Peyg. Önemli Tarihler

Transkript

Peyg. Önemli Tarihler
PEYGAMBERİMİZ (S.A.S.) HZ. MUHAMMED (571 / 632) KRONOLOJİK HAYATI 571: − 20 Nisan 571 Hz. Muhammed’in doğuşu.
575:
­ 4 sene, süt annesi Halime, eşi Haris ve süt kardeşi Şeyma ile kaldıktan sonra Mekke’ye annesi Amine’nin yanına dönüşü.
577: ­ Peygamberimiz’in (s.a.s.), annesi Amine ve hizmetçileri / dadısı Ümmü Eymen ile birlikte Medine’deki akrabalarını ziyaret dönüşünde annesinin Ebva denilen yerde vefat etmesi. ­ Peygamberimiz’i(s.a.s.), dedesi Abdulmuttalip’in himayesine alması. 579:
­ Abdulmuttalip’in vafat etmesi ve Peygamberimizin (s.a.s.) amcası Ebu Talip’in himayesine verilmesi. 583:
­ Peygamberimiz’in (s.a.s.), amcası Ebu Talip ile birlikte Suriye ticaret kervanına katılması ve burada Bahira’nın, Hz. Muhammed’in beklenen son peygamber olduğunu anlaması. 588:
− Peygamberimiz’in (s.a.s.), amcası Zübeyr ile birlikte Yemen seyehati.
595:
­ Peygamberimiz’in (s.a.s.), Şam’a ikinci seyahati ve Meysere’nin ona hayran kalışı.
596:
­ Peygamberimizin (s.a.s) hz. Hatice ile evlenmesi. 606:
­ Kabe’nin tamiri esnasında Hacer­ül Esved’in yerine koyulması ile ilgili olarak kabile reisleri arasında çıkan tartışmada “Muhammedül Emin” denen peygamberimizin (s.a.s.) hakemliği ile problemin çözülmesi ve bir anlamda meydana gelebilecek olan bir İÇ SAVAŞA engel olması. PEYGAMBER’İMİZİN GENÇLİĞİNDE MEYDANAGELEN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR
Peygamberimiz’in (s.a.s.), Şam Ticaret kervanına katılması ve Busra denilen yerde Bahira adlı bir papazla karşılaşması ve onun peygamberimizde bulunan Peygamberlik mührünü görmesi) * Peygamberimiz’in (s.a.s.), Muhamed’ül­Emin Ünvanı’nı alması. * Peygamberimiz’in (s.a.s.), Hilful Fudul Teşkilatı / Erdemliler grubu’na üye olması * Peygamberimiz’in (s.a.s.), Hacerül Esved Olayı sonucunda bir iç savaşa engel olması PEYGAMBERİMİZ’İN HAYATINDA ÖNEMLİ BAZI İSİMLER
­ Abdullah:( Babası) ­ Amine:( Annesi) ­ Halime:( Süt Annesi) ­ Haris:( Süt Babası) ­ Şeyma :( Süt Kızkardeşi) ­ EbvaPeygamberimiz’in (s.a.s.) annesinin vefat ettiği yer) ­ Ümmü Eymen :( Peygamberimiz’in (s.a.s.) bakıcısı /dadısı) ­ Abdulmuttalib :( Peygamberimiz’in (s.a.s.) dedesi) 1
­ Ebu Talip:( Peygamberimiz’i (s.a.s.), himaye eden amcası) ­ Zübeyr:( Peygamberimiz’in (s.a.s.) evlatlığı) ­ Ebu Lehep:( Peygamberimiz’e (s.a.s.) sıkıntı veren amcası) ­ Abbas :( Peygamberimiz’in (s.a.s.)amcası) ­ Meysere:( Peygamberimiz’in (s.a.s.) Hz. Hatice ile evlenmesini sağlayan kişi)
PEYGAMBERİMİZ’İN ÇOCUKLARI
Zeynep, İbrahim, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma,Kasım,Abdullah VAHYE HAZIRLIK Nur Dağı / Hira Mağarası Peygamberimizin (s.a.s.) gördüğü rüyalar (Sadık Rüyalar) Peygamberimizin (s.a.s.) Cebrail’le ilk karşılaşması ve ilk vahiy 610 yılı / 40yaş ,Ramazan Ayı Kadir Gecesi (Ramazan ayının 27. gecesi) Alak Suresinin İlk beş Ayeti Hz. Hatice’nin Varaka bin Nevfel (amcasının oğlu) ile görüşmesi. MEKKE DÖNEMİ (610­622) 610: ­ İlk vahyin gelmesi ­ İlk Müslümanlar(Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Zeyd) ­ Erkamın Evi (İlk ayetlerin öğrenildiği yer) 613­14: ­ Üç yıl gizli davetten sonra Safa tepesine çıkıp açıkdan İslam’a davet ­ Ebu Lehep’in davete engel olması ­ Bilal’in Müslüman oluşu ­ İlk Şehit Aile (Ammar’ın anne babası: Yasir / Sümeyye) 615: ­ Habeşistan (Sudan) ’a ilk gidiş. (baskı dolayısıyla) ­ Habeşistan’ın Hristiyan ve adil kralı Necaşi ­ Erkamın evine sığınma (baskının artmasıyla) 616:
­ Hz. Hamza ve Hz. Ömer`in Müslüman oluşu (40. Müslüman) 617: ­ İkinci kafilenin Habeşistan’a gidişi ­ Habeşistan hükümdarına Mekkeli Müşriklerin elçi göndermeleri ­ Hz. Ali’nin abisi Cafer­i Tayyar’ın, Müşrik elçilere cevabı ­ Putperestlerin aldıkları tedbirler ­ Mekkeli Müşriklerin boykot / ambargo ilanı (3yıllık) 619: ­ Mekkeli Müşrikler’in üç yıllık ablukayı / boykotu kaldırmaları ­ Hüzün yılı ­ Hz. Hatıce ve Ebu Talıp`in ölümü 620: ­ İslam’a davet için Taif şehrine gidiş ­ Utbe ve Şeybe adındaki iki kardeşin Peygamberimizi (s.a.s.) üzüm bahçelerine alarak korumaları 621: ­ 1. AKEBE BİATI (Sözleşmesi) ­ 12 Medinelinin Müslüman olması ­ Miraç olayı 2
622: ­ 2. AKEBE BİATI (Sözleşmesi), İkisi kadın 75 kişinin Müslüman olması ve Medine’ye Davet PEYGAMBERİMİZ ( s.) HİCRET YOLUNDA ­ Hicretin önemi: İslamiyet ilk defa şehir dışında kabul görüyor ­ Hicretin Ebubekir`le başlaması ­ Sevr Mağarası­ Süraka olayı (izci)­
15 günlük Kuba ziyareti­Ranuna vadisi­İlk Mescid’in yapılması ­İlk Cuma / ilk hutbe ­Talaal Bedrü Aleyna / Ay doğdu üzerimize İlahisi MEDİNE DÖNEMİ (622­632) 622: ­ Medineye hicret ­ HİCRİ TAKVİM’İN başlangıcı ­ İlk Cuma namazının kılınması ­ Mescidi Nebevi (Peygamber Mescidi)’nin inşa edilmesi ­ İlk ezan’ın okunması ­ ENSAR ­ MUHACİR kardeşliğinin ilan edilmesi ­ Peygamberimizin Hz. Eyyüb’ün evinde misafirliği 623: ­ Fakirler için Mescidi Nebevi’nin yanına SUFFA'nın yapılması ­ Yahudilerle siyasi görüşmelerin ve anlaşmaların yapılması ­ Etraftaki kabilelerle görüşmelerin yapılması, ­ Medine'de Mescid­i Nebevî'nin ve Hz. Muhammed'in evinin yapılması. ­Ezanın ilk kez okunması.­İlk nüfus sayımı. ­ Kıblenin Kudüs'teki Mescid­i Aksâ'dan, Mekke'deki Kâbe'ye çevrilmesi. ­ Medine İslam Devleti'nin kurulması. Yönetimin başına Hz. Muhammed'in geçmesi. ­Medine İslam Devleti' nde İlk anayasanın hazırlanması. 624: ­ BEDİR ZAFERİ ­ Ramazan orucunun farz kılınması ­ Zekat’ın ve Sadaka­ı Fıtr’ın farz kılınması ­ İlk bayram namazının kılınması ­ Hz. Osman’ın hanımı Rukiyenin vefat etmesi ­ Peygamberimizin kızı Fatma ile Ebu Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi ­ Münafıklar’ın türemesi. 625­626: ­ UHUD SAVAŞI ­ Hz. Hasan ve Hüseyin’in doğuşu ­ Teyemmüm’ün meşru kılınması Uhud Savaşı. ­ Hz. Hamza'nın şehit olması. ­ Recî Olayı... İslâm'a davet için çevre kabilelere gönderilen öğretmenlerden dördünün şehit edilmesi, ikisinin de Mekkelilere satılması. ­ Bi'r­i Maune Faciası. Necid'e gönderilen 70 öğretmenin şehâdeti. ­ Benî Nâdir Gazvesi. Bozguncu Yahudilerin sürgün edilmeleri. ­ Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi. 627:
­ HENDEK SAVAŞI ­ Hendekte ihanet eden Beni Kurayza Yahudilerinin cezalandırılması ­ Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları çok ağır gibi görünen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekkeliler Medine İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes dönemi süresince Peygamberimiz İslam'a çağrı faaliyetlerini rahatça yürütebilecekti. Bu sayede zamanın 3
hükümdarlarına mektuplar gönderilerek İslâm'a davet edildiler. 628:
– HUDEYBİYE ANLAŞMASI ­ İslam’a davet elçilerinin dış ülkelere gönderilmesi ­ Hayber Kalesinin feth edilmesi ­ Hayber'in Fethi. Hz. Ali'nin büyük kahramanlık göstererek Yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir hamlede yere sermesi. ­ Fedek Yahudilerinin vergiye bağlanması. ­ Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i zehirleme girişimi. ­ Mekke'den Habeşistan'a göçen müslümanların Medine'ye dönmeleri. ­Bizans­İran savaşı. 629: ­ Hudeybiye anlaşması gereğince Müslümanların Kabe’yi Ziyaret etmeleri ­ Halid bin Velid ile Amr bin As'ın müslüman olmaları. ­ Mute Savaşı. Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşmaları. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer­i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid önderliğindeki üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zayiat vermeden geri çekilmesi. 630: ­ MEKKE’NİN FETHİ ­ Kabe’nin putlardan temizlenmesi ­ Hz. Peygamberimiz’in genel af ilanı ­ Fetih esnasında hiç kimsenin burnunun bile kanamasının önemi ­ Kâbenin putlardan temizlenmesi. ­ Huneyn savaşı­ Tebuk savaşı ­ Taif’in alınması ­ Peygamberimizin (s.a.s.) oğlu İbrahim’in doğuşu ­ Meşhur Arap şairi Ka'b bin Zübeyr'in peygamberimiz için yazdığı "Kaside­i Bürde" isimli şiirini okuması. "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenalığı kökünden kazıyan Allah'ın bir kılıcıdır" beytini beğenen Hz. Muhammed'in, hırkasını (Hırka­i Şerîf) Ka'b bin Zübeyr'e vermesi. ­ Kızı Zeyneb'in vefatı. ­ Oğlu İbrahim'im doğumu. ­ Tebük Seferi. Dönemin en güçlü ordusuna sahip Bizans üzerine 30 bin kişilik bir ordunun gönderilmesi. ­ Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve fitne yuvası Mescid­i Dırar'ın yıkılması. 631: ­ Müslümanlığın bütün Arabistan’a yayılması ­ Hz. Ebubekir’in Hacc emirliği ­ Oğlu İbrahim'in vefatı. 632 : ­ Hz. Muhammed'in ilk ve son haccı (Vedâ Haccı) ve yüz binlerce müslümana Vedâ Hutbesi'ni yapması. ­ Hukuk­u Beşer (İnsan Haklarının) İlanı. ­ Müslümanlığı tüm Arap yarımadasına yayılması. ­ Peygamberimizin Bâkî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehitlere duası. ­ Vefatından üç gün önce Hz. Ali'ye dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması. ­ Ashâbına dualar etmesi ve son tavsiyelerinde bulunması. ­ Nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebdî âleme göç etmeleri ve ruhunun Yüce Dost'a yükselişi.
Selâmımız O'na.... 4

Benzer belgeler

Lise Cevap Anahtarı

Lise Cevap Anahtarı ­ İslam’a davet elçilerinin dış ülkelere gönderilmesi  ­ Hayber Kalesinin feth edilmesi  ­ Hayber'in Fethi. Hz. Ali'nin büyük kahramanlık göstererek  Yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir hamlede ...

Detaylı