idari birim kimlik kodları kullanımı

Transkript

idari birim kimlik kodları kullanımı
T.C.
Esq'arumur {;wivnnsf qasi npx<son r{iGU
Fep"soncl Daire tsagkanln$r
!
Sayr
182359111
Komu
i& r r at.r,
/ J 'r.Lr 1) :
t
:t.{1"n.{..nouz
Idari Birim Kimlik Kodlarr Kullanrmr hk.
PER.SONEX- DA{R.E
BA$K,4.NLIGINA
Yiiksekofiretim Kprulu Baqkanhfirnrn 0III|12012 tarihli, 8.08.06.YOK.0.78.0.01.805.01.02-105 sayrh yazrsr ile gonderilen "idari Birim Kimlik Kodlarrrun Kullantmt"
hakkrnda Baqbakanhk idareyi Geliqtirme Baqkanh$rnln yazlsr ve eki olan "idari Birim
Kirnlik Kodlamnrn Kullanrhna Esaslarr" uyarmca Bagkanh$rmtz resmi yaztlannda Sayt
brjliimi.ine srrasryla Haberlegme kodu, Standart Dosya Plam Kodu ve Giden Evrak Sra
Numarasr qeklinde yazrlmasr gerekmektedir. (Sayn: 8"30.2.iST.0.7n.00.903/ yerine
Sayr: 18235917-standart dosya planr kodu-Giden Evrak Slra Numarasl/ )
Bilgilerinizi ve yukarrda belirtilen hususlara riayet edilmesini rica ederim.
Vekil Personel Daire Baqkanr
Ek: 3 Yazr fotokopisi
idari Birim Ifimlik Kod.Kul.Esaslart
1 idari Birim Kimlik Kodu
1
istanbnl Universitesi Merkez I(ampiisii, 34452 BeyazrtlFatih-iSTANBUL
fel, 0 212 440 00 00 I 10111, Faks: 0 21 2 440 00 35
e-posta: [email protected]$a4b-u1.edu!, Elelitronik Ag: www.istanbul,edu.tr
Ayrrntrh Bilgi iqin irtibat: $EF Zehra GTINAY
T.C.
Iseewnul urqlvsnsisns{ npxrcnr,uGu
Stratej
i Geligtrnne Dalre Baqkanlfr
:
ISTANBUL
nn J n
zutz
:i'i.rl::ji.;i::-r:
Sayr
:458698941
.l Q
T'.r.lj g ltC)iiil
r^5\b
Konu : idari Birrm Kimlik Kodlan
I
ftgi,
E2 3 5 9
AvruF Sr.r e{k:iU
ElEoen C4ldor Spo(
X
7
=
3,1i.?01?* ?3S$
Kr-i11arumr
PtrR.S OrqEn- D,A{]P"E
^,i1n
:1'.1 r, I
tsA$KANr-n G{NA
Ytiksekogretim Kumlu Bagkanlgrrun 01.1 1.2012
tariiili
8.08.6.Y0K.0.78.0.01-
805.01.02- 1 05 sayrh yaztst.
Yiikseko$retim Kuru1u Baskanllrrun ilgi yazr:;_ ile gondenlen "Idari Birim lfimlik
Kocllaruln Ku11arumr" hakkrnda Ba;bakanltk idareyi Geligtlnne Baskanh$rrun .yazrsl ile eki olan
"Tdari Brrim I(imlik Kodlanmn Kullarulma Esaslan" illgikte gonderilmigtir. (Ek 1)
Universitemrze balh trlm brrrmler tarafindan hazrlanan resmi yazrlann sayl bohimtindekr
haberlegme kotl1anrun yerine ek idari Birim Krmlik Kodlarrrun Kul1aru1ma Esaslan'nda g6sterildi$i
selalde en geQ 01.01.2013 taihine kadar y,'i,wv drvt,basbak4nll!.gqv.[ intemet adresinde ilan edilen
idari Birim Kodlanmn kullarulmaya baglanmasl ve alt birimlerirrizde de aym esaslarda beiicildigi
gibi kodlan krillanmalarrrun sa$lanmasr igin gere$i ile resmr yazrgmalarda Umversitemrze ait idarr
Birim Klmiik Kodlarrmn (Ek 2) kullamlmasr huslrsunda gerekJi hassasiyetin gosteriLmesi ve yeni
agrlacak veva kapanacak birimlere ait telCiflerin Personel Daire Ba;kanl[rrun de$erlendinnesi i1e
Strateji Geli;trrme Daire Baskanh$rna gonderilmesini onemle rica edeim.
Frof"Dr"Vedat
Relcor Yardrmcrsr
Ek 1: Ilgi yazr fotokopisi ve ekleil
Ek 2: istanbul Universitesi Idari Birim Krmlik Kodian
DaErtrm:
Rehorluk TeqkilatLna (Gene1 Sekreterlik)
Iq Denetrm Binm Ba;kanh$ura
Daire BagLanlrklarrna
Htr k-uk Nl ilsav irl igire
LU. Sosyal TeslsLer Nft,idtriir$iine
F
akirLte D ekanlildaruia
Y Likse
kokul TvludLlr.
Lkie rLne
Enstiru ivl udLirluklenne
N{eslek Yriksekokulu lvludurhiklerine
Devlet Konservatuarl lvlildtirllLgu;e
BoLum Ba5kaC,l'lanna
lvfiidirriii$iine,
Ara;trma ve Uygulama lvlerkez lvltidiirl
D oner-S erma-1ze-lgletme
iikl erine
Hastane ler Genel DLrelcorlii(irne
S Li lel,m ani.ve C. No. 2 i Bel azrt-Emrnonu-lSTd\B UL
Telelon : (0212)'140 00 00 dalr-rLi 10532 Fak : (0212)
e-poilJ : sgdblj,srarhui.rJ.r.'r
AynntllL bilgi icin irtibat
il3
49 93
:
A
B TOSLINLAR-10j3?
t"
-
.
'
T"C,
+,-'.:,1 !: ,/ i7
i
Y-'.--.i
.-f .! / ?.^,-'z
:..a
YL,KStrIiOGnp
i.j?J.r
Say
Konu
ril.i liuRLI] U B,\SH.{\
r i{'i i
B-08'6 \'OK'0'78 0'01-805 01'02- Lc5
Kullanmt
: idari Birinl Kimlik KodliLnnrn
itgi:
BaSbaliarlLk ldarer,i
36"-l savrlr vazlsi
Ge
ra.]i r c B'02 0.iG8-542ligti'ne Ba5kzurlpr'nrn 18 10.?011
ba5landrgr' d'.'rrer
Ba5bakarrlrkidarel,iGelil.tirmeBalkaLrir$l.ndm.altnaniiSilazrda:bircokkanu
;;."t"
berge
.-t*unnatt
=Isr.',ir-rini'r:u'eirlrr'ara
kurum r.e kuruiuguni^li.G""ik d;
bt' sistenrin havaia gegiriLecegi
gtitt"t*
i''r'*^
Kodlartrrn :'1r1ne ldari Birinr
kuntnr \ie kurt-ttuEili
r."i"irroJiulttttgt,'e
du'i.niilerek resinitir^i;;'.iior""
"l;i;i*"srnrn daha u),gun oracagrnrn degerlendirirdigi i'e bir brnegt
Iirniik Kt.rdlartntn Kuilanrlma
Ki*rik Kodia'nrn
u-1"#iif
o1*
gr--'r"*
iaJiii:lf'or.ot.:oli
\:azr.,z ekinde go^l.rio*kt.
tarihine kaclar ''tlirt b;rsh,.aniik
geq
qn
qekilde
Esasra.',nda goster.Llcrigi
Kodlarr'rn kr-illanLl*rara L"'arlirru.asr
iJ*:io"trt*'r-rrii
inremer udr-s,nc.ri'"'',;;r-;ii;"
dir'
uerekti gi bildinlruekte
Biigil-ttJi t'";eLegini onemle
arz \ie rica
ederinr.
"'r'/
--=-l-?
.a
---'--'
P6i. nr' il1 '\'
:-)-
Yekra s'\R-\c'
13e;kan
Vekili
EK: ilgi Yazr Ornefr
DAGITI}VI:
1l-.e
bi'
uLLs-r
Ytiksekdgrelim
Ust KuLulLlSla'na
Bilgi:
Ba5brLLanlr[''r
Universtte lere
YOK Birinrlerine
9.
llrrrl.
iil,,l,
,-,.f
0(15-19
il,n
1,,
.
1r.r.1
llillient / .'!i:r liAll rt
!))
I.
ri
l.
atis: (i)31?)
3 .l (@r oli-ior
'tt
,\r rtnl
Llr
lJillt ieiu jrtilrrrt:
lilrlil rorlik r\I '
\\ \\ \\,\ tlli.gltr '(t'
Sita
u .'\;3'\;'r
T.C
BASBAI{AhILIK
tdareyi Geliqtirme Bagkanir[r
Sayi : 8.02.0.iGB-542- Zb+
Konlt: idare Birim Kimhk Itodlarmm KullanLrni
4g
t1012012
*' ""'"'
[il/f1]Jry]fj#
yirKSEK 0 G R-E, T A4
ligi:
if]/'
$KANL]G INA
K LIi-{ULLi B A
1710812012 Tarihii ve 8,02.0.IG8-542-724 Saytfu yazrnuz'
BagbakaCrk tarahndan yiirufiilen DTVT
vlet Tegkilatt Veri Tabam)
Eahqmalarr
geligtirrrre
sirateji
lcurumlarm
yazt
gonderilerek,
kayrth
ilgrde
kuruln$laia
rre
kapsarnrnda hrm lelnrm
@e
uuit<a.-rt*1*r tarafinclaLr soz konusu veri tabanrnda bulr-man Haberiegme Kodlanrun belirtilen
gllrcellenen kodlann da
sta-ndafilar gerqevesinde en geq 31l1Ol2}I2tarihine kadar gtincelLenrnesi ve
k.rrumlardaij tirm birhrletr" ollotlz0i3 tarilune kadar resmi yaz:lann say bdliimiinde krrllarulmaya
br glanmas r i srenm i gtir
Haberlegme Kodlan, yapls1 gere$i lturum ve krLruluglar iLe brurlarur birim ve a1t binm-lerinln
tegkilat
hiyerargrk olarak devlet lqril"tr igirisinde bulunduklan yeri gcistenr,esi nedeniyle,
yapLlannda meyclana gelen degiqikll,llere paralel olarali surekli de$i$meldedir. Kurum ve hrnrluglar
geligtinlen yaztltn programlalnda (ozellikle eleltronik belge yonetirn sistemleri)
iu*tnauo
kun'nla',l
tegkilat bllgisinin eleklronlk ortamda lslsllannr?srnda lculianabilmesi igin, DTVT'de
niteljtrte olan 8
Haberlegme Kodlannrri*yam slra sistem tarafindan otomatik olarak tekil ve depi5mez
haneli id ar1 Eirim Kimlik Ko dian Llretilm igtir
Giinumirzde birgok kurum ve krLrLriu;ta elektronik belge yonetim sistem-lerinin hrllarulmaya
yalcrn bir gelecekte bu slstemla-in hayata
baglzutdrfir, difer knrum ve kunrlup]ar tarafrndmr ila
g"irnt""!g duflrniiierek, resmi yazilarru "sayl" boliirnirnde Haberleqme Kodlannrn kr,rllamlmast
olacafii defierlendirilmigiir. Ru
i.r-" raii girirn Kirnlik Kodianrrur kullanlmasLnrn daha uygun
bolrimlerindel<i
nedenle hjim kurr1m ve kLrruluglar rarafrndan hazrl'anan resmi yazdann sayr
gk-iclari Birim Kimlik Kodlannur l{ullanrlma Esaslaflnda
llaberleryme Kodlanrun yerine,
gosteriliigi gekilde, .o g.q 01/01/2013 tarihlne kadar "dtl't.basbakzurlik.gov.tr" internet adresjnde
iun -dit*i ldari Birim Kimlik Korllanlrn kr-rllauimaya ba5lanmast hususunda,
Bilgilerinizi ve gereftini rlca ededri'
-
Murteza BALCI
Bagbakan a.
Mristeqar Yardtmctst
l''L'
idari Birirn Kimlik l{ocilzu.r'rn
I{'liar'lna EsaslarL (1 Sayfa)
DagrlLm:
' -TdnrKrrurn-ve-Kuruluqlalaffi;'r.iANKr\Rn-r'elctbn
(0iI2) 422?;688-(.0-1IZ) 422268'l I'alis (l)3L2) 422-"6)9
I tr
ElclC.r on ik A g. u.rnv.i gb. goi' lr e-Pcr'q1 a:d [email protected] Ee
Ayrrntrtr bilgi iqin inibat Sarletlin }lAYA-D ilek oZDElvllR
F,K
]DAzu BII{N4 K]MLNd KODLARN\]ft{
i(ULLANTLMA ESASLAR]
I
idari Birirn Kimlik Kodlan, Elekronik Belge Yonetim Sistemlerii hayata gegiren
k-uruniiarda en kisa sr-ire iqerisinde (,,'rl soru beklenilmeksizin), difier kurum ve kuruluqlar
tarafirrdan ise en gec ulaTDOl3 larftine kadar kuilallmaya bqslanacaktrr.
Flaberleqme Kodu, resrrri yaztlann sap boliimunde ).er aliLn
3 msurda-n ilkidir. Bu rmsurlar
sirasryia llaberle;me Kodu, Standart Dosya Planr Kodu ve Giden Evrerk Sira Numarastdrr.
nedenle Idari Birim Kin"Jft Kodu, sadece Haberleqme Kodu yerine kullamlacaklLi, Difer
unzurlann kullarumrna ise devam edi1ecekiir.
Brr"
Omek: Ba;bakanhk idareyi Celi;tiime Ba;kan1-Lfir tara{indar hazrlanan bir resmi yazxxn
"sayr" boliimii "8.02.0.iGB-542-1234" qeklinde oid.rigu clil;iinrilLirse, idari Biriin Kimlik
Kodnnun htlianrlmaya baglanmasr ile sayr boiLimli "J2131250-542-1234" geklinde olacalhr.
3.
"ilgi" bolumil, ilgi tutu1an resrni I'azrnm arrtet bcjhlmiinde yer alan idare
blriminin adrnn agrkga yazrldilital sorua yazlrun tarih ve saylstrun belirtilmesiyie
F-esmi yaztlann
olugtumlacalcrr.
Omek: Onceki uygulamada sadece laril ve sayinln yazrlmasmrn yeterli olmasr nedeniyie
"05rc22010 Tarihll r,'e B 02.0.[GB-542-7234 Sayih ;'azi" seklinde ilgi rutulurken, Idan
Birim Kiinlik Kodlartln lculianrlmaya baqlanmasryla ilgi boliimii "Bagbalralhk idareyi
Geliqtirme Ba;kan1r$nm 05/A2/2010 tarihli ve 12131250-542-123+ sayrh yazrsi" qeklinde
olufturulacaLlir.
4"
Elektlonik Belge Y0netim Sislemlerini k-ullana-n kurunrlal iarafindan, resrni ya-ay gonderen
kururnlann veya resmi yazrmn gonderilecegi muhatap kurumlann iriyerargik bilgisi
DTVT'den web sen,is uygularnasrnda sunulaa metotiar aracrlfryla a-lrrrabileceklir.
Eleklronik Belge Yonetim Sistemlerinl kullanmaya baglanrayal kuumlarda ise yazryr
gonderen kurumarbinme iliqkin iereddrit olLrgmasi dummlamrfu, yazlrun sayr bolumtinde yer
a"1an idari Birim Kimlik Kodu "dtvt.basbakanlik.gorr.tr" intemet adresinde br-rlunair arlrna
mo
tomndan s orgul anabillr.
Omek: Web servis uygulamasr t-lzerhden veya "dtr,'l.basbakanlih.gov.tr" internet aclresinde
bulula:r arama motorundan ldiui tsirim Kimlrk l(oclLr olarah "13B55025" sorguLandifirnda
"BaSbakanll<>Strrrteji Geliqtimre Ba5kanl;[r>Ig Kontrol Daire Ba.ykarrirfr" g"ktirlO- t *
hiyerarqik srral am arun gorulebile ce [i bir s o nuE a lmabi] eceH r.
I'Iaberiegme Kodiart resmi yazrlarda kullamLmayacak ohnasirn raBmen, kurumlann veya -ait
birimlennin DTVt'ye eldenmesinde/guncellenmesinde kr-rllanrlma1.a clevam ediieceklir. Bu
nedenle slrateji gelirslinne bjrimlerinde bulunan DT\/T gorevlilerinin, ilgide kayitfi yazr
gelefiince r,'eri tabantnda yaptlan iqlemlerde DTVT Kod]ama Siaadartlan Dokiimarunda
belirlilen husu sl ara uymalal zorLrlluclur.
i-r
#ij
!g'\
ronnt giniv
rivrir rolu
3s9B04so - isrnNi
eu
r
U t'l
siniv/nLr niniv
ivr nsirrs i n rrro
nLUG U
2
s432062s - nrrroniUr ortsi (ozEL KALEM)
85774868 - KURULI AR
3
51824058
1
_
SENATO
4 3A4O5L29 - UNIVERS TF YONETIM KURULU
5
2323s1L4 - Uwivrns rE DISIPLIN KURULU
6 2237371,9 - YAYIN KOMISYONU BASKANLiGI
7 21643679 B
9
10
0rGrnrrruliRME vE KALiTF
GELISTIRME KURULU
960000s5 - aiLi5iv t<ooRlit'tRsYoN KURULU
3is618r0 - uLUSLAR ARASI AKADrvir iLi5r<iLER KURULU enSKnNl-ict
33991685, KOORDINATORLUKLER
r1 s72a6o3s
12 rlgtLz37
13 4gsolz74
T4 gsi6szrL
15
nrnnrvir
- sir-ivsri ARASTTRMA pnolrrrRi <oonoiNASYoN siniN/l
- rnRnei Irci5il,t PRoGRAMI t<ooRoiruRronLuGu
- ocnrrtv uvrsi vnri5rtnH,tr pnocnAMl KooRDirunronLUGU
ainiv
- uruivrnsirr snrunvi iSsinLiGt
z0r4ozoo,
AVCI tAR t<Rw
p
snSKANLlcl
Us t<oo noi runro nlUc
U
16 88041281 - BOLU M BASKAN LlI(LARI
17
LO
19
tsr2l7go - ENFoRMATIK eoLU\,{u an5raHtrtGt
5829281s - cuzrr sANATLAR sorUN{U ensxnNrtGt
s26lrlzo - vABANCI liLrrR soruvU sn5rnruLtGt
20 L2r62s86- HuKUK
vU5nvinLici
7I 33r24s16 - BAsrN yAytN vE HATKLA iLiSt<iLrn
?2 6225390s -
iq orrurriv aintN/i
23 4s869894 - srRRrli crrisrinH,tr oninr an5xaHirtGl
24 12163575 - aUrgr VE PERFORMANS PROGRAM BlRlMl
25 18455584 -
srnRlrti
PLANLAMA gtRiH,tt
26 7B1B5B4I - MUHASEBT - rrsiHt HESAP siniN/i
27 68142506 - RAPORLAMA VE lE KONTROL BlRlMl
88461847,
G
ENEL
srrRrrrnri r
vr crrurL
29 32736717 - vRzt i5Lrnt
EVRAK
vUnUnLUGu
30 43654988 - YAYINrvi H,tUnUniucu
31 s6827078 - cUvEHtLit< nruiinLiGt
32 84456859
- MERKEZ GARAJ AMIRLIGI
33 18235917
.
PERSONEL DAIRE BASKANLIGI
- oGnrruci i5Lrni
nninr an5raruLtGt
34
s3ss!4i6
ftr
)t
31
vr vtRri iSLrn lninr sn5xnrurtGl
9sB165r-4 - siLci i5rrv oninr BASKANtIGI
46533L24 - TUTUpHANE vr lorUvnNTASYoN nninr
16
18830503 - SAGLIK KULTUR VE SPOR DAIRE BASKANtIGl
36
522s361L - innni
nn5rRruLtGt
39 t73os2z4 - YURT vUnunLuGU
40 829896z3 - AVCILAR ocnrruciYURTLAR
4L
vuounLucu
55978343 - srvLtxluzU ocnrruci YURDU
42 50203L44 - DR. NATUK eiRKAN cUrurn Cirurn
43 22089049, KRE5
Oznrvln rtz OGnrtlCi
vE BAKrMrvt uulUnLUGu
44 42286693, AVCILAR GUNDUZ KRE$ VE BAKIMEViMUNUNLUCU
45 60905602. SEVDA SABANCi KRES VE ANAOKULU MUDURLUGU
46 'I1yJOvv6 - DL
t
4l
2s63s534 - nrHsrnrlK DANISMANLIK vE SosYAt DESTEI( sinivi
48
7I180922
OGRENC xULTUN MERKEZI
49 59593269 - OGRENC YFM E](FIAN ELERI
IV
UDURLUG
U
VUnriRRt
7