T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı
86555309-950/1990
Konu : Yardım Kampanyası
01/04/2013
......................................................................M Ü D ÜRLÜĞ Ü N E
REYH A N LI
Î1 M illi Eğitim Müdürlüğünün 29/03/2013 Tarih ve 384842 sayılı yazıları ekinde
gelen Yardım Kampanyası konulu yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim,
Mustafa Ö ZER
İlçe M illi Eğt.Şb.M d.
Dağıtım: Tüm Okul ve Kurumlar
EK İ:
1- 1 Yazı (2 Sayfa)
R ey h an lı î lç e M illi E ğ itim M üdürlüğü 3 1 5 0 0 R ey h an lı/ H A T A Y
T lf
: 3 2 6 4 1 3 10 5 6 - 6 5 75
İrtib at
rA.İSKİFOĞLU
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
: 1054
h ttp //
r ey h a n li-m eb .g o v .tr
C ep No
:0 5 3 6 5 5 4 1 9 2 3
r.c.
ispiri«*:
HATAY V A LİLİĞ İ
11 Milli Egîtim Müdürlüğü
Sayı. : 79884513/814/384842
Konu: Yardım Rampam ası
29/03/2013
................
:'...KAYMAiL\MLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Nevşehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.03.2013 tarihli ve
65927297/813.99/343473 sayılı yazısı.
İlgi yazıda özetle; "Nevşehir ili Avanos ilçesi Topaklı İlkokulu hizmetlisi iken vefat
eden Sıdkı YILM AZ’m kalan ailesine maddi katkı sağlamak amacıyla yardım toplamı
kampanyası başlatıldığı belirtilmekte olup, ilgi yazı örneği ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve okulunuz/kurumunuz personellerine ilgi yazının dııyurııtoasiiiı önemle
riea;ederinı,
Osman ŞİM ŞEK
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
.EKLER:.
İ-Yazı ■Ye.Önay Örneği(2 Sayfa)
DAĞITIM:
-Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
ttO 'İK % & ^ 0 'sa g )h :'B İ< & 4 ro ^
5 inci m addrtrğenigînce güvenli ëlèlsirattifc îtnza ite im zalatım çtır
È W ïik te y id i
Halay, T lM illi EğittoıMüdüriûğii, Örgen Paşa Mafeafesi
Ayşe Fıtnat Hanım Caddesi 14. S#kak
k o c k ; î t r y a p ıla b ilir .
Ayrıntılı. feîlgi için: Sedat K U Ş Td^tu-şyen
TC.
N EVŞEH İR V A L İL İĞ İ
II Mîllî Eğitim Müdürlüğü
S ayı i. 6 5 9 2 7 2 9 7 /8 1 3 .9 9 /3 4 3 4 7 3
2 7 /0 3 /2 0 1 3
Komi:Yardım Kampanyası
........................................VALİLİGİNB
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
........................^.KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
................................... .MÜDÜRLÜĞÜNE
İl g i: Nevşehir Valiliği İl Demekler Müdürlüğu'nün 13-03.2013 tarihli vc
B.05.0.D D B.4.50.00.00-477.01.05.01 -1328 sayılı yazısı
İlimiz Avanos İlçesi Topaklı İlkokulunda hizmetli olarak görev yaparken vefat eden
Sıdkı YÎLMAZ'm geride kalan ailesine maddî katkı sağlamak amaçlı ülke genelinde
bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlanndaıı vardım toplama kampanyası
başlatıldığı hakkmdaki Valilik Makamının ilgi onay örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve yakılacak yardımların, Akbank Nevşehir Şubesinde açılan TR02 0004
6000 8488 8000 1279 21 İBAN nolu hesaba yatınlmastnt arz ve rica ederim;
tferahim Auha kARABÖRAN
Vali a
ValiYardımeisı ■
EK:
X-Va;liÎik onay örneği (1 Sayfa)
DAĞITIM:
80 İl Valiliğine
(İj Milli Eğitim Müdürlüğü)
7 İlçe Kaymakamlığına
(ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
Merkez Okul ve Kurum Müdürlükleri
B B ,b c t,g ev :5 6 ?0 ^ y iİiE lı^ K o ik îld m z 8 K a O T Jw « ^
ile inaaJâmıu#<]r
ît'Mîllî Eüiim MiMrifiKs Vent KafiraKirt' -CasîjJfiataöaııet.KoiMim•— 50SÖÖ NEVŞEHİR Tel: 0384 21J7Ş33-34-3 5
TC.
N EV ŞEH İR V A LILK il
il D em ekler MüdiifHhlü
Sayı
î l/tö /2 0 1 3
: ftÖ 5.0.D D B.4.50.00.1)0-477.ö 1,0 5 .0 İ - i 271
K o n u : Yardım Toplama.
VALİLİK MAKAMINA
İlimiz Avanos İlçesi Topaklı İlkokulunda hizmetli olarak gürceyaparken vefat eden Sııikt YILM A Z'
«ti geride kalan ailesine maddî katkı sağlamak atusçh olarak, îi Mitli Eğilim Müdürlüğü tarafından, İî Mülî
Eğitim Müdürlüğü personelleri, Müdür Yardım cı» Fazıl PARLAK, Müdür Yardımcısı Nail Y A V U Z ve
Şube Müdürü Doğan K Ü R EK Lİ' den oluştum laf» sorumlu kurut tarafından. İî Milli Eğitim Müdürlüğü ve
bağlı birimlerde. altı ay sûre ile Türkiye genelinde, bankada hesap açl ırmak suretiyle, yardım toplama
fâaliyetinde bulunmak için gereklt iatin vmhtıeüi Salep edi linkedir.
2K 60 Sayılı Yardım Toplam a Kamımı ile Yardım Toplam a Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereğince, İl Mitli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda, İl Milli fiğıtim Müdürlümü
personelleri, Müdür Yardımcısı Fazıl PA R LA K , Müdür Yardımcısı Nail Y A V U Z ve Şube Müdürü Dugîut
KÜREKLİ adına yanlım toplama kimlik belgesi çıkartılarak İt Milli Eğilim Müdürlüğü ve ba£lı baımlerınde.
ahi ay süreli, i »“ırkiye genelinde, bankada hesap açlırmak suretivie, yardım toplama izni verilmesini;
Tetîsiplerini^e are ederim.
Yakup Y A V i:Z K A N
II Demekler Mikliinl
1 ty*yın sytruşk. jiy t «fairn.
06-ÜV20I3
Afi Mıınıt KAYHAN
Vali Yttedımusı
OLUR
1I/ÖT2013
ÂMiirrahimw SAVAŞ
Vali.
'»<t l i t i cv.r;?k M) ’ u S . k ^ İ i K - t n t i i u i c i ^ ü i u <• I
I M / A ık ‘ . ı t t A ı İ j n ı n ı ^ ı ı

Benzer belgeler

ydog

ydog Yönetmelik hükümleri gereğince, İl Mitli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda, İl Milli fiğıtim Müdürlümü personelleri, Müdür Yardımcısı Fazıl PA R LA K , Müdür Yardımcısı Nail Y A V U Z ve Şube Müdürü ...

Detaylı