Güvenlik Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu
Sayfa: 1/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2015
*
Versiyon numarası 2
/
ISO 11014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2015
1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
· 1.1 Ürün tanılayıcı
· Ticari adı: Li-Ion Batteries POA 80 , POA 84, PRA 84, PRA 84 02, PRA 84 G, PSA 81, PSA 82,
AI E20, AI E21
· 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri
· Ürün kategorisi Elektrik pilleri ve aküler
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması yeniden şarj edilebilir lityum iyon akü
· 1.3 Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
· Üretici / Teslimatı yapan:
Hilti İnşaat Malz. Tic. A.Ş.
Şerifali Mh. Şehit Sk.
Form Plaza No:22
34775 Ümraniye İstanbul
Telefon : 44Hilti (444 4584)
Faks: 0(216) 528 68 98
Email: [email protected]
· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:
[email protected]
madde 16 'den bakınız
· 1.4 Acil durum Telefon numarası:
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - 24 h Service
Tel.: 0041 / 44 251 51 51 (international)
.
Hilti İnşaat Malz. Tic. A.Ş.
Telefon : 44Hilti (444 4584)
Faks: 0(216) 528 68 98
2: Tehlikelerin Tanitimi
· 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
· Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008
REACH Madde 3 (3)'e göre bu kalemler bir ürün teşkil etmektedir.
Ürünler, tehlikeli maddeler için geçerli olan zorunlu işaretleme kurallarına tabi değildir.
Ürün CLP yönetmeliğine göre sağlık ve çevre için zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
· 2.2 Etiket elemanları (içeriği)
· Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır
· Zararlılık İşaretleri kalkmıştır
· Uyarı Kelimesi kalkmıştır
· Zararlılık İfadesi kalkmıştır
· 2.3 Diğer tehlikeler
Pilin içerdiği maddeler, hava geçirmez şekilde kaplanmış ve normal kullanım esnasında sıcaklığa ve basınca dayanacak
şekilde tasarlanmış metal muhafazalara yerleştirilmiştir. Bu sayede normal kullanım esnasında ne alevlenme, ne patlama
ne de pilin içindeki maddelerin sızma tehlikesi bulunmaktadır.
Pil kutuplarının başka metallere temas etmesi halinde, ısı açığa çıkabilir ya da elektrolitler oluşabilir. Elektrolit, yanıcı
bir maddedir. Elektrolitlerin oluşması halinde aküyü derhal açık alevlerin yanından uzaklaştırınız.
Akünün ilave elektrik yükü, ateş ya da mekanik darbelerle kötü şekilde kullanılması halinde bir basınç boşaltma deliği
açılır. Aşırı durumlarda akü muhafazası kırılır ve pilin içindeki maddeler açığa çıkar.
Yangın halinde yakıcı buhar açığa çıkabilir.
· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
*
3: Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
· 3.2 Kimyevi tanımlama: Karışımlar
· Tarifi:
Yeniden şarj edilebilir lityum iyon akü:
Adı/Tipi
hücre sayısı enerji kapasitesi [Wh]
POA 80
2
19,8
POA 84
4
55
PRA 84
4
33,0
(Devamı sayfa 2 'da)
TR TR
40.0
40.0
Sayfa: 2/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2015
/
Versiyon numarası 2
ISO 11014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2015
Ticari adı: Li-Ion Batteries POA 80 , POA 84, PRA 84, PRA 84 02, PRA 84 G, PSA 81, PSA 82,
AI E20, AI E21
(Sayfa 1 'nın devamı)
PRA 84 02
PRA 84 G
PSA 81
PSA 82
AI E20
AI E21
4
4
4
4
2
2
37,0
44,0
37
36
8
16
· İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
Bu ürün, bir pozitif elektrot (Lityumkobaltoksit), bir negatif elektrot (grafit) ve de bir elektrolit (etilenkarbonat,
dietilkarbonat ve lityum heksa florofosfat) içermektedir.
Normal kullanım şartları altında pilin içerdiği maddelere temas etmek mümkün değildir.
4: İlk Yardım Önlemleri
· 4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı
· Genel uyarılar:
Ürün, organik bir elektrolit içermektedir. Pilden elektrolit sızması halinde aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
· Teneffüs ettikten sonra:
Kazazedeyi temiz havaya çıkararak sakin bir yere bırakınız.
Temiz hava ya da oksijen verilmeli; doktordan yardım istenmelidir.
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.
· Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
· Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz.
· Yuttuktan sonra: Derhal doktora başvurunuz.
· 4.2 Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 4.3 Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5: Yangınla Mücadele Önlemleri
· 5.1 Söndürme ortamı
· Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınla püskürtme suyla mücadele ediniz.
Köpük
· Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su
· 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Aşırı ısınma ya da yangın hallerinde zehirli gazlar oluşturabilir.
· 5.3 Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler
· Özel koruyucu teçhizat:
Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
Komple koruyucu elbise giyiniz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
· 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Şahısları yaklaştırmayınız ve rüzgarın geldiği yöne bakan tarafta kalınız.
· 6.2 Çevresel önlemler: Yeraltına/toprağa karışmasını önleyiniz.
· 6.3 Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri:
Sıvı bölümlerini sıvı bağlayıcı malzemeyle eminiz.
Mekanik olarak toplayınız.
· 6.4 Diğer bölümlere gönderiler
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
TR TR
(Devamı sayfa 3 'da)
Sayfa: 3/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2015
/
Versiyon numarası 2
ISO 11014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2015
Ticari adı: Li-Ion Batteries POA 80 , POA 84, PRA 84, PRA 84 02, PRA 84 G, PSA 81, PSA 82,
AI E20, AI E21
(Sayfa 2 'nın devamı)
7: Elleçleme ve Depolama
· 7.1 Güvenli kullanim önlemleri
Hücrelere su ya da deniz suyu koymayınız.
Hücreleri, güçlü oksidasyon maddelerine maruz bırakmayınız.
Hücreleri ağır mekanik darbelere maruz bırakmayınız veya hücreleri fırlatmayınız.
Hücreleri asla parçalamayınız, hücrelerin şeklini değiştirmeyiniz veya bozmayınız.
Artı-eksi kutuplarını asla elektriği ileten bir malzemeyle birbirine bağlamayınız.
Pili doldurmak veya boşaltmak için sadece Hilti tarafından belirtilen şarj aletini / elektrikli aletleri kullanınız.
Usulüne uygun kullanıldığında özel önlemlerin alınması gerekmez.
· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
Ateşe atmayınız veya yüksek sıcaklığa (>85 °C) maruz bırakmayınız.
Artı-eksi kutuplarını asla elektriği ileten bir malzemeyle birbirine bağlamayınız.
· 7.2 Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:
Doğrudan güneş ışığından, yüksek sıcaklıktan ve aşırı nemden koruyunuz.
Serin yerde depolayınız, sıcaklık: -20C° ile 35C°, Nem: % 45 - 85
· Birarada depolama ile ilgili uyarılar:
Oksitlenen maddelerle ve asitli maddelerle birarada muhafaza etmeyiniz.
Sudan ayrı muhafaza ediniz.
Elektriği ileten malzemelerle birlikte depolamayınız.
· Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:
Akü şarj kapasitesinin yaklaşık % 30 ile 50'sine kadar depolanmalıdır.
Statik elektrik olan alanlarda depolamaktan kaçınılmalıdır.
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.
· Depolama sınıfı:
As per VCI (1991) storage classification concept.
11
· 7.3 Spesifik son kullanım(lar) Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
· Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
· 8.1 Kontrol parametreleri
· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
Normal kullanım sırasında hiçbir teknik önlem gerekli değildir. Hücrenin içinde bulunan maddelerin sızması
durumunda, aşağıdaki bilgiler faydalı olabilir.
· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
· 8.2 Maruz kalma kontrolü
· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
· Nefes koruyucu önlemler:
Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre
etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.
· Elleri koruyucu:
Koruyucu eldivenler
Sadece CE işareti taşıyan Kategori III'e dahil olan kimyasal maddeden koruma eldivenleri kullanılmalıdır.
EN 374
Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.
· Eldiven malzemesi
Nitril kauçuk
Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: ≥ 0,12 mm
· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
(Devamı sayfa 4 'da)
TR TR
40.0
40.0
Sayfa: 4/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2015
/
ISO 11014
Versiyon numarası 2
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2015
Ticari adı: Li-Ion Batteries POA 80 , POA 84, PRA 84, PRA 84 02, PRA 84 G, PSA 81, PSA 82,
AI E20, AI E21
(Sayfa 3 'nın devamı)
· Gözleri koruyucu:
Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük
· Vücut koruyucu:
Koruyucu iş giyimi
9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler
· Genel bilgiler
· Görünüş:
plastik blok
Biçim:
Siyah
Renk:
· Koku:
Kokusuz
· Koku eşik değeri:
belirli değil
· pH - değeri:
Uygulanamaz.
· Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
· Alev alma ısısı:
Uygulanamaz.
· Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): belirli değil
· Tutuşma ısısı:
belirli değil
· Çözülme ısısı:
belirli değil
· Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
· Patlama tehlikesi:
Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama
riski.
· Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
belirli değil
belirli değil
· Buhar basıncı:
uygulanamaz
· Yoğunluk:
· Nisbi yoğunluk
· Buhar yoğunluğu
· Buharlaşma hızı
Belirlenmemiştir.
uygulanamaz
uygulanamaz
uygulanamaz
· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Çözülmez.
· Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
uygulanamaz
· Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
uygulanamaz
uygulanamaz
· Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde:
· 9.2 Diğer bilgiler
%0,0
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
TR TR
(Devamı sayfa 5 'da)
Sayfa: 5/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2015
/
ISO 11014
Versiyon numarası 2
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2015
Ticari adı: Li-Ion Batteries POA 80 , POA 84, PRA 84, PRA 84 02, PRA 84 G, PSA 81, PSA 82,
AI E20, AI E21
(Sayfa 4 'nın devamı)
10: Kararlılık ve Tepkime
· 10.1 Reaktivite
· 10.2 Kimyasal stabilite (kararlılık)
· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
· 10.3 Tehlikeli tepki olasılıkları Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
· 10.4 Kaçınılacak durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 10.5 Uyumsuz malzemeler: İletken malzemeler, su, deniz suyu, güçlü oksidasyon maddeleri ve güçlü asitler.
· 10.6 Bozulma tehlikesi olan ürünler: Yanma esnasında yakıcı ve sağlığa zararlı buhar açığa çıkar.
11: Toksikoloji Bilgisi
· 11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
· Akut toksisite:
· Asli tahriş edici etkisi:
· ciltte:
Ürün, organik elektrolit içerir. Pilden elektrolit sızması halinde bu sızıntıyla temas edildiğinde bilinen etkiler şunlardır:
Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır.
· gözde: Tahriş edici tesiri vardır.
· Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
· Ek toksikolojik uyarılar:
Ürün için, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmelik lerinin hesaplama yönteminin en son geçerli
metnine göre işaretleme yükümlülüğü yoktur.
Usulüne uygun bir şekilde ele alınıp kullanıldığında ürünün tecrübelerimize göre ve bize ulaşan bilgilere göre sağlığa
zararlı tesirleri yoktur.
12: Ekoloji Bilgisi
· 12.1 Toksisite
· Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.2 Kalıcılık ve doğada bozunurluk Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.3 Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· 12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Diğer ökolojik uyarılar:
· Genel uyarılar:
Kullanılmış pilleri doğaya atmayınız.
Hücreler korozyona uğrayabilir ve elektrolit sızabilir.
· 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
· 12.6 Diğer olumsuz etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
13: Bertaraf Etme Bilgileri
· 13.1 Atık arıtma yöntemleri
· Tavsiye: Pilleri, ulusal yönetmeliklere göre imha ediniz veya kullanılmış pilleri Hilti'ye iade ediniz.
· Atık listesi
16 06 05 Diğer piller ve akümülatörler
20 01 34 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler
· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye:
Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
Ambalaj, ambalaj yönetmeliği dikkate alınarak tasfiye edilmelidir.
TR TR
(Devamı sayfa 6 'da)
40.0
Sayfa: 6/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2015
/
Versiyon numarası 2
ISO 11014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2015
Ticari adı: Li-Ion Batteries POA 80 , POA 84, PRA 84, PRA 84 02, PRA 84 G, PSA 81, PSA 82,
AI E20, AI E21
(Sayfa 5 'nın devamı)
*
14: Taşimacilik Bilgisi
· 14.1 BM - numarası
· ADR, IMDG, IATA
UN3480
· 14.2 UN uygun sevkiyat adı
· ADR
· IMDG, IATA
UN3480 LİTYUM METAL PİLLER
LITHIUM ION BATTERIES
· 14.3 taşıma tehlike sınıfları
· ADR, IMDG, IATA
· sınıfı
9 Çeşitli tehlikeli madde ve cisimler
· 14.5 Çevre tehlikeleri:
· Marine pollutant:
Hayır
· 14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uyarı: Çeşitli tehlikeli madde ve cisimler
· 14.7 MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme
Uygulanamaz.
halde nakliyat
· Nakliyat/diğer bilgiler:
Lityum iyon pilleri şu yönetmeliğe göre kontrol edilmiştir:
UN manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3
· ADR
· Notlar:
They meet the requirements of special provision SP188.
· IMDG
· Notlar:
They meet the requirements of special provision SP188.
· IATA
· Notlar:
· UN "Model Düzenleme":
Paketleme Yönetmeliği PI 965 Section II (≤2 bataryalar) ve
PI 965 Section IB (>2 bataryalar) kısmındaki şartlar yerine
getirilmiştir.
UN3480, LİTYUM METAL PİLLER, 9
15: Mevzuat Bilgisi
· 15.1 Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı
· Ulusal hükümler:
- Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
- Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
- Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and
electronic equipment (WEEE)
- Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and
accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC
· 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Zorunlu değildir.
16: Diğer Bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir
hukuki ilişki tesis etmezler.
· Veri pusulasını düzenleyen bölüm:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Hiltistrasse 6
D-86916 Kaufering
Tel.: +49 8191 906310
Fax: +49 8191 90176310
e-mail: [email protected]
· Başvurulacak kişi ya da yer: Mechthild Krauter
· Kısaltmalar ve:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
(Devamı sayfa 7 'da)
TR TR
40.0
40.0
Sayfa: 7/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.01.2015
Versiyon numarası 2
/
ISO 11014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2015
Ticari adı: Li-Ion Batteries POA 80 , POA 84, PRA 84, PRA 84 02, PRA 84 G, PSA 81, PSA 82,
AI E20, AI E21
(Sayfa 6 'nın devamı)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
· * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
TR TR

Benzer belgeler

Güvenlik veri pusulası

Güvenlik veri pusulası · Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. · Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. · Diğer ökolojik uyarılar: · Tarifesine göre 2006/11/EC nolu AT ...

Detaylı

Güvenlik veri pusulası

Güvenlik veri pusulası Yeniden düzenleme tarihi: 20.11.2012

Detaylı

SN100C MSDS2 - Selas Elektronik

SN100C MSDS2 - Selas Elektronik ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code ...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu · Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Hiltistrasse 6 D-86916 Kaufering Tel.: +49 8191 906310 Fax: +49 8191 90176310 e-mail: [email protected] · Başvurulacak kişi...

Detaylı