-36
hay›r
hay›r
50
8
38 cm
PVC
200-08-15
hay›r
hay›r
50
8
105 cm
PVC
200-08-42
hay›r
hay›r
50
ARGYLE* Besleme Tüpü, derinlik çentikli
CH
Uzunluk Malzeme
3.5
KENDALL* Besleme Tüpü
K›lavuz Teli Kutu Miktar
CH
Uzunluk Malzeme
KOD
A¤›rl›k
K›lavuz Teli Kutu Miktar
3.5
30 cm
PVC
8888261206
hay›r
hay›r
50
5
38 cm
PVC
155720
hay›r
hay›r
50
5
38 cm
PVC
8888260802
hay›r
hay›r
50
5
90 cm
PVC
155721
hay›r
hay›r
50
5
90 cm
PVC
8888261008
hay›r
hay›r
50
8
38 cm
PVC
155722
hay›r
hay›r
50
8
38 cm
PVC
8888260604
hay›r
hay›r
50
8
105 cm
PVC
155723
hay›r
hay›r
50
8
105 cm
PVC
8888260406
hay›r
hay›r
50
10
105 cm
PVC
8888260208
hay›r
hay›r
50
ARGYLE* Besleme Seti
Döner mandall› 1 PCV besleme tüpü CH 12 ve
Luer-Kilit ba¤lant›l› 1 fl›r›nga, 60 ml
CH
Uzunluk Malzeme
KOD
12
60 cm
1180262154
PVC
A¤›rl›k
hay›r
K›lavuz Teli Kutu Miktar
evet
36
* ARGYLE, DOBBHOFF, INDWELL, ENTRIFLEX, PEDI-TUBE, ENDO-TUBE ve KANGAROO, Sherwood Services AG’nin
ticari markalar›d›r © 2003 Tyco Healthcare Group LP. Tüm haklar› sakl›d›r.
P-EF-Transsond/TR
07/2003
Nasogastrik Besleme Tüpleri
Tyco Healthcare’den Nasogastrik
Besleme Tüpleri:
Kullan›fll› ve Hasta-Uyumlu
Tyco, s›radan besleme tüplerine göre
· Daha küçük CH boylar›nda bile daha ince
önemli yararlar sunmak amac›yla, ürünleri
için yüksek nitelikli malzemeden üretilmifl
tüp duvar› sayesinde en iyi ak›fl h›z›
· Is›ya duyarl› malzeme: tüpler beden içinde
bileflenler seçer.
daha da yumuflar
· Pürüzsüz yüzey t›kanma tehlikesini en aza
indirir
· Çökme ve k›r›lmaya karfl› daha gelifltirilmifl
koruma
· Radyopak çizgi
· Daha rahat girifl için hidromer kaplama,
a¤›rl›kl› tüp ucu ya da k›lavuz teli
Afla¤›daki standart tüpler mevcuttur
ENTRIFLEX* Nasogastrik Besleme Tüpü:
hidromer kapl›, radyopak çizgi; k›lavuz telli veya
telsiz
CH
ARGYLE* Indwell* Besleme Tüpü: radyopak,
derinlik çentikli çizgi, proksimal Luer ba¤lant›s›
Uzunluk Malzeme
BAfiV
A¤›rl›k
K›lavuz Telli
Kutu Miktar
8
90 cm
PU
8884720817
3g
hay›r
8
90 cm
PU
8884720825
3g
evet
10
10
8
110 cm
PU
8884720841
3g
hay›r
10
10
A¤›rl›k
K›lavuz Telli
Kutu Miktar
8
110 cm
PU
8884720858
3g
evet
5
50 cm
PU
8888261412
hay›r
hay›r
10
8
110 cm
PU
8884721088
5g
evet
10
5
90 cm
PU
8888261503
hay›r
hay›r
10
10
110 cm
PU
8884721096
5g
hay›r
10
6.5
50 cm
PU
8888261420
hay›r
hay›r
10
12
90 cm
PU
8884721211
5g
hay›r
10
6.5
90 cm
PU
8888261438
hay›r
hay›r
10
12
110 cm
PU
8884721237
5g
hay›r
10
105 cm
PU
8888261800
hay›r
hay›r
10
12
110 cm
PU
8884721252
5g
evet
10
CH
8
Uzunluk Malzeme
KOD
DOBHOFF* Nasogastrik Besleme Tüpü: hidromer
kapl›, radyopak çizgi; K›lavuz telli veya telsiz
KANGAROO* Besleme Tüpü:
Radyopak çizgi
CH
Uzunluk Malzeme
KOD
CH
Uzunluk Malzeme
KOD
8
90 cm
PU
8884711501
A¤›rl›k
hay›r
K›lavuz Telli
hay›r
Kutu Miktar
10
8
140 cm
PU
8884710826
A¤›rl›k
7g
K›lavuz Tel
evet
Kutu Miktar
10
10
90 cm
PU
8884711519
hay›r
hay›r
10
8
110 cm
PU
8884710842
7g
hay›r
10
12
90 cm
PU
8884711550
hay›r
hay›r
10
8
110 cm
PU
8884710859
7g
evet
10
14
90 cm
PU
8884711568
hay›r
hay›r
10
8
110 cm
PU
8884710867
5g
hay›r
10
10
110 cm
PU
8884711006
7g
evet
10
12
110 cm
PU
8884711246
7g
hay›r
10
12
110 cm
PU
8884711253
7g
evet
10
Nasojejunal Tüpler
DOBBHOFF* Nasojejunal besleme ve gastrik
bas›nc› alma tüpü
Eflzamanl› jejunal besleme ve mide bas›nc›n› düflürmek için
CH Uzunluk Malzeme
KOD
16
170 cm
PU
8884752513
9
90 cm
PU
(ba¤›rsak -jejunal- tüpü)
A¤›rl›k K›lavuz Teli Kutu Miktar
evet
2
7g
ENDO-TUBE* nasojejunal besleme tüpü
Ba¤›rsaktan (jejunal) besleme tüpünün endoskopik yerlefltirilmesi için.
Hidrofil kaplamal›, radyopak poliüretandan yap›lm›fl. K›lavuz teli ve
aktarma borusu (cannula) ile.
CH Uzunluk Malzeme
KOD
A¤›rl›k K›lavuz Teli Kutu Miktar
12
8884752505
7g
150 cm
PU
evet
2
Pediyatrik Besleme Tüpleri
PED‹-TUBE* özellikle pediyatrik kullan›m için
tasarlanm›fl yüksek nitelikli besleme tüpüdür.
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
· Radyopak, ›s›ya duyarl› poliüretan
· A¤›rl›kl› ya da a¤›rl›ks›z uçla mevcuttur
PEDI-TUBE* Besleme Tüpü: radyopak çizgi;
hidromer kapl›, k›lavuz telli ya da telsiz
CH Uzunluk Malzeme
KOD
6
50 cm
PU
8884730709
hay›r
A¤›rl›k K›lavuz Teli Kutu Miktar
hay›r
6
50 cm
PU
8884730717
hay›r
evet
10
6
50 cm
PU
8884730725
hay›r
hay›r
10
6
50 cm
PU
8884730733
1.7 g
hay›r
10
6
50 cm
PU
8884730741
1.7 g
evet
10
6
50 cm
PU
8884730758
hay›r
hay›r
10
10
6
90 cm
PU
8884730766
1.7 g
evet
10
· HYDROMER hidrofil ya¤lay›c› ile kapl› iç boru ve a¤›rl›kl› uç
6
90 cm
PU
8884730774
1.7 g
hay›r
10
· Burundan mideye ya da burundan on iki parmak
6
90 cm
PU
8884730782
1.7 g
hay›r
10
6
90 cm
PU
8884730790
hay›r
hay›r
10
ba¤›rsa¤›na yerlefltirilebilir.
PEDI TUBE* Aksesuarlar›
KOD
Aç›klama
Kutu Miktar
8884700728** PEDI-TUBE*, pediyatrik burundan
mideye besleme tüpleri için K›lavuz Teli,
50 cm (730333/758 için)
8884700744
10
PEDI-TUBE*, pediyatrik burundan
mideye besleme tüpleri için K›lavuz Teli,
90 cm (730744, 730782 için)
10
**
yok
*** HYDROMER Hydromer Inc.’in tescilli bir ticari markas›d›r.

Benzer belgeler

ÇED Yeterlilik Belgesi Alan Kuruluşlar

ÇED Yeterlilik Belgesi Alan Kuruluşlar SERDAR MÜH. ÇEVRE VE ATIK YÖN. İNŞ TAAH. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Detaylı