Bursa Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisligi Sempozyumu

Transkript

Bursa Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisligi Sempozyumu
TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen BURTARIM 2012, Bursa
10. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve
Bursa 5. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 26 – 30 Eylül 2012
tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecektir.
Burtarım 2012 Fuarı kapsamında TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş.’ nin desteği ile
Bursa Valiliği (Bursa İl Tarım Müdürlüğü'nün) katkıları ile Ziraat Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi tarafından 2010 yılında birincisi düzenlenen Bursa
Tarım Kongresi'nin ikincisinin ise, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi,
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ortaklığında düzenlenmesi planlanmıştır. Bursa Tarım Kongresi,
Burtarım 2012 Fuarı ile eş zamanlı olarak 27 - 29 Eylül 2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Kongrenin amacı;
Tarım ve Tarımsal üretim konusunda çalışan Bilim insanlarını, Kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışan uzmanları, sivil toplum örgüt üyelerini, üreticileri
ve tarımla ilgili tüm paydaşları bir araya getirmek, Bursa özelinde ülke
tarımının sorunlarını, çözüm yollarını, kendine yeterli, bağımsız tarım ve gıda
politikalarını tartışmak, tarımsal üretimde fırsatları, yeni teknolojileri ve bu
konuda yapılan çalışmaları sunmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmaktır.
Kongre düzenleme kurulu olarak ikincisi gerçekleştirilecek olan Kongreye;
bilim insanlarının, tarım ve tarımsal üretim ile ilgili tüm paydaşların desteği
ve katılımı ile etkinliğin başarısının artacağına ve hedeflenen amaçlarına
ulaşmasına katkı sağlayacağına inanmaktayız.
Bu duyguyla Burtarım 2012 Fuarı kapsamında 27-29 Eylül tarihleri arasında
düzenlenecek olan Bursa Tarım Kongresi’ne katılımınızı, bilgi, katkı, destek
ve önerilerinizi bekliyoruz.
Saygılarımızla
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY
Doç. Dr. Ümit ARSLAN
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. A.Osman DEMİR
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Hasan VURAL
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof. Dr. A. Vahap KATKAT
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Doç. Dr. Murat ZENCİRKIRAN
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Prof. Dr. Ümran ŞAHAN
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
ÖNEMLİ TARİHLER
Başvuru Formu Gönderilmesi
Bildiri Özetinin Gönderilmesi
Bildirilerin Kabulü
Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi
: www.burtarim.com
: www.bursatarimfuari.com
: www.bursahayvancilikfuari.com
: Esen OCAK
Nihal ALTINTAŞ
: [email protected]
: +90 224 451 88 66 - 00
: +90 224 451 88 08
e-mail
Tel
Fax
TM
B
TO TM
TM
TM
M
BB
B
B
OO
OM
M
OM
M
T MMOB
: 16 Nisan 2012
: 20 Nisan 2012
: 04 Mayıs 2012
: 20 Temmuz 2012
GENEL BİLGİLER
Kongre Yeri
: Bursa Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi / Bursa
Kongre Tarihi
: 27-28-29 Eylül 2012
Tel
: +90 224 211 50 81 Dahili: 2144
Fax
: +90 224 211 61 31- 211 22 16
Ayrıntılı Bilgi
: www.tuyap.com.tr
İLETİŞİM
İlgililer
HENDİSLER
MÜ
İ
I
Prof. Dr. Erdoğan BARUT
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
AT
AS
OD
Prof. Dr. İsmail FİLYA
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
KONGRE KATILIM
Kongreye katılım ücretsizdir. Kongreye bildirili veya
izleyici olarak katılacakların BURTARIM 2012 web
adresindeki katılım formunu doldurmaları veya kongre
duyuru ilanında verilen formları doldurarak kongre
sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir.
ZİR
A
BİLİM KURULU
2012
BURSA Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
27-28-29 Eylül 2012
www.bursatarimkongresi.com
www.bursatarimkongresi.org
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi
www.zmo.org.tr
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Başkan
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY
TMMOB ZMO Bursa ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı
Kongre Sekreteri
Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU
TMMOB ZMO Bursa ġubesi Yönetim Kurulu
Üyeler
TMMOB ZMO Bursa Şubesi
U.Ü. Ziraat Fakültesi
Orhan SARIBAL
Doç. Dr. Mehmet SĠNCĠK
Dr. Fevzi ÇAKMAK
Dr. Kadir ĠLHAN
Veli KOÇ .
Dr. Ġlker KILIÇ
Dr. NurĢen ÇIL
Nazmi ĠZLĠ
Taner GÜLER
Bursa İl Gıda, Tarım ve
Dr. BarıĢ Bülent AġIK
Hayvancılık Müdürlüğü
Beyami UĞUR
Sadettin IġIK
Gökhan LAFÇIOĞLU
Gülay GÖKÇE
Ġlker DURMUġ
Efrahim SADIK
Ekrem LĠZOR
ġenay ATAY
Teberik KÖLGELĠ
Faik Ramazan AKYÜZ
TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş.
Murat ÖZKAYA
Ġsmail TEKDOĞAN
Özge ġAHĠN
Bursa Tarım Kongresi 2012
KATILIM FORMU
I-KATILIMCININ
Adı Soyadı :……………………………………………
Görevi
:……………………………………………
Adresi
:……………………………………………
…………………………………………………………….
Telefon
:……………………………………………
e-posta
:……………………………………………
II- KONGREYE KATILIM ŞEKLİ
Bildiri
Poster
Dinleyici
Bildiri/poster Başlığı:…………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
.......................................................................................
KONGRE KONU BAŞLIKLARI













Bitkisel üretim
Hayvansal üretim
Tohum, fide ve fidan yetiĢtiriciliği ve sorunları
Tarım ve çevre iliĢkileri
Ġyi tarım uygulamaları
Ekolojik-Organik tarım
Gıda güvenliği
Tarımda finansman, örgütlenme ve pazarlama sorunları
Tarımsal üretimde yeni teknolojiler
Tarımda web-pazarlama ve fırsatlar
Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar ve tarımdaki etkileri
AB Uyum sürecinde Türkiye tarımı
Tarım topraklarının yanlıĢ kullanımı, kentleĢme ve
sanayileĢmenin tarım üzerindeki etki ve tehditleri
 Sürdürülebilir kırsal kalkınma
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiri ve Poster özetleri en geç 20 NĠSAN 2012 tarihine kadar
kongre Sekreteryası’na e-posta ile iletilmelidir.
YAZIM DÜZENİ
Bildiriler MS Word 6.0 veya üzeri sürümlerle yazılmalıdır.
Bildiri BaĢlık, Yazar(lar)ın Ad(lar)ı ve Kurum(u/ları), Özet,
Ġngilizce Abstract, Anahtar kelimeler, sorumlu yazar, E-posta
adresi, GiriĢ, Materyal Metod, Bulgular ve TartıĢma, Sonuç ve
Kaynaklar kısımlarından oluĢmalıdır.
Özet 200, anahtar kelimeler 5 kelimeyi geçmemelidir. Sözlü
bildiriler çizelge, Ģekiller dâhil olmak üzere 10 (on) sayfayı
aĢmamalıdır. Özet ve anahtar kelimeler sorumlu yazar ve e-posta
adresi 9 punto yazılmalı bölümler arasında 6 nk boĢluk bırakılarak
sağa ve sola dayalı yazılmalıdır.
Sayfa yapısı A4 boyutunda olmalı tüm kenarlar 3 cm kenar
boĢluğu içermelidir. Metin içerisinde paragraf girintisi
bırakılmamalı ancak paragraflardan önce 6 nk boĢluk bırakılmalı
ve tüm metin 11 punto Times New Roman yazı karakteri
kullanılarak 1 satır aralığında yazılmalıdır. Bildiri baĢlığı
ortalanmıĢ, koyu, sadece baĢ harfleri büyük harflerle ve 12 punto
yazı tipinde yazılmalıdır. BaĢlıktan sonra 1 satır boĢluk bırakılarak
yazarların adları açık bir biçimde (kısaltmasız) yazılmalı ve çoklu
yazarlarda sunucu isminin altı çizilmelidir. Bildiri içerisindeki ana
baĢlıklar büyük harfle, alt baĢlıklar ise ilk harfleri büyük olacak
biçimde Times New Roman 11 punto yazı karakteriyle
yazılmalıdır.
Kaynaklar; metin içerisinde yazarın soyadı ve yıl esasına göre
verilmeli, alfabetik sıra ile yazılmalıdır.
Bursa Tarım Kongresi 2012
TÜYAP Bursa Fuarcılık A.ġ. tarafından 26 - 30 Eylül 2012
tarihleri arasında Bursa‘da gerçekleĢtirilecek olan
BURTARIM 2012 ve Bursa 5. Uluslararası Hayvancılık ve
Ekipmanları Fuarı kapsamında, TÜYAP Bursa Fuarcılık
A.Ş.’nin desteğiyle Bursa Tarım Kongresi yapılması
planlanmıĢ olup Bursa Tarım Kongresi 27-28-29 Eylül 2012
tarihleri arasında gerçekleĢtirilecektir.
KONGRENİN AMACI
Ülkelerin, belirli aralıklarla kendini gösteren küresel
ekonomik krizlerden en az zararla kurtulabilmesinde
vazgeçilmez bir sektör olan tarım, ekonomik bağımsızlık ve
kalkınmanın en önemli yapı taĢlarından biridir. Tarım,
birincil olarak ülke insanının güvenilir gıda gereksinimini
karĢılamak, kırsal nüfusun topraklarını terk ederek kentlere
göçünü önlemek, ikincil olarak da ihracatın artırılması,
sanayiye hammadde sağlanması, bölgeler ve sektörler
arası
dengeli
ve
sürdürülebilir
kalkınmanın
gerçekleĢtirilmesi, sanayi ve hizmet sektörlerinde yeni iĢ
olanaklarının yaratılması gibi hayati iĢlevlere sahiptir.
Bunların baĢarılması için topraklarımız, öz kaynaklarımız,
bilgi ve deneyimlerimiz yeterli olup akıl ve bilim doğru
kullanılarak, tarım sektöründeki geliĢmeler takip edilerek,
Türkiye tarımı geliĢtirilebilir ve kendine yeterlilik sağlanabilir.
Ġkincisi düzenlenecek olan bu kongre ile tarım ve tarımsal
üretim konusunda çalıĢan bilim insanlarını, kamu kurum ve
kuruluĢlarında çalıĢan uzmanları, sivil toplum örgüt
üyelerini, üreticileri ve tarımla ilgili tüm paydaĢları bir araya
getirerek, Bursa özelinde ülke tarımının sorunlarının ve
çözüm yollarının tartıĢılması, tarımsal üretimde fırsatların,
yeni teknolojilerin ve bu konuda yapılan çalıĢmaların
sunulması amaçlanmıĢtır.

Benzer belgeler