26 Şubat 2013 Sosyal Girişimcilik Semineri Notları

Transkript

26 Şubat 2013 Sosyal Girişimcilik Semineri Notları
Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve Sürdürülebilirlik
26 Şubat 2013, TÜSEV Karaköy Ofisi
10.00-12.00
TÜSEV, British Council desteği ve işbirliği ile hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında, 26
Şubat 2013 Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında “Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi
ve Sürdürülebilirlik“ başlıklı seminere ev sahipliği yaptı. TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Avrupa Sivil Toplum Liderleri Ağı Euclid’in Direktörü
Filippo Addarii konuşmacı olarak katıldı.
TÜSEV, 2009 yılından beri British Council desteği ve işbirliğiyle beraber yürüttüğü Sosyal Girişimcilik
Projesi kapsamında, sosyal girişim modeli ile ilgili farkındalık yaratılması ve bilgi paylaşımı, sosyal
girişimcilerden oluşan ağın geliştirilmesi ve sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının
elverişli hale gelmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Proje kapsamında TÜSEV, Sosyal Girişimler
İhtiyaç Analizi raporunu yayınlamış, sosyal girişim portalı www.sosyalgirisim.org ‘u açmış, kamu ve
özel sektöre yönelik politika belgeleri hazırlamıştır. Ayrıca TÜSEV’in 2012 yılında düzenlediği
uluslararası sosyal girişimcilik konferansı sayesinde model ilk kez bölgesel anlamda tartışılmıştır.
TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen, ülkemizde sosyal girişimcilik modelinin gün geçtikçe daha fazla
ilgi görmesine rağmen ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtmiştir. Mevzuatta herhangi bir tanıma sahip
olmayan sosyal girişimcilik, Türkiye’de hali hazırda var olan yapılar içinde kurgulanmak zorundadır.
Sosyal girişim kurmak isteyen bir kimse bunu dernek veya vakıf iktisadi işletmesi, kooperatif veya
şirket gibi, belki de sosyal girişim yapısına tamamen uymayan yapılar içerisinde hareket etmek
mecburiyetindedir. Dolayısıyla sektörün büyümesiyle beraber bunun gibi eksiklikler de daha fazla
göze çarpmaktadır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere, kamu
sektörünün sosyal girişimcilik modeline ilgi göstermesi ve bir destek programı üzerinde çalışması,
modelin ülke çapında yayılması ve desteklenmesinde önemli rol oynayacaktır.
Giriş konuşmasının ardından Filippo Addarii, sunumunun temelini oluşturacak 3 konunun altını çizdi;
Sivil Toplum ve Sosyal Girişim Farkı, Fon Mekanizmaları ve Sürdürülebilirlik ve Avrupa Birliği’nin
Sosyal İşletmeler Girişimi (Social Business Initiative).
Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik
Sosyal girişimler toplumları harekete geçirerek
ekonomik ve sosyal problemlere uzun vadeli çözümler
bulurlar.
Sosyal girişimler ve sivil toplum arasında farkı anlamak
çok önemlidir. “Değer”ler açısından bakıldığında,
sosyal girişimler ve sivil toplumun benzer
motivasyonla – sosyal sorunlara çözüm bulmakhareket ettiğini söylemek mümkündür. Ancak sosyal
girişimler ve STK’ların bu değerleri uygulamak için
kullandıkları modeller birbirinden farklıdır.
Avrupa Komisyonu tarafından üzerinde çalışılan
“sosyal girişim” tanımı önemli unsurları içermektedir:

Misyon

Kar (kar dağılımı konusunda Komisyon’un
belirli bir önerisi şu an için bulunmamaktadır)

Yönetişim (yönetişimden kasıt demokratik ve
katılımcı bir yapı olmasına rağmen
Komisyon’un bu konudaki fikri de
kesinleşmemiştir).
Bu konuların bir kısmının şu an için muğlak olmasının
bir sonucu olarak, sosyal girişim kavramıyla ilgili genel
bir tanım kullanılması daha faydalı olacaktır.
Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik: Chi
Rom…e Chi No (Naples, İtalya)
Addarii, sivil toplum ve sosyal girişimler
arasındaki dinamiği anlamak için bir örnek
verdi. Naples kentinin en fakir bölgelerinden
bir tanesi Roman topluluğunun büyük bir
çoğunluğunu oluşturduğu Scampi mahallesi.
Devlet büyük miktarlarda kaynak
sağlamasına rağmen bu bölgenin
problemlerine sürdürülebilir bir çözüm
bulamamış. Farklı çözümler denemek içi
Euclid Ağı, Roman topluluğunun bizzat
içinde olacağı bir girişim başlatmış. Bu
girişim kapsamında topluluğa “bu sorunu
nasıl çözersiniz” diye soru sorulmuş ve
karşılığında 200 cevap alınmış. Bu
cevaplardan bir tanesi de Scampi’li köylü
kadınların bir katering firması açması ve
işletmesi olmuş. Kabul edilen bu cevapla
beraber Scampi’li kadınlar “Chi Rom…e Chi
No” isimle bir katering firması açmış (ve şu
anda da restaurant modeline dönüşmeyi
düşünüyorlar.) Bu örnek, İtalya’nın en ciddi
sosyo-ekonomik sorunlarından bir
tanesinin girişimci ve taban hareketli bir
yaklaşımla nasıl çözülebileceğini gösteriyor.
Sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimler ile ilgili şu
gözlemler yapılabilir:




Ekonomik bir aktivitesi olmayan, kamu desteği veya bağışlara bağımlı olan bir sosyal girişim,
sosyal girişim olarak nitelendirilemez.
Paydaşlarla ilişkiler günümüzde sosyal girişimler için en önemli sorulardan bir tanesidir.
İtalya’da sosyal girişimler tamamen devlete bağımlıdırlar. Fakat yeni kuruluşlar bu ilişkiden
uzaklaşmaya başlamışlardır.
Gönüllüler ve Profesyoneller: Sosyal girişimler daha fazla sayıda profesyonelle çalışırken, sivil
toplum kuruluşlarının gönüllü çalışan sayısı daha fazladır.
STK’lar daha yereldir. Bir sosyal girişim de yerel olabilir ama ölçeğini artırarak toplam etkisini
yükseltmek zorundadır.

STK’lar demokratik ve katılımcı bir yapıya sahip olmak zorundadır; bir sosyal girişim aynı
zamanda piyasa koşullarını da hesaba katmak zorundadır.
STK olarak hayatına başlayan fakat daha sonra bir sosyal girişime eğrilen kurumlara örnek olarak
Euclid verilebilir. Kuruluş aşamasında başvurduğu hibeler yoluyla kaynak geliştiren Euclid, ücret
karşılığı sunduğu hizmetlerle sosyal girişim modeline dönmüştür.
Soru & Cevaplar:
 Sosyal girişimcilik unsurları kültürel farklılıklar gösterir mi? Sosyal girişimcilerin bu konuda
eğitim almaları gerekli midir?
Avrupa’da sosyal girişim kültürü diye bir kavram bulunmamasına rağmen; Avrupa, sosyal
inovasyonun hayat bulduğu bir vücut gibi. Amaç sosyal girişime bir tanım vermek değil, doğru
soruları sormak olmalı.
Eğitim noktasına gelince, insanlara genç yaşlardan itibaren girişimcilik temellerinin toplumsal
değerlerle esasında bir uyum içerisinde olduğu öğretilmelidir. Bununla birlikte, bireylerin
birbirilerinden öğrenebilecekleri ve deneyimlerini paylaşabilecekleri ağlar da yaratmalıdır.
Bireylerin deneme kültürünü benimsemeleri ve başarısızlıkları da kabul edebilmeleri girişimcilik
kültürünün yaygınlaşmasındaki kilit noktadır.
 Sosyal girişimlerin ekonomik yapılarına baktığımızda kar dağıtımına yaklaşım nasıl olmalıdır?
Bu kar dağıtımı restoran gibi işletme yapılarında daha kolay olabilir, peki yapılarda nasıl
uygulanabilir?
Kar dağıtımını anlamak için ilk önce STK’lar (ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla) ve sosyal
girişimler arasında bir ayrım yapılmalıdır. Özel vakıflar kapasite geliştirme çalışmaları için destek
verebilirler ama bu sosyal girişimciliğin değil, bağışçılığın bir parçasıdır. Mantıklı bir işletme
planının yanı sıra, kamu birimleri de sosyal girişimcilerin ilk zamanlarında büyük katkı
sağlayabilirler. Sosyal girişimler, kurulma aşamalarında verilen bağışlar ve kamu desteği (eğitim
ve mali destek olmak üzere) ile beraber, daha sonraki aşamalarda başarı sağlayabilirler. Birçok
sosyal girişim restoran modelinde açılmış ve “aşağıdan-yukarıya” bir yaklaşım benimsemiştir
(hatta Jamie Oliver’ın İngiltere’de açtığı, eski mahkûmların istihdam edildiği restoran (Fifteen)
buna örnek gösterilebilir.) Ekonomik krizle beraber birçok sosyal girişimin kapanması da önemli
bir ders niteliğinde; sosyal girişimler sağlam bir işletme planına sahip olmalı ve piyasada, herhangi
bir işletme gibi, rekabete hazır olmalılar.
 Kısıtlı kaynakları göz önüne alırsak, STK’larla beraber sosyal girişimler de profesyonel ve
gönüllü yapıya sahip olmalı mıdır?
Buradaki problem bir noktada gönüllülerin de başarıya ortak olmaları ve maaş talep etmeleri
olabilir. Bu durumda gönüllülere veya yönetim kuruluna maaş bağlanması da tartışılması gereken
bir durumdur. Örnek vermek gerekirse, maaşlı çalışan bir yönetim kurulu çalışmaları daha dikkatli
takip edebilir. Ama bunların hepsi kurumsal yapıya ve iç iletişime bağlı olarak karar verilmesi
gereken konulardır.
Fon Mekanizmaları ve Sürdürlebilirlik
Avrupa’da yaşanan ekonomik krizle beraber hem sosyal girişimler hem de STK’ların erişebileceği fon
kaynaklarında ciddi bir azalma görülüyor. Kamunun mali desteğinin ve bağışların azalmasıyla beraber,
Avrupa’da bulunan çoğu kurum mali yapılarını tekrardan gözden geçirmek zorunda kaldı. Yine aynı
sebeple, sosyal girişimlerin de gelir mekanizmalarını tekrardan değerlendirmeleri gerekiyor.
Ekonomik zorlukları atlatmak için kurumlar farklı gelir stratejileri yaratıyor. Inovasyona açık olmayan
kuruluşlar ise bu süreçten oldukça zarar görüyorlar. Aşağıda başarılı bir gelir stratejisi kullanarak
sürdürülebilir ekonomik yapıya kavuşan örnek kurumları bulabilirsiniz.
Purpose(www.purpose.com)
Kendini bir sosyal girişim olarak adlandıran
Purpose’ın amacı, teknolojik araçlardan da
faydalanarak milyonlarca kişinin katılımıyla
sivil hareketler başlatmak.
Purpose’ın finansal yapısı ikiye ayrılıyor: 1) bir
vakıf gibi hibe alıyor, 2) ayrıca üçüncü partilere
servislerini satıyor.
Kurum şu anda Purpose Europe’u geliştirme
aşamasında.
Terzo Valore: Bir Crowd-funding Örneği
Engaged Investment
(www.engagedinvestment.com)
Engaged Investment, yaptıkları finansal
yatırımlarla sosyal etki de yaratmak isteyenler
yatırımcılar için bir endeks oluşturdu. Başka
bir deyişle, etki yatırımı için kullanılabilecek bir
araç oluşturuldu. Engaged Investment’ın
websitesi de, yatırımcıların ilgilsini sosyal
girişimlere yönlendirmede önemli bir rol
oynuyor.
.
İtalya’da, finansal getirisi olan her yatırımı ilgili kamu kurumlarına bildirilmek yasalarla zorunlu hale
getirilmiştir. Bu zorunluluk, mikro-bağışları veya crowdfunding kapsamındaki yatırımları imkansız
hale getiriyor. Yasal kısıtlamalar içerisinde crowd-fundingi mümkün kılmak için Terzo Valore şu
soruyu sormuş: Neden banka garantisi vermiyoruz?
Banka işlevi gören bir aracı kuruluş olan Terzo Valore’nin verdiği garantiyle, yatırımcılar bir bankaya
yatırım yapabiliyor. Banka yapılan yatırımın yükümlülüğünü üstlendikten sonra yatırımcının istediği
sosyal girişime yönlendiriyor. Terzo Valore, yenilikçi yöntemlerle yasal kısıtlamaların nasıl
aşılacağına dair önemli bir örnek teşkil ediyor.
Soru & Cevaplar:
 Mikro-kredi uygulamaları birçok eleştiriye maruz kaldı, sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
Dünya çapında birçok organizasyon verdikleri küçük kredilerle başarılı oldular (Londra’da,
Bangladeşli topluluğa ufak krediler veren mikrofinans kurumları bunlara örnek sayılabilir.) Bunun
yanında, Avrupa’da, 20.000 Avro gibi büyük miktarlarda kredi veren (ve tam olarak “mikro”finans
kurumu sayılamayacak) kurumlar da mevcut. Türkiye gibi, endüstriyel sürecini tamamlamış
ülkelerde, küçük çapta krediler büyük sonuçlar doğurmayabilir. Mikro-kredi genellikle
gelişmemiş/gelişmekte olan ülkeler için tasarlanıyor.
Avrupa Birliği ve Sosyal İşletmeler Girişimi (Social Business Initative)
Avrupa Komisyonu’nun sosyal girişimcilik konusuna ilgisini görmek için geçtiğimiz yıllarda yaşanan
gelişmelere bakmak gerekli. 2008’de Komisyon Başkanı Barroso tarafından sosyal inovasyon üzerine
ilk çalışma atölyesi düzenlendi. 2011’de ise Sosyal İşletmeler Girişimi (Social Business Initiative) Single
Market Act’a dahil edilmiştir. Bu süreçte “sosyal girişimlerin ve etki yatırımının ekonomik büyüme,
istihdam ve liberalleşme yollunda temel unsurlar olduğu” olduğu belirtilmiştir.
Sosyal İşletmeler Girişimi’nde yapılan çalışmalar 3 bölüme ayrılmaktadır;



Yasal Çerçeve
Fon Mekanizması
Görünürlük
Bu üç unsurun ortak amacı sosyal girişimleri tanıtmak ve bilinirliklerine katkı sağlamaktır. Avrupa’da
sosyal girişimcilikle ilgili tartışmaların ortak noktaları aşağıdaki konulara değinmektedir:

Yasal tanımlama /Sosyal Etki: Yasal tanımlamalar çerçevesinde hareket eden hükümetler,
sosyal girişimcilikle ilgili bir tanım oluşmasına önem veriyor. Oluşturulacak tanımın gerek
sosyal girişimler gerekse sosyal inovasyon açısından sınırlyıcı olması söz konusu. Kesin
tanımlar yerine, sosyal girişimlerin ekonomik ve sosyal etkisi üzerinde durulması daha faydalı
sonuçlar yaratabilir.

Sosyal Etki Ölçümü: Sosyal etki ölçümü sosyal girişimler için ne kadar önemli olursa olsun
dikkatle değerlendirilmeli. Sosyal etki istatistiki verilerden oluşmuyor; bu nedenle insanların
matematiksel değerler verip, yatırımlarını da buna göre yapmaları çoğu zaman doğru
sonuçlar vermeyebilir. Sayısal verilerin yanı sıra sosyal etkinin ölçülmesine fayda sağlayacak
başka veriler de geliştirilmeli (bu kapsamda “haritalama” işlemi de kullanılabilir.) Kurumlar
etkilerini gösterme konusunda yenilikçi yöntemler kullanabilirler.
Yatırım Karlılığı: “Kar Amacı Gütmemek” ve “Kar Dağıtımı” arasındaki fark: Sosyal girişimler
kar elde ediyorlarsa bunu nasıl dağıtmalılar? Kar dağıtımında bir sınır olmalı mı? Evetse, bu
sınır ne şekilde belirlenmeli? Sosyal girişimler bu soruların cevaplarını kendi modellerine
uygun olarak değerlendirmeliler.

Soru & Cevaplar:
 Türkiye’nin Sosyal İşletmeler Girişimi’nden faydalanabilmesi için tavsiyeleriniz neler?
Sosyal İşletmeler Girişimi kapsamında, Türkiye gibi aday ülkelerin birbiriyle konuşup bir ağ
oluşturacakları alt grupların yaratılması faydalı olacaktır. Devletlerin bu grubu aktif bir biçimde
kullanması ve kendi aralarındaki ağları geliştirmeleri, bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımının yanı
sıra savunculuk çalışmaları için de önemli olacaktır.

Benzer belgeler

Sosyal Girişim E-Bülteni, Sayı 21 Kullanıcıları tarafından sosyal

Sosyal Girişim E-Bülteni, Sayı 21 Kullanıcıları tarafından sosyal Kullanıcıları tarafından sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili duyuruların interaktif olarak paylaşıldığı www.sosyalgirisim.org adresinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmenizi sağl...

Detaylı

TÜSEV e-bülten sayı 057, Nisan 2012

TÜSEV e-bülten sayı 057, Nisan 2012 TÜSEV yeni yayınında, yerel kalkınma için örnek bir işbirliği ve örgütlenme modeli olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nı inceleyerek Türkiye’de yeni ortaya çıkan bu vakıf türünün özelliklerini, rollerini, ...

Detaylı