analitik kimya sözlü sunumları / oral presentatıon of analytıcal

Yorumlar

Transkript

analitik kimya sözlü sunumları / oral presentatıon of analytıcal
ANALİTİK KİMYA SÖZLÜ SUNUMLARI / ORAL PRESENTATION OF ANALYTICAL CHEMISTRY
2 EKİM 2012 SALI / 2 OCTOBER 2012 TUESDAY
Saima Memon,
Mazhar Iqbal
Khaskheli
Mohammad Nahid
Siddiqui, Halim
Hamid Redhwi
09:20 - 09:40
Removal and Preconcentration of Chromium Species by Okra Leaves
09:40 - 10:00
Conversion of Waste Pet into Important Chemicals Using Methanol in a
Microwave Reactor
11:20 - 11:40
Camsı Karbon Elektrot Yüzeyine Modifiye Edilmiş Grafen Varlığında Altın (III)’ün
Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi/ Electrochemical Behaviour of Gold (III)
on the surface of GCE Modified with Graphene
Melike Karakaya,
Hüseyin Çelikkan
16:20 - 16:40
Biomonitoring of Heavy Metals Using Soft Drinks From Misurata City - Libya.
M.A. Elbagermi, A.I.
Alajtal, H.G.M.
Edwards
3 EKİM 2012 ÇARŞAMBA / 3 OCTOBER 2012 WEDNESDAY
11:00 - 11:20
Biyodizelde LC-IDMS ile Triolein Tayini
Kevser Topal, Gökhan Bilsel, Ahmet
Ceyhan Gören
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
11:40 - 12:00
Chemical Composition, Antibacterial and Antioxidant Activities of Black
Cumin Volatile Oil Extracted by Steam Distillation Assisted by
Microwaves Using the Cryogrinding
Farid Benkaci-Ali, Rym Akloul,
Asma Boukenouche
ANORGANİK KİMYA SÖZLÜ SUNUMLARI / ORAL PRESENTATION OF INORGANIC CHEMISTRY
2 EKİM 2012 SALI / 2 OCTOBER 2012 TUESDAY
11:20 - 11:40
14:00 - 14:20
Lityum Tuzlarının İyonik Olmayan Yüzey Aktiflerle Oluşturdukları Sıvı Kristal
Mezoyapılar
Homojen Katalizör Olarak Ruthenium(III) Asetilasetonat Varlığındaki
Amonyak-Boranın Dehidrojenlenmesinden Hidrojen Üretimi
Gözde Barım, Cemal
Albayrak, Ömer Dağ
Sibel Duman, Saim Özkar
3 EKİM 2012 ÇARŞAMBA / 3 OCTOBER 2012 WEDNESDAY
10:20 - 10:40
H2 Sensing Characterization of Pd-Doped CuO Nanoparticles;
Synthesized by Solvothermal Method
10:40 - 11:00
Photo-Physical Properties and PL Measurements of ZnO
Nanoparticles Synthesized by Sonochemical Method
Seyid Javad Musevi, Ertan Şahin,
Alireza Aslani
Alireza Aslani, Ertan Sahin, Seyid
Javad Musevi, Mohammad
Khanzadeh
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
14:20 - 14:40
Synthesis, Spectroscopic Characterization and Biological Activity of 2-(PToluidino)-N'-(2-Hydroxbenzylidene) Acetohydrazide Complexes
14:40 - 15:00
Synthesis, Crystal Structure, Spectral, Thermal and Electrochemical Properties
of an Azo-Azomethine Dye and its Cu(II) Complex
Ahmed N. Al-Hakimi,
Fathy A. EL-Saied,
Mohamad M. E.
Shakdofa
Tuğba Eren, Muhammet
Köse, Nurcan Kurtoğlu,
Vickie Mckee, Mükerrem
Kurtoğlu
1
BİYOKİMYA SÖZLÜ SUNUMLARI / ORAL PRESENTATION OF BIOCHEMISTRY
2 EKİM 2012 SALI / 2 OCTOBER 2012 TUESDAY
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
The Effect of CaNa2-EDTA on Zinc, Carbohydrate Metabolism and Glutamic
Oxalic, Glutamic Pyruvic Aminotransferases (GOT, GPT) and Alkaline
Phosphatase Activities in Experimental Diabetes
Konya'da Bazı Kan Merkezlerinden Alınan Örneklerin Alkol Oranlarının
Belirlenmesi / Determination of Alcohol Ratio of The Samples Taken Some
Blood Centers in Konya
Zine Kechrid, Samir Djemli
Özcan Barış Çitil, Ahmet
Koçak, Sait Malkondu
3 EKİM 2012 ÇARŞAMBA / 3 OCTOBER 2012 WEDNESDAY
10:20 - 10:40
10:40 - 11:00
Zinc Oxide Nano-Crystals Assisted for Carbon Dioxide Gas Sensing;
Prepared by Solvothermal and Sonochemical Methods
Effect of Nanohydroxy Apatite (NHA) on the Selectivity of CO 2, CH4, N2 and
O2 in Polyurethane Membranes
Seyid Javad Musevi, Ertan
Şahin, Alireza Aslani
Ali Poorkhalil, Hassan
Farrokhzad, Alireaza Aslani
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
14:20 - 14:40
Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-4,6-Dimetoksiindan ve 2-Amino6,8-Dimetoksi-1,2,3,4-Tetrahidronaftalin’nin Sentezi ve Asimetrik Ayırma /
Synthesis and Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine
Analogues 2-Amono-4,6-Dımethhoxyindane and 2-Amino-6,8-Dimethoxy1,2,3,4-Tetrahydronaphtalene
Leyla Demirkol, Süleyman
Yılmaz, Süleyman Göksu
FİZİKOKİMYA SÖZLÜ SUNUMLARI / ORAL PRESENTATION OF PHYSICAL CHEMISTRY
2 EKİM 2012 SALI / 2 OCTOBER 2012 TUESDAY
Prof. Dr. Bahattin M.
Baysal Özel Oturumu-2
Oturum Başkanı: O. Yavuz ATAMAN
10:20 - 10:40
Polimer Biliminde 40 Yıl: Sentez, Yapı-Morfoloji-Özellik İlişkileri Ve
Uygulamalı Araştırmalar
Prof. Dr. Bahattin M.
Baysal Özel Oturumu-3
Oturum Başkanı: Metin BALCI & Gülaçtı TOPÇU
13:20 - 14:00
Çağrılı Konuşmacı: Mahir ALKAN
İskender Yılgör
3 EKİM 2012 ÇARŞAMBA / 3 OCTOBER 2012 WEDNESDAY
09:00 - 10:00
Çağrılı Konuşmacı: Atta-ur RAHMAN
11:00 - 11:20
Biyokömürün Gazlaştırılması
Uğur Özveren, Sibel Özdoğan
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
12:00 - 12:20
14:20 - 14:40
15:40 - 16:00
16:20 - 16:40
Polihekzil Tiyofen, Polioktil Tiyofen Polimerlerinin PCBM ile Karışım Oranının
Organik Güneş Pillerinin Fotovoltaik Parametrelerine Etkisi
Elektroaktif Metal Merkezi İçeren Ftalosiyanin Komplekslerinin
Elektrokimyasal ve In-Situ Spektroelektrokimyasal
Karakterizasyonu/Electrochemical and In-Situ Spectroelectrochemical
Characterization of Phthalocynines Bearing Electro-Active Metal Center
Suda-Çözünebilen Poli(Metakrilat-Alt-Sitrakonik Anhidrit)/Poli(Etilen İmin)
Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Patojen Bakteri Hücresi ile
Etkileşiminin invitro İncelenmesi
Influence of Multiwalled Carbon Nanotubes on the Morphology, Thermal
and Electrical Properties of PAN/PVP Blends
Elif Alturk Parlak
Atıf Koca
Elif Uzluk, Muzaffer Talu
Salem M. Aqeel, Zuhal
Küçükyavuz
2
ORGANİK KİMYA SÖZLÜ SUNUMLARI / ORAL PRESENTATION OF ORGANIC CHEMISTRY
2 EKİM 2012 SALI / 2 OCTOBER 2012 TUESDAY
1. Oturum
Oturum Başkanı: Mustafa YILMAZ
09:20 - 09:40
Use of “Halo Vinyl Aldehydes” in Organic Synthesis
14:40 - 15:00
Montmorillonite/Copper Oxide Nanocomposites, Synthesis and Evaluations
16:40 - 17:00
Synthesis of Unsaturated Ketones and Ketoethers
Ray Jayanta K.
S. Sedaghat, Sh. Shahbazi, A.
Darvishzadeh
Seylan Ragimova, Sabir
Mustafayev, Makruza
Shatirova, Mamed Veliyev
3 EKİM 2012 ÇARŞAMBA / 3 OCTOBER 2012 WEDNESDAY
11:00 - 11:20
The Synthesis of Naturally Occurring 3,3'- Neotrehalosadıamıne and
its Analogs Through Disarmed to Armed and Armed to Super Armed
Approach
Shazia Anjum, J. E. Rubin, D. R.
J. Palmer
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
11:40 - 12:00
Synthesis and Properties of Vinyl Esters of Cyclic Carboxylic Acids
Aida Shakhmamedova, Sabir
Mustafayev, Makhruza
Shatirova, Mamed Veliyev
5 EKİM 2012 CUMA / 5 OCTOBER 2012 FRIDAY
10:40 - 11:00
Novel Nano Composites of Polyaniline
11:40 - 12:00
Çözeltiden İşlenebilir 6,11-Dialkinil Substitute İndeno[1,2-B]Antrasenler:
Oled Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu
S. Sedaghat, Sh.
Ghammamy
Gülşah YamanUzunoğlu, Emine Tekin,
Barış Yücel, Kadem
Meral, Duygu Ekinci,
Yavuz Özdemir, Bahar
Şanlı
ANALİTİK KİMYA POSTER SUNUMLARI / POSTER PRESENTATION OF ANALYTICAL CHEMISTRY
2 EKİM 2012 SALI / 2OCTOBER 2012 TUESDAY
1. Oturum
Oturum Başkanı: Ülkü ANIK
Farklı Polar Gruplar İçeren Amid Silika Kolon Dolgu Materyallerinin Sentezi ve HPLC ile
Nükleotidlerin Ayrılmasında Kullanılması/ Synthesis of Amid Silica Stationary Phase
Containing Different Polar Groups and Separation of Nucleotides by HPLC
Ammonia Nitrogen Loads and Antropogenic Factor of the Water from Golema River and
the Littoral of its Delta
Farklı Solvent Extraksiyon Metotları ile Jeolojik Örneklerde AAS Spektrometresi
Kullanılarak Altın Analizi/Determination of Gold in Geological Samples by Two Different
Solvent Extraction Methods Using AAS
Hayriye Aral, Tarık Aral, Saba
Samatya, Berrin Ziyadanoğulları
Melika Semo Zace, Nedim Özdemir
Erdinç Karabacak, Arzu Yavuz,
Devrim Yüzer Demirhisar
3
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
2. Oturum
Oturum Başkanı: Ahmet DEMİRAK
Elektrot Yüzeylerinin Modifikasyonu ve Biyolojik Uygulamalarının Araştırılması/The
Modification of Electrode Surfaces and Investigation of Their Biological Applications
Elektrokimyasal Metal Oksit Sentezi/Electrochemical Synthesis of Metal Oxide
MABDAS’ın GC Yüzeyine Modifiye Edilerek Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi,
Modifiye Elektrot’un Fenol Miktarının Kantitatif Tayininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
4,4'-metilendianilin’in Susuz Ortamda Platin Elektrot Yüzeyine Modifiye Edilerek
Elektrokimyasal ve Spektroelektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
Çay Paketleme İşletmelerinin Atıkları ile Sulardan Krom Giderilmesi
Işığa Duyarlı Kompozit Mikrokürecik Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik
Uygulamaları/Composite Light Senstive Micro-Sphere Synthesis, Characterization and
Photocatalytic Applications
Organik Madde (N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide) Katkılandırması ile TiO 2’in
Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
N ve S Katkılandırması ile TiO2’in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
Mutahire Tok, Esra Bilici, Yasemin
Öztekin, Zafer Yazıcıgil, Arunas
Ramanavicius
Yeşim Hanedar, Fatma Nişancı,
Tuba Öznülüer, Ümit Demir
Ayşen Demir Mülazımoğlu, İbrahim
Ender Mülazımoğlu Ve Bedrettin
Mercimek
Ayşen Demir Mülazımoğlu, Ecir
Yılmaz, Bedrettin Mercimek
Burak Mungan, Y. Volkan Arıncı, A.
Nursen İpekoğlu
Ali İmran Vaizoğullar, Ahmet Balcı
Mehmet Keleş Önen, Erdal Yıldırım,
Ahmet Balcı
Mehmet Keleş Önen, Ahmet Balcı
ANORGANİK KİMYA POSTER SUNUMLARI / POSTER PRESENTATION OF INORGANIC CHEMISTRY
2 EKİM 2012 SALI / 2 OCTOBER 2012 TUESDAY
1. Oturum
Oturum Başkanı: Aysen YILMAZ
[Mn(2-2’-Bipyr)3].2ClO4, [Mn(Phen)3]ClO4, Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve
Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi / Synthesis, Characterization and
Investigation of photoluminescence properties of [Mn (2-2’-bipy )3].2ClO4, [Mn (phen
)3]ClO4, Complexes
Mo-Bazlı Aktif Parçacıklar Varlığında Si-İçeren Norbornen Türevlerinin (Romp) Halka
Açılım Metatez Polimerizasyonunun İncelenmesi / Investigation of Ring-opening
Methathesis Polymerization of Si Containing Norbornens in the Presence of Mo-basis
Active Particules
Bodipy Temelli Cu (II) Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Uygulamaları / The
Synthesis and Spectroscopic Application of Cu (II) Complex Based on Bodipy
Rotaksan Grup İçeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kompleks
Oluşumlarının İncelenmesi / The Synthesis, Characterization and Complex Formation of
Novel Phthalocyanines Containing Rotaxane Moiety
Crystal Structures, Spectral and Antimicrobial Properties Nickel(II) Complexes of AlkylN-Carbamimidoyl Carbamimidates
Mehmet Kurtça, Özlem Atlıer,
İbrahim Kani
Volkan Şahin, Solmaz Karabulut,
Yavuz İmamoğlu
Ahmed Nuri Kurşunlu, Ersin Güler
Fatma Akkuş, Yaşar Gök
Muhammet Kose, S. Eylul Duman,
Vickie Mckee, Ismail Akyol,
Mükerrem Kurtoglu
4
3 EKİM 2012 ÇARŞAMBA / 3 OCTOBER 2012 WEDNESDAY
2. Oturum
Oturum Başkanı: Figen KURTULUŞ
“Klik”lenmiş Kaliks[4]Aren Grupları Taşıyan Yeni Bir Metalsiz Ftalosiyaninin Sentezi ve
Karakterizasyonu / The Synthesis and Characterization of Novel Phthalocyanine
Containing Calix[4]arene by the “Click” Functionalization
S4O Donör Atomları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Bir Nikel Oksim Kompleksinin
Sentezi ve Karakterizasyonu / The Synthesis and Characterization of Novel Nickel Oxime
Complex Carrying Macrocyclic Groups with S4O Donor Atoms
Synthesis and Characterization of A Schiff Base Of 1,2,4-Tris(Salicylimine)Benzene and Its
Complexes with Copper(II), Cobalt(II) and Nickel(II) Acetate Salts
Bazı Schiff Bazı Polimer Türevleri ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu /
Synthesis and Characterization of Some Schiff Base Polymer with Their Metal Complexes
Krown Eter Grupları Taşıyan Yeni Bir Oksim-Nikel Kompleksinin Sentezi ve
Karakterizasyonu / The Synthesis and Characterization of Novel Oxime-Nickel Complex
Containing Crown Ether Moiety
Yasemin Bayğu, Nilgün Kabay, Yaşar
Gök
Nilgün Kabay, Yasemin Bayğu Yaşar
Gök
Hossein Haghgooie, Behrouz
Shaabani, Azad Darvishzadeh
Zeynep Ercan, Zuhal Karagöz, Naki
Çolak, Memet Şekerci
Nilgün Kabay, Yasemin Bayğu Yaşar
Gök
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin
İncelenmesi / Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activities Study of New
Phthalocyanines
Heterojen Katalizör Varlığında Karbon Dioksitin Organik Ürünlere Dönüşümü /
Transformation of Carbon Dioxide into Organic Products in the Presence of
Heterogeneous Catalysts
Natural Bond Analysis (NBO) and Quantum Theory Atoms in Molecules Analysis of
Platinabenzene (C5H5Pt)Cp
Elif Çelenk Kaya, Hülya Karadeniz,
Nuran Kahriman, Afşin Ahmet
Kaya, Atalay Sökmen
Zeynep Taşcı, Gamze Karayel İncili,
Bekir Çetinkaya
Reza Ghiasi, Asma Darvishzadeh
5 EKİM 2012 CUMA / 5 OCTOBER 2012 FRIDAY
Pb-Ni-Sb Üçkat Sisteminde Pb¬0,8Ni0,2-Sb ve Ni5Sb2-Pb Kesitleri Üzre Faz Dengesinin
Karakteri
InTe-CuGaTe2 Sistemi Alışımlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri
Cytotoxicity Studies of the Gold (III) Complexes with 1,2-Diaminocyclohexane
Complexes
Molten Salts Synthesis of Olivine-Structured Phosphates for Lithium Secondary
Batteries Application
Bazı N-Sübstitüe-Aminopropanol Türevlerinin, Hekzaklorosiklotrifosfazen ile
Tepkimelerinin İncelenmesi
Metal Oksit Esaslı Bir Nano Seramik Pigmentin Sentezi ve Karakterizasyonu /
Synthesization and Charecterization of a New Metal Oxide Based Nano Ceramic
Pigment
Polimerik Precursour Metoduyla Renkli Nano Pigmentlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Synthesis and Characterization of a New Ionic Liquid Tmafdoz with New Method
Cengiz Abilov, Marziye Agayeva,
Nigar Hüseynova
Mehriban Hasanova, Cengiz Abılov,
Mirhesen Seyidov
Said S. Al-Jaroudi, M. I. M. Wazeer,
Anvarhusein A. Isab
Sergiy. M. Malovanyy, Edward. V.
Panov
Züleyha İnce, Ömer Sonkaya,
Muhammet Işıklan
Ali Erdem Şabik, Neslihan Şakalar,
Gökhan Ceyhan, Mehmet Tümer
Neslihan Şakalar, Hüseyin Köksal,
Ali Erdem Şabik, Savaş Purtaş,
Mehmet Tümer
Maryam Hajighahramani, Shahriar
Ghammamy
5
BİYOKİMYA POSTER SUNUMLARI / POSTER PRESENTATION OF BIOCHEMISTRY
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
Kesikli ve Sürekli Reaktör Sistemlerinde İmmobilize Lipaz Enzimleri Kullanılarak Sentetik
Aktivitesinin Araştırılması
Lipaz Enziminin Kalsiyum-Alginat/Kitosan Kompozit Jeline ve Arakol Bağlı Kitosana
İmmobilizasyonunun Optimizasyonu
Manyetik Boya-Ligand Afinite Nanoyapılarını Kullanarak Saccharomyces cerevisiae’den Alkol
Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması / Purification of Alcohol Dehydrogenase from
Saccharomyces cerevisiae Using Magnetic Dye-Ligand Affinity Nanostructures
Gül Özyılmaz, Esra Yağız
Esra Yağız, Gül Özyılmaz
Nazife Kaya, Deniz Aktaş Uygun,
Sinan Akgöl, Adil Denizli
FİZİKOKİMYA POSTER SUNUMLARI / POSTER PRESENTATION OF PHYSICAL CHEMISTRY
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
Türk Dünyasının Kültür Merkezi Olan Türkistan Şehrinin Ekolojik Problemlerinin Tespit
Edilmesi
Abdilda Meyrbekov
5 EKİM 2012 CUMA / 5 OCTOBER 2012 FRIDAY
Maleik Asit ve Krotonik Asit ile Nişastanın Graft Kopolimerlerin Sentezi, Şişme ve İyon
Tutma Davranışlarının İncelenmesi/ Synthesis, Swelling Behavior and Adsorption
Properties of Graft Copolymers of Starch with Maleic Acid and Crotonic Acid
Ahmet Şahan, Özlem Ardıç Şahan,
Cengiz Soykan
Effect of Bimetallic Promoters on DPCH Catalyst Support- A TPR/TPD and Catalytic Study
Nurgün Beşün, Muhammet
Korkmaz, Volkan Barış Yazımcı
Deniz Suyunun Ters Osmoz Tekniği İle Tekstil Endüstrisinde Kullanımı
Aslıhan Delituna
6
ORGANİK KİMYA POSTER SUNUMLARI / POSTER PRESENTATION OF ORGANIC CHEMISTRY
2 EKİM 2012 SALI / 2 OCTOBER 2012 TUESDAY
1. Oturum
Oturum Başkanı: Nurhan HORASAN KİSHALI
Synthesis of Crown Ethers on the Basis of 4-isopropyl-1,2 cyclohexanedione dioximes
Yeni 3,3'-bis[2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on] Türevlerinin Dizaynı, Multikomponent
Reaksiyon Tekniği Kullanılarak Sentezi ve Karakterizasyonu
Heterosiklik Bileşen İçeren Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi/ The Synthesis of
Calix[4]arene Derivatives Containing Heterocyclic Component
N,S-Substitue Naftakinon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu/ Synthesis and
Characterization of N,S-Substituted Naphthoquinone Derivatives
Otonom Moleküler Makinelere Doğru: Osilasyonlu Reaksiyon Ortamında Gerçekleşen Yer
Değiştirme
Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Bodipy Duyarlaştırıcıları İçeren Katı-Hal Boya
Duyarlı Güneş Pilleri/ Solid-state Dye-sensitized Solar Cells Using Red and Near-IR
Absorbing Bodipy Sensitizers
Rahile Budagova, Serdar Zeynalov,
Nazile Gasımova, Elchin Huseynov
Erdoğan Kirpi
Selinay Erişkin, İzzet Şener
Çiğdem Sayıl, Semih Kurban, Cemil
İbiş
Fatma Tuba Yaşar, Tuğçe Durgut,
Onur Büyükçakır, Engin Umut
Akkaya
Yiğit Altay, Safacan Kölemen, Yusuf
Çakmak, Şule Erten-Ela, Johannes
Brendel, Mukundan Thelakkat,
Engin Umut Akkaya
3 EKİM 2012 ÇARŞAMBA / 3 OCTOBER 2012 WEDNESDAY
2. Oturum
Oturum Başkanı: Ramazan ERENLER
4 EKİM 2012 PERŞEMBE / 4 OCTOBER 2012 THURSDAY
3. Oturum
Oturum Başkanı: Metin TÜLÜ
Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi/ Synthesis of Various Pyrimidine Derivatives
Tiyazolo[3,2-a]piridin-5-on Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Yoluyla Tek Basamaklı
Sentezi/ One-pot Synthesis of Thiazolo[3,2-a]pyridin-5-one Derivatives via Electrophilic
Cyclization
Potansiyel İyonofor Olan Yeni Schiff Bazı Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Özellikleri/ The
Synthesis and Properties of Some New Potential Ionophore Azocalix[4]arene Schiff Base
3-Hidroksi-3,4-dihidro-2H-[1,3]oksazino[2,3-a]izoindol-6(10bH)-on’un Sentezi,
Kristalografik ve Moleküler Yapısının İncelenmesi
(Z)-6-[(2-hidroksi-4-metilfenilamino)metilen]siklohekza-2,4-dienon’un Sentezi,
Kristalografik ve Moleküler Yapısının İncelenmesi
1,3-siklohekzadion ve Aldehitlerden Süperkritik Eter Ortamında Ksantan Sentezi/
Synthesis of Xanthenes Using 1,3 cyclohexadione and Aldehydes in Supercritical Ether
Benzofurantiyazol Üre Türevlerinin Sentezi
Antosiyanin-O-disakkaritlerin Sentezi
Synthesis of Oxycodone in High Yield and Purity/ Yüksek Verim ve Saflıkta Oksikodon
Sentezi
N-(4-Klorobenziliden)-2-hidroksi-5-kloroanilin Bileşiğinin Sentezi, Bazı Spektroskopik ve
Yapısal Özelliklerinin Teorik DFT Yöntemiyle İncelenmesi/ Synthesis of N- (4Chlorobenzylidene )-2-hydroxy-5-chloroaniline, Therotical Investigation of some
spectroscopic and Structural Properties Using DFT Method
İmidazolidinon Türevi için Yeni Bir Yöntem / A New Methodology for İmidazolidinone
Derivative
Esvet Akbaş, Ela Yıldız, Ertan Şahin,
Barış Anıl, İnci Akyazı
Muhammet Yıldırım, Derya Çelikel,
Uğur Cem Çergel
Yeliz Koç, Özlem Özen Karakuş,
Hasalettin Deligöz
Mustafa Odabaşoğlu, Orhan
Büyükgüngör
Hakkı Yasin Odabaşoğlu, Mustafa
Odabaşoğlu, Osman Ozan Avinç,
Orhan Büyükgüngör
Hasan Ulusal, E.Sultan Giray
Belma Zengin, Fatma Çelik, Fatih
Sönmez, Mustafa Küçükislamoğlu
Fatma Çelik, Fatih Sönmez, Belma
Zengin, Mustafa Arslan, Mustafa
Küçükislamoğlu
Ahmet Helvacı, İbrahim Bulduk,
Fulya Taktak,
Kürşat Efil, Fatih Şen, Yunus
Bekdemir, Orhan Büyükgüngör
Zeynep Ekmekçi, Metin Balcı
7
5 EKİM 2012 CUMA / 5 OCTOBER 2012 FRIDAY
4. Oturum
Oturum Başkanı: Ebru METE
Use of Nanotechnologies for Obtaining Catalysts of Hydrocarbons Destruction
Trifolium stellatum’un Yağ Asidi İçeriği ve Biyolojik Aktivitesi/ Trifolium stellatum's Fatty
Acid Content and Biological Activity
Poliheterosiklik Moleküllerin Sentezi, Antimikrobial Özelliklerinin İncelenmesi/ Synthesis
of Polyheterocyclic Compounds, Evaluation of Their Antimicrobial Activity
Bazı Azol Bileşiklerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi/ Synthesis
and Antimicrobial Activities of Some Azole Derivatives
Seçilen Karbazol Bileşiklerinin Çeşitli Elektron Akseptörlerle Yaptığı Elektron DonörAkseptör Komplekslerinin Katı Halde İncelenmesi
Kaliks[4]pirol İçeren Polistirenler Kullanılarak Anyon Ekstraksiyonu/ Anion Extraction Using
Poly (styrene)s Containing Pendant Calix[4]pyrroles
Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Bodipy Duyarlaştırıcıları İçeren Katı-Hal Boya
Duyarlı Güneş Pilleri/ Solid-state Dye-sensitized Solar Cells Using Red and Near-IR
Absorbing Bodipy Sensitizers
Proline--β3-Amino-Ester Dipeptides as Efficient Catalysts and Their Application
Gulbeniz Mukhtarova, Zaira
Kasımova, Nazile Efendıyeva,
Hikmet Ibrahimov
Dumrul Gülen, Elif Çukurova,
Temine Şabudak, Mine Aydın, Burcu
Özcan, Burçak Demirbakan, Cansu
Şanda
Serpil Demirci, Serap Başoğlu,
Neslihan Demirbaş, Ahmet
Demirbaş
Serpil Demirci, Serap Başoğlu, Sule
Ceylan, Havva Özkan, Neslihan
Demirbaş, Ahmet Demirbaş
Erol Asker, Fahrettin Filiz, Orhan
Zeybek
Abdullah Aydoğan
Yiğit Altay, Safacan Kölemen, Yusuf
Çakmak, Şule Erten-Ela, Johannes
Brendel, Mukundan Thelakkat,
Engin Umut Akkaya
Silvana Pedatella, Mauro De Nisco,
Romualdo Caputo, Kürşat Efil ,
Yunus Bekdemir
8

Benzer belgeler

Poster Programı

Poster Programı Bodipy Temelli Cu (II) Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Uygulamaları / The Synthesis and Spectroscopic Application of Cu (II) Complex Based on Bodipy Rotaksan Grup İçeren Yeni Ftalosiyaninleri...

Detaylı