genel bilgiler - Doğaç Elektronik | arıza tespit cihazı

Transkript

genel bilgiler - Doğaç Elektronik | arıza tespit cihazı
GENEL BÝLGÝLER
TORK FORMÜLLERÝ ................................... GI-10
MENGENE ................................................... GI-10
DÝNAMOMETRE .......................................... GI-10
RADYO SÝSTEMÝNÝN TAKILMASI.................... GI-10
ELEKTRÝK SÝSTEMÝ ......................................... GI-11
ELEKTRÝK PARÇALARI ............................... GI-11
KONEKTÖRLER .......................................... GI-11
ELEKTRÝK ARIZA BULMA ALETLERÝ ......... GI-13
KRÝKO NOKTALARI ......................................... GI-14
ARAÇ KALDIRMA (ÝKÝ DESTEKLÝ)
KONUMLARI ..................................................... GI-14
SEHPA KONUMLARI ........................................ GI-14
ARAÇ ÇEKME .................................................. GI-15
ARAÇ ÇEKME KANCALARI ........................ GI-16
TESPÝT KANCALARI ................................... GI-16
TANITIM NUMARALARI KONUMLARI ....... GI-16
ARAÇ TANITIM NUMARASI ........................ GI-16
MOTOR TANITIM NUMARASI ..................... GI-16
YENÝ STANDARTLAR ...................................... GI-17
KISALTMALAR ................................................. GI-19
TESLÝM ÖNCESÝ BAKIM ................................. GI-20
SEVKIYAT ÖNCESÝ KONTROL LÝSTESÝ ..... GI-20
PERÝYODÝK BAKIM .......................................... GI-21
PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU (AVRUPA, ...
GENEL) ........................................................ GI-21
BU EL KÝTABININ KULLANILMASI ................. GI-1
KONU BAÞLIKLARI ..................................... GI-1
SERVÝS PROSEDÜRLERÝ ........................... GI-1
SEMBOLLER ............................................... GI-3
ÖNERÝLER ................................................... GI-3
ARIZA BULMA PROSEDÜRLERÝ ................ GI-3
METÝN SIRALAMASI ................................... GI-6
BÝRÝMLER ......................................................... GI-7
TEMEL PROSEDÜRLER ................................. GI-8
ARACIN KORUNMASI ................................. GI-8
ALET VE ÖLÇME DONANIMLARININ .........
HAZIRLANMASI ........................................... GI-8
ÖZEL SERVÝS TAKIMLARI .......................... GI-8
AKÜ NEGATÝF KABLOSUNUN
SÖKÜLMESÝ ................................................ GI-8
PARÇALARIN SÖKÜLMESÝ ......................... GI-8
DAÐITMA ..................................................... GI-8
SÖKME VE DAÐITMA ÝÞLEMÝ SIRASINDAKÝ
KONTROLLER ............................................. GI-8
PARÇALARIN DÜZENLENMESÝ ................. GI-8
PARÇALARIN TEMÝZLENMESÝ ................... GI-9
TOPLAMA .................................................... GI-9
AYARLAR ..................................................... GI-9
LASTÝK PARÇALAR VE HORTUMLAR ....... GI-9
HORTUM KELEPÇELERÝ ............................ GI-9
BU EL KÝTABININ KULLANILMASI
KONU BAÞLIKLARI
• Bu el kitabýnda, servis iþlemleri sýrasýnda gerekli
bütün iþlemlerin yapýlmasýna yönelik prosedürler
verilmektedir. Bu prosedürler, aþaðýda yer alan beþ
temel iþlemlere bölünmüþtür.
(1) Sökme/Takma
(2) Daðýtma/Toplama
(3) Deðiþtirme
(4) Kontrol
(5) Ayar
• Yalnýzca araca bakýlarak kolaylýkla yapýlabilecek
basit iþlemler, örneðin parçalarýn sökülmesi ve
takýlmasý, kriko vurma, liftte araç kaldýrma,
parçalarýn temizlenmesi ve görsel kontrollere, yer
verilmemiþtir.
SERVÝS PROSEDÜRLERÝ
Kontrol, Ayar
• Kontrol ve ayarlar ile ilgili prosedürler, çeþitli
aþamalara ayrýlarak verilmiþtir. Parçalarýn yeri ve
prosedürlerin içeriði gibi önemli noktalar ayrýntýlý
olarak açýklanmakta ve ilgili þekiller ile
gösterilmektedir.
SERVÝS PROSEDÜRÜ
SIRASINI GÖSTERÝR
Hidrolik Basýnç Kontrolü
1. Özel Aleti þekilde gösterildiði gibi yerleþtirin.
Sýkma Torku
SIKMA TORKU
TEKNÝK
ÖZELLÝÐÝNÝ
GÖSTERÝR
Dikkat
Tahrik kayýþý ve soðutma faný ile temas
•
etmemesi amacýyla, gösterge baðlantýsýný aracýn
alt tarafýndan yapýn.
G1-1
EL KÝTABININ KULLANILMASI
Onarým prosedürü
1. Onarým iþlemleri prosedürlerinin çoðu, bir genel görünüþ þekli ile baþlar. Bu þekilde parçalar verilir ve bunlarýn
birbirleri ile nasýl baðlantýlý olduðu gösterilir; ayrýca parçalarýn görsel kontrol iþlemleri tanýmlanýr. Bununla birlikte,
yalnýzca belirli bir düzen içinde gerçekleþtirilmesi gereken sökme/takma iþlemleri ile ilgili prosedürler ile ilgili yazýlý
açýklamalara yer verilir.
2. Çok kullanýlan parçalar, sýkma torklarý ve yað, gres ve yapýþtýrýcý ile ilgili semboller, aþaðýdaki þekilde gösterilmiþtir.
Buna ek olarak, sökme/takma ile ilgili özel servis aletleri gerektiren parçalarý gösteren semboller de þekillerde
ayrýca verilmektedir.
3. Prosedürlerin her biri numaralandýrýlýr ve bu prosedürün ana konusunu oluþturan parçaya da þekilde ayný numara
verilir. Zaman zaman da, bu prosedür ile ilgili önemli hususlarda hatýrlatma yapýlýr. Bir parçaya servis verilirken bu
hususlarýn göz önünde bulundurulmasý gerekir.
SERVÝS PARÇALARINI
GÖSTERÝR
Prosedür
AÞAÐI GÝDÝÞ ÇUBUÐU, YUKARI ÇIKIÞ ÇUBUÐU SÖKME/TAKMA
1. Aracýn arkasýný kriko ile kaldýrýn ve daha sonra sehpa üzerine yerleþtirin.
2. Alt Kapaðý sökün. (ALT KAPAÐIN SÖKÜLMESÝ bölümüme bakýn.)
(ALT KAPAÐIN TAKILMASI bölümüme bakýn.)
3. Belirtilen tabloya göre sökme iþlemini gerçekleþtirin.
4. Takma iþlemini sökme iþleminin tersi sýrada yapýn.
5. Arka tekerlek düzenini kontrol edin ve gerekirse ayarlayýn.
“Sökme/Takma”
Bölümü
“Takma Sonrasý
Kontrol” Bölümü
Takma sýrasýnda yapýlmasý
gereken herhangi bir
iþlemi gösterir.
SERVÝS ÝÞLEMLERÝNDE
KULLANILACAK ÖZEL
ALETÝ GÖSTERÝR.
SERVÝS PROSEDÜRÜ
SIRASINI GÖSTERÝR.
1-3 aþamalarýný ters
sýrada uygulayarak
parçalarý takýn
GRES UYGULAMA
NOKTALARINI, VS.
GÖSTERÝR.
SIKMA TORKLARI
DEÐERLERÝNÝ
GÖSTERÝR
ÇOK KULLANILAN
PARÇALARI GÖSTERÝR.
DETAYLARI
GÖSTERÝR
SIKMA TORKU
BÝRÝMLERÝNÝ
GÖSTERÝR
SERVÝS BAÞVURU
NOTUNU GÖSTERÝR
Somun
Üst sevk çubuðu rotili
*Sökme Notu
Somun
Üst sevk çubuðu
Tozluk (üst sevk çubuðu)
*Sökme Notu
Kupilya
Somun
Alt sevk çubuðu rotili
*Sökme Notu
Cývata
Alt sevk çubuðu
Tozluk (alt sevk çubuðu)
*Takma Notu
Kupilya
ÜST SEVK ÇUBUÐU
ALT SEVK ÇUBUÐU
Alt Sevk Çubuðu Rotili, Üst Sevk Çubuðu
Rotili Rotil sökme Notu
*Özel alet ile rotili sökün
ÖZEL ALET
NUMARASINI
GÖSTERÝR
AKS
TAÞIYICI
SERVÝS BAÞVURU
NOTUNU GÖSTERÝR
G1-1
EL KÝTABININ KULLANILMASI
SEMBOLLER
•
Yað, gres, ve Özel alet kullanýmý ile ilgili sekiz
sembol vardýr. Bu semboller, uygulama noktalarýný
veya servis sýrasýnda benzeri materyalleri gösterir.
ARIZA BULMA PROSEDÜRÜ
Temel Arýza Bulma Akýþ Þemasý
ARAÇ ÜZERÝNDETEÞHÝS
Sembol
Anlamý
Yað koyun
Tipi
MOTOR AYARI
Uygun yeni
motor yaðý veya
diþli yaðý
Fren hidroliði
koyun
Uygun yeni
fren hidroliði
Otomatik
þanzýman
hidroliði sürün
Uygun yeni
otomatik
þanzýman
hidroliði
Gres koyun
Uygun gres
YALNIZ BÖLÜM F
GERÇEK ARIZA BULMA PROSEDÜRÜ
TEMEL KONTROLLER
YALNIZ
BÖLÜM K
TEÞHÝS ENDEKSÝ
ÇABUK TEÞHÝS ÞEMASI
ARIZA BULMA BULGUSU
EÐER
BELÝRTÝLMÝÞSE
TEÞHÝS
KONTROLÜ
Yapýþtýrýcý sürün
Uygun
yapýþtýrýcý
SÝSTEM KONTROLÜ
YALNIZ BÖLÜM F
Araç üzerinde teþhis
• Onarýmý güç olan arýzalarýn onarýmý ile ilgili
önemli ip uçlarýnýn elde edilmesi için servis kodlarý
çok önem taþýr. Servis kodlarýnýn izlenmesi ile
O-ring, conta,
Parça deðiþtirin
arýzanýn çok çabuk bir biçimde diyagnostiði için
vs.
gerekli kontrol iþlemleri yapýlabilir.
• Kontroller sýrasýnda, otomatik diyagnostik iþlevi
Özel alet
kullanýlýr. Arýza nedenini belirten bir servis kodunun
Uygun özel alet
kullanýn
biliniyor olmasý durumunda, kendi kendine
teþhis ile belirtilen aþamalara uygun olarak
kontrol iþlemlerini sürdürün.
ÖNERÝLER
Bu el kitabýnda, çeþitli kez Uyarý, Dikkat, Notlar, Teknik Motor ayarlarý (Bölüm F)
• Motorun çalýþtýrýlmasýndan sonra gerekli ayar
Özellikler ile Üst ve Alt Limitler ile ilgili bilgiler yer
iþlemleri yapýlýr.
almaktadýr.
Temel Kontroller (Bölüm K)
• Belirtilere bakýlmaksýzýn, belli bir arýzanýn ortaya
Uyarý
çýkmasýndan sonra, muhtemel nedenlerin sayýsýný
• Bir Uyarý ile, belirtilen hususa riayet
çabucak azaltmak amacýyla temel kontrol iþlemleri
edilmediðinde ciddi yaralanma ve hatta ölümle
yapýlýr. Temel kontroller, ayný zamanda bir çok arýza
yol açabilecek bir durum belirtilir.
belirtilerinin bulunduðu yeri belirlemek amacýyla da
Dikkat
kullanýlmaktadýr.
• Bir Dikkat ile, belirtilen hususa riayet
Teþhis
Endeksi
edilmediðinde, araç üzerinde bir hasara yol
•
Teþhis
endeksi, arýzalara ait belirtileri gösteren
açýlabilecek durum belirtilir.
endeksli
listedir. Gerçek arýza ile ilgili veya ona en
Not
yakýn bir belirtiyi seçin.
• Bir Not ile, belirli bir prosedürün tamamlanmasýnda
Çabuk teþhis çizelgesi (varsa)
size yardýmcý olabilecek bilgi verilmektedir.
• Çabuk teþhis çizelgesi, herhangi bir arýza ile
Teknik Özellik
ilgili olarak belli bir nedenin bulunmasý amacýyla
• Belirtilen deðerler, belirli bir kontrol veya ayar
yapýlan
diyagnostik listeleri ve kontrol prosedürlerini
sýrasýnda izin verilen deðer aralýklarýný belirtir.
içerir.
Üst ve alt limitler
• Belirtilen deðerler, kontrol ve ayar iþlemleri sýrasýnda Belirtiden arýza bulma
• Belirtiden arýza bulma, belirtinin tipine baðlý olarak
aþýlmamasý gereken üst ve alt limitleri belirtir.
bir arýzanýn yerinin çabucak belirlenmesinde yararlý
olur.
Petrol jeli sürün
Uygun petrol jeli
G1-2
EL KÝTABININ KULLANILMASI
Kullanýlan Prosedürler
Temel kontrollerin kullanýlmasý
• Herhangi bir arýza belirtisi bulma öncesinde, temel kontrolleri gerçekleþtirin.
• Her bir aþamayý gösterilen sýra ile yapýn.
• Referans kolonunda, her bir temel kontrol için yürütülecek detaylý prosedürün yeri belirtilmektedir.
Önemli Not: Her ne kadar kontrol ve ayar iþlemleri, bu referans kolonunda belirtilen prosedüre göre yapýlmaktaysa
da, temel kontroller sýrasýnda arýzanýn nedeni belirlenirse, prosedüre notlar kolonunda belirtilen biçimde devam edilir.
KONTROL SIRASINI
GÖSTERÝR
AÞAMA
DETAY PROSEDÜRLERÝ ÝÇÝN
KONU ADINI GÖSTERÝR
KONTROLLER
Kontaðý AÇIK konuma getirin.
Gösterge ýþýðý kontaðýn konumuna uygun
(AÇIK/KAPALI) olarak çalýþýyor (yanýyor/
sönüyor) mu?
ATF renk ve durumunu kontrol edin.
ATF renk ve kokusu normal mi?
Hat basýncý testi yapýn.
(MEKANÝK SÝSTEM TESTÝ, Hat Basýncý
Testi bölümüne bakýn)
Hat basýncý TAMAM mý?
Motor boðulma testi yapýn.
(MEKANÝK SÝSTEM TESTÝ, Hat Basýncý
Testi bölümüne bakýn)
Bayýlma devri TAMAM mý)
Evet
KONTROL SONUÇLARINA
GÖRE, DÝKKAT EDÝLMESÝ
GEREKEN HUSUSLARI
GÖSTERÝR
YAPILACAK ÝÞLEM
Bir sonraki aþamaya geçin
Evet
No.26 “SVÝC AÇIK KONUMA GETÝRÝLDÝÐÝNDE,
SVÝÇ UYARI LAMBASI YANMIYOR” veya “No.
27 “TUTMA SVÝCÝ AÇIK KONUMA
GETÝRÝLMEDÝÐÝNDE, SVÝÇ UYARI LAMBASI
YANIYOR”
Bir sonraki aþamaya geçin
Hayýr
Arýzalý parçayý onarýn veya deðiþtirin
Evet
Bir sonraki aþamaya geçin
Hayýr
Arýzalý parçayý onarýn veya deðiþtirin
Evet
Bir sonraki aþamaya geçin
Hayýr
Arýzalý parçayý onarýn veya deðiþtirin
Evet
Arýza belirtisi bulma iþlemi gerçekleþtirin
Hayýr
Teþhis endeksinin kullanýlmasý
• Sistem arýza bulma ile ilgili olarak arýza belirtileri, teþhis endeksi içinde listelenmektedir.
• Detaylarýn kullanýlmasý ile, gerçek arýza belirtileri seçimi yapýlmasý mümkündür.
AÇIKLAMALAR
ARIZA BULMA KONUSU
Ana veya bir baþka sigortanýn yanmasý
Marþ basmýyor
Ýlk çalýþma güçlüðü/uzun süreli marþ basma
gerekliliði/anormal çalýþma/anormal marþ basma
Motor bayýlýyor
Ýlk çalýþma sýrasýnda rölantide
Normal marþ basýyor, ama çalýþmýyor
Rölantiye geç geliyor
Motor çalýþmasý düzensiz / rölanti düzensiz
Rölanti devri yüksek / motor durmuyor
Rölanti devri düþük / yavaþlama sýrasýnda
bayýlma
Motor bayýlmasý /
durmasý
Motor düzensiz
çalýþýyor
Hýzlanmada / kendi
hýzýyla sürüþte
Hýzlanmada / kendi
hýzýyla sürüþte
Marþ motoru çalýþmýyor
Marþ motoru, motoru normal devirde çeviriyor, ancak motorun
çalýþmasý için uzun süreli marþa basmak gerekiyor.
Rölantide ve/veya ilk çalýþma sonrasýnda motor aniden bayýlýyor.
Marþ motoru, motoru normal devirde çeviriyor, ama motor çalýþmýyor.
Motor rölanti devrine normalden daha uzun süre sonra dönüyor.
Motor devri, belirtilen rölanti devri ile düþük rölanti devri arasýnda
gidip geliyor ve motorda aþýrý sarsýntý var.
Motor devri, ýsýnma sýrasýndaki yüksek rölanti sonrasýnda
düþmüyor. Kontak kapatýldýktan sonra motor çalýþmaya devam ediyor.
Yavaþlamanýn hemen baþýnda veya toparlama sýrasýnda motor
aniden duruyor.
Motor hýzlanmanýn hemen baþýnda veya hýzlanma sýrasýnda aniden
duruyor. Motor, kendi hýzýyla giderken aniden duruyor.
Hýzlanma veya sabit hýzla seyir sýrasýnda motor devri inip çýkýyor.
Hýzlanma veya kendi hýzýyla sürüþ sýrasýnda motor aniden duruyor.
G1-3
EL KÝTABININ KULLANIMI
Hýzlý Teþhis çizelgesinin kullanýmý
• Bu çizelgede, arýzanýn belirtileri ve sebebi iliþkilendirilmektedir.
• Bu çizelge, çok yönlü bir arýzanýn arýza belirtileri ve nedenleri arasýndaki iliþkiyi basite indirgiyerek tanýmlamakta,
etkin bir araçtýr.
• Muhtemel arýzaya bakarak iþaretli olan ilgili teþhis kolonundan sebebi belirleyiniz.
SORUN KAYNAÐI OLABÝLECEK
PARÇALAR
Ana veya bir baþka sigortanýn yanmasý
Marþ basmýyor
Ýlkçalýþma zorluðu/uzun süreli marþ/ilk çalýþma/marþ güçlüðü
Motor bayýlýyor–
Ýlk çalýþma sýrasýnda/rölantide
Normal marþ basýyor, ama çalýþmýyor
Rölantiye geç geliyor
Motor çalýþmasý düzensiz / rölanti düzensiz
Rölanti devri yüksek / motor durmuyor
Rölanti devri düþük/yavaþlama sýrasýnda bayýlýyor
GERÇEK BELÝRTÝYÝ
SEÇÝN
Motor bayýlmasý/durmasý
Hýzlanmada/kendi hýzýyla sürüþte
Motor düzensiz çalýþýyor
Hýzlanmada/kendi hýzýyla sürüþte
Yetersiz gaz yeme
Hýzlanmada/kendi hýzýyla sürüþte
Sýçrama/sarsýntý
Hýzlanmada / kendi hýzýyla
sürüþte/ yavaþlamada
Duraksama dalgalanma
Hýzlanmada
Tekleme
Yetersiz çekiþ/çekiþ kaybý
Vuruntu/pinging
Aþýrý yakýt tüketimi
Anormal emisyon
Aþýrý yað yakma/kaçak
Soðutma sistemi sorunlarý
/aþýrý ýsýnma
Soðutma sistemi sorunlarý
/ soðuk çalýþma
Egzoz dumaný
Yakýt kokusu (motor bölmesinde)
Motor sesi
Titreþim sorunlarý (motor)
Klima yetersiz
Klima sürekli devrede, klima kompresörü sürekli çalýþýyor
Tam gaz koþullarýnda klima kesmiyor
Egzozda kükürt kokusu
Fasýlalý arýzalar
Sabit voltaj
Otomatik þanzýman sorunlarý –
-
Vites büyütme/küçültme
* K bölümü
G1-4
Eksantrik mili konumu sensörü hasarlanmýþ (yaný açýk
veya kýsa devre)
Ateþleme bujisi arýzasý
Yükse gerilim uçlarý arýzasý (Çatlaklar, açýk, yüksek
direnç)
Ateþleme bobini arýzasý (yani açýk veya kýsa devre
veya çatlamýþ)
Ýlk avans ayarý ayarsýz (Eksantrik mili konumu ve
eksantrik mili kasnaðý ayarsýz)
Gaz kelebeði gövdesi arýzalý
Vakum kaçýrýyor (Vakum hortumu hasarlý, yanlýþ
döþenmiþ)
Rölanti hava kumanda valfý normal çalýþmýyor
Hava emme sisteminden hava kaçaðý var
(HORTUMLAR gevþek, çatlak, conta bozulmuþ)
Motor aþýrý ýsýnma
Muhtemel arýza
Yakýt kalitesi
Soðutma faný yerine oturmamýþ
BELÝRTÝNÝN
KAYNAKLANABÝLECEÐÝ
PARÇA
Gaz kablosu gerginliði ayarsýz
Muhtemel Etken
Filtre elemaný týkanmýþ veya daralmýþ (Hava filtresi)
MOTOR ARIZA TEÞHÝS ÇÝZELGESÝ
EL KÝTABININ KULLANIMI
Arýza bulma belirtilerinin kullanýlmasý
• Arýza bulma belirtileri, her bir arýza belirtisi ile ilgili gerekli teþhis prosedürü, kontrol yöntemi ve yapýlmasý
gerekli iþlemleri gösterir.
ARIZA BULMA ÝP UÇLARI
muhtemel arýza noktalarýný
açýklar.
ARIZA BELÝRTÝSÝ
Arýza bulma belirtisi
ARAÇ D, S, L KADEMELERÝNDE VEYA R KONUMUNDA HAREKET ETMÝYOR
ARIZA ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN ÝPUÇLARI
Eðer araç D, S, L ve R de hareket etmiyor ise arýza þanzýmandadýr. (Araç PCM’de arýza olsa bile hareket eder). Otomatik
þanzýmandaki arýzanýn nedeninin sensör devresi veya çýkýþ devresindeki bir arýza olmasý nedeniyle, sensörlerin, çýkýþ devresinin
ve ilgili kablo demetlerinin kontrol edilmesi gerekir. (1) Debriyaj kaçýrma veya aþýnma. (D, S, L kademeleri, -Ýleri kavrama, 4GR
kavramasý, tek yön kavramasý No.0, tek yön kavramasý No.2, R konumu-1inci ve geri freni, 4GR kavramasý, doðrudan kavrama,
tek-yön kavramasý No.0)
EYLEM
AÞAMA
KONTROL
AÞAMALAR ile arýza
bulma sýrasý verilir.
Araç düz bir zemin üzerinde ve motor kapalý konumda,
araç itildiðinde hareket ediyor mu? ((Dizel), S kademesinde veya N, R konumunda, frenler býrakýlmýþ olarak)
Seçici kolu N konumu ile D kademesi arasýnda
olduðunda, araç hareket ediyor mu?
KONTROL arýzalý
parçanýn kýsa sürede
bulmasý ile ilgili
kontrolleri (yöntemi)
açýklar.
KONTROLLERÝN yapýlmasý
ile ilgili detaylý
prosedürlerin yer aldýðý
referans sayfalar gösterilir.
Vites solenoidi konektörünü ayýrýn.
Kontaðý açýn.
D, S ve L kadenelerinde her bir vites solenoid
konektörü terminallerindeki voltajý kontrol edin.
Evet
Evet
Bir sonraki aþamaya geçin.
Hayýr Seçici kolu kontrol edin veya ayarlayýn.
* VÝTES MEKANÝZMASI, SEÇÝCÝ KOLU AYARI
EYLEM ile, KONTROL
sonucunda (Evet/Hayýr)
yapýlmasý gereken iþlem
açýklanmaktadýr.
Evet Otomatik þanzýman üzerindeki vites solenoidi terminal
baðlantýsýnda eðrilme, hasar, paslanma veya gevþeme
kontrolü yapýn. Vites solenoidlerinin mekanik olarak sýkýþmýþ
olup olmadýðýný kontrol edin.
OTOMATÝK ÞANZIMAN, SOLENOÝD VALF KONTROLÜ.
Çalýþma Kontrolü.
* OTOMATÝK ÞANZIMAN
ÞANZIMAN KUMANDA MODÜLÜ
KONTROLÜ
Teknik özellik
Terminal B:B+
Terminal A: 0 (3.0 V6)
Bir sonraki aþamaya geçin.
Hayýr Park mekanizmasýný kontrol edin.
Eðer vites solenoidleri normalse, kontrol valf gövdesi genel bakýmýný
yapýn ve herhangi bir arýzalý parça varsa onarýn veya deðiþtirin. Eðer
sorun hala daha devam ediyorsa, þanzýmaný deðiþtirin veya genel
bakýmýný yapýn ve herhangi bir arýzalý parça varsa onarýn veya
deðiþtirin.
* Otomatik þanzýman atölye el kitabý. SB4A-EL
Hayýr TCM konektör terminali ile vites solenoidi konektörü
terminali arasýnda açýk veya kýsa devre kontrolü yapýn.
Voltaj uygun mu?
Ýlgili materyaller içinde gerekli
EYLEMÝN nasýl yapýlacaðý
gösterilir.
METÝN SIRASI
§ Metin sýrasý, aþaðýda ok ile gösterildiði gibidir.
Örnek:
G1-5
BÝRÝMLER
•
BÝRÝMLER
Elektrik akýmý
A (amper)
Elektrik gücü
W Vat
Elektrik direnci
Ω (ohm)
Elektrik voltajý
V volt
Boy
mm (milimetre)
in (inç)
kPa (kilo paskal)
Negatif basýnç
mmHG (milimetre cýva)
inHG (inç cýva)
kPa (kilo paskal)
Pozitif basýnç
kgk/cm2 (kilogram bölü santimetre kare)
psi (libre bölü inç kare)
Devir sayýsý
d/dak (devir bölü dakika)
N.m (Nevton metre)
kgk.m (kilogram kuvvet metre)
Tork
kgk.cm (kilogram kuvvet santimetre)
ft.lbk (ayak libre kuvvet)
in-lbk (inç libre kuvvet)
L (litre)
ABD qt (ABD quart)
Hacim
Imp qt (Imp qt)
ml (mililitre)
cc (santimetre küp)
in3 (inç küp)
fl oz (sývý ons)
Aðýrlýk
g (gram)
oz (ons)
SI Birimine (Système International (dizel)’Unités)
dönüþtürme
• Bu el kitabýnda yer alan bütün sayýsal deðerler, SI
birimine göre düzenlenmiþtir. Bunun dýþýndaki
geleneksel birimler ile verilenler, bu deðerlerden
dönüþtürülmüþlerdir.
Yuvarlatma
• Dönüþtürülen deðerler, SI birim deðerinde yer alan
basamaklara eþit olacak biçimde yuvarlatýlmýþlardýr.
Örneðin, SI birimi ile verilen deðer 17,2 ve bunun
dönüþümü 37,84 ise, dönüþtürülen deðer 37,8 olarak
kabul edilir.
Üst ve alt limitler
• Bir verinin üst ve alt limit deðerleri belirtildiðinde, SI
birimi deðerinin üst limiti varsa, dönüþtürülen
deðerler aþaðýya doðru yuvarlatýlýr; SI birimi
deðerinin alt limiti olduðunda ise yukarýya doðru
yuvarlatýlýr. Bu þekilde ayný SI birimi için
dönüþtürülen deðerler, birbirinden farklý olabilir.
Örneðin, 2,7 kgk.cm² deðerini, aþaðýdaki teknik
özellikler açýsýndan ele alalým:
210-260 kPa {2,1-2,7 kgk.cm², 30-38 psi}
270-310 kPa {2,7-3,2 kgk.cm², 39-45 psi}
G1-1
Burada, 2,7 kgk.cm² için olmasý gereken dönüþüm
deðerleri 264 kPa ve 38,4 psi olmalýdýr. Üst teknik
deðerlerde, 2,7 üst limit olarak kullanýlmýþtýr, bu
nedenle onun dönüþtürülmüþ deðeri, aþaðýya doðru
yuvarlatýlmýþ ve böylelikle 260 ve 38 deðerlerine
ulaþýlmýþtýr. Alttaki teknik deðerlerde ise, 2,7 alt limit
olarak kullanýlmýþtýr, bu nedenle dönüþtürme
deðerleri yukarýya doðru yuvarlatýldýðýnda 270 ve 39
deðerleri elde edilmektedir.
TEMEL PROSEDÜRLER
TEMEL PROSEDÜRLER
ARACIN KORUNMASI
•
Çalýþma öncesinde çamurluklar, koltuklar ve
döþemeler mutlaka örtü ile kaplanmalýdýr.
ALET VE ÖLÇME DONANIMLARININ
HAZIRLANMASI
•
Çalýþmaya baþlamadan önce, bütün gerekli alet
ve ölçme donanýmlarýnýn hazýrlanmýþ olmasý
gerekir.
PARÇALARIN SÖKÜLMESÝ
•
Bir sorunun giderilmesi sýrasýnda, ayný zamanda
onun nedeninin de ne olduðunu belirlemeye çalýþýn.
Bir çalýþmaya baþlarken, ilk olarak deðiþtirme veya
onarým iþleminin hangi parça veya alt grubun
sökülerek ve daðýtýlarak gerçekleþtirilmesi
gerektiðini belirleyin. Bir parçanýn sökülmesinden
sonra, içine yabancý madde girmemesini saðlamak
amacýyla delik veya aðýzlarýný kapatýn.
DAÐITMA
•
Daðýtma prosedürü karmaþýk olduðunda ve çok
sayýda parçanýn daðýtýlmasýný içerdiðinde, bütün
parçalarýn yerinde onlarýn performansýný
etkilemeyecek veya dýþ görünüþünü bozmayacak
þekilde tanýmlanmasý amacýyla markalanmalý ve
böylelikle yeniden toplama iþleminin kolay ve etkili
bir biçimde yürütülmesi saðlanmalýdýr.
ÖZEL SERVÝS ALETLERÝ
•
Gerektiðinde özel alet kullanýn.
SÖKME VE DAÐITMA ÝÞLEMÝ SIRASINDAKÝ
KONTROLLER
•
Söküldükten sonra her bir parça, arýzalý çalýþma,
deformasyon, hasar ve diðer sorunlarýn
belirlenmesi açýsýndan dikkatle incelenmelidir.
AKÜ NEGATÝF KUTUP BAÞININ AYRILMASI
•
Herhangi bir çalýþmaya baþlamadan önce, kontak
anahtarýný LOCK konumuna çevirin, daha sonra
akünün negatif kablosunu ayýrýn ve 1 dakika
süreden daha fazla bekleyerek SAS birimindeki
yedek gücün boþalmasýný saðlayýn.
Akünün negatif kablosunun ayrýlmasý, saat, ses
sistemi ve DCT’ler, vs. hafýzalarýný siler. Bu
nedenledir ki, kablolarýn ayrýlmasýndan önce, bu
hafýzalarda nelerin bulunduðu biliniyor olmalýdýr.
PARÇALARIN YERLEÞTÝRÝLMESÝ
•
Bütün daðýtýlmýþ parçalarýn toplama iþlemi için
dikkatlice ayarlanmasý gerekir.
§
Yeniden kullanýlacak olanlar ile deðiþtirilecek
parçalarýn birbirinden ayrýlmalarý veya herhangi bir
þekilde tanýmlanmalarý gerekir.
G1-1
TEMEL PROSEDÜRLER
•
•
Parçalarýn hareketli aksamlarý üzerine yað
sürülmelidir.
Toplama iþlemi öncesinde, belirtilen konumlara
(örneðin yað keçelerine) belirtilen yað veya
gres sürülmelidir.
PARÇALARIN TEMÝZLENMESÝ
•
Yeniden kullanýlacak bütün parçalarýn uygun bir
yöntem ile dikkatli ve iyice temizlenmeleri gerekir.
Uyarý
•
Basýnçlý hava kullanýlmasý pislik ve diðer parçalarýn
etrafa yayýlmasýna, bunun sonucu gözlerinizin zarar
görmesine neden olur. Basýnçlý hava kullandýðýnýzda
koruyucu gözlük takýn.
TOPLAMA
•
Tork veya belirli ayarlamalar gibi standart deðerlerin
bütün parçalarýn toplanmasý sýrasýnda mutlaka yerine
getirilmesi gerekir.
•
Aþaðýdaki parçalarýn sökülmesi sonrasýnda yenilerinin
takýlmasý gerekir:
1
Yað keçeleri
2
Contalar
3
Contalar
4
Contalar
5
Kilit pullarý
6
Naylon somunlar
AYARLAR
•
Ayar iþlemi sýrasýnda uygun gösterge ve/veya
test cihazlarý kullanýn.
LASTÝK PARÇALAR VE HORTUMLAR
•
Benzin veya yaðýn lastik parçalar veya
hortumlarýn üzerine sýçramamasýna dikkat
edin.
HORTUM KELEPÇELERÝ
•
Yeniden takýlmasý sýrasýnda, hortum
kelepçelerini hortumlarýn üzerine orijinal
konumlarýna takýn, ve tam olarak görev
yapmasýný saðlamak açýsýndan büyük pense
ile kelepçeyi hafifçe sýkýn.
•
Belirli yerlerde yapýþtýrýcý, conta veya her ikisi birden
kullanýlýr. Yapýþtýrýcý kullanýldýðýnda, parçalarýn
yapýþtýrýcý sertleþmeden yerine takýlmalarý gerekir.
Yapýþtýrýcýnýn sertleþmiþ olmasý, kaçaklara neden
olabilir.
G1-2
TEMEL PROSEDÜRLER
TORK FORMÜLLERÝ
•
Tork anahtarý-özel aleti bir arada kullandýðýnýzda, özel
aletin torka katkýsý nedeniyle, belirtilen tork deðerinin
yeniden hesaplanmasý gerekir. Tork deðerinin yeniden
hesaplanmasý, aþaðýdaki tabloya göre yapýlýr.
Aþaðýdaki tablodan, durumunuza uygun bir formül
seçin.
Tork Birimi
Formül
A: Tork anahtarýna takýlan özel alet boyu
L: Tork anahtarý kolu boyu
ÖZEL ALET
MENGENE
•
Mengene kullanýrken, parçalarýn hasar görmemesi
amacýyla çenelerine koruyucu plaka yerleþtirin.
DÝNAMOMETRE
Aracýn dinamometre üzerindeki test çalýþmasý sýrasýnda:
•
Aracýn önüne, tercihen araç devri ile orantýlý çalýþan tipte
bir fan yerleþtirin.
•
Egzoz gazý havalandýrma ünitesini takýn.
•
Egzoz borularýný bir fan ile soðutun.
•
Araç çevresindeki alaný boþaltýn.
•
Su sýcaklýðý göstergesini izleyin.
G1-1
RADYO SÝSTEMÝNÝN TAKILMASI
Radyo sisteminin gereði gibi takýlmamýþ olmasý
veya yüksek güç çeken tipte radyo takýlmasý
durumunda, CIS veya diðer sistemler bundan
etkilenebilir.
Araca radyo takýlmasý durumunda, aþaðýdaki
önlemleri alýn:
1. Anteni kumanda modüllerinden mümkün
olduðunca uzak bir konuma takýn.
2. Anten besleyicisini, kumanda modülleri kablo
demetinden mümkün olduðunca uzakta ve
kablo demetine dik konumda takýn.
3. Yüksek güçlü radyo sistemi takmayýn.
4. Radyo sisteminin takýlmasý sonrasýnda,
motoru çalýþtýrýn ve rölantide býrakýn, daha
sonra motor devrinin sistemin çýkýþ
dalgalarýndan etkilenmediðini teyit edin.
ELEKTRÝK SÝSTEMÝ
ELEKTRÝK SÝSTEMÝ
Konektörlerin Ayrýlmasý
•
Soketlerin sökülmesi ayrýlmasý sýrasýnda,
kablolardan deðil, soketlerden tutun.
ELEKTRÝK PARÇALARI
Akü Kablosu
•
Elektriksel parçalarýn ayýlmasý veya takýlmasý
öncesinde, akünün negatif kutup baþýný ayýrýn.
•
Konektörler, aþaðýda gösterildiði gibi kilit koluna
basýlarak veya kolun çekilmesi ile ayrýlabilir.
Kablo Demeti
•
Motor bölmesindeki kablo demetini klipsten
ayýrmak için, düz uçlu tornavida ile klips
çengelini ayýrýn.
KLÝ
K
Konektörlerin Kilitlenmesi
•
Ýki konektörü birbirine kilitlerken, kilitlenmesin
tam olduðunu gösteren bir “klik” sesinin
geldiðinden emin olun.
KONEKTÖRLER
Veri Baðlantý Konektörü
•
Veri baðlantý konektörüne bir baðlantý teli
takýlmasý sýrasýnda, probu servis deliði içine
sokun.
Dikkat
• Elektriksel temas aletinin konektörü
terminaline sokulmasý, terminalin hasar
görmesine yol açabilir.
Kontrol
1. Süreklilik kontrolü veya voltaj ölçümü için test
cihazý kullanýldýðýnda, test probunu kablo demeti
tarafýndan sokun.
2.
G1-1
Su geçirmez konektör terminallerinin, kablo
tarafýndan ulaþýlmasý mümkün olmadýðý için
konektör tarafýndan kontrol edilmeleri gerekir.
ELEKTRÝK SÝSTEMÝ
Dikkat
§
Terminalin hasar görmemesi için,
terminalin içine sokmadan önce, kablo
ucunun etrafýna tel sarýn.
Terminaller
Kontrol
§
Tek tek her bir kabloyu hafifçe çekerek
terminaller ile baðlantýlý olduðunu kontrol edin.
Kablo Demeti
Kablo renk kodlarý
§ Kablolar, iki renkli kod sembollerine göre iki renk
ile tanýmlanmýþtýr.
§ Birinci harf, kablo temel rengini, ikincisi ise þerit
rengini gösterir.
KOD
RENK
Siyah
Kahverengi
KOD
RENK
Turuncu
Pembe
Yeþil
Kýrmýzý
Gri
Mor
Beyaz
Mavi
Açýk Mavi
Sarý
Açýk Yeþil
KAHVERENGÝ
Deðiþtirilmesi
§
Terminalin sökülmesi sýrasýnda, aþaðýda
gösterildiði gibi uygun bir alet kullanýn.
Terminalin takýlmasý sýrasýnda, yerine iyice
oturana kadar sokmalýsýnýz.
§
Konektörün terminal tarafýndan ince bir metal
parçasý sokun, terminal kilitleme týrnaðý
aþaðýya bastýrýlmýþ halde, terminali konektör
üzerinden çekip çýkartýn.
TÝP A
SÝYAH
KIRMIZI
Sigorta
Deðiþtirilmesi
1.
TÝP B
2.
Sensörler, Sviçler, Röleler
§
Sensörler, sviçler ve rölelerle çalýþýrken dikkatli
olun. Bunlarý yere düþürmeyin veya bir baþka
parça üzerine vurmayýn.
G1-2
KAHVERENGÝ/SARI
KAHVERENGÝ
SARI
Bir sigortanýn deðiþtirilmesi sýrasýnda, ayný kapasitede
olan bir yenisi ile deðiþtirmelisiniz. Sigortanýn
deðiþtirilmesi sonrasýnda yeniden yanmasý durumunda,
muhtemelen devre üzerinde kýsa devre vardýr ve
kablolamanýn kontrol edilmesi gerekir.
Bir ana sigortanýn deðiþtirilmesi sýrasýnda, akünün
negatif kutup baþýnýn ayrýlmýþ olduðundan emin olun.
ELEKTRÝK SÝSTEMÝ
3.
Çekip çýkartýlan sigortalarýn sigorta çektirme
aparatý ile çýkartýlmasý gerekir.
Ohmmetre
•
Bir devre üzerinde iki nokta arasýndaki
direncin ölçülmesinde ve süreklilik ve kýsa
devre kontrollerinde ommetre kullanýlýr.
Dikkat
• Ohmetreyi üzerinde voltaj olan bir
devrede kullanmayýn. Bu ommetrenin
hasar görmesine neden olur.
GÜÇ KABLOSU
ELEKTRÝK ARIZA BULMA ALETLERÝ
Jumper
•
Jumper, geçici bir devre oluþturmak için kullanýlýr.
Bir svicin pas geçilmesi için jumperý iki terminal
arasýna takýn.
Dikkat
•
Güç kablosu ile gövde þasisi arasýna bir jumper
baðlantýsý yapmayýn; aksi taktirde bu bir yanma
veya kablo demeti veya elektronik aksam
üzerinde hasara yol açabilir.
Voltmetre
§
DC voltmetresi, devre voltajýnýn ölçülmesinde
kullanýlýr. 15 V veya daha yüksek ölçme aralýðý olan
bir voltmetre ile ölçüm sýrasýnda, pozitif (+) prob
(kýrmýzý kablolu uç) voltaj ölçülecek noktaya
baðlanýr, ve negatif (-) prob (siyah kablolu uç) ise
gövde þasisine baðlanýr.
VOLTMETRE
GÜÇ KABLOSU
SÝYAH UÇ
KIRMIZI UÇ
ÞASÝ
G1-3
ÞASÝ KABLOSU
OMMETRE
SEHPA KONUMLARI
KRÝKO NOKTALARI
ARKA
Uyarý
•
Araca uygun olmayan þekilde kriko vurulmasý
tehlikelidir. Araç, krikodan kurtulabilir ve ciddi
yaralanmalara yol açabilir. Aracýn ön ve
arkasýndaki uygun kriko noktalarý kullanýlmasý
el frenin çekili olmasýna dikkat edilmelidir.
Aracýn kriko ile kaldýrýldýktan sonra altýna destekler
konmalýdýr.
DESTEK KONUMLARI
ÖN
ÖN
ARKA
ARKA
ARAÇ LÝFTÝ (ÝKÝ DESTEKLÝ) KONUMLAR
ÖN
G1-1
ARAÇ ÇEKME
ARAÇ ÇEKME
Aracýn hasar görmemesi için uygun bir biçimde
askýya alýnmýþ ve çekilmiþ olmasý gerekir.
Bu konuda resmi ve yerel yönetmeliklere
uyulacaktýr.
(Düz þanzýmanlý araçlar)
Þanzýman, arka dingil ve direksiyon sisteminde hasar
yoksa, araç dört tekerleði üzerinde çekilebilir.
Bunlardan herhangi birinde hasar varsa, tekerlek
kýzaðý kullanýlmalýdýr.
Dört tekerleði üzerinde çekildiðinde, araç yalnýz öne
doðru çekilebilir. Araç hýzý 45 km/saat (28 mil/saat)
üzerine çýkmamalý ve 15 km mesafeden daha fazla
çekilmemelidir; aksi taktirde þanzýman hasar görür.
Tekerlek kýzaklarý
Tekerlek kýzaklarý
Dikkat
§ Halat tipi donaným ile araç çekilmez. Bu
araca hasar verebilir. Hareketli lift veya düz
kasa araç kullanýlmalýdýr.
Araç hýzýnýn 45 km/saat (28 mil/saat) üzerine çýkmasý
veya 15 km mesafeden daha fazla çekilmesi
gerekiyorsa, aþaðýdaki yöntemlerden biri
kullanýlmalýdýr:
•
Arka tekerlekler tekerlek kýzaðý üzerine yerleþtirilir.
•
Arka tekerlek yerden kesilmiþ olarak çekilir.
•
Kardan mili sökülür.
Þanzýman veya arka dingil çalýþmaz durumda ise, araç
arka tekerlekleri yerden kesilmiþ olarak çekilir.
Dikkat
• Araç dört tekerlek üzerinde veya ön tekerlekler
üzerinde ve arka tekerlekler yerden kesilmiþ
olarak çekilirken, aþaðýda verilen talimatlara
uyun:
(4x4 Model)
1. Transfer kutusunu 2H konumuna alýn.
2. Transfer kutusunu 2H konumuna ve
poyrayý FREE konumuna ayarlayýn.
(Bütün Modeller)
1. Vitesi boþa alýn.
2. Kontak anahtarýný ACC konumuna
getirin.
3. El frenini býrakýn .
•
Unutulmamalýdýr ki, fren ve direksiyon takviye
motor çalýþmadan devreye girmez.
Ford aracýnýz 4x4 ise, çekme öncesinde aracý 2tekerlek tahrik konumuna alýn. Bu mümkün olmazsa,
dört tekerlek de yerden kesilmiþ olarak çekilmelidir.
G1-1
TANITIM NUMARALARI KONUMLARI
TANITIM NUMARALARI KONUMLARI
ÇEKME KANCALARI
ÖN
4X4
Dikkat
• Çekme kancalarý, ancak acil durumlarda (yani,
aracýn çamur veya kara saplanmýþ olmasý
durumunda) kullanýlýr.
• Çekme kancalarý kullanýlýrken, aracýn mutlaka
kanca eksenine ile ayný doðrultuda çekilmesi
gerekir. Yandan çekme yapýlmaz.
ARAÇ TANITIM NUMARASI
Ön SAÐ tekerlek
MOTOR TANITIM NUMARASI
G6
TESPÝT KANCALARI
Dikkat
• Ön taraftaki alt tespit kancalarýný araç çekme
iþlemi sýrasýnda kullanmayýn. Bunlar, YALNIZ
aracýn taþýnmasý sýrasýnda yere tespit için
yapýlmýþtýr. Çekme iþleminde kullanýlmasý,
tamponun hasar görmesine yol açar.
WL, WL Turbo
ÖN
4X2
F2 CIS
F2 CARB
G1-2
YENÝ STANDARTLAR
YENÝ STANDARTLAR
§
Aþaðýdaki tabloda, eski ve yeni standartlar karþýlaþtýrmalý olarak verilmektedir.
Yeni Standart
Yeni Standart
Kýsaltma
Sensörü
Adý
Kýsaltma
Gaz Pedalý
Gaz Pedalý
Hava Filtresi
Hava Filtresi
Klima
Klima
Barometrik Basýnç
Atmosfer Basýncý
Akü Pozitif Voltajý
Akü Voltajý
Fren Svici
Fren Iþýðý Svici
Kalibrasyon Direnci
Düzeltilmiþ Direnç
Eksantrik Mili Konumu Sensörü
Krank Açý Sensörü
Deðiþtirme Havasý Soðutucusu
Ara Soðutucu
Kapalý Döngü Sistemi
Geri Besleme Sistemi
Gaz Pedalý Kapalý Konumu
Tam Kapalý
Gaz Pedalý Kapalý Konumu Svici
Rölanti Svici
Debriyaj Pedalý Konumu
Debriyaj Konumu
Elektronik Benzin Enjeksiyon Sistemi
Kesintisiz Yakýt Enjeksiyon Sistemi
Sensörü
Sensörü
Solenoidi
Adý
Kumanda Manþonu Sensörü
Sensörü
Notlar
Kumanda Manþonu Konumu Sensörü
Krank Mili Konumu Sensörü
Krank Mili Konumu Sensörü 2
Veri Baðlantý Konektörü
Teþhis Konektörü
Teþhis Test Modu
Test Modu
Teþhis Arýza Kodlarý
Servis Kodlarý
Ateþleme Distribütörü
Kývýlcým Ateþleme
Distribütörsüz Ateþleme
Doðrudan Ateþleme
Elektronik Ateþleme
Elektronik Kývýlcým Ateþleme
Motor Soðutma Suyu Sýcaklýðý
Su Termostatý
Motor Tadilatý
Motor Tadilatý
Motor Devri Giriþ Sinyali
Motor Devri Sinyali
Buhar Emisyonu
Buhar Emisyonu
Egzoz Gazý Devridaimi
Egzoz Gazý Devridaimi
Fan Kumanda
Fan Kumanda
Esnek Yakýt
Esnek Yakýt
Dördüncü Diþli
Overdrive
Yakýt Pompasý Rölesi
Devre Açma Rölesi
Yakýt Kesme Solenoidi
Yakýt Kesme Valfý
Alternatör
Alternatör
Þasi
Þasi/Toprak
Isýtýlmýþ Oksijen Sensörü
Oksijen Sensörü
Rölanti Havasý Kumanda
Rölanti Devri Kumanda
Isýtýcý ile
Yanlýþ Diþli Oraný
No.1: Teþhis arýza kodlarý, teþhis test moduna göredir.
No. 2: PCM tarafýndan kumanda edilir.
No. 3: Bazý modellerde, pompa devrini kumanda eden bir yakýt pompasý rölesi vardýr. Bu röleye þimdi yakýt pompasý (devir)
rölesi olarak adlandýrýlmýþtýr.
No. 6: Dizel motor parça adý.
G1-1
YENÝ STANDARTLAR
Yeni Standart
Kýsaltma
Sensörü
Adý
Yeni Standart
Kýsaltma
Adý
Enjeksiyon Pompasý
Yakýt Enjeksiyon Pompasý
Giriþ/Türbin Devre Sensörü
Darbe Üreteci
Emme Havasý Sýcaklýðý
Emme Havasý Termostatý
Vuruntu Sensörü
Vuruntu Sensörü
Arýza Gösterge Lambasý
Arýza Gösterge Lambasý
Manifold Mutlak Basýncý
Emme Havasý Basýncý
Hava Akýþ Kütlesi Sensörü
Hava Akýþ Sensörü
Çok Noktadan Yakýt Enjeksiyon
Çok Noktadan Yakýt Enjeksiyon
Araç Üzerinde Diyagnostik
Teþhis/Kendi Kendine Diyagnostik
Açýk Döngü
Açýk Döngü
Çýkýþ Devir Sensörü
Araç Hýzý Sensörü 1
Oksitlenmeli Katalitik Konvertör
Katalitik Konvertör
Oksijen Sensörü
Oksijen Sensörü
Park/Boþ Konumu
Park/Boþ Konumu
PCM Kumanda Rölesi
Ana Rölesi
Hidrolik Direksiyon Basýncý
Hidrolik Direksiyon Basýncý
Güç Aktarma Kumanda Modülü
Motor Kumanda Ünitesi
Basýnç Kumanda Solenoidi
Hat Basýncý Solenoid Valfý
Darbeli Ýkincil Hava Enjeksiyonu
NE Sensörü
Pompa Devri Sensörü
Ýkincil Hava Enjeksiyon Sistemi
Ýkincil Hava Enjeksiyonu
Kamýþ Valfý
Ýkincil Dava Darbe Valfý
Sýralý Yakýt Enjeksiyonu
1-2 Vites Solenoid Valfý
Sýralý Çok Noktadan Yakýt Enjeksiyonu
Vites A Solenoid Valfý
Vites Solenoidi A
2-3 Vites Solenoid Valfý
Vites B Solenoid Valfý
Vites Solenoidi B
3-4 Vites Solenoid Valfý
Vites Solenoidi C
Üçüncü Diþli
3üncü Diþli
Üç Yollu Katalitik Konvertör
Gaz Kelebeði Gövdesi
Gaz Kelebeði Gövdesi
Gaz Kelebeði Sensörü
Gaz Kelebeði Konumu Sensörü
Zaman Kumanda Valfý
Zaman Kumanda Valfý
Kilitleme Konumu
Katalitik Konvertör
Tork Konvertörü Kavramasý
Þanzýman Kumanda Modülü
EC-AT Kumanda Ünitesi
Þanzýman Hidroliði Sýcaklýk Sensörü
AFT Termik Sensörü
Þanzýman Kademesi
Koruma Konumu
Türboþarj
Türboþarj
Araç Hýzý Sensörü
Araç Hýzý Sensörü
Voltaj Regülatörü
IC Regülatörü
No. 4: Motor ve aktarma organlarýný kumanda eden cihaz
No. 6: Dizel motor parça adý.
G1-2
Notlar
Darbeli
enjeksiyon
Hava pompasý
ile enjeksiyon
YENÝ STANDARTLAR, KISALTMALAR
Yeni Standart
Kýsaltma
Adý
Yeni Standart
Kýsaltma
Adý
VAF
sensörü
Hava Hacmi Akýþ Sensörü
Hava Akýþ Sensörü
WU-TWC
Isýtmalý Üç Yollu Katalitik Konvertör
Katalitik Konvertör
Gaz Kelebeði Tam Açýk
Tam Açýk
WOT
No. 5: Doðrudan egzoz manifolduna baðlanmýþ
KISALTMALAR
ACC ................
ATDC ..............
ATF .................
BTDC ..............
CARB ..............
ELR .................
EX ...................
FIP ..................
HI ....................
HLA .................
IG ....................
IN ....................
INT ..................
LH ...................
L.H.D. ..............
LO ...................
LSD .................
LSPV ...............
M .....................
MAX ................
MFW ...............
MIN .................
P/S ..................
RFW ................
RH ...................
R.H.D. .............
SAS .................
SST .................
TNS .................
2WD ................
AWD ...............
4x2 ..................
4x2 ..................
Kýsaltmalar
Üst ölü noktadan sonra
Otomatik þanzýman hidroliði
Üst ölü noktadan önce
Karbüratör
Acil kilitleme çektirici
Egzoz
Yakýt enjeksiyon pompasý
Yüksek
Hidrolik Otomatik Supap Ayarlayýcý
Ateþleme
Emme
Fasýlalý
Sol
Soldan direksiyonlu
Düþük
Sýnýrlý kaymalý diferansiyel
Yük duyarlý oransal valf
Motor
Azami
Manuel serbest tekerlek
Asgari
Hidrolik direksiyon
Uzaktan serbest tekerlek
Sað
Saðdan direksiyonlu
Karmaþýk hava yastýðý sensörü
Özel alet
Kuyruk plaka tarafý ýþýklarý
2 tekerlek tahrikli
4 tekerlek tahrikli
4 tekerlek – 2 tahrik
4 tekerlek – 4 tahrik
G1-1
Notlar
SEVKÝYAT ÖNCESÝ KONTROL
SEVKIYAT ÖNCESÝ KONTROL
SEVKIYAT ÖNCESÝ KONTROL TABLOSU
Aþaðýda verilenler müþteriye sevkiyat
öncesinde, herhangi bir zamanda yapýlabilir.
ARAÇ DIÞI
Aþaðýda verilenleri özelliklere uygun olarak gerektiði gibi
KONTROL edin ve AYARLAYIN.
Cam, harici parlak metaller ve boya üzerinde bir hasar
Bijon somunlarý
Lastik basýnçlarý
Fitillerde hasar veya ayrýlma
Kaput açma ve kilitleme mekanizmasýnýn çalýþmasý
Kapýlarýn çalýþmasý ve ayarý
Far seviye ayarý
Aþaðýdaki parçayý TAKIN:
Jant kapaðý
Aþaðýdaki KONTROLLERÝ yapýn:
Dashpot çalýþmasý
Ýlk ateþleme zamanlamasý
Enjeksiyon zamanlamasý
Rölanti devri
Gaz kelebeði konumu sensörü
LÝFT ÜZERÝNDE
MOTOR BÖLMESÝ - MOTOR KAPALI
Aþaðýda verilenleri özelliklere uygun olarak gerektiði
gibi KONTROL edin ve AYARLAYIN.
Yakýt, soðutma suyu ve hidrolik boru hatlarý, rakorlar,
baðlantýlar ve parçalarda herhangi bir kaçak
Motor yaðý seviyesi
Hidrolik direksiyon hidroliði seviyesi
Fren merkezi ve debriyaj merkezi hidroliði seviyeleri
Ön cam yýkama suyu deposu seviyesi
Radyatör soðutma suyu ve özgül aðýrlýðý
Su hortumu kelepçelerinin sýkýlýðý
Akü kutup baþlarý sýkýlýðý, akü elektroliti seviyesi ve özgül aðýrlýðý
Tahrik kayýþý gerginliði
Gaz pedalý kablosu ve mafsalýnýn serbest hareket etmesi
Bujileri TEMÝZLEYÝN
ARAÇ ÝÇÝ
Aþaðýdaki parçalarý TAKIN:
MOTOR BÖLMESÝ – MOTOR NORMAL
SICAKLIÐINDA ÇALIÞIR DURUMDA
Aþaðýdaki KONTROLLERÝ yapýn:
Serbest tekerlek poyrasýnýn çalýþmasý
Þanzýman yað seviyesi
Transfer yað seviyesi
Ön diferansiyel yað seviyesi
Arka diferansiyel yað seviyesi
Araç altý yakýt, soðutma suyu ve hidrolik borularý, rakorlar,
baðlantýlar ve baðlantýlarda kaçaklar
Lastiklerde kesik veya ezilmeler
Direksiyon mafsalý, süspansiyon, egzoz sistemi ve bütün
araç altý donanýmda gevþeklik veya hasar
YOL TESTÝ
Aþaðýdaki KONTROLLERÝ yapýn:
Frenlerin çalýþmasý
Debriyajýn çalýþmasý
Direksiyon kontrolü
Sayaç ve göstergelerin çalýþmasý
Cayýrtý, takýrtý veya anormal sesler
Motorun genel performansý
Acil kilit çektirmeleri
Transferin çalýþmasý
Sigorta aksesuarlarý
Aþaðýdaki aksamýn çalýþmasýný kontrol edin.
Koltuk kontrolleri (kayma ve eðim) ve baþ dayama hareketi
YOL TESTÝ SONRASI
Kapý kilitleri
Kontak anahtarý (motor svici) ve direksiyon kilidi
Koltuk ve döþeme koruyucu örtülerini SÖKÜN
Uyarý ve gösterge ýþýklarý dahil bütün ýþýklar
Araç sahibi dokümanlarý takým kutusunu ve yedek lastiði
Korna, ön cam silecekleri ve yýkayýcýlarý (varsa)
kontrol edin
Silecek lastiklerinin performansý
Silecek lastiklerini ve ön camý silin
Anten
Çakmak ve saat
Direksiyon yükseklik ayar mekanizmasý (varsa)
Klimanýn bütün çalýþma modlarý (varsa)
Aþaðýdaki hususlarý KONTROL edin:
Yedek sigorta
Kaplamalar ve iç kaplamalar
Aþaðýdakileri KONTROL edin ve gerektiðinde AYARLAYIN:
-
Camlarýn çalýþmasý ve ayarý
Fren ve debriyaj pedallarý yüksekliði ve boþluðu
El freni
GI-1
PERÝYODÝK BAKIM
PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU (AVRUPA, GENEL)
TABLODA KULLANILAN ÝÞARETLER
K: Kontrol
Kontrol edin ve gerektiðinde temizleyin, onarýn veya deðiþtirin (Örneðin, ýslak týp hava filtre elemanýný
kontrol edin, ve gerekirse deðiþtirin.)
D: Deðiþtirin
S: Sýkýn
Y: Yaðlayýn
T: Temizleyin
Notlar:
• Motor ve emisyon kontrol ile ilgili bütün sistemlerin verimli çalýþmasýný saðlamak amacýyla, ateþleme ve yakýt
sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bunlarla ilgili bütün servis konularýnýn yetkili bir Ford Servisi
tarafýndan yapýlmasý hararetle tavsiye edilir.
• 160.000 km veya 96 ay sonra, belirtilen bakým çalýþmalarýný öngörülen aralýklarla yaptýrmaya devam edin.
• Bakým çizelgesinde * ile gösterilenler için aþaðýdaki açýklamalara bakýn.
*1: Triger kayýþýnýn her 100.000 km’de bir deðiþtirilmesi gerekir. Triger kayýþýnýn deðiþtirilmemesi durumunda
motor zarar görebilir.
*2: Aracýn aþaðýda verilen koþullardan herhangi biri altýnda çalýþtýrýlmasý durumunda, motor yaðý ve yað filtresini
belirtilen aralýklardan daha sýk deðiþtirilmesi gerekir.
a) Tozlu ortamda sürüþ
b) Uzun süreli rölanti veya düþük hýzda çalýþma.
c) Soðuk havada uzun süreli sürüþ veya düzenli olarak kýsa mesafelerde sürüþ (8 km’den daha kýsa).
*3: Aracýn çok tozlu ve kumlu alanlarda çalýþtýrýlmasý durumunda, hava filtresi elemanýný tavsiye edilen
aralýklardan daha sýklýkla temizleyin veya gerektiðinde deðiþtirin.
*4: Gerektiðinde, hidrolik direksiyon ve klima tahrik kayýþlarýný (varsa) kontrol edin ve ayarlayýn.
*5: Frenler çok sýklýkla kullanýlýyorsa (örneðin, sürekli güç koþullarda veya daðlýk bölgelerdeki sürüþ) veya araç
çok nemli ortamlarda kullanýlýyorsa, fren hidroliðini her yýl deðiþtirin.
GI-1
Bölüm Bası
ANA SAYFA
(AVRUPA)
Aylar
Bakým Aralýðý (Ay sayýsý veya kat edilen km, hangisi önce gelirse)
Gerekli özel iþler
Bakým konusu
X1000 Km
MOTOR
Supap boþluðu
K
K
K
Her 100.000 km’de bir deðiþtirin.
Triger kayýþý (G6 hariç)
K
Boþluðu ölçün
Triger kayýþýný deðiþtirin
K
Tahrik kayýþlarý
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Motor yaðý
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
K Aþýnma, çatlak ve ayrýlma kontrolü yapýn ve
gerginliði kontrol edin
D Motor yaðýný deðiþtirin ve kaçak kontrolü yapýn
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D Yað filtresini deðiþtirin ve kaçak kontrolü yapýn
SOÐUTMA SÝSTEMÝ
Yað filtresi
Soðutma sistemi
GI-2
Motor soðutma suyu
K
K
K
K
K
K
K
K Soðutma suyu seviyesi ve kalitesini kontrol
edin ve kaçak kontrolü yapýn.
Ýlk önce 4 yýl veya 100.000 km’de, daha sonra da her 2 yýlda bir deðiþtirin Soðutma suyunu deðiþtirin.
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K CO ve HC yoðunluklarýný kontrol edin
(Onarým ve Bakým bölümüne bakýn.)
K
YAKIT SÝSTEMÝ
Rölanti devri (CIS için)
(Karbüratör için)
Rölanti karýþýmý (CIS için kurþunlu
benzin karbüratörü)
Karbüratör kurþunlu yakýt
Jigle sistemi (karbüratör için)
Hava filtre elemaný (benzinli için)
(WL için)
(WL Turbo için)
Yakýt filtresi (CIS için)
K
K
K
K
K
K
K Sistemin çalýþmasýný kontrol edin.
K
T
K
T
K
T
D
D
K
T
K
T
K
T
D
D
K
T
K
T
K
T
D
D
K
T
K
T
K
T
T
T
D
T
D
T
D
T
T
D
D
T
T
D
D
T
T
D
(Karbüratör için)
(Dizel için)
D
D
D
D
D
Yakýt hatlarý ve hortumlarý (benzinli için)
(Dizel için)
K
K
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
D Yað filtresini deðiþtirin.
D
D
K
K
K
K
K
D
K
K
K
D Kirlilik, yað ve hasar açýsýndan kontrol edin.
D Hava filtresi elemanýný temizleyin (hava
T üfleyerek) Hava filtresi elemanýný deðiþtirin.
D
D
D
Motor rölanti devrini kontrol edin
K
K
K
K
K Çatlaklar, kaçak veya gevþek baðlantý
K kontrolü yapýn.
Bölüm Bası
ANA SAYFA
Bakým Aralýðý (Ay sayýsý veya kat edilen km, hangisi önce gelirse)
Bakým konusu
Aylar
Gerekli çalýþmalar
x1000 km
(x1000 mil)
Sarsýlma ve gürültü testi yapýn. Fren
Kampana frenler
K
K
K
K
K
K
K
K kampanasýnda aþýnma, çizik, balata aþýnmasý,
Normal direksiyon diþli yaðý (varsa)
K
K
K
K
K
K
K
K
Diþli yaðý seviyesini kontrol edin
K
Hidrolik seviyesini ve hatlarý kontrol edin ve herhangi bir
uygun olmayan baðlantý, kaçak, çatlak, hasar, gevþek
baðlantý ezilme veya bozulma olup olmadýðýný belirleyin
Hidrolik direksiyon hidroliði ve hatlarý (varsa)
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
karýncalanma ve çatlak kontrolü yapýn, tekerlek
silindirinde hidrolik kaçaðýna bakýn
K
Direksiyon simidi boþluðunun belirtilen deðer
aralýklarýnda olduðunu kontrol edin. Aþýrý boþluk,
sert direksiyon veya acayip sesler gibi herhangi bir
deðiþiklik olmadýðýný kontrol edin.
GI-3
Direksiyonun çalýþmasý ve diþli gövdesi
K
K
K
K
K
K
K
K
Direksiyon mafsallarý, rot baþlarý ve kollar
K
K
K
K
K
K
K
K
Diþli kutusunu ve tozluklarý gevþeme, hasar, gres/
diþli yaðý kaçaðý açýsýndan kontrol edin.
Düz þanzýman yaðý
K
D
K
D
K
D
K
D
Rotilleri, toz kapaklarýný ve diðer parçalarý gevþeme,
aþýnma hasar ve gres kaçaðý açýsýndan kontrol edin.
Arka diferansiyel yaðý (4x2)
K
D
K
D
K
D
K
D
Yað seviyesini kontrol edin ve kaçak olup olmadýðýný
belirleyin. Arka diferansiyel yaðýný deðiþtirin.
Ön ve arka diferansiyel yaðý (4x4)
D
K
D
K
D
K
D
K
Yað seviyesini ve kaçaklarý kontrol edin. Ön ve
arka diferansiyel yaðýný deðiþtirin.
Transfer yaðý (4x4)
D
K
D
K
D
K
D
K
Yað seviyesini ve kaçaklarý kontrol edin. Transfer
yaðýný kontrol edin.
K
Gres kaçaðý, çatlaklar, hasar ve gevþeme kontrolü
yapýn.
Y
Kardan mili mafsalýný yaðlayýn.
K
Tahrik mili tozluklarý (4x4)
Kardan mili mafsallarý (4x4)
Y
Y
K
Y
Y
K
Y
Y
Y
Ön süspansiyon rotilleri
K
K
K
K
Gres kaçaðý, çatlaklar, hasar ve gevþeme kontrolü
yapýn.
Ön tekerlek rulman yaðý
D
D
D
D
Tekerlek rulmanýný sökün ve gresini yenileyin.
S
Bijonlarý sýkýn.
Bijonlar
Not:
K: Kontrol
D: Deðiþtir
S: Sýkýn
S
S
S
S
S
S
S
NA SAYFA
Bölüm Bası
Bakým Aralýðý (Ay sayýsý veya kat edilen km, hangisi önce gelirse)
Aylar
Bakým konusu
x1000 Km
Gerekli Çalýþmalar
(x1000 mil)
Egzoz sistemi ýsý kalkanlarý
Þasi ve gövde üzerindeki cývata ve somunlar
K
S
S
K
S
S
K
S
S
Hasar, korozyon, baðlantýlarda gevþeme ve
gaz kaçaðý kontrolü yapýn.
S Süspansiyon elemanlarý, kiriþler ve koltuk
þasisi üzerindeki cývata ve somunlarý sýkýn.
K
S
KLÝMA SÝSTEMÝ (VARSA)
Kabin hava filtresi
Yýlda bir defa veya her 20.000 km’de deðiþtirin.
Filtreyi deðiþtirin.
GI-4
PERÝYODÝK BAKIM
(GENEL)
Bakým Aralýðý (Ay sayýsý veya kat edilen km, hangisi önce gelirse)
Aylar
Bakým konusu
x1000 Km
MOTOR
K
K
Supap boþluðu
Triger kayýþý (G6 hariç)
Tahrik kayýþlarý
Motor yaðý
Yað filtresi
K
K
K
K
Her 100.000 km’de bir deðiþtirin.
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SOÐUTMA SÝSTEMÝ
Soðutma sistemi
Motor soðutma suyu
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
T
T
D
T
D
T
YAKIT SÝSTEMÝ
Rölanti devri (CIS için)
(Karbüratör için)
K
Rölanti karýþýmý (CIS için kurþunlu benzin
karbüratörü)
Jigle sistemi (karbüratör için)
K
Hava filtre elemaný (benzinli için)
(Karbüratör kurþunlu yakýt)
(WL için)
K
T
WL Turbo için)
T
D
(Karbüratör için)
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
K
D
T
T
T
D
T
T
T
D
T
T
T
D
T
D
T
T
D
T
T
D
T
T
D
T
D
D
D
D
(Dizel için)
Yakýt hatlarý ve hortumlarý (benzinli için)
K
K
K
K
K
K
D
D
D
D
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
D
D
D
K
K
K
ATEÞLEME SÝSTEMÝ
Ýlk ateþleme zamanlamasý (benzinli için)
Ateþleme bujileri (benzinli için)
K
D
Yakýt filtresi (CIS için)
(Dizel için)
K
K
K
Her 2 yýlda bir deðiþtirin
D
D
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ
Buharlaþma sistemi (varsa)
(benzinli için)
Gaz kelebeði konumu sistemi (varsa)
(benzinli için)
Dashpot (karbüratör için)
GI-1
PERÝYODÝK BAKIM
Bakým Aralýðý (Ay sayýsý veya kat edilen km, hangisi önce gelirse)
Aylar
Bakým konusu
x100 Km
(x1000 mil)
ELEKTRÝK SÝSTEMÝ
Akü elektroliti seviyesi ve özgül aðýrlýðý
K
K
K
K
K
K
K
K
ÞASÝ VE GÖVDE
Fren ve debriyaj pedallarý
Kavrama hidroliði
Fren hatlarý, hortumlarý ve baðlantýlarý
Fren hidroliði
El freni
Hidrolik fren ünitesi ve hortumlarý
Disk frenler
Kampana frenler
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Normal direksiyon diþli yaðý (varsa)
K
Hidrolik direksiyon hidroliði ve hatlarý (varsa)
Direksiyonun çalýþmasý ve diþli gövdesi
Direksiyon mafsallarý, rot baþlarý ve kollar
K
Düz þanzýman yaðý
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
D
K
K
K
D
K
K
K
D
K
K
K
D
Ön ve arka diferansiyel yaðý (4x4)
K
D
D
K
K
D
D
K
K
D
D
K
K
D
D
K
Transfer yaðý (4x4)
D
K
D
K
D
K
D
K
Tahrik mili tozluklarý (4x4)
Kardan mili mafsallarý (4x4)
Y
K
Y
Y
K
Y
Y
K
Y
Y
K
Y
Arka diferansiyel yaðý (4x2)
Ön süspansiyon rotilleri
K
D
Ön tekerlek rulman yaðý
K
D
Bijonlar
Egzoz sistemi ýsý kalkaný
S
S
Þasi ve gövde üzerindeki cývata ve somunlar
S
K
S
S
S
KLÝMA SÝSTEMÝ (VARSA)
Kabin hava filtresi
S
K
S
K
D
S
S
S
K
S
Her yýl veya her 20.000 km’de deðiþtirin.
GI-2
K
D
S
S
S
K
S

Benzer belgeler