ilılznırnNix ciNsi .--Tll - Malatya Devlet Hastanesi

Yorumlar

Transkript

ilılznırnNix ciNsi .--Tll - Malatya Devlet Hastanesi
T. C.
M
ALAT
:x+
TüRKiYE KAMU HASTANELERiKtlRtjMU ____
TERLıGI
rıt ııu ıu srİN ıı- n ni siRü-i Ği GE N_E!_ş_EIRE
yA iı,i
MALATYA DEVLET HASTANESI
(
SAYI
KONU
:
:
Satın alma
)
,....lo2l2o\5
B.10.1.TKH..4.44,H,39,0,02-
Yaklaşık Maliyet
ve cinsi yazıh
alımı dtişünülen, aşağıda miktarı, birimi
Hastanemiz satın alma komisyonu tarafından
esas teŞkil etmek üzere
uı"tı",i malzemesi alımının YaklaŞık maliYete
Kalp_Damar Cerrahisi s..riri talebi cerrahi- "İ
(KDVhariçfiyatlandırılarakEnKısaSüredetarafımlzagönderilmesihususunda;
.
SIRA No
Gereğini rica ederim
;n:ğ.<i
^Y,'. .-.'-' --.
BF 063R
2
EA 062R
3
Eo 338R
4
BJ 045R
5
BJ
6
BJ 104R
7
BM
8
BM 237R
Portesü
9
BM 035R
UZul
10
BM 045R
11
Bc 279R
ixar 11lamhı
]
Q
3
3
7lamhi
3
ırır|pnoıl
3
055R
3
Ravdensıl
6
1]_2R
I ac zzsR
6
6
lE6u
Dnrtooii
v
BC 560R
1,4
BC 762R
15
AN
16
AN 911
17
EA95
1-8
EA 032R
].9
BH 134R
uuz ı\leıllp
20
BH 165R
Eğri Klemp
21
BH 111R
22
BF432R
23
FB 415
24
FB
25
FB 404
26
BD 557R
3
dVtsU
18
91_3
R
6
3
lp lv|dKd)ı
13
3
6
tJt l"d Duy
30
3
Alis
\
2
20
20
30
30
15
15
416
t2
Dişli Penset
BiRiMi
f]-iş n, ]i.--Tll
EL ALETLER|
3
I
12
uiKTAR
ilılznırnNix ciNsi
KATALOG NO
6
BiRİM
F,İYATI
TOPLAM FiYATI
27
BD 760R
Raşın Penseti
3
28
BB 075R
Bistüri Sapı
9
29
LX 157R
Keski
3
30
BT 020R
Papabef Ekartör
6
31
BT 034R
Ru ekartörü
6
32
BT 184R
ven Ekartörü
6
33
FC 060R
Gögüs ve Lima ekartörü
2
34
Fc 063R
Ekartör Ayağı
2
35
Fc 062R
Disli Ekartör Avağı
2
36
Fc064R
Elaktör Avağı
2
37
BH 277
perikard klembi
6
38
FD33oR
Hook
3
39
FD331R
Hook
3
40
BH 65]_R
koher klembi Eğri
72
4I
FK 526R
Küret
3
42
FB 422
Düz Buldoğ
6
43
FB 862R
Atrium Ekartörü Left
2
44
FB 861R
Atrium Ekartörü Right
2
45
BT 408R
Aort Ekartör
2
46
FB 512 R
kross klemb
3
47
FB 511 R
kross klemb
3
48
FB 513 R
kross klemb
3
49
FB 764 R
Aort Klemp
3
50
FB
481
side klemb
3
51
FB 50]_R
satanski klemb
3
52
FB 500R
satanski klemb
3
1,
Bc 531R
30 Derece Safen makası
3
2
BC 534R
90 derece
3
3
BC 519R
Revers makası
3
4
BM 002
Castro
3
5
BM 004R
Castro
3
6
FB 395R
Damar penseti
6
7
FB 412R
Damar penseti
6
8
FB 396R
Damar penseti
3
9
BD 157
Düz uclu penset
3
10
BB 075R
BistüriSapI
3
R
R
R
FB 161R
Prop (1m
FB162R
Prop (1.5 m
FB163R
prop (2
)
)
m
FB 557R
FB 353R
Yaylı Buldoğ
§*şt$'s,i,.e_ü
Metsin Makas
BC 531R
safen Makası
BF 063R
Boyama Klembi
BM 017R
BJ 102R2
BH 643R2
BH 111R
BF 432R
amaşır K|embi
BD 559R
Büyük Otomatik Ekartör
kücük otomatik Ekartör
FB 431
Sarı saplı Penset
Aynur TURHAN
İdari-Mali Müdür Yardımcısı
adresinde YaYımlanmaktadır.
Not: Teknik şartnameler www.malatyadh.gov.tr
iıetişim No : 444 5634 -2164
r,mail: [email protected],com
CERRAH1 ALET SETL-ERI TEKNİK ŞARTNAMESI
veya tıbbi nedenler ile
imal
^i.iıtedilmiş olacaktır. imalat
ceırahi
d,ş,nja diğer materYallerden üretilmiş
Aksi halde
...,uil""-,;;;;;; u".ıirtiı*"ri zorunludur'
i'}:illTİİ5,:fjtİ5t'rtikten
paslanmaz
2.
3.
tanramı r,e,va bir kısını
,,teknik şartnameye
aletleriı-ı
kalacaktır,
isteklilerin teklifi değerlendirme dışı
pürlizsüz ı,ılnıalıdır,
parlayan
Malzen-ıelerin polisajı düzgtin ve
ışığı altında gözü alacak şekilde
Ceı-ralri aietler tavaıı lambası
4
Ü:iffi,ffİ,,.?il'T-:LiİTH,İİ,d"g.,.$
".,it,",t"p
keskin kenar
bu]unması gerekenlerin dışında
bükülme direncine ve
çıkan
uyguıandığınll
ktırret
3rtaIa
5. 2,:i.i:il"il:],'S,1,1, o"""*ıarrna
"eiastiki YaPıYa" sahiP
poris_İ:ona dönmesini sugıa5 an
kuı,vet azaldığında bacaklann ili.
ve düzgün hareket etmelidir,
kesici ve tutucu çeneleri sabit
kgiar ayrılan aletler olmalıdır,
Kilit mekanizmasında bacakları ;;;;k"k,İi,i"-,igionı"iyo,"l uç r,e ergonomik sapı olan
goua,,
Eklemsizlerde. bükiilnre direnci ;;J,k
6. l':i*Hi.tlerin
7
.
8.
ve tam kaPatıldıklarında
yapmadan rahatça aeı119 kapanabilmeli
birleşmelidir, .
Ve
elenranlarınrn .,ç kr.r,,.ıu., tii noktada
boşluk bulunmamalı' YalPalama
9. l:lfi:ffi:llilr,r,ro,uk
10.C]errahi n.,uı.ulTuli"'uJ"r".r-,.i;;;;";;ir"ilur,,",du
laçkalaşma olınamalıdır,
ne de çok gevşek
hareket etıııe li ve ne çok sıkı
mafsalları
,vumuşak
1 l. Cerrahi nrakasların
aralık
btıirmmamalı. ağlzdilleri ve tırtılları
bir
ufak
en
1-alpa
eklemleriırde
,, ;§i:ltJ,ri, ,auit
t,ıt,uann aralıkları temiz olmalıdır,
blraklln_ıadan birbirine geçmelidir"»iş,,,"
i; i.,ffiİ| T,'l?T#,]LIx1"l'İ;',Ht,"",T'r,1il
,, it,,,]*'iffli.:--11İiffiXi"lİ1 "çlil|
eleııaırlarının ağız|arı
kapanabilmeıi r,e tam kapatıldıklarında
kapanabilmeli ve tam kaPatıldıklT'lqu
kalmaYacak Şekilde
birbirlerinl'ı.urş,ı,iı, g.ın-'.ıi- u. aralık
oturıııalıdır.
v.e CE işareti ile
fabrikanın adı . aletinkatalog numarasl
iiretici
üzerinde
Aletlerin
Cerrahi
16.
" ibaresi"silinmeYecek Şekilde lazer
uzerino.'J.';;-.ioi,",i"r.
oianlar
yaz| ve
paslanmaz ç.ı;ı.i*
(elektro stamp) yöntemi ile basılan
burk,
Fiün]
y_rırolacaktır.
dağlama yort.mi ite
kabu, edilmeYeceklerdir'
planlanan
ibareler zaman|asilinebildiği u. o.ıo.*;*;"'ugradıkiarrnaun
geregi ameliyathane salonlarındaki
aletlerin
Sağlık Bakanlığı Hizmet ı<aılte sturaurtıuil
ceırahi
ç,şitlilikte
göre
tipine
opelasyon
cerralri
setlerin doğru
_"r.""'*"Jü-"1,9u'u,
hatasız bir şekilde:işl*T:_:^ı,
,*,tİ"i,
kulĞnıcılar"
iç".i.iroe
takibi,
koırtel,nerle.
ıre kadar fullanıldıkları, tamirlerinin
hastalarla
aletlerle paketlendiğinin tespiti, .]}ı'unr"rieri.
.sl" . gerektiğinde
aletierin sterilizasyon tarilrl.riri,-, u.ıirı.nn
indirilmesi
hataların minumum seviYeYe
ilişkilendirilebilmesi ue oüas, irr-'ı."i.naklı
olmalıdır'
tizerinde data,mgtrlx barkodlan
cerrahi
tüm
edilecek
teslim
amacl ile
"i"ii.ri"
datamatrix barkod
Çapı3mııra1tındaki(iğne,p,ou.teı,-uu.1o,.u,ıuı.vedtızn..:ffi,dedatamatrixbarkod
yolrtui. Aletlerin tır"riro. buluylak
lroduııun bulunması zorunluluğu
kodlarimarkagözetmeksizinuluslararasıstaı-ırlartlarauyguntümdatamatrixbarkodokuma
Lw\rrı v9umlu çahşabılg,lgfnoetl, I»Ltrüiıtıçtırr
,,,.,Xi,o*Ş;uifie'S1"-I+İ;:*:,İ.:,::,,"-':llHİil",ü;.Th\Tİ"JJ#,l
ile ur
cihazl4rı iı"
cilrazl4ı,ı
miz gerekli
de brı şarta uygun olapaktır, Idareı
,uru.urlui;;r]r,f,;;11l1,1.ı.!i
jİ'- l#İ"i.ii' ;;İ;j
a. o u,u*
içerisi_fl_$,
,
uo,cı
ği,.
;;ji;.;
;l
;ı;ğ,*,",
:l,
c
ekti r,
Ve 134 derecede buharlı otoklavda
kaynatma
testi_açısından
korozyon
".iirr* 'ıirr.ı.' iç.ririro. Yer alan- siYah renkii
17. Cerrahi Aletler
olacaktır.
dayanıkh
ömrünü
sterilizas,vona
tamamen engelleyen" aletlerin_kullanım
parlamayı
esnasında
Bu özellikteki
ııralzemeleı, ameliyat
,",ii,it,iı*e,i ,yg,lanm,ş oıu, aletlerdir,
veya
ve pertbrııranslnl urltrrur-,, ytizey
titaıryum alüminyum nıtrıt
sefileştirilm"r]
yüzey
.,i}.*i
takdirde' ihale
aletlerde
.r.,;l;;hl"ş;;;;?
oıaPiıecektH Kr'rr- dilediği
iı.'n;;;ilr;ş
biri
ile bu
ceramic coated teknikierinden
,"i.ıit.r, lruşiuy-uı. firmalardan sırası
biriııci
için
ürünler
tür
bu
Sonrasl
"";ri":i,
gibi setlerin tamamına da teklif
,- #*İl*t*::"**;n,H;t'::?'iJiffi\l}.Oek[eri
Ve aletleıie standardizasyonun
r,.erebilirler. Ancak
için teklif v.r...ti.ri
zorunluclur Teklit l,erilen cerrahi
i:J1*,:İü
,,
sağlanması
bütünlüeuru;k"rr"*as1
teklif vermeleri
tüm ürünlerin tamamına
.set veya ,"tı.rin ii.risindeki
Set
.;;; ;!{f; konteYneriar
H§;ffiill,:;H,T,,Hffi:t,
*]ğ--__ boyutlaida
setleri ul,gun
ı.ı^_i^i f.irnıa ceı.rahi JvLrvtr
y_azpak zorundadır Ibaıg
"i:ii::,;;;,;;r;^;;;ı,*: **İ_,;T,ffiH}:,ilH:
ç_çıı4ıtı
uhdesiııde kalan )üklenıcı rirqa
,
,Tl!İ!d:i:#,H,"İi'i""_1"?J,.i.TJi
ueya eiçek veya
ile teslim
;ifjİ;
indikatör
LT,illilffiİ, "ŞŞXı:l;,r,-:l1'.'il.i.1,"'51İu-ı.'ıu",Jukulrn Yiiı<lenici firma sözleŞme
pencereleriro. ,.it,*li.r.ı.ı.rl "r,""rjr,lır"i. "na.rind.
tuş'*u" g"'"k"' renkleri idaremizden
ko'1t'yn"l"i"
setlerdeki
ı'uıu"
edecektir'
esnasında uhdesinde
kontevnerl"İi idu'"-i'_',l:jli'"
ve bu şaı_ta uygun renkierdeki
olarak
alacak
yazıh
olarak
ismi
,vazılı
tır..ir. iÇiıl ururŞ ve set
adeirenkli
-.;ii;iik
,ç*-ıri,
A_vrıca lıer set
ve 15167
Genel Müditlüğü 01/9l1209q.tarih ve Tıbbi
Hizmetıeri
ile ilaÇ
'ftTgulj:'HffİilİiT}j"",
tı.tırı"rln iır"i.-t"rini itibari
;;ii;n
t.Hif
ı.,uı.rii.rir...
(konteynerler,
geıreı*"
sa_vıiı
oi_ası r,e alım, *u"^,\j:,*",1l1
tuy,ı,
Bankasında
Bilgi
;ie
Clhazl_Ilusal
Saglık Bakanlığ tarafindan
İiİugB
,
oİ',}l'İ""rl
"
taslar. küvetıer, §iliı.o, çimleri
oruyıu.-rŞ- brlT:{ numaralarlnın
eoı.uniigrndu,
Sağlıkoıra,vlı o,ırıası g"r.t-"ti.dir.
ııgiıi Sete teklif edilen
,, u.ıg.ri,-,o.-b.lirtiln eri
cevap
'or.iniro.''.
durumunda set
teknik şartnaırreye
numaraslnln olmaması
barkod,
fazlas,";';;i;
ürünierden bir ,eya daha
dışı kalacaktır,
isteklin* t,ı,ıln o sette değerlendirme
beliıtilen Şekilde
bütünlüğü tıoruıacagından
aŞagıda
ora]'n"ri
i;;i;|,nerlerinin
sterilizasy",
işaretlenerek
içerisindeki
21. Setler
*u,uıogrn-Ju -uoj" madde
fir;;;;riii"ı
üretici
özellikler
olacaktır. Bu
,,
gösterilecektir.
için belirli sayıda sterilizasyondan
.vapılmasr
sterilizasyon
sağlıklı
güç olmaktadır,
a) konteyner filtreleri
oiu*,nou b"nun kontiolü
rr.
um.ı,r",n'""
maliyet
değişririı*.ılairsonra
tedariki de kurumumuza ek
-;.r*hj.
t"*.ri"l,ııtr.ri
olarak
AYrıca periyodik
alet setleriYle birlikte verilecek
i;i;getirnıektedir. Bur.lurrn onleırmesi
nı".ıi veYa mikro baner- diskli olmalı'
krlıunr,,,r*
,.ri'i,.n"rl
;;J;00
.,-,
orijinal
konte_vnerle,
eviakla" u#",au verilmeli ve
fiitre önrü bir taahhütnanre oıu.u['inule
sistemlerinde
filtre veya mikro bariyer disk
., [**ş;:İ:,.?;ffi}it"ffiT'nT:l',uilca*
depolamaVeameliyathane.,salonlannasevkiaşamasındanem,SlVlvetozdan
c)/
u
-go" (IbÖ 'İİ6oil
korunmasınısağlamakamaclilekapakr,eyakoruma-mekanizmasıolmalıdır.
uiusıararas,
:,l_ İlı;.*:*:],,$:JlLJ_Tİi,it':
*İ#;u
^l1ffiŞ''+,1ltTjİŞ. jş#i[t#,*tr -ş,r*,
ve
konte.vnerıerın Kapary!,,ı JprrrrLEv -_
:"w
sebeple kıilşll
kılabilecek kilit yuvası *:
ta
indikatörü
sterilizasyon
.*nl,u,İ- l,iiidi;t;
taraflarında
pencereleri
ig{ikafpr
,,qk
\\
!
..
olma,lıy'ır,
.,
.,jt .}; ,/-
1
., ..,!
i./}-"cgr]
i
\
ı. :.i:.'n
/
,ı
i
,'
}
İ
!
ü
mekanizmalannln
ı,eya cliskin temizligı r'e ÇalıŞma
filtre
bulunacak
kuılanıcı tarafindan elle
d) Konteynerlerde
J"yiı_uaun
##"ü,r;;
koırtrolü herhangi bir aiete ".ru
iÇlerine
ltola_vca _vapılabilmelidir, J,.
de baslnÇlı buhar-akıŞırun
istifliyken
üste
L]st
temin
e) Konte.vnerl., ";;ii;; ,çerisinde
işi"*i,i, ffi,'iı, gerçekleşmesini
o,
bir
herhangi
girebilmesir. l.ı.an.,,er.cek
kaü veya
",ı,i,u,vo,
oı,ruİrırl]"'in",1,n"1".l;;
dizaynda
edecek şekilde tasarlanmış
*ır*^a.Şuı.uoul',"rr.rlı-.olıebilecek
sarma-v"
ile
poşetleme maizemesi
i,ılmahdır,
t)KonteynerierDiN58953/9,tSO11607veyaEN868/8standafilarınauygunimal
edilnıiş olmalıdır,
sepetleı alet ,viizeyleii1':*,i:i'il,il:iii,,;:ii,J;İ,"",:l;İr*
setler içerisin# ıer alln
g'*r:*,şlruili*"H:ii:i;l,::İ:]§$?fi
g)
ur...
ameliyatta kullanılmak
r
*urffiı.jo.ri
iT_-,{;;;;;;;:,i,i,a""çıkartılarak
steril
"ı"il;;i;:ü;Ş-"'i"i
engelleYerek
;;;;il;;İi^,:tİİ[i ;üF;li,İlfu:rffiil:\ll,,#T3l,ti;
çi* uk.esuar o,arak
b
şek de
olçuıt
Koııte1 ncr ve sepctlerınıı1
o";,"rr.*
adet
bir
konte,vner ile beıaber
ücretsiz verilecektir,
.vr*ı' "u"ii"'riilton
Yazılı
teknik Şafiname ve.listesinde istekii
verilen. Cerrahı Aietler
oluP'
beyanında
22. ihale dokümanı
belirı"m.r;ÇJ;;..YazılmıŞ
-ihtiyaç
ve aynl
numaralan t"-.i,
"u. ..,rut
eı,safl göstereıı ı."ijı"g
ıistemizoe belirtilen evsafta
Cerrahi Alet teinik lannam.rlno.
u"rr"o.n-*,;;;,*q5u'uiJLri
fonksiyonları görecek şekilde
edilen aletlerin tılçtileri lmi|rg "1J;;,-Ü;;::l":l,-,,li:,l-,,*
je teklif edebilir, Teklif
i!,)i"ff,}',:r}İiit!
ndud
T;i; ;;" ;1 n, o ı'"uk,,o,u
"
i,,;; J il
:::
farklıhğın
l
ise bu
::İ!l*,.!,t:,;
l,İiş.r
,. 11. |iTİ İ *:,
bulunİa"-O",",""da
alınarak
'Teklif edilecek ;İ;;;iu ,İç l",*lu""O"T,tİ,l,k
iıgıi"ı.lrııuri., h"ı'im görüŞüaletlerden
;9;r.
ö
oldugunJ
*.asında cerrahi
kabui edilebiiir sevi,vede
aletlerin..i*hi
,on,urrro,
iiJ.
'".ır*i
alınacak' hastanemız
karar ,eril...ı.tir.alet korozyon testi iÇin
.a.i..rr"ıri
z
sgce;eğj
ve kaYnar su testlerine
ilgili bölüm ,r*un,n,n
,;;ili;;;"
ntokluudu
;;h;rı;
rs,JiiiJ. ı:,eıirtiıen
t ı
;
i9u,"*l1:'ddedebilecektir'
biinyesinde
olumsuz solıuç vefen ryrt"ı"*
akredite edilmiş
tabi tutulacaktır. Bu testlerden
testlerin YaPılması için.
itirur,
üzere hastane yönetrmı
.or.Ji.;;l;;y,
] eklifi ret edilen tjrmanın
iuruır',oun rurş'iun-uk
ıı*iiin1-"
laboratuarlurrn biri,.,. masrat-ları
gönderil ecektir
tarafindan g",1,1i |tl,ülürse
ürünlerin
durumunda teslim -edecekleri sırasında
kalmasi
uhdelerinde
2j. istekli firmalar ihale
ile idaremizin *rurl'n;* '"-"t"u1^,iŞlemleri
öncesi ve Sonrasl bakım
r,eriniiliğini aıttırmak amacı
ile'kullanım
stire
person";
belirle_veceei .; ", beş
hakkııİda eğitim verecektir
ili';;;
ZORLNLIJ OLAN BELGELER
VERiı-vp,si
I-IUSUSLARDA
TEKN1K
taşıYıP
uyumluluğu ve istenilel.ö3ellikleri
ürün
aletlerin
şafiname-ve
detaYlı
ffeticinin
24.Teklif edilen cerrahi
içerisinde
oorlui,
olan
.verecekleri
eclilecektir'-Verilecek
taşımadığı i.t.tii-ılı, ieklif
i.ri'
*
ıriıgiı",
ı.utuıog.,lrouı.i
evsaflarını gösteren orijinal
'r"
l
ediıen-:l*"-.1lffi:J,-,;İffi
t"k
kataioglardateklif
edi
"f
""**,"Jşi,,'il
İ"J.t, L,rlunınalı veya teklif
uıuııuıı uııvv" _,r/tr,trnt
katalggda teklıl eoıüeTı
açısından
edile
- n teyidi
ıeklil edi1,-,
I
lİff İ-_"'İl';:,";i,'Hğİ*iil,.ı;ıp,.l1unmasıteklif
:İ***İ"ii-:ÖlT:#§,ffi
İ:"J#İ:;;;ft"
,j' ı{-,nl
,,, ,
,ı'- ''{
"ffi[İ.ı.,,"ll?l,',nınası
i
lİİ
V
,r.
,,
"
foımat veya
kataloglar arama motorlarının olmamasr,
Zolunlu(]ur. CD oılamında verilecek
uç yapılarının birebir ölçülerde
program ,orunlun ile karşılaşılnrası. irtinlerin
İırmanın VerrnlŞ
kabul edilmeYecektir. Aksi halde
görtinmerı-ı.r, g,ui orrumlaıdan doıu1,-,
barkod kodıarının üretici fabrika
Data-Matrix
teklif
u"ıg.rin ıtiı{<Çe tercümesi ile birlikte
xot".'turaikll
beliıten
1arafiırdan vapıldığını
ülkeyi
edileçek,Cerrahi Aletlerin üretildiği
+:l11,:;çii:İ,l3',ı:iJ#:;:i:iHTs;'i.,ıi,,
bulunduğu ülke_ noterlik ve apostil
gösterir menşei beyan belge.si ur.ii.i-i"u.ikun,,
havi ş.ı.iıa-. teklif dosyası içerisinde
i.-i,r..ini
tasdikli
noterlikçe
Ve
tasdikini
verilecektir'
, 1 ı- ----,*
ie kullanılan çeliğin uluslararasr
i[T,11l'1'İil,ffi"H,Tfilİ:T|İ:l.,
gore sertlik derecesi,
ve apostil
;*:tl*»trul"xri,"iT;il*;:1"Ji,."ş".1;1ş:,"nda.t1arına
,i. ıir.ti.inin uuıunouğu ülke noterlik içerisinde
iiretici fabrika tarafrndan dtizenlenJn
u,- u,ıg," teklif_ dosyası
tasdikierini taşı.van beyanı ile b.lg"l;;J\ l,
uluslararası n-ormlarlarla karşılaştırılacak
r,erilecektir. Isteklilerin bu u"1,,i,.ıun
değerlendirme dışı bırakılacaktır,
ııl,grınsı.ızluğu tespit edilen u.,uunıuriliil,u,ti"
28.iştirakçiİırmalargenelaletkalitesininincelenebilmesivebirkısımürünlerinnumuneler
iizerindendedogruluğununteyidiiçinaşağıdltiı9ng,upıu,,,ounaletnumunelerinikendi
teklif dosYası
seti temsilen numune olarak
u.r..ekjeri
,"ı.ıir
üzere
teslim
markalarıı-ı" uıiii,nuıl
komisyona sunacaı,ıardır, Numunelerini
kalacaktır'
iie ayrı ı,,i, t.rtrJu ihale saatine kadar
dıŞı
u"..n*i.*ı.iiı..in teı<ıitıeri değerlendirme
gerekirse
gözle,
etme.ven. eksik ya da hatalı
elle,
iude edilecekiJ Nuiuneler
Nu,ııuneler sozleşme esnasında r,,*uıu*
test edilecektir'
ir."ı.rlcek
,,,li} ".T-.l;;;;;k;iiun,ıuruı.
etmemesi,
temas
ağlzların birbirine tam olarak
ve otoklavda
saplarındaki elastik yapmm
yerlerinde ve
Aletlerde
zor açıhp ,o, ı,upun,ası, eklem
tiptekilerin
kilitlenebilen
b.ılunmaııası.
ağız kısmı kaPatıldığında
kesici
koparrcı
"errJ"kii.iın
serasyoırlu ağıziarda çapak brl.*"-,ur,.
bı_ltunması, düzgün kesmemesi,
.j"."ı.
ş.kil;;;;plların
,ru.,*ijr.aynısını
dokı.ı,vu
sebeb olması, ağız şeklinin
bölgede
;""o,";;,alara
koparılan
edilmesi
ağızdakilerin
ilrr*ıurou,'",';ur.gi uirinin tesPit
verecekleri
pürüzsüz bir şekilde koparmaırrail ;,bt
d^ı_ı1 tuiutti,, istekliler
" numune
durumunda isteklinin teklifi değerlendirT"
göre işaretleyerek ve isimlendirerek
tasniflenıeye
belirtilen
ilgili
ı-ıul-ııuııeleri aşağıda
tetİit.aosvası içerisinde vereceklerdir,
,,
li.terivl.'u.r"u.,
altında
adı
ihaleYe
tı_ıtanağı
tesliın
nrmrrr"l"'i dışında'
kliııik ihale kara, süresince ,.r;i';;;rr..
"i"*.duı.i'uı.t
Jiı.jiei *ug- cerrahi aleti numune olarak
iıro*
iiri*,
iırı"
i,rmalardan
tt*
.o",-,
iştirak
tir-ularİi, adet konteyneri (kaPak ve sePeti
,.-rİı."'İşriruİçl
setleri
Tüm
iste.vebilecektir.
içerisinde vereceklerdir.
ile ) numlın"l., iİ.Uirlikte teklif dosyus,
ıırikroskop
alet numuneleri aşağıdaki
belirtilen ve verilmesi zorunlu
ile
numaraları
katalog
Referans
gibidir;
/'ı
i
t
NUMUNE
,sınnl
*ol
1
t0
11
1A
--
29
50
34
35
36
44
LiSTESi
BM 112R
BM 045R
BC 279R
FB 416
FB 223R
,l64
R
FB
FC 060R
FC 063R
FC 062R
FB 862R
RC275R
BC6O7R
12
|4
19
20
21
,_ı
ffiutaresı
_ ::;I
ip
PORTEGU
p,Ğni roupn
1
1
1
1
1
1
_;;;;;;;LT;;
ŞDİ
1
,l
1
_
1
1
1
1yayrıBuLDoç
i,ı':,;,,iıl Ljl!1i
h.{ıı.. ji[:4ljü
1
Ekaı,tör Ayağı
Dişli Ekafiör Ayqğı _
Atrıum bKarloru ı-t
i,jf]: lil!a;l]Jr}tgi
l
1
GögüS ve Llma eı(arıu",
1
1
1
SARI ŞArLü r-DL\Jr-
ıiıı;;*i lTi,}ıf,4i
ıi{i)
1
Aoıt Klemp
BMOl7R
BH643R
FB7O0R
RD559R
BV073R
FB431R
BM0O4R
BD160R
1
Tel portegü
Bushon HasSaS r9üLgğu
Uzun Metssin makaşı
uzun Damaı pensetı
Small epilanır
il
siRıIvI
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
l
1
8
ıvıixreR
KoD
J
5
; a;ii *i,*iı,ııni,tni
,rr,
,; ı;
^
A(
lİ\ rr^
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
BC531R
BC534R
14
l
§avr KLEMp
FB557R
ihtiyaç listesine
ait bu şafiname ve ekindeki
aletlere
çerrahi
29. istekliler telçlif ettikleri,,
" baslıklı belgeyi teklif dosyası
teknilr
,*,r"*.r,"";*;p
-n,
göre hazırluyu.ui.iur,
ui, ,,addesine verilen
teknik şartnamenir ı-,",
ır.ıgede
ürünün
içerisinde ,.r_..;;;;;ir.
ılu,ş,ı,g,,aa isteklinin verdiği
beüifiile;
numarası ve
cevap. ihti,vaç
;",t", j1""* ideti, barkod ,
.rjei
teklif
,ri.tJ*i,
katalog ,r*uru.r.
) _Bu belgeyi
go*,iı,iştir
uşug,ou
(-'ö;;;Ji
detaylı uç,ı.lu*u* yer alacaktrr. *r.,-n,*ulu", t,ı,ıiR"i ied edilecektir, Bu
,_o" .n";ı,
cevaplar kabul
\,ermeyen
veva bu anlama. g"ı,uiı,""k vererek kabul
".r""'.'*J,o
anlaşilıııştır
cevap
belgede okur._u|trr,
il;.-
lil*i.o.
bu b."ıİ:;if
edilme_vecekti.. i.tekıilerin
beliıtmesi zorunludur,
.r''i g*İ
"çl.ça
Sıra
No
Tanımlayıcı
ürün
Referans
Katalog no
T"ktlf-l
Teklif
#
o",?"ud-esine
Ürün açıklaması
Edilen
ürün
Katalog
No
firmanın TSE Hizmet
ithal iırünlerde ise ithalatçı
iiretici
j0. Yerli iiretimlerde
1]lTu,,n.
karşı en az 5 yı|
a,rl a,rl
t;;i;;;;';. .uii.' firmalar tarafindan
iir.ri.l
carantili
;
{*İj**İJffi*Tj,:ffil:iilil:ff"":iffşti"aıarına
"ü.."ku;.,e;urri
Yetkili kaYdı
.,ffi:-r:f}?[Holduğunı-ıgo:.^:,.n.ithalürünlerdeithalatçı
,"
,ut"''firmanın
i*uıuiç,
tirıinlerde
yerli
edilen
teklif
h;;r;;i;eı"nai.iımeıloir. AYrıca
TITUBB
i,t,n_,tı"..l" ı],",, hariç)
."p"tı"ri,"?.iu,,ürünlerin (konteynerler.
ürilnlerin teslimi esnasında
ar#;;;;""-;; nr"*"i çıktıları
satıcı f,ırmanın.
ve
.IiTUBB.,du
u.rir,r*ulı ve
bu_
onaylarının
sunı.ılmalıdır,
rrry
verecektir
.
33.İsteklifırmateklifettiğimarka'veiirüneaitbaklm,saklamave.sterilizasyon
m.r'";.ıı-ı
?rıior,*
i.ti.
bozulan kınlan
bi ı gi ı eri ni ç.r.n"i
};;";;;
aletlerden garanti
ı
.,İ,*l"**_
ile değiştirilecektir,
t;;;j;;,
;enileri
"*;ir*., orri'Trrau
aletler 45 gün
teslim
j4. istekliler teklif ettikleri cellah1
edecekleri
ffi' ,ı-,i.i.rira.,-,
35. istekli t,r-ii#,
rm alr J;:l,
sonrasl
n edml ğini
*til veİ'.""s]:l
ünl
1 1x*".i,,,,"1,
kulfinım ;öncesi
süre ileİ*ş;
İ;H,i*ö;i,.j;n,
İlH[H;;i,il}::Tİi
korozyona,gral:an
ür
eri
r,
iıi
hakını hakliında bilgi
art
ı
"
verecektır, '
1
l
:
kliniğe teslim edilmelidir,
yıllık periyodik bakımları 1 ay içinde yapılıp
uıetı". Yenisi ile değiŞtirilerek ilgili
-"l
Bakım sırasında yeterli fonksiyon gti#.y.,
Bu
ı.ur". vermede esas yetkili sayılacaktrr,
klinik tarafindan yapılacak kontrol
alet verilmesi taahhüt edilmeli ve
süre içerisinde luilanılmak ur"r"-yeni
36. Aletlerin
belgelendirilmelidir,
olarak tanımlanüilmesi için Aesculap
Ekteki malzeme listesi ürünlerin tam
hazrrlanmıştrr,
firmasının katalog kodlan kullanılarak
:},İ}{fffi