SAYFA 1-OK.qxd - Denizli Ticaret Odası

Yorumlar

Transkript

SAYFA 1-OK.qxd - Denizli Ticaret Odası
Hisarcýklýoðlu: “Deðiþen dünyayý
yakalamak için ‘öðrenmek’ zorundayýz”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük
bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten mezara kadar hepimiz eðitime ve öðrenmeye mecburuz. Çünkü hayat o kadar hýzlý akýyor ve dünya deðiþiyor." diye konuþtu.
Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katýlan Hisarcýklýoðlu, meclis üyelerine hitabýnda, 'insanlarýn en hayýrlýsý
insanlara faydalý olandýr' sözünü hatýrlatarak, bu sözü düstur
edindiklerini ve insanlara faydalý olabilecek makamlarýn
aslýnda bu amaca ulaþmak için büyük fýrsatlar olduðunu
söyledi. Bu makamlarýn fedakarlýk makamlarý olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu "Ýþinizden, ailenizden, eþinizden, çocuðunuzdan, arkadaþlarýnýzdan fedakarlýk edersiniz. Ben
karþýlýðýnýn öbür tarafta olduðuna inanýyorum. Bu makamlar
insanlara faydalý olabilmek için birer fýrsattýr." dedi. Sayfa 3
Baþkan Özer, “Tarih yazmak
tarihçilere býrakýlmalýdýr”
Denizli Ticaret Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Avrupa Parlamentosu'nun 15 Nisan 2015 tarihinde yapýlan oylama ile sözde 'Ermeni
Soykýrýmýnýn 100. yýl dönümü
baþlýklý karar taslaðýný oy çokluðuyla kabul etmesine tepki
gösterdi. Baþkan Özer, "Bu kararla, varolan tarihi gerçeklere
raðmen, tarihimizi adeta yeniden yazmak istemektedirler.
Tarihi, tarihçilerin yazmasý gerekmektedir.”dedi. Sayfa 4
www.dto.org.tr
PP 01
Yýl:6 Sayý:72-Nisan 2015
ISSN: 2147-8708 Ücretsizdir
DEN. DAÐ. TOP. MÜD.
14.000 adet basýlmýþtýr.
Ýþ dünyasý yeni bir büyüme hikayesi için yeni yapýsal reformlar istedi
TOBB’un 71. Genel Kurulu yapýldý
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) Genel Kurulu'nda konuþan
TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu,
iþ dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirliðiyle ve hýzla hayata geçirilmesini
istediklerini belirtti.
71. Genel Kurul temasýnýn Çanakkale Zaferi olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, "Zira tarihi deðiþtiren Çanakkale destanýnýn 100. yýlýndayýz.
Çanakkale; Milli Mücadele ruhunun
ve kadrosunun doðduðu yerdir. Çanakkale; Türk milletinin diriliþidir, yeni
Türkiye
Cumhuriyetinin
de
önsözüdür. Çanakkale; bu necip milletin dünyaya, savaþta bile ahlakýn olduðunu öðrettiði yerdir. Anadolu'nun evlatlarý hem savaþtýlar, hem insanlýðý,
hem de erdemi öðrettiler. Süngüleri
sanki kalemdi. Düvel-i Muazzama'ya
savaþýn bile onuru olduðunu, hece hece gösterdiler. Biz Çanakkale'de bir
nesli feda ettik. Ýstanbul, Kayseri, Konya, Sivas, Tokat ve daha pek çok ilden
lise öðrencileri, gönüllü olarak cepheye gitti ve þehit düþtü. Biz, onlarýn sayesinde bugün buradayýz. Bu bilinci
yaþattýðýmýz ve yaþadýðýmýz sürece varlýðýmýz ilelebet devam edecek.
Varlýðýmýzý borçlu olduðumuz Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandaný
ve '18 Mart kahramaný' Cevat Paþa'yý,
Çanakkale'de ve sonra Milli Mücadele'de canlarýný ortaya koyarak bize bu
vataný kazandýran, baþta "Anafartalar
kahramaný" Mustafa Kemal olmak
üzere, Fevzi Çakmak'ý, Kazým ve Fahrettin Paþalarý, Nusrat'ýn kaptaný Tophaneli Hakký Yüzbaþý'yý, Seyit Onbaþý'yý ve kahraman Mehmetçiði rahmetle, saygýyla anýyoruz. Ruhlarý þad
olsun." þeklinde konuþtu. Sayfa 5
Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirilen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Þurasý'nda sektörlerin, sorunlarý
ve önerileri ortaya konuldu. TOBB Baþkaný
M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðindeki
þuraya, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve konuyla ilgili 9 bakanýn,
aralarýnda Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet
Özer'in de olduðu
TOBB Yönetim Kurulu
Üyelerimize fuar
desteðimiz devam ediyor
Üyeleri, TOBB Kadýn Giriþimciler
Kurulu ve TOBB Genç Giriþimciler
Kurulu üyeleri ile 60 farklý sektörün
temsilcisi katýldý. Sayfa 13
Denizli Ticaret Odasý, üyelerine
yönelik 6 yýl önce baþlattýðý fuar desteðini sürdürüyor. Denizli Ticaret Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer,
yurt dýþýnda ve Türkiye'nin deðiþik illerinde düzenlenen fuarlara üyelerini göndermeye devam edeceklerini belirterek,
"Üyelerimiz fuarlar sayesinde vizyonlarýný
geliþtirerek, yeni fikirler elde etmelerini
yanýsýra yeni iþ baðlantýlarý da yaparak
ekonomimize katký saðlamaktadýrlar."
dedi.
Baþkan Necdet Özer, "Rekabet dolayýsýyla firmalarýmýzýn üretimin yanýnda,
tanýtým, pazarlama, satýþ ve bunun
sürdürülebilir kýlýnmasý için yeni yöntemler bulmalarý gerekmektedir. Bunu saðlamada ulusal ve uluslararasý alanda
düzenlenen fuarlarýn önemi büyüktür."
diye konuþtu. Sayfa 16
Baþkan Özer’den 23 Nisan mesajý
Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý'ný ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açýlýþýnýn 95. yýldönümünü kutladý.
Baþkan özer, mesajýnda þu
görüþlere yer verdi: "Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
Büyük Millet Meclisimizin açýldýðý
gün olan 23 Nisan'ý tüm dünya
çocuklarýna armaðan etmiþtir.
Bugünün küçükleri ama yarýnýn
büyükleri olan çocuklarýmýzýn te-
melini ne kadar saðlam atarsak
geleceðimize yönelik yatýrýmlarýmýzý da o kadar saðlam atmýþ
oluruz. Ýnanýyorum ki çocuklarýmýz büyüdüklerinde çeþitli devlet kademelerinde veya farklý iþ
alanlarýnda sorumluluk sahibi bireyler olacaklardýr. Onlarýn, bili-
min ýþýðýnda, özgüven sahibi kiþiler olarak iyi yetiþmesi bizleri de o
derece onurlandýracaktýr. Bu sebeple çocuklarýmýz için üzerimize
düþen görevleri en iyi þekilde yerine getirmeliyiz. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramý'mýzý ve TBMM'nin açýlýþýnýn
95. yýl coþkusunu yürekten kutluyor ve bu günleri bizlere armaðan
eden baþta Büyük Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere, bu önemli günlere
ulaþýlmasýnda emeði geçen tüm
þehit ve gazilerimizi de saygý, minnet ve rahmetle anýyorum."
Denizli Ticaret Odasý'ndan "Güvenli
Ýskele, Ýskelede Güvenlik" semineri
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (ÇSGB) Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) iþbirliðinde
yürütülen "Güvenli Ýskele, Ýskelede Güvenlik Projesi" semineri, Denizli
EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
Denizli Ticaret Odasý'nýn ev sahipliðinde yapýlan seminere, ÇSGB Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Gerim, Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü
Feridun Giresun, Denizli Ticaret Odasý
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan
Haybat ve çok sayýda davetli katýldý.
Seminerin açýlýþýnda konuþan Denizli
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan Haybat, "Ýnþaat sektöründe
yürütülen çalýþmalar ve buna baðlý olarak
meydana gelen kazalara baktýðýmýzda,
çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðine yönelik
olarak en büyük tehdidi yüksekte yapýlan
çalýþmalarýn oluþturduðunu gözlemliyoruz. Bu baðlamda; kullanýlan ekipmanlarýn temini, tesisi ve montajý, sökümü
sýrasýnda yapýlan hatalarýn yaný sýra, çalýþma anýnda ekipmanlar üzerinde yapýlan
deðiþiklikler, öz denetim noksanlýðý gibi
nedenlerle çalýþanlarýmýzýn düþme riskiyle
karþýlaþtýklarý yaþanan bir gerçektir. Ýskeleden düþmeler bu alandaki kazalarýn
baþýnda yer gelmektedir. Ülkemizde inþaat sektörünün önem arz ettiði bir il olan
Denizli için bugünkü bilgilendirme toplantýsý ve anlatýlacak konularý önemli bulduðumuzu ayrýca belirtmek istiyorum."
dedi.
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdür
Yardýmcýsý Ýsmail Gerim ise yaptýðý konuþ-
seminer, yapýlan sunumlar ve bilgilendirmelerle devam etti. Program soru-cevap
bölümünün ardýndan sona erdi.
Baþkan Özer: Seminer, inþaat
sektörü açýsýndan önemliydi
mada, mesleki eðitimin önemine vurgu
yaparak, þunlarý söyledi: "Sahalarda mesleki eðitim almamýþ çok sayýda çalýþan
var. Mesleki eðitim oranlarýmýz, Avrupa
ülkelerinin çok aþaðýsýndadýr. Dolayýsýyla
da çalýþanlarýmýz, sahada uygulamalar
sýrasýnda iþi öðrenmeye çalýþýyor. Nitelikli
iþler için iþverenlerimiz hassas ancak inþaat sektörü biraz daha beden gücüne dayalý olduðu için 'kolay yapýlabilir' olarak
deðerlendiriliyor ve geliþen inþaat sektörüne her geçen gün niteliksiz çalýþanlar
dahil oluyor. Kazalarýn ana nedenlerinden birinin de niteliksiz çalýþanlar olduðu-
nu gözlemedik. Bunlarý kazalarý önlemek
için en son 'Torba Kanun'da mesleki eðitim zorunluluðu getirildi." dedi. Seminerlere baþlamadan önce deðiþik ülkelerdeki
uygulamalarý incelediklerini söyleyen Gerim, "Özellikle Almanya'daki inþaat meslek sandýklarýyla birlikte çalýþýyoruz. Onlar
da iskele uygulamasýnýn benzerini hayata
geçirmiþler. Cephe iskelelerinden kaynaklanan kazalarý azaltmak için 4 bin iþyerini
denetlemiþler ve iki yýl sonunda yüzde
25'lik bir iyileþme gerçekleþmiþ. Biz de bu
projeden esinlendik." diye konuþtu.
Yapýlan açýlýþ konuþmalarý sonrasýnda
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet
Özer, seminerde, ülkemizde cephe iskeleleri
ile ilgili mevzuat ve standartlar, inþaatlarda denetim ve idari yaptýrýmlar,
cephe iskelelerinin ürün ve
belgelendirilmesi ile muayene ve gözetim, cephe
iskele projesi ne zaman
verilir?, cephe iskelelerinin kurulum ve söküm
aþamalarýnda güvenli
çalýþma yöntemleri,
cephe iskelelerini kimler
kurmalýdýr? ve yüksekte
yapýlan çalýþmalarda kiþisel
koruyucu donanýmlarýn önemi
konularýnýn ele alýndýðýný söyledi.
Seminerin verimli geçtiðini belirten
Özer, "Yapý sektöründe yapýlan faaliyetler
ve bu faaliyetler neticesinde yaþanan ka-
Cumhuriyet Baþsavcýsý'ndan
Denizli Ticaret Odasý'na ziyaret
Denizli Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa
Yýldýrým, Denizli Ticaret Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Necdet Özer'i ziyaret etti.
Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen zi-
yarette, Baþsavcý Yýldýrým'a teþekkür eden
Baþkan Özer, Denizli ekonomisi ve Ticaret
Odasý'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi.
Denizli'de sivil toplum kuruluþlarý ve
kamu kurumlarýnýn uyumlu çalýþtýðýný belirten Yýldýrým, bu uyumlu çalýþmalarýndan
dolayý memnuniyetini dile getirdi.
zalar incelendiðinde, çalýþanlarýn saðlýk
ve güvenliðine karþý en büyük tehdidi
yüksekte yapýlan çalýþmalarýn oluþturduðu görülmektedir. Kullanýlan
ekipmanlarýn temini, kurulumu, montajý ve
sökümü
sýrasýnda
yapýlan hatalar ve
eksiklikler, çalýþma
sýrasýnda ekipmanlar üzerinde yapýlan
deðiþiklikler, yüksekte yapýlan iþlerin
gözetiminin yapýlmamasý gibi nedenler dolayýsýyla çalýþanlar, yüksekten düþme riski ile sýk sýk
karþý karþýya gelmektedir. Bununla birlikte,
yapýlan
araþtýrmalarda, iskeleden düþme þeklindeki
kazalarýn
yüksekten düþme kazalarý arasýnda ilk sýralarda
yer
aldýðý
görülmüþtür. Söz konusu
kazalarýn önlenmesine yönelik
geliþtirilen bu seminer, inþaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz
açýsýndan çok önemliydi." dedi.
Necdet ÖZER
DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi
ðiyle ve hýzla hayata geçirilmesini istediklerini vurgulamýþtýr. Baþkanýmýz Hisarcýklýoðlu'nun, konuþmasýnda özellikle altýný çizdiði bu noktada Türkiye'nin
yeniden ayaða kalkmasý için iþ dünyasý
olarak bizler de reformlarýn bir an önce
hayata geçirilmesini beklediðimizi ifade
etmek istiyoruz.
Deðerli üyelerimiz
TOBB'un 71. Genel Kurulu gerçekleþtirildi
Deðerli üyelerimiz
Mayýs ayýnýn ilk günlerinde yönetim
kurulu üyesi olduðum Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði'nin (TOBB), 71. Mali Genel Kurulu Ankara'da gerçekleþtirilmiþtir. Birçok siyasetçi ve iþ dünyasý
temsilcilerinin birarada olduðu bu genel kurul, TOBB delegelerinin yoðun
bir katýlýmýyla yapýlmýþtýr. Ekonominin
nabzýnýn attýðý ve ülkemiz kamuoyu tarafýndan dikkatle izlenen bir genel kurulda ilimizi; Denizli ve ilçe ticaret odalarýndan oluþan toplam TOBB delegeleriyle temsil ettik. Genel kurulun, hem
ülkemiz hem de Denizli adýna hayýrlý olmasýný temenni ediyorum.
Bu toplantýnda TOBB Baþkanýmýz
Sayýn M.Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ
dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi
yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirli-
TOBB Genel Kurulumuz öncesinde (Nisan ayýnda) 8. Türkiye
Sektörel Ekonomi Þurasý düzenlenmiþtir. Türkiye genelindeki sektörlerin karþýlaþtýklarý sorunlar ile bunlara
iliþkin çözüm önerilerinin masaya
yatýrýldýðý þurada sektörlerin sorunlarý ve önerileri net bir þekilde ortaya konulmuþtur. 60 sektörün sorun
ve çözüm önerileri, baþta Sayýn Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu olmak
üzere ilgili bakanlara kitapçýk halinde daðýtýlmýþtýr. Ýþ dünyasý olarak so-
runlarýmýzýn bir an önce giderilmesini beklemekteyiz.
Deðerli üyelerimiz
Malumlarýnýz üzere,
Odamýz
öncülüðünde fuar organizasyonlarýmýz
devam etmektedir. Son olarak geçtiðimiz ay Denizli Ticaret Odasý'nýn 15.
Meslek Komitesi'ne mensup 23 sektör
temsilcisi üyemiz, Automechanika
Ýstanbul Fuarý'nda araþtýrma, inceleme
ve yeni teknolojileri yakýndan takip etme fýrsatý yakalamýþtýr. Yine Odamýzýn
3, 14, 29 ve 30 Meslek Komitesi'ne
mensup 47 üyemiz, 38. Yapý FuarýTurkeybuild Ýstanbul 2015 Fuarý'na
gönderilmiþtir. Fuara katýlan heyetler,
organizasyonlardan memnuniyetle
döndüklerini ve çeþitli iþ baðlantýlarý
saðladýklarýný belirtmiþlerdir. Bu tür organizasyonlardaki iþ baðlantýlarý ve yeni fikir edinmeler, ilimiz, bölgemiz ve
ülkemizi ekonomisine olumlu katkýlar
olarak geriye dönecektir diye
düþünüyoruz. 6 yýldýr devam ettirdiðimiz fuar organizasyonlarýmýzýn, meslek
komitelerimizden gelen talepler doðrultusunda devam edeceðini belirtmek istiyorum.
Deðerli üyelerimiz
Geçtiðimiz ay, Rusya Federasyonu
Penza Bölgesi Hükümet Baþkaný Birinci Yardýmcýsý, Penza Bölgesi Yatýrýmlar
ve Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Bakaný Vladimir Volkov ve firma yetkililerinden oluþan Rus heyeti, Odamýzý ziyaret etti.
Heyet ile Odamýzýn süt ve süt üretimi,
ayakkabý/deri, mobilya, kumaþ/tekstil,
tarýmsal üretim ve otel iþletmeciliði
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarýmýzýn yetkilileri ikili görüþmeler gerçekleþtirmiþtir. Bu görüþmelerin ticarete
dönüþtürülmesini ve ekonomimize
katkýlar saðlamasýný temenni ediyorum.
Sevgi ve saygýlarýmla…
TATARiSTAN ile ticareti
büyütecek imzalar atýldý
4 önemli iþbirliði anlaþmasýna
imza atýldý. Kurulacak Ortak Çalýþma Komitesi, 3 ay içerisinde ekonomik ve ticari faaliyetlere hýz verecek eylem planýný hazýrlayacak.
Minnihanov, iþbirliðini artýrmak istediklerini söyleyerek, Türk þirketlerinin Rusya pazarýna girmek için
Tataristan'ý bir sýçrama tahtasý olarak kullanmalarýný istedi. Türk þirketlerini yatýrýma davet etti.
Konuk Cumhurbaþkaný'nýn ziyaretinde Tataristan'ýn bakan, belediye baþkaný, çeþitli kurum ve kuruluþ
baþkanlarý, üst düzey bürokratlar ve
iþadamlarý yer alýrken, aralarýnda
Denizi Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'in de bulunduðu TOBB Yönetim Kurulu
Üyeleri hazýr bulundu.
Tataristan Cumhurbaþkaný Rustam Minnihanov,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný
M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nu ziyaret etti.
Hisarcýklýoðlu: "Deðiþen
dünyayý yakalamak için
'öðrenmek' zorundayýz"
Türkiye ile Tataristan
arasýndaki ekonomik ve ticari iliþkilerin ele alýndýðý
görüþmede, TOBB ile Tataristan Ticaret ve Sanayi
Odasý, Tataristan Bilimler
Akademisi ile de TEPAV, TOBB
ETÜ ve Türkiye Bilimler Akademisi
arasýnda ayrý ayrý iþbirliði anlaþmalarý imzalandý. TOBB ile Tataristan
Ticaret ve Sanayi Odasý arasýnda
imzalanan anlaþma ile kurulacak
olan Ortak Çalýþma Komitesi, 3 ay
içerisinde Tataristan ile Türkiye
arasýndaki ekonomik ve ticari iliþkilerin daha geliþtirilmesi ve derinleþtirilmesine yönelik bir Ortak Eylem
Planý hazýrlayacak.
Özer, 2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarýmý Yarýþmasý ödüllerini verdi
Denizli Ticaret Odasý Yönetim
Kurulu BaþkanýNecdet Özer,
Türkiye odalar ve Borsalar Birliði'ni (TOBB) temsilen 2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarýmý Yarýþmasý ödül törenine katýldý. Ýklimlendirme Sanayi
Ýhracatçýlarý Birliði tarafýndan
düzenlenen "2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Ta-
sarýmý Yarýþmasý"nýn
ödül töreni Antalya'da
gerçekleþtirildi. Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Ýbrahim Þenel'in
ve
Ýklimlendirme
Sektörünün önde gelen
isimlerinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen törende yarýþmada ilk üçe giren proje sahipleri
ödüllerini Ekonomi Bakanlýðý
Müsteþarý Ýbrahim Þenel, Denizli
Ticaret Odasý Baþkaný, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Necdet
Özer ve Ýklimlendirme Sanayi
Ýhracatçýlar Birliði Yönetim Kurulu
Baþkaný Salih Zeki Poyraz'ýn elinden aldý. Yarýþmada 25.000 TL'lik
büyük ödülü"Bir Kanal Ýçi Radyal
Fanýn Deneysel ve Sayýsal
Yöntemlerle Performansýnýn Belir-
lenmesi ve Ýyileþtirilmesi" isimli
proje sahipleri Utku Þentürk ile
Hamza Taþ kazandý. 15.000 TL'lik
ikincilik ödülünü "Isý Borulu Radyatör" isimli proje sahipleri Tuðberk Ozar ile Arif Sefa Cömert kazandý. Son olarak 5.000 TL'lik
üçüncülük ödülünü "Modüler Tasarýmlý Ve Kablosuz Hava Temizleme & Serinletme Ünitesi" isimli
projenin sahibi Emre Özsöz kazandý.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu,
dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu
yaparak, "Beþikten mezara kadar hepimiz
eðitime ve öðrenmeye mecburuz. Çünkü
hayat o kadar hýzlý akýyor ve dünya deðiþiyor." diye konuþtu.
Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katýlan Hisarcýklýoðlu, meclis üyelerine
hitabýnda, 'insanlarýn en hayýrlýsý insanlara
faydalý olandýr' sözünü hatýrlatarak, bu
sözü düstur edindiklerini ve insanlara faydalý olabilecek makamlarýn aslýnda bu
amaca ulaþmak için büyük fýrsatlar olduðunu söyledi. Bu makamlarýn fedakarlýk makamlarý olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu
"Ýþinizden, ailenizden, eþinizden, çocuðunuzdan, arkadaþlarýnýzdan fedakarlýk edersiniz. Ben karþýlýðýnýn öbür tarafta olduðuna inanýyorum. Bu makamlar insanlara
faydalý olabilmek için birer fýrsattýr." dedi.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan M.
Rifat Hisarcýklýoðlu, "TOBB'un bir baþarýsý
varsa bu hepimizindir. Birlik ve beraberliðimizindir." diye konuþtu. Herkesin farklý
düþüneceðini ancak sonrasýnda ortak akýlda buluþarak birlikte hareket etmek gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu, þehirlerin ve
ülkenin zenginliði için bu gerçeði gözardý
etmemek gerektiðini anlattý. TOBB Baþkaný Hisarcýkloðlu ekonominin en büyük
güç olduðunu belirterek, "Ýstediðiniz kadar
politik, istediðiniz kadar askeri gücünüz olsun ekonomik gücünüz çok önemli." diye
konuþtu.
“Torba Yasa”
Resmi Gazete’de
Baþkan Özer: “Turizm sektörü, mal ve
hizmet ihracatýný birlikte saðlýyor”
Denizli Ticaret Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim
Kurulu Üyesi Necdet Özer, turizmi
canlandýrarak ülke ekonomisine daha fazla katký saðlayabilmek
amacýyla her yýl 15-22 Nisan tarihleri arasýnda Turizm Haftasý'nýn kutlandýðýný hatýrlatarak, "Turizm geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde, istihdama ve ekonomiye katkýsý nedeniyle en etkili araçlardan birisi olmaktadýr." dedi. Baþkan Özer, Turizm Haftasý dolayýsýyla yaptýðý
açýklamada, turizmin "Yaþlanan
dünyamýzýn taze çiçeði" olarak adlandýrýldýðýný ifade ederek, "Turizmin
ülkemiz ve ilimiz ekonomisine etkisi
çok önemlidir. Turizm sektörü, mal
ve hizmet ihracatýný birlikte saðlamaktadýr. Bu döviz kazandýrýcý faaliyet, ulaþtýrma, saðlýk, kiþisel bakým,
eðlence, yiyecek ve içecek gibi geniþ
bir alanda yapýlan üretimin tüketilmesidir. Dolayýsýyla baþka yöntemlerle ihraç edilemeyen birçok hizmet, bu yolla ihraç edilerek döviz
girdisi saðlamaktadýr. Bu nedenle
her yýl olduðu gibi bu yýl da yerli ve
yabancý ziyaretçi sayýsýný arttýrmanýn
gayreti içindeyiz." diye konuþtu.
Denizli'de alternatif turizm alanlarý ön plana çýkartýlarak, turizm sektörünün yalnýzca belli bir dönemde
deðil tüm yýl boyunca hareketlendirilebilmesi gerektiðine vurgu yapan
Özer, þöyle konuþtu: "Alternatif turizm olarak ilimiz, kültür turizmi,
inanç turizmi, kongre turizmi, eko
turizmi, saðlýk turizmi, üçüncü kuþak
yaþ turizmi, yayla turizmi, maðara
turizmi, kýþ turizmi ve av turizmi gibi
pek çok potansiyele sahiptir. Sarayköy, Karahayýt ve Pamukkale
bölgelerinde kaplýca tedavi iþletmeleri faaliyete geçmiþ bulunmakla birlikte,
Karahayýt
Bölgesi'nde
yürütülen kentsel dönüþüm çalýþmalarý tamamlandýktan sonra ilimizde termal saðlýk ve kür merkezlerinin kurulmasý, kentimize
yeni otellerin kazandýrýlmasý,
Denizli Arkeoloji Müzesi'nin
hayata geçmesiyle birlikte
Denizli kent ekonomisi daha
da canlanacaktýr. Yapýlan
bu çalýþmalar sonucunda
ilimiz turizm sektörünün
bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla
katkýlar
saðlayacaðýna
inanýyor, 15-22 Nisan
2015 tarihleri arasýnda kutlayacaðýmýz Turizm Haftasý'nýn hayýrlý olmasýný diliyorum."
Ýpekyolu’nun Kadýn Yolcularý Konya'da Buluþtu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Konya Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun koordinasyonunda gerçekleþen, aralarýnda TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi üyelerinin de olduðu Türkiye'nin farklý þehirlerinden ve tarihi Ýpekyolu güzergahý
üzerinde bulunan beþ ülkeden kadýn giriþimcilerinin katýldýðý "Ýpekyolu'nun Kadýn Yolcularý" programýKonya Ticaret Odasý (KTO) Karatay Üniversitesi'nde yapýldý.
Konya Ticaret Odasý, Konya
Sanayi Odasý ve Konya Ticaret
Borsasý'nýn ev sahibi konumunda
olduðu, Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý (TÝKA),
Konya Valiliði, Konya Büyükþehir
Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen organizasyonda tarihi Ýpekyolu güzergâhý üzerinde bulunan
ülkelerdeki kadýn giriþimciler ile
Türkiye'deki kadýn giriþimciler,
Ýpekyolu'nun önemli þehirlerinden
biri olan ve Anadolu Selçuklu
Devleti'ne baþkentlik yapmýþ Konya'da buluþtu. TOBB Denizli Ýl
Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar,
Baþkan Yardýmcýsý Neþe Ataþ ve
üyeler Ömür Duruerk, Fikret
Çýnar, Velda Köseoðlu ile Ayla Ermiþ'in hazýr bulunduðu program,
TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu
Baþkaný Hatice Mendi, Konya Sanayi Odasý Baþkaný Memiþ
Kütükçü, Konya Ticaret Odasý
Baþkaný Selçuk Öztürk, Konya
Milletvekili Mustafa Kabakçý'nýn
yaptýðý açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Konuþmalarýn ardýndan Doç.
Dr. Caner Arabacý'nýnmoderatörlüðünde Ýpekyolu, Ahilik, Ticaret ve Kadýn konulu panele geçildi.
Panel'de
Özbekistan,
Kýrgýzistan, Pakistan, Kazakistan
ve Afganistan'dan kadýn giriþimciler ülkelerindeki kadýnlarýn ticaretteki yeri ile ilgili konuþma yaptý.
TOBB delegeleri hizmet þeref belgelerini
Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan aldý
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yýlýný dolduranlara Hizmet Þeref Belgesi verildi. Denizli Ticaret Odasý TOBB delegelerinden Enver Eyinç, Ýmran Eraslan ve Murat Çetintaþ'ýn da belge ve plaket aldýðý tören, TOBB Baþkaný
M. RifatHisarcýklýoðlu'nunevsahipliðindeCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýylagerçekleþtirildi.
TOBB Baþkaný M. RifatHisarcýklýoðlu burada yaptýðý konuþmada,Hizmet Þeref Belgesi alanlarýn Türkiye'de üretimin ve ticaretin adý yokken üretim ve ticaret
yaptýklarýnýn altýný çizerek, "Kazanýrken kazandýrmanýn, insanlara iþ ve aþ saðlamanýn deðerini
öðrettiler, dürüst tüccarýn ne olduðunu gösterdiler." dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Cumhurbaþkaný Erdoðan,
TOBB bünyesinde 10, 20, 30 ve 40 yýlýný dolduran
üyelereHizmet Þeref Belgeleri ve plaketlerini verdi.
Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen Bazý
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 7 Nisan 2015
Tarihli ve 29319 Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Buna göre, Vergi Usul Kanunu'na eklenen fýkra ile
elektronik ortamda tebligat, muhatabýn elektronik
adresine ulaþtýðý tarihi izleyen 5. günün sonunda
yapýlmýþ sayýlacak.
Ayný kanunda yapýlan deðiþiklikle, yoklama
faaliyetleri elektronik ortamda da yürütülebilecek ve
yoklama fiþleri elektronik ortamda da oluþturulabilecek.
Finans, bankacýlýk ve sigortacýlýk sektörlerinde
faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teþebbüsleri hariç olmak üzere, sermaye þirketlerinin
nakdi sermaye artýþlarý ya da yeni kurulan sermaye
þirketlerinde ödenmiþ sermayenin nakit olarak
karþýlanan kýsmý üzerinden Merkez Bankasý tarafýndan en son açýklanan yýllýk ortalama faiz oraný
dikkate alýnarak ilgili hesap döneminin sonuna
kadar hesaplanan tutarýn yüzde 50'si, indirimle ilgili
hüküm kapsamýna alýnacak.
Bu indirimden, sermaye artýrýmýna iliþkin kararýn
ya da ilk kuruluþ aþamasýnda ana sözleþmenin tescil
edildiði hesap döneminden itibaren baþlamak üzere,
izleyen her bir dönem için ayrý ayrý yararlanýlacak.
Sonraki dönemlerde sermaye azaltýmý yapýlmasý
halinde, azaltýlan sermaye tutarý, indirim hesaplanmasýnda dikkate alýnmayacak. Söz konusu oraný,
kanunda belirtilen kriterler dikkate alýnarak, sýfýra
kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artýrmaya,
halka açýk sermaye þirketleri için, halka açýklýk oranýna göre yüzde 150'e kadar farklý uygulatmaya
Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Çeyiz Hesabý
"Torba Kanun" olarak adlandýrýlan Bazý Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Yasa ile bankalarda TL cinsinden
çeyiz hesabý açanlara, asgari 3 yýl boyunca sistemde
kalmalarý, 27 yaþýný doldurmadan ilk evliliklerini
yapmalarý ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya
baþvurmalarý halinde devlet katkýsý ödenecek. Devlet
katkýsý ödemesi hesapta biriken toplam tutarýn yüzde
20'sini ve azami 5 bin lirayý geçemeyecek. Azami
tutar her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlacak. Azami tutarý üç katýna kadar artýrmaya Bakanlar
Kurulu yetkili olacak.
Konut Katkýsý
Bankada Türk lirasý cinsinden konut hesabý
açanlara, asgari 3 yýl boyunca sistemde kalmalarý
halinde ilk ve tek konut satýn alýmlarýnda devlet
katkýsý ödenecek. Devlet katkýsý ödemesi, hesapta
biriken toplam tutarýn yüzde 20'sini ve azami 15 bin
lirayý geçemeyecek.
Çocuk Yardýmý
Türk vatandaþlarýna, canlý doðan birinci çocuðu
için 300, ikinci çocuðu için 400, üçüncü ve sonraki
çocuklarý için 600 lira doðum yardýmý yapýlacak. Bu
yardým Türk vatandaþý olan anne veya babaya, her
ikisi de Türk vatandaþý ise anneye yapýlacak. Doðum
yardýmý, Bakanlýkça belirlenen zorunlu hallerde
babaya ödenebilecek. Doðum yardýmý ödenmesinde Kimlik Paylaþýmý Sistemi'nde yer alan nüfus
kayýtlarý esas alýnacak. Tutarlarý artýrmaya Bakanlýk
ile Maliye Bakanlýðý müþtereken yetkili olacak.
Doðum yardýmý, hiçbir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksýzýn ödenecek ve haczedilemeyecek.
Doðum yardýmýndan yararlananlarýn gerçek dýþý
beyanda bulunmalarý nedeniyle yersiz ödemeye
sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay
içinde ödemenin yapýldýðý tarihten tahsil edildiði tarihe kadar geçen süreye gecikme zammý oranýnda
hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksýz
yararlanana ödeme yapan kurum tarafýndan bir yazý
ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapýlmamasý halinde bu alacaklarýn ilgili vergi dairesine
bildirilmesi üzerine anýlan Kanun hükümlerine göre
takip ve tahsil edilecek.
Öðrencilere Müjde
Yükseköðretim Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle
diploma programlarýnýn hazýrlýk sýnýfý eðitimi hariç
olmak üzere iki yýllýk ön lisans ve dört, beþ ve altý yýllýk lisans programlarýndan bu süreler sonunda
mezun olamayan öðrencilerden, ilgili dönem için
öngörülen katký payý ve öðrenim ücreti alýnacak. Çift
ana dal programýnda kayýtlý olan öðrencilerden ise
diploma programýnýn öðrenim süresi ve ilave bir yýl
sonunda katký payý alýnacak. Yükseköðretim Kurulu
tarafýndan belirlenen öðrenim sürelerinde lisansüstü
programlardan mezun olamayan öðrencilerden de
katký payý alýnacak.
Düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla
2014-2015 eðitim öðretim yýlý için öðrencilerden
tahsis edilmiþ öðrenci katký payý ve öðrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katký payý ve
öðrenim ücretlerini aþan kýsmý, talep edilip
edilmediðine bakýlmaksýzýn ilgililere ret ve iadeler
gelir kaleminden iade edilecek.
TOBB’un 71. Genel Kurulu yapýldý
Ýþ dünyasý yeni bir büyüme hikayesi için yeni yapýsal reformlar istedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) Genel Kurulu'nda konuþan
TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ
dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi
yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirliðiyle
ve hýzla hayata geçirilmesini istediklerini
belirtti.
71. Genel Kurul temasýnýn Çanakkale Zaferi olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, "Zira tarihi deðiþtiren Çanakkale destanýnýn 100. yýlýndayýz. Çanakkale; Milli
Mücadele ruhunun ve kadrosunun doðduðu yerdir. Çanakkale; Türk milletinin
diriliþidir, yeni Türkiye Cumhuriyetinin
de önsözüdür. Çanakkale; bu necip milletin dünyaya, savaþta bile ahlakýn olduðunu öðrettiði yerdir. Anadolu'nun evlatlarý hem savaþtýlar, hem insanlýðý, hem
de erdemi öðrettiler. Süngüleri sanki kalemdi. Düvel-i Muazzama'ya savaþýn bile
onuru olduðunu, hece hece gösterdiler.
Biz Çanakkale'de bir nesli feda ettik.
Ýstanbul, Kayseri, Konya, Sivas, Tokat ve
daha pek çok ilden lise öðrencileri,
gönüllü olarak cepheye gitti ve þehit
düþtü. Biz, onlarýn sayesinde bugün buradayýz. Bu bilinci yaþattýðýmýz ve yaþadýðýmýz sürece varlýðýmýz ilelebet devam edecek. Varlýðýmýzý borçlu olduðumuz Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandaný ve '18 Mart kahramaný' Cevat
Paþa'yý, Çanakkale'de ve sonra Milli
Mücadele'de canlarýný ortaya koyarak bize bu vataný kazandýran, baþta "Anafartalar kahramaný" Mustafa Kemal olmak
üzere, Fevzi Çakmak'ý, Kazým ve Fahrettin Paþalarý, Nusrat'ýn kaptaný Tophaneli
Hakký Yüzbaþý'yý, Seyit Onbaþý'yý ve kahraman Mehmetçiði rahmetle, saygýyla
anýyoruz. Ruhlarý þad olsun." þeklinde
konuþtu.
Hisarcýklýoðlu: "Yeni bir büyüme hikâyesi yazmalýyýz"
2015 seçimlerinin Türkiye'nin yeniden ayaða kalkmasý için milat olmasý gerektiðine vurgu yapan Baþkan Hisarcýklýoðlu, "Haziran'dan sonra önümüzde seçimsiz bir 4 yýl var.
Bu fýrsatý mutlaka deðerlendirmeliyiz.
Bu dönem sert tartýþmalarýn geride
kaldýðý, güçlü reformlarýn dönemi olmalý. Daha özgür ve daha zengin
Türkiye için adýmlarýmýzý hýzlandýrmalýyýz." dedi. Türkiye'nin yeni bir
büyüme modeline ihtiyacý olduðunu
ifade eden Hisarcýklýoðlu, "Yeniden
bir yapýsal reform gündemi oluþtura-
Baþkan Özer, "Tarih yazmak tarihçilere býrakýlmalýdýr"
rak, yeni bir büyüme hikâyesi yazmalýyýz. Firmalarýmýzýn yaþadýðý çeþitli sýkýntýlara hýzlý çözümler üretmeliyiz" diye konuþtu. Sanayide de
yapýsal dönüþüme ihtiyaç duyulduðunu anlatan Hisarcýklýoðlu, þöyle
konuþtu: "Ürettiklerimiz çoðunlukla
orta teknolojili ürünlerden oluþuyor.
Ýleri teknoloji içeren ürünlerin
payýysa bir türlü artmýyor. Þimdi Almanya baþta olmak üzere dünya,
'sanayi 4.0'a geçiþi, yani 4. nesil sanayiyi konuþuyor. Yeni bir dönemin
ayak sesleri duyuluyor. Makineler
arasý iletiþim ve karar alma dönemi
baþlýyor. Bu yeni dönemde daha az
insan müdahalesi, daha fazla otomasyon, daha hýzlý karar alma, daha
az stok tutma, daha verimli ve hýzlý
üretim ile pazara ulaþma süreçleri gelecek. Dördüncü Sanayi devrimi;
parçalar, makineler ve insanlar
arasýndaki baðlantýyý artýracak, üretim sistemlerini hýzlandýracak. Verimliliði yükseltecek. Gelir düzeyini, istihdamý ve yatýrýmlarý hýzla artýracak.
Öyle ki, bu sürece geçmeyi baþaran
ülkeler, her yýl, diðer ülkelere, 5 yýl
fark atar hale gelecek. Türkiye'nin bu
büyük deðiþimin dýþýnda kalmamasý
gerekiyor. Kiþi baþýna 10 bin dolar
gelirden 25 bin dolar gelire sýçramanýn yolu da buradan geçiyor. Bu
çerçevede 'inovasyonun önemi' konusunda hem fikiriz. Artýk 'nasýl inovasyon yapacaðýmýza' odaklanmamýz lazým. Devletimizle birlikte, biyoteknoloji baþta olmak üzere Türkiye'nin güçlü olabileceði alanlarý belirleyip, bir strateji çerçevesinde, el birliði ile çalýþýrsak, orta gelir tuzaðýný da
aþarýz."
Özer, "TOBB Genel Kurulu'nda ekonominin nabzý tutuluyor"
Baþkan Necdet Özer, genel kurul ile ilgili
yaptýðý deðerlendirmede, her yýl yoðun bir
katýlýmla gerçekleþen TOBB Genel Kurulu'nda
ekonominin nabzýnýn tutulduðunu ifade ederek,
"71. TOBB Genel Kurulu da ekonominin
nabzýnýn attýðý ve ülkemiz kamuoyu tarafýndan
dikkatle izlenen bir genel kurul olmuþtur. Çok
yoðun katýlýmla gerçekleþen genel kurulda, Denizli, Acýpayam, Babadað, Buldan, Sarayköy ve
Tavas ilçe ticaret odalarý ile Ankara'da gerçekleþtirilen TOBB Genel Kurulu'nda ilimizi temsil
ettik. Genel kurul, hem ülkemiz hem de Denizli
adýna çok faydalý geçmiþtir." dedi.
Denizli Ticaret Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer,
Avrupa Parlamentosu'nun 15 Nisan 2015 tarihinde yapýlan oylama
ile
sözde
'Ermeni
Soykýrýmýnýn 100. yýl dönümü
baþlýklý karar taslaðýný oy çokluðuyla kabul etmesine tepki
gösterdi. Baþkan Özer, þöyle konuþtu: "Bu kararla, varolan tarihi
gerçeklere raðmen, tarihimizi
adeta yeniden yazmak istemektedirler. Tarihi, tarihçilerin yazmasý
gerekmektedir. Parlamento gibi
üst kurumlarýn tarih yazmamalarý
gerektiðine inanýyoruz. Çünkü bu
karar uluslararasý boyutta hiçbir
hukuk düzenine uyum saðlamamaktadýr. Birinci Dünya Savaþý
sýrasýnda meydana gelen olaylar,
insanlýk olarak hepimizin ortak
acýsýdýr. 1915 olaylarýnýn bilimsel
bir þekilde incelenmesi tarihçilerin
iþidir ve ciddi bir incelemeyi gerektirir. Dolayýsýyla AB Parlamentosu'nun aldýðý bu karar AB'nin
en önem verdiði konu olan ifade
ve düþünce özgürlüðüne, kuruluþ
amaçlarý arasýnda gördüðümüz
uzlaþý ve barýþ kültürü temeline
ters düþmektedir. Bu sebeple Avrupa Parlamentosunun aldýðý bu
kararý bizler de Denizli Ticaret
Odasý olarak kýnýyoruz ve bu karardan biran önce dönülmesini
istiyoruz."
Denizli Ticaret Odasý, TOBB Genel Kurulu'ndaydý
Denizli Ticaret Odasý delegeleri,
TOBB'un 71. Genel Kurulu Toplantýsý'na
katýldý. TOBB'un 71. Genel Kurulu TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)
Salonu'nda gerçekleþtirildi. Genel Kurula,
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, CHP Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Oktay Vural, bakanlar,
Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve ayný zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli odalarýnýn
ve borsanýn TOBB delegeleri ile diðer oda
ve borsa delegeleri katýldý. Ayrýca genel kurulda bir stand açýlarak Denizli'ye has
ürünlerin tanýtýmý gerçekleþtirildi. Denizli
Ticaret Odasý sponsorluðunda 2 bin adet
Tavas Baklavasý'nýn daðýtýldýðý genel kurulda
Baþkan Necdet Özer, TOBB Baþkaný M.
Rifat Hisarcýklýoðlu baþta olmak üzere
TOBB Yönetim Kurulu üyelerine baklava
ve yöresel tatlýlardan ikram etti.
Rusya Federasyonu Penza BölgesiHükümet Baþkaný Birinci Yardýmcýsý,Penza
Bölgesi Yatýrýmlar ve Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Bakaný Vladimir Volkov ve firma
yetkililerinden oluþan Rus heyeti, Denizli Ticaret Odasý'ný ziyaret etti.
Denizli Ticaret Odasý'nýn iyi
uygulamalarý Ege Bölgesi
Oda Borsalarýna anlatýldý
9. Ege Bölgesi TOBB
Akreditasyon Sistemi Ortak
Akýl Toplantýsý'nda Denizli
Ticaret Odasý'nýn iyi uygulamalarý, Ege Bölgesi'nde hizmet veren oda ve borsalara
anlatýldý. 19 oda/borsanýn
genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularýndan oluþan 45 kiþi, Aydýn Ticaret
Odasý (AYTO) ev sahipliðinde biraraya geldi. Yapýlan
açýlýþ konuþmalarý sonrasýnda oda ve borsa akreditasyon temsilcileri, yaptýklarý
iyi uygulamalarý sunumlar
eþliðinde katýlýmcýlara aktardý. Denizli Ticaret Odasý
Akreditasyon Sorumlusu
Mutlu Sözgen de, Denizli Ticaret Odasý'nýn projeler bazlý
gerçekleþtirmiþ olduðu iyi uygulamalarý anlattý.
TSE
Ýzmir
Bölge
Müdürlüðü'nden Ýdari Ýþler
Müdürü Bilal Güven'in
"27001 Bilgi Güvenliði
Yönetim Sistemi" ve yine
TSE
Ýzmir
Bölge
Müdürlüðü'nden Eðitim Uzmaný Tevfik Býyýklý'nýn "Kurumsal Liderlik ve Protokol
Kurallarý" eðitimleri sonrasýnda toplantý, Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý Baþmüfettiþi Süleyman R. Aydemir'in
denetimlerde karþýlaþýlan sorunlara yönelik sorularý cevaplandýrmasý ile
son buldu. Toplantý sonunda 10.
Ege Bölgesi TOBB
Akreditasyon Sistemi Ortak Akýl
Toplantýsý'nýn Uþak
Ticaret ve Sanayi
Odasý ev sahipliðinde gerçekleþtirilmesine karar verildi.
Rusya’nýn Penza bölgesinden
Denizli Ticaret Odasý’na ziyaret
Denizli Ticaret Odasý Meclis
Baþkaný Habib Yýldýz'ýn aðýrladýðý Rus heyet, Denizlili iþadamlarýyla iþ görüþmeleri gerçekleþtirdi. Ziyarette Denizli Ticaret Odasý'nýn süt ve süt üretimi, ayakkabý/deri, mobilya, kumaþ/tekstil, tarýmsal üretim ve
otel iþletmeciliði sektörlerinde
faaliyet gösteren firma yetkilileri hazýr bulundu.
Kendilerini Denizli Ticaret
Odasý'nda aðýrlamaktan büyük
bir memnuniyet duyduklarýný
belirten Meclis Baþkaný Yýldýz,
Denizli ekonomisi ve Denizli Ticaret Odasý hakkýnda bilgiler
verdi. Denizli'ye ilk kez geldiklerini söyleyen Hükümet yetkilisi
Volkov, Denizli'yi çok beðendiklerini dile getirdi. Türk iþa-
damlarý ile Rus iþadamlarý
arasýnda köprü kurmak istediklerini kaydeden Volkov, yaþadýklarý bölgenin ekonomik ve
sosyal alandaki bilgilerini paylaþtý ve bölge olarak yatýrýmcý
Türkleri beklediklerini vurguladý.
Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 2015 yýlý Nisan
ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý.
Denizli Ticaret Odasý Nisan
ayý Meclis Toplantýsý yapýldý
VEFAT/BAÞSAÐLIÐI
Odamýz Meclis Üyesi
Sayýn Ömer Çelik'in
kayýnvalidesi
Fatma AVÞAR'ýn
vefatýndan derin üzüntü duyduk.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
deðerli ailesine ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý dileriz.
Denizli Ticaret Odasý
Baþkan Necdet Özer, 2015
yýlýnýn ilk çeyreðinde dünya ekonomisinde beklentilerin dýþýnda
önemli geliþme olmadýðýný belirterek, "Uluslararasý kuruluþlar küçük
revizyonlar yaparak, dünya ekonomisinin 2015 yýlýnda yüzde 3
oranýnda
büyüyeceðini
öngörmektedirler." ifadesini kullandý.
Avrupa Birliði (AB), Rusya ve
Arap ülkeleri pazarlarýndaki daralmanýn Türkiye'nin dýþ satýmýna
büyük oranda zarar verdiðini ifade
eden Baþkan Özer, "2014 yýlý
büyüme oranýnýn düþük sonuçlanmasý, sonrasýnda açýklanan
2015 yýlý ilk üç aylýk dönem imalat
sanayi üretim rakamlarý ve ihracat
verileri incelendiðinde, ülkemizde
ekonomik büyümenin beklenenden düþük olacaðýný göstermektedir." diye konuþtu.
Genel olarak önceki dönemlerde ihracat artýþýnýn görüldüðü
Denizli'de 2015 yýlýnýn ilk üç aylýk
döneminde meydana gelen
düþmenin, çapraz döviz kurlarýndaki düzensiz hareketin etkisi
sonucu ortaya çýktýðýný söyleyen
Özer, "Ýlimizin sanayisi ve ticareti
geniþ ölçüde dünya pazarlarýnýn
etkisinde olduðu için ihracat rakamlarýndaki geliþme önemli bir
göstergedir.
2015 yýlý Mart ayý sonu itibariyle üç aylýk ihracatýmýz 2014 yýlýnýn
ayný dönemine göre yüzde 21,85
oranýnda azalarak 624 milyon
188 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin
2015 Mart sonu verilerine göre en
fazla ihracat; yüzde 12,95 ile Ýngiltere, yüzde 10,56 ile Almanya ve
yüzde 7,86 ile ABD'ye yapýlmýþtýr.
Ýhraç edilen mallarda ise Mart ayý
larýn baþýnda bakýr ve bakýr mamulleri (yüzde 28,17), demir ve
çelik ürünleri (yüzde 11,32) ve pamuk, pamuk ipliði ve pamuklu
mensucat (yüzde 7,98) gelmektedir. En fazla ithalat yapýlan ülkeler
ise Rusya Federasyonu (yüzde
15,55), Kongo Demokratik Cum-
sonu itibariyle en fazla ihracat,
hazýr giyim-konfeksiyon (yüzde
33,90), elektrik-elektronik-makine
biliþim (yüzde 15,48) ve çelik
ürünleri (yüzde 14,15) olmuþtur."
dedi.
Ýthalatýn gerilediðine dikkat çeken Özer, "Ýlimiz ithalat rakamlarýna bakýldýðýnda; 2015 yýlý Ocak
ve Þubat aylarý sonu itibariyle ithalat geçen yýlýn ayný dönemine göre
yüzde 13,43 oranýnda azalarak
351 milyon 948 bin dolar olarak
gerçekleþmiþtir. Ýthal edilen mal-
huriyeti (yüzde 10,35) ve Çin
(yüzde 10,14) þeklinde sýralanmaktadýr." þeklinde konuþtu.
Özer, sigortalý çalýþan iþçi
sayýsýnda da düzenli bir artýþ
görüldüðünü aktararak, sözlerini
þöyle tamamladý: "2015 yýlý Ocak
ayý sonu itibariyle 4/a kapsamýnda
kayýtlý istihdam geçen yýlýn ayný
dönemine göre yüzde 1.40
oranýnda artarak 188 bin 100 kiþi
olarak kayýt altýna alýnmýþtýr. 2015
Mart ayý sonu itibariyle Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý; 12 bin 98'i
Üyelerimize fuar desteðimiz devam ediyor
Denizli Ticaret Odasý, üyelerine yönelik 6 yýl önce baþlattýðý fuar desteðini sürdürüyor. Denizli Ticaret Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yurt dýþýnda ve Türkiye'nin deðiþik illerinde düzenlenen fuarlara
üyelerini göndermeye devam edeceklerini belirterek, "Üyelerimiz fuarlar sayesinde vizyonlarýný geliþtirerek,
yeni fikirler elde etmelerini yanýsýra yeni iþ baðlantýlarý da yaparak ekonomimize katký saðlamaktadýrlar." dedi.
Denizli Ticaret Odasý üyeleri,
Automechanika Ýstanbul Fuarý’ndaydý
Küreselleþen dünyada ticaret ve
sanayi alanýndaki rekabetin kýyasýya
yaþandýðýný vurgulayan Baþkan Necdet Özer, "Rekabet dolayýsýyla firmalarýmýzýn üretimin yanýnda, tanýtým,
pazarlama, satýþ ve bunun sürdürülebilir kýlýnmasý için yeni yöntemler bulmalarý gerekmektedir. Bunu saðlamada ulusal ve uluslararasý alanda
düzenlenen fuarlarýn önemi büyüktür." diye konuþtu. Denizli Ticaret
Odasý rehberliðinde firmalarýn rekabet
güçlerinin artmasý için fuarlara katýlýmlarýný saðladýklarýný belirten Özer,
"Odamýza kayýtlý bulunan iþletmeleri-
mizin, rakiplerini tanýmalarý, yeni
ürünler ve teknolojiler hakkýnda bilgi
edinmeleri ve marka imajý oluþturmalarý adýna fuarlar çok önemlidir. Firmalarýmýzýn ufkunu açmalarýna, yeni
müþteriler bulmalarýna vesile olan fuarlar sayesinde kent ekonomimizin
daha da canlanacaðýna inanýyoruz.
Bu amaçla son dört yýlda bin üyemize
öncülük ederek, Türkiye'nin deðiþik illerinde düzenlenen fuarlarda araþtýrma ve inceleme yapmalarýna fýrsat
tanýdýk. Oda olarak, fuar desteðimizi
arttýrarak devam ettiriyoruz." þeklinde
konuþtu.
Denizli Ticaret Odasý'nýn
15. Meslek Komitesi'ne mensup 23 sektör temsilcisi üye,
Automechanika Ýstanbul Fuarý'nda araþtýrma, inceleme
ve yeni teknolojileri yakýndan takip etme fýrsatý yakaladý.
Messe Frankfurt Ýstanbul
Ltd.Þti. ve Hannover Fairs
Turkey Fuarcýlýk A.Þ tarafýndan ortak düzenlenen
Automechanika Fuarý, Türk
ve Avrupa endüstrilerini ayný
çatý altýnda buluþturdu. 9-12
Nisan 2015 tarihleri arasýnda
düzenlenen fuarda, ParçalarAksamlar, Elektronik-Sistemler, Aksesuarlar-Tuning, ITYönetim, Servis ÝstasyonlarýAraç Yýkama kategorilerinde
birçok ürün sergilendi. Avrupa, Orta Doðu ve Orta Asya
bölgesinin kesiþtiði bir yerde,
otomotiv endüstrisinden orijinal ürün üreticisi ve yedek
parça profesyonellerini bir
araya getiren fuar, Türkiye
için olduðu kadar çevre ülkeler için de önemli bir buluþ-
ma platformu haline geldi.
"Motorlu-Motorsuz
Taþýtlar Üretim ve Satýþý, Oto
Yedek Parçalarý Üretim ve
Satýþý, Servis-Bakým Hizmetleri Faaliyetleri"ni kapsayan
Denizli Ticaret Odasý'nýn 15.
Meslek Komitesi'ne mensup
23 üye, fuarda ürün gruplarýndaki yenilikleri yerinde
görme ve iþ baðlantýlarý yapma fýrsatý yakaladý.
Denizli Ticaret Odasý'nýn 3, 14, 29 ve 30 Meslek Komitesi'ne mensup 47 üye, 38. Yapý Fuarý-Turkeybuild Ýstanbul 2015 Fuarý'nda araþtýrma, inceleme ve
yeni teknolojilerle tanýþma fýrsatý yakaladý.
VEFAT/BAÞSAÐLIÐI
Denizli Ticaret Odasý üyeleri,
38. Yapý Fuarý’na katýldý
Yapý-Endüstri Merkezi (YEM)
Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen ve
38 yýldýr yapý sektörünün uluslararasý zirvesi olan Yapý Fuarý-Turkeybuild Ýstanbul 21 - 25 Nisan 2015
tarihleri arasýnda Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirildi. 1978'den bu yana düzenlenen
ve yapý sektörünün zirvesi olan
Yapý Fuarý-Turkeybuild Ýstanbul,
uluslararasý etkinlikleri ve oluþturduðu iþ fýrsatlarý ile bu yýl da sektörün ilgi odaðý oldu. Her geçen yýl
büyüyerek sektöre olan katkýsýný
artýran fuarda, binlerce ürün çeþidi,
yeni teknoloji ve hizmetler yer aldý.
Bu yýl yüzde 20 oranýnda büyüyerek toplam 100 bin metrekareye
ulaþan, 14 salon ve açýk alanda,
105 ülkeden 1.250 üretici firmanýn
17 bin 400 ürün ve hizmetleriyle
katýldýðý fuarý, 104 bin 284 kiþi ziyaret etti. Denizli Ticaret Odasý'nýn organizasyonuyla 47 kiþiden oluþan
heyet, fuarda araþtýrma, inceleme
ve yeni teknolojilerle buluþma fýrsatýný yakaladý.
Odamýz Meclis Üyesi
Sayýn Hüseyin Kaçar'ýn annesi
Gülsüm KAÇAR'ýn
vefatýndan derin üzüntü duyduk.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
deðerli ailesine ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý dileriz.
Baþkan Özer'den Anneler günü mesajý
Anneler günü dolayýsýyla
açýklama yapan Denizli Ticaret
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Necdet Özer, yaþamýmýzýn her
aþamasýnda önemli roller üstlenen annelerimizin iþ dünyasýnda da ayrý bir yer edinerek
önemli baþarýlara imza attýklarýný söyledi.
Özer, açýklamasýnda þunlara
deðindi:
"Annelerimiz,
günümüz koþullarýnda saðlýklý
ve baþarýlý bireyler yetiþtirme sorumluluðunun yaný sýra ülkemiz
sosyo-ekonomik yapýsý içinde;
üretim, ticaret ve hizmet
sektörlerinde gerek giriþimci, gerekse bir çalýþan olarak önemli
misyonlar üstlenmiþ bulunmaktadýrlar. Bu duygu ve düþüncelerle annelik duygusunu yüreðinde hisseden tüm kadýnlarýmýzýn, en büyük hazinemiz,
sevgilerin en yücesine, mutluluklarýn en güzeline layýk olan
annelerimizin, anneler gününü
en içten sevgi ve saygýlarýmla
kutluyorum."
Denizli Ticaret Odasý
FUAR TAKViMi
Tarih
15.05.2015
Fuarýn Adý
Ortadoðu Altýn ve Mücevher Fuarý
Konusu
Baþlýca Hizmet Konularý
Yer
Þehir
Altýn, Mücevher, Gümüþ, Saat, Gözlük ve
Aksesuarlarý
Altýn, Mücevher, Pýrlanta, Gümüþ, Deðerli - Yarý Deðerli ve Sentetik
Taþlar, Saat, Gözlük, Makine Ve Ekipmanlar, Kuyumcu Yazýlýmlarý
Kafum Kahramanmaraþ Fuar
Merkezi
Kahramanmaraþ
18.05.2015
Samsun Kitap Fuarý
Kitap, Süreli Yayýnlar
Kitap, Süreli Yayýnlar
Tüyap Samsun Fuar ve Kongre
Merkezi
Samsun
19.05.2015
EVTEKS 2015 21.Ýstanbul Ev Tekstili Fuarý
Ev Tekstili
Tül, Perde, Döþemelik Kumaþ, Havlu, Halý, Mutfak Tekstili, Duvar
Kaplama, Yatak Ve Banyo Tekstili, Dekoratif Aksesuar
Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy
Ýstanbul
20.05.2015
E-Game Show
Bilgisayar Oyunlarý Fuarlarý
Bilgisayar, Dijital Oyunlar, Oyun Yazýlýmlarý, Donanýmlarý, Aksesuarlarý,
Ekipmanlarý, Kutu ve Konsollarý, Telefon, Tablet, Diðer Oyunlar
ATO Kongre ve Sergi Sarayý
Ankara
20.05.2015
Gençlik Fuarý
Gençliðe Yönelik Ürün ve Hizmetler
Spor, Eðitim, Kültür, Sanat, Turizm, Yiyecek, Ýçecek, Giyim, Teknolojik
Ürün ve Hizmetler
ATO Kongre ve Sergi Sarayý
Ankara
21.05.2015
Konya Ýnþaat Fuarý 12.Yapý, Ýnþaat Malzemeleri, Ýþ ve
Ýnþaat Makineleri, Isýtma, Soðutma, Havalandýrma,
Tesisat ve Doðalgaz Tenolojileri Fuarý
Yapý Malzemeleri, Yapý Teknolojileri, Doðalgaz,
Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Ýþ ve Ýnþaat
Makineleri, (Hýrdavat ve Nalburiye Özel Bölümü)
Yapý Malzemeleri, Yapý Teknolojileri, Doðalgaz, Isýtma, Soðutma,
Havalandýrma, Ýþ ve Ýnþaat Makineleri,
KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar
Merkezi
Konya
21.05.2015
Konya Kent 2015 11.Yerel Yönetim Ýhtiyaçlarý, Kent
Mobilyalarý, Park Bahçe Düzenlemeleri, Ýtfaiye
Araçlarý ve Yangýn Güvenliði Fuarý
Yerel Yönetim Ýhtiyaçlarý, Kent Mobilyalarý, Park
Bahçe Düzenlemeleri, Ýtfaiye Araçlarý ve Yangýn
Güvenliði
Yerel Yönetim Ýhtiyaçlarý, Kent Mobilyalarý, Park Bahçe
Düzenlemeleri, Ýtfaiye Araçlarý ve Yangýn Güvenliði
KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar
Merkezi
Konya
21.05.2015
Konya Dekor 2015 5.Mobilya, Ýç Mimari,
Dekorasyon ve Aksesuarlarý Fuarý
Mobilya, Ýç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarlarý
(Mutfak, Banyo ve Seramik Özel Bölümü)
Mobilya, Ýç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarlarý
KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar
Merkezi
Konya
Ev Tekstili, Halý, Züccaciye, Ev Elektroniði, Bilgisayar, Beyaz
Eþya, Bahçe Mobilyalarý
KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar
Merkezi
Konya
21.05.2015
Konya Ýdeal Ev Fuarý 3.Ev Tekstili, Halý, Züccaciye, Ev Tekstili, Halý, Züccaciye, Ev Elektroniði, Bilgisayar,
Ev Elektroniði, Aydýnlatma Beyaz Eþya Fuarý
Beyaz Eþya, Bahçe Mobilyalarý
21.05.2015
1.Teke Yöresi Canlý Hayvan, Hayvancýlýk, Tarým
Teknolojileri ve Yem Fuarý
Canlý Hayvan, Hayvancýlýk, Tarým ve Yem
Teknolojileri
Canlý Hayvan, Hayvancýlýk, Tarým ve Yem Teknolojileri
Burdur Çok Amaçlý Kullanýmlý Fuar
Alaný
Burdur
22.05.2015
Ýstanbul Autoshow 2015 Ýstanbul 7. Otomobil Fuarý
Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar
Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Ýstanbul
25.05.2015
Domotex Gaziantep Makine Halýsý, Yer Döþemeleri,
Halý ve Dokuma Makine ve Teknolojileri
Yer Döþemeleri, Halý ve Dokuma Makine ve
Teknolojileri
Yer Döþemeleri, El Yapýmý ve Makine Yapýmý Halýlar, Dokuma
Yer Döþemeleri, Elastik Yer Döþemeleri, Parke, Laminat ve Taþ
Döþemeleri, Fayans, Elyaf Ýplik ve Dokuma, Tekstil Makineleri
OFM Ortadoðu Fuar Merkezi
Gaziantep
26.05.2015
2.Türk-Arap Yapý-Ýnþaat Malzemeleri ve Teknolojileri Ülkemiz KOBÝ'lerinin Uluslararasý Satýþ Faaliyetlerinin
Güçlendirilmesi (Yapý-Ýnþaat Malzemeleri ve
Fuarý -Ýkili Görüþme Alým Heyeti Organizasyonu
Teknolojileri)
Yapý-Ýnþaat Malzemeleri ve Teknolojileri
Sheraton Çeþme Fuar Kongre ve
Sergi Merkezi
Ýzmir
Ev Tekstili, Dekorasyon, Ýç Mimari, Mobilya Ürünleri
Sheraton Çeþme Fuar Kongre ve
Sergi Merkezi
Ýzmir
26.05.2015
1.Türk- Arap Ev Tekstili, Dekorasyon, Ýç Mimari,
Mobilya Fuarý, Ýkili Görüþme, Alým Heyeti
Organizasyonu
Ülkemiz KOBÝ'lerinin Uluslararasý Satýþ Faaliyetlerinin
Güçlendirilmesi (Ev Tekstili, Dekorasyon, Ýç Mimari,
Mobilya)
27.05.2015
ÝTVF- Ýstanbul TV Forum ve Fuarý
Görsel ve Ýþitsel Yayýncýlýk Teknolojileri Forum ve
Fuarý
Görsel ve Ýþitsel Yayýncýlýk Teknolojileri, Dijital Kreatif Endüstriler,
TV Yapýmlarý, Stüdyo ve Sahne Ekipmanlarý, Lisanslama, Entegre
Sistemler, Yeni Medya
Haliç Kongre Merkezi
Ýstanbul
27.05.2015
Intertraffic Ýstanbul 8.Uluslararasý Altyapý, Trafik Ýþletmeciliði, Yol Güvenliði ve Park Sistemleri Fuarý
Altyapý, Trafik Ýþletmeciliði, Güvenlik ve Park
Sistemleri
Trafik Ýþletmeciliði, Sinyalizasyon, Altyapý Ýdaresi, Park Sistemleri,
Toplu Ulaþým, Akýllý Ulaþým Sistemleri, Yol Güvenliði ve Yol
Ýþaretlenmesi
Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy
Ýstanbul
27.05.2015
4.Trakya Tarým Hayvancýlýk, Süt Ürünleri ve Tohum
Fuarý
Hayvancýlýk Ekipmanlarý, Süt Teknlojileri, Çiftlik
Endüstrisi
Hayvancýlýk Ekipmanlarý,Süt Teknolojileri, Kümes Hayvanlarý,
Mekanizasyon, Üretim, Hayvan Barýnaklarý, Ýklimlendirme,
Lüleburgaz Semt ve Fuar Merkezi
Kýrklareli
28.05.2015
Türk Diþ Hekimleri Birliði Expodental 2015 Fuarý
Diþ Hekimliði ve Teknolojileri
Aðýz Diþ Saðlýðý ve Diþhekimliði Ürünleri, Laboratuvar Malzeme
Ekipmanlarý, Sarf Malzemeleri, Yayýnlar, Ofis Yazýlýmlarý, Sigorta
Sistemleri
Ýstanbul Kongre Merkezi
Ýstanbul
28.05.2015
EV & STÝL FUARI Bursa Ýnovasyon ve Tasarým
Buluþmalarý
Ev Tekstili, Mobilya, Dekorasyon
Ev Tekstili, Mobilya, Dekorasyon, Züccaciye
Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre
Merkezi
Bursa
28.05.2015
6.Van Ýnþaat, Yapý ve Makineleri Fuarý
Ýnþaat ve Ýnþaat Malzemeleri, Yapý Elemanlarý,, Ýnþaat
ve Ýþ Makineleri ve Ekipmanlar
Ýnþaatve Ýnþaat Malzemeleri, Yapý Elemanlarý,, Ýnþaat ve Ýþ
Makineleri, Dekorasyon,
Tuþba Fuar ve Kongre Merkezi
28.05.2015
Turkey Stone Doðaltaþ ve Ürünleri Fuarý
Doðaltaþ ve Ürünleri
Taþ Ocaklarý, Doðaltaþ Ýþleyicileri, Doðaltaþ Ürünleri Ýhracatçý ve
Ýthalatçýlarý, Makine ve Ekipman Ýmalatçý, Ýhraçatçý ve Ýthalatçýlarý
Antalya Fuar Merkezi
Antalya
01.06.2015
CESIO ÝSTANBUL 2015
Yüzey Aktif Madde - Sürfakten ve Uygulamalarý
Sürfaktan Ürünler, Üretim Malzemeleri ve Teknolojileri
Haliç Kongre Merkezi
Ýstanbul
03.06.2015
CPHI Ýstanbul 2015 2.Ýlaç Bileþenleri Fuarý
Ýlaç, Ýlaç Bileþenleri, Paketleme, Ekipman ve Kontrat
Hizmetleri
API'ler Yardýmcý Maddeler ve Formulasyon, Özel Üretim, Aracýlar,
Özel Kimyasallar, Tamamlanmýþ Dozlar, Biyoforma, Antibiyotikler,
Antikorlar, Paketleme, Dizayn, Ekipman
Ýstanbul Kongre Merkezi
Ýstanbul
03.06.2015
1.AGRI-VIP Tarým ve Hayvancýlýk, Üretim Girdileri,
Ticaret ve Pazarlama Fuarý
Tarým, Hayvancýlýk ve Üretim Girdileri
Tarým, Hayvancýlýk, Alet Ekipman, Tohum, Fidan, Gübre, Ýlaç,
Tasnif, Ambalaj ve Büyük Ölçekli Ýþletmeler
Adana Hilton Oteli Fuar ve Kongre
Merkezi
Adana
03.06.2015
Çin Ürünleri Fuarý
Genel Ticaret
Aydýnlatma, Yapý ve Dekorasyon Malzemeleri Donanýmlarý, Hazýr
Giyim, Tekstil, Mobilya, Saðlýk Hizmetleri, Medikal Ev Tekstili, Ev
Elektroniði, Hediyelik Eþya
Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy
Ýstanbul
03.06.2015
29.Uluslararasý Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarý
(Ýstanbul Çocuk Moda)
Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri
Taþýma Araç Gereçleri, Bisiklet, Güvenlik, Hazýr Giyim, Oyuncak,
Mobilya, Ev Tekstili, Kozmetik, Gýda, Beslenme Araçlarý
Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy
Ýstanbul
10.06.2015
SNACKEX
Atýþtýrmalýk Ürünler Fuarý ve Konferansý
Atýþtýrmalýk Ürünler ve Çerez, Malzemeler, Aromalar, Gýda Ýþleme
ve Paketleme Ekipmanlarý, Atýþtýrmalaýk Endüstri Servis Saðlayýcýlarý
Ýstanbul Kongre Merkezi
Ýstanbul
10.06.2015
Gapshoes 21.Uluslararasý Ayakkabý, Terlik, Saraciye
ve Yan Sanayi Fuarý
Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi
Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi
OFM Ortadoðu Fuar Merkezi
10.06.2015
TRIKONFEX 3.Triko, Triko Ýpliði, Konfeksiyon ve
Teknolojileri
Triko, Triko Ýpliði, Konfeksiyon ve Teknolojileri
Triko, Triko Ýpliði, Konfeksiyon ve Teknolojileri
OFM Ortadoðu Fuar Merkezi
10.06.2015
Teknoloji ve Tüketici Elektroniði Fuar
Telekominikasyon, Ýnternet, Medya ve Eðlence
Ekipman ve Araçlarý
Telekominikasyon, Ýnternet, Medya ve Eðlence Ekipman ve Araçlarý
Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy
Ýstanbul
11.06.2015
VIV TÜRKÝYE 2015 Tavukçuluk Teknolojileri
Uluslararsý Ýhtisas Fuarý
Tavukçuluk ve Teknolojileri
Besleme, Sulama Sistemleri, Yem Hammedeleri ve Makinalarý,
Hayvan Saðlýðý, Hijyen, Çiftlik ve Ticari Araçlarý
Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy
Ýstanbul
11.06.2015
ÝSG Avrasya Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Fuarý
Ýþ Güvenliði Ekipmanlarý, Malzemeleri, Uzmanlýk
Hizmetleri
Ýþ Güvenliði Ekipmanlarý ve Malzemeleri, Ortak Saðlýk, Güvenlik
Birimleri, Risk Analizi Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý, Ýþ Makineleri
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Ýstanbul
Katý Atýk, Su Ve Atýk Su, Arýtma Çamurlarý, Atýk Gaz, Enerji, Genel
Ekipmanlar, Kentsel Çevre Temizlik Araç ve Gereçleri, Ölçme ve
Ayar Teknolojileri, Hizmet ve Servis, Gürültü, Kaza Önleme ve Ýþ
Güvenliði, Ar-Ge
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Ýstanbul
11.06.2015
REW Ýstanbul 2015 11.Uluslararasý Geri Dönüþüm, Geri Dönüþüm, Çevre Teknolojileri ve Atýk Yönetimi
Çevre Teknolojileri ve Atýk Yönetimi Fuarý
11.06.2015
Mersin Narenciye Fuarý 2015
Lojistik, Taþýmacýlýk, Depolama, Ýstifleme, Ambalaj
Lojistik, Taþýmacýlýk, Depolama, Ýstifleme Makineleri, Ambalaj
Makine ve Ekipmanlarý, Tartým Sistemleri, Boylama ve Mumlama
Makineleri,
Yeniþehir Fuar Merkezi
Ýstanbul
11.06.2015
GAS TURKEY 2015 Uluslararasý 7.LPG & CNG &
LNG Fuarý
Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazý, Basýnçlý ve Sývýlaþtýrýlmýþ
Doðal Gaz Teknolojileri ve Hizmetleri, Endüstriyel
Gazlar
Otomotiv LPG, LNG ve CNG Sistemleri, LPG, LNG ve CNG Araç
ve Ekipmanlarý, Tank-Silindir Sistemleri, LPG Ulaþým, Depolama
Araç ve Ekipmanlarý, Pompalar Ve Ölçüm Cihazlarý, Daðýtým
Sistemleri
Ýstanbul Fuar Merkezi Yeþilköy
Ýstanbul
11.06.2015
1.Aksaray Sanayi, Ticaret ve Turizm Fuarý
Sanayi, Ticaret ve Turizm
Makine, Gýda, Tekstil, Beyaz Eþya, Ambalaj, Kimya, Mobilya ve
Dekorasyon Sanayisi, Turizm Acentalarý ve Oteller
Çok Amaçlý Teþhir Alaný
3 D Yazýcýlar, Yazýlým, Endüstriyel Tasarým, Kalýp Ekipmanlarý
Askeri Müze Kültür Sitesi
Tarým, Tarým Teknolojileri, Seracýlýk, Hayvancýlýk, Tohumculuk,
Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidancýlýk
Amasya Belediyesi Fuar Alaný
12.06.2015
12.06.2015
2. 3Boyutlu Baský Teknolojileri, Kalýp ve Endütriyel 3 Boyutlu Baský Teknolojileri ve Ekipmanlarý Fuarý ve
Konferansý
Tasarým Fuarý ve Konferansý
Amasya Tarým Fuarý 2015 - Amasya Tarým ve
Hayvancýlýk Fuarý
Ehliyetler artýk
5-10 yýlda bir
yenilenecek
Tarým ve Hayvancýlýk
Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Yönetmelik ömür boyu
ehliyet dönemini kapattý. Ehliyetler, sýnýfýna göre 5 ila 10
yýlda bir yenilenecek. Ýçiþleri
Bakanlýðý, sürücülerin merakla
beklediði 'Karayollarý Trafik
Yönetmeliði' deðiþikliðini yaptý.
Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe giren yönetmeliðe
göre ehliyetler 10 yýlda bir yenilenecek. AB uyumlu yeni
sürücü belgesi koþullarýna
yapýlan düzenlemede M, A1,
A2, A, B1, B, BE, F ve G sýnýfý
sürücü belgeleri 10 yýl; C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE
sýnýfý sürücü belgeleri ise 5 yýl
geçerli olacak. Belgelerin yenilenmesi iþlemleri belge sahibinin herhangi bir trafik tescil ku-
ruluþuna veya dýþ temsilciliklerimize müracaat etmesi suretiyle yapýlacak. Ehliyetlerin yenilenmesinde sürücüler 10 yýlda
bir saðlýk raporu almak zorunda olacak.Müracaat sýrasýnda
"Sürücü Adaylarý ve Sürücülerde Aranacak Saðlýk Þartlarý ile
Muayenelerine Dair Yönetmelik"te belirlenen saðlýk þartlarýný
taþýmalarý kapsamýnda saðlýk
Amasya
raporu istenecek. Bu þekilde
yenilenen sürücü belgeleri için
harç alýnmayacak. Yenileme
müracaatý sýrasýnda eski sürücü
belgesi geri alýnacak. Müracaatý
tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç
kullanabilmeleri için 15 gün
süreyle geçerli olmak üzere
"Sürücü Belgesi Yerine Geçen
Geçici Belge" verilecek.
DENÝZLÝ TÝCARET SÝCÝLÝ MÜDÜRLÜÐÜ DUYURULARI
Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde
münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr.
6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu
ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam
eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye
intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 27/02/2015
ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE’SEN TERK
SIRA NO TiCARET SiCiL NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9989-MERKEZ
148-HONAZ
769-HONAZ
13039-MERKEZ
176-SERÝNHÝSAR
12139-MERKEZ
11819-MERKEZ
12583-MERKEZ
13000-MERKEZ
13765-MERKEZ
14924-MERKEZ
13017-MERKEZ
15-SERÝNHÝSAR
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
14232-MERKEZ
11631-MERKEZ
12282-MERKEZ
28947-MERKEZ
15742-MERKEZ
15964-MERKEZ
16086-MERKEZ
26269-MERKEZ
16282-MERKEZ
26271-MERKEZ
17050-MERKEZ
17148-MERKEZ
18017-MERKEZ
18175-MERKEZ
19274-MERKEZ
19602-MERKEZ
19849-MERKEZ
20049-MERKEZ
20614-MERKEZ
21018-MERKEZ
21039-MERKEZ
21122-MERKEZ
36
21395-MERKEZ
37
21404-MERKEZ
38
21496-MERKEZ
39
40
21517-MERKEZ
21755-MERKEZ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
21833-MERKEZ
22138-MERKEZ
22141-MERKEZ
22254-MERKEZ
22295-MERKEZ
22441-MERKEZ
22658-MERKEZ
22812-MERKEZ
23283-MERKEZ
23901-MERKEZ
24095-MERKEZ
24148-MERKEZ
24226-MERKEZ
24389-MERKEZ
81
27101-MERKEZ
24526-MERKEZ
24611-MERKEZ
24624-MERKEZ
24743-MERKEZ
624-HONAZ
24842-MERKEZ
24879-MERKEZ
24992-MERKEZ
25003-MERKEZ
25102-MERKEZ
25191-MERKEZ
25311-MERKEZ
25717-MERKEZ
25919-MERKEZ
25936-MERKEZ
25955-MERKEZ
26135-MERKEZ
690-HONAZ
26440-MERKEZ
26460-MERKEZ
26543-MERKEZ
26793-MERKEZ
26937-MERKEZ
26938-MERKEZ
26982-MERKEZ
TiCARET ÜNVANI
ANADOLU PAZARLARI TUHAFÝYE KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BEÞ KARDEÞLER TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE NAKLÝYECÝLÝK TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GÜNAK KONFEKSÝYON VE TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MAVERA MADENCÝLÝK MERMER ÝNÞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
HASTÜRK NAKLÝYAT ÝNÞAAT MALZEMELERÝ KURUYEMÝÞ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DENÝZLÝ KARDELEN TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET PAZARLAMA LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BURAK ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DEÐÝRMENCÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
AYTEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ANADOLU NAKLÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KAR - MER ÝNÞAAT - MAKÝNA - MERMER SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
PÝRAMÝT GIDA VE ÝHTÝYAÇ MADDELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DEDELÝ GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD)
YAÞAR KURUKAFA, MUSTAFA SELÇUK
ARÝF BÜYÜK, GÜNGÖR BÜYÜK
ESAT SÝVRÝ, TASFÝYE HALÝNDE DENÝZLÝ BASMA VE BOYA SANAYÝ ANONÝM ÞÝRKETÝ'NÝ TEMSÝLEN ESAT SÝVRÝ
MUSA ÞAÞMAZ , RÜÞAN TEKÝN
VELÝ TÜRKERÝ, TAHSÝN TÜRKERÝ, HASAN TÜRKERÝ
GÜVEN TUNCER, HÜSEYÝN TUNCER
MEFTUNE BURAK, MUSTAFA BURAK
MEHMET DEÐÝRMENCÝ, MUSTAFA DEÐÝRMENCÝ
AVNÝ BAÞKAYA, MUSTAFA OCAK
MUAMMER ÇILDIR, MEHMET ÇILDIR
ADEM AKBAÞ, NURCAN AKBAÞ
AYSEL ORHAN, KEMAL ORHAN
AYHAN DEDELÝ, MEHMET ALÝ DEDELÝ, AYSEL ÖRNEK, HÜSEYÝN
ÖZEL, RAMAZAN GÜNDEDE , UÐUR GÜNDEDE, YUSUF GÜNDEDE,
ASÝYE GÜNDEDE, HURÝ ÞAPALOÐLU, AYSUN GÜNDEDE, ÝSMAÝL
GÜNDEDE, AHMET GÜNDEDE, GÜNNUR ÖZEL, CENNET TEBER ,
KÜBRA GÜNDEDE , AYÞEN GÜNDEDE
AKSAY TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖZER ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ZEKPA HIRDAVAT VE BOYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KORKMAZ MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
AYGÜNEÞ TEKSTÝL AMBALAJ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BAÞLAN TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KONTEK SERVÝS VE KONFEKSÝYON MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DENÝZLÝ DOÐUKAN TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GÖKTÜRK TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ALTINYAPRAK TEKSTÝL NAKIÞ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
EKOKÝM KÝMYA TEKSTÝL PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GÜNEY BUTÝK, TEKSTÝL, TURÝZM ARICILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MU-DE TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DEHA KÖSEOÐLU TURÝZM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GÜNDÜZ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖZGÜN LAMÝNAT PARKE ORMAN ÜRÜNLERÝ YAPI ÜRÜNLERÝ TURÝZM GIDA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ALTEKS TEKSTÝL KÝMYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ATAKAN SÝGORTA VE ARACILIK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ONOTEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KÖKLÜ NAKLÝYAT KÖMÜR PETROL, OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖZEL ÝSTEM SAÐLIK HÝZMETLERÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KAYDEN TEKSTÝL HAYVAN ÜRÜNLERÝ ÝTHALAT VE ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BUGÜN MOBÝLYA KONFEKSÝYON HALI MEFRUÞAT , TEKSTÝL, TURÝZM, DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ADAY ÇORAP ÖRME TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
OSMAN AKÇAKAYA , KEMAL AKÇAKAYA
ERCAN KÖKDERE , MUSTAFA DEMÝRTAÞ
ZEKAYÝ ÇIBIKÇI, BURÇÝN ÇIBIKÇI
BELGÝN KORKMAZ, OSMAN KORKMAZ
UMUT AYGÜNEÞ, UTKU AYGÜNEÞ
ABDULLAH BAÞLAN, OSMAN BAÞLAN
MAHMUT OMA , FÝLÝZ MACAÞ
ÝLYAS ATÝK, EMRAH ÇÝMENDAÐ
YÜCEL YILDIZ, SULTAN YILDIZ
VAHÝT IÞIK, MEHMET METÝN ALTINYAPRAK
ÜMÝT ÜLKÜ SEVÝL, ENGÝN ERDOÐAN
AZÝZ ARTUT, ÝBRAHÝM ERCAN, ÝSMET EROL
ARZU DERMENCÝ, AHMET DERMENCÝ
EMÝNE KÖSEOÐLU, FÝKRET KÖSEOÐLU
MUSTAFA DUYAROÐLU, MUSTAFA DERMENCÝ
AHMET KOLLU, FAZÝLET KOLLU
ÖMER UÐUR ALCI, HAYRÝNNAS ALCI
CAN NAÝL ALTINOLUK, ÝSMAÝL HAKKI LENGER
OSMAN AKÇAKAYA, KEMAL AKÇAKAYA
ARÝF KEMAL KULAK, ABDURRAHMAN GÖLCÜ
HALÝL ÝBRAHÝM KORU, ÝSMAÝL TEMUR
ARZU KALFA, MÜNEVVER KALFA
SEVGÝ TEKSTÝL, ÝTHALAT, ÝHRACAT, GIDA MADDELERÝ, ÝÞ MAKÝNALARI, ÝNÞAAT, TURÝZM, HAYVANCILIK, ZÝRAAT,
TARIM, NAKLÝYE, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
PAKEL HALI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
VELÝEFENDÝLER OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
EVREN DEÐÝRMENÇEVÝR, MÜGE SEVGÝ DEÐÝRMENÇEVÝR
EYYÜP BUGÜN, UMUÞ BUGÜN
82
83
84
27199-MERKEZ
728-HONAZ
1192-ÇÝVRÝL
85
HALÝL ÝBRAHÝM AYDIN, MÜRVET AYDIN
SÜLEYMAN AKÞÝT, TAMER VAROLAN
KAMURAN KÖSEOÐLU, FATMA KÖSEOÐLU
YILMAZ GÜÇLÜ, HÜSEYÝN TORBA
BER-KE GAYRÝMENKUL YATIRIM DANIÞMANLIÐI, ÝNÞAAT TAAHHÜT , TEKSTÝL, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÜLFET ÇOBAN, KEMAL ÇOBAN
FURKAN ALYANS, DEÐERLÝ TAÞLAR, KUYUMCULUK, ÝNÞAAT, TEKSTÝL, TURÝZM, ÝTHALAT, ÝHRACAT, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÝSMAÝL HAKAN TURHAN, ALÝ HALICIOÐLU
ÖLÇEK YAPI MALZEMELERÝ METAL ÝÞLERÝ ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TAYFUN VÝZE, ALÝ ÇOBAN, MEHMET LAFCÝOÐLU
GÜLÞÝM MERMER ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MURAT TUNÇ, NECÝP GÜL, YUSUF ARIKAN
MEKSA MOBÝLYA ÝTHALAT ÝHRACAT VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÞAHAP SEZGÝN, MESUT SEZGÝN
YILDIRIM DOÐALTAÞ ÝZOLASYON TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
AHMET ÇELÝK, BÝLAL ÜNSAL
PEKSU GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MEHMET TANJU TORUN, NURAY ÇIRAK
BÝZÝM ORGANÝZASYON HÝZMETLERÝ, ÞANS OYUNLARI, KIRTASÝYE, YAYIN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BARIÞ KÖR, MEHMET KÖR
AOM HEDEF MEDÝKAL TURÝZM ÝNÞAAT HAYVANCILIK SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
HABÝP ACAR, ADÝL DEMÝRALAY
DENÝZLÝ ÖZYALÇIN DOÐALGAZ ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÜMÝT ALZEYBEK, ÖMER NECDET ÖZYALÇIN
ADN MERMER MADEN MAKÝNA ÝNÞAAT TURÝZM TEKSTÝL GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT TAAHHÜT TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAKÝ ERÇETÝN, ADNAN ÜNLÜ
OKKÜN PETROL ÜRÜNLERÝ VE LÝKÝD PETROL GAZI TURÝZM SEYAHAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ARZU ÇAKIR, SERPÝL AYGÜN
LÝNART YAPI MALZEMELERÝ TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÞENOL TÜRK, MUAMMER KEMAL
BADE KUAFÖR, GÜZELLÝK, KOZMETÝK TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SEÇKÝN ERTUÐRUL, NURAY ÇIRAK, FERAY ALBASAN
FTM KÝMYA BÝODÝZEL TEKSTÝL ÝHRACAT ÝTHALAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MEHMET TANJU TORUN, SEÇKÝN ERTUÐRUL, FERAY ALBASAN
YELALSAN CIVATA HIRDAVAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ALÝ KEMAL TÜRK, OSMAN TÜRK, ÖNDER TÜRK
BÝÞYAB ÝNÞAAT PLASTÝK PEN TURÝZM ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÜMMÜ KÖKÇE, YELÝZ KÖKÇE, AKIN ACAR
ERDEM KARDEÞLER EKMEK VE UNLU MAMULLERÝ GIDA TEKSTÝL TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BAKÝ KARA, ABDULKADÝR AKYOL, MUHAMMET SADIK ERDEM, AHMET ERDEM
KOCAUSTA VÝNÇ NAKLÝYAT OTOMOTÝV ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ADNAN GÖKA, ALTAN GÖKA
ÖZ ALTINDAÐ DOKUMA MAKÝNA TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
HÜSAMETTÝN ALTUNDAÐ, ÖZAY ALTUNDAÐ
TOKSEL ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KAAN TOKER, ALÝ YÜKSEL, KÖKSAL TOKER
AKÇAÖZ ÝNSAN KAYNAKLARI TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ YEMEK TURÝZM ORMAN VE SU ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ UÐUR ERKARSLAN, HAVVAANA ERKARSLAN
DENÝZLÝ SEVÝNÇ PAZARLAMA TESÝSAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BÜLENT ÖZDEMÝR, OSMAN ORUÇ
ARESYA METRO TURÝZM TEKSTÝL NAKLÝYE GIDA ÝNÞAAT AKARYAKIT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SALÝH TURAN, AHMET TURAN
BÝMS BORU VE ISI MALZEMELERÝ ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
HÜSEYÝN TOKAT , ÞADÝYE TOKAT
NÝNA MODA ÖRME TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MUSTAFA NALDÖVEN, ABDULLAH AKILLILAR
DENAS ELEKTRÝK MAKÝNA ASANSÖR SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MUSTAFA ÇETÝN, TAMER ÇETÝN
EMEK TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GALÝP ÝZZET ÖNOL, ÝLKNUR ÖNOL
NÝM ÝNÞAAT TAAHHÜT NAKLÝYAT TURÝZM TEKSTÝL PAZARLAMA ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MEHMET YILMAZ, CANAN YILMAZ
NOT AJANS REKLAM TANITIM ORGANÝZASYON BASKI TEKSTÝL ÝNÞAAT GIDA TURÝZM TEMÝZLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÜMÜT ÝRÝTAÞ, ÝSMAÝL ARAÇ, MUSTAFA TÜRKMEN
AYANAÐA TAÞIMACILIK TURÝZM TEKSTÝL GIDA YAPI MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
CENANÝ DURAN, SEVGÝ DURAN
EKÝCÝ ASANSÖR DEKORASYON ÇELÝK YAPI ÝNÞAAT MOBÝLYA ÝMALAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TAHSÝN EKÝCÝ, MAHMUT DÝREK
ALMERA RESTORAN TURÝZM GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MEHMET KOÇ, OSMAN KOÇ
FLORÝT TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
FATMA TURAN, ÝBRAHÝM KOCAÇOBAN
YAPTAN ÝNÞAAT BETON VE MAMÜLLERÝ ÝMALATI SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SEYFETTÝN TALÝ, ERKAN DUMAN
ÖZEL ECTA EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YAYINCILIK BÝLGÝSAYAR REKLAM VE ORGANÝZASYON SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EMÝNE COÞKUN, DUDU COÞKUN
VELÝ VURAL SERA TARIM HAYVANCILIK ENERJÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
VELÝ VURAL, FÝKRET VURAL, ÝBRAHÝM VURAL
ERPAM GIDA PAZARLAMA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
EROL YAKI, HATÝCE YAKI
MUSTAFA VERÝM, FATMA ÖZCAN
TiCARET ÜNVANI
ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD)
SÝVANA METAL, KÝMYA, GIDA, ÞARKÜTERÝ, OTOMOTÝV VE TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DERYA DUVARCI, BÜLENT DEMÝREL
RAÞÝT KARAKURT , NEDÝME AKBULUT, SERDAR YAÐCI
KARAKTAÞ MADENCÝLÝK GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
EF-SU HARFÝYAT, MADENCÝLÝK, NAKLÝYAT, ÝNÞAAT, ÝNÞAAT MALZEMELERÝ, PETROL ÜRÜNLERÝ, TURÝZM,
OTOMOTÝV, HAYVANCILIK, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TEVFÝK AKTÜRK, RAMAZAN AKTÜRK, AYSEL AKTÜRK
27317-MERKEZ
ULTRA TEMÝZLÝK YEMEKCÝLÝK ÝNÞAAT GIDA ÝNSAN KAYNAKLARI SOSYAL HÝZMETLER OTOMASYON ELEKTRONÝK
ORGANÝZASYON TAÞIMACILIK DANIÞMANLIK POSTA DAÐITIM VE ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖZGÜR ARICI, RÜÞAN DURAK
86
27379-MERKEZ
DÖRTKAAN GIDA TABLDOT ÝNÞAAT TEKSTÝL OTOMOTÝV TURÝZM PETROL ÜRÜNLERÝ HÝZMET SANAYÝ VE TÝCARET
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ABDULLAH KAAN, OLCAY ORMANCI
87
88
89
90
91
92
93
94
27381-MERKEZ
737-HONAZ
27431-MERKEZ
27447-MERKEZ
27561-MERKEZ
27595-MERKEZ
27668-MERKEZ
27678-MERKEZ
AYBER NAKIÞ, MEFRUÞAT, KONFEKSÝYON, TEKSTÝL VE TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SELMAN ALÝLKAN, ÜMRAN ALÝLKAN
TURAN KARA , EKREM ASLAN
HALÝL DAL, MEHMET KÜÇÜK
95
27890-MERKEZ
AYVAZ ÝLETÝÞÝM TEMÝZLÝK TARIM ZÝRAÝ ÜRÜNLERÝ GIDA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI
SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÞÜKRÜ ERSÖZ, FERDÝ YILMAZ
96
27900-MERKEZ
DERÝNSU GÜVENLÝK TEMÝZLÝK VE GIDA ÜRÜNLERÝ OTOMASYON MEDÝKAL TIBBÝ MALZEME TEKSTÝL MOBÝLYA
DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
YILMAZ GÜÇLÜ, ÝDRÝS AYHAN
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
166-BEKÝLLÝ
27917-MERKEZ
27966-MERKEZ
27986-MERKEZ
28007-MERKEZ
28037-MERKEZ
281409-MERKEZ
28119-MERKEZ
28212-MERKEZ
28231-MERKEZ
28239-MERKEZ
28258-MERKEZ
28268-MERKEZ
28299-MERKEZ
258313-MERKEZ
28345-MERKEZ
VOLKAN AKARYAKIT TURÝZM TEMÝZLÝK ÝNÞAAT GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BOHUMOST MEDÝKAL DENTAL ORTAPEDÝ OPTÝK GÜVENLÝK TEMÝZLÝK NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BESTFER FERFORJE METAL DEKORASYON ÜRÜNLERÝ VE MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÝSMAÝL AVCI, MEHMET ALÝ TAÞ
UÐUR ÖZDEMÝR, HÜMEYRA CAN
ONURÞAH TEKSTÝL TURÝZM GIDA ÝNÞAAT OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MEHMET AKTAÞ, ALÝ BARUTÇU
YAÞAR KURBAN, MEHMET KURBAN
113
28363-MERKEZ
SUNDAY SOLAR ÝTHALAT ÝHRACAT VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
114
115
28495-MERKEZ
11775-MERKEZ
KODALLI EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ GIDA VE ÝNÞAAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DOÐUYOL TEKSTÝL ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ETHEMBEY SÜT ÜRÜNLERÝ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TURÇ ÝNÞAAT TAAHHÜT TEKSTÝL GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MOZER NAKLÝYAT PETROL ÜRÜNLERÝ MADENÝ YAÐ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÞANNUR TEKSTÝL ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
R.K.S. ELEKTRONÝK TEKSTÝL GIDA TURÝZ M ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SENOSA TEKSTÝL GIDA ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DOYDUKAR SEBZE MEYVE NAKLÝYE SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SFC ÖZEL SAÐLIK, SOSYAL HÝZMETLER, ÝNÞAAT, TURÝZM, GIDA SANAYÝ ÝÇ - DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
LÝLA SAATÇÝLÝK VE TOPTAN KUYUMCULUK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DEMER ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ VE EÐÝTÝM MERKEZÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ALTINPAMUK DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖZEL YENÝNESÝL MOTORLU TAÞITLAR SÜRÜCÜ KURSU LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
3 R GERÝ DÖNÜÞÜM ENERJÝ BÝLGÝSAYAR ÝNÞAAT MOBÝLYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
LÝBER GÝYÝM TEKSTÝL GIDA ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ODK TARIM HAYVANCILIK KÝMYA GIDA ÝNÞAAT TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DOÐU ÝNÞAAT TEKSTÝL GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÞAHOL MAKÝNE PLASTÝK TEKSTÝL ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÇATLI ÝNÞAAT, OTOMOTÝV, YEDÝEMÝN DEPOSU, DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI, TURÝZM, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖZKAN DERÝ VE HALICILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ERDAL ÇAVDAR, MEHMET TURÇ
ERKAN ZIBINCI, ÝSMAÝL ZIBINCI
BÜLENT ÜNAL, SABRÝ AYDOÐDU
ALÝ SÜLLÜ, ORHAN BÝNÇ
MURAT YURDAKUL, MURAT SARAÇ
ÖZGÜR DAÐ, EROL DAÐ
AHMET KAMURAN BASKAN, BURCU ÇAÐLA BASKAN
RAMAZAN KÜÇÜKLER, MEVLÝT ÖZDEMÝR
SERPÝN SÖZGEN,CEREN SÖZGEN
TUNCAY KARA, AYÞE KESMEZ KARA
TÝMUR BALABAN, FATIMA TUÐBA BALABAN
HÜSEYÝN BAÐBOZAN, AHMET DEDEOÐLU, YASÝN GÖKHAN ÇELÝK
YASÝN KOCABIYIK, NÝMET KOCABIYIK
MERYEM GÜLER, ALPAY MADEN
ADNAN ÖZTUTAN, EBUBEKÝR TALÝ
SÜLEYMAN ÖRNEK, ABDULKADÝR BÝGÜL
MURAT KALFAOÐLU, MEHMET ALÝ KALFAOÐLU
BAARSMA CONSULTANCÝES B.VV ADINA JACOB PETER BAARSMA, G2
HOLDÝNG ANONÝM ÞÝRKETÝ ADINA YUSUF ARGÜDEN, YUSUF ARGÜDEN
GÜRSEL ERCÝYAS, ALÝ ÞAHÝN
NURÝ ÖZKAN, LÝGER BAÞKAN
Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde
münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr.
6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu
ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici
belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde
ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden
davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret
sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal
edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 31.03.2015
ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE’SEN TERK
AYTEKÝN OÐUZ, ÝBRAHÝM YILDIRIM
D-Ý ÖRGÜ BASKI BOYA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GÜÇLÜPEN DOÐRAMA PLASTÝK ALÜMÝNYUM ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
IZKIÞ MADENCÝLÝK - ENERJÝ - ELEKTRÝK - ELEKTRONÝK - NAKLÝYAT - ÝNÞAAT - GIDA - TARIM VE
KAZAN BAKIM SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SIRA NO TiCARET SiCiL NO
SIRA NO TiCARET SiCiL NO
TiCARET ÜNVANI
ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
9927-MERKEZ
11021-MERKEZ
13460-MERKEZ
15545-MERKEZ
20725-MERKEZ
22702-MERKEZ
22397-MERKEZ
22980-MERKEZ
23368-MERKEZ
24294-MERKEZ
24309-MERKEZ
25335-MERKEZ
25439-MERKEZ
25840-MERKEZ
ÖZENLER PETROL TURÝZM VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SORKUNLAR KÖMÜR TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
M. BALÝ PETROL TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ULUFER TARIM, HAYVANCILIK, TEKSTÝL, ÝHRACAT, ÝTHALAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DENÝZLÝ OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÜÇER PLASTÝK DOÐRAMA ÇELÝK KAPI YAPI MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ERDÝBA ÝNÞAAT TAAHHÜT, TURÝZM, PAZARLAMA, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
CEMRE ENDÜSTRÝYEL GAZ, YAKACAK, LPG, DOÐAL GAZ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DENMOT GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DOÐUHAN KONFEKSÝYON MAÐAZACILIK TEKSTÝL GIDA OTOMOTÝV ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DOÐA ALTERNATÝF ENERJÝ KAYNAKLARI, ÝNÞAAT, TAAHHÜT, TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DENÝZLÝ EMRE MOBÝLYA TEKSTÝL TARIM HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GÖRKEMLER GÝYÝM TEKSTÝL TURÝZM NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖZÜNÜSEVEN KURUYEMÝÞ ÞEKERLEME GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
HAKAN ÖZEN
AHMET SORKUN, MEHMET SORKUN, SUAT SORKUN, SÜLEYMAN SORKUN
ÖMER KORKMAZ , RAMAZAN TETÝK
AHMET CABA , HAKAN CABA , RAHÝME CABA
ERCAN BOZKAYA, EYÜP ÇELÝK
HÜSNÜ NEMLÝ, MUSTAFA NEMLÝ
ÝLHAMÝ ERBAÞI, MEHMET ALÝ GÜLEÇ
HALÝL EMÝRDAÐ, RESUL EMÝRDAÐ
CEYHAN KASAPOÐLU, KADÝR ÖZGÜR ERÝÞGEN
ELYASA KABAN, MUHAMMET DEDE
BÝLAL GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇÝMEN
MUSTAFA ERKAN, HALÝL ERKAN, HÜSEYÝN ERKAN
OSMAN KARAKAÞLI, SELAHATTÝN GÖVEÇLÝKLÝOÐLU
MEHMET GÜNEÞ ÖZSOY,UFUK ÖZSOY
15
151-BEKÝLLÝ
ÇÝFTYILDIZ ÖZEL DERSANECÝLÝK EÐÝTÝM ÖÐRETÝM VE TAÞIMACILIK HÝZMETLERÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SEZAÝ AKÐEYÝK, ALÝ YANKAYIÞ, ABDULLAH ALDAL, ARMAHAN KAÞAK,
ÖMER KAÞAK, TAMER ÞAHÝN, ERCAN ARIK, ERCAN YARDIM, BEKÝR
SEMERCÝ, ÖZLEM MÝSÝLLÝOÐLU, ÖZDEMÝR ÖZDEMÝR, FATÝH KURTGÖZ,
TUNCAY TEKKOYUN, UMUT DEMÝRTAÞ, SERVET ULU
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
26232-MERKEZ
697-HONAZ
26399-MERKEZ
26610-MERKEZ
26689-MERKEZ
26835-MERKEZ
26862-MERKEZ
27289-MERKEZ
160-BEKÝLLÝ
556-HONAZ
574-HONAZ
16565-MERKEZ
20759-MERKEZ
21022-MERKEZ
130-BEKÝLLÝ
22466-MERKEZ
559-HONAZ
24678-MERKEZ
24868-MERKEZ
25054-MERKEZ
25207-MERKEZ
25320-MERKEZ
660-HONAZ
11241-MERKEZ
20743-MERKEZ
21853-MERKEZ
GALAKSÝ MARKETÇÝLÝK, MEYVE SEBZE KOMÝSYONCULUÐU GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
PAKSU TARIM SULAMA PEYZAJ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DOÐU KARADENÝZ UNLU MAMULLER, GIDA, TARIM, TURÝZM, ÝNÞAAT, TAAHHÜT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ALKAÞ DEMÝR METAL ÝNÞAAT NAKLÝYAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
YENÝTÜRK BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ZEYTUÐ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SEYDAM LPG DAÐITIM GIDA NAKLÝYAT ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
EGENÝL TEKSTÝL GIDA TURÝZM MEDÝKAL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GECEM PANSÝYON- OTELCÝLÝK- TURÝZM- GIDA VE HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ZEYBEKLER MERMER SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ER-PAÞ ÝNÞAAT MALZEMELERÝ - TAAHHÜT KÖMÜR NAKLÝYAT GIDA TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
HÜDAVERDÝ EKMEKÇÝ, KAMÝL YARMAZ, RAMAZAN YARMAZ
HASAN KIZILIRMAK, MEHMET TAVÞAN
ERGÜN KARBUZ, HALÝL KARBUZ
HÜSEYÝN KÜÇÜK, ÝBRAHÝM ETEM TOSUN, MURAT SAVRAN
NUSRET UÐUR, KERÝM YENÝTÜRK
MEHMET KALAR, ÖMER KALAR
ÖMER ÞÝMÞEK, EBUBEKÝR ÞÝMÞEK
ALÝ ÇALIÞKAN, GÖKSEL GÖKALP
OKAN TAÞÇI, UYSAL DEMÝREL
ABDURRAHMAN ZEYBEK, ÝREP ZEYBEK
ALÝ ERÞAN, AVNÝ ERÞAN
ESÝN MOBÝLYA PLASTÝK ALÜMÝNYUM DOÐRAMA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TAAHHÜT TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ZEHRA ÝÞCÝOÐLU, KADÝR ÝÞCÝOÐLU
ELYASA KABAN, MUHAMMET DEDE
GREEN GÝYÝM TEKSTÝL DERÝ AYAKKABI PARFÜMERÝ BUJÝTERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖMER FARUK DOKUYUCU, ÝSMAÝL YANAR (MUSTAFA OÐLU), BAKÝ SELEK, ÝSMAÝL YANAR
TÜRKÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ALÝ AKÇA, FATMA ÇOMAK
UÐUR UMUT BÝRA MEÞRUBAT ÜRÜNLERÝ VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ NAKLÝYE AKARYAKIT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ZAFER UÇGUN, MÜNEVVER UÇGUN
ELOY TERLÝK TEKSTÝL ÝNÞAAT MADENCÝLÝK HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KADÝR SARI , MEHMET ALÝ SARI , HÜSEYÝN KAYATÜRK
BAÐRIAÇIKLAR ORMAN ÜRÜNLERÝ - MOTORLU ARAÇLAR MADENCÝLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TEVFÝK YASDIKCIOÐLU, ONUR YILDIZ
TEON BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
AYÞE KONAK, ABDULLAH KONAK
ERENCE TEKSTÝL,ÝNÞAAT TAAHHÜT,GASTRONOMÝ,MAKÝNE VE ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ALÝ ÇINAR , DÖNDÜ ÇINAR
DELÝMAVÝ SANAT ORGANÝZASYON REKLAM, TANITIM, DAÐITIM TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SELMAN ÇÝÇEK, HATÝCE ÇÝÇEK, ATÝFE ÇÝÇEK
HKTEKS MODA KONFEKSÝYON TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ELÝF EKMEKÇÝ, HÜDAVERDÝ EKMEKÇÝ
EKMEKÇÝ MARKETÇÝLÝK GÝYÝM, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ULAÞ ERDEM, BANU OLGUN
ERDEM GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
OSMAN SÜYÜN, ALÝ SÜYÜN
RAMATEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
AYSEL ÖZKUL, OSMAN ÖZKUL
BARON NAKLÝYAT LOJÝSTÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÝBRAHÝM ORHAN BOZKURT, HURÞÝT FANÝ BOZKURT
CEMFA RESTAURANT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ TURÝZM ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
SIRA NO TiCARET SiCiL NO
TiCARET ÜNVANI
ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD)
536-HONAZ
576-HONAZ
582-HONAZ
592-HONAZ
605-HONAZ
24498-MERKEZ
24549-MERKEZ
24553-MERKEZ
17323-MERKEZ
508-HONAZ
498-HONAZ
18333-MERKEZ
BEYAZ EMPÝRME BASKI BOYA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
NET MADENCÝLÝK ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ART-MAR MERMER ÝMALAT ÝNÞAAT, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
CML GIDA TURÝZM TEKSTÝL ÝNÞAAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
YA-SEL TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KAAN BAMBU DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
UTM REKLAM LOJÝSTÝK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
BAYMEN DOÐALGAZ MAKÝNA MÜHENDÝSLÝK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
AYDINLAR OTOMOTÝV SERVÝS YEDEK PARÇA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
A.A.T. TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TUÐ-SE TEKSTÝL TURÝZM VE GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
EGEM TURÝZM TAÞIMACILIK TEKSTÝL TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
54
137-BOZKURT
NAZKÝM PETROL ÝNÞAAT, MADENCÝLÝK, TURÝZM, TAÞIMACILIK, SU ÜRÜNLERÝ , ZÝRAAT, PAZARLAMA TÝCARET VE
SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
55
20151-MERKEZ
Ç.S.M PETROL TURÝZM ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ TAÞIMACILIK TEKSTÝL TARIM DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ SÜLEYMAN OKTAY , ÇETÝN OKTAY , METÝN OKTAY
VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
56
20248-MERKEZ
DENÝZLÝ MERMER,TRAVERTEN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
NECÝP BOZKIR , ALÝ BOZKIR , HAMZA BOZKIR , OSMAN YÜKSEKTEPE , ZÝYA
KARSLI , HAKAN KARSLI , AYDIN YUSUF , LÜTFÝ ÖZGÜR KARSLI , ZEKAYÝ
DEMÝRAY , VELÝ HAÞÝM ASÝLTÜRK
57
132-BEKÝLLÝ
DUTLUCA ÞARAPÇILIK VE BAÐÇILIK TARIM FERMANTASYON ÜRÜNLERÝ TURÝZM GIDA NAKLÝYE SANAYÝ
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÝLHAMÝ ERDOÐAN , FATMA ERDOÐAN , SEHER ERDOÐAN ,
AYÞE FATMA ERDOÐAN
58
13636-MERKEZ
ASÝL TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MUTLU HAKAN AYBULUT, YÜKSEL AYBULUT
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
59
657-ÇAL
60
19236-MERKEZ
N.A.C TARIM ÜRÜNLERÝ, HAYVANCILIK, ZÝRAÝ ÝLAÇ, GÜBRE MÜHENDÝSLÝK, MADENCÝLÝK, SPORTÝF HÝZMETLER
SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MAKRO SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
NACÝYE SERTÇELÝK, AHMET KOÇ
MEDAR NEÝL SEVÝNTUNA, ARZU BURSA , OPUS MARKETÝNG ÝNC. ADINA MEDAR NEÝL SEVÝNTUNA
MUSTAFA ÇELÝK, MEHMET SUAT YALÇIN , BÝRÝZ DEMÝR , NÝMET DEMÝR
CEMAL ALPER , YALÇIN BAY
ÝSA CEYLAN , SELAHATTÝN EROÐLU
ABDULLAH YASÝN SELÇUK , MEHMET KAAN SELÇUK
HALÝL AKÞÝT , NECLA TURAN
ATÝLA GÖKMEN , EROL ERGÜN
HAMDÝ AYDIN , OSMAN AYDIN
AHMET DEMLÝKOÐLU , FESÝH AKTEPE
RECEP AYDIN , SABAHATTÝN SERTÇELÝK
YASÝN ÖZTÜRK , CENGÝZ TOPEL ÖZTÜRK
ÞEYHMUS AGÇAN , HALÝL GÜNENÇ
MUSTAFA TEK , NÝHAT DÝKMEN
NAZÝF ÖZEN , HÜSEYÝN SABUNCUOÐLU
Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme
neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr.
6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca
þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý
beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur.
30.01.2015
ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK
SIRA NO TiCARET SiCiL NO
1
2
3
4
5
6
9538-MERKEZ
29785-MERKEZ
22936-MERKEZ
14196-MERKEZ
27417-MERKEZ
17790-MERKEZ
TiCARET ÜNVANI
KESÝCÝ KARDEÞLER AKARYAKIT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KRÝSTALTAÞ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
DO-EF HAVLU SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
GÜLÞÝM MOBÝLYA DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
NZY TEKSTÝL GÝYÝM TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÖZEL DENÝZLÝ ÇAÐDAÞ EÐÝTÝM - ÖÐRETÝM VE TURÝZM HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD)
ABDULLAH KESÝCÝ , KEMAL KESÝCÝ
HÝMMET BOL , KEVSER BOL
ERCAN ÖZGÜR , MEHMET KAPAN , ALÝ OSMAN KAVLA, SULTAN YÝÐÝT , MEHMET EMÝN ÖRS, FERHAT KAVLA , ÜLKER KAPAN
NECÝP GÜL , ALÝ GÜL , MUSTAFA GÜL
ÞADÝYE KUZU, ÖZHAN KUZU
DERYA ASDARCI , ÖZKAN ÖZTÜRK
Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme
neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr.
6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan
kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin
faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun
bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi
halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði
tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur.
27/02/2015
ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK
SIRA NO TiCARET SiCiL NO
1
2
3
4
28873-MERKEZ
20284-MERKEZ
26950-MERKEZ
32615-MERKEZ
TiCARET ÜNVANI
RSA ÝPLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
HDS KOZMETÝK SAÇ YERLEÞTÝRME VE AKSESUARLARI TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
OYLUM ÖZEL EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
CRS METAL HADDECÝLÝK ORMAN ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD)
ENDER ALTUNTAÞ, ÖMER ÖNCÜL
ÝZZET DÝNÇ, REFÝK DÝNÇ
NURTEN KARAKAYA HOROZOÐLU, FATMA KARATAÞLI
BERÝL YÖNAL
Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme
neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr.
6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan
kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin
faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun
bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi
halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði
tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur.
31/03/2015
ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK
SIRA NO TiCARET SiCiL NO
1
2
3
29535-MERKEZ
535-HONAZ
486-HONAZ
TiCARET ÜNVANI
LAODÝKYA TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MS TRAVERTEN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TRAVERTINEWORLD MERMER SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD)
VEDAT TUÐRUL, TÜLAY TUÐRUL
NURDAN SORKUN , MEHMET ALÝ SORKUN , MAHMUT DEMÝRKIRAN
JEAN LUC MATHIS, ZEKERÝYA SORKUN, MELÝKÞAH ÝSMAÝL SORKUN, MAHMUT DEMÝRKIRAN
Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme
neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr.
6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan
kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin
faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun
bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi
halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði
tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur.
30.04.2015
ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK
SIRA NO TiCARET SiCiL NO
1
2
3
4
5
6
29587-MERKEZ
30235-MERKEZ
27444-MERKEZ
27611-MERKEZ
33046-MERKEZ
18893-MERKEZ
TiCARET ÜNVANI
ERENAY MEÞRUBAT DAÐITIM PAZARLAMA GIDA TURÝZM TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
KUZEYEFE KÝTABEVÝ BASIM YAYIN TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ATIF KAZAN DEMÝR ÇELÝK PETROL AKARYAKIT ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
HLÇ NAKLÝYAT ÝNÞAAT TEMÝZLÝK PETROL ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
STAR FÝBER TEKSTÝL GIDA ZÜCCACÝYE ÝNÞAAT ÝMALAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
MEDYEN TEKSTÝL ÝPLÝK KONFEKSÝYON SANAYÝ ÝÇ VE DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD)
REMZÝ ODABAÞI , ALAATTÝN ODABAÞI
MEHMET IRMAK
ESMA AYKUT, SEZÝN AYKUT , ESÝN KALAFAT
LEYLA ÝNCÜCÜK (ÇETÝN), ZEKÝ DAÞCI
CEMÝL MERSÝN
AHMET KIZILTAÞ , SELÇUK KIZILTAÞ , ÞÜKRAN ALTINYAPRAK , YAÞAR ALTINYAPRAK
Baþkan Özer, "O'nun her
hareketi örnek olmuþtur"
Denizli Ticaret Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, miladi olarak kutlanan Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla açýklama yaptý.
Özer,
açýklamasýnda,
"Peygamber
Efendimizin
(S.A.V) her hareketi bizler için
örnektir. Efendimiz, insanlara
emeklerinin karþýlýðýný hemen
verirdi. Peygamberimiz, sýk
sýk çarþýya ve pazara çýkýp, iþyerlerini ziyaret ederdi. Ticaret erbabýna, ölçü ve tartýyý
nasýl yapacaklarýný gösterir ve
dürüst olmalarýný tavsiye
ederdi. Ayrýca 'Ýþçinin ücretini
alnýnýn teri kurumadan veriniz' der ve esnaflara dürüst olmalarýný tavsiye ederdi. Kutlu
Doðum Haftasý'nda Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) sonsuz salat-u
selam olsun diyerek, bu anlamlý haftanýn Denizli'mize,
Ülkemize, Ýslam Alemine ve
tüm Ýnsanlýða hayýrlar getirmesini diliyorum." dedi.
Denizli Ticaret Odasý’nda
'Binalarda doðru izolasyon'
eðitimi verildi
Denizli Ticaret Odasý tarafýndan "Binalarda
doðru izolasyon" konulu sertifikalý ve uygulamalý eðitim semineri gerçekleþtirildi.
Eðitim,uluslararasý alanda
faaliyet gösteren Icopal Wolfin
Bautechnik'inEðitim Uzmaný
Daniel Wiegandve Icopal Wolfin Bautechnik Türkiye sorumlusu Meryem Hoþgit tarafýndan
verildi.
Almanya'dan ve Türkiye'den tam donanýmlý bir ekiple eðitime geldiklerini söyleyen
Türkiye temsilcisi Meryem Hoþgit, "Toplantýmýz gün boyu devam etti, toplantý sonunda da
vermiþ olduðumuz eðitim, uygulamalý olduðu için katýlýmcýlara sertifika verdik. Avrupa'da
bu tür eðitimler çok verilmektedir. Bizim de kendi bünyemizde
çok sýk aralýklarla verdiðimiz
eðitimlerimiz var. Bundan sonra da bu tür eðitimler vermeye
devam edeceðiz." diye konuþtu.
Güvenlik Bakanlýðý'na, yurt dýþý
eðitim boyutu da olan, eðitim
amaçlý bir AB projesi hazýrlayýp
sunduk. Bunun ön kabulü gerçekleþti ve sonuçlanmasýný bekliyoruz." dedi.
Türkiye olarak enerjide dýþa
baðýmlý bir ülke olduklarýný be-
Özer, "Enerji verimliliði
için iyi izolasyon yapýlmalý"
Denizli Ticaret Odasý olarak
enerji verimliliði, izolasyon ve
yalýtým konularýna önem verdiklerini kaydeden Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, "Odamýz,
Enerji Verimliliði Derneði'nin
üyesidir. Ýlimizde bu bilincin
yerleþtirilmesi ve sürdürülmesi
faaliyetlerine Odamýzca da destek verilmektedir. Yalýtým/Ýzolasyon konusunda Denizli Ticaret Odasý olarak, Sosyal
lirten Özer, "Enerji, en kýt ve
stratejik bir kaynaktýr. Üretimimizin en önemli girdilerinden
biri olan enerjiyi üretmek kadar
etkin ve verimli kullanma da
önemlidir." dedi.
Enerji verimliliðinin en
önemli kýsmýnýn binalardaki
enerji kaybýnýn azaltýlmasý, yani
iyi izolasyonun yapýlmasý olduðunu vurgulayan Özer, "Ýþte bu
noktada enerjinin verimli kullanýlmasý, kayýplarýn en aza indirilmesi ve saðlayacaðý tasarruf
ve konfor gittikçe önem kazanmaktadýr. Ülkemizde bu konuda tüm kurum ve kuruluþlar
olarak hýzlý bir yöneliþ ve
çalýþmalarýn yürütülmekte olduðunu biliyoruz." diye konuþtu.
Ýzolasyon
sayesinde
mekânýn soðuk, sýcak ve nemden korunarak tasarruf saðlandýðýný belirten Denizli Ticaret
Odasý Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Özkan Haybatise "Enerjinin verimli kullanýlmasý, kayýplarýn en aza indirilmesi ve saðlayacaðý tasarruf ve konfor gittikçe önem kazanmaktadýr.
2017 yýlýndan sonra tüm bina
alým-satým ve kiralamalarýnda
Enerji Kimlik Belgesinin ibraz
edilmesi zorunlu hale getirilmiþtir. KOSGEB destek ve
katkýlarýyla Denizli Ticaret
Odasý tarafýndan organize edilen Münih/Almanya Bau Ýnþaat
Fuarprogramýmý kapsamýnda
gerçekleþtirilen Hollanda ziyaretimizde Icopal Wolfin Bautechnik firmasý ile saðlanan temaslar çerçevesinde, bugünkü
toplantýmýz planlanmýþtýr. Bu
doðrultuda firma eðitmeni Daniel Wiegand ve Icopal Wolfin
Bautechnik Türkiye sorumlusu
Meryem Hoþgit'e teþekkür ediyorum." dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirilen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Þurasý'nda sektörlerin, sorunlarý ve önerileri ortaya konuldu.
Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý
TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðindeki þuraya, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve
konuyla ilgili 9 bakanýn, aralarýnda
Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Necdet Özer'in de olduðu
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB
Kadýn Giriþimciler Kurulu ve TOBB
Genç Giriþimciler Kurulu üyeleri ile 60
farklý sektörün temsilcisi katýldý.
Þuranýn açýlýþ konuþmasýný yapan
TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu,
"Kamu ile özel sektör arasýnda kurduðumuz kapsamlý diyalog mekanizmalarý sayesinde, özel sektör ile kamu
idaresi arasýnda, ortak akýl ve empati
saðlandý." ifadesini kullandý.
Þuranýn tüm sektörleri bir araya
getiren Türkiye'nin bu alandaki en
büyük ve en kapsamlý buluþmasý olduðunu belirten Hisarcýklýoðlu, sektör
meclislerinin her sektördeki en büyük
40 firmayý içerdiðini, bu sayede
sektörleri yakýndan takip edebildiklerini söyledi. Ayrýca her sektör meclisinde, o sektör ile ilgili kamu idaresinden de daimi bir temsilcinin yer
aldýðýný aktaran Hisarcýklýoðlu,
"Böylece Türkiye sektör meclisleri,
özel sektör ile kamu idaresinin bir araya gelerek ayný masa etrafýnda istiþare
ettiði, birlikte çalýþtýðý, sorunlarý
tartýþtýðý, mutabýk kalýnan önerilerin
kamu idaresine aktarýldýðý, sektörel ve
istiþare mekanizmasý olarak faaliyet
gösteriyor." dedi.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, yaptýðý konuþmada, bu tür toplantýlarda,
sektör bazýnda Türkiye'nin sanayisini
geliþtirmek, üretimi artýrabilmek için
yapýlacaklarýný ele aldýklarýný söyledi.
Siyasi karar mekanizmalarýyla ekonomik alanda çalýþan özel sektör temsilcileri ve giriþimcileri arasýnda saðlýklý
istiþare olmazsa, karþýlýklý görüþ
alýþveriþi olmazsa Ankara'da aldýklarý
kararlarýn kaðýt üzerinde kalacaðýný
vurgulayan Davutoðlu, "Eðer sizler,
bizlerle saðlýklý iletiþim kanallarýna sahip olmazsanýz sizin þirketleriniz
bazýnda, sektör bazýnda geçtiðiniz
stratejilerle bizim Türkiye'nin makro
ekonomik geliþmesi ve makro stratejisi
anlamýndaki kararlarýmýz arasýnda bir
irtibat olmaz." diye konuþtu. Þura ile ilgili deðerlendirme yapan Baþkan Necdet Özer, 8. Türkiye Sektörel Ekonomi
Þurasý'nda
Türkiye
genelindeki
sektörlerin karþýlaþtýklarý sorunlar ile
bunlara iliþkin çözüm önerilerinin masaya yatýrýldýðýný dile getirdi. Þurada
sektörlerin sorunlarý ve önerilerinin net
bir þekilde ortaya konulduðunu belir-
ten Özer, "60 sektörün sorun ve çözüm
önerileri, baþta Sayýn Baþbakanýmýz
olmak üzere ilgili bakanlýklara kitapçýk
halinde daðýtýlmýþtýr. Ýþ dünyasý olarak
sorunlarýn bir an önce giderilmesini
bekliyoruz." dedi.
Tüketici deri ve tekstil ürünlerini
etiketinden öðrenebilecek
Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet
Özer, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan
tekstil ve ayakkabý ürünlerinin etiketlenmesine iliþkin iki
yönetmelikle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
Karayolu Trafik Güvenliði
Haftasý Kutlandý
Trafik sorunlarýný çözümlemek amacýyla her yýl Mayýs
ayýnýn ilk haftasý kutlanan
"Uluslararasý
Karayolu
Güvenliði Haftasý" düzenlenen
etkinliklerle kutlandý. Hafta
kapsamýnda, Çýnar Meydaný'nda Denizli Ticaret
Odasý'nýn da aralarýnda bulunduðu çeþitli kurumlar,
stand açarak, vatandaþlarý bilgilendirdi.
Bu yýl 2-10 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda kutlanan Uluslararasý Karayolu Güvenliði
Haftasý dolayýsýyla Denizli Valiliði Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan bir dizi etkinlik
düzenlendi. Denizli Valisi
Þükrü Kocatepe, Denizli
Büyükþehir Belediye Baþkaný
Osman Zolan, Denizli Ýl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal,
Denizli Ticaret Odasý Meclis
Baþkaný Habib Yýldýz ile diðer
protokol üyelerinin katýldýðý
program, Çýnar Meydaný'nda
gerçekleþtirildi. Saygý Duruþu
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan açýlýþ ve
protokol konuþmalarý ile de-
vam eden etkinlikte, halk
oyunlarý gösterisi sunuldu ve
yýlýn sürücülerine ödül verildi.
Etkinliðin sonunda protokol üyeleri, Denizli Ticaret
Odasý ve diðer kurumlarýn
açtýðý standlarý gezerek bilgiler
aldý.
25 Nisan 2015 tarihinde
Resmi Gazete'de yayýmlanan
yönetmeliklerle tekstil ürünlerinin ve ayakkabýlarýn etiketlerinin denetleneceðinin açýklandýðýný bildiren Baþkan Özer,
yeni getirilen düzenlemeyle
tüketicilerin satýn aldýðý
tekstil ürünlerinin deri
olup olmadýðýný ürünün
etiketinden öðrenme
imkanýna kavuþacaðýný
söyledi.
Tekstil Elyaf Ýsimleri
ve Tekstil Ürünlerinin
Elyaf
Kompozisyonlarýyla Ýlgili Etiketleme
ve Ýþaretleme Hakkýndaki Yönetmelik'te yer
alan yeni düzenlemeyi
deðerlendiren Baþkan
Özer,
"Yönetmeliðe
göre,
artýk
tekstil
ürününde
hayvansal
menþeli tekstil olmayan
parçalarýn varlýðý halinde, ürünün etiketinde
'hayvansal menþeli tekstil
olmayan parçalar içerir' ifadesinin kullanýlmasý zorunluluðu
getirilmiþtir. Böylece tüketici
hangi tekstil ürününün deri
olup olmadýðýný ürünün etiketinden öðrenebilecek. Yeni
yönetmeliðin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüðe girecek olan
hükmüne göre, bu bilgi
ürünün etiketinde açýkça
gösterilecek. Bundan sonra
tüketici aldýðý ürünün ne olduðunu, deriden imal edilip edilmediðini bilecek." dedi.
Yeni düzenlemeyle ürünlerdeki etiketlerin Türkçe olarak,
kolay okunabilir ve görülebilir
þekilde hazýrlanmasý gerektiðini ifade eden Bakan Özer, "%
100', 'Saf' veya 'Tamamen' ifadeleri, yönetmelikle düzenle-
nen þartlar saðlanmadan kullanýlamayacak. 'Yün' ifadesinin kullanýmý ancak yönetmelikle düzenlenen koþullar saðlandýðýnda mümkün olabilecek. Böylece tüketicilerin doðru bilgilendirilmesi saðlanacak." dedi.
Tüketicinin Satýn Alacaðý
Ayakkabýlarýn Temel Unsurlarýnýn Yapýmýnda Kullanýlan
Malzemelerin Etiketlenmesine
Dair Yönetmeliði de deðerlendiren Baþkan Özer, þöyle ko-
nuþtu: "Yönetmelik tüketiciye
perakende satýþ amacýyla sunulan tüm ayakkabý çeþitlerine
uygulanacak. Etiket görülebilir, güvenli þekilde iliþtirilmiþ,
eriþilebilir olmalýdýr. Etiketin
üzerindeki þekil boyutlarýnýn
içerikteki bilgilerin anlaþýlmasýný saðlayacak
büyüklükte olmasý zorunlu olup, etiketlerin
tüketiciyi yanýltýcý nitelikte olmamasý gerekmektedir. Ayrýca ayakkabý üzerine konulan
þekil ve sembollerin
anlamlarý hakkýnda
tüketicilerin bilgilendirilmesini
saðlamak
amacý
ile
ayakkabýlarýn satýþa arz
edildiði yerlerde tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek þekilde ve en az
(297mm x 210mm)
A4 boyutunda hazýrlanmýþ bir poster veya
tablo iþyerinin uygun bir yerine asýlmasý zorunlu hale getirildi."
Özer, yönetmelik gereði,
söz konusu hükümlere aykýrý
davranan ve ürünlerine doðru
ve mevzuata uygun etiket koymayan üretici ve ithalatçýlara
3.350 TL idari para cezasý uygulanacaðýný hatýrlatarak, herhangi bir maðduriyet yaþanmamasý için üyelerinin daha
dikkatli olmalarý gerektiði
uyarýsýnda bulundu.
TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ
Nanoteknoloji Ýle Ýlgili Çalýþan
Belçikalý Firmanýn Tedarikçi
Arayýþý
Ref: BRBE20131121001
Nanoteknoloji ile ilgili faaliyet
gösteren Belçikalý firma, yeni ve inovatif ürünler tedarik edebileceði partnerler aramaktadýr. Söz konusu ürünler,
nanomateryaller, kaplama veya nanoparçacýklar olmalýdýr.
Nanoteknolojiyi kullanarak birçok
yüzeye kaplama yapabilen Belçikalý firma, belirtilen konularda çalýþma yapan
ve ürün temin edebilecek tedarikçilerle
temasa geçmek istemektedir.
Fransýz Firmanýn Partner Arayýþý
Ref: BRFR20150316001
Elektromanyetik duman detektörleri üreten ve koruyucu çözümlerle ilgili distribütörlük yapan Fransýz firma, bu konuyla ilgili üretim yapan firmalarla temasa geçmek istemektedir.
Özellikle, çoklu güç soketleri ve masaüstü bilgisayarlar için kablo (multiplepowersockets, shieldedpowercablesfordesktopportablecomputers) üretimi
yapan firmalarla iletiþime geçmek istemektedir.
Hýrvat Firmasýnýn Ayakkabý
Üreticisi/Distribütörü Arayýþý
Ref: BRHR20150312001
Hýrvatistan da faaliyet gösteren
zincir bir maðaza, 30 yýldýr bölgesinde
faaliyet göstermektedir.
Firma, bay, bayan ve çocuk ayakkabýlarý üreticileriyle/distribütörleriyle
temasa geçip bu ürünleri ithal etmek istemektedir. Talep edilen ayakkabýlar,
ilkbahar-yaz koleksiyonu olmasý gerektiði özel olarak belirtilmiþtir.
Hollandalý OEM Firmasýnýn
Tedarikçi Arayýþý
Ref: BRNL20141215001
Gýda ve paketleme sektöründeki
firmalara, mekanik ve mekatronik açýdan sistem tedariki saðlayan Hollandalý
firma, modül ve parça temin edebileceði ve bu kapsamda outsourcing iþ birliði yapabileceði iþletmeler aramaktadýr.
Polonyalý Firmanýn Doðal
Taþ Tedarikçisi Arayýþý
Ref: BRPL20141114001
Doðal taþlardan kompleks mimari
yapýlarýn inþasý konusunda uzmanlaþmýþ Polonyalý firma, doðal taþ tedarikçileri aramaktadýr.
Potansiyel tedarikçilerin konusunda deneyim sahibi olmasý ve taþlarýnýn
sertifikalý olmasý gerekliliði de ayrýca
belirtilmiþtir. Polonyalý firma bu firmalarla ticari iþ birliði yapmak istemektedir.
Fransýz Firmanýn Biyosit
Üreticisi Arayýþý
Ref: BRFR20150120001
Dokuma tekstili ile ilgili faaliyet
gösteren Fransýz bir KOBÝ, tekstil
ürünlerinin antibakteriyel ve su geçirmez hale getirebilecek biyosit aramaktadýr. Fransýz firma, söz konusu biyositleri tedarik edebilecek üreticilerle temasa geçmek istemektedir.
Unlu mamul, þekerleme ve dondurma ile ilgili hammadde ve yarý mamul
ürünlerin distribütörlüðünü yapan Polonyalý firma, katký maddesi üreticileri
aramaktadýr. Firma bu üreticiler için
bölgesinde distribütörlük yapmak istediðini belirtmiþtir.
Yatak örtüsü ve minder kumaþlarý için;
"240gsm 100% polyester fabric
"300gsm 100% fire retardant polyester fabric
"500gsm 70% cotton 30% polyester
blend
Rus Firmanýn Bisiklet ve
Bileþenleri Üreticisi Arayýþý
Masa örtüsü kumaþlarý için;
"230gsm 100% mercerisedcotton
"210gsm 50% cotton/50% polyester
"185gsm 60% cotton 40% linen
"180gsm 100% polyester
Ref: BRRU20141223003
Bisiklet ticareti ve bakýmý konusunda faaliyet gösteren Rus firma, kaliteli bisiklet veya Avrupa pazarýnýn beklentilerini karþýlayabilecek ekolojik ve
güvenlikli bisiklet bileþenleri üreten firmalarla iletiþime geçmek istemektedir.
Yeni bir firma olmasýna raðmen bölgede
hýzlý bir geliþim gösteren ve büyük markalarla çalýþan Rus firmasý, söz konusu
üreticilerle distribütör anlaþmasý yapmak ve onlarýn ürünlerinin bölgede
satýþýný yapmak istediðini belirtmiþtir.
Ýngiliz Ýlaç Distribütörünün
Üretici Arayýþý
Ref: BRUK20150306001
Ýngiliz distribütör firma, C sýnýfý jenerik ve markasý olan ilaçlarýn üretimini yapan firmalarla temasa geçmek istemektedir. C sýnýfý ile kast edilen kategori, patenti olmayan ancak formülasyonu özel olan ilaçlar olarak belirtilebilir. Yavaþ salýnýmlý ilaçlar - analjezik
yamalar bu kategori için örnek olabilir.
10 yýllýk bir deneyime sahip olan firma,
Ýngiltere içerisinde tüm daðýtým lisansýný ve çok deneyimli uzman bir
satýþ kadrosuna sahiptir.
Ýngiliz Firmamýn Çocuk
Kýyafeti Üreticisi Arayýþý
Ref: BRUK20131210002
E - ticaret yapan Ýngiliz firma, çocuk kýyafeti üreticisi aramaktadýr. Firma, 3 - 10 yaþ aralýðýndaki kýz çocuklarý
için dokuma ve jerseyden üretim yapabilecek firmalarla üretim anlaþmasý
yapmayý planlamaktadýr. Ýlk sipariþler
her bir tasarým için 50 - 100 arasý olacakken sonrakiler için 500 - 1000 arasý
olacaðý öngörülmektedir.
Ýngiliz Firmamýn Çocuk
Kýyafeti Üreticisi Arayýþý
Ref: BRUK20131210002
E - ticaret yapan Ýngiliz firma, çocuk kýyafeti üreticisi aramaktadýr. Firma, 3 - 10 yaþ aralýðýndaki kýz çocuklarý
için dokuma ve jerseyden üretim yapabilecek firmalarla üretim anlaþmasý
yapmayý planlamaktadýr. Ýlk sipariþler
her bir tasarým için 50 - 100 arasý olacakken sonrakiler için 500 - 1000 arasý
olacaðý öngörülmektedir.
Polonyalý Distribütörün Gýda
Katký Maddesi Üreticileri Arayýþý
Ref: BRPL20150119001
Unlu mamul, þekerleme ve dondurma ile ilgili hammadde ve yarý mamul
ürünlerin distribütörlüðü yapan Polonyalý firma, katký maddesi üreticileri aramaktadýr. Firma bu üreticiler için bölgesinde distribütörlük yapmak istediðini
belirtmiþtir.
Polonyalý Firmanýn Yedek
Parça Tedarikçisi Arayýþý
Ref: BRPL20150409001
Otobüs ve kamyon gibi büyük araçlarýn (Meritor, Brembo, Knorr, Wabco,
Voith, Zf, Allison, Mercedes, Man, Cummins, Kamaz) tamirat ve bakýmý konusunda faaliyet gösteren Polonyalý firma, yedek parça tedarikçisi aramaktadýr. Uzun soluklu bir iþbirliði niyeti
olan firmanýn, talep etmekte olduðu yedek parçalar þu þekildedir; amortisörler, pistonlar, yataklar, egzoz sistemleri, radyatörler, filtreler, sensörler,
lambalar, farlar, pompalarý ve akslardýr.
Fransýz Distribütörün Gýda Katký
Maddesi Üreticileri Arayýþý
Ref: BRPL20150119001
Ref: BRSE20141217001
Ýsveçli firma, bebek arabalarýnýn
iskeletini üretebilecek ve bu konuda
çalýþmalar yapan üreticilerle temasa
geçmek istemektedir. Ýskeletlerin
bükülmüþ borular ve teleskobik çubuklar içeriyor olmasý gerekmektedir. Tüm
çelik ve alüminyum aksam 13 - 16 mm
aralýðýnda çaplara sahip olmalýdýr. Firma ilk yýl 2.000 adetlik bir sipariþ
öngörmüþ olup, ilerleyen süreçte bu rakamýn yýlda 20.000 adete çýkacaðýný
düþünmektedir. Üretilmesi talep edilen
iskeletle ilgili görseller aþaðýda bulunmaktadýr.
Sürdürülebilir Gýda
Paketleme Çözümleri
Ref: TRBE20150225001
Gýda daðýtým konusunda faaliyet
gösteren Belçikalý bir firma, yaþam
döngüsü içerisinde çevrenin etkileri de
hesaplanmýþ bir gýda paketleme
çözümü arayýþýndadýr. Firma, kâðýt ve
karton türevi ürünlerden tasarlanmýþ
ambalajlama metotlarýna açýk olup,
Alüminyum ve PVC malzemeleri kabul
etmemektedir. Firma gýda ambalajý üreten veya tedarik eden kuruluþlar ile teknik iþbirliði veya teknik destekli ticari
anlaþma yapmak istemektedir.
Haddeleme Odaklý Yeni Bir Sac Metal
Makinesi Üretimi ve Geliþtirilmesi
Ref: TONL20140224001
Hollandalý bir firma sac levha haddeleme üretim hatlarý konusunda hammaddeden ürüne dek komple hat kurulumu konusunda uzman bir firmadýr. Hollandalý firma haddeleme ve kývýrma konusunda yenilik arayýþýnda olan firmalar ile söz konusu teknoloji hakkýnda
teknik ve ticari iþbirliði yapmak istemektedir. Firmanýn söz konusu yeni teknolojisinin uzun metrajlý sac levha üretimine haddeleme ve bükme sürecinde
avantaj saðladýðý belirtilmiþtir.
Ýsveçli bir firma, iPad, iPhone ve
iPod larda kullanýlmak üzere ahþaptan
raf/stand ürettirmek istemektedir. CNC
makinelerde iþlenerek üretilmesi istenilen ürünlerle ilgili iki adet resim aþaðýda bulunmaktadýr.
Hollandalý Firmanýn Tekstil
Konusunda Üretici Arayýþý
Ref: BRNL20150317002
Ýngiliz Firmanýn Fýrça Baþlýðý
Üreticisi Arayýþý
Domestik Zemin Altý Isýtma
Kontrol Sistemi Arayýþý
Ref: TRCZ20140429001
Çek Cumhuriyetinde faaliyet
gösteren üretici bir firma ev içerisinde
ve ev dýþýnda (garaj, ardiye, mahsen gibi) bulunan yerlerde ýsýnmayý kontrol
edebilecek bir sistem arayýþýndadýr.
Firma zemin altýndan ýsýtma sistemi ile uyumlu olmasý beklenen doðrulanmýþ bir teknoloji arayýþýnda olup teknik iþbirliði yapmak istemektedir.
Ref: TRIT20140802002
Litvanyalý bir firma hastalar için
elektrikle çalýþan sandalye üreticisidir.
Firma özellikle kalp ameliyatý geçirmiþ
hastalarýn dýþ mekân hareketlerinde
kalp ritimlerini takip edebilmek için mobil olarak kullanýlabilecek kalp ritmi
monitörlerine ihtiyaç duymaktadýr. Firma 5 kg'dan aðýr olmamasýný istediði bu
cihazlar için ortak giriþim veya teknik
destekli ticari anlaþma yapmayý
düþünmektedir.
Ýsveçli Firmanýn Ahþaptan
Raf/Stant Üreticisi Arayýþý
Ref: BRSE20141219001
Firma sektör gözetmeksizin bu konuda
çalýþmak isteyen firmalar ile anlaþmak istemektedir. Lisans, üretim, ortak giriþim, teknik destek gibi ortaklýk tipleri geçerlidir.
Lazer Kesme Tezgahýnda Çelik
Alternatifi Malzeme Arayýþý
Mobil Kalp Ritmi Ýzleme
Cihazlarý Arayýþý
Ref: TRLV20141127002
Ýsveçli bir firma, enjeksiyonlu
kalýplarla polipropilen plastikten çocuklar için bisiklet koltuðu üretebilecek firmalarla temasa geçmek istemektedir.
Üretilmesi talep edilen koltuðun ölçüleri: yükseklik 700 x geniþlik 400 x derinlik 430 mm'dir. Ýlk yýl 2.000 adet sipariþ
edileceði ön görülmektedir.
Ref: BRFR20150120001
Polonyalý bir araþtýrma enstitüsü
yeni bir metal þekillendirme yöntemi
geliþtirmiþtir. TR adý verilen bu yeni
teknolojide, eksantrik ve krank preslere
monte edilen yenilikçi bir aparat, pahalý
özel þekillendirme / dövme makinelerinin yerine geçebilmektedir. Enstitü, bu
teknoloji ile ilgilenen firmalar ile teknik
destek içerikli ticari anlaþma veya ortak giriþim anlaþmasý yapmak istemektedir.
Ýsveçli Firmanýn Bebek Arabasý
Ýskeleti Üreticisi Arayýþý
Ref: BRSE20141217002
Bay ve bayanlar için yaratýcý eko
kýyafet koleksiyonu geliþtiren Hollandalý bir firma, Türkiye' den üreticiler
aramaktadýr. Ürünlerle ilgili iki adet resim aþaðýda bulunmaktadýr. Hollandalý
firma, ilk sipariþ için 300 adet gibi bir
rakam düþünmektedir.
1.V yaka tiþört için: 75 adet
M beden, 75 adet L beden
2. Yuvarlak yaka tiþört için:
75 adet M beden, 75 adet L beden
Metal Þekillendirme Ýçin
Yeni Teknoloji
Ref: 11 PL 63AV 3MJH
Hýrvat ithalatçý firma, þekerleme
üreticisi firmalarla iletiþime geçmek istemektedir. Amerika ve Kanada'ya da
ihracat yapmakta olan Hýrvat firma, üreticilerle distribütörlük anlaþmasý yapmak istemektedir.
Ýsveçli Firmanýn Çocuklar Ýçin
Bisiklet Koltuðu Üreticisi Arayýþý
Fransýz Firmanýn Biyosit
Üreticisi Arayýþý
Dokuma tekstili ile ilgili faaliyet
gösteren Fransýz bir KOBÝ, tekstil
ürünlerinin antibakteriyel ve su geçirmez hale getirebilecek biyosit aramaktadýr. Fransýz firma, söz konusu biyositleri tedarik edebilecek üreticilerle temasa geçmek istemektedir.
Hýrvat Ýthalatçýnýn
Üretici Arayýþý
Ref: BRHR20131025001
TEKNOLOJÝK ÝÞBÝRLÝKLERÝ
Pirinç Sýcak Dövme ve
Hassas Malzemelerin Üretimi
Ref: BRUK20141118001
Ref: 10 IL 80ER 3JSK
Ýngiliz bir firma ayakkabý temizleme makinesi geliþtirmiþtir. Bu makinenin içerisinde bulunan fýrça baþlýðýný
üretebilecek firmalar aramaktadýr. Ýngiliz firma üretici firmayla taþeronluk anlaþmasý yapmak istemektedir. Makineyle ilgili fotoðraflar aþaðýda bulunmaktadýr.
Ýsrailli firma sýcak pirinç dövme /
iþleme ve hassas iþleme konusunda uzmanlaþmýþtýr. Firma ayrýca küresel vana ve özel vana imalatý da yapmaktadýr.
Firma pirinç iþleme teknolojisini küresel vana üretimine uyarlanmasý konusunda ortak çalýþabileceði üretim firmalarý ile üretim, lisans, teknik destek,
teknik iþbirliði ve ortak giriþim anlaþmasý yapacaktýr.
Ýsveçli Ev Tekstili
Toptancýsýnýn Üretici Arayýþý
Ref: 20130610017
Debriyaj Teknolojisi Ýle
Ýlgili Ýþbirliði Arayýþý
Ev tekstili üzerine toptancýlýk yapan Ýsveçli firma, masa örtüsü, perde,
dekoratif minder, su ve leke geçirmeyen
yatak örtüleri satýþý yapmaktadýr. Firma
özellikle, nano kaplama ile çalýþan üreticilerle temasa geçmek istemektedir.
Ürün kumaþlarý hakkýnda detaylý bilgi
aþaðýda bulunmaktadýr.
Otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren Avusturyalý firma yenilikçi
transmisyon teknolojileri konusunda
arayýþ içerisindedir. Özellikle debriyaj
üretiminde yüksek ve ölçeklendirilebilen torkeldesi ile kontrollü baðlantý kesme fonksiyonu teknolojisi aranmaktadýr.
Ref: TRAT20150305002
Demir - çelik ürünleri üreticisi Ýtalyan firma lazer kesme tezgâhýnda çeliðin alternatifi olabilecek alternatif bir
malzeme arayýþýndadýr. Firma teknik iþbirliði anlaþmasý önermektedir.
Lazer Kesme Tezgahýnda Çelik
Alternatifi Malzeme Arayýþý
5 Katmanlý PE (Poli - Etilen)
Folyo Üretimi
Ref: TRPL20140912001
Polonyalý firma tek katmanlý PE
folyo üretmektedir. Firma, 5 katmanlý
PE folyo üretim teknolojisi arayýþýndadýr. Ýlgilenen üretici firmalar ile ticari veya teknik iþbirliði anlaþmasý yapýlmak istenmektedir.
Sodyum Bazlý Temizleme
Teknolojisi Arayýþý
Ref: TRPL20140919001
Profesyonel temizlik faaliyetleri
konusunda uzmanlaþmýþ Polonyalý firma, metal iþleme ekipmanlarýnýn yaný
sýra; yenileme, boya üretim, plastik,
otomotiv, elektrik veya gýda sektörlerinde kullanýlan üretim ekipmanlarýnýn
temizliðinde kullanýlmak üzere Sodyum
bazlý temizlik teknolojisi arayýþýndadýr.
Firma her türlü ticari anlaþmaya açýktýr.
Sodyum Bazlý Temizleme
Teknolojisi Arayýþý
Ref: TRPL20140919001
Demir - çelik ürünleri üreticisi Ýtalyan firma lazer kesme tezgâhýnda çeliðin alternatifi olabilecek alternatif bir
malzeme arayýþýndadýr. Firma teknik iþbirliði anlaþmasý önermektedir.
Profesyonel temizlik faaliyetleri
konusunda uzmanlaþmýþ Polonyalý firma, metal iþleme ekipmanlarýnýn yaný
sýra; yenileme, boya üretim, plastik,
otomotiv, elektrik veya gýda sektörlerinde kullanýlan üretim ekipmanlarýnýn
temizliðinde kullanýlmak üzere Sodyum
bazlý temizlik teknolojisi arayýþýndadýr.
Firma her türlü ticari anlaþmaya açýktýr.
Soðuk - Pres Bitkisel Yað
Üretim Teknolojisi Arayýþý
Mantarlar Ýçin Biyolojik
Kontrol Organizmalarý
Ref: TRIT20140802002
Ref: TRPL20131128001
Ref: TRES20140707001
Polonyalý bir firma kolza ve keten
tohumu yaðý üretiminde saatte 30 kg
iþleme kapasitesine sahip ve mümkün
olabilecek en düþük sýcaklýkta sýkým
yapabilecek teknoloji arayýþýndadýr.
Teknolojinin hazýr ve uygulanabilir
olmasý þartý ile lisans ve teknik destekli ticari iþbirliði anlaþmasý önermektedir.
Ýspanyol bir firma pestisitlere alternatif olabilecek mikro - organizmalarýn ve organizmalarýn endüstriyel boyutta üretimi konusunda sanayi kuruluþlarý ile üretim anlaþmasý imzalamak
istemektedir.
Kahvaltý Gevreði Üreticisinin
Extruzyon Teknolojisi Arayýþý
Ref: 09 IL 80ER 2S4M
Ýsrailli bir firma kahvaltý gevreði
üretmektedir. Yeni reçetelerinde tuz ve
þeker içeriðini düþürmek isteyen firma, ürününü extruzyon teknolojisi ile
üretmek istemekte ve bu teknolojiyi
konsept, Ar - Ge ve/veya tam anlamýyla hazýr olacak biçimde geliþtirmiþ firmalar ile ortak giriþim, teknik
destekli ticari anlaþma, lisans anlaþmasý, veya üretim anlaþmasý yapmak
istemektedir.
Gaz/Su Boru Hatlarýnda "Hot Melt"
Sýzdýrmazlýk Bileþenleri Arayýþý
Ref: TRIT20141104001
"Hot Melt" sýzdýrmazlýk ve
yapýþtýrýcý ürünleri üreten Ýtalyan bir
firma, yeterli laminasyonekipmanýna
sahip bir üretici firma ile termoplastik
filmlere uygulama yapýlmasý üzerine ortaklýk kurmak istemektedir. Nihai ürün
rulo formunda plastik sýzdýrmazlýk malzemesidir. Ýtalyan firma, yapýþtýcý maddelerin plastik malzemeler üzerine lamine edilmesi konusunda faaliyet
gösteren firmalar ile teknik iþbirliði,
üretim veya teknik destekli ticari anlaþma yapmak istemektedir.
Tekstil Sertleþtirici Arayýþý
Ref: TRLV20140508001
Tekstil ürünleri üreticisi Litvanyalý
firma, sentetik ve doðal tekstil ürünlerine sertlik katacak bir teknoloji veya
teknik çözüm arayýþýndadýr. Aranan teknolojinin uygulanmasý sonrasýnda
ürünlerin ütüleme esnasýnda form alabilir olmasý þartý aranmaktadýr. Aranan
teknik çözümün veya teknolojinin uygulamaya hazýr durumda olmasý gerekmektedir.
Ayrýca sertleþtirici uygulamasý
sonrasý kimyasal leke veya kalýntý olmamasý önemlidir. Firma teknik iþbirliði
önermektedir.
Acil Durum Freni Ýçin Yüksek
Sýcaklýkta Çalýþan Fren Malzemesi
Ref: TRFI20141203001
Finlandiya'da toplu taþýma sistemleri
üzerinde faaliyet gösteren çok uluslu bir firma, termik þok direnci yüksek, ve yüksek
sýcaklýkta çalýþabilen fren sistemlerinde
kullanýlan sürtünme pedleri arayýþýndadýr.
Anlaþma türü, teknolojinin veya ürünün ticari durumuna baðlý olarak görüþülecektir.
Baharatlar ve Kurutulmuþ
Bitkiler Ýçin Kesme ve
Temizleme Makinesi Arayýþý
Ref: TRGR20140526001
Yunanistan'da faaliyet gösteren bir
firma kurutulmuþ otlarýn ve/veya baharatlarýn kesilerek boylanmasý ve ayýklanmasý
için makine arayýþýndadýr. Aranan makinenin temizleme esnasýnda toz çýkartmamasý, tozu, ayýklama sonrasý kullanýlmayan
sap vb. artýklarý ve ayýklanmýþ parçalarý
ayýrmasý beklenmektedir. Makine kapasitesi 150 kg/saat, boylama aralýðý 1 - 15 mm
olacaktýr. Firma makine üreticileri ile üretim
anlaþmasý imzalamak istemektedir.
Kauçuk Granül Üreticisinin
Renklendirme Teknolojisi Arayýþý
Ref: TRPL20141017001
Polonyalý bir firma kauçuk atýklarýndan granül üretmektedir. Firma
ürettiði granül parçalarýn boyanmasý
için bir boyama hattý arayýþýndadýr. Boyama sistemleri/hatlarý konusunda uzman firmalar ile teknik iþbirliði anlaþmasý düþünülmektedir.
32" Cam Yüzeye Safir Kaplama
Uygulamasý Ýçin Partner Arayýþý
Ref: TRPL20140331002
Yüksek performanslý elektronik
ürünler üreten Polonyalý bir firma, 32"
cam yüzeye safir kaplama yapabilecek
partner arayýþýndadýr. Firma ayrýca, koruma amaçlý olmak üzere alternatif malzemeler ile yapýlan uygulamalar ile de
ilgilenmektedir. Aranýlan geçirgenlik
90% dýr. Firma teknik iþbirliði veya teknik destekli ticari anlaþma imzalamak
istemektedir.
Ýletiþim için 241 17 37 veya [email protected] Not: Ýletiþimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiðiniz alanýn “REF” numaralarýný belirtiniz.
Bu ayki röportaj konuðumuz;
öðrencilik yýllarýnda ailesinin dokuma atölyesinde iþ hayatýna
baþlayan,17 yýl önce ise bir
arkadaþýnýn yönlendirmesiyle sigortacýlýk acentesi kuran ve halen ayný
sektörde baþarýylafaaliyetine devam
eden Denizli Ticaret Odasý'nýn
Meclis KatipÜyesi Adnan ÇELÝK
Denizli
Ticaret Odasý
18. Meslek
Komitesi
Komite Baþkaný
Fikret ÇINAR
MECLÝSTEN BÝR PORTRE
Adnan
ÇELÝK
Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
28 Mayýs 1972 Denizli doðumluyum. Ýlk, orta ve lise eðitimimi Denizli'de
tamamladým. Anadolu Üniversitesi Açýk
Öðretim Fakültesi Ýktisat Bölümü 2. sýnýfta iken askere alýnmak için dilekçe verdim ve görevimi Iðdýr/Tuzluca'da tamamladým. 1996 yýlýnda evlendim. 17
yaþýnda Meliha Gizem isimli bir kýzým, 11
yaþýnda Baturalp isimli ve 8 yaþýnda Yiðitalp isimli iki oðlum var.
Ekonominin geliþmesine de birçok faydasý olan sektörümüzün daha geniþ kitlelere ulaþabilmesi ve sigorta bilincinin
artýrýlmasý için her yýl mayýs ayýnýn son
pazartesi günü baþlayan hafta Sigorta
Haftasý olarak ilan edilmiþ, bu hafta boyunca TOBB ve Türkiye' deki tüm Ticaret Odalarý ile tüm sivil toplum kuruluþlarý
çeþitli etkinlikler düzenleyerek çalýþmalar
yapmaktadýr.
Ýþlerinizde ailenizin size
olan desteði nelerdir?
Bizim için aile çok önemlidir. Birlikte
iþler yapýyoruz, her konuda birbirimizi
destekleriz.
Geçmiþten bugüne mesleðinizle
ilgili neler söylersiniz? Neler deðiþti?
En önemlisi 2007 yýlýnda kanunumuz çýktý. Bu kanun ve yönetmeliklerle
"Sigorta Acentesi"nin nasýl ve ne þekilde
kurulacaðýný ve faaliyet þartlarý belirlenerek çerçevesi çizildi. Eðitim þartlarý getirilerek hizmet kalitesi arttýrýldý. Kanunumuzun 27. Maddesi ile TOBB Bünyesinde
Sektör Meclisi ve Sigorta Acenteleri Ýcra
Komitesi kuruldu. Bu sayede kayýt dýþý
olarak sektörümüzde faaliyet gösterilmesinin önüne geçilerek, müþteriler bazýnda
yaþanan maðduriyetlerde engellenmiþ
oldu.
Neden bu sektörü tercih ettiniz? Ticarete baþlamadan önce hayalinizde yapmak istediðiniz baþka bir iþ var mýydý?
Bu sektöre, bir arkadaþýmýn önerisini
deðerlendirip, araþtýrmayaparak girdik.
Ortaokul zamanlarýmda teknoloji iþi ile ilgili hayallerim vardý ve halen de devam
etmekte olup, þu anda fizibilite çalýþmalarýnda bulunduðumuz büyük bir projemiz var. Ýnþallah 2015 yýlý içerisinde bu
konu ile ilgili bir giriþimde bulunacaðýz.
Mesleðinizin avantajlarý nelerdir?
Sigortacýlýk mesleði çok sosyal ve aktif olunmasý gereken bir meslektir. Her
sektörden ve kesimden müþterilerimiz
bulunmakta olduðundan renkli bir sektördür. Piyasalarý yakýndan takip etmek,
müþteri ihtiyaçlarýný doðru tespit etmek,
hasarlarýnda doðru çözümler üretmek
görevlerimiz olup, her zaman bir eðitimin
ve geliþimin içerisinde olmak zorundayýz.
Bu da bizi daha dinamik tutmaktadýr.
Bize içerisinde olduðunuz sektörü,
yani mesleðinizi anlatýr mýsýnýz?
Sigortacýlýk sektörü Türkiye'de daha
yeni yeni oturmaya baþlamýþ, geliþmekte
olan bir sektördür. Kanunumuz 2007
yýlýnda çýkmýþ ve halen yeni yönetmeliklerle kanunun altý doldurulmakta, sektör
bir düzen ve disiplin altýna alýnmaya
çalýþýlmaktadýr. Tüm çalýþmalar sektörümüzün geliþmiþ ülkelerdeki seviyelere ulaþmasý kurgusuyla yapýlmaktadýr.
Mesleðinizde yaþadýðýnýz zorluklar
oluyor mu? Sektördeki sýkýntýlardan söz
eder misiniz?
Elbette oluyor. Her sektörde olduðu
gibi bizim sektörümüzle ilgili sýkýntýlar da
olmaktadýr. Bunlarýn en önemlileri çantacýlar olarak tabir ettiðimiz kayýt dýþý
çalýþan kiþiler ile etik olmayan ve haksýz
rekabet uygulamalarýdýr. Kanunumuzla
ve yönetmeliklerimizle kayýt dýþý çalýþmalarýn ne kadar önüne geçilmiþ olsa da ve
Ýþ hayatýna ne zaman atýldýnýz?
Ýþ hayatý benim için erken baþladý.
Ortaokuldayken ailemize ait dokuma
atölyesinde masurcu olarak çalýþmaya
baþladým. Askerden geldikten sonra da
devam ettim. 1998 yýlýnda ise sigorta
acentemizi kurduk ve halen devam etmekteyiz.
cezasý da bulunmasýna raðmen halen bu
þekilde çalýþma içerisine girenler bulunmaktadýr. Bu kiþilerin Sigorta Acenteleri
Ýcra Komitesi (SAÝK)' ne þikâyet edilmesi
halinde hem kendisi hem de poliçe
düzenlettirdiði sigorta acentesine ceza
uygulamasý mevcuttur. Diðer yandan
çok büyük sermaye gruplarý,farklý faaliyetleri dolayýsýyla ellerinde birçok müþteri veri tabaný bulundurmaktadýr. Bu bilgileri izinsiz olarak sigortacýlýk faaliyetlerinde de kullanmalarý, haksýz ve etik olmayan rekabete yol açmaktadýr. Bizler sigorta acenteleri olarak bundan olumsuz
þekilde etkilenmekteyiz. Ýnþallah bu sýkýntýmýz 1 Mayýs 2015'te yürürlüðe giren kanun ile izinsiz SMS, eposta, telefonla arama vb. engellenmesi ile bir miktar düzene girmiþ olacaktýr.
Özellikle mesleðinizle ilgili
unutamadýðýnýz bir anýnýz var mý?
Biz sigorta acenteleri, müþterilerimizin hasar yaþadýklarý kötü günlerinde
yanýnda oluruz. Bu sebeple birçok unutamadýðýmýz anýmýz mevcuttur.
Ticarete yeni atýlmayý düþünen
gençlere neler tavsiye ederseniz?
Sigortacýlýk sektörüne girmek isteyen
gençlerin, kanunumuz gereði öncelikle
eðitim almalarý ve ardýndan belirli bir
süre deneyim þartlarý bulunmaktadýr. Bu
süreç içerisindeyken kendilerini iyi geliþtirmeleri, sektörümüzle ilgili her bilgiye
açlýktan çýkmýþ gibi saldýrmalarý ve en
önemlisi kanunumuzu ve yönetmeliklerimizi çok iyi okumasýný ve anlamasýný
tavsiye etmekteyim.
Denizli Ticaret Odasý'nda görev almýþ
bir kiþi olarak Odamýz faaliyetlerini nasýl
deðerlendirirsiniz?
5 yýldýzlý Odamýzýn tüm faaliyetlerini
beðeni ile takip etmekteyiz. Sigortacýlýk
Sektörü ile ilgili olarak da elinden gelen
her türlü yardýmý yapan Odamýza ve
Yönetim Kurulu'na ayrýca teþekkür ederiz. Sektörümüzün ileriye gitmesinde
Odamýzýn katkýsý büyüktür.
Meclis Katip Üyesi
Adnan ÇELÝK
Komite Üyesi
Musab ERDOÐAN
Meclis Üyesi
Mustafa TAÐCI
Komite Üyesi
Salih GÜNDEDE
AÝDAT DUYURU
5174 sayýlý kanun gereðince 2015 yýlý, yýllýk ve munzam aidatlarý ilk taksitlerinin, 30 Haziran 2015 Salý
günü mesai bitimine kadar (17.30) ödenmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur.
Denizli Ticaret Odasý Baþkanlýðý
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, E-Ticaret yönetmeliklerini çýkardý
5 Kasým 2014 tarihli Resmi Gazete'de
yayýmlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun 1 Mayýs 2015
tarihinde yürürlüðe girdi. Buna göre,
elektronik ortamda bir mal satýmý veya
hizmet sunumuna iliþkin sözleþme ve sipariþlerdeki yükümlülükleri, telefon ve bilgisayar gibi elektronik iletiþim araçlarýyla
gönderilen SMS, e-posta ve telefon aramasý yoluyla gerçekleþtirilen her türlü ticari iletiþimin ve bunlarýn yapýlmasýna elektronik ortam saðlayan aracý hizmet saðlayýcýlarýn yükümlülüklerinin düzenlenmesi amaçlanýyor. Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðý, Elektronik Ticarette Sözleþme
ve Sipariþler Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý ve Ticari Ýletiþim ve Ticari Elektronik
Ýletiler Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý ile
elektronik ticarette kapsamlý düzenlemeleri hayata geçirdi. Yönetmelik kap-
samýnda ana baþlýklar halinde þunlar
yürürlüðe girdi.
Alýcýlar sözleþme öncesi ve
sipariþlerde bilgilendirilecek
Elektronik ortamda ticari faaliyette
bulunanlar artýk kendilerine ait Mersis
Numarasý ve kayýtlý elektronik posta
(KEP) adresi gibi güncel ve tanýtýcý bilgilerini sunmak zorunda olacak. Ayrýca,
Elektronik ticaret iþletmeleri, alýcýlarýn
hangi aþamalarla sipariþ ve sözleþme yapacaðý ile sipariþteki hatalarýný ne þekilde
düzeltebileceðine iliþkin bilgilere ana sayfalarýnda yer verecektir.
Elektronik ticaret iþlemlerinde ödeme
bilgilerinin verilmesinden önce vergi ve
kargo masraflarý dâhil toplam bedel
görülebilecek, veri giriþ hatalarýnýn belirlenebilmesi için geri al, deðiþtir ve sipariþ
özeti gibi uygun teknik araçlarýn sunul-
masý zorunlu olacak.
E-Ticaret'te þeffaflýk ve güvenilirlik
tesis edildi
E-Ticaret iþletmeleri, faaliyette bulunduklarý alan adlarýný ticaret veya esnaf siciline tescil ettirecek. Yönetmelikte belirlenen uygun güvenlik düzeylerini ve standartlarýný saðlayanlarýn bilinmesi saðlanacak. Böylece e-ticarette þeffaflýk ve güvenlik tesis edilecek
Ticari iletiþimde kurallar belli oldu
Elektronik ortamda yapýlan ticari iletiþimi gerçekleþtirenin belirlenebilir olmasý
için bu iletiþimde gerekli bilgilerin yer almasý zorunlu olacak; promosyon ve hediye gibi hususlarýn da açýk ve anlaþýlabilir olmasý saðlanacak. Ticari amaçla
gönderilen elektronik iletiler, alýcýlara ancak önceden onaylarý alýnmak kaydýyla
gönderilebilecek. Bu onay, yazýlý veya
her türlü elektronik iletiþim araçlarýyla
alýnabilecek. Alýcýnýn iletiþim bilgisini vermesi halinde, temin edilen mal ve hizmetlere iliþkin deðiþiklik, kullaným ve bakýma yönelik olanlarda ayrýca onay
alýnmayacak. Ayrýca esnaf ve tacirlere
önceden onay alýnmaksýzýn gönderilebilecek. Ayrýca ticari elektronik iletilerde,
göndericinin tanýnmasýný saðlayan bilgiler
ile haberleþmenin türüne baðlý olarak telefon numarasý ve elektronik posta adresi
gibi eriþilebilir durumdaki bilgiler yer alacak.
Alýcýlara ticari elektronik iletiyi
reddetme hakký tanýndý
Alýcýlara her zaman ticari elektronik
iletileri reddetme hakký ücretsiz ve kolay
bir þekilde tanýnacak. Ret bildirimi
imkânýnýn gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer almasý zorunlu olacak.
Gönderen ret talebini müteakip üç iþ
günü içinde alýcýya elektronik iletiyi
gönderme iþlemini durduracak.
Elektronik ticarette kiþisel
veriler korunacak
Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar, elde ettiði kiþisel verilerin saklanmasýndan ve güvenliðinden sorumlu olacak ve bunlarý üçüncü kiþilerle paylaþamayacak.
Kanuna aykýrý hareket edenlere
para cezasý uygulanacak
Bakanlýk; Kanunda öngörülen
yükümlülüklere aykýrý hareket edenlere
bin Türk Lirasýndan on beþ bin Türk Lirasýna kadar deðiþen idari para cezalarýný
uygulayabilecek, alýcýlarýn onayý alýnmaksýzýn bir defada birden fazla kimseye ileti
gönderilmesi halinde ceza üst limitini elli
bin Türk Lirasýna kadar arttýrabilecek.
500 giriþimci yetiþtirdik
Denizli Ticaret Odasý ile Denizli
Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle düzenlenen "Giriþimcilik Eðitim Programý" Denizli Ticaret Odasý hizmet binasýnda Denizli Avrupa Birliði Ýþ
Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) tarafýndan verilen eðitimlerle devam ediyor. 2011 yýlýndan bugüne kadar yaklaþýk 500 kiþinin yararlandýðý eðitimler
sonucunda, giriþimci adaylarý iþ sahibi
olabiliyor. "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Projesi" kapsamýnda 2011 yýlýnda
350 giriþimcinin yetiþtirilirken, 2014
Kasým ayýnda baþlatýlan eðitimlerde
toplam 750 kiþiye kurs verilecek. Denizli Ticaret Odasý'nda 25'er kiþilik gruplar
halinde düzenlenen eðitimlerde, kendi
iþini kurmak isteyenlere ABÝGEM ta-
Denizli Ticaret
Odasý'nýn açtýð
ý giriþimcilik ku
kiþi, belge alma
rsuna katýlan 5
ya hak kazandý.
00
D
e
n
izli Ticaret Oda
meti verdiði için
s
ý'na bu hizteþekkür eden g
iriþimciler, eðit
iþletmelerinin m
imler ýþýðýnda
ali durumlarýný
yönettiklerini b
u sayede yýl bo
sýkýntý yaþamad
yu
ýklarýný anlattý.
rafýndan yön veriliyor. Giriþimcilik fikirleri oluþturma ve test etme,
pazarlama, üretim, finans ve iþ planý konularýnýn detaylý bir þekilde iþlendiði eðitim programý kapsamýnda, katýlýmcýlarýn iþsiz olmasý durumunda kiþilere,
günlük 20 lira veriliyor. Eðitim sonrasýnda ise giriþimci adaylarý, kendi iþ fikirlerine iliþkin iþ planlarý ile Küçük ve
Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve
Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)'e baþvurarak, onay çýkmasý durumunda 30 bin TL'ye varan hibe, 70 bin
TL'ye varan faizsiz kredi imkanýndan
faydalanabiliyor.
Giriþimcilik kursuna katýlýp, iþ sahibi oldular
Denizli Ticaret Odasý'nýn giriþimcilik eðitimlerine katýldýktan sonra iþletme kuranlardan bazýlarýnýn yaþam hikayeleri þu þekildedir:
Özer: "500 giriþimci yetiþtirdik,
600 giriþimci daha yetiþecek"
Ajans BANGO sahibi Furkan Varol:
Üniversitede okurken hiçbir zaman memur olma
gibi bir düþüncem olmadý. Özel sektörde çalýþmak ve
bir gün kendi iþimi kurmak istedim. Bu nedenle giriþimcilik eðitimi ve sertifikasý için bir takým araþtýrmalarým oldu. Bu araþtýrmalarým üzerine Denizli Ticaret
Odasý'nýn ABÝGEM ile birlikte düzenlediði Giriþimcilik Eðitimi Programý'ndan haberdar oldum. Denizli
Ticaret Odasý tarafýndan düzenlenen Giriþimcilik
Eðitimleri hayallerimi gerçeðe dönüþtürme noktasýnda bana yeni bir vizyon kazandýrdý. Denizli'de
olmayan ama ihtiyaç duyulan bir iþe nasýl gireriz,
kýsa ve uzun vadeli planlarý nasýl hayata geçirebiliriz,
sermayemizi ne kadar sürede amorti edebiliriz; bu gibi konularda düþünme yeteneðimi geliþtirdi. Giriþimcilik Eðitimi'nden sonra Ajans Bango'yu açtým.
Ajansýmýz þirketlerin sosyal medyada reklamýný yapan, internet üzerinden müþterilerine daha kolay
ulaþmasýný saðlayan, bir tanýtým planý doðrultusunda
bilinirliðini artýran çalýþmalar yapýyor. Bizi tercih eden
firmalarla iyi bir baþarý yakaladýk. Denizli Ticaret
Odasý, bu eðitimlerle genç giriþimcilere önemli bir fýrsat sunuyor. Kendi iþini kurma düþüncesinde olan
arkadaþlar, bu önemli fýrsatý mutlaka deðerlendirmeleri gerektiðini düþünüyorum.
Ayþince Giyim sahibi Ayþin Sarý:
3 yýldýr kendi iþimi yapýyorum. 13 yýl boyunca ev hanýmýydým. Çocuklar büyüdükten
sonra çalýþmayý, eþimin de desteðiyle bir þeyler
yapmayý planlýyordum zaten. Özel sektörde
çalýþacaðým herhangi bir yerin çocuklarýmla yeterince ilgilenememe sebep olacaðýný
düþündüm. Bu yüzden kendi iþimi kurmaya karar verdim. Ne yapabilirim diye araþtýrma yaparken Denizli Ticaret Odasý'nýn Giriþimcilik
Eðitimi verdiðini öðrendim ve bu kurslara
katýldým. Benim için bir hayal olarak baþlayan
bu düþünce artýk gerçeðe dönüþtü. Yoðun
çalýþýyor olsam da bu yorgunluða deðiyor. Kendi iþimi yaparak ekonomik anlamda ayaklarýmýn üzerinde durmanýn mutluluðunu
yaþýyorum. Denizli Ticaret Odasý'na giriþimcilere verdiði destekten dolayý teþekkür ederim.
Denizli Ticaret Odasý olarak mevcut yasal
görevlerinin yanýnda sosyal sorumluluklarý gereði faaliyetler gerçekleþtirdiklerini, bunlar içinde de giriþimciliði çok önemsediklerini
vurgulayan Denizli Ticaret
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet
Özer, iþsizliðe çözüm olarak
kendi iþini kurarak, ekonomiye dinamizm kazandýracak giriþimcilerin yetiþtirilmesinin çok büyük önem
taþýdýðýný ifade etti.
2011 yýlýnda 350 adayýn
giriþimcilik
eðitimlerine
katýldýðýný hatýrlatan Baþkan Özer, 2014 yýlýnda
ise Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü
ile "Giriþimcilik Eðitim Programý" için TOBB
Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'nun þahitliðinde
protokol imzalandýklarýný, bu kapsamda þu ana
kadar 150 giriþimcinin belge almaya hak kazandýðýný, 600 kiþinin daha giriþimci olarak yetiþ-
tirileceðini söyledi. Giriþimcilik eðitimlerinin Denizli ve Türkiye için önemine vurgu yapan Özer,
"Ýlimizde iþ kurmak isteyen kiþiler, belirli bir kriterlerden geçtikten sonra 70 saatlik eðitime
alýnýyor ve ardýndan da iþ kurabiliyor. Giriþimcilik eðitimleri
sonrasýnda eðitim alanlarýn
yüzde 5'i iþletme kurup, istihdam saðlamaktadýr. Bu oran
az gibi gözükse de ülkemizin iþsizlikle mücadelesinde çok
önemli bir yer tutmaktadýr.
Çünkü böyle eðitim faaliyetleri
ile bir kiþinin çalýþan konumundan iþveren konumuna geçiþ
yapmasý ve yanýnda eleman
çalýþtýrmasý istihdam rakamlarýna olumlu yansýmaktadýr." dedi. Özer, Denizli Ticaret Odasý olarak mesleki eðitim konusunda çalýþanlarý ve kendi iþini kurmanýn gayreti içinde olanlarý eðitme, destekleme ve kamunun tahsis ettiði finans kaynaklarýna ulaþmalarý
konusunda yönlendirmenin gayreti içinde olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Vizyon Kafe sahibi Huriye Biçer:
Ýki yýl öncesine kadar evim ve iki çocuðumla ilgilenen bir ev hanýmýydým. Hiç iþ tecrübem olmadý.
Ancak hep aklýmýn bir köþesinde mutfak tecrübelerimi iþ hayatýnda kullanmak adýna hayallerim vardý.
Denizli Ticaret Odasý destekli Giriþimcilik Eðitimi'nden haberdar oldum. Ýþ yeri açmayý düþünen
bayanlara iþ hayatý ile ilgili eðitim verildiðini öðrenince hemen baþvuruda bulundum. Böylelikle, Giriþimcilik Eðitimi kursuna katýlarak sertifika aldým. Eðitimlerde iþ hayatýnda neler yapýlmasý gerektiðini, hangi
yollarý takip ederek hedefe ulaþýlacaðýný öðrenme imkaným oldu. Üç ay önce iþ yerimi açtým. Gýda sektörü hijyenin, kalitenin ve görselliðin ön planda olduðu bir sektör. Ýþ hayatýna atýldýktan sonra Giriþimcilik
Eðitiminde öðrendiðim pratik bilgiler çok iþime yaradý. Tecrübe kazandýkça kendime olan özgüvenim
daha da arttý. Ýþ hayatýna adým atmama yardýmcý
olan Denizli Ticaret Odasý'na teþekkür ediyorum.
Asyýldýz Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi (OSGB) sahibi Ali Pala:
Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliði
Bölümü'nden 2009 yýlýnda mezun oldum. Sonrasýnda Denizli'de birkaç firmada çalýþtým.
Aklýmda her zaman kendi iþimi
kurmak vardý. Son çalýþtýðým firmadan birkaç arkadaþým Denizli Ticaret Odasý'nýn giriþimcilik kursu olduðunu söyledi.
Oradaki hocalarýmýzla bir
görüþme yaptým ve eðitimlere
katýldým. Eðitimlerde edindiðim bilgi birikimiy-
le kendi iþ yerimi açtým. Ýþ güvenliði
sektörü Denizli'de ihtiyaç duyulan
bir alan. Bizim ana hedefimiz firmalardaki iþ güvenliði üzerine. Bunun
yanýnda, iþ makinelerinin kontrollerini ve ortam ölçümlerini de yapýyoruz. Ýyi bir ekibimiz var. Ýþ hayatýnda
iþveren olmak ile çalýþan olmak çok
ayrý þeyler. Eðer bir insan kendi iþini
kurma fikrine sahipse, aklý ve kalbiyle bu hedefine kilitlenerek yola
koyulmalýdýr. Sonunda mutlaka netice alacak ve güzel yerlere gelecektir.
Ajans 20 sahibi Mehmet Ali Baþa:
Reklam üzerine çalýþmaya 5 yýl önce baþladým. Denizli Ticaret Odasý'nýn açtýðý giriþimcilik kurslarýný öðrendim ve benim için yararlý
olacaðýný düþünerek katýldým.
Bu kursta, bir iþletmecinin
yapmasý gereken her þey
ayrýntýlý bir þekilde anlatýlýyor.
Giriþimcilik sertifikasý, eðitim
süresince aldýðýn bilgileri ticari
hayata aktarabilmek açýsýndan da çok önemli. Bir iþletmenin mali hesaplarýnda gelirgider dengesini doðru yönde
oluþturmanýn nasýl yapýlacaðýný bu kurslarda öðrendim.
Bu eðitimi almadan önce maddi
problemlerden, müþterilerden alýnamayan
paralardan dolayý sýkýntý çekmiþtik. Öðrendim
ki, bir hata yaptýðýnýzda bunu amorti edecek
çözümleri bulmanýz, hesabýnýzý yapmanýz gerekiyor. Bu bilinçle her þey daha farklý
oluyor. Ýþimizin yoðun ve durgun olduðu dönemler oluyor. Yaz aylarý
hareketli geçerken kýþýn durgun oluyor. Giriþimcilik Eðitimleri sayesinde
yaz sezonun mali planýný tüm yýla yayarak kýþ mevsimini daha az sýkýntýyla geçiriyoruz. Gerekli sermayeyi temin ettiðinde herkes iþ sahibi olabilir.
Ancak bunun ötesinde önemli olan
bir iþletmenin nasýl yürütüldüðünü
bilmek. Yola böyle çýkýlýrsa ayakta
kalmak kolaylaþýr. Giriþimcilik Eðitimi
bu anlamda çok deðerli.
Rextema Ýnþaat sahibi Gökhan Babahan:
Hacettepe Üniversitesi Almanca Öðretmenliði
Bölümü mezunuyum fakat öðretmenlik yapmýyorum. Ýnþaat sektöründe mantolamayla ilgili çalýþýyoruz.
Daha önce inþaat sektörüne ilgili duyuyordum ancak
bu alanda hiç çalýþmamýþtým. Rextema'yý 2013 yýlýnda
devralarak inþaat sektörüne adým atmýþ oldum. Türkiye, Kyoto Protokolü'nü imzalayýnca bazý yükümlülükler altýna girdi. Bu çerçevede hazýrlanan yeni kanunla
tüm binalara mantolama zorunluluðu getirildi. Biz de
bu ihtiyaçtan dolayý çalýþmalarýmýza baþladýk. Mantolama dýþýnda; dekorasyon, tasarým, ev ve iþ yeri tadilatlarý baþta olmak üzere çeþitli yapý iþlerini yürütüyoruz. Bu iþe baþlamadan önce Denizli Ticaret Odasý'nýn
düzenlediði Giriþimcilik Eðitimleri'ne katýldým. Yapý
sektörü farklý bir alan, kurslarda aldýðýmýz eðitimlerde
muhasebe ve doðru yatýrým alanlarýnda çok faydasýný
gördüm. Bir iþveren olmak güzel ancak büyük riskleri
de beraberinde getiriyor. Bu sektörde iþ yapmak isteyen bir giriþimcinin iyi bir muhasebe yeteneðinin
yanýnda idare etme özelliði de olmalý. Ustalarla olan
iletiþim zaman zaman bir iþveren olarak sizi zorlayabiliyor. Giriþimci adaylarý hedeflerine ulaþabileceklerine
inanýyorlarsa mutlaka kendi iþlerini kursunlar.

Benzer belgeler