isreneN BELGELER isreneN BELGELER

Transkript

isreneN BELGELER isreneN BELGELER
Kat
Miilkiyctli'l apular
MU$rERi ADrNA gTKARtLACAK rApu
EVRAKLAR LISTESI
iqit
isrnNnn
s
BELGELER
isreneN BELGELER
I
ASI,I.
NO'I'F]RDEN I)IIZHNI,EME ST.]KLINDts
NOI'F]RDEN
IiI.,KLINDts VI.]KAI,ETNAMT., ASI,I.L
yazrlt
nosu
olan
kinlikle]
(Ektc iirnefi bulunan it bu vekalotnamc T.C kimlik
diizenlenccektir.)
Mi]$IERi AI)INN CIKARILACAK I'APTJ SI]NEDINIi YAPI$TIRILMAK IJ./I,RE
t ADET (SON ALTI AYDA CEKiLMi$ OLACAK) VIISiKAI-IK FOI'oCI{Af
si t It MLiDiJRLtJ(iU llORqSUZl.tJK lll.ll.GESi.(Gtjnocl olacaktrr.)
rraiigrrni eolna ral tarrux t,ultcuK OLAN I lAIiCl.ARINr ()I)ENl\41.;sl
Harg miktarlan 8.000 TL iizcrinde isc agafrdaki KIPTAIi hesaplarrna
!ahrrlacakor.
(iaranti Bankasr llayrampaF $ubcsi (IBAN: tR66 0006 2000 1.100 0006 29110 li)
(IDAN:fRq2 000 | 5001 5800 7287 9226 6l)
Vakrtbank Validc Srlltan $ubesi
(lllAN:TRo7 0001 2009 7610 0010 2602 3t)
llalk Bankasr Maslak Subesi
DASK
ZORIJNI,IJ DDPRtsM Si(X)I{'IA POI,iCts STJRIiI'I
isiM YADA soYADr DEaii$iKl.ici oLMASI IIALiNDE SIRKI'lflMIZ
KAYITLARINDA iSiM l ASHII
I
l$LEMI YAPII-A('AK IIR. Bu iglcm
igur
l-inansmdn MiidiirltifLine \4iirdcaxt I Llil((cklir.lislcncn Ilcl!cl(r I
- Mahkeme kararl
- Niifus MiidiirliiEiindcn ahnacak vukuath niifus kdyrt iirnogi ash (son altr ayhk)
.KREDi BORCIJ BiTMi$ isu iLcit.i BANKASTNDAN BoRqsLJZt.tJK
I]DI-CESININ ASI-I
-DlivAM ED|:N KRr,r)iLER iciN il.Gil.i BANKAIXN iPO'l UK
I]ELGLt,F,RININ AI,INMASI
NOT: I ) | larg lriktarlarr $irkctilniz Tapu vc I{uhsat $elligindcn iilrcnilcbilir.
2) l apu Iivraklan vc I IarQlan her yrl 30 K,AS lM tarihine kadar allnmaktadrr'
3) Ilu larihten sonra dcva:n eden ytlrrT harglan uzerindcn harqlar tahsil edilmck
sureli!lc ii'lenllcrc devam cdilecektir.
iRTiBA I iqiN rr-rr-EFONT.ARTMTZ
(02t2) 414 98 98
:
DAI Iil.i:982,1,982s, q934,993 5,993 6,9937,993 8. s939, 9940, 9t)4 | ,9942
FAKS : (0212) 416 45 132
Mn i I- : lapukiptasld).kiplas.com.tt
iMAR vlr KENTSEL DON(l$0M MtJDtJRLL]6il l APU vR RtJl ls^'l' $llliLici
i
I
DUZENLEME VEKALETNAME ORNEGi
(BoRcu BirEN Uveuen igiH)
verilLen:
siiheyfa GERig 6ZAY/ AZ T.C. 37528933954 (Kadir krzr 1985 Niksar do!umlu)
T.C.28265367942 (Kurtbey ollu 1989 Bafra dooumlu)
Aykut GEN9
T.C.32146810038 (Muzaffer krzr 1992 9arkdy dofumlu)
Emine GULER
Mahm.urcr,iMRtlKqu T.c.52294662556 (Hasan Oglu 1984 Yomra do0umlu)
T.C.45994638198 (Ahmet o0lu 1990 Kadrkity dogumlu)
Enes ONAL
(Miinferiden yetkili olmak iizere)
lstanbul ili ve molhakatr hudutlan dahilinde diledigi yer ve ydrelerden, diledioi bedel ve
diledigi gartlarla, diledi0i kimselerden, gergek veya tUzel ki!ilerden, bilumum gayri
menkulleri satrg bedellerini pegin ddemek suretiyle sattn almaya, yine diledigi gayri
menkullerden hisse daire kat irtifaklt veya mulkiyetli bilumum baglmslz bolumler dahi
herhangi bir gekilde borglandrrma yapmakstztn sattn almaya, bedellerini odemeye,
mahalli tapu sicil mudurlugu nezdinde veya memuru huzurunda adlma verilecek kat'i
feraO takrirlerini dinleyip kabul etmeye, imzaya, sattn alma yoluyla iktisap edecegim gayri
menkullerin veya gayri menkul hisselerinin vergilerini ve harglarlnl odemeye maliye,
vergi dairesi, emlak vergi dairesi, defterdarltk, belediyeler sair bilumum resmi dairelerde
beni ilzam ve temsile, namrma dilekqe, beyanname emlak vergi beyannamesi sair her
lahiyalart tanzim ve imzaya, fazla yatlrllan veya iglemi
sonuglandrfllamayan vergileri ve harglart geri almaya gerektiginde yeniden yatlrmaya,
sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu hususlarda beni temsile birlikte veya ayrl ayrl ifayl
vekalete .mizun ve yetkili..olmak iizere; Suheyla GER|$ 6ZAYVM, Aykut GENq,
turlii evrak ve
Emine GULER, Mahmut GUMRIjKQU ve Enes ONAL'| mainferiden hareketle vekil ve
nasp tayin ettim."Diye stiztinij bitirdi.
Not:
't. igbu vekaletname Herhangi bir noterlikten verilecek ve T.C. kimlik nosu yazlll
kimlik ile dUzenlenecektir..
2. Fotoorafsrz vekaletname gegersiz olacakttr..
DUZENLEME vExAtetume 6nteGi
(BoRcU DEVAM EDEN UYELER igiN)
vexirren:
Sithefr-cenig OZavvaz r.c. 37528933954 (Kadir
GE.NQ
Emine GULER
MahmutGUMRUKeU
Enes 6NAL
Aykut
krzr 1985 Niksar douumlu)
(Kurtbey
oglu 1989 Bafra dogumlu)
T.C.28265367942
T.G.32146810038 (Muzaffer krzr 1992 9arkdy dooumlu)
T.c.52294662556 (Hasano0lulgS4Yomrado$umlu)
T.C. 45994638198 {Ahmet oglu '1990 Kadrkoy dooumlu}
(Mtinferiden yetkili olmak iizere)
iSTANBUL i|i,............................ ilgesi stntrlarr dahilinde diledigi bedel ve gartlarla,
diledigi kimselerden, gergek veya tiizel kigilerden, bilumum gayri menkulleri ipotekli veya
ipoteksiz olarak satrn almaya, Sattn almakla sahibi bulundu$um veya bulunacaotm
tagrnmazrmr
Lehine kullandlorm veya
kullanacaorm kredilerin teminatlannt tegkil etmek Uzere diledi$i derece, bedel ve gartlar ile
ipotek etmeye, ipotek belgelerini almaya, yine diledigi gayri menkullerden hisse daire kat
irtifaklr ve molkiyetli bilumum bagtmstz btilUmler dahi satln almaya, bedellerini odemeye,
mahalli tapu sicil mududiiou nezdinde veya memuru huzurunda adlma verilecek kat'i
ferag takrirlerini dinleyip kabul etmeye, imzaya, satln alma yoluyla iktisap edecegim gayri
menkullerin veya gayri menkul hisselerinin vergilerini ve harglartnt 6demeye maliye, vergi
dairesi, emlak vergi dairesi, defterdarltk, belediyeler sair bilumum resmi dairelerde beni
ilzam ve temsile, namrma dilekee, beyanname emlak vergi beyannamesi sair her ttirl0
evrak ve lahiyalan tanzim ve imzaya, fazla yattrtlan veya iglemi sonuglandlrllamayan vergi
ve harQlan geri almaya gerektiginde yeniden yattrmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu
hususlarda beni temsile birlikte veya ayrt ayrt ifayt vekalete mezun ve yetkili olmak uzere;
suheyfa cERig 6zlw la, Aykut GEN9, Emine GULER, Mahmut GUMRUKqU ve
Enes ONAL'| munferiden hareketle vekil ve nasp tayin ettim." diye sozilntl bitirdi.
NOT:
l.Fotoorafsrz vekaletname gegersiz saytlacaktlr.
2.lgbu vekaletnamede herhangi bir noterlikten verilecek ve T.C.kimlik nosu yaztlt
kimlik ile d0zenlenecektir.
3.iloili bankanrn Genel Mudiirliik ilnvant noksanslz olarak vazllacak sube adl
avnca belirtilmevecektir.
BANKA UNVANLARI
-Turkiye Garanti Bankasr 4.9,
-Denizbank A.$.
-AKOanK | .A.5.
-Turkiye Vakrflar Bankasr T.A.o.
-Kuveyt Turk Katrhm Bankast A.9
-Turkiye Finans Katrhm Bankast A.$.
-Ttlrkiye Halk Bankasr A.S.
Kullanrlan kredi yukartda yaztlt bankalann haricinde bir bankadan kullantlmtg ise bu
bankanrn tam adr yazrlacaktrr.
4ryj
s g
6 6
e
!
6
F
-6
di di
tl
o
C}
.4>
,f
d)
=
E
E
E
E
E E E E E E E
,g
=P
o
F
o
6
E
e;
5e
Es
dl
0
i€3
=
$:
cEZ
E
zo
ID [D
2
d) ln c) (D (D
.i
o o
o o
d)
O
N
o
I
F
t!
E
=
:o
o€
E E E E E E E E
< 9\
=;'
F t/)(
=
=
= = =
;
o
fI
i
6 6 6
aiz
6
d )--J
\
c)
6 6-o 6 6 6-o
6 6 o o o 6 6 6 6 6 o
c
F
F
F
(ti
ai (ri
F
d
o
:]
14>
,l
(D
=E
E
E
E E E E E E E E E E E
E
E
E
E
E E E
E
.E
F
F:
E!
ll|
=
5E
o
!Et
$:
co
d)
d) d) iD c0 c)
lD c0 c) (D
)ct
ez
2
c) d)
z
tD
d) (D (D @ co co
c0
Y Y
d) (D ID
o o o o
o o
(-)
o o
N
Y
F
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
!J
oI
o
=
o
N a;-
=
=:
5
911
€P
Aub
6 6 6 6
lt(
/ts g
\r\l
ai2
6 6 6
6
6 6
)
e
6 6
t-
- o
P/
5 E1r
o
q>
,f
,l
(D
E
=
E
E
E E
E
E
E
E
I dtJ
F
o
F;
6i
t
!
5I
l!
o
.E€3
=
=
*o
dz
o
o
o
O
(-) (.)
o
) tt,
-i;
.=
.9
ez
o-
!
z
x
6
E
o
co
2
E
6
co
Y Y
E E
=
6
o oE
E E
I
o
=
6 6
Ul
!I
!
iiz
(!
Y
co
o
o o
o-
ut
d) d) (D (D
E E E

Benzer belgeler

iSiM YAI)A VhL LLI NAME

iSiM YAI)A VhL LLI NAME dairesi, emlak vergi dairesi, defterdarltk, belediyeler sair bilumum resmi dairelerde beni ilzam ve temsile, namrma dilekge, beyanname emlak vergi beyannamesi sair her turlu evrak ve tahiyalan tanz...

Detaylı

) i$iKr.iGi ol-MAsr HALiNDE $iRKETIMIZ

) i$iKr.iGi ol-MAsr HALiNDE $iRKETIMIZ feraO takrirlerini dinleyip kabul etmeye, imzaya, sattn alma yoluyla iktisap edecegim gayri menkullerin veya gayri menkul hisselerinin vergilerini ve harqlarlnl ddemeye maliye, vergi dairesi, emlak...

Detaylı

isiM YADA soy^rr DEe i$iKr.i6i or.MAsr r rAl-iNDD

isiM YADA soy^rr DEe i$iKr.i6i or.MAsr r rAl-iNDD irtifakl ve mulkiyetli bilumum bagtmstz bolumler dahi satln almaya, bedellerini odemeye, mahalli tapu sicil mudurluoU nezdinde veya memuru huzurunda adtma verilecek kat'i ferao takrirlerini dinleyi...

Detaylı

Buraya Tıklayınız.

Buraya Tıklayınız. irtifakh ve mulkiyetli bilumum bagrmsrz boliimler dahi satrn almaya, bedellerini cldemeye, mahalli tapu m0d0rl0!ii nezdinde veya memuru huzurunda adrma verilecek kat'i ferag takrirlerini dinleyip k...

Detaylı