ısosorbıde dınıtrate crs

Transkript

ısosorbıde dınıtrate crs
ISOSORBIDE DINITRATE CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Yayın tarihi: 27/06/2013
Revizyon tarihi: 27/06/2013
Fişi değiştirin: 01/08/2007
Versiyon: 4.0
KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı
1.1.
Ürün tanımlayıcı
Ürünün şekli
: Madde
Ticari değil
: ISOSORBIDE DINITRATE CRS
AB numarası
: 201-740-9
CAS numarası
: 87-33-2
Ürünün kodu
: I0775000
Diğer tanımlanma yolları
: RTECS No : LZ4385000
1.2.
Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar
1.2.1.
Tanımlanmış uygun kullanımlar
Ana kullanım kategorisi
: Ürün araştırma, analiz ve bilimsel eğitim içindir.
Maddenin / karışımın kullanımı
: Yalnızca profesyonel kullanım içindir
Fonksiyon veya kullanım kategorisi
: Laboratuvar kimyasal maddeleri
1.2.2.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Tamamlayıcı bilgi yok
1.3.
Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası
Acil durumda aranacak numara
: +44(0)1235239670
KISIM 2: Olası tehlikeler
2.1.
Maddenin veya karışımın sınıflandırılması
1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma
Acute Tox. 4 (Oral) H302
H cümleleri tam metni: 16. kısma bkz
67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] talimatına göre sınıflandırm
Xn; R22
R5
R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz
İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler
Tamamlayıcı bilgi yok
2.2.
Etiket elemanları
"1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi
Zararlılık işareti (CLP)
:
Uyarı kelimesi (CLP)
: Dikkat
Zararlılık İfadesi (CLP)
: H302 - Yutulması halinde zararlıdır
Önlem İfadeleri (CLP)
: P264 - Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
P301+P312 - YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P330 - Ağzınızı çalkalayın
P501 - İçeriği/kabı ... bertaraf edin
GHS07
19/12/2014
TR (Türkçe)
1/6
ISOSORBIDE DINITRATE CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
2.3.
Diğer tehlikeler
Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler
: Maruz kalma hali allerjik reaksiyona sebep olabilir.
KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler
3.1.
Maddeler
Adı
: ISOSORBIDE DINITRATE
CAS numarası
: 87-33-2
AB numarası
: 201-740-9
Adı
Ürün tanımlayıcı
%
67/548/CEE Direktifine göre
sınıflandırma
ISOSORBIDE DINITRATE
(CAS numarası) 87-33-2
(AB numarası) 201-740-9
≤ 100
Xn; R22
R5
Adı
Ürün tanımlayıcı
%
1272/2008 [CLP] AB
yönetmeliği uyarınca
sınıflandırma
ISOSORBIDE DINITRATE
(CAS numarası) 87-33-2
(AB numarası) 201-740-9
≤ 100
Acute Tox. 4 (Oral), H302
R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz
3.2.
Karışımlar
Uygulanamaz
KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler
4.1.
İlk yardıma yönelik tedbirler
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Kaza ile solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkarın. Temiz hava solumasını sağlayın.
Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Cildinizi su/duş ile durulayın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Göz kapaklarını iyice açarak su ile yıkayın. Kontak lensleri çıkarın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Ağzı suyla çalkalayın.
4.2.
Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler
Semptomlar/lezyonlar
4.3.
: 16. Bölüme bkz.
Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler
Herhangi bir şekilde tereddüde düşmeniz veya belirtilen devam etmesi durumunda, bir doktora başvurun.
KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri
5.1.
Söndürme maddesi
Uygun söndürme maddeleri
: Düşük miktarda: Yangın sıçramalarına karşı mücadele etmek için uygun yöntemler kullanın.
Ateşi söndürmek için üzerini kapatın. Karbondioksit. Kuru toz. Yüksek miktarlarda:
Uygulanamaz.
Uygun olmayan söndürücü maddeler
: Düşük çözünebilirliği nedeni ile, su ateş ile mücadele için yetersiz kalabilir.
5.2.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Reaktivite
5.3.
: 10.1. Bölüme bkz.
Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler
Yangınla mücadele tedbirleri
: Düşük miktarda: Normal ateş-önleyici bireysel korunma donanımları kullanın. Yüksek
miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler
6.1.
Kişisel tedbirler
Genel tedbirler
6.1.1.
Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil
Koruyucu donanım
6.1.2.
: Toz oluşmasından kaçının. Gözlerin ve yüzün korunması için koruyucu donanım, eldiven ve
uygun korunma kıyafeti kullanın. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
: Bkz Başlık 7/8.
Acil müdahale ekiplerine
Tamamlayıcı bilgi yok
6.2.
Çevreyi korumaya yönelik tedbirler
Tamamlayıcı bilgi yok
19/12/2014
TR (Türkçe)
2/6
ISOSORBIDE DINITRATE CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
6.3.
Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Temizlik işlemleri
6.4.
: Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde
depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin. Su içinde düşük oranda çözünür. Deterjan
kullanılarak temizlenir.
Diğer bölümlere gönderme
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 7: Kullanım ve depolama
7.1.
Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
Müdahale sırasında karşılaşılabilecek ek
tehlikeler
: Düşük miktarda: 1. Bölüme bkz. Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım
ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.
Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
: Konteynırları dikkatli bir şekilde açın ve dikkatli bir şekilde müdahalede bulunun. 16. Bölüme
bkz.
Hijyen ölçütleri
: İyi bir sanayi hijyeni ve emniyet prosedürleri çerçevesinde kullanılması gereken ürün.
7.2.
Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları
Teknik tedbirler
: Yürürlükte bulunan düzenlemelere uyun.
Saklama koşulları
: Ürünün kalitesi ve özelliklerinin muhafaza edilmesi için, bu koşullarda saklayın: kuru, Serin ve
havadar bir ortamda, sıcaktan uzak olarak muhafaza edin. Orijinal ambalajında muhafaza edin.
Uygun olmayan, uyumsuz ürünler
: Güçlü oksidanlar.
7.3.
Spesifik nihai kullanımlar
1. Bölüme bkz.
KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman
8.1.
Kontrol parametreleri
Tamamlayıcı bilgi yok
8.2.
Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi
Ellerin koruması
: Gloves.
Deri ve vücudun korunması
: Laboratuvar mantosu.
Solunum yollarının koruması
: Çeyrek maske (DIN EN 140).
KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1.
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler
Hal
: Katı madde
Görünüş
: Toz.
Renk
: Kullanılabilir veriler yok
Koku
: Kullanılabilir veriler yok
Koku eşiği
: Kullanılabilir veriler yok
pH
: Kullanılabilir veriler yok
Bağıl buharlaşma hızı (bütilik asetat: 1)
: Kullanılabilir veriler yok
Denizi kirletici
: Kullanılabilir veriler yok
Katılaşma noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kaynama noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Alevlenme noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kendi kendini tutuşturma ısısı
: Kullanılabilir veriler yok
Ayrışma ısısı
: Kullanılabilir veriler yok
Yanabilirlik (katı, gaz)
: Kullanılabilir veriler yok
Buhar basıncı
: Kullanılabilir veriler yok
20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu
: Kullanılabilir veriler yok
Rölatif yoğunluk
: Kullanılabilir veriler yok
Çözünürlük
: Acetone.
Su: < 1 mg/l
Log Pow
: Kullanılabilir veriler yok
Vizkosite, kinematik
: Kullanılabilir veriler yok
Vizkosite, dinamik
: Kullanılabilir veriler yok
Patlayıcı özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Oksitleyici özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Patlama sınırı
: Kullanılabilir veriler yok
19/12/2014
TR (Türkçe)
3/6
ISOSORBIDE DINITRATE CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
9.2.
Diğer bilgiler
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 10: Stabilite ve reaktivite
10.1.
Reaktivite
Normal koşullar altında stabildir.
10.2.
Kimyasal stabilite
Tamamlayıcı bilgi yok
10.3.
Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.4.
Kaçınılması gereken şartlar
Tamamlayıcı bilgi yok
10.5.
Bağdaşmayan malzemeler
Düşük miktarda: Normal kullanım altında yoktur. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.6.
Tehlikeli ayrışma maddeleri
When heated to decomposition, emits dangerous fumes. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler
11.1.
toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
Akut zahirlenme
: Yutulması halinde zararlıdır.
ISOSORBIDE DINITRATE CRS (87-33-2)
Ağız yoluyla DL50 fare
Deride DL50 tavşan
CL50 soluma ile, sıçan (mg/l)
747 mg/kg
> 3000 mg/kg
> 3000 mg/kg
Deri korozyonu/tahrişi
: Sınıflandırılmadı
Ağır göz hasarı/tahrişi
: Sınıflandırılmadı
Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması
: Sınıflandırılmadı
Germ hücreleri mutajenitesi
: Sınıflandırılmadı
Kanserojenite
: Sınıflandırılmadı
Üreme sistemi için zehirli
: Sınıflandırılmadı
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik
maruziyet)
: Sınıflandırılmadı
Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı
maruziyet)
: Sınıflandırılmadı
Aspirasyon tehlikesi
: Sınıflandırılmadı
İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlı
etkileri ve olası semptomlar
: Ürünle her türlü direk temastan kaçının. Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve
tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz
etkisi bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler
12.1.
Toksisite
Ekoloji - genel
12.2.
: Düşük miktarda: 16. Bölüme bkz. Su içinde düşük oranda çözünür. Ekolojik zararı hakkında
mevcut hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Not applicable.
Sürüp giderlik / çözünebilirlik
Tamamlayıcı bilgi yok
12.3.
Biyoakümülasyon potansiyeli
Tamamlayıcı bilgi yok
12.4.
Toprakta mobilite
Tamamlayıcı bilgi yok
12.5.
PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Tamamlayıcı bilgi yok
12.6.
Diğer zararlı etkiler
Tamamlayıcı bilgi yok
19/12/2014
TR (Türkçe)
4/6
ISOSORBIDE DINITRATE CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler
13.1.
Atık işleme yöntemleri
Bölgesel düzenlemeler (atıklar)
: Yürürlükte bulunan ulusal/yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.
KISIM 14: Taşıma bilgileri
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak
ADR
14.1.
2907
14.2.
UNO gönderi adı
ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE
Transport document description
UN 2907 ISOSORBIDE DINITRATE
MIXTURE, 4.1, II, (B)
14.3.
4.1
14.4.
II
IMDG
IATA
2907
2907
Uygulanamaz
Uygulanamaz
UN no
UN 2907, 4.1, II
Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları
4.1
4.1
Uygulanamaz
Uygulanamaz
II
Uygulanamaz
Çevreye zararlıdır : No
Denizi kirletici : No
Çevreye zararlıdır : No
Ambalaj grubu
14.5.
Çevre tehlikeleri
Çevreye zararlıdır : No
14.6.
Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri
14.6.1.
Karayollarıyla taşıma
Sınıflandırma kodu (ADR)
: D
Hariç tutulan miktarlar (ADR)
: E0
Tünel kısıtlama kodu (ADR)
: B
14.6.2.
Deniz taşımacılığı
TAYK (Tıbbi Acil Yardım Kılavuzu) N°
14.6.3.
Hava taşımacılığı
14.6.4.
İç sularda gemi nakliyesi
: 133
Uygulanamaz
14.6.5.
Demiryolu taşımacılığı
Uygulanamaz
14.7.
MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması
Uygulanamaz
KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler
15.1.
Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat
15.1.1.
AB talimatları
REACH’in XVII ekine göre kısıtlama yok
ISOSORBIDE DINITRATE CRS is not on the REACH Candidate List
ISOSORBIDE DINITRATE CRS is not on the REACH Annex XIV List
15.1.2.
Ulusal talimatlar
Tamamlayıcı bilgi yok
15.2.
Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 16: Diğer bilgiler
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni:
19/12/2014
TR (Türkçe)
5/6
ISOSORBIDE DINITRATE CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
R22
R5
Xn
Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4
Yutulması halinde zararlıdır
Yutulması halinde zararlıdır
Isıtmak patlamaya neden olabilir
Sağlığa zararlı
FDS UE (Ek II REACH)
Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur
19/12/2014
TR (Türkçe)
6/6

Benzer belgeler

cyclobenzaprıne hydrochlorıde crs

cyclobenzaprıne hydrochlorıde crs Tanımlanmış uygun kullanımlar

Detaylı

Strychnine CRS

Strychnine CRS Tanımlanmış uygun kullanımlar

Detaylı

domperıdone crs

domperıdone crs : Cildinizi su/duş ile durulayın.

Detaylı

hyoscıne hydrobromıde crs

hyoscıne hydrobromıde crs Tanımlanmış uygun kullanımlar

Detaylı

SULFANILAMIDE CRS

SULFANILAMIDE CRS : Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin. Su içinde düşük oranda çözünür. Deterjan

Detaylı

stanozolol ımpurıty b crs

stanozolol ımpurıty b crs : Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin.

Detaylı

Hydroxychloroquine for system suitability CRS

Hydroxychloroquine for system suitability CRS : Düşük miktarda: 1. Bölüme bkz. Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Detaylı

acebutolol ımpurıty c crs

acebutolol ımpurıty c crs : Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin.

Detaylı

hyoscıne butylbromıde crs

hyoscıne butylbromıde crs : Ürünle her türlü direk temastan kaçının. Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz

Detaylı

acebutolol ımpurıty b crs

acebutolol ımpurıty b crs : Konteynırları dikkatli bir şekilde açın ve dikkatli bir şekilde müdahalede bulunun. 16. Bölüme bkz.

Detaylı

betahıstıne mesılate crs

betahıstıne mesılate crs : Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin. Su ile temizleme.

Detaylı

zopıclone oxıde crs

zopıclone oxıde crs Tanımlanmış uygun kullanımlar

Detaylı