indir - Oaib

Transkript

indir - Oaib
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.DY.2016/1946-12828
2010/6 UUE Değişikliği
Ankara, 22/06/2016
SİRKÜLER ( G/2016 )
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 15/06/2016 tarihli yazıda özetle;
“2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in
Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile eklerinin yeniden düzenlendiği belirtilerek, yeni Uygulama Usul
ve Esasları Genelgesi ve eklerinin Bakanlıkları web sitesinde yayınlandığı ifade edilmiştir.
Bu çerçevede; anılan Tebliğ’e ait Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan değişikliklere ilişkin
tablo ekte yer almakta olup; başvuru sahibi açısından önem arz eden hususlara ilişkin detay aşağıda yer
almaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Yapılan Değişikliklere İlişkin Önemli Hususlar;
-Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren
şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerektiği belirtilerek “ilişkili kişi”
tanımının ilave edildiği,
-Defile/show/seminer/konferans düzenleme giderleri kapsamında, ulaşım, konaklama ve yemek
giderlerinin desteklenmeyeceği,
-Ek’lerde belirtilen ilgili yurt dışı belgelerin Ticaret Müşaviri/Ateşelik onayına ilişkin olarak,
“2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır” şerhi düşülerek ad, soyad,
imza ve tarih atılması ve birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı
kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfa da yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret
Müşaviri/Ateşesi/Bakanlık Temsilcisinin parafının atılması gerektiği,
-Destek talebine konu yurt dışı birimin bulunduğu/tanıtım faaliyetinin gerçekleştiği ülkeden
birimde pazarlanan/tanıtım faaliyeti yapılan ürünlere ilişkin Türkiye’ye ithalat olması halinde bu
birime/ ilgili faaliyete ilişkin giderlerin desteklenmeyeceği,
-Şirketlere kira ve tanıtım faaliytleri kapsamında verilecek yıllık destek tutarı, Türkiye’den söz
konusu ülkeye yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından
fazla olamayacağı ve bu hükmün ilk destek yılı için uygulanmayacağından hareketle reklam verilen
medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu ülkelere
yapılan toplam ihracat tutarının esas alınacağı,
Ayrıntılı bilgi için: Neşe Turabık Büyükgöz - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (22.06.2016 15:56:17)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:109616151201662211509
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.DY.2016/1946-12828
2010/6 UUE Değişikliği
Ankara, 22/06/2016
-Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan uygulamasında ilgili destek başvurusuna ilişkin
ödeme belgesi tarihinde Bakanlıkları resmi internet sitesinde yer alan hedef ve öncelikli ülkeler
listesinde yer alan ülkeler için ilave destek uygulanacağı,
-Beyannamenin Ek:7 olarak KEP adres bilgisini de içerecek şekilde yeniden düzenlendiği,
- İmza Sirküleri, Kuruluş ve Son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazatelerinin, Kapasite
Raporunun ve Yurt İçi Marka Tescil belgesinin aslı veya bir örneğinin ibraz edilebileceği,
EK : 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in
Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ( 10 Sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Neşe Turabık Büyükgöz - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
23435689
999
!!"#"#$$#%#&"#$#%'!&&$!#"
()
4
*"!!%"+##%!%"!*#$#"*#%
$,-".
/9
99!!0+#9189
/232425
9//467189:;<=>[email protected]@B;C>[email protected][email protected][email protected]<H?HBQR>GSBTHUHBVKGKAWB
[email protected]@[email protected][@@?K<ES?EGKJKJBTECSEY?EJAECKB\@YYHJ]@BZE^?K_`BaEGaEDECKJ]EB
[email protected][email protected]
!efg
9//267189:[email protected]@[email protected]<H?HBZE^?K_EBK?KUYKJB:ql:krsr:t:kui
[email protected][email protected]
2z{2|
9//}67189:hijikliLZ~GYK<E][email protected]<@[email protected]€@@?K<ESSEB^>?>[email protected]?EGBK?EB
U^KG?K_KB‚>G>?>[email protected]@[email protected]<H?HBZE^?K_BaEGaEDECKJ]EBDEGK?EJBxitƒi„kiwiK?KUYKJB:t:kui
[email protected][email protected]„r…trwy
f†‡eˆf‰
9//Š‹ŒŽBU^>BIEJE?=E]EWBZE^?K_KJB[email protected]]]ECKJ]EB^[email protected][email protected]@[email protected]
@[email protected]_H]@[email protected][email protected]@[email protected][email protected]@YSHGd
G‘’E“BZ~GYK<[email protected]>[email protected][email protected]@nH<[email protected]‘[email protected][email protected][email protected]~GECKWB
^~SaECKWB><=>[email protected]<[email protected]€KcK^[email protected]”‘G>BK?EB•J=•[email protected]^E?KG?EJAKUB€@@?K<ES?EGB
^~S~J~J~W
–w—˜i TE_EG?EJ]KGAEB‚‘AKC<‘J>“[email protected]@J?HYBSEACK?nK?EGKJ]EJB‘?>[email protected]^>BZE^?K_B
[email protected]”[email protected]]@YKB”G‘’EBDEB”G‘’EB>JC>[email protected]@BK?KUYKJB]E_EG?EJ]KGAEB<@”@JBY‘AKC<‘J>
ˆ™š›™ˆ™&™š™œ
2žŸ ¡Ÿ››f¢ fe‡†£f›™š™‰›Ÿ¡™†›Ÿ†£™¤‰¡f›ˆf‰‡†‡¥
¦žŸ ¡Ÿ››f¢ fe‡†£f›™š™‰›Ÿ¡ˆŸ‰™†§Ÿ¨f ©ª›¤†« «š™‰›Ÿ¡ˆŸ‰™†¤‰¡f›ˆf‰‡†‡†™ˆ¬™ˆ™
­«ˆ«†£«®«¬Ÿ‰gŸ››™š™§Ÿ¨f›«‰«eˆf‰‡¥
¯žŸ ¡Ÿ››f¢ fe‡†£f›™š™‰›Ÿ¡ˆŸ‰§Ÿ¨f ©ª›¤†« «š™‰›Ÿ¡ˆŸ‰™†¤‰¡f›ˆf‰‡†‡†™£f‰Ÿ ™¥
£Ÿ†Ÿ¡™e™§Ÿ¨f Ÿ‰ef¨Ÿ ™­f›‡e‡†£f†£¤®‰«£f†§Ÿ¨f£¤ˆf¨ˆ‡¤ˆf‰f›­f®ˆ‡
­«ˆ«†£«®«¬Ÿ‰gŸ››™š™§Ÿ¨f›«‰«eˆf‰‡¥
11°o
[email protected]]EB<~G~G?~_EB=KGAKUSKGd
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
23567869
979
9686
6
7
97
9686
89
67
668
6
7667
9
8
6!69
9
6
9"
"
#3$89
66"
"
%3$89
6
66
787
6
87
!&
66&6
'
7
'7
6
9
'7"
()*+,,+,-.
/0/12/
34567"
"
8/90:;5:9/1
5:<;:05:17:</"
=>?>@"A>?B"C>2#?D#?>E>E"F#GH#ID#[email protected]#G>"
JKFFL"M"N"OPQRSTUVRWXYZX[TRT\T]^R_TU`XZaXURbScPdWXReXURVaV]RfTagTRhXRfXagXaXUaXRieXYTR
jaWk`aVUlRmnUVoVZ\lRpTUaT̀aXUTRqX]XaRrX`UXZXUaT[T]XROmpqrQsRRm_fTUaT[TRSkUkak_aVUlRTYXRbSctdW,
eXURVaV]RfTagTRhXRfXagXaXUaXRpV`V]al[VRfV_hkUkaVUl]lReVuVUaVUv
OtQRrl]VTRhXRZToVUTR_TU`XZaXUT]RfV_hkUkaVUl]WVR`VuVYTZXRUVujUkRhXRekUZRWl_l]WV`TR
fTUTwaXUT]WXRYXUgTaXWT̀aXUTRiUi]aXUXRTaT_`T]RekUZRT\TRwVU`VRZXYoTaRfXagXYTRYk]kawVYlRxjUk]akWkUvR
SVuVYTZXRUVujUkRTaXRekUZRWl_l]WV`TRfTUTwaXUT]WXRYXUgTaXWT̀aXUTRiUi]aXUXRTaT_`T]RekUZRT\TRwVU`VR
ZXYoTaRfXagXYT]TRYk]wVeV]R_TU`XZaXURZToVUTR_TU`XZRjaVUV`R̀VfkaRXWTaTUaXUvRRRRR
yz{|*}*~(,-*}€-~‚V]R_TU`XZT]RwVU`VRZXYoTaRfXagXYT]T]RX]RVxRƒ„PRjUZV`al̀RuVel]l]R
fkak]Wk[kR_TU`XZXRVTZRjawVYlRwiw`i]WiUvRR
"
JKFFL"…† OPQR‡ToVUXZRˆi_VhTUaT̀aXUT‰RŠZV_XaT̀aXUTsRekUZRWl_lRfTUTwXRTaT_`T]RTàRWXYZX`R
fV_hkUkYk]VRe‹]XaT̀RfXagXaXUTRj]VeaVwVWV]R‹]oXRhXRWXYZX`RWXhVwRXZZT[TRYiUXoXRnXURWXYZX`RelalR
fTZTwT]WXRY‹xR`j]kYkRfTUTwTReXUT]WXRT]oXaXURhXRŒkUZRŽl_lRpTUTwRXUT]WXRm]oXaXwXRhXR
ŽX[XUaX]WTUwXRjUwk]kRObScQ‘RWjaWkUVUV`RY‹xR`j]kYkR_TU`XZT]RWXYZX`RfV_hkUkYk]WVR
fkak]Wk[kRmpqrdeXRTaXZTUaXUvR‡ToVUXZRˆi_VhTUaT̀aXUT‰RŠZV_XaT̀aXUTsRm_fTUaT[TR`kUkak_aVUl]oVR
V\laV]RekUZRWl_lRfTUTwaXUXRTaT_`T]RLA†’ )€-“‚ pV`V]al[VROmnUVoVZRqX]XaRˆiWiUai[iQ
g‹]WXUTUaXUvRR‡ToVUXZRˆi_VhTUaT̀aXUTR‰RŠZV_XaT̀aXUT]T]R”|c•–,—*"LA†˜™ jakwakRg‹Ui_R
hXUwXYTRY‹xR`j]kYkRfTUTwT]RtšPš‰›RYVelalR‡XfaT[R\XU\XhXYT]WXRœVVaTeXZRg‹YZXUWT[T]TsRTagTaTR
fTUTwXRVTZR`TUVRZkZVUl]l]RUVeToXRkegk]RjaWk[k]kRhXRTagTaTRfTUTwWXR‡iU`RiUi]aXUT]T]R
uVxVUaV]Wl[l]lRg‹YZXUTUvRTU`XZaXUT]RbScRT\T]RhXUWT̀aXUTRfTagTaXUT]RWj[UkRhXRTYuVZaV]VfTaTUR
jawVYlRgXUX`wX`ZXWTUvR‡ToVUXZRˆi_VhTUaT̀aXUT‰ŠZV_XaT̀aXUTRgXUX`aTRg‹UWi`aXUTRWkUkwaVUWVR
hXUTaX]RfTagTaXUT]RWj[Ukak[k]kRg‹YZXUXoX`RfXagXaXUTROTZnVaVZRfXeV]]VwXaXUTR‹U]X`aXUTRhfvQR
TYZXUaXUvR‡ToVUXZRˆi_VhTUaT̀aXUTR‰RŠZV_XaT̀aXUT]T]RbSc• –,—* LA†’™B jakwYkxRg‹Ui_R
fTaWTUwXaXUTRWkUkwk]WVRmpqr‰pV`V]al̀R(žgTaTRfTUTwTRWXYZX`R`VuYVwl]WV]R\l̀VUZlURhXRY‹xR
`j]kYkRfTUTwXRTaT_`T]RYj]k\aV]WlUlawVelRfX`aXeX]RfV_hkUkaVUlRWX[XUaX]WTUwXeXRVawVxv
OtQRmpqrsRWX[XUaX]WTUwXeXRVaWl[lRfV_hkUkeVRTaT_`T]RTàRWXYZX`RfV_hkUkYk]WVRhXRWXYZX`R
WXhVwRXZZT[TRYiUXoXRnXURWXYZX`RelalRfTZTwT]WXR‡ToVUXZRˆi_VhTUaT[T‰ŠZV_XaT[TRZVUVœl]WV]R
WixX]aX]wXYTRgXUX`X]RbSŸ•œjUwk]k]Rfkak]wVwVYlRWkUkwk]WVRTagTaTR‡ToVUXZRˆi_VhTUaT[TR‰R
ŠZV_XaT[T]WX]RY‹xR̀j]kYkRfTUTwXRTaT_`T]RbSc•)€-“‚*ž,},+,-.
O QRpkR‡XfaT[R`VuYVwl]WV`TRWXYZX`aXUWX]ReVUVUaV]V]RfTUTwaXUWXsR‡iU`TeXdWXRiUXZTaX]R
iUi]aXUT]RuVxVUaV]wVYlRgXUX`TUvR¡VxVUaV]V]RV]VRiUi]aXUT]R‡iU`TeXdWXRiUXZTawT_RjawVYlR
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
2345657689
8
26626
76
6
288
88687
82589
78
6
27
67
6
56555
6
8
486!846
88"8
#$%&
"358
36565
2
86
8'8
282
868
7(
8)3688
*86
26
+,--./0123458
8455688
73688
642
2373
(6
*86
789:;88<
<3565
6
=
6
28
(
*8
878
8
36555
862
36882
66
55688
2878
"858
78
23578
642
(6
*8
878
8
36558
8
78<
868
5
78<
8
48626!84626
3876868
2
>
?(
88"8
626469
*)826
6
4*
6
6
28688
73
6
642
*88868
266
6
(<
2355
*88868
(
88"8
42
788
42
75
4
42
"858
6
42
78
8
42
75
4
42
88"8
(
78)68
(
82862
6
62646
22
?(
6
6
88"
888
<6
66
62
5
368
66
8
486!846
387686882
8<
@[email protected];:HC:A:;I
+,--./J1K
L5
M6
28)88
N
86
87
OP8*8
"8<68
(
28)878
28
(6
2
"
78)68
*86
2
(
QR5
?4
LD [email protected];[email protected]
T6
?6
U355
#$%[email protected][
8<
82)
62646
+,--./Z1234T46
6
2
28)88
56588
769
28
6
28
58
6
46
6
28
(<64
862
426
66
78
\B;8X8 [email protected];@[email protected] 86882
862687
78<
8
[email protected]
387686882
TLM]7
66
FG;:HC:A:;I
+,--./^_1234?2
845558
5655654
75
4
8
4
A:558`
848
8*
8
K
87
6
8
426
8
486!846
66
7
28
238
8
486!846
3878
5568
22
8
486!846
8
4269
6
8*
6
78<
6
TLM]7L82868aBCAB;B;IbBCAB;[email protected]
7
28
238
3878
5568
K
87
6
62646
5558
2
28)864
876
6
KK
866
46
78)6
2c4!
426
5558
7
82
9
2
82
8
36882
66
/
+,--./^^1K
L5
M6
28)88
8<
6
28
(<64
66
87
8A;@[email protected] a:C:H8H aB;[email protected] 78FC8 a
6
=2d
88<8e?)3
382
28
6
664
9
5
6
2
36882
66
*8)6889
6
722
368
(
78)6
=2d
R5288
6
(2
88<8
66
8
86
>
!7
(<646
88<8
<
78
8
632
88<88
73
28688
5558
5
(<64
2355
73
78
7368
2
2856
6
f
88<8
78
8
826
426
27
6
6
84
78)68
887682868
66
(66
73
36882
66
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
23467889
7877999998987989
989
9997
7777
7777777777
89998
!"#$%&&'()(*9*77777887*899989++
,9999989-./012345657859:1-518;82;7-;4<
=>[email protected]*++79899G899989798999HI)(
G9998998+++87
9 7G9979J79K
L7999+++979J79KL799G++7+77
9
+
M++++99
997
7
N57:O:81P5563Q.O6.437371R.9O.26.78.93A
A
=>[email protected])VWX39
977*M9*9M999
9
8+7YZ[\
9]Y*^[email protected]_DS8$`$)('(abI'cId$b$'c$'$)'$Z777
*7++7
777
2e4Y*^+++7]7
999efEfKg7
9*897
7777
h(Ii&8+78799j9*7787+777*9M999kY*^++++
Z7++l+87m
977*M998998+++87++8+
=>[email protected]+[99M97787
+8999899o97
p('i$p$'$89999*9*+7*989,77
+
7
787*989
989
+87MG899M99Z+,7777M*9
7799]
897
*989899+
9]7Mq7+77]99**9M999rIH
$sI'p$rIc$)$HI)t
2e4F99G899,977787G++79999787
77q7+7*989777++9G899*9M98797
2u499K9
7
+9
G9
777,77778997787
899989
2347q77
9*89889
778+++87U8
,777778999G99898
7+7,7M9989
+777*99M999987q98
M899]G
++7q
+887
7
7899888++878999
v8
7+7
98989+7778+++87
8
M8999
G9899,9777,777wxf989
7
2x4y777q77
9989U
+779*9M989*++7
79
J77z777999989]999q7MG999*]9]79
9
79]9,9+778+++87M7M8989999
2g4y777q77
999q7+7787G++7q77
9
9*999*7M99998F9979*89*+++77q77
99
q7+77787++7778+++87G++,7777989999
{|}R.~36.9€09.837.4207~.45791-;‚.76.8.1ƒ3-.46.43125/958:7-5„1…65†:81‡.1
ˆ‰Š‹ˆŒ‹‹AŽAˆA‘’“”Œ”’A“•–ˆŒŠ—˜AA
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
2346789
88899
98
9
8
8889!
9"8
8
888
89899
9
#
""
"86789
8
9
8
789
98877
7877
99
9
$%!&""
8
7'78(7
787
$%)&""
8
8
998%!&""
7'7
*+,,,,(--8.
998
7
8
2/46789
899
978989789
889
8
988
01223456789:;<= >[email protected]#A?
%,,,,(--8&9
'898BCCD?E<AD<@ F.8.%,,,,(--8"9"
F.88.
'89
8GF.(--88
88
8
".
7877
F.77887H'7H7
I8J54KLMK
'F8(--888F.979899
8
4
2*4(
"879F87798
#978
8
99#988
9
F.9
8
4
NOPQRSTUTRVWPXWRYZ[\]^R_WW^]`ZQ^ZP]a]aRSZ[QZX^ZabZ[]4
4
0122345c4d4e%4f8$
9898Igh+&98''8
"
78i(jG&787888
4
0122345k789:(7j'
89878989'
7888
89'
88
98
46789
99988l99"87.9
'
888"
889
9998998
8898"9".877'
88
46789
9998888779m
n?o<@D<@?
2*4f89
98789
8A<pq?D78777
E<A<@[email protected]
2)4f8'
88
9
8
4
4
rsrturRvwxrV4
4
Yryz{N|RY{u}y|YRV|yz|~x|y{t{tRS|Y|zx|tV|{4
vWU€OPO4
01223457 89:;"8$89f8.8‚8ƒ7878Igh&
8
‚8ƒ(787„87(8
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
2346789
777
7
7
7
877
!"!#$!%&'#(!
)*++,-./2046789
1
7
72
82384756
77475
6
77872534756
777729
:7;<=>[email protected]=AB=CD>EDC=
F9
789
G287
2346789
G2789
973H
7
9
H35
7
6789
I7
729
77I778238
5
2
7789
97377789
2G
7
H77789
87789
9
72
I
7
7
JKBKLEJDBDCM=NEOCPQ=NDC=RR=R=JDBDCS
2T46789
874
7
7H
7
7
7
3
32
7
77
)*++,UV204777WX7
X57
7
7
G
342
5
A
738
7
7
3
2
3H342
3
I897W8722Y;>Z
RPBRKCKBECEAF837
234342
3
32
738
[
5\7
2792
297
3
I7G2877
738
3
32
7
72
G
2T4342
3
9
7
5
738
[G5
9
8
7
32
829
G2
7
34823833
I7
2I729
G]
57
34G823
7
A^[email protected]=RDCS
_`Z F7WI7
738
874
7
7H
7
342
7
7
3
7
2]457
7
5\7
342
738
4287
G729
3
74Da^[email protected][email protected]==R=CB=CS
c&!(!de!dfg$!(!
)*++,U-204
5\7
5\7
7
577W
3FM=
X57
797
h:
77
2341
3
8773i0ihj3X
k
77257
7H
77
7
4
37
)*++,UU/204X2
3
977Y;Yk
7I
2
W872
7
234
3
9739
4
7
3
2
X57
797h:
7WX7
X57
7
7
G8
7
5
2
l872Y;64[4
7
3
2
X79
X7
k
77
7Wm
l872Y;nZ
RPBRKCKBECEAFI
77
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
234567689
7896
8
88998
6
9689989!"7!6#$78%669#98
9"8&88696868'79""#"988##(6989&9%669#
)*+,*-.*/0*12
345367869:4;6<9
9
=5>[email protected]@6<;C59
9
XYZZ[9\¦9 2_49§7#9876#68
#
676#9(66696
869'78#7
F6'96
F6'6F98968H5TU#66%
868H'F9E9'96
8
876#68
#
(66696
869'78#7F6'96
99!"7!6#$789'78(6669696
9&9F6'96567689
7#66%
8688G968
9
DE6#88F6'968&
G#6(9667#798976669
8
H9&9
F8#I78668F6'96J686F#
234K#7766
867'7#98#G6#
'
#679
76
96
9H'F9
E9'96
8
8#
'
867'7#86'9#'7#8#679
76
96
8
8#7
68
8
8LMLNOLPQRQ66#8868&7#7'79'(698
'797#6(88#F68S"G6G8'7#98"9796
H5TUVH'F9
E9'96
8
8567689
6F96696
&759#98'79#679
76
'#S"G6G8F9F986
##98'7#9WH'F9
E9'96
#7766
868G
76
9
F798F6'696
#7766
86
989
XYZZ[9\]9^2_456'6(9`EV9F9#989&9#
'
F9&9F97G
78(6668
86
9
"97F9868!6#$"'6979Wa#6'9798
8696##
96!6#$"'6979Wa#6'979&8&I"79F9&98"8
bU"8F6'9'9DcdcWe6
9
!F9GG869
86&89&I"97
86968
'#
f'(8"'"66
6#6(6#667F9&9F6'6(F8
,*+.g0 *)*h.*h2:ijklRAmLMNLAPLnmLnQAioljlRAplNqlNljklAPrMAstRuPuAvljwiRAsLoAPLnmLnQA
sLxPLkQyQAplNijziNljlsAPLkl{lAiNsAnLAkLAPtRAPLnmLkLAnljALNOLPQA|lAkiyljAPLnmLNLjLAiPlA
>i{LjlzA<}vL|iji~?zLvlPi~:LsLRNQsA>lOPiN{iPiRiRAxLjLmQRQRALzQNOLPQAnlzljNikij
XYZZ[9\€992‚ƒ9„…†‡APLnQNQA>[email protected]|lAiNqiNiAOl|MuLzAoljol|lPiRklAlNlszjtRisA
ntNNLAzlpNiqLzAnLxQNOLPQAOl{pujAsQNQRLRAp}z}RAvijslzNljiR~ˆ[email protected]‰ApuA
>[email protected]ŠALkjlPNljiRi‰ApuA‹nquNLOLA
‹PuNA|lACPLPNLjQRQŒ9ŽŒ9‘’9“”“Œ9•‘“ŒŒ“–‘9—[˜™šA|ljOlsAPujlzinNlA:LsLRNQyLA
•”’–”’99|lAlsPisNisApiNkijiONljiRiRApuALkjlPlAnLxQNOLPQAMtjuRNukuj9
9
›…šAˆ:œ~:LsLRNQs‰A™…†‡APLnQNQA>[email protected]|lAiNqiNiAOl|MuLzAoljol|lPiRkl‰A
[email protected]ŠALkjlPiALjL{QNQyQnNL9‘“ž“’Ÿ9[”Ž ’¡ŒŽ9‘¡””“9 •”¢“ £9•”’–Œ9
vijslziR~ˆ[email protected]AplviR{iAq}R}RA
PtRuRkLAnLxQNOQvAPLnQNQj9
9
›¤šAˆ:œ~:LsLRNQsAzLjLmQRkLRAvijslzl~ˆ[email protected]@CŠALkjlPiA
•”’”–¥9¢’lsziyiRlAkLijAlsPisAplNqlAzLNlxAnLMQPQAiLklNizLLww}zN}AxtPzLAntNunNLA
qrRkljiNij[email protected]ŠALkjlPiApiNkijiOiAn}s}ON}N}y}R}‰AlsPisApiNqiA|lAplNqlAzLOLONLOLAP}jlPiA
ioljiPiRklAnljiRlAqlzijOlnlRAvijslzNljiR~ˆ[email protected]|ujuAktPnLPQA
ivNlOklRAsLNkQjQNQ’Ÿ9
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
345789
8
!7!"#! #$
3%5&'()*"+ +,--+..
"/ ,.. !7!"#!/"
789
80 /1 /$." ""/1 2
/. "!$
345567809:;<=><[email protected]>BCDC<?E>B<FG<HECEBCIJKLC<MGBNIONBGK<[email protected]<NBNQRNK<LGEOGSG<
RTK><OUD<VLGDGBGINKW<QNIRGO<[email protected]<XQMNIBNSN<Y>I>B>Q><OCICPJKLCK<@C<LC<M>KBCIJK<NBANBN<@>IO<LJQJ<
QNIRGO<[email protected]<Q>MGBGIN<OCICPJKLCKMCKRCZJBJR<ENEOGDNKLG[\]^W<E_NPOW<`CFCBGW<aGR<FG<QNIRGO<bcdef
[email protected]<AGIGRDGROGLNIj<
[khlmnbC<[email protected]<`GECi<GREOIGENoLVRUDU<[DNROCIJKW<[email protected]<[email protected]<FG<VLGDGKNK<
bfcmpmNBNQRNK<TBL>S>K>K<[email protected]@BChVLGDG<MGBAGEN<TBCICR<RCM>B<GLNBNIj<qGRBG<
@CiJBCK<VLGDGBGILG<aGRNK<PTOTRTiNEN<NBG<MNIBNROG<aGRNK<VLGKLNSNKG<NBNQRNK<MCKRC<[email protected]<LC<
frcmsdefgtdufvdcdbfcwxUQOGIN<aGRN<[email protected]<ZNITB><aGR<NBG<@CiJBCK<VLGDGBGI<LGEOGR<RCiECDJKLC<
LGSGIBGKLNINBDGyj<YIGLN<RCIOJ<NBG<@CiJBCK<VLGDGBGILG<RIGLN<RCIOJ<GREOIGENKNK<frcmsdefgtduf
vdcdbtdbzdefcw
{|}8*"#/ 1 " -
-!!!"#!~,~!
!. $
34556709:;<X=€W<`GI<[email protected]<MCQBCKAJZJKLCW<RNIC<LGEOGSN<MCQF>I>E>KLC<M>B>KCK<
QNIRGOBGINK<PCCB<TBL>S>K><FG<‚GMBNSNK<CDCZJKC<>@A>K<[email protected]<AVEOGILNSNKN<OGEiNO<GODGR<
[email protected]<ǸICZCO<FG<NÒCBCO<FGINBGIN<NBG<@>IO<NaN<QNIRGOG<NBNQRNK<ETK<ƒ<9CBOJ;<[email protected]<LCNI<„@BJR<…IND<
†fstdzlfgefcvGEN<FG<ETK<NRN<LVKGDG<CNO<AGaNZN<FGIAN<[email protected]<@C<LC<ETK<NRN<[email protected]<NBNQRNK<
Y‡ˆ<[email protected]<FG<M><[email protected]<NBNQRNK<OC`CRR>R<PNQBGINKN<[email protected]<‰Š>IO<XaN<
‹NIRGO<‡GSGIBGKLNIDG<ŒTID>K><{6Ž0}LTBL>I>Ij<X=€W<AGIGR<AVIDGEN<`CBNKLG<@>IO<NaN<
rfcftfpdcfnedfn‘dgdpdrfgfcw
[kh6Ž0PTID>KLC<R>BBCKJBCZCR<ǸICZCO<FGINBGIN<X=€<[email protected]<CBJKJIj<‡GEOGR<
MCQF>I>E><@CiCK<QNIRGONK<ǸICZCOJMCQRC<MNI<QNIRGO<UyGINKLGK<@CiDCEJ<`CBNKLG<X=€W<EVy<
RTK>E><ǸICZCOC<NBNQRNK<AUDIUR<[email protected]<VIKGRBGINKN<OCBGi<GLGIj<XÒCBCO<FGINBGIN<NaNKW<
X=€’KNK<IGEDN<MNI<FGIN<[email protected]<LTSI>LCK<GINQNDN<M>B>KD>@TIECW<‹NIRGO<=CQF>I><
ŒTID>’KLC<[email protected]<GLNBGK<MNBANBGI<R>BBCKJBJIj
9“;<‡GEOGRBGKGZGR<QNIRGOBGINK<PCCB<TBDCEJ<[email protected]>IO<NaN<QNIRGOOG<NEOǸLCD<GLNBGK<GK<Cy<MNI<
[email protected]<CNOETK<CBOJ<[email protected]<LCNI<„@BJR<…IND<”NyDGO<=NBLNIAGENKNK<E>K>BDCEJ<FG<[email protected]<RTK><ONZCIN<
NQBGDBGINKNK<M>B>KDCEJ;<AGIGRNIj<ŒCCB<TBDCLJSJ<@C<LC<‚GMBNSNK<CDCZJKC<>@A>K<[email protected]<
AVEOGIDGLNSN<OGEiNO<GLNBGK<QNIRGOBGINK<LGEOGR<MCQF>I>BCIJ<[email protected]<CBJKDCyj<
[•h –".!" "# ~
-!#" /, ~/!
*—. "" ~! ,$
9˜;<‹NIRGOBGIG<RNIC<FG<OCKJOJD<[email protected]<NBNQRNK<FGINBGZGR<@JBBJR<LGEOGR<O>OCIJW<
‚[email protected]’LGK<EVy<RTK>E><[email protected]<@CiJBCK<@JBBJR<ǸICZCOJKJK<9LGEOGR<MCQF>I><[email protected]<[email protected]<
OCRFND<@JBJKC<CNO;<@CIJEJKLCK<PCyBC<TBCDCyj<=><`URUD<NBR<LGEOGR<@JBJ<NaNK<>@A>BCKDCyj
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
2346789
7977
789877
9
9
8987977
9
9
7
9!
"#$$%&'()*+,-)-./+012343+567489+:1;01<3=>1+>60?6:[email protected]:6?46A8=+2BA?>[email protected]+
78A8<46A8=>6C+78A>6=+DE:+0123>1+<1A:1+7B4B=<103+F148=>6C+7B+<1A:1+012303=3=+6=+1G+21A303=3=+
,--/.H+012343+567489+:1;01<3=1+143=<1<[email protected]+<1A:141A+E4<[email protected]?3241+>60?6:+F601;41<103I+
,--/.H+012343+567489+:1;01<3=1+143=<[email protected]+0JG+:E=B0B+78A8<>6:8+<1A:141A+>[email protected]=>1:8+<1A:141A3=+
012303=3=+?E;41<+<1A:1+012303=1+EA1=41=<103+0BA6?8246+21;343AK
L9
7M778N
9
"#$$%&‡ˆ‰Šd77‹779899879777989
7
{9
9{9
778
i
9i87779{7
7
9
8797877
|rw}rŒv~tvƒvk„rZ
8
9877777‰!78!{!7
9
ƒr„r€
77989987979777
9
987979
7778
{9
!
(,*++O8A+?1=3?3<+P114826?8=8=+21+>1+<1A:1+?60Q848=8=+78A>6=+DE:+R4:628+:1;01<103+
>BAB<B=>1C+0JG+:E=B0B+R4:646A8=+?1<1<3=3=+ST6>6P+U6+V=Q648:48+W4:646AX+480?608=>6+26A+
14<103+F148=>6+841U6+>60?6:+EA1=3+B2YB41=3AK
(Ž*+5R<+:8A1C+?1=3?3<+U6+<1A:1+?60Q84+P114826?46A8=6+841U6+>60?6:+EA1=41A3+B2YB41=3AK
Z[\L]^LZ_`ab
MLc[6daeab`[6
_77
"#$$%fg2h4L797777777877
9
9777877
9
8i87jLi9e9iklkmnLbojpLbon87o78i87
qrstnLb977Li9e9iue9i9
89
n87o789
i87vk"twvsrx
8
997y
9z798e
7{7i7{7
9
{7989
9i879{7
7{7u7
9{7989
77
9
9i777
9
97i779
9i8
|rw}rkvk
7
8{{97
87i8
9i877
9
n87^ 7b787Z
8
m9{
777877
9
~tt€t{79!
2&M77877
9
8i87jLi9e9iklkmnLbojpLbo
n87o78i877
nLb977Li9e9iue9i9
89
n87o789
i87vk97797
97
i97
i
8i7897
9‚
_7778
87i
9
8
i9
ƒtwvk„rƒrv…v
8
9{9
{7977777
9
n^bZo7m778
i
9i89{
7
i
krvk~v…twr~~vvwv†
Z
87
i8777Li9e9i
777777
9
n^bZo7m778
i
9i89{
7
i
kr
vk~v…twr~~vvwv†
1
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
3467898
887993999788
379838887889987899
!"#$%7&'98989788()*+,8-
7883.9
993/83.30$!0!12#$
!!#!3$
4+4979'8397839797'83978
5#0#621#2$5!#!1$62%7$!888887898793
4979
/9-
/99
&9999
789898989788()*+,8-7883.9
99
3/83.30$!0!12#$ !!#!3$829:;!#0$9
978897899
87&849797
/99788
/99
&9999789898989788
()*+,8-7883.9
993/83.
2%!5!0$!08<+8.7&
/897897&8
978898989788()*+,8-7883.9
9
93/83.30$!0!12#$ !!#!3$$
=>[email protected]$AB$CD1EFGHIJKLMNOPQRPIKLMSNTMIJMUNVWXJWYZ[X\WN]^ZQN_WSZQWN`aXPNb^QWLWXN
VK^cKN]QWd^ZN`PINGWe^aYP[XfWgNLMINW^QWLWXNH^JMNhWIWNeKIKQ^MIKN]ViNia^WIZ[XWNdMjIK^KIJMXN
kkklaWXfWl\aQNYKSMYKNJPI^WIZNMYWYNW^ZXZIl
m1!$
$
=>[email protected]$AnD1E+o8988,89.888-/8.8/978
p
3838'8978
9
88'997+9
qr
o898*p7pp&p487<$
o8
*778sCtuvNwxuxyzNYWLZ^ZN{PISNiZ|ZNVKIKQNTWIJWNjMNGWXZSZQN}WW^KLMS^MIKXKXN
iMYSMJ^MXQMYKN~WJJZXfWNGMe^KNJWhYWQZXfWNRMXHUNYaXPd^WXfZIZ^QWQZ|NeW|jPIP^WINePN
€LcP^WQWN€YP^NjMNYWY^WIZN‚MXM^cMYKXMNcƒIMNYaXPd^WXfZIZ^ZIl
12
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:109616151201662211509. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Benzer belgeler